Đề tài Thực trạng về tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty khoá Việt Tiệp

Lời nói đầu Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển quan trọng. Trong đó doanh nghiệp là những đơn vị cơ sở là tế bào của nền kinh tế quốc dân. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng với các loại sản phẩm có chất lượng cao và giá thành hạ, phải sản xuất ra những cái mà thị trường cần chứ không thể sản xuất ra những cái mà mình có. Để đạt được mục đích đó doanh nghiệp sản xuất cần phải tiến hành quản lý đồng bộ mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh. Trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để tiến hành sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tính toán chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chi phí NVL chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm trong đó NVLC cấu thành nên thực thể sản phẩm cho nên việc tổ chức hạch toán NVL là tất yếu phải đảm bảo 3 yếu tố sau: Chính xác, kịp thời toàn diện. Công ty Khoá Việt - Tiệp là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công nghiệp chuyên sản xuất ác loại khoá phục vụ cho nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu sang các nước Đông Âu, Châu Phi Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại Công ty em đã nhận thấy những thành quả đạt được của công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán kế toán NVL nói riêng và vị trí quan trọng của NVL đối với quá trình sản xuất. Với những kiến thức đã học và sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong Công ty em xin viết: Tổ chức công tác hạch toán kế toán ở Công ty Khoá Việt - Tiệp. Mặc dù bản thân em đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ thời gian thực tập có bạn nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong được sự góp ý và bổ sung của thầy cô giáo các cô bác trong Công ty Khoá Việt – Tiệp để chuyên đề nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Phần I Thực trạng về tổ chức công tác kế toán VL, Ccdc ở công ty khoá việt tiệp I. Quá trình hình thành và phát triển ,chức nang,nhiệm( vụ của cơ sở thực tập. 1Sự hình thành và phát triển của công ty Công ty khoá Việt –Tiệp tiền thân là xí nghiệp khoá Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 2231CN/ ngày 177/1974/ của UBHC Hà Nội (cũ) là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc sở Công nghiệp Hà Nội. Tháng 111992/ xí nghiệp khoá Hà Nội được đổi tên thành xí nghiệp khoá Việt – Tiệp theo quyết định số 2842 /QĐ-UB ngày 1611/1992/ của UBND thành phố Hà Nội. Sau hơn 20 năm hoạt động, xí nghiệp khoá được đổi tên thành Công ty khoá Việt – Tiệp theo quyết định số 2006QĐ/- UB ngày 139/1994/ của UBND thành phố Hà Nội. Từ đó đến nay mọi giao dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được sử dụng tên : Công ty khoá Việt – Tiệp, tên giao dịch tiếng Anh là : THE VIET – TIEP CLOOCK COMPANY tên viết tắt là : VITILOCO. Trụ sở giao dịch chính : Công ty khoá Việt – Tiệp khối 6 thị trấn Đông Anh - Hà nội. Ngoài trụ sở chính của công ty ở thị trấn Đông Anh, công ty còn thành lập 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện liên hệ, giao dịch, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của công ty. Ngày mới đi vào hoạt động số lượng cán bộ công nhân viên của công ty là 105 người với số giá trị tài sản là 5285.109. đồng. Công suất thiết kế ban đầu là 1 triệu sản phámnẩm. Ngay từ những năm trong thời kỳ bao cấp sản phẩm công ty đã được xuất khẩu sang thị trường một số nước như : Tiệp khắc (cũ), Ba lan, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Liên xô (cũ), Cu ba Trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1989 cũng như bao doanh nghiệp Nhà nước khác công ty gặp rất nhiều khó khăn do có sự chuyển đổi tù cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sản phẩm xấu, chủng loại đơn sơ không cạnh tranh được với các loại khoá của các nhà sản xuất khác. Đặc biệt là sự cạnh tranh với với nguồn hàng ngoại nhập, trốn lậu thuế, vì vậy công ty đạt tỷ suất lợi nhuận chưa cao. Từ năm 1989 Công ty đã không ngừng tổ chức, bố trí lại sản xuất, đầu tư công nghệ đào tạo nhân lực. Nghiên cứu sản xuất ra các loại khoá có chất lượng ngày càng cao, với chủng loại ngày càng phong phú. Hiện nay công ty đang không ngừng nghiên cứu chế tạo các loại khoá mới và cải tiến các loại khoá cũ cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Ví dụ như khoá cầu ngang CN97-1, CN97-4, CN98-2, khoá Clemon với những ưu đIểm nổi bật so với khoá Clemon của Trung quoc ^' Khi mà nhu cầu bảo vệ tài sản của nhân dân tăng lên, đặc biệt là các loại khoá xe máy thì công ty đã nắm bắt được nhu cầu này nên đã cho ra đời các loại khoá xe máy như khoá DR96, DR98 dùng cho xe Dream, Wave, năm 1999 cho ra đời loại khoá dùng cho xe Viva và đầu năm 2000 cho ra đời loại khoá dùng cho xe Future. Đến nay sau hơn 25 năm đi vào hoạt động công ty đã sản xuất được 40 chủng loại khoá khác nhau với sản lượng gần 3 triệu chiécnấm. Chất lượng sản phẩm ngày càng cao, được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm. Nhiều năm liền công ty đã được nhận là đơn vị quản lý giỏi của ngành Công nghiệp Hà nội, sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều nơi trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều huy chương vàng tại các hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam. Năm 1997 và 1998 sản phẩm của công ty đã giành được giải bạc chất lượng sản phẩm. Năm 1999 một số sản phẩm của công ty đã được bộ Khoa học công nghệ và môi trường trao tặng giải vàng về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam. Hiện nay công ty đã thực hiện mục tiêu chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO9002, điều đó khẳng định công ty đã không ngừng quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm và sản phẩm của công ty sẽ không ngừng đứng vững trên thị trường. Một số số liệu thực tế về tình hình sử dụng vốn trong một vài năm trở lại đây của công ty:

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng về tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty khoá Việt Tiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Trong thêi kú ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn quan träng. Trong ®ã doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ c¬ së lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi tiªu dïng víi c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ gi¸ thµnh h¹, ph¶i s¶n xuÊt ra nh÷ng c¸i mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra nh÷ng c¸i mµ m×nh cã. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý ®ång bé mäi yÕu tè liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, tÝnh to¸n chÝnh x¸c hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ NVL chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®ã NVLC cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm cho nªn viÖc tæ chøc h¹ch to¸n NVL lµ tÊt yÕu ph¶i ®¶m b¶o 3 yÕu tè sau: ChÝnh x¸c, kÞp thêi toµn diÖn. C«ng ty Kho¸ ViÖt - TiÖp lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së C«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ¸c lo¹i kho¸ phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc vµ mét phÇn xuÊt khÈu sang c¸c n­íc §«ng ¢u, Ch©u Phi… Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty em ®· nhËn thÊy nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL nãi riªng vµ vÞ trÝ quan träng cña NVL ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty em xin viÕt: Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty Kho¸ ViÖt - TiÖp. MÆc dï b¶n th©n em ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do tr×nh ®é thêi gian thùc tËp cã b¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®­îc sù gãp ý vµ bæ sung cña thÇy c« gi¸o c¸c c« b¸c trong C«ng ty Kho¸ ViÖt – TiÖp ®Ó chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. PhÇn I Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n VL, Ccdc ë c«ng ty kho¸ viÖt tiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ,chøc n¨ng,nhiÖm vô cña c¬ së thùc tËp. 1Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty kho¸ ViÖt –TiÖp tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp kho¸ Hµ Néi, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2231/CN ngµy 17/7/1974 cña UBHC Hµ Néi (cò) lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc së C«ng nghiÖp Hµ Néi. Th¸ng 11/1992 xÝ nghiÖp kho¸ Hµ Néi ®­îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp kho¸ ViÖt – TiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 2842 /Q§-UB ngµy 16/11/1992 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Sau h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp kho¸ ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty kho¸ ViÖt – TiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 2006/Q§- UB ngµy 13/9/1994 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Tõ ®ã ®Õn nay mäi giao dÞch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®­îc sö dông tªn : C«ng ty kho¸ ViÖt – TiÖp, tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ : THE VIET – TIEP CLOOCK COMPANY tªn viÕt t¾t lµ : VITILOCO. Trô së giao dÞch chÝnh : C«ng ty kho¸ ViÖt – TiÖp khèi 6 thÞ trÊn §«ng Anh - Hµ néi. Ngoµi trô së chÝnh cña c«ng ty ë thÞ trÊn §«ng Anh, c«ng ty cßn thµnh lËp 2 chi nh¸nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó tiÖn liªn hÖ, giao dÞch, giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngµy míi ®i vµo ho¹t ®éng sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 105 ng­êi víi sè gi¸ trÞ tµi s¶n lµ 5.285.109 ®ång. C«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu lµ 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m. Ngay tõ nh÷ng n¨m trong thêi kú bao cÊp s¶n phÈm c«ng ty ®· ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng mét sè n­íc nh­ : TiÖp kh¾c (cò), Ba lan, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Liªn x« (cò), Cu ba… Trong giai ®o¹n tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1989 còng nh­ bao doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do cã sù chuyÓn ®æi tï c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, s¶n phÈm xÊu, chñng lo¹i ®¬n s¬ kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c lo¹i kho¸ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c. §Æc biÖt lµ sù c¹nh tranh víi víi nguån hµng ngo¹i nhËp, trèn lËu thuÕ, v× vËy c«ng ty ®¹t tû suÊt lîi nhuËn ch­a cao. Tõ n¨m 1989 C«ng ty ®· kh«ng ngõng tæ chøc, bè trÝ l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t­ c«ng nghÖ ®µo t¹o nh©n lùc. Nghiªn cøu s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i kho¸ cã chÊt l­îng ngµy cµng cao, víi chñng lo¹i ngµy cµng phong phó. HiÖn nay c«ng ty ®ang kh«ng ngõng nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c lo¹i kho¸ míi vµ c¶i tiÕn c¸c lo¹i kho¸ cò cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. VÝ dô nh­ kho¸ cÇu ngang CN97-1, CN97-4, CN98-2, kho¸ Clemon víi nh÷ng ­u ®IÓm næi bËt so víi kho¸ Clemon cña Trung quèc… Khi mµ nhu cÇu b¶o vÖ tµi s¶n cña nh©n d©n t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i kho¸ xe m¸y th× c«ng ty ®· n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu nµy nªn ®· cho ra ®êi c¸c lo¹i kho¸ xe m¸y nh­ kho¸ DR96, DR98 dïng cho xe Dream, Wave, n¨m 1999 cho ra ®êi lo¹i kho¸ dïng cho xe Viva vµ ®Çu n¨m 2000 cho ra ®êi lo¹i kho¸ dïng cho xe Future. §Õn nay sau h¬n 25 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng c«ng ty ®· s¶n xuÊt ®­îc 40 chñng lo¹i kho¸ kh¸c nhau víi s¶n l­îng gÇn 3 triÖu chiÕc/n¨m. ChÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng cao, ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. NhiÒu n¨m liÒn c«ng ty ®· ®­îc nhËn lµ ®¬n vÞ qu¶n lý giái cña ngµnh C«ng nghiÖp Hµ néi, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë nhiÒu n¬i trong vµ ngoµi n­íc vµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu huy ch­¬ng vµng t¹i c¸c héi chî hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam. N¨m 1997 vµ 1998 s¶n phÈm cña c«ng ty ®· giµnh ®­îc gi¶i b¹c chÊt l­îng s¶n phÈm. N¨m 1999 mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc bé Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng trao tÆng gi¶i vµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ViÖt Nam. HiÖn nay c«ng ty ®· thùc hiÖn môc tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO9002, ®iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh c«ng ty ®· kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm vµ s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ kh«ng ngõng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Mét sè sè liÖu thùc tÕ vÒ t×nh h×nh sö dông vèn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y cña c«ng ty: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 1999 N¨m 2000 ê(±) % 1.Tæng doanh thu TriÖu ®ång 38.017 47.766 +9749 +25.64 2.Lîi nhuËn TriÖu ®ång 1.784 1.928 +144 +8 3.Nguyªn gi¸ TSC§ TriÖu ®ång 19.059 22.862 +3803 +20 4.Vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång 1.540 2.273 +733 +47.6 5.Vèn l­­ ®éng TriÖu ®ång 1.876 2.026 +150 +8 6.Lao ®éng sö dông Ng­êi 540 570 +30 +5.6 7.Thu nhËp b×nh qu©n §ång/ng­êi 1.000.000 1.100.000 +100000 +10 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng ty cã chøc n¨ng lµ gi¶i quyÕt mäi yªu cÇu vÒ chÕ t¹o, söa ch÷a c¸c lo¹i kho¸ phôc vô cho ng­êi tiªu dïng. §ång thêi cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸ phôc vô cho nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. II- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¬ së. 1.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1.1.C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý cña c¬ së. ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë doanh nghiÖp nµo còng cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nã ®¶m b¶o t×nh h×nh gi¸m s¸t s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau th× viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý sÏ kh¸c nhau. ë c«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kh¸ hîp lý. §Æc biÖt lµ sau quyÕt ®Þnh 146 cña H§BT ra ngµy 11-9-1989 vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh. §Ó ph¸t huy vai trß cao nhÊt cña bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty ®· tinh gi¶m mét sè bé phËn lao ®éng d­ thõa ë c¸c phßng ban, ph©n x­ëng, tæ chøc l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. Toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty ®Òu chÞu sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Phßng kü thuËt Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc KD Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 Ph©n x­ëng l¾p r¸p 2 Ph©n x­ëng l¾p r¸p 1 P X xö lý bÌ mÆt Ph©n x­ëng khoan 2 Ph©n x­áng khoan 1 Phßng nghiªn cøu SP míi Phßng KCS Phßng b¶o vÖ Phßng tiªu thô Phßng kÕ to¸n Phßng vËt t­ Gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Theo s¬ ®å trªn ta thÊy c«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. QuyÒn lùc cao nhÊt lµ gi¸m ®èc sau ®ã ®Õn phã gi¸m ®èc,c¸c tr­ëng phßng råi ®Õn c¸c nh©n viªn. Nh©n viªn cÊp d­íi nhËn lÖnh tõ c¸n bé cÊp trªn liÒn kÒ ®¶m b¶o tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸. 1.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. *Ban gi¸m ®èc: - Ban gi¸m ®èc:lµ ng­êi ®¹i diÖn cho Nhµ n­íc võa ®¹i diÖn cho CBCNV qu¶n lý c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Gi¸m®èc c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña luË doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ cña nghÞ quyÕt ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. -Phã gi¸m ®èc c«ng ty:do cÊp trªn bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc vµ §¶ng uû c«ng ty .Cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ nh÷ng phÇn viÖc gi¸m ®èc giao , thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p vµ môc tiªu ®Ò ra. *Phßng ban chøc n¨ng: -Phßng kü thuËt : phô tr¸ch toµn bé kh©u kü thuËt vµ chØ huy trùc tiÕp s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng, tham m­u cho phã gi¸m ®èc kü thuËt chØ ®¹o ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt. Ngoµi ra phßng kü thuËt cßn cã nhiÖm vô x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt,tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm, quy c¸ch tõng mÆt hµng tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt, ®ång thêi phßng kü thuËt ph¶i thiÕt kÕ khu«n mÉu,cung cÊp b¶n vÏ kü thuËt cho s¶n xuÊt,qu¶n lý toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc, hå s¬, b¶n vÏ c¸c giÊy tê ®b¶n quyÒn * Phßng KCS: chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc kü thuËt.VÒ chøc n¨ng phßng kCS chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé mäi ho¹t ®éng trong lÜnh qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, vµ cã nhiÖm vô tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm kho¸ hoµn thµnh cña c«ng ty. §ång thêi kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ,biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm kho¸, thèng kª, theo dâi sè l­îng,chñng lo¹i, chÊt l­îng khãa, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,tæng hîp c¸c b¸o caã chÊt l­îng theo ®Þnh kú. * Phßng tiªu thô : chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc kinh doanh. Phßng tieu thô lµm nhiÖm vô qu¶ng c¸o tiªu thô tßan bé hµng ho¸ do c«ng ty s¶n xuÊt ra theo nhiÖm vô kÕ ho¹ch. Thu toµn bé sè tiÒn b¸n hµng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi vÒ vßng quay cña vèn, cung cÊp ®ñ vèn ®Ó c«ng ty duy tr× s¶n xuÊt. Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. *Phßng chÕ thö s¶n phÈm míi: cã nhiÖm vô nghiªn cøu kiÓu d¸ng,mÉu m·,lµm khu«n g¸ ®Ó chÕ t¹o mét sè s¶n phÈm míi theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng. * Phßng b¶o vÖ: cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ b¶o vÖ an toµn toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. Theo dâi viÖc ®i lµm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi c¶ hµng mua vÒ vµ hµng xuÊt b¸n. * Phßng tµi vô: qu¶n lý mäi ho¹t ®éng liªn quan tíi tiÒn vèn cña c«ng ty. Phßng tµi vô cã nhiÖm vô ®¶m b¶o nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cho c«ng ty, theo dâi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kiªn quan ®Õn tµi s¶n vµ nguån vèn ghi chÐp, ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty trªn tµi kho¶n. LËp ®Çy ®ñ vµ göi ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª vµ quyÕt to¸n cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é. B¶o qu¶n l­u d÷ chøng tõ, tµi liÖu, sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn. Phæ biÕn h­íng dÉn kÞp thêi c¸c thÓ lÖ tµi chÝnh kÕ to¸n míi cña nhµ n­íc. Cñng cè, thi hµnh, hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña c«ng ty vµ ®inh kú tæ chøc h¹ch to¸n ho¹t ®éng kinh tÕ cu¶ c«ng ty. Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ vÉn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty. 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty kho¸ ViÖt – TiÖp 2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng kÕ to¸n) : lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi trùc tiÕp theo dâi tæng hîp c¸c sè liÖu tõ c¸c tµi kho¶n, ghi sæ c¸i tµi kho¶n vµ lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn bé c«ng ty ®Ó cung cÊp cho kÕ to¸n gi¸ thµnh tÝnh to¸n, gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n tiªu thô(phã phßng kÕ to¸n) : cã nhiÖm vô theo dâi viÖc tiªu thô s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.§ång thêi lµm nhiÖm vô ho¹ch to¸n phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm, thanh to¸n víi ng­êi mua, tiÕn hµnh ®ãi chiÕu sè liÖu thanh to¸n víi ng­êi mua víi bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§ vµ tÝnh khÊu hao TSC§ cña c«ng ty.Cuèi qói hoÆc cuèi n¨m ph¶i lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña toµn c«ng ty theo yªu cÇu qu¶n lý. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng: cã nhiÖm vô lËp c¸c phiÕu thu chi tiÒn mÆt, sÐc thanh to¸n, theo dâi quü tiÒn mÆt, tiÒn giöi ng©n hµng. Theo dâi chung t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî gi÷a c«ng ty víi c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi. TÝnh to¸n phæ biÕn tiÒn l­¬ng , b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèi quÝ kÕ to¸n thanh to¸n cã nghÜa vô lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp sè liÖu t×nh h×nh nhËp kho, xuÊt kho, tån kho vËt liÖu theo tõng lo¹i vËt t­ . Ghi chÐp , tÝnh to¸n gi¸ trÞ xuÊt kho vµ l­îng vËt liÖu tiªu hao cho tõng ph©n x­ëng ®Ó lµm c¨n cø tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theodâi t×nh h×nh thanh to¸n gi÷a c«ng ty víi tõng ®èi t­îng cung cÊp vËt t­ ®èi chiÕu víi c¸c sè liÖu kÕ to¸n thanh to¸n vÒ phÇn thanh to¸n víi ng­êi cung øng vËt t­ theo yªu cÇu qu¶n lý. KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®Þnh møc: ®©y lµ mét m¶ng hoµn toµn míi trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Nh©n viªn kÕ to¸n gi¸ thµnh ®Þnh møc cã nhiÖm vô tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu , chi phÝ c«ng ®oµn vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt ®· ®­îc bé phËn kü thuËt x©y dùng . Cho ®Õn thêi ®iÓm nµy viÖc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vÉn ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè. ViÖc x©y dùng thÝnh theo gi¸ ®Þnh møc lµ c¬ së cho viÖc phÊn ®Êu kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thñ quü: cã nhiÖm vô qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty , thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt khi cã chøng tõ hîp lý, ghi chÐp sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô lËp vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh diÔn ra trong c«ng ty. TÝnh to¸n chÝnh x¸c nguån vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty ®Ó lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh. S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng) Thñ quü KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n tiÒn mÆt, thanh to¸n tiÒn l­¬ng (phã phßng) 2.2. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i c¬ së Do m« h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty kho¸ ViÖt –TiÖp thuéc lo¹i võa vµ nhá nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. HiÖn nay c«ng ty kho¸ TiÖt –TiÖp ®ang ¸p dông h×nh thø kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ ghi sæ chi tiÕt ®Õn tæng hîp lËp b¸o c¸o vµ kiÓm tra kÕ to¸n ®Òu thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty . Phßng kÕ to¸n ®­îc ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc, cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra c¸c th«ng tin kinh tÕ trong c«ng ty . C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chÝnh gåm: -Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. +Sæ chi tiÕt vËt liÖu. +Sæ chi tiÕt thµnh phÈm. +Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. ….. -Sæ tæng hîp :hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông 9 NhËt ký chøng tõ(kh«ng cã nhËt ký chøng tõ sè 6). +C¸c b¶ng kª 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11… +C¸c b¶ng ph©n bæ1, 2… +Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­ênh xuyªn . Niªn ®é kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ n¨m d­¬ng lÞch vµ kú kÕ to¸n cña c«ng ty lµ th¸ng. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Sè (thÎ) chi tiÕt B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i NhËt ký chøng tõ B¶ng kª B¶ng ph©n bè Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bè Sæ quü Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra cuèi th¸ng PhÇn II kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu I.KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC: C«ng ty kho¸ ViÖt-TiÖp lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã qui m« võa , chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng. S¶n phÈm cña c«ng ty mang ®Æc tr­ng cña c¬ khÝ chí t¹o . Thùc thÓ taä nªn s¶n phÈm hÇu hÕt lµ kim lo¹i, qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p ph¶i tr¶i qua nhiÒu b­íc. V× vËy c«ng ty ph¶i sö dông mét khèi l­îng vËt t­ t­¬ng ®ãi lín cã trªn 1000 lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã viÖc tæ chøc qu¶n lý t×nh h×nh thu mua nguyªn vËt liÖu v« cïng khã kh¨n, ®ßi hái c¸n bé qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i cã tr×nh ®é vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. VËt liÖu ph¶i ®­îc h¹ch to¸n theo tõng chñng lo¹i, tõng nhãm theo c¶ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. 1- X¸c ®Þnh gi¸ VL nhËp kho theo gi¸ thùc tÕ gåm toµn bé chi phÝ h×nh thµnh VL ®ã ®Õn lóc nhËp kho: -§èi víi vËt liÖu mua ngoµi. +Mua ngoµi kÌm theo ho¸ ®¬n. +hi phÝ mua thùc tÕ gåm : chi phi vËn chuyÓn bèc rì, chi phi thuª kho b·i… Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ mua Chi phÝ ThuÕ nhËp C¸c kho¶n mua ngoµi = ghi trªn + thu mua + khÈu _ gi¶m trõ nhËp kho ho¸ ®¬n thùc tÕ (nÕu cã) (nÕu cã) -§èi víi VL, CCDC tù gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ Chi phÝ VL, CCDC = VL, CCDC + gia c«ng nhËp kho xuÊt kho chÕ biÕn -§èi víi VL, CCDC thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ VL, CCDC Chi phÝ gia VL,CCDC = xuÊt kho thuª ngoµi gia + c«ng chÕ nhËp kho c«ng chÕ biÕn biÕn ph¶i tr¶ - §èi víi vËt liÖu gãp vèn liªn doanh: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ trÞ vèn gãp b»ng hiÖn vËt do héi ®ång liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸. - §èi víi vËt liÖu cÊp trªn cÊp: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ ho¸ ®¬n cña cÊp trªn + C¸c chi phÝ kh¸c - Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu thu håi tõ phÕ liÖu ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ sö dông cña nguyªn vËt liÖu ®ã hoÆc theo gi¸ ­íc tÝnh. 2. TÝnh gi¸ vËt liÖu-c«ng cô dông cô xuÊt kho. Theo nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho th× nhËp gi¸ nµo th× xuÊt kho theo gi¸ Êy. Trªn thùc tÕ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh theo nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p cho thÝch hîp. * Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Gi¸ b×nh qu©n vËt liÖu xuÊt kho = Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho trong kú Sè l­îng nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú + Sè l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú = Sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng trong kú x Gi¸ b×nh qu©n vËt liÖu Theo ph­¬ng ph¸p nµy sau mét th¸ng kÕ to¸n míi tÝnh ®­îc gi¸ b×nh qu©n do vËy c«ng viÖc kÕ to¸n kh«ng kÞp thêi th­êng dån vµo cuèi th¸ng nªn ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh cËp nhËt th«ng tin kÕ to¸n cho qu¶n lý nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy còng dÔ tÝnh to¸n vµ kiÓm tra. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông khi doanh nghiÖp theo dâi chÆt chÏ vÒ mÆt sè l­îng vµ vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nguyªn vËt liÖu nhËp - xuÊt - tån kho. * TÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho ®Çu kú. §¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú = Gi¸ trÞ vËt liÖu tån ®Çu kú Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng = §¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú x Sè l­îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng chØ dïng ghi sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tån kho víi sè nguyªn vËt liÖu lín vµ chiÕm tû träng lín so víi nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú. * TÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho vµ còng gi¶ thiÕt hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr­íc. Khi xuÊt sÏ c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho lÇn cuèi hiÖn cã trong kho sau ®ã míi lÇn l­ît ®Õn c¸c lÇn nhËp tr­íc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. * TÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ xuÊt kho cña nguyªn vËt liÖu ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cña lÇn nhËp kho tr­¬c nhÊt sau ®ã míi cho c¸c lÇn nhËp sau. Do ®ã kÕ to¸n ph¶i theo dâi cô thÓ sè l­îng vµ sè tiÒn cña tõng lÇn nhËp. * TÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín vËt liÖu lµ lo¹i vËt liÖu ®Æc chñng nh­ vµng kim c­¬ng theo ph­¬ng ph¸p ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý theo dâi vËt liÖu theo tõng l« hµng khi xuÊt vËt liÖu thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt vµ ®¬n gi¸ nhËp kho thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. * TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh sö dông thèng nhÊt trong ph¹m vi doanh nghiÖp ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ngµy. Cuèi th¸ng ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n thµnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng dùa vµo hÖ sè gi¸ vËt liÖu Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong ®Çy kú kú HÖ sè gi¸ vËt = LiÖu Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu tån + Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu nhËp ®Çy kú trong V× qu¸ tr×nh nhËp xuÊt NVL th­êng ®­îc ghi vµo cïng mét lóc nªn khi xuÊt nhËp NVL cÇn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®ång thêi ph¶i hîp lý,hîp lÖ vµ theo ®óng quy ®Þnh nªn kÕ to¸n NVL ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó kiÓm so¸t ®­îc mäi ho¹t ®éng xuÊt nhËp NVL Mäi ho¹t ®éng lµm t¨ng gi¶m NVL ®Òu ®­îc phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n NVL) ph¸t hiÖn khi ghi sæ dùa vµo sè vËt liÖu thùc nhËp. Th­êng hîp ph¸t hiÖn thõa , thiÕu , sai qui c¸ch thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ng­êi giao hµng lËp biªn b¶n. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n NVL trong c«ng ty ®­îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu - c«ng cô dông cô (Theo ph­¬ng ph¸p kª khai ph¶i th­êng xuyªn khÊu trõ thuÕ). TK 111-112-311-141 TK 152-153 TK 111-112-331 Gi¸ trÞ NVL t¨ng do mua ngoµi C¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ NVL TK 133 TK 133 ThuÕ VAT sè thuÕ VAT ®­îc khÊu trõ cña hµng ®­îc gi¶m gi¸ 151 TK 621-627-641-652 Mua NVL cuèi NVL ®i ®­êng xuÊt NVL dïng cho c¸c bé Kú ch­a vÒ kú tr­íc,kú nµy phËn qu¶n lý b¸n hµng s¶n xuÊt NhËp kho vÒ nhËp kho s¶n phÈm TK 154 TK 142 NVL tù gia c«ng chÕ biÕn Gi¸ c«ng cô Ph©n bè vµo ®èi Dông cô xuÊt dïng t­îng sö dông TK 411 TK 154 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng XuÊt NVL thuª ngoµi gia c«ng Nguyªn vËt liÖu ChÕ biÕn TK 128-222 TK 128-222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng xuÊt nguyªn vËt liÖu gãp vèn Nguªn vËt liÖu liªn doanh TK 412 TK 632-138(8)-131 §¸ng gi¸ t¨ng nguyªn vËt liÖu XuÊt vËt liÖu ®Ó b¸n hoÆc cho vay TK 338(1) TK 412 T¨ng vËt liÖu do kiÓm kª ph¸t hiÖn §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn vËt liÖu Thõa TK 138(1) Gi¸ trÞ vËt liÖu thiÕu chê xö lý II.KÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho 1- Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo sè l­îng vËt liÖu tån kho, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng kÕ to¸n vËt t­ lÖnh cho c¸n bé vËt t­ mua hoÆc th«n b¸o cho ®¬n vÞ cung cÊp theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn C«ng ty phßng KCS cö ®¹i diÖn kiÓm tra chÊt l­îng, qui c¸ch cña vËt liÖu theo hîp ®ång (hoÆc b¶n vÏ) ®· giao cho ®¬n vÞ cung cÊp khi ®Æt hµng. nÕu vËt liÖu ®· ®ñ tiªu chuÈn ghi trªn hîp ®ång (b¶n vÏ) th× phßng KCS lËp phiÕu chÊt l­îng ®Ó thu kho tiÕn hµnh nhËp hµng. Thñ kho nhËp hµng c¨n cø vµo phiÕu chÊt l­îng ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¬n vÞ cung cÊp vµ x¸c nhËn sè l­îng nhËp thùc tÕ (cã sù gi¸m s¸t cña phßng b¶o vÖ khi nhËp). Sau ®ã c¸n bé cung øng vËt t­ (ng­êi b¸n) chuyÓn ho¸ ®¬n vµ phiÕu chÊt l­îng vÒ phßn gkÕ ho¹ch vËt t­ ®Ó viÕt phiÕu nhËp kho. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ng­êi b¸n, hîp ®ång mua vËt t­ (nÕu cã) sè l­îng thùc tÕ nhËp kho do thñ kho x¸c nhËn. PhiÕu nhËp kho ®­îc viÕt thµnh 3 liªn cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi phô tr¸ch cung tiªu thñ kho. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn vµ do phßng kÕ ho¹ch vËt t­ lËp. Liªn 1: L­u t¹i phßng kÕ ho¹ch vËt t­. Liªn 2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n vËt liÖu). Liªn 3: C¸n bé cung tiªu gi÷ ®Ó cïng víi ho¸ ®¬n lªn phßng kÕ to¸n thanh to¸n. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vËt t­ ®Ó ghi thÎ kho cho tõng lo¹i vËt t­. Trªn phiÕu kho vËt t­ cã c¶ 2 chØ tiªu lµ sè l­îng vµ gi¸ trÞ nh÷ng ghi thÎ kho thñ kho chØ ghi phÇn sè l­îng. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu mua vÒ ®­îc nhËp kho theo ®óng qui ®Þnh, thñ kho cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trong kho mét c¸ch khoa häc hîp lý, ®¶m b¶o cho viÖc b¶o qu¶n viÖc kiÓm tra vµ viÖc nhËp, xuÊt kho vËt liÖu ®­îc thuËn tiÖn dÔ dµng. 2- Thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu: Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Kho¸ ViÖt TiÖp chñ yÕu lµ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu dùa trªn yªu cÇu s¶n xuÊt (sæ xin lÜnh vËt t­ cña c¸c ph©n x­ëng) vµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. C¸c ph©n x­ëng kÞp thêi thµnh c¸c môc danh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt vµ ®­îc lËp chi tiÕt vÒ sè l­îng, chÊt l­îng chñng lo¹i… Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ lËp phiÕu xuÊt kho vµ lËp thµnh 2 liªn: Mét liªn l­u t¹i phßng kÕ ho¹ch vËt t­. Mét liªn giao cho thñ kho ®Ó xuÊt vËt t­ vµ ghi vµo thÎ kho. PhiÕu xuÊt kho do phßng KHVT lËp chØ ghi vµo cét "Yªu cÇu" vµ thñ kho ghi vµo cét "thùc xuÊt" vÒ chØ tiªu sè l­îng. Sau khi ®· giao hµng, vµo thÎ kho, thñ kho chuyÓn phiÕu xuÊt kho lªn cho kÕ to¸n vËt liÖu vµ t¹i phßng kÕ to¸n ®Ó hoµn chØnh chøng tõ. PhiÕu xuÊt kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ, phô tr¸ch cung tiªu kÕ to¸n tr­ëng ng­êi nhËn hµng vµ thñ kho th× míi hîp lÖ. Qu¸ tr×nh xuÊt kho theo s¬ ®å sau: L­u phßng KHVT Yªu cÇu SX PhiÕu xuÊt (sæ xin lÜnh vËt t­) kho ThÎ ® KÕ to¸n ® L­u chøng tõ kho vËt liÖu phßng kÕ to¸n C«ng ty Kho¸ ViÖt TiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n. §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ t×nh h×nh ghi t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu lµm c¬ së cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n vµ kiÓm tra gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña chøng tõ. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Kho¸ ViÖt TiÖp ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu nhËp kho. - PhiÕu xuÊt kho. Cô thÓ viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu diÔn ra nh­ sau: * ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­îc ghi trªn mét thÎ kho theo tõng th¸ng. Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp lý c¶u chøng tõ ®èi chiÕu sè l­îng nguyªn vËt liÖu thùc tÕ nhËp thùc tÕ xuÊt víi sè l­îng ghi trªn phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho. Sau ®ã ghi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt trªn chøng tõ ®· ®­îc kiÓm tra vµ thÎ kho. C¸c chøng tõ ®­îc thñ kho ph©n lo¹i riªng ra thµnh phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ®Ó giao cho phßng kÕ to¸n theo ®Þnh kú 1 tuÇn hoÆc 10 ngµy. Cuèi th¸ng tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo cét tån ë thÎ kho. Sè l­îng tån ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tån kho cuèi kú: Tån ®Çu kú + NhËp trong kú - xuÊt trong kú. Nh­ng trªn thùc tÕ do sè l­îng chñng lo¹i vËt liÖu ë C«ng ty Kho¸ ViÖt TiÖp rÊt lín nªn viÖc ®èi chiÕu kh«ng ®­îc thùc hiÖn hµng th¸ng mµ chØ thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng 6 vµ cuèi th¸ng 12. ThÎ kho do thñ kho lËp, kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra vµ ký thÎ kho, thÎ kho më ho tõng lo¹i vËt t­. * ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú 1 tuÇn hoÆc 10 ngµy, kÕ to¸n xuèng kho nhËn c¸c chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ còng ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c chøng tõ cã sè oliÖu ghi trªn thÎ kho cña thñ kho vµ ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. Khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n tÝnh sè tiÒn trªn c¸c phiÕu xuÊt theo ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. + Tõ c¸c chøng tõ nhËp kho kÕ to¸n lªn b¶ng kª nhËp vËt t­. C¨n cø ®Ó lËp b¶ng kª nhËp vËt t­ lµ c¸c chøng tõ thanh to¸n tiÒn vµ c¸c phiÕu nhËp vËt t­. C¸ch lËp: B¶ng kª nhËp vËt t­ ë C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng ghi sè tiÒn nhËp kho. - Cét nhãm vËt t­: Ghi sè ký hiÖu cña tõng tµi kho¶n c¨n cø vµo ph©n ®Þnh kho¶n trªn phiÕu nhËp kho. - Cét sè phiÕu nhËp: Ghi sè phiÕu nhËp trong th¸ng vµ ghi sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng víi nî TK 152 vµ TK 153. - Cét sè tiÒn: Céng sè tiÒn trªn phiÕu nhËp ghi cã tµi kho¶n liªn quan cuèi b¶ng kª tæng céng sè tiÒn nhËp kho trong th¸ng cña TK 152 vµ TK 153. Sè liÖu cña b¶ng kª nhËp vËt t­ ®­îc dïng vµo b¶ng tæng hîp - nhËp - xuÊt - tån kho. KÕt luËn §Ó ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ hiÖu lùc c«ng cô kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ph¶i lu«n ®­îc hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng chÊt l­îng chñng lo¹i phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆc dï C«ng ty cã vËt liÖu ®a d¹ng nhiÒu chñng lo¹i nh­ng víi sù n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña ban Gi¸m ®èc cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. C«ng ty ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ vµ ®Æc biÖt C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®¶m b¶o ®Çy ®ñ viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty hÖ thèng qu¶n lý vµ bé m¸y kÕ to¸n, ®Æc biÖt phÇn hµnh kÕ to¸n kh«ng ngõng n©ng cao ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô kÞp thêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Song bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm vÉn cßn mét sè h¹n chÕ ®· tr×nh bµy ë trªn nh­ng trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn. Sau ba th¸ng thùc tËp ë C«ng ty do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ kiÕn thøc thùc tÕ Ýt ái thêi gian cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong vµ c¶m ¬n sù gãp ý phª b×nh cña thÇy c« vµ c¸c c« chó c¸n bé cña C«ng ty ®Ó b¸o c¸o cña em thùc sù cã ý nghÜa c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty khóa Việt Tiệp.DOC
Luận văn liên quan