Đề tài Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam

Lời mở đầu Nhằm để củng cố và bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn sau 2 năm học tại trường. Nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với thực tế trogn thời gian hai tháng thực tập có thể nói là ngắn ngủi để tìm hiểu một chuyên đề báo cáo tốt nghiệp với đề tài: "HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU" Có thể nói rằng nền kinh tế nước ta qua những thăng trầm từ nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường. Sự tăng trưởng mỗi ngành đều quan trọng góp phần tăng trưởng nền kinh tế nước nhà. Trong sự thăng trầm và phát triển đó nguyên vật liệu sẽ đóng vai trò quan trọng để góp phần tăng trưởng nền kinh tế nước nhà dựa trên sự phát triển đó có sự quản lý của Nhà nước. Điều này chứng tỏ sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp phải hoà mình vào dòng thay đổi cơ chế kinh tế của đất nước và cả thế giới. Cũng có nghĩa là giành cho mình một chỗ đứng vững chắc trước sự cạnh tranh khắc nghiệt mà đầy hấp dẫn của một cơ chế được coi là tất yếu qua nhiều thời đại. Thật ra đây không phải là một điều đơn giản đối với các công ty, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ nhưng các công ty, doanh nghiệp thậm chí cũng như các nhà đầu tư kinh doanh cần phải nắm bắt mọi nhu cầu cần thiết một cách kịp thời nhằm đáp ứng đầy đủ mọi thông tin trong việc kinh doanh của công ty, doanh nghiệp mình. Đối với công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Đà Nẵng chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam việc hạch toán Nguyên vật liệu cũng không kém phần quan trọng như các bộ phận khác. Hạch toán nguyên vật liệu trong công trình để biết là bao nhiêu để nhà đầu tư hay nhà cung cấp cần bao nhiêu nguyên vật liệu hay thiếu giúp cho các nhà kinh doanh hạn chế sự lãng phí nguyên vật liệu trong khi xây dựng. Với những nhận thức như vậy trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp với mong muốn được học hỏi thêm. Cho nên với năng lực của bản thân em chọn đề tài "Hạch toán Nguyên vật liệu" làm đề tài nghiên cứu. Nội dung đề tài chia làm 3 phần: Phần I. Cơ sở lý luận của chuyên đề Hạch toán nguyên vật liệu. Phần II. Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam. Phần III. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam.

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hæ sau: . TK 1521: Váût liãûu chênh . TK 1522: Váût liãûu phuû . TK 1523: Nhiãn liãûu . TK 1524: phuû tuìng thay thãú . TK 1525: Váût liãûu vaì thiãút bë xáy dæûng cå baín . TK 1528: Phãú liãûu - Âãø theo doîi caïc loaûi váût liãûu haìng hoaï maì doanh nghiãûp âaî mua hay cháúp nháûn mua âaî âæåüc quyãön såí hæîu cuía doanh nghiãûp nhæng chæa vãö nháûp kho kãú toaïn sæí duûng TK 151 :"Haìng mua âang âi âæåìng". + Kãút cáúu TK 151 TK 151 - Nguyãn váût liãûu âi trãn âæåìng coìn âáöu kyì. - Nguyãn váût liãûu âi trãn âæåìng phaït sinh trong kyì. + NVL âi trãn âæåìng coìn cuäúi cuìng. - Haìng âi trãn âæåìng âaî vãö nháûp kho. SDCK: - Taìi khoaín sæí duûng TK 331 "Phaíi traí ngæåìi baïn" Taïc duûng: duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh thanh toaïn vãö caïc khoaín nåü phaíi traí cuía doanh nghiãûp cho ngæåìi baïn theo håüp âäöng. Taìi khoaín naìy cuîng phaín aïnh cho ngæåìi âáúu tháöy xáy dæûng cå baín. + Näüi dung kãút cáúu TK 331 TK 331 - Säú tiãön âaî traí cho ngæåìi baïn ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu cå baín - Säú tiãön æïng træåïc cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu cháúp nháûn giaím giaï. - Säú tiãön coìn phaíi traí ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu. SDCK: Thãø hiãûn säú tiãön æïng træåïc cho DN SDCK: Säú tiãön coìn phaíi traí cho ngæåìi baïn 1.2. Haûch toaïn tçnh hçnh nháûp váût liãûu trong doanh nghiãûp: a. Haìng vãö hoaï âån cuìng vãö: Nåü TK 152: giaï mua chæa thuãú Nåü TK 133: Thuãú GTGT Coï TK 111,112,331: Täøng säú tiãön thanh toaïn + Giaím giaï : Nåü TK 111,112,331: Täøng giaï âæåüc giaím Coï TK 152 Coï TK 153 + Chiãút kháúu Nåü TK 111,331 : säú tiãön chiãút kháúu Coï TK 711: Thu nháûp khaïc b. Træåìng håüp haìng thæìa so våïi hoaï âån - Nháûp toaìn bäü Nåü TK 152 : Giaï trë toaìn bäü säú haìng Nåü TK 133: GTGT tênh theo hoaï âån Coï TK 331 : Giaï trë thanh toaïn theo hoaï âån Coï TK 338 : Giaï trë säú haìng thæìa (khäng thuãú) - Nãúu nháûp theo säú hoaï âån + Xæí lyï säú haìng thæìa ghi Coï TK 002 : nháûn giæî häü + Âäöng yï mua haìng thæìa: Nåü TK 338 : Giaï trë haìng thæìa Nåü TK 133 : Thuãú GTGT Coï TK 111,112,331 : säú tiãön thanh toaïn + Nãúu khäng roî nguyãn nhán: Nåü TK 338 :Giaï trë haìng thæìa Coï TK 711 : Säú thæìa khäng roî nguyãn nhán c. Træåìng håüp haìng thiãúu so våïi hoaï âån: - Cháúp nháûn nháûp: Nåü TK 152 :Giaï trë säú thæûc nháûp kho Nåü TK 138 : Giaï trë säú thiãúu Nåü TK 133 :GTGT theo hoaï âån Coï TK 331: Giaï trë thanh toaïn theo hoaï âån - Xæí lyï: + Ngæåìi baïn giao tiãúp säú haìng coìn thiãúu: Nåü TK 152 : Säú thiãúu âaî nháûn Coï TK 138 : Xæí lyï säú thiãúu + Nãúu caï nhán laìm máút phaíi bäöi thæåìng: Nåü TK138,334 : Ngæåìi laìm máút bäöi thæåìng Coï TK133 : Thuãú GTGT säú haìng thiãúu Coï TK 1381: Xæí lyï säú thiãúu + Nãúu ngæåìi baïn khäng coìn haìng: Nåü TK331 : Ghi giaím säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi baïn Coï TK 138 : Xæí lyï säú thiãúu Coï TK 133: Thuãú GTGT cuía säú haìng thiãúu + nãúu haìng thiãúu khäng xaïc âënh roî nguyãn nhán: Nåü TK 632: Säú thiãúu khäng roî nguyãn nhán Coï TK 138 : Xæí lyï säú thiãúu d. Træåìng håüp haìng hoaï keïm pháøm cháút, sai quy caïch khäng âaím baío cháút læåüng nhæ håüp âäöng: Nåü TK 111,112,331 Coï TK 152: Chi tiãút váût liãûu Coï TK 133: Thuãú GTGT säú haìng giao âuí e. Haìng vãö hoaï âån chæa vãö : Nåü TK 152 : giaï chæa thuãú Nåü TK 133 : thuãú GTGT Coï TK 111,112,331 : Hçnh thæïc thanh toaïn f. Træåìng håüp tàng NVL khaïc: Nåü TK 152 Coï TK411 : Nhaì næåïc cáúp, caïc täø chæïc taìi tråü Coï TK 412 : âaïnh giaï tàng NVL Coï TK 642 : Thæìa trong âënh mæïc Coï TK 338: Thæìa ngoaìi âënh mæïc chæa roî nguyãn nhán Coï TK 128,222,241: Nháûn goïp väún LD, phãú liãûu thu häöi tæì XD 1.3. Haûch toaïn tçnh hçnh xuáút nguyãn váût liãûu: a. Xuáút NVL duìng cho saín xuáút kinh doanh càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho kãú toaïn ghi: Nåü TK 621: Duìng cho saín xuáút Nåü TK 641 : Xuáút cho baïn haìng Nåü TK 642: Xuáút phuûc vuû cho quaín lyï Coï TK 152 : Giaím nguyãn váût liãûu b. Goïp väún liãn doanh bàòng NVL: Nåü TK 128,222: giaï trë goïp väún liãn doanh daìi haûn (ngàõn haûn) Nåü (hoàûc Coï) TK412 : Pháön chãnh lãûch Coï TK 152 : Giaï thæûc tãú c. Váût liãûu thiãúu huût khi kiãøm kã: Nåü TK 1381 : Taìi saín thiãúu chåì xæí lyï Coï TK152 d. Xuáút gia cäng, chãú biãún Nåü TK 154 : Giaï thæûc tãú váût liãûu xuáút Coï TK 152 : Giaï thæûc tãú e. Váût liãûu thiãúu khi kiãøm kã: tuyì theo træåìng håüp quaín lyï Nåü TK632 : Giaï väún haìng baïn Nåü TK 138 (1388) : phaíi thu khaïc Coï TK 152 - Chåì xæí lyï Nåü TK 1381 Coï TK 152 - Xæí lyï Nåü TK 632 Nåü TK 1388 Coï TK 152 - Thiãúu trong âënh mæïc Nåü TK 642 : hao huût trong âënh mæïc Nåü TK 1388,111,334: Caï nhán bäöi thæåìng Coï TK 152 Så âäö haûch toaïn nguyãn váût liãûu theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn TK 111,112,,331 TK 151 TK 154 TK 128,222 TK 411 TK 333(3333) TK 152 TK 611,627,641,642 Váût liãûu mua ngoaìi NVL vãö nháûp kho âang âi trãn âæåìng NVL gia cäng chãú biãún Nháûn laûi goïp väún liãn doanh Nháûn VGLD, viãûn tråü biãúu tàûng Thuãú nháûp kháøu (nãúu coï) Xuáút váût liãûu cho caïc bäü pháûn sæí duûng NVL mua vaìo traí laûi cho ngæåìi baïn Goïp väún liãn doanh bàòng NVL NVL thiãúu trong âënh mæïc Xuáút NVL gia cäng chãú biãún Traí laûi väún goïp liãn doanh TK 111,112,331 TK 128,222 TK 642 TK 154 TK 411 Váût liãûu thiãúu chåì xæí lyï TK 3381 Váût liãûu thæìa chåì xæí lyï TK 412 Âaïnh giaï tàng NVL TK 133 TK 133 TK 138(1381) Âaïnh giaï giaím NVL TK 412 2. Kãú toaïn nguyãn váût liãûu theo phæång phaïp kiãøm kã âënh kyì: 2.1. Khaïi niãûm vaì taìi khoaín sæí duûng: a. Khaïi niãûm: Phæång phaïp kiãøm kã âënh kyì laì phæång phaïp kiãøm tra theo doîi mäüt caïch thæåìng xuyãn liãn tuûc vãö tçnh hçnh biãún âäüng cuía caïc loaûi váût tæ, haìng hoaï, saín pháøm, trãn caïc taìi khoaín, phaín aïnh tæìng loaûi giaï trë täön kho âáöu kyì vaì cuäúi kyì cuía chuïng trãn cå såí kiãøm kã cuäúi kyì xaïc âënh læåüng täön kho thæûc tãú vaì læåüng xuáút d uìng cho saín xuáút kinh doanh vaì caïc muûc âêch khaïc. b. Taìi khoaín sæí duûng: Taìi khoaín 611 (Mua haìng) Taïc duûng: Phaín aïnh giaï trë nguyãn váût liãûu mua vaìo TK 611 - Phaín aïnh giaï trë thæûc tãú NVL täön kho âáöu kyì vaì tàng thãm trong kyì. - Phaín aïnh giaï trë thæûc tãú NVL xuáút duìng, xuáút baïn... trong kyì vaì täön kho cuäúi kyì. SD: + TK 152 nguyãn váût liãûu. Taïc duûng: Duìng âãø phaín aïnh giaï trë NVL täön kho âáöu kyì vaì cuäúi kyì. TK 152 - Kãút chuyãøn giaï trë thæûc tãú NVL täön kho cuäúi kyì. - Kãút chuyãøn giaï trë thæûc tãú NVL âáöu kyì sang TK 611. SD: Giaï trë thæûc tãú NVl täön kho - TK 151 : haìng mua âang âi trãn âæåìng Taïc duûng: Phaín aïnh säú haìng mua âang âi trãn âæåìng hay âang giæî laûi cho ngæåìi baïn. TK 151 - Giaï thæûc tãú haìng âi trãn âæåìng cuäúi kyì . - Kãút chuyãøn giaï thæûc tãú haìng âang âi trãn âæåìng âáöu kyì. SD: Giaï trë thæûc tãú haìng âang âi trãn âæåìng. 2.2. Phæång phaïp haûch toaïn: a. Haûch toaïn nguyãn váût liãûu: - Âáöu kyì kãút chuyãøn giaï trë haìng täön kho theo tæìng loaûi Nåü TK 611 Coï TK 152 : Nguyãn váût liãûu täön kho - Trong kyì càn cæï vaìo hoaï âån mua haìng Nåü TK 611 : giaï thæûc tãú váût liãûu thu mua Nåü T 133: GTGT kháúu træì Coï TK 111,112,331: täøng giaï thanh toaïn - Nháûn väún goïp liãn doanh hoàûc Nhaì næåïc cáúp bàòng nguyãn váût liãûu: Nåü TK 611 Coï TK 411 - Váût liãûu thæìa chåì xæí lyï Nåü TK 611 Coï TK 338 - Kãút chuyãøn giaï trë NVL täön kho cuäúi kyì Nåü TK 152 Coï TK 611 - Giaï trë NVL xuáút duìng trong kyì Nåü TK 621 Nåü TK 627 Nåü TK 641 Nåü TK 642 Coï TK 611 - Caïc træåìng håüp khaïc Nåü TK 111,334 : caï nhán bäöi thæåìng Nåü TK 642: Thiãúu huût trong âënh mæïc Nåü TK 111,331 : giaím giaï haìng baïn bë traí laûi Coï TK 611 - Chiãút kháúu âæåüc hæåíng Nåü TK 111,331 Coï TK 711 Så âäö haûch toaïn TK 152 TK 111,112,331 TK 611 TK 111,112,331 NVL nháûp kho trong kyì Xuáút NVL khäng âaím baío cháút læåüng traí laûi ho ngæåìi baïn Kãút chuyãøn täön kho NVL TK 152 Täön kho cuäúi kyì TK 621,627,641,642 Xuáút kho trong kyì TK 133 IV. HAÛCH TOAÏN CHI TIÃÚT VÁÛT LIÃÛU 1. Khaïi niãûm: Mäùi loaûi váût liãûu coï vai troì nháút âënh âäúi våïi quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Sæû thiãúu huût mäüt loaûi váût liãûu naìo âoï coï thãø laìm cho quaï trçnh saín xuáút bë ngæng trãû. Viãûc haûch toaïn vaì cung cáúp âáöy âuí këp thåìi caïc thäng tin vãö tçnh traûng vaì sæû biãún âäüng cuía tæìng thæï váût liãûu laì yãu cáöu âàût ra cho kãú toaïn chi tiãút váût liãûu. Âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu naìy seî giuïp cho viãûc quaín lyï, cung cáúp vaì sæí duûng váût liãûu âaût hiãûu quaí cao. Haûch toaïn chi phê váût liãûu âæåüc thæûc hiãûn åí kho vaì phoìng kãú toaïn. Taûi kho mäùi loaûi váût liãûu âæåüc quy âënh mäüt säú hiãûu riãng giäúng nhæ âäúi våïi TSCÂ goüi laì "Säø danh âiãøm váût liãûu". Mäùi danh âiãøm váût liãûu âæåüc theo doîi trãn mäùi theí kho. Theí kho do kãú toaïn láûp vaì phaït cho thuí kho sau khi ghi vaìo säø "Âàng kyï theí kho" caïc theí kho âæåüc sàõp xãúp trong haìm theí theo tæìng loaûi tæìng nhoïm váût liãûu âãø tiãûn cho viãûc tçm kiãúm. Haìng ngaìy càn cæï vaìo phiãúu nháûp kho hoàûc xuáút kho váût liãûu thuí kho ghi cheïp tçnh hçnh biãún âäüng cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu vaìo theí kho. Viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu cuía kãú toaïn våïi thuí kho âæåüc tiãún haình theo mäüt trong nhæîng phæång phaïp sau: 2. Caïc phæång phaïp haûch toaïn: 2.1. Phæång phaïp theí song song: a. Taûi kho: Haìng ngaìy càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp, xuáút kho thuí kho ghi cheïp tçnh hçnh nháûp, xuáút, täön kho cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu bàòng thæåïc âo hiãûn váût theo säú thæûc nháûp. Cuäúi ngaìy hay sau mäùi láön xuáút nháûp kho, thuí kho phaíi tênh toaïn vaì âäúi chiãúu säú læåüng váût liãûu täön kho thæûc tãú so våïi trãn säø saïch. Haìng ngaìy hay âënh kyì thuí kho phaíi chuyãøn toaìn bäü theí kho vãö phoìng kãú toaïn. b. Taûi phoìng kãú toaïn: Kãú toaïn måí säø hoàûc theí chi tiãút cho tæìng danh âiãøm váût liãûu tæång æïng våïi theí kho måí åí kho. Haìng ngaìy hay âënh kyì, khi nháûn chæïng tæì nháûp xuáút kho váût liãûu do thuí kho näüp, kãú toaïn phaíi kiãøm tra ghi âån giaï tênh thaình tiãön vaì phán loaûi chæïng tæì. Sau khi phán loaûi chæïng tæì song kãú toaïn càn cæï vaìo âoï âãø ghi cheïp biãún âäüng cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu bàòng caí thæåïc âo hiãûn váût vaì giaï trë vaìo säø (theí) chi. Cuäúi thaïng sau khi ghi cheïp xong toaìn bäü caïc nghiãûp vuû nháûp xuáút kho lãn säø hoàûc theí chi tiãút, kãú toaïn tiãún haình cäüng vaì ghi säú täön kho cho tæìng danh âiãøm váût liãûu. Säú hiãûu naìy phaíi khåïp våïi säú liãûu täön kho cuía thuí kho trãn theí kho tæång æïng. Mäüt sai soït phaíi âæåüc kiãøm tra, phaït hiãûn vaì âiãöu chènh këp thåìi theo thæûc tãú. * Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp naìy: Viãûc ghi cheïp truìng làûp vç mäùi loaûi váût liãûu phaíi láûp riãng mäüt theí kho åí caí kho vaì phoìng kãú toaïn. Trong caïc doanh nghiãûp sæí duûng nhiãöu cäng sæïc ghi cheïp, âäúi chiãúu, kiãøm tra. Så âäö haûch toaïn theo phæång phaïp theí song song Phiãúu nháûp (xuáút) kho Theí kho Säø chi tiãút Baíng täøng håüp nháûp xuáút, täön kho NVL Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu 2.2. Phæång phaïp âäúi chiãúu luán chuyãøn: a. Taûi kho: Thuí kho måí theí vaì ghi cheïp nhæ phæång phaïp theí song song. b. Taûi phoìng kãú toaïn: thay cho säø (theí) chi tiãút kãú toaïn chè måí säø "âäúi chiãúu luán chuyãøn" âãø ghi cheïp sæû luán chuyãøn vãö säú læåüng vaì giaï trë cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu trong kho. Trãn säø "Âäúi chiãúu luán chuyãøn" kãú toaïn khäng ghi theo chæïng tæì nháûp, xuáút kho maì ghi mäüt láön sæû thay âäøi cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu trãn cå såí täøng håüp caïc chæïng tæì phaït sinh trong thaïng cuía loaûi váût liãûu naìy. Mäùi danh âiãøm váût liãûu âæåüc ghi mäüt doìng trãn säø "Âäúi chiãúu luán chuyãøn". Cuäúi thaïng säú liãûu ghi trãn säø "Âäúi chiãúu luán chuyãøn" âæåüc âäúi chiãúu våïi säú tiãön trãn theí kho vaì säú liãûu cuía kãú toaïn täøng håüp bàòng thæåïc âo giaï trë. * Æu âiãøm: Phæång phaïp naìy giaím båït säú láön ghi cheïp cuía kãú toaïn. Tuy váûy cäng viãûc ghi cheïp laûi däön vaìo cuäúi thaïng nãn viãûc baïo caïo thäng tin bën cháûm trãù. Så âäö haûch toaïn theo phæång phaïp âäúi chiãúu luán chuyãøn Theí kho Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu Phiãúu xuáút kho Phiãúu nháûp kho Säø âäúi chiãúu luán chuyãøn Baíng kã xuáút váût tæ Baíng kã nháûp váût tæ 2.3. Phæång phaïp säø säú dæ: a. Taûi kho: Thuí kho ghi cheïp trãn theí kho giäúng caïc phæång phaïp haìng ngaìy thuí kho tênh vaì ghi ngay säú dæ trãn theí kho sau mäùi láön nháûp xuáút. Thuí kho phaíi táûp håüp phán loaûi vaì láûp phiãúu gia nháûn chæïng tæì nháûp (xuáút) cho tæìng loaûi váût liãûu âãø âënh kyì giao cho phoìng kãú toaïn . Cuäúi thaïng thuí kho phaíi càn cæï vaìo theí kho âãø láûp "Säø säú dæ" vaì tênh säú cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu sau âoï âäúi chiãúu våïi säø chi tiãút váût liãûu do phoìng kãú toaïn ghi cheïp. b. Taûi phoìng kãú toaïn: sau khi nháûn âæåüc caïc chæïng tæì do thuí kho giao näüp kãú toaïn càn cæï vaìo phiãúu giao nháûn chæïng tæì kiãøm tra vaì âäúi chiãúu våïi caïc chæïng tæì liãn quan. Sau khi kiãøm tra xong kãú toaïn tênh tiãön cho tæìng phiãúu vaì täøng säú tiãön nháûp (xuáút) kho cuía tæìng loaûi váût liãûu räöi ghi vaìo baíng "luyî kãú nháûp (xuáút) kho váût liãûu". "Baíng luyî kãú nháûp (xuáút) kho váût liãûu" âæåüc måí cho tæìng kho. Säú liãûu täön kho cuäúi thaïng cuía tæìng danh âiãøm váût liãûu trãn säø luyî kãú âæåüc âäúi chiãúu våïi säú liãûu trãn säú dæ vaì säú liãûu cuía kãú toaïn täøng håüp. + Æu âiãøm: Phæång phaïp naìy traïnh âæåüc sæû ghi cheïp truìng làûp vãö màût säú læåüng cuía thuí kho vaì kãú toaïn. Viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu âæåüc chàût cheí hån nhæng âoìi hoíi trçnh âäü nghiãûp vuû cuía caïc thuí kho vaì kãú toaïn thaình thaûo hån. Så âäö haûch toaïn theo phæång phaïp säø säú dæ Theí kho Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu Phiãúu xuáút kho Phiãúu nháûp kho Säø säú dæ Phiãúu giao nháûn chæïng tæì xuáút Phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp Baíng täøng håüp nháûp, xuáút, täön kho váût liãûu Baíng luyî kãú xuáút kho Baíng luyî kãú nháûp kho Pháön II: THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH VAÌ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TAÛI CHI NHAÏNH CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG TAÛI QUAÍNG NAM A. GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ CÄNG TY: I. QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA CHI NHAÏNH: 1. Sæû ra âåìi cuía chi nhaïnh cäng ty: Chi nhaïnh Cäng ty Váût tæ täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc træûc thuäüc Cäng ty Täøng håüp Âaì Nàông, âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh säú 47/QÂ-CT ngaìy 26/7/1997 truû såí chênh âàût taûi 12 Phan Bäüi Cháu - Tam Kyì - Quaíng Nam. Chi nhaïnh hoaût âäüng theo cå chãú hoaût âäüng âäüc láûp coï con dáúu riãng. Âãún ngaìy 20/11/2003 Chi nhaïnh cäng ty âaî chuyãøn thaình Cäø pháön hoaï coï tãn goüi Chi nhaïnh Cäng ty Cäø pháön Váût tæ Täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam . Ngaình nghãö kinh doanh chuí yãúu cuía chi nhaïnh laì mua vaìo vaì baïn ra caïc loaûi haìng hoaï nhæ: Xi màng, sàõt, theïp, âaì xáy dæûng, dáöu vaì mäüt säú màût haìng trang trê näüi tháút vaì caïc màût haìng khaïc... Ngay sau khi thaình láûp chi nhaïnh âaî tiãún haình täø chæïc caïc maûng læåïi thu mua nhàòm taûo nguäön haìng bàòng nhiãöu hçnh thæïc nhæ khai thaïc, âàût haìng, kyï kãút håüp âäöng ... våïi caïc âån vë saín xuáút kinh doanh. Âäöng thåìi chi nhaïnh cuîng âaî täø chæïc caïc kháu dæû træî cuía cæía haìng , caïc quáöy haìng håüp lyï nhàòm âáøy maûnh tiãu thuû âem laûi hiãûu quaí kinh doanh cho chi nhaïnh. Trong thåìi gian âáöu hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía chi nhaïnh mang laûi cuîng khaï khaí quan. Nhæng våïi sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú, sæû caûnh tranh cuía caïc doanh nghiãûp trãn thë træåìng, chi nhaïnh âaî maûnh daûn vay väún âãø âáöu tæ cho hoaût âäüng kinh doanh cuía mçnh. Qua thåìi gian hoaût âäüng våïi nhiãöu näù læûc, hiãûn nay chi nhaïnh âaî taûo âæåüc chäù âæïng væîng chàõc trong nãön kinh tãú thë træåìng vaì âang âæåüc tiãúp tuûc pháún âáúu thæûc hiãûn caïc muûc tiãu, nhiãûm vuû kinh doanh âæa chi nhaïnh ngaìy caìng phaït triãøn âi lãn. 2. Âàûc âiãøm, chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía chi nhaïnh: a. Âàûc âiãøm: Chi nhaïnh Cäng ty Cäø pháön Váût tæ Täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam ra âåìi nhàòm muûc âêch kinh doanh caïc màût haìng phuûc vuû cho caïc ngaình xáy dæûng cå baín. Trong quaï trçnh hoaût âäüng âãø giaíi quyãút váún âãövãö väún, chi nhaïnh âaî thiãút láûp mäúi quan hãû tên duûng våïi Ngán haìng Cäng thæång tènh Quaíng Nam. Vãö caïc màût haìng kinh doanh, trong thåìi gian âáöu khi måïi thaình láûp, màût haìng kinh doanh cuía chi nhaïnh coìn haûn heûp. Nhæng cho âãún nay våïi sæû näø læûc væån lãn hoaût âäüng kinh doanh chi nhaïnh âaî måí räüng ngaình nghãö, màût haìng kinh doanh caí vãö màût cháút læåüng láùn chuíng loaûi phuì håüp våïi nhu cáöu vaì thë hiãúu cuía ngæåìi tiãu duìng. b. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû : Chi nhaïnh âaî täø chæïc maûng læåïi thu mua caïc kho dæû træî, caïc cæía haìng, quáöy haìng nhàòm âaím baío cung cáúp váût tæ, haìng hoaï cáön thiãút mäüt caïch âáöy âuí, këp thåìi, âäöng bäü caí vãö cháút læåüng vaì säú læåüng cho ngæåìi tiãu duìng. Thiãút láûp caïc mäúi quan hãû våïi khaïch haìng nhàòm âáøy maûnh hoaût âäüng kinh doanh mua vaì baïn. Täø chæïc quaín lyï sæí duûng coï hiãûu quaí lao âäüng nhàòm äøn âënh vaì náng cao hiãûu quaí kinh doanh. Nhæîng nàm qua trong hoaìn caính coìn khoï khàn, caïn bäü cäng nhán viãn cuía chi nhaïnh âaî cäú gàõng væåüt qua nhæîng khoï khàn thæí thaïch âãø thæûc hiãûn täút nhæîng muûc tiãu âaî âãö ra. II. TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ CUÍA CHI NHAÏNH: Chi nhaïnh laì mäüt âån vë kinh doanh âäüc láûp, bäü maïy quaín lyï âæåüc täø chæïc nhæ sau: SÅ ÂÄÖ BÄÜ MAÏY TÄØ CHÆÏC Giaïm âäúc P. Giaïm âäúc TL-HC P. Giaïm âäúc kinh doanh P. Kãú toaïn P. Kinh doanh P. Täø chæïc P. Tiãu thuû * Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn: + Giaïm âäúc: laì ngæåìi âæïng âáöu vaì træûc tiãúp chè âaûo âiãöu haình toaìn bäü hoaût âäüng kinh doanh ban haình caïc quy âënh vaì quyãút âënh cuäúi cuìng vaì laì ngæåìi nàõm væîng cháúp haìng caïc chuí træång, chênh saïch cuía Nhaì næåïc giao phoï. + Phoï giaïm âäúc kinh doanh: laì ngæåìi tham mæu cho giaïm âäúc vãö caïc hoaût âäüng diãùn ra hàòng ngaìy åí chi nhaïnh. + Phoï giaïm âäúc täø chæïc haình chênh: laì ngæåìi xäüng sæû cho giaïm âäúc vãö viãûc chè âaûo kiãøm tra cäng taïc näüi chênh. + Phoìng kinh doanh: Coï chæïc nàng vaì nhiãûm vuû láûp kãú hoaûch kinh doanh, giao dëch våïi khaïch haìng trong kháu mua baïn haìng hoaï täø chæïc maûng læåïi thu mua, baïn trong trong phaûm vi hoaût âäüng cuía chi nhaïnh phuì håüp våïi thæûc tãú cuía âån vë. Nàõm âæåüc thäng tin thë træåìng âãø tham mæu våïi giaïm âäúc nhàòm âem laûi hiãûu quaí kinh doanh cao nháút. + Phoìng täø chæïc: Tham mæu cho giaïm âäúc vãö cäng taïc täø chæïc lao âäüng, tiãön læång trong cäng taïc quaín lyï lao âäüng, thæûc hiãûn chãú âäü traí læång, traí thæåíng haìng nàm. Kiãún nghë våïi giaïm âäúc trong cäng taïc xæí lyï, kyí luáût âäúi våïi nhæîng vi phaûm trong kãút luáûn cuía thanh tra nhàòm han chãú tiãu cæûc phaït sinh. + Phoìng tiãu thuû: phaíi thæåìng xuyãn nàõm bàõt thë træåìng vãö giaï caí cuîng nhæ âäúi thuí caûnh tranh. + Phoìng kãú toaïn taìi chênh: coï nhiãûm vuû ghi cheïp täøng håüp caïc nhiãûm vuû kinh tãú phaït sinh vaìo säø kãú toaïn, láûp caïc baïo caïo taìi chênh, phán têch caïc hoaût âäüng kinh tãú tham mæu cho giaïm âäúc vãö quyãút âënh liãn quan âãún tçnh hçnh taìi chênh cuía chi nhaïnh. III. TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY TAÌI CHÊNH KÃÚ TOAÏN: Càn cæï yãu cáöu quaín lyï, quy mä, âàûc âiãøm kinh doanh nhæ âaî trçnh baìy åí trãn, bäü maïy kãú toaïn cuía chi nhaïnh âæåüc täø chæïc theo så âäö sau: SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY TAÌI CHÊNH KÃÚ TOAÏN Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn tiãön læång Kãú toaïn cäng nåü Kãú toaïn thanh toaïn Thuí quyî Kãú toaïn täøng håüp * Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn: - Kãú toaïn træåíng: coï nhiãûm vuû træûc tiãúp laînh âaûo phoìng kãú toaïn chi nhaïnh, täø chæïc khoa hoüc vaì håüp lyï cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn cuía âån vë, taûo âiãöu kiãûn âaím baío cung cáúp thäng tin chênh xaïc, këp thåìi phuûc vuû cho laînh âaûo trong hoaût âäüng kinh doanh. Âaím baío viãûc thæûc hiãûn chæïc nàng vaì nhæîng yãu cáöu kãú toaïn cuía chi nhaïnh, khàõc phuûc nhæîng haûn chãú yãúu keïm vaì cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn åí âån vë. Kiãøm tra kyï duyãût baïo caïo kãú toaïn, ngoaìi ra coìn tham gia våïi bäü pháûn liãn quan nhàòm xáy dæûng âënh mæïc giaï caí tiãu thuû vaì kyï kãúy håüp âäöng kinh tãú. - Kãú toaïn täøng håüp: coï nhiãûm vuû táûp håüp säú liãûu do caïc bäü pháûn kãú toaïn cung cáúp, ghi säø caïc taìi khoaín, láûp baïo caïo kãú toaïn. Màût khaïc kãú toaïn täøng håüp coìn chëu traïch nhiãûm theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng TSCÂ, kháúu hao TSCÂ hàòng thaïng. - Kãú toaïn tiãön læång: theo doîi tiãön læång, thæåíng, BHXH, BHYT, KPCÂ vaì caïc khoaín phuû cáúp cho caïn bäü cäng nhán viãn tæì caïc baíng cháúm cäng cuía caïc bäü pháûn gåíi lãn, phiãúu BHXH... kãú toaïn tiãún haình tênh læång cho tæìng ngæåìi. - Kãú toaïn cäng nåü: theo doîi caïc khoaín cäng nåü âäúi våïi ngæåìi mua vaì ngæåìi baïn. - Kãú toaïn thanh toaïn: coï traïch nhiãûm thanh toaïn caïc khoaín thu chi tiãön màût, tiãön gæíi. - Thuí quyî: Coï nhiãûm vuû thu chi khi coï sæû âäöng yï cuía giaïm âäúc vaì kãú toaïn træåíng, baío quaín tiãön màût, phaït læång cho caïn bäü cäng nhán viãn, ghi soí quyî vaì láûp baïo caïo quyî hàòng ngaìy. IV. HÇNH THÆÏC KÃÚ TOAÏN AÏP DUÛNG TAÛI CHI NHAÏNH : Trãn cå såí tæìng pháön kãú toaïn, viãûc phán chia caïc chæïng tæì taûo láûp taûi phoìng kãú toaïn caïc caïc bäü pháûn khaïc taûo láûp tæång æïng våïi âäü phaït sinh cuía caïc nghiãûp vuû kinh tãú. Hiãûn nay chi nhaïnh sæí duûng hçnh thæïc kãú toaïn "Chæïng tæì ghi säø"âáy laì mäüt trong nhæîng hçnh thæïc âån giaín dãù ghi cheïp, âäúi chiãúu, kiãøm tra. Haìng ngaìy khi coï nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh nhán viãn kãú toaïn phuû traïch tæìng pháön haình. Càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc âaî âæåüc kiãøm tra, láûp caïc chæïng tæì ghi säø Âäúi våïi nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh nhiãöu, thæåìng xuyãn chæïng tæì gäúc sau khi kiãøm tra âæåüc ghi vaìo baíng kã, âënh kyì hoàûc cuäúi thaïng càn cæï vaìo baíng kã láûp chæïng tæì ghi säø. Chæïng tæì ghi säø sau khi láûp xong âæåüc chuyãøn âãún kãú toaïn træåíng kyï duyãût räöi chuyãøn âãún kãú toaïn täøng håüp våïi âáöy âuí caïc chæïng tæì gäúc keìm theo âãø bäü pháûn naìy ghi vaìo säø âàòng kyï chæïng tæì ghi säø vaì sau âoï ghi vaìo säø caïi vaì baïo caïo kãú toaïn. * Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì âæåüc trçnh baìy qua så âäö sau: Chæïng tæì ghi säø Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø Säø caïi Säø kãú toaïn chi tiãút Baíng cán âäúi KT Baïo caïo kãú toaïn Ghi chuï: Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu Baíng kã ghi Nåü(Coï) Chæïng tæì gäúc Säø kãú toaïn chi tiãút B. PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN NVL TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG CHI NHAÏNH QUAÍNG NAM : 1. Haûch toaïn nháûp váût liãûu: a. Váût liãûu chênh: laì âäúi tæåüng lao âäüng, âáy laì âäúi tæåüng âãø lao âäüng vaì maïy moïc taïc âäüng vaìo. Váût liãûu chênh laì cå såí váût cháút chuí yãúu âãø cáúu thaình nãn thæûc thãø cuía saín pháøm. Muäún duy trç cæåìng âäü saín pháøm âãöu âàûn thæåìng xuyãn , baío âaím saín læåüng tiãu thuû khäng bë æï âoüng väún do täön váût liãûu, phaíi sæí duûng âáöu vaìo coï hiãûu quaí trong âoï NVL chiãúm tyí troüng låïn trong caïc yãúu täú cáúu thaình nãn giaï thaình saín pháøm cuía cäng trçnh. Nháûp váût liãûu thuí kho vaì ngæåìi giao haìng tiãún haình kiãøm tra cháút læåüng cuía NVL sau âoï laìm giáúy âãö nghë nháûp kho váût tæ. Kãú toaïn laìm phiãúu nháûp. Càn cæï vaìo nghiãûp vuû phaït sinh âãø âënh khoaín cho chênh xaïc. Cäng ty Cäø pháön Váût tæ Cäüng hoaì xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam Täøng håüp taûi Quaíng Nam Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc PHIÃÚU ÂÃÖ NGHË NHÁÛP VÁÛT TÆ Hoü vaì tãn: Nguyãùn Vàn Sån Lyï do nháûp: Nháûp kho dæû træî TT Tãn váût tæ ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 2 3 Tän La Pong Theïp laï maû keîm Tän maìu soïng vuäng Kg Kg M 240 97 320 25.400 40.000 90.480 5.616.000 3.880.000 9.753.600 Cäüng 19.249.600 Viãút bàòng chæî: mæåìi chên triãûu hai tràm bäún mæåi chên ngaìn saïu tràm âäöng y. Ngaìy 31/5/2005 Ngæåìi âãö nghë Phoìng KT-KH Kãú toaïn træåíng Giaïm âäúc (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Khi váût liãûu mua ngoaìi nháûp kho giaï mua NVL âæåüc tênh = giaï ghi thæûc trãn hoaï âån + Chi phê liãn quan thu mua (bäúc dåî, váûn chuyãøn) Trçnh tæû thuí tuûc nháûp kho âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau: Táút caí NVL træåïc khi mua phaíi ghi nháûn giáúy âãö nghë nháûp NVL trçnh lãn phoìng kyî thuáût nãúu âæåüc phoìng kyî thuáût cháúp nháûn thç âãö nghë nháûp nguyãn váût liãûu. Càn cæï vaìo säú læåüng thæûc tãú thuí kho tiãún haình laìm thuí tuûc nháûp kho. Säú læåüng càn cæï vaìo säú læåüng ghi trãn hoaï âån âãø thuí kho ghi vaìo cäüt thæûc nháûp cuía phiãúu nháûp kho. PHIÃÚU NHÁÛP KHO Ngaìy 31 thaïng 5 nàm 2005 Hoü tãn : Nguyãùn Vàn Sån Nháûp kho : 12 Phan Bäüi Cháu - Tam Kyì TT Tãn nhaîn hiãûu quy caïch pháøm cháút váût tæ, haìng hoïa ÂVT Säú læåüng Âån giaï T.tiãön Yãu cáöu Thæûc nháûp 1 2 3 Tän la pong Theïp laï maû keîm Tän maìu soïng vuäng Thuãú GTGT 10% Kg Kg M Nháûp Nháûp Nháûp 240 97 230 23.40 40.000 30.480 5.616.000 3.80.000 9.753.000 1.924.960 Cäüng : 21.174.560 Viãút bàòng chæî: Hai mæåi mäút triãûu mäüt tràm baíy mæåi bäún ngaìn nàm tràm saïu mæåi âäöng chàôn. Kãú toaïn træåíng Thuí kho Thuí træåíng âån vë (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âäöng thåìi kãú toaïn âënh khoaín nhæ sau: Nåü TK 152 19.249.600 Nåü TK 133 1.924.960 Coï TK 331 10.587.280 Coï TK 112 10.587.280 Khi viãút phiãúu nháûp kho thç kãú toaïn viãút 3 liãn . Liãn 1: giao cho thuí kho âãø ghi vaìo theí kho . Liãn 2: Giao cho ngæåìi nháûn âãø ghi säø kãú toaïn bäü pháûn. . Liãn 3: Læu åí bäü pháûn láûp phiãúu. Càn cæï vaìo phiãúu nháûp kho kãú toaïn váût tæ vaìo säø nháûp váût tæ âãø theo doîi täøng håüp vaìo säø chi tiãút váût tæ âãø theo doîi chi tiãút. SÄØ NHÁÛP VÁÛT TÆ TT Ngaìy thaïng Diãùn giaíi ÂVT SL TT 1 2 3 31/5/05 Nháûp kho cuía NV Sån Nháûp kho cuía NV Sån Nháûp kho cuía NV Sån Thuãú GTGT 10% Tän la pong Theïp laï maû keîm Tän maìu soïng vuäng Thuãú GTGT 10% Kg Kg M 240 97 320 5.616.000 3.80.000 9.753.000 1.924.960 Cäüng 21.174.560 Viãút bàòng chæî: Hai mæåi mäút triãûu mäüt tràm baíy mæåi bäún ngaìn nàm tràm saïu mæåi âäöng chàôn. SÄØ CHI TIÃÚT VÁÛT LIÃÛU Tãn váût liãûu: Dáöu chaûy maïy Thaïng 5/2005 ÂVT: Lêt Chæïng tæì ghi säø Chæïng tæì gäúc Diãùn giaíi Âäúi æïng Âån giaï Nháûp Xuáút Täön Säú Ngaìy TK Chi tiãút SL TT SL TT SL TT 001/C/05 1/PN 03/05 Hoaì nháûp nhiãn liãûu 331 4.300 967 4.158.100 1/NCL 05/05 Xuáút nhiãn liãûu cho PX 331 4.100 110 451.000 4/KC 08/05 Xuáút nhiãn liãûu laìm nhaì 331 4.100 87 356.700 7/PN 12/05 Sån nháûp nhiãn liãûu 112 4.100 1.073 4.613.900 PX843 20/05 Nháûn nhiãn liãûu chaûy maïy 531 4.300 829 3.564.700 PX746 24/05 Bçnh xe 74K 2564 nháûn 331 4.300 700 3.010.000 10/PN 31/05 Sån nháûp nhiãn liãûu 331 4.300 1.000 430.000 Cäüng 3.040 13.072.000 1.726 7.382.400 1.814 5.689.600 Song song våïi phoìng kãú toaïn åí kho cuîng måí theí kho âãø theo doîi vaì âäúi cheieuï haìng thaïng, haìng ngaìy hay âënh kyì, thuí kho giao nháûn chæïng tæì xuáút, nháûp âæa vãö phoìng kãú toaïn. Kãú toaïn kiãøm tra âäúi chiãúu chæïng tæì ghi âån giaï tênh ra säú tiãön âãø ghi vaìo theí váût liãûu cuäúi thaïng cäüng vaì âäúi chiãúu theí. THEÍ KHO Cäng ty cäø pháön Váût tæ Máùu säú 06-TV Täøng håüp taûi Quaíng Nam Ban haình theo QÂ Säú 1411TC/CÂK Ngaìy 1/12/1995 cuía BTC TT Chæïng tæì Ngaìy thaïng Diãùn giaíi Säú læåüng Kyï xaïc nháûn Nháûp Xuáút Täön Nháûp Xuáút A B C D E 1 2 3 4 1 04/05 30/5 Nguyãùn Vàn Sån nháûp tän ta phong 240 khäúi 2 6/05 NV.Sån nháûp theïp laï maû keîm 971khäúi 3 9/05 NV.Sån nháûp tän maìu saïng vuäng 320khäúi 4 10/5 Tráön Ngoüc nháûp ximàng 16táún 5 14/5 Hoaìng nháûp sàõt fi12 10 táún 6 17/5 Tráön Haíi nháûp sån 62 thuìng 7 19/5 Hoaìi nháûp caït xáy 12 khäúi Theí kho sau khi nháûp xong chuyãøn xuäúng phoìng kãú toaïn âãø càn cæï ghi säø kãú toaïn. Kãú toaïn váût tæ sau khi nháûn âæåüc phiãúu nháûp kho seî lãn baíng kã nháûp váût tæ. BAÍNG KÃ NHÁÛP VÁÛT TÆ Chæïng tæì Diãùn giaíi 152/112 152/331 133/331,112 (10%) Säú Ngaìy PN-01 4/05 Nháûp tän la phong 5.616.000 561.600 PN-02 6/05 Nháûp theïp laï maû keîm 3.880.000 388.000 PN-03 9/05 Nháûp tän maìu saïng vuäng 1.091.280 8.662.320 975.360 PN-04 Tráön Tuáún nháûp theïp buäüc 1.073.000 107.300 PN-05 10/05 Tráön Ngoüc nháûp ximàng 9.742.000 974.200 PN-06 14/05 Hoaìn nháûp sàõt fi12 90.000.000 9.000.000 PN-07 15/05 Khoa nháûp tän maìu 18.727.000 1.872.700 PN-08 17/05 Tráön Haíi nháûp sån 12.816.000 1.281.600 PN-09 19/05 Hoaìi nháûp caït xáy 987.000 98.700 PN-10 28/05 Cäng ty TNHH Trung Hoaì nháûp nhiãn liãûu 10.817.000 10.817.000 Cäüng 22.477.280 140.934.320 16.354.160 Theo baíng kã nháûp váût tæ kãú toaïn âënh khoaín thaïng 5/2005 nhæ sau: + Nåü TK 152 22.477.280 Nåü TK 133 2.247.728 Coï TK 112 24.725.008 + Nåü TK 152 140.934.320 Nåü TK 133 14.093.432 Coï TK 112 155.027.752 Tæì baíng kã nháûp váût tæ chuïng ta lãn âæåüc chæïng tæì ghi säø säú 01 nhæ sau: CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 01 Ngaìy 31 thaïng 5 nàm 2005 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú hiãûu TK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï PN-01 4/05 Nháûp tän la phong 152 112 5.616.000 PN-02 6/05 Nháûp theïp laï maû keîm 152 112 3.880.000 PN-03 9/05 Nháûp tän maìu saïng vuäng 152 112,331 9.753.000 PN-04 Tráön Tuáún nháûp theïp buäüc 152 112 1.073.000 PN-05 10/05 Tráön Ngoüc nháûp ximàng 152 331 9.742.000 PN-06 14/05 Hoaìn nháûp sàõt fi12 152 331 90.000.000 PN-07 15/05 Khoa nháûp tän maìu 152 331 18.727.000 PN-08 17/05 Tráön Haíi nháûp sån 152 331 12.816.000 PN-09 19/05 Hoaìi nháûp caït xáy 152 331 987.000 PN-10 28/05 Cäng ty TNHH Trung Hoaì nháûp nhiãn liãûu 152 112 10.817.000 Cäüng 163.411.600 b. Haûch toaïn nháûp váût liãûu khaïc: Âäúi våïi váût liãûu phuû, nhiãn liãûu, phuû tuìng thay thãú... khi nháûp phaíi càn cæï vaìo giáúy âãö nghë cuía nåi sæí duûng phoìng kyî thuáût xeït tháúy håüp lyï seî tiãún haình laìm phiãúu nháûp vaì phæång phaïp haûch toaïn giäúng nhæ váût liãûu chênh. 2. Haûch toaïn xuáút nguyãn váût liãûu: ÅÍ cäng ty Cäø pháön váût tæ täøng håüp taûi Quaíng Nam thç NVL xuáút kho chuí yãúu laì âãø xáy dæûng vaì baïn cho caïc cäng trçnh xáy dæûng do âoï haûch toaïn nghiãûp vuû naìy âoìi hoíi phaíi phaín aïnh âáöy âuí chênh xaïc nguyãn váût liãûu xuáút kho. Vãö säú læåüng giaï trë, chuíng loaûi vaì âäúi tæåüng sæí duûng nhàòm baío âaím tênh chênh xaïc trong cäng viãûc tênh giaï thaình. Thuí tuûc xuáút kho phoìng kãú toaïn gäöm 3 liãn: . Liãn 1: phoìng kãú toaïn giæî . Liãn 2: Giao cho thuí kho. . Liãn 3: Giao cho âäüi laìm thuí tuûc nháûp kho. Sua 15 ngaìy thuí kho táûp håüp caïc phiãúu xuáút kho chuyãøn lãn phoìng kãú toaïn, kãú toaïn váût tæ ghi âån giaï tênh thaình tiãön ghi baíng täøng håüp xuáút váût tæ. Vê duû: Xuáút váût liãûu âãø laìm nhaì tçnh thæång cho baì meû Viãût Nam anh huìng våïi säú tiãön 17.427.000â. Nåü TK 621 17.427.000 Coï TK 152 17.427.000 Âäúi våïi váût liãûu phuû mua trong thaïng âaî nháûp kho kãú toaïn càn cæï vaìo hoaï âån kiãm phiãúu xuáút kho, giaï mua cuía váût liãûu bao gäöm giaï mua trãn hoaï âån nãn toaìn bäü giaï thaình váût liãûu nháûp kho seî âæa vaìo sæí duûng bàòng giaï thaình trãn hoaï âån cuía nguyãn váût liãûu âaî mua. Cäng ty cäø pháön Váût tæ PHIÃÚU XUÁÚT KHO AV/2003-B Täøng håüp taûi Quaíng Nam (Kiãm váûn chuyãøn näüi bäü) Quyãøn 410 Ngaìy 29/5/1995 Hoü tãn ngæåìi váûn chuyãøn: Tráön Anh Phæång tiãûn váûn chuyãøn :Xe taíi Xuáút taûi kho: 12 Phan Bäüi Cháu - Tam Kyì TT Tãn váût tæ saín pháøm ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Yãu cáöu Thæûc xuáút A B C 1 2 3 4=2x3 1 Tän la pong Kg 200 200 23.400 4.680.000 2 Theïp laï maû keîm Kg 67 67 40.000 2.680.000 3 Tän maìu saïng vuäng M 270 270 30.000 8.229.600 4 Theïp buäüc Kg 10 10 97.000 970.000 5 Ximàng Táún 10 10 600.000 6.000.000 6 Sàõt fi 12 Táún 7 7 9.000.000 63.000.000 7 Tän maìu M 40 40 300.000 12.000.000 8 Sån (tæåìng) Thuìng 50 50 210.000 10.500.000 9 Caït xáy M3 15 15 30.000 450.000 10 Nhiãn liãûu Lêt 1.000 1.000 4.000 4.000.000 Cäüng 112.509.600 Viãút bàòng chæî: Mäüt tràm mæåìi hai triãûu nàm tràm leí chên ngaìn saïu tràm ngaìn âäöng chàôn. Kãú toaïn træåíng Ngæåìi giao haìng Thuí træåíng âån vë (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) b(Kyï, hoü tãn) Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 621 111.509.600 Nåü TK 642 1.000.000 Coï TK 152 112.509.600 Xuáút nguyãn váût liãûu xong thuí kho âaïnh giaï âáöy âuí nguyãn váût liãûu theo giaï haûch toaïn thç viãûc xaïc âënh giaï trë váût liãûu xuáút duìng theo giaï thæûc tãú cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng kãú toaïn cànc æï vaìo chæïng tæì xuáút kho vaì baíng tênh giaï thaình thæûc tãú NVL âãø láûp baíng phán bäú NVL. NVL âæåüc duìng laìm phán bäø nhæ sau: BAÍNG PHÁN BÄØ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU Thaïng 05/2005 Ghi nåü TK Ghi coï TK Täøng cäüng 152 138 141 331 621 4.680.000 1.250.000 5.930.000 621 2.680.000 756.000 3.436.000 621 8.229.600 1.015.000 9.244.600 621 970.000 107.000 877.000 621 6.000.000 2.000.000 8.000.000 621 63.000.000 10.740.000 73.740.000 621 12.000.000 12.000.000 621 10.500.000 479.600 10.979.600 621 450.000 450.000 621 3.000.000 1.000.000 4.000.000 621 1.000.000 1.000.000 Sau khi caïc säú liãûu trãn baíng täøng håüp vaì baíng phán bäú nguyãn váût liãûu cho caïc âäúi tæåüng xuáút duìng trong thaïng thç kãú toaïn láûp baíng kã chæïng tæì Coï TK 152. CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Säú 02 Ngaìy 31 thaïng 5 nàm 2005 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú hiãûu TK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï PX-01 07/05 Xuáút tän låüp nhaì 621 152 4.680.000 PX-02 Xuáút theïp laï maû keîm 621 152 2.680.000 PX-03 10/05 Xuáút theïp buäüc cofa 621 152 970.000 PX-04 12/05 Xuáút ximàng cho cäng trçnh âang thi cäng 621 152 6.000.000 PX-05 14/05 Xuáút tän maìu saïng vuäng 621 152 8.229.600 PX-06 20/05 Xuáút sàõt fi12 laìm moïng 621 152 63.000.000 PX-07 22/05 Xuáút tän maìu 621 152 12.000.000 PX-08 24/05 Xuáút sån tä tæåìng 621 152 10.500.000 PX-09 27/05 Xuáút caït xáy cho cäng trçnh 621 152 450.000 PX-10 29/05 Xuáút nhiãn liãûu cho xe cäng taïc 642 152 3.000.000 29/05 Xuáút nhiãn liãûu cho xe váûn chuyãøn 1.000.000 Cäüng 112.509.600 Trçnh tæû haûch toaïn xuáút nguyãn váût liãûu chênh coìn caïc váût liãûu phuû vaì nhiãn liãûu khi xuáút cuîng tæång tæû nhæ NVL chênh. BAÍNG KÃ GHI COÏ TK 152 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Nåü TK liãn quan 138 621 642 Ngaìy Säú 7/1/05 1 Xuáút tän låüp nhaì 4.680.000 4.680.000 7/1/05 2 Xuáút theïp laï maû keîm 2.680.000 2.680.000 10/1/05 3 Xuáút theïp buäüc cofa 970.000 970.000 12/1/05 4 Xuáút ximàng cho cäng trçnh âang thi cäng 6.000.000 6.000.000 14/1/05 5 Xuáút tän maìu saïng vuäng 8.229.600 8.229.600 20/1/05 6 Xuáút sàõt fi12 laìm moïng 63.000.000 63.000.000 22/1/05 7 Xuáút tän maìu 12.000.000 12.000.000 24/1/05 8 Xuáút sån tä tæåìng 10.500.000 10.500.000 27/1/05 9 Xuáút caït xáy cho cäng trçnh 450.000 450.000 29/1/05 10 Xuáút nhiãn liãûu cho xe cäng taïc vaì váûn chuyãøn 4.000.000 3.000.000 1.000.000 Cäüng 112.509.600 111.509.600 1.000.000 Sau khi coï âæåüc baíng kã ghi coï TK 152 kãú toaïn täøng håüp coï thãø lãn chæïng tæì ghi säø. Tæì chæïng tæì ghi säø 01 (nháûp) vaì chæïng tæì ghi säø säú 02 (xuáút) ta lãn säø caïi. SÄØ CAÏI TK 152 Ngaìy 31/5/2005 NT ghi säø CT Diãùn giaíi TK ÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï SDÂK 31/5/ 05 PN-01 4/05 Nháûp tän la phong 112 5.616.000 PN-02 6/05 Nháûp theïp laï maû keîm 112 3.880.000 PN-03 9/05 Nháûp tän maìu saïng vuäng 112,331 9.753.000 PN-04 Tráön Tuáún nháûp theïp buäüc 112 1.073.000 PN-05 10/05 Tráön Ngoüc nháûp ximàng 331 9.742.000 PN-06 14/05 Hoaìn nháûp sàõt fi12 331 90.000.000 PN-07 15/05 Khoa nháûp tän maìu 331 18.727.000 PN-08 17/05 Tráön Haíi nháûp sån 331 12.816.000 PN-09 19/05 Hoaìi nháûp caït xáy 331 987.000 PN-10 28/05 Cäng ty TNHH Trung Hoaì nháûp nhiãn liãûu 331 10.817.000 PX-01 07/05 Xuáút tän låüp nhaì 621 4.680.000 PX-02 Xuáút theïp laï maû keîm 621 2.680.000 PX-03 10/05 Xuáút theïp buäüc cofa 621 970.000 PX-04 12/05 Xuáút ximàng cho cäng trçnh âang thi cäng 621 6.000.000 PX-05 14/05 Xuáút tän maìu saïng vuäng 621 8.229.600 PX-06 20/05 Xuáút sàõt fi12 laìm moïng 621 63.000.000 PX-07 22/05 Xuáút tän maìu 621 12.000.000 PX-08 24/05 Xuáút sån tä tæåìng 621 10.500.000 PX-09 27/05 Xuáút caït xáy cho cäng trçnh 621 450.000 PX-10 29/05 Xuáút NL cho xe cäng taïc vaì váûn chuyãøn 621,642 4.000.000 Täøng cäüng : 163.411.600 112.509.600 Trong quaï trçnh haûch toaïn ta lãn âæåüc säø caïi luïc naìy kãú toaïn täøng håüp cäüng säú phaït sinh Nåü vaì phaït sinh coï træì cho nhau thç láúy âæåüc säú dæ cuäúi thaïng 5 nàm 2005. Säú phaït sinh Nåü : 163.411.600 Säú phaït sinh Coï : 112.509.600 Täøng Nåü - Täøng Coï = 163.411.600 - 112.509.600 = 50.902.000 Kãú toaïn täøng håüp âënh khoaíng säú dæ cuäúi thaïng 5 naìy vaì âæa vaìo säú dæ âáöu thaïng 6 nàm 2005. Nåü TK 152 50.902.000 Coï TK 621 49.902.000 Coï TK 642 1.000.000 Pháön III: NHÆÎNG ÂOÏNG GOÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG TAÛI QUAÍNG NAM A. ÂAÏNH GIAÏ CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY: I. NHÁÛN XEÏT CHUNG : Qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø pháön Váût tæ Täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam láön âáöu tiãn âæåüc tiãúp xuïc våïi thæûc tãú våïi nhæîng nghiãûp vuû tháût vaì con säú tháût cuìng våïi nhæîng kiãún thæïc väún coï âæåüc âaìo taûo taûi træåìng. Em âaî cäú gàõng tçm hiãøu cäng taïc haûch toaïn NVL taûi cäng ty. Qua âoï em ruït ra âæåüc baìi hoüc kyï thuï, thæûc tãú vãö quaín lyï NVL nhæ thãú naìo âæåüc chàût cheí traïnh âæåüc täøn tháút cho cäng ty âoï laì váún âãö maì cäng ty luän quan tán âãún. Màût khaïc cäng ty khäng ngæìng náng cao cháút læåüng, haû giaï thaình saín pháøm nhàòm caûnh tranh våïi nhæîng saín pháøm cuìng loaûi trong vaì ngoaìi næåïc. Tçm ra cho mçnh chäù âæïng væîng chàõc trãn thë træåìng. Cuìng våïi sæû låïn maûnh cuía bäü maïy cäng ty. Phoìng kãú toaïn phaït huy maûnh meî chæïc nàng quaín lyï cuía mçnh, tæì viãûc thu tháûp thäng tin táûp håüp quaï trçnh kinh doanh âãún viãûc theo doîi thanh toaïn âi vaìo nãö nãúp, säø kãú toaïn âæåüc ghi cheïp trung thæûc âáöy âuí tæì viãûc mua NVL âãún luïc xuáút cho ngæåìi sæí duûng. Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc "Chæïng tæì ghi säø" phuì håüp våïi quy mä vaì ât cuía cäng ty cho nãn âaî phaït huy âæåüc æu âiãøm khäng chè trong haûch toaïn noïi riãng maì coìn phuûc vuû cho cäng ty vãö moüi màût/ II. NHÁÛN XEÏT HAÛCH TOAÏN TAÛI CÄNG TY: Kãú toaïn nguyãn váût liãûu cuîng nhæ caïc bäü pháûn kãú toaïn khaïc muäún thæûc hiãûn âæåüc dãù daìng nhanh choïng âãöu dæûa trãn cå såí täø chæïc kãú toaïn cuía cäng ty. Màût duì chuïng coï âiãöu kiãûn cå giåïi hoaï cäng taïc kãú toaïn. Qua thåìi gian tçm hiãøu âi sáu vaìo cäng viãûc thæûc tãú caïch thæïc haûch toaïn nguyãn váût liãûu taûi cäng ty cuîng coï khäng êt nhæîng æu âiãøm vaì nhæåüc âiãøm sau: 1. Æu âiãøm: Bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty âaím baío sæû thäúng nháút giuïp cho laînh âaûo cäng ty thæûc hiãûn viãûc kiãøm tra vaì chè âaûo saït våïi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh giuïp cho doanh nghiãûp tçm ra nhæîng sai soït trong haûch toaïn. Hãû thäúng säø saïch kãú toaïn aïp duûng "Chæïng tæì ghi säø" phuì håüp våïi quy mä âàûc âiãøm vaì hoaût âäüng cuía cäng ty. Våïi hçnh thæïc naìy viãûc phán cäng nhiãûm vuû trong phoìng kãú toaïn âæåüc håüp lyï, mäüt ngæåìi mäùi cäng viãûc nháút âënh laìm cho viãûc haûch toaïn tæì âáöu âãún cuäúi âæåüc roî raìng. Âiãöu âoï coï taïc duûng phán bäø mäüt caïch âãöu âàûn giæîa caïc phán ngaình kãú toaïn âæåüc xaïc âënh këp thåìi trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Bäü maïy kãú toaïn âæåüc täø chæïc goün nheû quy âënh vai troì traïch nhiãûm håüp lyï cho tæìng thaình viãn, trçnh âäü chuyãn män væîng vaìng nàng læûc nhiãûm vuû cao âaím nháûn âæåüc moüi thaình pháön kãú toaïn, aïp duûng âuïng chãú âäü vaì niãn âäü kãú toaïn hiãûn haình. Cäng taïc baïo caïo âæåüc thæûc hiãûn vaìo cuäúi mäùi ngaìy mäùi thaïng, mäùi quyï. Viãûc täø chæïc hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn: cäng ty hoaìn thaình täút viãûc chuyíen âäøi aïp duûng hãû thäúng taìi khoaín måïi theo quyãút âënh cuía Bäü Taìi chênh phuì håüp våïi yãu cáöu cäng taïc cuía âån vë. Våïi phæång thæïc nhæ váûy cäng ty seî âi tåïi cäng taïc haûch toaïn hoaìn thiãûn hån vaì âi âãún mäüt bæåïc tiãún måïi âæa cäng ty ngaìy caìng phaït triãøn maûnh. Bãn caûnh nhæîng æu âiãøm trãn cuîng coìn mäüt säú nhæåüc âiãøm. 2. Nhæåüc âiãøm: Cäng taïc haûch toaïn chung cuía cäng ty laì "Chæïng tæì ghi säø" nhæng mang riãng haûch toaïn nguyãn váût liãûu theo hçnh thæïc theí song song thç phæång phaïp naìy coìn haûn chãú, laì viãûc ghi cheïp truìng làûp vç mäùi loaûi váût liãûu phaíi láûp riãng mäüt theí kho åí caí kho vaì phoìng kãú toaïn, säú læåüng theí kho quaï låïn seî laìm máút nhiãöu thåìi gian cäng sæïc ghi cheïp, âäúi chiãúu kiãøm tra. Trong viãûc nháûp xuáút nguyãn váût liãûu cho caïc bäü pháûn hay nhán viãn chuyãøn cho caïc cäng trçnh coìn thiãúu chàût cheî dáùn âãún NVL khäng máúy âaím baío cháút læåüng cäng trçnh maì mçnh nháûn laìm tàng thåìi gian baío haình sæía chæîa. Viãûc æï âoüng caïc loaûi NVL nhæ tän, sàõt, theïp... quaï låïn laìm æï âoüng väún cuía cäng ty. Kãú toaïn nguyãn váût liãûu cáön nhaûy beïn våïi tçnh hçnh thæûc tãú vãö giaï caí NVL âãø tæì âoï coï thãø theo këp nhëp âäü cuía thë træåìng, xaî häüi taûo âæåüc chäù âæïng cuía mçnh trãn âëa baìn caí næåïc. B.NHÆÎNG ÂOÏNG GOÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN CÄNG TY VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG TAÛI QUAÍNG NAM: Thåìi gian thæûc táûp coï thãø noïi laì quaï ngàõn nguíi âãø viãút âæåüc mäüt âãö taìi täút nghiãûp täút. Nhæng qua nhæîng gç tiãúp xuïc våïi thæûc tãú cho em âæåüc goïp pháön hoaìn thiãûn chuyãn âãö vaì âoïng goïp vaìo cäng taïc haûch toaïn taûi cäng ty âæåüc täút hån. ÅÍ cäng ty haûch toaïn NVL theo phæång phaïp theí song song cuîng âæåüc nhæng phæång phaïp naìy täún nhiãöu thåìi gian cäng sæïc. Theo em nãn chuyãøn sang haûch toaïn theo phæång phaïp säø säú dæ. Phæång phaïp naìy traïnh âæåüc sæû ghi cheïp truìng làûp vãö màût säú læåüng giæîa thuí kho vaì kãú toaïn viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu âæåüc chàût cheî hån traïnh âæåüc sæû máút maït NVL âiãöu naìy goïp pháön vaìo låüi nhuáûn cuía cäng ty âaïng kãø. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN THEO PHÆÅNG PHAÏP SÄØ SÄÚ DÆ Theí kho Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu Phiãúu xuáút kho Phiãúu nháûp kho Säø säú dæ Phiãúu giao nháûn chæïng tæì xuáút Phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp Baíng täøng håüp nháûp, xuáút, täön kho váût liãûu Baíng luyî kãú xuáút kho Baíng luyî kãú nháûp kho Tæì så âäö trãn ta coï thãø haûch toaïn vaì âæa säú liãûu vaìo âãø láúy âæåüc æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy. Tæì phiãúu nháûp kho cäüng táút caí sang chuyãøn theí kho säú tiãön 163.411.600. Soïo tiãön naìy chuyãøn xuäúng phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp, âãø læu láön 1 song chuyãøn tæì soïo tiãön naìy vaìo baíng luyî kãú nháûp kho. Âäöng thåìi cuîng chuyãøn sang baíng X-N-T. Tæì phiãúu xuáút kho cäüng táút caí caïc phiãúu xuáút trong thaïng våïi säú tiãön: 112.509.600 cuîng nhæ bãn nháûp, chuyãøn säú tiãön naìy vaìo phiãúu giao nháûn chæïng tæì xuáút. Song chuyãøn tiãúp sang baíng luyî kãú xuáút kho. Âäöng thåìi cuîng chuyíen sang baíng X-N-T âãø theo doîi. Tæì phiãúu xuáút vaì phiãúu nháûp tæì âoï cuìng luïc âæa vaìo theí kho vaì chuyãøn sang säø säú dæ NVL trong thaïng, quyï hay nàm. Tæì säø säú dæ âäúi chiãúu våïi baíng X-N-T luïc naìy kãú toaïn træåíng chè cáön nàõm säú liãûu åí säø säú dæ maì thäi. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN THEO PHÆÅNG PHAÏP SÄÚ DÆ VÅÏI SÄÚ TIÃÖN MINH HOAÛ Theí kho Nháûp Xuáút 163.411.600 112.509.600 Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Âäúi chiãúu Phiãúu xuáút kho 112.509.600 Phiãúu nháûp kho Láön 1: 19.249.600 Láön 2: 144.162.000 Säø säú dæ: chè láúy coìn säú nháûp træì xuáút 50.902.000 Phiãúu giao nháûn chæïng tæì xuáút 112.509.600 Phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp kho Cäüng 2 láön: 163.411.600 Baíng täøng håüp N-X-T Nháûp Xuáút 163.411.600 112.509.600 Täön 50.902.000 Baíng luyî kãú xuáút kho 112.509.600 Baíng luyî kãú nháûp kho 163.411.600 Våïi phæång phaïp naìy thç phoìng kãú toaïn phaíi coï mäüt trçnh âäü chuyãn män nháút âënh, coï kinh nghiãûm trong caïch haûch toaïn. Khi säú liãûu lãn phoìng kãú toaïn täøng håüp säú naìy chè laì täön kho trong thaïng, quyï, nàm maì thäi coìn haûch toaïn laì do kãú toaïn viãn âaím nháûn pháön NVL. Váûy coï thãø xem phæång phaïp haûch toaïn naìy coï nhiãöu æu âiãøm goün nheû trong tæìng kháu vaì coï thãø giaím båït sæû tháút thoaït NVL cuía cäng ty. Âáy laì mäüt váún âãö maì mäüt doanh nghiãûp naìo cuîng cáön quan tám, taûo âiãöu kiãûn haûn chãú täön kho vaì nhaûy beïn trong haûch toaïn, âiãöu naìy ráút quan troüng trong mäùi ngæåìi laìm kãú toaïn vaì taûo khäng khê laìm viãûc cåíi måí vaì âäöng loìng trong cäng viãûc hoaì thuáûn trong cäng ty. Kãút luáûn Trong quaï trçnh thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø pháön Váût tæ Täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam våïi nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc, våïi sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía caïc anh chë, cä chuï phoìng kãú toaïn vaì caïc phoìng ban cäng ty cuìng caïc tháöy cä giaïo åí nhaì træåìng em âaî thu tháûp âæåüc nhæîng kinh nghiãûm hãút sæïc quyï baïu, våïi khaí nàng vaì trçnh âäü cuía mçnh em âaî choün âãö taìi "Haûch toaïn nguyãn váût liãûu" laìm âãö taìi täút nghiãûp. Kãút håüp våïi kiãún thæïc âaî âæåüc trang bë åí nhaì træåìng em âaî coï mäüt säú suy nghé nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn váût tæ åí cäng ty. Âäöng thåìi âãö xuáút nhæîng æu âiãøm, nhæåüc âiãøm âãø cäng taïc haûch toaïn âæåüc hoaìn chènh hån. Tuy nhiãn våïi trçnh âäü lyï luáûn vaì thæûc tiãùn coìn haûn heûp nàõm bàõt mäüt luïc nhiãöu váún âãö laì cäng viãûc khoï khàn âäúi våïi em nãn âãö taìi naìy khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, kênh mong nháûn âæåüc nhæîng yï kiãún âoïng goïp tæì ban laînh âaûo cäng ty, caïc anh chë phoìng kãú toaïn cuìng caïc tháöy cä hæåïng dáùn âãø âãö taìi âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån ban laînh âaûo cäng ty, caïc anh chë phoìng kãú toaïn âaî taûo âiãöu kiãûn cho em trong quaï trçnh thæûc táûp. Caím ån tháöy Nguyãùn Âàng Quäúc Hæng âaî hæåïng dáùn cho em hoaìn thaình baïo caïo täút nghiãûp naìy. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån vaì kênh chuïc tháöy cä giaïo cuìng toaìn thãø ban laînh âaûo cäng ty sæïc khoeí vaì âaût thaình têch täút trong moüi lénh væûc. Quaíng Nam, ngaìy .... thaïng .... nàm 2005 Sinh viãn thæûc táûp Nguyãùn Thë Tuyãút MUÛC LUÛC Trang Låìi måí âáöu 1 PHÁÖN I. CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN CUÍA ÂÃÖ TAÌI HAÛCH TOAÏN NVL A. Mäüt säú váún âãö liãn quan âãún kãú toaïn NVL 3 I. Khaïi niãûm, âàûc âiãøm , nhiãûm vuû cuía NVL 3 1. Khaïi niãûm 3 2. Nhiãûm vuû 3 II. Phán loaûi âaïnh giaï NVL 3 1. Phán loaûi nguyãn váût liãûu 3 2. Phæång phaïp âaïnh giaï nguyãn váût liãûu 5 III. Phæång phaïp haûch toaïn nguyãn váût liãûu 8 1. Kãú toaïn NV: theo phæång phaïp KKTX 8 2. Kãú toaïn NVL theo phæång phaïp KKÂK 15 IV. Haûch toaïn chi tiãút váût liãûu 17 1. Khaïi niãûm 17 2. Caïc phæång phaïp haûch toaïn 18 PHÁÖN II. THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH VAÌ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN NVL TAÛI CHI NHAÏNH CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG TAÛI QUAÍNG NAM A. Giåïi thiãûu khaïi quaït vãö cäng ty 22 I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía chi nhaïnh 22 1. Sæû ra âåìi cuía chi nhaïnh cäng ty 22 2. Âàûc âiãøm, chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía chi nhaïnh 23 II. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï cuía chi nhaïnh 23 III. Täø chæïc bäü maïy taìi chênh kãú toaïn 25 IV. Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng taûi chi nhaïnh 26 B. Phæång phaïp haûch toaïn NVL taûi cäng ty 27 1. Haûch toaïn nháûp váût liãûu 27 2. Haûch toaïn xuáút váût liãûu 34 PHÁÖN III. NHÆÎNG ÂOÏNG GOÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VÁÛT TÆ TÄØNG HÅÜP ÂAÌ NÀÔNG TAÛI QUAÍNG NAM A. Âaïnh giaï chung vãö cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn taûi cäng ty 42 I. Nháûn xeït chung 42 II. Nháûn xeït haûch toaïn taûi cäng ty 42 1. Æu âiãøm 43 2. Nhæåüc âiãøm 4 B. Nhæîng âoïng goïp nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn cäng ty Váût tæ täøng håüp Âaì Nàông taûi Quaíng Nam 44 Kãút luáûn 47 Nháûn xeït cuía âån vë thæûc táûp Nháûn xeït cuía giaïo viãn hæåïng dáùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam.doc
Luận văn liên quan