Đề tài Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam

zTiếp tục theo dõi và thu thập số liệu sinh trưởng cũng như vật hậu của cây Mắc ca zNghiên cứu về hàm lượng phân bón phù hợp cho trồng Mắc ca zNghiên cứu hàm lượng các chất có trong hạt Mắc ca theo từng dòng. zXây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống (hom, ghép) cho Mắc ca zXây dựng hướng dẫn kỹ thuật gây trồng và chăm sóc cây Mắc ca

pdf67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam B¸o c¸o s¬ kÕt ®Ò tµi (2006 – 2008) TiÕp tôc kh¶o nghiÖm gièng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ năng ph¸t triÓn c©y Macadamia t¹i ViÖt Nam TRUNG T¢M NGHI£N CøU GIèNG C¢Y RõNG Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Th.S. NguyÔn ®inh H¶i Céng t¸c viªn chÝnh:Th.S. Mai Trung Kiên Giíi thiÖu chung vÒ ®Ò tµi Tªn ®Ò tµi Tiếp tục khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia ở Việt Nam Môc tiªu nghiªn cøu (2006-2010) - Chọn được một số dòng Mắc ca có năng suất hạt cao trên một số vùng sinh thái được khảo nghiệm. - X¸c ®Þnh ®−îc phương thức nhân giống thích hợp, kỹ thuật trồng, chăm sóc cho Mắc ca ở Việt Nam. - X¸c ®Þnh lập địa trồng thích hợp cho một số giống có triển vọng đã khảo nghiệm. Néi dung nghiªn cøu (2006-2010) - Nghiên cứu chọn giống: + Đánh giá khả năng ra hoa, kết quả của các dòng Mắc ca trồng giai đoạn 2002 -2005 +Trồng bổ xung vườn vật liệu cung cấp giống gốc Mắc ca có năng suất sản lượng hạt cao. + Trồng khảo nghiệm hậu thế 8 ha của 20 giống sai quả đã nhập. - Nghiên cứu nhân giống: + Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống ghép và giâm hom cho các dòng Mắc ca. + Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống hom vµ ghÐp cho Mắc ca. - Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắc ca: + Phân tích mẫu đất tại các khu khảo nghiệm. +Thí nghiệm các công thức bón phân khác nhau tại các khảo nghiệm + Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăn sóc Mắc ca Néi dung nghiªn cøu (2006-2010) Thêi gian thùc hiªn ®Ò tµi: 5 năm (2006 – 2010) S¶n phÈm ®Ò tµi - X¸c ®Þnh ®−îc lo¹i thuèc, thêi vô, gi¸ thÓ, lo¹i hom thÝch hîp cho gi©m hom M¾c ca. • Nghiªn cøu nh©n gièng hom, ghÐp 16 ha trªn 7 vïng : Hµ T©y (Hà Nội), Qu¶ng Ninh, Sơn La, Đắc Lắc, Đắc Nông, VÜnh Phóc, Phó Thä, NghÖ An. • C¸c khu khảo nghiÖm gièng giai đoạn 2002- 2005: 8 ha • C¸c khu khảo nghiÖm gièng giai đoạn 2006- 2008: 8 ha 300 c©y cña 11 dßng (246, 294, 344, 849, 816, 856, 741, NG8, Daddow, OC, A800. • Khu tËp hîp nguån gièng vµ cung cÊp vËt liÖu nh©n gièng t¹i Ba Vì: 1 khu, 300 c©y Đ· thùc hiÖnTheo kÕ ho¹ch - X¸c ®Þnh ®−îc ph−¬ng ph¸p, thêi vô, tuæi gèc ghÐp thÝch hîp cho Mắc ca. • Nghiªn cøu nh©n gièng b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp cho Mắc ca - Đang thực hiện• Thí nghiệm các công thức bón phân khác nhau cho Mắc ca - Đang thực hiện• Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật trồng và chăm sóc cho Mắc ca - X¸c ®Þnh ®−îc kh¶ năng nhân giống hom và ghép cho từng dòng Mắc ca • Nghiªn cøu nh©n gièng hom, ghÐp cho từng dòng Mắc ca Đ· thùc hiÖnTheo kÕ ho¹ch Ьn vÞ phèi hîp z Lâm trường Đồng Hới Quảng Bình z Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Tây Bắc z Phòng nông lâm nghiệp huyện Krông Năng - Đắc lắc z Trung tâm thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng z Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ z Lâm trường Uông Bí – Quảng Ninh z Trung tâm sinh Thái và môi trường rừng z Trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản z Trung tâm lâm sinh Cầu Hai- Phó Thä z Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn – NghÖ An VËt liÖu nghiªn cøu VËt liÖu trång m« hình kh¶o nghiÖm z C¸c dßng c©y ghÐp ®−îc nhËp tõ Australia: Daddow, 246, 842, 344, 816, 849, 856, 741, NG8 vµ Trung quèc: OC , 800. z C¸c dòng c©y ghÐp MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7, MC8, MC9, MC10, MC11 từ các cây mẹ đã ra quả tại Ba Vì. z Cây con từ hạt của các dòng sai quả: (268, 791, 814, 849, 741, 344, 816, 781, 333, H2, 508, A4, 800, Daddow, 666, A38, 842, 203, 246 và A16). VËt liÖu thÝ nghiÖm nh©n gièng sinh d−ìng z Hom c¸c dßng ®−îc nhËp tõ Úc và Trung Quốc lÊy tõ v−ên vËt liÖu gièng Tr¹m thùc nghiÖm gièng c©y rõng Ba Vì là Daddow, 246, 344, 842, 849, 856, 816, 741, NG8, OC và A800. ĐÞa ®iÓm nghiªn cøu zKh¶o nghiÖm gièng t¹i Ba Vì ( Hµ T©y) 4 ha; U«ng BÝ, Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh) 3 ha; Đång Híi (Qu¶ng Bình) 1ha; Kr«ng Năng (Đ¾c L¾c) 1 ha; Mai S¬n (S¬n La) 1 ha; Đ¹i L¶i (VÜnh Phóc) 1ha; ĐăcPlao (Đ¾c N«ng) 1ha, Cầu Hai (Phú Thọ) 2 ha và Nam Đàn (Nghệ An) 2 ha. zThÝ nghiÖm nh©n gièng sinh d−ìng ®−îc thùc hiÖn t¹i Tr¹m thùc nghiÖm gièng c©y rõng Ba Vì. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Kh¶o nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng * C¸c dßng trång kh¶o nghiÖm lµ Daddow, 246, 842, 344, 816, 849, 856, 741, NG8, OC, 800, TQĐT, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7, MC8, MC9, MC10 và MC11, Cây hạt của các dòng sai quả: 268, 791, 814, 849, 741, 344, 816, 781, 333, H2, 508, A4, 800, Daddow, 666, A38, 842, 203, 246 và A16). * Làm đất toàn diện, cuốc hố 80 x 80 x 80 cm, mËt ®é trång 192 c©y/ ha (7 m x 7 m), lượng phân bãn 50kg ph©n chuång hoai + 500gam NPK/c©y. Mçi dßng trång 16 c©y chia 4 lÇn lÆp. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m hom z C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm gi©m hom ®Òu gåm 90 hom, chia 3 lÇn lÆp, mçi lÆp 30 hom. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z ChÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng ®· dïng lµ IAA, IBA, vµ NAA víi 5 nång ®é kh¸c nhau lµ: 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm vµ 2000 ppm. ¶nh h−ëng cña thêi vô gi©m hom ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ gi©m hom ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. ¶nh h−ëng cña lo¹i hom gi©m ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng b»ng pp ghÐp z ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z ¶nh h−ëng cña thêi vô ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z ¶nh h−ëng cña tuæi gèc ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z Khả năng nhân giống bằng phương pháp ghép của các dòng Mắc ca Theo dâi thêi giam ra hoa kÕt qu¶ cña các dòngM¾c ca t¹i Ba Vì z Thêi gian ra hoa. z Thêi gian ®Ëu qu¶. Thu thËp vµ xö lý sè liÖu Thu thËp sè liÖu zThu thËp sè liÖu tõ c¸c kh¶o nghiÖm ®−îc ®o theo ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng cña gi¸o trình “ĐiÒu tra rõng” (Vò TiÕn Hinh, 1997). Xö lý sè liÖu zSố liệu khảo nghiệm giống được sử lý theo Data Plus (Wiliams, et al,1999) vµ GENSTAT 5.0 (Wiliams & Matheson, 1994). zSè liÖu thÝ nghiÖm vÒ nh©n gièng sinh d−ìng (nh©n gièng hom, ghÐp) được sử lý theo EXCEL 5.0 cña NguyÔn H¶i TuÊt vµ Ng« Kim Kh«i (1995). KÕt qu¶ nghiªn cøu 1. Kh¶o nghiÖm c¸c dßng M¾c ca và hậu thế của 20 giống sai quả. 2. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m hom 3. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca bằng ph−¬ng ph¸p ghÐp 4. Theo dâi thêi gian ra hoa, qu¶ cña c¸c dòng M¾c ca trång t¹i Ba Vì - Hà T©y Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn c¸c dßng Mắc ca t¹i Ba Vì - Hµ T©y (10/2002 - 6/2008) XXX 2,892,892,89F,05 tra b¶ng 13,656,233,45F tÝnh 2,74,157,5994,2TB 60,00029,12,123,53,624,54,993,7ĐC 2 033,333,330,62,725,94,132,35,693,7ĐC 1 25,050,025,09,32,519,53,221,16,293,70C 50,0016,617,62,711,14,617,97,7100816 --22,82,713,64,622,08,287,5856 16,616,650,014,92,89,94,214,68,193,7741 42,8014,314,63,111,94,811,18,187,5849 020,040,024,72,813,84,916,78,293,7344 ---20,02,76,24,216,28,3100NG8 40,040,020,019,32,99,13,813,38,593,7842 50,050,0010,73,18,34,110,98,593,7246 20,020,040,026,03,518,83,825,58,8100Daddow NhTBÝtV%V%V% Tû lÖ c©y ®Ëu qu¶ n¨m 2008 (%) Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng Dßng 816 trång kh¶o nghiÖm t¹i Ba Vì - Hµ Nội (10/2002-7/2008) 816 344 741 246 NG8 Daddow Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i U«ng BÝ -Qu¶ng Ninh (9/2003 - 11/2008) XXX 3,003,003,00F,05 tra b¶ng 19,4919,4915,61F tÝnh 0,561,111,7690,2TB 035.50.6423.81.3423.42.3393,7OC 051.71.0330.31.4024.12.0593,7TQ10 024.80.4157.60.8340.91.5987,5MC2 060.40.7355.21.4541.52.1893,7MC10 028.60.4138.71.1338.91.5587,5ĐC2 025.40.5241.91.4330.22.0293,7ĐC1 055.40.4651.20.9849.91.4587.5MC8 047.80.5860.70.7544.91.6087,5TQ1 020.90.3271.50.7233.71.1087,5MC1 V%V%V% Tû lÖ c©y ra hoa,qủa năm 2008(%) Dt (m)H (m)Do (cm) Tû lÖ Sèng (%) Tªn dßng Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña M¾c ca trång t¹i Đång Híi - Qu¶ng Bình (11/2003 - 5/2008) XXX O,630,792,2L.s.d <0, 65<0, 49<0,7Fpr 2,43,46,696,2TB 033,316,613,82,63,83,67,87,1100ĐC1 46,215,315,32,32,5O,43,45,46,893,7246 21,428,506,82,66,63,415,96,893,7816 14,221,428,512,22,514,43,513,66,993,7741 14,228,521,45,12,110,13,112,35,7100OC nhTBÝtV%V%V% Tû lÖ c©y ®Ëu quả năm 2008 (%) Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng OC 741 816 246 ¶nh 2: Dßng 246 t¹i §ång Híi - Qu¶ng B×nh Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña M¾c ca t¹i Kr«ng Năng - Đ¾c L¾c (8/2004 - 6/2008) XXX 3,733,733,73F,05 tra b¶ng 4,804,0619,26F tÝnh 3,254,1810,1794,5TB 2,923,555,823,73,116,24,217,38,493,7ĐC1 63,08,719,623,73,216,24,017,38,4100OC 70,65,95,922,23,714,94,431,69,193,7246 100--1003,81004,21009,293,7842 57,10019,33,214,94,611,810,4100816 8020-47,52,722,93,66,910,893,7849 66,633,4-8,03,323,54,19,711,793,7741 100--1003,01004,410013,487,5800 NhTBÝtV%V%V% Tû lÖ c©y ®Ëu qủa năm 2008 (%) Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng Dßng 849 trång kh¶o nghiÖm t¹i Kr«ng N¨ng - §¾c L¾ năm 2008) 842 800 849 246 741 OC Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Mai S¬n - S¬n La (8/2004 - 5/2008) XXX 3,003,003,00F,05 tra b¶ng 14,4919,4915,61F tÝnh 1,72,24,596,4TB 024,91,714,92,216,54,993,7ĐC1 031,41,848,92,655,64,493,7849 013,71,911,42,143,04,493,7842 15,728,21,717,82,129,14,5100246 031,81,817,42,325,24,5100816 021,21,637,02,354,44,693,7800 8,133,62,020,12,222,44,8100OC V%V%V% Tû lÖ c©y ra hoa, quả năm 2008 (%) Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng Dßng 246 trång kh¶o nghiÖm t¹i Mai S¬n - S¬n La (8/2004 - 5/2008) OC 246 Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Đ¾c Plao - Đ¾c N«ng (8/2005 - 5/2008) XXX 0,600,390,59L.s.d <0,30<0,15<0,14Fpr 0,61,25,394,7TB 6,80,46,61,02,05,187,5842 3,30,521,21,07,05,093,7344 0,90,57,61,34,05,093,7246 1,00,51,91,23,05,2100741 4,90,66,41,22,05,393,7856 0,41,31,41,30,55,493,7849 12,40,516,31,38,05,593,7MC2 2,60,55,90,91,05,393,7Daddow 5,70,712,41,35,05,5100NG8 3,60,63,71,51,15,5100816 4,80,64,91,52,05,687,5800 4,30,58,11,23,05,9100OC V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Đ¹i L¶i -VÜnh Phóc (7/2005 - 5/2008) XXX 0,120,520,61L.s.d <0,003<0,177<0,01Fpr 0,481,42,294,9TB 2,20,510,41,28,72,0100NG8 4,50,429,91,528,82,193,7 849 5,30,418,91,221,32,287,5344 5,10,420,21,520,31,987,5842 6,80,332,51,029,91,793,7741 1,80,514,81,520,12,593,7Daddow 4,10,66,11,511,22,593,7800 9,90,617,61,513,32,4100OC 2,00,55,41,47,42,4100246 5,80,615,91,716,63,0100816 V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn dßng Sinh tr−ëng M¾c ca trång t¹i Hoµnh Bå – Qu¶ng Ninh (7/2006 - 5/2008) X 0,200,380,44L.s.d <0,137<0,017<0,069Fpr 0,671,682,3399,0TB ........ 5,60,711,82,07,02,5100246 2,10,510,41,39,91,9100333 9,50,82,51,93,22,6100A4 48,70,719,41,524,32,193,7Dad 3,10,78,61,76,22,5100741 0,80,83,91,73,72,6100268 8,90,510,21,514,02,2100344 ........ 4,50,56,71,310,92,0100203 8,20,76,52,16,52,7100800 5,90,64,11,64,32,2100814 V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn gièng X X Sinh tr−ëng M¾c ca trång t¹i Ba Vì - Hµ Néi (4/2007 - 4/2008) 0,110,230,29L.s.d <0,07<0,01<0,423Fpr 0,501,121,35100TB 3,80,459,50,918,41,2100333 2,80,5112,41,26,51,3100A16 5,10,5210,31,26,71,3100A4 ........ 4,80,556,71,15,91,3100842 2,10,4520,51,214,71,4100741 1,60,465,11,12,01,4100344 4,10,596,81,212,31,4100DA1 ........ 7,60,536,81,47,51,5100781 2,60,564,01,43,31,5100H2 V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn gièng X X X ¶nh 5. Kh¶o nghiÖm gièng M¾c ca t¹i Ba Vì Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i CÇu Hai – Phó Thä (8/2007 - 5/2008) XX X 0,0710,1690,209L.s.d <0,394<0,01<0,507Fpr 0,381,271,3699,7TB 2,00,364,70,95,91,293,7333 2,80,434,51,23,31,3100800 ........ 1,40,363,01,43,51,4100H2 3,40,361,61,35,21,4100A4 3,20,382,01,33,51,4100814 1,80,403,01,41,91,4100781 0,60,414,21,42,31,4100A38 1,20,414,21,52,01,5100246 0,60,404,51,38,91,5100816 V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn gièng Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Nam еn – NghÖ An 12/2007 - 5/2008) XXX 0,040,090,09L.s.d <0,01<0,01<0,01Fpr 0,270,951,1999,0TB 0,90,271,20,80,71,0100203 ........ 1,80,275,90,91,71,2100Dad 0,50,284,60,91,21,2100842 1,70,301,41,11,41,2100800 2,30,311,10,90,61,2100814 0,50,255,91,11,11,3100246 0,90,291,81,10,91,3100A4 1,50,340,91,11,31,3100A38 0,90,291,31,22,31,4100781 V%V%V% Dt (m)H (m)Do (cm)Tû lÖ sèng (%) Tªn gièng Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca b»ng p.p gi©m hom ¶nh h−ëng cña lo¹i thuèc vµ nång ®é thuèc ®Õn tỷ lệ ra rÔ và chØ sè ra rÔ cña hom XX χ 2tt (= 180,64) > χ 20.5tb (=25,00) Ftt = (15,47; 60,68) > F,05 tb (= 2,01) 1,943,62,033,60,92,930Đ/C 13,98,85,714,72,533,0302000 ........ 25,48,37,37,93,561,4355750 NAA 25,713,97,321,13,546,2422000 46,68,49,210,05,169,6631500 ........ 9,022,24,320,42,116,315500 IBA 24,89,06,87,43,743,0392000 ........ 6,924,03,629,91,912,211500 IAA V%V% ChØ sè ra rÔ (Ir) ChiÒu dµi rÔ dµi nhÊt (cm) Sè rÔ trªn hom (c¸i) Tû lÖ ra rÔ TB (%) Sè hom ra rÔ TB Lo¹i thuèc vµ nång ®é thuèc (ppm) Khu gi©m hom Macadamia Hom Macadamia ®∙ ra rÔ theo lo¹i thuèc kh¸c nhau ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn tỷ lệ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m (1-12/2005) (Mỗi công thức thí nghiệm 90 hom) XX χ2tt = 121,09 > χ 2 ,0.5 tb = 19,68; Ftt (= 4,17; 3,87) >F,05 tb (= 2,26); Ttt (=3,68) > T,05tb (=2,77) 17,02,75,746,73,027,82512 ........ 21,612,66,91,83,158,9539 32,210,77,91,44,170,0638 33,36,37,413,94,576,7697 33,53,27,82,34,376,7696 46,018,58,98,15,275,6685 35,96,78,510,14,270,0634 ........ 19,15,56,310,63,032,2291 V%V% ChØ sè ra rÔ (Ir) ChiÒu dµi rÔ dµi nhÊt (cm) Sè rÔ trªn hom (c¸i) Tû lÖ ra rÔ (%) Tæng hom ra rÔ Th¸ng thÝ nghiÖm B¶ng 3-10. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ ®Õn tû lÖ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m (Mỗi công thức thí nghiệm 90 hom) χ 2t (= 58,89) > χ 2,0.5 tb (= 14,07) Ft (= 8,73; 9,87) > F,05tb (= 4,76) 39,830,49,218,94,375,568C«ng thøc 4 26,821,18,023,33,429,627C«ng thøc 3 32,320,68,218,93,935,232C«ng thøc 2 29,16,87,815,53,870,463C«ng thøc 1 V%V% ChØ sè ra rÔ (Ir) ChiÒu dµi rÔ dµi nhÊt (cm) Sè rÔ trªn hom (c¸i) Tû lÖ ra rÔ Sè hom ra rÔ Gi¸ thÓ gi©m hom C«ng thøc 1 : 1/3 trÊu + 1/3 bao t¶i gai b¨m nhá + 1/3 c¸t vµng. C«ng thøc 2 : 1/3 trÊu + 1/3 trÊu hun + 1/3 c¸t vµng C«ng thøc 3 : 100% c¸t vµng. C«ng thøc 4 : 1/3 trÊu + 1/3 r¬m b¨m nhá ñ hoai + 1/3 c¸t vµng. XX C¸c lo¹i gi¸ thÓ gi©m hom kh¸c nhau ¶nh h−ëng cña lo¹i hom ®Õn tû lÖ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m χ 2t (= 160,16) > χ 2,05tb (= 11,01) Ft (= 5,46; 6,75) > F,05tb(= 3,33) 15,055,96.032,72,517,015CT 6 29,310,37,712,23,874,167CT 5 12,822,65,133,12,522,220CT 4 17,752,76,156,42,916,715CT 3 30,89,98,17,73,868,962CT 2 12,719,45,321,62,411,911CT 1 V%V% ChØ sè ra rÔ (Ir) ChiÒu dµi rÔ dµi nhÊt (cm) Sè rÔ trªn hom (c¸i) Tû lÖ ra rÔ (%) Sè hom ra rÔ (c¸i) Lo¹i hom TN CT1: hom non cµnh bªn. CT4: hom non chåi v−ît. CT2: hom nöa ho¸ gç cµnh bªn. CT5: hom nöa ho¸ gç chåi v−−ît. CT3: hom ho¸ gç cµnh bªn. CT6: hom ho¸ gç chåi v−−ît. X X Lo¹i hom gi©m kh¸c nhau V−ên vËt liÖu lÊy hom Kh¶ năng ra rÔ cña c¸c gièng M¾c ca khi xö ly b»ng IBA 1500 ppm XX χ 2t ( = 72,0 ) > χ 2,05 tb ( = 19,67) ; χ 2t ( = 0,00) < χ 2,05tb ( = 3,84) Ft (= 18,89; 42,12) > F,05tb(= 2,16) ; Tt (= 3,7; 3,4) > T,05tb (=2,24) 20,614,46,218,43,345,641344 23,113,17,114,33,354,449814 25,711,57,913,73,364,458816 27,611,98,310,03,363,357849 40,710,19,411,44,366,760800 34,010,29,29,33,767,861741 30,08,68,012,33,873,366856 28,010,37,89,93,674,467Daddow 40,311,98,612,04,778,971OC 45,06,610,08,54,578,971842 56,55,510,96,15,285,677246 60,65,310,56,75,787,879NG8 V%V% ChØ sè ra rÔ (Ir) ChiÒu dµi rÔ (cm)Sè rÔ (c¸i)Tû lÖ ra rÔ (%) Sè hom ra rÔ (c¸i) Dßng Nh©n gièng Mắc ca b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp χ 2tt ( = 122,79) > χ 2 ,05tb (= 5,99) Ftt (= 32,81) > F,05 tb (= 6,94) 40,67,84,44GhÐp m¾t 18,110,361,856GhÐp ¸p 16,212,784,876GhÐp nèi V% ChiÒu cao chåi (cm)Tû lÖ sèng (%) Sè hom ghÐp sèng Ph−¬ng ph¸p ghÐp X GhÐp Mắc ca theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau Sinh tr−ëng chiÒu cao chåi ghÐp theo c¸c ph−¬ng ph¸p ghÐp ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp và sinh trưởng chiều cao chồi ghép X χ 2t (= 271,9) > χ 2,05tb (= 19,68) Ft (= 4,05) > F,05 t b (= 2,35) 2,714,283,3759012 1,213,374,5679011 14,29,367,8619010 ...... 9,39,547,843904 12,810,976, 769903 5,013,786,878902 11,014,492,283901 V% ChiÒu cao chåi (sau 60 ngµy) Tû lÖ hom ghÐp sèng (%) sè hom ghÐp sèng Tæng hom TN Th¸ng thÝ nghiÖm GhÐp Macadamia theo thêi vô C©y Mắc ca ghÐp 6 th¸ng tuæi Ảnh hưởng của tuổi gốc ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng chiều cao chồi ghép X χ 2t (= 10,99) > χ 205tb (= 5,99) Ft (= 299,31) > F,05tb (= 6,94 1,811,778,9719036 th¸ng 1,510,372,2659024 th¸ng 4,46,556,7519012 th¸ng V% ChiÒu cao chåi ghÐp sau 45 ngµy Tû lÖ hom sèng (%) Sè hom ghÐp sèng (c¸i) Tæng sè hom thÝ nghiÖm Tuæi gèc ghÐp C©y ghÐp theo tuæi gèc ghÐp kh¸c nhau 36 tháng24 tháng12 tháng Tû lÖ sèng vµ sinh tr−ëng cña c¸c dßng M¾c ca (12/2006- 1/2007) χ 2t( = 22,57) > χ 2 ,05tb ( =16,92) ; χ 2t ( = 1,16) < χ 2,05tb ( = 3,84) Ft ( = 111,76) > F,05tb ( = 2,4) ; Tt ( =7,9 ) > T,05tb ( = 2,4) 7,031,864,458816 13,143,568,962OC 8,033,171,765849 10,027,472,866344 15,730,476,769856 8,935,276,169NG8 7,437,278,371246 12,226,881,173741 5,336,283,375842 6,633,588,380Daddow V%(cm) ChiÒu cao chåi (cm) Tû lÖ sèng (%) Sè hom ghÐp sèng Tên gièng DiÔn biÕn vËt hËu c¸c dßng M¾c ca theo thêi gian t¹i CÈm Quú (trång năm 2002) 13,670,391,784,632,7TB 00000BV h¹t 2,512,512,500Au h¹t 25,987,510010025,0OC 11,568,81001000A800 7,050,010010025,0856 3,881,31001000741 8,568,810010050,0849 0,225,0100100100NG8 26,510010010075,0842 21,610010010025,0Daddow 27,610010010050,0246 2,810010010050,0344 25,050,010010025,0816 Sè qu¶/ctcTû lÖ (%)Năm 2007Năm 2006Năm 2005 C©y cã qu¶ (1/9/2007)Tû lÖ c©y cã hoa (%) Tªn gièng DiÔn biÕn vËt hËu në hoa vµ hình thµnh qu¶ c¸c dßng M¾c ca năm 2007 --15/9919/314/310/3NG8 --12/91325/314/312/3800 --12/91523/313/38/3A800 ***1522/311/37/3788 --12/91426/315/312/3695 --11/91822/39/34/3900 912/93/91427/316/313/3741 --12/91426/315/312/3OC 911/92/91924/39/35/3856 --9/91927/315/38/3Daddow --10/91822/38/34/3842 --7/91720/36/33/3246 --2/92224/310/32/3344 --5/9241/413/38/3816 ***1625/311/39/3H2 --8/9303/413/34/3849 KÕt thóc B¾t ®Çu KÕt thóc H.T.qu¶ B¾t ®Çu H.T. qu¶ B¾t ®Çu në hoa Sè ngµy Ngµy th¸ng Sè ngµy Ngµy th¸ng Qu¶ chÝn vµ rôngNë hoa vµ h×nh thµnh qu¶ Tªn gièng Hoa cña gièng OC mµu tr¾ng ngµ (tr¸i) vµ gièng 695 mµu tÝm (ph¶i) Kh¶ năng ®Ëu qu¶ cña c¸c dßng m¾c ca năm 2007 t¹i CÈm Quú (trång năm 2002) vµ tr¹m Canhkyna (trång năm 2003) 0000000BV h¹t 51,02,55,10,10,4289,412,5Aus h¹t 600,20,50,020,06384,115,9NG8 10003,00,020,06351,614,0H2 10005,50,10,4297,514,5788 79,23,818,30,41,0260,011,8741 64,17,019,50,41,1258,412,5856 34,022,333,80,52,4453,321,6695 25,321,528,80,72,2297,312,8900 64,811,532,70,72,4336,814,5800 18,027,333,30,72,6371,014,5800 66,48,525,30,82,1272,99,9849 15,825,029,70,82,5331,314,7816 93,02,840,00,93,0333,412,8344 58,621,652,21,02,3226,210,6Daddow 65,525,975,01,03,3329,313,1OC 72,527,6100,41,23,5293,511,1246 66,226,578,31,63,6222,811,5842 Tû lÖ qu¶ rông (%) Sè qu¶ chÝn/cSè qu¶ non/c Tû lÖ ®Ëu qu¶ (%) Sè qu¶ TB Sè hoa TB Qu¶ bÞ rông nonKh¶ năng ®Ëu qu¶/b«ng ChiÒu dµi hoa (cm) Tªn gièng Qu¶ non cña gièng 246 (tr¸i) vµ gièng 849 (ph¶i) Ph¸t triÓn ®−êng kÝnh qu¶ các dòngMắc ca tõ ngµy 15/4 ®Õn 30/8 năm 2007 t¹i ®éi CÈm Quú vµ Trạm Cankyna 2,712,712,712,692,612,521,931,020,370,10Au.h¹t 3,153,153,143,113,083,052,782,220,840,21695+ 3,203,203,203,193,173,112,812,040,80,2800+ 3,263,263,263,253,213,193,172,651,280,32900+ 2,882,882,882,872,782,582,281,610,720,19741 2,932,932,922,92,882,862,591,760,680,19856 3,023,023,012,992,932,772,091,300,410,13816 3,113,113,113,103,092,982,731,860,520,16A800 2,962,962,942,922,822,82,451,560,480,16Dad 3,053,053,042,992,972,742,551,670,730,24849 3,053,053,032,992,842,692,531,790,660,22344 2,802,802,782,512,452,402,331,500,490,16842 3,213,213,203,183,133,032,801,890,580,15OC 2,952,952,952,932,902,852,481,890,810,21246 30/8 (Max) 15/830/715/730/615/630/515/530/415/4 Thay ®æi ®−êng kÝnh qu¶ (cm) theo ngµy Tªn gièng DiÔn biÕn kÝch th−íc qu¶ Macadamia 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 15/4 30/4 15/5 30/5 15/6 30/6 15/7 30/7 15/8 30/8 Ngµy - th¸ng § − ê n g k Ý n h q u ¶ ( c m ) Gièng 344 Gièng 816 Gièng 900 Aus.h¹t Diễn biến kích thước quả 3 giống đại diện và cây hạt Australia KÝch th−íc qu¶ gièng A800 (tr¸i) vµ 849 (ph¶i) tai v−ên qu¶ CÈm Quú trong cïng mét thêi gian (30 th¸ng 5 năm 2007) Mét sè hình ¶nh vÒ kh¶ năng ra hoa kÕt qu¶ năm 2008 cña c¸c dßng M¾c ca trång t¹i Ba Vì - Đång Híi- Kr«ng Năng Dòng 849 Dòng 246 Dòng 849 KÕt luËn KÕt luËn - V−ên vËt liÖu cung cÊp gièng t¹i Tr¹m thùc nghiÖm gièng c©y rõng Ba Vì lưu giữ 11 dßng M¾c ca víi tæng sè 300 c©y có sinh tr−ëng tèt. - Trªn c¬ së 8 ha m« hình kh¶o nghiÖm t¹i Ba Vì, Qu¶ng Bình , Qu¶ng Ninh , Đ¾c L¾c, Đ¾c N«ng, S¬n La vµ VÜnh Phóc giai ®o¹n 2002- 2005 b−íc ®Çu x¸c ®Þnh ®−îc: + T¹i Ba Vì (Hµ Néi) c¸c dßng M¾c ca 246, 842,OC, 816, 849 vµ Daddow cã sinh tr−ëng tè vµ ®Ëu qu¶ cao. KÕt luËn + T¹i Đång Híi (Qu¶ng Bình) c¸c dßng M¾c ca OC, 741, 816 vµ 246 cã sinh tr−ëng tèt vµ ®Ëu qu¶ cao. + T¹i Kr«ng Năng (Đ¾c L¾c) c¸c dßng M¾c ca 842, 800, 849,246, 741 vµ OC cã sinh tr−ëng tèt vµ ®Ëu qu¶ cao. + T¹i Mai S¬n (S¬n La) c¸c dßng OC vµ 246 cã sinh tr−ëng tèt vµ ®· ®Ëu qu¶. + T¹i Đ¾cplao (Đ¾c N«ng) c¸c dßng m¾c ca 816, OC, NG8, MC2 vµ A800 sinh tr−ëng tèt. + T¹i Đ¹i L¶i (VÜnh Phóc) c¸c dßng M¾c ca 816, 246, OC, A800 vµ Daddow cã sinh tr−ëng tèt. KÕt luËn - Khi gi©m hom M¾c ca dïng chÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng IBA nång ®é 1500 ppm, thêi vô gi©m hom thÝch hîp cho M¾c ca tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9, gi¸ thÓ gi©m hom thÝch hîp nhÊt cho M¾c ca lµ hçn hîp 1/3 c¸t vµng + 1/3 trÊu + 1/3 r¬m ñ hoai. - Trong c¸c dßng M¾c ca ®· nhËp, dßng NG8 vµ 246 gi©m hom cã tû lÖ ra rÔ cao nhÊt ( 85,6% - 87,8%), tiÕp ®Õn lµ c¸c dßng 842, OC, Daddow vµ 856 cã tû lÖ ra rÔ (73,3% - 78,9%), ®øng th−a ba lµ c¸c dßng 741, 800, 849 vµ 816 cã tû lÖ ra rÔ (63,3 %– 67,8%). - Khi ghÐp M¾c ca dïng ph−¬ng ph¸p ghÐp nèi lµ thÝch hîp nhÊt, ghÐp vµo c¸c th¸ng 1-3 vµ c¸c th¸ng 10-12. Tuæi gèc ghÐp thÝch hîp cho M¾c ca lµ gèc ghÐp 24 th¸ng tuæi vµ 36 th¸ng tuæi. KÕt luËn z T¹i Ba Vì M¾c ca ra nô hoa tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 2 năm sau, hoa në vµo th¸ng 3 - 4, hình thµnh qu¶ cuèi th¸ng 4 ®Õn th¸ng 6, qu¶ lín vµ giµ tõ th¸ng 6 – 8, qu¶ chÝn vµ rông tõ th¸ng 9-11. C¸c dßng M¾c ca cã chiÒu dµi b«ng hoa tù (11,1 cm – 21,6 cm), sè l−îng hoa tù trªn b«ng (226 hoa – 453 hoa), tû lÖ ®Ëu qu¶ (0,02% - 1,6%), ®−êng kÝnh qu¶ (2,8 cm – 3,2 cm). z Trong c¸c dßng M¾c ca ®· nhËp dßng Daddow, 842 vµ 741 cã tû lÖ m¾t ghÐp sèng cao nhÊt (81,1% - 88,3%), tiÕp ®Õn lµ c¸c dßng 246, 856, 344 vµ 849 cã tû lÖ m¾t ghÐp sèng (71,7% - 78,3%), ®øng thø ba lµ c¸c dßng OC vµ 816 cã tû lÖ m¾t ghÐp sèng (64,4% - 68,9%). KÕt luËn - C¸c dßng M¾c ca ra hoa cã sai lÖch nhau vÒ thêi gian, ®Ó trång v−ên qu¶ c©y M¾c ca cÇn ph¶i phèi hîp mét sè dßng cã thêi gian ra hoa cïng nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thô phÊn chÐo giữa c¸c dßng, nhằm tăng tû lÖ ®Ëu qu¶ cña c¸c dßng. ĐÓ cã v−ên qu¶ ®¹t năng suÊt cao nªn kÕt hîp c¸c dßng trong mét v−ên qu¶: + Dßng 900 - Dßng 856 - Dßng 842 - Dßng 246 - Dßng 344. + Dßng 800 - Dßng 788 - Dßng 816 - Dßng H2. + Dßng NG8 - Dßng 800 - Dßng 856 - Dßng OC - Dßng Daddow- Dong 816. + Dßng 741 - Dßng OC - Dßng Daddow - Dßng 816 - Dßng 849. Tån t¹i vµ khuyÕn nghÞ - TiÕp tôc theo dâi thu thËp sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh những dßng cã kh¶ năng ra hoa kÕt qu¶ tèt nhÊt ë c¸c vïng trång kh¶o nghiÖm. - cÇn ph©n tÝch chÊt l−îng c¸c chÊt trong nh©n M¾c ca cho tõng dßng ®· kh¶o nghiÖm so s¸nh víi n¬i nguyªn s¶n. - C¸c kh¶o nghiÖm hËu thÕ cña 20 gièng sai qu¶ míi trång năm 2006, 2007 thêi gian cßn qu¸ ng¾n ch−a thÓ chän ®−îc những c¸ thÓ cho s¶n l−îng h¹t cao, cÇn ph¶i theo dâi sau (4- 5 năm) sau. Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2009-2010 zTiếp tục theo dõi và thu thập số liệu sinh trưởng cũng như vật hậu của cây Mắc ca zNghiên cứu về hàm lượng phân bón phù hợp cho trồng Mắc ca zNghiên cứu hàm lượng các chất có trong hạt Mắc ca theo từng dòng. zXây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống (hom, ghép) cho Mắc ca zXây dựng hướng dẫn kỹ thuật gây trồng và chăm sóc cây Mắc ca Các dòng Mắc ca trồng vườn vật liệu tại Ba Vì Tổng cộng: 371 A4 : 4814 : 26 A38: 16816 : 28 788: 6842: 28Daddow: 25 203: 4849: 23NG8: 27 268: 2344: 24741 : 29 900: 2246: 22OC : 63 H2 : 3856: 24800: 25 Vật liệu trồng khảo nghiệm hâu thế zCây con từ hạt của các dòng sai quả: (268, 791, 814, 849, 741, 344, 816, 781, 333, H2, 508, A4, 800, Daddow, 666, A38, 842, 203, 246 và A16).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnong_nghiep_cac_bao_cao_hoi_thao_5__4023.pdf