Đề tài Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤCChơng I: Chất lợng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại 1 1.1/Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại. 1 1.1.1/Tín dụng trung và dài hạn-một hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại. 1 1.1.2/Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. 7 1.2/Chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 9 1.2.1/Khái niệm chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 9 1.2.2/Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng trung và dài hạn 11 1.2.3/Các nhân tố ảnh hởng tới chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 14 Chơng II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 21 2.1/Giới thiệu chung về Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 21 2.1.1/Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức. 21 2.1.2/Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây. 23 2.2/Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 29 2.2.1/Các hoạt động cơ bản: 29 2.2.1.1/Hoạt động kinh doanh tín dụng. 30 2.2.1.2/Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 32 2.2.1.3/Công tác kế toán và lợi nhuận. 34 2.3/Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm 35 2.3.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 35 2.3.2/Nợ quá hạn. 41 2.4/ Đáng giá chất lợng tín dụng trung dài hạn của Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 44 2.4.1/Kết quả đạt đợc. 44 2.4.2/Các thế mạnh trong cho vay trung dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 48 2.4.3/Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 49 Chơng III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 55 3.1/Định hớng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 55 3.2/Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lợng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 56 3.2.1/Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 57 3.2.2/Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm 63 3.3/Kiến nghị. 76 3.3.1/Kiến nghị với Nhà nớc. 76 3.3.2/Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc. 77 Kết luận 78

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Nguyªn nh©n kh¸ch quan. -Kh¸ch hµng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh khiÕn tû lÖ d­ nî trung dµi h¹n trªn tæng d­ nî ch­a ®­îc c¶i thiÖn theo ý muèn phÇn nhiÒu do c¸c doanh nghiÖp ®Õn víi Ng©n hµng kh«ng héi ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt khiÕn Ng©n hµng kh«ng thÓ cho vay ®­îc.PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn l¹i thiÕu n¨ng lùc vay vèn vµ sö dông vèn kh«ng ®¸p øng ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh,tµi chÝnh vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n.Theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc,c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh khi vay vèn cÇn ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ ®©y chÝnh lµ rµo c¶n ng¨n vèn trung dµi h¹n ®Õn víi doanh nghiÖp,bëi lÏ phÇn lín tµi s¶n cña thÓ nh©n,ph¸p nh©n ch­a ®­îc cÊp chøng nhËn së h÷u.NhiÒu doanh nghiÖp cã dù ¸n kh¶ thi song kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn,thiÕu vèn tù cã,thua lç,nî qu¸ h¹n,thiÕu tÝn nhiÖm trong vay tr¶…..Mét sè doanh nghiÖp khi thÈm ®Þnh th× ®ñ vèn tù cã tham gia ®Çu t­ cho dù ¸n nh­ng khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng,phÇn vèn tù cã nµy l¹i ®­îc sö dông cho môc ®Ých kh¸c,nªn dù ¸n khi ®­îc cÊp tÝn dông trung dµi h¹n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸t huy hiÖu qu¶. MÆt kh¸c viÖc chÊp hµnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª trong c¸c doanh nghiÖp cßn bu«ng láng.T×nh tr¹ng chÊp hµnh kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª cßn phæ biÕn x¶y ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.Sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n s¬ sµi,kh«ng cËp nhËt ®Çy ®ñ,ch­a thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.V× vËy sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh,tµi chÝnh cña kh¸ch hµng thiÕu chÝnh x¸c vµ lµm sai lÖch kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ vèn sÏ thiÕu tÝnh hiÖu qu¶ -M«i tr­êng kinh tÕ x· héi ch­a thuËn lîi cho ®Çu t­. §Þnh h­íng quy ho¹ch,kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ tæng thÓ tõng vïng,tõng ngµnh,c¸c cÊp,®Þa ph­¬ng ch­a ®ång bé,thiÕu æn ®Þnh.Trong khi ®ã nÒn kinh tÕ ®· biÓu hiÖn sù ch÷ng l¹i,søc mua gi¶m còng lµm cho tÝn dông ch÷ng l¹i.NhiÒu doanh nghiÖp l©m vµo c¶nh khã kh¨n.MÆt kh¸c,bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ch­a hoµn toµn håi phôc sau khñng ho¶ng khiÕn cho c¸c nhµ ®Çu t­ ch­a thùc sù yªn t©m.NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a æn ®Þnh,thiÕu c©n ®èi v÷ng ch¾c,s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp gi¶m sót kh«ng kÝch thÝch nhu cÇu ®Çu t­ vèn trung dµi h¹n. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n,nhÊt lµ ph­¬ng diÖn kü thuËt c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng hÇu nh­ ch­a cã c«ng ty t­ vÊn nµo ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó c¸c NHTM,doanh nghiÖp tin cËy.Do vËy dÉn ®Õn nhiÒu tr­êng hîp ®· thuª chuyªn gia ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh mµ vÉn mua ph¶i m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu hay kh«ng phï hîp yªu cÇu dù ¸n.HÖ thèng b¶o hiÓm cho ho¹t ®éng ®Çu t­ h¹n chÕ,®¬n ®iÖu ch­a ®ñ phong phó ®Ó c¸c doanh nghiÖp phßng ngõa rñi ro. M«i tr­êng th«ng tin h¹n chÕ, kh«ng cã c¬ quan chuyªn ngµnh ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp,ho¹t ®éng cña kiÓm to¸n ®éc lËp cßn h¹n chÕ.ViÖc tæng hîp th«ng tin ®¸nh gi¸ vµ xÕt h¹ng doanh nghiÖp ch­a cã c¬ quan nµo ®¶m b¶o ®Ó lµm c¬ sá ®¸nh gi¸,ph©n lo¹i doanh nghiÖp. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc ch­a phï hîp,®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh,hoµn thiÖn ,®æi míi.NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn h­íng vµ ®iÒu chØnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng theo kÞp víi thay ®æi cña chÝnh s¸ch nªn gÆp khã kh¨n,thua lç,kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn. L·i suÊt cho vay trung dµi h¹n bÊt hîp lý lµm h¹n chÕ ®Çu t­ trung dµi h¹n.§Çu t­ trung dµi h¹n rñi ro cao nh­ng l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n thÊp h¬n hay chØ ngang b»ng l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. Nguån vèn huy ®éng trung dµi h¹n vµ vèn tù cã cña Ng©n hµng cßn thÊp.Ph­¬ng thøc huy ®éng ®¬n ®iÖu,chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n.ViÖc dïng vèn ng¾n h¹n sang cho vay trung dµi h¹n chØ ë møc ®é nhÊt ®Þnh. -M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ch­a ®Çy ®ñ,cßn nhiÒu v­íng m¾c ch­a t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng më réng cho vay. C¸c c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th­ së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ch­a thùc hiÖn kÞp thêi viÖc cÊp giÊy tê së h÷u.Do ®ã,viÖc thÕ chÊp vµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn Ng©n hµng khã kh¨n,phøc t¹p,nhiÒu khi bÞ ¸ch t¾c. Thêi gian ®Çu t­ dµi nªn chñ ®Çu t­ vµ Ng©n hµng kh«ng dù ®o¸n ®­îc biÕn ®éng kinh tÕ x· héi nh­ tû gi¸,thÞ tr­êng,gi¸ c¶… *Nguyªn nh©n chñ quan. -Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh dù ¸n tµi chÝnh cßn béc lé mét sè h¹n chÕ c¬ b¶n. Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh ë c¸c n¬i kh«ng thèng nhÊt vÒ néi dung,c¸ch tÝnh to¸n vµ c¨n cø ®¸nh gi¸…dÉn tíi cã Ng©n hµng thÈm ®Þnh cho r»ng dù ¸n kh«ng hiÖu qu¶,cã Ng©n hµng l¹i ®¸nh gi¸ dù ¸n kh¶ thi,dÉn tíi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. -Ng©n hµng cßn thô ®éng trong viÖc t×m b¹n hµng míi,nhÊt lµ trong khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh.Ng©n hµng thêi gian qua ch­a thùc sù quan t©m ®èi víi thµnh phÇn nµy.Ho¹t ®éng Marketing trong Ng©n hµng ch­a ph¸t triÓn ®èi víi c¶ “®Çu ra” vµ “®Çu vµo”. -C¸n bé tÝn dông xö lý th«ng tin nhiÒu khi kh«ng qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c quan ®iÓm,yªu cÇu cña nguyªn t¾c tÝn dông,do qu¸ tin t­ëng vµo kh¸ch hµng nªn coi nhÑ kh©u kiÓm tra,kiÓm so¸t.NhiÒu doanh nghiÖp quèc doanh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ nh­ng do chñ quan trong xÐt duyÖt cho vay còng nh­ theo dâi qu¸ tr×nh sö dông vèn cña ®¬n vÞ vay nªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n kÐo dµi,®¬n vÞ vay mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n tõ ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn cña Ng©n hµng -§éi ngò c¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é,nhanh nhÑn nhiÖt t×nh,h¨ng h¸i häc hái nh­ng cßn thiÕu kinh nghiÖm,kh«ng l­êng hÕt ®­îc rñi ro ho¹t ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.Ng©n hµng cßn thiÕu c¸n bé ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh chuyªn m«n kü thuËt ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi,hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Tõ ®ã ,cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé trong mäi c«ng t¸c liªn quan tõ viÖc quyÕt ®Þnh cho ®Õn khi thu håi nî. -C«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t néi bé ch­a ®¹t yªu cÇu,ch­a chñ ®éng gi¸m s¸t kiÓm tra ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi tiªu cùc trong ho¹t ®éng ng©n hµng.Kh©u kiÓm tra,kiÓm so¸t néi bé ch­a ®­îc thùc hiÖn ®óng møc,c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh tra cßn thiÕu vÒ sè l­îng,thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. -C¸n bé tÝn dông ch­a tiÕp cËn ®­îc nguån th«ng tin rñi ro trong hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung.MÆc dï ®· cã phßng chuyªn tr¸ch th«ng tin phßng ngõa rñi ro ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông nh­ng cho ®Õn nay vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu,ch­a thùc sù lµ c«ng cô tèt ®Ó ng¨n ngõa rñi ro,tiªu cùc trong ho¹t ®éng ng©n hµng. -Nî khoanh gi·n ch­a cã nguån hç trî bï ®¾p.ViÖc sö dông quü dù phßng rñi ro tÝn dông gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ thñ tôc,thêi gian,chi phÝ,c«ng søc.Nî chê xö lý còng khã xö lý v× khã t×m ®­îc thÞ tr­êng vµ ch­a cã quy ®Þnh xö lý phÇn chªnh lÖch,sè tiÒn thu ®­îc khi b¸n tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp thiÕu nhiÒu so víi d­ nî gèc cña kho¶n vay. -ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng,c«ng nghÖ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc,dÉn ®Õn møc ®é trang bÞ vµ øng dông c«ng nghÖ cßn yÕu kÐm so víi yªu cÇu héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. Nh­ vËy,ta thÊy r»ng trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo,nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi lu«n ®i kÌm víi nhau.Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ë Ng©n Hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm còng vËy.Do ®ã,Ng©n hµng ph¶i lu«n cã sù c¶i thiÖn vµ ®æi míi,biÕt nh÷ng mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh vµ kh¾c phôc mÆt yÕu,®Ó kh«ng bÞ tôt hËu vµ ph¸t triÓn,b¾t kÞp vßng quay nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng III: gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm. 3.1 ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kinh doanh cña ng©n hµng c«ng th­¬ng hoµn kiÕm Qua thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm trong thêi gian qua cho thÊy: nghiÖp vô nµy ch­a ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn,mÆc dï nhu cÇu cña c¸c DN ®ang ®Æt cho Ng©n hµng lµ ph¶i n©ng tû träng vµ chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n lªn cao.Môc tiªu nµy còng ®­îc Ng©n hµng triÓn khai nh­ng b­íc ®Çu ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu. ChÝnh v× thÕ,Ng©n hµng ®· ®Æt ra ph­¬ng h­íng,nhiÖm vô míi cho thêi gian tíi nh­ sau: B¸m s¸t c¸c ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ,chñ ®éng tiÕp cËn víi c¸c dù ¸n,ch­¬ng tr×nh kinh tÕ träng ®iÓm ®Ó cÊp vèn. Víi c¸c dù ¸n cã møc ®Çu t­ lín,Ng©n hµng tham gia d­íi h×nh thøc ®ång tµi trî ®Ó gi¶m rñi ro vµ t¨ng søc m¹nh vÒ vèn vµ kinh nghiÖm cña nhiÒu Ng©n hµng. Ng©n hµng chñ ®éng t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng cã triÓn väng,kh«ng ph©n biÖt lo¹i h×nh së h÷u. TËp trung nghiªn cøn ®Ó ¸p dông vµo thùc tiÔn c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tiªn tiÕn nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh,n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ cho vay. Tæ chøc nghiªn cøu nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh,chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ còng nh­ c¸c h­íng dÉn cña NHNN,kÞp thêi ban hµnh c¸c h­íng dÉn thùc hiÖn viÖc cho vay trong Ng©n hµng nh»m th¸o gì c¸c ¸ch t¾c trong c«ng t¸c tÝn dông. Rµ so¸t,ph©n lo¹i DN ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch phôc vô kÞp thêi nhu cÇu vay vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh.æn ®Þnh c¸c kh¸ch hµng cò ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng,thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng dù ®Þnh ®Çu t­,chñ ®éng, t×m kiÕm,tiÕp nhËn,chän läc kh¸ch hµng cã nh÷ng dù ¸n kh¶ thi gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc,tiÕn hµnh më réng cho vay thµnh phÇn KTNQD trªn ®Þa bµn vµ ngoµi ®Þa bµn QuËn §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ thu hót kh¸ch hµng lín nh­: c¸c DNNN,c¸c Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng XNK giao dÞch víi chi nh¸nh,tõ ®ã t¹o ra nguån më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña NHCT ViÖt Nam ®Ó triÓn khai nghiÖp vô tÝn dông trung dµi h¹n,phôc vô cho nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng nhanh chãng,thuËn tiÖn. T¨ng c­êng båi d­ìng nghiÖp vô,n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n,tr×nh ®é thÈm ®Þnh kh¸ch hµng,thÈm ®Þnh dù ¸n cña c¸n bé tÝn dông,thùc hiÖn tèt quy tr×nh thÈm ®Þnh míi ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ khi lµm viÖc víi c¸c DN ngoµi quèc doanh.T¨ng c­êng c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc,bæ sung cho c¸c phßng kinh doanh ®èi néi,kinh doanh ®èi ngo¹i,phßng kiÓm so¸t néi bé.TiÕp tôc s¾p xÕp lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c phßng ban,n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô,g¾n víi c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé mét c¸ch hîp lý ®Ó ®­a hiÖu qu¶ kinh doanh an toµn vµ hiÖu qu¶. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t néi bé,g¾n liÒn víi viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng Ng©n hµng,®Æc biÖt víi c«ng t¸c tÝn dông,chi tiªu néi bé,qu¶n lý kho quü,qu¶n lý tµi kho¶n. §æi míi phong c¸ch,t¸c phong giao dÞch ë tÊt c¶ c¸c bé phËn nghiÖp vô,®¶m b¶o xö lý c«ng viÖc nhanh gän,an toµn,chÝnh x¸c víi th¸i ®é hoµ nh·,®óng mùc vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm 3.2/Mét sè gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i vµ v­íng m¾c còng nh­ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm trong thêi gian tíi,tõ nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n,em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm. 3.2.1/Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm. 3.2.1.1/§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n. Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn mét phÇn vèn ng¾n h¹n sang tÝn dông trung dµi h¹n tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh cña nguån tiÒn göi. +Tr¸i phiÕu Ng©n hµng. Tr¸i phiÕu Ng©n hµng lµ mét c«ng cô vay nî dµi h¹n trªn thÞ tr­êng vèn,lµ giÊy nhËn nî cña c¸c Ng©n hµng ®èi víi ng­êi mua(hoÆc chñ së h÷u) cam kÕt sÏ tr¶ nî gèc vµ l·i theo kú h¹n ®· ®Þnh.§èi víi ng­êi mua,nã lµ giÊy chøng nhËn quyÒn ®Çu t­ vµ quyÒn h­ëng mét phÇn l·i theo sè tiÒn ®Çu t­.§©y lµ h×nh thøc phæ biÕn ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi,nã hÊp dÉn h¬n c¸c h×nh thøc göi tiÒn cã kú h¹n bëi tÝnh ®a d¹ng trong h×nh thøc tr¶ l·i còng nh­ l·i suÊt huy ®éng.Khi cÇn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,®Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc ng­êi mua,Ng©n hµng cã thÓ ®­a ra møc l·i suÊt chiÕt khÊu t¹i c¸c mèc thêi gian kh¸c nhau tr­íc khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n +GiÊy chøng nhËn tiÒn göi cã thÓ b¸n l¹i. GiÊy chøng nhËn tiÒn göi cã thÓ b¸n l¹i lµ c«ng cô huy ®éng tiÒn göi dµi h¹n do Ng©n hµng b¸n cho ng­êi göi tiÒn.Nã thanh to¸n l·i hµng n¨m theo mét kho¶n nhÊt ®Þnh vµ khi hÕt h¹n th× hoµn tr¶ hÕt gi¸ mua ban ®Çu.Do cã thÓ b¸n l¹i trªn thÞ tr­êng nªn nã biÕn viÖc göi c¸c kho¶n dµi h¹n thµnh c¸c kho¶n tiÒn göi ng¾n h¹n. +§ång tµi trî ViÖc ®ång tµi trî lµ qu¸ tr×nh cho vay-b¶o l·nh cña mét nhãm c¸c tæ chøc tÝn dông(TCTD) cho mét dù ¸n,do mét TCTD lµm ®Çu mèi phèi hîp c¸c bªn tµi trî ®Ó thùc hiÖn nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp vµ c¸c TCTD.C¸c h×nh thøc ®ång tµi trî lµ cho vay hîp vèn;b¶o l·nh,t¸i b¶o l·nh cña mét TCTD;do nhu cÇu ph©n t¸n rñi ro cña c¸c TCTD;kh¶ n¨ng nguån vèn cña mét TCTD kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cña dù ¸n. Theo c¸ch lµm truyÒn thèng tõ tr­íc tíi nay,c¸c TCTD th­êng ngåi chê kh¸ch hµng ®em dù ¸n tíi Ng©n hµng ®Ó xin vay mµ kh«ng chÞu t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay,c¸c TCTD ViÖt Nam ho¹t ®éng trong m«i tr­êng khã c¹nh tranh ®­îc víi c¸c chi nh¸nh cña Ng©n hµng n­íc ngoµi vÒ vèn,c«ng nghÖ vµ c¶ c¸ch tæ chøc qu¶n lý.Do vËy,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm nªn c¨n cø vµo chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña tõng ngµnh kinh tÕ,cña tõng ®Þa ph­¬ng,cña toµn nÒn kinh tÕ,liªn kÕt víi c¸c NHTM kh¸c ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ vèn ®Ó chñ ®éng nguån vèn tÝn dông trung dµi h¹n,chñ ®éng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh,cho vay ®óng môc ®Ých,®ång thêi qu¶n lý ®­îc rñi ro cña m×nh.Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm kh«ng chØ cÇn liªn kÕt víi c¸c NHTM quèc doanh mµ cßn cÇn ph¶i liªn kÕt víi c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng n­íc ngoµi,Ng©n hµng liªn doanh.C¸c chi nh¸nh Ng©n hµng n­íc ngoµi cã tiÒm lùc vÒ vèn v« cïng lín nh­ng do quy ®Þnh cña NHNN nªn kh¶ n¨ng cho vay b»ng VND cña c¸c Ng©n hµng nµy bÞ h¹n chÕ.Do ®ã,NHCT Hoµn KiÕm cã thÓ liªn kÕt víi c¸c Ng©n hµng nµy cho vay b»ng VND hay trung gian cho c¸c Ng©n hµng nµy.Sù liªn kÕt kh«ng chØ gióp cho Ng©n hµng më réng ho¹t ®éng tÝn dông mµ cßn gióp n©ng cao hiÖu qu¶ mãn vay.Bªn c¹nh ®ã,trong qu¸ tr×nh liªn kÕt thùc hiÖn dù ¸n,Ng©n hµng vµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông còng häc hái ®­îc c¸c kinh nghiÖm,c¸ch thøc thÈm ®Þnh dù ¸n,ph­¬ng ph¸p qu¶n lý mãn vay,ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng…§iÒu nµy gióp cho Ng©n hµng n©ng cao n¨ng lùc riªng cña m×nh trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ nãi chung vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n nãi rÞªng. 3.2.1.2/Ph¸t triÓn c¸c trung t©m dÞch vô vµ t­ vÊn ®Çu t­. Trong thêi ®¹i hiÖn nay,khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn,hÖ thèng th«ng tin ®· réng kh¾p,m¹ng l­íi tin häc ®· ®i s©u vµo mäi lÜnh vùc ngµnh nghÒ th× viÖc ®¸p øng c¸c hiÓu biÕt cña Ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc nh»m ®¸nh gi¸ ph©n tÝch,dù b¸o c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ,x· héi,ph¸p luËt,thÞ tr­êng,gi¸ c¶…Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®Çu t­ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ mét c¸ch ®óng ®¾n nhÊt ,s¸ng suèt nhÊt. Cho ®Õn nay hÇu nh­ c¸c Doanh nghiÖp ë n­íc ta Ýt hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc ®Çu t­,chÝnh v× vËy ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh ch­a thu hót ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn,rñi ro ®Çu t­ vÉn cßn.§Ó phæ biÕn réng r·i,gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c,Ng©n hµng nªn cã trung t©m dÞch vô t­ vÊn vµ ®Çu t­ vÒ c¸c c«ng tr×nh,h­íng dÉn cè vÊn cho DN,t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN ph¸t triÓn nhanh h¬n,®iÒu ®ã còng lµm cho chÝnh Ng©n hµng ph¸t triÓn,thóc ®Èy toµn bé nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 3.2.1.3/Më réng cho vay thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ khu vùc míi thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng kho¶ng h¬n 10 n¨m trë l¹i ®©y.Quy m« cña c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i nµy lµ kh«ng lín nh­ng ®©y lµ khu vùc kinh tÕ rÊt n¨ng ®éng vµ tá ra lµ cã tiÒm n¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. B¶ng X: D­ nî tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sè d­ Tû träng Sè d­ Tû träng Sè d­ Tû träng Tæng d­ nî 502.264 % 547.351 % 620.111 % Doanh nghiÖp quèc doanh 385.116 76,67% 334.569 61,13% 393.750 63,5% Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 117.148 23,33% 212.782 38,87% 226.361 36,5% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 1999,2000,2001) §èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ngoµi quèc doanh,Chi nh¸nh chñ yÕu lµ cho vay ng¾n h¹n,ch­a m¹nh d¹n cho vay trung dµi h¹n mÆc dï nhu cÇu vÒ vèn trung dµi h¹n cña hä lµ rÊt lín.ChÝnh v× vËy mµ nh÷ng n¨m qua víi sù sôt gi¶m trong ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ Nhµ n­íc,sù ®×nh trÖ trong viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n,trong khi Chi nh¸nh ch­a t×m kiÕm ®­îc lÜnh vùc cho vay míi ®· dÉn ®Õn sù sôt gi¶m cña tèc ®é gia t¨ng quy m« tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Trong nh÷ng n¨m tíi,khu vùc kinh tÕ nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng còng nh­ quy m«,thªm vµo ®ã víi sù khuyÕn khÝch vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh sÏ trë thµnh thÞ tr­êng cho vay ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn,viÖc cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lu«n tiÒm Èn nhiÒu rñi ro v× thùc tÕ ë ViÖt Nam c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh(c¸c c«ng ty t­ nh©n,c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n) cã thùc lùc tµi chÝnh v÷ng vµng lµ kh«ng nhiÒu,rÊt nhiÒu ®¬n vÞ thuéc lo¹i nµy ®· dïng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh­ lËp hå s¬ gi¶,tµi s¶n thÕ chÊp gi¶,mua chuéc c¸n bé ng©n hµng ®Ó cã thÓ vay ®­îc vèn tõ ng©n hµng vµ sö dông vèn sai môc ®Ých,hiÖu qu¶ sö dông vèn ë c¸c ®¬n vÞ lo¹i nµy còng kh«ng tèt,hiÖn t­îng lõa ®¶o ®Ó chiÕm dông vèn còng ®· x¶y ra.ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy mµ c¸c ng©n hµng rÊt thËn träng khi cho c¸c ®¬n vÞ nµy vay vèn,t©m lý rôt rÌ vµ nghi hoÆc khi thÈm ®Þnh hå s¬ tÝn dông ®· lµm cho quy m« tÝn dông ®èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy rÊt nhá bÐ. Muèn khai th¸c tèt thÞ tr­êng kinh doanh míi mÎ nµy vµ tr¸nh bÞ tôt hËu so víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trong ®Þa bµn th× nhiÖm vô cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm trong nh÷ng n¨m tíi lµ ph¶i lu«n theo s¸t sù biÕn ®éng vµ nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc lÜnh vùc nµy,t¨ng c­êng tiÕp cËn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®ã th«ng qua c¸c h×nh thøc tiÕp xóc nh­ héi nghÞ kh¸ch hµng,giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña Ng©n hµng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.Ng©n hµng ph¶i m¹nh d¹n h¬n trong c¸c quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy.§Ó c¸c kho¶n vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh thùc sù cã chÊt l­îng,Ng©n hµng còng nªn thay ®æi mét sè quan ®iÓm vÒ viÖc thùc hiÖn cho vay;còng kh«ng nªn coi tµi s¶n ®¶m b¶o lµ chç dùa an toµn cho sè tiÒn vay ph¸t ra vµ tµi s¶n ®¶m b¶o lµ c«ng cô nî duy nhÊt ®Ó ®¶m b¶o viÖc thu håi nî mµ ph¶i gi¶ ®Þnh t­ c¸ch cña ng­êi vay còng nh­ viÖc doanh nghiÖp ®ã sö dông vèn nh­ thÕ nµo,kh¶ n¨ng tr¶ nî ra sao.Bëi v× tµi s¶n thÕ chÊp,cÇm cè,b¶o l·nh chØ lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng th­¬ng m¹i cã kh¶ n¨ng thu håi nî vay khi doanh nghiÖp kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî,song kh«ng ph¶i tµi s¶n thÕ chÊp nµo còng dÔ dµng b¸n ra mét c¸ch kÞp thêi. 3.2.1.4/Thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kh¸ch hµng,tÝch cùc t×m kiÕm,khai th¸c kh¸ch hµng ®Ó më réng tÝn dông. ChÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i thu hót ®­îc kh¸ch hµng,duy tr× vµ ph¸t triÓn ®­îc kh¸ch hµng ®Ó më réng quy m« ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i.Cµng nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn Ng©n hµng th× Ng©n hµng cã nhiÒu c¬ héi ®Çu t­ lín h¬n,ho¹t ®éng tÝn dông cµng cã kh¶ n¨ng më réng h¬n.V× vËy trong thêi gian tíi,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm cÇn tiÕt tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c kh¸ch hµng,tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng,tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng vÒ Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng khi vay vèn t¹i Ng©n hµng.Coi lîi Ých cña kh¸ch hµng lµ lîi Ých cña chÝnh b¶n th©n Ng©n hµng,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng b»ng mét chÝnh s¸ch l·i suÊt,phÝ dÞch vô thÊp,cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c vµ sím ban hµnh quy chÕ vÒ hoa hång cña hÖ thèng.TiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng,thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt,phÝ dÞch vô thÊp cho kh¸ch hµng thùc hiÖn giao dÞch trän gãi víi Ng©n hµng tõ kh©u vay vèn,kinh doanh ngo¹i tÖ,thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu…Ngoµi ra Ng©n hµng cÇn chñ ®éng t×m kiÕm dù ¸n ®Çu t­,®Æt quan hÖ tÝn dông víi nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ uy tÝn chø kh«ng ngåi chê kh¸ch hµng ®Õn xin vay.Ng©n hµng kh«ng chØ ®îi kh¸ch hµng ®Õn xin vay vèn råi míi thÈm ®Þnh mµ cÇn thÈm ®Þnh ngay tõ khi doanh nghiÖp ®ã xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng ®Ó ph©n tÝch nhu cÇu vµ n¨ng lùc cña hä,®Æt mèi quan hÖ víi hä,tiÕp cËn ngay khi hä cã nhu cÇu lµ Ng©n hµng cã thÓ s½n sµng ®¸p øng víi thêi gian ng¾n h¬n,lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh mµ kh«ng sî lµ quyÕt ®Þnh véi v·.§Ó chñ ®éng t×m kiÕm dù ¸n ®Çu t­ th× vÊn ®Ò th«ng tin ®ãng vai trß cùc kú quan träng.Ng©n hµng cÇn n¾m ®­îc c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc,c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña ngµnh,cña doanh nghiÖp…th«ng qua c¸c mèi liªn hÖ,qua c¸c c¬ quan cña nhµ n­íc,Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­,c¸c tæ chøc hiÖp héi ngµnh nghÒ. §Ó c«ng t¸c thu hót kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶ th× Ng©n hµng cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i,®¸nh gi¸ kh¸ch hµng trªn c¬ së ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ­u ®·i thÝch hîp.Ng©n hµng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸,ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo c¸c tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh,vÒ vÞ thÕ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng còng nh­ kh¶ n¨ng qu¶n lý,kh¶ n¨ng thÝch nghi víi m«i tr­êng kinh doanh cña bé m¸y qu¶n lý. 3.2.1.5/T¨ng c­êng huy ®éng vèn trung dµi h¹n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®i dÇn vµo æn ®Þnh,ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ phï hîp víi sù ®æi míi theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸.§ã lµ viÖc Ng©n hµng thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng n©ng dÇn tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n,do ®ã ®ßi hái nguån vèn cho vay trung dµi h¹n còng ph¶i ®­îc t¨ng c­êng.Tuy nhiªn thùc tÕ nguån vèn cho vay trung dµi h¹n vÉn cßn nhá bÐ so víi tæng nguån vèn huy ®éng.§iÒu nµy cã thÓ g©y khã kh¨n cho Ng©n hµng vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hay vÒ l·i suÊt.N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®ßi hái Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i cã nguån vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh.§Ó më réng nguån vèn cho vay,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm cÇn tiÕn hµnh: -§èi víi vèn tù cã,Ng©n hµng ph¶i chuyÓn ®ñ phÇn lîi nhuËn vµo vèn tù cã sau khi ®· trÝch lËp c¸c quü,tËp trung gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n,tµi s¶n thÕ chÊp,cÇm cè. -VÒ nguån vèn ho¹t ®éng tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ,Ng©n hµng cÇn më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh,ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm dµi h¹n víi møc l·i suÊt hîp lý.§ång thêi tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm tiÒn göi t¹o sù an t©m cho ng­êi göi tiÒn khi xa rêi tiÒn vèn trong mét thêi gian dµi. -§èi víi c¸c doanh nghiÖp th­êng xuyªn cã sè d­ tiÒn göi lín,cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt tiÒn göi,n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña Ng©n hµng,®¶m b¶o thanh to¸n nhanh chãng kÞp thêi… 3.2.2/Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm 3.2.2.1/Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông ChÝnh s¸ch tÝn dông cña mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc khuyÕch tr­¬ng tÝn dông hoÆc h¹n chÕ tÝn dông ®Ó®¹t môc tiªu ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh cña ng©n hµng ®ã vµ h¹n chÕ rñi ro,®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh tÝn dông cña Ng©n hµng.§ång thêi chÝnh s¸ch tÝn dông cßn lµ mét b¶n h­íng dÉn ®Ó c¸c c¸n bé tÝn dông thùc thi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. TÝn dông trung vµ dµi h¹n cã thêi h¹n dµi l¹i chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè,do ®ã cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc tÝn dông ®óng ®¾n.XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm,theo em chÝnh s¸ch tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung chÝnh sau: Ng©n hµng tiÕp tôc cñng cè t¨ng c­êng vµ më réng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ c¸c tæng c«ng ty 90-91.§Êy lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng,cã quan hÖ th­êng xuyªn víi Ng©n hµng vµ nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ,më réng s¶n xuÊt th­êng xuyªn. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ dµi h¹n.Bªn c¹nh ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm tiÕp tôc ph¸t huy c¸c thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng ®ång tµi trî vµ thuª mua.§©y lµ c¸c h×nh thøc kh¸c cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vÒ cho vay,vÒ yªu cÇu sö dông vèn,còng nh­ kh¶ n¨ng thu håi c¸c kho¶n cho vay vµ mang l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.MÆc dï quy ®Þnh vÒ cho vay thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®ßi hái rÊt cao vµ chÆt chÏ nh­ng kh«ng v× thÕ mµ Ng©n hµng kh«ng cho vay,thê ¬ víi kh¸ch hµng mµ cÇn ph¶i linh ho¹t,nh¹y bÐn,biÕt nh×n nhËn ®©u lµ kh¸ch hµng ®¸ng tin cËy,cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay chÝnh x¸c. Ng©n hµng cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c¬ cÊu tiÒn cho vay,cÇn ph¶i cã nh÷ng ­u ®·i h¬n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng vay b»ng néi tÖ,vÝ dô nh­ ngoµi ­u ®·i vÒ l·i suÊt sÏ ®­îc nhËn thªm mét sè dÞch vô khuyÕn m·i cña Ng©n hµng 3.2.2.2/§¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc cho vay. Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm nªn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc vay vèn,®Èym¹nh qu¸ tr×nh ®iÒu tra xÐt duyÖt cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶.Nh×n chung,kh¸ch hµng ®i vay bao giê còng ng¹i thñ tôc xÐt duyÖt cho vay qu¶ r­êm rµ. Trong c¸c kh¸ch hµng vay vèn trung dµi h¹n cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng l©u dµi tõ tr­íc ®· tham gia vay vèn ng¾n h¹n cña Ng©n hµng.V× vËy gi÷a bé hå s¬ vay vèn trung dµi h¹n víi bé hå s¬ vay vèn ng¾n h¹n cã mét sè ®iÓm trïng nhau nh­: B¸o c¸o thùc tr¹ng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp;b¸o c¸o quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp…Do ®ã Ng©n hµng cã thÓ ®¬n gi¶n hai thñ tôc nµy khi mµ doanh nghiÖp ch­a cã ®ñ th× hoµn toµn cã thÓ ¸p dông dùa vµo bé hå s¬ vay vèn ng¾n h¹n v× trong nghiÖp vô vay vèn ng¾n h¹n,c¸n bé tÝn dông vÉn th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.Tuy vËy viÖc dùa vµo bé hå s¬ vay vèn ng¾n h¹n chØ th­êng dïng cho c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ th­êng xuyªn víi Ng©n hµng,cßn ®èi víi ®¬n vÞ lÇn ®Çu th× ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ thñ tôc.ViÖc ®¬n gi¶n ho¸ nh­ vËy sÏ lµm kh¸ch hµng kh«ng ngÇn ng¹i khi ®Æt quan hÖ vay vèn víi Ng©n hµng.ViÖc c¸c thñ tôc xÐt duyÖt ®¬n gi¶n còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng ®iÒu tra cã träng ®iÓm,kh«ng mÊt thêi gian t×m hiÓu qu¸ l©u.§¬n gi¶n kh«ng cã nghÜa lµ qua loa,hêi hît.§ã lµ nguyªn t¾c cña Ng©n hµng tr­íc khi ®iÒu tra cho vay. 3.2.2.3/N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­. Sau khi ®· cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n vÒ tÝn dông vµ mét c«ng t¸c kh¸ch hµng tèt th× viÖc tiÕp theo cÇn lµm lµ biÕn nh÷ng ®iÒu tèt ®ã thµnh hiÖn thùc,thµnh lîi nhuËn cho Ng©n hµng.§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã,c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ chÝnh lµ ®Çu mèi quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña mét kho¶n vay ra.§èi víi viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­,thÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh lµ quan träng nhÊt.§Ó n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ cÇn chó ý tíi c¸c vÊn ®Ò sau: §æi míi quy tr×nh tÝn dông §Ó h¹n chÕ tèi ®a c¸c yÕu tè chñ quan vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc trong viÖc thÈm ®Þnh xÐt duyÖt cho vay,®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan,v« t­,kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c kh¸ch hµng kÐm hiÖu qu¶,c¸c dù ¸n kÐm kh¶ thi….Ng©n hµng cÇn c¶i tiÕn vµ ®æi míi quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt cho vay,kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh cho vay lu©n chuyÓn vèn vay. Theo quy tr×nh tÝn dông,hå s¬ cho vay tr­íc khi tr×nh l·nh ®¹o ký duyÖt cÇn ph¶i ®­îc kiÓm tra,xem xÐt toµn diÖn,chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan tõ kh©u nép hå s¬,ph©n tÝch n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chñ doanh nghiÖp,kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh,kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp,tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n,tÝnh hîp lý vµ gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n thÕ chÊp,biÖn ph¸p thu håi nî…Do vËy,nÕu ®Ó mét c¸n bé tÝn dông ®¶m nhËn tÊt c¶ c¸c kh©u nh­ hiÖn nay th× sÏ kh«ng tr¸nh khái sai sãt do tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm cña mçi c¸n bé tÝn dông lµ kh¸c nhau.V× vËy,phßng kinh doanh cã thÓ chia ra lµm hai bé phËn: +Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn vay vèn,tiÕp nhËn c¸c hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng,ph©n lo¹i hå s¬ ®Ó xem xÐt,®¸nh gi¸.Bé phËn nµy chuyªn qu¶n lý doanh nghiÖp,th­ìng xuyªn theo dâi,kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn vay,tµi s¶n thÕ chÊp,kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt ý kiÕn,biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®èi víi tõng ph­¬ng ¸n vay vèn.Bé phËn nµy ®Þnh kú xuèng doanh nghiÖp lµm viÖc ®Ó n¾m râ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ b¸o c¸o cho l·nh ®¹o vµ bé phËn thÈm ®Þnh ®Ó theo dâi chØ ®¹o. +Bé phËn thÈm ®Þnh dù ¸n ®éc lËp víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp,bé phËn nµy chñ yÕu lµm viÖc t¹i Ng©n hµng,cã nhiÖm vô ph©n tÝch xem xÐt dù ¸n vay vèn vÒ mäi mÆt,ph©n tÝch kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng.Bé phËn nµy cã thÓ xuèng doanh nghiÖp n¾m t×nh h×nh thùc tÕ vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp,cÇm cè khi thÈm ®Þnh dù ¸n,c¨n cø vµo ý kiÕn ®Ò xuÊt cña bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n xö lý c¸c vô viÖc liªn quan ®Õn vèn vay.Trong bé phËn thÈm ®Þnh dù ¸n ng©n hµng nªn tuyÓn thªm mét sè c¸n bé am hiÓu s©u vÒ mét lÜnh vùc cô thÓ nh­ ®iÖn,m¸y mãc thiÕt bÞ,giao th«ng x©y dùng…®Ó gióp cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ vÒ c¸c yÕu tè kü thuËt ®­îc ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c,nhanh chãng. Mét trong c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông lµ thùc hiÖn tèt quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông.NÕu mét c«ng ®o¹n nµo thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh sÏ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng ®o¹n sau vµ kÕt qu¶ cña toµn bé c«ng viÖc.V× vËy cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn trªn. HÖ thèng chØ tiªu ®Çy ®ñ râ rµng. HÖ thèng chØ tiªu thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ ph¶i võa ®ñ vµ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau,®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ dù ¸n ®­îc toµn diÖn,chÝnh x¸c.HÖ thèng chØ tiªu ®ã tùu chung chia lµm hai nhãm:Mét nhãm ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n,nhãm kia ph¶n ¸nh ®é rñi ro cña dù ¸n.Cßn xuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña gãc ®é nhµ thÈm ®Þnh lµ chñ Ng©n hµng,ng­êi thÈm ®Þnh bæ sung thªm nhãm chØ tiªu nãi lªn kh¶ n¨ng hoµn vèn cña dù ¸n.Trong mçi nhãm chØ tiªu cÇn ph¶n ¸nh theo ph­¬ng diÖn cña nhãm phï hîp hoµn c¶nh ph©n tÝch cô thÓ.Tuy nhiªn cÇn ph¶i ®­a ra c¸c chØ tiªu phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Ph©n tÝch t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. §©y lµ viÖc cÇn thiÕt trong kh¶ n¨ng thu håi vèn cho Ng©n hµng,cã nhiÒu tr­êng hîp Ng©n hµng bÞ mÊt vèn do kh«ng t×m hiÓu kü vÒ kh¸ch hµng.Khi xem xÐt kh¸ch hµng vay,Ng©n hµng cÇn thÈm ®Þnh chÝnh x¸c hoÆc cã thÓ c¨n cø vµo c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®¸ng tin cËy,c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cÇn vay nh­: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n,b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh…®ång thêi thu thËp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng,t×m hiÓu kü vÒ dù ¸n ®Çu t­ cña kh¸ch hµng vµ tæ chøc gi¸m s¸t qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ ®¶m b¶o theo ®óng nguyªn t¾c tÝn dông…cã nh­ vËy míi gi¶m ®­îc rñi ro thÊt tho¸t vèn cho Ng©n hµng.Ngoµi ra khi ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nÕu nh­ tæng sè nî ph¶i tr¶ lín h¬n sè vèn l­u ®éng th× h¹n chÕ cho vay. 3.2.2.4/Cho vay kÞp thêi ®Çy ®ñ ®èi víi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh ®Çu t­ døt ®iÓm cho tõng dù ¸n,tõng c«ng tr×nh tr¸nh t×nh tr¹ng cho vay thiÕu hµi hoµ,khi th× trµn lan,khi th× th­a thít.Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra xÐt duyÖt cho vay,Ng©n hµng cÇn chó träng ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh phôc vô x©y dùng c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n,thùc sù cã hiÖu qu¶,®¶m b¶o ®Çu t­ ®óng môc ®Ých,®óng kÕ ho¹ch,cã kh¶ n¨ng tr¶ nî l·i vay Ng©n hµng ®óng thêi h¹n,cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh,®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ mét c¸ch ®Çy ®ñ,kÞp thêi.C«ng tr×nh sau khi ®­îc phª duyÖt,Ng©n hµng cÇn ph¸t tiÒn vay theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é thi c«ng ®· ®Ò ra,sím ®­a dù ¸n vµo sö dông ph¸t huy hiÖu qu¶. 3.2.2.5/N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ sö dông c¸n bé mét c¸ch hîp lý. YÕu tè con ng­êi trong bÊt kú tr­êng hîp nµo còng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng.Do vËy,n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé lµ cÇn thiÕt vµ cµng cÇn thiÕt h¬n khi Ng©n hµng ph¶i lu«n ho¹t ®éng trong m«i tr­êng biÕn ®éng tõng giê tõng phót,con ng­êi ph¶i häc hái kh«ng ngõng ®Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái. Tr­íc hÕt ph¶i bè trÝ,s¾p xÕp chän läc nh÷ng c¸n bé cã ®ñ tiªu chuÈn ®¹o ®øc,søc khoÎ,nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc,cã ý thøc vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu tèt nh÷ng kiÕn thøc nghiÖp vô chuyªn m«n ngµy cµng cao.C«ng viÖc cña c¸n bé tÝn dông lµ thÈm ®Þnh vµ gi¶i quyÕt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng,do vËy mét quyÕt ®Þnh sai lÇm do thiÕu n¨ng lùc,thiÕu hiÓu biÕt cña c¸n bé tÝn dông,cïng víi sù thiÕu ®i s©u s¸t cña c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé l·nh ®¹o cã thÓ g©y ra hËu qu¶ ®¸ng kÓ.Trªn c¬ së tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé tÝn dông,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm cã h­íng ®µo t¹o l¹i,tuyÓn chän vµ sö dông cho phï hîp. -§èi víi c¸n bé ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch: Ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc ng©n hµng mét c¸ch v÷ng vµng,cã kiÕn thøc kinh tÕ-x· héi vµ ph¸p luËt,cã ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc,am hiÓu thÞ tr­êng.Nh­ vËy míi ®ñ kh¶ n¨ng xem xÐt nhu cÇu tÝn dông mét c¸ch tæng qu¸t,chÝnh x¸c tõ ®ã ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîp vµ ®­a ra c¸c ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt ®óng ®¾n. Ngoµi ra,®ã ph¶i lµ ng­êi cã kiÕn thøc ngo¹i ng÷ vµ øng dông tin häc v× ®©y lµ c¬ së,ph­¬ng tiÖn ®Ó tiÕp xóc víi th«ng tin,víi nh÷ng c¸i míi hiÖn ®¹i nh»m hiÓu biÕt thªm vµ l­êng ®­îc c¸c biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra. §Æc biÖt,c¸n bé ho¹ch ®Þnh ph¶i cã kiÕn thøc Marketing ng©n hµng,®©y lµ lÜnh vùc míi ¸p dông ë n­íc ta,song nã l¹i rÊt ph¸t triÓn,tõ ®ã cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó nhu cÇu kh¸ch hµng còng nh­ kh¶ n¨ng hiÖn cã cña kh¸ch hµng vµ ®Ò ra mét chiÕn l­îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.§©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ mang tÝnh l©u dµi cho ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. -§èi víi c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tÝn dông. Ngoµi c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô ph¶i giái,cÇn ph¶i n¾m ch¾c ph¸p luËt vÒ kinh tÕ vµ vÒ ng©n hµng,thÊu hiÓu c¸c quy ®Þnh vÒ thÓ chÕ cña ngµnh,cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch chç sai chç ®óng trong v¨n b¶n chÕ ®é,tõ ®ã rót ra nh÷ng g× cÇn lµm vµ cÇn tr¸nh,cã kh¶ n¨ng bæ sung vµ chØ ra ®­îc nh÷ng thiÕu sãt vÒ nghiÖp vô cña cÊp d­íi. -§èi víi ®éi ngò c¸n bé tÝn dông ph¶i hiÓu biÕt tõng biÖn ph¸p kü thuËt nghiÖp vô thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ mét dù ¸n,mét mãn vay,biÕt thu thËp xö lý c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸,thÈm ®Þnh ph¶i n¾m v÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña ®Êt n­íc,cña ngµnh,cña ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­.Cã hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt,n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ-x· héi cña thÕ giíi vµ trong n­íc cã liªn quan ®Õn dù ¸n vµ s¶n phÈm cña dù ¸n ®Çu t­.Bªn c¹nh ®ã c¸n bé tÝn dông cÇn cã ®øc tÝnh trung thùc,cã b¶n lÜnh vµ phong c¸ch lµm viÖc khÈn tr­¬ng khoa häc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm nªn th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn,®µo t¹o nghiÖp vô nh»m gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n,®Æc biÖt chó träng vÒ kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh,ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông vèn vay.Ng©n hµng th­êng xuyªn cö c¸n bé sang tham quan ,häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng kh¸c trªn c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn tÝn dông. CÇn ph©n ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm còng nh­ chÕ ®é khen th­ëng cô thÓ ®èi víi c¸n bé tÝn dông.§iÒu nµy mét mÆt khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn h¨ng h¸i lµm viÖc,kh«ng cã t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m,mÆt kh¸c h¹n chÕ t×nh tr¹ng lµm bõa hoÆc phôc vô môc ®Ých riªng t­. §Þnh kú tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o tæng kÕt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông,ph©n tÝch sai sãt còng nh­ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña Ng©n hµng,tõ ®ã häc hái,®óc rót kinh nghiÖm cho c¸n bé tÝn dông,tr¸nh vÊp ph¶i nh÷ng sai lÇm t­¬ng tù trong t­¬ng lai. 3.2.2.6/N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin. Vai trß cña th«ng tin trong viÖc qu¶n lý c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ v« cïng quan träng.ViÖc thu thËp,xö lý vµ qu¶n lý th«ng tin cµng ®Çy ®ñ,cµng chÝnh x¸c th× c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cµng hiÖu qu¶.Th«ng tin tÝn dông ®èi víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ lÊy tõ nhiÒu nguån: -Th«ng tin trùc tiÕp tõ viÖc tiÕp xóc,pháng vÊn ng­êi vay,qua viÖc quan s¸t,t×m hiÓu trùc tiÕp t¹i ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®èi t­îng thÈm ®Þnh.Nguån th«ng tin nµy rÊt quan träng,nã ph¶n ¸nh ý thøc th¸i ®é cña ng­êi vay còng nh­ ®iÒu kiÖn,n¨ng lùc s¶n xuÊt cô thÓ cña doanh nghiÖp vay vèn. -Th«ng tin tõ trung t©m tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ N­íc.§©y lµ trung t©m ®Çu mèi thu thËp c¸c th«ng tÝn dông liªn quan ®Õn kh¸ch hµng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i.§©y lµ mét bé phËn trùc thuéc Vô tÝn dông Ng©n hµng Nhµ N­íc,do ®ã cã rÊt nhiÒu lîi thÕ trong viÖc thu thËp th«ng tin.Tuy nhiªn,h¹n chÕ trong th«ng tin cña trung t©m lµ chØ míi cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh d­ nî qu¸ h¹n cña doanh nghiÖp t¹i c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i,c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng,vÒ kinh tÕ x· héi…®Òu kh«ng cã.Bªn c¹nh ®ã,viÖc cung cÊp th«ng tin cho trung t©m míi chØ ®­îc c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam thùc hiÖn nghiªm tóc,cßn c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi,ng©n hµng liªn doanh ch­a thùc sù tu©n thñ chÆt chÏ yªu cÇu nµy. -Th«ng tin lÊy tõ c¸c b¹n hµng cña chñ ®Çu t­,c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cïng ngµnh nghÒ,®Þa ph­¬ng,qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. -Nguån th«ng tin tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c ®Çu mèi cung cÊp th«ng tin quan träng nh­ Tæng côc thèng kª,Tæng côc ThuÕ,Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­,Uû ban vËt gi¸ ChÝnh phñ,c¸c tæ chøc hiÖp héi ngµnh nghÒ ®Ó t¹o nguån th«ng tin kh«ng chØ vÒ tÝn dông mµ cßn c¶ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. Thùc tÕ ho¹t ®éng t¹i Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm cho thÊy Ng©n hµng míi chØ tËp trung vµo c¸c th«ng tin vÒ d­ nî tÝn dông vµ nî qóa h¹n cña kh¸ch hµng t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i còng nh­ t×nh h×nh thanh to¸n tr¶ nî cña kh¸ch hµng ®Õn thêi ®iÓm vay vèn mµ ch­a chó ý ®Õn c¸c nguån th«ng tin kh¸c.ChÝnh v× vËy mµ hiÖu qu¶ cña th«ng tin tÝn dông kh«ng ®­îc khai th¸c hÕt,g©y l·ng phÝ vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vµ quyÕt ®Þnh tÝn dông.§Ó n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông phôc vô viÖc cho vay,Ng©n hµng cÇn ph¶i: +Chñ ®éng,tÝch cùc trong viÖc khai th¸c th«ng tin mét c¸ch ®a d¹ng,chÝnh x¸c ®Çy ®ñ,kÞp thêi ®¸p øng cho viÖc thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®inh ®Çu t­. +Bªn c¹nh viÖc thu thËp,cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch,xö lý th«ng tin cã ®­îc theo c¸c m¶ng vÒ thÞ tr­êng,gi¸ c¶,vÒ chÝnh s¸ch…Trong viÖc khai th¸c th«ng tin còng cÇn cã sù ®Þnh h­íng phï hîp cho tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Ó qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin khi ph©n tÝch rñi ro ®¹t ®­îc hiÖu qu¶. +ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ,th­êng xuyªn víi chÝnh quyÒn,c¸c c¬ quan chøc n¨ng,c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ,thÞ tr­êng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. 3.2.2.7/Lu«n dù b¸o c¸c rñi ro tiÒm Èn trong tÝn dông trung dµi h¹n vµ cã ph­¬ng ph¸p phßng ngõa h÷u hiÖu. Rñi ro thanh to¸n,rñi ro l·i suÊt lu«n ®e däa c¸c Ng©n hµng bëi cÊp ®é cña kho¶n vay trung dµi h¹n lín h¬n,®¸ng kÓ h¬n rÊt nhiÒu so víi kho¶n vay ng¾n h¹n.Sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò phßng ngõa rñi ro ®èi víi kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n kh«ng chØ ®ßi hái ®èi víi Ng©n hµng mµ cßn ®Æc biÖt ®èi víi c¬ quan qu¶n lý tiÒn tÖ.Bëi v× møc ®é cña kho¶n vay trung dµi h¹n lµ rÊt lín,g©y ®ét biÕn vµ kÐo dµi cho c¶ bªn vay,ng©n hµng vµ c¶ c¸c bªn cã liªn quan.ChÝnh v× vËy,biÖn ph¸p dù b¸o rñi ro tiÒm Èn trong thÕ chÊp vµ b¶o l·nh vay vèn lµ hÕt søc quan träng,cÇn thiÕt ®èi víi Ng©n hµng.ViÖc dù b¸o rñi ro tiÒm Èn cµng ®Çy ®ñ,c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa cµng cÈn träng th× hiÖu qu¶ tÝn dông cµng cao.§­¬ng nhiªn viÖc ph¸t hiÖn vµ dù b¸o c¸c rñi ro tiÒm Èn ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ph¶i lµ viÖc lµm liªn tôc,th­êng xuyªn kh«ng chØ tr­íc khi ph¸n quyÕt mµ c¶ trong suèt qu¶ tr×nh ®­a vèn vay ra cho ®Õn khi thu hÕt nî gèc vµ l·i vay. V× vËy,khi tÝnh to¸n nguån gèc tr¶ nî,thêi h¹n tr¶ nî,ng­êi ta tÝnh to¸n c¶ ph­¬ng ¸n lµ l¹c quan nhÊt vµ ph­¬ng ¸n trung b×nh nhÊt.§Ó an toµn vµ phßng ngõa c¸c rñi ro tiÒm Èn,cã mét c¸ch th­êng dïng lµ lÊy ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt xÊu nhÊt ®Ó xem xÐt.NÕu ph­¬ng ¸n nµy vÉn tr¶ ®­îc nî vµ l·i vay Ng©n hµng trong giíi h¹n cho phÐp th× ch¾c ch¾n ngay tõ khi ph¸n quyÕt ®· cã thÓ yªn t©m vÒ kho¶n vay ®­îc duyÖt. ThÕ chÊp vµ b¶o l·nh cho viÖc vay vèn lµ ch×a kho¸ an toµn cuèi cïng cho viÖc vay vèn.Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,viÖc sö dông c«ng cô nµy ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh th× Ng©n hµng ph¶i biÕt sù nh¹y c¶m,®¶m b¶o nguyªn t¾c vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc,¸p dông mét c¸ch linh ho¹t,s¸ng t¹o nh­ng kh«ng tuú tiÖn.TuyÖt ®èi kh«ng coi thÕ chÊp,cÇm cè,b¶o l·nh lµ "Bïa hé mÖnh" trong cho vay,kh«ng thÓ coi lµ chiÕc ch×a kho¸ an toµn ®Æc biÖt mµ chØ coi lµ ch×a kho¸ an toµn cuèi cïng trong viÖc ®¶m b¶o an toµn tÝn dông.Thùc hiÖn viÖc thÕ chÊp,b¶o l·nh ®óng quy ®Þnh vµ cho vay l·i ph¶i dùa trªn nh÷ng c¬ së thùc sù tõ phÝa Doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i dùa vµo duy nhÊt tµi s¶n thÕ chÊp 3.2.2.8/Ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm nî qu¸ h¹n §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n,Ng©n hµng cã thÓ gi¶i quyÕt theo hai h­íng: Thø nhÊt: Ng©n hµng cã thÓ tiÕp tôc cho vay hoÆc hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tæ chøc l¹i,ph¸t triÓn kinh doanh ®Ó cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh,thanh to¸n nî cho Ng©n hµng,nhËn l¹i tµi s¶n ®· g¸n nî tr­íc ®©y.Gi¶i ph¸p nµy chØ ¸p dông víi c¸c kh¸ch hµng nÕu xÐt thÊy bªn vay vÉn cã kh¶ n¨ng duy tr× kinh doanh vµ cã ý thøc tr¶ nî cho Ng©n hµng,viÖc kh«ng tr¶ ®­îc nî lµ do c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh­ thiªn tai,biÕn ®éng chÝnh trÞ,kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n.§©y lµ biÖn ph¸p hay,hîp ®¹o lý,kh«ng nh÷ng kh«ng ®Èy bªn vay ®Õn chç ph¸ s¶n mµ cßn t¹o kh¶ n¨ng thu håi triÖt ®Ó c¸c kho¶n nî khã ®ßi cho Ng©n hµng.Cô thÓ: -Ng©n hµng h­íng dÉn,t­ vÊn ng­êi vay trªn nhiÒu khÝa c¹nh:h­íng dÉn s¶n xuÊt,kinh doanh,thÞ tr­êng,s¶n phÈm nh»m t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra vµ thu håi lîi tøc ë ng­êi vay hay yªu cÇu kh¸ch hµng t¹m dõng kÕ ho¹ch më réng (nÕu cã) cho ®Õn khi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®­îc c¶i thiÖn hoÆc gia h¹n cÊp thªm tÝn dông ®Ó t¨ng søc m¹nh tµi chÝnh cho doanh nghiÖp. -Ng©n hµng ®Ò nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp c¶i tæ l¹i bé m¸y qu¶n lý,hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh,tæ chøc l¹i s¶n xuÊt,thay ®æi l¹i hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ. -NÕu doanh nghiÖp vÉn cßn cã kh¶ n¨ng tr¶ nî nh­ng t×nh tr¹ng thu hÕt l·i råi míi thu ®Õn gèc víi l·i ph¹t b»ng 1,5 lÇn l·i cho vay cµng lµm cho doanh nghiÖp khã kh¨n h¬n th× Ng©n hµng nªn xem xÐt thu nî tr­íc hoÆc thu mét phÇn nî,mét phÇn l·i.C¸ch thu nµy cã lîi cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng v× gióp ®ì doanh nghiÖp trong lóc khã kh¨n ®ång thêi Ng©n hµng võa thu ®­îc nî.NÕu Ng©n hµng thu theo l·i tr­íc th× nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng kh«ng gi¶m mµ thuÕ thu nhËp l¹i bÞ ®¸nh cao h¬n -NÕu doanh nghiÖp chÞu thua lç trong kinh doanh lµ do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng nh­ thiªn tai…th× Ng©n hµng cã thÓ gi¶m mét phÇn hoÆc toµn bé l·i ph¹t qu¸ h¹n cho bªn vay. Thø hai: §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ch¾c ch¾n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ Ng©n hµng tiÕn hµnh xiÕt nî tµi s¶n vµ xö lý c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî.Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp theo h­íng: -Nh÷ng tµi s¶n nµo cã thÓ b¸n l¹i víi gi¸ chÊp nhËn ®­îc th× b¸n ngay ®Ó thu håi vèn cho Ng©n hµng,gi¸ c¶ cã thÓ thÊp h¬n gi¸ dù kiÕn nh­ng tÝnh vÒ mÆt l©u dµi th× kh«ng thiÖt h¹i v× gi÷ tµi s¶n kh«ng mÊt chi phÝ qu¶n lý,kh«ng mÊt nhiÒu c«ng søc khai th¸c,nhÊt lµ nh÷ng lóc cÇn vèn ®Ó cho vay,®Çu t­ -Víi nh÷ng tµi s¶n xiÕt nî kh«ng b¸n ®­îc ngay,cÇn ph¶i ph©n lo¹i,®¸nh gi¸ tõng tµi s¶n ®Ó cã biÖn ph¸p khai th¸c kÞp thêi vµ h÷u hiÖu nhÊt. -§èi víi nh÷ng tµi s¶n ®· chuyÓn quyÒn së h÷u,sö dông cho Ng©n hµng nh­ kh¸ch s¹n,nhµ cöa kho b·i…th× Ng©n hµng cã thÓ ®em gãp vèn liªn doanh,cho thuª hoÆc sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh cña m×nh. -§èi víi c¸c tµi s¶n cßn v­íng m¾c vÒ thñ tôc ph¸p lý,ch­a chuyÓn quyÒn sö dông vµ së h÷u cho Ng©n hµng th× Ng©n hµng cÇn chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt,®­a vµo xö lý ®Ó thu håi vèn cho Ng©n hµng 2.3.2.9/ N©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t. C«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn,kÞp thêi vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh.Muèn vËy,Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t theo h­íng: -Hoµn thiÖn,cñng cè,t¨ng c­êng c¸n bé cã kinh nghiÖm,cã n¨ng lùc sang lµm c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. -§¶m b¶o thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra,kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c kho¶n nî.Trong c«ng t¸c nµy,Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh nh­ göi c¸n bé tÝn dông ®Þnh kú xuèng gi¸m s¸t,mçi lÇn göi nªn göi mét c¸n bé kh¸c nhau ®Ó tr¸nh x¶y ra t×nh tr¹ng c¸n bé tÝn dông cã thÓ mãc ngoÆc víi bªn ®i vay ®ång thêi tr¸nh c¸i nh×n chñ quan cña mét c¸n bé tÝn dông. *Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c. 1/Ph¸t triÓn h×nh thøc b¶o hiÓm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã hai h×nh thøc thùc hiÖn b¶o hiÓm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø nhÊt: C¸c Doanh nghiÖp tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i mua b¶o hiÓm ë c«ng ty b¶o hiÓm Thø hai:Ng©n hµng kiªm lu«n chøc n¨ng nµy. §Ó vay vèn Ng©n hµng tr­íc tiªn Doanh nghiÖp ph¶i lËp mét dù ¸n nh­ th«ng lÖ vµ Ng©n hµng sÏ tiÕn hµng thÈm ®Þnh dù ¸n ®ã.NÕu Ng©n hµng thÊy kh«ng cho vay ®­îc th× th«i.Cßn nÕu cho vay ®­îc th× khi giao tiÒn cho kh¸ch hµng,Ng©n hµng sÏ gi÷ l¹i mét tû lÖ nhÊt ®Þnh cña kho¶n vay vµ cÊp cho kh¸ch hµng mét thÎ b¶o hiÓm.C¸c kho¶n tiÒn b¶o hiÓm ®ã sÏ ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p rñi ro cho Ng©n hµng trong tr­êng hîp kh¸ch hµng lµm ¨n thua lç,mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.C¸ch lµm nµy cã lîi lµ Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng phßng ngõa tõ xa ®èi víi nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra khi cho vay nh÷ng dù ¸n cã tÝnh rñi ro cao,®ång thêi kh¸ch hµng kh«ng cã lý do g× ®Ó trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm mua b¶o hiÓm v× kho¶n ®ãng b¶o hiÓm ®· ®­îc Ng©n hµng gi÷ l¹i ngay khi cho vay.Tuy nhiªn,cÇn ph¶i thÊy r»ng ®©y còng chØ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ bít t¸c h¹i cña rñi ro,kh«ng thÓ coi ®ã lµ chç dùa cho Ng©n hµng,mµ ®iÒu cèt yÕu lµ ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó kh«ng cho c¸c rñi ro ®ã x¶y ra.§ã míi lµ môc tiªu mµ ngµnh Ng©n hµng cÇn ph¶i h­íng tíi.C¸c Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thÊy râ ®­îc ®iÒu nµy kh«ng chØ cã lîi cho Ng©n hµng mµ cßn cã lîi cho chÝnh Doanh nghiÖp v× khi mua b¶o hiÓm nÕu gÆp rñi ro trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ cã kho¶n ®Ó bï ®¾p l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé tæn thÊt tuú thuéc vµo møc ®ãng b¶o hiÓm 2/TriÓn khai ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ. C«ng nghÖ lµ ph­¬ng tiÖn vµ ch×a kho¸ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng vµ qu¶n lý hÖ thèng.§Ó triÓn khai c¸c ®Ò ¸n trong ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ph¶i cã sù chØ ®¹o cô thÓ,tuyÓn hoÆc ®µo t¹o nh÷ng c¸c bé cã chuyªn m«n thùc hiÖn.§Ò ra c¸c thø tù ­u tiªn cho c¸c dù ¸n ®Ó tr¸nh dµn tr¶i.C«ng nghÖ tèt,trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i gióp t¨ng nhanh tèc ®é liªn l¹c trong néi bé ®Ó võa lµm t¨ng tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin,lµm rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh mµ vÉn ®¶m b¶o ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c,lµm t¨ng tÝn c¹nh tranh Ng©n hµng. 3/KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng tham gia c¸c giao dÞch vÒ ngo¹i tÖ. §Ó h¹n chÕ rñi ro do sù biÕn ®éng tû gi¸,t¨ng g¸nh nÆng tr¶ nî cho kh¸ch hµng,Ng©n hµng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia c¸c giao dÞch vÒ ngo¹i tÖ khi vay vèn.Kh¸ch hµng cã thÓ tham gia c¸c giao dÞch kú h¹n,giao dÞch trªn thÞ tr­êng t­¬ng lai,giao dÞch quyÒn chän.Khi tham gia c¸c giao dÞch vÒ ngo¹i tÖ,doanh nghiÖp h¹n chÕ vµ x¸c ®Þnh tr­íc ®­îc møc lç tèi ®a cña doanh nghiÖp khi cã biÕn ®éng tû gi¸ vµ trong tr­êng hîp dù to¸n chÝnh x¸c,doanh nghiÖp cã thÓ thu lêi tõ ho¹t ®éng nµy.§Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tham gia c¸c giao dÞch ngo¹i tÖ,Ng©n hµng nªn chñ ®éng giíi thiÖu chi tiÕt,râ rµng cho kh¸ch hµng vÒ c¸ch thøc néi dung,b¶n chÊt cña giao dÞch ®ång thêi tham gia m¹nh mÏ vµo thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. 3.3/KiÕn nghÞ. 3.3.1/KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng liªn quan ®Õn hÇu hÕt mäi lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ.ChÝnh v× vËy viÖc t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng Ng©n hµng kh«ng chØ lµ viÖc ban hµnh vµ söa ®æi c¸c ®iÒu luËt quy ®Þnh mµ lµ toµn bé hÖ thèng ph¸p luËt kinh tÕ nãi chung.VÊn ®Ò nµy ®ßi hái Nhµ n­íc sím gi¶i quyÕt th«ng qua viÖc ban hµnh söa ®æi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nh­ luËt vÒ thÕ chÊp tµi s¶n,vÒ hîp ®ång trong kinh doanh,vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n…Sù ®ång bé,phï hîp cña hÖ thèng ph¸p luËt mét mÆt t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng,mét mÆt ®¶m b¶o tÝnh an toµn hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông cña Ng©n hµng. §ång thêi,Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p m¹nh mÏ thùc hiÖn luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ng­êi s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó khuyÕn khÝch c«ng d©n ViÖt Nam tham gia ®Çu t­,t¹o thuËn lîi cho hä kinh doanh vµ Ng©n hµng cã c¬ héi ®Çu t­ tÝn dông. Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång ®Òu cho c¸c vïng,cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo nh÷ng vïng mµ hiÖn tr¹ng kinh tÕ ë ®ã cßn nhiÒu yÕu kÐm ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng. Nhµ n­íc cÇn sím chÊn chØnh l¹i c¸c doanh nghiÖp,®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.Nhµ n­íc chØ ®Ó l¹i nh÷ng doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ vµ thùc sù cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t­ tÝn dông cã hiÖu qu¶,cã träng ®iÓm. 3.3.2/KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc sím ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng ng©n hµng trong khu chÕ xuÊt,khu c«ng nghiÖp tËp trung. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cã quy ®Þnh gi¶n l­îc c¸c yªu cÇu vÒ hå s¬ mµ trªn thùc tÕ rÊt khã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng TiÕn tíi thùc hiÖn theo th«ng lÖ quèc tÕ: Mét khi ®· lµ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× Ng©n hµng ®­îc phÐp bï ®¾p b»ng kho¶n nî dù phßng rñi ro,kh«ng ph©n biÖt nguyªn nh©n kh¸ch quan hay chñ quan.§èi víi tr­êng hîp nguyªn nh©n chñ quan th× ng©n hµng ph¶i h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng,theo dâi s¸t sao ®Ó thu tèi ®a nguån bï ®¾p,gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i cho Ng©n hµng. KÕt luËn N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n Hµng Th­¬ng M¹i lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao vai trß cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ,®ång thêi lµm lµnh m¹nh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh.Tuy nhiªn hiÖn nay,chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n ®ang cã nh÷ng dÊu hiÖu sa sót lµm ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ cña nÒn kinh tÕ.V× vËy,vÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ cè g¾ng t¨ng d­ nî b»ng mäi c¸ch mµ yªu cÇu hµng ®Çu lµ ph¶i ®¶m b¶o nguån vèn cña Ng©n hµng vµ ®ång vèn cña Ng©n hµng cho vay ph¶i ph¸t huy hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­,®ång thêi vÉn ®¶m b¶o møc lîi nhuËn cña Ng©n hµng. ChÊt l­îng tÝn dông lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p,®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông kh«ng ph¶i lµ mét sím mét chiÒu lµ lµm ®­îc mµ cÇn ph¶i cã sù nghiªn cøu kü l­ìng cña l·nh ®¹o Ng©n hµng.Trong ®Ò tµi nµy em xin ®ãng gãp mét c¸ch nh×n cña riªng m×nh, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i Ng©n Hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thư­ơng Hoàn Kiếm.DOC
Luận văn liên quan