Đề tài Thực trạng hoạt động viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

Tại viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Mở ĐầU Đất nước ta từ bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc đã được thống nhất từ tháng 5-1975. Trong nền kinh tế cũ hoạt động theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chủ yếu chỉ có hai thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể do đó nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả sản xuất kông đủ tiêu dùng, lạm phát có lúc lên đến 700% đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.Nhưng sau đại hội đổi mới năm 1986 chuyển nền kinh tế cũ sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường trong đó kinh tế nhà nướcc giữ vai trò chủ đạo. Đơn vị sản xuất cơ sở trong nông nghiệp trước đây là hợp tác xã nông nghiệp nay là hộ gia đình nông dân, bên canh đó còn tồn tại các hình thức mới như kinh tế trang trại, kinh tế nhà nước, kinhtế tập thể hoạt động theo cơ chế mới tuân thủ các quy luật thị trường. Kết quả là nước ta từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, có năm tới 2 triệu tấn gạo (1979), từ năm 1989 đã liên tục xuất khẩu lương thực, năm nhiều lên tới 4,5 triệu tấn kim ngạch xuất khẩu nông sản từ một vài trăm triệu đã lên tới vài tỷ đôla Mỹ, nước ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo, càphê, điều hồ tiêu hàng đầu thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, nơi nơi xuất hiện những nông dân làm ăn giỏi mỗi năm dăm chục triệu đồng, dăm trăm triệu đồng, thậm chí nhiều tỷ đồng. Đáp ứng nhữnh yêu cầu và bối cảnh đó, Viện Quy Hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp không ngừng đổi mới, trưởng thành, góp phần xứng đáng vào những thành tựu của nền nông nghiệp nước ta. Phần I : sơ lược về viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 1. Khái quát về viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy quản lý của Viện 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng khoa học đào tạo 1.2.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Viện 1.2.4. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ 2. THực trạng hoạt động của viện 2.1. Hoạt Động Khoa Học Chủ Yếu Của Viện Trong Thời Gian Qua .

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n thay ®æi tªn gäi nh­ng chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña ViÖn vÉn lµ ®iÒu tra kh¶o s¸t, quy ho¹ch thiÕt kÕ n«ng nghiÖp. Tõ mét ®¬n vÞ chñ yÕu lµ sÜ quan qu©n ®éi chuyÓn ngµnh, thêi kú ®Çu c¶ ®¬n vÞ chØ cã 5 kü s­ n«ng nghiÖp, mét sè Ýt lµ c¸n bé trung cÊp cßn l¹i chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt. §Õn nay ®éi ngò c¸n bé cña ViÖn ®· tr­ëng thµnh tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn, ®­îc trang bÞ kiÕn thøc khoa häc kü thuËt cña nhiÒu chuyªn ngµnh. Trong tæng sè 694 c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn ViÖn, cã 5 gi¸o s­ phã gi¸o s­, 30 tiÕn sÜ, 49 th¹c sÜ, 306 kü s­ c¸c chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû lîi, x©y dùng, giao th«ng, kinh tÕ, tr¾c ®Þa b¶n ®å, qu¶n lý ®Êt ®ai, sè cßn l¹i cã tr×nh ®é trung häc vµ c«ng nh©n kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc, lùc l­îng c¸n bé ViÖn ngµy cµng lín m¹nh. Tõ n¨m 1961-1970, ViÖn ®· trùc tiÕp kh¶o s¸t, quy ho¹ch trªn 100 n«ng tr­êng quèc doanh ë miÒn B¾c, ban ®Çu cã sù h­íng dÉn cña chuyªn gia liªn x«, Trung Quèc, nh­ng chñ yÕu vÉn lµ lùc l­îng c¸n bé quy ho¹ch ViÖt Nam tù ®¶m nhiÖm. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng n«ng tr­êng quèc doanh miÒn B¾c vµo thêi kú ®ã ®¸nh dÊu b­íc ®i ®Çu tiªn cña nÒn n«ng nghiÖp x· héi chñ nghÜa, lµ niÒm tù hµo cña nhiÒu thÕ hÖ c¸n bé quy ho¹ch trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh. Tõ n¨m 1970-1974, d­íi sù h­íng dÉn cña uû ban khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n ph¸t triÓn 4 vïng n«ng nghiÖp, 16 tiÓu vïng chuyªn m«n ho¸ ë miÒn B¾c, trùc tiÕp kh¶o s¸t quy ho¹ch vïng: mÝa S«ng Lam, ng« Lôc Ng¹n, bß s÷a Méc Ch©u…Vïng kinh tÕ míi: Nam Tuyªn Quang, Méc Ch©u, Nam B¾c Long §¹i, phñ Quú, Ba ChÏ… quy ho¹ch mét sè huyÖn ®iÓm: T©n L¹c, Gia Léc, §«ng H­ng, Nam Ninh, Quúnh L­u… Sau ngµy thèng nhÊt ®Êt n­íc c«ng t¸c quy ho¹ch n«ng l©m nghiÖp ®· ®­îc triÓn khai m¹nh mÏ ë c¸c tØnh phÝa Nam, Nhµ n­íc ®· huy ®éng trªn 1000 sinh míi ra tr­êng bè trÝ mçi huyÖn mét tæ lµm quy ho¹ch vµ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cho c¸c x·, huyÖn. Tõ 1975-1978, d­íi sù chØ ®¹o cña ban ph©n vïng quy ho¹ch n«ng l©m tr­êng trung ­¬ng, ViÖn lµ lùc l­îng nßng cèt phèi hîp ph­¬ng ¸n ph©n vïng n«ng l©m nghiÖp toµn quèc, ph©n chia 7 vïng n«ng l©m nghiÖp, x©y dùng ph­¬ng ¸n ph©n vïng n«ng l©m nghiÖp 40 tØnh thµnh phè. N¨m 1978, sau khi chÝnh phñ phª duyÖt ph­¬ng ¸n ph©n vïng n«ng l©m nghiÖp 40 tØnh thµnh, d­íi sù chØ ®¹o cña chÝnh phñ, chØ trong 3 n¨m (1978-1980) ViÖn lµ lùc l­îng nßng cèt, phèi hîp víi c¸c ngµnh quy ho¹ch cho trªn 400 huyÖn thÞ c¶ n­íc. Tõ n¨m 1981-1985, tr­íc yªu cÇu triÓn khai 3 ch­¬ng tr×nh: ph¸t triÓn l­¬ng thùc, nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu. ViÖn ®· quy ho¹ch cho hÇu hÕt c¸c vïng chuyªn canh c©y l­¬ng thùc, c©y cao su, cµ phª, chÌ, mÝa ®­êng, bß s÷a, b«ng, d©u t»m t¬… ®ång thêi quy ho¹ch triÓn khai c¸c n«ng tr­êng vïng lóa ®ång b»ng s«ng cöu Long, lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt c¸c vïng hîp t¸c víi Liªn X«, §øc,… ph¸t triÓn cµ phª T©y Nguyªn, cao su §«ng Nam Bé vµ c¸c vïng kh¸c. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay ViÖn ®· phèi hîp c¸c ngµnh quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 7 vïng kinh tÕ, quy ho¹ch vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé, miÒn Trung vµ nam Bé, nghiªn cøu bæ sung chØnh lý chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010, x©y dùng tæng quan ph¸t triÓn c©y, con chÝnh, quy ho¹ch vïng n«ng nghiÖp hµng ho¸, quy ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp c¸c vïng, rµ so¸t quy ho¹ch n«ng nghiÖp, n«ng th«n c¸c tØnh, quy ho¹ch t¸i ®Þnh c­ vïng di d©n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, quy ho¹ch c¸c m« h×nh ph¸t triÓn n«ng th«n míi. TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu tra c¬ b¶n, träng t©m lµ kh¶o s¸t trªn 20 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt ch­a sö dông, tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Êt quèc tÕ, bæ sung chØnh lý b¶n ®å ®Êt c¸c huyÖn tû lÖ 1/25.000, x©y dùng b¶n ®å ®Êt ViÖt Nam tû lÖ 1/1.000.000, ®o ®¹c b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/10.000 phôc vô kh¶o s¸t n«ng tr­êng cµ phª T©y Nguyªn, cao su §«ng Nam Bé, vïng b«ng Ninh ThuËn, vïng che trung du miÒn nói vµ mét sè vïng kh¸c. H¬n 40 n¨m qua ®Æc biÖt cã trªn 10 n¨m ®æi míi theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI, VII, VIII, c«ng t¸c quy ho¹ch nghiÖp ®· thùc sù v­¬n lªn tiÕp cËn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nhiÒu ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc, trªn c¬ së x¸c ®Þnh lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó lùa chän c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt khÈu, quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n g¾n víi ch­¬ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Þnh canh ®Þnh c­ x©y dùng vïng kinh tÕ míi, quy ho¹ch bè trÝ ®Êt ®ai trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®i ®«i víi b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng, phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng. B­íc vµo kú ®æi míi ViÖn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n v× phÇn lín c¸n bé vÉn cßn t­ t­ëng bao cÊp nÆng nÒ ch­a thÝch øng víi t­ duy míi vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng. C¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, c¬ quan kh«ng ®ñ diÖn tÝch lµm viÖc, trang bÞ m¸y mãc phÇn lín ®· bÞ cò vµ kh«ng ®ång bé, ph­¬ng tiÖn kh¶o s¸t thiÕu thèn 70% ®Çu xe ®· hÕt thêi gian sö dông, c¸n bé ®«ng nh­ng thiÕu viÖc lµm dÉn ®Õn thu nhËp vµ ®êi sèng c¸n bé rÊt khã kh¨n. Trong t×nh h×nh cã sù bÊt cËp gi÷a yªu cÇu nhiÖm vô víi kh¶ n¨ng n¨ng lùc c¸n bé, c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ nh÷ng th¸ch thøc cÇn ph¶i v­ît qua. §¶ng uû, l·nh ®¹o ViÖn ®· quyÕt t©m tõng b­íc t¨ng c­êng n¨ng lùc cña ViÖn trªn 3 lÜnh vùc: §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé, x©y dùng ph­¬ng ph¸p luËn quy ho¹ch, ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o nªn ®éng lùc thóc ®Èy ViÖn ph¸t triÓn. ViÖn ®· cã ®Ò ¸n xin bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô, s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi: ChuyÓn giao cho 2 xÝ nghiÖp in b¶n ®å n«ng nghiÖp ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ bé qu¶n lý, chuyÓn xÝ nghiÖp ®o ®¹c b¶n ®å n«ng nghiÖp I sang doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chuyÓn mét sè ®éi quy ho¹ch t¨ng c­êng cho c¸c tØnh, ®ång thêi hîp ®ång tuyÓn dông c¸n bé cã n¨ng lùc, c¸c chuyªn ngµnh th¹o yªu cÇu c«ng viÖc. Cïng víi viÖc s¾p xÕp l¹i tæ chøc, ViÖn ®· ban hµnh quy chÕ néi bé vµ ph©n cÊp qu¶n lý cho 2 ph©n viÖn, hai xÝ nghiÖp ®o ®¹c, qua ®ã ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý kÕ ho¹ch vËt t­, tµi chÝnh, qu¶n lý chuyªn m«n, ®µo t¹o c¸n bé, trong c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së… Th­êng xuyªn quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ trong lÜnh vùc ®iÒu tra quy ho¹ch, triÓn khai cã hiÖu qu¶ dù ¸n VIE 86/ 024 vµ c¸c dù ¸n hîp t¸c víi viÖn tµi nguyªn ®Êt Liªn X«, §an M¹ch, Hµn Quèc, Hµ Lan, BØ, cac tr­êng ®¹i häc cña Mü… qua ®ã t¹o diÒu kiÖn cho nhiÒu c¸n bé chuyªn m«n cña ViÖn ®­îc ®i tham quan, häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tiÕp cËn víi néi dung ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai, dù b¸o thi tr­êng n«ng s¶n thÕ giíi, ph©n tÝch dù ¸n, x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, viÔn th¸m vµ th«ng tin ®Þa lý, ®o ®¹c in vÏ b¶n ®å… Tõ mét d¬n vÞ c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn, mét mÆt dùa vµo cac dù ¸n quèc tÕ, mÆt kh¸c ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c ®¬n vÞ, ®Õn nay trô së c¬ quan ViÖn, c¸c trô së ë ph©n viÖn miÒn Nam, miÒn Trung ®· ®­îc ®Çu t­ n©ng cÊp t­¬ng ®èi hoµn chØnh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña hai xÝ nghiÖp ®o ®¹c còng ®­îc cñng cè t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé lµm viÖc n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c. §Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ nh»m ®ång bé n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh tr­íc hÕt cho hai phßng ph©n tÝch ®Êt vµ m«i tr­êng, 2 trung t©m viÔn th¸m tin häc, 2 xÝ nghiÖp ®o ®¹c b¶n ®å, trung t©m h»ng tr¾c néi vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao nghiÖp vô c«ng t¸c. Trong nghiªn cøu khoa häc, nhiÒu ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc vµ cÊp ngµnh cho ViÖn ®Òu ®· ®­îc triÓn khai b¶o ®¶m tiÕn ®é, nghiªm tóc thùc hiÖn theo ®Ò c­¬ng, nghiÖp thu ®­îc héi ®ång ®¸nh gi¸ tèt, ®Ó gãp phÇn hoµn chØnh näi dung ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra quy ho¹ch, c¸c ®Ò tµi cÊp ViÖn chñ yÕu ®i vµo lÜnh vùc tiÕp cËn th«ng tin ph©n tÝch, dù b¸o thÞ tr­êng n«ng s¶n, x©y dùng ph­¬ng ph¸p quy tr×nh quy ph¹m trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®Êt, quy ho¹ch n«ng nghiÖp, n«ng th«n…V× vËy hµng n¨m ViÖn trÝch tõ 1-2% kinh phÝ cho c«ng tr×nh cho c¸c ®Ò tµi cÊp ViÖn. Trong c¬ chÕ míi, c¸c dù ¸n quy ho¹ch ®ßi hái ph¶i cã ch¸t l­îng, dù ¸n ph¶i b¸m s¸t thùc tiÔn vµ cã tÝnh kh¶ thi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng tiªu thô n«ng s¶n, mÆt nµy ViÖn cßn yÕu kÐm cÇn ®­îc t¨ng c­êng. B­íc ®Çu ViÖn ®· chó träng nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh ph¸t triÓn n«ng th«n míi, x©y dùng m« h×nh t¸i ®Þnh c­ ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm trong lÜnh vùc míi mÎ nµy. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn 1.2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè52-CP ngµy 11/3/1977 cña héi ®ång ChÝnh Phñ, c¨n cø vµo chøng nhËn c¸c néi dung ho¹t ®éng chÝnh cña ViÖn sè 2597 NN-TCCB/ CV ngµy 5 th¸ng8 n¨m 1996 cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, quy ®Þnh ViÖn cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh­ sau: - Nghiªn cøu néi dung, ph­¬ng ph¸p, nghiÖp vô vÒ ®o ®¹c, in vÏ b¶n ®å chuyªn dïng trong n«ng nghiÖp; kh¶o s¸t lËp b¶n ®å tû lÖ lín vµ trung b×nh; nghiªn cøu néi dung, ph­¬ng ph¸p ph©n vïng, quy ho¹ch n«ng nghiÖp. - Tham gia chñ tr× nghiªn cøu ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®Êt cña c¶ n­íc, dù tÝnh, dù b¸o kinh tÕ n«ng nghiÖp, nghiªn cøu c¬ cÊu kinh tÕ vïng, kinh tÕ kü thuËt c©y, con lµm c¬ së ®Ó ph©n vïng quy ho¹ch n«ng nghiÖp. - Trùc tiÕp lµm mÉu, lµm ®iÓm c¸c dù ¸n ph©n vïng vµ quy ho¹ch; qu¶n lý, l­u tr÷, ph¸t hµnh nh÷ng t­ liÖu, tµi liÖu vÒ ph©n vïng quy ho¹ch n«ng nghiÖp, ®µo t¹o båi d­ìng lùc l­îng c¸n bé cho ViÖn vµ cho ngµnh, hîp t¸c nghiªn cøu víi cac c¬ quan trong n­íc vµ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi. Ngoµi chøc n¨ng nhiÖm vô nªu trªn, ViÖn cßn ®­îc giao thªm mét sè mét nhiÖm vô míi nh­ x©y dùng c¸c tæng quan vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ nh÷ng ngµnh hµng chñ yÕu, lËp c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, më réng ph¹m vi ®¸nh gi¸ tµi nguyªn m«i tr­êng (bao gåm c¶ ®Êt, n­íc, khÝ hËu, sinh vËt, nh©n lùc) vµ ®ång thêi víi viÖc nghiªn cøu c¬ b¶n, cã chó träng ®Õn c«ng t¸c chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt. 1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng khoa häc ®µo t¹o Phßng khoa häc ®µo t¹o gåm 12 ng­êi trong ®ã cã mét tr­ëng phßng vµ mét phã phßng víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh­ sau: -Qu¶n lý c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ n­íc, cÊp Bé, cÊp ViÖn cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn ViÖn nh­ tham m­u cho l·nh ®¹o ViÖn trong viÖc cö c¸n bé chñ nhiÖm ®Ò tµi, c¸c c¸n bé tham gia ®Ò tµi, tham m­u cho l·nh ®¹o ViÖn lùa chän c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp c¬ së, ®¨ng ký c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp bé vµ cÊp Nhµ n­íc hµng n¨m; lªn kÕ ho¹ch vÒ néi dung nghiªn cøu, kinh phÝ ph©n bæ cho tõng ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc hµng n¨m ®Ó l·nh ®¹o ViÖn phª duyÖt. -Tham m­u cho l·nh ®¹o ViÖn trong c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: Qu¶n lý c¸n bé ®i häc ®¹i häc, sau ®¹i häc ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong toµn ViÖn, tæ chøc tËp huÊn, c¸c ®ît tËp huÊn vÒ chuyªn m«n trong c¸c lÜnh vùc quy ho¹ch sö dông ®Êt, thæ nh­ìng, n«ng ho¸, trång trät, ch¨n nu«i, thuû lîi, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®o ®¹c… cho c¸n bé trong ViÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, ®ñ søc ®¶m d­¬ng c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n lín; tham m­u cho liªn ®oµn ViÖn cö c¸n bé ®i häc tËp, nghiªn cøu ë n­íc ngoµi -Qu¶n lý th­ viÖn cña ViÖn víi hµng ngµn ®Çu s¸ch c¸c lo¹i vÒ c¸c lÜnh vùc: n«ng nghiÖp, kihn tÕ x· héi, giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng… Phôc vô cho c«ng viÖc nghiªn cøu c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn ViÖn. -Hµng n¨m ®ãn nhËn sinh viªn cña c¸c tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, §¹i Häc N«ng NghiÖp, §¹i Häc Khoa Häc Tù Nhiªn… vÒ thùc tËp tai viÖn, ph©n c«ng c¸n bé h­íng dÉn tèt nghiÖp cho c¸c sinh viªn. 1.2.3. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp cã trô së chÝnh ë Hµ Néi bao gåm 20 ®¬n vÞ. Trong ®ã cã 9 phßng kü thuËt nghiÖp vô, 5 trung t©m chuyªn ngµnh, 3 ®oµn vµ 2 xÝ nghiÖp ®o ®¹c, 1 phßng ph©n tÝch vµ m«i tr­êng. Ngoµi ra ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Nha Trang cã hai ph©n viÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp gåm mét sè chuyªn ngµnh kü thuËt nghiÖp vô nghiªn cøu quy ho¹ch vµ ®iÒu tra c¬ b¶n. Tæng sè c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp nghiªn cøu, thiÕt kÕ lµ 16, bao gåm c¸c ®¬n vÞ nh­: phßng thæ nh­ìng, phßng ®o ®¹c, phßng ph©n vïng kinh tÕ n«ng nghiÖp, phßng ph©n tÝch vµ m«i tr­êng, trung t©m h»ng tr¾c, trung t©m viÔn th¸m-m¸y tÝnh, trung t©m øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, trung t©m ph¸t triÓn n«ng th«n, trung t©m tµi nguyªn m«i tr­êng, ®oµn quy ho¹ch I, ®oµn quy ho¹ch II, ®oµn quy ho¹ch Lµo, ph©n viÖn I (thµnh phè Hå ChÝ inh), ph©n viÖn II (Nha Trang), xÝ nghiÖp ®o ®¹c b¶n ®å n«ng nghiÖp I, xÝ nghiÖp ®o ®¹c b¶n ®å n«ng nghiÖp II. Tuy nhiªn, ®øng tr­íc t×nh h×nh nhiÖm vô míi vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, hiÖn nay bé m¸y tæ chøc bé m¸y cña ViÖn cÇn ®­îc hoµn thiÖn vµ t¨ng c­êng. Chøc n¨ng nhiÖm vô ho¹t ®éng cña ViÖn xin ®­îc bæ sung vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n.  S¬ ®å tæ chøc ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ban l·nh ®¹o ViÖn Bé phËn qu¶n lý vµ phôc vô Phßng hîp t¸c Phßng khoa häc vµ ®µo t¹o Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ Phßng tµi vô Phßng tæ chøc Phßng Hµnh chÝnh Bé phËn qu¶n lý kü thuËt vµ nghiªn cøu Phßng ®o ®¹c Phßng thæ nh­ìng Phßng ph©n vïng kinh tÕ Phßng ph©n tÝch ®Êt C¸c trung t©m nghiªn cøu Trung t©m tµi nguyªn moi tr­êng Trung t©m ph¸t triÓn N«ng th«n Trung t©m hµng tr¾c Trung t©m viÔn th¸m Trung t©m tµi nguyªn moi tr­êng Trung t©m ph¸t triÓn N«ng th«n Trung t©m hµng tr¾c Trung t©m viÔn th¸m Ph©n viÖn 1 Ph©n viÖn 2 XÝ nghiÖp ®o ®¹c 1 XÝ nghiÖp ®o ®¹c 2 C¸c ph©n viÖn vµ xÝ nghiÖp 1.2.4. §éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ Khi míi thµnh lËp, côc quy ho¹ch cã tíi 1.157 ng­êi, phÇn lín lµ bé ®éi chuyÓn ngµnh, chØ cã 6 kü s­ n«ng nghiÖp vµ 8 trung cÊp ®o ®¹c, thæ nh­ìng. HiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ViÖn 645 ng­êi, trong ®ã biªn chÕ 404 ng­êi vµ hîp ®ång 241 ng­êi. Sè c¸n bé trùc tiÕp nghiªn cøu ë ViÖn 303 ng­êi, trong ®ã cã 79 ng­êi cã b»ng cÊp trªn ®¹i häc, 52 ng­êi cã thÓ sö dông th«ng th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ph©n theo tr×nh ®é ( TÝnh ®Õn ngµy 30/ 6 / 2000) STT Tr×nh §é Biªn chÕ Hîp ®ång Tæng sè 1 TiÕn sÜ, phã tiÕn sÜ 28 2 30 2 Th¹c sÜ 41 8 49 3 §¹i häc 191 159 350 4 Trung häc 55 14 69 5 C«ng nh©n, nh©n viªn 89 58 147 Tæng sè 404 241 645 HÇu hÕt ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng ë c¸c tr­êng ®Ëi häc trong vµ ngoµi n­íc (khoa häc n«ng nghiÖp lµ 294 ng­êi vµ khoa häc tù nhiªn 16 ng­êi), ®a sè c¸n bé ®­îc bè trÝ lµm viÖc ®óng chuyªn m«n ®µo t¹o cña m×nh. Trong c«ng t¸c bæ nhiÖm c¸n bé ViÖn thùc hiÖn ®óng tiªu chuÈn, quy ®Þnh lùa chän cña Bé vµ ®¬n vÞ (lÊy phiÕu tin nhiÖm ý kiÕn tËp thÓ, §¶ng Uû, l·nh ®¹o ViÖn, ý kiÕn tham m­u cña tæ chøc ). Trong thêi gian qua l·nh ®¹o ViÖn ®· nghiªn cøu vµ ®Ò nghÞ Bé, ViÖn bé nhiÖm 1 viÖn tr­ëng, 3 viÖn phã vµ 23 tr­ëng, phã c¸c ®¬n vÞ cÊu thµnh hoÆc ®¬n vÞ trùc thuéc ViÖn . 2. THùc tr¹ng ho¹t ®éng cña viÖn 2.1. Ho¹t §éng Khoa Häc Chñ YÕu Cña ViÖn Trong Thêi Gian Qua Nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc chñ yÕu cña ViÖn trong thêi kú nµy gåm: Tham gia nghiªn cøu ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc, cÊp ngµnh vµ cÊp ViÖn: ViÖn ®· tham gia 10 ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc sau: X¸c ®Þnh c¬ cÊu mïa vô cho c¸c vïng sinh th¸i kh¸c nhau ë vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long (§BSCL), kÕ ho¹ch tæng thÓ cÊp n­íc uèng vµ vÖ sinh n«ng th«n ®Õn n¨m 2005, nghiªn cøu c¸c yÕu tè h¹n chÕ vµ thÝch nghi ®èi víi mét lo¹i c©y trång trªn mét sè lo¹i ®Êt (phï sa, mÆn, phÌn) ë §BSCL, hoµn chØnh b¶n ®å tû lÖ 1/250.000, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Êt ë ®ång b»ng S«ng Hång, x©y dùng b¶n ®å ®Êt T©y Nguyªn tû lÖ 1/250.000, nghiªn cøu c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p n©ng cao ®é ph× nhiªu thùc tÕ cña mét sè lo¹i ®Êt phï sa, ®Êt phÌn, ®iÒu tra ®¸nh gi¸ ®Êt trªn quan ®iÓm sinh th¸i vµ ph¸t triÓn l©u bÒn theo c¸c vïng sinh th¸i, x©y dùng m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ë tØnh B×nh §Þnh, nghiªn cøu vÒ kinh tÕ sinh th¸i vµ du lich ë tØnh Hµ T©y; quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë vïng T©y Nguyªn vµ Duyªn h¶i Nam Trung Bé. C¸c ®Ò tµi ®· ®­îc baãa c¸o cÊp Nhµ n­íc, nhiÒu ®Ò tµi ®· ®­îc ®¸nh gi¸ xuÊt s¾c vµ ®­îc Nhµ n­íc tÆng b»ng khen. ë cÊp ngµnh, ViÖn ®· tham gia nghiªn cøu 31 ®Ò tµi trong ®ã gÇn 50% ®Ò tµi ®¹t lo¹i kh¸ xuÊt s¾c vµ kh¸. Häat ®éng khoa häc kü thuËt nh»m n©ng cao c«ng t¸c chuyªn m«n: LÜnh vùc ho¹t ®éng nµy rÊt lín, rÊt quan träng. VÒ ®iÒu tra c¬ b¶n: ViÖn ®· tiÕn hµnh ®o ®¹c vÏ hµng v¹n ki l« mÐt vu«ng b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín (1/10.000, 1/5.000, 1/2000) ë nh÷ng vïng träng ®iÓm ph¸t triÓn n«ng nghiÖp (cµ phª, cao su, chÌ, d©u t»m, b«ng, c¸c vïng kinh tÕ míi). Nh»m gi¶i ®¸p cho Nhµ n­íc mét c©u hái cã tÝnh chiÕn l­îc lµ kh¶ n¨ng sö dông ®Êt cho n«ng nghiÖp, ViÖn ®· sö dông t­ liÖu viÔn th¸m ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ kh¶ n¨ng sö dông ®Êt trèng ®åi nói träc ë T©y Nguyªn, trung du, miÒn nói B¾c Bé, tØnh Thanh Ho¸, §ak lak… ThÊy tr­íc tÇm quan träng cña nÒn kinh tÕ n«ng hé, ViÖn ®· phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng tiÕn hµnh ®iÒu tra kinh tÕ hé kho¶ng 50 ®iÓm thuéc trªn 30 huyÖn ( cã ®ñ B¾c, Trung, Nam, ®ång b»ng, miÒn nói, T©y Nguyªn) víi h¬n 60 phiÕu, c«ng viÖc nµy ®· gióp cho Nhµ n­íc cã c¨n cø khoa häc ®Ó ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n vµ lËp dù ¸n m« h×nh ph¸t triÓn n«ng th«n. VÒ x©y dùng ph©n tÝch dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: th«ng qua dù ¸n VIE 86-024, ®ît häc tËp ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, héi th¶o quèc gia, quèc tÕ, c¸n bé khoa häc cña ViÖn ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p luËn, ph­¬ng ph¸p lËp vµ ph©n tÝch dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong lÜnh vùc ph©n vïng ViÖn ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p luËn vµ ph­¬ng ph¸p cô thÓ lËp dù ¸n c¸c môc tiªu s¶n phÈm chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp cña c¶ n­íc vµ c¶ vïng trung du miÒn nói B¾c Bé. ViÖn x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó x©y dùng tæng quan ph¸t triÓn n«ng nghiÖp còng nh­ ngµnh cao su, cµ phª, chÌ, døa, b«ng , d©u t»m, ®iÒu… Trong lÜnh vùc quy ho¹ch, ViÖn ®· lËp nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn ngµng hµng (cao su, cµ phª, chÌ, d©u t»m) vµ dù ¸n vïng nhá. NhiÒu dù ¸n ®· thùc hiÖn thµnh c«ng ( cµ phª liªn doanh víi Liªn X« cò vµ c¸c n­íc §«ng ¢u). NhiÒu dù ¸n ®· ®­îc giÊy phÐp ®Çu t­ ( dù ¸n liªn doanh s¶n xuÊt d©u t»m t¬ gi÷a TriÒu Tiªn víi ViÖt Nam ë H¶i H­ng) Th«ng qua Uû héi s«ng Mª K«ng, ViÖn lµ ®èi t¸c chÝnh ®· thùc hiÖn dù ¸n tiÒn kh¶ thi dù ¸n ®a môc tiªu Yasoup (§ak lak) vµ ®ang cïng ban th­ ký Mª K«ng vµ c¸c c¬ quan ViÖt Nam thùc hiÖn giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi cho dù ¸n nµy. Còng th«ng qua Uû héi s«ng Mª K«ng, ViÖn ®· tham gia trong c¶ 3 giai ®o¹n dù ¸n kÕ ho¹ch hµnh ®éng Serepok. Liªn kÕt khoa häc víi s¶n xuÊt lµ nÐt næi bËt trong c«ng t¸c cña ViÖn trong ng÷ng n¨m gÇn ®©y: ViÖn ®· lËp c¸c dù ¸n khuyÕn n«ng, chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vµ trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n ë hµng chôc ®iÓm ë tØnh H¶i H­ng, VÜnh Phóc, Thanh Ho¸, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng Nam-§µ N½ng, Kh¸nh Hoµ, Trµ Vinh, Hµ T©y… §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé: Chó träng ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé còng lµ nÐt næi bËt trong ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt cña ViÖn nh÷ng n¨m qua. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay ®· cã 19 c¸n bé b¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n phã tiÕn sÜ trong vµ ngoµi n­íc vµ trªn 20 c¸n bé b¶o vÖ luËn ¸n th¹c sÜ ë Mü, Th¸i Lan vµ trong n­íc. ViÖc ®µo t¹o ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh) lµ c«ng t¸c th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh trong ViÖn. C¸c gi¶ng viªn cña Mü, Cana®a, ¤xtr©ylia ®Õn trùc tiÕp gi¶ng d¹y cho c¸n bé trong kho¶ng 2-6 th¸ng. Tõ 1986 ®Õn nay, cã kho¶ng trªn 200 l­ît ng­êi ®i häc ng¾n h¹n, héi th¶o ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi: ý, Mü, Ph¸p, óc, Cana®a, NhËt, Th¸i Lan, Trung Quèc…§©y lµ c¬ së tèt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé trong ViÖn. Do chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, cËp nhËt víi tr×nh ®é c¸c n­íc, sö dông nhiÒu phÇn mÒm cña Mü, Cana®a, Anh, nªn chÊt l­îng c«ng viÖc ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Trong nh÷ng n¨m qua, tuy ®· ®¹t ®­îc kÕ qu¶ kh¶ quan, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i: Tr×nh ®é c¸n bé ®· ®­îc n©ng cao nh­ng kh«ng ®ång ®Òu, sè c¸n bé ch­a theo kÞp t×nh h×nh, viÖc båi d­ìng c¸n bé ®Çu ®µn ch­a ®­îc quan t©m, ch­a ph¸t huy hÕt c«ng suÊt thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Ch­a coi träng ®óng møc nghiªn cøu vµ kÕt luËn døt kho¸t vÒ ph­¬ng ph¸p luËn cô thÓ. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ mét trong nh÷ng néi dung c«ng t¸c cÇn thiÕt mµ ViÖn ®· ®Æt ra, nh»m ®­a ho¹t ®éng cña ViÖn tiÕn lªn mét b­íc míi. 2.2 Thùc tr¹ng vÒ ®µo t¹o Chó träng ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé còng lµ nÐt næi bËt trong ho¹t ®éng cña ViÖn nh÷ng n¨m qua.Viªn ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn ph­¬ng ¸n quy ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã c¶ vÒ n¨ng lùc, tæ chøc qu¶n lý, chÊt l­îng chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ ®Ó tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay ®· cã: 2 c¸n bé ®­îc phong hµm gi¸o s­; 6 c¸n bé lµ phã gi¸o s­, 30 c¸n bé b¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n tiÕn sÜ, phã tiÕn sÜ trong vµ ngoµi n­íc, 49 c¸n bé b¶o vÖ luËn ¸n th¹c sÜ ë MÜ,Th¸i Lan, Hµ Lan, vµ trong n­íc, 6c¸n bé ®ang chuÈn bÞ b¶o vÖ luËn ¸n tiÕn sÜ ,10 c¸n bé ®ang häc cao häc, 18 c¸n bé ®ang hoc ®¹i häc t¹i chøc s¾p tèt nghiÖp, 21 c¸n bé tèt nghiÖp trung häc chÝnh trÞ, 3c¸n bé tèt nghiÖp kho¸ chÝnh trÞ cao cÊp. §éi ngò c¸n bé sau ®¹i häc (c¸c gi¸o s­, phã gi¸o s­ vµ tiÕn sÜ) cña ViÖn ®· tham gia h­íng dÉn, ®µo t¹o h¬n 30 tiÕn sÜ, th¹c sÜ vµ h¬n 100 hîc sinh ®¹i häc . ViÖc ®µo t¹o ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh) lµ c«ng t¸c th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh trong ViÖn. C¸c gi¶ng viªn cña MÜ, Anh, Canada…®Õn trùc tiÕp gi¶ng d¹y cho c¸n bé ViÖn, hiÖn ®· cã 52 c¸n bé cã thÓ lµm viÖc trùc tiÕp víi chuyªn gia n­íc ngoµi . Tõ n¨m 1990 ®Õn nay cã kho¶ng trªn 550 l­ît c¸n bé ®i häc ng¾n h¹n tham gia héi nghÞ héi th¶o khoa häc c«ng nghÖ cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi: Mü, Nga, §øc, Italia, Ph¸p, Canada, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Hµ Lan, Ên §é,Th¸i lan, Malaixia, §µi Loan, BØ… ®©y lµ c¬ së tèt ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm khoa häc c«ng nghÖ vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô c¸c c¸n bé trong ViÖn . Trong 10 n¨m qua ViÖn ®· tæ chøc trªn 145 héi nghÞ héi th¶o khoa häc vµ c¸c kho¸ tËp huÊn ë ViÖn vµ c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ lÜnh vùc quy ho¹ch n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n víi h¬n trªn 3000 l­ît ng­êi tham gia . Do chó träng ®µo ®µo t¹o cÊn bé, cËp nhËt víi tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc, øng dông nhiÒu ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm m¸y tÝnh tiªn tiÕn... nªn n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé trong ViÖn ngµy cµng n©ng cao. §éi ngò c¸n bé c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c chuyªn m«n cña ViÖn, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ míi, ®ãng gãp thiÕt thùc cô thÓ vÒ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ph©n vïng, quy ho¹ch n«ng nghiÖp vµ ph¸t hiÖn n«ng th«n, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 2.3 C¬ Së vËt chÊt cña ViÖn - Ngay tõ n¨m 1986,ViÖn ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña liªn hiÖp quèc th«ng qua dù ¸n VIE 86-024 “T¨ng c­êng ViÖn Quy Ho¹ch vµ ThiÕt KÕ N«ng NghiÖp”. Víi sù gióp ®ì nµy, ViÖn thùc s­ ®­îc t¨ng c­êng vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, vÒ n¨ng lùc kü thuËt vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô . - C¬ së vËt chÊt ký thuËt cña c¸c ph©n viªn xÝ nghiÖp ®­îc t¨ng c­êng ®æi míi ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc : N¨m 1996 Bé ®· ®Çu t­ x©y dùng trô së lµm viÖc cña ph©n viÖn Nha Trang; n¨m 1998 hoµn thµnh hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh mua nhµ ®Òn bï trô së c¬ quan ph©n viÖn Thµnh Phè Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. - MÊy n¨m qua ViÖn ®· kh«ng ngõng n©ng cao trang thiÕt bÞ nh»m ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n quy ho¹ch n«ng nghiÖp . + Toµn ViÖn trang bÞ ®­îc 182 m¸y tÝnh ,®¬n vÞ Ýt nhÊt 1 m¸ynhiÒu nhÊt lµ 7 m¸y. Ngoµi nhiÖm vô l­u tr÷ tµi liÖu x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh…cßn gióp cho x©y dùng b¶n ®å sè c¸c lo¹i … võa nhanh vÒ tiÕn ®é vµ tèt vµ chÊt l­îng. HÖ thèng m¸y ®o ®¹c ®Ó ®o b¶n vÏ b¶n ®å hiÖn ®¹i nh­ Wild, A8, A10… + XÝ nghiÖp ®o ®¹c b¶n ®å n«ng nghiÖp I cã m¸y kinh vÜ ®iÖn tö -®ã lµ m¸y hiÖn ®¹i cã thÓ ®o ®¹c c¸c lo¹i b¶n ®å phôc vô n«ng nghiÖp víi chÊt l­îng cao. + Trung t©m ViÔn th¸m xö lý ¸nh vÖ tinh ¶nh m¸y bay víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sö dông hÖ th«ng tin ®Þa lý, víi c¸c phÇn mÒm chuyªn dông nh­ PAMAP, MAPINFO, PCI, SPANS, ARC/IFNO…®· ®­îc l¾p ®Æt vµ ®­a vµo sö dông th­êng xuyªn . + HÖ thèng m¸y ph©n tÝch ®¸p øng kh«ng chØ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®Êt mµ cßn ph©n tÝch c¸c mÆt ®¸nh gi¸ m«i tr­êng ®Êt vµ n­íc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch ®Êt vµ m«i tr­êng ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c quy ho¹ch tõ n¨m 1998 ViÖn chÝnh thøc tham gia nhËp ch­¬ng tr×nh th«ng tin ph©n tÝch ®Êt quèc tÕ + C¸c trang thiÕt bÞ phôc phô cho nhu cÇu lµm viÖc hµng ngµy nh­ bµn,ghÕ,tñ ®ùng tµi liÖu …®Òu ®­îc ®æi míi .C¸c phßng ®Òu cã m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é … -Qua viÖc ®iÒu tra ®¸nh gi¸ trang thiÕt bÞ t­ kü thuËt cña viÖn, cã thÓ ®¸nh gi¸ nh­ sau : + ThiÕt bÞ vËt t­ kü thuËt cña ViÖn tËp trung vµo 3 lo¹i chÝnh lµ trang thiÕt bÞ chÝnh lµ thiÕt bÞ ®o 41%, thiÕt bÞ tÝnh to¸n thiÕt kÕ chiÕm 33.6%, thiÕt bÞ ph©n tÝch chiÕm 14% + Tæng chi phÝ ®Çu t­ cho c¸c trang thiÕt bÞ kho¶ng gÇn 5 tû ®ång ViÖt Nam phÇn lín dµnh cho thiÕt bÞ ®o (64,9%) vµ thiÕt bÞ tÝnh to¸n (27,9%). + PhÇn lín trang thiÕt bÞ ®­îc s¶n xuÊt tõ tr­íc n¨m 1990 (chiÕm 68%) trong ®ã kho¶ng 40% thiÕt bÞ cò s¶n xuÊt trong n­íc hoÆc c¸c n­íc X· Héi Chñ NghÜa . + C¸c thiÕt bÞ kü thuËt ®­îc sö dông chñ yÕu phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra kh¶o s¸t, x©y dùng b¶n ®å, lËp dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«nvµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn n«ng th«n. + Trong thêi gian qua, ViÖn ®· t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ tèt, hiÖn ®¹i vµ n©ng cao c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc, ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt vµ kiÕn thøc míi. Tuy nhiªn hiÖn nay trang thiÕt bÞ kü thuËt cña ViÖn ®a sè ®· cò, cÇn ®­îc thay thÕ, v× vËy yªu cÇu kinh phÝ rÊt lín. Cã thÓ Bé t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖn hoÆc c¸c ®¬n vÞ thuéc ViÖn hoÆc c¸c ®¬n vÞ thuéc ViÖn hîp t¸c khoa häc c«ng nghÖ víi c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n­íc cïng ph¸t huy nh÷ng vËt t­ kü thuËt hiÖn cã vµ thay thÕ c¸c vËt t­ cò b»ng gãp vèn hoÆc xin tµi trî. 2.4 §Çu t­ kinh phÝ ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ hµng n¨m Nguån tµi chÝnh cho ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ chñ yÕu dùa vµo tiÒn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, mét phÇn do ViÖn thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. C¬ cÊu chi phÝ ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ hµng n¨m cña ViÖn ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau:  C¬ cÊu chi phÝ ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ hµng n¨m cña ViÖn Tæng sè kinh phÝ Tæng sè chia ra (triÖu ®ång VN) 1 2 3 4 5 6 §ång VN USD 103 Ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®Ò tµi cÊp nhµ n­íc cÊp ngµnh XDCB söa ch÷a lín nhá Mua thiÕt bÞ m¸y mãc L­¬ng vµ ho¹t ®éng bé m¸y Tæng sè 17.823 1271 7.727 2000 3638 4458 1995 2540 181 1158 …. 776 606 1996 3500 250 2019 … 609 872 1997 3000 214 1.417 .. 820 763 1998 4783 341 1.350 1400 933 1100 1999 4000 285 1783 600 500 1117 Qua biÓu trªn cho thÊy sè kinh phÝ chi cho khoa häc hµng n¨m cña ViÖn dµnh cho chi l­¬ng vµ ho¹t ®éng bé m¸y (25-27%); (25-30%) chi cho s÷a ch÷a vµ thiÕt bÞ vµ (40-43%) chi cho ho¹t ®éng ®iÒu tra c¬ b¶n, ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®Ò tµi. Trong ®ã chi phÝ dµnh cho nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc, cÊp ngµnh, cÊp ViÖn (chñ yÕu cÊp ngµnh) chØ chiÕm 1,25% so víi tæng kinh phÝ cña ViÖn vµ 2,4% so víi kinh phÝ ®Î thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. NÕu tÝnh b×nh qu©n cho mét ®Çu ng­êi lµm khoa häc ( kÓ c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n vµ ®Ò tµi) trong giai ®o¹n 1995-1999 cña ViÖn lµ 401USD/ng­êi/n¨m, thÊp h¬n nhiÒu b×nh qu©n cña: Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n: trªn 600USD/ng­êi/n¨m ViÖt Nam: 1.000USD/ng­êi/n¨m Th¸i Lan : 18.000USD/ng­êi/n¨m ThÕ giíi : 55.324USD/ng­êi/n¨m 2.5 C¸c ho¹t ®éng trong n­íc vµ quèc tÕ Sau khi hoµn thµnh tèt dù ¸n PNUD – VIE 86/024, ViÖn ®· më réng vµ t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, nh»m tiÕp cËn häc tËp vµ øng dông khoa häc míi vµ ph­¬ng ph¸p míi n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho c¸c bé, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm , t¹o c¬ héi ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. - ViÖn ®· hîp t¸c víi c«ng ty JAVIDEC (NhËt – ViÖt), c«ng ty EVERON (NhËt) thùc nghiÖm mét sè lo¹i c©y nh­ lóa tÎ, h¹t dÎ, rau burdok, cµ rèt ë vïng ®Êt b·i S«ng Hång, kÕt qu¶ cho thÊy cã khÈ n¨ng thay ®æi c¬ cÊu mïa vô vµ ®­a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. ë c¸c ®iÓm Trµng An (Thanh Oai), Ngäc S¬n (Ch­¬ng Mü), Kh¸nh C­ (Yªn M«), kÕt qu¶ cho thÊy nÕu lu©n canh mét vô ®Ëu hoÆc ng« víi c©y burdok cho hiÖu qu¶ 25-39 triÖu ®ång /ha/n¨m. -Hîp t¸c víi §an m¹ch, Nam TriÒu Tiªn, ViÖn quy ho¹ch thuû lî ®Ó x©y dùng dù ¸n tæng quan vïng SEREPOK, dù ¸n ®a môc tiªu vïng Easuop. - Hîp t¸c víi chuyªn gia JICA (NhËt B¶n) nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n m« h×nh ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Nam §µn (NghÖ An) - Hîp t¸c víi §an m¹ch ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë vïng Kú Anh, Hµ tÜnh. - Hîp t¸c víi tæ chøc BILANCE (Hµ Lan) x©y dùng vµ thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë vïng T©y Nguyªn - Hîp t¸c víi ViÖn nghiªn cøu khÝ quyÓn vµ n­íc New Zealand - Tham gia dù ¸n c¬ së d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn l­u vùc s«ng Mªk«ng do NhËt B¶n tµi trî - Quan hÖ víi tr­êng ®¹i häc Califonia vµ Cana®a ®Ó hç trî vÒ ®µo t¹o, vèn vµ chuyÓn giao bkü thuËt - Hîp t¸c víi Bé n«ng nghiÖp Lµo ®Ó x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn n«ng th«n, gióp b¹n lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ®­îc Bé n«ng nghiÖp Lµo ®¸nh gi¸ cao - Hîp t¸c víi Bé n¨ng l­îng ®Ó ®iÒu tra quy ho¹ch, thiÕt kÕ t¸i ®Þnh c­ vïng thuû ®iÖn Yaly vµ S¬n La 2.6 Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu 2.6.1. VÒ ph©n vïng quy ho¹ch Phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan x©y dùng ph­¬ng ¸n quy ho¹ch n«ng nghiÖp cho 430 huyÖn thÞ (trong ®ã cã 11 huyÖn ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt, cßn l¹i ®· ®­îc c¸c tØnh th«ng qua), hµng tr¨m n«ng tr­êng quèc doanh, hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. C¸c ph­¬ng ¸n ®ã tuy cßn thiÕu sãt, nh­ng ®· ph¸t huy t¸c dông chØ ®¹o s¶n xuÊt trong mét thêi kú lÞch sö nhÊt ®Þnh Phèi hîp víi Bé l©m nghiÖp vµ uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc (tr­íc ®©y) x©y dùng ph­¬ng ¸n n«ng l©m nghiÖp toµn quèc, chia n­íc ta thµnh 7 vïng kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp. Ph­¬ng ¸n nµy ®· ®­îc Nhµ n­íc phª duyÖt n¨m 1978, vµ s¸ch gi¸o khoa m«n ®Þa lý bËc phæ th«ng ®· tiÕp thu, tr×nh bµy trong phÇn ®Þa lý kinh tÕ ViÖt nam. Tuy cßn nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i ®iÒu chØnh nh­ng nh×n chung ®©y lµ mét thµnh tùu b­íc ®Çu næi bËt Phèi hîp v¬i c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong Bé x©y dùng c¸c tæng quan, chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp (vµ c¸c ngµnh hµng trong n«ng nghiÖp) cña toµn quèc vµ cña c¸c vïng kinh tÕ c¸c giai ®o¹n 1990-2000 vµ 2000-2010 ( c¸c c«ng tr×nh chÝnh nh­ n«ng nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2000; tæng quan n«ng nghiÖp ViÖt nam; ®Ò xuÊt khai th¸c lîi thÕ 7 vïng kinh tÕ n«ng nghiÖp ViÖt nam ®Õn n¨m 2010; tæng quan l­¬ng thùc, ch¨n nu«i, cao su, cµ phª, mÝa ®­êng, c©y lÊy dÊu, ®iÕu, chÌ…). Nh÷ng ®Ò ¸n lín nµy lµ nh÷ng c¨n cø quan träng gióp Bé vµ Nhµ n­íc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ dµi h¹n. Rµ so¸t, bæ sung quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Õn n¨ 2010 cña c¸c tØnh thµnh (hiÖn ®· xong 12 tØnh thµnh). §©y lµ nh÷ng tµi liÖu c¨n b¶n gióp cho c¸c tØnh, thµnh x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nong nghiÖp dµi h¹n TËp trung nghiªn cøu, x©y dùng nh÷ng dù ¸n ph¸t triÓn c¸c ngµnh hµng träng yÕu ë c¸c vïng träng ®iÓm cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín nh­ lóa ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®ång b»ng S«ng Hång, cao su §«ng Nam Bé, cµ phª T©y nguyªn vµ vïng nói phÝa b¾c… Sù tËp trung nç lùc nµy ®­îc thÓ hiÖn b»ng sè l­îng c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu dµnh cho nh÷ng c©y, con träng yÕu: 87 c«ng tr×nh dµnh cho c©y l­¬ng thùc (lóa, ng«…), 20 c«ng tr×nh dµnh cho c©y cµ phª, 17 cho c©y cao su, 13 cho c©y chÌ, 9 cho d©u t»m, 8 cho b«ng , 7 cho mÝa ®­êng, 11 cho c©y ¨n qu¶, 32 cho c©y hoa mµu… Nh÷ng c«ng tr×nh trªn ®· ®­îc thùc thi ë møc ®é kh¸c nhau vµ ®· gãp phÇn h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸, nhÊt lµ cho xuÊt khÈu 2.6.2 VÒ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt Tõ n¨m 1990 ®Õn nay, víi sù ra ®êi cña trung t©m øng dông tiÕn bé kü thuËt, ViÖn ®· thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt: gièng míi, chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng vµ c¬ cÊu mïa vô, ph©n bãn, VAC, kü thuËt canh t¸c tiÕn bé… ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ vïng s©u, vïng xa gãp phÇn t¨ng thu nhËp, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho h¬n 3000 hé gia ®×nh c¸c d©n téc thiÓu sè. C¸c m« h×nh trång c©y burdok, cµ rèt… xuÊt khÈu ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÊ cao, cã kh¶ n¨ng më réng ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng thµnh tùu trong chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt ®· gióp ViÖn g¾n lý thuyÕt víi thùc tiÔn s¶n xuÊt, gãp phÇn t¨ng tÝnh kh¶ thi cña c¸c dù ¸n quy ho¹ch. 2.6.3 VÒ ®iÒu tra c¬ b¶n Nh÷ng nghiªn cøu chñ yÕu vÒ lÜnh vùc nµy lµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i (®Êt, n­íc, khÝ hËu), hiÖn tr¹ng kinh tÕ-x· héi (cÊp hé gia ®×nh, x·, huyÖn tØnh vµ c¶ n­íc), ®éng th¸i chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu s¶n xuÊt qua c¸c thêi kú. Th«ng th­êng, ®ã lµ cac ®Ò tµi khoa häc ®­îc giao (cÊp Nhµ n­íc, cÊp ngµnh, cÊp ViÖn), mét sè lµ ®Ò tµi hîp t¸c víi c¬ quan chøc n¨ng. Nh÷ng c«ng tr×nh chÝnh lµ: §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ ®Ò xuÊt sö dông ®Êt hîp lý trªn quan ®iÓm sinh th¸i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë 7 vïng kihn tÕ n«ng nghiÖp §iÒu tra, ®¸nh gi¸ ®Êt trèng ®åi nói träc toµn quèc §iÒu tra ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng më réng 1,5 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp X©y dùng b¶n ®å ®Êt T©y Nguyªn tû lÖ 1/250.000 X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè h¹n chÕ vµ thuËn lîi cña mét sè lo¹i ®Êt ( phï sa ngät, mÆn, phÌn) ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®èi víi mét sè lo¹i c©y trång X©y dùng b¶n ®å sinh th¸i n«ng nghiÖp vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long X©y dùng b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu n«ng nghiÖp ViÖt Nam §iÒu tra kinh tÕ hé cña h¬n 100 huyÖn víi 180.000 phiÕu M« h×nh trang tr¹i ë c¸c vïng sinh th¸i M« h×nh hîp t¸c x· n«ng nghiÖp kiÓu míi §o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín ( 1/10.000), kh¶o s¸t lËp b¶n ®å ®Êt tû lÖ lín vµ trung b×nh (1/10.000 vµ 1/25.000) cho hµng tr¨m n«ng tr­êng, hµng chôc vïng chuyªn canh, cho kho¶ng 2 triÖu ha ®Êt n«ng l©m nghiÖp ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh ttrong c¶ n­íc. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn lµ tµi liÖutham kh¶o bæ Ých cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. 3. §¸nh gi¸ chung 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Nhê thùc sù ®æi míi t­ duy ®Õn hµnh ®éng, tõ néi dung, ph­¬ng ph¸p ®Õn thiÕt bÞ kü thuËt, nhê ®æi míi ®éi ngò c¸c bé kÕt hîp víi båi d­ìng ®µo t¹o, nh÷ng n¨m qua ViÖn ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu trong c«ng t¸c ®iÒu tra kh¶o s¸t, ph©n vïng, quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp, gãp phÇn tÝch cùc lµm c¬ së cho viÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta. Næi bËt lµ nh÷ng nghiªn cøu ®Ò xuÊt vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña 7 vïng kinh tÕ n«ng nghiÖp; vÒ nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ lîi thÕ ë 7 vïng sinh th¸i; vÒ ®iÒu tra quy ho¹ch vµ nay ®· h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ lín nh­ lóa g¹o, cµ phª, cao su, mÝa ®­êng, h¹t ®iÒu… ®©y lµ nh÷ng ®éng lùc, nh÷ng s¶n ph¶m hµng ho¸ chñ yÕu cña n«ng nghiÖp n­íc ta. Ch­¬ng tr×nh l­¬ng thùc quèc gia lµ ®èi t­îng phôc vô ­u tiªn hµng ®Çu cña ViÖn víi 27 c«ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long, 29 c«ng tr×nh ë ®ång b»ng s«ng Hång, 31 cong tr×nh ë c¸c vïng l­¬ng thùc kh¸c. Mét träng t©m cña c«ng t¸c nghiªn cøu lµ phôc vô ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ c©y c«ng nghiÖp, c©y xuÊt khÈu, ViÖn ®· hoµn tÊt 20 c«ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu, ®iÒu tra, ®¸nh gi¸, quy ho¹ch thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn c©y cµ phª; 17 c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ cao su; 13 c«ng tr×nh vÒ c©y chÌ; 11 c«ng tr×nh vÒ c©y ¨n qu¶; 28 c«ng tr×nh nghiªn cøu cho 13 lo¹i vËt nu«i ë c¸c vïng tiÓu sinh th¸i trong c¶ n­íc… C¸c tiÕn bé kü thuËt cña cac n­íc ®­îc v©n dông cã kÕt qu¶, nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n hîp t¸c víi chuyªn gia n­íc ngoµi ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn ®­îc l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng vµ n«ng d©n tÝn nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ cao. Nh­ dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n ë tØnh An Giang, Trµ Vinh, §ång Nai, Kh¸nh Hoµ, Hµ T©y, Hoµ B×nh, Ninh B×nh… Ngoµi ra ViÖn cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ tiÕn bé kü tthuËt vÒ s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng n©ng cao tr×nh ®é khoa häc vµ nghiÖp vô. §· in Ên vµ xuÊt b¶n trªn 30 ®Çu s¸ch c¸c lo¹i liªn quan ®Õn quy ho¹ch n«ng nghiÖp n«ng th«n. 3.2. Nh÷ng tån t¹i khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc ViÖn cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm nh­: §éi ngò c¸n bé tuy ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷, song vÉn ch­a ®ång bé, ch­a thËt m¹nh. ViÖn cßn thiÕu nhiÒu c¸n bé chuyªn m«n vÒ m«i tr­êng, thuû lîi, giao th«ng, x©y dùng. C¸n bé cã n¨ng lùc chñ tr× c«ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu cßn qu¸ Ýt. Sè c¸n bé trÎ cã t©m huyÕt víi nghÒ, cÇn cï tÝch luü kiÕn thøc, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu, tiÕp cËn vµ hiÓu biÕt th«ng tin thÞ tr­êng cña ®a sè c¸n bé cßn yÕu vµ h¹n chÕ. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn l­u t©m nhÊt, v× thÕ kû tíi ®­îc coi lµ htÕ kû trÝ tuÖ, thiÕu trÝ tuÖ th× lu«n lu«n thua thiÖt, tôt hËu. Tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã rÊt nhiÒu lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ kinh tÕ, x· héi ch­a ®­îc gi¶i quyÕt. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi nh÷ng c¨n cø, c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó lËp dù ¸n quy ho¹ch. V× vËy tÝnh kh¶ thi cña cac dù ¸n do viÖn x©y dùng th­êng kh«ng cao. ViÖn cÇn cã nh÷ng c¸n bé nghiªn cøu giái vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, cÇn chó träng nhiÒu h¬n trong s­u tÇm, cËp nhËt th«ng tin kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. HiÖn nay, trang thiÕt bÞ kü thuËt cña ViÖn ®a sè ®· cò vµ bÞ h­ háng nhiÒu (chØ cã kho¶ng 20% sè thiÕt bÞ cßn tèt), l¹i thiÕu chñng lo¹i vµ sè l­îng cÇn ®­îc thay thÕ, v× vËy vÊn ®Ò kinh phÝ cÇn rÊt lín. MÆt kh¸c trong nh÷ng n¨m qua, do kinh phÝ cã h¹n kh«ng thÓ ®Çu t­ ®ång bé c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, nªn n¨ng lùc phôc vô cña trang thiÕt bÞ so víi c«ng suÊt vµ yªu cÇu c«ng viÖc cßn rÊt thÊp vµ kÐm hiÖu qu¶. Do vËy cÇn m¹nh d¹n thanh lý nh÷ng thiÕt bÞ kÐm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ tranh thñ mäi nguån vèn ®Ó trang bÞ kü thuËt míi ®Ó phôc vô yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n cña ViÖn. Kinh phÝ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÑ cho c¸c ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc, cÊp ngµnh, cÊp ViÖn cßn qu¸ Ýt, ch­a ®ñ ®¶m b¶o ë møc tèi thiÓu ®Ó triÓn khai x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®Ò tµi vµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c¸c ®Ò tµi. Møc kinh phÝ ®Çu t­ cho c¸n bé khoa häc cßn qu¸ thÊp so víi yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. 3.3 §Þnh h­íng t­¬ng lai Trong 10 n¨m tíi, chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc ta lµ “ X©y dùng mét nÒn n«ng nghiÖp m¹nh, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®­îc ¸p dông c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ míi, tõng b­íc ®­îc hiÖn ®¹i ho¸, v­¬n lªn trë thµnh mét nÒn n«ng nghiÖp víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, cã søc c¹nh tranh ngµy cang cao trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ, cã n¨ng suÊt vµ thu nhËp cao trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, ®¸p øng nhu cÇu l­¬ng thùc, thùc phÈm cho nh©n d©n, nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, æn ®Þnh kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc ”. V× vËy theo chñ tr­¬ng cña §¶ng ViÖn ®Þnh h­íng s¶n xuÊt cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ quan träng nh­ sau: - Lóa: S¶n l­îng æn ®Þnh kho¶ng 33 triÖu tÊn/n¨m (25 triÖu tÊn ®Ó ¨n vµ dù tr÷, 8 triÖu tÊn ®Ó xuÊt khÈu vµ dµnh cho c¸c nhu cÇu kh¸c). Gi÷ æn ®Þnh kho¶ng 4 triÖu ha ®Êt t­íi tiªu chñ ®éng lµm lóa. - Mµu l­¬ng thùc: Chñ yÕu lµ ng«, 5-6 triÖu tÊn /n¨m - MÝa ®­êng: æn ®Þnh vïng nguyªn liÖu, kh«ng x©y thªm nhµ m¸y ®­êng míi. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn kh¸c ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nhµ m¸y ®­êng. - C©y cã dÇu: ph¸t triÓn m¹nh l¹c, ®Ëu t­¬ng, võng, h­íng d­¬ng…®Ó cung cÊp dÇu ¨n víi møc 4-5 kg/ ng­êi /n¨m, tiÕn tíi kh«ng nhËp khÈu. - C©y lÊy sîi: B«ng, d©u t»m cã vÞ thÕ l©u dµi trong c¬ cÊu n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn b«ng ë vïng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù tóc phÇn quan träng nhu cÇu sîi b«ng. TiÕp tôc ph¸t triÓn d©u t»m. - Thuèc l¸ nguyªn liÖu: Ph¸t triÓn s¶n xuÊt thuèc l¸ lµm nguyªn liÖu ë mét vïng cã ®iÒu kiÖn, gi¶m nhanh nhËp khÈu nguyªn liÖu thuèc l¸. - Cµ phª: Gi÷ møc 400.000 ha hiÖn cã, tiÕp tôc ph¸t triÓn cao su n¬i thÝch hîp, nhÊt lµ vïng biªn giíi. S¶n l­îng cao su mñ kh« trong t­¬ng lai 600.000 tÊn/n¨m. - §iÒu: Ph¸t triÓn m¹nh c©y ®iÒu, chñ yÕu ë miÒn trung, ®­a diÖn tÝch ®iÒu lªn 500.000 ha ,s¶n l­îng lµ 100.000 tÊn nh©n/n¨m - Hå tiªu :100.000 tÊn /n¨m(50.000 ha) - Cao su: th©m canh 400.000 ha hiÖn cã tiÕp tôc ph¸t triÓn cao su ë n¬i thÝch hîp nhÊt lµ vïng biªn giíi. S¶n l­îng cao mñ kh« trong t­¬ng lai 600.000 tÊn/n¨m. - ChÌ: §­a diÖn tÝch lªn 100.000 ha, s¶n l­îng chÕ biÕn hµng n¨m kho¶ng 100.000 tÊn - Rau: Ph¸t triÓn c¸c lo¹i rau cao cÊp nh­ ®Ëu rau, ng« rau, m¨ng, nÊm ¨n, nÊm d­îc liÖu. - C©y ¨n qu¶: Chó träng ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh xuÊt khÈu nh­ v¶i, nh·n, døa, thanh long… - Hoa, c©y c¶nh: X©y dùng c¸c vïng s¶n xuÊt hoa vµ c©y c¶nh tËp trung - Lîn: TËp trung ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn, ph¸t triÓn lîn cã chÊt l­îng cao ®Ó xuÊt khÈu. - Bß: Ph¸t triÓn bß thÞt, bß s÷a (®­a lªn 200.000 con, trong ®ã cã 100.000 con v¾t s÷a), s¶n l­îng s÷a t­¬i kho¶ng 300.000 tÊn/n¨m. - Gia cÇm: Ph¸t triÓn gia cÇm chñ yÕu lµ gµ vÞt ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. - L©m nghiÖp: TiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh trång míi 5 triÖu ha rõng. CÇn tËp trung trång c¸c lo¹i c©y lµm nguyªn liÖu giÊy, v¸n gç nh©n t¹o, c©y ®Æc s¶n, c©y lÊy gç, c©y nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ . - Thuû s¶n:T«m (n­íc lî, n­íc ngät): 100.000ha, s¶n l­îng 300.000 tÊn/n¨m. Ph¸t triÓn m¹nh nu«i trång c¸c lo¹i c¸ vµ c¸c lo¹i ®Æc s¶n. - Kim ng¹ch xuÊt khÈu: 8-9 tû USD/n¨m. §Ó thùc hiÖn d­îc nh÷ng ®Þnh h­íng trªn, nhiÖm vô cña ViÖn Quy Ho¹ch vµ ThiÕt kÕ N«ng NghiÖp rÊt lín vµ phøc t¹p. Ngoµi nhiÖm vô quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n chung, ViÖn cßn cã dù ¸n quy ho¹ch c¸c ngµnh quan träng phôc phô xuÊt khÈu, nghiªn cøu bè trÝ sö dông ®Êt ®ai theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng ,khai th¸c sö dông hîp lý tµi nguyªn n­íc khÝ hËu sinh vËt, nghiªn cøu ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸, më réng ho¹t ®éng chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt … 4.4. Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ë ViÖn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt sau: ChÆng ®­êng 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, cïng víi sù chuyÓn m×nh cña kinh tÕ ®Êt n­íc, ViÖn ®· v­ît qua bao khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖn nay ViÖn ®· ®­a mäi ho¹t ®éng vµo quü ®¹o, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao, tõng b­íc tr­ëng thµnh lÊy l¹i niÒm tin vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu cã hiÖu qu¶, ®Ò xuÊt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc mµ thùc tÕ ®ßi hái. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh÷ng thµnh qu¶ mµ ViÖn ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua thËt ®¸ng khÝch lÖ. ViÖn ngµy cµng tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn theo xu thÕ biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. ViÖn ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n giao phã, còng nh­ më réng hîp t¸c nghiªn cøu víi c¸c ®Þa ph­¬ng, tæ chøc quèc tÕ, ®em lý thuyÕt øng dông vµo thùc tÕ. ChÝnh v× vËy, ViÖn ®· ®­îc nhµ n­íc th­ëng Hu©n Ch­¬ng Lao §éng H¹ng Ba (1981), H¹ng Hai (1985), H¹ng NhÊt (1994) vµ Hu©n Ch­¬ng Lao §éng H¹ng Hai cho ph©n viÖn MiÒn Nam, ngoµi ra tæng liªn ®oµn lao ®éng, Thñ T­íng ChÝnh Phñ, Bé Tr­ëng n«ng nghiÖp ®· tÆng rÊt nhiÒu b»ng khen cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c. Bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn ®­îc tæ chøc mét c¸ch gän nhÑ, hîp lý, ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc. Mçi c¸n bé ph¶i chÞu mét phÇn c«ng viÖc cô thÓ, nªn vÒ c¬ b¶n ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao, c«ng t¸c ho¹t ®éng cña ViÖn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch, nhiÖm vô do Bé n«ng nghiÖp ban hµnh. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong ViÖn ®oµn kÕt, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ vµ lao ®éng s¸ng t¹o v× sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ViÖn. Víi ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng, víi chi bé §¶ng v÷ng m¹nh, mét c«ng ®oµn quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn, ViÖn sÏ v÷ng b­íc ®i lªn, ®ãng gãp ®­îc nhiÒu h¬n, kÞp thêi h¬n cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tuy nhiªn ViÖn còng cÇn ®­îc sù quan t©m vµ gióp ®ì h¬n n÷a tõ phÝa Bé n«ng nghiÖp, c¸c vô, ban, ngµnh chøc n¨ng trong vµ ngoµi ngµnh. §ång thêi ViÖn còng cÇn lµm tèt cong t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i yÕu kÐm lµm c¶n trë sù ph¸t triÓn cña ViÖn.  KÕt luËn Tr¶i qua 40 n¨m x©y dùng tr­ëng thµnh, b»ng nh÷ng phÊn ®Êu liªn tôc cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c bé, ViÖn ®· cã nhiÒu ®ãng gãp xøng ®¸ng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt nam. Nh÷ng thµnh tÝch rùc rì cña n«ng nghiÖp ViÖt Nam: b¶o ®¶m an ninh l­¬ng thùc, cã vÞ trÝ lµ mét trong nh÷ng n­íc xuÊt khÈu hµng ®Çu thÕ giíi vÒ g¹o, cµ phª, hå tiªu, ®iÒu, lùa chän c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n , c¬ cÊu c©y trång ngµy mét hîp lý h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n… ®Òu cã phÇn ®ãng gãp cña ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp, c¬ quan tham m­u cña bé trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt Sau h¬n hai th¸ng thùc tËp t¹i viÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp tuy thêi gian kh«ng ph¶i lµ dµi nh­ng ®· gãp phÇn n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ nÒ n«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ nhÊt lµ gióp cho em hiÓu h¬n vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô nh÷ng ®ãng gãp cña ViÖn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp n­íc nhµ. Còng tõ ®ã gióp cho em phÇn nµo hiÓu ®­îc vai trß cña c©y ¨n qu¶ ®èi víi ®êi sèng, lùa chän ®Ò tµi, n©ng cao kiÕn thøc cã ®­îc trong nh÷ng n¨m häc võa qua. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ b¶n b¸o c¸o ®Çu tiªn trong su«t qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng nªn còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó c¸n bé ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó cã ®­îc bµi b¸o c¸o hoµn chØnh nµy, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o Vò §×nh Th¾ng, c¸c thÇy c« gi¸o khoa n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vµ c¸c c¸n bé phßng khoa häc ®µo t¹o ®· nhiÖt t×nh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ, thu thËp tµi liÖu ®Ó viÕt bµi b¸o c¸o nµy. PH¢N II : NGI£N C¦U T¤NG QUAN V£ V¢N D£ D¦ §INH L¦A CHON T£N §£ TAI NGHI£N C¦U VÊn ®Ò lÜnh vùc cÇn lùa chän tªn ®Ò tµi Ngµy nay, x· héi loµi ng­êi ®· cã 1 b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu diÔn ra ngµy cµng nhanh. Thêi kú kinh tÕ më héi nhËp thÕ giíi ®ang më réng. V× vËy viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thèng nhÊt ®· ®­îc c¸c n­íc trªn thÕ giíi còng nh­ c¸c n­íc trong khu vùc ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng rÊt quan t©m. VÞ trÝ c¬ b¶n hÕt søc quan träng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ë hÇu hÕt c¸c n­íc, v× nã s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm tèi cÇn thiÕt cho ®êi sèng con ng­êi mµ dï qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ hiÖn nay vÉn ch­a ngµnh nµo cã thÓ thay thÕ. NÕu n«ng nghiÖp m¹nh ®¶m b¶o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ t¹o sù c«ng b»ng vÒ x· héi, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, di c­ vµ nhiÒu vÊn ®Ò x· héi kh¸c. Víi sù nhËn thøc: 1 quèc gia kh«ng thÓ lµm giµu b»ng n«ng nghiÖp mµ ph¶i lµm giµu b»ng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, song muèn lµm giµu b»ng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô th× tr­íc hÕt ph¶i coi träng n«ng nghiÖp. NghÜa lµ n«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh t¹o tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¸t triÓn ë møc ®é cao. Do vËy hÇu hÕt c¸c n­íc ph¸t triÓn ®· cã mét qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶. N­íc ta hiÖn vÉn cßn lµ mét n­íc nghÌo, §¶ng ta ®· ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo h­íng CNH, H§H vµ víi n«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt quan träng ®Æc biÖt, cÇn ­u tiªn hµng ®Çu nªn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ph¶i lµm cho tû suÊt hµng ho¸ t¨ng nhanh trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, mµ tr­íc hÕt lµ trong n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp víi tèc ®é phï hîp vµ trong mét thêi gian dµi lµ mét hîp phÇn quan träng trong chiÕn l­îc CNH, H§H cña n­íc ta. Do nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung vµ mang ý nghÜa tÝch cùc trong bèi c¶nh cña qu¸ tr×h chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña toµn tØnh Cao B»ng, huyÖn Hoµ An trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, nh­ Cao B»ng nãi chung, Hoµ An nãi riªng cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm h¬n c¸c tØnh, huyÖn kh¸c trong khu vùc miÒn nói vµ ®ång b»ng B¾c Bé vµ vÒ c¬ b¶n vÉn lµ nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá, sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp diÔn ra cßn chËm. §Ó ph¸t huy triÖt ®Ó c¸c nguån néi lùc vµ nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Þa ph­¬ng, nhanh chãng vµ v÷ng ch¾c chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ Hoµ An tõ tù cÊp- tù tóc sang kinh tÕ hµng ho¸, nh»m ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi nhÞp ®é cao, trë thµnh mét trong nh÷ng huyÖn cã tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng ®Çu cña tØnh Cao B»ng. §¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu trªn tr­íc hÕt ban l·nh ®¹o huyÖn ph¶i nhËn thøc râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp mét c¸ch ®óng ®¾n, nhanh chãng cïng gãp søc víi nh©n d©n trong vïng trªn ®Þa bµn huyÖn cïng thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra. §©y lµ lý do em t×m hiÓu vÊn ®Ò: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp ë huyÖn Hoµ An- Cao B»ng”: 2 . Danh môc tªn dÒ tµi nghiªn cøu 1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng CNH-H§H GS.TS.Ng« §×nh Giao 2. Gi¸o tr×nh ’’ Kinh tÕ n«ng nghiÖp”-Khoa kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ‘’ 2002 3. Gi¸o tr×nh “ Ph©n tÝch chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp n«ng th«n “ Khoa kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 4. Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 5. Niªn gi¸m thèng kª huyÖn Hoµ An 6. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam dÕn n¨m 2010 – ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp – Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 7. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng bé huyÖn Hoµ An kho¸ XVI. 8. B¸o c¸o quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai huyÖn Hoµ An 1999 – 2010 9. B¸o c¸o quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn Hoµ An tõ nay ®Õn 2010. §Ò c­¬ng s¬ bé Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp cña huyÖn Hoµ An- Cao B»ng. Ch­¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ tæ chøc chñ yÕu nh»m thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp cña huyÖn Hoµ An- Cao B»ng.  Môc lôc 4. KÕtlu©n.................................................................................................24 PHÇN II : Nghiªn cøu tæng quan vÒ vÊn ®Ò lùa chän tªn chuyªn ®Ò thùc tËp.....................................25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp.doc
Luận văn liên quan