Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19 - 5 bộ công an

Việc hạch toán vật liệu biến động hàng ngày theo giá thực tế là một việc hết sức khó khăn phức tạp vì thường xuyên phải tính toán lại giá thực tế của mỗi nghiệp vụ nhập xuất kho.Mà nghiệp vụ nhập xuất kho thường diễn ra một cách liên tục nên công ty đã sử dụng giá hạch toán để theo dõi tình hình nhập xuất vật liệu,công cụ dụng cụ . Giá hạch toán của tưngf loại vật liệu dựa vào giá thực tế của loai vật liệu ,công cụ dụng cụ đó ở kỳ hạch toán trước mà phòng kinh doanh xác định giá hạch toán cho loại vật liệu ,công cụ dụng cụ đó trong kỳ hạch toán này. -Hàng ngày kế toán ghi sổ về nhập,xuất ,tồn kho vật liệu ,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19 - 5 bộ công an, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
72.740 B¸n chÞu s¶n phÈm 248473020 30/2 TiÒn göi NH 211690000 Céng sè ph¶i thu 248473020 Sè tiÒn thu luü kÕ 557534619 Sè d­ cuèi th¸ng 248471879 Céng sè ®· thu 309.062.740 Tõ sæ chi tiÕt lËp NKCT sè 8 NhËt ký chøng tõ sè 8 Ghi cã TK131- Ph¶i thu kh¸ch hµng Quý IV/2001 STT Sè liÖu TK ghi nî Ghi cã TK Ghi nî TK 131 Céng 1 111 TiÒn mÆt 97.372.740 97.372.740 2 112 TiÒn göi NH 211.690.000 211.690.000 Céng 309.062.740 309.062.740 §· ghi sæ c¸i ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ (ký) KÕ to¸n tæng hîp (ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) B¶ng kª sè 11 Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng Quý IV/2001 TT Tªn ng­êi mua Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi nî TK 131 ghi cã TK Ghi cã TK 131 ghi nî Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 3331 511 C«ng nî 111 112 Céng cã 131 Nî Cã 1 NguyÔn ThÞ Hoµ 36405600 3325050 33250500 36575550 72981150 2 Cty Mai H­¬ng 78183090 3 Cty M¹nh Hïng 37663400 32252300 33506400 366316300 403979700 Cty Ch©u ¸ 140300000 ....... ....... ....... Cty S¬n Thuû 3090615599 22588456 225884564 248473020 97372740 211690000 390062740 Céng 2437421402 686417120 169080186 1700501744 1869581930 Sæ C¸i TK 131 : Ph¶i thu kh¸ch hµng Quý IV/2001 Sè d­ ®Çu n¨m : 175.004.282 §VT : ®ång Ghi cã c¸c TK ®èi øng nî TK 131 T1 T2 ...... T12 TK 3331 169.080.186 TK 511 1700.501.744 Céng ph¸t sinh nî 1.869.581.930 Céng ph¸t sinh cã 2.511.104.713 Sè d­ cuèi th¸ng 175.004.282 1.109.481.499 3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­ßi b¸n ë C«ng ty 3.1. TK sö dông 331 ph¶i tr¶ ng­ßi b¸n 3.2. Chøng tõ sæ s¸ch : GiÊy b¸o nî Sæ chi tiÕt NKCT sè 5 Sæ ghi TK 331 T×nh h×nh thùc tÕ Quý IV/2001 t¹i C«ng ty may 19/5 - Ngµy 20/4/2001 C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty TiÕn Ph¸t tæng gi¸ thanh to¸n lµ 1.211.019®ång trong ®ã thuÕ VAT 501.144 tiÒn hµng ch­a thanh to¸n KÕ to¸n ghi : Nî TK 152 : 1.160.905 Nî TK 1331 : 50.114 Cã TK 331 : 1.211.019 Ngµy 15/04/2001 C«ng ty tr¶ tiÒn ®iÖn b»ng T GNH sè tiÒn lµ: 162.390.712 KÕ to¸n ghi : Nî TK 331: 162.390.712 Cã TK 112: 162.390.712 ngµy 21-04-2001 C«ng ty tr¶ nî cho c«ng ty TÝn ph¸t b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ: 1.236.019 KÕ to¸n ghi Nî TK 331: 1.236.019 Cã TK 111: 1.236.019 C¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n vµo sæ theo tr×nh tù h¹ch to¸n sau: Sæ chi tiÕt TK 331 cho tõng khÊu hao kh¸ch hµng vµ tõ c¸c sæ chi tiÕt nµy kÕ to¸n vµo nhËt ký chøng tõ sè 5. LÊy phÇn ghi tõ NKCT sè 5 ®Ó ghi vµo sæ c¸i. S¬ ®å ghi sæ. GiÊy b¸o nî thanh to¸n nî Sæ chi tiÕt NKCT sè 5 Sæ c¸i TK331 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Sæ chi tiÕt TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. Quý IV/2001 Tªn ®¬n vÞ: STT Tªn ®¬n vÞ SDDT Ghi cã TK 331 nî TK Céng cã TK 331 Ghi nî TK 331 Ghi cã TK Céng nî Tk 331 Sdc th¸ng 152 153 111 112 1 Cty TÝn Ph¸t 25.000 1.160.905 30.114 1.211.019 1.236.019 1.236.019 25.000 1.160.905 30.114 1.211.019 1.236.019 1.236.019 50.000 NhËt ký chøng tõ sè 5 Ghi cã TK331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Quý IV/2000 §¬n vÞ tÝnh : ®ång stt Tªn SD§T Ghi Cã TK 331, Ghi nî TK Ghi nî TK331, ghi cã TK Sè d­ th¸ng Nî Cã 152 153 133 627 111 Céng cã 111 112 Céng nî Nî Cã Vá Phanh 900.000 900.000 2 Vá yªn 500.000 500.000 3 Sæ ®iÖn lùc 470.000 470.000 4 ThÐp f22,2 25.000 1.160.905 50.114 1.211.019 1.230.019 1.236.019 5 ThÐp f22,5 23.280.000 720.000 24.000.000 24.000.000 6 ThÐp f13,8 5.000.000 3.800.000 380.000 4.180.000 82.000.000 7 ThÐp f19,1 3.000.000 200.000 200.000 3.200.000 8 S¬n 4.000.000 70.000 480.000 480.000 4.480.000 9 X¨ng 70.000 70.000 70.000 … Tæng 3.113.000 816.106.627 13.575.225 88.012.932 1.476.277.920 106.532.270 40.499.574 727.859.851 3.387.465.960 Sæ c¸i TK331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Quý IV/2001 Sè d­ ®Çu th¸ng Cã TK331: 3.050.003.113 Ghi cã TK ®èi øng Nî Tk331 T1 T2 T3 … TK1111 TK112 Céng ph¸t sinh nî Céng ph¸t sinh cã D­ cuèi th¸ng Nî : Cã: 1.494.594.602 1500.000.000 1.690.197.575 4.Thanh to¸n c¸c hko¶n t¹m øng. 4.1 Tµi kho¶n C«ng ty sö dông tµi 141 4.2 chøng tõ sæ s¸ch. PhiÕu thu, phiÕu chi. PhiÕu nhËp, xuÊt vËt t­. Biªn b¶n giao TS GiÊy t¹m øng vµ b¶ng thanh to¸n t¹m øng 4.3 T×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty Quý IV/2001. C¨n cø vµo giÊy thanh to¸n ngµy 23 Quý IV n¨m 2001 sè t¹m øng chi kh«ng hÕt 9.800.000 nhËp vµo quü. C«ng ty May 19/5. MÉu 01 - TT §Þa chØ. Ban hµnh theo Q§ sè 186TC/C§KT Ngµy 4/3/1995 cña BTC PhiÕu thu Ngµy 23/4/2001 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn thi N¨m Lý do nép: Thanh to¸n t¹m øng. Sè tiÒn: 1.800.000 ViÕt b»ng ch÷: mét triÖu t¸m tr¨m ngh×n ®ång KÌm theo 2 chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng (ký) Thñ quü (ký) Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 141 – t¹m øng. Ngµy 23/4/2001 §¬n vÞ: ®ång STT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh thu håi t¹m øng 111 1.800.000 9.800.000 Sè d­ cuèi th¸ng 8.000.000 Ngµy 10/4/2001 chi t¹m øng cho anh Phó phßng kinh doanh sè tiÒn lµ : 2.300.000®. Ngµy 14/4/2001 anh Phó thanh to¸n sè tiÒn mµ C«ng ty May 19/5 chi ra ®· sö dông hÕt. C¸c chøng tõ. §¬n vÞ: C«ng ty May 19/5 MÉu 03- TT §Þa chØ: Sè 0111 GiÊy ®Ò NghÞ t¹m øng Ngµy 10/4/2001 KÝnh göi: Phßng tµi vô Tªn t«i lµ : D­¬ng V¨n Phó. §Þa chØ: Phßng kinh doanh. §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn: 2.300.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai tiÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: Phôc vô viÖc b¸n hµng. Thêi h¹n thanh to¸n: 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn tiÒn Thñ tr­ëng (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Ng­êi ®Ò nghÞ t¹m øng (ký) Sau khi cã giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng kÕ to¸n lËp phiÕu chi. PhiÕu chi Ngµy 10/4/2001 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: D­¬ng V¨n Phó §Þa chØ: Phßng kinh doanh Lý do t¹m øng: Phôc vô b¸n hµng Sè tiÒn: 2.300.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n KÌm theo mét chøng tõ gèc Thñ tr­ëng (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Ng­êi LËp phiÕu (ký) ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n Thñ quü (ký) Ng­êi nhËn tiÒn (ký) Tõ phiÕu chi kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt sè TK 141 Sæ chi tiÕt: TK141 – T¹m øng Tªn CN: D­¬ng V¨n Phó. Ngµy 10/4/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 1/4/2001 10/4/2001 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh t¹m øng cña anh Phó 111 2.300.000 500.000 Anh Phó thanh to¸n 111 2.300.000 Sè d­ cuèi th¸ng 500.000 NhËt ký chøng tõ sè 10 Ghi cã TK 141 – T¹m øng STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu kú Ghi Nî TK 141 Cã Ghi Cã TK 141 Nî SDCK Sè ngµy Nî Cã 111 Tæng 111 Tæng Nî Cã Anh TuÊn 150.000 150.000 Øng mua NVL 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 Anh TuÊn 4.000.000 4.000.000 Hoµ øng 1.000.000 1.000.000 ¤ng n¨m 1.600.000 1.600.000 Anh Nam 500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 500.000 Bµ mïi 5.425.000 6.450.000 6.450.000 0 Anh §øc 300.000 1.025.000 1.025.000 300.000 Bµ H»ng 0 HuÕ T¹m øng 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 500.000 V¨n 500.000 0 Thanh 1.500.000 5.411.000 5.411.000 500.000 500.000 1.500.000 Dò ng TCHC 1.100.000 1.100.000 5.411.000 5.411.000 Tó kh«i 9.800.000 9.800.000 1.100.000 1.100.000 1.800.000 Huy 600 8.000.000 8.000.000 60 Céng 15.475.000 600 33.936.000 33.936.000 33.936.000 33.936.000 11.350.000 Sæ c¸i TK 141 – T¹m øng. Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng Ghi nî TK 334 T1 T2 … T12 TK 111 Céng ph¸t sinh nî Céng ph¸t sinh cã D­ cuèi th¸ng Nî: Cã: 15.475.000 600 33.936.300 33.936.300 33.936.300 387.882.766 11.150.000 600 5. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. + TK sö dông 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. + C¸c chøng tõ sö dông. B¶ng tÝng l·i. PhiÕu chi tiÒn mÆt. GiÊy nép tiÒn. C¸c sæ s¸ch. Sæ chi tiÕt sè 6 TK 333 NKCT sè 10 TK333 Sæ c¸i TK 333 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n thuÕ. Chøng tõ ph¸t sinh NKCT sè 10 Sæ chi tiÕt sè 6 Sæ c¸i TK 333 VÝ Dô: Cuèi Quý IV/2001 x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cã l·i 4.938.129 ®ång lËp b¶ng t¹m trÝch thuÕ thu nhËp DN lµ32%. 4.938.129 x 32% = 1.580.200 KÕ to¸n ghi: Nî TK 421: 1.580.200 Cã TK333: 1.580.200 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ to¸n tæng hîp ®­îc sè thuÕ ph¶i nép lµ 188.373.282(®). Trong ®ã kho¶n thu TM: 15.398.501 Thu TGNH: 3.894.594 Kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng: 169.080.186 Sè thuÕ C«ng ty ph¶i nép trong kú: 178.884.548 b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt sè 6. TK 334 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép nhµ n­íc Sæ chi tiÕt sè 6 Tk 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Quý IV/2001 STT Chøng tõ D­ SD§T Ghi nî TK 333 Ghi cã TK Ghi cã TK 333 Ghi nî TK SDCT Sè Ngµy Nî Cã 111 Céng Nî 411 511 Céng cã Nî Cã Quý IV/2001 ThuÕ DT 89.835.305 188.373.282 188.373.282 TÝnh thuÕ 178.884.548 178.884.548 Nép thuÕ ThuÕ lîi tøc 232.772.584 TÝnh thuÕ 1.580.200 1.580.200 Céng 322.607.889 178.884.548 178.884.548 1.580.200 188.373.282 189.953.482 Tõ sæ chi tiÕt ghi vµo sæ c¸i Sæ c¸i TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Quý IV/2001 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 226.872.117 Ghi cã TK ®èi øng Ghi nî TK 334 T1 T2 … T12 TK 111 Céng ph¸t sinh nî Céng ph¸t sinh cã D­ cuèi th¸ng Nî: Cã: 322.607.889 178.884.548 178.884.548 178.884.548 333.676.823 6 . NghiÖp vô thanh to¸n tiÒn vay ë C«ng ty. TK 311: Vay ng¾n h¹n. TK 334: Vay dµi h¹n. Sæ s¸ch: NKCT sè 4. Sæ c¸i TK 311 S¬®åChøng tõ gèc phiÕu thu, chi, giÊy b¸o nî cã Sæ chi tiÕt TK 311 NKCT sè 4 Sæ c¸i TK 311 Trong th¸ng cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Ngµy 12/4 GiÊy b¸o cña ng©n hµng vÒ kho¶n tiÒn vay ng©n hµng. KÕ to¸n lËp phiÕu chuyÓn kho¶n. PhiÕu chuyÓn kho¶n Tµi kho¶n ghi nî: C«ng ty May 19/5 Tµi kho¶n ghi cã: Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: hai tr¨m ba m­¬i triÖu ®ång ch½n C¨n cø vµo phiÕu trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ Nî TK 331: 234.000.000 Cã TK 112: 234.000.000 Tõ phiÕu ghi sè 1092 ngµy 28/4 C«ng ty May 19/5 XuÊt quü tiÒn mÆt tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n sè tiÒn lµ 10.000.000® §¬n vÞ : C«ng ty may 19/5 ®Þa chØ : MÉu sè : 02-TT Ban hµnh theo Q§1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 Cña Bé TC Nî TK 311: 10.000.000 Cã TK 111 : 10.000.000 PhiÕu Chi Ngµy 28/4/2001 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : TrÇn ThÞ Lan §Þa chØ : Lý do chi : tr¶ tiÒn vay NHNH Sè tiÒn : 10.000.000 ViÕt b»ng ch÷ : M­êi triÖu ®ång ch½n KÌm theo 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: M­êi triÖu ®ång ch½n Gi¸m ®èc (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Thñ tr­ëng (ký) Ng­êi nhËn (ký) Tõ chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn vay Sæ chi tiÕt sè 1: TK311 – Vay ng¾n h¹n Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §Õn h¹n thanh to¸n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng 2.170.171.800 Chi tiÒn mÆt tr¶ NH 111 67.000.000 Céng ph¸t sinh 111 674.900.000 Sè d­ cuèi th¸ng 1.428.271.800 NhËt ký chøng tõ sè 4 Ghi cã TK 311 – Vay ng¾n h¹n Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã Tk 311 ghi nî STT Chøng tõ Ghi nî TK 331ghi cã TK Sè Ngµy 111 Céng cã Sè Ngµy 112 111 Céng nî Tr¶ vay NH=TM Tr¶= TGNH Céng 674.900.000 674.900.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 674.900.000 741.900.000 Sæ c¸i TK311- vay ng¾n h¹n Quý IV/2001 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 2.082.112.800 Ghi cã TK ®èi øng Nî Tk311 T1 T2 … T12 TK111 67000.000 TK112 674.900.000 Céng ph¸t sinh nî Céng ph¸t sinh cã D­ cuèi th¸ng Nî : Cã: 2.170.171.800 741.900.000 1.428.271.800 T­¬ng tù tµi kho¶n 341 : Vay dµi h¹n còng gièng TK 311 Sæ c¸i TK341 – Vay dµi h¹n Th¸ng 04/2001 D­ ®Çu kú Nî Cã 8.297.051.671 Ghi cã TK nî TK214 T1 T2 … T12 Céng ph¸t sinh nî 290.055.120 Céng ph¸t sinh cã 0 D­ cuèi th¸ng Nî: Cã: 7.432.927.502 7.142.872.442 IX. KÕ to¸n ho¹t ®éng nghiÖp vô tµi chÝnh bÊt th­êng 1. KÕ to¸n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. TK sö dông 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Thùc tÕ Quý IV/2001 cã ph¸t sinh thu nhËp tµi chÝnh sau: Ngµy 14/2 göi tiÒn vµo NH lµ ho¹t ®éng TC sè tiÒn: 60.371 Ngµy 23/2 göi tiÒn vµo NH lµ ho¹t ®éng TC sè tiÒn: 5.733 Ngµy 26/2 göi tiÒn vµo NH§TPT : 597.847 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Nî TK 112: 663.951 Cã TK 711: 663.951 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn. Nî TK 711: 663.951 Cã TK 911: 663.951 C¸c chøng tõ nghiÖp vô kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt sè 3 Sæ chi tiÕt sè 3 TK 711: thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Quý IV/2001 §V:®ång STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 711 ghi nî TK Ghi nî 711 ghi cã TK Sè Ngµy 112 Céng cã 711 911 Céng cã 711 14/2 23/2 26/2 30/2 Göi vµo NH K/CX§KQ 60.371 5.733 597.847 60.371 5.733 597.847 663.951 663.951 Céng 663.951 663.951 663.951 663.951 Sæ c¸i TK 711- Thu nhËp ho¹t ®éng TC Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK711 T1 T2 … T12 TK 911 Céng FSnî Céng FScã 663.951 663.951 663.951 2. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. TK 811: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Thùc tÕ trong Quý IV/2002 ë C«ng ty May 19/5 C¨n cø vµo chøng tõ. Ta lËp phiÕu chi cho TK 911 Chi TK cho ho¹t ®éng TC: 1.245.000 KÕ to¸n ghi: Nî TK 811: 1.245.000 Cã TK 911: 1.245.000 K/C ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911: 1.245.000 Cã TK 811: 1.245.000 Tõ nghiÖp vô trªn ta ghi vµo sæ chi tiÕt sè3 Sæ chi tiÕt sè 3 TK 811: thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi nî TK 811 ghi cã TK Ghi cã 811 ghi nî TK Sè Ngµy 111 Céng Nî 811 911 Céng cã 811 10/4 12/4 13/4 30/4 Chi b»ng TK K/CX§KQ 495.000 600.000 150.000 495.000 600.000 150.000 1.245.000 1.245.000 Céng 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 Sæ c¸i TK 811- Chi phÝ ho¹t ®éng TC Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK811 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã 1.245.000 1.245.000 1.245.000 KQH§TC = thu nhËp h® tµi chÝnh- Chi phÝ H® TC = 633.951-1.245.000 = - 581.049 kÕ ho¹ch ®Þnh kho¶n: Nî TK 421: 581.049 Cã TK 911: 581.049 3. Thu nhËp bÊt th­êng. TK sö dông 721 – Thu nhËp bÊt th­êng. T×nh h×nh trong Quý IV/2001 cña C«ng ty May 19/5 nh­ sau: Ngµy 15/2 Thu tiÒn nh­îng b¸n TSC§ : 12.000.000 KÕ to¸n ghi : Nî TK 131: 12.000.000 Cã TK 721: 12.000.000 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn ®Ó X§KQ Nî TK 721: 12.000.000 Cã TK 911: 12.000.000 Sæ chi tiÕt sè 3 TK 721: thu nhËp bÊt th­êng Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 721 ghi nî TK Ghi nî 721 ghi cã TK Sè Ngµy 131 Céng Cã 721 911 Céng nî 721 15/4 30/4 Kho¶n thu cña kh¸ch hµng K/C 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Céng 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Sæ c¸i TK 811- Chi phÝ ho¹t ®éng TC Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK811 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã 12.000.000 12.000.000 12.000.000 4. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng. TK sö dông 821 – Chi phÝ bÊt th­êng. Thùc tÕ ngµy 15/4 Chi phÝ cho ho¹t ®éng thanh lý:12.000.000 KÕ to¸n ghi : Nî TK 821: 12.000.000 Cã TK 910: 12.000.000 Sæ chi tiÕt sè 3 TK 821: chi phÝ bÊt th­êng Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi nî TK 821 ghi cã TK Ghi cã 821 ghi nî TK Sè Ngµy 821 Céng nî 821 911 Céng cã 821 15/4 30/4 Kho¶n thu cña kh¸ch hµng K/C 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Céng 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Sæ c¸i TK 821- Chi phÝ ho¹t ®éng TC Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK821 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Ho¹t ®éng bÊt th­êng = Thu nhËp BT – Chi phÝ BT = 12.000.000- 12.000.000 =0 KÕt qu¶ nµy kh«ng lç, kh«ng l·i X. KÕ to¸n tæng hîp chi tiÕt c¸c nguån vèn ë C«ng ty May 19/5 1. KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh ë C«ng ty Xe m¸y, Xe ®¹p -Thèng nhÊt Tµi kho¶n sö dông: TK 411 – Nguån vèn kinh doanh. Tr×nh tù ghi sæ GiÊy b¸o nî, cã biªn b¶n giao nhËn Sæ chi tiÕt theo dâi vèn SXKD NKCT sè 10 TK 411 Sæ c¸i TK 411 Thùc tÕ Quý IV/2001 ta cã sæ chi tiÕt Sæ chi tiÕt sè 6 TK 411: Nguån vèn kinh doanh Quý IV/2001 STT Chøng tõ DiÔn Gi¶i SD§T Ghi nî TK 411 Ghi cã TK Ghi cã TK 411 Ghi nî TK SDCT Sè Ngµy Nî Cã 111 Céng Nî 112 Céng cã Nî Cã 1/4 30/2 Tk411 Sè p/S TK 411 4.370.917.117 4.370.917.117 Céng 4.370.917.117 4.370.917.117 NhËt ký chøng tõ sè 10. .Ghi cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh STT DiÔn Gi¶i SD§T Ghi nî TK 411 Ghi cã TK Ghi cã TK 411 Ghi nî TK SDCT Nî Cã 112 Céng Nî 211 Céng cã Nî Cã Sè d­ Sè ph¸t sinh Sè d­ 4.370.917.117 4.370.917.117 Céng 4.370.917.117 4.370.917.117 Sæ c¸i TK411 –Nguån vèn kinh doanh th¸ng 04/2001 Sè d­ cã: 4.370.917.117 ® Ghi cã TK ®èi øng nî TK411 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã Sè d­ cuèi th¸ng Nî: Cã 4.370.917.117 4.370.917.117 2.KÕ to¸n c¸c quü. 2.1 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. TK sö dông 414 - Sæ s¸ch ®Ó ghi Sæ chi tiÕt sè 6 NKCT sè 10 Sæ c¸i TK414 Tõ b¶n ph©n phèi cò tæng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn tÝnh ®Õn ngµy 1/4/2001 lµ 48.459.099® Theo nghiÖp vô trªn ta cã Sæ chi tiÕt sè 6 TK 414: quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Quý IV/2001STT Chøng tõ DiÔn Gi¶i SD§T Ghi nî TK 414Ghi cã TK Ghi cã TK 414Ghi nî TK SDCT Sè Ngµy Nî Cã 111 Céng Nî 112 Céng cã Nî Cã 1/4 30/2 Tk414 Sè p/S 48.459.099 48.459.099 Céng 48.459.099 48.459.099 §· ghi sæ ngµy … th¸ng… n¨m ngµy … th¸ng… n¨m KÕ to¸n ghi sæ (ký) KÕ to¸n tæng hîp (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Sæ c¸i TK414 – Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn th¸ng 04/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK414 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã Sè d­ cuèi th¸ng Nî: Cã 48.459.099 48.459.099 2.2 KÕ to¸n quü dù tr÷ tµi chÝnh. TK415 - quü dù tr÷ tµi chÝnh. Theo sè liÖu th¸n 4/2001 TÝnh ®Õn ngµy 30/4 tæng quü lµ 43.599.600 Trong th¸ng kh«ng cã ph¸t sinh nªn ta lËp sæ c¸i Sæ c¸i TK415 – Quü Dù tr÷ TC th¸ng 04/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK415 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã Sè d­ cuèi th¸ng Nî: Cã 43.599.600 43.599.600 2.3KÕ to¸n quü khen thö¬ng phóc lîi. TK431 - quü khen th­ëng phóc lîi Theo sè liÖu Quý IV/2001 TÝnh ®Õn ngµy 30/4 tæng quü lµ 20.291.370.® Trong th¸ng kh«ng cã ph¸t sinh nªn ta lËp sæ c¸i Sæ c¸i TK431 – Quü khen th­ëng phóc lîi th¸ng 04/2001 Ghi cã TK ®èi øng nî TK431 T1 T2 … T12 TK 111 Céng FSnî Céng FScã Sè d­ cuèi th¸ng Nî: Cã 20.291.370 20.291.370 XI. kÕ to¸n quyÕt to¸n 1.Tr×nh tù, kÕ to¸n X§KQKD ë C«ng ty may 19/5 TK sö dông 911 – X§KQKD Tõ sè liÖu Quý IV/2001 ta cã c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn + KÕt chuyÓn thu nhËp. Nî TK511: 1.891.433.928 Nî TK 711: 663.951 Nî TK 811: 12.000.000 Cã TK 911: 1.904.097.879 + KÕt chuyÓn chi phÝ: Nî TK 911: 1.877.560.029 Cã TK 641: 26.983.078 Cã TK 632: 1.750.000.000 Cã TK 642: 87.331.951 Cã TK 721: 1.245.000 Cã TK 821: 12.000.00 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Quý IV/2001 lµ: – 1.877.560.029 = 26.537.850 Nî TK 911: 26.537.850 Cã TK 421: 26.537.850 C¸c chøng tõ bót to¸n KC Sæ chi tiÕt TK 911 NKCT sè 8 Sæ c¸i TK 911 S¬ ®å ghi sæ Sæ chi tiÕt sè 3 TK 711: thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Quý IV/2001 §V:®ång STT Chøng tõ DiÔn Gi¶i TK§ø Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 1/4 XDKQh® SXKD KC Doanh thu KC thu nhËp TC KC chi phÝTC KC thu nhËp BT KC chi phÝ BT KC gi¸ vèn KC chi phÝ BH KC CPQLDN KC l·i 511 711 811 721 821 632 641 642 641 1.245.000 12.000.000 1.750.000.000 36.983.078 87.331.951 26.537.850 189.143.928 663.951 12.000.000 Céng 1.901.097.879 1.901.097.879 Sæ c¸i TK 911- X§KQKD Quý IV n¨m 2001 Ghi cã TK §.­, nî TK 911 T1 T2 … T12 TK632 TK641 TK642 TK721 TK821 Céng ph¸t sinh nî Céng PS cã 1.750.000.000 26.983.078 87.331.951 12.000.000 12.000.000 1.904.097.879 1.904.097.879 D­ cuèi th¸ng nî D­ cuèi th¸ng cã Ph­¬ng ph¸p tÝnh l·i Tµi kho¶n c«ng ty sö dông 421 “ L·i ch­a ph©n phèi” tr×nh tù ghi sæ theo s¬ ®å: C¸c chøng tõ gèc bæ sung Sæ chi tiÕt TK 421 NKCT sè 10 TK421 Sæ c¸i TK 421 Theo sè liÖu Quý IV n¨m 2001 Sè l·i tõ ho¹t ®éng trÝch ra kho¶n thuÕ nép lµ: 4.938.129x32% = 1.580.200 ® Sæ chi tiÕt sè 6 TK 421: L·i ch­a ph©n phèi STT Chøng tõ DiÔn Gi¶i SD§T Ghi nî TK 414Ghi cã TK Ghi cã TK 414Ghi nî TK SDCT Sè Ngµy Nî Cã 111 Céng Nî 112 Céng cã Nî Cã 1 1/2 TK421 Sè PS Sè TN NS K/c l·i D­ 494.641.744 1580200 1580200 4938129 4938129 497999673 Céng 494.641.744 1580200 1580200 4938129 4938129 497999673 Sæ c¸i TK421 – L·i ch­a ph©n phèi Quý IV/2001 Ghi cã TK ®èi øng, Nî 421 T1 T2 … T12 333 Céng P/S nî Céng P/S cã D­ cuèi th¸ng D­ nî D­ cã 494.641.744 1.580.200 1.580.200 4.938.129 497.999.673 XII. b¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Quý IV/2001 TK Sè d­ ®Çu k× Sè P/S trong k× Sè d­ cuèi k× Nî Cã Nî Cã Nî Cã 111 1329281 879188720 865769468 14748533 112 288297855 2748348324 4630691712 916729880 131 1751004282 1869581930 38061300 1109481499 141 15474400 33936300 11349400 142 317159925 317159925 152 2499821966 865231031 900824452 246228545 153 33305265 13778925 13936888 33147302 154 1695602973 1494594602 1500000000 1690197575 155 2185268545 1463428300 1750000000 1898696845 156 138000 14.500.000 146380000 133 89049242 89049242 211 24189929330 24189929330 241 81950864 81950864 214 14721827943 274796213 149996624156 333 322607889 178884545 189953482 333676823 311 2170171800 741900000 1065322740 1428271800 331 3050003113 727859851 32912432 3387465966 338 37161195 8676629 258258600 334 313245066 183620900 341 7432927562 290055120 411 4370917117 414 48459099 431 20591370 300000 415 21799830 421 494641744 1580200 415 43599660 43599660 511 1891434928 1891434928 621 763058250 763058250 622 138360610 138360610 627 605783846 605783846 641 26983078 26983078 642 87331951 87331951 632 1750000000 1750000000 721 12000000 12000000 811 1245000 1245000 821 12000000 12000000 711 663951 663951 911 1877560029 1877560029 Céng 33.047.953.386 33.047.953.386 18.774.743.394 18.774.743.394 32.741.257.698 32.741.257.698 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Quý IV n¨m 2001 Tµi s¶n M· sè D­ ®Çu th¸ng D­ cuèi th¸ng A TSL§ vµ ®Çu t­ ngÊn h¹n 100 8.776.073.192 8.469.377.504 i TiÒn 110 278.297.386 930.478.413 1 TiÒn mÆt t¹i quü 111 1.329.281 14.748.533. 2 TiÒn qöi ng©n hµng 112 276.968.555 915.729.880 3 TiÒn ®ang chuyÓn 113 II C¸c kho¶n ®µu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 III C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1.751.004.282 1.109.481.499 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 1.751.004.282 1.109.481.499 IV Hµng tån kho 140 6.413.998.749 6.081.270.267 1 Nguyªn vËt liÖu tån kho 142 2.499.821.966 2.464.228.545 2 C«ng cô dông cô trong kho 143 33.305.265 33.147.302 3 Chi phÝ sxkd dë dang 144 1.695.602.973 1.690.197.575 4 Thµnh phÈm tån kho 145 2.185.268.945 1.898.696.845 V TSL§ kh¸c 150 332.634.325 328.59.325 1 T¹m øng 151 154.744.000 11.349.400 2 Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 317.159.925 317.159.925 VI Chi sù nghiÖp 160 138.000 14.638.000 1 Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 161 138.000 14.638.000 B TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 9.550.052.251 9.275.256.038 i TSC§ 1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - GÝa trÞ hao mßn 210 211 212 9.468.401.387 24.189.929.330 14.721.827.943 9.493.305.176 24.189.929.330 14.996.624.156 II C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh 220 III Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 230 81.950.864 81.950.864 IV C¸c kho¶n ký c­îc 240 Tæng tµi s¶n 18.326.125.443 17.744.633.542 Nguån vèn M· sè D­ ®Çu th¸ng D­ cuèi th¸ng A. Nî ph¶i tr¶ 300 12.741.566.795 I.Nî ng¾n h¹n 310 5.893.189.063 5.589.694.353 1. vay ng¾n h¹n 311 2.170.171.800 1.428.271.800 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 3. ph¶i tr¶ ngêi b¸n 313 3.050.003.113 3.387.456.966 4. ThuÕ vµ c¸c kh©u thuÕ nép nhµ níc 115 3.226.078.819 333.676.823 5. ph¶i tr¶ CNV 316 313.245.066 387.882.766 6. ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 388 37.161.195 61.396.998 II. Nî dµi h¹n 320 7.432927.562 7.142.872.442 1. Vay dµi h¹n 321 2. Nî dµi h¹n kh¸c 322 7.432.927.562 7.142.872.442 III. Nî kh¸c 330 B. Nguån vèn cña chñ së h÷u 400 5.000.008.818 5.003.066.747 I. Nguån vèn quü 410 500.008.818 5.003.066.747 1. nguån vèn kinh doanh 411 4.370.917.417 4.370.917.117 2. chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. quü ®Çu t ph¸t triÓn 414 48.459.099 48.459.099 4. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 43.599.660 43.599.660 5. l·i cha ph©n phèi 417 494.641.744 497.999.673 6. quü khen thëng phóc lîi 418 20.591.370 20.591.370 IV. nguån kinh phÝ 420 1. nguån kinh phÝ sù nghiÖp 421 Tæng céng c¸c nguån vèn 18.326.125.443 17.74.463.354 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV/2001 PhÇn I : L·i- lç ChØ tiªu M· sè Th¸ng 2 Tæng doanh thu 01 2.079.807.210 Trong ®ã. Doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 C¸c kho¶n gi¶m tõ doanh thu 03 +triÕt khÊu 04 +gi¶m gi¸ 05 +hµng kÐm bÞ gi¶ l¹i 06 +thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 188.373.282 1. doanh thu thuÇn (01+03) 10 189.433.928 2. gi¸ vèn hµng b¸n 11 1.750.060.000 3. lîi nhuËn gép (10+11) 20 141.433.928 4. Chi phÝ b¸n hµng 2 1 26.983.078 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 87.331.951 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh {20- (21+22)] 30 27.118.899 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 663.951 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1.245.000 40 (581.049) 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (31+32) 40 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 12.000.000 - C¸c kho¶n chi phÝ bÊt thêng 41 12.000.000 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng (41+42) 50 0 9. tæng lîi nhuËn tríc thuÕ (30+40+50) 60 26.537.850 10. ThuÕ thu nhËp nh©n d©n ph¶i nép 70 1.580.200 11. Lîi nhuËn sau thuÕ (60+70) 42.957.650 PhÇn II . T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc ChØ tiªu M· sè Sè cßn ph¶i nép trong kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép I. ThuÕ 10 322.607.889 189.953.482 178884548 512561371 178884548 333676823 1. ThuÕ VAT ph¶i nép 89835305 188373282 178884548 278208587 17884548 99324039 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 3. ThuÕ XNK 14 4. ThuÕ thu nhËp DN 15 232772584 158200 2433524784 5. Thu tiÒn vèn 16 6. ThuÕ tµi nguyªn 17 7. ThuÕ nhµ ®Êt 18 8. ThuÕ ®Êt 19 9. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c II. C¸c kho¶n ph¶i nép Tæng céng 322607889 189953482 178884548 512561371 178884548 333676823 1. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ : Lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vµ chi tiÒn trong kú cña C«ng ty theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Môc ®Ých cña l­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ nh»m tr×nh bµy cho ng­ßi sö dông biÕt ®­îc tiÒn tÖ sinh ra b»ng c¸ch nµo vµ C«ng ty sö dông chøng tõ thÕ nµo trong kú b¸o c¸o. Ng­êi sö dông b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n c¸c mÆt chÝnh sau : - Dù ®o¸n l­îng tiÒn mang l¹i tõ c¸c ho¹t ®éng trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp th«ng qua xem xÐt thu vµ chi tiªu trong qu¸ tr×nh. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n - ChØ ra mèi liªn hÖ gi÷a lîi nhËn dßng vµ lu©n chuyÓn tiÒn tÖ - X¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu tµi chÝnh cÇn thiÕt trong t­¬ng lai cña C«ng ty nh­ nhu cÇu néi dung, kÕt cÊu : B¸o c¸o gåm 3 phÇn : PhÇn I : L­u chuyÓn tiÒn tÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÒn b¸n hµng, tiÒn thu tõ c¸c kho¶n th­¬ng m¹i, c¸c chi phÝ b»ng tiÒn, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. PhÇn II : L­u chuyÓn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp bao gåm : + §Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho doanh nghiÖp m×nh + §Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c d­íi h×nh thøc gãp vèn liªn doanh ®Çu t­ chøng kho¸n cho vay. Dßng tiÒn l­u chuyÓn ®­îc tÝnh gåm toµn bé c¸c kho¶n thu do b¸n, thanh lý, thu håi c¸c kho¶n ®Çu t­. PhÇn III : L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh C«ng ty. Ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty nh­ chñ C«ng ty gãp vèn, vay vèn, nhËn vèn liªn doanh. Dßng tiÒn l­u chuyÓn ®­îc tÝnh bao gåm toµn bé c¸c kho¶n thu, chi liªn quan nh­ tiÒn vay nhËn ®­îc, tiÒn thu do nhËn vèn gãp liªn doanh. ViÖc lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp : Theo ph­¬ng ph¸p nµy, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®­îc lËp trªn c¬ së ph©n tÝch, thèng kª trùc tiÕp c¸c sè liÖu trªn c¸c sæ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nh­ theo dâi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cã liªn quan ®Õn tõng ho¹t ®éng vµ chi tiÕt theo dâi tõng chØ tiªu cã liªn quan. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) N¨m 2000 ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tr­íc 1 2 3 4 I. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. TiÒn thu b¸n hµng 01 2. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu 02 3. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c 03 4. TiÒn ®· tr¶ cho ng­êi b¸n 04 5. TiÒn ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn 05 6. TiÒn ®· nép thuÕ vµ kho¶n kho¶n cho nhµ n­íc 06 7. TiÒn ®· tr¶ nî cho c¸c kho¶n nî kh¸c 07 8. TiÒn ®· tr¶ cho c¸c kho¶n kh¸c 08 L­u chuyÓn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 20 II. L­u chuyÓn tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ®Çu t­ 30 III. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn ®Çu kú 60 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn cuèi kú 70 * B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o vÒ tµi liÖu sö dông ®Ó gi¶i thÝch mét c¸ch kh¸i qu¸t nh÷ng chØ tiªu vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú gióp cho viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh nghiÖm cña l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Trong b¸o gi¶i thÝch ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c néi dung sau: I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty : H×nh thøc së h÷u sæ c¸i, lÜnh vùc ho¹t ®éng. II. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty : Nh­ niªn ®é kÕ to¸n, h×nh thøc sö dông ®Ó ghi chÐp, ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao. III. ChØ tiªu mét sè b¸o c¸o tµi chÝnh : Tr×nh bµy mét sè chñ yÕu nh­ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§. IV. Gi¶i tr×nh vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : Dïng lêi v¨n ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty tÝnh to¸n vµ ghi râ mét sè chØ tiªu c¬ b¶n ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh­ chØ tiªu tû suÊt ®Çu t­ TSC§/Tæng tµi s¶n, tû suÊt vèn l­u ®éng trªn tæng sè, tû suÊt lîi tøc, kh¶ n¨ng thanh to¸n. VI. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt trong kú : PhÇn nµy ghi râ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty trong kú ho¹t ®éng tiÕp theo. VII. C¸c kiÕn nghÞ : PhÇn nµy ghi râ c¸c kiÕn nghÞ cña C«ng ty. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Quý IV/2001 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1.1. H×nh thøc së h÷u vèn : vèn Nhµ n­íc 1.2. H×nh thøc ho¹t ®éng : 1.3. LÜnh vùc kinh doanh : s¶n xuÊt kinh doanh trang phôc. 1.4. Tæng sè c«ng nh©n viªn : 318 Trong ®ã : Nh©n viªn qu¶n lý : 48 1.5. Nh÷ng ¶nh h­ëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp : Theo Q§ sè 1141 (1/1/1996) 2.1. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 1/1/2001 kÕt thóc 31/12/2001 2.2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c : VN§ - Quy ®æi ngo¹i tÖ theo tû gi¸ ng©n hµng th­¬ng m¹i c«ng bè ngµy h¹ch to¸n 2.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông : 2.4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ c¸c tr­êng hîp khÊu hao ®Æc biÖt : ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng 2.5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tån kho Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ : Theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng mua vµo cuèi kú b¸o c¸o. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞnh hµng tån kho cuèi kú. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho (kª khai th­êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú) : H¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 2.6. ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng. 3. Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh 3.1. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ NVL 11.750.430.023 2. Chi phÝ nh©n c«ng 2.434.967.800 3. Chi phÝ khÊu hao TSC§ 3.645.002.734 4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 1.587.758.511 5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 116.451.994 Tæng céng 19.534.611.062 Gi¶m Tæng sè Trong ®ã sè qu¸ h¹n 13.105.388.263 1.798.302.552 12.315.898.486 1.778.318.604 596.767.130 9.642.290 192.722.640 8.866.348 29.430.375.023 14.563.906.100 3.999.552.378 8.297.051.671 3.089.575.590 2.082.121.800 13.650.879.252 3.028.194.900 5.341.736.372 543.301.000 2.304.904.600 313.245.066 530.110.952 226.872.117 313.615.879 73.119.546 42.535.763.286 16.362.208.652 3.2. T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh §Êt Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc, thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý Nguyªn gi¸ TSC§ 1.206..520.949 25.288.494.711 99.900 157.787.284 Sè d­ ®Çu kú 53.204.008 Sè t¨ng trong kú Trong ®ã : 1.206.520.949 Mua s¾m míi 25.288.494.711 480.499.900 210.991.292 X©y dùng míi Sè gi¶m trong kú Trong ®ã : Thanh lý Nh­îng b¸n Sè cuèi kú 728.613.580 Trong ®ã : 880.032.627 10.200.000 Ch­a sö dông hÕt 4.430.270.620 §· khÊu hao hÕt 1.067.042.122 124.062.591 70.021.517 Chê thanh lý 59.505.511 12.027.401.153 80.562.655 42.423.634 Gi¸ trÞ ®· hao mßn 3.562.508.943 §Çu kú 1.346.547.633 204.625.246 112.447.907 T¨ng trong kú 15.389.910.081 Gi¶m trong kú 119.478.827 365.437.309 87.765.767 Sè cuèi kú 59.973.316 13.261.093.558 275.874.154 98.544.441 Gi¸ trÞ cßn l¹i 9.858.301.702 §Çu kú Cuèi kú Lý do t¨ng gi¶m ` 3. T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn : ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú nµy Kú tr­íc 1. Tæng quü l­¬ng 2.487.530.300 2. TiÒn th­ëng 236.050.000 3. Tæng thu nhËp 2.723.580.300 4. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 946.549 5. Thu nhËp b×nh qu©n 1.036.370 Lý do t¨ng gi¶m 3.4. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn chñ së h÷u ChØ tiªu Sè ®Çu kú T¨ng trong kú Gi¶m trong kú Sè cuèi kú I. Nguån vèn kinh doanh 4.100.310.625 270.606.492 4.370.917 1. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc 2.941.892.592 130.000.000 3.091.024 2. Tù bæ sung 1.158.418.033 120.606.492 1.279.024 3. Vèn liªn doanh 4. Vèn cæ phÇn II. C¸c quü 1. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh 49.776.752 70.829.740 2. Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o 58.86 33.907.840 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 19.741.892 14.165.948 9.000 4. Quü khen th­ëng 9.579.999 5. Quü phóc lîi 291.817 49.580.818 6. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 9.870.946 7.082.274 III. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 1. NS cÊp 2. Nguån kh¸c Tæng céng 11.179.408.398 412.256.972 179.475.429 4.412.198 3.5. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶ ChØ tiªu Sè ®Çu kú Sè ph¸t sinh Tæng sè Trong ®ã sè qu¸ h¹n T¨ng 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 2.594.845.505 12.308.845.310 - Cho vay - Ph¶i thu tõ kh¸ch hµng 2.572.498.848 11.521.718.242 - Tr¶ tr­íc cho ng­ßi b¸n 1.475.317 - Ph¶i thu t¹m øng 13.305.000 593.104.420 - Ph¶i thu néi bé 7.566.340 194.022.648 - Ph¶i thu kh¸c 2. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 16.003.869.068 27.990.412.055 2.1. Nî dµi h¹n - Vay dµi h¹n 11.975.845.056 320.758.993 - Nî dµi h¹n kh¸c 2.2. Nî ng¾n h¹n 4.028.024.012 - Vay ng¾n h¹n 2.137.663.290 3.034.034.100 - Ph¶i tr¶ cho ng­ßi b¸n 1.156.873.290 1.552.220.086 - Ng­êi mua tr¶ tr­íc 326.300.000 555.873.757 - Doanh thu nhËn tr­íc - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 345.130.866 247.301.880 - Ph¶i tr¶ thuÕ 79.724.311 83.610.736 - C¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc - Ph¶i tr¶ néi bé 141.780.817 24.495.451 - Ph¶i tr¶ kh¸c Tæng céng 18.598.714.573 4.029.925.736 Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu Kú tr­íc Kú nµy 1. Bè trÝ c¬ cÊu - Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng sè tµi s¶n (%) 53,96 - Tµi s¶n l­u ®éng/Tæng sè tµi s¶n (%) 2. Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu (%) 1,77 - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn (%) 8,01 3. T×nh h×nh tµi chÝnh : - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n (%) 76,35 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n (%) + Tæng qu¸t : Tµi s¶n l­u ®éng/ Nî ng¾n h¹n 140,1 + Thanh to¸n nhanh : TiÒn hiÖn cã/Nî ng¾n h¹n 2,46 PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n 1. Nh÷ng ­u ®iÓm : Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty may 19/5 dùa trªn nh÷ng vèn kiÕn thøc cña b¶n th©n, em thÊy r»ng c«ng t¸c h¹ch to¸n s¶n xuÊt nãi chung cã nh÷ng ­u ®iÓm nhÊt ®Þnh. C«ng ty ®· n¨ng ®éng trong viÖc ®Æt ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô. S¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn qua ®ã ®· thÊy ®­îc sù linh ho¹t nh¹y bÐn nhanh nhÑn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sù ®ãng gãp cËt lùc cña bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty. VÝ dô nh­ c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c«ng t¸c tiªu thô ë C«ng ty. C«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n ®­îc ®µo t¹o kü cµng cã tr×nh ®é cao vµ ®Çy n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ cã tinh thÇn lµm viÖc tr¸ch nhiÖm cao, bé m¸y ®­îc tæ chøc s¾p xÕp phï hîp víi yªu cÇu tr×nh ®é cña mäi ng­ßi, hÖ thèng sæ s¸ch cña C«ng ty kh¸ rµnh m¹ch vµ tØ mû ®­îc ghi chÐp ®­îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh do vËy c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn rÊt khoa häc c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn hµng th¸ng víi c¸ch tËp hîp lu«n b¸m s¸t thùc tÕ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2. Nh÷ng nh­îc ®iÓm Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n ®· cã nhiÒu sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé C«ng ty, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng tån t¹i mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ trong c«ng t¸c thu mua vµ h¹ch to¸n NVL, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, c«ng t¸c tiªu thô ë C«ng ty. 2.1. §èi víi vÊn ®Ò NVL - ViÖc nhËp vËt liÖu vµ xuÊt ngay lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Nh­ng C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn viÖc theo dâi qu¶n lý vËt liÖu, C«ng ty cÇn lËp ra ban kiÓm tra th­êng xuyªn ®Ó theo dâi vËt liÖu nhËp xuÊt cã ®óng víi quy ®Þnh kh«ng, chÊt l­îng cã ®¶m b¶o kh«ng, sè l­îng cã ®ñ kh«ng. - Phßng kÕ to¸n C«ng ty nªn lËp b¶ng ph©n bè vËt liÖu ®Ó c¸c ®¬n vÞ d­íi cã ®iÒu kiÖn theo dâi ¸p dông. 2.2. §èi víi c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - VÒ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ : C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt còng nh­ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ nh÷ng nh©n tè kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng bé phËn, ph©n x­ëng. Tuy nhiªn víi mäi c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cßn ch­a cô thÓ ®Õn tõng phÇn viÖc, C«ng ty cÇn xem xÐt. - VÒ c¸ch ghi chÐp trong h¹ch to¸n : nh­ ta ®· thÊy chi phÝ tËp hîp ë c¸c ph©n x­ëng, tõng bé phËn bao gåm chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· ®­îc tËp hîp ë b¶ng kª sè 4. Trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty nªn t¸ch rêi hai b¶ng : TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ b¶o hiÓm x· héi vµ nªn gãp vµo mét môc chi phÝ ®ã lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (bëi ®· thùc hiÖn trªn b¶ng kª sè 4) ®Ó viÖc tÝnh to¸n, ghi chÐp gän nhÑ h¬n. - VÒ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh do ®Æc ®iÓm lµ quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc nªn C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n lµ ch­a hîp lý cÇn x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ s¶n phÈm lµm dë. 2.3. §èi víi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm Trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm th× kû lôc thanh to¸n ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ký kÕt ch­a ®­îc chÆt chÏ. C«ng ty cßn ch­a thùc sù n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng. Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ ®ã ®· g©y c¶n trë nhiÒu ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. II- Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty may 19/5. 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vËt liÖu HiÖn nay c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn t¹m øng ®i mua vËt t­ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt lµ rÊt lín. Nh­ng sau mçi lÇn hoµn nhËp vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng, gi¸ trÞ vËt t­ nhËp kho l¹i nhá h¬n sè tiÒn ®· nhËn. Do ®ã dÉn ®Õn sè tiÒn d­ nî TK 141 rÊt lín, viÖc ®Ó sè d­ nî lín nh­ vËy, g©y khã kh¨n cho kÕ to¸n theo dâi thanh to¸n t¹m øng. Theo quy ®Þnh khi kÕt thóc c«ng viÖc ®­îc giao, ng­ßi nhËn t¹m øng ph¶i kÕt to¸n toµn bé, døt ®iÓm (theo tõng lÇn) vÒ kho¶n ®· ®­îc t¹m øng trªn b¶ng thanh to¸n t¹m øng. Kho¶n t¹m øng sö dông kh«ng hÕt ph¶i nép t¹i quü ph¶i thanh to¸n hÕt lÇn t¹m øng nµy th× míi nhËn lÇn t¹m øng tiÕp theo. C«ng ty cÇn ph¶i kiÓm tra vµ xem xÐt qu¸ tr×nh t¹m øng mua vËt t­, kiÓm tra vËt t­ ®­îc nhËp kho cã ®ñ so víi yªu cÇu kh«ng, tiÒn t¹m øng cã sö dông ®óng môc ®Ých kh«ng. 2. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh - Do ®Æc ®iÓm quy ®Þnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, nöa thµnh phÈm b­íc tr­íc ®­îc chuyÓn sang b­íc sau ®Ó s¶n xuÊt tiÕp, thµnh phÈm vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë tõng bé phËn chËm, tõng ph©n x­ëng cã thÓ ®­îc b¸n ra ngoµi viÖc tËp hîp chi tiÕt ph¶i cô thÓ, hoµn thiÖn h¬n ®Õn tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ. - VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty + VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh : do ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc. C«ng ty ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bæ vµ hîp lý. + VÒ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë t¹i C«ng ty : ë C«ng ty viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n t­¬ng ®èi hîp lý ë c¸c giai ®o¹n. Giai ®o¹n 1 : TÝnh theo gi¸ trÞ cña vËt liÖu chÝnh vËt liÖu phô s¶n xuÊt trùc tiÕp ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo s¶n phÈm lµm dë ®­îc tÝnh theo gi¸ trÞ cña nöa thµnh phÈm b­íc tr­íc chuyÓn sang. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kÕ to¸n ®· kh«ng tÝnh to¸n ®óng theo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo gi¸ trÞ nöa thµnh phÈm b­íc truíc chuyÓn sang mµ gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ®­îc x¸c ®Þnh lµ : Gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú D­ ®Çu kú + Gi¸ thµnh b¸n + CP trong kú thµnh phÈm b­íc tr­íc chuyÓn sang Sè l­îng SP + Sè l­îng SP hoµn thµnh cuèi kú Sè l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú = x + ViÖc tÝnh to¸n s¶n phÈm lµm dë cuèi kú nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú dÉn ®Õn sù thiÕu chÝnh x¸c trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng t¸c tÝnh to¸n C«ng ty cÇn ¸p dông ®óng c«ng thøc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo ph­¬ng ph¸p. Gi¸ trÞ SP D­ ®Çu kú + Chi phÝ b¸n thµnh b­íc tr­íc chuyÓn sang S¶n dë cuèi kú = ----------------------------------------------------- x l­îng SP hoµn thµnh + S¶n l­îng SP lµm dë cuèi kú cuèi kú 3. §èi víi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm §Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò næi cém trong c«ng t¸c tiªu thô víi c¸ nh©n em sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty may 19/5 mÆc dï kiÕn thøc h¹n chÕ song em xin m¹nh d¹n ®Ò b¹t mét sè ph­¬ng h­íng gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . + Thø nhÊt : C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng ThÞ tr­êng nh­ chóng ta ®· biÕt ®ã lµ n¬i tiªu thô, lµ n¬i giao l­u gi÷a ng­ßi b¸n víi ng­ßi mua. V× vËy tiªu thô vµ thÞ tr­êng ph¶i g¾n liÒn víi nhau s¶n phÈm tiªu thô nhanh hay chËm tuú thuéc vµo møc ®é s¶n xuÊt cña thÞ tr­êng. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n suèt c¸c s¶n phÈm mµ thÞ tr­êng ®ang cÇn vµ sÏ cÇn trong t­¬ng lai. §Ó hoµn thµnh c«ng t¸cnµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i tæ chøc ®­¬c ®éi ngò ®iÒu tra nghiªn cøc thÞ tr­ßng, n¾m b¾t ®­îc c¸c nghiÖp vô kink doanh maketing Ho¹t ®éng, thu nhËp, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c th«ng tin tõ ®ã ®­a ra dù ®o¸n chÝnh x¸c vÒ thÞ tr­êng. Tr­íc m¾t ®Ó tr¸nh sù cång kÒnh trong bé m¸y hµnh chÝnh c«ng ty cã thÓ cö 1 sè c¸n bé phßng kÕ ho¹ch cã sù ®¶m nhËn, tyuÓn thªm nh­ng vÉn n»m trong sù qu¶n lý cña phßng kÕ ho¹ch . VÒ l©u dµi ph¶i ®­îc t¸ch riªng thµnh phßng Maketing Cïng víi sù ®iÒu tra thÞ tr­êng qua s¸ch b¸o, c«ng ty cÇn t¨ng c­ßng ®iÒu tra trùc tiÕp víi ng­êi tiªu dïng trªn diÖn réng. C«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã thêi gian vµ sù ®Çu t­ hîp lý còng nh­ tinh thÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm cña nh©nviªn ®iÒu tra thÞ tr­êng C¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña ng­êi tiªu dïng sÏ ®­îc tËp hîp vÒ phßng kÕ ho¹ch ®Ó c¸c nh©n viªn thÞ tr­êng ph©n lo¹i sö lý Hµng th¸ng, quý c¸c nh©n viªn ph¶i b¸o c¸o chÝnh x¸c, chi tiÕt vÒ tõng thÞ tr­êng vµ tõng m¶ng thÞ tr­êng do m×nh phô tr¸ch ®Ó ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã ®Ò ra ph­¬ng h­ãng biÖn ph¸p s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm + Thø 2: t¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh cã tÝnh chÊt ®ßn bÈy thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm C¸c biÖn ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh cã 1vÞ trÝ xøng ®¸ng cho viÖc thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Cïng 1 lo¹i s¶n phÈm nh­ nhau vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ nh­ng cã thªm biÖn ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh sÏ t¹o cho s¶n phÈm cã søc hÊp dÉn h¬n tõ ®ã tiªu thô s¶n phÈm còng nhanh h¬n §Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty cã thÓ sö dông 1 sè biÖn ph¸p nh­ sau: - ¸p dông tû lÖ triÕt khÊu b¸n hµng 1 c¸ch hîp lý ë c«ng ty may 19/5 th× thêi h¹n tr¶ chËm tèi ®a lµ 1 th¸ng vµ sè tiÒn cho phÐp tr¶ chËm tuú thuéc vµo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng mµ quy ®Þnh ®­îc h­ëng ­u ®·i cßn h¹n chÕ V× v¹y c«ng ty cÇn ph¶i më réng ph¹m vi kh¸ch hµng ®­îc cho phÐp tr¶ chËm nh»m t¹o sù linh ho¹t h¬n trong thanh to¸n - Duy tr× h×nh thøc gi¶m phÝ vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng vµ ¸p dông h×nh thøc vËn chuuyÓn miÔn phÝ v¬ia ®¬n ®Æt hµng. Sö dông h×nh thøc vËn chuyÓn miÔn phÝ, gi¶m phÝ cho kh¸ch hµng cã t¸c ®éng to lín ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn t¨ng thÕ m¹nh trong c«ng ty. + Thø 3: C¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm MÉu m· s¶n phÈm lµ ®iÓm ®Çu tiªn g©y Ên t­îng cho kh¸ch hµng, s¶n phÈm ngoµi chÊt l­îng tèt ra cßn mÉu m· ®Ñp sÏ thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®­îc nhiÒu h¬n.§«i khi nÕu cã cïng 1 lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng h¬n kh«ng t­¬ng nhau, nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng kÐm h¬n nh­ng l¹i cã mÉu m· ®Ñp h¬n ®«i khi vÉn ®­îc kh¸ch hµng lùa chän. §Æc biÖt lµ khi ®êi sèng cña d©n ngµy cµng cao th× nhu cÇu vÒ c¸i ®Ñp vµ h×nh thøc ngµy cµng quan träng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy, ®ßi hái c¸c nhµ kü thuËt cña C«ng ty ph¶i nghiªn cøu s¸ng t¹o nhiÒu mÉu m· míi. Cßn bé phËn tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n c¸c chi phÝ bá ra t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t­ kü thuËt nghiªn cøu, ®Ó cho ra ®êi kiÓu d¸ng thanh tho¸t nhÑ nhµng ®¶m b¶o yªu cÇu thÈm mü. + Thø t­ : C¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng HiÖn nay thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty lµ kh¸ réng lín hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm cña C«ng ty cÇn bao phñ hÕt thÞ tr­êng nµy. Tr­íc m¾t kh«ng nhÊt thiÕt ë c¸c tØnh thµnh phè nµo còng ph¶i cã ®¹i lý mµ C«ng ty cã thÓ ph©n chia ra thµnh khu vùc vµ ph¶i ë mçi khu vùc bè trÝ Ýt nhÊt mét ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c thÞ tr­êng m¹nh nhÊt khu vùc ®ã. C¸c ®¹i lý nµy kh«ng ®ßi hái ph¶i lín l¾m vµ cã thÓ më chung víi c¸c ®¹i lý vµ C«ng ty kh¸c nh­ng hä ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô ë møc nhÊt ®Þnh, cã thÓ thay mÆt C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn viÖc më réng ®¹i lý ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò thanh to¸n cña c¸c ®¹i lý. Th«ng th­êng c¸c ®¹i lý x¶y ra t×nh tr¹ng chËm thanh to¸n, cè t×nh d©y d­a c«ng nî chiÕm dông vèn. V× vËy C«ng ty cÇn ®Æt ra kû luËt thanh to¸n chÆt chÏ, tèt nhÊt lµ ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp, yªu cÇu ph¶i lËp chøng tõ sæ s¸ch ®Çy ®ñ. §Þnh kú, C«ng ty trùc tiÕp ®i kiÓm tra c¸c ®¹i lý ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai xãt yÕu kÐm ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p míi vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n §ång thêi víi viÖc ¸p dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng. C«ng ty cÇn th¾t chÆt thªm kû luËt thanh to¸n v× hiÖn nay mét bé phËn kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ, nªn kh¸ch hµng cã thÓ lîi dông viÖc cho phÐp tr¶ chËm ®Ó chiÕm dông vèn cña C«ng ty sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh kh¸c. ViÖc cho phÐp tr¶ chËm trong kû luËt thanh to¸n láng lÎo sÏ dÉn ®Õn sù thiÕu n¨ng ®éng b¸n hµng cña kh¸ch hµng. T©m lý kinh doanh kh«ng ph©n bæ vèn khiÕn cho kh¸ch hµng kh«ng tÝch cùc t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó nhanh b¸n hµng, bé mÆt s¶n phÈm cña C«ng ty lóc nµo b¸n ®­îc th× b¸n, mµ tËp chung vµo kinh doanh c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c thùc sù bá vèn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty cÇn hµng th¸ng yªu cÇu kh¸ch hµng ®Õn ®èi chiÕu c«ng nî, nép biªn b¶n x¸c nhËn c«ng nî, sè nî qu¸ h¹n lËp tøc yªu cÇu thanh to¸n kh¸ch hµng nî l©u d©y d­a mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× c¾t bá hîp ®ång ph¹t tiÒn, thu håi tµi s¶n cho C«ng ty. KÕt luËn chung Víi thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty May 19/5 t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty em nhËn thÊy r»ng Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña C«ng ty lu«n lu«n tån t¹i hai mÆt ®èi lËp nhau, song mÆt kh¸c lµ kÕt qu¶ t×m ®­îc qua s¶n xuÊt ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh. Môc ®Ých cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ bá ra mét sè l­îng chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong ®iÒu kiÖn cña nh÷ng chi phÝ m×nh bá ra, lµm thÓ nµo ®Ó bá ra chi phÝ Ýt nhÊt nh­ng l¹i thu ®­îc gi¸ trÞ sö dông lín nhÊt vµ lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ thÊp chi phÝ nh»m môc ®Ých thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. Nh­ vËy trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c cÊp l·nh ®¹o cña C«ng ty buéc ph¶i quan t©m trong tíi nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh. H¬n bao giê hÕt lóc nµy c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i, thËm chÝ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña C«ng ty. Thêi gian thùc tËp tuy kh«ng nhiÒu nh­ng ®· gióp em ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµo thùc tÕ. MÆt kh¸c cßn gióp cho em hiÓu ®óng h¬n, s©u h¬n n÷a kiÕn thøc ®· cã vµ bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc mµ chØ trong thùc tÕ míi cã. Trong thêi gian thùc tËp em ®· nhËn ®­îc sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«, chó, c¸c anh trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban liªn quan, céng víi sù cè g¾ng häc hái nghiªn cøu cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh còng nh­ bæ sung kiÕn thøc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c sau nµy. MÆt kh¸c ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« NguyÔn Tè Ph­îng ®· gióp em hoµn chØnh ®Õn b­íc cuèi cïng cña b¶n b¸o c¸o. Do tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thêi gian th©m nhËp thùc tÕ kh«ng nhiÒu nªn b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o, c¸c c«, chó c¸c anh trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ ban gi¸m ®èc C«ng ty may 19/5 - Bé C«ng an.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19-5 bộ công an.doc
Luận văn liên quan