Đề tài Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - Thị xã Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Đặt vấn đề 1.Tính cấp thiết của đề tài Trước xu thế hội nhập và phát triển, đất nước ta đang nỗ lực thực hiện thành công tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước để xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa tương đối phát triển phù hợp với quan hệ sản xuất với mục tiêu tạo tiền đề cho bước phát triển cao hơn hướng tới dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Trong chiến lược phát triển kinh tế quốc dân dài hạn mọi thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển, đặc biệt nông nghiệp và nông thôn với gần 75% dân số và tới 70% lực lượng lao động cả nước luôn là mối quan tâm hàng đầu trong các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu sau nhiều năm chiến tranh tàn phá nặng nề, gần hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới mà Đại hội VI đã đề ra, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực, kinh tế liên tục tăng trưởng và phát triển, nền sản xuất gắn dần với thị trường tiêu thụ cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực giảm dần tỷ trọng nông nghiệp kém hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Tuy nhiên nông thôn Việt Nam đang đứng trước những khó khăn thử thách: đất canh tác trên đầu người thấp, thiếu việc làm, lao động dư thừa, kinh tế nông thôn chưa phát triển vững chắc nhiều hộ nông dân chậm phát triển thu nhập thấp. Trong khi đó địa bàn nông thôn có tỷ lệ sinh cao, hàng năm có thêm hơn một triệu lao động bổ sung, xu hướng đô thị hoá, sự cách biệt ngày càng xa giữa thành thị và nông thôn. Xuất phát từ thực tiễn đó cũng như nhiều nước trên thế giới đã gặp phải trong quá trình phát triển cho thấy phát triển nông thôn tất yếu phải phát triển ngành nghề, các ngành nghề này bao gồm công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống gia truyền, đặc biệt là việc chế biến nông sản những điều này sẽ tạo ra lối thoát cho vòng luẩn quẩn đói nghèo – tăng dân số – thiếu việc làm – tệ nạn xã hội – kém phát triển – đời sống thấp. Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện thành công nghị quyết VIII mà ban chấp hành trung ương khoá VII đề ra:” Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn với phương châm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng của nông nghiệp giá trị thấp rủi ro cao sang các ngành công nghiệp và dịch vụ có hiệu quả và phù hợp từng vùng từng địa phương tường đơn vị kinh tế, gắn kết với việc phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng khoa học kỹ thuật phát huy lợi thế và tiềm năng sẵn có giảm chi phí sản xuất tăng cường năng lực cạnh tranh chuyển dịch cơ cấu lao động theo xu hướng ly nông bất ly hướng phát triển nền kinh tế hàng hoá một cách bền vững, tường bước cải thiện đời sống nhân dân, giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn “.

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - Thị xã Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong khi ®ã hé thuÇn n«ng chØ ®¹t cã 7.69%. Còng qua ®iÒu tra thùc tÕ, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña ngµnh nghÒ tíi kinh tÕ hé th×: 85 trong sè 87 hé ngµnh nghÒ cho r»ng kinh tÕ hé m×nh ®· kh¸ h¬n so víi tr­íc trong khi kh«ng cã ai nhËn thÊy kinh tÕ hé m×nh kÐm h¬n tr­íc ng­îc l¹i 13 hé thuÇn n«ng cã tíi 11 hé cho r»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng lµm cho kinh tÕ hé thay ®æi ph¸t triÓn h¬n tr­íc lµ mÊy. Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh trªn ta cã thÓ thÊy ngµnh nghÒ ®· cã t¸c dông tÝch cùc gióp n©ng cao thu nhËp cho hé n«ng d©n l¹i võa gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng trong hé, c¶i thiÖn ®êi sèng gióp kinh tÕ hé ph¸t triÓn lªn. Chóng t«i còng ®¸nh gi¸ ngµnh nghÒ ë hai x· Liªm chÝnh vµ Liªm Chung qua ph©n tÝch biÓu 12. X· Liªm ChÝnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ Ýt chñ yÕu c¸c hé lµm ngµnh nghÒ, thu nhËp tõ ngµnh nghÒ còng cao h¬n so víi lµm n«ng nghiÖp b×nh qu©n mçi n¨m gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh mét hé lµ 118320 ngµn ®ång víi thu nhËp lµ 18079 ngµn ®ång, mçi hé t¹o viÖc lµm cho 2,4776 lao ®éng trong khi ®ã x· Liªm Chung s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu kinh tÕ ngµnh nghÒ ch­a ph¸t triÓn , gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n mçi hé ë x· Liªm Chung lµ 75170 ngµn ®ång thÊp h¬n nhiÒu so víi x· Liªm ChÝnh tõ ®ã mµ thu nhËp b×nh qu©n mét hé x· Liªm Chung chØ b»ng 79.02% thu nhËp cña mét hé trong x· Liªm ChÝnh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi¶i quyÕt Ýt lao ®éng h¬n so víi s¶n xuÊt ngµnh nghÒ trong khi x· Liªm ChÝnh gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 2.477 lao ®éng th× x· Liªm Chung chØ gi¶i quyÕt 2.157 lao ®éng/hé; chÝnh v× ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngµnh nghÒ cßn h¹n chÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖu qu¶ thÊp mµ tû lÖ hé kh¸ ë x· Liªm Chung cßn h¹n chÕ chØ chiÕm 38% trong khi tû lÖ hé trung b×nh lµ 54%, tû lÖ nghÌo 5%. Tû lÖ kh¸, giµu ë Liªm ChÝnh chiÕm 64%, tû lÖ nghÌo chØ cã 2%, còng theo ®¸nh gi¸ cña hé n«ng d©n th× cã tíi 86% sè hé trong x· cho r»ng kinh tÕ cña hä kh¸ h¬n tr­íc trong khi ®ã chØ cã 49% hé trong x· Liªm Chung cho r»ng kinh tÕ hé cã kh¸ h¬n tr­íc kÐm xa so víi x· Liªm ChÝnh. C¸c hé cho biÕt kinh tÕ ngµnh nghÒ ®em l¹i nhiÒu mÆt tÝch cùc cho hé cho ®Þa ph­¬ng: võa gi¶i quyÕt t¹i chç nhu cÇu viÖc lµm cho lao ®éng trong hé cho lao ®éng thuª ngoµi tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp d«i thõa lao ®éng t¹o thu nhËp cao cho hé cho lao ®éng hé, c¶i thiÖn cuéc sèng gia ®×nh; c¸c hé nhËn thÊy r»ng tr­íc kia hä g¾n bã víi n«ng nghiÖp kinh tÕ kh«ng kh¸ lªn ®­îc lµ mÊy l¹i lao ®éng vÊy v¶ quanh n¨m nhiÒu khi gÆp thiªn tai mÊt mïa lµm gia ®×nh r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu thèn tï tóng vµ hiÖn nay còng vËy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ ®ñ ¨n muèn ph¸t triÓn kinh tÕ tèt th× ph¶i cã c¸i nghÒ trong tay. Qua tham kh¶o ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ hé n«ng d©n chóng t«i ®­îc biÕt nhiÒu hé thuÇn n«ng nhËn thøc râ vai trß cña ngµnh nghÒ nh­ng nhiÒu hé cßn thiÕu kinh nghiÖm kh«ng cã tay nghÒ, ch­a ®­îc ®µo t¹o, hoÆc lo sù rñi ro vèn l¹i ®i vay nhiÒu nªn hä kh«ng d¸m tham gia lµm ngµnh nghÒ. Tõ nh÷ng lý do trªn chóng t«i thÊy r»ng trong suy nghÜ cña hé n«ng d©n ngµnh nghÒ cã vai trß ngµy cµng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn hé n«ng d©n, gi¶i quyÕt viÖc lµm n©ng cao thu nhËp,c¶i thiÖn cuéc sèng vµ ®ã còng lµ h­íng ®Ó hé n«ng d©n gi¶m bít vai trß s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chuyÓn dich dÇn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, thÝch øng víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n rÊt nhanh hiÖn nay ë thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam. 3.1.6. T¸c ®éng cña ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n tíi kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam Ngµnh nghÒ cã ¶nh h­ëng lín tíi hé vµ tíi ®Þa ph­¬ng trªn tÊt c¶ c¸c mÆt t¸c ®éng ®ã ®­îc thÓ hiÖn râ qua biÓu 13 ( t¸c ®éng cña ngµnh nghÒ tíi kinh tÕ – x· héi – m«i tr­êng trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh – thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam). BiÓu 13: T¸c ®éng cña ngµnh nghÒ tíi kinh tÕ- x· héi- m«i tr­êng trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam (TÝnh cho 100 hé ngµnh nghÒ) ChØ tiªu ChÕ biÕn n«ng s¶n - thùc phÈm C«ng ghiÖp -x©y dùng-vËn t¶i DÞch vô Chung Hé ngµnh nghÒ 26 29 45 100 I.Gi¶i quyÕt viÖc lµm 77 82 93 252 Cho L§ hé 54 56 86 196 Cho L§ thuª ngoµi 23 26 7 56 II. T¹o thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng Sè cã thu nhËp ®¸ng kÓ tõ ngµnh 16 25 33 74 Sè giµu so víi hé trong x· 4 18 8 30 Sè kh¸ so víi hé trong x· 14 5 30 49 Sè TB so víi hé trong x· 8 6 7 21 Sè nghÌo so víi hé trong x· - - - - Sè kh¸ h¬n tr­íc 25 28 44 97 Sè thÊy kh¸ nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ 0.26 0.29 0.45 1.00 Sè thÊy kh«ng thay ®æi 0.56 0.58 0.90 2.00 Sè thÊy kÐm h¬n tr­íc - - - - III. §ãng gãp cho ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng VÒ kinh tÕ 14 27 21 62 VÒ ho¹t ®éng nh©n ®¹o tõ thiÖn 2 7 13 22 VÒ v¨n ho¸ 17 9 12 38 IV.T¸c ®éng m«i tr­êng sinh th¸i ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i 19 3 - 22 Hé g©y « nhiÔm nguån n­íc 8 - - 8 Hé huû ho¹i ®Êt ®ai m«i sinh 6 1 - 7 Hé g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, ån 5 2 - 7 V. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ 1. Tû lÖ viÖc lµm/ hé ngµnh nghÒ 2.96 2.83 2.07 2.52 2. Tû lÖ cã thu nhËp ®¸ng kÓ tõ ngµnh nghÒ 61.54 86.21 73.33 74.00 3. Tû lÖ hé giµu so víi x· 15.38 62.07 17.78 30.00 4. Tû lÖ hé kh¸ so víi x· 53.85 17.24 66.67 49.00 5. Tû lÖ hé TB so víi x· 30.77 20.69 15.56 21.00 6. Tû lÖ hé nghÌo so víi x· - - - - 7. Tû lÖ hé thÊy kh¸ lªn so víi tr­íc kia 96.15 96.55 97.78 97.00 8. Tû lÖ hé ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ®Þa ph­¬ng 53.85 93.10 46.67 62.00 9. Tû lÖ hé g©y « nhiÔm n­íc 30.77 - - 7.00 10. Tû lÖ hé g©y tho¸i ho¸ ®Êt, m«i sinh 23.08 3.45 - 7.06 11.Tû lÖ hé ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i 19.23 6.90 - 7.00 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra trùc tiÕp tõ c¸c hé ngµnh nghÒ Ph©n tÝch sù tham gia lµm ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh ta thÊy c¬ cÊu kinh tÕ x· ®ang cã sù dÞch chuyÓn tÝch cùc phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«nvµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay ë Liªm ChÝnh lµ rÊt nhá c¶ vÒ quy m« vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt, do ¸p lùc t¨ng d©n sè ph¶i gi¶ quyÕt chç ë cho ng­êi d©n, cïng víi ¸p lùc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lµm cho diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng thu hÑp dÇn, vËy lµm sao ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn. H­íng tèt nhÊt ®ã lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ phi n«ng nghiÖp trë thµnh nÒn kinh tÕ chiÕm tû träng chñ yÕu ë Liªm ChÝnh. Víi 100 hé ngµnh nghÒ sÏ gi¶i quyÕt ®­îc 252 viÖc lµm trong ®ã mét hé chÕ biÕn n«ng s¶n gi¶i quyÕt 2.96 lao ®éng, mét hé c«ng nghiÖp – x©y dùng – vËn t¶i gi¶i quyÕt chç lµm cho 2.83 lao ®éng, hé dÞch vô lµ 2.07 lao ®éng. Trong sè 252 lao ®éng ë 100 hé nghµnh nghÒ sÏ cã 56 lao ®éng lµm thuª vµ 196 lao ®éng cña hé, nh­ vËy tû lÖ lao ®éng lµm thuª lµ 22.22 % trong tæng sè lao ®éng, con sè nµy nãi lªn r»ng kh«ng nh÷ng ngµnh nghÒ gi¶i quyÕt tèt lao ®éng cña hé vµo lµm mµ cßn t¹o viÖc lµm ®¸ng kÓ cho lao ®éng lµm thuª trung b×nh cø 5 ng­êi lao ®éng ngµnh nghÒ th× cã 1 lao ®éng lµ lao ®éng thuª ngoµi .§©y lµ mét trong nh÷ng thµnh tùu tÝch cùc mµ ngµnh nghÒ ®em l¹i tr­íc xu h­íng gi¶m nhanh hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chuyÓn sang lµm ngµnh nghÒcã hiÖu qu¶ h¬n nghÒ n«ng.Gi¶i quyÕt tèt viÖc lµm cho lao ®éng hé lµ ngµnh nghÒ ®· gi¶i quyÕt ®­îc mèi lo ng¹i cña l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng tr­íc sù t¨ng nhanh ng­êi ë ®é tuæi laoi ®éng trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh, gi¶i quyÕt ®­îc n¹n thÊt nghiÖp vµ tÖ n¹n x· héi ph¸t triÓn. Cã viÖc lµm æn ®Þnh,lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao, ng­êi lao ®éng sÏ cã thu nhËp ®¸ng kÓ tõ ngµnh nghÒ, kinh tÕ hé n«ng d©n sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn, cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn. Qua thu thËp sè liÖu ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh tõ c¸c hé ®iÒu tra cã tíi 74% sè hé cho r»ng ngµnh nghÒ t¹o thu nhËp ®¸ng kÓ cho hé, cho lao ®éng cña hé. Tõ ®ã mµ hé c¶m thÊy kinh tÕ hé kh¸ h¬n kh¸ h¬n so víi c¸c hé trong x·, tØ lÖ nµy chiÕm tíi 79% kh«ng cã hé nµo cho r»ng ngµnh nghÒ ®· lµm cho kinh tÕ hé kÐm h¬n tr­íc kia. Ngµnh nghÒ ph¸t triÓn t¹o ra viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng, ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n còng nh­ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ®Þa ph­¬ng. VÒ t¸c ®éng cña ngµnh nghÒ trong c¸c hé tíi sù ph¸t triÓn cña x· Liªm ChÝnh cã 62% sè hé cho r»ng hä cã ®ãng gãp trùc tiÕp, gi¸n tiÕp tíi sù ph¸t triÓn mäi mÆt cña ®Þa ph­¬ng, hé thuéc nhãm c«ng nghiÖp – x©y dùng – vËn t¶i cho r»ng søc ®ãng gãp cña hä lµ nhiÒu nhÊt víi 27 %. Mét sè hé ngµnh nghÒ ®· g×n gi÷ nÐt truyÒn thèng v¨n ho¸ cña lµng x· qua nghÒ méc, nghÒ lµm bón, nÊu r­îu, lµm ®Ëu…bÊy l©u nay. H×nh thøc c¸c hé ngµnh nghÒ ®ãng gãp lµ gãp tiÒn cho x©y dùng hai ng«i chïa cña hai th«n, x©y dùng nhµ t×nh nghÜa cho c¸c ®èi t­îng cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Æc biÖt, nép thuÕ t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch x·, thµnh lËp quü ph¸t triÓn chuyªn hç trî tµi n¨ng trÎ trong x· theo häc ë c¸c tr­êng ®¹i häc. ViÖc t¹o ra gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh lín, ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m, nh­ vËy lµ c¸c hé ®· tham gia tÝch cùc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vËt chÊt, tham gia vµo chu k× s¶n xuÊt – tiªu thô hµng ho¸ ®· t¹o ra sù ph¸t triÓn cho hé n«ng d©n nãi riªng cho ®Þa ph­¬ng nãi chung. Bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®ã nhiÒu hé ngµnh nghÒ cßn g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi m«i tr­êng sèng chung quanh. Qua ®iÒu tra ý kiÕn cña ng­êi d©n sèng xung quanh c¸c hé ngµnh nghÒ th× nhiÒu ng­êi ph¶n ¶nh t×nh tr¹ng hé ngµnh nghÒ g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc, kh«ng khÝ, m«i sinh, tiÕng ån, ®Êt. Cã 4 hé lµm xay x¸t th× c¶ 4 hé g©y ra tiÕng ån, bôi bÆm ¶nh h­ëng søc khoÎ cho trÎ em , cho ng­êi giµ ë xung quanh C¸c hé lµm ®Ëu, lµm méc còng g©y « nhiÔm n­íc, « nhiÔm kh«ng khÝ. Nh×n chung hai nhãm hé ngµnh nghÒ g©y « nhiÔm lµ hé lµm nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, hé c«ng nghiÖp – x©y dùng – vËn t¶i, do dÆc thï cña ngµnh nghÒ dÞch vô nªn kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi m«i tr­êng tuy nhiªn hiÖn nay c¸c hé b¸n hµng g©y mÊt mü quan: nhiÒu hé cßn lÊn chiÕm lßng lÒ ®­êng trªn c¸c trôc ®­êng giao th«ng huyÕt m¹ch ®Ó kinh doanh trong khi mÆt c¾t ®­êng giao th«ng nhá hÑp, l­u l­îng ng­êi qua l¹i lín g©y ra nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng. XÐt ë 100 hé ngµnh nghÒ th× cã tíi 22 hé g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi m«i tr­êng trong ®ã cã 8 hé g©y « nhiÔm nguån n­íc, 7 hé huû ho¹i ®Êt ®ai m«i sinh, 7 hé g©y « nhiÔm kh«ng khÝ g©y ån, tÝnh chung cã 22% sè hé g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi m«i tr­êng, ®©y lµ mét tû lÖ cao lµm gi¶m hiÖu qu¶ x· héi mµ c¸c ho¹t ®éng ngµnh nghÒ ®em l¹i vµ ®ãa còng lµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®Æt ra cho chÝnh quyÒn x· Liªm ChÝnh, cho hé ngµnh nghÒ ®Ó ngµnh nghÒ trong c¸c hé n«ng d©n trªn ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®¹t hiÖu qu¶ cao c¶ vÒ kinh tÕ lÉn hiÖu qu¶ vÒ x· héi, vÒ m«i tr­êng. 3.1.7. nh÷ng khã kh¨n vµ kiÕn nghÞ cña hé ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam 3.1.7.1. nh÷ng khã kh¨n ph¶n håi tõ hé ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c hé ngµnh nghÒ kh«ng ph¶i lóc nµo còng thuËn lîi tuyÖt ®èi mµ hé cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kha­n nhÊt ®Þnh. Th«nh qua viÖc pháng vÊn cho ý kiÕn cña hé ngµnh nghÒ t«i tËp hîp vµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n tõ hé ngµnh nghÒ qua biÓu 14. biÓu 14: nh÷ng khã kh¨n cña hé ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam §¬n vÞ tÝnh: % ChØ tiªu ChÕ biÕn n«ng s¶n - thùc phÈm C«ng nghiÖp -x©y dùng-vËn t¶i DÞch vô Chung A. Hé ngµnh nghÒ(hé) 38 43 67 148 1. ThiÕu vèn 26.32 20.93 19.40 21.62 2. ThiÕu ph­¬ng tiÖn vµ dông cô s¶n xuÊt 15.79 18.60 4.48 11.49 3. Nhµ x­ëng, quÇy hµng chËt hÑp 7.89 11.63 14.93 12.16 4. ThiÕu kinh nghiÖm SXKD 28.95 30.23 7.46 19.59 5. KÜ thuËt vµ c«ng nghÖ l¹c hËu 13.16 16.28 2.98 9.46 6. DÞch vô ë x· kÐm 18.42 34.88 25.37 26.35 7. Kh¶ n¨ng tiÕp thÞ yÕu 44.74 39.53 37.31 39.86 8. S¶n phÈm ch­a ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng 34.21 37.21 5.97 22.29 9. Gi¸ b¸n qu¸ rÎ 60.53 23.25 2.98 23.65 10.ThiÕu lao ®éng kÜ thuËt 13.16 25.58 2.98 12.83 11. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng g©y khã kh¨n 2.63 2.32 7.46 4.73 12. An sinh x· héi kh«ng ®¶m b¶o 18.42 25.58 19.40 20.95 13. C¬ së h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn 55.26 62.79 64.18 61.49 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra trùc tiÕp tõ c¸c hé ngµnh nghÒ Cã 61.49 % sè hé ngµnh nghÒ cho r»ng c¬ së h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn sÏ c¶n trë cho sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. Mét khi m¹ng l­íi ®­êng giao th«ng liªn huyÖn liªn x· ®­îc ®Çu t­ më réng n©ng cÊp mét c¸ch hoµn thiÖn, c¸c chî ®­îc tæ chøc ®Çu t­ x©y dùng sÏ lµm cho qu¸ tr×nh l­u th«ng trao ®æi hµng ho¸ ë ®Þa ph­¬ng ®­îc ph¸t triÓn, lµm t¨ng nhu cÇu ®i l¹i t¹o thuËn lîi cho ngµnh dÞch vô vµ ngµnh vËn t¶i ph¸t triÓn. HiÖn t¹i gi¸ ®iÖn ë Liªm ChÝnh cßn cao lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ. C¸c hé ngµnh nghÒ rÊt mong muèn gi¸ ®iÖn sÏ gi¶m xuèng vµ ®­îc ­u tiªn hç trî nÕu sö dông trùc tiÕp ®iÖn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. N­íc còng lµ mét yªu cÇu ®ßi hái ®èi víi c¸c hé lµm nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n,c¸c hé cho r»ng ng­êi tªu dïng rÊt sî s¶n phÈm lµm ra tõ nghÒ lµm ®Ëu, lµm bón b¸nh, r­îu mµ hé n«ng d©n kh«ng lµm n­íc s¹ch ®Ó s¶n xuÊt g©y ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ ng­êi tiªu dïng, HTX N«ng NghiÖp Liªm ChÝnh ®· ®Çu t­ cung cÊp n­íc s¹ch tíi ng­êi d©n trong x· nh­ng hiÖn t¹i chi phÝ l¾p ®Æt, mua n­íc ë ®Þa ph­¬ng lµ rÊt cao so víi ThÞ x· Phñ Lý nãi chung g©y c¶n trë nhu cÇu dïng n­íc s¹ch cña ng­êi d©n. C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn sÏ gióp kinh tÕ hé ph¸t triÓn tèt h¬n ë tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, v× c¬ së h¹ tÇng mét mÆt phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n mÆt kh¸c nã cßn phôc vô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. ViÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ ¶nh h­ëng b­ëi nhµ x­ëng vµ quÇy hµng chÆt hÑp do tr­íc kia hé chØ tÝnh ®Õn quy m« nhá, nÕu ph¸ nhµ x­ëng x©y réng ra th× l¹i ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ g©y mÊt nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc, mÆt kh¸c nhiÒu hé cã kh«ng gian diÖn tÝch diÖn tÝch ®Êt hÑp nªn dï cã kh¶ n¨ng më réng nhµ x­ëng quÇy hµng nh­ng kh«ng thuËn lîi. C¸c nguyªn liÖu, vËt liÖu lµm ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh nghÒ nh­ lµ nguyªn vËt liÖu : gç, lóa g¹o, l­¬ng thùc thùc phÈm, phoi s¾t thÐp, b«ng … ®Òu ph¶i mua ngoµi, hé kh«ng tù tóc ®­îc, mµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm rÊt nhiÒu gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ra do ®ã gi¸ ®Çu vµo t¨ng gi¶m thÊt th­êng lu«n ë møc cao sÏ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ lu«n kh«ng æn ®Þnh, hiÖu qu¶ thÊp, ®©y lµ tr¨n trë cña nhiÒu hé chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, hé c«ng nghiÖp. §èi víi tÊt c¶ c¸c hé ngµnh nghÒ kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é tay nghÒ cña lao ®éng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi n¨ng xu¸t hiÖu qu¶ lao ®éng, biÐt ®­îc ®iÒu nµy nªn rÊt nhiÒu ng­êi mong muèn m×nh ®­îc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ l¹c hËu kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu vÒ s¶n phÈm lµm ra. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan. Qu¸ tr×nh dÞch vô trao ®æi hµng ho¸ t¹i c¸c ë x· ch­a t­¬ng xøng víi nÒn s¶n xuÊt – tiªu dïng ë ®Þa ph­¬ng, quy m« chî cßn nhá, hµng ho¸ ë chî ®­îc trao ®æi ch­a ®­îc nhiÒu chñ yÕu ë h×nh thøc b¸n lÎ trùc tiÕp tíi tay ng­êi tiªu dïng. NhiÒu s¶n phÈm lµm ra do tr×nh ®é tay nghÒ ng­êi lao ®éng cßn thÊp nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt lµm ra ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi sö dông nªn ph¶i b¸n ë gi¸ rÎ, nhiÒu hé cho r»ng do nghÒ cña gia ®×nh m×nh lµm ra cã rÊt nhiÒu hé kh¸c còng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh­ vËy trong khi thÞ tr­êng kh«ng ®­îc më réng lµm cho s¶n phÈm b¸n chËm ®«i khi ph¶i b¸n ë gi¸ rÎ nh­ bón, ®Ëu, r­îu …lµm cho thu nhËp cña hé gi¶m ®i. Nh÷ng khã kh¨n trªn ®©y lµ c¬ b¶n lµm ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n, t×m c¸ch th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, tËn dông ph¸t huy thuËn lîi lµ mong muèn cña hé ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh m×nh tèt h¬n. 3.1.7.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ cña hé ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n mµ hé gÆp ph¶i khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c hé n«ng d©n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ nµy ®­îc t«i ®iÒu tra tæng hîp vµo biÓu 15. HÇu hÕt c¸c hé ®Òu cã ý ®Þnh më réng quy m« ph¸t triÓn lªn, vµ cã tíi 66.21% hé ngµnh nghÒ mong muèn nh­ vËy, ®iÒu nµy chøng tá ngµnh nghÒ mµ hé ®ang lµm ®· ®em l¹i thu nhËp cao cho hé n«ng d©n gi¶i quyÕt tèt kinh tÕ, c¶i thiÖn cuéc sèng cña hé n«ng d©n. BiÓu 15: KiÕn nghÞ cña hé ngµnh nghÒ nghÒ trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam §¬n vÞ tÝnh: % ChØ tiªu ChÕ biÕn n«ng s¶n - thùc phÈm C«ng nghiÖp -x©y dùng-vËn t¶i DÞch vô Chung Hé ngµnh nghÒ ( hé) 38 43 67 148 ý ®Þnh më réng quy m« ph¸t triÓn 31.58 88.37 71.64 66.21 Muèn nhµ n­íc hç trî 55.26 39.53 34.33 41.22 Muèn hç trî vÒ vèn 26.32 20.93 19.00 21.62 Hç tr¬ ®µo t¹o L§ 13.16 44.19 26.87 14.86 Hç trî dÞch vô kÜ thuËt s¶n xuÊt 7.89 39.53 19.40 20.94 Hç trî cung øng vËt t­ 34.21 20.93 11.94 20.27 Hç trî tiªu thô s¶n phÈm 81.58 4.65 25.37 50.00 B¶o trî s¶n xuÊt c¸c nghÒ truyÒn thèng 21.05 11.63 16.42 16.21 Trî gi¸ n«ng s¶n 65.79 6.98 7.46 21.62 N©ng cÊp h¹ tÇng c¬ së 84.21 95.35 94.03 91.89 Hç trî ¸p dông tiÕn bé kÜ thuËt 21.05 44.19 8.96 22.97 C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé 39.47 39.53 31.34 35.81 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra trùc tiÕp tõ c¸c hé ngµnh nghÒ §Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ nguyªn vËt liÖu, ®Çu vµo phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu hé rÊt mong muèn Nhµ n­íc hay c¸c tæ chøc hç trî ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, cã tíi 41.22% hé ngµnh nghÒ mong ®­îc hç trî, æn ®Þnh ®Çu vµo víi gi¸ c¶ hîp lý sÏ æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n – thùc phÈm, c¬ khÝ, may. Hé n«ng d©n rÊt muèn chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho hé s¶n xuÊt b»ng viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng ë ®Þa ph­¬ng, gi¶m gi¸ ®iÖn cung cÊp n­íc s¹ch víi gi¸ rÎ. Nhu cÇu ®i l¹i trao ®æi hµng ho¸ ë ®Þa ph­¬ng lµ rÊt lín vµ nhu cÇu nµy ngµy cµng t¨ng,m sÏ t¹o søc hót cho dÞch vô bu«n b¸n th«ng th­¬ng ph¸t triÓn m¹nh. Nh­ng nÕu m¹ng l­íi giao th«ng ë ®Þa ph­¬ng kh«ng tèt, kh«ng ®­îc n©ng cÊp ®Çu t­ hµng n¨m sÏ lµm cho søc l­u th«ng hµng ho¸ kÐm lµm gi¶m qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, UBND x· Liªm ChÝnh cÇn lµ cÇu nèi gi÷a hé n«ng d©n víi nhµ khoa häc nhµ tiªu dïng b»ng viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin trong x· cung cÊp kiÕn thøc cho hé n«ng d©n tin tøc vÒ thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch …, x· cÇn ®øng ra tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong x·, g¾n kÕt víi c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ trong vµ ngoµi tØnh ®Ó ®µo t¹o lao ®éng c¬ khÝ, may thªu, méc, vËn t¶i. Ph¸t triÓn chî, thµnh lËp c¸c héi chî lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó qua ®ã kh¸ch hµng vµ nhµ s¶n xuÊt gÆp nhau, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn ®Çu t­ ph¸t triÎn c¸c chî hiÖn cã ë c¸c th«n trong x·, khuyÕn khÝch hé d©n thuª gian hµng kinh doanh víi chi phÝ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c héi chî diÔn ra lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ cho hé ngµnh nghÒ. NhiÒu hé còng ®Ò xuÊt ý kiÕn cho r»ng,®èi víi nh÷ng hé thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c hé nµy muèn c¸c tæ chøc tÝn dông ®ang ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng nh­ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, quü tÝn dông nh©n d©n, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn … cho vay víi thñ tôc nhanh gän, thêi gian vay dµi l·i suÊt ­u ®·, hiÖn t¹i cã tíi 21.60% sè hé thiÕu vèn mong muèn ®­îc hç trî vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra mét sè hé cßn ®Ò xuÊt ý kiÕn cho r»ng ngµnh nghÒ lµm bón, ®Ëu, méc, ë ®Þa ph­¬ng mang b¶n s¾c riªng cho ®Þa ph­¬ng trë thµnh c¸c nghÒ truyÒn thèng tõ l©u nh­ng hiÖn t¹i ®ang mai mét dÇn do hiÖu qu¶ cña nghÒ nµy mang l¹i thÊp h¬n nhiÒu so víi nghÒ kh¸c nªn hé cã ý ®Þnh bá nghÒ nµy chuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c, nªn ch¨ng dÞa ph­¬ng cÇn cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî s¶n xuÊt cho nh÷ng nghÒ truyÒn thèng. Nh÷ng kiÕn nghÞ trªn ®©y ph¶n håi tõ phÝa hé ngµnh nghÒ lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n mµ hé gÆp ph¶i vµ còng lµ mong muèn ®Ó ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n ph¸t triÓn, n©ng cao vai trß trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé, kinh tÕ x· hé ®Þa ph­¬ng. 3.2. §Þnh h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam 3.2.1. C¬ së khoa häc cña ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng tinh h×nh ph¸t triÓn ngµnh nghÒ hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam, t«i nhËn thÊy: ngµnh nghÒ ®· ®em l¹i thu nhËp cao cho hé n«ng d©n, thu nhËp cao cho lao ®éng ngµnh nghÒ cao h¬n so víi nghÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng lµ ngµnh s¶n xuÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ kinh tÕ , vÒ x· héi. Ngµnh nghÒ gióp cho hé n«ng d©n, lao ®éng lµm nghÒ c¶i thiÖn cuéc sèng gi¶i quyÕt tèt nhu cÇu viÖc lµm cho lao ®éng ë ®Þa ph­¬ng lµm h¹n chÕ ¶nh h­ëng tiªu cùc cña n¹n thÊt nghiÖp kh«ng nh÷ng thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ ngµnh nghÒ cßn gióp c¬ cÊu kinh tÕ x· Liªm ChÝnh dÞch chuyÓn theo h­íng tÝch cùc gi¶m dÇn tû träng cña ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm cho kinh tÕ x· Liªm ChÝnh ph¸t triÓn ®óng h­íng theo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra. Nh­ vËy cø theo tèc ®é ph¸t triÓn vµ chuyÓn dich trong ba n¨m võa qua th× qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n trªn x· Liªm ChÝnh sÏ thµnh c«ng tèt ®Ñp. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ­u ®iÓm mµ ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n ®· ®em l¹i cho hé cho ®Þa ph­¬ng th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n. §Ó ®­a ra ®­îc ý kiÕn ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh, khi thùc hiÖn nghiªn cøu thùc tr¹ng ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n chóng t«i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ t×m ra ®­îc nh÷ng mÆt khã kh¨n cßn h¹n chÕ mµ ngµnh nghÒ cßn gÆp ph¶i, ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi ®· gióp cho kinh tÕ ngµnh nghÒ ph¸t triÓn ®Ó qua ®ã b­íc ®Çu ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p gióp ngµnh nghÒ hé n«ng d©n ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh cã rÊt nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nh­: + VÒ thÞ tr­êng, ®©y lµ yÕu tè sèng cßn cña bÊt k× mét nÒn s¶n xuÊt nµo, x· Liªm ChÝnh n»m trong ®Þa giíi hµnh chÝnh cña thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam lµ trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cña tØnh Hµ Nam, ®©y lµ mét trong nh÷ng mÆt cùc k× thuËn lîi nÒn s¶n xuÊt trong c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ hé, kinh t­ nh©n , kinh tÕ tËp thÓ lu«n ®­îc thõa h­ëng mét thÞ tr­êng réng lín cã søc mua cao ë mäi lo¹i hµng ho¸ dÞch vô. Cã thÞ tr­êng lµ ®· gi¶i quyÕt ®­îc ®Çu ra cho s¶n phÈm lµ mét yÕu tè sèng cßn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ , kinh tÕ hé còng lµ kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. Khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña thÞ tr­êng, t×m ra së thÝch thÞ hiÕu vµ yªu cÇu vÒ hµng ho¸ cña thÞ tr­êng tiªu dïng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng­êi, sÏ gióp cho s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ ph¸t triÓn ë tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng. + VÒ vÞ trÝ ®Þa lý ®Þa h×nh: Liªm ChÝnh cã rÊt nhiÒu thuËn lîi ngoµi viÖc n»m ngay trªn mét thÞ tr­êng réng lín th× ®Þa ph­¬ng cßn cã trôc ®­êng 62 liªn huyÖn ch¹y dµi gÇn 4 km däc theo th«n MÔ Th­îng , MÔ Néi, x· l¹i rÊt gÇn víi ®­êng 1A ®­êng 21, hÖ thèng ®­êng giao th«ng liªn x· liªn th«n dµy ®Æc ®­îc bª t«ng ho¸ nhùa ho¸ tõ nhiÒu n¨m nay, phÝa b¾c l¹i ng¨n c¸ch bëi con s«ng Ch©u Giang, nh÷ng yÕu tè ®ã rÊt thuËn lîi cho l­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô diÔn ra trªn ®Þa ph­¬ng c¶ ë ®­êng bé lÉn ®­êng thuû, cho ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n. + VÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh: b­íc ®Çu nhiÒu hé ngµnh nghÒ trong x· ®· cã tÝch luü vèn dÇn, tuy quy m« vèn cßn ch­a cao nh­ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ ®· gióp cho hé cã thÓ chñ ®éng tÝch luü t¨ng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ, t¹o t©m lý tù tin h¬n kh«ng ph¶i lo nghÜ kho¶n ph¶i tr¶ chi phÝ vay vèn kinh doanh. HiÖn nay c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông ®· vµ dang ®­îc Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh níi láng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hé n«ng d©n cã nhu cÇu muèn vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ng­êi d©n hiÖn nay chØ cÇn thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n lµ cã thÓ vay mét l­îng vèn lín thêi gian dµi. + VÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cña c¸n bé ®Þa ph­¬ng: lu«n quan t©m vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n, ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ®ang diÔn ra nhanh ë Hµ Nam. + VÒ lao ®éng: nÒn s¶n xuÊt ngµnh nghÒ trong c¸c hé n«ng d©n ®­îc thõa h­ëng lùc l­îng lao ®éng cÇn cï ch¨m chØ ham häc hái, rÊt dåi dµo hiÖn nay. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi mµ ngµnh nghÒ hé n«ng d©n ®¹t ®­îc qua ®iÒu tra trùc tiÕp c¸c hé ngµnh nghÒ ®¸nh gi¸ nh÷ng kiÕn nghÞ tõ c¸c hé ngµnh nghÒ chóng t«i nhËn thÊy viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. VÒ nguyªn liÖu vËt liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt kinh doanh hÇu hÕt ph¶i mua ngoµi mµ gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu chiÕm rÊt nhiÒu chi phÝ s¶n phÈm lµm ra chÝnh v× thÕ mµ hé s¶n xuÊt ngµnh nghÒ bÞ thô ®éng vÒ nguyªn vËt liÖu lµm cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ cã khi cßn thua lç nÕu gi¸ ®Çu vµo t¨ng lªn qu¸ cao, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ hé n«ng d©n. §ã lµ khã kh¨n lín nhÊt mµ c¸c hé lµm chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, c¸c hé c¬ khÝ, hé may thªu gÆp ph¶i.VÒ phÝa chñ hé vµ lao ®éng ngµnh nghÒ: tr×nh ®é còng nh­ t¸y nghÒ cña lao ®éng quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng, tíi chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra, vµ ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng ngµnh nghÒ. HiÖn t¹i nhiÒu lao ®éng ngµnh nghÒ cßn yÕu vÒ tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ kiÕn thøc vÒ s¶n xuÊt kinh doanh g©y k×m h·m sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n. VÒ c¬ së h¹ tÇng tuy ®­îc ®Çu t­ kh«ng ngõng tõ nhiÒu n¨m nay nh­ng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh cßn kÐm ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nÒn s¶n xuÊt cña nh©n d©n trong x·. M¹ng l­íi ®­êg giao th«ng tuy ®­îc bª t«ng ho¸ nhùa ho¸ nh­ng bÒ réng cña c¸c ®­êng trôc chÝnh vÉn rÊt nhá hÑp, n­íc s¹ch tuy ®· ®­îc cung cÊp tõ ba n¨m nay nh­ng gi¸ thµnh mét m3 n­íc cßn ë møc cao ch­a khuyÕn khÝch ng­êi d©n sö dông phôc vô cho s¶n xuÊt h¬n n÷a gi¸ ®iÖn chung ë x· Liªm ChÝnh cßn cao( 750 ®ång/Kwh ) lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Nh÷ng khã kh¨n trªn ®©y lµ c¬ b¶n mµ hé ngµnh nghÒ gÆp ph¶i bªn c¹nh ®ã ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n cßn gÆp ph¶i khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng vÒ vèn, kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc t×m ra nh÷ng khã kh¨n ®¸nh gi¸ lîi thÕ mµ ngµnh nghÒ hé n«ng d©n cã ®­îc ®Ó tõ ®ã t×m c¸ch th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c mµ hé s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ gÆp ph¶i, tËn dông vµ ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cã ®­îc sÏ góp cho ngµnh nghÒ hé n«ng d©n ph¸t triÓn lªn ®ã lµ c¬ së khoa häc cña ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam 3.2.2. §Þnh h­íng môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam 3.2.2.1.Quan ®iÓm trong viÖc chØ ®¹o ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Æc biÖt quan t©m, trong ®ã, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n nh»m tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô lµ mét bé phËn quan träng. §¹i héi VIII ®· nªu“ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ lµng nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c ngµnh nghÒ míi bao gåm tiÓu thñ c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu…”. NghÞ quyÕt IV cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng kho¸ VIII còng x¸c ®Þnh râ “ ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n”. C¸c quan ®iÓm trong viÖc chØ ®¹o ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam ®ã lµ: Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n ph¶i g¾n liÒn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ c¬ së h¹ tÇng cña ®Þa ph­¬ng kh«ng chØ ®¹t môc tiªu vÒ kinh tÕ – x· héi mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o m«i tr­êng, b¶o tån vµ duy tr× c¸c di s¶n v¨n ho¸ cña Þa ph­¬ng. V× vËy ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong c¸c hé n«ng d©n lµ do chÝnh c¸c hé n«ng d©n quyÕt ®Þnh, Nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ë ®Þa ph­¬ng chØ cã vai trß hç trî b»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé tèt h¬n. Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi c«ng nghiÖp thµnh thÞ, s­ hµi hoµ c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt gi÷a sù kÕt hîp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ truyÒn thèng. - Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n ph¶i g¾n chÆt víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Hai ngµnh kinh tÕ nµy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vÒ lao ®éng, nguyªn liÖu thÞ tr­êng…N«ng nghiÖp cung cÊp n«ng s¶n cho chÕ biÕn, ng­îc l¹i c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cung cÊp trang thiÕt bÞ, cung cÊp ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong c¸c hé n«ng d©n lµ ®éng lùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, lµ con ®­êng thùc hiÖn chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. 3.2.2.2.Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam -VÒ tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng n¨m t¨ng15% ®Õn n¨m 2010 ®¹t 443960 ngµn ®ång mét hé. -Tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m ®¹t 15%. -Thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ x·: tû lÖ gi¸ trÞ ngµnh n«ng nghiÖp gi¶m dÇn ®Õn n¨m 2010 chØ chiÕm d­íi 10% trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm toµn x·, ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô lµ hai ngµnh chñ yÕu ®Õn n¨m 2010 chiÕm tíi trªn 90% tÝnh b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng15%. -Tû lÖ hé ngµnh nghÒ ®Õn n¨m 2010 ®¹t 97% trong tæng sè hé cña x·. -C¬ b¶n xo¸ ®ãi ®Õn n¨m 2006 vµ tõng b­íc tiÕn lªn lµm giµu. -Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp hµng n¨m5%. 3.2.2.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam Thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n x· Liªm ChÝnh, chuyÓn dÇn c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng gi¶m tû trong n«ng nghiÖp sang ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vµ trë thµnh hai ngµnh kinh tÕ chñ ®¹o cña x· phÊn ®Êu ®­a x· trë thµnh x· c«ng nghiÖp – dÞch vô ®Õn n¨m 2010.Trªn c¬ së ®ã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho c¸c hé n«ng d©n ®­îc tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: a. Ph¸t huy lîi thÕ vµ thuËn lîi cña ®Þa ph­¬ng, huy ®éng mäi nguån lùc tõ bªn trong bªn ngoµi, ph¸t triÓn m¹nh c¸c nghÒ cã lîi thÕ so s¸nh, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nh»m thu hót nhiÒu lao ®éng d­ thõa trong x·, gi¶i quyÕt tèt n¹n thÊt nghiÖp, gióp n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. C¸c ngµnh nghÒ mµ hé n«ng d©n trong x· cã lîi thÕ lµ rÊt lín ®Æc biÖt lµ dÞch vô vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. - §èi víi dÞch vô: c¸c hé cÇn ph¶i nhËn thÊy râ lîi thÕ to lín khi n»m ngay trªn thÞ tr­êng tiªu thô víi ®Çy ®ñ nhu cÇu cña mäi lo¹i hµng ho¸ tõ hµng n«ng s¶n thùc phÈm tíi hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu gi¶i trÝ vui ch¬i h­ëng thô cña ng­êi d©n. VÊn ®Ò lµ lµm sao hé dÞch vô ph¶i cã h×nh thøc kinh doanh dÞch vô hµng ho¸ ®a d¹ng phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch hµng tiªu dïng, kh«ng ngõng thay ®æi h×nh thøc dÞch vô ®Ó thu hót kh¸ch hµng b»ng viÖc khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸ khi mua nhiÒu hµng, ¸p dông ph­¬ng thøc tr¶ dÇn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lín ®¸ng tin cËy, t¹o uy tÝn cho kh¸ch hµng b»ng th¸i ®é dÞch vô lÞch sù chu ®¸o, s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng. - §èi víi ngµnh chÕ biÕn n«ng s¶n – thùc phÈm: c¸c hé s¶n xuÊt b¸nh kÑo ®· s¶n xuÊt nhiÒu n¨m nay cã nhiÒu b¹n hµng truyÒn thèng, thÞ tr­êng ®Çy ra cho s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc më réng, nh­ng tr­íc xu thÕ khoa häc kÜ thuËt bïng næ nhanh nh­ hiÖn nay, hé s¶n xuÊt b¸nh kÑo muèn t¹o dùng th­¬ng hiÖu cã tiÕng cho s¶n phÈm b¸nh kÑo cña m×nh th× cÇn ph¶i thay ®æi c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo ®¸p øng ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Víi c¸c hé lµm ®Ëu, nÊu r­îu th× hai n¨m gÇn ®©y gi¸ c¶ ®Çu vµo n«ng s¶n cho hai nghÒ nµy kh«ng æn ®Þnh lu«n t¨ng ë møc cao lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ thùc tÕ cã nhiÒu hé ®· chuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c cã thu nhËp cao h¬n, chÝnh v× thÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hé t¹o ra sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ mét c¸ch tÝch cùc ë ®Þa ph­¬ng nªn ch¨ng c¸c hé tõ ho¹t ®éng lµm nghÒ nµy nÕu thÊy nghÒ tr­íc ®ã m×nh g¾n bã mµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng cao cho hé trong khi ®ã hé còng cã am hiÓu vÒ nghÒ kh¸c mµ m×nh dù ®Þnh chuyÓn sang lµm, cã ®ñ n¨ng lùc vèn ®ñ nhËn thøc vµ cã tay nghÒ, c¸c hé nªn chuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c tèt h¬n nghÒ cò nÕu thÊy hîp lý vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn. - §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp – x©y dùng – vËn t¶i, c¬ héi ph¸t triÓn cho ngµnh nµy rÊt nhiÒu. C¸c hé c¬ khÝ gß hµn cÇn h­íng vµo cung cÊp c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô cho nhu cÇu ë ®Þa ph­¬ng mÆt kh¸c kh«ng ngõng s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phôc vô cho thÞ tr­êng ngoµi x·. S¶n xuÊt c¬ khÝ muèn ph¸t triÓn lªn víi quy m« lín th× c¸c hé lµm c¬ khÝ cÇn ph¶i ®Èy m¹nh t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Çu ra, æn ®Þnh thÞ tr­êng ®Çu vµo, t¹o n¨ng lùc vèn lín, tr×nh ®é tay nghÒ ng­êi lao ®éng ph¶i cao míi cã thÓ lµm ra ®­îc c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cã gi¸ trÞ cao. b. Cñng cè c¸c ngµnh nghÒ hiÖn cã, kh«i phôc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®ang bÞ mai mét dÇn nh­ng cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn, tõng b­íc më réng quy m« s¶n xuÊt. c. N©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm lµm ra, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra. d. Më réng ®Þa bµn tiªu thô s¶n phÈn nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm tõ chÕ biÕn n«ng s¶n. e. G¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c«ng nghiÖp thñ c«ng víi c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi víi b¶o vÖ m«i tr­êng ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. 3.2.3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iÒu tra ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh, tõ nh÷ng yÕu tè cã t¸c ®éng trùc tiÕp gi¸n tiÕp tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ngµnh nghÒ, chóng t«i ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· nh­ sau: Tõ yÕu tè chñ quan cña hé ngµnh nghÒ. ViÖc ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, sù thµnh c«g hay thÊt b¹i trªn th­¬ng tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu n»m trong c¸c quyÕt s¸ch cña chñ hé ngµnh nghÒ. Nh­ vËy tr×nh ®é, n¨ng lùc cña chñ hé quyÕt ®Þnh chñ yÕu sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu nµy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao kh«ng ngõng n©ng tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thêi c¬… cho c¸c thµnh viªn cña hé ®Æc biÖt lµ chñ hé ngµnh nghÒ. Thêi ®¹i c«ng nghÖ khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay ®ßi hái ho¹t ®éng ngµnh nghÒ c¸c hé ph¶i n¨ng ®éng chñ ®éng tr¸nh thô ®éng kÐm nh¹y bÐn, ph¶i n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng më réng c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng. §Ó lµm tèt ®­îc viÖc nµy cÇn kÕt hîp nhiÒu gi¶i ph¸p song song. Mét mÆt UBND x· th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn n«ng cao nhËn thøc s¶n xuÊt kinh doanh vÒ qu¶n lý vÒ kÜ thuËt vÒ khoa häc, cho c¸c hé ngµnh nghÒ tham quan c¸c m« h×nh hé ngµnh nghÒ giái trong x· trong tØnh ®Ó cho c¸c chñ hé häc hái kinh nghiÖm, n©ng cao nhËn thøc kÜ thuËt. UBND x· ph¶i lµ cÇu nèi gi÷a hé ngµnh nghÒ víi c¸c th«ng tin vÒ sù biÕn ®éng gi¸ c¶, thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch… ®­îc ®¨ng t¶i trªn c¸c th«ng tin ®¹i chóng hµng ngµy b»ng hÖ thèng loa ®µi th«ng tin cña x· nh»m gióp c¸c chñ hé cËp nhËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ngµnh nghÒ.MÆt kh¸c hé ngµnh nghÒ ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña viÖc n©ng cao tay nghÒ, n¨ng lùc, tr×nh ®é, kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin ®Ó c¸c hé tù chñ phÊn ®Êu lµm tèt nh÷ng viÖc trªn chÝnh lµ tù gióp m×nh cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tr­íc nh÷ng biÕn cè bªn ngoµi. Tõ nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan. Trong quy ho¹ch cña x· Liªm ChÝnh ®Õn n¨m 2015 ®· ®­îc héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp th«ng qua: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sÏ ngµy cµng thu hÑp vÒ diÖn tÝch, ¸p lùc t¨ng d©n sè, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ- x· héi kh¸c ®Ì nÆng lªn nhiÖm vô cña l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng ®ßi hái ph¶i x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ hé n«ng d©n trªn x· phï hîp víi yªu cÇu ®· ®Æt ra trong tiÕn tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n. CÇn lµm ngay c¸c biÖn ph¸p hç trî ®Ó chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ cña x· nh­ tiÕp tôc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ, gi¶m gi¸ ®iÖn cho c¸c hé ngµnh nghÒ. HiÖn t¹i c¸c hé ngµnh nghÒ trong x· vÉn chÞu møc gi¸ ®iÖn chung cña toµn x· lµ 750 ®ång/kwh, trong khi c¸c ph­êng trong thÞ x· Phñ Lý chØ cã møc gi¸ 450 ®ång/Kwh ®ã lµ mét bÊt hîp lý g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi chi phÝ ®Çu vµo cña ho¹t ®éng ngµnh nghÒ còng nh­ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn x·. Nªn ch¨ng UBND x· cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay viÖc gi¶m gi¸ ®iÖn ®óng víi møc gi¸ chung lµ 450 ®ång/Kwh, thªm vµo ®ã cÇn ph¶i cã hç trî chi phÝ vÒ ®iÖn víi c¸c hé gÆp khã kh¨n nhÊt thêi do s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng tèt mµ kh«ng chi tr¶ ngay ®­îc tiÒn ®iÖn. Hç trî vÒ tµi chÝnh cho c¸c hé cã kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng thiÕu vèn. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Ng©n hµng ng­êi nghÌo vµ c¸c quü héi cùu chiÕn binh, quü héi phô n÷, quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cÇn g¾n kÕt h¬n n÷a víi c¸c hé ngµnh nghÒ b»ng chÝnh s¸ch cho vay th«ng tho¸ng linh ®éng h¬n. Hé ngµnh nghÒ lu«n lu«n cã nhu cÇu lín vÒ vèn, mµ b­íc ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn ch­a cao, do ®ã c¸c tæ chøc tÝn dông cÇn ph¶i ­u ®·i cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp, thêi gian dµi, thñ tôc nhanh gän míi hç trî ®­îc nhu cÇu vÒ vèn.CÇn tËp trung nguån lùc hiÖn cã kÕt hîp víi c¸c nguån lùc tõ TW, tõ tØnh, tõ bªn ngoµi ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ gao th«ng trong x·, më réng c¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n, liªn x·, hoµn thµnh nhanh viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng cho thi c«ng c¸c trôc ®­êng giao th«ng trong quy ho¹ch giao th«ng thÞ x· Phñ Lý nh»m t¨ng sù thu hót víi hé ngµnh nghÒ , t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho l­u th«ng hµng ho¸ dÞch vô. VÒ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh, hµng ho¸ cho dÞch vô. §Æc thï ®Þa ph­¬ng x· Liªm ChÝnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cho chÕ biÕn n«ng s¶n Ýt chñ yÕu s¶n xuÊt cho tiªu dïng do ®ã nguyªn liÖu ®Çu vµo cho chÕ biÕn hÇu hÕt ph¶i mua ngoµi. Trong khi ®ã, chi phÝ ®Çu vµo chiÕm phÇn lín gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ra do ®ã khi cã biÕn ®éng vÒ ®Çu vµo g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n. T­¬ng tù nh­ vËy, ngµnh c¬ khÝ còng ph¶i nhËp mua m¸y mãc trang thiÕt bÞ c¸c nguyªn liÖu s¾t thÐp tõ ngoµi. Bëi vËy cÇn cã sù b¶o hiÓm hç trî vÒ gi¸ ®èi víi mét sè mÆt hµng nguyªn vËt liÖu chÝnh. H×nh thµnh mèi quan hÖ rµng buéc víi c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu nh­ hç trî tÝn dông, bao tiªu s¶n phÈm theo hîp ®ång kinh tÕ ®Ò nh»m môc ®Ých æn ®Þnh ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. VÒ thÞ tr­êng, ph¶i kh«ng ngõng g¾n kÕt s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng tiªu thô b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: lu«n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi c¸c h×nh thøc kiÓu d¸ng mÉu m· s¶n phÈm theo thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Cã h×nh thøc khuyÕn m¹i víi nh÷ng kh¸ch hµng mua nhiÒu s¶n phÈm vµ víi nh÷ng kh¸ch hµng th©n quen. CÇn xóc tiÕn ho¹t ®éng Marketing nh»m qu¶ng b¸ më réng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng qua c¸c héi chî, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. ThÞ tr­êng lµ yÕu tè sèng cßn víi s¶n xuÊt dÞch vô, nh÷ng biÖn ph¸p trªn cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi vµ liªn tôc cã nh­ vËy míi gi¶m ®­îc tÝnh thô ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ. VÒ m«i tr­êng: ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c hé ngµnh nghÒ ph¶i cã ý thøc h¬n trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sèng nh­ m«i tr­ßng n­íc, ®Êt, kh«ng khÝ. ChÊt th¶i cña c¸c hé c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp lu«n g©y « nhiÔm m«i tr­êng g©y ¶nh h­ëng xÊu cho c¸c thµnh viªn trong hé còng nh­ cho mäi ng­êi xung quanh. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng cÇn chÊn chØnh l¹i ho¹t ®éng cña c¸c hé g©y « nhiÔm nghiªm träng ®Õn ®êi sènga con ng­êi nh­ t×nh tr¹ng tiÕng ån, bôi, « nhiÔm n­íc, « nhiÔm kh«ng khÝ, víi c¸c hé muèn thay ®æi c«ng nghÖ nh­ng gÆp khã kh¨n, ®Þa ph­¬ng cÇn hç trî mét phÇn ®Ó gióp hé mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ míi Ýt g©y « nhiÔm cã hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi – m«i tr­êng h¬n. X· còng cÇn h­íng dÉn tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña « nhiÔm m«i tr­êng tíi c¸c mÆt ®Ó c¸c chñ hé cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sèng. Bªn c¹nh nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cÇn lµm tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. CÇn n¾m b¾t kÞp thêi xu thÕ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng mµ cô thÓ lµ ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n mµ ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp kÞp thêi nh»m kÝch thÝch kinh tÕ hé ph¸t triÓn bÒn v÷ng theo h­íng c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Trªn ®©y lµ h­íng gi¶i ph¸p ®­a ra ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh. C¸c gi¶i ph¸p trªn cÇn ®­îc phèi hîp thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé nhÞp nhµng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi- m«i tr­êng. Ch­¬ng iv KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét trong nh÷ng môc tiªu träng t©m cña ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc, toµn d©n ta ®ang lç lùc thùc hiÖn thµnh c«ng ®Õn n¨m 2020. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi träng t©m ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ chÕ biÕn n«ng s¶n – thùc phÈm, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vïng n«ng th«n, tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n t¨ng tû träng cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Liªm ChÝnh lµ x· cã lîi thÕ lín ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ trong c¸c hé n«ng d©n, n»m ngay trªn trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ - x· héi cña tØnh Hµ Nam l¹i cã lêi thÕ vÒ ®Þa lý ®Þa h×nh do ®ã mµ ngµnh nghÒ hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh nh÷ng n¨m qua ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ ngµy cµng cã vai trß quan träng ®èi víi hé n«ng d©n, ®èi víi kinh tÕ x·. HiÖn t¹i ®Êt thæ c­ vµ ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngµy cµng thu hÑp ë Liªm ChÝnh, tham gia lµm ngµnh nghÒ lµ lèi tho¸t cho ph¸t triÓn vµ thùc tÕ n¨m 2003 toµn x· Liªm ChÝnh cã 87.57% sè hé lµm ngµnh nghÒ, tuy mét sè hé nhËn ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt nh­ng gi¸ trÞ ®em l¹i cña ngµnh n«ng nghiÖp lµ kh«ng ®¸ng kÓ, thu nhËp lµm ngµnh nghÒ trong c¸c hé lµ chñ yÕu. Ngµnh nghÒ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trªn ®Þa bµn x·, trung b×nh mét hé ngµnh nghÒ gi¶i quyÕt chç lµm cho 2.52 lao ®éng cao h¬n nhiÒu so víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong ®ã gi¶i quyÕt cho 0.628 lao ®éng lµm thuª ngoµi Víi con sè nµy nãi lªn r»ng hé ngµnh nghÒ ®· t¹i viÖc lµm cho lao ®éng trong hé, cho lao ®éng thuª vµo lµm. Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra cña hé ngµnh nghÒ kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, b×nh qu©n mçi n¨mt¨ng 12.78% ®ãng gãp quan träng vµo tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn x· Liªm ChÝnh, vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng. N¨m 2003 b×nh qu©n mét hé ngµnh nghÒ t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t 126201 ngµn ®ång gÊp gÇn hai lÇn gi¸ trÞ mµ hé thuÇn n«ng t¹o ra trong n¨m tõ ®ã tû träng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngµy cµng gi¶m trong c¬ cÊu kinh tÕ x· Liªm ChÝnh. Kinh tÕ ngµnh nghÒ ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ sè l­îng, ngµy cµng cã nhiÒu hé n«ng d©n chuyÓn tõ lµm n«ng nghiÖp sang lµm ngµnh nghÒ bëi v× trong nhËn thøc hiÖn nay ë ®a sè hé n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng lµm cho kinh tÕ hé gia ®×nh kh¸ lªn ®­îc, chØ ®ñ ¨n, lao ®éng n«ng nghiÖp l¹i vÊt v¶ hiÖu qu¶ thÊp nªn muèn ph¸t triÓn kinh tÕ hé cÇn ph¶i tham gia lµm kinh tÕ phi n«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n. §ã lµ lý do lµm c¬ cÊu kinh tÕ x· chuyÓn dÞch dÇn theo h­íng tû träng s¶n xuÊt ngµnh nghÒ chiÕm vÞ trÝ ngµy cµng cao trë thµnh mét ngµnh quan träng. S¶n xuÊt ngµnh nghÒ ®em l¹i thu nhËp cao cho hé n«ng d©n, cho lao ®éng, ®¹t 18079 ngµn ®ång mét hé ngµnh nghÒ vµ 7111 ngµn ®ång cho mét lao ®éng, møc thu nhËp nµy cao h¬n nhiÒu so víi nh÷ng hé thuÇn n«ng. Thu nhËp cao gióp hé n«ng d©n n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, gi¶m tû lÖ nghÌo ®ãi trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh vµ phÊn ®Êu kinh tÕ ngµnh nghÒ ph¸t triÓn sÏ gióp kinh tÕ ®Þa ph­ng ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt c¬ b¶n t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë x· ®Õn n¨m 2006. Thu nhËp cao ®· lµm cho kinh tÕ hé kh¸ h¬n nhiÒu so víi tr­íc kia. Ngµnh nghÒ ph¸t triÓn ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho hé n«ng d©n ®ãng gãp tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña hé nãi riªng, ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë Liªm ChÝnh nãi chung, gi¶i quyÕt tèt viÖc lµm t¹o thu nhËp cao vµ ®ã còng lµ tinh thÇn cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn ho¹t ®éng ngµnh nghÒ trong hé n«ng d©n x· Liªm ChÝnh ch­a khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña m×nh ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, nhiÒu hé cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. 4.2. KiÕn nghÞ §Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cho hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn x· Liªm ChÝnh – thÞ x· Phñ Lý – tØnh Hµ Nam, cÇn ph¶i th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c mµ hé gÆp ph¶i ph¸t huy lîi thÕ s½n cã. + §èi víi chÝnh quyÒn: Nhµ n­íc cÇn ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp h­íng träng t©m vµo hç trî khuyÕn khÝch, ­u ®·i cho ngµnh nghÒ ph¸t triÓn. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý, chÝnh s¸ch tÝn dông linh ho¹t l·i suÊt thÊp, thñ tôc vay nhanh gän khuyÕn khÝch hé n«ng d©n vay vèn ®©u t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. UBND x· cÇn lç lùc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong quy ho¹ch thÞ x· Phñ Lý ®· ®­îc héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp th«ng qua, ngoµi ra chÝnh quyÒn x· cÇn gi¶m gi¸ ®iÖn ngay, t¨ng c­êng phôc vô c¸c dÞch vô c«ng céng. + X· cÇn ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c¸c líp tËp huÊn ®µo t¹o nghÒ víi c¸c trung t©m c¬ së chuyªn ®µo t¹o ngµnh nghÒ. + C¸c cÊp l·nh ®¹o trong x· ph¶i cã t©m huyÕt víi ®Þa ph­¬ng, th­êng xuyªn quan t©m theo dâi ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi trªn ®¹i bµn x· ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn vµ h­íng dÉn gióp ®ì, khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh nghÒ ph¸t triÓn. +VÒ phÝa chñ hé s¶n xuÊt: c¸c hé s¶n xuÊt ph¶i nhËn thøc râ vai trß cña m×nh, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ®óc rót häc hái kinh nghiÖm lao ®éng, kinh nghiÖm lµm ¨n. Ph¶i kh«ng ngõng t×m hiÓu ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ hiÕu còng nh­ së thÝch cña ng­êi tiªu dïng ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. PhiÕu I Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i – Hµ Néi Khoa kinh tÕ & PTNT -----***------ PhiÕu ®iÒu tra ngµnh nghÒ hé n«ng d©n x· Liªm ChÝnh RÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c hé gia ®×nh! Ng­êi pháng vÊn: NguyÔn Xu©n Kho¸t Ngµy pháng vÊn:.../.../2004 I. Th«ng tin c¬ b¶n vÒ hé: - Hä vµ tªn chñ hé: Tuæi: ……. Nam Š N÷ Š - §Þa chØ: Xãm............................Th«n ......................................................... - Tr×nh ®é v¨n hãa:........................................................................................ - Tæng sè nh©n khÈu cña hé...... ng­êi - Sè lao ®éng cña hé................. ng­êi - DiÖn tÝch ®Êt cña hé................m2 II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé ngµnh nghÒ - Ngµnh nghÒ cña hé ChÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm Š : Méc Š B¸nh ®a Š Bón Š §Ëu phô Š Xay x¸t Š C«ng nghiÖp vµ x©y dùng Š : ChÕ t¹o c«ng cô,dông cô Š ChÕ t¹o m¸y Š May Š ThªuŠ Bu«n b¸n dÞch vô Š : DÞch vô ®Çu vµo cho s¶n xuÊt Š Bu«n b¸n Š DÞch vô tæng hîp Š DÞch vô phi hµng ho¸ Š - Sè n¨m ho¹t ®éng: 1 n¨m Š 1- 3 n¨m Š 3 - 5 n¨m Š 5 - 7 n¨m Š 7 - 10 n¨m Š >10 n¨m Š - Tæng sè tiÒn mua s¾m thiÕt bÞ, ®Çu vµo x©y dùng c¬ b¶n ®­a vµo s¶n xuÊt lµ ... tr® - Tæng sè vèn................ tr ®.Trong ®ã Vay Š Tù c㠊 TiÒn Š Cè ®Þnh Š Vèn 30 tr. Š - N¨m 2003 võa qua gia ®×nh s¶n xuÊt bao nhiªu th¸ng? ………(th¸ng) - Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong mét th¸ng?............. tr.® - Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong mét n¨m ?......... tr.® - Tæng c¸c kho¶n chi phÝ cho s¶n xuÊt trong 1 th¸ng?.. tr.® - Gi¸ s¶n phÈm... 1000®/1 ®¬n vÞ s¶n phÈm - Gi¸ b¸n s¶n phÈm hiÖn nay lµ: Cao Š ThÊp Š Trung b×nh Š - S¶n phÈm tiªu thô: ChËm Š Nhanh Š Trung b×nh Š Trong gia ®×nh Š B¸n ë x· Š B¸n ë ngoµi x· Š XuÊt khÈu Š - S¶n phÈm cña hé ®­îc tiªu thô theo h×nh thøc: B¸n bu«n Š B¸n lÎ Š Ng­êi tiªu dïng Š - Hé cã theo dâi thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt hay kh«ng: C㠊 Kh«ng Š - Gi¸ ®Çu vµo lªn xuèng thÊt th­êng: §óng Š Kh«ng Š - Hé cã muèn më réng quy m« s¶n xuÊt: C㠊 Kh«ng Š - Kh«ng cã ®ñ vèn: §óng Š Kh«ng Š - Vèn hiÖn nay ®ang vay bao nhiªu?... Víi l·i suÊt/1th¸ng?... Vay tõ nguån nµo? Vay theo: Dµi h¹n Š Trung h¹n Š Ng¾n h¹n Š - Muèn vay ng©n hµng hay c¸c quü tÝn dông, hiÖp héi... theo: Dµi h¹n Š Trung h¹n Š Ng¾n h¹n Š V× sao? - Thuª lao ®éng cña hé: C㠊 Kh«ng Š - Sè lao ®éng thuª.................... ng­êi/ngµy - Hé gÆp khã kh¨n g× trong s¶n xuÊt kinh doanh: C㠊 Kh«ng Š - Khã lµm kh©u g×? - ThiÕu m¸y mãc thiÕt bÞ: C㠊 Kh«ng Š - ThiÕu kinh nghiÖm qu¶n lý: C㠊 Kh«ng Š - ThiÕu mÆt b»ng s¶n xuÊt: C㠊 Kh«ng Š - ThiÕu lao ®éng cã kü thuËt: C㠊 Kh«ng Š - C¬ chÕ chÝnh s¸ch ch­a thËt tèt: C㠊 Kh«ng Š - C¬ së h¹ tÇng ®Þa ph­¬ng cßn kÐm: C㠊 Kh«ng Š III. T¸c ®éng ngµnh nghÒ: - Tíi hé:Hé cã trang bÞ: xe m¸y Š Tñ l¹nh Š §iÖn tho¹i Š ¤ t« Š tivi,vi deoŠ Cho ®Þa ph­¬ng: ¤ nhiÔm m«i tr­êng: §Êt Š N­íc Š Kh«ng khÝ Š Tham gia ho¹t ®éng nh©n ®¹o trªn x·: C㠊 Kh«ng Š Cã ®ãng gãp cho ph¸t triÓn x·: C㠊 Kh«ng Š Kinh tÕ Š V¨n ho¸ Š IV. ý kiÕn nguyÖn väng, ®Ò ®¹t cña hé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... PhiÕu ii Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i – Hµ Néi Khoa kinh tÕ & PTNT -----***------ PhiÕu ®iÒu tra hé thuÇn n«ng x· Liªm ChÝnh RÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c hé gia ®×nh! Ng­êi pháng vÊn: NguyÔn Xu©n Kho¸t Ngµy pháng vÊn:.../.../2004 I. Th«ng tin c¬ b¶n vÒ hé: - Hä vµ tªn chñ hé: Tuæi: … Nam Š N÷ Š - §Þa chØ: Xãm............................Th«n ......................................................... - Tr×nh ®é v¨n hãa:........................................................................................ - Tæng sè nh©n khÈu cña hé...... ng­êi - Sè lao ®éng cña hé................. ng­êi L§ thuª ngoµi….. - DiÖn tÝch ®Êt cña hé................m2 - Tæng thu nhËp cña hé/n¨m …………. tr®. Trong ®ã: thu tõ trång trät………. Ch¨n nu«i…… ….. thuû s¶n…….. - Hé cã c¸c tiÖn nghi sinh ho¹t: tivi Š tñ l¹nh Š xe m¸y Š vi deo Š ®iÖn tho¹i Š «t« Š -Theo gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã: Kh¸ ®­îc kh«ng? C㠈 Kh«ng ˆ Lµ nguyªn nh©n kÐm ph¸t triÓn C㠈 Kh«ng ˆ NguyÖn väng cña gia ®×nh: Muèn gi¶m sù phô thuéc vÒ n«ng nghiÖp Muèn Š Kh«ng Š Muèn cã ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp Muèn Š Kh«ng Š Muèn kinh tÕ ph¸t triÓn lªn Muèn Š Kh«ng Š ý kiÕn kh¸c:……………………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.doc
Luận văn liên quan