Đề tài Tình hình quản lí tài sản và vốn tại công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LỜI MỞ ĐẦU Để tiến hành sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần có một lượng vốn nhất định. Trong cơ chế bao cấp, vốn của các doanh nghiệp quốc doanh do Nhà nước cấp phát nên các hoạt động của doanh nghiệp luôn ỷ lại vào nguồn vốn trên. Khi chuyển sang cơ chế thị trường vốn cấp phát của Nhà nước đối với các doanh nghiệp quốc doanh giảm mạnh. Sự vận động khách quan của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được lượng vốn tiền tệ cần thiết và đồng thời tạo nguồn vốn cho phù hợp với sự vận động của sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc quản lý và sử dụng vốn đạt hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm vốn, giảm bớt khả năng công tác huy động các nguồn vốn và tăng tích lũy cho doanh nghiệp. Lúc đó có thể đảm bảo được nhu cầu tái sản xuất mà còn hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, hoạt động của các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau để đứng vững trên thị trường. Vì vậy các doanh nghiệp phải quản lý vốn và tài sản hết sức chặt chẽ, nó giữ vai trò quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, công tác quản lí và dử dụng tài sản và vốn nhằm hạ thấp chi phí cho doanh nghiệp. Thêm vào đó việc nâng cao trình độ khoa học công nghệ sản xuất là vấn đề quan trọng để đạt lợi nhuận tối đa và đồng thời làm tốt nhiệm vụ đối với Nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý tài sản và vốn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cũng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán của công ty, đề tài “tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU” được chọn với mục đích tìm hiểu thêm về vấn đề quản lí và sử dụng vốn tại doanh nghiệp và từ đó đề xuất các giải pháp có thể nhằm nâng cao chất lượng sử dụng và quản lý vốn tại công ty. Mục tiêu đề tài Trong quản lý, các nhà quản trị phải thường xuyên tiến hành việc phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn. Dựa vào các hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả để tìm ra những nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và có các biện pháp kịp thời nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của việc quản lý vốn nhằm: - Đảm bảo sử dụng vốn một cách hợp lý và tiết kiệm. - Hạ thấp chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo quản đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và thanh toán các khoản công nợ một cách kịp thời nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu: tài liệu nội bộ tại công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Quan sát trực tiếp, đánh giá tổng hợp, so sánh hoạt động quản lý và sử dụng vốn của công ty.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình quản lí tài sản và vốn tại công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
78.532 36.539.685.435 3.Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 64.676.805 599.972.102 285.248.383 533.295.297 (314.723.719) 4.Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi - - (93.386.420) - (93.386.420) IV.Haøng toàn kho 7.364.377.733 11.223.710.313 8.254.290.398 3.859.332.580 2.969.419.915 1.Haøng toàn kho 7.364.337.733 11.223.710.313 8.254.290.398 3.859.332.580 2.969.419.915 V.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 174.593.420 3.044.223.161 2.097.576.752 2.869.629.741 (946.646.409) 1.Chi phí traû tröôùc ngaén haïn - 40.334.824 81.636.459 40.334.312 41.301.635 2.Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 37.036.026 144.640.312 205.385.710 107.604.286 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc - - 130.147.357 - 130.147.357 4.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 137.557.394 2.859.248.025 1.680.407.226 2.721.690.631 1.178.840.799 B. Taøi saûn daøi haïn 47.067.537.994 69.964.985.377 140.610.278.911 22.897.447.383 70.645.293.534 I.Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn - - - - - II. Taøi saûn coá ñònh 46.359.117.453 69.874.930.682 132.209.256.576 23.515.813.229 62.434.325.894 1.TSCÑ höõu hình 13.072.201.159 14.233.354.697 10.064.580.494 1.151.153.538 4.168.774.203 Nguyeân giaù 18.040.761.459 22.335.886.294 24.443.855.198 4.295.124.835 2.107.968.904 Hao moøn luõy keá (4.968.560.300) (8.102.531.597) (14.397.274.704) (3.133.971.297) (6.276.743.107) 2.TSCÑvoâ hình 2.515.628 16.903.200.000 16.903.200.000 16.900.684.372 0 Nguyeân giaù 11.500.000 16.914.700.000 16.914.700.000 16.903.200.000 0 Hao moøn luõy keá (8.984.372) (11.500.000) (11.500.000) (2.515.628) 0 3. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 33.284.400.666 38.738.375.985 105.241.476.082 5.453.975.319 66.503.100.097 III. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn - - 8.196.500.000 - 8.196.500.000 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 200.000.000 200.000.000 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân doanh 7.996.500.000 7.996.500.000 IV. Taøi saûn daøi haïn khaùc 708.420.541 90.054.695 204.522.335 (618.365.846) 114.467.640 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 708.420.541 90.054.695 204.522.335 (618.365.846) 114.467.640 TOÅNG COÄNG 102.086.741.241 142.494.007.818 244.647.771.590 40.407.266.577 102.153.763.772 NGUOÀN VOÁN A. Nôï phaûi traû 14.292.361.131 13.465.216.384 27.755.573.698 (827.144.747) 14.290.357.314 I. Nôï ngaén haïn 14.109.567.351 13.282.422.604 27.374.433.241 (827.144.747) 14.092.010.637 1.Vay ngaén haïn 627.800.000 627.800.000 627.800.000 0 0 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 985.797.253 909.966.044 3.436.787.529 (75.831.209) 2.526.821.485 3.Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 177.653.500 126.318.500 627.371.924 (51.335.000) 501.053.424 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 1.807.426.188 1.402.897.207 1.647.603.602 (404.528.981) 244.706.395 4.Phaûi traû coâng nhaân vieân 10.461.850.923 10.010.940.183 14.110.645.623 (450.910.741) 4.099.705.440 5. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn 49.039.487 204.500.670 6.924.224.563 155.461.183 6.719.723.893 II. Nôï daøi haïn 182.793.780 182.793.780 381.140.457 0 198.346.677 1. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc 182.793.780 182.793.780 381.140.457 0 198.349.677 B. Nguoàn voán chuû sôû höõu 87.794.380.110 129.028.791.434 216.892.197.892 41.234.411.324 87.863.406.458 I. Voán chuû sôû höõu 87.749.733.095 129.540.818.950 213.543.456.405 41.791.085.855 84.002.637.455 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 20.004.712.500 41.049.652.301 41.449.435.281 31.044.939.801 399.782.980 2. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 2.557.637.378 1.740.094.221 3.852.471.262 (817.543.157) 3.678.377.041 3. Quyõ döï phoøng taøi chính 802.166.181 394.914.086 1.064.689.268 (407.252.095) 669.775.182 4. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 64.385.217.036 86.356.158.342 167.176.860.594 21.970.941.306 80.820.702.252 II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 44.647.015 (512.027.516) 3.348.741.487 (467380501) 3.860.769.003 1.Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 39.339.174 (512.027.516) 3.348.741.487 (472.688.342) 3.860.769.003 2. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 5.307.841 - - (5.307.841) - Toång coäng 102.086.741.241 142.494.007.818 244.647.771.590 40.407.266.577 102.153.763.772 (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Toång soá taøi saûn cuoái naêm 2008 so vôùi naêm 2007 ñaõ taêng leân: 40.407.266.577 (VND), töông öùng taêng 39,58%. Vaø ñeán naêm 2009, taêng 102.153.763.772 (VND) töông öùng taêng 71,68% so vôùi naêm 2008. Ñieàu naøy cho thaáy taøi saûn cuûa coâng ty ñeàu taêng qua caùc naêm chöùng toû quy moâ cuûa coâng ty ngaøy caøng taêng. Nguyeân nhaân cuûa söï taêng taøi saûn laø do: - Taøi saûn daøi haïn naêm 2008 taêng 48,6% töông öùng taêng 22.897.447.383 VND so vôùi naêm 2007; naêm 2009 taêng 100% töông öùng taêng 70.645.293.534 VND so vôùi naêm 2008. Taøi saûn daøi haïn taêng laø do trong naêm 2009 vaø 2008 coâng ty coù khoaûn chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang raát lôn, cuï theå laø: naêm 2008 taêng 5.453.975.319 VND, töông öùng taêng 16,38%, nhöng taïi thôøi ñieåm naêm 2009 chi phí naøy taêng raát maïnh, taêng ñeán 171,6% töông öùng taêng 66.503.100.097 VND. Ñaây cuõng laø ñieàu deã hieåu vì ñaây chính laø ñaëc thuø cuûa coâng ty, trong kì vaãn coøn nhieàu coâng trình chöa kòp hoaøn thaønh. Ngoaøi ra, ôû caùc naêm tröôùc coâng ty khoâng coù caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn nhöng ñeán naêm 2009 coâng ty baét ñaàu chuù troïng ñeán vieäc vaøo coâng ty con vaø coâng ty lieân doanh. - Taøi saûn löu ñoäng naêm 2008 taêng 31,8% töông öùng taêng 17.509.819.194 (VND) so vôùi naêm 2007. Vaø ñeán naêm 2009 toác ñoä taêng cuûa chæ tieâu naøy laø 43,4%, töông öùng taêng 31.058.470.238 VND. Trong taøi saûn löu ñoäng naêm 2008 thì tieàn maët chieám tyû troïng thaáp nhaát, giaûm 1.955.018.556 VND vôùi tyû leä giaûm töông öùng laø 28% nhöng ñeán naêm 2009 toác ñoä taêng tieàn maët raát cao taêng 139%, töông öùng taêng 6.958.782.580 VND so vôùi naêm 2008. Caùc khoaûn phaûi thu taêng qua caùc naêm, cuï theå laø naêm 2008 caùc khoaûn phaûi thu taêng: 31,4% so vôùi naêm 2007, naêm 2009 taêng 53,4%. Ñieàu naøy chöùng toû coâng ty ñang bò chieám duïng voán . - Haøng toàn kho naêm 2008 taêng 52,4% so vôùi naêm 2007 vaø naêm 2009 giaûm 26,5% töông öùng giaûm 2.969.419.915 VND. Haøng toàn kho cuûa coâng ty trong kì giaûm, ñaëc bieät laø chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang, giaûm 9.910.237.191 – 5.404.758.920 = 4.505.478.271 (VND), ñaây laø moät bieåu hieän tích cöïc. Tuy nguyeân vaät lieäu trong kho taêng 1.916.241.717 - 373.631.675 = 1.542.610.042 (VND) vaø coâng cuï, duïng cuï taêng: 135.046.640 - 64.889.835 = 70.156.805 (VND) nhöng khoâng ñaùng keå, ñieàu naøy cho thaáy coâng ty ñaõ coù keá hoaïch phaân boå hôïp lyù nguyeân vaät lieäu cho caùc toå ñoäi tröïc tieáp quaûn lyù vaø söû duïng. Nhìn chung, haàu heát caùc chæ tieâu veà taøi saûn ñeàu taêng moät caùch ñaùng keå neân ñaõ laøm cho toång taøi saûn cuûa coâng ty taêng maïnh (71,68%). Ñieàu nay cho thaáy coâng ty ñaõ ñaåy maïnh quy moâ hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Coøn nguoàn voán cuûa coâng ty taêng qua caùc naêm 2007, 2008, 2009 vaø taêng maïnh nhaát laø naêm 2009. Cuï theå laø naêm 2008 nguoàn voán taêng 40.407.266.577 VND, töông öùng taêng 39,58%; taïi thôøi ñieåm naêm 2009 nguoàn voán taêng raát nhanh, ñaõ taêng leân 102.153.763.772 VND, töông öùng taêng 71,68%. Ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp ñaõ coù ñöôïc keá hoaïch huy ñoäng voán moät caùch hieäu quaû ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng kinh doanh. Vieäc taêng voán naøy laø do caùc nguyeân nhaân: - Caùc khoaûn vay nôï ngaén haïn cuûa naêm 2008 vaø naêm 2009 vaãn giöõ nguyeân so vôùi naêm 2007 (627.800.000 VND). Caùc khoaûn chieám duïng töø ngöôøi baùn naêm 2009 ñaõ taêng 2.526.821.485 VND, töông öùng taêng 277%. Caùc khoaûn chieám duïng töø khaùch haøng taêng 501.053.424 VND. Ñieàu naøy chöùng toû trong naêm 2009 doanh nghieäp thöïc hieän vieäc chieám duïng voán ngaén haïn toát hôn. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp cho Nhaø nöôùc vaø coâng nhaân vieân cuõng ñaõ goùp phaàn laøm taêng theâm nguoàn voán cuûa coâng ty. - Nôï daøi haïn naêm 2009 taêng 198.346.677 VND, töông öùng taêng 108,5%. Khoaûn nôï daøi haïn naøy laø do coâng ty döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm. Caùc khoaûn vay daøi haïn, hay chieám duïng daøi haïn töø khaùch haøng ñeàu khoâng ñöôïc coâng ty chuù yù ñeán. - Nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa coâng ty taêng qua caùc naêm. Cuï theà laø naêm 2008 taêng 41.234.411.324 VND, töông öùng taêng 47% so vôùi naêm 2007, coøn naêm 2009 taêng raát maïnh, taêng 68%, töông öùng taêng 87.863.406.458 VND so vôùi naêm 2008. Nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa coâng ty taêng nhanh chuû yeáu laø do voán chuû sôû höõu taêng, taïi thôøi ñieåm naêm 2009 ñaõ taêng 84.002.637.455 VND, töông öùng taêng 64,8%. Tuy nhieân voán chuû sôû höõu taêng nhanh chuû yeáu laø do nguoàn voán ñaâu tö xaây döïng cô baûn, khoâng phaûi laø do voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu. Nguoàn voán ñaâu tö xaây döïng cô baûn naêm 2009 taêng 93,5%, töông öùng taêng 80.820.702.252 VND laø vì ñaây cuõng chính ñaëc thuø cuûa coâng ty Nhaø nöôùc hoaït ñoäng coâng ích. Nhö vaäy qua phaân tích coù theå thaáy ñöôïc toång nguoàn voán cuûa coâng ty taêng laø do caùc khoaûn nôï ngaén haïn vaø nguoàn voán chuû sôû höõu. 2.2.2.Tình hình quaûn lí voán vaø taøi saûn taïi coâng ty TNHH Thoaùt nöôùc vaø Phaùt trieån Ñoâ thò tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. 2.2.2.1.Taøi saûn coá ñònh vaø voán coá ñònh. 2.2.2.1.1.Hao moøn taøi saûn coá ñònh. a.TSCÑ höõu hình: Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình: - TSCÑ höõu hình ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn. - Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo hoaït ñoäng. Caùc chi phí mua saém, naâng caáp vaø ñoåi môùi TSCÑ ñöôïc tính vaøo giaù trò taøi saûn, chi phí baûo trì söõa chöõa ñöôïc tính vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kì. Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi (loã) naøo phaùt sinh do thanh lyù taøi saûn ñeàu ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø. - Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù naøy bao goàm chi phí xaây döïng, giaù trò maùy moùc thieát bò vaø caùc chi phí tröïc tieáp khaùc. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang khoâng ñöôïc tính khaáu hao cho ñeán khi caùc taøi saûn coù lieân quan ñöôïc hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng Coâng ty aùp duïng phöông phaùp khaáu hao theo ñöôøng thaúng vaø phöông phaùp khaáu hao nhanh cho caùc khoaûn muïc TSCÑ höõu hình vaø TSCÑ voâ hình. Ñeå thaáy ñöôïc tình traïng caùc TSCÑ höõu hình vaø voâ hình coøn môùi hay cuû, ta caàn phaân tích heä soá hao moøn. Heä soá hao moøn TSCÑ = Baûng 2.3: Phaân tích heä soá hao moøn TSCÑ höõu hình Ñôn vò tính: VND CHÆ TIEÂU NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ HAO MOØN LUÕY KEÁ HEÄ SO HAO MOØN Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2008 Naêm 2009 Nhaø, vaät kieán truùc 4.909.834.269 5.309.617.249 769.981.047 1.101.879.282 0,15 0,21 Maùy moùc thieát bò. 1.501.630.460 1.901.347.005 577.508.872 1.110.415.493 0,38 0,58 Phöông tieän vaän taûi 13.517.729.749 14.554.398.393 4.904.479.282 9.733.785.688 0,36 0,66 Thieát bò vaø duïng cuï quaûn lyù 2.406.691.816 2.678.492.551 1.850.562.396 2.433.194.241 0.77 0,91 Toång coäng 22.335.886.294 24.443.855.198 8.102.531.597 14.379.274.704 0,36 0,59 (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Qua baûng soá lieäu ñaõ tính toaùn coù theå thaáy ñöôïc möùc ñoä hao moøn taøi saûn cuûa coâng ty khaù lôùn. Heä soá hao moøn TSCÑ naêm 2009 taêng so vôùi naêm 2008 0,23 (0,59 – 0,36) hay 23%. Ñieàu naøy cho thaáy TSCÑ töông ñoái cuûa coâng ty töông ñoái cuõ. - Nhaø, vaät kieán truùc naêm 2008 coù tyû leä khaáu hao laø 15% vaø naêm 2009 laø 21%. Ñieàu naøy cho thaáy nhaø, vaät kieán truùc coâng ty coøn khaù môùi moät phaàn laø do coâng ty chæ môùi thaønh laäp ñöôïc vaøi naêm. - Maùy moùc thieát bò naêm 2008 coù heä soá hao moøn laø 38% vaø naêm 2009 laø 58%. Ñieàu naøy cho thaáy sau naêm 2009 heä soá coøn söû duïng cuûa caùc maùy moùc thieát bò laø 42%, coâng ty caàn coù keá hoaïch ñaàu tö ñeå kòp thôøi ñaùp öùng cho nhu caàu kinh doanh. - Phöông tieän vaän taûi naêm 2009 coù heä soá hao moøn taêng so vôùi naêm 2008, cuï theå laø naêm 2008 tyû leä khaáu hao laø 36%, coøn naêm 2009 laø taêng 30%. - Thieát bò vaø duïng cuï quaûn lyù coù heä soá hao moøn raát cao. Cuï theå laø naêm 2008 tyû leä khaáu hao laø 77%, coøn naêm 2009 laø 91%. Ñieàu naøy cho thaáy caùc thieát bò vaø duïng cuï quaûn lyù ñaõ saép heát haïn söû duïng, coâng ty caàn ñaàu tö ñeå kòp thôøi phuïc vuï cho hoaït ñoäng quaûn lí doanh nghieäp. b. TSCÑ voâ hình Trong kì coâng ty coù caùc TSCÑ voâ hình laø phaàn meàm maùy vi tính vaø quyeàn söû duïng ñaát. Baûng 2.4: Baûng phaân tích heä soá hao moøn TSCÑ voâ hình Ñôn vò tính: VND CHÆ TIEÂU NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ HAO MOØN LUÕY KEÁ HEÄ SO HAO MOØN Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2008 Naêm 2009 Phaàn meàm maùy tính 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 1 1 Quyeàn söû duïng ñaát 16.903.200.000 16.903.200.000 - - - - Toång coäng 16.914.700.000 16.914.700.000 11.500.000 11.500.000 - - (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Nhìn chung, trong kì coâng ty khoâng mua theâm baát cöù moät TSCÑ voâ hình naøo khaùc. Vaø thôøi gian hoaït ñoäng cuûa phaàn meàm maùy vi tính ñaõ heát thôøi haïn khaáu hao, neân giaù trò hao moøn luõy keá cuûa taøi saûn tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2009 baèng chính giaù trò luõy keá trong naêm 2008 laø 11.500.000 (VND). Coøn quyeàn söû duïng ñaát vì coù thôøi gian söû duïng laâu daøi neân theo Quyeát ñònh 206 ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi chính khoâng trích khaáu hao. 2.2.2.1.2. Phaân tích tình hình taêng giaûm TSCÑ. a. TSCÑ höõu hình Ñeå bieát ñöôïc tình hình taêng giaûm TSCÑ cuûa doanh nghieäp trong kì nhö theá naøo ta laäp baûng phaân tích sau Baûng 2.5: Baûng phaân tích TSCÑ höõu hình taêng Ñôn vò tính: VND Chæ tieâu Naêm 2008 Taêng trong kì Naêm 2009 Tyû leä taêng(%) Nhaø, vaät kieán truùc 4.909.834.269 399.782.980 5.309.617.249 8,14 Maùy moùc thieát bò. 1.501.630.460 399.716.545 1.901.347.005 26,61 Phöông tieän vaän taûi 13.517.729.749 1.036.668.644 14.554.398.393 7,66 Thieát bò vaø duïng cuï quaûn lyù 2.406.691.816 271.800.735 2.678.492.551 11,29 Toång coäng 22.335.886.294 2.107.698.904 24.443.855.198 9,43 (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Qua baûng treân coù theå thaáy ñöôïc trong naêm 2009 coâng ty chæ ñaàu tö mua saém theâm TSCÑ höûu hình, khoâng nhöôïng baùn hay thanh lyù baát cöù TSCÑ naøo. Cuï theå laø trong naêm 2009 toång nguyeân giaù TSCÑ höõu hình taêng theâm 2.107.698.904 VND, töông öùng taêng 9,43%. Nguyeân nhaân laø do: - Nhaø, vaät kieán truùc naêm 2008 laø 4.909.834.269 VND. Naêm 2009 taêng leân 5.309.617.249 VND. Do ñoù ñeán cuoái naêm 2009 nhaø, vaät kieán truùc ñaõ taêng leân theâm 399.782.980 VND, töông öùng taêng 8,14%. Ñieàu naøy cho thaáy coâng ty khoâng chuù troïng ñaàu tö vaøo haïn muïc taøi saûn naøy. - Maùy moùc thieát bò naêm 2008 laø 1.501.630.460 VND naêm 2009 laø 1.901.005 VND. Do ñoù ñeán cuoái naêm 2009 maùy moùc thieát bò taêng 399.716.545 VND, töông öùng taêng 6,61% so vôùi naêm 2008. Ñoàng thôøi tyû troïng cuûa haïn muïc taøi saûn naøy taêng 1,05%, ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö maïnh vaøo maùy moùc thieát bò. - Phöông tieän vaän taûi naêm 2008 laø 13.517.729.749 (VND; coøn taïi thôøi ñieåm naêm 2009 laø 14.554.398.393 (VND). Vì vaäy naêm 2009 haïn muïc taøi saûn naøy taêng theâm 1.036.668.644 (VND) töông öùng taêng 7,66%. - Thieát bò vaø duïng cuï quaûn lyù: naêm 2008 laø 2.406.691.816 (VND, naêm 2009 taêng so vôùi naêm 2008 laø 271.800.735VND, töông öùng taêng 11,29% chöùng toû trong kì coâng ty coù moät soá taøi saûn ñaõ khaáu hao heát neân phaûi ñaàu tö cho haïn muïc taøi saûn naøy. Nhö vaäy, trong kì coâng ty ñaõ chuù troïng vaøo vieäc ñaàu tö TSCÑ höõu hình, ñaëc bieät laø caùc maùy moùc trang thieát bò. Vieäc ñaàu tö naøy goùp phaàn laøm taêng ñaùng keå cho taøi saûn daøi haïn cuûa coâng ty. Trong hai naêm 2008 vaø 2009 coâng ty khoâng thanh lyù baát cöù TSCÑ höõu hình naøo neân tình hình giaûm veà TSCÑ höõu hình cuûa coâng ty baèng 0 b. TSCÑ voâ hình Trong kì coâng ty khoâng mua saém theâm baát kì TSCÑ voâ hình naøo neân tình hình taêng, giaûm veà TSCÑ voâ hình laø baèng 0. 2.2.2.1.3. Phaân tích tình hình taêng giaûm voán coá ñònh Voán coá ñònh cuûa coâng ty ñöôïc hình thaønh töø caùc nguoàn voán sau: voán coá ñònh do ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp, nôï daøi haïn, nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø nguoàn kinh phí hình thaønh TSCÑ Baûng 2.6: Baûng tình hình taêng giaûm voán coá ñònh Ñôn vò tính: VND Voán coá ñònh NAÊM 2007 NAÊM 2008 NAÊM 2009 Cheânh leäch 2008 - 2007 2009 - 2008 VCÑ do ngaân saùch caáp 18.004.712.500 35.689.848.742 36.089.631.722 17.685.136.242 399.782.980 Nôï daøi haïn 182.793.780 182.793.780 381.140.457 0 198.346.677 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 64.385.217.036 86.356.158.342 167.176.860.594 21.970.941.306 80.820.702.252 Nguoàn kinh phí hình thaønh TSCÑ 5.307.841 - - (5.307.841) - Toång coäng 82.578.031.157 122.228.800.864 203.647.632.773 39.650.769.707 81.418.831.909 (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Qua baûng treân coù theå thaáy caùc nguoàn voán ñeå hình thaønh neân voán coá ñònh cuûa coâng ty ñaõ taêng leân. Cuï theå laø voán coá ñònh do ngaân saùch caáp cho coâng ty trong naêm 2009 ñaõ taêng leân theâm 1,12%, töông öùng taêng 399.782.980 VND, nôï daøi haïn taêng theâm 198.346.677 VND, töông öùng taêng 108,5%, nguoàn voán ñaàu tö XDCB taêng 93,5%, töông öùng taêng 80.820.702.252 VND. Vieäc taêng voán cuûa taát caû caùc nguoàn naøy ñaõ goùp phaàn laøm cho toång voán coá ñònh cuûa coâng ty trong naêm 2009 taêng theâm 81.418.831.909 VND, töông öùng taêng 66,61% 2.2.2.1.4. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø voán coá ñònh. Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø voán coá ñònh ngöôøi ta thöôøng söû duïng caùc chæ tieâu cô baûn sau: a. Hieäu suaát söû duïng TSCÑ: Coâng thöùc tính : Hieäu suaát söû duïng TSCÑ = Trong ñoù: Nguyeân giaù TSCÑ bình quaân = Hieäu suaát TSCÑ cuûa coâng ty ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: * Naêm 2009 - NGbq TSCÑ = = 101.042.093.629 (VND) - Hieäu suaát söû duïng TSCÑ = = 1,23 (laàn) * Naêm 2008 - NGbq TSCÑ = = 58.117.024.068 (VND) - Hieäu suaát söû duïng TSCÑ = = 1,23 (laàn) Qua phaân tích thaáy ñöôïc 1 ñoàng TSCÑ bình quaân coâng ty ñem kinh doanh taïo ra ñöôïc 1,23 ñoàng doanh thu trong naêm 2008, vaø tyû soá naøy cuõng baèng 1,23 ñoàng trong naêm 2009. Nhö vaäy, qua so saùnh giöõa hai naêm 2008 vaø 2009, coâng ty coù hieäu suaát söû duïng TSCÑ ngang nhau. Coâng ty caàn phaùt huy theâm ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao hôn. b. Xaùc ñònh cô caáu voán coá ñònh treân toång nguoàn voán. Cô caáu voán coá ñònh treân toång nguoàn voán = Naêm 2008 = *100 = 85,77% Naêm 2009 = *100 = 83,24% Qua phaân tích coù theå thaáy trong naêm 2009 voán coá ñònh chieám 85,77% teân toång nguoàn voán vaø naêm 2009 cuõng ñaït ôû tyû troïng töông ñöông (83,24%). Nhö vaäy naêm 2008 vaø naêm 2009 voán coá ñònh chieám tyû troïng chuû yeáu trong doanh nghieäp c. Hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh: Coâng thöùc ñöôïc tính nhö sau: Hieäu suaát söû duïng VCÑ = * Naêm 2009 - VCÑ bình quaân = = 162.938.216.818 (VND) - Hieäu suaát söû duïng VCÑ = = 0,76 (laàn) * Naêm 2008 - VCÑ bình quaân = = 102.403.416.010 (VND) - Hieäu suaát söû duïng VCÑ = = 0,7 (laàn) Qua phaân tích thaáy ñöôïc 1 ñoàng VCÑ bình quaân coâng ty tham gia vaøo hoaït ñoäng kinh doanh taïo ra ñöôïc 0,7 ñoàng doanh thu thuaàn trong naêm 2008, vaø tyû soá naøy taêng leân 0,76 ñoàng vaøo naêm 2009. Hieäu quaû söû duïng VCÑ naêm 2009 taêng 0,6 (7,6 – 7) so vôùi naêm 2008, ñaây laø bieåu hieän toát cuûa coâng ty. VCÑ trong naêm 2009 taêng 81.418.831.909 (VND), töông öùng taêng 66,61%, trong khi ñoù doanh thu thuaàn taêng 73,5%, ñieàu naøy chöùng toû toác ñoä taêng doanh thu nhanh hôn toác ñoä taêng voán coá ñònh. d. Haøm löôïng voán coá ñònh Coâng thöùc tính: Haøm löôïng VCÑ = Haøm löôïng VCÑ naêm 2009 = = 1,308 Haøm löôïng VCÑ naêm 2008 = = 1,427 Vôùi soá lieäu tính toaùn ôû treân coù theå thaáy coâng ty coù haøm löôïng VCÑ naêm 2008 (1,427 laàn) cao hôn so vôùi naêm 2009 (1,308 laàn). Nhö vaäy, ñieàu naøy moät laàn nöõa chöùng toû hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh cuûa coâng ty naêm 2009 toát hôn naêm 2008. e. Tyû suaát lôïi nhuaän voán coá ñònh. Coâng thöùc tính: Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ = Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ naêm 2009 = = 0,048 Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ naêm 2008 = = 0,038 Nhö vaäy, trong naêm 2009 cöù ñem 100 ñoàng voán coá ñònh tham gia vaøo hoaït ñoäng kinh doanh vaø sau khi tröø ñi caùc khoaûn chi phí thì coù theå taïo ra ñöôïc 4,8 ñoàng lôïi nhuaän sau thueá. Vaø trong naêm 2008 thì chæ coù 3,8 ñoàng lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc taïo ra. Ñaây laø moät bieåu hieän toát, coâng ty caàn phaùt huy theâm trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. Qua phaân tích caùc soá lieäu ôû treân, coù theå ñöa ra baûng toång hôïp caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø VCÑ. Baûng 2.7: Baûng toång hôïp caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø VCÑ CHÆ TIEÂU NAÊM 2009 NAÊM 2008 Cô caáu VCÑ treân toång nguoàn voán 83,24% 85,77% Hieäu suaát söû duïng TSCÑ 1,23 (laàn) 1,23 (laàn) Hieäu suaát söû duïng VCÑ 0,76 (laàn) 0,7 (laàn) Haøm löôïng VCÑ 1,308 (laàn) 1,427 (laàn) Tyû suaát lôïi nhuaän treân VCÑ 0,048 (laàn) 0,038 (laàn) Nhìn chung, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø voán coá ñònh trong kì ñaït ñöôïc keát quaû toát. Cöù 1 ñoàng doanh nghieäp ñem tham gia vaøo quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh ñeàu ñem laïi doanh thu vaø lôïi nhuaän cao hôn naêm tröôùc. Coâng ty caàn giöõ vöõng vaø phaùt huy theâm trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình. 2.2.2.2.Taøi saûn löu ñoäng vaø voán löu ñoäng. Vieäc phaân tích keát caáu nguoàn voán löu ñoäng seõ giuùp thaáy ñöôïc tình hình phaân boå VLÑ vaø tyû troïng vaø caùc khoaûn voán chieám trong caùc giai ñoaïn luaân chuyeån, töø ñoù xaùc ñònh quaûn lyù VLÑ cho doanh nghieäp ñeå tìm bieän phaùp toái öu naâng cao hieäu quaû cuûa VLÑ. Voán löu ñoäng cuûa coâng ty ñöôïc hình thaønh töø caùc nguoàn sau: voán löu ñoäng do ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp, nôï ngaén haïn, quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính, quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi. Baûng 2.8: Baûng tình hình taêng giaûm nguoàn voán löu ñoäng Ñôn vò tính: VND VOÁN LÖU ÑOÄNG NAÊM 2007 NAÊM 2008 NAÊM 2009 Cheânh leäch 2008 - 2007 2009 - 2008 VLÑ do ngaân saùch caáp 2.000.000.000 5.359.803.559 5.359.803.559 3.359.803.559 0 Nôï ngaén haïn 14.109.567.351 13.282.422.604 27.755.573.698 (827.144.747) 14.092.010.637 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 2.557.637.378 1.740.094.221 3.852.471.262 (817.543.157) 3.678.377.041 Quyõ döï phoøng taøi chính 802.166.181 394.914.086 1.064.689.268 (394.914.086) 669.775.182 Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 39.339.174 (512.027.516) 3.348.741.487 (472.688.342) 3.860.769.003 Toång coäng 19.508.710.084 20.265.206.954 41.000.138.817 756.496.870 20.734.931.863 (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Qua baûng treân coù theå thaáy nguoàn voán löu ñoäng cuûa coâng ty taêng qua caùc naêm 2007, 2008, 2009. Cuï theå laø: trong naêm 2009 voán löu ñoäng do ngaân saùch caáp vaãn giöõ nguyeân ôû muùc 5.359.803.559 VND, nôï ngaén haïn taêng theâm 14.092.010.637 VND, töông öùng taêng 106% vaø caùc quyõ trong naêm 2009 ñeàu taêng so vôùi naêm 2008. Caùc nguoàn voán naøy ñaõ goùp phaàn laøm taêng voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm 2009, taêng theâm 20.734.931.863 VND, töông öùng taêng 102,31%. 2.2.2.2.1. Moái quan heä giöõa voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng Trong kyø, doanh nghieäp ñaõ söû duïng voán coá ñònh ñeå ñaàu tö cho taøi saûn daøi haïn, vaø duøng voán löu ñoäng ñeå ñaàu tö cho taøi saûn löu ñoäng. Ñeå bieát ñöôïc moái quan heä giöõa voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng cuûa coâng ty trong kì nhö theá naøo ta phaân tích baûng moái quan heä giöõa voán löu ñoäng vaø voán coá ñònh. Baûng 2.9: Moái quan heä giöõa VCÑ vaø VLÑ Ñôn vò tính: VND CHÆ TIEÂU NAÊM 2007 NAÊM 2008 NAÊM 2009 Voán coá ñònh 82.578.031.157 122.228.800.864 203.647.632.773 Taøi saûn daøi haïn 47.067.537.994 69.964.985.377 140.610.278.911 VCÑ -TSDH 35.510.493.163 52.263.815.487 63.037.353.862 Voán löu ñoäng 19.508.710.084 20.265.206.954 41.000.138.817 Taøi saûn löu ñoäng 55.019.203.247 72.529.022.441 104.037.492.679 VLÑ - TSLÑ (35.510.493.163) (52.263.815.487) (63.037.353.862) (Nguoàn: Phoøng taøi chính keá toaùn) Qua baûng treân cho thaáy sau khi coâng ty ñaàu tö cho TSDH vaãn coøn thöøa VCÑ. Traùi laïi, trong nhöõng naêm qua coâng ty khoâng coù ñuû soá VLÑ ñeå hình thaønh TSLÑ. Nhö vaäy, trong quaù trình hoaït ñoäng voán löu ñoäng cuûa coâng ty ñaõ chieám duïng moät phaàn voán coá ñònh ñeå hình thaønh TSLÑ. Cuï theå laø naêm 2007 VLÑ chieám duïng 35.310.493.163 (VND) cuûa VCÑ; naêm 2008 laø 52.263.815.487 VND vaø taïi thôøi ñieåm naêm 2009 laø 63.037.353.862 VND. Soá voán löu ñoäng chieám duïng naøy ñöôïc theå hieän chuû yeáu trong “khoaûn phaûi thu” maø cuï theå laø trong chæ tieâu “traû tröôùc cho ngöôøi baùn”. Vì trong nhöõng naêm qua coâng ty ñang thöïc hieän vieäc ñaàu tö cho moät nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi ôû thaønh phoá Vuõng Taøu, cöù moãi naêm coâng ty laïi öùng tröôùc tieàn cho caùc nhaø thaàu, nhöng khi ñeán cuoái kyø caùc hôïp ñoàng vôùi caùc nhaø thaàu vaãn coøn dôû dang neân chöa ñöa vaøo chi phí ñöôïc. 2.2.2.2.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng VLÑ Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSLÑ vaø voán löu ñoäng ngöôøi ta thöôøng söû duïng caùc chæ tieâu cô baûn sau: a. Cô caáu voán löu ñoäng treân toång nguoàn voán Cô caáu VLÑ treân toång nguoàn voán = 1 – cô caáu VCÑ treân toång nguoàn voán Naêm 2008 = 1 – 0,8577 = 0,1423 =14,23% Naêm 2009 = 1 – 0,8324 = 0,1676 = 16,76% Nhö vaäy, trong naêm 2008 voán löu ñoäng chieám 14,23% toång nguoàn voán vaø taïi thôøi ñieåm naêm 2009 voán löu ñoäng chieám 16,76%. Cô caáu voán löu ñoäng cuûa coâng ty thaáp hôn voán coá ñònh, ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp trong kì ñaõ coù ñöôïc moät cô caáu voán hôïp lyù. b. Soá voøng quay cuûa voán löu ñoäng. Coâng thöùc ñöôïc tính nhö sau: Số voøng quay của VLĐ = Trong ñoù: VLÑ bình quaân = Soá voøng quay VLÑ cuûa coâng ty ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: * Naêm 2009 - VLÑ bình quaân = = 30.632.672.885 (VND) - Soá voøng quay VLÑ = = 4,064 (voøng) * Naêm 2008 -VLÑ bình quaân = = 19.886.958.519 (VND) - Soá voøng quay VLÑ = = 3,608 (voøng) Cöù 1 ñoàng TSLÑ ñem tham gia hoaït ñoäng kinh doanh thì taïo ra ñöôïc 4,064 ñoàng doanh thu trong naêm 2009, vaø naêm 2008 chæ ñaït 3,608 ñoàng. Soá voøng quay voán löu ñoäng cuûa coâng ty naêm 2009 so vôùi naêm 2008 taêng (4,064 – 3,608 = 0,456 (voøng). Ñieàu naøy chöùng toû trong naêm 2009 doanh nghieäp söû duïng voán löu ñoäng coù hieäu quaû hôn. Nhö vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng thì coâng ty caàn phaûi ñaûm baûo döï tröõ löôïng haøng toàn kho hôïp lyù phuø hôïp vôùi yeâu caàu saûn xuaát kinh doanh sao cho toác ñoä taêng haøng toàn kho thaáp hôn toác ñoä taêng giaù voán haøng baùn. Ñoàng thôøi phaûi ñaåy maïnh toác ñoä taêng doanh thu sao cho toác ñoä taêng doanh thu lôùn hôn toác ñoä taêng caùc khoaûn phaûi thu. Coù nhö theá thì coâng ty môùi tieát kieäm ñöôïc voán hay noùi caùch khaùc laø coâng ty söû duïng voán coù hieäu quaû. c.Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán löu ñoäng. Coâng thöùc tính: Tyû suaát sinh lôøi cuûa VLÑ = - Tyû suaát sinh lôøi cuûa VLÑ naêm 2009 = = 0,256 - Tyû suaát sinh lôøi cuûa VLÑ naêm 2008= = 0,198 Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán löu ñoäng naêm 2009 so vôùi naêm 2008 taêng töø 19,8% leân 25,6%. Nguyeân nhaân taêng chuû yeáu laø do lôïi nhuaän roøng naêm 2009 taêng so vôùi naêm 2008 töø 3.949.140.862 (VND) leân 7.859.997.334 (VND) vôùi toác ñoä taêng laø 99%. Chöùng toû hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cuûa coâng ty naêm 2009 cao hôn naêm 2008. Ñaây laø bieåu hieän tích cöïc, coâng ty caàn phaùt huy theâm trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. d. Haøm löôïng voán löu ñoäng. Coâng thöùc ñöôïc tính nhö sau: Haøm löôïng VLÑ = Haøm löôïng VLÑ naêm 2009 = = 0,246 Haøm löôïng VLÑ naêm 2008 = = 0,277 Ñeå taïo ra moät ñoàng doanh thu thuaàn trong naêm 2009 chæ caàn duøng vaøo saûn xuaát kinh doanh 0,246 ñoàng voán löu ñoäng, trong khi ñoù naêm 2008 thì caàn duøng vaøo saûn xuaát kinh doanh laø 0,277 ñoàng voán löu ñoäng. Nghóa laø naêm 2009 so vôùi naêm 2008 giaûm : 0,277 – 0,246 = 0,031 ñoàng voán löu ñoäng. Chöùng toû hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng naêm 2009 cao hôn naêm 2008. Do ñoù, coâng ty caàn giöõ vöõng vaø coù phaùt huy theâm nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng hôn nöõa trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. e. Toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, voán löu ñoäng cuûa coâng ty khoâng ngöøng vaän ñoäng. Noù laàn löôït mang nhieàu hình thaùi khaùc nhau nhö : tieàn, nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm dôû dang, thaønh phaåm vaø khi qua tieâu thuï saûn phaåm, noù laïi trôû thaønh hình thaùi tieàn teä. Cuøng vôùi quaù trình löu thoâng vaät chaát cuûa saûn xuaát kinh doanh, voán löu ñoäng cuûa coâng ty cuõng bieán ñoåi lieân tuïc, theo chu kyø qua caùc giai ñoaïn : döï tröõ - saûn xuaát – tieâu thuï. Moät chu kyø vaän ñoäng cuûa voán löu ñoäng ñöôïc xaùc ñònh keå töø luùc baét ñaàu boû tieàn ra mua nguyeân lieäu vaø yeáu toá saûn xuaát khaùc ( tö lieäu lao ñoäng ) cho ñeán khi toaøn boä soá voán ñoù ñöôïc thu hoài laïi baèng tieàn do baùn saûn phaåm haøng hoùa. Do vaäy, phaân tích toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng laø phaân tích caùc chæ tieâu sau: - Soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng - Soá ngaøy cuûa moät voøng quay voán löu ñoäng Soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng caøng lôùn thì söùc saûn xuaát cuûa ñoàng voán caøng lôùn vaø khaû naêng tieát kieäm töông ñoái ñoàng voán caøng lôùn vaø ngöôïc laïi. Khaû naêng luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng chi phoái tröïc tieáp ñeán voán döï tröõ, voán trong thanh toaùn vaø khaû naêng huy ñoäng ñoàng voán löu ñoäng vaøo luaân chuyeån. Ñaây laø chæ tieâu taøi chính raát quan troïng do ñoù khi phaân tích chuû yeáu laø phaân tích caùc chæ tieâu veà toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng. Coâng thöùc soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng ñöôïc tính nhö sau: Soá laàn luaân chuyeån VLÑ = (Trong ñoù: Toång möùc luaân chuyeån = Doanh thu thuaàn ) Naêm 2009 = = 4,064 (voøng) Naêm 2008 = = 3,608 (voøng) - Kyø luaân chuyeån voán löu ñoäng: Kyø luaân chuyeån VLÑ = Naêm 2009 = = 88,58 (ngaøy) Naêm 2008 = = 99,77 (ngaøy) Keát quaû tính toaùn treân cho thaáy, toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naêm 2009 nhanh hôn so vôùi naêm 2008. Cuï theå laø soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng taêng: 4,064 – 3,608 = 0,456 voøng, soá ngaøy cuûa moät voøng quay voán löu ñoäng giaûm: 99,77 – 88,58 = 11.19 (ngaøy). Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naêm 2009 nhanh hôn naêm 2008 laø do ñaâu, ta ñi phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng. Toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng chòu aûnh höôûng bôûi hai nhaân toá ñoù laø: voán löu ñoäng bình quaân söû duïng trong kyø vaø toång möùc luaân chuyeån Neáu kyù hieäu: T : Thôøi gian theo lòch cuûa kyø phaân tích H : Soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng t0 : Soá ngaøy cuûa moät voøng quay voán löu ñoäng trong naêm 2008 t1 : Soá ngaøy cuûa moät voøng quay voán löu ñoäng trong naêm 2009 M0 : Toång möùc luaân chuyeån trong naêm 2008 M1 : Toång möùc luaân chuyeån trong naêm 2009 V0 : Voán löu ñoäng bình quaân söû duïng trong naêm 2008 V1 : Voán löu ñoäng bình quaân söû duïng trong naêm 2009 Ta coù: - Phöông trình kinh teá : t = = T * - Ñoái töôïng phaân tích: pt = t1 - t0 = 88,58 - 99.77 = -11,19 - Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá ptV = 360 * - = 360 * = 53,49 (ngaøy) ptM = 360 * - = 360 * - = - 64,68 ngaøy Æ pt = ptV + ptM = 53,91 + (-64,68 ) = -11,19 (ngaøy) Keát quaû phaân tích treân cho thaáy, toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naêm 2009 nhanh hôn naêm 2008 laø 11,19 ngaøy. Nguyeân nhaân laøm cho toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng nhanh laø do caùc nhaân toá aûnh höôûng sau: - Do soá voán löu ñoäng bình quaân taêng :30.632.672.885 – 19.886.958.519 = 10.745.714.366 (ñoàng) ñaõ laøm cho toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng taêng 53,49 ngaøy. - Do toång möùc luaân chuyeån taêng : 124.502.776.842 – 71.754.456.675 = 52.748.320.167 (VND) ñaõ laøm cho toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng giaûm 64,68 ngaøy. Nhö vaäy, toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naêm 2009 nhanh hôn naêm 2008 laø do caùc nguyeân nhaân vöøa phaân tích treân. Vì vaäy, coâng ty caàn phaûi giöõ vöõng vaø phaùt huy taêng toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng. Do ruùt ngaén ñöôïc soá ngaøy luaân chuyeån cuûa moät voøng quay voán löu ñoäng laø 11,19 (ngaøy) neân trong kì coâng ty ñaõ tieát kieäm ñöôïc moät soá voán löu ñoäng so vôùi naêm 2008 laø: * 11,19 = 3.869.961.313 (VND). Coâng ty coù theå duøng soá voán tieát kieäm ñöôïc naøy ñeå ñaàu tö vaøo caùc hoaït ñoäng khaùc. Qua phaân tích caùc soá lieäu ôû treân, coù theå ñöa ra baûng toång hôïp caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ vaø VCÑ. Baûng 2.10: Baûng toång hôïp caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSLÑ vaø voán löu ñoäng. CHÆ TIEÂU NAÊM 2009 NAÊM 2008 Cô caáu VLÑ treân toång nguoàn voán (%) 16,76 14,23 Soá voøng quay cuûa VLÑ (voøng) 4,064 3,608 Tyû suaát lôïi nhuaän treân VLÑ (laàn) 0,256 0,198 Haøm löôïng VLÑ (laàn) 0,246 0,277 Kyø luaân chuyeån cuûa VLÑ (ngaøy) 88,58 99,77 Qua baûng treân coù theå thaáy ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp toát, toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng trong naêm 2009 nhanh hôn so vôùi naêm 2008. Khi toác ñoä luaân chuyeån voán nhanh, ñoàng voán seõ huy ñoäng ñöôïc toái ña vaøo hoaït ñoäng kinh doanh vaø do ñoù seõ söû duïng tieát kieäm ñoàng voán vaø ngöôïc laïi khi toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng chaäm seõ söû duïng laõng phí ñoàng voán. Ñoàng thôøi, vieäc taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng coøn coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi coâng ty vì noù laø ñieàu kieän quan troïng môû roäng quy moâ kinh doanh maø khoâng caàn taêng voán. Noù cuõng laø ñieàu kieän ñeå giaûm chi phí söû duïng voán, haï giaù thaønh vaø giaù baùn saûn phaåm, töø ñoù gia taêng lôïi nhuaän cho coâng ty. Töø ñoù, coâng ty coù ñieàu kieän boå sung cho nguoàn voán chuû sôû höõu, giaûm bôùt caùc khoaûn vay ngaén haïn giuùp coâng ty giaûm ñöôïc gaùnh naëng trong thanh toaùn. Do ñoù, coâng ty caàn tìm moïi bieän phaùp ñeå taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng. â Quaûn lyù voán löu ñoäng thöïc chaát laø baûo toaøn voán, nhaèm choáng thaát thoaùt vaø phaùt trieån voán. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán laø söû duïng voán sao cho trong moãi kyø kinh doanh, moät ñoàng voán löu ñoäng mang laïi nhieàu hôn soá ñoàng doanh thu, hay taïo ra nhieàu hôn soá ñoàng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp 2.3. Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty TNHH Thoaùt nöôùc vaø Phaùt trieån Ñoâ thò tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. 2.3.1. Hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh Qua quaù trình phaân tích coù theå thaáy tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong naêm 2009 coù nhieàu thay ñoåi. - Nguoàn voán taêng - Doanh thu taêng. - Lôïi nhuaän sau thueá taêng. - Hieäu quaû söû duïng voán taêng. Tuy nhieân, coâng ty cuõng gaëp moät soá khoù khaên nhö haøng toàn kho coù giaûm nhöng vaãn coøn ôû möùc khaù cao quaù lôùn laøm giaûm moät löôïng voán saûn xuaát kinh doanh trong moät thôøi gian nhaát ñònh, hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh giaûm so vôùi naêm 2008. Hieän nay coâng ty söû duïng voán vaø caùc quyõ ñeå hình thaønh neân voán löu ñoäng phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh. Coâng ty töï baûo toaøn vaø phaùt trieån nguoàn voán cuûa mình. Haøng naêm cô caáu taøi saûn cuûa coâng ty coù thay ñoåi ñeå phuïc vuï toát ñuùng muïc ñích kinh doanh. Maët khaùc, BUSADCO ñaõ xaây döïng cô cheá quaûn lyù, söû duïng, baûo quaûn taøi saûn cuûa coâng ty nhaèm quy ñònh roõ traùch nhieäm cho töøng boä phaän, caù nhaân. Haøng thaùng coâng ty ñoái chieáu toång hôïp, phaân tích tình hình khoaûn phaûi thu ñeå ñoân ñoác khaùch haøng traû nôï. 2.3.2. Hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi. Song song vôùi hieäu quaû kinh doanh maø coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc, coâng ty ñaõ khoâng ngöøng vöôn leân ñeå töï khaúng ñònh mình phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá môùi cuûa Nhaø nöôùc. Naâng cao hieäu quaû kinh teá ñôn vò noùi rieâng vaø hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi noùi chung laø vaán ñeà mang tính chaát laâu daøi vaø caáp baùch, coâng ty ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp cho söï nghieäp phaùt trieån ñi leân cuûa ñaát nöôùc vaø mang laïi hieäu quaû sau: - Ñoùng goùp ñaùng keå cho ngaân saùch Nhaø nöôùc. - Giaûi quyeát ñöôïc coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Naâng cao möùc soáng cho caùn boä coâng nhaân vieân. - Coâng ty coøn tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi nhö: giuùp ñôõ nhöõng gia ñình thöông binh lieät só baèng nhöõng khoaûn tieàn nhoû ñöôïc trôï caáp haøng thaùng, xaây döïng nhaø tình nghóa, chaêm lo cho caùc chaùu thieáu nieân, nhi ñoàng (toå chöùc trao quaø ngaøy 1/6, toå chöùc ñeâm hoäi trung thu). Chöông 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN TÌNH HÌNH QUAÛN LYÙ VOÁN VAØ TAØI SAÛN 3.1. Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa BUSADCO trong 2010 – 2012. Trong nhöõng naêm qua, Coâng ty ñaõ taïo vaø duy trì ñöôïc moät löôïng khaùch haøng thöôøng xuyeân töông ñoái lôùn. Tuy nhieân, Ban Giaùm ñoác Coâng ty cuõng nhaän ñònh raèng, trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, khoâng theå coù ñôn vò saûn xuaát kinh doanh naøo chæ troâng chôø vaøo vieäc “höõu xaï töï nhieân höông” maø phaûi tích cöïc môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng, tìm kieám khaùch haøng môùi ñoàng thôøi vaãn phaûi duy trì ñöôïc löôïng khaùch haøng cuû cuûa mình. Vôùi nhaän ñònh ñoù, coâng ty ñaõ töøng böôùc ñaët ñöôïc daáu chaân cuûa mình treân haàu khaép caùc tænh thaønh, thieát laäp ñöôïc moät löôïng khaùch haøng tieàm naêng laø caùc Ban ngaønh cuûa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc. Giöõ vöõng vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, coù möùc taêng tröôûng hôïp lyù hôn nhöõng naêm qua, tieáp tuïc phaán ñaáu ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, thöïc hieän kinh doanh coù laõi vaø traû ñöôïc nôï vay, coù bieän phaùp höõu hieäu ñeå thu hoài coâng nôï. - Taêng cöôøng moät caùch hieäu quaû coâng taùc tieáp thò, môû roäng quan heä - Tích cöïc tìm vaø taïo ra nguoàn voán boå sung cho ñaàu tö trang thieát bò thi coâng taêng naêng löïc saûn xuaát, ñaëc bieät ñaàu tö trang thieát bò thi coâng phaàn haï taàng. Baûng 3.1: Keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong 3 naêm 2010 - 2012 Chæ tieâu Naêm 2010 Naêm 2011 Naêm 2012 Voán ñieàu leä 47.004 trieäu ñoàng 49.644 trieäu ñoàng 52.724 trieäu ñoàng Doanh thu 73.000 trieäu ñoàng 80.000 trieäu ñoàng 90.000 trieäu ñoàng Lao ñoäng 657 ngöôøi 657 ngöôøi 657 ngöôøi Lôïi nhuaän thöïc hieän 6.500 trieäu ñoàng 7.700 trieäu ñoàng 9.000 trieäu ñoàng Noäp ngaân saùch 4.300 trieäu ñoàng 5.600 trieäu ñoàng 6.250 trieäu ñoàng Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán 14,04% 15,51% 17,07% Thu nhaäp bình quaân ngöôøi/thaùng 4,2 trieäu ñoàng 4,4 trieäu ñoàng 4,6 trieäu ñoàng (Nguoàn: phoøng kinh teá keá hoaïch) 3.2. Giaûi phaùp caûi thieän tình hình quaûn lyù voán vaø taøi saûn Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu, chieán löôïc ñaõ ñeà ra, cuõng nhö naâng cao hieäu quaû quaûn lí voán vaø taøi saûn coâng ty caàn coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå cuõng nhö keá hoaïch cho töøng hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng taøi chính, hoaït ñoäng kinh doanh, nhaân löïc, toå chöùc quaûn lyù… 3.2.1. Giaûi phaùp veà hoaït ñoäng taøi chính Hoaït ñoäng taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung chuû yeáu trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhaèm giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh bieåu hieän döôùi hình thaùi tieàn teä. Caàn phaûi naâng cao hôn nöõa chaát löôïng coâng taùc phaân tích taøi chính doanh nghieäp, ñeå khoâng nhöõng giuùp doanh nghieäp naém ñöôïc thöïc traïng cuûa hoaït ñoäng taøi chính maø coøn treân cô sôû thöïc traïng ñoù coù theå döï ñoaùn ñöôïc caùc nhu caàu taøi chính trong kyø tieáp theo, naâng cao tính chuû ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh. Qua khaûo saùt thöïc teá taïi doanh nghieäp vaø keát hôïp lyù thuyeát ñöôïc nghieân cöùu nhaän thaáy trong kì voán coá ñònh cuûa coâng ty söû duïng khoâng heát. Tuy nhieân, caùc hôïp ñoàng kyù keát vôùi ñoái taùc thöôøng döôùi 01 naêm nhöng hieän nay coù moät soá ñaõ keùo daøi thôøi gian treân 01 naêm neân chöa coù theå ñöa vaøo chi phí ñöôïc, ñoàng thôøi do chính saùch ñaàu tö xaây döïng cô baûn cuûa nhaø nöôc thay ñoåi lieân tuïc laøm taêng giaù trò coâng trình. Do ñoù khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn lieân quan ñeán döï aùn chieám tyû troïng lôùn Kieán nghò Coâng ty kieåm tra laïi caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn maø tính ñeán nay ñaõ coù thôøi haïn treân 1 naêm neân ñöa khoaûn naøy töø “traû tröôùc cho ngöôøi baùn ngaén haïn” sang “traû tröôùc cho ngöôøi baùn daøi haïn” nhaèm giaûm söï maát caân ñoái veà voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng nhö hieän nay. Maët khaùc coâng ty caàn chuù troïng hôn ñeå thu hoài caùc khoaûn phaûi thu hoaëc thu veà caùc khoaûn nôï cuûa nhöõng coâng trình ñaõ haïch toaùn xong. Ñeå thu hoài ñöôïc trieät ñeå nôï thì phoøng taøi chính caàn taêng cöôøng boá trí ngöôøi giaùm saùt, môû soå theo doõi cho töøng khaùch haøng, ñoác thuùc thu hoài caùc khoaûn phaûi thu. 3.2.2. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng vaø quaûn lyù TSCÑ vaø VCÑ. Voán coá ñònh cuûa doanh nghieäp ñöôïc toàn taïi chuû yeáu döôùi daïng caùc TSCÑ vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng vaø quaûn lí TSCÑ vaø VCÑ coâng ty caàn: - Ñònh kyø tieán haønh trích khaáu hao caùc TSCÑ moät caùch hôïp lyù theo caùc phöông phaùp ñaõ ñaêng kyù vôùi Cuïc thueá laø moät trong nhöõng bieän phaùp coù theå nhanh choùng thu hoài laïi voán. - Ñònh kì thöïc hieän baûo döôõng, naâng caáp hoaëc thay theá caùc loaïi maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi ñeå coù theå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû hôn. - Gaén traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi quaù trình söû duïng caùc TSCÑ. Taïi coâng ty, TSCÑ tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh coù giaù trò lôùn laø caùc maùy moùc thieát bò vaø phöông tieän vaän taûi nhö xe caåu 50 taán, ñaàm rung loaïi 20 taán, maùy ñuïc beâ toâng, maùy caét ñöôøng,… Ngöôøi tröïc tieáp söû duïng caùc maùy moùc thieát bò naøy thöôøng laø nhöõng coâng nhaân, nhöõng chi phí söûa chöõa cho nhöõng loaïi taøi saûn naøy laïi khaù lôùn khi bò hoûng hoùc neân coâng ty caàn coù nhöõng quy ñònh traùch nhieäm cuûa coâng nhaân, naâng cao traùch nhieäm cuûa hoï vôùi caùc loaïi maùy moùc thieát bò. Ñoàng thôøi coù chính saùch khen thöôûng, kæ luaät thích ñaùng laøm cho hoï luoân coù yù thöùc phaûi giöõ gìn, baûo veä, söû duïng ñuùng muïc ñích cuûa caùc TSCÑ. 3.2.3. Giaûi phaùp veà naâng cao hieäu quaû söû duïng vaø quaûn lyù VLÑ vaø TSLÑ Voán löu ñoäng trong doanh nghieäp ñöôïc toàn taïi döôùi daïng vaät tö, haøng hoùa vaø tieàn teä. Söï luaân chuyeån thöôøng chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá taùc ñoäng khaùch quan vaø chuû quan trong ñoù coù nhöõng yeáu toá laøm cho voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp bò giaûm suùt daàn ñoù laø: - Haøng hoùa bò öù ñoïng, keùm phaåm chaát, maát phaåm chaát hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng, khoâng tieâu thuï ñöôïc hoaëc tieâu thuï vôùi giaù bò haï thaáp. - Caùc ruûi ro baát thöôøng xaûy ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. - Voán löu ñoäng trong thanh toaùn bò chieám duïng laãn nhau keùo daøi vôùi soá löôïng lôùn. Vì vaäy ñeå thöïc hieän vieäc naâng cao veà söû duïng vaø quaûn lyù VLÑ vaø TSLÑ, coâng ty caàn coù nhöõng giaûi phaùp thích hôïp: - Ñònh kyø tieán haønh kieåm keâ, ñaùnh giaù laïi toaøn boä vaät tö, haøng hoùa, voán baèng tieàn, voán trong thanh toaùn… ñeå xaùc ñònh soá voán löu ñoäng hieän coù cuûa doanh nghieäp theo giaù trò hieän taïi. Treân cô sôû ñaùnh giaù vaät tö, haøng hoùa ñoù, ñoái chieáu vôùi soå saùch keá toaùn ñeå ñieàu chænh hôïp lyù. - Thöôøng xuyeân kieåm soaùt haøng toàn kho. Thoâng qua vieäc kieåm soaùt haøng toàn kho seõ giuùp cho doanh nghieäp thöïc hieän döï tröõ vaät tö, ñuùng soá löôïng ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh doanh lieân tuïc, khoâng bò xaûy ra thieáu hoaëc thöøa vaät tö. Cuõng thoâng qua kieåm soaùt haøng toàn kho maø baûo veä ñöôïc vaät tö, haøng hoùa khoûi bò hö hoûng, maát maùt, kòp thôøi phaùt hieän chaát löôïng cuûa vaät tö, haøng hoùa vaø tính höõu hieäu cuûa quaûn lyù, baûo veä kho haøng. - Thöôøng xuyeân theo doõi söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng haøng hoùa, töø ñoù döï ñoaùn vaø ñieàu chænh kòp thôøi vieäc coù neân nhaäp theâm hay khoâng nhöõng nguyeân vaät lieäu cho vieäc saûn xuaát tröôùc söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. - Nhöõng vaät tö, haøng hoùa toàn ñoïng laâu ngaøy khoâng theå söû duïng ñöôïc do keùm hoaëc maát phaåm chaát hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi nhu caàu saûn xuaát phaûi chuû ñoäng giaûi quyeát, phaàn cheânh leäch thieáu phaûi xöû lyù kòp thôøi ñeå buø ñaép laïi. - Ñaåy nhanh tieán ñoä vôùi khaùch haøng ñeå thanh lyù caùc hôïp ñoàng coøn dôû dang ñeå nhanh choùng ñöa vaøo chi phí, laøm giaûm caùc khoaûn phaûi thu, cuï theå laø chæ tieâu “traû tröôùc cho ngöôøi baùn”. - Môû soå theo doõi chi tieát caùc khoaûn nôï, tieán haønh saép xeáp caùc khoaûn phaûi thu theo tuoåi. Nhö vaäy coâng ty seõ bieát ñöôïc moät caùch deã daøng caùc khoaûn nôï saép ñeán haïn ñeå coù caùc bieän phaùp hoái thuùc khaùch haøng traû tieàn. Ñònh kì coâng ty caàn toång keát coâng taùc tieâu thuï, kieåm tra caùc khaùch haøng ñang nôï veà soá löôïng vaø thôøi gian thanh toaùn, traùnh tình traïng ñeå caùc khoaûn phaûi thu rôi vaøo nôï khoù ñoøi. 3.2.4. Bieän phaùp taêng toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng Muoán taêng toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng caàn phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: - Taêng toác ñoä luaân chuyeån voán trong khaâu döï tröõ saûn xuaát baèng caùch: choïn ñòa ñieåm cung caáp hôïp lyù ñeå ruùt ngaén soá ngaøy haøng ñi treân ñöôøng, soá ngaøy cung caáp caùch nhau; caên cöù vaøo nhu caàu voán löu ñoäng ñaõ xaùc ñònh vaø tình hình cung caáp vaät tö toå chöùc hôïp lyù vieäc mua saém, döï tröõ baûo quaûn vaät tö nhaèm giaûm bôùt soá löôïng döï tröõ trong kho, kòp thôøi phaùt hieän vaø giaûi quyeát nhöõng nguyeân vaät lieäu öù ñoïng ñeå giaûm voán ôû khaâu naøy. - Taêng toác ñoä luaân chuyeån voán trong löu thoâng: baèng caùch ñaåy nhanh tieán ñoä mau choùng hoaøn thaønh caùc coâng trình cho caùc khaùch haøng daãn ñeán vieäc nhanh choùng hoaøn taát khaâu thanh toaùn nhaèm ruùt ngaén soá ngaøy thanh toaùn, thu tieàn kòp thôøi, taêng nhanh toác ñoä voán löu ñoäng ôû khaâu naøy. - Vieäc söû duïng hôïp lyù voán löu ñoäng hieän coù ñöôïc theå hieän tröôùc heát ôû quy moâ hôïp lyù cuûa caùc haøng toàn kho ñeå ñaûm baûo cho saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc. Tieâu chuaån ñeå xem xeùt döï tröõ coù hôïp lyù hay khoâng phaûi ñöôïc phaân tích treân cô sôû nhu caàu keá hoaïch vôùi soá dö thöïc teá cuûa voán cuûa töøng loaïi cuï theå. Nhôø ñoù maø coù theå thaáy ñöôïc khaû naêng taêng hoaëc giaûm bôùt moät phaàn voán löu ñoäng, ñaåy nhanh voøng quay cuûa voán löu ñoäng. KEÁT LUAÄN Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa cô cheá thò tröôøng, vai troø cuûa quaûn lí voán vaø taøi saûn cuõng khoâng ngöøng phaùt trieån vaø khaúng ñònh mình. Noåi baät trong moâi tröôøng caïnh tranh cuûa thôøi ñaïi thì hoaït ñoäng quaûn lí voán vaø taøi saûn noùi rieâng vaø hoaït ñoäng taøi chính noùi chung ñaõ giuùp neàn kinh teá chuû ñoäng hôn. Nhìn veà goùc ñoä vi moâ trong töøng doanh nghieäp phaân tích hieäu quaû söû duïng voán vaø taøi saûn coù yù nghóa raát quan troïng. Qua vieäc phaân tích thöïc traïng quaûn lí voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty thoâng qua moät soá coâng cuï ta thaáy ñöôïc vai troø cuûa noù trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. Neáu phaân tích chính xaùc seõ mang ñeán cho doanh nghieäp hieäu quaû cao, giaûm ñöôïc chi phí ñaùng keå cho hoaït ñoäng quaûn lyù. Vì vaäy, phaân tích taøi chính doanh nghieäp noùi chung vaø phaân tích hieäu quaû söû duïng taøi saûn vaø voán noùi rieâng caàn ñöôïc ñaët leân vò trí xöùng ñaùng trong chính saùch quaûn lyù kinh teá- taøi chính cuûa Nhaø nöôùc. Khi aùp duïng phaân tích quaûn lí voán vaø taøi saûn vaøo Coâng ty Thoaùt nöôùc vaø Phaùt trieån Ñoâ thò tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ thaáy roõ ñöôïc tình hình quaûn lí voán vaø taøi saûn cuûa coâng ty. Moät vaøi giaûi phaùp ñaõ ñeà caäp ôû treân cuõng chæ laø nhöõng tham khaûo, chöa mang tính thöïc tieãn cao. Nhöng qua ñaây toâi cuõng mong raèng Coâng ty Thoaùt nöôùc vaø Phaùt trieån Ñoâ thò tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu noùi rieâng vaø caùc Coâng ty khaùc noùi chung seõ tìm ra giaûi phaùp phuø hôïp nhaát nhaèm thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lí voán vaø taøi saûn trong ñieàu kieän cuï theå cuûa doanh nghieäp mình. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. PGS.TS.Vuõ Coâng Ty vaØ TS. Buøi Vaên Vaàn. Taøi Chính Doanh Nghieäp. Nhaø xuaát baûn Taøi Chính. 2. TS.Nguyeãn Thanh Lieâm (2007). Quaûn trò taøi chính. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 3. Huyønh Ñöùc Loäng. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. 4. Baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty THHH Thoaùt nöôùc vaø Phaùt trieån Ñoâ thò tænh Baø Ròa Vuõng Taøu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLV chinh.doc
  • docchinh.doc
Luận văn liên quan