Đề tài Thực trạng và Giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Chương I: Cơ sở lý luận về cấp GCNQSD đất 5 I. Vị trí và vai trò của đất đai 5 1. Khái niệm 5 2. Vị trí của đất đai trong đời sống sản xuất và đời sống xã hội 5 3. Vai trò của đất đai 7 II. Đặc điểm và phân loại đất đai 9 1. Đặc điểm của đất đai 9 2. Phân loại đất 11 III. Quyền sử dụng đất và sự cần thiết phải cấp GCNQSD đất 13 1. Khái niệm về quyền sử dụng đất 13 2. Khái niệm GCNQSD đất 13 3. Sự cần thiết phải cấp GCNQSD đất 14 IV. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất 17 1. Điều kiện tự nhiên 17 2. Điều kiện phát triển kinh tế 17 3. Điều kiện chính trị - xã hội 17 4. Quy hoạch sử dụng đất 18 V. Những quy định pháp lý về việc đăng ký và cấp GCNQSD đất 18 1. Yêu cầu chung của công tác cấp GCNQSD đất 18 2. Cơ sở pháp lý của đăng ký và cấp GCNQSD đất 19 3. Những quy định về xem xét và cấp GCNQSD đất 21 4. Thẩm quyền cấp GCNQSD đất 25 VI. Quy trình cấp GCNQSD đất 26 Chương II: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy 27 I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy 27 1. Điều kiện tự nhiên 27 2. Điều kiện kinh tế - xã hội 28 II. Thực trạng quỹ đất, tình hình giao đất và sử dụng đất tại quận Cầu Giấy 32 1. Thực trạng quỹ đất và tình hình biến động đất đai 32 2. Tình hình giao đất và sử dụng đất tại quận 34 III. Công tác tổ chức đăng ký cấp GCNQSD đất tại quận Cầu Giấy 38 1. Các đối tượng phải kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất 38 2. Tổ chức đăng ký cấp GCNQSD đất 39 3. Kết quả đăng ký 45 IV. Thực trạng xét và cấp GCNQSD đất tại quận Cầu Giấy 45 1. Tổ chức, thẩm quyền, kết quả xét và cấp GCNQSD đất 45 2. Các khoản thu khi cấp GCNQSD đất 49 V. Đánh giá chung về tình hình cấp GCNQSD đất trên địa bàn quận Cầu Giấy 51 1. Những kết quả đã đạt được 51 2. Những tồn tại và nguyên nhân 53 Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy 55 I. Những phương hướng nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất của quận Cầu Giấy 55 II. Giải pháp thúc đẩy tiến độ cấp GCNQSD đất 57 1. Giải pháp về tổ chức 57 2. Giải pháp về nhân sự 57 3. Giải pháp về cải tiến quy trình cấp GCNQSD đất 58 4. Các giải pháp thực hiện khác 58 III. Một số kiến nghị 60 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 62

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 1445 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và Giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qu¶n lý v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn quËn ®i vµo nÒ nÕp. Phong trµo thÓ dôc - thÓ thao ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn víi nhiÒu néi dung phong phó. T×nh h×nh an ninh, chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi ®­îc b¶o ®¶m vµ duy tr× tèt. Phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh Tæ quèc cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. + C¬ së h¹ tÇng VÒ giao th«ng, hÖ thèng giao th«ng trong quËn ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn. Tæng chiÒu dµi ®­êng phè cña quËn lµ 38,8 km víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 197.4440 m2. Ngoµi c¸c trôc ®­êng chÝnh nh­ ®­êng CÇu GiÊy - Xu©n Thuû, ®­êng Hoµng Quèc ViÖt. N¨m 2003, trªn ®Þa bµn quËn ®· vµ ®ang ®­a vµo sö dông mét sè tuyÕn ®­êng míi nh­: nót Mai DÞch - vµnh ®ai III, ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi, ®­êng L¸ng H¹ - Thanh Xu©n, ®­êng 32 më réng. VÒ cÊp n­íc, ngoµi c¸c dù ¸n cÊp n­íc 1A do c«ng ty cÊp n­íc s¹ch Hµ Néi lµm chñ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn ph­êng NghÜa §«, NghÜa T©n, DÞch Väng, Quan Hoa ®· x©y dùng xong vµ ®i vµo sö dông. Toµn bé c¸c ®­êng trôc chÝnh cÊp n­íc ®· ®­îc l¾p hoµn chØnh, ®­êng cÊp ®Õn tõng hé sö dông ®· thi c«ng ë giai ®o¹n cuèi. C«ng ty cÊp n­íc s¹ch Hµ Néi ®ang triÓn khai x©y dùng dù ¸n cung cÊp n­íc s¹ch ph­êng Trung Hoµ víi kinh phÝ ®Çu t­ 15 tû ®ång. HiÖn nay C«ng ty kinh doanh n­íc s¹ch ®ang cÊp n­íc s¹ch cho quËn CÇu GiÊy víi l­îng n­íc kho¶ng 50.500m3/ ngµy ®ªm, ®¹t 65% nhu cÇu sö dông trªn ®Þa bµn QuËn. VÒ cÊp ®iÖn, n¨m 2003 quËn CÇu GiÊy ®· kÕt hîp víi Së §iÖn lùc Thµnh phè lËp quy ho¹ch m¹ng l­íi ®iÖn trªn ®Þa bµn vµ §iÖn lùc CÇu GiÊy ®· tiÕp nhËn qu¶n lý b¸n ®iÖn trùc tiÕp cho 100% c¸c hé d©n sö dông ®iÖn. VÒ chiÕu s¸ng ®« thÞ, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n quËn kÕt hîp Së Giao th«ng c«ng chÝnh tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ n¨m 2003 Së Giao th«ng ®· x©y dùng 14,02 km ®iÖn chiÕu s¸ng ®­êng ngâ xãm trªn ®Þa bµn quËn. HiÖn nay trªn ®Þa bµn quËn hÇu hÕt c¸c tuyÕn ®­êng chÝnh vµ ngâ xãm ®· cã hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ. + VÒ c©y xanh, vÖ sinh m«i tr­êng §Çu n¨m Quý Mïi 2003 h­ëng øng ngµy TÕt trång c©y, toµn QuËn trång ®­îc 355 c©y. Víi ý thøc gi÷ g×n cña quÇn chóng nh©n d©n vµ chÕ ®é ch¨m sãc c©y thÝch hîp v× vËy sè c©y ®· trång ®¶m b¶o sèng gÇn 100%. HiÖn nay ®ang chuÈn bÞ kÕ ho¹ch trång c©y cho TÕt Nguyªn ®¸n s¾p tíi. N¨m 2003 Së Giao th«ng c«ng chÝnh ®ang x©y dùng c¶i t¹o c«ng viªn NghÜa §« t¹o m«i tr­êng trong s¹ch vµ c¶nh quan ®« thÞ cho khu vùc. Thùc hiÖn chØ thÞ sè 04/2003/CT-UB ngµy 17/01/2003 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, UBND quËn CÇu GiÊy ®· cã kÕ ho¹ch sè 05/KH-UB ngµy 21/01/2003 vÒ viÖc “TriÓn khai c«ng t¸c gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng”. §Ó thùc hiÖn tèt chØ thÞ cña UBND thµnh phè vµo 6h30’ s¸ng thø 7 hµng tuÇn tæ c«ng t¸c cña QuËn ®· triÓn khai xuèng ®Þa bµn c¸c ph­êng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. §Æc biÖt thùc hiÖn th«ng b¸o sè 211/TB-UB ngµy 26/11/2003 cña UBND quËn CÇu GiÊy vÒ viÖc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®ît cao ®iÓm c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng, c«ng t¸c phôc vô Seagames 22 trªn ®Þa bµn QuËn, c¸c ph­êng trªn ®Þa bµn QuËn ®· duy tr× tèt ®oµn kiÓm tra vÖ sinh m«i tr­êng, th­êng xuyªn kiÓm tra vµ vËn ®éng nh©n d©n lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng nªn nãi chung ®­êng phè, ngâ xãm trªn ®Þa bµn quËn gän gµng s¹ch sÏ. §¸nh gi¸ chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi: Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®· lµm biÕn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt ®ai. Sù gia t¨ng d©n sè nhanh do t¨ng c¬ häc lµ chÝnh ®ang g©y ¸p lùc rÊt lín vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt ë cho d©n sè ph¸t sinh. ViÖc n©ng cÊp, c¶i t¹o, x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng x· héi vµ kü thuËt phôc vô cho môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ còng chiÕm mét diÖn tÝch ®Êt ®ai kh«ng nhá vµ gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi nh­ båi th­êng thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng, di dêi ®Þa ®iÓm míi. Víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ lÊy c«ng nghiÖp lµ then chèt, chñ ®¹o, dÞch vô lµm mòi nhän th× hµng lo¹t c¸c khu c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, dÞch vô ®ang vµ sÏ ®­îc x©y dùng nªn cÇn mét diÖn tÝch ®Êt ®ai t­¬ng ®èi lín ph¶i sö dông vµo ®Êt ®ang s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §Ó ph¸t triÓn d©n trÝ vµ n©ng cao møc h­ëng thô cña d©n c­ thñ ®«, th× hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, phóc lîi c«ng céng ®­îc x©y dùng, ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn c¬ cÊu sö dông ®Êt cña thµnh phè vµ ®ßi hái ph¶i cã chiÕn l­îc cho vÊn ®Ò nµy. II. Thùc tr¹ng quü ®Êt, t×nh h×nh giao ®Êt vµ sö dông ®Êt t¹i quËn CÇu GiÊy 1. Thùc tr¹ng quü ®Êt vµ t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai Theo sè liÖu thèng kª c¸c cña Phßng §Þa chÝnh – Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy c¸c n¨m: 2000, 2001, 2002, 2003 th× tæng diÖn tÝch ®Êt theo ®Þa giíi hµnh chÝnh toµn quËn lµ 1.204,05 ha. Sè liÖu cô thÓ vÒ c¸c lo¹i ®Êt c¸c n¨m ®­îc thÓ hiÖn trong biÓu sè 1. BiÓu sè 1: Thèng kª ®Êt ®ai c¸c n¨m §¬n vÞ: ha Stt Lo¹i ®Êt N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 §Êt n«ng nghiÖp 394,73 339,42 233,68 184,81 2 §Êt l©m nghiÖp 2,96 2,96 2,96 2,96 3 §Êt chuyªn dïng 458,19 506,00 592,23 642,13 4 §Êt ë ®« thÞ 315,32 332,06 351,71 352,38 5 §Êt CSD vµ s«ng 32,85 26,61 23,47 21,75 Tæng diÖn tÝch 1.204,05 1.240,05 1.204,05 1.204,05 ( Nguån sè liÖu: Thèng kª ®Êt ®ai c¸c n¨m Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy) Nh­ vËy, ®Êt ®ai cña quËn CÇu GiÊy lu«n cã sù biÕn ®æi m¹nh mÏ gi÷a c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt. Do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu ®Êt ®ai h¬n vµo qu¸ tr×nh nµy. Do ®ã, ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m m¹nh qua c¸c n¨m vµ c¶ giai ®o¹n gi¶m 209,92 ha t­¬ng øng gi¶m 53,18%. MÆt kh¸c, quü ®Êt n«ng nghiÖp cña quËn t­¬ng ®èi lín so víi c¸c quËn kh¸c, nªn ®©y còng lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸. Do ®ã, ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë cña quËn t¨ng nhanh ( §Êt chuyªn dïng t¨ng 183,94 ha t­¬ng øng t¨ng 40,14%; ®Êt ë ®« thÞ t¨ng 36,98 ha t­¬ng øng t¨ng 11,73%) §Êt l©m nghiÖp cña quËn chiÕm mét tØ lÖ nhá so víi ®Êt l©m nghiÖp toµn thµnh phè (6.128 ha) víi diÖn tÝch lµ 2,96 ha vµ kh«ng cã biÕn ®éng qua c¸c n¨m. C¸c lo¹i ®Êt trong quËn ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ph­êng vµ sù biÕn ®éng c¸c lo¹i ®Êt nµy gi÷a c¸c ph­êng còng kh¸c nhau râ rÖt. BiÓu sè 2: Quü ®Êt theo ®Þa giíi hµnh chÝnh §¬n vi: ha Ph­êng N¨m Tæng diÖn tÝch §Êt n«ng nghiÖp §Êt l©m nghiÖp §Êt chuyªn dïng §Êt ë ®« thÞ §Êt CSD Mai DÞch 2002 208,040 75,420 73,050 57,700 1,930 2003 194,436 64,946 89,978 38,983 0,529 NghÜa §« 2002 129,380 11,562 2,960 80,258 33,451 1,083 2003 134,223 9,127 2,960 70,689 48,174 3,273 NghÜa T©n 2002 57,370 52,450 4,920 2003 57,335 39,059 18,276 DÞch Väng 2002 262,410 91,405 81,175 87,020 2,810 2003 262,675 35,357 148,168 74,640 4,510 Quan Hoa 2002 99,590 76,730 21,030 1,830 2003 103,439 70,281 30,185 2,973 Yªn Hoµ 2002 207,78 71,720 64,510 56,620 15,020 2003 206,152 80,866 57,858 61,303 6,125 Trung Hoµ 2002 245,795 90,321 78,61 70,073 7,351 2003 245,795 43,388 116,197 80,147 6,063 ( Nguån sè liÖu: Thèng kª ®Êt ®ai cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy) Qua biÓu trªn, ta nhËn thÊy gi÷a n¨m 2002 vµ 2003 cã sù biÕn ®éng m¹nh vÒ tæng diÖn tÝch gi÷a c¸c ph­êng. Sù biÕn ®éng nµy do ph©n chia l¹i danh giíi hµnh chÝnh gi÷a c¸c ph­êng vµ do sai sãt trong qu¸ tr×nh ®o ®¹c, thèng kª ®Êt ®ai hµng n¨m. 2. T×nh h×nh giao ®Êt vµ sö dông ®Êt t¹i quËn Toµn quËn cã kho¶ng 35.000 hé gia ®×nh vµ kho¶ng 200 ®¬n vÞ tæ chøc sö dông ®Êt, trong ®ã cã nhiÒu tr­êng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp vµ nhiÒu dù ¸n ®­îc Trung ­¬ng vµ thµnh phè giao ®Êt t¹i quËn. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001, toµn quËn ®· thùc hiÖn 41 quyÕt ®Þnh giao ®Êt cho c¸c dù ¸n. Trong ®ã, dù ¸n lín nhÊt lµ dù ¸n tho¸t n­íc s«ng T« LÞch cã tæng diÖn tÝch lªn tíi 910.088,4 m2 vµ dù ¸n nhá nhÊt lµ dù ¸n x©y dùng ngâ 68, ®­êng CÇu GiÊy, ph­êng Quan Hoa víi diÖn tÝch 96,92 m2.. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 273/Q§-TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ, UBND quËn CÇu GiÊy chØ ®¹o phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt & §« thÞ tiÕn hµnh triÓn khai rµ so¸t, kiÓm tra nh÷ng vi ph¹m trong qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai trªn c¬ së ®· kiÓm tra thùc hiÖn theo ChØ thÞ 15/CT-UB cña UBND Thµnh phè vÒ kª khai b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc ®ãng trªn ®Þa bµn quËn. KÕt qu¶ thùc hiÖn vµ tæng hîp ®­îc: - 07 tr­êng hîp ®­îc giao ®Êt sau 12 th¸ng nh­ng kh«ng sö dông, trong ®ã cã 03 ®¬n vÞ ®· tiÕn hµnh dù ¸n vµ cßn l¹i ®¬n vÞ gi÷ nguyªn trong b¸o c¸o. - xö lý triÖt ®Ó c¸c tr­êng hîp giao ®Êt, cho thuª ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých. - 23 ®¬n vÞ, tæ chøc tù chia lµm nhµ ë. QuËn ®· h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ, liªn hÖ víi së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ xin hîp thøc phÇn diÖn tÝch nµy. Riªng C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn víi diÖn tÝch 2.290 m2 lµm nhµ ë, UBND Thµnh phè Hµ néi ®· ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Ó x©y dùng nhµ chung c­ cao tÇng. - Nh÷ng ®¬n vÞ ch­a thùc hiÖn nghÜa vô Tµi chÝnh víi Nhµ n­íc, UBND quËn ®· giao danh s¸ch cho c¸c ngµnh chøc n¨ng phèi hîp víi c¸c ph­êng ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ nép tiÒn thuª ®Êt vµ ký hîp ®ång thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc; ®Õn nay ®· cã 03 ®¬n vÞ nép tiÒn thuª ®Êt sau khi ®· ®­îc nh¾c nhë. - UBND quËn ®· lËp 01 hå s¬ tr×nh thµnh phè ®Ò nghÞ thu håi vµ UBND thµnh phè ®ang xem xÐt ra quyÕt ®Þnh thu håi. Thùc hiÖn ChØ thÞ 16/2002/CT-UB ngµy 8/4/2002 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thùc hiÖn kh¸ng nghÞ 01/VKSTC-KSYTTPL ngµy 14/01/2001 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vÒ kh¾c phôc xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. UBND quËn ®· chØ ®¹o tiÕn hµnh rµ so¸t viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt vµ thùc hiÖn nghÜa vô Tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trªn, qua ®ã tæng hîp c¸c tr­êng hîp ®· vµ ®ang kiÕn nghÞ xö lý theo ph©n cÊp qu¶n lý nh­ sau: - Tr­êng hîp kh«ng ký hîp ®ång thuª ®Êt, nî tiÒn thuª ®Êt, sö dông ®Êt l·ng phÝ kh«ng hiÖu qu¶: QuËn ®· phèi hîp cïng Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt, Côc ThuÕ Hµ Néi göi th«ng b¸o kÌm hîp ®ång thuª ®Êt, th«ng b¸o nép thuÕ ®Õn 24 ®¬n vÞ ch­a ký Hîp ®ång thuª ®Êt, 12 ®¬n vÞ nî tiÒn thuª ®Êt, ®· cã 05 ®¬n vÞ ®Õn Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt lµm thñ tôc hîp thøc quyÒn sö dông ®Êt. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cè t×nh kh«ng ký Hîp ®ång thuª ®Êt vµ nî tiÒn thuª ®Êt, quËn ®· lËp hå s¬ tr×nh UBND thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh thu håi. - Tr­êng hîp ch­a ®­îc giao ®Êt chÝnh thøc, ký hîp ®ång thuª ®Êt ng¾n h¹n, QuËn ®· tæ chøc cuéc häp h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ nµy hoµn thiÖn hå s¬ theo c¸c Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 68/1999/Q§-UB ngµy 18/9/1999 cña UBND Thµnh phè ®Ó ®­îc giao ®Êt, thuª ®Êt chÝnh thøc. - Ch­a ph¸t hiÖn ®­îc tr­êng hîp nµo chuyÓn nh­îng ®Êt tr¸i thÈm quyÒn gi÷a c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn QuËn. - Tr­êng hîp ®­îc giao ®Êt míi: QuËn ®· gióp c¸c ®¬n vÞ nµy gi¶i phãng mÆt b»ng ®­a ®Êt vµo sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. - ViÖc qu¶n lý quy ho¹ch sö dông ®Êt: QuËn ®· h­íng dÉn c¸n bé chuyªn m«n ®­a quy ho¹ch chi tiÕt lªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó qu¶n lý, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi giao ban víi c¸c ph­êng ®Ó ®«n ®èc nh¾c nhë, n¾m b¾t t×nh h×nh qu¶n lý sö dông ®Êt t¹i c¸c ph­êng ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi khi cã vi ph¹m. - ViÖc cËp nhËt biÕn ®éng ®Êt ®ai: tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé chuyªn m«n c¸c ph­êng chØnh lý th­êng xuyªn c¸c biÕn ®éng ®Êt ®ai lªn b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ hå s¬ ®Þa chÝnh. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 23/Q§-UB ngµy 17/7/1998 vµ QuyÕt ®Þnh sè 04/Q§-UB ngµy 15/1/2002 cña UBND thµnh phè vÒ viÖc thu håi xö lý vi ph¹m sö dông ®Êt. N¨m 2003, UBND quËn tiÕp tôc chØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c ph­êng thèng kª diÖn tÝch ®Êt kÑt, ®Êt ch­a sö dông, ®Êt hoang ho¸ ®Ó qu¶n lý vµ ra quyÕt ®Þnh thu håi diÖn tÝch 7648 m2 ®Êt kÑt, ®Êt hoang ho¸ ®ang cã nguy c¬ bÞ lÊn chiÕm giao cho UBND c¸c ph­êng qu¶n lý, sö dông vµo c¸c môc ®Ých c«ng céng. Thùc hiÖn chØ thÞ 15/CT-UB ngµy 24/4/2001 vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, kiªn quyÕt xö lý thu håi ®èi víi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m LuËt ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, UBND quËn ®· chØ ®¹o Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ, vµ c¸c ph­êng trªn ®Þa bµn quËn rµ so¸t c¸c tr­êng hîp vi ph¹m LuËt ®Êt trªn ®Þa bµn. N¨m 2003, UBND quËn kiÕn nghÞ thµnh phè tiÕp tôc thu håi ®Êt cña 5 ®¬n vÞ ®Ó ®Êt hoang ho¸ vµ sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých ®­îc giao. Thùc hiÖn chØ thÞ 17/CT-UB ngµy 9/4/2002 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ mét sè biÖn ph¸p cÊp b¸ch t¨ng c­êng qu¶n lý ®Êt ®ai, ng¨n chÆn, xö lý viÖc mua b¸n, chuyÓn nh­îng, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp tr¸i ph¸p luËt. UBND quËn thµnh lËp ®oµn thanh tra, kÕt hîp víi UBND c¸c ph­êng ®· cã b¸o c¸o s¬ bé vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m cÇn xö lý. Trªn c¬ së ®ã, trong n¨m 2003, UBND quËn cïng §éi Thanh tra x©y dùng quËn tËp trung c­ìng chÕ, dì bá c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp trªn ®Êt n«ng nghiÖp nh­: 9 hé däc ®­êng Trung KÝnh - Yªn Hoµ, c¸c hé x©y dùng tr¸i phÐp däc ®­êng TrÇn Quèc Hoµn, trªn 50 hé thuéc tæ 55 vµ 56 ph­êng DÞch Väng… UBND quËn ®· phèi hîp víi Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt tËp huÊn cho c¸n bé ®Þa chÝnh quËn vµ ph­êng vÒ c«ng t¸c lËp sæ ®Þa chÝnh, chØnh lý biÕn ®éng ®Êt ®ai trªn b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh. §Õn ngµy 15/11/2003 quËn ®· hoµn thµnh c«ng t¸c thèng kª ®Êt ®ai n¨m 2003. III. C«ng t¸c tæ chøc ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt t¹i quËn CÇu GiÊy 1. C¸c ®èi t­îng ph¶i kª khai ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt §èi t­îng kª khai ®¨ng ký ®Êt lµ c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ( gäi chung lµ ng­êi sö dông ®Êt) trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy, cã quan hÖ trùc tiÕp víi Nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng ng­êi sö dông ®Êt chÞu tr¸ch nhiÖm kª khai ®¨ng ký bao gåm: 1.1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n - Chñ hé hoÆc ng­êi ®­îc chñ hé uû quyÒn thay mÆt cho hé gia ®×nh sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn. Trong tr­êng hîp chñ hé uû quyÒn cho ng­êi kh¸c kª khai ®¨ng ký, th× ng­êi ®øng tªn trong hå s¬ ®¨ng ký vÉn ph¶i ghi theo tªn cña chñ hé. - C¸ nh©n sö dông ®Êt hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn hîp ph¸p trªn ®Þa bµn quËn. 1.2. Tæ chøc kinh tÕ - x· héi - C¸c tæ chøc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn lµ: c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc kinh tÕ trong n­íc, tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi, liªn doanh gi÷a mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam víi mét bªn lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi t¹i ®Þa bµn quËn, th× ng­êi kª khai ®¨ng ký lµ thñ tr­ëng hoÆc ng­êi ®­îc thñ tr­ëng uû quyÒn. Ng­êi ®øng tªn ®¨ng ký ph¶i lµ tªn cña tæ chøc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn - C¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn thuéc Bé quèc phßng sÏ do c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n lµ tæng côc, qu©n khu, qu©n chñng, binh chñng, binh ®oµn, häc viÖn, nhµ tr­êng vµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé quèc phßng, bé chØ huy qu©n sù Thµnh phè Hµ Néi ®øng tªn kª khai ®¨ng ký ®Êt. - C¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn thuéc Bé néi vô ( nay lµ Bé c«ng an) sÏ do c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n lµ Tæng côc HËu cÇn, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé néi vô, C«ng an Thµnh phè ®øng tªn kª khai ®¨ng ký ®Êt. - V¨n phßng UBND ph­êng. 2. Tæ chøc ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt TÊt c¶ c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ hiÖn ®ang sö dông ®Êt ®Òu ®­îc ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt; trõ c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt ®· cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP, c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ang sö dông ®Êt thuéc diÖn chuyÓn sang h×nh thøc thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.1. Néi dung c«ng t¸c chuÈn bÞ ®¨ng ký ®Êt - Thµnh lËp Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt ph­êng. Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt lµ tæ chøc t­ vÊn cho UBND ph­êng trong viÖc xÐt ®¬n ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt t¹i cÊp ph­êng. Thµnh phÇn cña Héi ®ång nµy do UBND ph­êng ®Ò nghÞ UBND quËn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång cã tõ 7 ®Õn 10 ng­êi, trong ®ã ph¶i b¾t buéc ph¶i cã c¸c thµnh phÇn: Phã chñ tÞch UBND ph­êng: Chñ tÞch Héi ®ång; C¸n bé phô tr¸ch t­ ph¸p: Phã chñ tÞch Héi ®ång; C¸n bé ®Þa chÝnh: Th­ ký Héi ®ång; Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n: Uû viªn Héi ®ång; Tæ tr­ëng tæ d©n phè: Uû viªn Héi ®ång. Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt cã nhiÖm vô t­ vÊn cho UBND ph­êng trong viÖc xÐt duyÖt ®¬n ®¨ng ký ®Êt t¹i ph­êng. - Thµnh lËp tæ chuyªn m«n gióp viÖc ( Tæ ®¨ng ký ®Êt). Tæ ®¨ng ký ®Êt trùc tiÕp gióp UBND ph­êng triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh tæ chøc kª khai ®¨ng ký ®Êt, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, chuÈn bÞ hå s¬ ®Ó tr×nh lªn cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt cÊp GCNQSD ®Êt. Tæ ®¨ng ký ®Êt gåm: C¸n bé ®Þa chÝnh ph­êng: Tæ tr­ëng; c¸c c¸n bé cña UBND am hiÓu t×nh h×nh ®Êt ®ai cña ph­êng nh­ c¸n bé kÕ ho¹ch, thèng kª, thuÕ… vµ mét sè ng­êi cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nhanh kü thuËt chuyªn m«n. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai ë mçi ph­êng ph¶i ®¶m b¶o th­êng xuyªn cã sù chØ ®¹o, kiÓm tra vÒ chuyªn m«n cña c¸n bé ®¨ng ký ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt thµnh phè vµ Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn. Ngoµi ra Së vµ Phßng cã thÓ cö c¸n bé chuyªn m«n trùc tiÕp tham gia lµ thµnh viªn th­êng xuyªn cña tæ ®¨ng ký ®Êt; lùc l­îng chuyªn m«n nµy cã thÓ ho¹t ®éng nh­ mét lùc l­îng chuyªn tr¸ch cña cÊp trªn vÒ trùc tiÕp gióp cÊp ph­êng tæ chøc triÓn khai. - X©y dùng ph­¬ng ¸n, kÕ ho¹ch tæ chøc kÕ khai ®¨ng ký ®Êt cña ph­êng. Ph­¬ng ¸n, kÕ ho¹ch thùc hiÖn ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ vÒ chuyªn m«n vµ tæ chøc thùc hiÖn, phï hîp víi chñ tr­¬ng chung cña thµnh phè, quËn vµ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng. - Thu thËp c¸c tµi liÖu cã liªn quan phôc vô cho c«ng t¸c kª khai, ®¨ng ký ®Êt ®ai vµ xÐt duyÖt cÊp GCNQSD ®Êt. C¸c tµi liÖu gåm cã: c¸c lo¹i b¶n ®å, s¬ ®å, sè liÖu ®Êt ®ai hiÖn cã; c¸c lo¹i sæ s¸ch, tµi liÖu ®¨ng ký ®Êt ®· lËp tr­íc ®©y; c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸c liªn quan nh­ b¶n ®å quy ho¹ch, b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh,… - ChuÈn bÞ vËt t­ kü thuËt, biÓu mÉu, sæ s¸ch, v¨n phßng phÈm cÇn thiÕt. - TËp huÊn nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé tham gia. - Tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Õn c¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ toµn thÓ nh©n d©n trªn ®Þa bµn quËn vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®¨ng ký ®Êt cña ph­êng. 2.2. KiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c tµi liÖu hiÖn cã Tr­íc khi b­íc vµo triÓn khai ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c tµi liÖu ®Êt ®ai hiÖn cã ë ph­êng ®Ó lùa chän tµi liÖu cã thÓ khai th¸c sö dông vµ chØnh lý sai sãt hoÆc biÕn ®éng cho phï hîp víi hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®¨ng ký ®Êt. 2.3. Tæ chøc kª khai ®¨ng ký ®Êt Tr­íc khi tæ chøc kª khai ®¨ng ký ®Êt, UBND ph­êng tæ chøc thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ: lËp danh s¸ch chñ sö dông ®Êt cÇn ®¨ng ký; chuÈn bÞ ®Þa ®iÓm ®¨ng ký, lÞch ®¨ng ký phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t­îng vµ tõng ph­êng; phæ biÕn h­íng dÉn ®Ó mäi chñ sö dông ®Êt thùc hiÖn; chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, b¶n ®å, biÒu mÉu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc kª khai ®¨ng ký; bè trÝ lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký ®Êt cho tõng ®iÓm d©n c­. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc kª khai ®¨ng ký ®Êt, c¸n bé chuyªn m«n cña tæ ®¨ng ký h­íng dÉn ®Ó tõng chñ sö dông ®Êt kª khai theo mÉu quy ®Þnh vµ chuÈn bÞ c¸c hå s¬ cã liªn quan kÌm theo ®Ó nép cho UBND ph­êng. Hå s¬ xin ®¨ng ký ®Êt cña chñ sö dông nép bao gåm: §¬n xin ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt; C¸c giÊy tê ph¸p lý vÒ nguån gèc sö dông ®Êt ( nÕu cã); B¶n ®å ®Þa chÝnh khu ®Êt hoÆc s¬ ®å trÝch ®o thöa ®Êt, hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt vµ biªn b¶n x¸c ®Þnh mèc ranh giíi sö dông ®Êt kÌm theo; Tê khai sö dông ®Êt vµ v¨n b¶n x¸c nhËn nhu cÇu sö dông ®Êt cña ngµnh chñ qu¶n. Khi nép hå s¬ ®¨ng ký, ng­êi ®¨ng ký ph¶i xuÊt tr×nh hé khÈu, chøng minh th­ nh©n d©n, quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy giíi thiÖu ng­êi ®¹i diÖn ( ®èi víi tæ chøc) ®Ó c¸n bé ®¨ng ký kiÓm tra ®èi chiÕu víi néi dung kª khai vµ x¸c nhËn c¸c néi dung kª khai. C¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ngay ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt vµ h­íng dÉn chñ sö dông ®Êt hoµn thiÖn ngay. HÕt thêi h¹n kª khai ®¨ng ký ®Êt, UBND ph­êng cã tr¸ch nhiÖm thèng kª, c«ng bè c«ng khai nh÷ng thöa ®Êt kh«ng cã ng­êi kª khai ®¨ng ký ®Ó trùc tiÕp ®¨ng ký vµo sæ ®Þa chÝnh. Trong tr­êng hîp cã khiÕu n¹i vÒ diÖn tÝch, h×nh thÓ thöa ®Êt, UBND ph­êng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm tra, x¸c minh l¹i, kÕt qu¶ gi¶i quyÕt ®­îc ghi râ vµo ®¬n khiÕu n¹i. 2.4. XÐt duyÖt ®¬n ®¨ng ký t¹i ph­êng UBND ph­êng chÞu tr¸ch nhiÖm xÐt ®Ó x¸c nhËn vµo ®¬n ®¨ng ký cña tõng chñ sö dông ®Êt trªn c¬ së nghiªn cøu kÕt luËn cña Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr×nh tù xÐt duyÖt ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - Trªn c¬ së kª khai cña chñ sö dông ®Êt, tæ ®¨ng ký ®Êt tiÕn hµnh thÈm tra, x¸c minh vµ lËp hå s¬ ®Çy ®ñ cho tõng chñ sö dông ®Êt; s¬ bé ph©n lo¹i hå s¬ theo møc ®é hoµn thiÖn ®Ó tr×nh tr­íc héi nghÞ xÐt duyÖt cña Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt. - Tæ chøc héi nghÞ xÐt duyÖt ®¬n: Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt häp nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng hîp kª khai, kÕt qu¶ thÈm tra x¸c minh c¸c ®¬n ®¨ng ký ®Êt, sau ®ã tiÕn hµnh xem xÐt tõng thöa ®Êt kª khai cña tõng chñ sö dông ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh vµ x¸c nhËn vÒ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®· kª khai diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông, thêi ®iÓm sö dông, thêi h¹n sö dông; nguån gèc sö dông vµ nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh sö dông; t×nh h×nh tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt, sù chÊp hµnh LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan. Trªn c¬ së xem xÐt kü c¸c néi dung trªn, Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt x¸c ®Þnh râ: + C¸c tr­êng hîp cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc ®¨ng ký vµ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. + C¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶i qua xö lý míi ®­îc ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD ®Êt. + C¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD ®Êt. C¸c tr­êng hîp cã vi ph¹m chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, Héi ®ång c¨n cø vµo h×nh thøc, møc ®é vi ph¹m, quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng ®èi t­îng, th¶o luËn vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p xö lý ®èi víi tõng tr­êng hîp. KÕt qu¶ xÐt duyÖt vµ kÕt luËn cña Héi ®ång ®Òu ph¶i ®­îc biÓu quyÕt ®Þnh vµ ghi chi tiÕt vµo biªn b¶n häp xÐt duyÖt hµng ngµy, trªn c¬ së ®ã tæng hîp vµo biªn b¶n chung. C«ng bè c«ng khai hå s¬ xÐt duyÖt: Sau khi Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt cã kÕt luËn, UBND ph­êng tæ chøc c«ng bè c«ng khai kÕt qu¶ xÐt duyÖt ®Ó mäi ng­êi d©n ®­îc tham gia ý kiÕn. Thêi gian c«ng bè c«ng khai lµ 15 ngµy, hÕt thêi h¹n nµy, UBND ph­êng lËp biªn b¶n kÕt thóc viÖc c«ng bè c«ng khai hå s¬. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp cã khiÕu n¹i hoÆc cã nh÷ng vÊn ®Ò míi ®­îc ng­êi d©n ph¸t hiÖn, UBND ph­êng tæ chøc thÈm tra x¸c minh ®Ó Héi ®ång xÐt duyÖt bæ sung vµ th«ng qua kÕt qu¶ xÐt duyÖt. LËp hå s¬ kÕt qu¶ xÐt ®¬n ®¨ng ký ë cÊp ph­êng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. Hå s¬ gåm cã: HÖ thèng ®¬n xin ®¨ng ký cña tõng chñ sö dông ®Êt ®· ®­îc ghi ý kiÕn cña UBND ph­êng kÌm theo c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn nguån gèc sö dông ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh. Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt, biªn b¶n x¸c ®Þnh ranh giíi thöa ®Êt. Biªn b¶n xÐt duyÖt cña Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt. Tê tr×nh cña UBND ph­êng, kÌm theo danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp GCNQSD ®Êt, biÓu tæng hîp gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn. Hå s¬ tr×nh duyÖt ®­îc lËp riªng biÖt cho hai ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn duyÖt cña UBND tõng cÊp: quËn, thµnh phè. 2.5. Thñ tôc xÐt duyÖt cña UBND cÊp cã thÈm quyÒn - KiÓm tra thÈm ®Þnh cña c¬ quan chuyªn m«n: c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp thµnh phè, quËn tæ chøc kiÓm tra toµn bé hå s¬ xÐt ®¬n ®¨ng ký theo c¸c néi dung sau: + Møc ®é ®Çy ®ñ cña hå s¬, tµi liÖu theo quy ®Þnh. + KÕt qu¶ xÐt duyÖt trªn ®¬n ®¨ng ký, biªn b¶n xÐt duyÖt cña Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt, biÓu tæng hîp xö lý c¸c vi ph¹m. + H×nh thøc, quy c¸ch tr×nh bµy tõng tµi liÖu. + §èi so¸t tÝnh ®ång bé, thèng nhÊt giøa ®¬n ®¨ng ký víi b¶n ®å ®Þa chÝnh, biªn b¶n xÐt duyÖt cña Héi ®ång ®¨ng ký ®Êt, danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp GCNQSD ®Êt, biÓu tæng hîp gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp GCNQSD ®Êt. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi vµo biÓu ®èi chiÕu tµi liÖu. KÕt thóc kiÓm tra ph¶i lËp thµnh biªn b¶n Sau khi hoµn thµnh viÖc kiÓm tra thÈm ®Þnh hå s¬, nh÷ng sai sãt tån t¹i ®· ®­îc hoµn thiÖn chØnh söa, c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp cã thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc: ghi ý kiÕn kÕt luËn sau khi ®· kiÓm tra vµo tõng ®¬n xin ®¨ng ký sö dông ®Êt; lËp tê tr×nh kÌm theo dù th¶o quyÕt ®Þnh cÊp GCNQSD ®Êt, dù th¶o quyÕt ®Þnh xö lý c¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp GCNQSD ®Êt,… Phßng ®Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn cã tr¸ch nhiÖm tr×nh UBND quËn phª duyÖt cho c¸c ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn cña cÊp quËn; Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt thµnh phè Hµ Néi cã tr¸ch nhiÖm tr×nh UBND Thµnh phè phª duyÖt cho ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn cña cÊp thµnh phè. - UBND thµnh phè vµ UBND quËn c¨n cø vµo hå s¬ xÐt ®¬n ®¨ng ký ®Êt ë cÊp ph­êng, biÕn b¶n kiÓm tra thÈm ®Þnh vµ tê tr×nh cña c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp GCNQSD ®Êt cho c¸c chñ sö dông ®Êt ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÕt ®Þnh xö lý c¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ hoÆc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp GCNQSD ®Êt cho c¸c ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn. 3. KÕt qu¶ ®¨ng ký - LËp b¶n ®å vµ c¸c sæ s¸ch ®Þa chÝnh: sæ ®Þa b¹, sæ môc kª, sæ cÊp GCNQSD ®Êt; thèng kª toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ai; tæ chøc kiÓm tra nghiÖm thu toµn bé hå s¬ ®Þa chÝnh vµ ph©n cÊp qu¶n lý; l­u tr÷ hå s¬ ®Þa chÝnh. - Giao GCNQSD ®Êt cho ng­êi sö dông ®Êt vµ thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh; thu toµn bé c¸c giÊy tê gèc vÒ nguån gèc sö dông ®Êt nép vÒ trung t©m l­u tr÷ ®Þa chÝnh thµnh phè. - Tæ chøc xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®· cã quyÕt ®Þnh cña UBND cÊp cã thÈm quyÒn. IV. Thùc tr¹ng xÐt vµ cÊp GCNQSD ®Êt t¹i quËn CÇu GiÊy 1. Tæ chøc, thÈm quyÒn, kÕt qu¶ xÐt vµ cÊp GCNQSD ®Êt C«ng t¸c kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë lµ mét c«ng viÖc míi liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¶i nép cho Nhµ n­íc cña c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt. V× vËy, viÖc triÓn khai c«ng t¸c nµy ban ®Çu ë c¸c ph­êng vµ quËn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ v­íng m¾c. §©y lµ c«ng t¸c ®ßi hái sù thËn träng, ®¶m b¶o c«ng khai vµ theo ®óng quy tr×nh h­íng dÉn cña Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UBND cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ vµ QuyÕt ®Þnh 909/Q§-UBND cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc uû quyÒn cho UBND c¸c quËn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë, UBND quËn CÇu GiÊy ®· tËp trung h­íng dÉn, ®«n ®èc c¸c ph­êng víi sù tham m­u cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ thùc hiÖn ph©n lo¹i hå s¬ theo quy tr×nh míi, ®ång thêi tiÕp nhËn hå s¬ cßn tån ®äng trªn Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt thµnh phè ®Ó chuyÓn vÒ quËn thùc hiÖn cÊp GCNQSD ®Êt theo thÈm quyÒn. N¨m 2002, ®­îc sù chØ ®¹o cña QuËn uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt, Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ ®· triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCNQSD ®Êt, kÕt qu¶ c¸c ph­êng ®¹t ®­îc nh­ sau: BiÓu 3: KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn n¨m 2002 §¬n vÞ: GiÊy stt ph­êng Hå s¬ chuyÓn quËn so víi kÕ ho¹ch Hå s¬ chuyÓn thµnh phè % hå s¬ chuyÓn quËn so víi kÕ ho¹ch 1 NghÜa §« 671/650 558 103 2 Quan Hoa 318/300 308 106 3 Mai DÞch 331/600 265 55 4 NghÜa T©n 55/50 55 110 5 DÞch Väng 835/700 632 119 6 Trung Hoµ 632/600 606 105 7 Yªn Hoµ 600/600 551 8 Hå s¬ tån vµ chuyÓn th¼ng Së §C-N§ 900 Tæng 3442 3866/3500 110% ( Nguån sè liÖu: B¸o c¸o n¨m 2002 cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy) Nh×n chung, trong n¨m 2002 c¸c ph­êng ®· hoµn thµnh vµ v­ît chØ tiªu ®­îc giao, riªng ph­êng NghÜa T©n ®· hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp GCNQSD ®Êt. Tuy nhiªn, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc ë c¸c ph­êng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m. KÕt qu¶ 6 th¸ng ®Çu n¨m, hå s¬ c¸c ph­êng chuyÓn quËn chØ ®¹t 25,6% so víi kÕ ho¹ch, hß s¬ quËn tr×nh thµnh phè ®¹t 22,8% so víi kÕ ho¹ch. Trong 6 th¸ng cuèi n¨m, ®­îc sù chØ ®¹o cña thµnh phè, sù quan t©m chØ ®¹o cña QuËn uû, H§ND vµ ®Æc biÖt ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Chñ tÞch UBND quËn: th­êng xuyªn häp giao ban víi c¸c ph­êng, theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn, ®«n ®èc c¸c ph­êng ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn, nhÊt lµ 3 th¸ng cuèi n¨m Phßng ®· phèi hîp víi Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt tiÕn hµnh kiÓm tra tõng ph­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i. KÕt qu¶ lµ c¸c ph­êng ®· ®¹t vµ v­ît chØ tiªu, riªng ph­êng Mai DÞch do hå s¬ thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 60/CP cña ChÝnh phñ cßn rÊt Ýt vµ hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp GCNQSD ®Êt, UBND ph­êng ®· cã c«ng v¨n tr×nh bµy víi UBND quËn vµ ®­îc quËn nhÊt trÝ ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch giao. B­íc vµo n¨m 2003, n¨m cã mét dÊu mèc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai - N¨m thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 909/Q§-UB ngµy 29/01/2003 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ uû quyÒn cho c¸c quËn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë, thùc hiÖn chØ thÞ 15-16-17/CT-UB cña Chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. §ång thêi, n¨m 2003 còng lµ “ n¨m v¨n minh giao th«ng ®« thÞ vµ gi¶i phãng mÆt b»ng” cña thµnh phè Hµ Néi, Së X©y dùng, Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt; quËn CÇu GiÊy ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn quËn, nhê cã sù kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n trªn ®Þa bµn nªn ®· ng¨n chÆn vµ xö lý ®­îc nhiÒu vi ph¹m sö dông ®Êt. N¨m 2003, c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë ®· ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô, kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu cña thµnh phè. Trong ®ã, c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: BiÓu 4: KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn n¨m 2003 §¬n vÞ: GiÊy Stt Ph­êng KÕ ho¹ch giao KÕt qu¶ thùc hiÖn % so víi kÕ ho¹ch 1 DÞch Väng 700 670 95,7 2 Trung Hoµ 650 708 108,9 3 Yªn Hoµ 600 585 97,5 4 Mai DÞch 300 205 68,3 5 NghÜa §« 600 437 72,8 6 Quan Hoa 150 173 115,3 7 NghÜa T©n 0 23 Céng 3000 2801 Thµnh phè cÊp 492 Tæng céng 3000 3293 109,77% ( Nguån sè liÖu: B¸o c¸o n¨m 2002 cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy) N¨m 2003, UBND Thµnh phè giao cho UBND QuËn thùc hiÖn cÊp 3000 GiÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD§¥. CÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD§¥ lµ mét nhiÖm vô quan träng vµ cÊp thiÕt cña c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, t¹o lËp hå s¬ qu¶n lý nhµ ë, ®Êt ë tíi tõng hé d©n, h¹n chÕ tranh chÊp, lÊn chiÕm trong nh©n d©n, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi sö dông ®Êt vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh cña chñ sö dông ®Êt ®èi víi Nhµ n­íc. Tuy nhiªn, triÓn khai c«ng t¸c nµy ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p do hå s¬ vµ giÊy tê liªn quan tíi viÖc sö dông ®Êt cña d©n kh«ng l­u gi÷, ®Êt ®ai biÕn ®éng ch­a ®­îc chØnh lý trong b¶n ®å.... , ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn. Riªng ph­êng NghÜa T©n ®· hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD§¥. Tæng céng toµn quËn tÝnh tõ khi triÓn khai ®Õn 5/12/2002 ®· cÊp ®­îc 13.777 giÊy chøng nhËn trong tæng sè 16.235 hé gia ®×nh. 2. C¸c kho¶n thu khi cÊp GCNQSD ®Êt Theo quy ®Þnh th× c¸c tr­êng hîp sau ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt: Ng­êi sö dông ®Êt ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông lµm nhµ ë; tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª; tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã; tæ chøc kinh tÕ ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Møc thu tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých nªu trªn mµ Nhµ n­íc kh«ng ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi, th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt; tr­êng hîp Nhµ n­íc ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i th× ®­îc trõ vµo sè tiÒn thùc tÕ bá ra ®Òn bï thiÖt h¹i, nh­ng møc trõ tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 90% sè tiÒn sö dông ph¶i nép. Ng­êi ®ang sö dông ®Êt ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tõ c¸c lo¹i ®Êt: ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi; ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng - an ninh, lîi Ých c«ng céng, lîi Ých quèc gia; ®Êt chuyªn dïng vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c tr­íc ®©y khi ®­îc giao ®Êt kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt; ®Êt ®­îc Nhµ n­íc cho thuª… sö dông vµo c¸c môc ®Ých ®· nãi ë trªn. + §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ao, v­ên, ®Êt chuyªn dïng n»m trong khu d©n c­ ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang lµm nhµ ë th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc ®Êt ë. NÕu lµ chuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n, ®Êt lµm muèi sang lµm ®Êt ë theo ®óng quy ho¹ch ®­îc phª duyÖt th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trong h¹n møc ®Êt ë. + C¸c tæ chøc ®­îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo c¸c quy ®Þnh nãi trªn th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. C¸c tæ chøc ®ang sö dông ®Êt thuª khi ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang x©y dùng nhµ ë, kÕt cÊu h¹ tÇng… ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª, th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt: tæ chøc ®· nép tiÒn thuª ®Êt th× ®­îc trõ sè tiÒn cßn d­, tr­êng hîp ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt thuª th× ®­îc trõ sã tiÒn thùc tÕ ®· ®Òn bï nh­ng kh«ng qu¸ 90% sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép. Ng­êi sö dông ®Êt ch­a cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt, nh­ng nay ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp GCNQSD ®Êt, trõ c¸c tr­êng hîp kh¸c ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. Víi tr­êng hîp nµy, sè tiÒn ph¶i nép sÏ nh­ sau: + Tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tr­íc ngµy 18/12/1980 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt trong h¹n møc diÖn tÝch ®Êt ë. + Tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tõ ngµy18/12/1980 ®Õn tr­íc ngµy 15/10/1993 th× ph¶i nép 20% sè tiÒn sö dông ®Êt trong h¹n møc diÖn tÝch ®Êt ë. + Tr­êng hîp sö dông ®Êt æn ®Þnh tõ sau ngµy 15/10/1993, th× ph¶i nép 100% sè tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do nhËn chuyÓn nh­îng cña ng­êi sö dông ®Êt tr­íc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ, chØ cã giÊy tê mua b¸n, chuyÓn nh­îng gi÷a hai bªn ®­îc UBND ph­êng x¸c nhËn th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt; tÊt c¶ diÖn tÝch ®Êt ngoµi h¹n møc ®Òu ph¶i nép 1005 tiÒn sö dông ®Êt. V. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh cÊp GCNQSD ®Êt trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB, QuyÕt ®Þnh 909/Q§-UB vµ chØ thÞ 15-16-17/CT-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi… trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Theo b¸o c¸o cña c¸c ph­êng, tæng kÕt kÕt qu¶ cÊp GCNQSD ®Êt cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy vµ b¸o c¸o cña Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt thµnh phè Hµ Néi, th× kÕt qu¶ thu ®­îc trong 3 n¨m gÇn ®©y nh­ sau: BiÓu 5: Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn c¸c n¨m §¬n vÞ: GiÊy N¨m Tiªu chÝ 2001 2002 2003 KÕ ho¹ch 3500 3500 3000 Thùc hiÖn 4027 3866 3293 % thùc hiÖn kÕ ho¹ch 115,06 110,45 109,77 ( Nguån sè liÖu: B¸o c¸o c¸c n¨m cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy) Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy, trong 3 n¨m gÇn ®©y quËn lu«n v­ît chØ tiªu ®­îc giao vÒ cÊp GCNQSD ®Êt. Cô thÓ lµ: N¨m 2001 v­ît chØ tiªu 15,06%. N¨m 2002 v­ît chi tiªu 10,45%. N¨m 2003 v­ît chi tiªu 9,77%. Do nh÷ng kÕt qu¶ trªn mµ quËn CÇu GiÊy ®· ®­îc thµnh phè Hµ Néi biÓu d­¬ng c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn hoµn thµnh chØ tiªu cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë ®Çu tiªn cña thµnh phè. Tæng céng toµn quËn tÝnh tõ khi triÓn khai ®Õn 5/12/2003 ®· cÊp ®­îc 13.777 giÊy chøng nhËn trong tæng sè 16.235 hé gia ®×nh. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nµy lµ nhê mét sè nguyªn nh©n sau: ViÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong c«ng t¸c xÐt vµ cÊp cÊp GCNQSD ®Êt nh­ gi¶m bít thµnh viªn cña Héi ®ång xÐt duyÖt quËn, ®¬n gi¶n ho¸ ph­¬ng thøc ph©n lo¹i hå s¬ cÊp ph­êng… nhê ®ã mµ sè l­îng hå s¬ ®­îc xÐt duyÖt cÊp GCNQSD ®Êt ®· t¨ng nhanh vµ chÊt l­îng còng cao h¬n. C«ng t¸c viÕt giÊy chøng nhËn ®· ®­îc c¶i tiÕn vµ ®­îc trang bÞ thªm nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­: m¸y vi tÝnh, m¸y in… Cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®ång thêi cã sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp liªn quan. Sù nç lùc hÕt m×nh cña tËp thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ, còng nh­ cña UBND quËn CÇu GiÊy trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.1 Nh÷ng tån t¹i Hå s¬ kª khai ban ®Çu kh«ng ®Çy ®ñ, cã nhiÒu v­íng m¾c vÒ nguån gèc ®Êt ®ai, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt biÕn ®éng nhiÒu so víi b¶n ®å, ch­a t¸ch thöa ®Êt trong b¶n ®å, s¬ ®å vÏ kich th­íc nhµ, ®Êt thiÕu nhiÒu… ViÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh cña c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt cßn nhiÒu bÊt cËp, thiÕu tù gi¸c. Do ®ã, UBND quËn ®· chØ ®¹o tiÕn hµnh rµ so¸t viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt vµ thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh cña c¸c ®èi t­îng nµy, qua ®ã tæng hîp c¸c tr­êng hîp vi ph¹m, hiÖn ®· vµ ®ang kiÕn nghÞ xö lý theo ph©n cÊp qu¶n lý. Sè hå s¬ cña ng­êi d©n cÇn hoµn thiÖn ®Ó xÐt duyÖt cÊp GCNQSD ®Êt cßn thùc hiÖn chËm. Mét sè c¬ quan cã nhµ tËp thÓ kª khai kh«ng ®Çy ®ñ n«i dung, nhiÒu hå s¬ ch­a hoµn thiÖn… v× vËy, kÕt qu¶ cÊp GCNQSD ®Êt tuy v­ît chØ tiªu vµ kÕ ho¹ch ®­îc thµnh phè giao, nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh©n d©n. 2.2. Nguyªn nh©n T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp quËn, c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c ph­êng cßn rÊt kÐm. C­ d©n phÇn lín lµm n«ng nghiÖp, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, ch­a cã nÕp sèng cña c­ d©n ®« thÞ. Do ®ã, bé m¸y l·nh ®¹o cña c¸c ph­êng cßn ch­a t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña mét ®¬n vÞ ®« thÞ lín… ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng kª khai hå s¬ ®¨ng ký. Hå s¬ ®Þa chÝnh - nhµ ®Êt vµ ®« thÞ cßn thiÕu nhiÒu vµ ch­a ®­îc qu¶n lý theo hÖ thèng hoµn chØnh. Do viÖc bu«ng láng qu¶n lý t¹i mét sè ®Þa bµn ë thêi ®iÓm tr­íc khi thµnh lËp QuËn, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt, x©y dùng ®« thÞ diÔn ra kh¸ phæ biÕn, dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ mµ viÖc kh¾c phôc v« cïng khã kh¨n, phøc t¹p. Trªn ®Þa bµn quËn cã nhiÒu ®¬n vÞ, c¬ quan cã nhµ tù qu¶n hoÆc tù chia ®Êt ®Ó lµm nhµ ë, tù chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông… c¸c ®èi t­îng nµy th­êng kh«ng muèn hoÆc chËm trÔ trong viÖc kª khai ®¨ng ký ®Êt ®ai, tõ ®ã mµ ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é chung trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn cña toµn quËn. C¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ kª khai ®¨ng ký ch­a ®­îc hîp lý vµ ch­a tho¶ ®¸ng nh­: quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tr­íc b¹, mÉu giÊy chøng nhËn, thñ tôc cßn r­êm rµ, phøc t¹p… g©y t©m lý kh«ng tèt cho ng­êi sö dông ®Êt. Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn quËn CÇu giÊy I. Nh÷ng ph­¬ng h­íng nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c cÊp GCNQSD ®Êt cña quËn CÇu GiÊy Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trªn, chóng ta thÊy râ vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. §Êt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn ®· vµ ®ang lµm biÕn ®æi s©u s¾c c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, còng nh­ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i ë n­íc ta. Qu¸ tr×nh ®ã ®· vµ ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi ®èi víi viÖc ph©n bæ, qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. C¸c nhu cÇu trªn ®©y lµm biÕn ®éng c¶ vÒ lo¹i ®Êt ®ai vµ ®èi t­îng sö dông. V× vËy, ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi nguyªn ®Êt, ph¶i thùc hiÖn thèng kª ®Êt ®ai ®Ó n¾m ®­îc sù biÕn ®éng ®ã vµ trªn c¬ së ®ã gãp phÇn x¸c ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt trong giai ®o¹n míi cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Êt n­íc. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô qu¶n lý §Þa chÝnh Nhµ ®Êt vµ §« thÞ, trong nh÷ng n¨m tíi cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, ®ång bé gi÷a c¸c ban, ngµnh chuyªn m«n cïng sù chØ ®¹o, h­íng dÉn s©u s¸t, kÞp thêi cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ Trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng, còng nh­ sù ñng hé cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ nh©n d©n. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn t¹i quËn CÇu GiÊy nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn quËn, quËn ®· x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô qu¶n lý nhµ, ®Êt trong thêi gian tíi nh­ sau: UBND quËn chØ ®¹o c¸c ban ngµnh chøc n¨ng x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, h­íng dÉn tËp huÊn ®Þnh kú cho c¸n bé ®Þa chÝnh c¸c ph­êng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô nh­: thèng kª biÕn ®éng ®Êt ®ai, chØnh lý biÕn ®éng b¶n ®å vµ träng t©m lµ c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë… ®ång thêi tËp trung n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ, ®Êt. TiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt, phÊn ®Êu hoµn thµnh viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn theo NghÞ ®Þnh 60/CP cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB , QuyÕt ®Þnh 909/Q§-UBND vµ chØ thÞ 15-16-17/CT-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi… ®óng kÕ ho¹ch ®­îc giao. PhÊn ®Êu trong n¨m 2004 cÊp xong GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë cho toµn bé c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh trªn ®Þa bµn quËn. UBND quËn x©y dùng chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú cho Chñ tÞch UBND c¸c ph­êng thùc hiÖn vÒ c¸c néi dung nh­: t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nhµ, ®Êt; nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn t¹i ph­êng. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña UBND c¸c ph­êng, UBND quËn giao tr¸ch nhiÖm cho Phßng §Þa chÝnh – Nhµ ®Êt vµ §« thÞ tæng hîp, hoµn chØnh hå s¬ b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt cô thÓ ®èi víi tõng vÊn ®Ò cña mçi ph­êng. Thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kh¸c cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nh»m t¹o c¬ së cho c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn nh­: ChØnh lý biÕn ®éng ®Êt ®ai trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh c¸c ph­êng, tæng hîp diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt theo ®Þnh kú hµng n¨m ®Ó b¸o c¸o quËn vµ thµnh phè. Qu¶n lý vµ theo dâi viÖc sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai, ®Ó kÞp thêi xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. Tham gia c¸c Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng quËn, cïng th¸o gì vµ gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trong nh©n d©n. Gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i vÒ tranh chÊp ®Êt ®ai. II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiÕn ®é cÊp GCNQSD ®Êt 1. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc X©y dùng mét c¬ quan chuyªn tr¸ch lµm nhiÖm vô kª khai ®¨ng ký ®Êt ®ai. Thµnh phÇn cña c¬ quan nµy bao gåm: ®¹i diÖn Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt, cña Côc thuÕ, ®¹i diÖn cña Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ, ®¹i diÖn cña Kho b¹c Nhµ n­íc… Sù thµnh lËp cña c¬ quan nµy sÏ gióp cho c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt ®­îc ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ h¬n. MÆt kh¸c, c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt vµ qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai l¹i cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng so víi c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai kh¸c. Do ®ã, viÖc thµnh lËp mét c¬ quan chuyªn tr¸ch phô tr¸ch lÜnh vùc nµy lµ hoµn toµn hîp lý. Nªn thµnh lËp vµ ph¸t triÓn hÖ thèng hµnh chÝnh c«ng, bé phËn nµy sÏ ®Õn tËn nhµ ng­êi d©n gióp hä thùc hiÖn kª khai ®¨ng ký ®Êt ®ai nÕu ®­îc yªu cÇu… nh­ thÕ sÏ lµm t¨ng tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn. 2. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù Thùc hiÖn chiÕn l­îc chung cña Ngµnh §Þa chÝnh ®Õn n¨m 2010, Phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy còng cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung nh­ vËy. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, Phßng cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé m¹nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, v÷ng vÒ chÝnh trÞ, giái vÒ chuyªn m«n, n¾m v÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt hiÖn ®¹i… nh»m vËn dông vµo thùc tiÔn c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã, trong thêi gian tíi quËn cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i c¸n bé theo mäi cÊp ®é: tõ ®µo t¹o nghÒ, ®Õn trung häc - cao ®¼ng - ®¹i häc. Cã nh­ vËy, ®éi ngò c¸n bé ngµnh ®Þa chÝnh c¸c cÊp míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. 3. Gi¶i ph¸p vÒ c¶i tiÕn quy tr×nh cÊp GCNQSD ®Êt HiÖn nay, ®Ó ®­îc cÊp GCNQSD ®Êt th× ng­êi sö dông ®Êt ph¶i tr¶i qua 5 b­íc vµ ph¶i th«ng qua UBND 3 cÊp. Trong khi ®ã, viÖc cÊp GCNQSD ®Êt ë c¸c cÊp cßn rÊt chËm. Nh­ng, n¨m 2003 lµ n¨m cã mét dÊu mèc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ nhµ ë cña quËn CÇu GiÊy nãi riªng, cña toµn thµnh phè Hµ Néi nãi riªng - n¨m thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 909/Q§-UB ngµy 29/01/2003 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ uû quyÒn cho c¸c quËn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë. Do ®ã, nªn hay ch¨ng viÖc cÊp GCNQSD ®Êt ®­îc uû quyÒn cho cÊp quËn, huyÖn trong c¶ n­íc. Cã nh­ vËy, c«ng t¸c cÊp GCNQSD ®Êt sÏ gi¶m bít ®­îc mét giai ®o¹n, tiÕt kiÖm thêi gian cho ng­êi d©n vµ t¨ng tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn. MÆt kh¸c, trong mçi kh©u cña quy tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn còng cÇn ®­îc c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng, nh»m tr¸nh sai sãt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn. 4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kh¸c Gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh: X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, do ®ã nhu cÇu sö dông ®Êt ngµy cµng t¨ng trong khi ®Êt ®ai l¹i cã h¹n… v× vËy, gi¸ ®Êt t¨ng lªn lµ ®iÒu tÊt yÕu. Tõ ®ã, dÉn ®Õn viÖc nép tiÒn sö dông ®Êt,nép thuÕ tr­íc b¹,… ®· trë thµnh mét g¸nh nÆng cho ng­êi sö dông ®Êt. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ph¸t sinh lµm ng­êi sö dông ®Êt kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai cña m×nh. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÝch hîp h¬n nh­: gi¶m thuÕ tr­íc b¹, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, t¨ng thêi gian ghi nî cho thuÕ chuyÓn nh­îng. øng dông c«ng nghÖ tin häc: C«ng nghÖ tin héi ®­îc sö dông ngµy cµng nhiÒu trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng, x· héi. Do ®ã, viÖc øng dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ vµo lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. HiÖn nay, ®· cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý ®Êt ®ai nh­: PhÇn mÒm Map-Infor, Access, Oaracl, Famis, caddb… nhê ®ã, tiÕn ®é cÊp GCNQSD ®Êt ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n nhiÒu lÇn so víi tr­íc ®©y. Tuy nhiªn, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, trong thêi gian tíi cÇn hoµn thiÖn vµ n©ng cÊp c¸c phÇn mÒm nµy; ®ång thêi ph¸t minh, t×m tßi ®Ó t×m ra c¸c phÇn mÒm ­u viÖt h¬n. Gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch: Nhµ n­íc cÇn cã chiÕn l­îc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt æn ®Þnh, l©u dµi. Cã nh­ vËy, c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn nãi riªng míi ®­îc hiÖu qu¶. CÇn t¨ng c­êng tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc liªn quan ®Êt ®ai ®Õn mäi ng­êi sö dông ®Êt. Qua ®ã, lµm cho ng­êi sö dông ®Êt hiÓu râ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh trong viÖc sö dông ®Êt ®ai. Tõ ®ã, hä tÝch cùc vµ tù nguyÖn viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp GCNQSD ®Êt. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn gi÷a c¸c c¸n bé, cã nh÷ng phÇn th­ëng khen ngîi nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c. III. Mét sè kiÕn nghÞ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Êt ®ai phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Nh­ thÕ, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®­îc hiÖu qu¶. Tõ ®ã, tÝch cùc gãp phÇn lµm cho c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc nhanh gän, tiÖn lîi vµ hiÖu qu¶ h¬n. KiÕn nghÞ thµnh phè cÊp chØ giíi c¸c tuyÕn ®­êng quy ho¹ch vµ c¸c c«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng sím thùc hiÖn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ, cÊp phÐp x©y dùng ®¶m b¶o tiÕn ®é chÝnh x¸c… nh­ thÕ, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë. Phèi hîp víi c¸c Së, Ban, Ngµnh thµnh phè tËp huÊn tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cho c¸c ph­êng, ®Æc biÖt lµ ®¹i bé phËn nh©n d©n nh»m phæ biÕn kÞp thêi LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc gãp phÇn ng¨n chÆn kÞp thêi vµ xö lý c¸c vi ph¹m trong qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. Tõ ®ã, còng tÝch cùc gãp phÇn kh«ng nhá tíi c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé nãi chung, ®µo t¹o vµ ®µo t¹i l¹i c¸n bé §Þa chÝnh nãi riªng… nh»m t¹o ra ®éi ngò c¸n bé ®ñ ®øc, ®ñ tµi vµ n¨ng lùc c«ng t¸c ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô, c«ng vô ®­îc giao. KÕt luËn * §Êt ®ai n»m trong nhãm tµi nguyªn h¹n chÕ, nh­ng l¹i lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Ngµy nay, khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, cïng víi sù bïng næ cña d©n sè th× nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai ngµy cµng t¨ng, do ®ã ®Êt ®ai trë nªn quý b¸u h¬n bao giê hÕt. V× vËy, viÖc qu¶n lý nguån tµi nguyªn ®Êt võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. * VÊn ®Ò ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p vµ rÊt nh¹y c¶m, nªn trong thùc tÕ ®êi sèng x· héi vÉn cßn n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò míi cÇn ®­îc bæ sung vµ gi¶i quyÕt. Trong c¸c néi dung cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét néi dung rÊt quan träng. Do ®ã, ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®­îc hiÖu qu¶ h¬n, th× viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i theo mét hÖ thèng tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, nh»m t¹o c¬ së ph¸p lý gi÷a ng­êi sö dông ®Êt víi Nhµ n­íc khi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. * ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Chuyªn ®Ò trªn ®· ph©n tÝch vµ nªu lªn nh÷ng tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt cho c«ng viÖc nµy. Tuy nhiªn, víi thêi gian nghiªn cøu vµ thùc tËp cã h¹n, kiÕn thøc lý luËn cßn h¹n chÕ, b¶n th©n ®Êt ®ai l¹i lµ vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m, phøc t¹p… nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy thªm hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong Trung t©m §µo t¹o §Þa chÝnh vµ Kinh doanh BÊt ®éng s¶n; c¸c c« chó, anh chÞ t¹i Phßng §Þa chÝnh - Nhµ §Êt vµ §« thÞ quËn CÇu GiÊy vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña Gi¸o viªn trùc tiÕp h­íng dÉn - ThS. Vò ThÞ Th¶o ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ tµi nguyªn ®Êt, PGS.TS Ng« §øc C¸t - ®hktqd, Hµ Néi - 2000. 2. Gi¸o tr×nh Quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng th«n, gs.tskh Lª §×nh Th¾ng - ®hktqd, Hµ Néi - 2000. 3. Gi¸o tr×nh §¸nh gi¸ ®Êt, PGs.pts. §µo Ch©u Thu - pgs.pts. NguyÔn Khang - Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp I, Hµ Néi - 1998. 4. Gi¸o tr×nh §¨ng ký - Thèng kª ®Êt ®ai, Pgs.tskh. Lª §×nh Th¾ng - THS. §ç §øc §«i - ®hktqd, Hµ Néi - 2000. 5. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, Pgs.tskh. Lª §×nh Th¾ng - ®hktqd, Hµ Néi - 2000. 6. Gi¸o tr×nh qu¶n lý ®« thÞ, gs.ts. NguyÔn §×nh H­¬ng - th.s NguyÔn H÷u §oµn - ®hktqd, Hµ Néi - 2003. 7. LuËt ®Êt ®ai 1993, LuËt söa ®æi bæ sung n¨m 2003 - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. 8. T¹p chÝ §Þa chÝnh sè 1, 10 vµ 11 n¨m 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và Giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.doc
Luận văn liên quan