Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực 1

Lời mở đầu Kể từ khi Đảng và Nhà nước thực hiện đường lối đổi mới đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đã ổn định và có những tiến bộ vượt bậc. Sau một thời gian dài trì trệ trong nền kinh tế tự cung tự cấp, đến nay nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn và đã đạt được mức tăng trưởng khá cao. Các doanh nghiệp (quốc doanh và ngoài quốc doanh) đã có những sự thay đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát triển có được những điều này là do Đảng và Nhà nước ta không ngừng đưa ra những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Một quốc gia, một tổ chức hay một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có một đội ngũ lao động có đủ trình độ, năng lực, tay nghề để tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới khi mà nước ta đang gia nhập WTO, AFTA thì điều này càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết vì đội ngũ lao động này là những nhân tố quyết định đưa nền kinh tế nước nhà sớm hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, đội ngũ lao động nước ta nhìn chung còn tỏ ra khá yếu kém về nhiều mặt như: tay nghề kém, trình độ tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ còn hạn chế, năng suất lao động thấp Hoạt động quản lý nhân lực ở các doanh nghiệp thường chỉ mang tính hình thức thụ động. Lý do là do các doanh nghiệp chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự. Kết quả tất yếu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao do năng lực cán bộ công nhân viên chưa được khai thác một cách hợp lý, triệt để. Xuất phát từ những lý do trên và qua thực tế thực tập tại Công ty Điện lực 1 kết hợp với quá trình học tập tại trường, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trịnh Bá Minh tôi đã chọn đề tài luận văn : “ Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực 1”. Đây cũng là vấn đề mà Ban Giám đốc Công ty quan tâm hàng đầu.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g xuyªn chÆt chÏ víi nhau nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch chung cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc ®ång bé th«ng suèt vµ cã hiÖu qu¶. (Xem s¬ ®å 01) 1.3.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng 1.3.1.Gi¸m ®èc Lµ ng­êi l·nh ®¹o do Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam bæ nhiÖm, lµ ng­êi ra quyÕt ®Þnh tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o vµ thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1.3.2.V¨nphßng c«ng ty Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu v¨n b¶n cña C«ng ty vµ qu¶n trÞ c¬ quan cña C«ng ty. NhiÖm vô: -LËp lÞch c«ng t¸c hµng tuÇn, th¸ng, quý, n¨m cña l·nh ®¹o C«ng ty. -Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña C«ng ty theo yªu cÇu cña Ban Gi¸m ®èc -Ghi chÐp biªn b¶n, ra th«ng b¸o vÒ néi dung, kÕt luËn cña c¸c cuéc häp, héi nghÞ chung vµ c¸c cuéc lµm viÖc, tiÕp xóc cña l·nh ®¹o c«ng ty víi c¸c ®èi t¸c. 1.3.3.Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ x©y dùng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -Lµm ®Çu mèi tæng hîp, nghiªn cøu, x©y dùng, lËp vµ tr×nh duyÖt ph­¬ng h­íng môc tiªu, chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ trong tõng thêi kú cña toµn C«ng ty. X©y dùng vµ qu¶n lý: kÕ ho¹ch quü ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ x©y dùng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, kÕ ho¹ch c¶i t¹o n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn l­íi ®iÖn ph©n phèi. -Lµm ®Çu mèi lËp kÕ ho¹ch, ph©n bæ, theo dâi viÖc thùc hiÖn vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ nh÷ng nguån vèn kh¸c ®­îc sö dông cho c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng; lµm ®Çu mèi c©n ®èi, ®iÒu hoµ, ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn; theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vèn vµ c«ng t¸c gi¶i ng©n ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi qu¶n lý n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn cña C«ng ty; lÇm ®Çu mèi lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn ph©n bæ tµi s¶n cña C«ng t; lÇm ®Çu mèi phª duyÖt tiÕp nhËn, bµn giao, ®iÒu chuyÓn tµi s¶n, thiÕt bÞ theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý. -Lµm ®Çu mèi tr×nh duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­, danh môc kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng (c¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c) 1.3.4.Phßng tæ chøc c¸n bé Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y; c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty, qu¶n lý c¸n bé nh©n viªn c¬ quan C«ng ty. NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, x©y dùng, triÓn khai, thùc hiÖn vµ qu¶n lý m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, c¬ chÕ qu¶n lý toµn C«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý; lµm ®Çu mèi x©y dùng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, xÕp h¹ng doanh nghiÖp trong C«ng ty. -Nghiªn cøu, x©y dùng ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ho¹t ®éng cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng ®iÒu lÖ. -X©y dùng s¬ ®å c¸c chøc danh qu¶n lý, tiªu chuÈn c¸n bé vµ nghiªn cøu x©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸n bé -Nghiªn cøu , x©y dùng kÕ ho¹ch, quy chÕ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong C«ng ty. 1.3.5.Phßng kü thuËt Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt l­íi ®iÖn, ®­êng d©y, tr¹m biÕn ¸p, nguån diezel vµ thuû ®iÖn. -Biªn so¹n vµ Qu¶n lý c¸c quy tr×nh, ®Þnh møc, tiªu chuÈn kü thuËt; quy tr×nh vËn hµnh l­íi ®iÖn, thiÕt bÞ, thao t¸c, gi¶i quyÕt c¸c sù cè; qu¶n lý c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vÒ nhµ m¸y ®iÖn, l­íi ®iÖn vµ hÖ thèng ®iÖn. -Lµm ®Çu mèi lËp vµ h­íng dÉn lËp danh môc, duyÖt ph­¬ng ¸n kü thuËt, b¸o c¸o kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt, thÈm tra vµ duyÖt dù to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a lín theo quy chÕ cÊp qu¶n lý; theo dâi tiÕn ®é, chÊt l­îng, khèi l­îng c«ng viÖc, kiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c h¹ng môc, tham gia c«ng t¸c nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a lín. 1.3.6.Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh, h¹ch to¸n toµn C«ng ty vµ qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n c¬ quan c«ng ty NhiÖm vô: -Lµm ®Çu mèi lËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh- tÝn dông toµn C«ng ty; giao kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn sau khi duyÖt; qu¶n lý vµ kiÓm tra thùc hiÖn. -Qu¶n lý c¸c nguån quü vµ vèn toµn C«ng ty -Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trong toµn C«ng ty; lµm ®Çu mèi thÈm tra b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trùuc thuéc tr×nh Tæng C«ng ty phª duyÖt. 1.3.7.Phßng vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t­ hµng quý, n¨m; lËp ®¬n hµng chung cña C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi chuÈn bÞ hå s¬ vµ thù hiÖn mêi thÇu,®Êu thÇu vµ lËp hîp ®ång kinh tÕ mua s¾mvËt t­ thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c söa ch÷a lín vµ vËt t­ dù phßng. -Qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn tiÕp nhËn vµ cung øng vËt t­, thiÕt bÞ thuéc diÖn C«ng ty qu¶n lý; lµm ®Çu mèi qu¶n lý, ®iÒu phèi vËt t­ thiÕt bÞ trong néi bé C«ng ty.. 1.3.8.Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, ®êi sèng x· héi cña C«ng ty. NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, x©y dùng cac h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc lao ®éng khoa häc trong C«ng ty ; c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng -LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n vÒ nhu cÇu lao ®éng, x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. -LËp kÕ ho¹ch c¶i hµng n¨m kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c c¶i thiÖn ®êi sèng, n©ng cao phóc lîi tËp thÓ , ph¸t triÓn x· héi toµn C«ng ty bao gåm viÖc ®i l¹i, ¨n ë, vui ch¬i gi¶i trÝ… 1.3.9.Phßng qu¶n lý x©y dùng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chñ ®Çu t­ vµ qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -H­íng dÉn theo dâi, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng thuéc s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn trong toµn C«ng ty theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý. -Lµm ®Çu mèi kiÓm tra c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng toµn C«ng ty,theo dâi ®«n ®èc tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng cña C«ng ty, nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh l­íi ®iÖn ®­a vµo vËn hµnh, gi¶i quyÕt c¸c viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch ®iÖn. -Lµm ®Çu mèi thÈm tra, thÈm ®Þnh, tr×nh duyÖt c¸c ®Ò c­¬ng kh¶o s¸t, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ ®Ò c­¬ng kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. 1.3.10.Phßng kinh doanh Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kinhd oanh ®iÖn n¨ng, dÞch vô kh¸ch hµng ®iÖn vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®iÖn n¨ng n«ng th«n. NhiÖm vô: -LËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n vÒ ®iÖn th­¬ng phÈm, ph¸t triÓn kh¸ch hµng ®iÖn, gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n, gi¸ mua ®iÖn ®Çu nguån cña Tæng C«ng ty, doanh thu tiÒn ®iÖn, thu nép tiÒn ®iÖn vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®Ó tr×nh Tæng C«ng ty phª duyÖt. Tæ chøc theo dâi , kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. -TÝnh to¸n , qu¶n lý s¶n l­îng ®iÖn n¨ng mua, giao, nhËn gi÷a C«ng ty víi Tæng C«ng ty víi c¸c §iÖn lùc, víi c¸c C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn vµ víi c¸c ®¬n vÞ b¸n ®iÖn ngoµi C«ng ty. 1.3.11.Phßng thanh tra an toµn Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong C«ng ty. NhiÖm vô: -C«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng lôt b·o vµ m«i tr­êng lµm viÖc, 1.3.12.Phßng thanh tra b¶o vÖ Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Giam ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c th¹nh tra. B¶o vÖ vµ ph¸p chÕ trong toµn c«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ ch­c thùc hiÖn thanh tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt trong C«ng ty viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­¬c, quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý, quy ®Þnh cña C«ngt y -Lµm ®Çu mèi qu¶n lý, chØ ®¹o vµ kiÓm tra cac ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn s¶n xuÊt, b¶o vÖ tµi s¶n vµ an ninh trËt tù. -T­ vÊn ph¸p lý vµ phæ biÕn ph¸p luËt, triÓn khai ®«n ®«c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh lliªn quan. 1.3.13.Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c ®èi ngo¹i, hîp t¸c quan hÖ kinh tÕ víi n­íc ngoµi. NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt cac chñ tr­¬ng, ph­ong h­íng, kh¶ n¨ng hîp t¸c quèc tÕ vµ ho¹ ®éng ®èi ngo¹i cña C«ng ty. -Nghiªn cøu th¨m dß thÞ tr­êng, gi¸ c¶ quèc tÕ , t×m hiÓu ®èi t¸c , kh¶ n¨ng hîp t¸c, liªn doanh, c¸c nhµ s¶n xuÊt cung cÊp...®Ì xuÊt viÖc hîp t¸c, liªn doanh vµ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cã vèn v©y n­íc ngoµi. 1.3.14.Phßng ph¸t triÓn kinh doanh Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh ®a ngµnh nghÒ. NhiÖm vô -LËp kÕ ho¹ch c¸c dù ¸n ®Çu t­, ph¸t triÓn ®a ngµnh nghÒ, x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn võa vµ nhá, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, viÔn th«ng... -Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c dù ¸n kinh doanh kh¶ thi, khai th¸c qu¶n lý vËn hµnh c¸c nhµ m¸y tuû ®iÖn võa vµ nhá, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt vËt liÖu ®iÖn... 1.3.15.Phßng thi ®ua tuyªn truyÒn Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, c«ng t¸c truyÒn thèng trong C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n vÒ c«ng t¸c thi ®u khen th­ëng vµ tuyªn truyÒn qu¶n c¸o; s­u tÇm , thu thËp, tæ chøc l­u gi÷ b¶o qu¶n c¸c t­ liÖu hiÖn vËt liªn quan ®Õn lÞch sö, truyÒn thèng cña C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi x©y dùng c¸c quy chÕ, quy ®Þnh vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ thi ®ua khen th­ëng. Tæng hîp vµ thÈm tra hå s¬ cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch do c¸c ®¬n vÞ ®Ò nghÞ theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý tr×nh Héi ®ång thi ®ua C«ng ty xÐt duyÖt. 3.1.16.Phßng qu¶n lý ®Êu thÇu Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu trong toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -ThÈm tra tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, mo×­ thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu , kÕt qu¶ xÐt thÇu c¸c gãi thÇu. -Tham gia tæ chuyªn gia xÐt thÇu, tr×nh kÕt qu¶ xÐt thÇu ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Tæng C«ng ty. -Tæ chøc biªn so¹n c¸c quy ®Þnh, c¸c tµi liÖu h­íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu trong C«ng ty. 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty §iÖn lùc 1. 2.1.C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu C«ng ty §iÖn lùc 1 lµ DNNN, h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam cã nhiÖm vô ph©n phèi kinh doanh ®iÖn n¨ng trªn ®Þa bµn 25 tØnh miÒn B¾c vµ B¾c Trung bé. C«ng ty §iÖn lùc 1 chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn n¨ng. C«ng ty lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc kinh doanh ®iÖn n¨ng mµ C«ng ty cßn kinh doanh thªm lo¹i h×nh du lÞch kh¸ch s¹n vµ t­¬ng lai sÏ kinh doanh thªm m¹ng ®iÖn tho¹i dµnh cho ngµnh ®iÖn. Do kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn hµng n¨m C«ng ty cã rÊt nhiÒu hîp ®ång b¸n ®iÖn gi¸ trÞ s¶n l­îng ®iÖn nhê ®ã kh«ng ngõng t¨ng lªn gióp C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn ®êi sèng CBCNV ®­îc æn ®Þnh. 2.2.T×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty Nh×n vµo b¶ng d­íi ®©y ta thÊy nguån vèn cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh gi÷a c¸c n¨m. Tæng vèn n¨m 2002 lµ 1.105.130 triÖu ®ång nh­ng sang n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 1.456,30 triÖu ®ång t¨ng kho¶ng 1,3% so víi n¨m 2002 trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng 1,25% , vèn cè ®Þnh t¨ng 1,37% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 tæng nguån vèn 1.875.927 triÖu ®ång t¨ng 1,17% so víi 2003 vèn l­u ®éng t¨ng , vèn cè ®Þnh t¨ng 1,38% so víi 2003. BiÓu 2: t×nh h×nh sö dông vèn C«ng ty §V: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2002 2003 2004 So s¸nh (%) 2003/2002 2004/2003 Tæng vèn 3.508.596 4.350.300 5.273.920 123,9 121 Vèn l­u ®éng 1.423.850 2.230.112 2.978.424 125 117 Vèn cè ®Þnh 2.084.746 2.120.188 2.295.496 137 138 2.3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nh×n vµo b¶ng 3 ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l­îng n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 vµ doanh thu tiªu thô t¨ng. N¨m 2004 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ 10.086 tr kwh t¨ng so víi n¨m 2003 vµ doanh thu tiÒn ®iÖn t¨ng BiÓu ®å 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty stt chØ tiªu ®vt 2002 2003 2004 So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 Møc chªnh Tû lÖ % Møc chªnh Tû lÖ % 1 Gi¸ trÞ TSL Tr k Wh 7.872 9.052 10.086 1.180 114,9 1.034 112 2 Doanh thu Tû ®ång 5.052.0 5.883.00 6.673.00 831 116 790 134 3 Lîi nhuËn Tû ®ång 187 215 250 28 115 35 116 4 Nép NSNN Tû ®ång 356,67 429,55 447 72,88 1,2 17,45 1,04 5 Tæng VKD Tû ®ång 3.508.596 4.350.300 5.273.920 841.704 123,9 923.620 121 6 Vèn L§ Tû ®ång 1.423.850 2.230.112 2.978.424 806.262 156 748.312 133,5 7 Vèn cè ®Þnh Tû ®ång 2.084.746 2.120.188 2.295.496 35.442 101,7 175.308 108,2 8 Tæng L§ Ng­êi 19.039 19.789 20.573 750 3,9 784 3,9 9 TiÒn l­¬ng BQ 1000®/ng/th 1.694 1.861 1.954 167 9,8 93 4,9 10 NSL§ Tû ®ång 0,266 0,297 0,324 0,31 111,7 0,27 109 11 LN/DT §ång 0,037 0,036 0,037 -0,001 0,97 0,001 1,02 12 LN/VKD §ång 0,16 0,14 0,13 -0,02 0,86 -0,01 0,88 13 Vßng quay VL§ Vßng 0.346 0,312 0,312 -0,034 109 0 100 2.3.1.ChØ tiªu lîi nhuËn trªn doanh thu ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh C«ngty thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cµng t¨ng. N¨m 2002 cø mét ®ång doanh thu th× C«ng ty thu ®­îc 0,037 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 cø mét ®ång doanh thu C«ng ty thu ®­îc 0,036 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,001 ®ång so víi n¨m 2002. N¨m 2004 thu ®­îc 0,037 ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång doanh thu t¨ng 1,02% so víi n¨m 2003. 2.3.2.ChØ tiªu lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn bá ra trong mét n¨m th× C«ng ty ®­îc bao nhiªu lîi nhuËn. N¨m 2002 cø mét ®ång vèn bá ra C«ng ty thu ®­îc 0,16 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 mét ®ång vèn thu ®­îc 0,14 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,22 ® so víi n¨m 2002. N¨m 2004 C«ng ty thu ®­îc 0,13 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,01 ® so víi n¨m 2003. 2.3.4.ChØ tiªu tæng doanh thu trªn vèn l­u ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn l­u ®éng quay ®­îc bao nhiªu vßng trong kú: -N¨m 2002 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,346 vßng -N¨m 2003 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,312 vßng -N¨m 2004 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,312 vßng Qua mét sè chØ tiªu ph©n tÝch trªn ta thÊy trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng ®ã lµ doanh thu t¨ng, thu nhËp ng­êi lao ®éng còng t¨ng, ®êi sèng CBCNV trong C«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh. Môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ®©y lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña C«ng ty trong mét m«i tr­êng thay ®æi, tho¶ m·n nhu cÇu ®iÖn n¨ng cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng vµ ®é tin cËy ngµy cµng cao h¬n, thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi viÖc cung cÊp ®iÖn cho n«ng th«n vµ miÒn nói. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy c«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai nhiÒu dù ¸n c¶i t¹o m¹ng l­íi ®iÖn c¸c thµnh phè tõ c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi(ADB,WB,ODA,Thuþ §iÓn, Ph¸p) vµ vèn huy ®éng trong n­íc nh­: H¶i Phßng, Nam §Þnh, Th¸i Nguyªn….C¸c dù ¸n nµy nh»m hoµn thiÖn vµ hîp ®ång ho¸ hÖ thèng SCADA trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c -N©ng cÊp thiÕt bÞ cho trung t©m ®µo t¹o Quèc gia -§iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n theo sè liÖu 10/2003 cã 243/245 sè huyÖn(99%),4,657/5,275 sè x· (88%) vµ 5,460,861/6,187,728 sè hé n«ng d©n(88%) ®· cã l­íi ®iÖn quèc gia. -Tr¹m biÕn ¸p di ®éng 110/25 MVA -Cung cÊp ®iÖn cho biªn giíi Lµo 3.Thùc tr¹ng C«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n sù ë PC1 3.1.T×nh h×nh sö dông lao ®éng ë PC1 3.1.1.Ph©n bæ theo giíi tÝnh biÓu 5: ChØ tiªu 2002 2003 2004 Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % Tæng L§ 19.039 100 19.789 100 20.573 100 Nam 12.050 63,29 14.441 72,97 16,070 78,11 N÷ 6.989 36,71 5.348 27,03 4503 21,89 Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn n¨ng nªn sè lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao h¬n lao ®éng n÷, lao ®éng n÷ chñ yÕu phôc vô cho khèi v¨n phßng. N¨m 2002 sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 19039 ng­êi, sè lao ®éng nam lµ 12.050 ng­êi chiÕm 63,29% trong tæng sè lao ®éng, sè lao ®éng n÷ lµ 6989 ng­êi chiÕm 36,71% N¨m 2003 t¨ng thªm 750 ng­êi trong tæng sè lao ®éng, n©ng sè lao ®éng lªn lµ 19789 ng­êi trong ®ã sè lao ®éng nam lµ 14.441 ng­êi t­¬ng øng víi 72,97%, lao ®éng n÷ lµ 5.348 ng­êi chiÕm 27,03% N¨m 2004 tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty lµ 20.573 ng­êi t¨ng thªm 784 ng­êi so víi 2003, trong sè ®ã lao ®éng nam lµ 16.070 ng­êi chiÕm 78,11% vµ sè lao ®éng n÷ lµ 4503 ng­êi chiÕm 21,89%. 3.1.2.Ph©n bæ theo tr×nh ®é biÓu 6: ChØ tiªu 2002 2003 2004 Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % Tæng sè L§ 19.039 100 19.789 100 20573 100 §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 6.050 31,77 6400 32,34 6.773 32,92 Cao ®¼ng vµ trung cÊp 10.175 53,44 10.655 53,84 11.021 53,57 L§ phæ th«ng 2.814 14,79 2.734 13,82 2.779 13,51 C¨n cø vµo b¶ng trªn ta thÊy tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty t¨ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®ång ®Òu qua c¸c n¨m -Tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc: Sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµm viÖc chñ yÕu ë c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ngµy cµng t¨ng lªn. Cô thÓ n¨m 2002 sè nh©n viªn lµm viÖc ë khèi phßng ban lµ 6050 ng­êi vµ t¨ng lªn 6400 ng­êi vµo n¨m 2003 chiÕm 32,34% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2004 t¨ng thªm 373 ng­êi n©ng sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 6773 ng­êi chiÕm 32,92% sè lao ®éng toµn c«ng ty -Tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp: §©y lµ sè lao ®éng chiªm phÇn lín trong sè lao ®éng toµn c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®iÖn. L­îng lao ®éng nµy ®­îc c«ng ty ®µo t¹o vµ tuyÓn thªm qua c¸c n¨m do ®©y lµ sù cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn l­îng lao ®éng nµy ®­îc tuyÓn chän mét c¸ch kh¾t khe ngoµi viÖc hä ph¶i giái chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao hä cßn ph¶i cã kiÕn thøc hiÓu biÕt s©u réng vÒ c¸ch phßng tr¸nh nh÷ng sù cè cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. N¨m 2002 sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 10.175 ng­êi chiÕm 53,44% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 sè lao ®éng nµy lµ 10.655 ng­êi t¨ng 480 ng­êi so víi n¨m 2002 t­¬ng ®­¬ng víi 53,84% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2004 t¨ng thªm 366 ng­êi n©ng sè lao ®éng nµy lªn lµ 11.021 ng­êi chiÕm 53,57% sè lao ®éng toµn c«ng ty. - Lao ®éng phæ th«ng: N¨m 2002 sè lao ®éng phæ th«ng lµ 2.814 ng­êi chiÕm 14,79% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 sè lao ®éng nµy gi¶m 80 ng­êi cßn 2.734 ng­êi chiÕm 13,82 % sè lao ®éng toµn c«ng ty lý do lµ Kh¸ch s¹n §iÖn lùc do c«ng ty qu¶n lý t¹m thêi kh«ng ho¹t ®éng ®Ó x©y l¹i nªn sè lao ®éng nµy buéc ph¶i th«i viÖc. N¨m 2004 t¨ng thªm 45 ng­êi so víi n¨m 2003 do cã mét sè phßng trong kh¸ch s¹n ®· x©y song nªn c«ng ty tuyÓn thªm mét sè lao ®éng míi ë ngoµi cßn mét sè kh¸c th× lµ lao ®éng cò ®· tõng lµm ë kh¸ch s¹n vÒ lµm tiÕp, n©ng sè lao ®éng nµy lªn 2779 ng­êi chiÕm 13,51% sè lao ®éng toµn c«ng ty. 3.1.3. Ph©n bæ theo ®é tuæi Ph©n bæ theo ®é tuæi trong C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng v× ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n ra th× ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc ph¶i cã sù phï hîp gi÷a c«ng viÖc ®­îc giao víi ®é tuæi cña m×nh BiÓu 7: c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi §é tuæi 2002 2003 2004 Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % Tæng sè L§ 19.039 100 19.789 100 20.573 100 §é tuæi 20-35 9.689 50,9 10.335 52,22 10.861 52,79 §é tuæi 36-50 8.249 43,33 8.504 42,97 8862 43,07 §é tuæi 51-65 1.101 5,78 950 4,81 850 4,14 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu lao ®«ng theo ®é tuæi cña C«ng ty §iÖn lùc 1 ®­îc chia thµnh 3 ®é tuæi -Lao ®éng trÎ tuæi ®êi tõ 20-35: Do c«ng ty lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh nªn sè lao ®éng trÎ chiÕm tû träng cao vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. §©y lµ mét yÕu tè thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho líp trÎ nµy. Cô thÓ n¨m 2002 lµ 9689 ng­êi chiÕm 50,9% sã lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 lµ 10.335 ng­êi chiÕm 52,22% sè lao ®éng toµn c«ng ty. Vµ n¨m 2004 t¨ng thªm 526 ng­êi so víi n¨m 2003 n©ng tæng sè lao ®éng ë ®é tuæi nµy lªn lµ 10.861 ng­êi chiÕm 52,79% sè lao ®éng toµn c«ng ty -Lao ®éng trung niªn ®é tuæi tõ 36-50: PhÇn lín lao ®éng ë tuæi nµy hä ®· cã kinh nghiÖm vÒ c¶ tuæi ®êi lÉn tuæi nghÒ. Lao ®éng nµy còng dÇn t¨ng nhÑ qua c¸c n¨m cô thÓ n¨m 2002 lµ 8249 ng­êi sang n¨m 2003 lµ 8504 ng­êi t¨ng thªm 255 so víi n¨m tr­íc. N¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 8862 ng­êi t¨ng thªm 238 ng­êi so víi n¨m 2003 vµ chiÕm 43,07% loa ®éng toµn c«ng ty. -Lao ®éng giµ ®é tuæi tõ 51-65: L­îng lao ®éng ë ®é tuæi nµy cã xu h­íng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m do cã ng­êi vÒ h­u, cã ng­êi xin vÒ sím tr­íc thêi h¹n, èm ®au, bÖnh tËt… n¨m 2002 sè lao ®éng nµy lµ Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ líp lao ®éng cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng viÖc v× vËy Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch nhê hä ®µo t¹o truyÒn ®¹t l¹i kinh nghiÖm cho líp trÎ míi vµo. §ã sÏ lµ mét yÕu tè rÊt thuËn lîi cho C«ng ty trªn ®µ ph¸t triÓn. 3.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty §iÖn lùc 1 Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ®èi víi c¸c DNVN hiÖn nay ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nh©n sù. Nãi ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ng­êi ta nghÜ ngay ®Õn viÖc: ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù, tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, qu¶n lý l­¬ng th­ëng hÖ thèng ®·i ngé, c«ng t¸c an toµn lao ®éng…Trong khu«n khæ bµi viÕt em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: 3.2.1.C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù Gièng nh­ ë mét sè doanh nghiÖp kh¸c ë ViÖt Nam, víi C«ng ty §iÖn lùc 1 viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh trung vµ dµi h¹n cßn ch­a ®­îc chó ý l¾m. §Õn nay C«ng ty hÇu nh­ chØ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù trong mét n¨m. Do vËy c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù th­êng ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi n¨m, khi tæng kÕt cho n¨m võa qua vµ lËp kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. §Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc, C«ng ty th­êng dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña n¨m tíi trªn c¬ së ®ã c©n ®èi l¹i lùc l­îng lao ®éng s·n cã, x¸c ®Þnh xem thõa thiÕu bao nhiªu ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Th«ng th­êng, sè l­îng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c phßng ban Ýt cã sù thay ®æi. Do ®ã C«ng ty Ýt chó ý ®Õn viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu cho bé phËn nµy chØ khi nµo cã ai ®ã ®Õn tuæi vÒ h­u hoÆc èm ®au do mét viÖc g× ®ã kh«ng thÓ lµm tiÕp ®­îc th× C«ng ty míi tuyÓn thªm ng­êi thay thÕ vÞ trÝ ®ã. Lao ®éng ë C«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu ë bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng cho bé phËn nµy dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m ®ã ®Ó x¸c ®Þnh sè nh©n sù cÇn thiÕt. Do n¨m võa qua, C«ng ty cã tróng thÇu mét sè c«ng tr×nh thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn nh­ kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm §«ng 3 vµ 4, Hè H« vµ Seo- Chung- H« hîp t¸c víi Hµn Quèc nªn sè l­îng c«ng nh©n võa qua còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó theo kÞp tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. Nh­ vËy, cã thÓ nãi c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. §Æc biÖt lµ viÖc ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù trung vµ dµi h¹n. Thùc tr¹ng nµy ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao lµ ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh trong ®ã cã chiÕn l­îc vÒ con ng­êi theo h­íng chñ ®éng th× míi ®¶m b¶o ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3.2.2.TuyÓn dông, bè trÝ sö dông lao ®éng ë C«ng ty §iÖn lùc 1 Con ng­êi lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®èi víi bÊt kú mét tæ chøc nµo ®Ó nã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, sù thÊt b¹i hay thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp dï lín hay nhá ®Òu phô thuéc vµo n¨ng lùc vµ hiÖu suÊt cña ng­êi lao ®éng. Do vËy mµ kh©u tuyÓn dông rÊt quan träng, trong tuyÓn dông nhµ qu¶n lý cÇn c¨n cø vµo c¸c lo¹i c«ng viÖc, sè l­îng vµ tr×nh ®é cô thÓ cña tõng ng­êi. Giíi thiÖu c«ng viÖc vµ nh÷ng yªu cÇu c«ng viÖc cho tõng ng­êi dù tuyÓn, ®ång thêi cã nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ nh÷ng kh¶ n¨ng cÇn cã cña hä. §ã chÝnh lµ nguyªn t¾c tuyÓn chän b×nh ®¼ng, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12/2004, C«ng ty cã 20.573 lao ®éng, ®èi víi mét DNNN th× ®©y lµ mét con sè kh«ng nhá do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù Ýt nhiÒu bÞ xao nh·ng vµ qu¶n lý ch­a cã hiÖu qu¶ l¾m. ThÓ hiÖn râ nhÊt ë ®iÒu nµy ®ã lµ ®éi ngò c¸n bé tuy ®«ng song ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc, mét sè c¸n bé kh¸c l¹i ch­a cã kinh nghiÖm vµ cßn kh¸ bì ngì trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Lý do chÝnh lµ kh©u tuyÓn chon ch­a ®­îc quan t©m, dÉn ®Õn sè lao ®éng ®­îc tuyÓn chän ch­a cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Mét vÊn ®Ò kh¸ phæ biÕn hiÖn nay lµ C«ng ty chØ tuyÓn trong néi bé mµ kh«ng th«ng b¸o trªn bÊt kú ph­¬ng tiÖn th«ng tin nµo hoÆc cã th× còng chØ mang tÝnh h×nh thøc cßn sù thùc th× hay nhËn ng­êi trong c«ng ty hoÆc do quen biÕt. T×nh tr¹ng nµy dÉn ®Õn hiÖn t­îng lµ sè lao ®éng ®­îc nhËn vµo lµm rÊt Ýt ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù C«ng t¸c bè trÝ lao ®éng ®óng ng­êi ®óng viÖc còng kh«ng ®­îc hîp lý l¾m, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng ch­a cao. ë mét sè phßng ban cã qu¸ nhiÒu ng­êi nh­ng kh«ng ®ñ viÖc, ë mét sè phßng kh¸c l¹i l¹i thiÕu ng­êi thõa viÖc hoÆc n¬i rÊt cÇn nhiÒu kü s­ th¹c sü vÒ ngµnh ®iÖn nh­ nhµ m¸y th× l¹i qu¸ Ýt, n¬i th× thõa nh­ van phßng trªn Hµ Néi l¹i nhiÒu. §©y lµ sù mÊt c©n ®èi trong kh©u bè trÝ. Tuy vËy t×nh h×nh nµy còng ®­îc c¶i thiÖn trong hai n¨m gÇn ®©y. §Ò b¹t còng lµ vÊn ®Ò cßn kh¸ lóng tóng ë C«ng ty hiÖn nay, hÇu nh­ c¸n bé l·nh ®¹o ®­îc ®Ò b¹t trong C«ng ty ®Òu do quen biÕt. ë C«ng ty tuy r»ng cã nhiÒu CBCNV cã tr×nh ®é ®¹i häc, hÇu nh­ hä ch­a cã kinh nghiÖm nh­ng do quen biÕt hä ®· nhanh chãng lªn ®­îc nh÷ng vÞ trÝ qu¶n lý. T×nh tr¹ng nµy dÉn ®Õn nhiÒu chØ thÞ, chñ tr­¬ng cña cÊp trªn giao cho cÊp d­íi kh«ng ®­îc thùc hiÖn cô thÓ hoÆc trªn chØ ®¹o mét ®»ng d­íi lµm mét nÎo g©y cho ng­êi lao ®éng t©m lý kh«ng tèt, vµ lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty. 3.2.3.HÖ thèng l­¬ng th­ëng TiÒn l­¬ng ®­îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng nhËn d­îc tõ ng­êi sö dông lao ®éng cña hä thanh to¸n l¹i t­¬ng øng víi sè l­îng vµ chÊt l­îng mµ hä ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶ c¶i cho x· héi. ChÝnh s¸ch l­¬ng bæng hîp lý sÏ lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc han­g say h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. ChÝnh s¸ch long, th­ëng nh»m duy tr× cñng cè lao ®éng lµm viÖc t¹i C«ng ty bëi v× tiÒn l­¬ng lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ng­êi lao ®éng khi mµ ®ã lµ nguån thu nhËp chÝnh gióp hä nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh. Cã thÓ nãi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo chÝnh s¸ch tiÒn long lu«n lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi vµ ®­îc quan t©m hµng ®Çu bëi dï doanh nghiÖp cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp nh­ng nÕu chÝnh s¸ch tiÒn long kh«ng phï hîp sÏ g©y cho ng­êi lao ®éng t©m lý lo l¾ng, kh«ng yªn t©m vÒ cuéc sèng cña b¶n th©n hä vµ gia ®×nh. TÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng h«ng cao. ChÕ ®é l­¬ng, th­ëng, phô cÊp cña PC1 do Gi¸m ®èc c¨n cø trªn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, quü l­¬ng, th­ëng hµng n¨m vµ ®­îc chÊp thuËn bëi Héi ®ång xÐt th­ëng do Gi¸m ®èc chØ ®Þnh. L­¬ng BQ = (Hs+ Htn)*NCtt*Ltt+Pc 26 Hs: HÖ sè l­¬ng Htn: HÖ sè tr¸ch nhiÖm Ltt: L­¬ng tèi thiÓu NCtt: Ngµy c«ng thùc tÕ Pc: Phô cÊp VÝ dô: TÝnh l­¬ng b×nh qu©n cña nh©n viªn v¨n phßng cã hÖ sè l­¬ng 4,98, hÖ sè tr¸ch nhiÖm 0,3. Møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 290.000®, ngµy c«ng 26 ngµy/th¸ng, phô cÊp 200.000® ¨n tr­a TL= (4,98 +0,3)*290.000 *26 +200.000 = 1.731.200 ® 26 §èi víi lao ®éng phæ th«ng nh­: QuÐt dän, lµm vÖ sinh, b¶o vÖ th× l­¬ng ®­îc tÝnh theo ngµy TLn=Sè ngµy lµm viÖc* tiÒn c«ng mét ngµy VÝ dô: C«ng nh©n quÐt dän vÖ sinh lµm viÖc 30 ngµy, tiÒn c«ng 20.000® /ngµy TLn= 30*20.000= 600.000® BiÓu 8: B¶ng l­¬ng BQ cña CNV trong PC 1 nh­ sau Stt ChØ tiªu §VT 2002 2003 2004 So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 Møc chªnh % Møc chªnh % 1 Doanh thu Tû ®ång 5.065.00 5.883.00 6.673.00 818,30 116 112,95 113 2 Tæng quü l­¬ng Tû ®ång 32.252 36.827 40.199 4.575 114 3.372 109 3 Tæng L§ Ng 19.039 19.789 20.573 750 104 784 103 4 L­¬ng BQ 1000/ng/th 1.694 1.861 1.954 167 109,8 93 105 5 NSL§ Tû ®ång 0,266 0,297 0,324 0,31 111,7 0,27 109 C¨n cø vµo b¶ng trªn ta thÊy: TiÒn l­¬ng cña CNV C«ng ty t¨ng theo sè lao ®éng. N¨m 2002 tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña mét c¸n bé lµ 1.694.000 ®/ th¸ng nh­ng ®Õn n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 1.954.000 ®/ th¸ng. Nh×n chung, víi møc l­¬ng nh­ vËy cuéc sèng cña CNV còng ®­îc c¶i thiÖn dÇn, tuy nhiªn trong thêi gian tíi C«ng ty vÉn ®ang cè g¾ng n©ng cao møc thu nhËp h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng ngµy cµng n©ng cao nh­ hiÖn nay. Nh×n chung, C«ng ty ®· ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng cã ®ñ viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh, yªn t©m c«ng t¸c, phôc vô tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ cña ngµnh. C«ng ty ®· ®æi míi quy chÕ qu¶n lý, ph©n phèi quü tiÒn l­¬ng, quü tiÒn th­ëng vµ quy chÕ tuyÓn dông. Th«ng qua viÖc ®æi quy chÕ míi ®· ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong tæ chøc bè trÝ sö dông lao ®éng hîp lý, tiÕt kiÖm ®ång thêi vËn dông thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? C¨n cø vµo NSL§ BQ n¨m ta cã thÓ thÊy mét CBCNV t¹o ra bao nhiªu gi¸ trÞ. Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy NSL§ cña C«ng ty lu«n t¨ng. Cô thÓ n¨m 2002 NSL§ BQ lµ 266 triÖu ®ång, sang n¨m 2004 lµ 324,35 triÖu ®ång. Sè liÖu trªn cho thÊy C«ng ty ®ang sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn nhê nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, t©m huyÕt g¾n bã víi C«ng ty. Ngoµi viÖc ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn søc khoÎ CBCNV. Trong n¨m 2004 C«ng ty ®· khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nhµ ®iÒu d­ìng t¹i SÇm S¬n, Cöa Lß, SaPa, Tam §¶o vµ Th¹ch BÝch ®Ó phôc vô 4.175 suÊt ®iÒu d­ìng. §iÒu ®ã ®· khiÕn CBCNV thùc sù phÊn khëi tù hµo vµ cã niÒm tin vµo C«ng ty. 3.2.4.C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng ®­îc c«ng ty hÕt søc quan t©m nh»m x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p ÷ng nh÷ng yªu cÇu míi trong xu thÕ ®æi míi cña ngµnh ®iÖn lùc trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh­ ®µo t¹o sau ®¹i häc, ®µo t¹o tËp trung dµi h¹n, ®µo t¹o t¹i chøc, ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o vµ båi huÊn ng¾n h¹n. Ngoµi ra theo ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ cña Tæng C«ng ty, c«ng ty ®· cö c¸c c¸n bé chuyªn m«n tham quan, trao ®æi häc tËp kinh nghiÖm t¹i c¸c c«ng ty ®iÖn lùc cña c¸c n­íc ASEAN. 3.2.5.C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng §©y lµ vÊn ®Ò ®­îc Ban l·nh ®¹o rÊt chó träng v× ®Æc ®iÓm C«ng ty lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi lao ®éng lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu. Hµng n¨m C«ng ty më c¸c líp båi d­ìng kiÕn thøc vÒ an toµn lao ®éng, trang thiÕt bÞ b¶o hé nh­: quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, mò b×nh cøu ho¶ vµ ®Æc biÖt trong c¸c nhµ m¸y ®Òu ®­îc d¸n c¸c ¸p phÝch ë nhiÒu n¬i thuËn lîi cho mäi ng­êi nh×n thÊy ®Ó nh¾c nhë CBCNV lao ®éng thËn träng. 3.2.6.Thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm, chÝnh s¸ch x· héi ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®­îc C«ng ty thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Mäi ng­êi trong C«ng ty ph¶i ®ãng 5% BHXH, 1% BHYT, vµ 1% cho C«ng ®oµn ®Ó chi cho hiÕu hØ, èm ®au… 4.§¸nh gi¸ chung t×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù ë C«ng ty §iÖn lùc 1 Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §iÖn lùc 1 cïng víi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n sù t¹i C«ng ty em thÊy C«ng ty ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý linh ho¹t vµ b­íc ®Çu ®· mang l¹i nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ qua viÖc tr¶ l­¬ng, th­ëng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc ë C«ng ty t¨ng lªn. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i, h¹n chÕ. 4.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc -C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· thay ®æi dÇn hoµn thiÖn h¬n víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. -Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· chñ tr­¬ng b¸m s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín. -S¶n l­îng ®iÖn th­¬ng phÈm cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn tèi ®a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng ®iÖn cña kh¸ch hµng vµ h¹n chÕ ®­îc tèi ®a c¸c rñi ro vÒ ®iÖn g©y ra cho ng­êi lao ®éng -Víi ­u thÕ lµ mét DNNN, C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ ®· t¹o cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nhÊt khi doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn tû lÖ thuËn víi nã lµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng lªn. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho ng­êi lao ®éng g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty gãp phÇn lµm cho C«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. -C¸c phßng ban, xÝ nghiÖp ®iÖn ngµy cµng ph¸t huy tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô, ý thøc kû luËt, tr¸ch nhiÖm vµ lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ tèt. Sù b×nh ®¼ng gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi ®· khiÕn cho chÊt l­îng lao ®éng ngµy mét cao lªn ®¸ng kÓ. -§· cã nh÷ng hîp ®ång b¸n ®iÖn ra n­íc ngoµi nh­ C«ng ty ®· b¸n cho Lµo, Trung quèc. 4.1.2.Nh÷ng tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc, C«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý nh©n sù -MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· hoµn thiÖn dÇn kh©u tuyÓn dông nh»m chän ra nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é, cã tay nghÒ song t×nh tr¹ng nhê ng­êi quen giíi thiÖu mµ kh«ng c¨n cø vµo c«n viÖc vÉn ch­a chÊm døt ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lao ®éng ®­îc tuyÓn vµo C«ng ty kh«ng cã tr×nh ®é hoÆc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc -Sù ph©n c«ng trong c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty cßn chång chÐo g©y ra sù mÊt c©n ®èi trong ph©n c«ng c«ng viÖc. -Ch­a ®¸p øng c¶i t¹o m¹ng l­íi ®iÖn thµnh phè Hµ Néi nguyªn nh©n lµ v× kh«ng cã ®ñ c¸n bé lµnh nghÒ vµ cã tr×nh ®é. Ch­¬ng 2 MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M HOµN THIÖN C¤NG T¸C QU¶N Lý NH¢N Sù T¹I C¤NG TY §IÖN LùC 1. 1.Môc tiªu, ph­¬ng h­íng trong nh÷ng n¨m tíi C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua C«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu cho m×nh trong n¨m 2005 nh­ sau -PhÊn ®Êu tiÕp tôc t¨ng s¶n l­îng ®iÖn, gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng. -Më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®iÖn. -C¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, ®­a hÖ thèng tiªu chuÈn ISO vµo lµm c¬ së qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh -S¾p xÕp l¹i c¸n bé, c¬ cÊu bé m¸y cho phï hîp. 2.NhiÖm vô C¨n cø vµo n¨ng lùc hiÖn nay, C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÖm vô cho m×nh ph¶i ®¹t ®­îc trong thêi gian tíi nh­ sau -T¨ng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, doanh thu, lî nhuËn trªn c¬ së ®ã t¨ng tiÒn l­¬ng cho CBCNV, n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho hä. -Cö c¸n bé ®i häc n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n. -TuyÓn míi mét sè c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt giái, lµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o ë c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn s©u -Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶, phÊn ®Êu kh«ng ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng nghiªm träng trong s¶n xuÊt. 3.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty §iÖn lùc 1. 3.1.C«ng t¸c tuyÓn dông C«ng ty cÇn thùc hiÖn kh©u tuyÓn dông mét c¸ch khoa häc, chÆt chÏ ®©y sÏ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc sö dông lao ®éng hîp lý vµ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn dông v× ®©y lµ mét kh©u rÊt quan träng nh»m gióp cho C«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu C«ng ty ®· ®Ò ra hay kh«ng. Lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ¸p dông 6 b­íc sau trong c«ng t¸c tuyÓn dông B­íc 1: Thµnh lËp Héi ®ång xÐt tuyÓn hå s¬ (Lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm, hiÓu râ ngµnh nghÒ, cã tr×nh ®é) B­íc 2: Sö dông ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng qu¶ng c¸o ®Ó thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é B­íc 3: Thu thËp nghiªn cøu hå s¬ B­íc 4: KiÓm tra s¸t h¹ch -Pháng vÊn ®Ó biÕt ®­îc sù nhËn thøc nhanh nhËy trong xö lý c«ng viÖc cña c¸c øng cö viªn. -Tr¾c nghiÖm vÒ lÜnh vùc C«ng ty cÇn tuyÓn: Nªn cã bµi thi tr¾c nghiÖm cÇn so¹n riªng cho tõng lo¹i c«ng viÖc cÇn tuyÓn. B­íc 5: Kh¸m søc khoÎ §©y lµ kh©u rÊt quan träng ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c øng cö viªn lao ®éng trùc tiÕp mµ C«ng ty l¹i cã sè lao ®éng trùc tiÕp ®«ng nªn kh©u kiÓm tra søc khoÎ rÊt cÇn thiÕt víi qóa tr×nh tuyÓn dông. B­íc 6: QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông Sau khi c¸c øng cö viªn ®· ®¹t ®­îc yªu cÇu ë c¸c b­íc trªn. C«ng ty cÇn cho hä thö viÖc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh( kho¶ng 1th¸ng). Sau ®ã n¬i cã nhu cÇu lao ®éng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tr×nh Gi¸m ®èc ng­êi ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc C«ng ty ký hîp ®ång vµ tiÕp nhËn. Lóc ®ã C«ng ty cÇn bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc. Riªng víi c¸n bé qu¶n trÞ cÊp cao, t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p sau gióp C«ng ty tuyÓn ®­îc ng­êi tµi giái gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong C«ng ty. Víi øng cö viªn cÇn ®Ò b¹t hay tuyÓn dông th× ph¶i xem xÐt hå s¬, x¸c ®Þnhh chØ sè IQ. Sau ®ã hä sÏ tr×nh bµy s¸ng kiÕn míi nh»m gióp C«ng ty ph¸t triÓn tr­íc Héi ®ång tuyÓn chän, tõ ®ã Héi ®ång sÏ bÇu chän ng­êi cã ®Ò ¸n kh¶ thi vµo c­¬ng vÞ mµ C«ng ty cÇn nh»m gióp C«ng ty ph¸t triÎn kinh doanh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt cËp cßn tån t¹i. 3.2.§µo t¹o vµ båi d­ìng nh©n sù C«ng t¸c ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn ph¶i thùc sù gióp Ých cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña C«ng ty do ®ã trong chÝnh s¸ch ®µo t¹o nh©n lùc cña m×nh, C«ng ty cÇn ®Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Ên ®Þnh c¸c môc tiªu ®µo t¹o cô thÓ, lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn thÝch hîp. HiÖn nay ®èi víi c¸c c¸n bé thuéc khèi v¨n phßng, C«ng ty cÇn duy tr× c«ng t¸c ®µo t¹o ®· thùc hiÖn vµ më thªm c¸c líp chuyªn ®Ò vÒ qu¶n lý kinh tÕ, ngo¹i ng÷, tinh häc, giao dÞch, ®èi ngo¹i…gióp hä liªn tôc trau dåi kiÕn thøc míi nh»m phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tuy nhiªn, C«ng ty cÇn chó ý ®Õn chi phÝ vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o, tr¸nh hiÖn t­îng cö c¸n bé ®i häc chØ ®Ó lÊy b»ng cÊp nh­ thùc tÕ hiÖn nay rÊt phæ biÕn ë c¸c DNNN. §Ó lµm tèt viÖc nµy C«ng ty cÇn theo dâi, gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh häc tËp th«ng qua liªn hÖ víi c¬ së ®µo t¹o. §èi víi c¸c c«ng nh©n ®ang lµm viÖc t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®iÖn cÇn cã sù kiÓm tra tay nghÒ ®Þnh kú vµ tæ chøc c¸c cuéc thi thî giái nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù ®Ó ®Ò b¹t trong t­¬ng lai. Cô thÓ: C«ng ty tËp trung vµo nhiÖm vô ®µo t¹o kü s­ cã tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ ®Ó qu¶n lý gi¸m s¸t ®iÖn n¨ng. Vµ kü s­ ®iÖn cã tr×nh ®é thiÕt kÕ ®Ó tham gia viÖc ®Êu thÇu nh»m gióp c«ng ty tróng thÇu trong c¸c c«ng tr×nh ®iÖn míi. §Æc biÖt chó ý ®Õn tr×nh ®é c¸n bé, nh©n viªn ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. -Trung t©m thÝ nghiÖm ®iÖn: CÇn cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó hä cã thÓ tËp trung vµo c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thùc hµnh thÝ nghiÖm ®iÖn sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. -Tung t©m t­ vÊn: Ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ qu¶n lý kinh tÕ, ngo¹i ng÷. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn b¾t buéc cÇn ph¶i cã víi nh÷ng t­ vÊn viªn v× hä chÝnh lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng gióp kh¸ch hµng hiÓu biÕt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty. -XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn: CÇn x©y dùng ®óng tæng tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh vµ gi¶i to¶ mÆt b»ng theo ®óng nhµ n­íc. Khi gi¶i to¶ mÆt b»ng cÇn chó ý ®Õn viÖc båi th­êng tho¶ ®¸ng cho c¸c hé gia ®×nh thuéc vïng gi¶i to¶ sao cho hîp lý vµ tho¶ ®¸ng nhÊt ®Ó tr¸nh nh÷ng r¾c rèi cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn. §èi víi c¸c §iÖn lùc TØnh -T¨ng c­êng kh©u qu¶n lý l­íi Trung ¸p vµ h¹ ¸p, tr¹m biÕn ¸p vµ hÖ thèng ®ãng c¾t tù ®éng. VÝ dô cã mét qu¶ bãng hoÆc mét c¸nh diÒu bay vµo ®­êng d©y ®iÖn th× lóc ®ã hÖ thèng ®ãng c¾t tù ®éng sÏ t¹m thêi ngõng cung cÊp ®iÖn trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh sau ®ã l¹i tù ®éng ®ãng ®iÖn vµo khi qu¶ bãng hoÆc c¸nh diÒu ch¸y hÕt -Gi¸o dôc tr×nh ®é kü thuËt vµ qu¶n lý cho c¸c §iÖn lùc ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ ®iÖn n«ng th«n vïng s©u, vïng xa. Do ®Æc thï ë c¸c vïng nµy lµ hä th­êng trao ®æi b»ng hµng ho¸ nh­ ng«, khoai, s¾n hoÆc g¹o…hä kh«ng cã tiÒn ®Ó tr¶ tiÒn ®iÖn.Do ®ã cÇn cã sù tham gia cña ng©n hµng nh­ ng©n hµng sÏ thu mua nh÷ng hµng ho¸ ®ã vµ b¸n l¹i cho c¸c nhµ bu«n. Sè tiÒn thu ®­îc sÏ ®­îc trao l¹i cho C«ng ty vµ tr¶ cho ng©n hµng. Theo t«i b»ng gi¶i ph¸p nµy C«ng ty vµ §iÖn lùc c¸c TØnh sÏ thu l¹i ®­îc sè ®iÖn ®· b¸n ra vµ qua ®ã còng th¸o gì ®­îc vÊn ®Ò kh¸ khã kh¨n trong viÖc lµm sao thu ®­îc tiÒn ®iÖn cña nh÷ng ng­êi thuéc vïng nµy. -Qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c an toµn lao ®éng: §iÖn lµ mét ngµnh s¶n xuÊt dÔ g©y ra nh÷ng tai n¹n lao ®éng nÆng vµ nguy hiÓm. Còng nh­ trªn th× cÇn ph¶i trang bÞ cho ng­êi lao ®éng ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vÒ an toµn lao ®éng vµ hé cÇn cã ®Çy ®ñ nh÷ng dông cô b¶o hé lao ®éng nh­ giÇy, quÇn ¸o , th¾t l­ng, mò b¶o hé lao ®éng… 3.3. HÖ thèng l­¬ng th­ëng C«ng ty cÇn x©y dùng l¹i quü l­¬ng, th­ëng vµ cã mét chÕ ®é l­¬ng th­ëng cã t¸c dông thóc ®Èy ng­êi lao ®éng. L­¬ng hµnh chÝnh cÇn ®iÒu chØnh hÖ sè.VÝ nh­ nh©n viªn v¨n phßng lµm ë nhµ m¸y sÏ cã hÖ sè l­¬ng kh¸c víi nh©n viªn v¨n phßng lµm ë C«ng ty. Nh­ vËy míi ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc vµ trÝ tuÖ tõng nh©n viªn. L­¬ng kho¸n cÇn kiÓm tra l¹i c¸c c«ng viÖc vÒ kü thuËt vµ x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt míi phï hîp víi t×nh h×nh. 3.4.ChÕ ®é khen, th­ëng vµ kû luËt C«ng ty cÇn x©y dùng néi quy, quy chÕ râ rµng cho toµn thÓ CBCNV thùc hiÖn, ®ång thêi thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc. Víi c¸n bé qu¶n lý cÇn g¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä víi chÊt l­îng c«ng viÖc cña nh©n viªn mµ hä phô tr¸ch. Nhê ®ã cã thÓ khuyÕn khÝch ®­îc tµi n¨ng, ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc thùc sù. -VÒ h×nh thøc khen th­ëng. Kh«ng dïng c¸ch khen th­ëng b×nh qu©n. Ngoµi viÖc dùa trªn tiªu chuÈn cÊp bËc vµ ngµy c«ng lao ®éng, cÇn kÕt hîp viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i. Mçi lo¹i cã møc khen th­ëng kh¸c nhau tõ ®ã ph¶n ¸nh ®óng møc ®ãng gãp cña tõng ng­êi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña C«ng ty nªn cã nh÷ng h×nh thøc khen th­ëng nh­ sau: th­ëng tiÒn, b»ng khen, biÓu d­¬ng tr­íc toµn C«ng ty vµ lµ c¨n cø ®Ó khuyÕn khÝch hä hoµn thµnh tèt h¬n nh÷ng nhiÖm vô mµ C«ng ty giao cho. -VÒ h×nh thøc kû luËt Bªn c¹nh viÖc khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn. C«ng ty ph¶i cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt kÞp thêi víi nh÷ng ai thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè tinh vi ph¹m kû luËt lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña C«ng ty. Th«ng th­êng kû luËt lµ mét h×nh thøc gi¸o dôc vµ ®­îc xem xÐt mét c¸ch thËn träng tr­íc khi ®­a ra h×nh thøc kû luËt, xö ph¹t. C«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng h×nh thøc xö ph¹t kh¸c nhau ®èi víi tõng lo¹i vi ph¹m: +H¹ th­ëng quý, th¸ng víi nh÷ng c¸n bé th­êng xuyªn bá bª c«ng viÖc ®i muén vÒ sím, kh«ng mÆc quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, chÊt l­îng c«ng viÖc thÊp +Ph¶i båi th­êng nÕu lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña C«ng ty v× bÊt kú lý do g×. +Kh«ng xÐt th­ëng thi ®ua víi nh÷ng c¸n bé thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. +Kh«ng ®­îc h­ëng tiÒn th­ëng trong nh÷ng tr­êng hîp sau: BÞ xö lý kû luËt khiÓn tr¸ch. Vi ph¹m chÝnh s¸ch ph¸p luËt Nhµ n­íc hoÆc quy chÕ, néi quy cña C«ng ty. NghØ viÖc riªng kh«ng h­ëng l­¬ng. +NÕu l¹i t¸i ph¹m sÏ cã c¸c h×nh thøc kû luËt nh­: Gi¸ng chøc, chuyÓn c«ng t¸c…sau khi nhËn c«ng t¸c míi vÉn tiÕp tôc vi ph¹m tuú møc ®é nÆng nhÑ sÏ bÞ sa th¶i. 3.5.M«i tr­êng lµm viÖc HiÖn nay ë c¸c phßng ban C«ng ty, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho qu¸ tr×nh lµm viÖc ®· ®­îc chó träng ®Çu t­, trang thiÕt bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu cÇn thiÕt C«ng ty cã thÓ trang bÞ cho nh©n viªn mét sè c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cÇn thiÕt nh­ m¸y tÝnh s¸ch tay, trî cÊp chi phÝ ®iÖn tho¹i di ®éng mçi th¸ng kho¶ng 200.000 ® ®Ó hä dÔ ho¹t ®éng h¬n trong viÖc chµo hµng, lµm b¸o c¸o, qu¶n lý chi phÝ. Mét sè phßng cÇn thiÕt ph¶i dïng nh÷ng ph­¬ng tiÖn nµy lµ phßng kinh doanh, kÕ ho¹ch, ®Êu thÇu…vµ mét sè phßng chñ chèt kh¸c. Nãi chung, ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù cÇn ph¶i kÕt hîp nhiÒu yÕu tè qu¶n lý nh­ ph­¬ng ph¸p kinh tÕ, t©m lý, hµnh chÝnh mét c¸ch linh ho¹t vµ mÒm dÎo. Bªn canh ®ã, m«i tr­êng lµm viÖc thuËn lîi sÏ lµ ®iÒu kiÖn nh»m kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n, nhiÖt t×nh h¬n vµ s¸ng t¹o h¬n. C«ng ty cÇn lµm mét sè viÖc sau ®Ó cã mét m«i tr­êng lµm viÖc thËt sù cã hiÖu qu¶. -C«ng ty cÇn t¹o cho m×nh mét nÒn v¨n ho¸ C«ng ty lµnh m¹nh. NÒn v¨n ho¸ C«ng ty bao gåm nhiÒu yÕu tè hîp thµnh. Mçi mét yÕu tè hîp thµnh v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®Òu cã mét vai trß, gi¸ trÞ ®Æc tr­ng riªng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp -X©y dùng t¸c phong c«ng nghiÖp cho ng­êi lao ®éng. +§èi víi c¸n bé qu¶n lý t¸c phong c«ng nghiÖp ®­îc ®o b»ng tÝnh s¸ng t¹o, sù nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng trong c«ng viÖc vµ trong sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. C­ xö ®óng møc, quan t©m ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña cÊp d­íi. +§èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¸c phong c«ng nghiÖp chÝnh lµ tÝnh tù gi¸c, lu«n tu©n thñ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c quy tr×nh an toµn lao ®éng, quy tr×nh d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã tinh thÇn ham häc hái, cè g¾ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ m¸y mãc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ t«n träng cÊp trªn. -Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao, tahm quan, du lÞch cho CBCNV. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng rÌn luyÖn søc khoÎ, t¹o t×nh th©n ¸i ®oµn kÕt trong CBCNV gióp hä thªm g¾n bã víi C«ng ty. 3.6.Nghiªn cøu sö dông c«ng t¬ ®iÖn tö ( chØ sè ®iÖn n¨ng theo giê) VÝ nh­ C«ng ty cÇn nghiªn cøu ®iÒu chØnh gi¸ sö dông ®iÖn n¨ng theo giê Tõ 6h-10h s¸ng : Víi gi¸ 550®/h Tõ 18h-22h tèi : Víi gi¸ 660®/h. ®©y lµ thêi gian gi¸ ®iÖn sÏ tÝnh cao nhÊt ¸p dông h×nh thøc ®iÒu chØnh gi¸ nh­ vËy ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi d©n sö dông ®iÖn qu¸ nhiÒu trong giê cao ®iÓm dÔ g©y ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®­êng d©y dÉn ®Õn chËp ®iÖn hoÆc mÊt ®iÖn. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy th× kh«ng dÏ ®ßi hái C«ng ty ph¶i nç lùc hÕt m×nh trong c«ng t¸c ®Çu t­ vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng t¸c tuyªn truyÒn ý thøc trong nh©n d©n, ý thøc tù ®iÒu chØnh hîp lý møc sö dông ®iÖn. 3.7.C«ng t¸c trang thiÕt bÞ Tæ chøc x©y dùng tiªu chuÈn trang bÞ dông cô cho c¸c tæ ®éi qu¶n lý ®­êng d©y ë c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m ®¸p øng ®­îc kÞp thêi c«ng viÖc söa ch÷a, b¶o d­ìng, l­íi ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. Do ®©y lµ kh©u cßn yÕu. 3.8.Gi¸o dôc ý thøc lµm chñ cho CBCNV tham gia chiÕn dÞch chèng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn l­íi vµ kh©u tiªu thô ë c¸c hé gia ®×nh vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh. Lêi kÕt Con ng­êi lµ vÊn ®Ò mu«n thuë vµ kh¸ phøc t¹p. V× tõ xa x­a ®Õn nay nÕu ë ®©u cã bµn tay con ng­êi th× ë n¬i ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy con ng­êi lµ mét nh©n tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mét ®Êt n­íc nãi chung vµ mét tæ chøc doanh nghiÖp nãi riªng. Ngµy nay, sù thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng kh¶ n¨ng lµm viÖc tËn t×nh cña ng­êi lao ®éng. Nh­ng ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy mçi mét doanh nghiÖp nãi chung vµ vµ C«ng ty §iÖn lùc 1 nãi riªng cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù bao gåm : C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n lùc, tuyÓn dông tuyÓn chän lao ®éng, hÖ thèng l­¬ng th­ëng chÕ ®é ®·i ngé cho ng­êi lao ®éng…Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty §iÖn lùc 1 ®· dÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù , lµm cho ng­êi lao ®éng tho¶ m·n hµi lßng vÒ c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn tuy r»ng vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nh­ng ®iÒu nµy ®ang minh chøng mét ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ®­îc c«ng ty hÕt søc quan t©m vµ lµm tèt c«ng t¸c nµy trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ ch­a nhiÒu, bµi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ khã tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy, c« ®Ó bµi viÕt thªm phong phó vµ hoµn chØnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÞnh B¸ Minh c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp cïng toµn thÓ CBCNV C«ng ty §iÖn lùc 1 ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi luËn v¨n nµy Hµ Néi ngµy th¸ng n¨m 2005 Sinh viªn: NguyÔn Thuý Thu Tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh qu¶n lý nh©n sù tr­êng §¹i häc Qqu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi 2.Qu¶n trÞ nh©n lùc-NguyÔn H÷u Th©n 3.Qu¶n lý con ng­êi trong doanh nghiÖp-Phïng ThÕ Tr­êng, Ng« V¨n QuÕ, Lª Minh Th¹ch,D­¬ng Hång Quý-Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 4.Qu¶n lý nguån nh©n lùc- Nhµ xuÊt b¶n qu«c gia 5.Gi¸o tr×nh qu¶n lý nh©n sù trong doanh nghiÖp Chñ biªn: Th.s Ph¹m Quang Lª- Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi 6.Vai trß Con ng­êi trong qu¶n lý doanh nghiÖp-§ç Minh C­¬ng vµ Ph­¬ng Kú S¬n 7.Sè liÖu phßng Hµnh ChÝnh vµ Phßng Tæ chøc lao ®éng C«ng ty §iÖn lùc1 Môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty §iÖn lùc 1 1.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty §iÖn lùc 1………………... 1.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty…………………………………... 1.2. C¬ cÊu tæ chøc………………………………………………………. 1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng phßng…………………………………… 2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña PC1……………………… 2.1.C¸c ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh chñ yÕu………………………… 2.2.T×nh h×nh sö dông vèn ë PC1………………………………………... 2.3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë PC1……………………… 3.Thùc tr¹ng c«ng t¸c QLNS ë PC1……………………………………... 3.1.T×nh h×nh sö dông lao ®éng ë PC1…………………………………... 3.1.1.Ph©n bæ theo giíi tÝnh……………………………………………... 3.1.2.Ph©n bæ theo tr×nh ®é……………………………………………… 3.1.3.Ph©n bæ theo ®é tuæi………………………………………………. 3.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh QLNS t¹i PC1…………………………………... 3.2.1.C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n lùc…………………………. 3.2.2.C«ng t¸c tuyÓn dông vµ bè trÝ nh©n sù…………………………….. 3.2.3.HÖ thèng l­¬ng th­ëng……………………………………………. 3.2.4.C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc……………………. 3.2.5.C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng………………………………………….. 3.2.6.ChÕ ®é b¶o hiÓm, chÝnh s¸ch x· héi……………………………….. 4.§¸nh gi¸ chung c«ng t¸c QLNS ë PC1………………………………... 4.1.Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc…………………………………………………. 4.2.Nh÷ng tån t¹i………………………………………………………… Ch­¬ng 2:Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QLNS t¹i PC1 1.Môc tiªu, ph­¬ng h­íng trong nh÷ng n¨m tíi………………………… 2.NhiÖm vô………………………………………………………………. 3.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QLNS t¹i PC1…………… KÕt luËn………………………………………………………………… XN c¬ ®iÖn VËt t­ Electromechanical Materats Entarprise Phßng tæ chøc XN sø c¸ch ®iÖn Porcelain Isnulation Enterprise Phßng ph¸t triÓn KD PG§ KD Phßng vËt t­ vµ XNK XN VËt liÖu c¸ch ®iÖn Insulation Materlal Enterprise Phßng KD vµ KD ®iÖn NT Kh¸ch s¹n §iÖn lùc §iÖn lùc Hotel Phßng kü thuËt Trung t©m thÝ nghiÖm ®iÖn Electrical Testing Center PG§ Kü thuËt Qu¶n lý ®Êu thÇu Phßng Thanh tra an toµn Phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i QLXD KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh tra b¶o vÖ Lao ®éng – TiÒn l­¬ng TC - KT V¨n phßng Gi¸m ®èc §iÖn lùc tØnh Nhµ ®iÒu d­ìng vµ phôc håi chøc n¨ng lao ®éng Labour Function Recovery House Ban Qu¶n lý dù ¸n l­íi ®iÖn Poaer Netaork Project Management Unit Trung t©m t­ vÊn XD ®iÖn lùc I Poaer Engineering Consuling Unit C¸c C«ng ty cæ phÇn Joint Stock Companies XN x©y l¾p ®iÖn Poaer Construction Enterpnse Trung t©m m¸y tÝnh Computer Center Thi ®ua tuyªn truyÒn PG§XD c¬ b¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực 1.doc
Luận văn liên quan