Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang dần khẳng định mình với việc đa dạng hoá nhiều thành phần kinh tế. Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường tạo ra cho doanh nghiệp nhiều khó khăn và thách thức để tồn tại và phát triển. Đặc biệt là trong quá trình hiện nay, khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì những thách thức đối với các doanh nghiệp lại càng lớn. Vì vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại trong cơ chế thị trường thì cần phải quan tâm tới các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hạ giá thành sản xuất, giữ chữ tín với khách hàng. Và ngành xây dựng cơ bản cũng không thể tránh khỏi những thách thức đó. Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng cơ bản thì vẫn còn tồn tại những tiêu cực đặc biệt là vấn đề thất thoát trong xây dựng cơ bản “ rút ruột công trình” đang là một vấn đề “nan giải”. Bằng sự nỗ lực và tinh thần sáng tạo không mệt mỏi, Công ty cổ phần Lilima Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng công trình, xây dựng mức giá thành hợp lý và đang ngày càng được khách hàng tin tưởng. Từ đó, công ty dần khẳng định được uy tín của mình trên thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động để chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nuớc. Để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì phải dựa vào năng lực của bản thân mình. Đó chính là điều mà Công ty cổ phần Lilama Hà Nội luôn tâm niệm và phấn đấu thực hiện. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội, em đã học hỏi được nhiều điều từ thực tế bên cạnh những kiến thức đã học được ở trường ĐHDL Thăng Long. Từ đó, em đã rút ra được những bài học cho bản thân và hình thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO GỒM 3 PHẦN: Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Lilama Hà Nội Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội Phần 3: Nhận xét và kết luận tình hình chung tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu, ViÖt Nam ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh m×nh víi viÖc ®a d¹ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o ra cho doanh nghiÖp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh hiÖn nay, khi ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) th× nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp l¹i cµng lín. V× vËy mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× cÇn ph¶i quan t©m tíi c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng th¸ch thøc ®ã. HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n th× vÉn cßn tån t¹i nh÷ng tiªu cùc ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thÊt tho¸t trong x©y dùng c¬ b¶n “ rót ruét c«ng tr×nh” ®ang lµ mét vÊn ®Ò “nan gi¶i”. B»ng sù nç lùc vµ tinh thÇn s¸ng t¹o kh«ng mÖt mái, C«ng ty cæ phÇn Lilima Hµ Néi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, x©y dùng møc gi¸ thµnh hîp lý vµ ®ang ngµy cµng ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng. Tõ ®ã, c«ng ty dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi nuíc. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× ph¶i dùa vµo n¨ng lùc cña b¶n th©n m×nh. §ã chÝnh lµ ®iÒu mµ C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi lu«n t©m niÖm vµ phÊn ®Êu thùc hiÖn. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi, em ®· häc hái ®­îc nhiÒu ®iÒu tõ thùc tÕ bªn c¹nh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc ë tr­êng §HDL Th¨ng Long. Tõ ®ã, em ®· rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc cho b¶n th©n vµ h×nh thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Néi dung cña b¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi PhÇn 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi tiÒn th©n lµ C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng Hµ Néi – lµ doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam (LILAMA), ®­îc thµnh lËp n¨m 1960, cã giÊy phÐp kinh doanh sè 109587 do Uû ban kÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp. Lµ c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, ®¸p øng ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n do nhµ n­íc ViÖt Nam thõa nhËn. C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh ®a ngµnh, cã nghÜa lµ ®Çu t­ vµo nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau víi nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh­: x©y dùng, x©y l¾p, chÕ t¹o thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp. Ho¹t ®éng chñ yÕu, vµ ®­îc ®Çu t­ l­îng vèn nhiÒu nhÊt cña c«ng ty chÝnh lµ ho¹t ®éng x©y l¾p. Tªn giao dÞch cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi §Þa chØ: 52 LÜnh Nam – QuËn Hoµng Mai – Thµnh phè Hµ Néi Qua 48 n¨m phÊn ®Êu kh«ng ngõng, cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt n­íc, c«ng ty ®· v­ît qua mäi khã kh¨n vµ thö th¸ch ®Ó cã ®­îc diÖn m¹o nh­ ngµy h«m nay. C«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc uy tÝn lín trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ ®· ®­îc tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh quan träng cña ®Êt n­íc nh­: Nhµ m¸y sîi Nha Trang, HuÕ, Nhµ m¸y dÖt 8/3, Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa, L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Trung t©m thÓ thao d­íi n­íc (Seagames), Trung t©m héi nghÞ Quèc Gia… Cã ®­îc thµnh c«ng nh­ ngµy h«m nay ph¶i kÓ ®Õn sù nç lùc kh«ng ngõng cña thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t qua c¸c giai ®o¹n Tõ n¨m 1960 ®Õn n¨m 1975: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu phôc vô lîi Ých d©n téc, môc tiªu kinh doanh kh«ng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, chÝnh v× thÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®­îc coi träng. Tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 1988: Trong giai ®o¹n nµy nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n, s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¸t triÓn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, nh­ng b»ng sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· nhanh chãng v­ît qua khã kh¨n vµ ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. Tõ n¨m 1989 ®Õn nay: Thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¹i h«i VI cña §¶ng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. Trong nh÷ng n¨m ®Çu c«ng ty ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nh­ng víi cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n, t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ tõng b­íc ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam nªn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ph¶i ®­îc sù phª duyÖt cña Bé chñ qu¶n (Bé X©y Dùng) vµ ®¬n vÞ cÊp trªn (Tæng c«ng ty). Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn – chøc n¨ng ®øng ®Çu lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi bé phËn ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: §¹i héi ®ång cæ ®«ng: gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt trong viÖc quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cña c«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp th­êng niªn mçi n¨m mét lÇn vµ cã thÓ häp bÊt th­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ: do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔn (®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ), lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan tíi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, lîi Ých cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ häp mçi n¨m mét lÇn vµ cã thÓ häp bÊt th­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc cÊp b¸ch cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t: do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔn, lµ c¬ quan thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng vµ kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c«ng ty. Ban ®iÒu hµnh: + Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: lµ ng­êi do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu vµ b·i miÔn, thay mÆt c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt, x©y dùng bé m¸y gióp viÖc ®ång thêi chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gi¸m s¸t ®Õn c¸c phßng ban, tæ ®éi c«ng tr­êng. KÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thùc hiÖn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b¸o c¸o t¹i §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Phô tr¸ch tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc m¹ng l­íi c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty, ®­îc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm, hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. + Phã gi¸m ®èc kü thuËt: lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc: nghiªn cøu, x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc giao; theo dâi h­íng dÉn thi c«ng, ®iÒu ®éng m¸y mãc thi c«ng cho c«ng tr×nh, chØ ®¹o sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban liªn quan ®Ó ®¶m b¶o cung øng vËt t­, trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu: lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu. C¸c phßng ban chøc n¨ng do Tr­ëng phßng phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban Gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc thi nhiÖm vô ®­îc giao: - Phßng kinh tÕ kü thuËt: LËp kÕ ho¹ch vÒ khèi l­îng thi c«ng, theo dâi khèi l­îng thùc hiÖn, chñ tr× x©y dùng ®Þnh møc, ®¬n gi¸, lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu, tæ chøc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt míi, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ thi c«ng lµm tèt c«ng t¸c nghiÖm thu kü thuËt, ch¹y thö- bµn giao c«ng tr×nh. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ tµi liÖu ®Ó Gi¸m ®èc ký hîp ®ång víi ®èi t¸c, lËp c¸c thanh lý hîp ®ång theo quy ®Þnh. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô võa tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, võa x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn, theo dâi viÖc thanh to¸n víi c¸c ng©n hµng, chñ ®Çu tñ còng nh­ ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hµng k× ph¶i cung cÊp c¸c b¸o c¸o nghiÖp vô cho l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. - Phßng kinh doanh – XNK: Cã nhiÖm vô n¾m b¾t kh¶ n¨ng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m nguån hµng ho¸ chÊt l­îng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ th­¬ng m¹i nh»m tiªu thô tèi ®a sè l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh. §ång thêi cã chøc n¨ng t­ vÊn cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­: Gióp Gi¸m ®èc theo dâi thùc hiÖn khèi l­îng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, qua ®ã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n. LËp c¸c dù ¸n ®Çu t­, dù ¸n tiÒn kh¶ thi ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - Phßng cung øng vËt t­: cã chøc n¨ng phèi hîp víi c¸c phßng ban lËp dù trï cung cÊp vËt t­ cho c«ng tr×nh, mua s¾m vËt t­, s¾p xÕp kho b·i b¶o qu¶n vËt t­, chi tiÕt liªn hÖ mua vËt t­ víi c¸c c«ng ty ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh. - Phßng tæ chøc: cã chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù theo sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc bao gåm: tæ chøc tuyÓn dông, ®µo t¹o, s¾p xÕp, ®iÒu chuyÓn nh©n sù cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc. Theo dâi ®Ò b¹t n©ng l­¬ng, ®i häc, khen th­ëng, kØ luËt, nghØ h­u, ®ãng b¶o hiÓm cña ng­êi lao ®éng (®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ). - Phßng qu¶n lý m¸y: qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c«ng ty: m¸y ñi, m¸y san nÒn… ®¶m b¶o sö dông ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Phßng hµnh chÝnh: Thõa lÖnh Gi¸m ®èc kÝ tªn ®ãng dÊu c¸c c«ng v¨n, c¸c b¶n sao vµ c¸c b¶n x¸c nhËn kh¸c, ®ång thêi so¹n th¶o vµ b¶o mËt c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh cña C«ng ty. - C¸c x­ëng vµ c¸c ®éi l¾p ®Æt: thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt, thi c«ng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh cÊp trªn giao, ®¶m b¶o hoµn thµnh ®óng kü thuËt vµ bµn giao ®óng thêi h¹n. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ néi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh - XNK Phßng kÕ ho¹ch - §Çu t­ Phßng cung øng vËt t­ Phßng tæ chøc Phßng qu¶n lý m¸y Phßng kinh tÕ kü thuËt Phßng hµnh chÝnh §éi l¾p ®Æt thang m¸y ®¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Pg® Kü thuËt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Pg® Phô tr¸ch sx thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu Pg® Kinh doanh Phßng kü thuËt D©y chuyÒn m¹ kÏm Ban QA - QC X­ëng Quang Minh X­ëng Mai §éng §éi l¾p ®Æt KCT 1 §éi l¾p ®Æt KCT 2 §éi l¾p ®Æt HT ®iÖn 1 §éi l¾p ®Æt HT ®iÖn 2 §éi l¾p ®Æt HT èng D©y chuyÒn m¹ mµu (Nguån: Phßng tæ chøc) §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ®ang ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n tËp trung. Theo ®ã, C«ng ty chØ më mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung vµ ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. N¨m tµi chÝnh cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo 31 th¸ng 12 hµng n¨m. C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, dông cô theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú h¹ch to¸n, c«ng ty sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn Lilama hµ néi KÕ to¸n vËt t­ TSC§ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh SP Thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng ( Nguån : Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) Theo s¬ ®å trªn th× sù ph©n c«ng c«ng viÖc kÕ to¸n ®èi víi mçi c¸n bé kÕ to¸n nh­ sau: + KÕ to¸n tr­ëng ®ång thêi lµ tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi tæ chøc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh chung cho toµn c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, hîp ph¸p hîp lý cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh ®­îc tham m­u. NhiÖm vô quan träng cña KÕ to¸n tr­ëng lµ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý, b¶o toµn vµ ph¶t triÓn nguån vèn kinh doanh hiÖn cã th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh thÓ hiÖn trong c¸c th«ng tin thu ®­îc ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Cã chøc n¨ng theo dâi khèi l­îng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh thu chi t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i tiÒn. + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Lµ theo dâi, tÝnh to¸n chÝnh x¸c sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ®«n ®èc viÖc thanh to¸n kÞp thêi ®óng h¹n, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. + KÕ to¸n vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh: Cã nhiÖm vô theo dâi c¬ cÊu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh­ míi mua, thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, tÝnh chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý sè tiÒn mÆt cña c«ng ty, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt t¹i quü, vµo sæ s¸ch cã liªn quan. PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi Mét sè kh¸i qu¸t vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, quy tr×nh chung cña c«ng ty Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh Nh»m ph©n t¸n rñi ro vµo mäi lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ ho¹t ®éng trong mét hµnh lang thËt sù an toµn. C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ®· lùa chän m« h×nh kinh doanh ®a ngµnh, cã nghÜa lµ ®Çu t­ vµo nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau víi c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau bao gåm: C«ng t¸c x©y dùng: san nÒn, ®æ ®Çm mãng, x©y dùng, hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. C«ng t¸c x©y l¾p: l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, èng, hÖ thèng th«ng giã, cÊp nhiÖt, thiÕt bÞ l¹nh, thang m¸y, ®iÒu hoµ th«ng giã... C«ng t¸c chÕ t¹o thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp: c¸c khung nhµ c«ng nghiÖp cã khÈu ®é lín, cét ®iÖn, cét ph¸t s¸ng, b×nh bÓ, ¸p lùc, ®­êng èng hµn cã kÝch th­íc lín. Trong c¸c c«ng t¸c trªn th× x©y l¾p lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty vµ phÇn lín l­îng vèn cña c«ng ty ®Òu giµnh ®Ó ®Çu t­ cho lÜnh vùc nµy. HiÖn nay c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: Do Tæng c«ng ty giao theo ph©n cÊp c«ng viÖc (chñ yÕu) vµ tù t×m kiÕm (do tham gia ®Êu thÇu hoÆc do c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­a vÒ). S¬ l­îc vÒ quy tr×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi Quy tr×nh chung cña c«ng ty: Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi bao gåm 3 giai ®o¹n: cung øng yÕu tè ®Çu vµo; s¶n xuÊt ( thi c«ng); tiªu thô (hoµn thµnh, bµn giao). Quy tr×nh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Khi doanh nghiÖp nhËn ®­îc c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao xuèng hoÆc do tham gia ®Êu thÇu. Sau ®ã c¨n cø vµo b¶n kÕ ho¹ch trong n¨m vµ dù to¸n c«ng tr×nh, phßng Cung øng vËt t­ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ thiÕt bÞ vµ tiÕn hµnh thu mua, kiÓm tra vËt t­ thiÕt bÞ hiÖn cã t¹i c«ng ty. C«ng ty xuÊt kho vËt liÖu chÝnh, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng chuyÓn tíi ch©n c¸c c«ng tr×nh hoÆc ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c c«ng tr×nh. VËt liÖu phô c¸c ®éi cã thÓ tù mua. NÕu trong tr­êng hîp c«ng ty ch­a thÓ ®¸p øng, c¸c ®éi thi c«ng cã thÓ sö dông ph­¬ng ¸n mua, thuª ngoµi ®­îc duyÖt. Tuú theo quy m« cña tõng c«ng tr×nh mµ sè l­îng lao ®éng sö dông kh¸c nhau. Lao ®éng trong biªn chÕ sÏ ®­îc phßng Tæ chøc chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh. Cßn lao ®éng thuª ngoµi ng¾n h¹n (tõ 1 ®Õn 6 th¸ng) sÏ thuª ngay t¹i n¬i cã c«ng tr×nh hoÆc do phßng Tæ chøc tuyÓn dông vµ ®iÒu chuyÓn tíi c«ng tr×nh. Sau khi vËt t­ thiÕt bÞ, lao ®éng ®· ®­îc chuyÓn xuèng c«ng tr×nh, c¸c ®éi thi c«ng sÏ tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh th× sÏ tiÕn hµnh bµn giao cho chñ ®Çu t­. S¶n phÈm hoµn thµnh lµ s¶n phÈm x©y l¾p, x©y dùng hoÆc lµ c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp. S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt: Kho c«ng ty Nhµ cung cÊp Lao ®éng biªn chÕ ThÞ tr­êng lao ®éng T­ liÖu s¶n xuÊt §éi thi c«ng Chñ ®Çu t­ XuÊt vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ SP x©y dùng x©y l¾p Tù cung øng Hoµn §iÒu thµnh chuyÓn ThiÕt bÞ phi tiªu Thuª chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp ng¾n h¹n M« t¶ chi tiÕt mét c«ng viÖc trong c«ng ty: Do c«ng ty ¸p dông quy chÕ kho¸n néi bé bao gåm kho¸n gän vµ kho¸n tõng phÇn c«ng viÖc tuú theo c«ng tr×nh. Do ®ã viÖc m« t¶ mét c«ng ®o¹n c«ng tr×nh l¹i ®­îc tiÕn hµnh theo hai h×nh thøc (c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän vµ c«ng tr×nh ¸p dông kho¸n gän). Sau ®©y em xin m« t¶ chi tiÕt mét phÇn viÖc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän. - M« t¶ qu¸ tr×nh cung cung cÊp vËt t­ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän: C¨n cø b¶n kÕ ho¹ch c«ng viÖc trong n¨m vµ dù to¸n c«ng tr×nh (do Phßng Kinh tÕ – kü thuËt lËp), phßng Cung øng vËt t­ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, thiÕt bÞ vµ ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thiÕt bÞ, vËt t­ hiÖn cã t¹i C«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt mua thªm hoÆc ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c c«ng tr×nh thi c«ng vµ tr×nh lªn Ban Gi¸m §èc duyÖt. Sau ®ã, tæ chøc thu mua vËt t­. C«ng ty thu mua thiÕt bÞ, vËt t­ b»ng c¸ch t×m kiÕm nguån mua theo gi¸ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, dùa trªn c¸c b¶ng b¸o gi¸ vËt t­, thiÕt bÞ cña c¸c c«ng ty cung cÊp, doanh nghiÖp sÏ lùa chän mua cña c«ng ty cã gi¸ hîp lý nhÊt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ, vËt t­ bao gåm c¸c vËt liÖu chÝnh nh­ s¾t, thÐp… vµ c¸c vËt liÖu phô phôc vô cho c«ng tr×nh. Sau khi lùa chän ®­îc nhµ cung cÊp th× tiÕn hµnh ký hîp ®ång mua b¸n vµ tiÕn hµnh giao hµng. Qu¸ tr×nh giao hµng: Khi nhµ cung cÊp ®em hµng ®Õn, c¸n bé cung øng lËp PhiÕu nhËp kho theo ®Ò nghÞ nhËp kho cña ng­êi giao hµng. PhiÕu nµy ®­îc lËp thµnh 3 liªn: liªn 1 l­u t¹i cuèng (ë phßng Cung øng vËt t­), liªn 2 giao cho ng­êi giao hµng, liªn 3 thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho vµ lu©n chuyÓn. PhiÕu nhËp kho cã ®ñ ch÷ ký cña ng­êi giao hµng, c¸n bé cung øng, phô tr¸ch phßng Cung øng vËt t­ sau ®ã sÏ chuyÓn cho thñ kho. Sau ®ã thñ kho kiÓm tra phiÕu nhËp, tiÕn hµnh nhËp hµng vµ ký x¸c nhËn vµo PhiÕu nhËp kho (C«ng ty kh«ng thµnh lËp Ban kiÓm nhËn hµng mua). Khi c¸c ®éi thi c«ng cã nhu cÇu vÒ vËt t­, thiÕt bÞ ®Ò nghÞ cung øng vµ chuyÓn vÒ Phßng Cung øng vËt t­. Dùa trªn dù to¸n c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c«ng ty, c¸n bé phô tr¸ch cung tiªu xem xÐt, ®iÒu chØnh møc cung øng vµ ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt. Sau khi cã sù phª duyÖt cña Gi¸m ®èc th× c¸n bé cung tiªu tiÕn hµnh thñ tôc xuÊt vËt t­ cho c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu ph¶i hoµn thµnh gÊp rót th× thiÕt bÞ, vËt t­ sau khi thu mua sÏ ®­îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn ch©n c«ng tr×nh mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp kho. ThuËn lîi cña qu¸ tr×nh cung øng vËt t­ ®èi víi c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vÒ c«ng ty nhanh do trùc tiÕp thu mua ( ®èi víi h×nh thøc kho¸n gän ®éi thi c«ng ph¶i tù mua do ®ã chøng tõ hµng quý míi ®­îc chuyÓn vÒ) Do dùa vµo dù to¸n c«ng tr×nh vµ dù to¸n thiÕt bÞ, vËt t­ cÇn dïng cho c«ng tr×nh nªn doanh nghiÖp chØ nhËp nh÷ng lo¹i vËt t­ cã trong dù to¸n nªn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Do c«ng t¸c thu mua ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc t×m kiÕm trªn thÞ tr­êng do ®ã sÏ cã nhiÒu c¬ héi lùa chän ®Ó t×m ra ®­îc nguån mua hîp lý nhÊt. Gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh nµy: §èi víi mét sè c«ng tr×nh ®ßi hái tiÕn ®é thi c«ng nhanh nªn c«ng ty kh«ng chñ ®éng ®­îc trong viÖc t×m nguån mua thiÕt bÞ, vËt t­. Trong kho¶ng thêi gian ng¾n nªn c«ng ty kh«ng t×m ®­îc nguån mua cã gi¸ hîp lý do ®ã gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh bÞ ®éi lªn lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. VËt t­ thiÕt bÞ ®· mua nh­ng ch­a vÒ hoÆc bÞ háng kh«ng sö dông ®­îc mµ thêi gian thi c«ng gÊp rót do ®ã ph¶i tiÕn hµnh mua hoÆc thuª ngoµi do ®ã lµm gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh t¨ng, lîi nhuËn gi¶m. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2006 vµ n¨m 2007 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®«ng kinh doanh lµ b¸o c¸o ph¶n ¸nh tæng hîp doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. D­íi ®©y lµ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 2006 vµ 2007: B¸o c¸c kÕt qu¶ kinh doanh 2 n¨m 2006 vµ 2007 §¬n vÞ tÝnh: §ång stt ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh Møc t¨ng gi¶m Tû lÖ (%) 1 Doanh thu thuÇn 130.584.864.522 282.005.194.838 151.420.330.316 115,96 2 GÝa vèn hµng b¸n 121.451.265.333 256.895.248.092 135.443.982.759 111,52 3 Lîi nhuËn gép 9.133.599.189 25.109.946.746 15.976.347.557 174,92 4 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.127.929.924 2.399.933.241 1.272.003.317 112,77 5 Chi phÝ tµi chÝnh 4.402.651.291 17.420.478.018 13.017.826.727 295,68 6 Chi phÝ b¸n hµng 2.770.329.585 2.770.329.585 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 5.468.545.885 6.989.596.503 1.521.050.618 27,81 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 390.331.937 329.475.881 (60.856.056) (15,59) 9 Thu nhËp kh¸c 716.015.845 982.677.552 266.661.707 37,24 10 Chi phÝ kh¸c 138.711.373 1.196.117 (137.515.256) (99,13) 11 Lîi nhuËn kh¸c 577.304.472 981.481.435 404.176.963 70,01 12 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 967.636.409 1.310.957.316 343.320.907 35,48 13 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 270.938.195 367.068.048 96.129.853 35,48 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 696.698.214 943.889.268 247.191.054 35,48 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) Qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2 n¨m gÇn ®©y ta thÊy doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty hÇu hÕt ®Òu t¨ng nhanh chãng (chñ yÕu lµ sù t¨ng doanh thu cña ho¹t ®éng x©y l¾p), riªng chØ cã tr­êng hîp lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (ho¹t ®éng s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu) lµ gi¶m . Cô thÓ nh­ sau: Doanh thu thuÇn: N¨m 2007 ®¹t 282.005.194.838 ®ång (trong ®ã doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu lµ 185.501.806.936 ®ång). Nh­ vËy doanh thu thuÇn n¨m 2007 t¨ng 151.420.330.316 ®ång t­¬ng øng t¨ng 115,96%, cho thÊy c«ng ty ®ang ho¹t ®éng rÊt tèt. Lîi nhuËn gép: N¨m 2007 t¨ng 15.976.347.557 ®ång so víi n¨m 2006 (9.133.599.189 ®ång) t­¬ng øng t¨ng 174,92%, ®iÒu nµy cµng chøng tá r»ng c«ng ty ®ang cã sù gia t¨ng, më réng s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã do sù gia t¨ng cña lîi nhuËn gép vµ doanh thu thuÇn nªn dÉn ®Õn c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, so víi n¨m 2006, n¨m 2007 kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n­íc lªn ®Õn 367.008.048 ®ång. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu): N¨m 2007 gi¶m 60.856.056 ®ång so víi n¨m 2006 (390.331.937 ®ång), gi¶m t­¬ng ®­¬ng lµ 15,59%. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña viÖc suy gi¶m nµy lµ : + N¨m 2007 doanh nghiÖp ®· t¨ng chi phÝ qu¶n lý ( t¨ng 27,81%) vµ t¨ng chi phÝ b¸n hµng (2.770.329.585 ®ång), do ®ã s¶n phÈm thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu cña doanh nghiÖp kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ so víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. + Khi thùc hiÖn viÖc x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu th× vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chØ lµ 13.5 tû ch­a ®ñ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phÇn x©y l¾p. Do vËy 100% vèn l­u ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu lµ vèn vay, cho nªn chi phÝ l·i vay lµ rÊt lín. + Chi phÝ tiªu hao kÏm cßn cao do chiÒu dµy líp m¹ cña s¶n phÈm cao trong khi chóng ta ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng cã líp m¹ rÊt máng, gi¸ b¸n thÊp. + S¶n l­îng n¨m 2007 chØ lµ trªn 15.000 tÊn, trong khi c¸c chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c doanh nghiÖp vÉn ph¶i chi tr¶. Lîi nhuËn sau thuÕ: n¨m 2007 ®¹t 943.889.268 ®ång, t¨ng 247.191.054 ®ång t­¬ng ®­¬ng t¨ng 35,48% so víi n¨m 2006. Cã thÓ nãi, tû lÖ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty lµ kh«ng cao, ®ã còng lµ ®iÒu khã tr¸nh khái trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam l¹m ph¸t ®Õn hai con sè nh­ n¨m 2007. KÕt luËn: Nh­ vËy trong n¨m 2007 doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nh×n chung lµ cã sù gia t¨ng, nh­ng l­îng t¨ng kh«ng lín. Bªn c¹nh sù t¨ng cña ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc x©y l¾p th× kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu cña c«ng ty n¨m 2007 l¹i gi¶m. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m c¾t gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh­ t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕp thÞ s¶n phÈm… Cã nh­ vËy s¶n phÈm thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu míi cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoa× n­íc. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2006 vµ n¨m 2007 T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty 2 n¨m 2006 vµ 2007 §¬n vÞ tÝnh: §ång stt ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh Møc t¨ng gi¶m Tû lÖ (%) Tµi s¶n A Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 233.641.866.109 368.736.218.139 135,094,352,030 58 I TiÒn 20.589.461.568 1.237.844.144 (19,351,617,424)0 (94) II C¸c kho¶n ph¶i thu 46.666.737.414 138.226.782.209 91,560,044,795 196 III Hµng tån kho 152.087.161.603 211.048.971.328 58,961,809,725 39 IV Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 14.298.505.524 18.222.620.458 3,924,114,934 27 B Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ dµi h¹n 395.974.824.852 450.821.036.405 54,846,211,553 14 I Tµi s¶n cè ®Þnh 395.842.003.752 394.844.721.228 (997,282,464) (0.25) 1 TSC§ h÷u h×nh 16.302.901.194 364.990.666.203 348,687,765,009 2,139 2 TSC§ thuª tµi chÝnh 5.470.127.908 21.512.590.262 16.042.462.354 293 3 TSC§ v« h×nh 810.000.000 720.000.000 (90.000.000) (11) II Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 373.258.974.650 7.621.464.763 (365.637.509.887) (98) III C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 804.429.034 804.429.034 IV T¸i s¶n dµi h¹n kh¸c 132.821.100 55.171.886.143 55.039.065.043 41,438 Tæng céng tµi s¶n 629.616.690.961 819.557.254.544 189.940.563.583 30 Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 615.081.887.503 805.680.098.562 190.598.211.059 31 I Nî ng¾n h¹n 254.113.298.628 444.093.921.341 189.980.622.713 75 II Nî dµi h¹n 360.968.588.875 361.586.177.221 617.588.346 0,17 B Nguån vèn chñ së h÷u 14.534.803.458 13.877.155.982 (657.647.476) (5) I Nguån vèn, quü 14.508.522.244 13.857.730.340 (650.791.904) (4) II Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 26.281.214 19.425.642 (6.855.572) (26) Tæng céng nguån vèn 629.616.690.961 819.557.254.544 189.940.563.583 30 (Nguån: B¶ng c©n ®é kÕ to¸n cua c«ng ty n¨m 2006 – 2007) NhËn xÐt: VÒ tµi s¶n: n¨m 2007 lµ 819.557.254.544 ®ång, t¨ng 189.940.563.583 ®ång t­¬ng ®­¬ng 30% so víi n¨m 2006 do: Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n: n¨m 2007 lµ 368.736.218.139 ®ång t¨ng 58% so víi n¨m 2006. Trong ®ã: TiÒn mÆt: L­îng tiÒn mÆt n¨m 2007 gi¶m 19.351.617.424 ®ång t­¬ng ®­¬ng 94%. ViÖc gi¶m mét l­îng tiÒn mÆt lín nh­ vËy sÏ g©y ra khã kh¨n trong ho¹t ®éng thanh to¸n còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c«ng ty. Ph¶i thu kh¸ch hµng: ViÖc t¨ng kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng tõ 46.666.737.414 ®ång (n¨m 2006) lªn 138.226.782.209 ®ång (n¨m 2007) cho thÊy víi biÖn ph¸p cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng, c«ng ty ®· cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kh¸ch hµng, ®ång thêi thu hót ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng míi. Hµng tån kho: Th«ng qua viÖc níi láng chÝnh s¸ch tÝn dông vµ dù ®o¸n l­îng kh¸ch hµng sÏ gia t¨ng trong t­¬ng lai nªn n¨m 2007 c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh gia t¨ng hµng l­u kho lªn 58.961.809.725 ®ång t­¬ng øng t¨ng 39% so víi n¨m 2006. Tµi s¶n cè dÞnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n: n¨m 2007 lµ 450.821.036.405 ®ång t¨ng 54.846.211.553 ®ång, t¨ng t­¬ng øng 14% so víi n¨m 2006. VÒ tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2007 c«ng ty ®· kh«ng hÒ mua s¾m thªm, thËm chÝ cßn gi¶m bít mét sè tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. VÒ nguån vèn: n¨m 2007 lµ 819.557.254.544 ®ång t¨ng 189.940.563.583 ®ång t­¬ng ®­¬ng 30% so víi n¨m 2006 do: + Nî ph¶i tr¶: n¨m 2007 t¨ng lªn 190.598.211.059 ®ång t­¬ng øng t¨ng 31% so víi n¨m 2006. + Nguån vèn chñ së h÷u: n¨m 2007 lµ 13.877.155.982 ®ång, gi¶m 657.647.476 ®ång t­¬ng ®­¬ng gi¶m 5% so víi n¨m 2006. ` Ph©n tÝch c¸c chØ tiªn tµi chÝnh c¬ b¶n T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong b¶ng sè liÖu sau: ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 1.Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn - 1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n - -TSC§ vµ §T dµi h¹n/ Tæng tµi s¶n % 78,33 62,89 55,01 -TSL§ vµ §T ng¾n h¹n/ Tæng tµi s¶n % 21,67 37,11 49,99 1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn - - Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn % 97,2 97,7 98,31 - Nguån vèn chñ së h÷u/ Tæng nguån vèn % 2,79 2,31 1,69 2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n - 2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lÇn 1,03 1,02 1,01 2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 0,97 0,78 0,76 3.Tû suÊt sinh lîi - 3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - -Tû suÊt lîi nhuËn twíc thuÕ trªn doanh thu % 0,28 0,74 0,47 -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu % 0,21 0,53 0,33 3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn Tæng tµi s¶n - - Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 0,08 0,15 0,16 - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 0,06 0,11 0,12 3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn NV chñ së h÷u % 2,17 4,79 6,80 Trong ®ã: Tæng TSL§ Tæng nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Tæng TSL§ - Gi¸ trÞ l­u kho Tæng nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Qua b¶ng ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ta cã mét sè nhËn xÐt sau: VÒ c¬ cÊu tµi s¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng tµi s¶n. N¨m 2005 chiÕm 78,33%, n¨m 2006 lµ 62,89%, nh­ng tû lÖ nµy l¹i cã xu h­íng gi¶m trong n¨m 2007 ( 55,01%). Ta thÊy c¬ cÊu tµi s¶n lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. VÒ c¬ cÊu nguån vèn: N¨m 2005, tû lÖ nî ph¶i tr¶ trªn tæng nguån vèn lµ 97,2%, n¨m 2006 (97,7%) t¨ng nh­ng l­îng t¨ng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 2007, tû lÖ nµy gi¶m xuèng cßn 93,31% nh­ng vÉn rÊt cao. §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng tù c©n ®èi tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng cao, c«ng ty cßn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c kho¶n vay. Kh¶ n¨ng thanh to¸n: Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®­îc ®¶m b¶o, n¨m 2006 (1,02 lÇn) vµ n¨m 2007 (1.01 lÇn) cã gi¶m nh­ng sù gi¶m lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Doanh nghÞªp ®ang sö dông chiÕn l­îc qu¶n lý vèn thËn träng tøc lµ dù tr÷ tµi s¶n d­ thõa ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh tµi chÝnh cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ kh«ng cao vµ cã sù gi¶m dÇn trong c¸c n¨m. N¨m 2005 lµ 0,97 lÇn vµ gi¶m dÇn trong c¸c n¨m 2006 (0,78 lÇn), n¨m 2007 (0,76 lÇn). Do tÝnh ®Æc thï trong lÜnh vùc x©y l¾p nªn c¸c kho¶n nî cña c«ng ty chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm x©y l¾p phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh nªn kh«ng thÓ nhanh chãng ®­îc. Tû suÊt sinh lîi tr­íc thuÕ vµ sau thuÕ trªn doanh thu: N¨m 2005 tû lÖ sinh lêi sau thuÕ trªn doanh thu lµ 0,21%, n¨m 2006 tû lÖ nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ 0,53%, n¨m 2007 tû lÖ nµy l¹i gi¶m xuèng cßn 0,33%. Ta thÊy do lîi nhuËn sau thuÕ cña c¸c n¨m cã t¨ng nh­ng ®é t¨ng lµ nhá h¬n so víi sù t¨ng cña doanh thu. V× vËy tû lÖ sinh lêi sau thuÕ trªn doanh thu cã gi¶m trong n¨m 2007, nh­ng sù gi¶m nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Tû suÊt sinh lîi tr­íc thuÕ vµ sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n: t¨ng dÇn trong c¸c n¨m, tû suÊt sinh lîi sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n n¨m 2005 lµ 0,06%, n¨m 2006 tû lÖ nµy t¨ng lªn xÊp xØ gÊp ®«i lµ 0,11%, n¨m 2007 tû lÖ nµy tiÕp tôc t¨ng lªn 0,12% nh­ng l­îng t¨ng lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2006. Nguyªn nh©n cña kÕt qu¶ trªn lµ do doanh thu t¨ng lªn trong c¸c n¨m vµ l·i vay cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2005 tû lÖ nµy lµ 2,17%, n¨m 2006 lµ 4,79% t¨ng lªn 2 lÇn so víi n¨m 2005. N¨m 2007, tû lÖ nµy t¨ng lªn 6,8% gÊp 1,4 lÇn so víi n¨m 2006 vµ gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2007. Cã ®­îc sù t¨ng nµy lµ do chi phÝ l·i vay cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m vµ doanh thu ®Òu t¨ng trong c¸c n¨m. T×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cña c«ng ty §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nh­ ngµy h«m nay th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù nç lùc ®ãng gãp quan träng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ lao ®éng. Lµ mét doanh nghiÖp v­µ vµ nhá, hiÖn nay C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 1200 ng­êi víi tr×nh ®é vµ nghiÖp vô chuyªn m«n cao, trong ®ã: Tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc: 245 ng­êi Tr×nh ®é cao ®¼ng: 106 ng­êi Tr×nh ®é trung cÊp, s¬ cÊp: 158 ng­êi C«ng nh©n kü thuËt: 612ng­êi Lao ®éng phæ th«ng: 79 ng­êi T×nh h×nh nh©n sù vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi tõ n¨m 2003-2007: §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Sè ng­êi(Ng­êi) 497 689 839 1024 1200 Thu nhËp b×nh qu©n (®ång/ng­êi/th¸ng) 1.700.000 1.750.000 1.820.000 1.860.000 1.900.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n) C«ng ty lu«n lu«n chó träng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. V× vËy c¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng cña c«ng ty lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, cô thÓ nh­ sau: TuyÓn dông nh©n viªn mét c¸ch c«ng khai vµ phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc. ChÕ ®é lµm viÖc 8h mét ngµy vµ ®­îc nghØ vµo ngµy chñ nhËt. Tr¶ l­¬ng ®Çy ®ñ, ®óng k× h¹n theo n¨ng suÊt lao ®éng vµ theo c«ng viÖc. Thùc hiÖn chÕ ®é ®ãng gãp c¸c lo¹i b¶o hiÓm theo quy ®Þnh. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît båi d­ìng, ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­: t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn cã thÓ häc lªn c¸c bËc cao h¬n, häc thªm chuyªn m«n nghiÖp vô nh»m n©ng cao tay nghÒ, tæ chøc tËp huÊn vÒ an toµn lao ®éng. C«ng ty ®· tæ chøc 2 nhµ ¨n tËp thÓ cho 150 ng­êi, trang bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng b¶o hé lao ®éng, hµng n¨m ®Òu cã tæ chøc c¸c ®ît tham quan, nghØ m¸t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tÆng quµ cho c¸c ch¸u häc sinh giái, thi ®ç ®¹i häc… Bªn c¹nh ®ã, nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c«ng ty cã chÕ ®é th­ëng ph¹t c«ng b»ng ®èi víi toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. C¸c h×nh thøc khen th­ëng nh­: lao ®éng tiªn tiÕn, qu¶n lý giái…, quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc giê hµnh chÝnh. C¸c c«ng t¸c C«ng ®oµn vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ còng ®­îc c«ng ty quan t©m nh»m t¹o nªn sù g¾n bã chÆt chÏ gi÷a c«ng ty vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. PhÇn III: NhËn xÐt vµ kÕt luËn §¸nh gi¸ chung vÒ m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n, C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi lµ mét c«ng ty võa vµ nhá, vèn kinh doanh vµ trang thiÕt bÞ cßn thiÕu do ®ã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi ngµnh lµ ch­a cao. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ®ang cè g¾ng hÕt m×nh nh»m t¹o niÒm tin víi kh¸ch hµng, còng nh­ n©ng cao vÞ thÕ c«ng ty trªn thÞ tr­êng hiÖn nay. Qua 48 n¨m ho¹t ®éng vµ phÊn ®Êu, C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu quan träng trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n víi mét sè c«ng tr×nh ®iÓn h×nh nh­: Cung v¨n ho¸ h÷u nghÞ, Trung t©m héi nghÞ quèc gia… Tuy nhiªn, nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cÇn ®­îc kh¾c phôc. Nh÷ng thuËn lîi C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi cã nh÷ng kü s­ cã chuyªn m«n s©u, ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, nhiÒu kinh nghiÖm. C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty t©m huyÕt víi nghÒ, nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, tinh thÇn ®oµn kÕt trong c«ng ty lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c c«ng ty ®· chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, ®©y lµ mét ®iÒu rÊt quan träng cho kªnh huy ®éng vèn cña c«ng ty nh»m môc tiªu më réng ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung. Theo ®ã c«ng ty chØ më mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ë tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c ®éi c«ng tr×nh kh«ng më sæ s¸ch vµ thµnh lËp bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n riªng mµ chØ tËp trung ®Þnh kú chuyÓn c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch: C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc nh­ng vÉn ®¶m b¶o sù phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty sö dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty.ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n lµm gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n, t¨ng kh¶ n¨ng phôc vô qu¶n lý. Sè l­îng kÕ to¸n phï hîp víi quy m« doanh nghiÖp. Nh÷ng khã kh¨n Tån t¹i song song nh÷ng thuËn lîi th× C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n: + TÝnh c¹nh tranh trong thÞ tr­êng thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu cßn yÕu do: Th­¬ng hiÖu LILAMA STEEL míi th©m nhËp trªn thÞ tr­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh ch­a æn ®Þnh nªn thÞ phÇn cßn nhá. + Nî vay ng©n hµng lín do ®ã l·i ph¶i tr¶ cao, lµm t¨ng chi phÝ, dÉn ®Õn gi¶m thu nhËp cña doanh nghiÖp. + Chñ ®Çu t­ thanh to¸n chËm, vèn bÞ ø ®äng nhiÒu còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. + M¸y vi tÝnh chÝnh lµ c«ng cô h÷u Ých trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý. C«ng viÖc nµy ®· ®­îc c¶i thiÖn h¬n tr­íc song vÉn cßn chËm nguyªn nh©n lµ do ®Æc tÝnh cña ho¹t ®éng x©y dùng nªn c¸c chøng tõ th­êng vÒ chËm ®ång thêi kh¶ n¨ng sö dông m¸y vi tÝnh cña mét sè nh©n viªn kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh + Th­êng xuyªn triÓn khai c«ng t¸c tiÕp thÞ, tËp trung vµo c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty lµm tæng thÇu. §èi víi c¸c dù ¸n do c«ng ty tù tiÕp thÞ th× sÏ tËp trung vµo c¸c dù ¸n cã vèn n­íc ngoµi, c¸c dù ¸n cã vèn thanh to¸n râ rµng vµ hiÖu qu¶. + CÇn ph¶i gi¶m c¸c kho¶n vay tõ ng©n hµng, t¨ng c­êng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c. T¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông tr¸nh nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã ph¶i x¶y ra lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. + Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ häc nh»m n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. + §èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu th× cÇn ph¶i t×m thuª c¸c chuyªn gia giái cña n­íc ngoµi ®Ó lµm gi¸m ®èc kü thuËt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Tæ chøc c¸c líp häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷ cho ®éi ngò kü s­, c«ng nh©n vËn hµnh. Bªn c¹nh ®ã, cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m gi¶m thiÓu sè l­îng s¶n phÈm bÞ khuyÕt tËt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Nghiªn cøu c¶i tiÕn míi mét sè bé phËn m¸y, nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Ph¸t ®éng phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Hoµn thiÖn ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. Xem xÐt kü chi phÝ cña tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cã gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. CÇn lùa chän nhµ cung øng nguyªn liÖu æn ®Þnh, l©u dµi, ®¶m b¶o chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý. + VÒ xuÊt khÈu: Cñng cè l¹i bé phËn lµm xuÊt khÈu, tuyÓn ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm phô tr¸ch xuÊt khÈu víi møc l­¬ng ®Æc thï. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi trong thêi gian tíi: §Çu t­ + Dù ¸n: “§Çu t­ x©y dùng nhµ v¨n phßng cho thuª vµ nhµ hçn hîp” trªn diÖn tÝch 7.500m2 ®Êt hiÖn ®ang ®Æt trô së c«ng ty t¹i 52 LÜnh Nam – Hoµng Mai – Hµ Néi. Dù kiÕn sÏ x©y mét toµ nhµ 25 tÇng vµ mét sè c¨n nhµ ë liÒn kÒ ®Ó b¸n vµ cho thuª. + Liªn doanh víi mét c«ng ty chuyªn vÒ ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n ®Ó ®Çu t­ dù ¸n “ X©y dùng toµ nhµ v¨n phßng cho thuª”, cao tõ 15 – 17 tÇng, trªn diÖn tÝch ®Êt cña C«ng ty t¹i 120 Hoµng Hoa Th¸m – Hµ Néi. + Gãp vèn ®Çu t­ thµnh lËp: “ C«ng ty cæ phÇn bia t­¬i Hµ Néi” cïng víi c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp lµ: Tæng c«ng ty Bia – r­îu – n­íc gi¶i kh¸t Hµ Néi (HABECO) vµ mét sè cæ ®«ng kh¸c. + §Çu t­ vèn mua l¹i tµi s¶n cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Quang Minh t¹i Nhµ m¸y s¶n xuÊt khÝ Hy®r« - Quang Minh ®Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu. VÒ vèn vµ ph¸t hµnh t¨ng vèn ®iÒu lÖ SÏ t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 13,5 tû ®ång lªn 100 tû ®ång b»ng c¸ch ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u, c¸c nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc, c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ng­êi cã ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Gi¶i ph¸p ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cña Nhµ m¸y thÐp m¹ kÏm, m¹ mµu Nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ tèi ®a cña Nhµ m¸y, Héi §ång Qu¶n TrÞ c«ng ty chñ tr­¬ng sÏ b¸n cæ phÇn cña Nhµ m¸y cho ®èi t¸c n­íc ngoµi. Dù kiÕn sÏ chuyÓn Nhµ m¸y thµnh c«ng ty cæ phÇn trong ®ã ®èi t¸c n­íc ngoµi chiÕm cæ phÇn chi phèi tèi ®a 80%, c«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi n¾m gi÷ kho¶ng 20%. KÕt luËn Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ th× nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Æt ra cho doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu. Xu thÕ cña mét nÒn kinh tÕ héi nhËp chØ dµnh chç cho nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. Mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i tù m×nh ®øng lªn b»ng n¨ng lùc cña chÝnh m×nh. Tuy lµ mét doanh nghiÖp võa vµ nhá víi sè vèn kinh doanh cßn Ýt, nh­ng C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ N«i ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trªn thÞ tr­êng vµ ®· t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ ®iÒu ®ã ®· ®­îc thÓ hiÖn qua hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi, mÆc dï chØ lµ b­íc ®Çu t×m hiÓu tæng hîp vÒ c«ng ty, nh­ng em ®· phÇn nµo hiÓu ®­îc vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¬ cÊu tæ chøc vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Tõ ®ã gióp em cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë nhµ tr­êng, ®ång thêi còng trang bÞ thªm cho em nhiÒu kiÕn thøc vÒ thùc tÕ vµ sÏ gióp em rÊt nhiÒu khi em ra tr­êng. Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ còng nh­ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong quý thÇy c« th«ng c¶m. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi, ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008 Sinh viªn thùc tËp NguyÔn ThÞ Hoµi Linh Môc lôc NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp - Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi, chÞ NguyÔn ThÞ Hoµi Linh lu«n chÊp hµnh tèt Quy ®Þnh cña C«ng ty, Néi quy cña Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. - Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hoµi Linh chÞu khã t×m hiÓu, häc hái, cã sù liªn hÖ so s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ. - Bµi viÕt cña Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hoµi Linh ®· ph¶n ¸nh tæng qu¸t thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Lilama Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C«ng ty mong tr­êng §¹i häc DL Th¨ng Long vµ gi¸o viªn h­íng dÉn gióp ®ì ®Ó Sinh viªn Linh hoµn thµnh xuÊt s¾c kho¸ luËn. Hµ Néi, ngµy….th¸ng….n¨m 2008 KÕ To¸n Tr­ëng ( Ký vµ ®ãng dÊu )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty CP LILAMA Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan