Đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 492

LỜI NÓI ĐẦU Trong các lĩnh vực nói chung và trong sản xuất kinh doanh nói riêng con người có vị trí vô cùng quan trọng. Quan tâm, chăm lo tới người lao động là một vấn đề được nhiều nhà quản lý chú trọng, nó là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động. Việc chi trả lương cho người lao động ở các doanh nghiệp thể hiện rõ điều này. Tiền lương là số tiền thù lao lao động phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ bỏ ra. Tiền lương một mặt phải đảm bảo nhu cầu về đời sống vật chất tối thiểu của người lao động và gia đình của họ giúp họ tái tạo sức lao động. Mặt khác, nó phải thoả mãn nhu cầu giải trí tối thiểu của người lao động trong xã hội. Ngoài việc chi trả lương cho người lao động đảm bảo hai yêu cầu trên các doanh nghiệp phải trích đúng, đủ theo chế độ các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của doanh nghiệp đến đời sống, sức khoẻ của người lao động khi họ ốm đau, thai sản, tai nạn, tử suất, về hưu Chính những khoản tiền lương, tiền thưởng phụ cấp nhận đúng, đủ kịp thời và sự quan tâm nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp là sợi dây gắn chặt hơn nữa giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy người lao động hăng say, nhiệt tình với công việc tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Nhận thức đúng vấn đề này doanh nghiệp đã không ngừng nghiên cứu để xây dựng các phương pháp tính lương, hình thức trả lương phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp mình. Tại các doanh nghiệp sản xuất , hạch toán về chi phí về lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hoạch toán chi phí kinh doanh, bởi vì cách trả thù lao lao động thường không thống nhất giữa các bộ phận, các đơn vị, các thời kỳ. Việc hạch toán chính xác chi phí về lao động có vị trí quan trọng là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm. Đồng thời nó còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách, cho các cơ quan phúc lợi xã hội. Vì vậy tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Một mặt nó phải phản ánh chính xác chi phí nhân công trong kỳ hạch toán. Mặt khác phải không ngừng hoàn thiện, đổi mới công tác kế toán sao cho phù hợp với xu thế vận động và phát triển của đất nước. Xí nghiệp XD 492 là một doanh nghiệp kinh tế quốc phòng với số lương lao động gần 300 người. Việc hạch toán tốt lao động, tiền lương sẽ giúp xí nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH sản xuất của mình. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động tăng NS và hiệu quả công tác. Nhận thức được tầm quan trọng này cùng sự giúp đỡ tận tình của các giáo viên hướng dẫn và của đội ngũ kế toán Công ty em đã chọn đề tài "Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp XD 492" để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 492, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Trong c¸c lÜnh vùc nãi chung vµ trong s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng con ng­êi cã vÞ trÝ v« cïng quan träng. Quan t©m, ch¨m lo tíi ng­êi lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò ®­îc nhiÒu nhµ qu¶n lý chó träng, nã lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp thÓ hiÖn râ ®iÒu nµy. TiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng mµ hä bá ra. TiÒn l­¬ng mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ ®êi sèng vËt chÊt tèi thiÓu cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä gióp hä t¸i t¹o søc lao ®éng. MÆt kh¸c, nã ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu gi¶i trÝ tèi thiÓu cña ng­êi lao ®éng trong x· héi. Ngoµi viÖc chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o hai yªu cÇu trªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i trÝch ®óng, ®ñ theo chÕ ®é c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m lo cña doanh nghiÖp ®Õn ®êi sèng, søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng khi hä èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, tö suÊt, vÒ h­u…ChÝnh nh÷ng kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng phô cÊp nhËn ®óng, ®ñ kÞp thêi vµ sù quan t©m nhiÖt t×nh, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp lµ sîi d©y g¾n chÆt h¬n n÷a gi÷a ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n. NhËn thøc ®óng vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng, h×nh thøc tr¶ l­¬ng phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp m×nh. T¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt , h¹ch to¸n vÒ chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc ho¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh, bëi v× c¸ch tr¶ thï lao lao ®éng th­êng kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ, c¸c thêi kú. ViÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã vÞ trÝ quan träng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. §ång thêi nã cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô ph¶i nép cho ng©n s¸ch, cho c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi. V× vËy tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c¸c doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. Mét mÆt nã ph¶i ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng trong kú h¹ch to¸n. MÆt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn, ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n sao cho phï hîp víi xu thÕ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. XÝ nghiÖp XD 492 lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng víi sè l­¬ng lao ®éng gÇn 300 ng­êi. ViÖc h¹ch to¸n tèt lao ®éng, tiÒn l­¬ng sÏ gióp xÝ nghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc KH s¶n xuÊt cña m×nh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng t¨ng NS vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng nµy cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c gi¸o viªn h­íng dÉn vµ cña ®éi ngò kÕ to¸n C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp XD 492" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc khoa häc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 1. ý nghÜa, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng­êi nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c vËt tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm ®¸p øng cho nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng­êi. Trong mäi chÕ ®é x· héi viÖc s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Òu kh«ng t¸ch rêi lao ®éng. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi lµ yÕu tè c¬ b¶n t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nãi chung vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, v× vËy khi hä tham gia lao ®éng s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao lao ®éng cho hä. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thï lao lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng th­íc ®o gi¸ trÞ gäi lµ tiÒn l­¬ng. Nh­ vËy, tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian, khèi l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp sö dông tiÒn l­¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp s¸ng t¹o ra. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông søc lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nã lµ nh©n tè gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña m×nh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tè kû luËt lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c. §ång thêi còng t¹o c¸c c¬ së cho viÖc tÝnh l­¬ng theo ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü tiÒn l­¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ®ång thêi còng t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c. * NhiÖm vô cña h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ sè l­îng lao ®éng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng, tÝnh l­¬ng vµ ph©n tÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng, ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng ®óng ®èi t­îng sö dông lao ®éng. -H­íng dÉn, kiÓm tra c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, më sæ cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô lao ®éng, tiÒn l­¬ng ®óng chÕ ®é, ®óng ph­¬ng ph¸p. - LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng thuéc phÇn viÖc do m×nh phô tr¸ch. - Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông thêi gian lao ®éng, chi phÝ nh©n c«ng, n¨ng suÊt lao ®éng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp. 2. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. ViÖc tÝnh l­¬ng cho ng­ê lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp hÕt søc quan t©m vµ ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - ViÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho doanh nghiÖp ®ã lµ n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao, ph©n phèi lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh hîp lý phï hîp víi chuyªn m«n tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ph¸t huy tèi ®a tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh. - ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè cung - cÇu vÒ søc lao ®éng vµ sù tho¶ thuËn gi÷a chñ doanh nghiÖp víi ng­êi lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c yÕu tè ®ã, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp viÖc tr¶ l­¬ng ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng tiÒn l­¬ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cuèi cïng cña tõng ng­êi, tõng bé phËn. NghÜa lµ, viÖc tr¶ l­¬ng, ph¶i dùa vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng tiªu hao nh»m ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Th­íc ®o cña sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ thêi gian lµm viÖc, tr×nh ®é, chuyªn m«n, kü thuËt cña ng­êi lao ®éng, sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ hä t¹o ra. - Chèng ph©n phèi b×nh qu©n, hÖ sè gi·n c¸ch gi÷a ng­êi cã tiÒn l­¬ng cao nhÊt vµ thÊp nhÊt cho doanh nghiÖp lùa chän vµ quyÕt ®Þnh nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ hai lÇn so víi hÖ sè møc l­¬ng cao nhÊt qui ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ thÊp nhÊt b»ng hÖ sè møc l­¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP. - §¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lín h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng. §ã lµ nh©n tè c¬ b¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña hµng ho¸, thµnh phÈm. Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch luü th× kh«ng cßn con ®­êng nµokh¸c lµ ®¶m b¶o t¨ng tèc ®é n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n tèc ®é ph¸t triÓn cña tiÒn l­¬ng b×nh qu©n vi ph¹m nguyªn t¾c nµy sÏ dÉn ®Õn nguy c¬ ph¸ s¶n. - §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn nguyªn t¾c núa gióp Nhµ n­íc t¹o sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn nhanh chãng, mòi nhän, ®ång thêi ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh kh¸c nhau. Thùc hiÖn tèt c¸c nguyªn t¾c trªn sÏ ®¶m b¶o møc thu nhËp t­¬ng ®èi gióp ng­êi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho mäi ng­êi lao ®éng. II. Quy chÕ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp 1. C¸c qui chÕ xÝ nghiÖp ¸p dông trong h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng. 1.1. Nguån h×nh thµnh quü tiÒn l­¬ng - Nguån tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp lµ quü l­¬ng hîp lý, hîp lÖ ®­îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®éi theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, Bé quèc phßng, tæng C«ng ty vµ xÝ nghiÖp. - Quü tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc tÝnh ®óng,tÝnh ®ñ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi. XÝ nghiÖp kh«ng ®iÒu hoµ quü tiÒn l­¬ng cña quü nµy sang quü kh¸c. 1.2. Nguyªn t¾c ph©n phèi tiÒn l­¬ng: - TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c, lµm nhiÒu hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®­îc tr¶ l­¬ng cao, lµm Ýt hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp tr¶ l­¬ng thÊp kh«ng lµm th× kh«ng h­ëng. - TiÒn l­¬ng quèc phßng ®­îc tÝnh ®Ó lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm, thùc hiÖn chÕ ®é BHXH, BHYT, vµ c¸c chÕ ®é kh¸c. 1.3. Qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng §Ó æn ®Þnh ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ tr¸nh ®­îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tiÒn l­¬ng ë mét sè thêi ®iÓm bëi nh÷ng lý do kh¸ch quan, ®¬n vÞ trÝch lËp quü tiÒn l­¬ng dù phßng dùa trªn nguyªn t¾c: 1.3.1. Khi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn trong th¸ng lín h¬n quü tiÒn l­¬ng chøc danh th× tr¶ cho ng­êi lao ®éng (lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng phôc vô phô trî) tèi ®a 1,2 lÇn tiÒn l­¬ng chøc danh cßn phÇn d­ quü tiÒn l­¬ng ®Ó dù phßng cho th¸ng sau. 1.3.2. Nh÷ng th¸ng do kh«ng cã ®ñ viÖc lµm, quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn nhá h¬n quü tiÒn l­¬ng quèc phßng, nÕu quü tiÒn l­¬ng dù phßng cßn sÏ trÝch tõ quü tiÒn l­¬ng dù phßng ra bï cho ®ñ b»ng quü tiÒn l­¬ng quèc phßng ®Ó chia cho ng­êi lao ®éng. NÕu quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn trong th¸ng thÊp h¬n 0,7 lÇn tiÒn l­¬ng quèc phßng vµ quü tiÒn l­¬ng dù phßng kh«ng cßn th× xÝ nghiÖp cho øng tr­íc cÊp ®ñ b»ng 0,7 lÇn tiÒn l­¬ng quèc phßng ®Ó ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng. 1.3.3. Khi quyÕt to¸n n¨m, nÕu sè d­ quü tiÒn l­¬ng lín h¬n 5% tæng quü l­¬ng thùc hiÖn c¶ n¨m vµ ®¬n vÞ kh«ng bÞ lç, ®¬n vÞ chØ gi÷ l¹i 5% quü tiÒn l­¬ng c¶ n¨m lµm quü dù phßng cho n¨m sau, sè l­¬ng cßn l¹i ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng. 1.4. QuyÕt to¸n tiÒn l­¬ng 1.4.1. C¨n cø x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng quyÕt to¸n. - Hµng quý c¬ quan tæ chøc lao ®éng c¨n cø vµo khèi l­¬ng ®­îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh, ®Þnh møc néi bé c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng ®¬n vÞ ®­îc duyÖt quyÕt to¸n trong quý. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng cã ®Þnh møc néi bé th× c¬ quan tæ chøc lao ®éng quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo: khèi l­îng ®­îc phßng kÕ to¸n kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh; ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng ®­îc quyÕt to¸n trong quý. 1.4.2. Quü tiÒn l­¬ng quyÕt to¸n gåm: - TiÒn l­¬ng thuéc biªn chÕ cña ®¬n vÞ: TiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp, tiÒn l­¬ng trùc tiÕp, tiÒn qu©n trang vµ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp. 1.4.3. C¸c b­íc tiÕn hµnh quyÕt to¸n l­¬ng - C¸c ®éi hµng quý ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ tiÒn l­¬ng thuª ngoµi tõng c«ng tr×nh, c¨n cø vµo khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ thuÕ ngoµi, tæng sè tiÒn l­¬ng thuª ngoµi, sè tiÒn ®· cÊp, sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cã x¸c nhËn cña chñ hîp ®ång nh©n c«ng thuª ngoµi. - B¶ng tæng hîp cÊp tiÒn ¨n thªm, tiÒn ¨n ca vµ lµm thªm giê trong quý. - C¬ quan tæ chøc lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tÝnh ®óng, ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c tiÒn l­¬ng ®­îc quyÕt to¸n trong quý lµm c¬ së h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña c«ng tr×nh. 1.4.4. TiÒn l­¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ ®­îc quyÕt to¸n trong quý cã thÓ thÊp h¬n hoÆc cao h¬n tiÒn l­¬ng ®· cÊp trong quý. - Khi tiÒn l­¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ quyÕt to¸n thÊp h¬n tiÒn l­¬ng ®· cÊp th× ®¬n vÞ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng cña quý kÕ tiÕp bï vµo quü tiÒn l­¬ng ®· cÊp qu¸ trong quý. - Khi quü tiÒn l­¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ ®­îc quyÕt to¸n cao h¬n quü tiÒn l­¬ng ®· cÊp, sau khi ®· ®Ó dù phßng trong c¸c quý kÕ tiÕp cßn d­ th× ®¬n vÞ cã thÓ ®Ò nghÞ cÊp tiÕp kú 2. - §Ó gi¶m bít tiÒn l­¬ng thuª ngoµi c¸c ®éi s¶n xuÊt cÇn t¨ng c­êng thµnh lËp c¸c tæ thî s¶n xuÊt lµ lao ®éng trùc tiÕp thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ. 1.5. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo l­¬ng s¶n phÈm TiÒn l­¬ng s¶n phÈm ¸p dông víi c¸c lùc l­îng sau: lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp Lùc l­îng lao ®éng phôc vô, phô trî ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã thÓ tÝnh theo l­¬ng s¶n phÈm Thanh to¸n tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo: - B¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm (cã sù tho¶ thuËn nhÊt trÝ cña chØ huy ®éi vµ tæ). - Khèi l­¬ng c«ng viÖc hoµn thµnh - B¶ng chÊm c«ng thêi gian lµm viÖc. 1.6. X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch. - Hµng n¨m, trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n l­îng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, qu©n sè thuéc biªn chÕ, tÝnh chÊt c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tØ lÖ tiÒn l­¬ng hîp lÝ, xÝ nghiÖp x©y dùng quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m cho c¸c c«ng tr×nh cña tõng ®éi vµ toµn xÝ nghiÖp. - Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m bao gåm: TiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp, tiÒn l­¬ng trùc tiÕp thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ, tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, tiÒn l­¬ng qu©n trang - Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n quü tiÒn l­¬ng chøc danh cña ®¬n vÞ trong n¨m. Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch ®­îc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp giao cho c¸c ®éi cïng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m. 1.7. X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn. - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¸o c¸o s¶n l­îng, thùc hiÖn trong c¸c th¸ng cña tõng ®éi ®· ®­îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh vµ quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch, c¬ quan tæ chøc lao ®éng t¹m x¸c ®Þnh quü l­¬ng thùc hiÖn trong th¸ng. - Hµng quý c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh c¬ quan tæ chøc lao ®éng x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng ®­îc quyÕt to¸n trong quý, nÕu quü tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng cßn d­ th× cÊp tiÕp kú 2 hoÆc ®Ó l¹i dù phßng cho quý sau. - Quü tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch nh©n víi hÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng trung b×nh c¸c ®¬n vÞ. 1.8. Thµnh phÇn quü tiÒn l­¬ng 1.8.1. §èi t­îng h­ëng l­¬ng gi¸n tiÕp á ®éi gåm - §éi tr­ëng, ®éi phã - 1 kÕ to¸n, 1 thèng kª, 1 trî lý. - Thñ quü * TiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn trong th¸ng, quý. 1.8.2. §èi t­îng h­ëng l­¬ng trùc tiÕp gåm: - C«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. - C«ng nh©n l¸i m¸y vµ vËn hµnh thiÕt bÞ thi c«ng. - Lùc l­îng lao ®éng phôc vô phô trî, trùc tiÕp kh¸c. * TiÒn l­¬ng lao ®éng lao ®éng trùc tiÕp ®­îc x¸c ®Þnh theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng. Lùc l­îng lao ®éng lµm viÖc ë c«ng tr×nh nµo th× tÝnh l­¬ng ë c«ng tr×nh ®ã. 1.9 L­¬ng lµm thªm giê - Ngµy b×nh th­êng ®­îc tÝnh = 150%, Ngµy nghØ = 200%, ngµy lÔ ®­îc tÝnh 300% ®Þnh møc tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng. 2. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 2.1. Thu nép b¶o hiÓm: - TÊt c¶ ng­êi lao ®éng thuéc biªn chÕ cña nghiÖp ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ãng BHXH vµ BHYT ®Çy ®ñ, ®óng vµ kÞp thêi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø nép b¶o hiÓm gåm: + TiÒn l­¬ng cÊp bËc, chøc vô. + Phô cÊp th©m niªn + Phô cÊp chøc vô. + C¸ nh©n ph¶i nép trõ vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng hµng th¸ng. · B¶o hiÓm x· héi: 5% · B¶o hiÓm y tÕ: 1% + §¬n vÞ ph¶i nép tÝnh vµo gi¸ thµnh · B¶o hiÓm x· héi : 15% · B¶o hiÓm y tÕ: 2% III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp. 1. C¸ch tÝnh l­¬ng 1.1. L­¬ng cña c¬ quan xÝ nghiÖp Quü l­¬ng ®­îc h­ëng cña c¬ quan xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch nh©n víi hÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch trung b×nh. * C¸ch x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng cña mét ng­êi. - TiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng = HÖ sè x §iÓm x TiÒn l­¬ng cho mét hÖ sè. - TiÒn l­¬ng cho mét hÖ sè = Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng- Tæng phô cÊp tr¸ch nhiªm,chøc vô- Tæng phô cÊp khu vùc ∑( HÖ sè x ®iÓm) - = + + - VÝ dô: §ång chÝ TrÇn H÷u Quy, cÊp bËc: Th­îng t¸, chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng - Tr­ëng phßng, cã hÖ sè l­¬ng: 4,98, ngµy c«ng (®iÓm) trong th¸ng: 26,0 phô cÊp chøc vô, tr¸ch nhiÖm: 145.000 (®ång), B¶o hiÓm ®ãng trong th¸ng: 136.312 (®ång), tiÒn l­¬ng cho mét hÖ sè: 25091,25® - TiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng: 4,98 x 26 x25091,25+145 000=3393 815(®ång) - TiÒn l­¬ng thùc nhËn: 3 393 815 -136.312 =3.257.503 ®ång 1.2. L­¬ng cña ®éi x©y dùng: - Lao ®éng ë c¸c ®éi ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i: lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng trùc tiÕp. - TiÒn l­¬ng cña ®éi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nh©n víi ®¬n gi¸ nh©n c«ng. - C¸c tÝnh l­¬ng cho lao ®éng ë ®éi còng t­¬ng tù nh­ c¸ch tÝnh l­¬ng lao ®éng c¬ quan C«ng ty. VD: TrÇn V¨n B¶n lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, chøc vô: ®éi tr­ëng, phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 116.000®ång, hÖ sè l­¬ng 4,1 sè c«ng (®iÓm) trong th¸ng: 27; tiÒn l­¬ng cho mét hÖ sè chøc danh ®iÓm: 22.680 ®ång; b¶o hiÓm ph¶i ®ãng trong th¸ng: 120.356® - TiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng = 4,1 x 27 x 22. 680 = 2.510.676 (®ång) -TiÒn l­¬ng thùc nhËn = 2.510.676+116.000-12.356=2.506.320(®ång) L­¬ng cña nh÷ng ng­êi cßn l¹i tÝnh l­¬ng t­¬ng tù. 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng : XÝ nghiÖp tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm - Quü l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m hoµn thµnh kÐ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®éi - Quü l­¬ng cña c¸c ®éi ®­îc x¸c ®Þnh theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®Þnh møc nh©n c«ng cña tõng khèi l­îng c«ng viÖc 3.KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 3.1 B¶o hiÓm x· héi. - Quü b¶o hiÓm cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch 20% tæng l­¬ng quèc phßng, phô cÊp th©m niªn , phô cÊp l·nh ®¹o vµ phô cÊp khu vùc. Trong ®ã 15% do c«ng ty chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn 5% do ng­êi lao ®éng chÞu vµ tÝnh trõ vµo l­¬ng. - ë c«ng ty tiÒn l­¬ng lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm gåm: tiÒn l­¬ng cÊp bËc chøc vô, phô cÊp th©m niªn vµ phô cÊp chøc vô. * C¸ch tÝnh b¶o hiÓm ë c«ng ty: L­¬ng ®ãng b¶o hiÓm = L­¬ng chÝnh + phô cÊp th©m niªn + phô cÊp chøc vô - L­¬ng chÝnh = Hsè x 290 000 Phô cÊp th©m niªn : C¸ nh©n ®­îc tÝnh phô cÊp th©m niªn khi ®· cã thêi gian c«ng t¸c trong qu©n ®éi lµ 5 n¨m th× ®­îc tÝnh b»ng mét th©m niªn, c¸c n¨m tiÕp theo th× tÝnh mét n¨m mét th©m niªn. Mét th©m niªn tÝnh b»ng 1% cña l­¬ng quèc phßng. VÝ dô c¸ch tÝnh b¶o hiÓm cña mét c¸ nh©n: Do·n §×nh Ch­¬ng. CÊp bËc: Th­îng uý . Chøc vô: §éi phã. NhËp ngò th¸ng 03 n¨m 1993. Cã hÖ sè l­¬ng : 3,80, phô cÊp th©m niªn : 110 200®ång. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 101 500 ®ång ® L­¬ng ®ãng b¶o hiÓm cña ®ång chÝ = 3,80 x 290 000 + 110 000 + 101 500 = 1 313 700 ( ®ång). b- §èi víi c«ng nh©n viªn quèc phßng , lao ®éng hîp ®ång : L­¬ng ®ãng b¶o hiÓm = l­¬ng chÝnh + phô cÊp tr¸ch nhiÖm + phô cÊp khu vùc NguyÔn Hoµi Thu lµ c«ng nh©n viªn quèc phßng chøc vô : Nh©n viªn cã hÖ sè l­¬ng 2,02 L­¬ng ®ãng b¶o hiÓm : 2,02 x 290.000 = 585.800 ® 3.2 §èi víi b¶o hiÓm y tÕ. Quü b¶o hiÓm y tÕ cña c«ng ty ®­îc thµnh lËp b»ng c¸ch trÝch 3% l­¬ng quèc phßng vµ phô cÊp. Trong ®ã 2% do c«ng ty chÞuvµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% ng­êi lao ®éng chÞu vµ tÝnh trõ vµo tiÒn l­¬ng. 3.3 Kinh phÝ c«ng ®oµn Kinh phÝ c«ng ®oµn cña c«ng ty ®­îc trÝch theo tû lÖ 2% tiÒn l­¬ng thùc tÕ vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty nép mét phÇn kinh phÝ c«ng ®oµn cho cÊp trªn cßn mét phÇn ®Ó l¹i c«ng ty chi tiªu trong ho¹t ®éng c«ng ®oµn. GiÊy Chøng NhËn NghØ H­ëng B¶o HiÓm X· Héi Hä vµ tªn: NguyÔn Thu Giang §¬n vÞ c«ng t¸c : C«ng ty X©y Dùng 492 Lý do nghØ viÖc : NghØ ®Î Sè ngµy nghØ : 104 ngµy ( tõ ngµy 21/12/03 ®Õn hÕt ngµy 22/4/2004) Ngµy 21th¸ng 11n¨m 2003 X¸c nhËn cña ®¬n vÞ Y B¸c Sü Sè ngµy nghØ : 104 (Ký tªn , ®ãng dÊu ) (Ký tªn , ®ãng dÊu ) MÆt sau. phÇn b¶o hiÓm x· héi sè sæ B¶o hiÓm x· héi : 1203 1.Sè ngµy ®­îc nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi :104 2.Luü kÕ ngµy nghØ ®Çu n¨m 3.L­¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi : 493.000 4.L­¬ng b×nh qu©n ngµy : 18.961 5.Tû lÖ h­ëng b¶o hiÓm x· héi : 100% 6.Sè tiÒn h­ëng b¶o hiÓm x· héi : 1 971 944 C¸n bé c¬ quan b¶o hiÕm x· héi. Ngµy 25/12/0 ( ký tªn , ®ãng dÊu ) KÕ to¸n . Ký tªn Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu thanh to¸n trî cÊp b¶o hiÓm cho chÞ Giang Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH ( NGhØ èm – tr«ng con – thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ ) Hä vµ tªn : NguyÔn Thu Giang NghÒ nghiÖp: KÕ to¸n §¬n vÞ c«ng t¸c : Phßng kÕ to¸n TiÒn l­¬ng ®ãng b¶o hiÓm tr­íc khi nghØ: 493 000 Sè ngµy ®­îc ngnØ: 104 Trî cÊp møc : Møc 100% x 104 ngµy= 1 971 944® B»ng ch÷ : Mét triÖu, chÝn tr¨m b¶y m­¬I mèt ngh×n chÝn tr¨m bèn m­¬I bèn ngh×n ®ång ch½n. Trªn c¬ së phiÕu trî cÊp BHXH kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho c¸c phßng ban, tæ ®éi. 4. Quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh­ b¶ng chÊm c«ng danh s¸ch cÊp l­¬ng , danh s¸ch cÊp l­¬ng thai s¶n…kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ, tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi n¨m vµo sæ c¸i tµi kho¶n 334,3384,3383,3382 §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 Bé PhËn: C¬ quan C«ng ty B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 12 n¨m - 2003 TT Hä tªn Ngµy trong th¸ng Tæng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 1 Vò Tr×nh T­êng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 2 NguyÔn Duy Tr­êng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 3 TrÇn V¨n TiÕn 27 4 Vâ Träng Hång 27 5 TrÇn H÷u Quy x x x x x x x x x x x x R x x x x x x x x x x x x x x 26 6 Lª V¨n M¹nh 27 7 Ph¹m V¨n Thôc 26 8 Ph¹m V¨n Phån x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 26 9 Mai Träng Giíi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 … ……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 1085 Chó thÝch: C: §i c«ng t¸c R: nghØ viÖc riªng H: Häc, häp X: ngµy c«ng t¸c L: Ngµy lÔ ¤: NghØ èm §¬n vÞ : C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan c«ng ty Danh s¸ch cÊp l­¬ng th¸ng12 n¨m 2003 - c¬ quan C«ng ty TT Hä tªn CÊp bËc Chøc danh NhËp ngò TiÒn l­¬ng chøc danh Tæng tiÒn l­¬ng cßn nhËn Ký nhËn HÖ sè §iÓm TL cho 1 HÖ sè Phô cÊp Tr. nhiÖm, Kvùc Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng Trõ BH th¸ng 12 1 Vò Tr×nh T­êng T4 G§ 4.79 5,72 27,0 25091,25 174.000 4049.093 150.684 3.898.409 2 NguyÔn Duy Tr­êng T4 PG§ 12.74 5,26 27,0 25901,25 145.000 3.708.459 154.599 3.553.860 3 TrÇn V¨n TiÕn T3 PG§ 4.75 4,98 27,0 25091,25 145.000 3.518.769 140.105 3.378.664 4 Vâ Träng Hång T3 PG§ 5.72 4,98 27,0 25901,25 145.000 3.518.769 150.023 3.368.747 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT-TP 10.77 4,98 26,0 25091,25 145.000 3.393.815 136.312 3.257.503 6 Lª V¨n M¹nh T3 CN-TP 2.75 4,66 27,0 25901,25 145.000 3.801.981 138.365 3.163.616 7 Ph¹m V¨n Thôc T3 TP 5.72 4,66 26,0 25091,25 116.000 3.156.056 141.445 3.014.61 8 Ph¹m V¨n Phån T2CN TPh 6.77 4,1 26,0 25901,25 116.000 2.790.727 114.388 2.676.339 9 Mai Träng Giíi T2CN P Phßng 6.74 4,1 27,0 25091,25 137.750 2.915.351 119.442 2.795.909 10 NguyÔn M¹nh Hïng T2 PP 9.87 4,1 27,0 25901,25 246.500 3.024.101 102.138 2.921.963 11 Bïi Minh Qu©n D3 PP 7.95 3,54 27,0 25091,25 101.500 2.499.722 75.516 2.424.206 12 Ph¹m Kh¾c C«ng D4CN P Phßng 2.86 3,82 26,0 25901,25 135.750 2.629.813 79.109 2.550.704 13 T¹ ThÞ R¬i T1CN NV Phôc vô 8.74 2,3 27,0 25091,25 1.558.167 94.273 1.463.894 14 Ph¹m ThÞ LuËt P CN NVV th­ 12.80 2,42 26,0 25901,25 1.578.741 88.096 1.490.645 15 NguyÔn ThÞ Minh D3CN y SÜ 2.85 2,18 27,0 25091,25 94.250 1.571.212 62.710 1.508.411 … ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Céng 115,83 1.085 2.167.750 79.296.496 2.795.964 76.500.532 Gi¸m ®èc C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng ban TC - L§ Ng­êi lËp §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan C«ng ty Danh s¸ch cÊp l­¬ng lµm thªm giê th¸ng 12 n¨m 2003 TT Hä tªn CÊp bËc Chøc vô N¨m nhËn c«ng t¸c Møc båi d­ìng Ký nhËn 1 NguyÔn Quèc Doanh L§H§ Nh©n viªn 10.2003 90.000 2 Ph¹m Hång Qu¶ng L§H§ Nh©n viªn 10.2001 90.000 Céng 180.000 Gi¸m ®èc C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng ban TC - L§ Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan C«ng ty Tæng cÊp l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2003 TT Ph©n lo¹i Sè ng­êi Sè TL ®­îc h­ëng Trõ BH th¸ng 12 Sè tiÒn l­¬ng cßn cÊp Ghi chó 1 Lao ®éng thuéc biªn chÕ dµi h¹n 42 79.296.496 2.795.964 76.500.532 2 Lao ®éng H§ thö viÖc 3 Lµm thªm giê 2 180.000 180.000 Céng 79.476.496 2.795.964 76.680.532 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) Hµng quý c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh c¬ quan tæ chøc lao ®éng x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng ®­îc quyÕt to¸n trong quý nÕu quü tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng cßn d­ th× cÊp tiÕp kú 2 hoÆc®Ó dù phßng cho quý sau. ë quý nµy C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh cÊp tiÕp l­¬ng kú 2 cho toµn C«ng ty. Danh s¸ch cÊp l­¬ng kú II n¨m 2003 - c¬ quan C«ng ty TT Hä tªn CÊp bËc Chøc danh NhËp ngò TiÒn l­¬ng chøc danh Tæng tiÒn l­¬ng cßn nhËn Ký nhËn HÖ sè Tæng ®iÓm TL cho HS chøc danh Phô cÊp T. nhiÖm Phô cÊp k. vùc Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng 1 Vò Tr×nh T­êng T4 G§ 4.79 5,72 313,0 3461,5 348.000 6.545.313 6.545.313 2 NguyÔn Duy Tr­êng T4 PG§ 12.74 5,26 311,0 3461,5 290.000 5.952.513 5.952.513 3 TrÇn V¨n TiÕn T3 PG§ 5.72 4,98 311,0 3461,5 290.000 5.651.086 5.651.086 4 Vâ Träng Hång T3 PG§ 5.72 4,98 313,0 3461,5 290.000 5.685.563 5.685.563 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT-TP 10.77 9,98 310,0 3461,5 290.000 5.633.848 5.633.848 6 Mai träng Giíi T2Cn P.Phßng 6.74 4,10 312,0 3461,5 275.000 4.703.438 4.703.438 7 NguyÔn ThÞ Minh D3CN Y sü 2.85 2,18 312,0 3461,5 101.500 2.455.867 2.455.867 8 TrÇn Quang Ho¹t V2 Trî lý 7.96 2,74 239,0 3461,5 2.266.791 2.266.791 9 TrÇn Quang Vinh V3CN NV xe m¸y 3.89 2,30 312,0 3461,5 2.493.965 2.483.965 10 Vò Duy Doanh D2 NVKT 3,98 2,50 138,5 3461,5 1.198.541 1.198.541 11 NguyÔn Hoµi Thu CNVQP NV 1.2000 1,70 284,5 3461,5 1.675.327 1.675.327 12 Vò TrÇn Ngäc CNVQP Lxe 2.90 2,16 313,0 3461,5 2.340.244 2.340.244 13 §Æng Quang Sinh CNVQP NVTK 6.92 1,70 308,5 3461,5 1.815.378 1.815.378 14 NguyÔn Song HuyÒn CNVQP Thñ quü 1.97 1,82 305,5 3461,5 2.011.623 2.011.623 15 TrÇn H÷u Ph¸p L§H§ NVKT 3.2002 1,82 261,0 3461,5 1.644.277 1.644.277 16 Ph¹m V¨n §µi L§H§ NVPV 10.2001 1,84 313,0 3461,5 1.668.507 1.668.507 … ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Céng 13 720 3.715.582 130.171.323 130.171.323 Gi¸m ®èc C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng ban TC - L§ Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan C«ng ty L­¬ng bæ sung n¨m 2003 - c¬ quan C«ng ty TT Hä tªn CÊp bËc Chøc danh NHËp ng÷ TiÒn l­¬ng ký nhËn 1 Vò Tr×nh T­êng T4 G§ 4.79 1.600.000 2 NguyÔn Duy Tr­êng T4 PG§ 12.74 1.500.000 3 TrÇn V¨n TiÕn T3 PG§ 4.75 1.400.000 4 Vâ Träng Hång T3 PG§ 5.72 1.400.000 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT-TP 10.77 1.400.000 6 Lª V¨n M¹nh T3 CN-TP 2.75 1.300.000 7 Ph¹m V¨n Thôc T3 T. phßng 5.72 1.300.000 8 Ph¹m V¨n Phån T2CN T.phßng 6.77 1.200.000 9 Mai Träng Giíi T2CN Phã phßng 6.74 1.200.000 10 NguyÔn M¹nh Hïng T1 P. phßng 9.87 1.200.000 11 Bïi Minh Qu©n D3 P. phßng 7.95 1.000.000 12 Ph¹m Kh¾c §«ng D4CN P. phßng 2.86 1.100.000 13 T¹ ThÞ R¬i T1Cn NV PV 8.74 600.000 14 Ph¹m ThÞ LuËt T1CN NV VT 12.80 650.000 15 NguyÔn ThÞ Minh D3CN Y sü 2.85 6000.000 … Céng 32.700.000 Gi¸m ®èc C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Phßng KT KT (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng 492 Bé phËn: C¬ quan c«ng ty danh s¸ch cÊp l­¬ng thai s¶n th¸ng 12 n¨m 2003 C¬ quan c«ng ty TT Hä tªn cÊp bËc chøc vô nhËn c«ng t¸c hÖ sè l­¬ng Møc l­¬ng phô cÊp th©m niªn phô cÊp chøc vô Tæng céng Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng ký nhËn 1 nguyÔn Thu Giang CNVQP KÕ to¸n 4.99 1,70 493 000 493 000 493 000 2 LªThÞ Hång L§H§ NViªn 3.2002 1,70 493 000 493 000 493 000 Céng 986 000 986 000 986 000 Gi¸m ®ãc c«ng ty ( Ký , hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký , hä tªn) Tr­ëng ban TC – L§ ( Ký , hä tªn) Ng­êi lËp ( Ký , hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 Bé phËn: §éi XD sè 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 12/2003 TT Hä vµ tªn Ngµy trong th¸ng Tæng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 TrÇn V¨n B¶n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 2 §µo Xu©n M¹nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 3 §µo V¨n Dòng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 4 Ph¹m ThÞ Quý X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 27 8 Ph¹m Thanh B×nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 9 TrÇn Hång Minh X X X X X X ¤ ¤ ¤ ¤ X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 10 §inh V¨n Héi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 11 NguyÔn V¨n ThuËn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 12 L­¬ng V¨n C¶nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 13 Hoµng Xu©n Mai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 14 NguyÔn B¸ Häc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 15 NguyÔn V¨n Dòng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Céng 588.5 Chó thÝch: c: §i c«ng t¸c; K: NghØ viÖc riªng; H: Häc, häp; x: Ngµy c«ng t¸c; L: Ngµy lÔ; ¤: NghØ èm §¬n vÞ : c«ng ty XD 492 Bé phËn: §éi XD sè 1 danh s¸ch cÊp l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2003 TT Hä tªn CÊp bËc Chøc danh NhËp ngò tuyÓn dông L­¬ng chøc danh H sè §iÓm TiÒn l­¬ng cho 1 Hs chøc danh ®iÓm TiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng PcÊp Cvô, tr¸ch nhiÖm Phô cÊp Kvùc Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng Trõ BH th¸ng 12 Tæng tiÒn l­¬ng cßn nhËn Ký nhËn Lao ®éng gi¸n tiÕp 1 TrÇn V¨n B¶n T2CN §T 4.70 4,1 27,0 22 680 2 510 676 116 000 2 626 676 120356 2 506 320 2 §µo Xu©n M¹nh U3CN §P 2.83 3,82 27,0 22 680 2 339 215 101 500 2 440 715 67 860 2 372 855 3 Bïi Quèc Doanh T1CN §P 5.78 3,82 27,0 22 680 2 339 215 101 500 2 440 715 90 863 2 349 852 4 Do·n §×nh Ch­¬ng U3 §P 3.93 3,54 27,0 22 680 2 167 754 101 500 2 269 254 78 822 2 190 432 5 §µo V¨n Dòng CNVQP KSTL 1.97 2,50 27,0 22 680 1 530 900 1 530 900 39 324 1 491 576 6 Hoµng ThÞ ThiÒu CNVQP NVCS 2.97 2,06 27,0 22 680 1 261 462 29 000 1 290 462 33 756 1 256 706 7 Ph¹m ThÞ Quý CNVQP NVCS 12.93 1,70 27,0 22 680 1 041 012 1 041 012 33 756 1 007 256 Céng 21,54 189 13 190 234 449 500 13 639 734 464 737 13 174 997 LAO ®éng trùc tiÕp 8 TrÞnh Xu©n D­¬ng U1CN NVCS 2.85 1,70 27,0 22 680 1 041 012 21 750 1 062 762 50 269 1 012 493 9 Ph¹m thanh B×nh CNVQP KSNV 1.95 2,50 27,0 22 680 1 530 900 1 530 900 39 324 1 491 576 10 L­u Hång Minh CNVQP NVKT 4.97 1,94 23,0 22 680 1 011 982 1 011 982 33 756 9 78 226 11 Tr­¬ng Quèc Héi CNVQP NVCS 12.80 1,82 27,0 22 680 1 114 495 1 114 495 40 020 1 074 475 12 Lª v¨n C¶nh CNVQP LXE 11.96 1,70 27,0 22 680 1 041 012 1 041 012 33 408 1 007 604 13 Mai Duy ThuËn CNVQP CN 8.93 1,92 27,0 22 680 1 175 731 1 175 731 42 456 1 133 275 14 L­u V¨n Dòng CNVQP CN 4.99 1,62 27,0 22 680 992 023 992 023 28 188 963 835 15 §oµ Xu©n Th­ëng CNVQP CN 1.99 1,62 27,0 22 680 992 023 36 250 1 028 273 28 188 1 00 085 16 Lª V¨n S¬n CNVQP CN 9.99 1,62 27,0 22 680 992 023 992 023 28 188 963 835 … Céng 24,46 399,5 15 641 689 94 250 15 735 939 492 925 15 243 014 Tæng céng 46,00 588,5 28 831 923 543 750 29 375 673 957 662 28 418 011 C¨n cø vµo danh s¸ch cÊp l­¬ng th¸ng 12/03 ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ sè: 380 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã CÊp l­¬ng th¸ng 12/2003 toµn c«ng ty, l­¬ng thai s¶n, l­¬ng bæ sung L­¬ng kú 2 n¨m 2003 L­¬ng lµm thªm giê Th¸ng 12/2003 334 111 430 375 885 Céng: 430 375 885 Tæng hîp c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn SH NT SH NT … … 320 05/12 74 955 452 347 15/12 64 376 550 361 25/12 193 603 360 25/12 12 781 776 380 31/12 430 375 885 … … Céng 1 142 798 798 Céng 1 273 853 498 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè hiÖu: 334 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 201 515 302 … 320 05/12 CÊp l­¬ng th¸ng 10/03, l­¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan 111 74 955 452 347 15/12 CÊp l­¬ng kú 2 Q3/03 khèi c¬ quan 111 64 376 550 360 25/12 Ghi ®iÒu chØnh gi¶m tiÒn qu©n trang n¨m 2003 do trÝch qu¸ 642 12 781 776 361 25/12 trÝch tiÒn l­¬ng phÐp n¨m 2003 do trÝch thiÕu 642 193 603 380 31/12 CÊp l­¬ng th¸ng 12/03 toµn c«ng ty, l­¬ng kú 2, l­¬ng thai s¶n, l­¬ng bæ sung n¨m 2003 111 430 375 885 Céng ph¸t sinh 1 142 798 798 1 273 853 498 D­ cuèi kú 332 570 002 §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng 492 danh s¸ch thu BHXH, bhyt,kpc® Th¸ng 12 n¨m 2003 STT hä tªn CÊp bËc Chøc danh NhËp ngò TiÒn l­¬ng nép b¶o hiÓm BHXH BHYT Hsè møc l­¬ng PCTN PCCV Tæng l­¬ng Tæng sè (20%) C¸ nh©n (5%) Tæng sè (3%) c¸ nh©n (1%) I Sü quan 1 Vò Tr×nh T­êng T4 G§ 4.79 6,50 1 885 000 425 400 174 000 2 511 400 502 280 125 570 75 342 25 114 2 NguyÔn Duy Tr­êng T4 PG§ 12.74 ,50 1 885 000 546 650 145 000 2 576 650 515 330 128 833 77 300 25 767 3 Do·n §×nh Ch­¬ng U3 §éi phã 3.95 3,80 1 102 000 110 200 101 500 1 514 380 302 876 75 719 45 431 15 144 … Céng 1 102 000 6 484 110 2 740 500 51 245 610 10 249 122 2 562 281 1 537 368 512 456 II Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 1 PhËm kh¾c §«ng U4CN PP 2.86 3,85 1 116 500 89 320 101 500 1 307 320 261 464 261 464 65 366 39 220 13 073 2 T¹ THÞ R¬i T1Cn NVPV 8.74 4,00 1 160 000 336 400 1 496 400 299 280 74 820 44 892 14 964 3 Bïi Quèc Doanh T1CN §P 5.78 4,20 1 218 000 194 880 101 500 1 514 380 302 876 75 719 45 431 4 … Céng 39 527 000 5 577 570 1 160 000 46 264 570 925 914 2 313 229 1 387 937 462 646 III CNVQP 1 NguyÔn HoµI Thu CNVQP NV 1.2000 2,02 585 800 585 800 117 160 29 290 17 574 5 858 2 NguyÔn Thanh Hµ CNVQP NVKT 12.97 2,26 655 400 655 400 131 080 32 770 19 662 6 554 3 Ph¹m Thanh B×nh CNVQP NVKTh 1.95 2,26 655 400 655 400 131 080 32 770 19 662 6 554 … Céng 65 368 900 101 500 65 470 400 130 094 080 3 273 520 1 964 112 654 704 IV L§H§ 1 Høa ViÖt Anh L§H§ NV 6.2003 1,78 516 200 516 200 103 240 25 810 15 486 5 162 2 §ç Thµnh C«ng L§H§ NVKTh 6.2003 1,78 516 200 516 200 103 240 25 810 15 486 5 162 3 NguyÔn B¸ Häc L§H§ CN 9.2000 1,62 469 800 469 800 93 960 23 490 14 094 4 698 … Céng 49 421 800 49 421 800 9 884 360 2 471 090 1 482 654 494 218 Tæng céng 196338750 12061 680 4 002 000 212 402 380 42 480 176 10 620 119 6 372 071 2 124 024 §¬n vÞ : C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan c«ng ty b¶ng tæng hîp thu BHXH, BHYT, KPC§ quý iv n¨m 2003 §¬n vÞ Sè ng­êi L­¬ng chÝnh PCTNiªn PCCVô Céng BHXH BHYT KPC§ 2% Tæng thu BHXH, BHYT,KPC§ Tæng sè 20% C¸ nh©n 5% Tæng sè 3% C¸ nh©n 1% C¬ quan 41 135 328 790 16 788 835 4 712 500 156 830 115 31 366 023 7 841 506 4 704 903 1 568 301 3 136 602 39 207 528 §éi 1 22 42 042 315 1 584 270 957 000 44 583 585 8 916 717 2 229 179 1 337 508 445 836 891 672 11 145 897 §éi 2 43 69 768 200 1 429 410 1 261 500 72 459 110 14 491 822 3 622 956 2 173 773 724 591 1 449 182 5 114 777 §éi 3 32 58 432 570 4 962 770 1 621 500 65 016 840 13 003 368 3 250 842 1 950 505 650 168 1 300 337 16 254 210 §éi 4 54 144 018 205 3 328 765 957 00 148 303 970 29 660 794 7 415 198 4 704 903 1 483 040 2 966 079 37 331 776 §éi 5 47 73 000 395 2 753 115 1 261 500 77 015 101 15 403 002 3 850 750 2 310 950 770 150 1 540 300 19 254 252 §éi 6 51 70 122 290 2 056 100 957 000 73 135 390 14 627 078 3 656 770 2 194 062 731 354 1 462 708 18 283 848 Céng 290 592 712 765 32 903 255 11 728 000 637 344 020 127 168 804 31 867 201 19 376 604 6 373 440 12 746 880 159 292 288 Gi¸m ®èc c«ng ty ( Ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn ) Tr­ëng ban tc-l® ( Ký, hä tªn ) Ng­êi lËp ( Ký, hä tªn ) Chøng tõ ghi sæ Sè : 337 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Tæng hîp thu kinh phÝ c«ng ®oµn q4/03 cña c¸c ®éi 136 3382 9 610 278 Tæng hîp thu khinh phÝ c«ng ®oµn khèi c¬ quan 642 3382 3 136 602 Céng 12 746 880 Chøng tõ ghi sæ Sè : 338 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Tæng hîp thu BHXH q4/03 cña c¸c ®éi 136 3383 96 102 781 Tæng hîp thu BHXH khèi c¬ quan 642 3383 31 366 023 Céng 127 468 804 Chøng tõ ghi sæ Sè : 339 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Tæng hîp thu BHYTq4/03 cña c¸c ®éi 136 3384 14 415 917 Tæng hîp thu BHYT khèi c¬ quan 642 3384 4 704 903 Céng 19 376 604 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn SH NT 337 31/12 12 746 880 320 10/11 13 123 458 338 31/12 127 468 804 327 15/11 130 251 269 339 31/12 19 376 604 329 20/12 12 258 152 Céng 634 276 228 Céng 640 485 609 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 3382,3383,3384. Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Kinh phÝ c«ng ®oµn Sè hiÖu: 3382 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 53 196 920 … 337 31/12 Tæng hîp thu kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸c ®éi 136 9 610 278 337 31/12 Tæng hîp thu KPC§ khèi c¬ quan 642 3 136 602 356 31/12 Ghi ®iÒu chØnh gi¶m thu KPC§ do h¹ch to¸n nhÇm khèi tù ®¶m b¶o nép tiÒn mÆt 642 1 073 265 477 31/12 Tæng hîp nép c¸c kho¶n vÒ tæng c«ng ty 336 24 689 794 Céng ph¸t sinh 57 613 759 50 452 853 D­ cuèi kú 46 036 014 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: BHXH Sè hiÖu: 3383 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 10 004 405 … 338 31/12 Tæng hùop thu BHXH quý 4/03 cña c¸c ®éi 136 96 102 781 338 31/12 Tæng hîp thu BHXH quý 4/03 khèi c¬ quan 642 31 366 023 354 31/12 Ghi ®iÒu chØnh gi¶m thu BHXH do h¹ch to¸n nhÇm khèi tù ®¶m b¶o nép tiÒn mÆt 642 10 067 329 477 31/12 Tæng hîp thu c¸c kho¶n vÒ tæng c«ng ty n¨m 2003 336 504 286 158 Céng ph¸t sinh 514 353 487 514 353 486 D­ cuèi kú 10 004 404 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: BHYT Sè hiÖu: 3384 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 33 694 399 … 339 31/12 Tæng hîp thu BHYT quý 4 n¨m 2003 cña c¸c ®éi 136 14 415 917 339 31/12 Tæng hîp thu BHYT quý 4/03 khèi c¬ quan 642 4 704 903 349 31/12 B¸o cã cho ®éi 4 tiÒn viÖn phÝ, tiÒn thuèc cho ®ång chÝ Xu©n 136 2 257 000 355 31/12 Ghi ®iÒu chØnh gi¶m thu BHYT do h¹ch to¸n nhÇm khèi tù ®¶m b¶o nép tiÒn mÆt 642 1 609 888 447 31/12 Tæng hîp thu c¸c kho¶n vÒ tæng c«ng ty n¨m 2003 336 58 442 094 Céng ph¸t sinh 62 308 982 75 679 270 D­ cuèi kú 47 064 687 5 VÒ chÕ ®é tiÒn th­ëng Quü tiÒn th­ëng cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: CÊp trªn khen th­ëng: §­îc ph©n phèi trùc tiÕp cho tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng viÖc ®­îc cÊp trªn khen th­ëng. Khi ®¬n vÞ cã lîi nhuËn ®­îc trÝch mét phÇn lîi nhuËn ®Ó th­ëng cho c¸c ®èi t­îng cña ®¬n vÞ. Tæng c«ng ty x©y dùng Tr­êng S¬n C«ng ty x©y dùng 492 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc QuyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc c«ng ty XD 492 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1272 Q§/TCCB – L§ ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 1997 cña tæng c«ng ty vÒ viÑc thµnh lËp c«ng ty XD 492 thuéc tæng c«ng ty XD Tr­êng S¬n C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 XÐt thµnh tÝch ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh daonh Theo ®Ò nghÞ cña héi ®ång thi ®ua khen th­ëng ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Th­ëng cho c¸c c¸ nh©n ( cã danh s¸ch kÌm theo ) ®· cã thµnh tÝch ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh daonh cña ®¬n vÞ Møc th­ëng : 32 700 000 ®ång §iÒu 2: Sè tiÒn trªn ®­îc chi vµo quü khen th­ëng cña c«ng ty n¨m 2003 phßng TC-L§ phßng KT-TV cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ h¹ch to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §iÒu 3 : C¸c «ng tr­ëng phßng, nghiÖp vô vµ c¸ nh©n cã trong danh s¸ch c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh. Gi¸m ®èc ( §ãng dÊu, ký tªn NhËn xÐt chung Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492, cïng sù t×m tßi häc hái cña b¶n th©n vµ víi sù gióp ®ì tËn t×h cña c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹iÔpÝ nghiÖp. 1. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n: - Thø nhÊt lµ vÒ h¹ch to¸n lao ®éng: XÝ nghiÖp ph©n lo¹i lao ®éng t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ qu¶n lý chÆc chÏ sè l­îng lao ®éng tronÔpÝ nghiÖp.ÔpÝ nghiÖp ®· qu¶n lý rÊt tèt thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn thÓ hiÖn hµng ngµy c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm ®Òu ®­îc theo dâi th«ng qua b¶ng chÊm c«ng, khi c¸n bé c«ng nh©n viªn èm, nghÜ phÐp , héi häp… ®Òu ®­îc khai b¸o tr­íc ®Ó æn ®Þnh kinh doanh. - Thø hai lµ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: XÝ nghiÖp ¸p dông t­¬ng ®èi chÆt chÏ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é míi vÒ tiÒn l­¬ng vµ lu«n lu«n linh ho¹t s¸ng t¹o phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cñÔpÝ nghiÖp, chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®­îc ban hµnh. C«ng viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng kh«ng chØ ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n mµ ë c¸c phßng ban ng­êi lao ®éng cã thÓ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ lao ®éng cña m×nh, møc l­¬ng m×nh ®­îc h­ëng. - Thø ba lµ vÒ h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng:ÔpÝ nghiÖp ¸p dông linh ho¹t h×nh thøc tr¶ l­¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. XÝ nghiÖp ¸p dông tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm . C¸ch tÝnh l­¬ng cña xÝ nghiÖp rÊt phï hîp víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng- lµm nhiÒu hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®­îc h­ëng l­¬ng cao, lµm Ýt hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp th× h­ëng Ýt, kh«ng lµm th× kh«ng h­ëng. - Thø t­ lµ c¸ch sö dông quü l­¬ng cña xÝ nghiÖp rÊt hîp lý phï hîp víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Cuèi mçi quý nÕu quü l­¬ng cñaÔpÝ nghiÖp vÉn cßn th× hoÆc lµ ®Ó gi÷ phßng cho quý sau hoÆc lµ cÊp tiÕp l­¬ng kú 2 cho ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp. §iÒu nµy nã thÓ hiÖn sù ®¶m b¶o thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®ång thêi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã kÕt qu¶ h¬n. - C¸ch tÝnh b¶o hiÓm cña sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp còng rÊt phï hîp, tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm còng chÝnh lµ tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh h­u trÝ sau nµy cho c¸c ®èi t­îng nµy. Trong nh÷ng n¨m quaÔpÝ nghiÖp rÊt chó träng ®Õn viÖc thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m ®©y lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cña xÝ nghiÖp 2.Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc ë trªn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ sau: - Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp trong nghµnh x©y l¾p, c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty thi c«ng n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i nªn ®Õn kú quyÕt to¸n c¸c ®éi th­êng kh«ng b¸o c¸o ®óng thêi h¹n, ®iÒu nµy ®· lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ë c¸c ®éi.Thêi gian tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng th­êng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o . XÝ nghiÖp cÇn ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o thêi gian tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. - XÝ nghiÖp lµ doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng lao ®éng cña xÝ nghiÖp gåm: Sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn quèc phßng, lao ®éng hîp ®ång. Do cã nhiÒu thµnh phÇn lao ®éng nªn viÖc x¸c ®Þnh c¸c qui ®Þnh vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cho tõng lo¹i lao ®éng lµ rÊt phøc t¹p ®ßi háiÔpÝ nghiÖp ph¶i ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng cho c¸c ®èi t­îng lao ®éng. - C¸c mÉu b¶ng cÇn thèng nhÊt víi nhau ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi vµ ghi sæ. Trong b¶ng danh s¸ch cÊp l­¬ng nªn cã thªm cét tiÒn l­¬ng quèc phßng ( tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm ). ë mÉu b¶ng b¶ng tæng hîp thu BHXH,BHYT,KPC§ lµ thu theo bé phËn c¬ quan vµ c¸c ®éi nh­ng ®Õn b¶ng danh s¸ch thu BHXH,BHYT, KPC§ th× l¹i thu theo bËc : Sü quan , qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång nªn rÊt khã cho viÖc theo dâi, ghi sæ. XÝ nghiÖp cÇn cã b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn xÝ nghiÖp ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc theo dâi , tæng hîp sè liÖu liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. KÕt luËn TiÒn l­¬ng cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi qu¶ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ nguån thu nhËp chÝnh cña ng­êi lao ®éng, lµ nguån lùc thóc ®Èy sù s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ n¨ng lùc ¶n sinh ra c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng. Do vËy, qu¶n lý tiÒn l­¬ng mét c¸ch hîp lý, c«ng b»ng lµ nhiÖm vô kh«ng thÓ coi nhÑ cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, ph¶i ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c lîi Ých tõ ®ã sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp vµ toµn x· héi. Qua qu¸ tr×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492 em thÊy: Møc sèng cña ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp ngµy cµng æn ®Þnh vµ thu nhËp ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lîi nhuËn t¨ng qua c¸c n¨m. C«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ, ¸p dông phï hîp c¸ch tr¶ l­¬ng vµ tÝnh l­¬ng. Tuy nhiªn, cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ . V× vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp do n¨ng lùc cã h¹n vµ thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu nªn vÖc thùc hiÖn ®Ò tµi cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o cïng c¸c anh chÞ trongÔpÝ nghiÖp ®Ó b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn htiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn : §Æng ThÞ HuÕ, NguyÔn ThÞ Th¸i An cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ¸i nghiÖp x©y dùng 492 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o chuyªn ®Ò naú.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp XD 492.DOC
Luận văn liên quan