Đề tài Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Công trình giao thông 134

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường và sự hoạt động của thị trường sức lao động, sức lao động là hàng hoá do vậy tiền lương là giá cả của sức lao động. Khi phân tích về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi mà các quan hệ thị trường thống trị mọi quan hệ kinh tế xã hội khác. C-Mác viết “tiền công không phải là giá trị hai giá cả của lao động mà chỉ là một hình thái cải trang của giá trị hay giá cả của sức lao động”. Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau. Tiền lương, trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động (mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động). Đó là quan hệ kinh tế của tiền lương, mặt khác do tính chất đặc biệt của hàng hoá sức lao động mà tiền lương không phải thuần tuy là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội, đó là quan hệ về xã hội. Trong quá trình hoạt động nhất là trong hoạt động kinh doanh, đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một phần của chi phí cấu thành, chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy tiền lương luôn được tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối với người lao động tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động của họ. Phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ, phấn đấu nâng cao tiền lương là mục đích của mọi người lao động. Mục đích này tạo động lực để người lao động phát triển trình độ và khả năng của mình. Để thúc đẩy sản xuất phát triển thì doanh nghiệp cần có những chính sách, chiến lược quan tâm đúng mức đến người lao động. Các khoản về trích nộp, trả lương, trả thưởng, . phải phù hợp với định hướng phát triển của công ty, cũng như không đi ngược lại với những chính sách mà nhà nước đã ban hành. Quá trình xét thưởng và khen thưởng phải được tiến hành một cách công khai toàn diên. tính đúng, tính đủ và trích nộp các khoản theo lương của người lao động, cũng như việt trả lương trả thưởng cho người lao động đúng hạn và hợp lý. Phù hợp với định hướng phát triển của công ty là một trong những nhân tố giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất và hạ được giá thành của sản phẩm, nhằm tăng thu nhập cho doanh nghiệp và cho cả người lao động tạo được công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Trong sự hội nhập và phát triển kinh tế nhằm đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, từng bước hội nhập kinh tế với thế giới và trong khu vực. Việt nam, đã và đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống tiền lương, theo những yêu cầu về công cuộc đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế. Nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện được mức sống cho người lao động và đặc biệt quyền lợi của người lao động được nâng lên. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với những quan điểm trên. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu công tác hạch toán kế toán ở công ty công trình giao thông 134. Tôi nhận thấy việc quản lý người lao động và trả lương, trả thưởng cho người lao động, cũng như việc tiến hành trích nộp và lập các quỹ là cần thiết đối với mỗi người lao dộng và cả tạp thể công ty. Vì vậy, tôi đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài “ Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty công trình giao thông 134” Trong quá trình thực tập tại công ty cô ng trình giao thông 134 tôi cũng như tất vả các sinh viên đến thực tập tại đây, đều được Giám Đốc cũng như toàn thể cô chú cùng anh chị trong công ty nhiệt tình giúp đỡ về mọi mặt cả về chuyên môn lẫn chuyên ngành kế toan. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của chú Nguyễn Đức Liệu cùng giáo viên hướng dẫn cô Phùng Thị Lan Hương đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề được đúng hạn. tuy nhiên với một đề tài khá phức tạp cùng với thời gian thực tập có hạn, sự hiểu biết của bản thân chưa được sâu rộng, ít nhiều không thể không tránh khỏi những thiếu sót cũng như sự sai sót về hình thức và nội dung kết cấu của chuyên đề. Rất mong nhận được sự bổ sung của các thầy các cô, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty công trình giao thông 134, để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Kết cấu chuyên đề bao gồm: Phần I Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức hạch toán về tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp. Phần II Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở công ty công trình gian thông 134. Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty công trình giao thông 134, nhằm nâng cao hiểu quả sử dụng lao động. Thay lời kết luận: Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm cho bản thân.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Công trình giao thông 134, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghÒ s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n phÈm mang tÝnh chÊt ®Æc thï thêi gian thi c«ng dµy, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn cña tù nhiªn còng nh­ vÒ ®Þa lý, s¶n phÈm mang tÝnh quy m« lín, phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã ph­¬ng tiÖn còng nh­ kü thuËt vµ tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cao. S¬ ®å 4: M« h×nh tæ chøc bé m¸y ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 Gi¸m ®èc Phã G§ néi chÝnh Phã G§ kinh doanh Phã G§ s¶n xuÊt Phßng HC C. ty Phßng tæ chøc CBL§ - YT Phßng KT - TC Phßng KtÕ - KH Phßng VT-TB Phßng KthuËt thi c«ng §éi CT 1 §éi CT 2 §éi CT 3 §éi CT 4 §éi CT 5 §éi CT 6 §éi CT 7 §éi XD cÇu 2 §éi XD cÇu 1 §éi TCCG x­ëng SC 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban a. Ban gi¸m ®èc Gåm cã gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cao nhÊt trong c«ng ty, do cÊp trªn bæ nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ c¬ quan cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Phô tr¸ch trùc tiÕp vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Ba phã gi¸m ®èc bao gåm: - Phã gi¸m ®èc néi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc néi bé trong c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n xuÊt. - Phã gi¸m ®ãc lµm nhiÖm vô gióp viÖc vµ thi hµnh nhiÖm vô mµ gi¸m ®èc giao cho, c¸c phã gi¸m ®èc cã thÓ ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh khi ®­îc gi¸m ®ãc thèng nhÊt vµ uû quyÒn. C¸c phã gi¸m ®èc lµm nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc nh»m ph¸t triÓn cho c«ng ty. a. C¸c phßng ban nghiÖp vô Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ kinh doanh, tiÕp thu còng nh­ so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, x©y dùng c¸c biÖn ph¸p kho¸n trong c«ng ty ®èi víi c¸c tæ, ®éi, c«ng tr×nh. Phßng tæ chøc lao ®éng c¸n bé y tÕ LËp kÕ ho¹ch quü l­¬ng, theo dâi quü l­¬ng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n l­¬ng, BHXH, BHYT hµng th¸ng víi c«ng nh©n viªn. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ theo dâi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng vµ c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. X©y dùng c¬ cÊu vµ tæ chøc nh©n sù trong c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn quü l­¬ng, BHXH, BHYT, lao ®éng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Qu¶n lý ®iÒu ®éng xe con vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh trong v¨n phßng c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®ä chÝnh s¸ch vÒ kÕ to¸n hiÖn hµnh trªn c¬ së cña kÕ ho¹ch ®­îc giao. Thanh to¸n c«ng nî víi cÊp trªn vµ c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã liªn quan. Quan hÖ víi ng©n hµng, ®¶m b¶o cung cÊp ®­îc vèn hîp lý cho s¶n xuÊt kinh doanh. Cã kÕ ho¹ch lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c«ng ty. TËp hîp kiÓm tra, h¹ch to¸n l­u tr÷ chøng tõ, sæ s¸ch, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt. Cã th«ng tin tµi chÝnh chÝnh x¸c cho gi¸m ®èc tham gia x©y dùng vµ gióp gi¸m ®èc d­a ra c¸c quy ®inh qu¶n lý. §¶m b¶o cho t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty an toµn vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Phßng kinh tÕ kü thuËt: X¸c ®Þnh ®­îc c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh vµ theo dâi thùc hiÖn ®Þnh møc vËt t­ kü thuËt. X©y dùng vµ chØ ®¹o c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é cong tr×nh, nghiÖm thu vµ ®¸nh gi¸ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh. LËp hå s¬ vµ biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh. Phßng vËt t­ thiÕt bÞ Cung cÊp ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn c¸c lo¹i vËt t­ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. X©y dùng c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nhËp xuÊt tån vËt t­. LËp c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n liªn quan ®Õn vËt t­, th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng vËt t­. Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vÒ vËt t­ thiÕt bÞ cho gi¸m ®èc. Phßng hµnh chÝnh: Lµm tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tæ chøc hÖ thèng b¶o vÖ vÒ c¸c khu vùc thuéc c«ng ty, v¨n th­ l­u tr÷ ghi nh¹n nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi, qu¶n lý vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. §éi x©y dùng c«ng tr×nh Trong c¸c ®éi cã nhiÖm vô lµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt thùc hiÖn vÒ chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng. Møc thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®éi mµ c«ng ty ®Ò ra, thùc hiÖn c«ng t¸c kho¸n (cã sù chØ ®¹o tõ c«ng ty) ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chung cho c«ng ty vµ cho c¶ ®éi. Trong mçi ®éi gåm cã ®éi tr­ëng, ®éi phã cïng víi c¸c c«ng nh©n kü thuËt ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc kÞp thêi c¸c c«ng viÖc mµ c«ng ty giao cho. II -Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 II. 1 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134, c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc h¹ch to¸n trªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp cã niªn ®é tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12 hµng n¨m. VÒ h×nh thøc ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, víi tæ chøc kÕ to¸n bao gåm: KÕ to¸n tr­ëng (theo dâi vÒ b¸n s¶n phÈm) phô tr¸ch chung cã nhiÖm vô ghi chÐp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o th«ng tin kÞp thêi vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ b¸o c¸o. Phã phßng kÕ to¸n (kiªm kÕ to¸n tæng hîp vµ ng©n hµng) cã nhiÖm vô trî lý gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng, tËp hîp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty KÕ to¸n vËt t­ cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vÒ vËt t­. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ lËp kÕ ho¹ch khÊu hao, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng c«ng tr×nh. KÕ to¸n vÒ thuÕ vµ c«ng nî cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi Nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ mµ c«ng ty ph¶i nép còng nh­ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vµ tæng c«ng ty vÒ c¸c kho¶n nî. KÕ to¸n c«ng t¸c nî, tiÒn l­¬ng vµ BHXH. Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n nî mµ c«ng ty bÞ nî vµ c«ng ty nî, tÝnh ra tiÒn l­¬ng vµ trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ gi¸ thµnh: tÝnh to¸n chÝnh x¸c vÒ gi¸ thµnh cña c¸c h¹ng môc c«ng trinh, tÝnh to¸n vµ lam tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vÒ tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè liÖu còng nh­ chøng tõ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nguyªn vËt liªu ë c«ng ty. S¬ ®å 5: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tsc® cpsc, chi phÝ chung KÕ to¸n thñ quü KÕ to¸n TM, gi¸ thµnh KÕ to¸n tiÒn l­¬ng BHXH KÕ to¸n thuÕ vµ c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp NH, TV KÕ to¸n ë c¸c ®éi thi c«ng II.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh víi sù lùa chän nµy c«ng ty võa tu©n thñ tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh, võa linh ho¹t trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, gióp cho c«ng ty cËp nhËt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch nhanh vµ ®Çy ®ñ. Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ NhËt ký - chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ quü Sæ (thÎ) h¹ch to¸n chi tiÕt B¶ng kª B¶ng tæng hîp chi tiÕt S¬ ®å 6: S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: Quan hÖ ®èi chiÕu: III. §¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu kinh tÕ cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 trong c¸c n¨m 1999, 2000, 2001 III.1. Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n 1.a. Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i (Rc) B¶ng 1: B¶ng tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i N¨m Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n l­u ®éng Rc= TSL§/NNH 1999 52.542.732.151 50.695.488.792 0.965 2000 67.785.112.614 67.387.182.389 0.994 2001 72.686.418.783 70.346. 401.646 0.967 (Nguån: lÊy trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong c¸c n¨m) NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng trªn trong 3 n¨m võa qua víi tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n chØ cã n¨m 2000 lµ tèt h¬n c¶ víi tû lÖ lµ 0.994%. 1. b Tû lÖ thanh to¸n nhanh (Rq) B¶ng 2: B¶ng vÒ tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh N¨m Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n l­u ®éng Hµng tån kho Rq= (TSL§- HTK)/NNH 1999 52.542.732.151 50.695.488.792 17.313.188.692 0.635 2000 67.785.112.614 67.387.182.389 20.891.289.605 0.686 2001 72.686.418.783 70.346.401.646 16.647.323.755 0.738 (Nguån: lÊy trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong c¸c n¨m). NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng trªn theo sè liÖu trong 3 n¨m tÝnh ra tû lÖ thanh to¸n nhanh trong c¸c n¨m th× n¨m 2001 tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ cao nhÊt víi tû lÖ 0.738%. Víi tû lÖ nµy chøng tá c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thanh to¸n nî. III. 2 HÖ sè kho¶n nî 2. a Vßng quay hµng tån kho (Ri) B¶ng 3: Tû lÖ vÒ vßng quay hµng tån kho N¨m Doanh thu thuÇn Hµng tån kho Ri = DTT/HTK bq §Çu kú Cuèi kú 1999 41.799.730.969 9.438.840.460 17.313.188.692 3.125 2000 64.330.243.281 17.313.188.692 20.891.289.605 3.367 2001 76.552.989.431 20.891.289.605 16.647.323.755 4.078 (Nguån: lÊy trªn b¶ng C§KT vµ b¸o c¸o KQKD trong c¸c n¨m) NhËn xÐt: Theo sè liÖu thèng kª trong 3 n¨m kÕ to¸n tÝnh ra tû lÖ vßng quay hµng tån kho theo tû lÖ trªn b¶ng nhËn thÊy tû lÖ nµy cã chiÒu h­íng gia t¨ng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §©y lµ mét ®iÒu tèt ®èi víi c«ng ty. 2. b. Kú thu tiÒn b×nh qu©n (acp) B¶ng 4: B¶ng tû lÖ kú thu tiªn b×nh qu©n: N¨m C¸c kho¶n ph¶i thu DT b×nh qu©n 1ngµy Acp 1 2 3 4= 2/3 1999 18.741.839.264 116.695 161.4 2000 32.634.623.582 178.695 182.6 2001 36.893.222.561 212.647. 173.5 (Nguån: lÊy trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸nvµ b¸o c¸o tµi chÝnh) NhËn xÐt: dùa vµo b¶ng trªn, nhËn thÊy trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 th× chØ cã n¨m 2000 lµ cao h¬n, víi tû lÖ ®Æt 182, 6%. Trong ®ã: DT b×nh qu©n 1 ngµy = DT thuÇn/360. 2. c. HiÓu qu¶ sö dông TSC§ (FAU) B¶ng 5: §¸nh gi¸ vÒ hiÓu qu¶ sö dông TSC§ N¨m DT thuÇn Tæng TSC§ FAU 1 2 3 4 =2/3 1999 41.799.730.969 14.486.527.031 2.885 2000 64.330.243.281 22.495.600.056 2.859 2001 76.552.989.431 21.226.596.999 3.606 (Nguån:lÊy trªn b¶ng C§KT vµ b¸o c¸o KQKD) NhËn xÐt: theo sè liÖu thèng kª trong 3 n¨m, tÝnh gia ®­îc c¸c chØ tiªu vÒ hiÓu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, theo tû lÖ trong b¶ng trªn th× chØ cã n¨m 2001 ®Æt hiÖu qu¶ sö dông cao nhÊt víi tû lÖ ®Æt 3,606. 2. d. HiÓu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n(TAU) B¶ng 6: §¸nh gi¸ hiÓu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n: N¨m DT thuÇn Tæng tµi s¶n TAU 1 2 3 4 =2/3 1999 41. 799. 730. 969 65. 236. 985. 823 0, 640 2000 64. 330. 243. 281 . 89. 892. 782. 445 0, 715 2001 76. 552. 989. 431 91. 582. 998. 645 0, 835 (Nguån:lÊy trªn b¶ng C§KT vµ b¸o c¸o KQKD) NhËn xÐt: theo sè liÖu thèng kª trong 3 n¨m, tÝnh gia ®­îc c¸c chØ tiªu vÒ hiÓu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, theo tû lÖ trong b¶ng trªn th× chØ cã n¨m 2001 ®Æt hiÖu qu¶ sö dông cao nhÊt víi tû lÖ ®Æt 0, 835. III. 3 tû sè vÒ ®ßn c©n nî: 3. a tû sè nî (R§): B¶ng 7: B¶ng ph©n tÝch tû sè nî N¨m Tæng sè nî Tæng tµi s¶n R§ 1 2 3 4 =2/3 1999 57. 331. 120. 303 65. 236. 985. 823 0, 878 2000 82. 550. 954. 098 . 89. 892. 782. 445 0, 918 2001 83. 476. 047. 580 91. 582. 998. 645 0, 911 (Nguån lÊy trªn b¶ng C§KT ë c¸c n¨m): NhËn xÐt: qua ph©n tÝch ë b¶ng trªn nhËn thÊy tû sè nî trong c¸c n¨m 1999, 2000, 2001 th× chØ cã n¨m 1999 víi tû sè nî lµ 0, 878 thÊp nhÊt, c¸c n¨m cßn l¹i t­¬ng ®èi cao ®©y lµ mét dÊu hiÖu kh«ng tèt ®èi víi doanh nghiÖp. III.4 Tû suÊt vÒ lîi nhuËn: 4.a tû suÊt gi÷a lîi nhuËn so víi doanh thu (RP): B¶ng 8: B¶ng tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu: N¨m Lîi nhuËn thuÇn DT thuÇn RP 1 2 3 4=2/3 1999 493.921.604 41.799.730.969 0,118 2000 737.466.898. 64.330.243.281 11,46 2001 458.750.047 76.552.989.431 5,992 (Nguån: lÊy trªn b¸o c¸o KQKD): NhËn xÐt: víi sè liÖu ph©n tÝch ë b¶ng trªn vÒ tû suÊt lîi nhuËn th× chØ cã n¨m 2000 víi tû lÖ lµ 11,46% tû lÖ nµy cao nhÊt trong c¸c n¨m. 4.b Tû sè lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n (Rr) B¶ng 9: B¶ng tû sè lîi nhuËn so víi tµi s¶n: N¨m Lîi nhuËn thuÇn Tæng tµi s¶n Rr 1 2 3 4=2/3 1999 493.921.604 65.236.985.823 2000 737.466.898. 89.892.782.445 2001 458.750.047 91.582.998.645 (Nguån: lÊy trªn b¶ng C§KT vµ BCTC): NhËn xÐt: theo sè liÖu ë b¶ng trªn cïng víi viÖc ph©n tÝch tû sè vÒ lîi nhuËn th× chØ cã n¨m lµ dÆt ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt víi tû lÖ lµ III.5. §¸nh gi¸ møc thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong 3 n¨m: B¶ng 10: Møc thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: ChØ tiªu Thùc hiÖn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1. Tæng quü l­¬ng 5.081.957.211 7.084.932.819 1.801.134.343 2.TiÒn th­ëng 213.625.913 184.707.922 91.616.100 3.Tæng thu nhËp 5.295.583.124 7.269.640.741 1.892.750.443 4.TiÒn l­¬ng BQ 564.662 908.324 744.886 5.Thu nhËp BQ 588.398 932.005 782.775 6.Sè c«ng nh©n 750 650 403 (Nguån: lÊy trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh): NhËn xÐt: TiÒn l­¬ng b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi n¨m 2000 lµ 908.324® t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 60,8% nh­ng sang n¨m 2001 chØ ®Æt cã 744.886® gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 18% nguyªn nh©n do tæng quü l­¬ng n¨m 2001 thÊp kÐo theo thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng n¨m 2001 còng thÊp h¬n so víi n¨m 2000 lµ 16%. Sè l­îng c«ng nh©n viªn cã chiÒu h­íng gi¶m dÇn, nguyªn nh©n do c«ng ty tiÕn hµnh ph­¬ng thøc kho¸n theo s¶n phÈm. sè l­îng c«ng nh©n viªn thuéc biªn chÕ ®­îc c¾t gi¶m dÇn vÒ lao ®éng gi¸n tiÕp, cãn c«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng c«ng ty chñ yÕu ®i thuª ngoµi ®Ó gi¶m bít chi phÝ vÒ gi¸ thµnh. Sè l­îng c«ng nh©n viªn trong 3 n¨m ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau Qua s¬ ®å ta thÊy: n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 100 ng­êi gi¶m 13,3%, n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 247 ng­êi gi¶m 38%. IV. Mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD trong c¸c n¨m B¶ng 11: b¶ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 Gi¸ trÞ SL thùc hiÖn 75.300000000 9835000000 % so n¨m tr­íc (t¨ng) 30,6% Doanh thu thuÇn 38.435.327.525 64.330.243.281 76.552.989.431 % so n¨m tr­íc 67,37% 19% Tæng LN tr­íc thuÕ 658.562.138 983.289.197 1.081.618.217 % so n¨m tr­íc 49,3% 10% Lîi nhuËn sau thuÕ 493.921.604 737.466.898 8.112.136.662 % so n¨m tr­íc 49,3% 10% (Nguån: lÊy trªn b¸o c¸o s¶n xuÊt kinh doanh). Chøng tõ gèc B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn BHXH B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng Chøng tõ thanh to¸n GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng. PhiÕu chi tiÒn mÆt Tê kª chi tiÕt NhËt ký chøng tõ sè 01, 02 ,10 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Sæ c¸i TK 334, 338 NhËt ký chøng tõ sè 07 NhËn xÐt: nh×n vµo b¶ng trªn nhËn thÊy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty lu«n ®Æt ®­îc gi¸ trÞ vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. V. Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134. ChÕ ®é tr¶ l­ng gi¸n tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc c¸c phßng chøc n¨ng nghiÖp vô, v¨n phßng ®­îc c«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau: L­¬ng thêi gian: L­¬ng thêi gian(Ltg) cña CBCNV trong th¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc K1 x 210.000 Ltg = --------------------- xC 22 Trong ®ã: + 210.000 ® = møc l­¬ng tèi thiÓu do XÝ nghiÖp quy ®Þnh. + K1 = hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp (nÕu cã). + C = sè c«ng ®i lµm (C1) + sè c«ng nghØ phÐp(tÕt, lÔ, nghØ m¸t) trong th¸ng. L­¬ng n¨ng suÊt: K1 x (50.000 _ 150.000) x C1 Lns = ---------------------------------------- 22 L­¬ng n¨ng suÊt (Lns) lµ l­¬ng tr¶ theo kÕt qu¶ n¨ng suÊt lao ®éng (phô thuéc vµ sè c«ng tr×nh thi c«ng trong tõng th¸ng). Trong ®ã: + K1 = hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp (nÕu cã). + 50.000 - 150.000 = møc l­¬ng n¨ng suÊt cña tõng th¸ng. + C1 = sè c«ng ®i lµm trong th¸ng. Lµm thªm giê, thªm ngµy nghØ: Lµm thªm giê = (hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp) x 210.000/22/8 x1,5x sè giê lµm thªm. Lµm thªm ngµy = (hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp) x 210.000/22 x 2 x sè ngµy lµm thªm. d) Tæng thu nhËp: Tæng thu nhËp cña 1 CBCNV/th¸ng = Ltg + Lns + ¨n ca(5.000® x ngµy c«ng ®i lµm 1. Thùc tÕ ph¸t sinh tiÒn l­¬ng cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 quý 2n¨m 2001 Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nãi riªng,ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 th× niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12 h¶ng n¨m. trong n¨m c«ng ty chia ra lµm hai quý, mçi quý bao gåm 6 th¸ng, ®©y lµ mét h×nh thøc tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, còng nh­ vÒ mÆt h¹ch to¸n kÕ to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy sè l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi quý lµ nhiÒu, lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lËp quyÕt to¸n quý vµ quyÕt to¸n n¨m. ViÖc tÝnh tr¶ l­¬ng ë c«ng ty th­êng kh«ng mang tÝnh tËp chung, ®èi víi c¸c ®éi c«ng tr×nh hµng th¸ng hay hµng quý. §éi tr­ëng cña tõng ®éi vÒ v¨n phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó t¹m øng tiÒn, khi t¹m øng ph¶i cã giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng,giÊy nµy ph¶i ®­îc hîp ph¸p vµ hîp lÖ. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: - H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc tr×nh ®é, cÊp bËc kü thuËt vµ theo thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. - Trong mçi th¸ng l­¬ng l¹i tuú theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kü thuËt chuyªn m«n mµ chia ra lµm nhiÒu bËc l­¬ng, mçi bËc l­¬ng cã mét møc l­¬ng nhÊt ®Þnh. §¬n vÞ ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng thêi gian lµ tiÒn l­¬ng th¸ng, l­¬ng ngµy, l­¬ng giê: C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh l­¬ng thêi gian lµ: 210.000 x hÖ sè Ltg = x C 26 Trong ®ã: - 210.000: Møc l­¬ng tèi thiÓu - C: Sè c«ng ®i lµm . Møc l­¬ng Møc l­¬ng mét ngµy = Sè ngµy lµm viÖc quy ®Þnh trong th¸ng H×nh thøc l­¬ng theo thêi gian Theo h×nh thøc nµy c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ng­êi theo ®óng thang bËc l­¬ng cña hä . H×nh thøc nµy cã thÓ ¸p dông theo thêi gian gi¶n ®¬n hay theo thêi gian cã th­ëng . §èi víi c«ng ty c«ng trinh giao th«ng 134 ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông viÖc tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc nµy lµ: * B¶ng chÊm c«ng : B¶ng nµy ®­îc dïng ®Ó theo dâi c«ng thùc tÕ , lµm viÖc , ngõng viÖc , nghØ h­ëng BHXH...®Ó cã c¨n cø ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng , BHXH tr¶ cho tõng ng­êi . §©y còng lµ b¶ng dïng ®Ó theo dâi qu¶n lý ng­êi lao ®éng trong c«ng ty . Tr¸ch nhiÖm ghi b¶ng chÊm c«ng lµ c¸c bé phËn , phßng ban , tæ nhãm.... ph¶i cã mét ng­êi chuyªn tr¸ch theo dâi vµ ghi ( ®¸nh dÊu) vµo b¶ng chÊm c«ng nh÷ng ng­êi trong ®éi, sè ngµy ®i lµm hay v¾ng mÆt , tõng ngµy trong th¸ng . ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 th­êng ng­êi chÊm c«ng lµ ®éi tr­ëng hoÆc kÕ to¸n ®¬n vÞ ch¸am c«ng hµng ngµy hµng th¸ng . cuèi th¸ng ng­êi chÊm c«ng vµ ng­êi ohô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ lieen quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng BHXH ... vÒ phßng kÕ to¸n ®èi chiÕu vµ quy ra c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng vµ BHXH cho tøng ng­êi. TrÝch b¶ng chÊm c«ng khèi c¬ quan cña c«ng ty c«ng trÝnh giao th«ng 134 th¸ng 12 n¨m 2001 ( B¶ng sè 13). C«ng ty CTGT MÉu sè 01 – LDTL Ban hµnh theo Q§ sè 1141 – TC /Q§ / C§KT Ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh B¶ng 13: B¶ng chÊm c«ng th¸ng 12 -2001 stt Hä vµ tªn Chøc vô CÊp bËc l­¬ng Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 5 6 7 … … 31 Sè c«ng h­ëng l­¬ng theo thêi gian Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng …% l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH 1 Ph¹m TiÕn Lùc G§ 6,03 + + + + + + + 26 2 L­u §×nh TuyÕn KTT 5,26 + + + + + + + 26 3 NguyÔn thÞ v¹n KT 2,81 + + + + + + + 26 4 Hoµng giang San PG§ 5,26 + + + + + + + 26 5 NguyÔn ThÞ Häc BS 3,12 + + + + + + + 26 Céng 112 Ng­êi duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi chÊm c«ng (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) - C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng dùa vµo nh÷ng ký hiÖu chÊm c«ng trong b¶ng cña tøng ng­êi ®Ó tÝnh ra sè ngµy c«ng cña tøng lo¹i t­¬ng øng. ®Ó ghi vµo c¸c cét 32,33,34,35,36, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng dùa vµo sè ngµy c«ng ®· quy ®æi cña tõng ng­êi ®Ó ghi vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng . B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc ghi theo thø tù t­¬ng øng , trong b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n l­¬ng dùa vµo hÖ sè l­¬ng ( hÖ sè cÊp bËc ) vµ hÖ sè l­¬ng thêi gian hÖ sè nµy do c«ng ty quy ®Þnh lµ 1,5 nh©n víi møc l­¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ra sè tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi . Tõ b¶ng thanh to¸n l­¬ng ( B¶ng 14) th× tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : L­¬ng thêi gian = 210.000 x hÖ sè x hÖ sè c«ng ty X sè c«ng ®i lµm 26 Theo b¶ng thang to¸n l­¬ng ta cã tiÒn l­¬ng cña «ng Ph¹m TiÕn Lùc ®­î x¸c ®Þnh nh­ sau : L­¬ng «ng Lùc = 210.000 x 6,03 X 26 = 1.899.450 26 L­¬ng «ng tuyÕn = 210.000 x 5,26 X 26 = 1.656.900 26 C«ng ty cßn tÝnh 6% khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn bao gåm 5% BHXH vµ 1% BHYT , c¸ch x¸c ®Þnh sè BHXH vµ BHYT mµ ng­êi lao ®éng ph¶i nép. Sè BHXH & BHYT = L­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp nÕu cã X % tû lÖ trÝch Víi c¸ch tÝnh trªn th× sè BHXH , BHYT mµ «ng Ph¹m TiÕn Lùc ph¶i nép = { 210.000 x 6,03 + 94.000 } x 6% = 81.618 ®ång tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc sè tiÒn l­¬ng mµ tõng ng­êi nhËn ®­îc = Tæng sè tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi – sè nép BHXH. Vëy tiÒn l­¬ng thùc tÕ mµ «ng ph¹m tiÕn lùc nhËn ®­îc = 1.993.450 – 81.618 = 1.911.832 ®ång Trong ®ã tiÒn l­¬ng chÝnh lµ 1.899.450 , tiÒn l­¬ng phô lµ 94.000 ®ång TrÝch b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c«ng ty th¸ng 12 n¨m 2001 B¶ng 14. B¶ng sè 14 b¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 123 n¨m 2001 stt Hä vµ tªn BËc l­¬ng HÖ sè l­¬ng L­¬ng thêi gian Phô cÊp Tæng sè Nép BHXH Sè ®­îc lÜnh Sè c«ng Sè tiÒn Sè tiÒn ký 1 Ph¹m tiÕn lùc 7 6,03 26 1.899.450 94.000 1.993.450 81.648 1.911.832 2 L­u ®×nh tuyÕn 6 5,26 26 1.656.900 84.000 1.740.900 71.316 1.669.584 3 NguyÔn thÞ Lan 2 2,81 26 585.150 855.150 35.406 849.744 4 Hoµng Gia S¬n 6 5,26 26 1656.900 84.000 1.740.900 71.316 1.669.584 5 NguyÔn thi häc 4 3,12 26 982.800 982.800 39.312 943.488 Céng 7.000.156 262.000 7.346.200 298.968 7.047.232 KÐ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký , hä tªn ) ( Ký , hä tªn ) ( Ký , hä tªn ) Cïng víi b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n cßn ph¶i lªn b¶ng kª chi tiÕt cho tõng tæ , ®éi , b¶ng kª chi tiÕt gåm cã 2 b¶ng , mét b¶ng dïng ®Ó tËp hîp ph©n lo¹i tõng lo¹i chi phÝ , mét b¶ng dïng ®Ó tËp hîp sè BHXH , BHYT , KPC§ . TrÝch tê kª chi tiÕt tËp hîp TK 627 vµ TK 642 cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 th¸ng 12 n¨m 2001. B¶ng kª chi tiÕt tËp hîp chi phÝ. Khèi c¬ quan Tê kª chi tiÕt B¶ng sè 15 th¸ng 12 n¨m 2001 stt DiÔn gi¶i Ghi cã TK 334 ghi Nî c¸c TK kh¸c TK 627 TK 642 1 Khèi c¬ quan 21.176.863 2 C¸c ®éi 12.532.128 Céng 12.532.128 21.176.863 Lóc nµy kÕ to¸n ghi Nî TK : 627 10.531.200 Nî TK : 642 70.122.756 Cã TK : 334 80.653.956 KÕ to¸n cßn ph¶i tÝnh ra c¸c kho¶n trÝch nép BHXH , BHYT , KPC§ tËp hîp lªn tê kª chi tiÕt.TrÝch tê kª chi tiÕt ( B¶ng sè 16) C«ng ty CTGT 134Khèi c¬ quan Tê kª chi tiÕt B¶ng sè 16 th¸ng 12 n¨m 2001 stt DiÔn gi¶i TK ®èi øng BHXH (20%) BHYT (2%) KPC§ (2%) Céng 1 Khèi c¬ quan 642 10.518.413 1.402.455 1.402.455 13.323.323 2 C¸c ®éi 627 1.579.68 210.624.210. 210.624 2.000.928 Céng 10.676.381 1.613.079. 1.613.079 15.324.251 Lóc nµy kÕ to¸n ghi Nî TK 627 2.000.928 Nî TK : 642 13.323.323 Cã TK : 338 15.324.251 B¶ng sè 17 B¶ng kª chi tiÕt khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn stt DiÔn gi¶i Tæng sè tiÒn BHXH (5%) BHYT(1%) Céng 1 TK 627 10.531.200 526.560 105.312 631.872 2 TK642 70.122.756 3.506.138 701.227 4.207.365 Céng 80.653.956 4.032.698 806.539 4.839.237 Lóc nµy kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 4.839.237 Cã TK : 338 4.839.237 TK 3383 4.032.698 - TK 3384: 806.539 Dùa vµo c¸c tê kª chi tiÕt kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh nªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho toµn c«ng ty (B¶ng sè 27) Sau ®ã tõ c¸c tê kª chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng qu¶n lý vµo c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc ph©n bæ nh­ sau: CFNC qu¶n lý ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh = Tæng CP NC qu¶n lý X TiÒn l­¬ng cña tõng c«ng tr×nh Tæng tiÒn l­¬ng CNTTSX CFNC qu¶n lý ph©n bæ cho c«ng tr×nh 9 = 80.653.956 X 563.930.000 683.611.036 + 6326.000 = 65.923.675 H×nh thøc thanh to¸n Khi thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 chñ yÕu lµ thanh to¸n gi¶m nî tiÒn t¹m øng vµ tiÒn mÆt , nÕu thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng ®ßi hái ph¶i cã giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng , giÊy nµy ph¶i ®­îc ghi chi tiÕt tõng phÇn. Tr­êng hîp thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n dùa vµo thanh to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh viÕt phiÕu chi . TrÝch phiÕu chi tiÒn mÆt th¸ng 12 n¨m 2001 cña c«ng ty §¬n vÞ PhiÕu chi quyÓn sè Tæ CT9 sè 121 Nî TK 334 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n NghÜa §¬n vÞ: khèi c¬ quan Lý do chi: ch¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn Sè tiÒn: 7.047.232 (ViÕt b»ng ch÷): b¶y triÖu kh«ng tr¨m bèn m­¬I b¶y ngh×n hai tr¨m ba m­¬i hai ®ång. KÌm theo 1 chøng tõ gèc: §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): b¶y triÖu kh«ng tr¨m bèn m­¬I b¶y ngh×n hai tr¨m ba m­¬i hai ®ång. Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn Sau ®ã kÕ tiãan tiÒn mÆt sÏ tiÕn hµnh ph¶n ¸nh lªn nhËt ký chøng tõ sè 1 ( xem b¶ng 31) Sã ®å minh ho¹ TK : 334 TK 111 TK : 627, 642 TK : 338 80.653.956 75.814.719 4.839.237 15.324.251 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm Theo h×nh thøc nµy tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng s®­îc tÝnh theo sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh , ®Ó tr¶ l­¬ng ®­îc theo h×nh thøc nµy c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm b»ng c¸ch dùa vµo b¶ng nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh . TrÝch biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh B¶ng sè 18 . Cïng víi b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n t theo thang bËc l­¬ng vµ n¨ng suÊt cña tõng ng­êi trong ®éi xem b¶ng sè 20. C«ng ty CTGT 134 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam C«ng tr×nh 9 §éc lËp – Tù do –H¹nh phóc Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng C«ng viÖc hoµn thµnh C«ng tr×nh: TuyÕn th¸nh ca thµnh -B¶n BiÓn -QL 34-Cao B»ng §o¹n tuyÕn: km96-km106 -Bªn giao: §éi c«ng tr×nh 9 -Bªn nhËn: Tæ s¶n xuÊt tæ 1 -Thêi gian thi c«ng tõ ngµy 1/7-21/7/2001 TT H¹ng môc c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 §µo söa khu©n ®­êng km 96-km98 M3 511,42 21286 10.886.000 Céng 511,42 21.286 10.886.000 Tæ tr­ëng s¶n xuÊt Kü thËt §éi tr­ëng (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) tõ b¶ng nghiÖm thukhèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn b¶ng chÊm c«ng( B¶ng sè 19) TrÝch b¶ng chÊm c«ng: C«ng ty CTGT134 B¶ng chÊm c«ng Tæ 1 th¸ng 7 n¨m 2001 Tæ 1 thuéc c«ng tr×nh 9 -QL 34-cao b»ng Tt Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 31 Sè c«ng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm Sè c«ng h­ëng l­¬ng thêi gian A B C 1 2 3 4 31 32 33 ... 1 KiÒu v¨n chÝnh x x x x 30 2 KiÒu v¨n m¹nh x x x x 30,5 3 NguyÔn v¨n hïng x x x x 30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 455 B¶ng sè 20 b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2001 stt Hä tªn L­¬ng gi¸ tri 1 s¶n phÈm L­¬ng s¶n phÈm Phô cÊp Tæng sè C¸c kho¶n khÊu trø Ký II ®­îc lÜnh Sè sp Sè tiÒn TiÒn ¨n Céng Sè tiÒn Ký nhËn 1 KiÒu v¨n chÝnh 46.000 30 1.380.000 50.000 1.430.000 310.000 1.120.000 2 KiÒu v¨n m¹nh 43.000 30. 1.311.500 1.311.500 310.000 1.001.500 NguyÔn v¨n Hïng 43.000 30. 1.311.500 1.311.500 310.000 1.001.500 3 Doµn V¨n Huy 43.000 30. 1.311.500 1.311.500 310.000 1.001.500 4 NguyÔn Quang Th¾ng 43.000 30. 1.311.500 1.311.500 310.000 1.001.500 5 NguyÔn V¨n ChiÕn 43.000 30. 1.311.500 1.311.500 310.000 1.001.500 …………. Céng 10.836.000 50.000 10.886.000 2.457.000 8.429.000 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm nh­ sau L = §g x Q Trong ®ã : L : TiÒn l­¬ng thùc tÕ mµ CNV nhËn ®­îc §g: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho mét s¶n phÈm Q : Sè s¶n phÈm thùc tÕ mµ c«ng nh©n hoµn thµnh Cßn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông STiÒn l­¬ng kho¸n §g= SSè c«ng quy ®æi Theo c¸ch tÝnh nµy th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho mét s¶n phÈm cña ®éi c«ng tr×nh 9 tæ 1 gåm cã 8ng­¬× trong th¸ng hoµn thµnh mét c«ng viiÖc lµ 2 KM ®­êng , tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh cho c«ng viÖc nµy lµ 10.886.000 ®ång §Ó tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n kÕ to¸n lÊy hÖ sè l­¬ng nh©n víi sè ngµy lµm viÖc , sau ®ã lÊy tæng tiÒn l­¬ng chia cho tæng sè ngµy lµm viÖc. TrÝch b¶ng danh s¸ch c«ng nh©n viªn trong tæ vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ng­êi . Hä vµ tªn Chøc danh Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ HÖ sè l­¬ng 1.KiÒu V¨n ChÝnh ®éi tr­ëng 30 2,74 2.KiÒu V¨n M¹nh C«ng nh©n 30 2,04 3.NguyÔn v¨n Hïng C«ng nh©n 30 2,04 4.§oµn V¨n Huy C«ng nh©n 30 2,04 NguyÔn quang Th¾ng C«ng nh©n 30 2,04 Céng 250 Sè ngµy quy ®æi cña tõng ng­êi = sè ngµy LVTT x HÖ sè l­¬ng ¤ng ChÝnh = 30 x 2,74 = 82,2 ngµy ¤ng M¹nh = 30 x 2,04 = 61,2 ngµy ….. 10.886.000 Cuèi cïng tÝnh ra ®­îc sè ngµy quy ®æ cho c¶ tæ lµ 511 ngµy ®¬n gi¸ TLBQ cho mét ngµy = 21.286 = 511 Sè tiÒn mét c«ng nh©n ®­îc lÜnh = §¬n gi¸ x Sè c«ng S P X HÖ sè c«ng tr­êng L­¬ng «ng m¹nh = 21.286 x 30 x 2,02 = 1.311.500 Hay møc l­¬ng cho 1 S P = §¬n gi¸ X HÖ sè c«ng tr­êng Møc l­¬ng cho mét S P = 21.286 x 2,02 = 43.000 ®ång Ngoµi ra ®éi tr­ëng hµng th¸ng cßn ®­îc h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm víi hÖ sè lµ 1,07 tiÒn tr¸ch nhiÖm Ngoµi ra ®èi víi ®éi tr­ëng hµng th¸ng ®­îc c«ng ty phô cÊp cho 50.000 ®ång Tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn c¸c tê kª chi tiÕt , tê kª chi tiÕt nµy ®­îc lËp riªng cho tõng tæ tõng ®éi sau ®ã kÕ to¸n l­¬ng tæng hîp c¸c ®éi l¹i vµ ph¶n ¸nh tiÒn c«ng cña toµn c«ng ty len trªn tê kª chung TrÝch tê kª chi tiÕt toµn c«ng ty B¶ng sè 21 B¶ng kª chi tiÕt toµn c«ng ty stt DiÔn gi¶i Ghi cã TK 334 , ghi nî c¸c TK TK 622 TK 627 TK 623 TK 642 1 §éi CT 1 22.485.200 1.250.800 1.200.000 2 §éi CT 2 18.860.000 1.450.000 1.450.000 3 §éi CT 3 28.956.700 1.170.130. 4 §éi CT 4 25.850.406 1.250.000 5 §éi CT 5 7.270.400 1.170.133 650.000 6 §éi CT 6 29.587.000 1.970.000 7 §éi CT 7 32.181.030 1.050.000 8 §éi CT 8 463.937.000 1.120.000 950.050 9 §éi CT 9 45.956.781 1.170.000 1702800 10 V¨n phßng CTy 70.122.756 Tæng 683.611.036 10.531.200 6.326.000 70.122.756 Tõ b¶ng trªn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tÝnh ra c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh tû lÖ trich nép c«ngt y trÝch tÝnh vµo chi phÝ c«ng tr­êng 19% trong ®ã cã 15% lµ BHXH ,2% BHYT , vµ 2% KPC§ Tû lÖ nµy ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh . TrÝch b¶ng kª BHXH , BHYT ,KPC§, B¶ng sè 22 B¶ng kª chi tiÕt toµn c«ng ty th¸ng 12 n¨m 2001 B¶ng sè 22 stt Tªn c«ng tr×nh TK ®èi øng Tæng tiÒn l­¬ng BHYT(2%) BHXH(15) KPC§(2%) Tæng céng 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ®éi CT 1 622 627 22.485.200 4.250.800 449.700 85.016 3.372.780 637.620 449.704 85.016 26.757.388 5.058.452 2 ®éi CT 2 622 627 18.860.000 3.990.000 377.200 79.800 2.829.000 598.500 377.200 79.800 22.443.400 4.748.100 3 ……. 4 ®éi CT 9 622 627 463.930.000 100.820.000 9.278.600 201.640,04 69.589.500 1.512.300,3 9.278.600 201.640,04 552.076.700 11.997.582,38 5 V¨n phßng c«ng ty 642 70.122.756 1.402.455 10.518.413 1.402.455 83.446.079 Céng 770.590.992 14.149.367 145.043.839 21.855.277 951.639.175 Sau khi tËp hîp ®Çy ®ñ vµ ph©n lo¹i tõng lo¹i c«ng nh©n trªn c¸c b¶ng kª chi tiÕt , lóc nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh lªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho toµn c«ng ty . B¶ng ph©n bæ l­¬ng ®­îc lËp cho tõng th¸ng vµ ®­îc chi tiÕt cho tõng lo¹i tõng c«ng tr×nh . Trªn b¶ng ph©n bæ l­¬ng bao gåm cã tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ( trong ®ã cã tiÒn l­¬ng chÝnh vµ l­¬ng phô ) c¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép . §©y lµ nh÷ng kho¶n mµ c«ng ty ph¶i nép lªn cÊp trªn bao gåm ( BHXH , BHYT , vµ KPC§). Sè liÖu ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng lµ c¬ së ®Ó ghi lªn nhËt ký chøng tõ sè 7 , tËp hîp chi phÝ toµn c«ng ty . Trªn nhËt ký sè 7 vµ b¶ng ph©n bæ l­¬ng kÕ to¸n ghi Nî TK 622: 683.611.036 Nî TK :627 10.531.200 Nî TK TK 623: 6.326.000 Nî TK 642: 7.122.756 Cã TK 334: 770.590.992 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 19% Nî TK 622: 129.886.096 Nî TK 627: 2.000.928 Nî TK 623: 1.201.940 Nî TK 642: 1.353.323 Cã TK 338: 146.122.288 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn 6% Nî TK 334: 46.235.460 Cã TK 338: 46.235.460 -TK 3383: 38.529.550 -TK 3384 7.705.910 xem b¶ng sè 27 vµ 28 B¶ng sè 27 NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp Ghi cã c¸c TK 142,152,153,154,214,241,334,335,338,621,622,627,623,631 stt TK ghi cã 334 338 622 623 627 642 TK ph¶n ¸nh ë NK kh¸c Tæng céng chi phÝ TK ghi nî 1 TK 154 813.497.131 7.527.940 12.532.128 8.330.185 2 TK 622 683.611.036 129.886.095 3 TK 623 6.326.000 1.201.940 4 TK 627 10.531.200 2.000.928 5 TK 642 7.122.756 1.330.029 6 TK 334 46.235.460 113.551.892 563.930.000 Céng 770.590.992 181.048.183 813.497.131 7.527.940 12.532.128 8.330.185 113.551.892 563.930.000 B¶ng 17 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2001 stt Tk ®èi øng TK 334 “ Ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn” TK 338 “ Ph¶I t¶, ph¶I nép kh¸c” Céng L­¬ng Phô cÊp Céng TK334 TK 3382 KPC§ TK 3383 BHXH TK 3384 BHYT Céng TK 338 1 TK 622 - TTH MT - QL 34 CB - QL 21 HT 683.611.036 92.986.500 563.930.000 1.197.100 683.611.036 92.986.500 563.930.000 1.197.100 13.672.220 1.859.730 11.278.600 23.942 102.541.655 13.947.975 84.589.500 179.565 13.672.220 1.859.730 11.278.600 23.942 129.886.095 17.667.435 107.146.700 227.449 813.497.131 110.653.935 671.076.700 1.424.549 2 TK 627 QL N3 § HCM 10.531.200 440.000 10.091.200 10.531.200 440.000 10.091.200 210.624 8.800 201.824 1.579.680 66.000 1.513.680 210.624 8.800 201.824 2.000928 83.600 1.917.328 12.532.128 523.600 12.008.528 3 TK 623 16.326.000 16.326.000 126.520 948.900 156.520 1.201.940 7.527.940 4 TK 642 70.122.756 7.122.156 140.003 1.050.023 140.003 1330.029 8.330.185 5 TK 334 38.529.550 7.705.910 46.235.460 56.235.460 TK 111 394.034 Céng 770.590.992 ` 770.590.992 14.149.367 145.043.839 21.855.277 181.048.183 951.639.175 Khi tanh to¸n tiÒn l­¬ng víi c«ng nh©n viªn kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n nh­ giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng , phiÕu chi ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt trªn nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ nhËt ký chøng tõ sè 10 ( xem b¶ng sè 29,30,31 vµ 32) khi thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng kÕ to¸n ghi Nî TK 334: 563.930.000 Cã TK 141: 563.930.000 Khi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi Nî TK 334: 113.551.892 Cã TK 111: 113.551.892 S¬ ®å minh ho¹ TK 111 TK 334 TK 141 563.930.000 113.551.892 ViÖc thanh to¸n vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 th­êng ë phongf kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi gi¶m tiÒn t¹m øng TK 141 . V× c¸c tæ th­êng t¹m øng tiÒn vÒ ®Ó trang ch¶i c¸c thø ph¸t sinh trong th¸ng trong ®ã cã c¶ tiÒn t¹m øng giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng vÒ v¨n phßng kÕ to¸n , lóc nµy ë phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ghi gi¶m nî TK 14 theo tõng h¹ng môc , tõng tµi kho¶n cã liªn quan. TrÝch giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng th¸ng 12 n¨m 2001 thuéc c«ng tr×nh 9 QU¶N LÝ 34 CB MÉu sè 04- TT. Ban hµnh theo q® sè 1141/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh GiÊy thanh to¸n t¹m øng Ngµy th¸ng n¨m 2001 Hä tªn ng­êi thanh to¸n: Lª V¨n Th©n §Þa chØ: §éi c«ng tr×nh QL 34- km49-km53-Cao B»ng Sè tiÒn t¹m øng ®­îc thanh to¸n theo b¶ng d­íi ®©y: Cã TK 141:563.930.000 DiÔn gi¶i Sè tiÒn A 1 I.sè tiÒn t¹m øng sè t¹m øng c¸c ®ît ch­a chi hÕt sè t¹m øng kú nµy 563.930.000 II.Sè tiÒn ®· chi 1. cpsx th¸ng tæ1 78.076.000 2. cpsxth¸ng 10 116.785.000 3. cpsx th¸ng 1 121.557.000 4. cpsx th¸ng 12 12.366.000 5.cpsx tæ5 124.246.000 6 cpsx tæ 6 110.900.000 III.Chªnh lÖch Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt (I-II2. chi qu¸ ssè t¹m øng (II-I) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Ng­êi thanh to¸n (Ký, hé tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 TiÒn mÆt B¶ng sè 19 Th¸ng 12 n¨m 2001 stt Ngµy Ghi cã TK 111 Ghi nî c¸c TK Céng cã TK 111 112 153 141 334 338 211 1 2/12/01 12.0667.000 120.667.000 2 8/2/01 240.000.000 153.480.000 394.031 240.394.031 3 25/12/01 7.047.000 7.047.000 4 31/12/01 105.551.892 105.551.892 …. Céng 240.000.000 1.308.771.687 113.551.892 394.031 1.571.209.334 B¶ng sè 30 c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 Tê kª chi tiÕt ( Tæng hîp chøng tõ ghi cã TK 141 th¸ng 12 n¨m 2001 toµn c«ng ty ) DiÔn gi¶i Ghi cã TK 141 Ghi nä c¸c TK 133 111 153 152 627 642 621 142 623 335 334 V¨n phßng c«ng ty 8938.628 56.991.189 12.944.000 21.176.863 164.429.063 Tê kª chi tiÕt sè2 95.724 155.03056 3.212.000 2.388.520 Tê kª chi tiÕt sè 3 29.941.503 639.853.24 207.623.318 135.291.262 43.763.096 389.984.731 Tê kª sè 4 26.983.937 49.768.562 32.417.190 650.372.001 563.930.000 Hoµn nhËp quü 70.291.000 B¶ng sè 31 NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 – TiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2001 stt Ngµy Ghi cã TK 111 Ghi nî c¸c TK Céng cã TK 111 112 152 141 334 338 1 1/12/01 650.000.000 650.000.000 2 2/12/01 45.000.000 43.000.000 88.000.000 3 8/12/01 60.000.000 394.031 60.394.031 4 25/12/01 7.047.000 7.047.000 5 31/12/01 106.504.892 106.504.892 Céng 650.000.000 45.000.000 1.308.771.687 113.551.892 394.031 1.571.209.334 B¶ng sè 32 NhËt ký chøng tõ sè 10 Ghi cã TK 141 stt Chøng tõ DiÔn gi¶i D­ ®Çu kú Ghi nî TK 141 ghi cã c¸c TK Ghi cã TK 141 ghi nî c¸c TK D­ cuèi kú Sè Ngµy Nî cã 111 Céng nî 334 Céng cã Nî cã D­ ®Çu 751.1901.339 1 157 15/12 «ng lª v¨n th©n 43.000.000 43.000.000 26.523.714 26.523.714 16.476.286 2 193 18/12 «ng nguyÔn v¨n chÝnh 88.635.000 88.635.000 88.635.000 88.635.000 3 197 23/12 «ng nghÜa 166.696.000 166.696.000 88.146.000 88.146.000 78.550.000 4 198 24/12 «ng Lùc 350.000.000 Céng 7.511.901.339 1.308.771.687 1.308.771.687 563.930.000 563.930.000 6.273.642.059 Sau khi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®É ®­îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ trªn c¸c nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 7 vµ sè 10 trªn mçi sæ c¸i ®­îc ghi theo tjø tù cña tõng th¸ng ®èi øng víi tõng kho¶n môc trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn sæ c¸i TK 334 v¸ TK 338 xem b¶ng sè 33,34 3.Tr­êng hîp ngØ tù tóc h­ëng 100% l­¬ngC«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 cã tÊt c¶ 59 ng­êi gnhØ tù tóc h­ëng l­¬ng cña c«ngty . §©y lµ sè lao ®oäng do søc khoÎ yÕu , do ®Õn tuæi nghØ h­u nh­ng n¨m c«ngt¸c cßn thiÕu nh­ng cßn chê sÐt duyÖt chÕ ®é . Nh÷ng ng­êi nµy trong qu¸ t×nh nghØ ®­îc c«ngty tr¶ l­¬ng theo ®óng møc l­¬ng c¬ b¶n cuØa tõng ng­êi , hµng th¸ng c«ng ty trÝch 20% BHXH trªn tæng sè tiÌn l­¬ng cña tõng ng­êi .ViÖc tr¶ l­¬ng c«ngty trr¶ theo tõng th¸ng cho c«ng nh©n nghØ tù tóc theo ®óng thêi gian lµm viÖc . ViÖc tÝnh l­¬ng cña nh÷ng ng­êi nay c«ng ty tiÕn hµnh tÝnh theo th¸ng vµ theo thang bËc l­¬ng cu¶ tõng ng­êi , kh«ng cã b¶ng chÊn c«ng .C¸c kho¶n khÊu trõ vµ tiÒn cßn l¹i ®­îc tÝnh ngay trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng . TrÝch b¶ng thanh to¸n l­¬ng nghØ tù tóc th¸ng 12 n¨m 2001 b¶ng sè 35. ë b¶ng bªn víi l­¬ng c¬ b¶n = 210000 x hÖ sè l­¬ng . Sè BHXH = ( l­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp nÕu cã ) x 20%. B¶n sè 35 B¶ng thanh to¸n l­¬ng nghØ tù tóc Th¸ng 12 n¨m 2001 stt Hä tªn HÖ sè l­¬ng Phô cÊp Tæng l­¬ng Nép BHXH (20%) Sè cßn l¹i Sè thùc lÜnh Sè tiÒn Ký nhËn 1 Vâ huy ch­¬ng 2,92 613.200 122.640 490.560 490.560 2 Ph¹m v¨n TuÊn 2,02 424.200 84.840 339.360 339.360 3 Bïi quý quang 2,44 512.400 102.480 409.920 409.920 4 Vâ ®¨ng soi 1,58 311.800 66.360 265.400 265.400 5 NguyÔn xu©n sang 2,33 489.300 97.860 391.440 391.440 6 Lª v¨n s¸ch 2,18 457.800 91.560 366.240 366.240 7 NguyÔn thi liªn 1,92 403.200 80.640 322.560 322.560 ……. Céng 4920.300 984.060 3.936.240 3.936.240 Sæ c¸i TK : 334 Sè ®Çu n¨m Nî Cã 175.765.398 Ghi cã TK:®èi øng TK Th¸ng7 Th¸ng8 Th¸ng9 Th¸ng10 Th¸ng11 Th¸ng12 TK: 111 362.316.263 129945260 117150348 151384573. 118888404 113557892 TK: 141 41747.000 10.500.000 32828.300 50609276 5554125 563930.000 TK:338 2555.812 5693594 666678 113218 2555812 ... Céng nî 404063263 14300 1072 155672242 202660527 124555747 Tæng ph¸t sinh cã 404263.263 143001072 156062742 202660527 124555747 770590992 Sè d­ nî Cuèi th¸ng cã 175965398 175965 398 176355898 176355898 176453998 Sæ c¸i TK ; 338 Sè ®Çu n¨m Nî Cã 1110.822.473 Ghi cã TK: ®èi øng tk Th¸ng 7 Th¸ng8 Th¸ng9 Th¸ng10 Th¸ng11 Th¸ng12 TK:112 82922868 85557348 33490000 TK:111 5008900 15000000 30112800 425800 394031 Céng nî 82922868 38723914 1500000 70985250 967978 394031 Tæng ph¸t sinh cã 18981895 3259412 130226542 4974618 810538 21989500 Sdct nî cã 1046881500 662716998 783943540 717932908 7177775468 73937093 PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng nh»m n©ng cao hiÓu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134: I. VÒ quan hÖ nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh×n chung - C«ng ty cã mèi quan hÖ víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc th«ng qua tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô quyÒn nî cña c«ng ty nh­: + TiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng nh­ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + ChÊp hµnh ph¸p luËt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ (vÒ thuÕ, lao ®éng, m«i tr­êng...) + §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é trî cÊp, trî gi¸ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. + Thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt, tiªu chuÈn s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi phï hîp víi tiªu chuÈn quèc gia. + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt. + ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ kü thuËt vµ quy ®Þnh theo c¸c vïng kinh tÕ. + §¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn lîi, nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §èi víi c¬ quan qu¶n lý cÊp ®Þa ph­¬ng cÇn cã nh÷ng quan t©m gióp ®ì c«ng ty vÒ mÆt nh©n lùc, còng nh­ nguån nhiªn liÖu mµ ®Þa ph­¬ng cã nh­ lao ®éng, ®Êt, ®¸ ®iÖn... §Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã chç ¨n ë, cho c«ng nh©n lao ®éng ®ãng trªn ®Þa bµn ®Ó c«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô c¶ m×nh. + Thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý c«ng ty: §èi víi c«ng ty: §µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng trong ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o. Nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng, tri thøc cña tõng c¸ nh©n ®èi víi c«ng viÖc hoµn thµnh. C«ng t¸c ®µo t¹o sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng cã v¨n ho¸, cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, lÉn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc s¸ng t¹o. Lµm cho ng­êi lao ®éng thÝch nghi ®­îc víi sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn t×nh h×nh s¶n xót kinh doanh cña c«ng ty. §µo t¹o vµ thùc hiÖn tèt sÏ cã t¸c dông kÝch thÝch rÊt lín ®èi víi ng­êi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay ®­îc c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸, do ®è ng­êi lao ®éng cÇn ®­îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kiÕn thøc. Nh­ ®· biÕt mçi khi ng­êi lao ®éng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n,th× viÖc tiÕp thu kü thuËt sÏ nhanh h¬n, sö lý qu¸ tr×nh tån t¹i trong s¶n xuÊt sÏ tèt h¬n. Do vËy, biÖn ph¸p ®µo t¹o vµ n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c phßng ban cÇn lµm tèt c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh còng nh­ tham m­u cho Gi¸m §èc trong c«ng t¸c qu¶n lý. tr¸nh sù qu¶n,lý chång chÐo trong c¸c phßng ban, dÉn tíi g©y khã dÏ cho ng­êi lao ®éng. T¨ng c­êng kh©u qu¶n lý tiÒn l­¬ng ë cÊp c«ng ty, h­íng d·n c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n ë cÊp ®éi hiÓu râ nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc, còng nh­ quy ®Þnh qu¶n lý néi bé c«ng ty. Nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c s¶n xuÊt ë ®éi ®­îc ph¸t triÓn cã nÒ nÕp vµ cã quy cñ th¸nh thÊt tho¸t, l·ng phÝ trong kh©u tæ chøc thi c«ng. §éi ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o th­êng xuyªn vÒ khèi l­îng c«ng viÖc cña m×nh, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó c«ng ty cã ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Ngoµi gia c¸c phßng cÇn gi¸m s¸t c¸c ®éi thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi ®éi tr­ëng cña c¸c ®éi s¶n xuÊt. Bëi ®éi tr­ëng lµ cÇu nèi trùc tiÕp gi÷a c¸c cÊp qu¶n lý víi ng­êi c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. T¨ng thu nhËp b×nh qu©n cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, ®èi víi lao ®éng l­¬ng chÝnh lµ nguån sèng cña c¶ gia ®×nh cña ng­êi lao ®éng. NÕu víi møc l­¬ng th¸p th× ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng cã ®ñ chi tiªu cho gia ®×nh nh­ ¨n, ë, mÆc... Do ®ã ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng thÓ tËp chung vµo s¶n xuÊt, hä cã thÎ t×m nh÷ng c«ng viÖc phô ®Ó lµm thªm t¨ng thui nhËp cho gia ®×nh. Tõ ®ã sÏ dÉn ®Õn viÖc tr× chÖ, trèn tr¸nh c«ng viÖc ®­îc giao hoÆc cã lµm nh­ng lµm theo h×nh thøc trèng ®èi. V× vËy, väc t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng mét t©m lý tho¶i m·i, æn ®Þnh thªm tin t­ëng vµo t­¬ng nai vµ g¾n bã víi c«ng ty. theo sè liÖu cã trong b¶ng 11 th× møc thu nhËp b×nh quan trªn ®Çu ng­êi cña c«ng ty lµ thÊp, do ®ã c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®Èy cao qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. T¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, t¨ng c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh­ tiÒn th­ëng, tiÒn b¶o hé lao ®éng... §Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã tinh thÇn s¸ng t¹o vµ cÇn cï trong lao ®éng. Ng­êi lao ®éng kh«ng chØ chó träng ®Õn vËt chÊt mµ hä cßn cã lîi ich vµ chó träng ®Õn tinh thÇn, t­ t­ëng thóc ®Èy ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi lao ®éng nh­. Gi¸ trÞ vÒ tinh thÇn,niÒm tù hµo,vinh dù lao ®éng, l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, lßng nhiÖt t×nh niÒm vui t×m kiÕm s¸ng t¹o... NG­êi lao ®éng cßn cã nh÷ng quyÒn lîi vÒ chÝnh trÞ, tù do d©n chñ, quyÒn ®­îc h­ëng thô nh÷ng gi¸ thÞ v¨n ho¸ tinh thÇn. Do ®ã, thùc hiÖn biÓn ph¸p qu¶n lý b»ng kinh tÕ ngoµi viÖc chó träng ®Õn lîi Ých kinh tÕ cña ng­êi lao ®éng, cßn ph¶i chó ý ®Õn lîi Ých tinh thÇn. Ph¶i kÕt hîp c¸c lîi Ých tinh thÇn vµ v¹n dông khÐo lÐo c¸c biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý c«ng ty ®­îc tèt h¬n. II. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 GÇn 10 n¨m tr«i qua, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh kh¾c nhiÖt, lu«n ®ßi hái sù phÊn ®Êu vµ v­¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ mäi mÆt vµ ®Æt ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay ®è lµ c¶ mét sù s¸ng t¹o kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®­a ra c¸c biÖn ph¸p hîp lý vµ cã hiÓu qu¶ nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i cña m×nh. Tõ ®ã tõng b­íc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ vÒ cÇu, ®­êng, vµ x©y dùng dan dông §Ó cã mét c«ng tr×nh ®Æt vÒ chÊt l­îng tèt th× ch­a ®ñ mµ h×nh thøc thÈm mÜ ph¶i ®Ñp. §iÒu nµy ®ßi hái ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vËn dông khoa häc kü thuËt vµ s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 8 ng­êi, mâi ng­êi ®­îc ph©n cong thùc hiÖn tèi ®a lµ hai phÇn hµnh kÕ to¸n, do vËy ®äi ngò kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc víi n¨ng suÊt tèi ®a ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. Ph­¬ng thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh­ng c«ng ty ®· c¶i tiÕn vµ bè chÝ l¹i sæ s¸ch mét c¸ch ®¬n gi¶n, thËn tiÖn, dÔ hiÓu. §iÒu nµy gióp cho viÖc lÊy sè liÖu ghi vµo sæ s¸ch liªn quan mét c¸ch nhanh nhÊt vµ ®Çy ®ñ nhÊt, sù lu©n chuyÓn sæ s¸ch vµ c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu diÔn ra th­êng xuyªn vµ kÞp thêi. 2. Nh÷ng nhËn xÐt cñ thÓ vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 ViÖc tr¶ l­¬ng ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 th­êng mang tÝnh ph©n t¸n kh«ng tËp chung, do c«ng viÖc cña c«ng ty kh«ng ®ßi hái sè l­îng lao ®éng lµ cè ®Þnh. Nªn sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ sö dông ngay ®Þa ph­¬ng, nªn viÖc tr¶ l­¬ng hoµn toµn do ®éi tr­ëng vµ ng­êi ®¶m nhiÖm c«ng tr×nh tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. ViÖc qu¶n lý vÒ tiÒn l­¬ng cho tõng ng­êi lµ rÊt khã, lµm cho viÖc trÝch nép c¸c quü BHXH,BHYT,KPC§ kh«ng ®­îc th­êng xuyªn. C«ng ty nªn x©y dùng thang bËc l­¬ng ch o tõng ng­êi trong c«ng ty: + TiÒn l­¬ng cña c¶ tæ tÝnh theo c«ng thøc. T1 = §gxQ1 Trong ®ã: L1: TiÒn l­¬ng thùc tÕ tæ nhËn ®­îc. Q1: S¶n l­îng thùc tÕ tæ hoµn thµnh. §g:§¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tr¶ cho tæ. ViÖc chia l­¬ng cho tõng c¸ nh©n trong tæ rÊt quan träng trong chÕ ®é tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho tõng c«ng nh©n th«ng qua c«ng thøc: Li = Lcn1 x H®c Trong ®ã: Li: L­¬ng thùc tÕ c«ng nh©n i nhËn ®­îc. Lcni: TiÒn l­¬ng c¸p bËc cña c«ng nh©n i. H®c: HÖ sè ®iÒu chØnh. KÕt luËn: Trong thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp ë c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134, em ®· ®­îc mäi ng­êi trong c«ng ty nhiÖt t×nh gióp ®ì vÒ mäi mÆt, tuy thêi gian thùc tËp chØ cã h¬n 1 th¸ng nh­ng nh÷ng g× mµ em t×m hiÓu vµ ph©n tÝch sÏ lµ tiÒn ®Ò ®Ó cho m×nh cã thªm sù hiÓu biÕt vµ n©ng cao tay nghÒ cho b¶n th©n sau nµy. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch qua lý luËn vµ thùc tiÕn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ë c«ng ty. chóng em nhËn thÊy c«ng ty ®· ®Æt ®­îc nh÷ng thµnh tÝch trong s¶n xuÊt còng nh­ trong qu¶n lý ng­êi lao ®éng. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty em còng ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt còng nh­ sù ph©n tÝch mét sè chØ tiªu vÒ kinh tÕ cña c«ng ty trong 3 n¨m trá l¹i ®©y, bæ sung vµ gãp ý thªm nh»m gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt dÓ ®­a c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ tiÕn bé xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ anh hïng trong lao ®éng. Thêi gian thùc tËp cã h¹n do vËy viÖc t×m hiÓu thªm vµ chi tiÕt lµ kh«ng thÓ cïng víi giíi h¹n ®Ò tµi kh«ng cho phÐp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¸m §èc, c¸c phßng ban cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh ®­îc giai ®o¹n thùc tËp cña m×nh mét c¸ch ®óng thêi h¹n. Tµi liÖu tham kh¶o TS. NguyÔn V¨n C«ng (2000) lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh. TS. Mai Quèc Ch¸nh, TrÇn Xu©n CÇu. Kinh tÕ lao ®éng - Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng – x· héi (2000). PGS. PTS: §Æng V¨n Thanh, PTS: §oµn xu©n tiÕn: KÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh (1998). Tµi liÖu cña C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 134. NguyÔn V¨n NhiÖm – H­íng dÉn thùc hµnh H¹ch to¸n kÕ to¸n, bµi tËp vµ lËp BCTC DOANH NGHIÖP – NXB Thèng kª

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Công trình giao thông 134.DOC
Luận văn liên quan