Đề tài Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu Á

Đề Tài : Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu á MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH 3 1. Một số khái niệm chung 3 1.1. Khái niệm về du lịch 3 1.2 . Khái niệm về khách du lịch 5 1.3. Khái niệm về lữ hành và kinh doanh lữ hành 5 1.3.1. Khái niệm về lữ hành 5 1.3.2. Khái niệm về kinh doanh lữ hành 6 2. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các công ty lữ hành 7 2.1. Cơ cấu tổ chức của các công ty lữ hành và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 7 2.2. Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình du lịch 8 2.2.1. Khái niệm chương trình du lịch 8 2.2.2. Quy trình xây dựng chương trình du lịch 8 2.2.3. Tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DU LỊCH CỔ PHẦN ASIA SUN TRAVEL 15 1. Khái quát chung về công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 15 1.1. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của Công ty 15 1.1.1. Lịch sử hình thành 15 1.1.2.1. Nhiệm vụ chung của các thành viên trong cơ cấu tổ chức của Công ty 17 1.1.2.2. Phòng Thị Trường và phòng Điều Hành 17 1.1.3. Loại hình kinh doanh của Công ty 20 1.2. Điều kiện kinh doanh của Công ty 22 1.2.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Công ty 22 1.2.2. Số lượng và chất lượng lao động trong Công ty 23 1.2.3. Điều kiện về nguồn vốn của Công ty 25 1.3. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn năm 2006-2008 28 1.4. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 31 2. Thực trạng công tác tổ chức và hoạt động của Phòng Điều Hành và bộ phận Inbound. 36 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận Inbound 36 2.2. Cách xếp lịch làm việc và tính lương; các hình thức khen thưởng, kỷ luật 37 2.3. Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo nhân viên 39 2.4. Nhiệm vụ bộ phận Inbound và mối quan hệ với các bộ phận khác 40 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận Inbound trong giai đoạn năm 2006-2008 và phương hướng trong thời gian tới 40 2.6. Những điểm mạnh, điểm yếu của công ty trong việc khai thác thị trường khách du lịch Inbound 41 CHƯƠNG3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH INBOUND CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ASIA SUN TRAVEL 44 1. Hiện trạng thị trường du lịch quốc tế ở Việt Nam và cơ hội phát triển du lịch quốc tế inbound của công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 44 1.1. Hiện trạng thị trường du lịch quốc tế ở Việt Nam 44 1.2. Cơ hội phát triển du lịch quốc tế inbound của công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 46 2. Một số kiến nghị nhằm thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch Asia Sun Travel. 48 2.1. Xây dựng mục tiêu của Công ty cho thị trường khách inbound. 48 2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên cho Công ty và bộ phận Inbound 49 2.3. Áp dụng tốt các phương pháp khai thác thị trường 51 2.4. Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách Marketing hỗn hợp. 53 2.4.1. chính sách sản phẩm 53 2.4.2. Chính sách giá 55 2.4.3. Chính sách phân phối 56 2.4.4. Chính sách giao tiếp khuếch chương 57 2.5. Tạo và thúc đẩy các mối quan hệ 58 2.7. Một số kiến nghị khác 58 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ë ®©y ®ã chÝnh lµ th«ng tin chØ ®Õn tay mét bé phËn nh÷ng ng­êi ®­îc tiÕp xóc víi nh÷ng kÕt nèi th«ng tin hiÖn ®¹i nh­ Internet vµ cã sù quan t©m ®Õn du lÞch. Cßn bé phËn cßn l¹i lµ nh÷ng ng­êi kh«ng cã c¬ héi tiÕp xóc víi nh÷ng th«ng tin hiÖn ®¹i th× C«ng ty sÏ mÊt ®i mét l­îng kh¸ch hµng lín, gi¶ sö hä cã dïng nh÷ng kªnh th«ng tin hiÖn ®¹i nµy th× cã thÓ hä sÏ ®Õn vµ t×m mét C«ng ty kh¸c bëi v× hÇu hÕt c«ng ty du lÞch nµo trªn ®Êt n­íc ®Òu cã mét trang wed riªng. Do ®ã, C«ng ty nªn më réng kªnh ph©n phèi, hay nh÷ng h×nh thøc ph©n phèi s¶n phÈm kh¸c nh­: B¸o chÝ, tê r¬i, truyÒn h×nh... hoÆc qu¶ng c¸o trªn c¸c wedside kh¸c nhau ®Ó s¶n phÈm cña m×nh ®Õn ®­îc víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña bé phËn Inbound vµ Néi ®Þa cßn ®¬n ®iÖu vµ cã sù lÆp l¹i vÒ ch­¬ng tr×nh tour nh­ ®iÓm ®Õn cßn mang tÝnh “ cæ’’ vµ cã nÐt gièng nh÷ng Tour cña c¸c c«ng ty du lÞch kh¸c nh­ nh÷ng ®iÓm H¹ Long, SÇm S¬n, cöa lß, hay nh÷ng ®iÓm dµnh cho tour lÔ héi còng chØ lµ nh÷ng ®iÓm mµ cã thÓ mçi c¸ nh©n tù tæ chøc cho ®oµn ®i ®­îc nh­: lÔ héi Bµ Chóa Kho, ®Òn Hïng, C«n s¬n-KiÕp B¹c... Ch­a cã sù t×m tßi vÒ ®iÓm míi l¹ thu hót du kh¸ch hay trong danh s¸ch lo¹i h×nh du lÞch inbound cña C«ng ty vÉn cßn ch­a phong phó nh­ lo¹i h×nh du lÞch nghØ d­ìng, lo¹i h×nh du lÞch dµnh cho løa tuæi, ®Æc biÖt lµ lo¹i h×nh du lÞch kh¸m ph¸ ®ang ®­îc coi lµ thÕ m¹nh cña n­íc ta hiÖn nay. B¶ng lo¹i h×nh du lÞch cña bé phËn Inbound ®­îc ph©n lo¹i chung chung kh«ng chuyªn biÖt cho mét lo¹i h×nh hay ®èi t­îng nµo mµ C«ng ty muèn nh¾m tíi. Do ®ã, bé phËn Inbound vµ Néi ®Þa nªn t×m tßi vµ më réng s¶n phÈm du lÞch cho phong phó h¬n bëi v× hiÖn t¹i n­íc ta ®ang cã chÕ ®é ­u ®·i cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu còng nh­ c¸c ®Þa ph­¬ng cã nguån tµi nguyªn du lÞch qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña ®Þa ph­¬ng m×nh, nªn nguån tµi nguyªn du lÞch trong n­íc ngµy cµng phong phó vµ ph¸t triÓn. §ã lµ dÊu hiÖu tèt cho bé phËn Inbound vµ néi ®Þa ¸p dông nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh ®Ó më réng vµ n©ng cao s¶n phÈm du lÞch trong n­íc cña c«ng ty m×nh. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Phßng §iÒu Hµnh vµ bé phËn Inbound. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Asia Sun Travel, mÆc dï em kh«ng cã c¬ héi ®­îc thùc tËp t¹i phßng Kinh Doanh L÷ Hµnh vµ bé phËn Inbound nh­ng em l¹i chän ®Ò tµi liªn quan ®Õn bé phËn Inbound lý do em ®· nªu ë phÇn ®Çu. Sau ®©y em xin giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ phßng §iÒu Hµnh vµ bé phËn Inbound cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé phËn Inbound Bé phËn Inbound lµ mét bé phËn nhá trùc thuéc phßng Kinh doanh l÷ hµnh song song víi 2 bé phËn kh¸c lµ bé phËn Outbound vµ bé phËn Néi ®Þa. Sè l­îng nh©n viªn chÝnh thøc cña bé phËn nµy gåm 4 ng­êi, trong ®ã cã 1 Tr­ëng bé phËn vµ 3 nh©n viªn ®iÒu hµnh tour. Ngoµi ra, bé phËn cßn cã mét ®éi ngò céng t¸c viªn lµm viÖc b¸n thêi gian gåm 7 ng­êi, thùc hiÖn nhiÖm vô lµm h­íng dÉn viªn cho kh¸ch du lÞch inbound. Trong tr­êng hîp kh«ng cã ®ñ céng t¸c viªn thùc hiÖn nhiÖm vô, bé phËn cã thÓ liªn hÖ víi mét sè h­íng dÉn viªn tù do kh¸c ®Ó thay thÕ. D­íi ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé phËn Inbound: S¬ ®å 6: C¬ cÊu tæ chøc cña bé phËn Inbound T¹ thÞ bÝch hµ (tr­ëng bé phËn) Lª nh­ huyÒn (§iÒu hµnh tour) NguyÔn Thanh Thñy (§iÒu hµnh tour) NguyÔn ngäc mai (§iÒu hµnh tour) Céng t¸c viªn 1 Céng t¸c viªn 2 Céng t¸c viªn… 2.2. C¸ch xÕp lÞch lµm viÖc vµ tÝnh l­¬ng; c¸c h×nh thøc khen th­ëng, kû luËt §Ó khuyÕn khÝch, ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc vµ sù ®ãng gãp cña nh©n viªn ®èi víi C«ng ty, còng nh­ thÓ hiÖn sù quan t©m cña Ban gi¸m ®èc tíi tõng thµnh viªn, C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng h×nh thøc khen th­ëng rÊt cã ý nghÜa: Th­ëng kinh doanh C¸c c¸ nh©n tham gia kinh doanh hoÆc lµm lîi cho c«ng ty sÏ ®­îc h­ëng møc th­ëng c¨n cø theo tõng tr­êng hîp cô thÓ. VÝ dô nh­ ®èi víi bé phËn kinh doanh: phßng Kinh doanh l÷ hµnh vµ phßng ThÞ tr­êng, møc th­ëng phô thuéc vµo toµn bé doanh thu bé phËn ®¹t ®­îc th«ng qua chØ tiªu do Ban gi¸m ®èc ®Ò ra, cô thÓ theo quy ®Þnh. Th­ëng ngµy lÔ Th­ëng ngµy 30/4; 1/5 vµ 2/9. Gi¸ trÞ th­ëng sÏ ®­îc tÝnh tïy theo t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm th­ëng, nh­ng gi¸ trÞ nµy kh«ng thÊp h¬n 100.000®/ng­êi. Th­ëng th¸ng l­¬ng thø 13 vµo ngµy 25/12 ¢m lÞch. Th­ëng ngµy TÕt D­¬ng lÞch, ¢m lÞch tïy theo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao trong c¶ n¨m mµ xÐt th­ëng cho tõng c¸ nh©n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¶m b¶o sù nghiªm tóc, th¸i ®é t«n träng c«ng viÖc còng nh­ tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, Ban gi¸m ®èc ®· ®Ò ra nh÷ng quy chÕ nghiªm kh¾c vÒ kû luËt vµ cã nh÷ng h×nh ph¹t cô thÓ ®èi víi tõng sai ph¹m cña c¸n bé, nh©n viªn: Tïy theo møc ®é sai ph¹m vµ møc ®é thiÖt h¹i, ¶nh h­ëng do vi ph¹m g©y ra, Ban gi¸m ®èc c«ng ty cã h×nh thøc khiÓn tr¸ch hoÆc ph¹t tiÒn víi gi¸ trÞ t­¬ng øng møc thiÖt h¹i vµ c¸c chi phÝ bæ sung kh¸c ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt hËu qu¶ kh«ng quy ®­îc b»ng tiÒn. NÕu gi¸ trÞ tiÒn ph¹t lín kh«ng trùc tiÕp thu ®­îc 1 lÇn, cã thÓ ¸p dông møc truy thu hoÆc sÏ thu 30% th¸ng l­¬ng, trõ dÇn vµo c¸c th¸ng l­¬ng tiÕp theo, kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh ph¹t cña Ban gi¸m ®èc. C¸ nh©n bÞ ph¹t nhiÒu h¬n 2 lÇn trong th¸ng hoÆc 6 lÇn trong n¨m sÏ bÞ c¾t th­ëng chung cuèi n¨m. Ph¹t do vi ph¹m thêi gian lµm viÖc NghØ phÐp kh«ng qu¸ 12 ngµy/n¨m. NÕu qu¸ 12 ngµy, tiÒn l­¬ng sÏ bÞ trõ, sè tiÒn tÝnh cho ngµy nghØ qu¸ phÐp b»ng 1,5 lÇn l­¬ng ngµy cña th¸ng ®ã nh©n víi sè ngµy nghØ. Tr­êng hîp nghØ kh«ng phÐp sÏ bÞ trõ 2 lÇn l­¬ng/ngµy x sè ngµy nghØ. Mäi tr­êng hîp ®i lµm muén kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng sÏ bÞ trõ 3 lÇn l­¬ng giê (chËm qu¸ 15 phót tÝnh nh­ c«ng 1 giê). NÕu thêi gian nghØ v­ît qu¸ sè ngµy quy ®Þnh 10 ngµy (gåm nghØ phÐp, kh«ng phÐp, ®i lµm muén), c«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc buéc th«i viÖc hoÆc c¾t tÊt c¶ c¸c kho¶n l­¬ng th­ëng cuèi n¨m. Ngoµi ra, quy chÕ cßn quy ®Þnh mét sè h×nh ph¹t kh¸c nh­: ph¹t do chËm trÔ lµm sai quy tr×nh c«ng viÖc, ph¹t do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ph¹t do thiÕu ý thøc phôc vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, ph¹t do b¸o nhÇm gi¸, booking sai... §¸nh gi¸ vÒ c¸c h×nh thøc khen th­ëng cña c«ng ty cã thÓ thÊy ®­îc sù quan t©m, chó ý cña Ban gi¸m ®èc tíi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty còng nh­ kh¶ n¨ng hiÓu vµ n¾m b¾t t©m lý nh©n viªn trong qu¶n lý doanh nghiÖp. Tuy nhiªn do du lÞch lµ ngµnh dÞch vô nªn c«ng viÖc ®ßi hái c¸c nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc ®Æc biÖt lµ tÝnh tr¸ch nhiÖm ®Ó cã thÓ hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô hay ch¨m sãc, phôc vô tèt kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy, nhiÒu nh©n viªn trong c«ng ty ®· cã ®Ò xuÊt n©ng c¸c møc th­ëng lªn so víi hiÖn t¹i ®Ó thªm khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc, cèng hiÕn cho c«ng ty. C¸c h×nh thøc båi d­ìng vµ ®µo t¹o nh©n viªn Tr­íc mïa cao ®iÓm cña du lÞch inbound, c¸c h­íng dÉn viªn cña C«ng ty sÏ ®­îc cung cÊp nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ thÞ tr­êng kh¸ch (nh÷ng thay ®æi vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu…), c¸c sù kiÖn næi bËt trong n­íc vµ quèc tÕ, c¸c xu h­íng du lÞch míi… §Ó cã thÓ cã ®­îc mét l­îng th«ng tin ®Çy ®ñ khi t¸c nghiÖp vµ n¾m b¾t ®­îc t©m lý du kh¸ch. Trong khi thùc hiÖn c¸c tour du lÞch, gi¸m s¸t viªn cã thÓ kiÓm tra bÊt kú ®Ó ®¸nh gi¸ th¸i ®é lµm viÖc, th¸i ®é c­ xö víi du kh¸ch, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c h­íng dÉn viªn, ®ång thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng nh­îc ®iÓm cña hä ®Ó ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty Asia Sun Travel cã mèi quan hÖ t­¬ng ®èi mËt thiÕt víi nhiÒu chuyªn gia trong ngµnh Du lÞch vµ cã sù liªn kÕt, hîp t¸c víi c¸c c«ng ty du lÞch lín, nh­: Saigon Tourist, BÕn Thµnh Tourist, Hanoi Toserco, ®Ó khi hä tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ng¾n h¹n, c¸c héi th¶o, héi nghÞ chuyªn ngµnh th× cã thÓ cö nh©n viªn chÝnh thøc hoÆc c¸c h­íng dÉn viªn ®Õn tham gia ®Ó n©ng cao nghiÖp vô. Riªng ®èi víi c¸c nh©n viªn chÝnh thøc cã thêi gian c«ng t¸c tõ 5 n¨m trë lªn sÏ ®­îc hç trî tõ 25% ®Õn 50% häc phÝ khi tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô nh­: Qu¶n trÞ, TiÕng Anh chuyªn ngµnh. 2.4. NhiÖm vô bé phËn Inbound vµ mèi quan hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c §ãng vai trß lµ mét bé phËn cña phßng Kinh doanh l÷ hµnh nªn nhiÖm vô chÝnh cña bé phËn Inbound lµ thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c tour du lÞch inbound ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng; b¸n c¸c s¶n phÈm nµy ra thÞ tr­êng; thùc hiÖn tour vµ ®iÒu hµnh, qu¶n lý chung c«ng viÖc h­íng dÉn ®oµn. ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch inbound gåm c¸c kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi ®Õn tõ c¸c quèc gia nh­ NhËt, Th¸i Lan, Hµn Quèc, Australia, §øc, Anh. Kh«ng chØ cã thÕ, bé phËn Inbound cßn cã nhiÖm vô phèi kÕt hîp víi phßng ThÞ tr­êng ®Ó cïng tham gia vµo c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i vµ xu h­íng t­¬ng lai cña thÞ tr­êng vµ cung cÊp ng­îc l¹i cho phßng ThÞ tr­êng nh÷ng ®¸nh gi¸, ph¶n håi cña kh¸ch hµng ®Ó cã ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, hiÖu qu¶. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña bé phËn Inbound trong giai ®o¹n n¨m 2006-2008 vµ ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi Nh­ ®· nªu ë phÇn1 vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n n¨m 2006-2008, giê em chØ ghi l¹i nh÷ng sè liÖu riªng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña bé phËn Inbound trong giai ®o¹n n¨m 2006-2008 cho tiÖn theo dâi. B¶ng 5: ThÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Inbound cña c«ng ty N¨m ThÞ Tr­êng 2006 2007 2008 L­ît kh¸ch TØ lÖ (%) L­ît kh¸ch TØ lÖ (%) L­ît kh¸ch TØ lÖ (%) Inbound 5134 100 5466 100 6213 100 óc 550 10,71 557 10,19 564 9,08 Mü 641 12,48 651 11,91 685 11,03 Anh 523 10,19 543 9,93 598 9,63 Ph¸p 610 11,88 621 11,36 617 9,93 NhËt B¶n 336 6,55 342 6,26 541 8,71 Trung Quèc 744 14,49 759 13,89 865 13,92 Th¸i Lan 656 12,78 698 12,77 741 11,93 Singapore 357 6,95 376 6,88 451 7,26 Hµn quèc 262 5,10 287 5,25 374 6,02 ThÞ tr­êng kh¸c 455 8,86 632 11,56 777 12,51 Nguån: (Phßng: TC-KT) Nh­ ®· nhËn xÐt ë trªn, trong suèt ba n¨m qua doanh thu ®em l¹i cña bé phËn Inbound phÇn lín thuéc vÒ thÞ tr­êng kh¸ch Trung Quèc, sau ®ã lµ kh¸ch Th¸i Lan vµ ®øng vÞ trÝ cuèi cïng lµ kh¸ch Hµn Quèc. Bé phËn Inbound cã h­íng phÊn ®Êu trong n¨m tíi ®¹t møc: Tæng l­îng kh¸ch Inbound t¨ng lªn trªn 9.000 l­ît kh¸ch. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c«ng ty trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Inbound §iÓm m¹nh Theo nhËn ®Þnh cña b¶n th©n, em thÊy r»ng c¸c nhiÖm vô cña bé phËn Inbound ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ hoµn chØnh, ®Çy ®ñ vµ theo ®óng quy c¸ch nh­ em ®· ®­îc häc. Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau nh­: thiÕt kÕ tour; ®Æt tr­íc c¸c dÞch vô cung øng; tÝnh gi¸ tour; ®iÒu hµnh h­íng dÉn viªn lµ kh¸ chuyªn nghiÖp vµ cã kinh nghiÖm. Qua quan s¸t vµ thùc hµnh thùc tÕ t¹i c¬ së, em thÊy viÖc gi¶ng d¹y vµ ®µo t¹o t¹i khoa Du lÞch lµ kh¸ b¸m s¸t víi thùc tÕ, nhê vËy mµ sinh viªn cã thÓ tiÕp cËn t­¬ng ®èi dÔ dµng, nhËn thøc vÊn ®Ò mét c¸ch nhanh nh¹y vµ chÝnh x¸c. Nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng ph­¬ng ph¸p lý thuyÕt mµ sinh viªn ®­îc trang bÞ trong mét sè m«n häc nh­ marketing, tin häc v¨n phßng, qu¶n trÞ kinh doanh kh¸ch s¹n, ®Òu ®­îc ¸p dông t¹i c¬ së, tuy nhiªn, ®· cã sù thay ®æi ®«i chót cho phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, nÕu ®em so s¸nh gi÷a hai bé phËn mµ em ®­îc thùc tËp th× bé phËn Inbound cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång vµ b¸m s¸t víi néi dung gi¸o tr×nh t¹i tr­êng ®¹i häc h¬n. Thø hai lµ bé phËn Inbound cã sù liªn kÕt tèt gi÷a c¸c thµnh viªn trong bé phËn còng nh­ víi nh÷ng phßng ban kh¸c nh­ phßng ThÞ Tr­êng ®ã lµ mét ®iÒu rÊt tèt ®èi víi mçi ®oµn thÓ. Thø ba lµ trong C«ng ty còng nh­ bé phËn Inbound ®Òu cã nh÷ng quy t¾c vÒ kû luËt, th­ëng ph¹t râ rµng ®iÒu nµy ®¶m b¶o tÝnh kØ luËt còng nh­ sù ®éng viªn tíi tinh thÇn toµn nh©n viªn trong C«ng ty. §iÓm yÕu S¶n phÈm lµ mét thµnh qu¶ quan träng cña mçi c«ng ty, nã quyÕt ®Þnh sù t¨ng tr­ëng cña chÝnh doanh nghiÖp ®ã qua viÖc thu hót kh¸ch. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn khã kh¨n cña C«ng ty nªn bé phËn Inbound còng phÇn nµo ¶nh h­ëng do ®ã s¶n phÈm du lÞch cña bé phËn cßn ®¬n ®iÖu, “cæ” vµ trïng lÆp. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh thu hµng n¨m cña bé phËn nµy ®em l¹i cho c«ng ty cßn thÊp vµ ®øng cuèi cïng sau hai bé phËn cßn l¹i. Nguyªn nh©n do bé phËn cßn kÐm trong c«ng t¸c t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng. C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch riªng vµ chó träng cho s¶n phÈm ë bé phËn nµy chØ tËp trung cho s¶n phÈm cña bé phËn Outbound. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ do ®ã nªn tËp trung chó träng ph¸t triÓn ®Òu cho c¶ hai thÞ tr­êng chÝnh mµ c«ng ty cã lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch inbound vµ outbound. Nh­ vËy, tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· cã sù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn tèt ®Ñp trªn thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Outbound vµ néi ®Þa. §iÒu nµy ®¹t ®­îc nhê sù nç lùc cña ban gi¸m ®èc cïng c¸c thµnh viªn trong c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn cã sù quan t©m h¬n ®Õn thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch inbound bëi v× hiÖn giê c«ng ty míi chØ lµm tèt mét vÕ cña m×nh. B»ng sù yªu nghÒ, tÝnh tr¸ch nhiÖm cao vµ tÝnh chuyªn nghiÖp em tin r»ng c«ng ty sÏ hoµn thiÖn m×nh trong thêi gian gÇn nhÊt. Ch­¬ng3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch Inbound cña c«ng ty cæ phÇn du lÞch Asia Sun Travel HiÖn tr¹ng thÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ ë ViÖt Nam vµ c¬ héi ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ inbound cña c«ng ty du lÞch cæ phÇn Asia Sun Travel HiÖn tr¹ng thÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ ë ViÖt Nam Trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo tèp khu vùc cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ du lÞch vµo lo¹i n¨ng ®éng nhÊt trªn thÕ giíi, lµ quèc gia cã tiÒm n¨ng dåi dµo vÒ du lÞch nªn trong thêi gian qua ViÖt Nam cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng nhanh, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong khu vùc §«ng Nam ¸ còng nh­ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, trong n¨m võa qua ®Æc biÖt cuèi n¨m 2008 do t¸c ®éng kh¸ch quan, khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ t×nh h×nh l¹m ph¸t trong n­íc khiÕn cho gi¸ c¶ trong n­íc t¨ng ®ét biÕn, ®Èy gi¸ tour lªn cao, khiÕn cho l­ît kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam gi¶m m¹nh: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008, l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam vÉn t¨ng 8,1% so víi cïng kú n¨m 2007, nh­ng céng dån 11 th¸ng n¨m 2008, l­îng kh¸ch quèc tÕ chØ t¨ng 1,1% so víi 11 th¸ng n¨m 2007, ®¹t 3.877.745 l­ît. NhiÒu thÞ tr­êng cã l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam t¨ng trong nhiÒu n¨m qua, sang n¨m 2008 bÞ gi¶m sót nh­: Hµn Quèc gi¶m 4,5%, NhËt B¶n gi¶m 5,9%, §µi Loan gi¶m 2,1%. Tuy nhiªn, mét sè thÞ tr­êng vÉn t¨ng tr­ëng nh­: Trung Quèc t¨ng 14,7%, Mü t¨ng 1,7%, óc t¨ng 3,8%, Malaysia t¨ng 13,5%, Singapore t¨ng 14,3%. Tæng l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam trong c¶ n¨m 2008 ®¹t kho¶ng 4,2 triÖu l­ît; kh¸ch du lÞch néi ®Þa ­íc ®¹t 20 triÖu l­ît; thu nhËp x· héi tõ du lÞch n¨m 2008 ­íc ®¹t 60.000 tû ®ång. Trong bèi c¶nh mét n¨m ®Çy biÕn ®éng nh­ vËy, ngµnh du lÞch cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi còng bÞ sôt gi¶m ®¸ng kÓ, nhiÒu ngµnh kinh tÕ bÞ ¶nh h­ëng nÆng nÒ, dÉn ®Õn t¨ng tr­ëng ©m. Tuy nhiªn ngµnh du lÞch trong n­íc gÆp ph¶i t×nh h×nh khã kh¨n nh­ trªn mµ ngµnh ®· cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ nhê vµo sù nç lùc kh«ng ngõng, x©y dùng vµ triÓn khai nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ò trô v÷ng vµ cè g¾ng duy tr× ë møc t­¬ng ®­¬ng n¨m 2007. §iÒu ®¸ng lo ng¹i lµ t×nh tr¹ng kh¸ch du lÞch gi¶m tíi nay vÉn ch­a cã dÊu hiÖu phôc håi. Nguy c¬ gi¶m kh¸ch trong n¨m 2009 ®· thÊy râ khi tÝnh chung 4 th¸ng ®Çu n¨m 2009, l­îng kh¸ch quèc tÕ ®¹t 1.297.672 l­ît, gi¶m 17,8% so víi cïng kú n¨m 2008. Nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ ®· nªu ë trªn, tuy nhiªn ®Ó dÉn ®Õn nh÷ng t×nh h×nh trªn cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n s©u sa sau: Thø nhÊt, ho¹t ®éng xóc tiÕn du lÞch trong n­íc cßn yÕu. Bé phËn xóc tiÕn cña ngµnh du lÞch víi kinh phÝ vµ nh©n sù Ýt ái ®· kh«ng thÓ lµm tèt ®­îc vai trß cña m×nh. HiÖn Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam ch­a cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë bÊt cø n­íc nµo trªn thÕ giíi (trong khi Th¸i Lan cã h¬n 20 v¨n phßng du lÞch trªn kh¾p thÕ giíi, Malaysia cã c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn ë TP. Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi) nªn m¹ng l­íi th«ng tin cña ngµnh rÊt yÕu, kh«ng cung cÊp ®­îc th«ng tin cho nh÷ng ai muèn ®Õn ViÖt Nam, còng nh­ kh«ng thÓ thu thËp, nghiªn cøu th«ng tin t¹i c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm. §· vËy, Tæng côc Du lÞch còng kh«ng ®­a ®­îc chuyªn viªn sang thÞ tr­êng nµo ®Ó lµm c«ng viÖc nghiªn cøu, xóc tiÕn nh­ Malaysia vµ Th¸i Lan ®· lµm víi ViÖt Nam. §ã lµ ch­a kÓ viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng míi cßn cÇn ph¶i thuª nh÷ng c«ng ty t­ vÊn marketing, qu¶ng c¸o thiÕt kÕ chuyªn nghiÖp, mµ chi phÝ cho nh÷ng dÞch vô nµy lu«n n»m ngoµi ®Þnh møc cña ng©n s¸ch dµnh cho xóc tiÕn du lÞch. Thø hai, viÖc qu¶ng b¸, qu¶ng c¸o cña du lÞch n­íc ta cßn chËm h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c. Trong khi c¸c n­íc trong khu vùc ®ang rÇm ré qu¶ng c¸o c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i hÕt n¨m 2009 th× ë n­íc ta ch­¬ng tr×nh “ Ên t­îng ViÖt Nam” vÉn ch­a hoµn thµnh. HiÖn nay gi¸ c¶ cña c¸c kh¸ch s¹n cao cÊp ë n­íc ta vÉn cßn ë møc rÊt cao so víi c¸c n­íc trong khu vùc nh­: Malaysia, ThaiLan, Indonexia ë møc 10%. Vµ trong t­¬ng lai kh¶ n¨ng gi¸ phßng cßn t¨ng do ¶nh h­ëng cña gi¸ ®iÖn t¨ng. Thø ba: TØ gi¸ còng lµ mét nguyªn nh©n kh¸c gãp phÇn lµm gi¸ tour ViÖt Nam gi¶m søc c¹nh tranh. Gi¸ c¸c Tour ®Õn ViÖt Nam vÉn tÝnh b»ng USD, mµ mét n¨m qua, c¸c ®ång tiÒn cña Indonesia, Th¸i Lan, Philippines, óc ®Òu bÞ mÊt gi¸ so víi USD nhiÒu h¬n ViÖt Nam. Thø t­, ViÖc ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc cÊp visa cña n­íc ta vÉn ch­a cã tiÕn triÓn nµo c¶. Thñ tôc cÊp visa cña n­íc ta cßn qu¸ r­êm rµ g©y khã kh¨n cho kh¸ch du lÞch, do ®ã nhµ n­íc ®Ò xuÊt ra c¸c chÝnh s¸ch níi láng thñ tôc cÊp visa nh­ng hiÖn nay nã vÉn ch­a ®­îc triÓn khai, trong khi c¸c n­íc kh¸c nh­ ChÝnh phñ Th¸i Lan võa ®ång ý miÔn thÞ thùc cho c«ng d©n cña 62 quèc gia trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 6 n¨m nay. Tr­íc t×nh h×nh ®ã nhµ n­íc vµ Tæng côc du lÞch ®ang tÝch cùc triÓn khai mét sè gi¶i ph¸p tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi nh»m t¨ng c­êng thu hót kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam. Cô thÓ, hiÖn nay nhµ n­íc ®ang cho triÓn khai ¸p dông “Gãi kÝch cÇu ” tøc lµ kÝch cÇu tiªu dïng ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ trong n­íc trong ®ã cã ngµnh du lÞch. §Ó kÝch thÝch tiªu dïng vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam ®· c«ng bè ch­¬ng tr×nh tour khuyÕn m·i gi¶m gi¸ trong ch­¬ng tr×nh "Ên t­îng ViÖt Nam". Tuy nhiªn viÖc ¸p dông ch­¬ng tr×nh nµy cÇn cã sù hîp t¸c cña c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, hµng kh«ng… Trong t×nh h×nh khã kh¨n nµy cÇn cã sù hîp t¸c chÆt chÏ cña c¸c ngµnh kinh tÕ trong n­íc, cïng víi sù quan t©m cña nhµ n­íc b»ng c¸ch ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i nhÊt nh»m kh¾c phôc khã kh¨n vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Ngµnh du lÞch cÇm ph¸t huy thÕ m¹nh cña n­íc nhµ lµ cã mét nguån tµi nguyªn du lÞch mµ c¸c n­íc kh¸c kh«ng cã ®­îc vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ h­íng ®i ®óng ®¾n nhÊt cho ngµnh th× viÖc giµnh lÊy c¬ héi ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ cña n­íc ta lµ ®iÒu cã thÓ. 1.2. C¬ héi ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ inbound cña c«ng ty du lÞch cæ phÇn Asia Sun Travel Tr­íc hÕt n­íc ta cã mét c¬ héi lín vÒ tiÒm n¨ng du lÞch. §Êt n­íc ViÖt Nam ®­îc thiªn nhiªn ban tÆng nhiÒu c¶nh quan ®Ñp, ®a d¹ng vµ míi mÎ. BiÓn n­íc ta ®Ñp vµ dµi ®­îc kh¸ch du lÞch rÊt lµ yªu thÝch. Bªn c¹nh ®ã, n­íc ta cã nÒn v¨n hãa ®a d¹ng cña 54 d©n téc trªn mäi miÒn cña ®Êt n­íc cïng víi bÒ dµy lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. H¬n thÕ n÷a n­íc ta ®· tr¶i qua hai cuéc kh¸ng chiÕn lín ®Ó l¹i dÊu Ên trong lÞch sö d©n téc, trong lßng mçi du kh¸ch trªn thÕ giíi. T×nh h×nh chiÕn tranh, b¹o lo¹n trªn thÕ giíi ngµy cµng næ ra d÷ déi nªn ViÖt Nam trë thµnh ®iÓm ®Õn an toµn. §Æc biÖt, hiÖn nay t×nh h×nh b¹o lo¹n diÔn ra trªn ®Êt n­íc Th¸i Lan nªn ®©y lµ c¬ héi tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp du lÞch n­íc ta khÕch tr­¬ng m×nh mµ thu hót mét l­îng kh¸ch lín cña thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Th¸i Lan. Bªn c¹nh ®ã, con ng­êi ViÖt Nam th©n thiÖn, cëi më, hiÕu kh¸ch khiÕn cho du kh¸ch rÊt thÝch vµ ®Ó l¹i Ên t­îng l©u dµi. Do ®ã, ®©y lµ mét c¬ héi lín cho du lÞch n­íc nhµ còng nh­ cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ nh­ c«ng ty Asia Sun Travel dùa vµo ®ã mµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch cho riªng m×nh nh»m thu hót kh¸ch du lÞch Inbound. N­íc ta võa gia nhËp vµo tæ chøc thÕ giíi WTO, ®©y lµ mét c¬ héi tèt ®Ó giao l­u, liªn kÕt lµm ¨n cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc còng nh­ lµ c¬ héi tèt ®Ó häc hái, n©ng cao tr×nh ®é vÒ nguån nh©n lùc du lÞch hiÖn nay cña n­íc ta lªn tÇm quèc tÕ ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc trong n­íc. Bªn c¹nh ®ã, gia nhËp vµo tæ chøc thÕ giíi, c¸c ngµnh kinh tÕ còng nh­ c¸c c«ng ty du lÞch quèc tÕ sÏ cã mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, tõ ®ã tù kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®­îc ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong kh«ng khÝ ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong n­íc, cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña n­íc ta nh»m ®­a ngµnh du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh mang l¹i doanh thu lín nhÊt cho nhµ n­íc. Do ®ã hµng lo¹t nh÷ng c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ, x· héi, trong ®ã ®Æc biÖt lµ h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i, th«ng tin, dÞch vô du lÞch, n¬i vui ch¬i gi¶i trÝ, v¨n hãa… ®­îc lµm míi, n©ng cÊp vµ ®ang ph¸t triÓn. §©y lµ mét c¬ héi tèt ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸ch inbound. Trô së chÝnh cña C«ng ty n»m trªn ®Þa bµn Hµ Néi - Thñ ®« cña ViÖt Nam, lµ trung t©m v¨n hãa, kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ hai chi nh¸nh cßn l¹i cña C«ng ty n»m ë hai trung t©m du lÞch lín ë khu vùc phÝa nam cña ®Êt n­íc : TP. HCM vµ TP.§µ N½ng. Du kh¸ch ®Õn ViÖt Nam sÏ ®­îc C«ng ty chµo ®ãn trªn mäi miÒn cña ®Êt n­íc, sÏ ®­îc tham quan vµ thùc hiÖn môc ®Ých chuyÕn ®i cña m×nh mét c¸ch tèt ®Ñp. Tuy nhiªn, trªn ®Þa bµn c¸c thµnh phè: Hµ Néi, §µ N½ng, Hå ChÝ Minh cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ kh¸c. Do ®ã c«ng ty Asia Sun Travel cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, ®óng ®¾n ®Ó c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n. Sù kiÖn s¸t nhËp tØnh Hµ T©y vµo Tp. Hµ Néi nh»m më réng diÖn tÝch thµnh phè còng ®em l¹i c¬ héi tèt më réng ph¹m vi khai th¸c nguån tµi nguyªn du lÞch. Bëi lÏ, TØnh Hµ T©y( Nay gäi lµ Hµ Néi 2) cã nguån tµi nguyªn du lÞch phong phó. Lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch nghØ d­ìng nh­ khu nghØ d­ìng Ao Vua, hå Suèi Hai, du lÞch v¨n hãa t©m linh, tham gia vµo c¸c lÔ héi hoÆc tham quan nh÷ng ng«i chïa cæ kÝnh n¬i ®©y nh­ Qu¶ng Nghiªm Tù – ng«i chïa Tr¨m Gian, chïa H­¬ng, chïa ThÇy, chïa MÝa… Vµ du lÞch lµng nghÒ nh­ nghÒ lµm nãn lµng Chu«ng, nghÒ Kh¶m trai cña lµng Chuyªn MÜ, m©y tre ®an Phó vinh… Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong thµnh phè còng nh­ C«ng ty cã thªm c¬ héi tèt ®Ó lµm míi, chuyªn nghiÖp vµ ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thu hót kh¸ch du lÞch Inbound cña c«ng ty du lÞch Asia Sun Travel. 2.1. X©y dùng môc tiªu cña C«ng ty cho thÞ tr­êng kh¸ch inbound. §èi víi doanh nghiÖp, môc tiªu lµ nh÷ng chØ tiªu ®Æt ra trong t­¬ng lai, nã t­¬ng ®­¬ng c¸i ®Ých mµ doanh nghiÖp tù ®Æt ra. Víi mçi doanh nghiÖp dùa vµo nguån lùc, ®iÒu kiÖn kinh doanh, thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, c¬ héi kinh doanh mµ ®Æt ra nh÷ng môc tiªu cô thÓ, thiÕt thùc cho doanh nghiÖp. §Ò ra mét môc tiªu ph¶i dùa trªn sù ph©n tÝch nh÷ng nguån lùc cña doanh nghiÖp, ph©n tÝch nh÷ng xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh vµ trong khu vôc thêi gian tíi, mÆt kh¸c cÇn ph¶i so s¸nh, nghiªn cøu c¸c dèi thñ c¹nh tranh trªn ®Þa bµn vµ trong khu vùc. C«ng ty Asia Sun Travel cã ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn chuyªn nghiÖp, cã tr×nh ®é, nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm. Bªn c¹nh ®ã, hä cã nh÷ng mèi quan hÖ lµm ¨n uy tÝn l©u dµi trªn thÞ tr­êng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nh­ ®Æt chç nhµ hµng, ®Æt chç kh¸ch s¹n, ®Æt xe, ®Æt vÐ tµu ®Æc biÖt lµ vÐ m¸y bay, xin cÊp visa, hé chiÕu, kinh doanh l÷ hµnh, kinh doanh vËn chuyÓn... Tuy nhiªn, trong bµi chØ ®Ò cËp ®Õn m¶ng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam cña c«ng ty Asia Sun Travel ®Æc biÖt chØ ®Ò cËp ®Õn môc tiªu trong kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng( inbound). Cô thÓ : Môc tiªu cô thÓ cña C«ng ty du lÞch cæ phÇn trong n¨m 2009 sÏ lµ ®ãn tiÕp 9000 l­ît kh¸ch tõ c¸c c«ng ty göi kh¸ch hoÆc mua trän ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty trong thêi gian ®i du lÞch t¹i ViÖt Nam. C«ng ty vÉn duy tr× thÞ tr­êng kh¸ch trong khèi Asian, Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng. §©y lµ thÞ tr­êng cã khèi l­îng kh¸ch dåi dµo, th­êng xuyªn vµ kh¸ æn ®Þnh. Do héi nhËp kinh tÕ, nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n sÏ ®Õn Viªt Nam t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­, kinh doanh. Trong vµi n¨m tíi, c«ng ty sÏ chó träng h¬n n÷a thÞ tr­êng nµy, nh»m giµnh l¹i thÞ tr­êng hÊp dÉn nµy. §Èy m¹nh vµ më réng víi thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¢u (§«ng ¢u, T©y ¢u) vµ B¾c Mü (Mü vµ Canada) khu vùc nµy cã rÊt nhiÒu kh¸ch lµ ViÖt KiÒu, ®ã còng lµ ®èi t­îng kh¸ch hÊp dÉn. Tuy sè l­îng kh¸ch cña thÞ tr­êng kh¸ch nµy kh«ng nhiÒu b»ng khu vùc thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ khèi Asian, Ch©u ¸ nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch khu vùc nµy cã nhu cÇu cao, kh¶ n¨ng chi tr¶ cao nªn hiÖu qu¶ kinh doanh lín. §èi víi thÞ tr­êng Trung Quèc, mét thÞ tr­êng rÊt lín vµ tiÕp cËn tèt, nªn thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Thêi gian gÇn ®©y thÞ tr­êng kh¸ch Trung quèc cã sù suy gi¶m, tuy nhiªn C«ng ty sÏ cè g¾ng kh¾c phôc t×nh h×nh nµy vµ n©ng cao chÊt l­îng nh»m thu hót h¬n n÷a. Nh­ vËy thÞ tr­êng kh¸ch nµy vÉn lµ thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, thÞ tr­êng kh¸ch NhËt B¶n, Th¸i Lan còng lµ thÞ tr­êng ®øng thø hai ®em l¹i doanh thu cho C«ng ty trong thÞ tr­êng inbound thêi gian võa qua. Nªn thÞ tr­êng kh¸ch NhËt B¶n, Th¸i Lan còng lµ môc tiªu thø hai cña bé phËn Inbound. 2.2. N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cho C«ng ty vµ bé phËn Inbound HÇu hÕt c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty cã tr×nh ®é cao, tuæi ®êi kh¸ trÎ, vµ ngo¹i ng÷ tèt. nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn khèi l­îng c«ng viÖc mµ c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh nµy lµm lµ ®Æc biÖt lµ vµo c¸c th¸ng cao ®iÓm du lÞch. Do vËy, bé phËn nµy lu«n béc lé nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng viÖc khi chÞu ¸p lùc cao. Trong thêi gian tíi, ®Ó phôc vô môc tiªu më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty trong m¶ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng, C«ng ty cÇn båi d­ìng thªm cho c¸c c¸n bé, ®ång thêi tuyÓn thªm nh©n lùc lµm c«ng t¸c ®iÒu hµnh du lÞch. NhÊt thiÕt c¸n bé lµm c«ng t¸c ®iÒu hµnh tour ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc chuyªn ngµnh du lÞch vµ thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ TiÕng Anh. Ngoµi ra c«ng ty còng nªn sö dông c¸c chÝnh s¸ch l­¬ng, th­ëng tèt h¬n n÷a nh­ mét yÕu tè kÝch thÝch c¸ nh©n hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô, t¹o mèi tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n thi ®ua lao ®éng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, t¹o ra hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. Nh­ ®· nãi ë trªn, C«ng ty ch­a cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn, nhÊt lµ nh÷ng h­íng dÉn viªn g¾n bã chÆt chÏ víi C«ng ty. §éi ngò h­íng dÉn viªn lµm viÖc cho C«ng ty hiÖn nay phÇn lín lµ c¸c céng t¸c viªn, lµm hîp ®ång. Hä c«ng t¸c ë c¸c c¬ quan kh¸c nhau vµ thùc hiÖn nhiÖm vô h­íng dÉn khi c«ng ty giao viÖc. Nh­ vËy, trªn thùc tÕ C«ng ty ch­a cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn v÷ng m¹nh cho m×nh. Bªn c¹nh ®ã, phÇn lín, h­íng dÉn viªn cã thÓ nãi tiÕng Anh, tuy nhiªn sè tiÕng kh¸c nh­: Hµn Quèc, NhËt, Trung Quèc, vµ mét sè tiÕng kh¸c nh­ §øc, T©y Ban Nha… Cßn h¹n chÕ. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty. V× c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh th­êng s¾p xÕp lÞch h­íng dÉn do c¸c h­íng dÉn viªn chñ ®éng vÒ thêi gian, mÆt kh¸c viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng cña c¸c h­íng dÉn viªn lµ rÊt khã, sè Ýt h­íng dÉn viªn kh«ng chuyªn nghiÖp khi gÆp sù cè bÊt tr¾c, kh¶ n¨ng xö lý cña hä kh«ng tèt, khã võa lßng du kh¸ch. §Æc biÖt h­íng dÉn viªn l¹i lµ ®èi t­îng tiÕp xóc trùc tiÕp víi du kh¸ch, ®Ó l¹i Ên t­îng nhiÒu nhÊt v× vËy, uy tÝn cña C«ng ty gÇn nh­ do hä quyÕt ®Þnh. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh ®éi ngò h­íng dÉn viªn chuyªn nghiÖp, ®Æc biÖt lµ h­íng dÉn viªn c¸c thø tiÕng Ýt ®­îc chó träng mang tÝnh ®éc ®¸o, nh­ tiÕng Bå §µo Nha. C¸c h­íng dÉn viªn nhÊt thiÕt ph¶i qua tr­êng líp ®µo t¹o chÝnh qui vµ ®­îc cÊp thÎ h­íng dÉn viªn. C¸c h­íng dÉn viªn nµy ph¶i lµ ng­êi tËn t©m víi c«ng viÖc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, vµ cã t¸c phong chuyªn nghiÖp. Tr­íc m¾t khi ch­a cã thÓ cã mét ®éi ngò h­íng d©n viªn ®ñ v÷ng m¹nh, C«ng ty cÇn quan t©m, ®éng viªn l­¬ng th­ëng tèt h¬n cho c¸c céng t¸c viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, nh»m phôc vô kh¸ch ngµy mét tèt h¬n. 2.3. ¸p dông tèt c¸c ph­¬ng ph¸p khai th¸c thÞ tr­êng Thùc tÕ kinh doanh lu«n g¾n liÒn víi thÞ tr­êng, lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña méÜ mét doanh nghiÖp, bëi lÏ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× tæ chøc ®ã ph¶i cã mét vÞ trÝ vµ mét thÞ phÇn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng. §Ó x©y dùng ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh cho phï hîp trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, tÊt yÕu ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i ®­îc lµm mét c¸ch chu ®¸o, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. Do ®ã, ®èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ chñ ®éng ( Inbound) C«ng ty ho¹t ®éng ch­a tèt l¾m - ®em l¹i doanh thu vÒ l­ît kh¸ch thÊp nhÊt, chñ yÕu nghiªng sang thÞ tr­êng quèc tÕ bÞ ®éng( Outbound) do ®ã ch­a chó träng vµ quan t©m tíi thÞ tr­êng quèc tÕ Inbound. §Ó thùc hiÖn tèt trªn thÞ tr­êng nµy C«ng ty cã nhiÒu c¬ héi tèt nh­ nguån tµi nguyªn du lÞch dåi dµo, vµ tiÒm Èn. Mét bÒ dÇy lÞch sö v¨n hãa ch­a kÓ ®Õn nh÷ng vÞ thÕ kh¸c nh­ ®· giíi thiÖu ë phÇn 1 cña ch­¬ng vµ hiÖn t¹i cho dï thÞ tr­êng quèc tÕ inbound ®em l¹i doanh thu cho c«ng ty thÊp nhÊt so víi hai lo¹i kia nh­ng vÉn duy tr× sù t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn ®ã lµ mét lîi thÕ tèt cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸ch nµy. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc inbound cña C«ng ty cßn ch­a tèt tiÕp theo ®ã lµ bé phËn cßn béc lé nh÷ng yÕu kÐm trong tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch chñ yÕu do ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a tû mØ, céng thªm nh÷ng biÕn ®éng kh¸ch quan trªn thÕ giíi nh­: chiÕn tranh, l¹m ph¸t, dÞch bÖnh, thiªn tai trong thêi gian võa qua còng ®· g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi sè l­ît kh¸ch quèc tÕ cña C«ng ty. H¬n n÷a sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh trªn ®Þa bµn dÉn tíi c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn mäi mÆt. Víi nh÷ng thÞ tr­êng môc tiªu vµ vÞ trÝ ­u tiªn cña tõng thÞ tr­êng, C«ng ty nãi chung vµ Bé phËn Inbound nãi riªng cÇn nghiªn cøu chu ®¸o h¬n tõng thÞ tr­êng. C«ng ty nªn ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p ®Ó nghiªn cøu lµ: ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sè liÖu cã s½n vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra trùc tiÕp. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu cã s½n §èi víi ph­¬ng ph¸p nµy nªn ¸p dông ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng T©y ¢u vµ B¾c Mü. Nguån tµi liÖu cã thÓ thu thËp tõ s¸ch b¸o, t¹p chÝ kinh tÕ vµ chuyªn nghµnh trong vµ ngoµi n­íc, c¸c b¶n tin trªn ®µi b¸o hµng ngµy, c¸c b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan du lÞch nh­: Tæng côc du lÞch. §Æc biÖt lµ c¸c nguån tµi liÖu ®Æc biÖt vÒ c¸c th«ng tin nhu cÇu, së thÝch t©m lý, tr×nh ®é v¨n ho¸ x· héi ... cña kh¸ch quèc tÕ. MÆt kh¸c, c¸n bé nghiªn, ph©n tÝch th«ng tin ph¶i cã chuyªn m«n cao vµ dµy dÆn kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra trùc tiÕp CÇn sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng tr­íc m¾t cña m×nh, ®ã lµ thÞ tr­êng Trung Quèc, Th¸i Lan, Singapore, Hµn Quèc vµ mét sè n­íc §«ng Nam ¸ kh¸c. Víi ph­¬ng ph¸p nµy, C«ng ty míi dõng ë viÖc kh¶o s¸t thÞ tr­êng th«ng qua c¸c c¸n bé kh«ng chuyªn trong viÖc thu thËp th«ng tin nghiªn cøu thÞ tr­êng, mµ chØ th«ng qua ký kÕt hîp ®ång, th¨m dß thÞ tr­êng hoÆc tæ chøc nãi chuyÖn trong buæi tiÔn kh¸ch cuèi ch­¬ng tr×nh. V× vËy, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn s¬ sµi chÓnh m¶ng. Trong thêi gian tíi ngoµi viÖc cö c¸n bé ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n, C«ng ty nªn ¸p dông thªm viÖc th¨m dß ý kiÕn th«ng qua th­ pháng vÊn, ®iÖn tho¹i, phiÕu ®iÒu tra...Víi ®iÒu kiÖn C«ng ty hiÖn nay phiÕu ®iÒu tra lµ mét lùa chän tèi ­u. §Ó ¸p dông h×nh thøc nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu nghiÖp vô, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp phiÕu ®iÒu tra giao cho bé phËn Marketing thùc hiÖn, hoÆc cã thÓ sö dông lùc l­îng H­íng dÉn viªn. PhiÕu ®iÒu tra nªn ®­a trùc tiÕp cho kh¸ch trong buæi nãi chuyÖn tiÔn kh¸ch cuèi ch­¬ng tr×nh hoÆc cã thÓ göi kh¸ch s¹n mµ c«ng ty th­êng göi kh¸c. Víi h×nh thøc nµy c«ng ty sÏ thu ®­îc c¸c th«ng tin bæ Ých, phï hîp víi mong muèn. Tuy sè l­îng phiÕu ®iÒu tra thu l¹i kh«ng nhiÒu nh­ng, qua ®ã c«ng ty cã thÓ biÕt ®­îc c¶m nhËn, ph¶n øng cña du kh¸ch ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh vÒ mÆt chÊt l­îng, gi¸ c¶, ®iÒu g× khiÕn kh¸ch ch­a hµi lßng, ®iÒu g× lµm kh¸ch thÝch thó. Nãi chung, víi thÞ tr­êng Inbound, c«ng ty ph¶i t×m mäi c¸ch khai th¸c tèt h¬n n÷a thÞ tr­êngTrung Quèc, Th¸i Lan, §«ng Nam ¸. n¾m ®­îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch ë c¸c thÞ tr­êng ®ång thêi më réng ®Õn c¸c thÞ tr­êng míi. 2.4. Sö dông cã hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch Marketing hçn hîp. 2.4.1. chÝnh s¸ch s¶n phÈm §Ó cã ®­îc s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh cao, thu hót du kh¸ch, c«ng ty cÇn quan t©m tíi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ t¹o ra s¶n phÈm míi. * N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt l©u dµi, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã kinh nghiÖm tèt trong kinh doanh, quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ n©ng cao ®­îc uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, kh¼ng ®Þnh ®¼ng cÊp, ®ång thêi lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho c«ng ty më réng thÞ tr­êng, t¨ng doanh thu, t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. HÖ thèng s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay hÇu hÕt cã chÊt l­îng trung b×nh vµ chÊt l­îng cao. Nh»m vµo ®èi t­îng cã thu nhËp cao vµ trung b×nh. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, du kh¸ch sÏ chÞu khã chi tiªu nhiÒu h¬n khi ®i du lÞch, nªn c«ng ty cÇn chó träng nhiÒu h¬n vµo c¸c gãi s¶n phÈm chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh cao h¬n nh­ng ph¶i c©n ®èi ®­îc gi÷a nh÷ng lîi Ých mµ kh¸ch nhËn ®­îc víi sè tiÒn kh¸ch ph¶i tr¶. Cã nh­ vËy c«ng ty míi tr¸nh ®­îc nguy c¬ bÞ tôt hËu. Ngµy nay, c¸c s¶n phÈm du lÞch cña c¸c h·ng l÷ hµnh chñ yÕu lµ ch¾p nèi c¸c dÞch vô ®¬n lÎ theo trËt tù nhÊt ®Þnh. Do ®ã s¶n phÈm du lÞch quèc tÕ inbound cña C«ng ty cßn ®¬n ®iÖu, Ýt s¸ng t¹o, vµ c¸c ®iÓm ®Õn hÇu hÕt lµ ®iÓm ®Õn truyÒn thèng nh­: VÞnh H¹ Long, HuÕ, Héi An… trong khi trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh cña ®Êt n­íc lu«n qu¶ng b¸ nh÷ng s¶n phÈm du lÞch míi ë ®Þa ph­¬ng, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty Ýt quan t©m vµ ®Çu t­ cho qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t thÞ tr­êng inbound. Mµ chØ tËp trung vµo thÞ tr­êng outbound. VËy nªn, C«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ chi phÝ cho kh©u t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Ó cung cÊp ®­îc c¸c s¶n phÈm míi, c¸c dÞch vô chÊt l­îng cho c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch chÊt l­îng. Ch­¬ng tr×nh ph¶i ®­îc x©y dùng bµi b¶n chuyªn nghiÖp h¬n. §Ó cã dÞch vô kh¸ch s¹n chÊt l­îng cao, C«ng ty cã thÓ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch s¹n cã thø h¹ng trung vµ cao cÊp. Tõ ®ã cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu cao cÊp, còng nh­ c¸c nhu cÇu trung cÊp. ViÖc theo dâi thùc hiÖn c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n còng nªn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch s¸t sao h¬n, ®¶m b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty. Tr¸nh t×nh tr¹ng muèn gi¶m gi¸ cho tour l¹i ®æi kh¸ch s¹n cao cÊp b»ng nh÷ng kh¸ch s¹n trung cÊp ®iÒu nµy sÏ g©y mÊt uy tÝn cho c«ng ty. Víi dÞch vô nhµ hµng, ¨n uèng: C«ng ty nªn lùa chän nhµ hµng cã phong c¸ch phôc vô chuyªn nghiÖp, ®éi ngò phôc vô cã tay nghÒ, thùc ®¬n ®a d¹ng, hÊp dÉn. C«ng ty cßn ph¶i chó träng dich vô gi¶i trÝ nh­ biÓu diÔn ca móa nhac, v¨n nghÖ trong b÷a ¨n cña kh¸ch. Ngoµi ra C«ng ty cÇn th­êng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng c¸c mãn ¨n trong thùc ®¬n tèt h¬n n÷a. Phµn nµn cña kh¸ch vÒ mãn ¨n cÇn ®­îc xö lý mét c¸ch kÞp thêi ®Ó rót kinh nghiÖm cho lÇn sau. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: HiÖn t¹i C«ng ty ch­a cã xe ®Ó thùc hiÖn c¸c tour mµ C«ng ty ®· lËp lªn mµ vÉn ph¶i liªn kÕt víi c¸c c«ng ty vËn chuyÓn. Trong khi ®ã, chÊt l­îng vËn chuyÓn ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù an toµn, søc khoÎ, t©m lý cña du kh¸ch, do ®ã tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn c¶ hµnh tr×nh. V× thÕ, c«ng ty cÇn t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty vËn chuyÓn, tõ ®ã gîi nªn lßng nhiÖt t×nh cña ®éi ngò l¸i xe, vµ C«ng ty còng nªn xen kÏ c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ mang tÝnh v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng, nh­ ë cïng d©n, tham gia c¸c tËp tôc lÔ héi b¶n ®Þa… * §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi Do c¸c nhu cÇu vÒ du lÞch ngµy cµng ®a d¹ng, lu«n xuÊt hiÖn nh÷ng nhu cÇu míi, nªn viÖc ®a d¹ng ho¸, x©y dùng s¶n phÈm míi lµ yÕu tè gióp cho c«ng ty trë nªn hÊp dÉn h¬n víi kh¸ch hµng, lµm cho du kh¸ch muèn trë l¹i víi c«ng ty. §Æc biÖt hiÖn nay viÖc ®a d¹ng hãa vµ lµm míi s¶n phÈm lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt trong viÖc kh¾c phôc khã kh¨n cña ngµnh du lÞch. HiÖn nay, hÖ thèng s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®¬n ®iÖu, ch­a mang tÝnh ®ét ph¸ mét phÇn lµ do thiÕu kinh phÝ, dÞch vô du lÞch lÎ ch­a m¹nh. C«ng ty cÇn x©y dùng nhiÒu ch­¬ng tr×nh míi, t¹o sù ®a d¹ng cho s¶n phÈm inbound, nh÷ng s¶n phÈm nµy nªn x©y dùng h­íng vµo c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cña c«ng ty. VÝ dô nh­: - Du kh¸ch NhËt lµ ®èi t­îng kh¸ch kh¸ khã tÝnh trong lèi giao tiÕp vµ chän lùa s¶n phÈm, tiÕt kiÖm, ®ßi hái sù an toµn cao ë n¬i du lÞch, thÝch cã n¾ng , n­íc trong, biÓn ®Ñp.Thanh niªn NhËt th­êng thÝch ph­u l­u d©n d·. - Cßn du kh¸ch Mü rÊt hßa ®ång, quan t©m ®Õn an ninh trËt tù, thÝch th¨m quan nhiÒu n¬i trong mét chuyÕn ®i, thÝch th¨m quan vui ch¬i héi hÌ... Bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh cho kh¸ch quèc tÕ, C«ng ty cÇn chó ý c¸c ch­¬ng tr×nh phï hîp cho du kh¸ch ViÖt Nam du lÞch ë n­íc ngoµi. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy cÇn ph¶i cã thêi gian võa ph¶i trong ch­¬ng tr×nh, ph¶i cã nh÷ng ®iÓm th¨m quan ®Æc s¾c vµ nªn cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch võa kÕt hîp th¨m quan víi th¨m th©n. 2.4.2. ChÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ c¶ t¸c ®éng rÊt lín ®Ðn lùa chän cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt ®èi víi du kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp. Nªn gi¸ lµ yÕu tè ¶nh h­ëng lín ®Õn khèi l­îng b¸n, t¸c ®éng m¹nh ®Õn doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty. §Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh, thu hót kh¸ch vµ t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty cÇn sö dông chÝnh s¸ch gi¸ nh­ mét c«ng cô kÝch thÝch tiªu dïng. §èi t­îng kh¸ch cña C«ng ty hiÖn nay lµ kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh vµ cao. Do ®ã møc gi¸ ®èi víi kh¸ch cßn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh mua c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty. Møc gi¸ cña C«ng ty so víi c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh lín lµ rÊt c¹nh tranh. Tuy nhiªn, nh­ vËy vÉn ch­a ®ñ ®Ó C«ng ty lÊy ®ã lµm lîi thÕ. H¬n thÕ n÷a, t×nh h×nh l¹m ph¸t cµng lín, gi¸ c¶ cao nh­ hiÖn nay th× ng­êi tiªu dïng muèn ®i du lÞch ph¶i c©n nh¾c, ®¾n ®o rÊt kÜ l­ìng do ®ã ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh h¬n n÷a, tõ ®ã dÉn ®Õn gi¶m gi¸ b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch inbound. Tuy r»ng ®iÒu nµy kh¸ khã kh¨n bëi v× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c c«ng ty du lÞch quèc tÕ vÉn gi÷ gi¸ tour inbound bëi v× hiÖn nay thuÕ VAT vËn chuyÓn t¨ng lªn tõ 5% ®Õn 10%( ®Æc biÖt lµ c¸c chuyÕn ®­êng dµi nh­ ®i miÒn Trung, miÒn B¾c) tuy nhiªn vÉn ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn ®iÒu nµy v× ®Ó kh¾c phôc t×nh h×nh b©y giê chØ cßn c¸ch gi¶m gi¸ hoÆc lµm míi gi¸ tour mµ th«i. NÕu C«ng ty thùc hiÖn tèt ®­îc c¶ viÖc gi¶m gi¸, ®­îc c¶ viÖc lµm míi s¶n phÈm th× viÖc v­ît qua khã kh¨n tr­íc m¾t lµ ®iÒu dÔ dµng. Do ®ã, viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng sau cho chÝnh s¸ch gi¸ trë nªn hiÖu qña : + Th­êng xuyªn tham kh¶o gi¸ c¶ cña ®èi thñ c¹nh tranh, nghiªn cøu gi¸ c¶ cña hä ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp trong gi¸ c¶ cña m×nh. + Duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch, t×m ra nhµ cung cÊp du lÞch cã gi¸ thµnh thÊp vµ chÊt l­îng ®¶m b¶o. + Trong mét sè tr­êng hîp ®Ó thu hót kh¸ch hµng C«ng ty cÇn gi¶m lîi nhuËn mong muèn xuèng thÊp h¬n. Bëi v× nhiÒu khi víi møc gi¸ chØ chªnh lÖch 2-3USD/ ng­êi, C«ng ty còng bÞ mÊt tÝnh c¹nh tranh. + Mét ®iÒu liªn quan ®Õn gi¸ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc thu hót kh¸ch ®ã lµ tØ gi¸ Gi¸ c¸c Tour ®Õn ViÖt Nam vÉn tÝnh b»ng USD, mµ mét n¨m qua, c¸c ®ång tiÒn cña Indonesia, Th¸i Lan, Philippines, óc ®Òu bÞ mÊt gi¸ so víi USD nhiÒu h¬n ViÖt Nam. 2.4.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi Víi ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn t¹i, viÖc ¸p dông c¸c kªnh ph©n phèi t¹i c«ng ty du lÞch Asia Sun Travel lµ t­¬ng ®èi phï hîp. ViÖc b¸n s¶n phÈm hiÖn nay cña c«ng ty chñ yÕu lµ b¸n qua c¸c tæ chøc trung gian (c¸c h·ng göi kh¸ch) hoÆc qua mèi quan hÖ vËn dông ®­îc ph­¬ng ph¸p nµy th× s¶n phÈm ®­îc tiªu thô nhiÒu h¬n, nh­ng l¹i tån t¹i nh­îc ®iÓm lµ: - C«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng kiÓm so¸t ®­îc gi¸ mµ do tæ chøc trung gian b¸n cho kh¸ch, nªn cã thÓ tæ chøc trung gian sÏ lµm mÊt t¸c dông cña chiÕn l­îc vÒ gi¸ - Khi thÞ tr­êng cã biÕn ®éng vÒ gi¸, c«ng ty ph¶i tèn thêi gian vµ c«ng søc ®Ó ®µm ph¸n vÒ gi¸, do môc ®Ých lµ ®Èy m¹nh khèi l­îng hµng hãa b¸n ra vµ lîi nhuËn thu vµo. 2.4.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch ch­¬ng §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn t¹i, th«ng tin tõ qu¶ng c¸o cã t¸c dông thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu. Mét doanh nghiÖp sÏ kh«ng ph¸t triÓn, nÕu s¶n phÈm cña hä kh«ng ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn trªn thÞ tr­êng. Xem xÐt c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty du lÞch Asia Sun Travel qua ta thÊy: ho¹t ®éng qu¶ng c¸o kh«ng ®­îc th­êng xuyªn, nªn C«ng ty vÉn ch­a ®­îc chó träng trªn thÞ tr­êng, kinh phÝ ®Çu t­ vµo qu¶ng c¸o cßn ch­a xøng ®¸ng víi quy m«. V× vËy, ®Ó më réng quan hÖ víi c¸c h·ng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc, thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Æc lµ kh¸ch quèc tÕ, C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m n©ng cao h×nh ¶nh cña C«ng ty. + CÇn t¨ng thªm chi phÝ qu¶ng c¸o, khi cÇn cã thÓ sö dông ®Õn sù t­ vÊn cña c¸c C«ng ty qu¶ng c¸o. T¨ng c­êng h×nh thøc qu¶ng c¸o b»ng tËp gÊp, tËp s¸ch nhá, th­êng xuyªn ph©n ph¸t c¸c Ên phÈm nµy cho c¸c du kh¸ch khi cã dÞp nh­ kh¸ch ®Õn mua ch­¬ng tr×nh hoÆc giao dÞch t¹i c«ng ty. Khi ¸p dông h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy nªn cung cÊp mét sè th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch do C«ng ty x©y dùng. C¸c tê qu¶ng c¸o ®ã nªn ®­îc in lµm nhiÒu ®ît víi sè l­îng tuú theo ph¹m vi trong tõng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. C¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn lu«n cã sù ®æi míi vÒ h×nh thøc vµ phong phó vÒ néi dung. CÇn chó träng vÒ h×nh thøc t¹o ®­îc c¸c Èn phÈm sao cho ngang b»ng víi quèc tÕ. + ¸p dông ®Þnh kú c¸c biÖn ph¸p qu¶ng c¸o qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹i chóng, t¨ng c­êng mËt ®é xuÊt hiÖn trªn c¸c th«ng tin ®¹i chóng. Bªn c¹nh ¸p dông nh÷ng ph­¬ng thøc khÕch truyÒn thèng nªu trªn, th× hiÖn nay qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet ®ang phæ biÕn ®èi víi c¸c C«ng ty du lÞch cña n­íc ta. ¸p dông chiÕn l­îc marketing trùc tuyÕn ®­îc C«ng ty kh¾c phôc kh¸ tèt tuy nhiªn ngoµi viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm qua trang Wed cña m×nh C«ng ty còng nªn qu¶ng b¸ s¶n phÈm qua c¸c trang Wed phæ biÕn, c¸c trang Wed dµnh cho c¸c ®èi t­îng, løa tuæi kh¸ch hµng kh¸c trªn hÖ thèng kªnh th«ng tin ®iÖn tö, tªn tuæi vµ s¶n phÈm cña C«ng ty sÏ ®Õn tay nhiÒu ®èi t­îng tiªu dïng h¬n. 2.5. T¹o vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ Liªn kÕt víi c«ng ty du lÞch trong vµ ngoµi n­íc cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng cho sù ph¸t cña mét c«ng ty, nã phÇn nµo quyÕt ®Þnh c«ng ty cã thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng hay kh«ng. V× vËy viÖc ®Èy m¹nh, n©ng cao hiÖu qu¶ liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia vµ quèc tÕ ph¶i ®­îc ®Æt ra th­êng xuyªn. Muèn cã mét ch­¬ng tr×nh du lÞch hoµn thiÖn C«ng ty cÇn t¨ng c­êng më réng vµ duy tr× tèt c¸c mèi quan hÖ víi nhiÒu nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. C¸c mèi quan hÖ sÏ gióp C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc chi phèi gi¸ thµnh cña Tour ®ång thêi ®¶m b¶o ®­îc nguån cung cÊp dÞch vô æn ®Þnh, chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý vµ uy tÝn. MÆt kh¸c C«ng ty cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh ®Ó më réng ph¹m vi ho¹t ®éng. Ngoµi viÖc liªn kÕt víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm th× C«ng ty còng cÇn liªn kÕt víi c¸c ngµnh c«ng nhiÖp kh¸c, t¹o mèi quan hÖ víi c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÓm du lÞch trong ch­¬ng tr×nh cña m×nh. §Ó t¹o sù lín m¹nh cho C«ng ty, më réng thÞ tr­êng quèc tÕ, t¨ng c­êng nguån kh¸ch ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cña c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× C«ng ty cÇn hîp t¸c, liªn doanh víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi dùa trªn nguyªn t¾c t«n träng lîi Ých cña nhau, häc hái nhau, trao ®æi kinh nghiÖm, liªn doanh liªn kÕt t«n träng lÉn nhau. Vµ ®Æc biÖt cÇn t¹o mèi quan hÖ th©n mËt víi kh¸ch hµng th«ng qua h­íng dÉn viªn sÏ giíi thiÖu C«ng ty tíi kh¸ch hµng, vµ hä sÏ ®­a phiÕu ®¸nh gi¸ cho kh¸ch hµng ®ång thêi phiÕu ®¸nh gi¸ ®ã sÏ l­u l¹i tªn tuæi vµ ®Þa chØ cña kh¸ch hµng, do ®ã C«ng ty nªn göi nh÷ng th«ng tin vÒ s¶n phÈm míi, nh÷ng gãi khuyÕn m·i míi, tíi kh¸ch hµng vµ dµnh sù ­u ®·i cho nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c §èi víi nhµ n­íc vµ Tæng Côc Du LÞch ViÖt Nam HiÖn tr¹ng t×nh h×nh du lÞch thÕ giíi ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt l¹i cµng khã kh¨n h¬n khi n­íc ta míi ph¸t triÓn ngµnh nµy. Do ®ã em xin cã mét sè kiÕn nghÞ cña c¸c nh©n em nh»m môc ®Ých gãp phÇn cho c«ng cuéc gióp cho du lÞch n­íc nhµ v­ît qua khã kh¨n nµy vµ ph¸t triÓn theo ®óng h­íng: Thø nhÊt t¨ng c­êng ho¹t ®éng xóc tiÕn du lÞch ë trong vµ ngoµi n­íc b»ng c¸ch ®Çu t­ nguån nh©n s¸ch nhµ n­íc cho t×nh h×nh nµy. Tæng côc du lÞch cÇn ®Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn du lÞch cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc du lÞch träng ®iÓm nh­ trong khu vùc c¸c n­íc Asian, Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, Mü vµ mét sè n­íc trong khu vùc B¾c Mü vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh»m ®Þnh h­íng më réng quy m«. Thø hai, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng hiÖn nay cÇn qu¶ng b¸, qu¶ng c¸o m¹nh mÏ h¬n vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i lín mµ Tæng Côc Du LÞch ®· ®Ò ra, cïng víi qu¶ng b¸ thÕ m¹nh cña du lÞch ViÖt Nam mµ c¸c n­íc kh¸c kh«ng cã ®­îc nh­ : Du lÞch ViÖt Nam hiÖn lµ ®iÓm ®Õn an toµn vµ Ên t­îng víi t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, th¾ng c¶nh tù nhiªn vµ biÓn ®Ñp… KhuyÕn khÝch mµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh vµ l÷ hµnh quèc tÕ thùc hiÖn hµng lo¹t c¸c tour gi¶m gi¸ vµ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh míi l¹ víi gi¸ ­u ®·i cao nh»m thu hót kh¸ch trong t×nh h×nh hiÖn nay. Nhµ n­íc cÇn lµ cÇu nèi trung gian ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh: L÷ hµnh, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn chuyÓn b¾t tay liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c chuçi gi¶m gi¸ lín trong t×nh h×nh hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã cÇn rµ so¸t kiÓm tra hiÖn t­îng tiªu cùc cña c¸c du lÞch lµm nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch kÐm chÊt l­îng nh»m môc ®Ých thu hót kh¸ch lµm mÊt uy tÝn cña du lÞch ViÖt Nam TiÕn hµnh ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc cÊp Visa trong n­íc nhanh h¬n vµ ®óng lóc cho t×nh h×nh hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã cßn cã thñ tôc hµnh chÝnh ë ViÖt Nam phÇn lín cßn r­êm rµ phiÒn to¸i, g©y khã kh¨n cho ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh. KÝnh mong Tæng Côc phèi hîp víi Bé Ngo¹i Giao, bé C«ng An, Tæng côc H¶i Quan tiÕn hµnh söa ®æi, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, phÇn nµo gióp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ thuËn lîi h¬n trong kinh doanh, n©ng cao ®­îc søc c¹nh tranh C¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh cÇn chän gi¸ b»ng tiÒn VN§, gi¶m dïng USD trong ch­¬ng tr×nh gi¸ tour cña m×nh. §èi víi c«ng ty C«ng ty Du lÞch Asia Sun Travel lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nhËn ®­îc nhiÒu sù ñng hé tõ c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c tæ chøc du lÞch trªn thÕ giãi. §ã lµ mét tiÒn ®Ò thuËn lîi ®Ó c«ng ty tæ chøc kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. VËy kÝnh mong c«ng ty cæ phÇn du lÞch Asia Sun Travel, h·y lu«n ®æi míi trong ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ngõng häc hái, n©ng cao kinh nghiÖm qu¶n lý, kh«ng ngõng t×m kiÕm ý t­ëng hoµn chØnh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ ë ViÖt Nam nãi chung, hoµn chØnh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cña c«ng ty nãi riªng, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gióp cho du lÞch ViÖt Nam thªm v÷ng m¹nh, t¨ng uy tÝn, lßng tin cña b¹n bÌ n¨m ch©u vÒ ViÖt Nam, ®¸p l¹i sù mong mái cña nhµ n­íc vµ nh©n d©n. KÝnh mong C«ng ty lu«n ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng cho Tæng Côc Du LÞch, gãp phÇn cho du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, bÒn v÷ng vµ c«ng b»ng. KÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ bïng næ cña du lÞch trªn thÕ giíi, c¸c C«ng ty l÷ hµnh còng chøng tá vai trß cña m×nh trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp dÞch vô du lÞch. C«ng ty l÷ hµnh ra ®êi ®· gi¶i quyÕt ®­îc sù mÊt c©n ®èi gi÷a nhu cÇu cña du kh¸ch vµ kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô du lÞch cña c¸c nhµ cung cÊp. Ngµy nay, mét quèc gia muèn ph¸t triÓn du lÞch th× kh«ng thÓ thiÕu hÖ thèng C«ng ty l÷ hµnh ho¹t ®éng hïng m¹nh. C«ng ty cæ phÇn du lÞch Asia Sun Travel lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ë ViÖt nam. Trong qu¸ tr×nh h¬n s¸u n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh du lÞch vµ cña ®Êt n­íc. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ ®ãng vai trß chñ ®¹o, chiÕm mét tû träng lín trong tæng doanh thu cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕ cña C«ng ty th× ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕ Outbound m¹nh h¬n c¶, cßn ho¹t ®éng du lÞch Inbound tuy ho¹t ®éng nµy ®· ®­îc tËp trung thóc ®Èy nh­ng vÉn béc lé nh÷ng yÕu kÐm nh­ s¶n phÈm du lÞch cßn nghÌo nµn, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cßn cã sù trïng lÆp, kh¶ n¨ng vÒ thu hót kh¸ch, c¸c yÕu tè thóc ®Èy cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm du lÞch nh­ qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng, më réng thÞ tr­êng... cña C«ng ty cßn h¹n chÕ ë nhiÒu mÆt. Chuyªn ®Ò tæng hîp nµy tËp trung lµm râ mét sè vÊn ®Ò chung vÒ l÷ hµnh du lÞch, tÝnh chÊt vµ néi dung ho¹t ®éng cña mét tæ chøc hoÆc c«ng ty l÷ hµnh. §ång thêi, ph¶n ¸nh râ nÐt qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng, ph¸t triÓn, thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn du lÞch Asia Sun Travel trong nh÷ng n¨m qua... §Æc biÖt Chuyªn ®Ò tæng hîp muèn ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ dµnh riªng cho C«ng ty vµ bé phËn Inbound ®Ó tËp trung vµ t¨ng c­êng cho ho¹t ®éng thu hót kh¸ch du lÞch trong t×nh h×nh khã kh¨n chung cña ®Êt n­íc hiÖn nay ®ång thêi ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao s¶n phÈm thu hót kh¸ch du lÞch Inbound cña c«ng ty trong thêi gian hiÖn nay vµ s¾p tíi. §Ó C«ng ty trë thµnh mét C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ ph¸t triÓn toµn diÖn. Em xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng em. Sè liÖu vµ tµi liÖu trong bµi chuyªn ®Ò tæng hîp nµy trung thùc. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu do chÝnh em thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn h­íng dÉn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o 1. TS.NguyÔn V¨n M¹nh vµ tËp thÓ T¸c Gi¶ (2005): Qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh, ch­¬ng 2, 3, 4, 8. 2. TrÇn Ngäc Nam, TrÇn Huy Khang : Marketing du lÞch, Nxb Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ch­¬ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. NguyÔn V¨n §Ýnh, TrÇn ThÞ Minh Hoµ ( 2004): Gi¸o tr×nh Kinh tÕ du lÞch, Nxb Lao ®éng x· héi. 4. T¹p chÝ du lÞch ViÖt Nam (2006, 2007). 5. Tæng côc du lÞch ViÖt Nam, . 6. Trang ®iÖn tö : www. Vntourism.gov.vn. 7. C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Asia Sun Travel, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ba n¨m 2006- 2008, lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña c«ng ty,...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu á.doc