Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Kinh tế thị trường” được xem là một trong những chính sách mở cửa đã đưa nền kinh tế Việt Nam sang một giai đoạn mới, giai đoạn cạnh tranh và phát triển. Một số Doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng, trụ vững và phát triển mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó một số Doanh nghiệp làm ăn thua lổ dẫn đến phá sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh là chất lượng và giá cả sản phẩm mà con số của nó là giá thành. Doanh lợi của Doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào giá thành. Giá thành sản phẩm với chức năng vốn đã trở thành chỉ tiêu kinh tế rất có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm kinh doanh. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế quan lý và kỹ thuật mà Doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì tầm quan trọng của Chi phí và giá thành hoạt động sản phẩm kinh doanh ngày nay từ nhận thức với mong muốn tìm hiểu kiến thức đã học với thực tiễn nhằm nâng cao trình độ. Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ trực thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất nhà trường Đà Nẵng. Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn, em chọn đề tài kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ làm báo cáo thực tập. Nội dung của đề tài gồm 3 phần: Phần1: Đặc điểm tình hình chung tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ. Phần3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ. Trong quá trình tìm hiểu lý luận và thực tiển em đã nhận được sự giúp đỡ quan tâm nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban chức năng của Xí nghiệp và cùng với sự cố gắng của bản thân em đã hoàn thành được đề tài này. Do những nhận thức còn trên lý thuyết chưa đi vào thực tế nên trong báo cáo này không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo để em có điều kiện phục vụ tốt công tác của em sau này. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, các anh chị tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ đã giúp em trong suốt thời gian thực tập và đã hoàn thành báo cáo thực tập này.

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûng vaì häö så coï liãn quan, træûc tiãúp chè âaûo kiãøm tra giaïm saït cäng taïc thi cäng cuía caïc täø, âäüi xáy dæûng chëu traïch nhiãûm træåïc Giaïm Âäúc Xê nghiãûp vãö kyî thuáût, myî thuáût vaì tiãún âäü thi cäng cuía cäng trçnh. - Xæåíng gaûch hoa: Xæåíng gaûch hoa træûc thuäüc phoìng haình chênh kãú toaïn quaín lyï coï nhiãûm vuû saín xuáút gaûch hoa âãø cung cáúp chuí yãúu cho caïc cäng trçnh Xê nghiãûp âaím nháûn vaìo mäüt pháön nhoí phuûc vuû cho caïc cäng trçnh cuía caïc âäüi thuäüc Cäng ty quaín lyï. - Quáöy haìng: Coï chæïc nàng cung cáúp mäüt säú váût tæ cho caïc cäng trçnh cuía Xê nghiãûp. - Caïc täø âäüi thuäüc Xê nghiãûp: Âáy laì nhæîng täø, âäüi træûc thuäüc tham gia nhæîng haûng muûc cäng trçnh maì Xê nghiãûp âaím nháûn. Chëu sæû chè âaûo cuía phoìng haình chênh kãú toaïn vãö cäng taïc taìi chênh - Hiãûn nay Xê nghiãûp coï 21 täø, âäüi thi cäng, trong âoï gäöm coï: + 2 täø âiãûn, næåïc + 2 täø cå khê + 4 täø mäüc + 13 täø nãö 1.3 Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dich vuû: 1.3.1 Âàûc âiãøm täø chæïc bäü maïy kãú toaïn taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû âæåüc thãø hiãûn theo så âäö sau: Træåíng phoìng HC-KT - Kãú toaïn nguyãn váût liãûu xáy dæûng - Kãú toaïn chi phê cäng trçnh - Kãú toaïn täøng håüp - Kãú hoaûch theo doîi cäng nåü - Kãú toaïn tiãön màût - Kãú toaïn nguyãn váût liãûu saín xuáút gaûch - Kãú toaïn CCDC, TSCÂ - Kãú toaïn ngán haìng - Thuí quyî - Træåíng phoìng haình chênh kãú toaïn: Chëu traïch nhiãûm træåïc phaïp luáût vaì Giaïm Âäúc viãûc täø chæïc vaì thæûc thi cäng taïc kãú toaïn, lãn kãú hoaûch, kiãøm tra thæûc hiãûn caïc cäng viãûc liãn quan cäng taïc kinh tãú cuía Xê nghiãûp. - Kãú toaïn nguyãn váût liãûu xáy dæûng, chi phê cäng trçnh: Thæûc hiãûn kiãøm tra, âäúi chiãúu, lãn baíng kã thanh toaïn váût tæ cho caïc khaïch haìng, caïc nhaì cung cáúp nguyãn váût liãûu cho Xê nghiãûp âiãöu chuyãøn cung cáúp váût tæ sæí duûng taûi cäng trçnh. - Thæûc hiãûn lãn baíng kã chi phê váût tæ, nhán cäng caïc cäng trçnh, kãút håüp våïi caïc bäü pháûn khaïc liãn quan kiãøm tra tçnh hçnh sæí duûng váût tæ, váût liãu taûi cäng trçnh. - Kãú toaïn täøng håüp, theo doîi cäng nåü: Coï nhiãûm vuû täø chæïc, phaín aính mäüt caïch chênh xaïc tçnh hçnh cäng nåü cuía Xê nghiãûp, caïc khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí, khoï âoìi, caïc khoaín âiãöu chuyãøn väún giæîa Cäng ty våïi caïc âån vë træûc thuäüc qua âoï baïo caïo laînh âaûo coï kãú hoaûch thæûc hiãûn mäüt caïch coï hiãûu quaí. - Kãú toaïn tiãön màût, ngán haìng, cäng cuû duûng cuû, taìi saín cäú âënh: Thæûc hiãûn ghi cheïp phaín aïnh mäüt caïch chênh xaïc, âáöy âuí tçnh hçnh tiãön màût, tiãön gæíi ngán haìng, theo trçnh tæû phaït sinh nghiãûp vuû, thæûc hiãûn nghiãm tuïc caïc âiãöu khoaín qui âënh trong hãû thäúng kãú toaïn vaì quan hãû ngán haìng. - Theo doîi tçnh hçnh cäng cuû duûng cuû, taìi saín cäú âënh: Taûi Xê nghiãûp, theo doîi nguyãn váût liãûu nháûp saín xuáút gaûch hoa, cuäúi thaïng táûp håüp âäúi chiãúu våïi täø træåíng phán xæåíng saín xuáút gaûch hoa. - Thuí quyî: Trãn cå såí caïc chæïng tæì, hoaï âån coï giaï trë, chëu traïch nhiãûm chi quyî, thu quyî vaì baío toaìn quyî. Haìng thaïng phaíi kiãøm quyî, âäúi chiãúu våïi kãú toaïn tiãön màût traïnh tçnh traûng máút maït, hao huût. 1.3.2 Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng: - Xuáút phaït tæì âàûc âiãøm qui mä saín xuáút kinh doanh vaì yãu cáöu quaín lyï taìi chênh, âäüi nguî kãú toaïn Xê nghiãûp sæí duûng hçnh thæïc kãú toaïn chæïng tæì ghi säø. SÅ ÂÄÖ TRÇNH TÆÛ HAÛCH TOAÏN THEO HÇNH THÆÏC CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Chæïng tæì gäúc (Baíng täøng håüp chæïng tæì gäúc) Säø (theí) haûch toaïn chi tiãút Säø quyî Chæïng tæì ghi säø Säø caïi Baíng cán âäúi taìi khoaín Baïo caïo kãú toaïn Baíng täøng håüp chi tiãút Säø âàng kyï chæïng tæì ghi säø (2) (4) (6) (7) (10) (1) (5) (7) (9) (8) (3) (1) 1,2,3,4 : Ghi haìng ngaìy (hoàûc âënh kyì ) 5,6,7 : Ghi cuäúi thaïng 8,9,10 : Quan hãû âäúi chiãúu 1.3.3 Váûn duûng hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn: - Taìi khoaín kãú toaïn khäng sæí duûng: TK 121, 128, 129, 139, 159, 161, 212, 213(2), 213(3), 213(4), 214(2), 221, 222, 228, 229, 242, 244, 315, 342, 343, 344, 415, 441, 451, 461, 466, 511(4), 515, 521, 611, 631. - Taìi khoaín måí riãng cuía Cäng ty: Taìi khoaín cáúp 2: Nhæîng taìi khoaín liãn quan âãún giaï thaình: + TK 152: Nguyãn liãûu, váût liãûu + TK 154: Chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang + TK 155: Thaình pháøm + TK 511: Doanh thu baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû - 5111: Doanh thu baïn haìng hoaï - 5112: Doanh thu baïn thaình pháøm - 5113: Doanh thu cung cáúp dëch vuû + TK 621: Chi phê nguyãn liãûu, váût liãûu træûc tiãúp + TK 622: Chi phê nhán cäng træûc tiãúp + TK 627: Chi phê saín xuáút chung - 6271: Chi phê nhán viãn phán xæåíng - 6272: Chi phê váût liãûu - 6273: Chi phê duûng cuû saín xuáút - 6274: Chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh - 6277: Chi phê dëch vuû mua ngoaìi - 6278: Chi phê bàòng tiãön khaïc + TK 632: Giaï väún haìng baïn + TK 641: Chi phê baïn haìng - 6411: Chi phê nhán viãn - 6412: Chi phê váût liãûu bao bç - 6413: Chi phê duûng cuû âäö duìng - 6414: Chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh - 6415: Chi phê baío haình - 6417: Chi phê dëch vuû mua ngoaìi - 6418: Chi phê bàòng tiãön khaïc + TK 642: Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp - 6421: Chi phê nhán viãn quaín lyï - 6422: Chi phê váût liãûu quaín lyï - 6423: Chi phê âäö duìng vàn phoìng - 6424: Chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh - 6425: Thuãú, phê vaì lãû phê - 6426: Chi phê dæû phoìng - 6427: Chi phê dëch vuû mua ngoaìi - 6428: Chi phê bàòng tiãön khaïc + TK 911: Xaïc âënh kãút quaí kinh doanh PHÁÖN 2 THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ (Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì Træåìng Âaì Nàông) 2.1 Nhæîng váún âãö chung vãö kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû (thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút nhaì træåìng Âaì Nàông): 2.1.1 Khaïi niãûm vãö chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm: a. Khaïi niãûm chi phê saín xuáút: Chi phê saín xuáút laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü hao phê vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï maì caïc chi phê khaïc doanh nghiãûp boí ra âãø tiãún haình saín xuáút trong thåìi kyì. b. Khaïi niãûm vãö giaï thaình: Giaï thaình saín pháøm laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü hao phê vãö lao âäüng vaì lao âäüng váût hoaï vaì caïc chi phê khaïc tênh cho khäúi læåüng saín pháøm lao vuû, dëch vuû âaî hoaìn thaình trong kyì hay noïi caïch khaïc giaï thaình saín pháøm laì chi phê saín xuáút tênh cho læåüng saín pháøm lao vuû, dëch vuû âaî hoaìn thaình trong kyì. c. Mäúi quan hãû giæîa chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm: Chi phê saín xuáút laì toaìn bäü chi phê phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút (mäüt kyì nháút âënh) coìn giaï thaình saín pháøm laì toaìn bäü chi phê kãút tinh trong mäüt khäúi læåüng saín pháøm, mäüt cäng viãûc, lao vuû nháút âënh. Chi phê saín xuáút biãøu hiãûn màût hao phê, coìn giaï thaình biãøu hiãûn màût kãút quaí. Âáy laì hai màût thäúng nháút cuía mäüt quaï trçnh, chuïng giäúng nhau vãö cháút laì hao phê lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï nhæng do chi phê boí ra giæîa caïc kyì khäng âãöu nhau nãn giæîa chi phê saín xuáút vaì giaï thaình khaïc nhau vãö læåüng. Sæû khaïc nhau vãö læåüng giæîa chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm âæåüc biãøu hiãûn qua cäng thæïc sau: Täøng giaï thaình Chi phê saín xuáút Chi phê saín xuáút Chi phê saín xuáút Saín pháøm dåí dang âáöu kyì phaït sinh trong kyì dåí dang cuäúi kyì 2.1.2 Phán loaûi chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû: - + = A. Phán loaûi chi phê saín xuáút: Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû phán loaûi chi phê saín xuáút theo näüi dung kinh tãú. *Phán loaûi theo näüi dung kinh tãú: Nhæîng chi phê coï cuìng näüi dung kinh tãú thç âæåüc xãúp chung vaìo yãúu täú chi phê maì khäng tênh âãún chi phê âoï åí âáu ra vaì våïi muûc âêch gç. - Chi phê vãö nguyãn váût liãûu bao gäöm: Nguyãn váût liãûu chênh, nguyãn váût liãûu phuû, phuû tuìng thay thãú. - Chi phê nhán cäng bao gäöm: Chi phê tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång . - Chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh. - Chi phê vãö dëch vuû mua ngoaìi bao gäöm: Âiãûn næåïc, âiãûn thoaûi, suía chæîa dëch vuû, bæu âiãûn phê...Phuûc vuû cho hoaût âäüng saín xuáút cuía Doanh nghiãûp. - Chi phê bàòng tiãön bao gäöm: Chi phê tiãúp khaïch, häüi nghë. § YÏ nghéa: Giuïp cho Doanh nghiãûp biãút âæåüc nhæîng chi phê sæí duûng cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh trãn cå såí âoï phuûc vuû cho viãûc kiãøm tra vaì phán têch dæû toaïn chi phê. B. Phán loaûi giaï thaình saín pháøm: Âãø giuïp cho viãûc nghiãn cæuï vaì quaín lyï täút giaï thaình saín xuáút, kãú toaïn cáön phán biãût caïc loaûi giaï thaình. Nhæng taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû phán loaûi giaï thaình saín pháøm theo phaûm vi tênh toaïn. *Phán loaûi theo phaûm vi tênh toaïn: - Giaï thaình saín xuáút (thuäüc cäng xæåíng, phán xæåíng) bao gäöm: Táút caí chi phê boí ra âãø saín xuáút chãú taûo saín pháøm bao gäöm: caïc chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung tênh trãn saín pháøm hoaìn thaình. - Giaï thaình toaìn bäü (giaï thaình âáöy âuí) giaï thaình tiãu thuû bao gäöm táút caí chi phê liãn quan âãún saín pháøm tiãu thuû trong kyì: chi phê tiãu thuû, chi phê quaín lyï Doanh nghiãûp. 2.1.3 Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû (thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút nhaì træåìng Âaì Nàông): - Càn cæï vaìo âàûc âiãøm quy trçnh cäng nghãû, âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút saín pháøm. Chi phê cho pheïp phaín aïnh âáöy âuí këp thåìi chi phê saín xuáút thæûc tãú phaït sinh trong kyì. - Täø chæïc táûp håüp vaì phán bäø tæìng loaûi chi phê saín xuáút theo âuïng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang cuäúi kyì vaì tênh toaïn chênh xaïc këp thåìi täøng giaï thaình vaì giaï thaình âån vë cuía saín pháøm. - Láûp baïo caïo vãö chi phê saín xuáút kinh doanh: Caïc baïo caïo táûp håüp chi phê phaït sinh trong kyì. - Täø chæïc táûp håüp vaì phán bäø tæìng loaûi chi phê saín xuáút theo âuïng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang cuäúi kyì vaì tênh toaïn chênh xaïc këp thåìi täøng giaï thaình vaì giaï thaình âån vë cuía saín pháøm. - Láûp baïo caïo vãö chi phê saín xuáút kinh doanh: Caïc baïo caïo táûp håüp chi phê phaït sinh trong kyì. 2.2 Kãú toaïn chi phê saín xuáút gaûch hoa taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn: 2.2.1 Kãú toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: * Näüi dung: Theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn chi phê nguyãn váût liãûu bao gäöm: - Giaï trë nguyãn váût liãûu chênh, nguyãn váût liãûu phuû, phuû tuìng thay thãú... âæåüc xuáút duìng træûc tiãúp âãø chãú taûo saín pháøm, caïc nguyãn váût liãûu xuáút duìng træûc tiãúp theo âäúi tæåüng naìo âæåüc phán bäø træûc tiãúp theo âäúi tæåüng âoï. - Trong træåìng håüp khäng thãø haûch toaïn træûc tiãúp âæåüc phaíi tiãún haình phán bäø cho caïc âäúi tæåüng chi phê theo tiãu thæïc nháút âënh. - Cäng thæïc chung âãø phán bäø: Trong âoï: C: Chi phê saín xuáút âaî täøng håüp cáön phán bäø T: Tiãu thæïc phán bäø. Tênh chi phê saín xuáút âaî phán bä øcho tæìng âäúi tæåüng coï liãn quan (Cn): Cn = H.Tn - Khi phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu thæåìng phán bäø theo caïc tiãu thæïc sau: + Âäúi våïi nguyãn váût liãûu chênh: Phán bäø theo chi phê âënh mæïc, chi phê kãú hoaûch khäúi læåüng saín pháøm. + Âäúi våïi nguyãn váût liãûu phuû, nhiãn liãûu: Phán bäø theo chi phê âënh mæïc, chi phê kãú hoaûch, chi phê nguyãn váût liãûu chênh, khäúi læåüng saín pháøm saín xuáút. * Chæïng tæì kãú toaïn sæí duûng: - Phiãúu nháûp kho - Phiãúu xuáút kho * Taìi khoaín kãú toaïn sæí duûng: TK 621 - Chi phê thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu xáy dæûng âãø træûc tiãúp chãú taûo saín pháøm hoàûc lao vuû, dëch vuû hoaìn thaình trong kyì. - Trë giaï nguyãn váût liãûu sæí duûng khäng hãút nháûp laûi kho - Giaï trë phãú liãûu thu häöi. - Phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê coï liãn quan kãút chuyãøn vaìo TK liãn quan 154. - Phæång phaïp haûch toaïn: SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRÆÛC TIÃÚP TK 152 TK 621 TK 152 NVL sæí duûng khäng hãút nháûp laûi kho Kãút chuyãøn chi phê NVL træûc tiãúp vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang Xuáút kho NVL sæí duûng cho saín xuáút saín pháøm Mua nguyãn váût liãûu khäng nháûp kho sæí duûng træûc tiãúp cho saín xuáút saín pháøm TK 154 TK 111 TK 133 * Säø kãú toaïn sæí duûng: - Phiãúu xuáút kho - Säø chi tiãút váût tæ gaûch hoa - Baíng täøng håüp váût tæ saín xuáút gaûch - Chæïng tæì ghi säø - Säø caïi 2.2.2 Kãú toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp : * Näüi dung: - Chi phê nhán cäng træûc tiãúp bao gäöm: Tiãön læång, tiãön cäng, phuû cáúp læång, tiãön àn ca, vaì caïc khoaín BHXH, BHYT, KPCÂ trêch theo tyí lãû quy âënh, tênh vaìo chi phê saín pháøm cuía cäng nhán viãn træûc tiãúp saín pháøm cung cáúp lao vuû, dëch vuû. * Chæïng tæì kãú toaïn sæí duûng: - Baíng thanh toaïn tiãön læång - Baíng thanh toaïn baío hiãøm xaî häüi * Taìi khoaín sæí duûng : TK 622 - Táûp håüp chi phê nhán cäng træûc tiãúp saín xuáút saín pháøm cung cáúp lao vuû, dëch vuû phaït sinh trong kyì - Phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê nhán cäng træûc tiãúp cho âäúi tæåüng chëu chi phê coï liãn quan TK 154 TK 622 khäng coï säú dæ cuäúi kyì Phæång phaïp haûch toaïn : TK 622 TK 334 TK 154 (631) TK 338 Phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê NCTT cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê Tiãön læång chênh, læång phuû cáúp, tiãön àn ca phaíi traí cäng nhán saín xuáút TK 335 Trêch BHXH, BHYT, KPCÂ theo tiãön læång cuía cäng nhán saín xuáút Trêch træåïc tiãön læång nghè pheïp cuía cäng nhán saín xuáút * Säø kãú toaïn sæí duûng: - Phiãúu nháûp kho - Baíng læång cäng nhán saín xuáút gaûch - Chæïng tæì ghi säø - Baíng täøng håüp læång cäng nhán saín xuáút gaûch - Säø caïi 2.2.3 Kãú toaïn chi phê saín xuáút chung : * Näüi dung: Taìi khoaín naìy âæåüc sæí duûng âãø táûp håüp chi phê quaín lyï, phuûc vuû saín xuáút åí phán xæåíng bäü pháûn saín xuáút kinh doanh vaì phán bäø chi phê naìy vaìo caïc âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê hoàûc âäúi tæåüng tênh giaï thaình. Taìi khoaín naìy phaíi måí chi tiãút theo tæìng phán xæåíng hoàûc bäü pháûn saín xuáút kinh doanh. * Chæïng tæì kãú toaïn sæí duûng: - Phiãúu thanh toaïn táûp håüp bàòng tiãön màût - Baíng tênh kháúu hao - Baíng phán bäø tênh laîi vay. * Taìi khoaín kãú toaïn sæí duûng: TK 627 - Táûp håüp chi phê saín xuáút chung phaït sinh trong kyì - Caïc khoaín âæåüc pheïp ghi giaím chi phê - Phán bäø chi phê saín xuáút chung vaì kãút chuyãøn cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê coï liãn quan TK 154. Taìi khoaín 627 khäng coï säú dæ cuäúi kyì. - Taìi khoaín 627 coï caïc taìi khoaín cáúp 2 âæåüc quy âënh âãø theo doîi chi tiãút - TK 6271, TK 6272, TK 6273, TK 6274, TK 6277, TK 6278 - Phæång phaïp haûch toaïn : TK 627 TK 154 (631) TK 334 Tiãön læång, tiãön àn ca cuía nhán viãn quaín lyï saín xuáút Phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê SX chung cho caïc âäúi tæåüng liãn quan TK 632 TK 338 Chi phê saín xuáút chung cäú âënh khäng phán bäø Trêch BHXH, BHYT, KPCÂ theo læång cuía nhán viãn quaín lyï SX TK 152 Trë giaï thæûc tãú cuía váût liãûu xuáút duìng cho quaín lyï phán xæåíng TK 153 Xuáút kho CCDC coï giaï trë nhoí duìng cho hoaût âäüng saín xuáút TK 142, 335 Phán bäø hoàûc trêch træåïc chi phê vaìo saín xuáút chung TK 331 Giaï trë dëch vuû mua ngoaìi duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút TK 214 Trêch kháúu hao TSCÂ duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút TK 111,112,141 Chi khaïc bàòng tiãön cho hoaût âäüng saín xuáút * Säø kãú toaïn sæí duûng: - Baíng kã tiãön màût - Chæïng tæì ghi säø - Säø caïi 2.2.4 Täøng håüp chi phê saín xuáút : - Trçnh tæû táûp håüp chi phê saín xuáút chung cuäúi kyì kãú toaïn phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. Chi phê nhán cäng træûc tiãúp, trãn cå såí saín xuáút chung cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê vaì sau âoï kãút chuyãøn vaìo TK 154 chi phê cho tæìng saín pháøm lao vuû âãø laìm cå såí tênh giaï thaình. - Taìi khoaín sæí duûng : TK 154 - Kãút chuyãøn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp vaì chi phê saín xuáút chung vaìo cuäúi kyì SD : Chi phê saín xuáút, kinh doanh coìn dåí dang cuäúi kyì. - Giaï trë phãú liãûu thu häöi, caïc khoaín chi phê vãö saín pháøm khäng tênh vaìo giaï thaình. - Giaï thaình saín xuáút thæûc tãú cuía saín pháøm lao vu, dëch vuû âaî hoaìn thaình trong kyì. - Giaï thaình váût liãûu, cäng cuû duûng cuû, gia cäng xong, nháûp laûi kho. - Phæång phaïp haûch toaïn: TK 621 TK 154 TK 152 Trë giaï phãú liãûu thu häöi cuía saín pháøm hoíng Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi phê NVL træûc tiãúp TK 138,334 TK 622 Khoaín bäöi thæåìng phaíi thu do saín xuáút saín pháøm hoíng Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi phê nhán cäng træûc tiãúp TK 155 TK 627 TK 627 Giaï thaình saín xuáút saín pháøm nháûp kho Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi phê saín xuáút chung TK 632 TK 627 Giaï thaình saín xuáút saín pháøm lao vuû baïn khäng qua kho 2.2.5 Kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: Laì tênh toaïn pháön chi phê saín xuáút maì saín pháøm dåí dang phaíi chëu. - Saín pháøm bao gäöm : + Caïc chi tiãút, bäü pháûn âang gia cäng, chãú biãún (âang trãn dáy chuyãön saín xuáút, bäü pháûn saín xuáút). + Caïc baïn thaình pháøm tæû chãú, nháûp kho baïn thaình pháøm. + Caïc saín pháøm âaî kãút thuïc giai âoaûn saín xuáút cuäúi cuìng nhæng chæa laìm thuí tuûc nháûp kho. * Caïc phæång phaïp âaïnh giaï saín pháøm dåí dang : - Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp (chênh vaì phuû). + Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp tênh cho saín pháøm hoaìn thaình vaì saín pháøm dåí dang nhæ nhau coìn chi phê nhán cäng træûc tiãúp vaì chi phê saín xuáút chung âæåüc tênh cho saín pháøm hoaìn thaình. Cck = x Qd Trong âoï : Cck : Laì chi phê NVL træûc tiãúp tênh cho saín pháøm dåí dang cuäúi kyì. Câk : Laì chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp dåí dang âáöu kyì. Qht : Laì saín pháøm hoaìn thaình Qd : Laì saín læåüng saín pháøm dåí dang cuäúi kyì * Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo tyí lãû hoaìn thaình: Giaï trë saín pháøm dåí dang gäöm : Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp tênh cho saín pháøm dåí dang giäúng nhæ phæång phaïp âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. - Chi phê chãú biãún - Chi phê nhán cäng træûc tiãúp - Chi phê saín xuáút chung - Cäng thæïc : Cck = x Qd x % HT. Trong âoï : Cck : Chi phê chãú biãún tênh cho saín pháøm dåí dang cuäúi kyì Cân : Chi phê chãú biãún tênh cho saín pháøm dåí dang âáöu kyì C : Chi phê phaït sinh trong kyì QHT : Khäúi læåüng saín pháøm hoaìn thaình Qd : Khäúi læåüng saín pháøm dåí dang cuäúi kyì % HT : Tyí lãû hoaìn thaình tæång âæång. * Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo âënh mæïc : - Phæång phaïp naìy chè thêch håüp våïi nhæîng saín pháøm âaî xaïc âënh mæïc chi phê saín xuáút håüp lyï âaî thæûc hiãûn phæång phaïp tênh giaï thaình theo âënh mæïc : theo phæång phaïp naìy kãú toaïn càn cæï vaìo khäúi læåüng saín pháøm dåí dang xaïc âënh åí tæìng cäng âoaûn saín xuáút. Xaïc âënh mæïc tæìng khoaín muûc chi phê âaî xaïc âënh åí tæìng cäng âoaûn âoï cho tæìng âån vë saín pháøm âãø tênh chi phê âënh mæïc cuía khäúi læåüng saín pháøm dåí dang åí tæìng cäng âoaûn. 2.3 Thæûc traûng kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû (thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút nhaì træåìng Âaì Nàông): 2.3.1 Âàûc âiãøm chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû: a. Âàûc âiãøm näüi dung chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû : - Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû laì Xê nghiãûp täø chæïc caïc loaûi nhæ gaûch hoa vaì chuí yãúu saín xuáút trong næåïc. b. Âäúi tæåüng táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm : * Âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút: - Xuáút phaït tæì âàûc âiãøm qui trçnh saín xuáút saín pháøm vaì âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút, Xê nghiãûp täø chæïc saín xuáút laì phán xæåíng do âoï âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút laì phán xæåíng. - Âäúi tæåüng tênh giaï thaình : Âäúi tæåüng tênh giaï thaình åí Xê nghiãûp laì nhoïm saín pháøm (nhæ gaûch hoa) v.v... Vaì phæång phaïp tênh giaï thaình saín pháøm laì phæång phaïp tyí lãû. 2.3.2 Trçnh tæû haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû: a. Haûch toaïn táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp : - Haìng ngaìy, âãø âaïp æïng nhu cáöu cho viãûc saín xuáút váût liãûu âæåüc xuáút duìng theo kãú hoaûch âënh kyì hoàûc theo phiãúu âãö nghë do phán xæåíng âãö xuáút khi phaït sinh nhu cáöu, phán xæåíng laìm giáúy âãö nghë xuáút váût liãûu gåíi lãn phoìng kãú toaïn duyãût, kãú toaïn váût tæ láûp “Phiãúu xuáút váût tæ” naìy âæåüc láûp laìm 3 liãn. + 1 liãn giao cho ngæåìi lénh + 1 liãn giao cho thuí kho vaìo theí kho + 1 kãú toaïn váût tæ giæî laûi âãø vaìo säø saïch nghiãûp vuû vaì tênh âån giaï - Trong thaïng kãú toaïn váût tæ theo doîi xuáút duìng loaûi nguyãn váût liãûu vãö màût säú læåüng, cháút læåüng âãún cuäúi thaïng måïi xaïc âënh âån giaï bçnh quán tæìng loaûi nguyãn váût liãûu xuáút vaìo saín xuáút theo cäng thæïc sau : = Giaï trë thæûc tãú cuía nguyãn Giaï trë thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu täön âáöu kyì váût liãûu nháûp trong kyì Säú læåüng nguyãn váût liãûu Säú læåüng nguyãn váût liãûu täön âáöu kyì nháûp trong kyì Âån giaï thæûc tãú nguyãn váût liãûu xuáút kho + + Sau âoï xaïc âënh nguyãn váût liãûu xuáút duìng. x = Âån giaï thæûc tãú bçnh nguyãn váût liãûu xuáút Säú læåüng nguyãn váût liãûu xuáút duìng trong kyì Trë giaï nguyãn váût liãûu xuáút duìng trong kyì UBND - TP - ÂN Såí Taìi Chênh Váût Giaï Phaït Haình PHIÃÚU XUÁÚT KHO SÄÚ1/7 Ngaìy 31 thaïng 7 nàm 2003 MÁÙU SÄÚ : C12 - H (Ban haình theo QÂ säú : 999-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy/2/11/1996 cuía Bäü Taìi Chênh) Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn haìng : TRÆÅNG ÂÆÏC SANG Âëa chè (bäü pháûn) : Täø saín xuáút gaûch hoa Lyï do xuáút kho : Xuáút saín xuáút thaïng 7 Xuáút taûi kho : Xê nghiãûp . Nåü : ............................................. Coï : ............................................. Stt Tãn nhaîn hiãûu, qui caïch pháøm cháút váût tæ (saín pháøm, haìng hoaï) Maî säú Âån VT Säú læåüng Âån giaï (âäöng) Thaình tiãön (âäöng) Yãu cáöu Thæûc xuáút 1 2 3 4 5 6 7 8 Xi màng tràõng Xi màng âen Bäüt âaï non næåïc Maìu âoí Maìu vaìng Caït âuïc Buûi âaï Quán Khu Bäüt âaï non næåïc Táún Táún Táún Kg Kg m3 Táún Táún 1,4 3,1 0,85 2,8 4,3 17 4,32 6,5 1.465.000 645.454 368.600 185.714 6.857 7.810 14.286 22.725 2.051.000 2.000.908 313.310 520.000 29.486 132.770 61.716 147.715 Cäüng 5.256.905 Xuáút, Ngaìy 30 thaïng 7 nàm 2003. Træåíng âån vë Phuû traïch kãú toaïn Ngæåìi nháûn Thuí kho - Sau khi thuí kho xuáút kho xong thuí kho giao laûi Phiãúu xuáút kho cho kãú toaïn, kãú toaïn tiãún haình vaìo Säø chi tiãút. SÄØ CHI TIÃÚT VÁÛT TÆ GAÛCH HOA TVT : Xi màng tràõng. ÂVT : Táún Kho: 524 CMTT Ngaìy/thaïng Säú hiãûu chæïng tæì Trêch yãúu Xuáút trong kyì Nháûp Xuáút Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 31/7/03 31/8/03 30/9/03 31/10/03 30/11/03 31/12/03 1 1 1 1 1 1 Xuáút sx thaïng 7 Xuáút sx thaïng 8 Xuáút sx thaïng 9 Xuáút sx thaïng 10 Xuáút sx thaïng 11 Xuáút sx thaïng12 1,4 1 2,17 2,92 3,5 2,41 4.379.819 1.600.000 3.472.000 4.672.000 4.636.000 2.051.000 Täøng cäüng 13,4 20.810.819 Tæång tæû Xi màng âen, bäüt âaï non næåïc, maìu âoí, maìu vaìng, buûi âaï Quán Khu, kãú toaïn cuîng tiãún haình vaìo Säø chi tiãút nhæ Xi màng tràõng. - Sau âoï kãú toaïn lãn baíng Täøng håüp váût tæ saín xuáút gaûch. BAÍNG TÄØNG HÅÜP VÁÛT TÆ SAÍN XUÁÚT GAÛCH NÀM 2003. 1/07/2003 âãún 31/12/2003. STT Tãn váût tæ ÂVT Xuáút váût tæ trong kyì Säú læåüng Thaình tiãön 1 2 3 4 5 6 7 Xi màng tràõng Xi màng âen Bäüt âaï non næåïc Buûi âaï Quán Khu Maìu âoí Maìu vaìng Caït âuïc Táún Táún Táún Táún Kg Kg m3 13,4 29,1 8,07 26,07 41 101 25 20.810.819 19.109.998 2.974.602 4.878.707 281.141 78.544 2.657.180 Täøng cäüng 50.790.991 Càn cæï vaìo âoï kãú toaïn vaìo Chæïng tæì ghi säø . CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ : SÄÚ 55a Diãùn Giaíi Säú taìi khoaín Säú tiãön Nåü Coï Nåü Coï Xuáút váût tæ saín xuáút gaûch 621g 152 50.790.991 50.790.991 Cäüng 50.790.991 50.790.991 Càn cæï vaìo Chæïng tæì ghi säø kã útoaïn tiãún haình vaìo Säø caïi SÄØ CAÏI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ Taìi khoaín 621g (Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp nàm 2003) ÂVT : Âäöng Chæïng Tæì Diãùn Giaíi Trë tæång æïng Säú tiãön Säú hiãûu Ngaìy /thaïng Nåü Coï 77 31/12/03 30/12/03 Váût tæ tæû saín xuáút kãút chuyãøn sang 154g 152 154 50.790.991 50.790.991 Täøng cäüng 50.790.991 50.790.991 b. Haûch toaïn chi phê phán cäng træûc tiãúp : Chi phê nhán cäng træûc tiãúp åí caïc Xê nghiãûp bao gäöm: Tiãön læång, phuû cáúp vaì caïc khoaín tênh theo tyí lãû cuía Nhaì Næåïc nhæ BHXH, BHYT, KPCÂ trêch theo tyí lãû cuía Cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút. * Phæång phaïp tênh læång : - Cäng taïc tênh læång cuía Xê nghiãûp laì traí læång theo saín pháøm. Haìng thaïng càn cæï vaìo phiãúu nháûp kho thaình pháøm âãø tênh læång cho cäng nhán saín xuáút gaûch theo cäng t hæïc : Trong âoï : Lsp : Læång saín pháøm Qi : Khäúi læåüng saín pháøm i hoaìn thaình Âi : Âån giaï tiãön læång saín pháøm i UBND - TP - ÂN Såí Taìi Chênh Váût Giaï Phaït Haình PHIÃÚU NHÁÛP KHO SÄÚ 1/12 Ngaìy 31 thaïng 7 nàm 2003 Máùu säú : C11 - H (Ban haình theo QÂ säú : 999-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy/2/11/1996 cuía Bäü Taìi Chênh) Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn haìng : TRÆÅNG ÂÆÏC SANG Theo : ....................säú ...................ngaìy ...............thaïng..............nàm 2003 Nháûn taûi Xê nghiãûp . Stt Tãn nhaîn hiãûu, qui caïch pháøm cháút váût tæ (saín pháøm haìng hoaï) Maî säú Âån VT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Theo chæïng tæì Thæûc nháûp A B C D 1 2 3 4 1 Nháûp gaûch xuáút thaïng 7 45.519 Cäüng 45.519 Nháûp, Ngaìy 30 thaïng 7 nàm 2003. - Âäúi våïi BHXH, BHYT, KPCÂ khäng âæåüc tênh theo tyí lãû tiãön læång cå baín cuía cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút. Vç Xê nghiãûp traí læång cäng nhán theo håüp âäöng ngàõn haûn. Trong thaïng 7 càn cæï vaìo phiãúu nháûp kho thaình pháøm kãú toaïn tênh læång cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút . BAÍNG LÆÅNG CÄNG NHÁN SAÍN XUÁÚT GAÛCH Thaïng 7/ 2003. Stt Hoü vaì Tãn Chæïc vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 2 3 4 5 6 Âàûng Vàn Chênh Mai Tuìng Tráön Anh Viãût Häö Trê Lénh Huyình Cäng Minh Træång Âæïc Sang Thåü chênh Thåü chênh Thåü chênh Thåü chênh Thåü chênh PT Viãn Viãn Viãn Viãn Viãn Viãn 4.355 3.847 2.007 4.964 15.173 15.173 180 180 180 180 40 41 783.900 692.460 361.260 893.520 606.920 622.093 Cäüng 45.519 3.960.153 Bàòng chæî : (Ba triãuû chên tràm saïu mæåi ngaìn mäüt tràm nàm mæåi ba âäöng chàôn) Giaïm Âäúc PT HC- KT Kãú Toaïn PT Phán Træåíng Càn cæï vaìo baíng nháûn saín xuáút gaûch thaïng 7 kãú toaïn vaìo Chæïng tæì ghi säø : CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ : SÄÚ : 06a Diãùn Giaíi Säú taìi khoaín Säú tiãön Nåü Coï Nåü Coï Phaíi traí læång cäng nhán sx gaûch hoa 622g 334 3.960.153 3.960.153 Cäüng 3.960.153 3.960.153 Tæång tæû thaïng 7 kãú toaïn cuîng tênh læång cho caïc thaïng coìn laûi âãún cuäúi kyì kãú toaïn täøng håüp cuía cäng nhán saín xuáút gaûch. BAÍNG TÄØNG HÅÜP LÆÅNG CÄNG NHÁN SAÍN XUÁÚT GAÛCH. 31/07/2003 âãún 31/12/2003. STT Diãùn Giaíi Säú tiãön(â) 30/7/03 30/8/03 30/9/03 30/10/03 30/11/03 30/12/03 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 7 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 8 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 9 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 10 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 11 Læång cäng nhán saín xuáút gaûch thaïng 12 3.960.153 1.430.280 3.051.090 4.095.090 4.358.439 1.990.125 Täøng cäüng 18.885.177 Càn cæï vaìo baíng täøng håüp læång cäng nhán saín xuáút kãú toaïn kiãøm chæïng tæì ghi säø CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ : SÄÚ 58a. Diãùn Giaíi Säú taìi khoaín Säú tiãön Nåü Coï Nåü Coï Hãút chuyãøn 622 gaûch sang 154g 154g 622g 18.885.177 18.885.177 Täøng cäüng 18.885.177 18.885.177 Ghi säø Láûp biãøu Sau âoï kãú toaïn vaìo säø caïi SÄØ CAÏI XN Xáy dæûng TK 622g “Nhán cäng træûc tiãúp saín xuáút gaûch” Vaì dëch vuû nàm 2003 Chæïng tæì ghi säø Diãùn Giaíi TK Âäúi æïng Säú tiãön Säú Ngaìy/thaïng Nåü Coï 57a 31/12/03 31/12/03 Kãút chuyãøn læång cäng nhán saín xuáút gaûch Kãút chuyãøn 622 sang 334 154g 18.885.177 18.885.177 Täøng cäüng 18.885.177 18.885.177 c. Chi phê saín xuáút chung . Haìng thaïng kãú toaïn dæûa vaìo baíng kã chæïng tæì vaì tiãún haình chi tiãút chi phê saín xuáút chung TK 627 nhæ sau : BAÍNG KÃ CHI TIÃÚT TK 627g Tæì 07/2003 âãún 12/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Gaûch hoa Säú Ngaìy 37 71 4 23 30 74 10 57 72 23 34 65 66 75 84 2 29 47 108 110 181 143 31/7/03 31/8/03 5/9/03 11/9/03 15/9/03 29/9/03 03/10/03 18/10/03 25/10/03 08/11/03 13/11/03 21/11/03 21/11/03 24/11/03 28/11/03 01/12/03 13/12/03 18/12/03 28/12/03 28/12/03 31/12/03 29/12/03 TT tiãön mua bäüt maìu sæía chæîa gaûch TT læång CNSX gaûch thaïng 8 TT váût tæ SX gaûch, da båm maïy gaûch TT mua xi màng tràõng, váûn chuyãøn TT mua váût tæ gaûch âäö duìng sx gaûch TT váût tæ, nhán cäng sæía chæîa xæåíng gaûch TT sæía khuän gaûch TT mua xi màng tràõng, váûn chuyãøn TT mua buûi âaï sx gaûch, váûn chuyãøn TT váûn chuyãøn gaûch hoa TT baût dáy caït, keo chäúng däüt TT mua xi màng tràõng, váûn chuyãøn TT váûn chuyãøn gáúp TQ caïp TT doün deûp baîo luût TT buûi âaï saín xuáút gaûch TT haìn maïy gaûch TT buûi âaï SX gaûch TT mua xi màng tràõng, váûn chuyãøn TT váût tæ, váûn chuyãøn TT váût tæ ,váûn chuyãøn TT bäúc gaûch T1 - T12 TT váût tæ bàõt âiãûn Sang Sang Sang Haíi Sang Thåìi Sang Haíi Sang Lt Nam Sang Haíi Haìi Huìng Sang Vinh Sang Haíi Bçnh Sang Sang Sang 100.000 2.875.000 275.000 38.000 292.000 448.000 230.000 120.000 225.000 60.020 96.000 40.000 562.600 70.000 125.000 70.000 350.000 75.000 40.000 528.400 1.77.500 193.000 Täøng cäüng 6.990.520 Sau âoï táûp håüp theo tæìng chè tiãu cuía TK 627. Âæa træûc tiãúp vaìo säø theo doîi cäng nåü saín xuáút gaûch. Càn cæï vaìo âoï kãú toaïn vaìo Säø caïi TK 627. SÄØ CAÏI ÂÅN VË XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ TK 627 Chi phê SXC âæa vaìo TK 154 gaûch Tæì ngaìy 01 âãïn ngaìy 31/12/03. Chæïng tæì ghi säø Diãùn Giaíi TK ÂÆ Säú tiãön Nåü Coï 1 7 5 12 21 20 24 26 30 39 41 45 46 54 57 59 60 61 62 30/7/03 30/7/03 30/7/03 30/8/03 30/9/03 30/9/03 30/10/03 30/10/03 30/11/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 Säú dæ âáöu kyì Chi Tiãön Màût thaïng 7 Læång bäü maïy giaïp tiãúp Mua nåü thaïng 7 Chi Tiãön Màût thaïng 8 Chi Tiãön Màût thaïng 9 Chi Tiãön Màût thaïng 9 Laîi vay 3 thaïng 7,8,9 Chi Tiãön Màût thaïng 10 Chi Tiãön Màût thaïng 11 Baío hiãøm xaî häüi Baío hiãøm y tãú Thu häöi æïng chë Häöng Phán bäø Cäng cuû duûng cuû Kháúu hao Taìi saín cäú âënh Chi Tiãön Màût thaïng 12 Kãút chuyãøn læång vàn phoìng Kinh phê cäng âoaìn Thanh toaïn cäng nåü thaïng 12 Laîi vay thaïng 10- 12 /2003 Phán bäø Chi phê SX chung 111 334 331 111 111 111 335 111 111 338 338 141 153 214 111 334 338 331 335 627g 627xd 0 5.074.227 9.886.400 2.479.000 15.594.438 18.622.154 58.771.359 9.879.613 34.224.800 6.099.030 636.510 1.705.00 9.998.782 10.456.191 42.396.165 23.686.800 1.049.168 19.945.333 57.798.702 366.965 6.990.520 320.946.187 Cäüng 328.303.672 328.303.672 Tæì baíng täøng håüp : - Chi phê nguyãn váût liãûu saín xuáút gaûch hoa . - Chê phê saín xuáút kinh doanh dåí dang - Phán bäø chi phê saín xuáút kinh doanh 3 baíng trãn kãú toaïn coï thãø táûp håüp cuäúi kyì âæa vaìo baíng täøng håüp chi phê saín xuáút, kinh doanh hoaût däüng saín xuáút gaûch hoa. BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT HOAÛT ÂÄÜNG SAÍN XUÁÚT GAÛCH HOA Tæì 1/7 âãún 31/12/2003. Chè tiãu Säú tiãön - Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp - Chi phê nhán cäng træûc tiãúp - Chi phê saín xuáút chung 50.790.991 18.885.177 6.990.520 Cäüng 76.666.688 2.4 Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang vaì tênh giaï thaình saín pháøm: 2.4.1 Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang : Vç saín pháøm gaûch hoa cäng âoaûn saín xuáút ngàõn cho nãn saín pháøm dåí dang cuäúi kyì cuía hoaût âäüng khäng coï nãn toaìn bäü chi phê saín xuáút, kinh doanh dåí dang âãöu kãút chuyãøn sang TK 155g Nåü TK 155g : 76.666.688â Coï TK 154g : 76.666.688â Càn cæï vaìo âoï kãú toaïn vaìo säø caïi TK 154, säø caïi TK 155 XN Xáy dæûng SÄØ CAÏI Vaì dëch vuû TK 154g saín xuáút gaûch Chæïng tæì ghi säø Diãùn Giaíi TK ÂÆ Säú Tiãön Säú hiãûu Ngaìy/thaïng Nåü Coï 56a 58a 64a 65a 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 Kãút chuyãøn 621g sang 154 Kãút chuyãøn 622 sang 154g Kãút chuyãøn 627g sang 154g Kãút chuyãøn sang 155g 621 622g 627 155g 50.790.991 18.885.177 6.990.520 76.666.688 Täøng cäüng 76.666.688 76.666.688 SÄØ CAÏI XN Xáy dæûng TK 155g Thaình pháøm gaûch hoa nàm 2003. Vaì váût liãûu Chæïng tæì ghi säø Diãùn Giaíi TK âäúi æïng Säú Tiãön Säú hiãûu Ngaìy/thaïng Nåü Coï 65 66 31/12/03 31/12/03 Säú dæ âáöu kyì Nháûp kho thaình pháøm Xuáút kho thaình pháøm 154g 154xd 641 632g 48.868.971 76.666.688 35.251.259 6.329 31.519.059 Cäüng säú phaït sinh 76.666.688 66.776.645 Dæ cuäúi kyì 58.759.014 2.4.2 Tênh giaï thaình saín pháøm : Cuäúi kyì kãú toaïn táûp håüp säú læåüng thaình pháøm nháûp kho trong kyì laì 72.357 viãn.Váûy Chi phê giaï thaình nháûp kho cho mäüt viãn gaûch laì : Tæì säú liãûu âoï ta tênh âæåüc giaï thaình cuía saín xuáút nàm 2003. PHÁÖN 3 MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC CHI PHÊ SAÍN XUÁÚTVAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ (Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì Træåìng Âaì Nàông) NÀM 2003 Qua thåìi gian âi sáu tçm hiãøu cäng taïc haûch toaïn Chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû. Váûn duûng kiãún thæïc âaî hoüc åí træåìng vaì thæûc tãú em coï mäüt säú yï kiãún âoïng goïp nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn Chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp. 3.1 Nhæîng æu âiãøm vaì nhæåüc âiãøm cuía cäng taïc chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình : 3.1.1 Æu âiãøm : - Vãö læûa choün hçnh thæïc täø chæïc cäng taïc kãú toaïn vaì bäü maïy kãú toaïn nhçn chung cäng taïc täø chæïc kãú toaïn täút, âaím baío cung cáúp thäng tin këp thåìi theo yãu cáöu quaín lê cuía Xê nghiãûp vãö chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía cäng taïc kãú toaïn. Bäü maïy kã útoaïn cuía Xê nghiãûp âæåüc täø chæïc goün gaìng, nàng âäüng âaím baío sæû phäúi håüp nhëp nhaìng giæîa caïc thaình viãn trong taìi vuû. Trong quaï trçnh ghi cheïp haûch toaïn Giaïm âäúc Xê nghiãûp cuìng kãú toaïn Træåíng càn cæï vaìo qui mä vaì âàûc âiãøm cuû thãø cuía viãûc täø chæïc bäü maïy kã útoaïn táûp trung aïp duûng vaìo Xê nghiãûp. Våïi âäüi nguî caïn bäü laînh âaûo coï nàng læûc vaì tinh tháön traïch nhiãûm cao cuìng våïi âëa thãú kênh tãú tçm hiãøu kinh tãú thë træåìng náng cao cháút læåüng saín pháøm, tçm âæåüc nhiãöu âäúi taïc kinh tãú laìm àn våïi Doanh nghiãûp, taûo âæåüc thu nháûp giaíi quyãút âåìi säúng vaì chãú âäü cho caïn bäü cäng nhán viãn trong Xê nghiãûp. - Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn : Do nhiãûm vuû cuía phoìng kãú toaïn laì cung cáúp âáöy âuí vaì këp thåìi caïc säú liãûu vaì thäng tin kinh tãú, giaïm saït tçnh hçnh hoaût âäüng cuía âåün vë, tham mæu cho laînh âaûo nhæîng âãö xuáút trong viãûc quaín lyï laînh âaûo. Xuáút phaït tæì nhiãûm vuû trãn caïn bäü phoìng kãú toaïn khäng ngæìng náng cao vai troì traïch nhiãûm cuía mçnh nhåì vaìo sæû quaín lyï vaì phán cäng cuía træåíng phoìng. Tuy âäüi nguî caïn bäü chæa âáöy âuí nhæng hoü phaït huy hãút nàng læûc hiãûn coï vaì âaî hoaìn thaình xuáút sàõc cäng viãûc âaî phán cäng. - Täø chæïc váûn duûng caïc Taìi khoaín kãú toaïn : Hãû thäúng kãú toaïn laì bäü pháûn kãú toaïn cuía Doanh nghiãûp thuäüc lénh væûc, moüi thaình pháön kinh tãú âãöu phaíi âæåüc thæûc hiãûn trãn cå såí aïp duûng hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn Doanh nghiãûp âæåüc nhaì næåïc ban haình måïi nháút cuía Bäü Taìi chênh. Taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû caïc taìi khoaín sæí duûng âaî âæåüc phaín aïnh âáöy âuí caïc hoaût âäüng kinh tãú taìi chênh âaïp æïng yãu cáöu thäng tin vaì kiãøm tra quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía Xê nghiãûp. - Täø chæïc váûn duûng caïc chæïng tæì : - Xê nghiãûp âaî sæí duûng caïc chæïng tæì thuäüc hãû thäúng chæïng tæì kãú toaïn hæåïng dáùn. Nhçn chung taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû, caïc chæïng tæì thuäüc chæïng tæì luáût âënh âãöu âæåüc tuán thuí caí näüi dung vaì phæång phaïp laìm. - Vãö täø chæïc hãû thäúng kãú toaïn vaì thæûc hiãûn cäng viãûc baïo caïo kãú toaïn. Moüi säø saïch kãú toaïn âæåüc aïp duûng trong quaï trçnh haûch toaïn âãöu phuì håüp våïi tçnh hçnh cuû thãø cuía Xê nghiãûp - Thæûc hiãûn cäng taïc baïo caïo këp thåìi vaì âáöy âuí thuí tuûc nhæ : Baíng cán âäúi kãú toaïn, Baïo caïo læu chuyãøn... táút caí âãöu âæåüc ghi cheïp âuïng kiãøu máùu vaì caïc chè tiãu quy âënh cuía Nhaì Næåïc. Tuy nhiãn bãn caûnh nhæîng æu âiãøm trãn Cäng ty coìn coï mäüt säú nhæåüc âiãøm sau : 3.1.2 Nhæåüc âiãøm : - Trong cäng taïc haûch toaïn noïi chung, phoìng kãú toaïn cuía Xê nghiãûp chæa sæí duûng caïc Taìi khoaín 159: Dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho vaì TK 139: Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi. - Dæû phoìng giaím giaï váût tæ täön kho laì dæû phoìng giaï trë dæû kiãún bë täøn tháút seî aính hæåíng âãún kãút quaí saín xuáút kinh doanh. Khoaín dæû phoìng giaím giaï täön kho âæåüc tênh træåïc vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh cuía nàm baïo caïo, giuïp Doanh nghiãûp coï nguäön taìi chênh buì âàõp caïc khoaín thiãût haûi, täøn tháút coï thãø xaíy ra trong nàm kãú haûch, nhàòm baío toaìn väún kinh doanh âäöng thåìi phaín aïnh âuïng giaï trë thæûc tãú thuáön tuyï váût tæ täön kho cuía Doanh nghiãûp khi láûp Baïo caïo Taìi chênh vaìo cuäúi niãn âäü kãú toaïn . - TK 159 duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh trêch láûp vaì hoaìn nháûp dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho vaìo cuäúi niãn âäü kãú toaïn . SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN Trêch láûp dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho cho nàm sau Hoaìn nháûp dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho åí nàm træåïc âäöng thåìi trêch láûp dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho cho nàm tiãúp theo 642 TK721 159 - Trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Doanh nghiãûp coï nhæîng khoaín nåü phaíi thu maì ngæåìi nåü khoï hoàûc khäng coï khaí nàng traí nåü cho Doanh nghiãûp. Âãø âãö phoìng täøn tháút vãö caïc khoaín khoï thu khoï âoìi coï thãø xaíy ra trong nàm kãú hoaûch, nhàòm xaïc âënh giaï trë thæûc cuía mäüt khoaín tiãön väún trong thanh toaïn khi láûp baïo caïo taìi chênh, giuïp Doanh nghiãûp baío toaìn väún kinh doanh. - Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi noï giuïp Doanh nghiãûp phaín aïnh viãûc láûp vaì xæí lyï caïc khoaín dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi vaìo cuäúi biãn âäü kãú toaïn. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN Trêch láûp dæû phoìng cho nàm tiãúp theo Cuäúi kyì trêch láûp dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi TK642 TK721 TK139 - Chênh vç váûy, trong thæûc tãú moüi Doanh nghiãûp thæåìng phaíi trêch moüi khoaín dæû phoìng âãø xæí lyï moüi træåìng håüp liãn quan âãún dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho, dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi taûi Xê nghiãûp chæa thæûc hiãûn âæåüc yãu cáöu naìy. * Trong cäng taïc haûch toaïn Chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm, màûc duì Xê nghiãûp thæûc hiãûn cäng taïc tênh giaï thaình saín pháøm. Do viãûc tênh toaïn giaï thaình saín pháøm nhæ váûy mang tênh cháút bçnh quán, giaï thaình saín pháøm âæåüc tênh chæa phaín aïnh âuïng thæûc cháút nhæîng chi phê saín xuáút cuía saín pháøm âoï. Váûy Xê nghiãûp gàûp nhiãöu trong viãûc xaïc âënh vaì tênh giaï thaình saín pháøm chæa âaïp æïng âæåüc yãu cáöu quaín lyï kinh tãú vaì xaïc âënh hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh cuía Xê nghiãûp trong kyì. - Chênh vç váûy cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí Xê nghiãûp khäng ngæìng hoaìn thiãûn âãø xæïng âaïng våïi vai troì laì kháu trung tám quan troüng toaìn bäü cäng taïc cuía Xê nghiãûp. 3.2 Hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû: - Hoaìn thiãûn bäü maïy kãú toaïn. - Hiãûn nay phoìng kãú toaïn gäöm coï 4 ngæåìi nhæng do yãu cáöu saín xuáút cuía Xê nghiãûp ngaìy caìng phaït triãøn moüi ngæåìi phaíi kiãúm thãm nhiãöu viãûc khaïc do váûy cuîng aính hæåíng âãún âäü chênh xaïc cuía Xê nghiãûp cho nãn cáön phaíi bäø sung thãm caïn bäü phoìng kãú toaïn. Phán cäng mäüt caïch cuû thãø vaì coï khoa hoüc âãø phaït huy hãút khaí nàng laìm viãûc cuía phoìng kãú toaïn nhàòm cung cáúp âáöy âuí thäng tin, säú liãûu vaì kãút quaí mäüt caïch këp thåìi, baïo caïo nhanh vaì chênh xaïc âãø laînh âaûo Xê nghiãûp biãút. CÁÖN HOAÌN THIÃÛN SÅ ÂÄÖ BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN NHÆ SAU: Kãú Toaïn Træåíng Thuí quyí Kãú toaïn thanh toaïn ngán haìng Kãú toaïn cäng cuû duûng cuû váût tæ TSCÂ täøng håüp Kãú toaïn thaình pháøm giaï thaình cäön nåü bãn ngoaìi Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn kãú toaïn : - Kãú toaïn Træåíng : Laì ngæåìi coï traïch nhiãûm täø chæïc cäng taïc haûch toaïn taûi Xê nghiãûp, giaïm saït moüi hoaût âäüng cuía caïc nhán viãn trong phoìng kãú toaïn. Ngoaìi ra laì ngæåìi tham mæu quan troüng cho Giaïm Âäúc trong láûp kãú hoaûch taìi chênh cung cáúp väún cho Cäng ty laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm træåïc Giaïm Âäúc vaì cå quan Taìi chênh vãö hoaût âäüng Taìi chênh. - Kãú toaïn thanh toaïn ngán haìng : Thæåìng xuyãn kiãøm kã quyí, âäúi chiãúu thuí quyí hàòng ngaìy nhàòm traïnh sæû gian láûn cuîng nhæ âæa ra kãú hoaûch ruït ra håüp lyï, coï traïch nhiãûm giao dëch våïi ngán haìng laìm thuí tuûc vay traí, måí theí tên duûng âaím baío këp thåìi tiãún âäü saín xuáút kinh doanh. Âäúi chiãúu ngán haìng âãø quaín lyï chàût säú tiãön cuía Xê nghiãûp taûi ngán haìng. - Kãú toaïn cäng cuû duûng cuû váût tæ, Taìi saín cäú âënh täøng håüp: Laì ngæåìi træûc tiãúp kiãøm tra âän âäúc caïc nhán viãn kãú toaïn laìm viãûc coï traïch nhiãûm theo doîi, ghi cheïp tçnh hçnh biãún âäüng Taìi saín cäú âënh cuía Xê nghiãûp. Ngoaìi ra coìn coï nhiãûm vuû láûp kãú hoaûch kháúu hao tênh vaìo chi phê. Täøng håüp thäng tin kãú toaïn taûi caïc pháön haình chênh kãú toaïn liãn quan âãø tênh giaï thaình toaìn bäü saín pháøm láûp Baïo caïo taìi chênh quyãút toaïn. - Kãú toaïn váût tæ : Coï nhiãûm theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng cuía Xê nghiãûp, thæûc hiãûn cäng taïc haûch toaïn chi phê vaì haûch toaïn täøng håüp nguyãn váût liãûu trong kyì láûp baïo caïo. Xuáút, nháûp täön kho tæìng loaûi váût tæ thæåìng xuyãn kiãøm kã, âäúi chiãúu våïi thuí kho âãø traïnh tçnh traûng tháút thoaït taìi saín. - Kãú toaïn thaình pháøm cäng nåü bãn ngoaìi: Coï nhiãûm vuû theo doîi cäng nåü âäúi våïi nhaì cung cáúp thåìi gian láûp kãú hoaûch chi traí vaì âãö nghë våïi Kãú Toaïn Træåíng thanh toaïn. - Hoaìn thiãûn täø chæïc haûch toaïn chi phê - Chi phê laì mäüt bäü pháûn quan troüng trong giaï thaình cuía caïc loaûi saín pháøm haìng hoaï dëch vuû, âãø cáúu thaình nãn giaï thaình âoï âiãöu quan troüng laì cäng taïc haûch toaïn chi phê, chi phê åí âáy laì nhán täú chuí yãúu håüp thaình âãø tênh giaï thaình nguyãn váût liãûu chênh, nguyãn váût liãûu phuû, cäng cuû duûng cuû, do váûy âån vë cáön phaíi giaïm saït kyî thuáût trong quaï trçnh nháûp xuáút täön vaì saín pháøm dåí dang åí tæìng kho, tæìng phán xæåíng, tæì säø saïch âãún thæûc tãú. - Täø chæïc säø saïch kãú toaïn phuûc vuû cho cäng taïc haûch toaïn chi phê vaì tênh giaï thaình taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû cäng taïc haûch toaïn Chi phê saín xuáút tênh giaï thaình saín pháøm laì kháu cäng taïc trung tám âoïng vai troì quan troüng trong toaìn bäü cäng taïc kãú toaïn cuía âån vë saín xuáút kinh doanh. Do váûy viãûc täø chæïc bäü säø kãú toaïn nhæ thãú naìo cho håüp lyï vaì khoa hoüc âoï laì cäng taïc maì phoìng kãú toaïn cáön phaíi xem xeït vaì chuï troüng nhàòm phuûc vuû cho cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình åí Xê nghiãûp coï hiãûu quaí goïp pháön têch cæûc vaìo cäng taïc quaín lyï vaì âiãöu haình moüi hoaût âäüng cuía âån vë. - Nháûn xeït âaïnh giaï cäng taïc kãú toaïn taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû. Trong thåìi gian thæûc táûp taûi phoìng kãú toaïn âaî coï pháön triãøn khai sæû hiãøu biãút âæåüc åí Xê nghiãûp, nhàòm giuïp em trong viãûc aïp duûng nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc vaìo thæûc tiãùn, tæì âoï âem âãún kãút quaí baïo caïo thæûc táûp naìy âaî ruït ra nhiãöu kinh nghiãûm quyï baïu cho baín thán nhàòm náng cao kiãún thæïc âaî hoüc taûi træåìng./. KÃÚT LUÁÛN Trong quaï trçnh thæûc táûp taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû Âaì Nàông ( Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì Træåìng Âaì Nàông) theo chãú âäü kãú toaïn hiãûn haình Xê nghiãûp sæí duûng säø saïch kãú toaïn theo hçnh thæïc Chæïng tæì ghi säø phuì håüp våïi Xê nghiãûp, vç phaín aïnh mäüt caïch këp thåìi maì khäng êt truìng làûp khäng ræåìm raì âãø kiãøm tra säø saïch. Våïi lyï thuyãút hoüc taûi træåìng vaì qua thåìi gian thæûc táûp âi sáu vaìo thæûc tãú taûi Xê nghiãûp âãø ngaìy caìng phuì håüp vaì hoaìn thiãûn hån. Qua quaï trçnh thæûc táûp nhåì sæû giuïp âåî vaì hæåïng dáùn cäng taïc kãú toaïn taûi Xê nghiãûp âaî pháön naìo giuïp em nàõm kyî hån lyï thuyãút âaî âæåüc hoüc vaì laì âiãøm tæûa cho cäng viãûc sau naìy cuía em. Våïi sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía tháöy cä, cuìng bäü pháûn kãú toaïn taûi Xê nghiãûp âaî giuïp em hoaìn thiãûn âãö taìi “Táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì Træåìng Âaì Nàông" mäüt caïch nhanh choïng. Tuy nhiãn våïi trçnh âäü coìn haûn heûp nãn chàõc chàõn khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, kênh mong sæû giuïp âåî cuía quyï tháöy cä cuîng nhæ bäü pháûn kãú toaïn taûi Cäng ty âãø em dæûa vaìo âoï maì laìm viãûc täút hån sau naìy. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn, cuîng nhæ caïc phoìng ban chæïc nàng cuía cå quan vaì tháöy cä giaïo trong bäü män, cuìng toaìn thãø caïc tháöy cä giaïo trong nhaì træåìng âaî giuïp em hoaìn thaình baïo caïo naìy./. Âaì Nàông, Ngaìy 26 thaïng7 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn Lã Thë Thu Thaío Trang LÅÌI NOÏI ÂÁÖU 1 PHÁÖN 1: ÂÀÛC ÂIÃØM TÇNH HÇNH CHUNG TAÛI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ ( Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì træåìng Âaì Nàông) 3 Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû (thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì TBNT nhaì træåìng Âaì Nàông ) 3 Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn 3 Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû 6 Thuáûn låüi, khoï khàn vaì phæång hæåïng phaït triãøn 7 Âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút vaì cå cáúu täø chæïc quaín lyï 9 Âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút 9 Cå cáúu täø chæïc quaín lyï 9 Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn 12 Âàûc âiãøm täø chæïc bäü maïy kãú toaïn 12 Hçnh thæïc kãú toaïn vaì trçnh tæû chæïng tæì ghi säø 13 Váûn duûng hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn 14 PHÁÖN 2 : THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ ( Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì træåìng Âaì Nàông) 17 2.1 Nhæîng váún âãö chung vãö kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi xê nghiãûp xáy dæûng vaì dëch vuû 17 2.1.1 Khaïi niãûm vãö chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm 17 2.1.2 Phán loaûi chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm 18 2.1.3 Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê SX vaì tênh giaï thaình saín pháøm 19 2.2 Kãú toaïn chi phê saín xuáút gaûch hoa taûi Xê nghiãûp Xáy dæûng vaì dëch vuû theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn 20 2.2.1 Kãú toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp 20 2.2.2 Kãú toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp 22 2.2.3 Kãú toaïn chi phê saín xuáút chung 24 2.2.4 Täøng håüp chi phê saín xuáút 26 2.2.5 Kiãøm kã âaïnh giaï saín pháøm dåí dang 27 2.3 Thæûc traûng kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi xê nghiãûp xáy dæûng vaì dëch vuû 29 2.3.1 Âàûc âiãøm chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm 29 2.3.2 Trçnh tæû haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm 30 2.4 Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang vaì tênh giaï thaình saín pháøm 41 2.4.1 Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang 41 2.4.2 Tênh giaï thaình saín pháøm 43 PHÁÖN 3: MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG VAÌ DËCH VUÛ ( Thuäüc Cäng ty Xáy dæûng vaì Trang bë näüi tháút Nhaì træåìng Âaì Nàông) 44 3.1 Nhæîng æu âiãøm vaì nhæåüc âiãøm cuía cäng taïc chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm 44 3.1.1 Æu âiãøm 44 3.1.2 Nhæåüc âiãøm 46 3.2 Hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm 48 Kãút luáûn 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ.doc
Luận văn liên quan