Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ry xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội

Tại: Công ty xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội TOCONTAP MụC LụC Lời Nói đầu 4 Phần 1: Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội 1. Quá trình hình thành và phát triển 5 2. Cơ cấu tổ chức của công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội 6 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý. 7 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 8 2.3 Đặc điểm công tác kế toán của công ty 8 Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ry XNK Tạp phẩm Hà Nội 1. Khái quát ngành nghề kinh doanh 11 2. Thực trạng kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 11 3. Đánh giá một số chỉ tiêu và tình hình tài chính của Công ty 15 3.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn 15 3.2 Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 16 3.3 Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 17 4. Tình hình người lao động 18 Phần 3: Nhận xét và kết luân 1. Những khó khăn và thuận lợi của công ty hiện nay 20 2. Một số biến pháp làm tăng lợi nhuận 22 3. Một số kiến nghị, đề xuất .25 4. Kết luận 33 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ry xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®ßi hái tõng c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý, n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ nh»m n¾m b¾t, tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tõng b­íc kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ vÞ thÕ cña m×nh trong vµ ngoµi n­íc Víi sù gióp ®ì cña nhµ tr­êng, c¸c thµy c« trong Bé m«n Kinh tÕ – Tr­êng §H Th¨ng Long cïng víi sù gióp ®ì h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi, em ®· phÇn nµo cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh B¸o c¸o gåm 3 phÇn chÝnh PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi PhÇn III: NhËn xÐt vµ kÕt luËn MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh­ng do thêi gian, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. V× vËy, em rÊtt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, ®ãng gãp cña quý c«ng ty vµ c¸c thµy c« PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VietNam National Sundries Import - Export Corporation ( viÕt t¾t lµ TOCONTAP ) ®­îc thµnh lËp ngµy 5/3/1956. C«ng ty cã trô së ®Æt t¹i 36 Bµ TriÖu – quËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty XNK chuyªn nghiÖp trùc thuéc Bé Th­¬ng M¹i, TOCONTAP tù hµo cã bÒ dµy lÞch sö bu«n b¸n l©u n¨m nhÊt ë ViÖt Nam Tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· nhiÒu lÇn t¸ch dÇn mét sè bé phËn ®Ó thµnh lËp c¸c c«ng ty kh¸c. Cô thÓ lµ: N¨m 1964: T¸ch c«ng ty thµnh lËp ARTEXPORT N¨m 1971: T¸ch c«ng ty thµnh lËp BAROTEX N¨m 1972: T¸ch c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty giao cho bé phËn c«ng nghiÖp nhÑ qu¶n lý N¨m 1978: T¸ch c«ng ty thµnh lËp TEXTIMEX N¨m 1985: T¸ch c«ng ty thµnh lËp MECANIMEX N¨m 1987: T¸ch c«ng ty thµnh lËp LEAPRODOXIM N¨m 1990: T¸ch c«ng ty XNK phÝa Nam thµnh c«ng ty trùc thuéc Bé Th­¬ng M¹i §Õn n¨m 1993, ®Ó ®¸p øng ®iÒu kiÖn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng vô tæ chøc vµ cña ban gi¸m ®èc c«ng ty XNK T¹p phÈm, Bé Th­¬ng M¹i ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc sè 333 TM/TCCB ngµy 31/3/1993 C«ng ty hiÖn cã mét chi nh¸nh ®Æt t¹i H¶i Phßng, mét v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh chñ yÕu lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu t¹i ®ã, mét xÝ nghiÖp TOCAN chuyªn gia c«ng hµng xuÊt khÈu vµ mét xÝ nghiÖp liªn doanh s¶n xuÊt m× ¨n liÒn t¹i Lµo. Trong suèt gÇn 50 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty còng ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ bu«n b¸n víi trªn 70 n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng chØ giíi h¹n trong lÜnh vùc XNK thuÇn tuý mµ ®· më réng ra nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nh­ tiÕp nhËn gia c«ng l¾p r¸p, s¶n xuÊt theo mÉu m· kiÓu d¸ng cña kh¸ch hµng, ®æi hµng, hîp t¸c ®Çu t­ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, hîp danh, ®¹i lý xuÊt nhËp khÈu … C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng, Ng©n hµng NN & PTNT, Ng©n hµng BIDV vµ cã con dÊu riªng. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt ph¸p cña n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam vµ theo ®iÒu lÖ tæ chøc cña c«ng ty HiÖn nay vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ: 46 964 084 212 Trong ®ã vèn ph¸p ®Þnh: 17 822 206 059 Vèn tù bæ xung: 29 131 878 153 Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty kh«ng nh÷ng b¶o toµn ®­îc vèn mµ cßn ph¸t triÓn vµ më réng thªm 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi Khi ViÖt Nam chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã th× vÊn ®Ò lµ c«ng ty ph¶i cã mét bé m¸y chØ ®¹o kinh doanh gän nhÑ vµ nh¹y bÐn. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc ph¶i cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña toµn bé hÖ thèng, trong ®ã bé phËn kinh doanh ph¶i ®­îc t¨ng c­êng. §Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi vµ ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh, c«ng ty ®­îc tæ chøc theo lo¹i h×nh kÕt cÊu nh­ sau: Tr­íc kia, TOCONTAP cã 10 phßng qu¶n lý, n¨m 1992 cã 7 phßng qu¶n lý, hiÖn nay chØ cã 4 phßng. §ã lµ: + Phßng tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng + Phßng tµi chÝnh kÕt to¸n + Phßng tæng hîp + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ C«ng ty cã 7 phßng kinh doanh XNK, 2 chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ tp.HCM, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vµ chi nh¸nh t¹i c¸c n­íc + Phßng kinh doanh XNK 1 + Phßng kinh doanh XNK 2 + Phßng kinh doanh XNK 3 + Phßng kinh doanh XNK 4 + Phßng kinh doanh XNK 6 + Phßng kinh doanh XNK 7 + Phßng kinh doanh XNK 8 + Phßng kho vËn 2.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Phßng tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæng hîp Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ C¸c phßng kinh doanh XNK Phßng kho vËn C¸c chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc ¦u ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: C¸c phßng ban qu¶n lý vµ c¸c phßng kinh doanh ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh, bé m¸y thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi Ho¹t ®éng cña c«ng ty cã sù liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau thµnh mét hÖ thèng ®ång nhÊt trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t Ph¸t huy ®­îc sù ph©n c«ng hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn nh»m h­íng dÉn chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra 2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban Gi¸m ®èc: §øng ®Çu c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ Bé Th­¬ng M¹i vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty Phã gi¸m ®èc: Phô tr¸ch vÒ hµnh chÝnh ®ång thêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt Phßng tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng: Cã chøc n¨ng qu¶n lý, tuyÓn dông nh©n sù, thi hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n, tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao kinh nghiÖm tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý. §ång thêi qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o quyÒn lîi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. Hoµn tÊt kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi … Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: H¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh, tËp hîp c¸c chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n thu chi, h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o qu¶n sæ s¸ch chøng tõ vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh Phßng kho vËn lµm nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t hµng ho¸ ®îi ngµy xuÊt khÈu hoÆc ®îi ngµy b¸n cho c¸c c«ng ty trong n­íc Phßng tæng hîp: Qu¶n lý chung c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong néi bé c«ng ty, nghiªn cøu vµ ®­a ra c¸c th«ng c¸o b¸o chÝ, th«ng luËn Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: §¶m nhiÖm chøc n¨ng qu¶n trÞ vÒ hµnh chÝnh, xem xÐt vµ kÝ nhËn c¸c ®¬n tõ Phßng kinh doanh XNK: T×m kiÕm kh¸ch hµng, tháa thuËn hîp ®ång, ph­¬ng thøc giao nhËn, thanh to¸n, tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung. MÆc dï cã nhiÒu chi nh¸nh ph©n bæ trªn ®Þa bµn réng nh­ng c«ng t¸c kÕ to¸n chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n, c¸c chi nh¸nh vµ phßng kinh doanh chØ chuyÓn chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kÕ to¸n thanh to¸n néi bé Tr­ëng phßng kÕ to¸n Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n hµng ho¸ vµ kÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ KÕ to¸n TSC§ vµ kÕ to¸n m¸y Thñ quü Tr­ëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Lµ ng­êi trùc tiÕp th«ng tin kÕ to¸n lªn Gi¸m §èc vµ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c th«ng sè b¸o c¸o gióp Gi¸m §èc lËp c¸c ph­¬ng ¸n tù chñ tµi chÝnh Phã phßng kÕ to¸n gióp tr­ëng phßng kÕ to¸n ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi tiÒn göi ng©n hµng C¸c nh©n viªn kÕ to¸n gåm: + KÕ to¸n hµng ho¸ gåm 4 ng­êi phô tr¸ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt XNK hµng ho¸ cña mét sè phßng kinh doanh XNK cô thÓ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ l­îng hµng XNK vµ thanh to¸n tiÒn hµng + KÕ to¸n chi phÝ tËp hîp qu¶n lý vµ ph©n bæ mäi chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty cho hîp lý + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ thanh to¸n néi bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n thu chi trong néi bé doanh nghiÖp + KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ gåm mét ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn giao dÞch víi ng©n hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n thanh to¸n víi n­íc ngoµi, kiÓm tra vµ qu¶n lý c¸c chøng tõ ngo¹i + KÕ to¸n TSC§ kiªm kÕ to¸n m¸y theo dâi sù t¨ng gi¶m TSC§ tÝnh vµ trÝch hao mßn TSC§. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp sè liÖu cña c¸c phßng ®Ó ®­a lªn m¸y vi tÝnh kiÓm tra sè liÖu cña c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vµ b¶ng tæng kÕt tµi s¶n + Thñ quü qu¶n lý, gi¸m s¸t l­îng tiÒn hµng xuÊt – nhËp quü vµ tiÒn göi ng©n hµng + C¸c nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, xö lý bé chøng tõ, ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó theo dâi tËp trung HiÖn nay, TOCONTAP ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ” Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§HH: Gi¸ trÞ thùc tÕ Ph­¬ng ph¸p khÊu hao: KhÊu hao ®­êng th¼ng PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng Ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi Kh¸i qu¸t ngµnh nghÒ kinh doanh Môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng XNK s¶n xuÊt, liªn doanh, hîp t¸c ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån vËt t­, nguyªn liÖu vµ nh©n lùc cña ®Êt n­íc, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc LÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh XNK c¸c mÆt hµng t¹p phÈm vµ vËt t­, nguyªn liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc do c«ng ty khai th¸c tõ mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong, ngoµi n­íc vµ do c«ng ty tù s¶n xuÊt hoÆc liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t­ víi tæ chøc vµ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc mµ cã XNK uû th¸c, lµm ®¹i lý, m«i giíi, mua b¸n c¸c mÆt hµng cho c¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Bé Th­¬ng M¹i Tæ chøc s¶n xuÊt gia c«ng hµng XNK, liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t­ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i, s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, nhiÒu mÆt hµng … ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng XNK Mét sè mÆt hµng ®­îc s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi hoÆc b¸n trong n­íc nh­ng còng chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm tù gia c«ng lµ chÝnh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ch­a cao 2. Thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng hîp doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong mét doanh nghiÖp. Nh­ vËy, c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mét c«ng ty chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ã trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh Tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty XNK T¹p phÈm trong 2 n¨m 2004, 2005 ®¬n vÞ tÝnh: 1000® ChØ tiªu 2004 2005 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ 1. DTBH vµ CCDV 339.452.207 678.115.846 338.636.639 99,77 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 0 0 3. DTT vÒ BH vµ CCDV 339.452.207 678.115.846 338.636.639 99,77 4. GVHB 317.894.348 613.765.440 295.871.092 93,07 5. LN gép vÒ BH vµ CCDV 21.557.859 64.350.406 42.792.547 198,5 6. DTHDTC 2.324.936 5.662.458 3.337.722 143,55 7. CPTC 3.599.369 5.612.996 2.013.627 55,94 8. CPBH 15.617.957 52.811.091 37.193.134 238,14 9. CPQLDN 2.478.619 5.978.828 3.500.209 141,21 10. LNTT tõ H§SXKD 2.186.845 5.609.948 3.423.103 156,53 11. Thu nhËp kh¸c 821 680.444 679.623 82.779,9 12.Chi phÝ kh¸c 0 0 0 13. Lîi nhuËn kh¸c 821 680.44 679.623 82.779,9 14. Tæng LNTT 2.187.666 6.289.995 4.102.329 187,52 15 TTNDN ph¶i nép 700.053 1.761.309 1.061.256 151,6 16. LNST 1.487.613 4.528.797 3.041.184 204,43 NhËn xÐt: C«ng thøc tÝnh tû lÖ chªnh lÖch G(x )/ G(x-1) = Gx – G(x-1) * 100% G(x-1) Th«ng qua viÖc xem xÐt B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong hai n¨m 2004-2005, ta cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty kh¸ æn ®Þnh v× doanh thu vµ lîi nhuËn cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc ph¶n ¸nh c¸c häat déng kinh doanh cña c«ng ty lµ rÊt cã hiÖu qu¶. Cô thÓ: - ChØ tiªu doanh thu: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊo dÞch vô cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 678.115.846 t¨ng 338.636.639 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 99,77%. Cã thÓ nãi ®©y lµ kÕt qu¶ cao nhÊt trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kinh doanh ®ång thêi më réng quy m« s¶n xuÊt vµ nang cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng MÆt kh¸c trong 2 n¨m doanh nghiÖp kh«ng cã c¸c kho¶n gi¶m trõ, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn häat ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt cã hiÖu qu¶ ChØ tiªu gi¸ vèn hµng b¸n: T¨ng 93,07 %. Tû lÖ nµy xÊp xØ víi tû lÖ t¨ng doanh thu. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho lîi nhuËn cña c«ng ty ch­a cao. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch tèi ­u ®Ó gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n vµ n©ng cao lîi nhu©n ChØ tiªu doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Trong ho¹t ®éng tµi chÝnh, n¨m qua c«ng ty còng ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng, n¨m 2005 c«ng ty ®· t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n nh­: ®Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n, ®Çy t­ gãp vèn liªn doanh dµi h¹n … ®ång thêi doanh thu H§TC t¨ng lªn tõ c¸c kho¶n l·i do b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch tû gi¸. §ång thêi chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp gi¶m, lµ nguyªn nh©n lµm t¨ng lîi nhuËn tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ChØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ: N¨m 2005, lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®¹t 4.528.797.338 t­¬ng øng víi tû lÖ 204,43%. Doanh thu thuÇn t¨ng, kÐo theo lîi nhuËn rßng t¨ng. §iÒu ®ã chøng tá mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ m¹nh mÏ thÓ hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i T×nh h×nh Tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tµi s¶n vµ nguån vèn lµ nh÷ng yÕu tè quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ thùc chÊt kh¶ n¨ng tµI s¶n cña doanh nghiÖp, ta cã thÓ theo dâi b¶ng sau C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2004 - 2005 ( TrÝch BC§KT n¨m 2004-2005) ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Sè chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ Tµi s¶n A. TSL§ vµ §TNH 131.316.944 178.209.783 46.892.839 35,71 1. TiÒn 14.996.604 18.296.592 3.272.988 21,82 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 67.158.260 56.907.398 -10.250.862 -15,26 3. Hµng tån kho 47.794.911 96.585.414 48.790.383 102,08 4. TSL§ kh¸c 1.367.169 6.447.379 5.080.210 371,58 B. TSC§ vµ §TDH 13.680.332 24.964.759 11.284.427 82,49 1. TSC§ 12.995.332 24.279.759 11.284.427 86,83 2. §TTCDH 685.000 685.000 Tæng Tµi s¶n 144.997.276 203.174.542 58.177.266 40,12 Nguån Vèn A. Nî ph¶i tr¶ 95.045.151 137.595.425 42.550.274 44,76 1. Nî NH 58.548.866 114.267.130 55.718.264 95,16 2. Nî DH 33.069.026 21.362.157 -11.706.869 -35,4 3. Nî kh¸c 3.432.159 1.966.138 -1.466.021 -42,71 B. NVCSH 49.952.125 65.579.117 15.626.992 31,28 1.NVKD 46.719.272 47.208.895 489.623 1,04 Tæng NV 144.997.276 203.174.542 58.177.266 40,12 So s¸nh c¸c sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña n¨m 2004 víi 2005 ta nhËn thÊy quy m« vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2005 ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m 2004. Cô thÓ lµ Tæng tµi s¶n n¨m 2005 lµ 203.174.542 t¨ng lªn 58.177.266 so víi n¨m 2004 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 40,12% do + TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn mÆt n¨m 2005 lµ 18.296.592 t¨ng 3.272.988 so víi n¨m 2004 t­¬ng øng víi tû lÖ lµ 21,82% lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi vµ kh¶ n¨ng huy ®éng tiÒn cña c«ng ty tèt h¬n + C¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m -10.250.862 t­¬ng øng víi tû lÖ -15,26% + Hµng tån kho t¨ng 48.790.383 t­¬ng øng víi tû lÖ lµ 102,08% l­îng hµng tån kho t¨ng kh¸ lín lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng gi¶m. V× vËy cã thÓ thÊy viÖc lµm cÇn thiÕt trong n¨m tíi lµ ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m bít l­îng hµng tån trong kho, thu håi vèn, ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®µ ph¸t triÓn + Tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 11.284.427 ng.® t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ 86,83 lµ do thùc hiÖn mua míi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt, mua thªm mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô cho viÖc giao nhËn hµng ho¸ - VÒ nguån vèn: Nguån vèn kinh doanh t¨ng m¹nh. §Ó tµi trî cho vèn kinh doanh, c«ng ty ®· huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ vay ng¾n h¹n ng©n hµng, vay dµi h¹n, vay tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ vèn tõ trªn cÊp xuèng. Trong ®ã vån vay ng¾n h¹n ng©n hµng lµ chñ yÕu. §ång thêi c«ng ty còng gi¶m tû träng c¸c kho¶n nî dµi h¹n vµ nî kh¸c, gãp phÇn gi¶m hÖ sè nî vµ møc ®é rñi ro cho c«ng ty 3. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n 3.1 C¬ cÊu tµi s¶n , nguån vèn ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch TSL§ & §TNH/ Tæng TS 90,56 87,71 (2,85) TSC§ & §TDH/Tæng TS 9,44 12,29 2,85 Nî ph¶i tr¶/ Tæng NV 65,55 67,72 2,17 NVCSH/ Tæng NV 34,45 32,28 (2,17) Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ thÊy Tû träng TSL§ & §TNH/ Tæng TS n¨m 2005 lµ 87,71 gi¶m 2,85 so víi n¨m 2004 nh­ng tû träng TSC§ & §TDH/Tæng TS n¨m 2005 lµ 12,29% t¨ng 2,85% so víi n¨m 2004. §Ó lý gi¶i ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· mua s¾m tµi s¶n míi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, ®ång thêi tiÕn hµnh ®Çu t­ nhiÒu kho¶n dµi h¹n ®Ó cã hiÖu qu¶ cao h¬n VÒ nguån vèn: Tû träng Nî ph¶i tr¶/ Tæng NV n¨m 2005 lµ 67,72% t¨ng 2,17% vµ tû träng NVCSH/Tæng NV n¨m 2005 lµ 32,28% gi¶m 2,17%. Tû lÖ nî ph¶i tr¶ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi nguån vèn CSH ®iÒu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín nh­ng ®ång thêi còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña c«ng ty cßn yÕu kÐm. V× vËy, trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh ®Ó x©y dùng c¬ cÊu nguån vèn hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n 3.2 ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ChØ tiªu C«ng thøc tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi Tæng TSL§ Tæng nî ng¾n h¹n 2,24 1,56 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TSL§ - Hµng tån kho Tæng nî ng¾n h¹n 1,43 0,72 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 1,56 lÇn, gi¶m ®i 0,68 lÇn so víi n¨m 2004. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña n¨m 2005 vÉn lín h¬n 1 chøng tá dù tr÷ tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty d­ thõa ®Ó trang tr¶I cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ChØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 1,43 lÇn cßn n¨m 2005 lµ 0,72 lÇn. Nh­ vËy, n¨m 2005 chØ tiªu nµy gi¶m 0,70% so víi n¨m 2004. HÖ sè nµy gi¶m lµ do c¸c chØ tiªu tµi s¶n l­u ®éng, hµng tån kho, nî ng¾n h¹n ®Òu t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña hµng tån kho vµ nî ng¾n h¹n lín h¬n tèc ®é t¨ng tµi s¶n l­u ®éng. Nî ng¾n h¹n t¨ng lµ do n¨m 2005 c«ng ty ®· t¨ng kho¶n vay ng¾n h¹n ®Ó mua s¾m nguyªn liÖu, hµng ho¸. H¬n n÷a hµng tån kho còng t¨ng gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 2004, c«ng t¸c dù tr÷ hµng tån kho t¨ng 3.3 ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi ChØ tiªu C«ng thøc N¨m 2004 N¨m 2005 Tû suÊt lîi nhuËn rßng Lîi nhuËn rßng Doanh thu thuÇn 0,44 0,67 Tû suÊt sinh lêi trªn tæng tµi s¶n Lîi nhuËn rßng Tæng tµi s¶n 1,026 2,23 Tû suÊt sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn rßng Vèn chñ së h÷u 2,98 6,91 ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn rßng n¨m 2005 lµ 0,67% cã nghÜa lµ cø mét ®ång doanh thu t¹o ®­îc 0,67 ®ång lîi nhuËn. Qua ph©n tÝch ta thÊy lîi nhuËn vµ doanh thu cña n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004, ®ång thêi tû suÊt lîi nhuËn rßng l¹i t¨ng lµ do tèc ®é t¨ng doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn, ph¶n ¸nh c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ cña c«ng ty ®· cã nhiÒu biÕn ®æi tÝch cùc ChØ tiªu tû suÊt sinh lêi trªn tæng tµi s¶n n¨m 2005 lµ 2,23 tøc lµ mét ®ång vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n t¹o ra 2,23 ®ång lîi nhuËn, cßn n¨m 2004 th× mét ®ång vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n t¹o ra ®­îc 1,026 ®ång lîi nhuËn. Nh­ vËy tû suÊt n¨m 2005 lín h¬n n¨m 2004 lµ 1,204%. Së dÜ cã sù t¨ng nµy lµ do tû lÖ t¨ng tæng tµi s¶n cña n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ 40,12% thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi tû lÖ t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ lµ 204,43% ChØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 6,91% nghÜa lµ mét ®ång vèn bá ra t¹o ®­îc 6,91 ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cao h¬n nhiÒu so víi tû suÊt sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u cña n¨m 2004 ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ viÖc sö dông vèn chñ së h÷u ngµy cµng tèt h¬n. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng nµy lµ do n¨m 2005 nguån vèn chñ së h÷u ®· t¨ng 15.626.992 ®ång so víi n¨m 2004 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 31,28% trong khi ®ã lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng t¨ng 204,43% 4. T×nh h×nh ng­êi lao ®éng HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ tri thøc, khi mµ trong gi¸ trÞ s¶n phÈm cã h¬n 80% lµ hµm l­îng chÊt x¸m th× yÕu tè con ng­êi ®­îc ®Æt vµo mét vÞ trÝ quan träng. Tãm l¹i muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nhÊt lµ khi ViÖt Nam gia nhËp vµo tæ chøc th­¬ng m¹i WTO, kh«ng thÓ kh«ng nghiªn cøu, quan t©m ®Õn yÕu tè con ng­êi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu hµnh vµ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt vµ lµm thÕ nµo ®Ó thu hót vµ ®­îc nh©n tµi HiÖn nay c«ng ty cã mét sè l­îng nh©n viªn lín, vÒ tr×nh ®é häc vÊn 90% nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng Møc l­¬ng c¬ b¶n cña n¨m 2005 lµ 1.760.000 ®ång/th¸ng, t¨ng 378.000 ®ång so víi n¨m 2004. Lý do lµ do møc ®é t¨ng tr­ëng cña c«ng ty ngµy cµng cao §µo t¹o vµ tuyÓn dông §Ó më réng ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu lao ®éng ®èi víi c«ng ty còng t¨ng. ViÖc tæ chøc tuyÓn dông ®­îc c«ng ty kiÓm so¸t chÆt chÏ ( th«ng b¸o tuyÓn dông qua b¸o ®µi, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tr­êng ®¹i häc trong khèi kinh tÕ, tuú vµo nhu cÇu sö dông nh©n lùc mµ c«ng ty còng cã nh÷ng ph­¬ng ¸n vµ yªu cÇu k¸hc nhau). Ngoµi ra, c«ng ty còng kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé nh÷ng nh©n viªn trong c«ng ty. KÕt hîp víi viÖc x©y dùng chiÕn l­îc qu¶n lý nguån nh©n lùc theo ph­¬ng ph¸p qu¶n lý b»ng môc tiªu (MBO) ChÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé ng­êi lao ®éng C«ng ty trÝch ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. Ban hµnh chÕ ®é l­¬ng th­ëng theo kÕt qu¶ lao ®éng, chÕ ®é trî cÊp thai s¶n cho lao ®éng n÷ … Cè g¾ng ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nhiªn viªn, ®¶m b¶o cuéc sèng cho nh©n viªn. Tõ ®ã gi¸n tiÕp thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn, ®Èy nhanh hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn Hµng n¨m ®Òu cã thi ®ua khen th­ëng t¹o ra ®éng lùc lµm viÖc vµ kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i phÊn khëi. §¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ m·n nhu cÇu th¨ng tiÕn cña hä PhÇn iii: NhËn xÐt vµ kÕt luËn 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty hiÖn nay Cïng víi sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n lµ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thø kh«ng nhá ®èi víi mçi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i – XNK, mét trong nh÷ng mòi nhän ®ãng gãp to lín trong sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña c¶ n­íc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, sù t¨ng tr­ëng ®ã lµ sù cè g¾ng kh«ng ngõng nghØ, biÕt n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi thuËn lîi vµ v­ît qua nh÷ng khã kh¨n lu«n t¸c ®éng vµo doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó t×m kiÕm vµ gia t¨ng lîi nhuËn cña m×nh. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng lu«n tiÒm Èn nh÷ng mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n Nh÷ng thuËn lîi C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng còng tån t¹i trong mét m«i tr­êng n¨ng ®éng cña mét nÒn kinh tÕ cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ æn ®Þnh. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi ®Êt n­íc ®ang chuÈn bÞ gia nhËp WTO th× lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®ang lµ sù quan t©m ®Æc biÖt bëi tÇm quan träng cña nã, Nhµ n­íc cïng hÖ thèng chÝnh s¸ch, quy chÕ, chÕ ®é … vµ hÖ thèng luËt ph¸p ngµy cµng hoµn thiÖn sÏ t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh tù do, b×nh ®¼ng vµ lµnh m¹nh trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng, gãp phÇn gióp c¸c c«ng ty vµ doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¬n XuÊt ph¸t tõ b¶n th©n c«ng ty, víi nguån nh©n lùc dåi dµo vµ n¨ng lùc tr×nh ®é ngµy cµng cao, sù hiÓu biÕt, tÝnh thËn träng, ý thøc v­¬n lªn häc hái … cña hä lµ mét ®éng lùc m¹nh mÏ gióp c«ng ty v­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch, ®­a c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng C«ng ty ®­îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¶m b¶o cho viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ thu mua hµng vµ vËn chuyÓn nh­ nhµ kho, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, m¸y mãc, th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i … t¹o ®iÒu kiÖn cho bé phËn kinh doanh cña c«ng ty ho¹t ®éng mét c¸ch linh ho¹t, chÝnh x¸c, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tiÕt kiÖm chi phÝ, thêi gian, n©ng cao ®­îc lîi nhuËn cña m×nh XuÊt ph¸t tõ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù gia nhËp quèc tÕ vµ thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c thÞ tr­êng lín nh­ Mü, NhËt… më réng quan hÖ víi c¸c n­íc C«ng ty cã trô së t¹i 36 Bµ TriÖu – Hµ Néi nªn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong kinh doanh. Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ cña c¶ n­íc, tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp lín, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng, ®èi t¸c, ®ång thêi c«ng ty l¹i ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan cÊp trªn nh­ Nhµ n­íc, Bé Th­¬ng M¹i … Nh÷ng thuËn lîi trªn sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt, ®Çy triÓn väng ®Ó c«ng ty duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nã t¹o nªn vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng trong n­íc mµ c¶ n­íc ngoµi vµ t¹o ®­îc niÒm tin cho mçi kh¸ch hµng Tuy nhiªn, kh«ng chØ cã nh÷ng thuËn lîi mµ cßn cã c¶ nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t vµ nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn, lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nh÷ng khã kh¨n Gi¸ c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, x¨ng dÇu, s¾t thÐp, kim lo¹i, nhùa ®Òu t¨ng vµ gi÷ ë møc cao ¶nh h­ëng tíi s¶n xuÊt trong n­íc, tõ ®ã lµm gi¶m nhu cÇu xuÊt khÈu ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®ãng b¨ng, ngµnh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông suy gi¶m, t×nh tr¹ng gi¶i ng©n chËm lµm cho kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¾t thÐp vµ sau ®ã lµ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho x©y dùng nh­ nhu cÇu ®iÖn, m¸y b¬m n­íc … ®Òu suy gi¶m m¹nh. C¸c hµng ho¸ tiªu dïng vµ mét sè lo¹i nguyªn liÖu còng cã xu h­íng gi¶m cÇu dÉn ®Õn nhu cÇu nhËp khÈu gi¶m Gi¸ c¶ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ vÉn tiÕp tôc t¨ng, mua ngo¹i tÖ khã kh¨n th­êng ph¶i mua k× h¹n, ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh nhËp khÈu L·i suÊt tÝn dông tiÕp tôc t¨ng ë møc cao, chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ngµy cµng theo h­íng chÆt chÏ h¬n còng lµ yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«g ty Gi¸ c¶ cña mét sè mÆt hµng néi ®ia, mét sè nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo phôc vô cho s¶n xuÊt t¨ng cao lµm cho hµng tiªu dïng chËm, ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay cña vèn vµ nhu cÇu sö dông vèn cña c«ng ty, ®ång thêi lµm cho viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu gÆp nhiÒu khã kh¨n ChÝnh s¸ch qu¶n lý XNK, c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, h¶i quan, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ch­a minh b¹ch râ rµng lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu biÕn ®éng, khã kh¨n, ph¸t sinh thªm nhiÒu chi phÝ. §Æc biÖt viÖc thùc hiÖn luËt thuÕ XNK míi n¨m 2006 vµ biÖn ph¸p tham vÊn gi¸ g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng XNK cña c«ng ty. Võa mÊt thªm thêi gian, c«ng søc, chi phÝ, g©y bøc xóc cho c¶ c¸n bé trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng §Æc biÖt víi c«ng ty, n¨m 2005 lµ n¨m tiÕn hµnh c¸c thñ tôc, c¸c b­íc ®Ó cæ phÇn ho¸, chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn. C«ng viÖc nµy còng tèn nhiÒu thêi gian c«ng søc, gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i vµ vÊn ®Ò ph¸t sinh b»ng nhiÒu cuéc häp lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc tËp trung c«ng søc vµo c«ng t¸c kinh doanh MÆc dï gÆp khã kh¨n nh­ng víi tinh thÇn ®oµn kÕt, ý chÝ phÊn ®Êu v­¬n lªn, víi sù thËn träng hîp lý tronh kinh doanh, c«ng ty ®· v­ît qua nh÷ng giai ®o¹n khã kh¨n, thùc hiÖn v­ît mäi chØ tiªu ®­îc giao, kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh thu nhËp cho toµn thÓ c«ng nh©n viªn. Kh«ng nh÷ng thÕ víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong n¨m 2005 vµ nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· vinh dù ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­ong lao ®éng hµng nhÊt. §©y lµ ®ßn bÈy cao quý nhÊt ®èi víi c«ng ty, lµ ®ßn bÈy ®éng viªn toµn thÓ anh chÞ em trong c«ng ty thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao trong thêi gian tíi vµ c¸c n¨m tiÕp theo, t¹o ®µ cho c«ng ty ph¸t triÓn, giµnh nhiÒu th¾ng lîi khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn 2. Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty Chñ ®éng t×m nguån hµng, kh¸ch hµng NhËn thÊy ®­îc vai trß cña c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch giao kho¸n cho tõng phßng kinh doanh. §­îc sù ñy quyÒn cña Gi¸m ®èc, c¸c phßng kinh doanh ®· chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån hµng ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó, t¹o kim ng¹ch XNK. KÕt qu¶ lµ c¸c mÆt hµng XNK cña c«ng ty ®­îc më réng h¬n, trong ®ã cã nh÷ng mÆt hµng míi, sè l­îng hîp ®ång ®­îc kÝ kÕt t¨ng lªn ®¸ng kÓ, kh¸ch hµng cña c«ng ty ( c¶ trong vµ ngoµi n­íc ) ®­îc më réng. Ngoµi nh÷ng thÞ tr­êng quen thuéc nh­: Hµn Quèc, NhËt B¶n, Singapore .. HiÖn nay c«ng ty ®· më réng ra nhiÒu thÞ tr­êng kh¸c nh­: Mü, Achentina, Braxin … vµ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn ®· xuÊt khÈu ®­îc hµng thñ c«ng mü nghÖ sang thÞ tr­êng Mü Nh­ vËy ®Ó më réng quy m«, t¨ng lîi nhuËn, c«ng ty nªn chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng, nguån hµng míi ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ Trong c¬ chÕ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng quèc tÕ ®ßi hái ph¶i quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x©m nhËp thÞ tr­êng. §iÒu ®ã gióp c«ng ty trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, chñ ®éng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó kinh doanh nh÷ng mÆt hµng phï hîp. KÕt qu¶ lµ thÞ tr­êng tiªu thô ®­îc më réng h¬n tr­íc, tuy nhiªn c«ng ty còng cÇn chó ý tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm h¬n n÷a ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, vÞ thÕ, uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng Sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh §©y lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh ®Ó n©ng cao lîi nhuËn. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua, ta thÊy chi phÝ ( ®Æc biÖt lµ chi phÝ gi¸ vèn ) cßn ë møc rÊt cao so víi doanh thu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: TÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng víi chi phÝ thÊp æn ®Þnh thiÕt lËp mèi kinh doanh chÆt chÏ víi nhµ cung øng ®¶m b¶o cung øng nguån hµng kÞp thêi, chÊt l­îng cao phôc vô c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty TiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp ( chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ) t¨ng c­êng chi cho ho¹t ®éng b¸n hµng nh­ qu¶ng c¸o, nghiªn cøu thÞ tr­êng … §ång thêi qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ: Chi phÝ v¨n phßng, chi phÝ tiÕp kh¸ch … nh»m gi¶m thiÓu c¸c kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt X©y dùng c¬ cÊu vèn hîp lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ViÖc nghiªn cøu vèn ë c«ng ty XNK T¹p phÈm cho thÊy tû träng nî cña c«ng ty lµ kh¸ cao ( chiÕm kho¶ng 67,72% nguån vèn) trong ®ã chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n chiÕm gÇn 83,04% ®©y lµ c¬ cÊu vèn kh«ng hîp lý, cho nªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng c¬ cÊu vèn hîp lý h¬n: TiÕp tôc ®µm ph¸n víi c¸c ng©n hµng c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n vµ gi¶m chi phÝ l·i vay trong nh÷ng n¨m tíi Chñ ®éng t×m kiÕm c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n nh­: Vèn Ng©n s¸ch cÊp bæ sung, vay ng©n hµng, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vèn vay tõ c¸n bé c«ng nghiªn viªn c«ng ty ®Ó dÇn dÇn thay thÕ nguån vèn ng¾n h¹n Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc n¨m 2005 th× viÖc sö dông vèn vay ( tõ ng©n hµng, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ) sÏ khÕch ®¹i kÕt qu¶ kinh doanh vµ tiÕt kiÖm ®­îc thuÕ tõ kho¶n l·i vay. MÆt kh¸c, hiÖn nay viÖc vay ng©n hµng cña c«ng ty lµ hÕt søc thuËn lîi, ®· cã møc l·i trÇn cho vay hîp lý nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty liªn tóc vµ cã hiÖu qu¶ §Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, viÖc vay vèn tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh kh«ng cÇn thÕ chÊp, kh«ng giíi h¹n theo tû lÖ vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp mµ c¨n cø vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh V× vËy, x©y dùng c¬ cÊu vèn hîp lý vµ huy ®éng kÞp thêi nguån vèn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh­ng cÊn ®Ò quan träng lµ qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ®ã nh­ thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ ? Trong nh÷ng n¨m qua, qu¶n lý vèn cña c«ng ty cßn l·ng phÝ, kh«ng hiÖu qu¶, thu nhËp mang l¹i cßn ch­a t­¬ng xøng víi nguån vèn bá ra. Do ®ã c«ng ty cÇn: Qu¶n lý chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ Vèn cè ®Þnh nh­: hÖ thèng nhµ x­ëng, kho tµng, cöa hµng, v¨n phßng c«ng ty … TiÕt kiÖm chi phÝ v¨n phßng, chç lµm ph¶i s¾p xÕp hîp lý, khoa häc … sÏ gi¶m ®­îc mét kho¶n lín chi phÝ cho c«ng ty Qu¶n lý Vèn l­u ®éng: C«ng t¸c kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ hµng ho¸ ph¶i ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, võa tiÕt kiÖm chi phÝ l­u kho ®ång thêi võa ®¸p øng kip thêi nhu cÇu kh¸ch hµng, cÇn nhanh chãng gi¶i quyÕt c¸c kho¶n ph¶i thu. Tuy nhiªn chÝnh s¸ch cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng còng lµ biÖn ph¸p tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó ®Èy nhanh tiªu thô hµng ho¸. Nh­ng víi tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i thu lín hiÖn nay ®· lµm gi¶m kú lu©n chuyÓn vèn, gi¶m hiÖu suÊt sö dông vèn kinh doanh vµ vßng quay Vèn l­u ®éng. V× vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc vËn ®éng nh»m gi¶m kho¶n ph¶i thu xuèng Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng §èi víi mçi c«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong kinh doanh. §©y chÝnh lµ bé phËn ®Ò ra vµ theo dâi chØ ®¹o c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc kinh doanh. Kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn dµi l©u cña c«ng ty Nh×n chung, c¬ c¸u qu¶n lý phßng ban cña C«ng ty lµ hîp lý. C¸c phßng ban chøc n¨ng s¾p xÕp phï hîp víi c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n nh­ phßng KÕ to¸n tµi chÝnh, phßng kinh doanh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh CÇn tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp. §ång thêi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, båi d­ìng lÝ luËn chÝnh trÞ, kiÕn thøc qu¶n lý cho ®éi ngò l·nh ®¹o Cæ phÇn ho¸ c«ng ty, chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, ®©y lµ h×nh thøc kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi vµ ®· ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm cña nã nh­ n©ng cap hiÖu qu¶ qu¶n lý, huy ®éng thªm vèn cho c«ng ty… MÆt kh¸c, ®©y còng lµ vÊn ®Ò n»m trong chÝnh s¸ch tæ chøc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña Nhµ n­íc ta. Do ®ã nÕu c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ sÏ ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn ®©y còng kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc ®¬n gi¶n bëi lÏ c«ng ty sÏ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh­: ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ c«ng ty. H¬n n÷a, do lµ n¨m ®Çu tiªn ho¹t ®éng d­íi d¹ng c«ng ty cæ phÇn cho nªn viÖc b¸n cæ phiÕu ra thÞ tr­êng bªn ngoµi còng gÆp nhiÒu khã kh¨n 3. Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi KiÕn nghÞ Nhµ n­íc Tõ §¹i héi VIII d· x¸c ®Þnh: §Ó ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc ph¶i më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i tranh thñ vèn, c«ng nghÖ vµ gia nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ nh­ng ph¶i trªn c¬ së ®éc lËp, tù chñ, ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè néi lùc trong n­íc lµ chÝnh, bao gåm c¸c nguån lùc ®Êt ®ai, con ng­êi, tµi nguyªn, trÝ tuÖ Trªn thùc tÕ, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Nh­ vËy, Nhµ n­íc ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh­ ph¸t triÓn cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi nãi riªng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, Nhµ n­íc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: Nhµ n­íc cÇn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ phï hîp víi thùc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Nh­ng chÝnh s¸ch XNK ph¶i ®¶m b¶o viÖc tham gia XNK cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, võa cã lîi cho doanh nghiÖp, võa cã lîi cho ®Êt n­íc. MÆc dï khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh­ng kh«ng nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trµn lan cho mäi ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn XNK trùc tiÕp bëi sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp trong n­íc c¹nh tranh mua hµng xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®èi t¸c n­íc ngoµi Ðp gi¸ lµm thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ. §ång thêi, Nhµ n­íc còng nªn b¶o hé cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ Bªn c¹nh khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, cÇn ®Èy m¹nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i, më réng thÞ tr­êng, më régn quan hÖ quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp t×m thÞ tr­êng míi, ®Èy nhanh tiÕn tr×nh th­¬ng m¹i quèc tÕ Nhµ n­íc cÇn tËp trung vèn ng©n s¸ch h¬n n÷a ®Ó ­u tiªn ®óng møc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng Thªm vµo ®ã lµ t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c chÝnh s¸ch thuÕ nh»m khuyÕn khÝch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµ khuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt thu vµ l¹m thu thuÕ kh«ng c«ng b»ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong mét nÒn thuÕ kho¸ b×nh ®¼ng. Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc xin hoµn thuÕ, miÔn thuÕ do thñ tôc giÊy tê cßn nhiÒu phøc t¹p. Cho nªn, Nhµ n­íc cÇn ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh míi nh»m gi¶m bít mét sè thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp. CÇn ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó huy ®éng vèn vµ vay vèn, t¨ng vèn cho vay trung vµ dµi h¹n nhÊt lµ ®èi víi c¸c ngµnh cho chu kú kinh doanh vµ thu håi vèn dµi §iÒu chØnh vµ ®iÒu tiÕt chÝnh s¸ch l·i suÊt, tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh, hîp lý, phï hîp víi søc mua thùc tÕ cña ®ång ViÖt Nam, tÝch cùc t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång ViÖt Nam cã gi¸ trÞ chuyÓn ®æi, t¨ng dù tr÷ ngo¹i hèi Nhµ n­íc ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh, quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh mµ cô thÓ lµ qu¶n lý doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn nh»m t¹o nÒn t¶ng cho c¸c doanh nghiÖp cã qu¶n lý tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh, ®éc lËp trong kinh doanh §Ò nghÞ Vô vµ chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c«ng ty h¬n n÷a, th­êng xuyªn cÊp thªm vèn kinh doanh ®Ó cã ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng quy m« vèn, ®Èy m¹nh doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt víi c«ng ty N¨m 2006 lµ n¨m cã ý nghÜa quan träng, lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. H¬n n÷a, chóng ta ®ang tiÕn dÇn vµo héi nhËp WTO, ®©y sÏ lµ thuËn lîi cho hîp t¸c kinh tÕ cña n­íc ta ph¸t triÓn h¬n. Nh­ng còng lµ nh÷ng th¸ch thøc to lín t¹o ra thÕ c¹nh tranh gay g¾t, bÊt lîi cho nÒn kinh tÕ n­íc ta. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù biÕn chuyÓn tÝch cùc vÒ chÊt, chuÈn bÞ ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, cã h­íng ®i ®óng ®¾n, cã m« h×nh tæ chøc kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tÝch cùc chuÈn bÞ s½n sµng mäi hµnh trang ®Ó b­íc vµo thiªn niªn kû míi, tham gia héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi - §Èy m¹nh thu mua, khai th¸c, tiªu thô hµng xuÊt khÈu S¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh»m x¸c ®Þnh chi phÝ bá ta vµ kÕt qu¶ thu vÒ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, t¹o kh¶ n¨ng t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l­u ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng Thùc tÕ cho thÊy trong n¨m qua, c«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu lµ chæi quÐt s¬n, g¹o ( chiÕm 70% gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu ) song chñ yÕu lµ hµng gia c«ng. Mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu tr­íc ®©y nh­ hµng gèm sø, thñ c«ng mü nghÖ th× nay hÇu nh­ kh«ng cßn, nguyªn nh©n lµ tõ l©u nay c¸n bé c«ng ty ng¹i lµm v× khã kh¨n, vÊt v¶ nªn doanh thu hµng xuÊt khÈu cßn Ýt N¨m tíi, d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn cã thÓ doanh sè tiªu thô, lîi nhuËn sÏ gi¶m v× ph¶i c©n ®èi gi÷a tiÒn l­¬ng vµ cæ tøc. Tuy nhiªn ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn vµ ®Ó t¨ng lîi nhuËn, c«ng ty cÇn ®Èy nhanh c«ng t¸c xuÊt khÈu, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu, ®Èy m¹nh c«ng t¸c th¨m dß thÞ tr­êng, th­êng xuyªn tham gia héi chî c¸c n­íc ®Ó tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m thu hót ng­êi tiªu dïng, kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn chó ý h¬n n÷a tíi c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu trÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t, ph¶i n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh­: t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, nhu cÇu tiªu dïng, sù c¹nh tranh c¶u c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong thÞ tr­êng ®ã T¹o uy tÝn víi b¹n hµng cò vµ t¨ng c­êng më réng mèi quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng míi, tõ ®ã æn ®Þnh kh¸ch hµng th©n quen cña c«ng ty. Cã nh­ vËy sè l­îng hîp ®ång ®­îc kÝ kÕt vµ thùc hiÖn míi ngµy cµng t¨ng lªn Cè g¾ng khai th¸c hµng nhËp khÈu, më réng thÞ tr­êng néi ®Þa C«ng ty ph¶i lu«n gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c«ng ty n­íc ngoµi nhÊt lµ c¸c ®¹i lý cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. Do vËy, víi iu tÝn vµ mèi quan hÖ l©u n¨m c«ng ty sÏ cã ®­îc nh÷ng ­u ®·i vÒ nhiÒu mÆt nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, thêi h¹n thanh to¸n … C«ng ty cÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó nhËp c¸c mÆt hµng phï hîp. CÇn më réng hÖ thèng ph©n phèi nh­ c¸c ®¹i lý tiªu thô, tÝch cùc chµo hµng, tham gia héi chî trong n­íc ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ tr­êng. Më réng vµ x©y dùng thªm kho tµng, bÕn b·i, n©ng cao c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®¶m b¶o an toµn chÊt l­îng cho s¶n phÈm Bªn c¹nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu tù doanh, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh XNK uû th¸c, ®©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho c«ng ty. C«ng ty cÇn tËn dông ­u thÕ ®­îc phÐp XNK cña m×nh mµ ®­a ra møc hoa hång æn ®Þnh vµ hîp lý ®Ó thu hót nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng cã chøc n¨ng kinh doanh XNK ký hîp ®ång XNK uû th¸c. Nh­ng còng nªn x¸c ®Þnh møc hoa hång tèi thiÓu vµ tèi ®a cho tõng lo¹i hîp ®ång nh»m t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× nhÊt thiÕt ph¶i chñ träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý. MÆc dï ban l·nh ®¹o c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc kiÓm so¸t vµ qu¶n lý tµi chÝnh song vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh Qua xem xÐt ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý cña c«ng ty, ta thÊy chi phÝ gi¸ vèn hµng ho¸ rÊt cao, tû lÖ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt lín, cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tû lÖ t¨ng doanh thu, ®Æc biÖt lµ chi phÝ b¸n hµng t¨ng gÇn gÊp 3 lÇn, ®iÒu nµy lµm gi¶m tû lÖ t¨ng cña lîi nhuËn. Do ®ã n¨m tíi c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®Þnh møc chi phÝ cho mçi ph­¬ng ¸n kinh doanh, c¾t gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong ®Þnh møc cã thÓ. Qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ KÕt qu¶ thùc hiÖn XNK n¨m 2004-2005 cho thÊy cã sù chªnh lÖch kh¸ lín vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. C«ng ty ®· tuyªn d­¬ng khen th­ëng cho 3 phßng nép l·I vµ phÝ qu¶n lý cao nhÊt lµ phßng XNK 8, XNK 3 vµ XNK 1, th­ëng cho 3 phßng kinh doanh cã kim ng¹ch thùc hiÖn cao nhÊt lµ phßng XNK 3, XNK 8 vµ chi nh¸nh H¶i Phßng. §ång thêi phª b×nh phßng XNK 6 vµ chi nh¸nh Tp. HCM. C«ng ty cÇn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh Ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, t¨ng c­êng ®oµn kÕt gi÷a c¸c phßng kinh doanh nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch cao nhÊt. C¸c ph­¬ng ¸n triÓn khai ph¶i ®­îc triÓn khai, gi¸m ®èc mét c¸ch chÆt chÏ, s¸t xao nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn còng nh­ chÊt l­îng kinh doanh cña c«ng ty. Ngoµi ra mèi quan hÖ víi c¸c chi nh¸nh còng cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ c«ng ty ph¶i quan t©m ®Õn viÖc chØ ®¹o ®èi víi c¸c chi nh¸nh trong kinh doanh §èi víi bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty cÇn tinh gi¶m bé m¸y mét c¸ch hîp lý trªn nguyªn t¾c gi÷ l¹i mét sè c¸n bé qu¶n lý cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m ®­¬ng c«ng viÖc. C«ng ty cÇn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. tay nghÒ cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Bªn c¹nh ®ã, ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a mèi quan hÖ vµ tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c bé, ngµnh, c¬ quan h÷u quan… t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh còng cÇn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi sù biÕn ®éng cña tý gi¸ hèi ®o¸i tõ ®ã lËp ph­¬ng ¸n mua ngo¹i tÖ víi gi¸ hîp lý vµ lùa chän ngo¹i tÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n. §ång thêi cÇn thùc hiÖn tèt chÕ ®é qu¶n lý chøng tõ, sæ s¸ch ®¶m b¶o chÊp hµnh tèt ph¸p luËt cña Nhµ n­íc N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty Quy m« vèn ¶nh h­ëng lín tíi c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh«ng cã vèn hoÆc vèn qu¸ Ýt sÏ ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hay thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty. V× vËy, muèn kinh doanh cã l·i doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý vèn chÆt chÏ h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n, vèn cã thÓ quay vßng nhanh h¬n ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn trong thêi gian ng¾n nhÊt §èi víi VC§: Trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§, c«ng ty cÇn ph©n lo¹i TSC§ râ rµng ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é hao mßn cña tõng lo¹i, tiÕn hµnh trÝch khÊu hao hîp lý ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña TSC§ tham gia vµo s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. Thanh lý hoÆc thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh nh÷ng TSC§ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông, cò, l¹c hËu... T¨ng c­êng cñng cè hÖ thèng qu¶n lý TSC§, thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng nh»m b¶o vÖ vµ n©ng cao thêi gian sö dông, bªn c¹nh ®ã còng nªn th­êng xuyªn söa ch÷a lín TSC§ theo ®óng kÕ ho¹ch, söa ch÷a vµ n©ng cÊp mét sè kho tµng phôc vô cho viÖc dù tr÷ hµng ho¸ §èi víi VL§: §©y lµ chØ tiªu chiÕm tû träng lín, chñ yÕu trong tæng sè VL§ cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh phÇn lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, sù tån t¹i cña c«ng ty, v× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ c«ng ty cÇn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau: Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu, t¨ng nhanh vßng quay VL§, thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng cho nh÷ng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ tr¶ tr­íc. §Ó kÝch thÝch tiªu thô hµng ho¸, ®Èy nhanh vßng quay cña VL§, c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng thøc chiÕt khÊu thanh to¸n hîp lý trªn doanh thu ®èi víi kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín, thanh to¸n tr­íc kú h¹n. §ång thêi, c«ng ty còng nªn bá vèn cña m×nh ®Ó thanh to¸n kÞp thêi ®Ó gi¶m kho¶n l·i vay ph¶i tr¶ §èi víi hµng nhËp khÈu, c«ng ty còng nªn lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi, ®¶m b¶o an toµn tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ b¹n hµng n­íc ngoµi tõ chèi hoÆc kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n tiÒn hµng Tæ chøc qu¶n lý tèt c¸c kho¶n c«ng nî §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu: §©y lµ kho¶n chiÕm tû träng lín thø hai trong VL§ cña c«ng ty nh­ng tû lÖ cña nã trong n¨m qua ®· cã sù gi¶m sót so víi nh÷ng n¨m tr­íc, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· rÊt quan t©m vµ cã nhiÖu biÖn ph¸p trong viÖc thu håi nî, gi¶m l­îng vèn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông, t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, t¨ng VL§ cho c«ng ty, tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy tèt h¬n n÷a c«ng t¸c nµy, c«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: + Cã chÝnh s¸ch, tû lÖ chiÕt khÊu nhÊt ®Þnh gióp kh¸ch hµng øng tr­íc hoÆc thanh to¸n ngay + Quy ®Þnh râ rµng vÒ thêi h¹n tr¶ nî vµ tû lÖ l·i suÊt mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ nÕu nh­ kh¸ch hµng xin thanh to¸n chËm, kh«ng ®óng thêi h¹n, cã thÓ tÝnh theo l·i suÊt qu¸ h¹n cña Ng©n hµng + TiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî thµnh nî cã thÓ tr¶ ®óng h¹n, nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, cã biÖn ph¸p xö lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, tæ chøc riªng mét bé phËn lµm c«ng t¸c thu håi nî, g¾n liÒn quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô + Th­êng xuyªn cö c¸n bé cã kh¶ n¨ng tíi c¬ së ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî + Tr­íc khi cho kh¸ch hµng nî, c«ng ty cÇn t×m hiÓu vµ n¾m vòng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä ®Ó gi¶m tíi møc thÊp nhÊt rñi ro tµi chÝnh, gióp c«ng ty lµm ¨n víi nh÷ng kh¸ch hµng ®¸ng tin cËy §èi víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña c«ng ty chñ yÕu lµ kho¶n ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô, ph¶i tr¶ ng©n hµng. §Ó n©ng cao uy tÞn cña m×nh, tr¸nh rñi ro cho c«ng ty, c«n ty ph¶i c©n nh¾c gi÷a thanh to¸n ngay hay chê hÕt h¹n tÝn dông míi thanh to¸n ®Ó tranh thñ sù ­u ®·i cña c¸c nhµ cung cÊp. Tuy nhiªn nÕu sù ­u d·i ®ã cã gi¸ trÞ kh«ng cao, c«ng ty cã thÓ gi÷ l¹i tiÒn ®Ó ®Çu t­ vµo kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, kÞp thêi tr­íc h¹n thanh to¸n råi míi thanh to¸n theo ®óng h¹n Ngµy nay, Ng©n hµng th­êng chÆt chÏ trong thêi h¹n tÝn dông vµ ®Ò ra møc ph¹t rÊt nÆng ®èi víi viÖc thanh to¸n kh«ng ®óng h¹n cña c«ng ty. Bëi vËy c«ng ty nªn quan t©m h¬n n÷a trong viÖc thanh to¸n ®óng h¹n c¸c kho¶n vay nî cña ng©n hµng, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty, t¨ng c¬ héi lµm ¨n l©u dµi víi ng©n hµng 4. KÕt luËn Chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng vai trß còng nh­ nh÷ng mÆt tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cã chÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng quy luËt cña nã ®· trë thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c doanh nghiÖp ph¶i thÝch nghi dÇn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn n¾m v÷ng nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng, møc ®é vµ xu h­íng cña tõng nh©n tè ®èi víi c¸c chi tiªu kinh tÕ nãi trªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua viÖc tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Qua thêi gian thùc tËp, em ®· cã c¬ héi tiÕp cËn vµ t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi. . Tr¶i qua 45 n¨m ho¹t ®éng ph¸t triÓn, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu b­íc tiÕn quan träng thÓ hiÖn sù nç lùc quyÕt t©m cña toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty, v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó ®÷ng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Vµ ch¾c ch¾n trong t­¬ng lai, c«ng ty sÏ tiÕp tôc duy tr× nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm, n©ng cao uy tÝn chÊt l­îng cña m×nh ®Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n Ch¾c h¼n trong qu¸ tr×nh thùc tËp, do thêi gian vµ kinh nghiÖm b­íc ®Çu cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thµy c« gi¸o trong tæ bé m«n, c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®Ó b¶n b¸o c¸o hoµn thiÖn h¬n Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhµ tr­êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em cã ®iÒu kiÖn ®­îc tiÕp cËn thùc tÕ, c¶m ¬n sù gióp ®ì vµ chØ b¶o cña c¸c c« chó, anh chÞ nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội TOCONTAP.doc
Luận văn liên quan