Đề tài Thực trạng công tác hoạch định chiên l­ợc kinh doanh ở khách sạn Hòa Bình

Mở đầu .1 Chơng I. Cơ sở lý luận về công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh tại một khách sạn trong nền kinh tế thị trờng 3 I. KHÁI QUÁT CHIẾN LỢC KINH DOANH VÀ NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LỢC KINH DOANH: 3 1. Chiến lợc kinh doanh: 3 2. Nội dung hoạch định chiến lợc: 5 2.1. Yêu cầu của công tác hoạch định chiến lợc: 5 2.2. Tiến trình hoạch định chiến lợc kinh doanh: 5 II. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 7 1. Khách sạn: 7 2.Kinh danh khách sạn: 8 III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LỢC KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN: 9 1. Chiến lợc kinh doanh trong khách sạn: 9 2. Các đặc thù cơ bản của kinh doanh khách sạn ảnh hởng đến công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh: 11 3. Nội dung hoạch định chiến lợc kinh doanh trong Khách sạn. 12 3.1. Phân tích môi trờng ngoại vi của khách sạn. 12 3.2. Môi trờng nội bộ khách sạn: 16 3.3. Xây dựng hệ thống mục tiêu: 19 3.4. Xác định các phơng án chiên lợc trên cơ sở phân tích môi trờng ngoại vi và môi trờng tác nghiệp: 20 3.5. Thực thi chiến lợc: 21 3.6. Đánh giá chiến lợc: 22 3.7. Thời gian: 23 Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình 24 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN HÒA BÌNH 24 1. Lịch sử hình thành và phát triển: 24 2. Bộ máy quản lý của khách sạn: 25 II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 27 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn: 27 2. Đặc điểm chung về lao động tại khách sạn Hoà Bình: 29 3. Một số điều kiện kinh doanh khác: 31 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH 34 1. Thực trạng nguồn khách của khách sạn Hoà Bình: 34 2. Tình hình kinh doanh của khách sạn: 39 3. Khó khăn thuận lợi trong kinh doanh của khách sạn: 41 II. THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HÒA BÌNH: 42 1. Căn cứ để xây dựng chiến lợc tại khách sạn Hòa Bình: 42 2. Các chi tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 43 3. Các giải pháp chiến lợc đã đợc áp dụng tại khách sạn Hòa Bình. 45 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HÒA BÌNH: 46 1. Những kết quả đạt đợc: 46 2. Những tồn tại: 47 Chơng III: Kiến nghị phơng hớng và biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình 48 I. CÁC YÊU CẦU PHẢI BẢO ĐẢM KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. 48 II. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HÒA BÌNH. 49 1. Phân tích môi trờng bên ngoài (ngoại vi). 49 1.1 Môi trờng vĩ mô: 49 1.2. Môi trờng vi mô: 51 1.3. Môi trờng nội bộ của khách sạn Hòa Bình: 53 2.Căn cứ để thiết lập mục tiêu: 54 3. Một số chính sách và biện pháp nhằm thực hiện chiến lợc kinh doanh. 55 3.1. Biện pháp về vốn và nguồn vốn. 55 3.2. Biện pháp về cải tổ cơ cấu tổ chức của công ty. 55 3.3. Biện pháp về nguồn nhân lực: 56 3.4. Các phơng pháp về Marketing: 56 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC: 59 1. Kiến nghị đối với Khách sạn Hòa Bình: 59 1.1. Ban giám đốc phải là ngời đứng ra khởi xớng cho việc thực hiện mô hình quản trị chiến lợc ở công ty. 59 1 2. Đẩy mạnh công tác hoạt động nghiên cứu thị trờng để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lợc kinh doanh của công ty. 59 1 4. Về phơng hớng tiến hành công tác hoạch định chiến lợc: 60 1.5. Các giải pháp hỗ trợ việc hoạch định chiến lợc kinh doanh. 61 1.6. Về thời gian tổ chức công tác hoạch định chiến lợc: 61 2. Kiến nghị đối với Tổng cục du lịch. 62 3. Kiến nghị đối với Nhà nớc (Chính phủ). 64 Kết Luận 66 Tài liệu tham khảo .68

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác hoạch định chiên l­ợc kinh doanh ở khách sạn Hòa Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh÷ng quyÕt ®Þnh lín khi ®­a ra vÊn ®Ò rÊt khã thay ®æi . 6. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc kinh doanh yªu cÇu tÝnh tËp trung d©n chñ. §¶m b¶o nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn theo 2 h­íng: + KÕt hîp h÷u c¬ gi÷a kÕ h¹ch chiÕn l­îc tËp trung cña Nhµ n­íc vµ kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp lý do: ThiÕu tËp trung th× dÉn ®Õn "tr¨m hoa ®ua në" khã kiÓm so¸t. ThiÕu d©n chñ dÉn ®Õn "cøng nh¾c" kÐm linh ®éng, kÐm hiÖu qu¶. + ViÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh thuéc vÒ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty hay ban l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty, ®iÒu nµy nãi lªn r»ng, nÕu thiÕu t×nh tËp chung d©n chñ sÏ dÉn ®Õn tÝnh ®éc ®o¸n, nhiÒu lóc quyÕt ®Þnh ®­a ra thiÕu kh¸ch quan, kÐm hiÖu qu¶. II. QUY TR×NH HO¹CH §ÞNH CHIÕN L¦îC KINH DOANH T¹I Kh¸ch s¹n Hßa B×nh. 1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi (ngo¹i vi). 1.1 M«i tr­êng vÜ m«: a/ C¸c t¸c lùc kinh tÕ. C¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh h­ëng v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. MÊy n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng víi tèc ®é kh¸ cao: giai ®o¹n 1991 - 195 GDP t¨ng b×nh qu©n lµ 8,2% n¨m, 1996 lµ 9,38%, n¨m 1997 gÇn 9%, 1998 lµ 6,3%. Cïng víi sù t¨ng tr­ëng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng kÐo theo nhu cÇu tiªu dïng t¨ng, kÓ c¶ nhu cÇu tiªu dïng du lÞch. Nã t¹o ra mét m«i tr­êng kinh doanh du lÞch hÊp dÉn theo 2 h­íng: + L­îng kh¸ch ®i du lÞch t¨ng lªn, c¸c doanh nghiÖp du lÞch cã thÓ ®ãn ®­îc nhiÒu kh¸ch h¬n. + Doanh nghiÖp cã thÓ më réng ®Çu t­ trong kinh doanh du lÞch do kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung trong nÒn kinh tÕ cao. Tuy nhiªn, gÇn ®©y do ¶nh h­ëng cña sù biÕn ®éng m«i tr­êng kinh tÕ cña c¸c n­íc trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ viÖc khñng ho¶ng tµi chÝnh c¸c n­íc §«ng Nam ¸. M«i tr­êng kinh doanh du lÞch ®· kÐm phÇm hÊp dÉn, l­îng kh¸ch quèc tÕ gi¶m ®i ®¸ng kÓ, ®©y lµ mét bÊt lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch s¹n. L¹m ph¸t ®­îc kiÓm so¸t, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®­îc vËn hµnh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chØ sè l¹m ph¸t trung b×nh lµ 6 -7% dÉn ®Õn chØ sè tiªu dïng thÊp vµ æn ®Þnh t¹o sù c©n b»ng vÒ gi¸ c¶, t¹o sù an t©m trong d©n chóng. §©y lµ thuËn lîi ®èi víi kh¸ch s¹n. TØ gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång ngo¹i tÖ t­¬ng ®èi cao, lµ mét kh¸ch s¹n lu«n nhËn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ th× yÕu tè nµy t¸c ®éng theo h­íng kh¸ch du lÞch tiªu dïng Ýt c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô (lý do lµ ®ång tiÒn hä rÎ ®i),. C¬ së h¹ tÇng cña chóng ta nh×n chung lµ yÕu kÐm nh­ng ®ang ®­îc tõng b­íc c¶i thiÖn, ®Æc biÖt lµ c¬ së h¹ tÇng vÒ du lÞch ... Nh×n chung c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ ®ang t¸c ®éng theo xu h­íng cã l·i cho c«ng ty. b/ T¸c lùc thÓ chÕ ph¸p lý: N­íc ta cã mét chÕ ®é chÝnh trÞ æn ®Þnh ®­êng lèi chÝnh trÞ lµ râ rµng, cëi më. Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ ®èi néi lµ x©y dùng mét ®Êt n­íc "d©n giµu , n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". VÒ ®èi ngo¹i chóng ta kh¼ng ®Þnh râ "ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn toµn thÕ giíi" kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ, trªn c¬ së hoµ b×nh, hîp t¸c, ®«i bªn cïng cã lîi. Trong xu thÕ khu vùc hãa vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ViÖt Nam ®ang tham gia ngµy cµng tÝch cùc h¬n vµo ph©n c«ng lao ®éng thÕ giíi. ViÖt Nam cã quan hÖ ngo¹i giao víi h¬n 160 n­íc, lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña nhiÒu tæ chøc trªn thÕ giíi, ASEAN, AFTA, APEC ... Du lÞch ViÖt Nam còng cã quan hÖ víi nhiÒu HiÖp héi trªn thÕ giíi nh­ PATA, WTO ... TÊt c¶ ®ã lµ c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi du lÞch ViÖt Nam còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ViÖt Nam. ChÝnh phñ ta ®· rÊt quan t©m vµ cã nhiÒu hµnh ®éng thiÕt thøc cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t huy néi lùc, tranh thñ hç trî bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. HÖ thèng luËt ph¸p cña n­íc ta ch­a ®ång bé, ®Çy ®ñ nh­ng ®ang ngµy cµng ®­îc hoµn chØnh h¬n t¹o hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n. Riªng víi ngµnh du lÞch, ngµy 31/10/1998. Bé ChÝnh trÞ ®· xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch, chÊp thuËn ®Ò ¸n cña Tæng côc Du lÞch vÒ ph¸t triÓn du lÞch trong t×nh h×nh míi vµ ®· cã nh÷ng quyÕt s¸ch cô thÓ ®èi víi du lÞch. Ngµy 13/2/1999 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 23/1999/ Q§ - TTG thµnh lËp Ban chØ ®¹o Nhµ n­íc vÒ du lÞch ®Ó gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ ®¹o vµ ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng du lÞch. ChÝnh phñ còng ®· ra NghÞ ®Þnh gi¶m 50% thuÕ VAT ®èi víi du lÞch t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. Ngµy 8/2/1999, Uû ban th­êng vô Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X ®· th«ng qua Ph¸p lÖnh Du lÞch vµ Chñ tÞch n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký lÖnh sè 02 L/CTN ngµy 20/2/1999 c«ng bè ph¸p lÖnh du lÞch. §©y lµ kÕt qu¶, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ quan träng cña ngµnh du lÞch vµ t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho ph¸t triÓn du lÞch. Tæng côc Du lÞch ®· chØ ®¹o triÓn khai tÝch cùc c«ng t¸c rµ so¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ du lÞch theo h­íng dÉn cña Ban chØ ®¹o cña ChÝnh phñ... tÝch cùc ph¸t hiÖn ®Ò xuÊt, xö lý c¸c chÝnh s¸ch c¬ chÕ vµ thñ tôc liªn quan ®Õn du lÞch, nh»m t¹o th«ng tho¸ng, thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Cã thÓ nãi trªn ®©y lµ b­íc khëi s¾c lín trong c¬ chÕ ph¸p lý vÒ ngµnh du lÞch, lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. c/ T¸c lùc x· héi - v¨n hãa: D©n sè ViÖt Nam hiÖn nay kho¶ng 80 triÖu , ®êi sèng d©n c­ ngµy cµng n©ng cao, tr×nh ®é häc vÊn cña d©n c­ ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu, ®é tÝch lòy cao ... høa hÑn mét thÞ tr­êng du lÞch néi ®Þa ®Çy hÊp dÉn cho c«ng ty. ViÖt Nam cã nÒn v¨n hãa truyÒn thèng l©u ®êi, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc? con ng­êi ViÖt ,Nam mÕn kh¸ch ... ®ang lµ s¶n phÈm du lÞch hÕt søc hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch trªn toµn thÕ giíi. ViÖt nam cã nguån tµi nguyªn nh©n v¨n phong phó ®Æc biÖt lµ lo¹i h×nh v¨n hãa vËt thÓ: chïa chiÒn, miÕu m¹o ... vµ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ nh­: c¸c lÔ héi: héi §Òn Hïng, Héi Lim ... Xu h­íng giao l­u v¨n hãa gi÷a c¸c quèc gia víi nhau, gi÷a c¸c khu vùc víi nhau cïng víi xu h­íng khu vùc hãa vµ toµn cÇu ho¸, ®ang lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho kinh doanh du lÞch trong nh÷ng n¨m tíi. d/ T¸c lùc tù nhiªn: ViÖt Nam cã nguån lùc vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn thËt phong phó: ®Þa h×nh phøc t¹p nhiÒu nói l¾m s«ng, nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh, nhiÒu hang ®éng næi tiÕng, nhiÒu c¶nh quan hïng vÜ nh­: §«ng D­¬ng ®Ö nhÊt ®éng (§éng Phong Nha ë Qu¶ng B×nh) , VÞnh H¹ Long . . . KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Êm ¸p rÊt thÝch hîp cho c¸c lo¹i h×nh du lÞch nghØ d­ìng, nghØ nói, nghØ biÓn hay du lÞch m¹o hiÓm... Hay nãi c¸ch kh¸c ViÖt Nam cã tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt phong phó. Trong ®ã tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn chiÕm mét ­u thÕ kh¸ râ rµng ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam nhiÒu h¬n. MÆt kh¸c, do khÝ hËu thay ®æi qu¸ râ rÖt nªn du lÞch ViÖt Nam th­êng cã tÝnh thêi vô cao. Vµ tµi nguyªn du lÞch th­êng ph©n bè r¶i r¸c nªn g©y ra nhiÒu khã kh¨n trong viÖc phôc vô (®­a ®ãn) kh¸ch vµ viÖc phèi hîp c¸c nguån lùc trong vô vµ ngoµi vô . . . e/ T¸c lùc c«ng nghÖ: M«i tr­êng c«ng nghÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang cã sù biÕn ®æi m¹nh mÏ, xu h­íng chuyÓn giao c«ng nghÖ míi tõ n­íc ngoµi vÒ lµ phè biÕn, cã nhiÒu lÜnh vùc c«ng nghÖ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch s¹n nh­ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ gi¶i trÝ ... Mét mÆt gióp cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch kh¸ch s¹n cã thÓ triÓn khai ®ãn tiÕp vµ phôc vô kh¸ch du lÞch thuËn lîi h¬n, nhanh chãng h¬n víi chÊt l­îng cao h¬n ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi du lÞch c¸c n­íc trong khu vùc. MÆt kh¸c buéc c¸c nhµ kinh doanh du lÞch ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p mua vµ thùc hiÖn viÖc vËn hµnh vµ sö dông nã ®©y lµ vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra víi c¸c nhµ kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng. C«ng nghÖ cao gióp ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ ®­îc m«i tr­êng sinh th¸i t¹o ra sù cam kÕt l©u dµi cho kinh doanh du lÞch bÒn v÷ng. 1.2. M«i tr­êng vi m«: a. Kh¸ch hµng (kh¸ch du lÞch) Nh­ ta ®· bµn ë ch­¬ng II. Kh¸ch s¹n Hßa B×nh cã nguån kh¸ch rÊt ®a d¹ng, ®Õn tõ nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. Tr­íc ®©y phÇn lín kh¸ch s¹n th­êng ®ãn kh¸ch c«ng vô, kh¸ch , kh¸ch göi ®Õn theo nghÞ ®Þnh th­, c¸c ngo¹i giao ®oµn ... Nh­ng nãi chung kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n Hßa B×nh ®­îc ph©n theo bèn lo¹i: * Kh¸ch th­¬ng nh©n: Lµ ®èi t­îng kh¸ch ®Õn giao dÞch bu«n b¸n th¨m dß thÞ tr­êng , t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­ . . . hoÆc ®¹i diÖn lín cña doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam. Lo¹i kh¸ch nµy chñ yÕu ®Õn tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn: NhËt, Ph¸p, ý, T©y ©u, B¾c mü, Canada, Hång L«ng Hµn Quèc, Mü, ®©y lµ ®èi t­îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. * Kh¸ch du lÞch thuÇn tuý: Lµ ®èi tông kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau: t×m hiÓu lÞch sö v¨n hãa, danh lam th¾ng ¶nh . . . th­êng ®i theo ®oµn. * Kh¸ch viÖt kiÒu: lµ ng­êi ViÖt Nam mang quèc tÞch n­íc ngoµi vÒ th¨m quª h­¬ng, gia ®×nh, b¹n bÌ hoÆc t×m hiÓu kinh doanh, lo¹i kh¸ch hµng nµy cã kh¶ n¨ng chi tr¶ t­¬ng ®èi cao. * Kh¸ch néi ®Þa: Chñ yÕu lµ kh¸ch c«ng vô: c¸c tØnh phÝa Nam ra c«ng t¸c hoÆc ng­êi ViÖt Nam lµm cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi . . . (c¬ cÊu kh¸ch ®­îc thÓ hiÖn ë ch­¬ng II). Nh­ng nh×n chung thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cña kh¸ch s¹n hiÖn nay vÒ t×nh thÕ lµ thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc, vÒ dµi h¹n kh¸ch s¹n ph¶i nç lùc h­íng vµo thÞ tr­êng kh¸ch T©y ©u vµ B¾c Mü, lo¹i kh¸ch nµy cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao vµ thÞ tr­êng lµ réng lín. Kªnh ph©n phèi cña kh¸ch s¹n chñ yÕu th«ng qua c¸c ®¹i lý, c«ng ty l÷ hµnh truyÒn thèng nh­: VINATOUR, du lÞch Qu¶ng Ninh . . . b. §èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng: Nh×n chung, víi t×nh h×nh thÞ tr­êng du lÞch hiÖn nay biÕn ®éng theo chiÒu h­íng gi¶m nªn c¸c ®èi thñ tiÒm tµng kh«ng râ nÐt nh­ tr­íc ®©y. Tuy nhiªn, c¸c kh¸ch s¹n lín kh¸nh thµnh ®i vµo ho¹t ®éng hay c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ nh­ khu vui ch¬i gi¶i trÝ Hå T©y ®ang thi c«ng . . . t­¬ng lai gÇn sÏ ®i vµo ho¹t ®éng. §©y lµ mét nguy c¬ sÏ lÊy ®i nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao cña kh¸ch s¹n. MÆt kh¸c, xu h­íng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh l­u tró ë ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt lµ ë Hµ Néi còng nh­ dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ lµ ®iÒu bÊt lîi ®èi víi c«ng ty. c C¸c kh¸ch s¹n c¹nh tranh trùc tiÕp: §©y lµ mèi ®e do¹ lín nhÊt ®èi víi kh¸ch s¹n Hßa B×nh. Cã thÓ nãi l­îng kh¸ch s¹n 3 sao ë Hµ Néi t­¬ng ®èi nhiÒu, nh­ng vÊn ®Ò lµ ë chç c¸c kh¸ch s¹n hiÖn ®¹i h¬n mäc lªn nh­ DAEWOO Hµ Néi, NIKKO; HILTON .v.v... lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cã uy tÝn, chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng kinh doanh kh¸ch s¹n. Do vËy mét phÇn kh¸ch hµng môc tiªu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao tr­íc ®©y cña kh¸ch s¹n Hßa B×nh nh­ kh¸ch Mü, NhËt, Canada, Hµn Quèc ... vÒ víi kh¸ch s¹n cña ng­êi n­íc hä, lµ nh÷ng ®èi thñ t¸c ®éng mét c¸ch khèc liÖt vµ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. d. C¸c nhµ cung cÊp nguån cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. + C¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ ... Lµ mét kh¸ch s¹n cña c«ng ty du lÞch Hµ Néi, kh¸ch s¹n Hßa B×nh lµ mét c«ng ty cã quy m« võa trong lµng kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n nªn phÇn lín c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Òu do c¸c nhµ cung cÊp trªn ®Þa bµn Hµ Néi cung cÊp nh­ nguyªn liÖu thùc phÈm, rau qu¶, v¶i., kh¨n ... Mét sè ph¶i nhËp ngo¹i do trong n­íc kh«ng cã hoÆc cã còng kh«ng ®¸p øng ®­îc vÒ mÆt chÊt l­¬ng nh­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho bÕp, phßng, Saunna ... Nªn c«ng ty ®· bÞ Ðp gi¸ nhiÒu tõ phÝa nhµ cung cÊp. §©y lµ ®iÒu bÊt lîi ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Nhµ cung cÊp tµi chÝnh: Kh¸ch s¹n Hßa B×nh cã nguån vèn cÊu thµnh tõ: - Vèn ng©n s¸ch. - Vèn tù cã cña c«ng ty. - Vèn vay tõ c¸c ng©n hµng. Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· tiÕn hµnh n©ng cÊp, x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh míi nªn cã phÇn nµo thô ®éng vÒ vèn. Nguån vèn vay tõ ng©n hµng cho ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cã møc l·i suÊt kh¸ cao. §iÒu nµy lµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. e. Søc Ðp cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ. Kh¸ch s¹n Hßa B×nh n»m trªn mét ®Þa thÕ tuyÖt ®Ñp m¶nh ®Êt nµy rÊt phï hîp víi nhu cÇu nghØ ng¬i cña du kh¸ch. ChÝnh v× vËy, t¹i khu vùc nµy cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô l­u tró nh­ kh¸ch s¹n Hilton, Sofitel Metrofol vµ nhiÒu kh¸ch s¹n lín nhá kÒ ®ã. Søc Ðp s¶n phÈm thay thÕ cña kh¸ch s¹n Hßa B×nh lµ rÊt lín nªn s¶n phÈm thay thÕ ®ang lµ nguy c¬ ®e do¹ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n, s¶n phÈm thay thÕ hiÖn nay t­¬ng ®èi ®a d¹ng vµ phong phó. f. Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng m«i giíi trªn thÞ tr­êng kh¸ch s¹n t¹i Hµ Néi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng m«i giíi ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng gãp phÇn ®Èy. nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. M«i giíi ®· trë thµnh cÊu nèi gi÷a nhµ s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng, gi÷a thÞ tr­êng vµ nhµ s¶n xuÊt. Trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n, ho¹t ®éng m«i giíi chÝnh lµ c¸c tæ chøc, c«ng ty l÷ hµnh, ®¹i lý l÷ hµnh, ®iÕm b¸n du lÞch, c¸c tæ chøc cã quan hÖ göi kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n ë trong n­íc vµ quèc tÕ. Kh¸ch s¹n Hßa B×nh cã m¹ng l­íi ng­êi m«i giíi lµ c¸c ®¹i lý, c«ng ty l÷ hµnh cã mèi quan hÖ truyÒn thèng nh­: VINATOUR; Du lÞch Qu¶ng Ninh... 1.3. M«i tr­êng néi bé cña kh¸ch s¹n Hßa B×nh: a. Nh©n tè nguån nh©n lùc: Nh×n chung (nh­ ®· ph©n tÝch thùc tr¹ng ë ch­¬ng II) th× kh¸ch s¹n Hßa B×nh cã nguån nh©n lùc cã ®é tuæi trung b×nh lµ kh¸ cao, n¨ng lùc kh«ng ®ång ®Òu, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vµ thÝch øng c¸c c«ng nghÖ míi vµ ®æi míi phong c¸ch phôc vô lµ thÊp. §iÒu nµy g©y khã kh¨n hay hiÖu qu¶ thÊp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. MÆt kh¸c, c«ng ty kh¸ch s¹n cã mét c¬ cÊu tæ chøc ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông, ch­a phï hîp víi chøc n¨ng kinh doanh hiÖn nay nh­ nhiÒu bé phËn ®· ®­a ra nh­ng ch­a thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh, nhiÒu ng­êi ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch chuyªn m«n. V× vËy xu h­íng cÇn ®µo t¹o s¾p xÕp l¹i n©ng cao hÖ sè lùu chuyÓn lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. b. Tµi chÝnh - kª to¸n: T×nh tr¹ng thiÕu vèn, thô ®éng trong viÖc huy ®éng vÉn lµ vËt c¶n lín nhÊt ®èi víi c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh... ViÖc vay vèn ®Ó kinh doanh mµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ hay hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp lµm cho t×nh tr¹ng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ lµ mÆt yÕu cña c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. C«ng t¸c kÕ to¸n cã hiÖu qu¶, hiÖn nay ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc thùc hiÖn thu chi... ®Æc biÖt lµ m¸y tÝnh PC. tæ c«ng t¸c kÕ to¸n cña Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, nhanh chãng h¬n, chÝnh x¸c h¬n. c. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Tuy ®· ®­îc söa ch÷a, n©ng cÊp, c¶i t¹o vµ hiÖn ®¹i ho¸ phÇn lín, nh­ng nh×n chung c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i kh¸ch s¹n cßn thiÕu tÝnh ®ång bé vµ ch­a ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt. CÇn ®æi míi h¬n n÷a, n©ng cÊp h¬n n÷a. V× vËy c«ng t¸c c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ cÇn thiÕt ®èi víi kh¸ch s¹n trong thêi kú chiÕn l­îc. d. BÇu kh«ng khÝ doanh nghiÖp: Do tr¶i qua mét thêi gian ho¹t ®éng l©u dµi vµ cã Ýt sù biÕn ®éng vÒ nh©n lùc (v× kh¸ch s¹n Nhµ n­íc) nªn mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé c«ng nh©n viªn rÊt th©n thiÖn gÇn gòi. BÇu kh«ng khÝ Êm cóng vµ cã tr¸ch nhiÖm lÉn nhau. Tuy nhiªn do t­ duy theo lèi cò cho nªn nhiÒu lóc cßn cã tÝnh "Ø l¹i" trong c«ng viÖc khiÕn cho qu¸ tr×nh phôc vô kh«ng nhanh chãng kÞp thêi nªn chÊt l­îng phôc vô thÊp. MÆt kh¸c viÖc phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn cßn thiÕu tÝnh ®ång bé, cßn rêi r¹c. Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn thÊp v× vËy c¸c c«ng ®o¹n phôc vô kh¸ch kh«ng kÞp thêi. Nh×n chung, phong c¸ch phôc vô ë c¸c bé phËn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch. §©y lµ ®iÓm yÕu cè h÷u cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh cho kh¸ch s¹n trong thêi kú hiÖn nay. e. C«ng t¸c Marketing: Cã thÓ nãi phßng Marketing cña kh¸ch s¹n Hßa B×nh lµ mét phßng kinh doanh tæng hîp. Ho¹t ®éng Marketing lµ rÊt cÇn thiÕt, lµ c¸i cÇu nèi gi÷a kh¸ch s¹n vµ kh¸ch du lÞch nh»m ®­a s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Õn ng­êi tiªu dïng - kh¸ch du lÞch. C«ng t¸c Marketing t¹i Kh¸ch s¹n Hßa B×nh còng ®· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®­a s¶n phÈm vµ dÞch vô cña kh¸ch s¹n ®Õn tay kh¸ch hµng du lÞch . Cô thÓ lµ t×m thÞ tr­êng, tæ chøc b¸n s¶n phÈm, t×m ra c¸c mèi ký kÕt hîp ®ång ... Tuy nhiªn, do kinh phÝ cho ho¹t ®éng Marketing cã phÇn nµo eo hÑp vµ thãi quen lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë ®©y nªn vai trß cña phßng Marketing trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, tæ chøc qu¶ng c¸o, chiªu thÞ... cßn bÞ h¹n chÕ. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i xóc tiÕn nhiÒu h¬n ho¹t ®éng Marketing cña m×nh, ph¸t huy t¸c dông cña phßng Marketing lµ c¬ së cho viÖc cung cÊp th«ng tin trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 2.C¨n cø ®Ó thiÕt lËp môc tiªu: -C¨n cø vµo sè liÖu dù b¸o vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña tæng côc du lÞch. -C¨n cø vµo ph©n tÝch m«i tr­êng ngo¹i vi vµ m«i tr­êng néi vi cña kh¸ch s¹n cho thÊy r»ng trong thêi gian gÇn ®©y ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn míi cã lîi cho ph¸t triÓn kinh doanh kh¸ch s¹n còng nh­ du lÞch nãi chung: + Bé chÝnh trÞ th«ng qua ”§Ò ¸n ph¸t triÓn du lÞch trong t×nh h×nh míi” cña Tæng côc du lÞch. + Ban chØ ®¹o quèc gia vÒ du lÞch ®· ®­îc thµnh lËp. + Ph¸p lÖnh du lÞch vµ c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ triÓn khai vµ thùc hiÖn ph¸p lÖnh du lÞch vµ ®· ®­îc c«ng bè. + T×nh h×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ngµy cµng ®­îc më réng, g¾n liÒn víi hîp t¸c du lÞch ViÖt Nam vµ du lÞch thÕ giíi. + NhiÒu héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n ®· ®­îc Tæng côc Du lÞch phèi hîp víi c¸c Së du lÞch, Së du lÞch - th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ du lÞch triÓn khai trong thêi gian qua. -C¨n cø vµo tiÒm lùc kinh doanh cña kh¸ch s¹n vÒ vèn, con ng­êi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Nh÷ng c¬ së nµy gióp cho viÖc ®Ò ra c¸c môc tiªu cho c«ng ty trong thêi kú chiÕn l­îc. Hay kh¸ch s¹n ph¶i x¸c ®Þnh r»ng trong thêi gian tíi kh¸ch s¹n phÊn ®Êu ®¹t c«ng suÊt sö dông bao nhiªu ? Doanh thu bao nhiªu ? ThÞ phÇn bao nhiªu ? ThÞ tr­êng môc tiªu lµ lo¹i kh¸ch nµo ? Lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô nµo ?... trong thêi kú chiÕn l­îc . -VÒ c¬ së vËt chÊt: TiÕn hµnh hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt. -PhÊn ®Êu c¶i thiÖn doanh thu, lîi nhuËn vµ n©ng møc thu nhËp b×nh qu©n cña anh chÞ em trong c«ng ty. -VÒ dÞch vô giÆt lµ, t¹o ®ñ giÆt kh«, lµ h¬i ®Ó kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch trong kh¸ch s¹n mµ c¶ kh¸ch ë ngoµi. 3. Mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh. 3.1. BiÖn ph¸p vÒ vèn vµ nguån vèn. Qua ph©n tÝch m«i tr­êng néi bé cña doanh nghiÖp ta thÊy, kh¸ch s¹n Hßa B×nh ch­a ph¶i lµ doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng lín vÒ vèn. V× vËy, ®Ó t¹o ®­îc quy m« vèn ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh, c«ng ty ph¶i huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­: Vay ng©n hµng, vay néi bé, vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ... c«ng ty cÇn ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu gi÷a vèn vay vµ vèn tù cã, vèn chiÕm dông, t¨ng tØ träng vèn chñ së h÷u b»ng c¸ch tiÕt kiÖm ®Õn møc tèi thiÓu c¸c chi phÝ ph¸t sinh nh­ chi phÝ ®iÖn n­íc: b¬m n­íc vµo ban ®ªm, giê mµ gi¸ ®iÖn thÊp h¬n, tr¸nh lµm h­ háng c¸c lo¹i ®å dïng trong phßng nh­ bãng ®Ìn ngo¹i, kªu gäi tiÕt kiÖm chi phÝ ph¸t sinh ... N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn b¾t ®Çu b»ng viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cao ph­¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch tØ mØ, râ rµng vµ hiÖu qu¶. Mét dù ¸n kh«ng kh¶ thi sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc vay vèn ng©n hµng vµ lµm thiÖt h¹i lín cho c«ng ty. T¨ng c­êng vßng quay vèn, gi¶m g¾n thêi gian khÊu hao cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ nhËp ngo¹i b»ng c¸ch ®­a vµo ho¹t ®éng toµn diÖn . . . Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cao trong viÖc huy ®éng vµ qu¶n lý vµ sö dông vèn. Nh»m thùc hiÖn tíi c¸c chiÕn l­îc kinh doanh ®Õn nh÷ng n¨m tíi. 3.2. BiÖn ph¸p vÒ c¶i tæ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty hiÖn nay tuy ®· cã phÇn hîp lý nh­ng ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông. V× vËy, ®Ó cã c¬ cÊu tæ chøc võa gän nhÑ võa hiÖu qu¶ c«ng ty nªn cã sù ®iÒu chØnh chót Ýt. L­¬ng c¸n bé vµ nh©n viªn trong c¸c phßng ban ph¶i phï hîp víi nhiÖm vô vµ c«ng viÖc cña tõng bé phËn, chän ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù ®øng ®Çu mçi bé phËn. Tr¸nh chång chÐo, tr¸nh s­ ®an xen trong ®iÒu hµnh kinh doanh, c«ng viÖc cÇn ph¶i ®­îc ph©n c«ng râ rµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng Ø l¹i vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n hãa cao. Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu chØnh n©ng cao ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tõ tõ kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai. Nh­ vËy vµo nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cã mét c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc hîp lý, hiÖu qu¶ vµ nh¹y bÐn ®èi øng víi biÕn ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.3. BiÖn ph¸p vÒ nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n Hßa B×nh hiÖn nay ch­a ®ñ kh¶ n¨ng thùc sù ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc ch­a ®ång ®Òu, tuæi cao, ph¶n øng chËm, ngo¹i h×nh gi¶m sót, tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc thÊp. V× vËy bªn c¹nh c«ng ty cÇn tuyÓn ng­êi trÎ cã n¨ng lùc, cã ngo¹i h×nh kh¶ dÜ th× c«ng ty ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o n©ng cÊp tr×nh ®é nghiÖp vô tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi gi¶i quyÕt cho nh÷ng ng­êi cao tuæi vÒ nghØ. Ngoµi ra c«ng ty nªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ vµ vÒ buång , bµn ... mêi chuyªn gia vÒ gi¶ng d¹y... vµ bªn c¹nh ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh. KÝch thÝch lao ®éng b»ng biÖn ph¸p vËt chÊt (th­ëng) vµ b»ng tinh thÇn nh»m ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, tù chñ cña lao ®éng. trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô. Tuy nhiªn, biÖn ph¸p kÝch thÝch lao ®éng b»ng vËt chÊt rÊt h÷u hiÖu. Con ng­êi lµ nh©n tè hµng ®Çu cho mét c«ng ty kinh doanh dÞch vô du lÞch kh¸ch s¹n. Lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc th¾ng hay b¹i cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng c¹nh tranh nh­ ngµy nay. 3.4. C¸c ph­¬ng ph¸p vÒ Marketing: 1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: VÊn ®Ò s¶n phÈm lµ nÒn t¶ng, lµ x­¬ng sèng cña chiÕn l­îc chung Marketing, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc triÓn khai c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §èi t­îng kinh doanh cña ngµnh du lÞch vµ kh¸ch s¹n chñ yÕu thiªn vÒ dÞch vô, trong. t×nh h×nh míi vÊn ®Ò s¶n phÈm lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu ®èi víi nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n. - Chñng lo¹i s¶n phÈm (tÝnh ®a d¹ng) : CÇn x¸c ®Þnh chñng lo¹i c¬ cÊu hµng ho¸ dÞch vô nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch du lÞch vµ chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng. Kh¸ch s¹n sím triÓn khai chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸, dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm so víi ®èi thñ c¹nh tranh. - §­a thªm vµo c¸c yÕu tè phô tréi, ®éc ®¸o riªng vµo c¸c dÞch vô cña m×nh nh­ dÞch vô buång (®Æt hoa t­¬i miÔn phÝ...) dÞch vô ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô kh¸c...t¹o sù hµi lßng cho kh¸ch du lÞch vµ t¹o ra sù trung thµnh cña kh¸ch víi dÞch vô cña kh¸ch s¹n m×nh. -ChÊt l­îng s¶n phÈm: §Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n tÕt nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh n©ng cÊp c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt, hoµn thiÖn chÊt l­îng phôc vô cña ®éi ngò nh©n viªn. -§æi míi s¶n phÈm: kh¸ch s¹n cÇn t¨ng c­êng ®æi míi s¶n phÈm cña m×nh nh»m thu hót thªm nhiÒu kh¸ch vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong thêi kú chiÕn l­îc ViÖc ®æi míi s¶n phÈm cã t¸c dông lµm t¨ng søc mua, t¨ng khèi l­îng b¸n, më réng thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cßn kÐm hÊp dÉn. ViÖc ®æi míi s¶n phÈm lu«n ®i kÌm víi hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh thÝch øng cña s¶n phÈm míi. ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm cô thÓ cho c¸c lo¹i h×nh dÞch vô t¹i kh¸ch s¹n Hßa B×nh nh­ sau: a) TËp trung vµo hoµn thiÖn tÝnh thÝch øng cña s¶n phÈm: * §èi víi dÞch vô buång ngñ: TiÕn hµnh c¶i t¹o hoµn thiÖn khu Hßa B×nh II, c¸c lo¹i phßng nªn ®Æt hoa t­¬i miÔn phÝ, nÕu cã thÓ th× phôc vô hoa qu¶ miÔn phÝ, hay trang trÝ phßng theo ý kh¸ch (t­¬ng lai nªn lµm), thay trang phôc cña nh©n viªn. * §èi víi dÞch vô ¨n uèng. Kh¸ch s¹n nªn thay ®æi thùc ®¬n, do c¸c mãn ¨n hiÖn t¹i ®· qu¸ quen, ®¬n ®iÖu nªn kh¸ch hµng phµn nµn nhiÒu. Thay ®æi thùc ®¬n tuú theo mïa. Nªn ®­a c¸c mãn ¨n ®Æc thï vµo phôc vô cho thªm phÇn phong phó nh­: - Më nhµ hµng h¶i s¶n. - Bæ sung nhµ hµng ©u, ¸. - C¬m niªu, c¬m d©n téc, tiÖc cung ®×nh ... - T¹o ra c¸c mãn ¨n theo kiÓu Trung Quèc, NhËt B¶n. T¹o ra c¸c lo¹i kÌm vµo mïa hÌ ... TÊt c¶ trªn nh»m phôc vô kh¸ch nh÷ng mãn ¨n l¹. + VÒ uèng: Nªn cã ®ñ c¸c lo¹i ®å uèng vÒ r­îu, bia l¹nh t¹o ra s¶n phÈm uèng "r­în cÇn" vµ ng­êi phôc vô sÏ mang trang phôc thæ cÈm d©n téc. §iÒu nµy ch¾c ch¾n sÏ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch ph­¬ng T©y, vµ Mü ... quan t©m. Nªn c¶i tiÕn phong c¸ch phôc vô cña nh©n viªn tõ trang phôc cho ®Õn cö chØ, ph¶i nhanh nhÑn trong khi phôc vô kh«ng t¹o ra c¶m gi¸c "chê ®îi" qu¸ l©u cho kh¸ch. * §èi víi dÞch vô bæ sung : CÇn chó trong h¬n ®Õn chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô bæ xung. b/ §æi míi s¶n phÈm: * §èi víi dÞch vô bæ sung: Kh¸ch s¹n nªn ®­a khu trung t©m søc khoÎ (fitness center) vµo ho¹t ®éng. ChÝnh thøc khai tr­¬ng khu vùc karaäke, sµn nh¶y. - §Æt thªm bµn biza, bia, dÞch vô ®¸nh b¹c gi¶i trÝ. §µo t¹o nh©n viªn kü thuËt khu vùc s¶n nh¶y, phßng karaoke, kü thuËt ©m thanh, ¸nh s¸ng, giµn nh¹c ... nªn ®­îc trang bÞ ®ång phôc cho nh©n viªn trong khu vùc nµy. 2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: Gi¸ c¶ cña dÞch vô vµ hµng hãa dÞch vô lµ yÕu tè quan t©m hµng ®Çu cña kh¸ch du lÞch, gi¸ c¶ ph¶i t­¬ng xøng víi chÊt l­îng, bªn c¹nh n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña c«ng ty th× vÊn ®Ò gi¸ c¶ ph¶i xem xÐt kÜ l­ìng trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay. VÊn ®Ò gi¸ c¶ cã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè: -Chi phÝ vµ viÖc tÝnh to¸n ph©n tÝch chi phÝ. -Quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. -Møc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. -VÞ thÕ cña kh¸ch s¹n m×nh trªn thÞ tr­êng ... Thùc tÕ hiÖn nay ®èi víi kh¸ch s¹n Hßa B×nh còng nh­ c¸c kh¸ch s¹n nãi chung chi phÝ dÞch vô lµ kh¸ cao do yÕu tè ®Çu vµo chi phÝ cao: nguyªn liÖu, gi¸ ®iÖn n­íc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ... ®Èy chi phÝ cña dÞch vô lªn kh¸ cao. Trong mét ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng kinh doanh kh¸ch s¹n cung v­ît qu¸ cÇu, ®©y lµ mét søc Ðp gi¶m gi¸ dÞch vô cña kh¸ch s¹n. - Gi¸ trÞ cô thÓ: TÝnh riªng cho tõng lo¹i dÞch vô khi kh¸ch tiªu dïng riªng lÎ: gi¸ dÞch vô karaoke riªng, t¾m h¬i riªng... - Gi¸ tæng hîp: (gi¸ trän gãi). B¸n trän gãi cho kh¸ch tiªu dïng tÊt c¶ c¸c dÞch vô hay mét sè dÞch vô c¬ b¶n trong thêi gian kh¸ch l­u l¹i kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn, b¸n theo chÝnh s¸ch nªn gi¶m gi¸ % so víi gi¸ riªng lÎ. Gi¸ thêi vô: Kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch s¹n kh«ng thÓ tr¸ch khái yÕu tè thêi vô. Kh¸ch du lÞch sÏ rÊt v¾ng trong dÞp tr¸i vô vµ ng­îc l¹i. V× vËy kh¸ch s¹n nªn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ thêi vô. + T¨ng gi¸ tÊt c¶ c¸c lo¹i dÞch vô vµ hµng hãa trong dÞp chÝnh vô nh»m tËn thu ®Ó tæng hiÖu qu¶ kinh doanh. + Gi¶m gi¸ vµo dÞp tr¸i vô môc ®Ých thu hót thªm kh¸ch vµ kÐo dµi thêi vô kinh doanh. - ChÝnh s¸ch gi¶m gi¸: C«ng ty nªn gi¶m gi¸ cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch sau: + Kh¸ch ®Æt tr­íc, kh¸ch mua víi sè l­îng lín, kh¸ch ®i theo ®oµn, kh¸ch quen... + Gi¶m gi¸ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸c c«ng ty, ®¹i lý l÷ hµnh du lÞch göi kh¸ch theo tho¶ thuËn, gi¶m cho ng­êi m«i giíi ®Õn kh¸ch ®Õn hay chÝnh s¸ch hoa hång chiÕt khÊu cho ng­êi m«i giíi göi kh¸ch ... ChÝnh s¸ch gi¸ nãi trªn t¹o ra mét c¬ chÕ gi¸ mÒm dÎo, linh ho¹t vµ t¹o sù tin t­ëng ®èi víi kh¸ch du lÞch khi ®Õn víi kh¸ch s¹n. §iÒu nµy b¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh tèt cho kh¸ch s¹n m×nh ®ång thêi ®­a l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ doanh thu, lîi nhuËn. 3 . ChÝnh s¸ch ph©n phèi: ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ tËp hîp c¸c ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p ®Ó ®­a s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n vµo c¸c kªnh tiªu thô kh¸c nhau thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch, ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh. ChÝnh s¸ch ph©n phèi t¹o ®iÒu kiÖn hç trî viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty, muèn vËy ph¶i: -T¹o lËp vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc c«ng ®oµn cña c¸c c«ng ty kinh doanh, c¸c ®¹i lý c¸c h·ng l÷ hµnh du lÞch, c¸c tæ chøc du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ, chó träng t¹o lËp mèi quan hÖ víi kh¸ch du lÞch. §Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty göi kh¸ch vµ ®¹i lý du lÞch ë Qu¶ng Ninh, Hµ Néi ë miÒn Nam vµ mét sè c«ng ty ngo¹i quèc... - X¸c ®Þnh phÇn tr¨m hoa hång hoÆc møc gi¸ thÊp cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®¹i lý m«i giíi, göi kh¸ch khi hä ®­a kh¸ch tíi. - Phèi hîp gi÷a c¸c kªnh ph©n phèi, sö dông kªnh ph©n phèi cña ®èi thñ c¹nh tranh th«ng qua hîp t¸c, liªn kÕt víi hä, hay lµ møc hoa hång "dÔ chÞu nh»m t¨ng thªm l­îng b¸n ë ®Ó c¶i thiÖn doanh thu cho c«ng ty. 4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng: Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× c«ng viÖc giao tiÕp khuÕch tr­¬ng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Trong khi ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®ang Õ Èm th× c«ng viÖc nµy l¹i cµng cÇn thiÕt h¬n. §Ó thùc hiÖn t¹i môc tiªu chiÕn l­îc (cña c«ng ty) trong thêi gian tíi, c«ng ty nªn tiÕn hµnh ®æi míi c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp vµ khuÕch tr­¬ng sau: + Th­êng xuyªn duy tr× vµ thóc ®Èy mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng còng nh­ chÝnh quyÒn së t¹i h­íng c¸c h×nh thøc nh­ héi nghÞ, tÆng quµ göi thiÕp chóc mõng ®Õn kh¸ch hµng hay quµ sinh nhËt cho kh¸ch khi ®ang l­u tró t¹i kh¸ch s¹n. Tæ chøc c¸c buæi tiÖc mõng nh©n ngµy tÕt, lÔ, ngµy quèc kh¸nh ... cho kh¸ch. + ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o kh«ng chØ h­íng vµo thÞ tr­êng trong n­íc mµ nªn h­íng ra c¬ chÕ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Víi nhiÒu h×nh thøc nh­ tËp gÊp tê r¬i, qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ, ti vi trong n­íc, t¹p trÝ du lÞch, b¸o chÝ, truyÒn h×nh, in tªn kh¸ch s¹n lªn ¸o, dïng ¸p phÝch hay tµi trî cho c¸c trËn thÓ thao. §Æc biÖt lµ c¸c trËn ®Êu thÓ thao cã ng­êi n­íc ngoµi tham gia, qu¶ng c¸o lªn intemet, VN tourism CD Room ... Tuy nhiªn, nh÷ng viÖc lµm nµy sÏ ®­a l¹i kÕt qu¶ cao nh­ng nã rÊt tèn kÐm. §ßi hái khi thùc hiÖn ph¶i cã sù lùa chän, tr­íc m¾t ch­a sö dông ®­îc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹i chóng víi chi phÝ cao nªn th«ng qua c¸c mèi quan hÖ tõ l©u ®êi, hay th«ng qua ng­êi quen, hoÆc chÝnh nh©n viªn trong c«ng ty lµm c«ng t¸c qu¶ng c¸o. III. MéT Sè KIÕN NGHÞ KH¸C: 1. KiÕn nghÞ ®èi víi Kh¸ch s¹n Hßa B×nh: 1. 1. Ban gi¸m ®èc ph¶i lµ ng­êi ®øng ra khëi x­íng cho viÖc thùc hiÖn m« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc ë c«ng ty. Kh¸ch quan mµ nãi, kh¸ch s¹n Hßa B×nh ch­a cã chiÕn l­îc kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn, nh÷ng g× h­íng tíi t­¬ng lai vÉn n»m trong ý t­ëng cña gi¸m ®èc hay ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n kÕ ho¹ch hµng n¨m. §iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ c«ng ty kh«ng cã môc tiªu dµi h¹n mµ nã thÓ hiÖn lµ cßn nhiÒu yÕu tè g©y c¶n trë trong qu¸ tr×nh qu¶n lý theo môc tiªu (®Æc biÖt lµ môc tiªu dµi h¹n) cña c«ng ty. Cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ c«ng t¸c kÕ ho¹ch cßn h¹n chÕ, yÕu tè thuéc vÒ c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi c«ng ty... §èi víi kh¸ch s¹n Hßa B×nh kh«ng ai kh¸c ngoµi ban gi¸m ®èc, khëi x­íng vµ phèi hîp víi c¸c tr­ëng, phã phßng chøc n¨ng ®Ó cung cÊp phèi hîp vµ hµnh ®éng. PhÇn cßn l¹i lµ ph¶i phæ biÕn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hiÖn cã vµ cïng ®ång t×nh ñng hé. Ban gi¸m ®èc cã thÓ sö dông phiÕu th¨m dß ý kiÕn cña anh chÞ em trong c«ng ty. 1 2. §Èy m¹nh c«ng t¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt thÞ tr­êng, tÊt yÕu doanh nghiÖp ph¶i lÊy thÞ tr­êng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. ViÖc quyÕt ®Þnh 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: b¸n cho ai, kh¸ch du lÞch hä lµ ai ? S¶n xuÊt c¸i g× hµng hãa dÞch vô g× ? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo - cung c¸ch phôc vô nh­ thÕ nµo?... ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng. VËy ®Ó tr¶ lêi cho c¸c c©u hái trªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c thÞ tr­êng mét c¸ch nghiªm tóc. C«ng t¸c thÞ tr­êng cña c«ng ty ch­a ®­îc coi träng nªn cßn thiÕu nhiÒu th«ng tin tõ bªn ngoµi ... v× vËy muèn triÓn khai vµ thùc hiÖn mét chiÕn l­îc kinh doanh toµn diÖn cña c«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ®Ó cã thÓ nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ m«i tr­êng kinh doanh, nã lµ c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. ViÖc x¸c lËp ®­îc mét hÖ thèng môc tiªu ®óng ®¾n cã ý nghÜ v« cïng quan träng ®èi víi c«ng ty. HÖ thèng môc tiªu kh«ng ph¶i x©y dùng chØ sau khi kÕt thóc hoµn toµn kh©u ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh. Còng nh­ c¸c b­íc kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, viÖc x¸c lËp môc tiªu kh«ng ph¶i lµ mét m¾t xÝch trong chuçi c«ng viÖc tuÇn tù mµ cã thÓ tiÕn hµnh ®ång thêi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c. Môc tiªu chiÕn l­îc ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. - VÒ dµi h¹n: Môc tiªu chiÕn l­îc ®¶m b¶o ®Þnh h­íng còng nh­ ®éng c¬ hµnh ®éng cña c«ng ty. - VÒ ng¾n h¹n: Môc tiªu chiÕn l­îc t¹o c¬ së cho viÖc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c chøc n¨ng cña lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Marketing, qu¶n lý chÊt l­îng, ph¸t triÓn nh©n lùc ... hay cô thÓ ho¸ mang tÝnh ®Þnh h­íng. ViÖc x©y dùng môc tiªu chung toµn c«ng ty, Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn th¶o ra c¸c môc tiªu dù kiÕn trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh råi tiÕn tíi th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt quyÕt ®Þnh. Môc tiªu ®­îc x©y dùng kh«ng ph¶i lµ mét c¸i g× ®ã kh«ng biÕn ®æi mµ ph¶i hÕt søc linh ho¹t, mÒm dÎo ph¶n øng nhanh nh¹y víi c¸c sù biÕn ®æi th«ng tin cña thÞ tr­êng. 1 4. VÒ ph­¬ng h­íng tiÕn hµnh c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: - CÇn tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa kinh doanh theo h­íng: Nhµ n­íc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, thÞ tr­êng tiÕp tôc ®iÒu tiÕt h­íng dÉn doanh nghiÖp; thùc hiÖn triÖt ®Ó kÕ ho¹ch hãa gi¸n tiÕp trong tiÕn tr×nh chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tr­íc hÕt, cÇn x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét bé phËn cña kÕ ho¹ch hãa kinh doanh, v× vËy chØ cã thÓ ¸p dông cã hiÖu qu¶ chiÕn l­îc kinh doanh trong doanh nghiÖp khi thùc hiÖn ®æi míi triÖt ®Ó vµ toµn diÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nãi chung, kÕ ho¹ch hãa kinh doanh nãi riªng. ChuyÓn triÖt ®Ó ph­¬ng ph¸p kÕ ho¹ch hãa gi¸n tiÕp míi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp vÒ mäi mÆt. + Võa qu¸n triÖt c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, cña ngµnh (th«ng qua c¸c h­íng ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng cña Nhµ n­íc) . Võa nghiªn cøu ®Çy ®ñ thÞ tr­êng vµ m«i tr­êng kinh doanh nh»m tËn dông c¬ héi, tr¸nh rñi ro. + Tù chñ x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p lùa chän vµ triÓn khai c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kinh doanh tèi ­u, trong thÞ tr­êng ®· ®­îc ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp cã toµn quyÒn x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc nh»m ph¸t huy lîi thÕ, tr¸nh c¸c bÊt lîi vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. + Tèi ­u hãa viÖc huy ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh, viÖc ph©n bè tiÕn hµnh theo c¸c môc tiªu chiÕn l­îc, tõ ®ã chó träng c¸c môc tiªu ­u tiªn. + KÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi chiÒu h­íng vµ møc ®é thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc. §ã lµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt trong viÖc b¶o ®¶m thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.5. C¸c gi¶i ph¸p hç trî viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. + Gi¶i ph¸p kü thuËt: Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹o c«ng ty tr¶i qua nhiÒu b­íc phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n thu thËp vµ xö lý còng nh­ truyÒn ®¹t, phæ biÕn th«ng tin trong c«ng ty. V× vËy c«ng ty nªn trang bÞ mét hÖ thèng m¸y tÝnh (Computer) lµm hç trî trong suÊt qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cã 1 phßng gäi lµ phßng chiÕn l­îc cã b¶ng ghi râ c¸c c«ng viÖc cßn l¹i, tiÕn tr×nh thùc hiªn ... c¸c c«ng viÖc t¸c nghiÖp hµng ngµy ... nh»m ®«n ®èc, h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc. + Gi¶i ph¸p con ng­êi: Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè trung t©m cña mäi hanh ®éng, c¸c nh©n tè hµng ®Çu trong kinh ®oµnh dÞch vô. MÆc kh¸c, viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ch­a thùc sù phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay, v× vËy ®Ó tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶, c«ng ty nªn göi nh÷ng ng­êi trong ban l·nh ®¹o ®i ®µo t¹o, tham gia c¸c kho¸ båi d­ìng vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc kinh doanh, tham gia c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ qu¶n lý kh¸ch s¹n. Tæ chøc c¸c cuéc th¶o luËn vÒ qu¶n lý trong néi bé c«ng ty nh»m phæ biÕn kiÕn thøc vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc còng nh­ qu¶n lý kh¸ch s¹n nãi chung. Bè trÝ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc hîp lý vµo ban ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. + Gi¶i ph¸p kinh tÕ: Kinh tÕ lµ ®ßn bÈy hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng, trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái gi¶i ph¸p vÒ mÆt kinh tÕ - Trong khi trÝch ra ng©n quü cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, mét mÆt chi cho c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh b¾t buéc nh­ phÝ tæn trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, mÆt kh¸c, nªn cã c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch, ®éng viªn b»ng ®ßn bÈy kinh tÕ nh­: hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc c¸c cuéc thi chän ®Ò tµi nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng ty b»ng c¸ch treo gi¶i th­ëng... 1.6. VÒ thêi gian tæ chøc c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: §Æc thï kinh doanh du lÞch - kh¸ch s¹n ®ã lµ tÝnh mïa vô cã thÓ nãi vµo chÝnh vô mäi ng­êi trong c«ng ty tõ c¸n bé l·nh ®¹o cho ®Õn nh©n viªn ®Òu bËn rén. V× vËy, c«ng t¸c triÓn khai ho¹ch ®Þnh kiÓm tra nªn tiÕn hµnh vµo thêi gian nhµn rçi, kho¶ng thêi gian vµo sau chÝnh vô, vµo thêi ®iÓm nµy ban l·nh ®¹o cã thÓ xem xÐt, so s¸nh kÕt qu¶' thùc hiÖn so víi môc tiªu chiÕn l­îc ®Æt ra còng nh­ viÖc ®iÒu chØnh, hay v¹ch kÕ ho¹ch cho thùc hiÖn chiÕn l­îc trong thêi gian tiÕp theo. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Tæng côc du lÞch. Trong m«i tr­êng kinh doanh cã sù c¹nh tranh gay g¾t, kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam ®ang bÞ gi¶m sót. Trong khi ®ã du lÞch ViÖt Nam ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊp cËp vÒ s¶n phÈm còng nh­ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, c¬ së h¹ tÇng du lÞch ... §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n còng nh­ c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh còng nh­ kinh doanh nãi chung, t¸c gi¶ xin m¹nh d¹n kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p ë tÇm vÜ m« nh­ sau: 2.1. §Ò nghÞ víi tæng côc du lÞch ViÖt Nam nªn cã ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch më réng viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ë tÇm vÜ m« vÒ du lÞch ViÖt Nam ë mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm vµ thÕ giíi nh»m duy tr× cñng cè nh÷ng thÞ tr­êng du lÞch truyÒn thèng ®ång thêi t×m kiÕm thªm thÞ tr­êng míi . - Coi träng khai th¸c thÞ tr­êng T©y ©u, thÞ tr­êng Nga, SND, cò, duy tr× thÞ tr­êng NhËt B¶n, §µi Loan, Hång L«ng, Th¸i Lan ... tiÕp tôc nghiªn cøu khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch Mü, ôc ... §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ rÊt cao, l­îng kh¸ch lín. - §Èy m¹nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch trung quèc qua c¸c cöa khÈu ®­êng bé vµ biÓn phÝa B¾c. - Khai th¸c kh¸ch tõ c¸c n­íc thø ba nèi tour sang ViÖt Nam nh­ Th¸i Lan, Singapo, Hång L«ng ... (§«ng Nam ¸) víi ®Èy viÖc tæ chøc cho ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi ë ViÖt Nam ®i du lÞch c¸c n­íc kh¸c. - §Èy m¹nh khai th¸c kh¸ch tµu biÓn ®Õn ViÖt Nam . - Hoµn thiÖn c¸c CD-ROOM qu¶ng c¸o cho du lÞch ViÖt Nam ®­a lªn m¹ng intemet ( WWW) . §ång thêi nªn më c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cho du lÞch ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. - Tæ chøc c¸c sù kiÖn vÒ du lÞch ViÖt Nam, tæ chøc hay tham gia c¸c héi chî du lÞch quèc tÕ trong còng nh­ ngoµi n­íc. KhuyÕn khÝch du lÞch trong n­íc th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ­u ®·i hay giíi thiÖu qua ti vi, ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ... 2.2. N©ng cao chÊt s¶n phÈm du lÞch b»ng c¸ch quy ho¹ch t¹o ra c¸c khu du lÞch, ®iÓm du lÞch, tuyÕn du lÞch, lo¹i h×nh du lÞch cã søc hÊp dÉn. Cã thÓ nãi du lÞch ViÖt Nam ®ang tôt hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, chóng ta kh«ng cã nh÷ng c«ng tr×nh ®å sé nh­ng c¸i hay c¸i ®Ñp cña du lÞch ViÖt Nam ph¶i lµ c¸i g× ®ã míi l¹, mang nÐt truyÒn thèng b¶n s¾c d©n téc... Khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch nh­ du lÞch miÖt v­ên, du lÞch xanh - sinh th¸i, du lÞch s«ng n­íc, du lÞch kh¸m ph¸ (discovery tour), du lÞch d©n téc... - §Ò xuÊt vµ phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan nh­ Bé c«ng an, v¨n hãa th«ng tin ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i h×nh du lÞch ¤ t«, m« t«, nh¶y dï, m¸y bay, lÆn biÓn, m¹o hiÓm, du lÞch s¨n b¾n ... còng nh­ viÖc tËn khai th¸c c¸c di tÝch th¾ng c¶nh hiÖn nay ®ang bÞ cÊm. Khai th¸c vµ tu bæ c¸c khu du lÞch ®· h×nh thµnh ë c¸c ®Þa ph­¬ng, quy ho¹ch, x©y dùng c¸c khu du lÞch, khu vui ch¬i gi¶i trÝ tÇm cì quèc gia vµ quèc tÕ cho ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ta vµo thÕ kû sau. 2.3. Tæng côc Du lÞch chñ tr× lËp ®Ò ¸n víi sù tham gia cña c¸c ngµnh c«ng an, ngo¹i giao, biªn phßng, h¶i quan, GTVT, hµng kh«ng, tµi chÝnh, v¨n hãa th«ng tin, b­u chÝnh viÔn th«ng ... nh»m c¶i thiÖn t¹o thñ tôc thuËn lîi nhanh chãng cho kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. - §¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh h×nh liªn quan ®Õn vµo, ra, ®i l¹i, c­ tró, tham quan gi¶i trÝ cña kh¸ch du lÞch, ®Æc biÖt lµ thñ tôc vÒ thÞ thùc (visa). Cô thÓ lµ Tæng côc Du lÞch tr×nh ChÝnh phñ cho phÐp cÊp visa l¹i c­íc khÈu hoÆc miÔn thÞ thùc cho kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam d­íi 30 ngµy víi môc ®Ých du lÞch thuÇn tuý, kh«ng quy ®Þnh b¾t buéc n¬i nhËn thÞ thùc, kh«ng quy ®Þnh cöa khÈu xuÊt nhËp c¶nh, gi¶m lÖ phÝ thÞ thùc cho kh¸ch du lÞch, bá c¸c phô phÝ, lÖ phÝ kh«ng hîp lý bá c¸c thñ tôc phiÒn hµ cho kh¸ch vµ c¸c doanh nghiÖp... 2.4 TiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp du lÞch vµ ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n­íc: - KhÈn tr­¬ng lËp ph­¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong toµn ngµnh, vµ trªn ®Þa bµn tõng tØnh mµ tr­íc hÕt lµ t¹i c¸c trung t©m du lÞch lín nh­ Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh, §µ L¹t ... ViÖc cæ phÇn hãa sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp du lÞch Nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n v× vËy cÇn ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa theo nghÞ ®Þnh 43 CP, lÊy nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã ®ñ søc m¹nh vÒ chÊt, tæ chøc vµ uy tÝn lµm nßng cèt cho ngµnh trong viÖc c¹nh tranh trong n­íc vµ khu vùc. - §ång thêi Tæng côc Du lÞch phèi hîp víi c¸c Bé liªn quan nghiªn cøu kiÕn nghÞ c¶i thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngo¹i quèc doanh, tham gia kinh doanh c¸c dÞch vô du lÞch, viÖc ®¶m b¶o sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc võa khai th¸c tèi ®a néi lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh»m x· héi hãa ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë n­íc ta ngµy cµng c«ng b»ng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. 2.5 Tæng cô Du lÞch cÇn phèi hîp víi c¸c bé, c¸c ngµnh rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn du lÞch ®Ó kiÕn nghÞ söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi yªu cÇu míi. Rµ so¸t l¹i v¨n b¶n qu¶n lý, lo¹i bá nh÷ng v¨n b¶n kh«ng phï hîp vµ hÕt hiÖu lùc ®èi víi kinh doanh kh¸ch s¹n vµ bæ sung hoµn thiÖn c¬ chÕ chiÕn l­îc ®èi víi qu¶n lý du lÞch. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ xö lý nghiªm kh¾c viÖc vi ph¹m quy chÕ, b¶o ®¶m hÖ thèng ph¸p luËt du lÞch nhÊt qu¸n tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®Æt ra c¸c thÓ lÖ, thñ tôc, lÖ phÝ tr¸i víi quy ®Þnh cña Trung ­¬ng, g©y bÊt b×nh cho du kh¸ch. ViÖc phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ du lÞch cßn ®­îc tiÕn hµnh s©u réng trong c¸n bé, nh©n viªn ngµnh du lÞch vµ toµn x· héi, t¹o ra nhËn thøc ®ång nhÊt cña céng ®ång x· héi ®Ó mäi ng­êi ®Òu ý thøc cho n­íc ta trë thµnh ®iÓm du lÞch hÊp dÉn, mÕn kh¸ch. 2.6. Tæng côc Du lÞch nªn khÈn tr­¬ng lËp chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho nhu cÇu tr­íc m¾t vµ l©u dµi, tranh thñ sù gióp ®ì cña céng ®ång quèc tÕ ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c ®µo t¹o. §µo t¹o c¸n bé vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc thuéc du lÞch. - N©ng cao vµ chuyªn s©u ®µo t¹o ë c¸c tr­êng du lÞch còng nh­ ë c¸c tr­¬ng cã chuyªn ngµnh du lÞch. B»ng ®µo t¹o thùc tiÔn chuyªn s©u, hoµn thiÖn s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh ®µo tao cho c¸c tr­êng, ®Æc biÖt chó träng vµo ngo¹i ng÷. - Tæng côc phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o víi ViÖn nghiªn cøu du lÞch tæ chøc c¸c líp båi d­ìng, héi th¶o, ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng cao c¸n bé du lÞch chuÈn bÞ cho t­¬ng lai cña ngµnh. 2.7. §Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ vÒ du lÞch trªn 2 h­íng: + Nghiªn cøu h×nh thøc héi nhËp, g¾n thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam víi thÞ tr­êng du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖt Nam sÏ trë thµnh n­íc võa göi kh¸ch võa nhËn kh¸ch. + §Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ lµm cho du lÞch ViÖt Nam nhanh chãng trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän ®uæi kÞp tr×nh ®é c¸c n­íc tiªn tiÕn trong khu vùc vµ thÕ giíi . 2.8. Tæng côc nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc , trao quyÒn tù quyÕt réng r·i trong kinh doanh... 3. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc (ChÝnh phñ). 3.1. §Ó khuyÕn khÝch du lÞch ph¸t triÓn lªn mét tÇm cao míi. Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ chiÕn l­îc vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp, tu t¹o c¸c di tÝch v¨n hãa - lÞch sö , c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch víi tÇm cì lín, còng nh­ kÕ ho¹ch an ninh víi kh¸ch du lÞch. 3.2. §Ò nghÞ Nhµ n­íc cã luËt thuÕ hîp lý vµ ­u tiªn ®èi víi ngµnh du lÞch. ChÝnh phñ cÇn xem xÐt vµ xö lý cô thÓ h¬n míi ®éng viªn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 3.3 §Ò nghÞ ChÝnh phñ chØ ®¹o sù phèi hîp chÆt chÏ mang tÝnh chiÕn l­îc gi÷a hai ngµnh: hµng kh«ng vµ du lÞch vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn hay gi¸ c¶ còng nh­ chÝnh s¸ch cña hµng kh«ng cÇn cã sù ­u tiªn hîp lý vÒ gi¸ c¶ ®Ó khuyÕn khÝch du lÞch ®Õn ViÖt Nam. 3.4 §Ò nghÞ nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hîp lý, cëi më víi kh¸ch du lÞch tµu biÓn ®ang cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 3.5 §Ò nghÞ nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch mét gi¸ mµ nhiÒu n­íc ®· ¸p dông ®Ó hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. 3.6 §Ò nghÞ triÓn khai ”viÖc thµnh lËp quü hç trî du lÞch” nh­ ®iÒu 19 P2D2 míi ban hµnh lµ ”lÊy du lÞch nu«i du lÞch” ®Ó ngµnh du lÞch cã kinh phÝ chñ ®éng, hç trî ®Çu t­, ®Çu t­ t«n t¹o, n©ng cÊp ®iÓm du lÞch, xóc tiÕn qu¶ng b¸, x©y dùng ch­¬ng tr×nh... 3.7 §Èy nhanh thùc hiÖn chñ tr­¬ng s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n­íc. 3.8 Nªn cã c¸c quy ®Þnh vÒ cÊp giÊy phÐp kinh doanh theo chÕ ®é mét cöa. V× hiÖn nay doanh nghiÖp du lÞch dang vÊp ph¶i nhiÒu thñ tôc phiÒn hµ. Nhµ n­íc cïng c¸c Së nªn xem xÐt l¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch, ®Ó du lÞch ViÖt Nam v­¬n lªn mét tÇm cao míi, s¸nh ngang víi du lÞch c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ. KÕt LuËn ViÖc ¸p dông lý thuyÕt qu¶n trÞ chiÕn l­îc vµo thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy nay ®ang trë. thµnh v« cïng quan träng vµ cÊp b¸ch ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng bao gåm c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n - du lÞch. Mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, hiÖu qu¶ lµ gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ chiÕn th¾ng trong thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Chuyªn ®Ò ®· nghiªn cøu vµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: HÖ thèng hãa nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn l­îc vµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ trong doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n - du lÞch nãi riªng. §ång thêi qua ®ã kh¼ng ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña nã thÓ hiÖn: n¾m v÷ng lý luËn vÒ chiÕn l­îc kinh doanh, biÕt sö dông c¸c c«ng cô ph©n tÝch, sö lý th«ng tin ... ®ã lµ mét qu¸ tr×nh s¸ng t¹o linh ho¹t trªn c¬ së phèi hîp ®ång bé t¹o cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. * Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Hßa B×nh qua ®ã rót ra ­u, nh­îc ®iÓm vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc ®Ò suÊt nh÷ng gi¶i ph¸p sau nµy. * VËn dông lý thuyÕt chiÕn l­îc ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kh¶ thi nhÊt cho kh¸ch s¹n Hßa B×nh ®Õn n¨m 2003. §­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù hîp lý: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó nh©n thøc m«i tr­êng bªn ngoµi gióp cho doanh nghiÖp nhËn diÖn ®­îc nh÷ng c¬ héi, nguy c¬ lµ ph¶i ®èi mÆt hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nhËn thøc m«i tr­êng bªn trong (néi bé) doanh nghiÖp ®Ó nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, yÕu cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh: viÖc nhËn thøc ®ã cho phÐp doanh nghiÖp x©y dùng mét hÖ thèng môc tiªu chiÕn l­îc. Chuyªn ®Ò cã ®Ò suÊt ba chiÕn l­îc bao gåm: Liªn kÕt theo chiÒu däc, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n; dÞ biÖt hãa theo h­íng ®Æc thï s¶n phÈm. * KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ë Kh¸ch s¹n Hßa B×nh. §ång thêi ®Ó suÊt mét sè ý kiÕn víi c«ng ty còng nh­ ®èi víi Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam vµ víi Nhµ n­íc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ®· ®­a ra. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu nªn chuyªn ®Ò cßn nhiÒu nÐt ch­a thÊu ®¸o vµ h¼n cßn nhiÒu thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Nh»m gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Hßa B×nh Cuèi cïng, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn thÇy gi¸o PGS.PTS NguyÔn V¨n §Ýnh, cö nh©n Ng« §øc Anh cïng c¸c thÇy c« gi¸o cña Khoa Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Thuû phã gi¸m ®èc kh¸ch s¹n Hßa B×nh, chÞ B»ng còng nh­ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸ch s¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. TËp bµi gi¶ng: - Kinh tÕ Du LÞch - Marketing Du LÞch - Kinh doanh kh¸ch s¹n - C«ng nghÖ phôc vô kh¸ch s¹n. Khoa Du lÞch vµ kh¸ch san - Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi. 2. PGS.PTS. NguyÔn V¨n §Ýnh, Th.S Ph¹m Hång Ch­¬ng: Gi¸o tr×nh: "Qu¶n tri kinh doanh l÷ hµnh" - NXB Thèng kª- 1998 3. TS. Alastair Morrison: Marketing trong lÜch vùc l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n - Tæng côc Du lÞch. 4. PTS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn, TS. NguyÔn ThÞ Hång Thuû: Gi¸o tr×nh "Lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh" - NXB Khoa häc vµ Kü thuËt- 1997 5. PGS.PTS NguyÔn V¨n §Ýnh; NguyÔn V¨n M¹nh: Gi¸o tr×nh "T©m lý nghÖ thuËt giao tiÕp vµ øng sö trong kinh doanh du lÞch" NXB Thèng kª - 1995. 6. PGS.PTS. NguyÔn Thµnh §é: Gi¸o tr×nh" ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp" - NXB Gi¸o dôc - 1996. 7. Qu¶n lý kh¸ch s¹n - NXB TrÎ - Trêng ®µo t¹o nghiÖp vô Du lÞch Sµi Gßn. 8. Philip Kotler: Marketing c¨n b¶n - NXB Thèng kª- 1994. 9. B¸o c¸o tæng hîp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hoµ B×nh 10. T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam: Sè 1 - 10/1998. 11. T¹p chÝ Du lÞch Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 7/1999. 12. TuÇn b¸o Du lÞch: Sè 14/1999. 13. T¹p chÝ: Con sè sù kiÖn: 1+2/1999. 14. PGS.PTS. NguyÔn Thµnh §é: ChiÕn l­îc kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 15. T¹p chÝ C«ng nghiÖp: sè 24/1998, 1/1999. 16. Mét sè tµi liÖu kh¸c. NHËN XÐT CñA §¥N VÞ THùC TËP. T«i lµ: NguyÔn ViÕt B×nh, sinh viªn khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n, tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi, ®Õn thùc tËp t¹i Kh¸ch s¹n Hoµ B×nh. §Þa chØ: ®­êng Lý Th­êng KiÖt, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Thêi gian thùc tËp tõ: 14/1/2002 ®Õn 12/5/2002. §Ò tµi: Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹i Kh¸ch s¹n Hoµ B×nh. Néi dung cô thÓ nh­ sau: Ch­¬ngI: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹i mét kh¸ch s¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch­¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thùc hiÖn kinh doanh vµ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña Kh¸ch s¹n. Ch­¬ng III: KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc t¹i Kh¸ch s¹n. NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp: Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................................68

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác hoạch định chiên l­ợc kinh doanh ở khách sạn Hòa Bình.DOC
Luận văn liên quan