Đề tài Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 - BQP

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế Thế giới nói cung và Việt Nam nói riên, các doanh nghiệp Việt nam đang cố gắng từng ngaỳ, từng giờ để có thể hoà vào nhịp độ phát triển đó. Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Đảng, Nhà nước ta chủ trương chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp cũng đồng thời được xác định một cách rõ ràng - đó là loựi nhuận .Không chỉ dừng lại ở mục tiêu có lợi nhuận mà là lợi nhuận ngày càng cao tiến tới tối đâ hoá lưọi nhuận. Và để đạt được mụtc tiêu đó trong điều kiện khắc nghiệt của các quy luật kinh tế thì một trong những biện pháp tốt nhất mà các doanh nghiệp nên thực hiện là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm . Điều đó đòi hỏi các chủ thể kinh tế không chỉ quan tâm đến việc thực hiện tố hoạt động sản phẩm kinh doanh mà còn phải tổ chức tốt công tác hạch toán các khoản thu, chi phát sinh hay nói cách khác là tổ chức tốt công tác kế toán của doanh nghiệp mà trong đó kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp không tính thừa các khoản chi phí, không tính thiếu các khoản thu nhập góp phần xác định đúng đắn lợi nhận của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Sau khi được học tập và nghiên cứu về bộ môn kế toán tại trường và được thực tế tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP em thực sự nhận thấy được tầm quan trong và sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP “ nhằm đi sâu nghiên cứu về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên ngành của mình cũng như để phục vụ cho công việc thực tế của em sau này. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán đặc biệt là thầy giáo Phan Thanh Đức và các cô, chú, anh chi cán bộ trong Xí nghiệp may X19 đã giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này với nôi dung chính gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP . Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP . Mặc dù đã rất cồ gắng nhưng do thời gian thực tế chưa lâu và kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em rấ mong nhận được sự đóng góp ý kiến sửa chữa chủa thầy cô giáo và cán bộ trong xí nghiệp để bài luận văn này được hoàn thiện hơn nữa.

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 - BQP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph©n x­ëng may. TiÒn c«ng = NSL§i x HSQ§ix 2600. Trong ®ã: -NSL§ilµ sè l­îng s¶n phÈm i do c«ng nh©n s¶n xuÊt trong th¸ng. -HSQ§ilµ hÖ sè quy ®æi s¶n phÈm i -i = 1,n lµ sè laäi s¶n phÈm. VÝ dô: th¸ng 1 n¨m 2004 , ®/c D­¬ng Anh TuÊn lµm ®­îc 2180,4 s¶n phÈm ( ®· quy ®æi theo hÖ sè quy chuÈn ), ®¬n gi¸ tiÕn l­¬ng lµ 426. Nh­ vËy th¸ng 1 n¨m 2004 tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm mµ ®/c TuÊn ®­îc h­ëng lµ: 2.180,4 x 426 = 928.850® ( lµm trßn sè) còng trong th¸ng 1 n¨m 2004 ®/c NguyÔn V¨n ThËn ®· lµm ®­îc 2659 s¶n phÈm ( ®· quy ®æi ), nh­ng do ®/c ThËn lµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, mÆt kh¸c trong th¸ng ®/c ThËn ®· lµm viÖc ®¹t n¨ng xuÊt cao nªn ®­îc th­ëng.V× vËy, ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cña ®/c ThËn kh«ng ph¶i lµ 426 ® mµ ®­îc x¸c ®Þnh lµ 441®.Nh­ vËy , tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm mµ ®/c ThËn ®­îc h­ëng lµ. 2.659 x 411 = 1.172.619®. xÝ nghiÖp còng thùc hiÖn tÝnh l­¬ng phô cÊp cho c«ng nh©n trong ngµy lÔ, tÕt, chñ nhÊt theo quy ®Þnh cña Qu©n chñng PK-KQ vµ cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. BiÓu sè 9:B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 1 n¨m 2004 (®¸nh m¸y vµ in giÊy ngang- riªng) trªn c¬ së “ B¶ng thanh to¸n l­¬ng” cña tõng ph©n x­ëng vµ “ B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph©n x­ëng, qu¶n lý ph©n x­ëng, qu¶n lý xÝ nghiÖp , kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tæng hîp sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng theo 3 ®èi t­îng. +L­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt: 831.570.891®. +L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng 91.800.524®. +L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp : 133.779.440® céng 1.057.150.855® Nh­ vËy , tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp th¸ng1/2004 lµ: 1.057.150.855® , trong ®ã tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 831.570.891 ®. Sè liÖu nµy ®­îc chuyÓn ghi lªn cét “ L­¬ng” cña Tk 334 – ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn cña “ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” ( biÓu sè 10) Tæng sè tiÒn xÝ nghiÖp ph¶i nËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ 3 kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ lµ 74.540.075®. Trong ®ã BHXH: 53.031.979§. BHYT: 7.752.521®. KPC§: 13.755.575®. Céng 74.540.075®. Chi tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp: 56.954.369®. Cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng 6.452.678® Cho nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp 11.113.028® BiÓu sè 10:B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 1 n¨m 2004 Dùa vµo “ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng avf BHXH” kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh ghi mét lÇn vµo “ Sæ nhËt ký chung” ( mÉu biÓu sè 6) theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nî Tk622 831.570.891 Nî TK 627 91.800.524 Nî Tk 642 133.779.440 Cã TK334 1.057.150.855 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Nî Tk 622 56.954.369 Nî Tk 627 6.452.678 Nî Tk 642 11.133.028 Cã Tk 338 74.540.075 Sau khi tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i nép, ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH theo c¸c ®èi t­îng liªn quan, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh kÕt chuyÓn nh©n c«ng trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . KÕ to¸n ghi sæ “ NhËt ký chung” nghiÖp vô kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo ®Þnh kho¶n: Nî Tk 154 888.525.260 Cã Tk 622 888.525.260 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c dßng, c¸c cét cã liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ghi trªn sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i Tk 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ( biÓu sè 11) BiÓu sè 11 §¬n vÞ : xÝ nghiÖp may X19 c«ng ty 247- BQP sæ c¸i Tk 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 1 n¨m 2004 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NCK Sè hiÖu TK Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 02.02 07 10.02 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 334 831.570.891 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 338 56.954.398,9 KÕt hcuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 154 888.525.260 Céng 888.525.260 888.525.260 Sè liÖu trªn sæ c¸i TK 622 t­¬ng øng víi sè liÖu ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung. 2.1.2.3.Chi phÝ s¶n xuÊt chung: T¹i xÝ nghiÖp may X19 , chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: -TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. -Chi phÝ NVL, c«ng cô dïng chung cho ph©n x­ëng nh­ chi phÝ b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc, xe ®Èy hµng, thanh thÕ thiÕt biÕt nhá, háng… vµ c¸c v¨n phßng phÈm dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng. -Chi phÝ dÞch vô mau ngoµi dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh nh­ ®iÖn mua ngoµi, n­íc mua ngoµi… -Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c t¹i ph©n x­ëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i xÝ nghiÖp kh«ng tËp hîp riªng cho tõng ph©n x­ëng mµ ®­îc tËp hîp ch ung toµn xÝ nghiÖp theo tõng kho¶n môc. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt Tk627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó ghi ®ång thêi víi sæ “NhËt ký chuyªn dïng “ vµ “ sæ nhËt ký chung”. *Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. -Chi phÝ ph©n viªn ph©n x­ëng. Nh©n viªn ph©n x­ëng bao gåm: Qu¶n ®èc ph©n x­ëng, c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c nh©n viªn thèng kª vµ c¸c nh©n viªn kh¸c kh«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm . TiÒn c«ng cña c¸c nh©n viªn nµy ®­îc tÝnh tr¶ theo h×nh thøc l­¬ng thêi gian vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n t rÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng. KÕ to¸n c¨n cø vµo “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trªn sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt TK627. VÝ dô: Th¸ng 1 /2004 , tæng sè tiÒn l­¬ng xÝ nghiÖp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn phana x­ëng lµ 91.800.524®.Tæng sè tiÒn c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ 6.452.678®.KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè liÖu nµy vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt TK627 theo ®Þnh kho¶n. Nî Tk 627 91.800.524 Cã TK 334 91.800.524 Nî TK 627 6.452.678 Cã Tk 338 6.452.678 (Sè liÖu trªn lÊy tõ b¶n ph©n sè NVL, CCDC- ( BiÓu sè 5). -Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. C¨n cø vµo b¶ng ph©n béNVL, CCDC-(BiÓu sè 5), kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt TK 627 c¸c kho¶n NVL – CCDC dïng cho ph©n x­ëng. Cô thÓ, th¸ng 1/2004 , tæng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dung cho qu¶n lý ph©n x­ëng lµ 11.287.665®.KÕ to¸n ghi sæ nghiÖp vô xuÊt NVL dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 11.287.665 Cã TK 152 11.287.665 Sè liÖu nµy ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ nhËt ký chung ( biÓu sè 6), biÓu sè 5 – b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC, biÓu sè 14 – sæ chi tiÕt TK 627. -Chi phÝ khÊu hao TSC§ ph©n x­ëng: Do quy m« s¶n xuÊt cßn nhá nªn nh×n chung tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp kh«ng lín, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕ bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt.HiÖn nay, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®¹t 14.164.187.865®.ViÖc theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tÝch khÊu hoa tµi s¶n cè ®Þnh do bé phËn kÕ to¸n táng hîp ®¶m nhËn. Do tõng lo¹i t×a s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp hÇu hÕ cã gi¸ trÞ nhá nªn phÇn lín ®­îc x¸c ®Þnh tû lÖ khÊu hao lµ 1%/th¸ng.Riªng TSC§ lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc ®­îc x¸c ®Þnh tØ lÖ khÊu hao lµ 4% / th¸ng. Møc trÝch khÊu hao th¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Møc khÊu hao th¸ng = tû lÖ khÊu hao th¸ng x NG TSC§ Còng do TSC§ cña xÝ nghiÖp cã gi¸ trÞ nhá nªn hÇu nh­ trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín mµ th­êng chØ cã chi phÝ b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá. Hµng th¸ng, sau khi tÝnh møc khÊu hao th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ cho c¸c bé phËn sö dông cã liªn quan vµ lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ ( biÓu sè 12). B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 1 /2004 §¬n vÞ tÝnh : §ång TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu N¬i S­ ®oµn toµn DN TK 627 TK641 TK642 TK641 TK642 TK335 NG Sè khÊu hao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trªn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ chØ thÓ hiÖn sè khÊu ®· trÝch th¸ng tr­íc vµ sè khÊu hao trÝch th¸ng nµy, kh«ng ph¶n ¸nh sè khÊu hao t¨ng, gi¶m trong th¸ng vµ chØ thùc hiÖn ph©n bæ cho tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung, kh«ng chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng bëi v× xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh biÕn ®«ngj TSC§ chung cña toµn xÝ nghiÖp, tÝnh vµ trÝch khÊu hao theo tØ lÖ ®· x¸c ®Þnh, sau ®ã ph©n bæ cho bé phËn s¶n xuÊt chung cña xÝ nghiÖp ( chi phÝ khÊu hao TSC§ ph©n x­ëng) vµ c¸c bé phËn sö dông kh¸c. Trong th¸ng 1/2004 , tæng chi phÝ khÊu hao TSC§ ph©n bæ cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng lµ: 81.627.314 ®. KÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt TK 627 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 81.627.314 Cã TK214 81.627.314 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp may X19 chñ yÕu lµ tiÒn ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. xÝ nghiÖp may X19 thuéc diÖn nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n më “ sæ chi tiÕt thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i” ®Ó theo dâi ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i , ®· hoµn l¹i vµ cßn ®­îc hoµn l¹i vµo cuèi kú b¸o c¸o . Sæ nµy ®­îc më hµng quy, ghi chÐp theo tõng chøng tõ vÒ GTGT ®­îc hoµn l¹i, ®· hoµn l¹i vµ cßn ®­îc hoµn l¹i cuèi kú b¸o c¸o. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô vÒ dÞch vô mua ngoµi , kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ “ nhËt ký chi tiÒn mÆt “ ( biÓu sè 13) (nÕu tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt ) hoÆc ghi sæ “ Chi tiÕt ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n” nÕu ch­a tr¶ tiÒn ).Cßn phÇn thuÕ GTGT ®­îc ph¶n ¸nh avß “ Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT ®­îc hoµn tr¶”. §ång thêi kÕ to¸n còng ph¶n ¸nh vµo “ sæ chi tiÕt TK 627” ( MÉu biÓu 14). Cô thÓ, trong th¸ng 1/2004 tæng sè tiÒn ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c á ph©n x­ëng ( gi¸ mua ch­a thuÕ ) lµ 39.527.750®.ThuÕ GTGT 10% Lµ 3.952.775§.Tæng sè tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶ lµ 43.480.525®. Sè liÖu nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n thu tiÒn ®iÖn sè 23 ngµy 5/2/2004 cña c«ng ty ®iÖn lùc Thanh Xu©n – Hµ Néi. Trong ®ã, tiÒn ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt lµ 38.000.000® . Cßn l¹i 1.527.750 ® lµ tiÒn ®iÖn dïng cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña toµn xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ch­a thanh to¸n tiÒn. KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 627 vµ sæ nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n Nî TK627 38.000.000 Cã TK331 38.000.000 Ngoµi c¸c chi phÝ ®· tr×nh bµy ë trªn, t¹i xÝ nghiÖp cßn ph¸ sinh c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt bao gåm chi phÝ söa ch÷a nhá m¸y mãc, thiÕt bÞ, xe ®Çy hµng.. kho¶n chi nµy ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn vµ th­êng rÊt Ýt. Khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc lµ c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chuyªn dïng: NhËt ký chi tiÒn mÆt, ®ång thêi, kÕ to¸n còng ghi vµo “ Sæ chi tiÕt TK 627. §¬n vÞ: C«ng ty 247-BQP §Þa chØ: 331 Tr­êng Chinh – Hµ Néi. QuyÓn sè:….. Sè: 62 PhiÕu chi Ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2004 Hä tªn ng­êi nhËn: ®/c H¹nh. §Þa chØ: Ban gi¸m ®èc. Lý do chi: Söa ch÷a m¸y, xe ®Èy hµng. Sè tiÒn: 235.000® B»ng ch÷: hai tr¨m ba n¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo: 01 chøng tõ gèc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n ng­êi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷: hai tr¨m ba n¨m ngh×n ®ång ch½n). Thñ quü Ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2004 Ng­êi nhËn Cô thÓ trong th¸ng 1/2004 , tæng sè tiÒn mÆt chi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp lµ 26.624.000®.KÕ to¸n chi tiÕt tiÕn hµnh ghi vµo c¸c sæ liªn quan theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 26.624.000 Cã TK111 26.624.000 Sè liÖu trªn ®­îc bé phËn kÕ to¸n tæng hîp ghi mét lÇn vµo sæ nhËt ký chung. Ngoµi ra trong chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn bao gåm c¶ kh¶on chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n ph©n bæ cho thangs nµy víi tæng sè tiÒn banõg 317.321.194®. kÕ to¸n ghi sæ nghiÖp vô nµy vµo sæ chi tiÕt TK 627 vµo nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 317.321.194 Cã TK 242 317.321.194 BiÓu sè 13 sæ nhËt ký chi tiÒn mÆt th¸ng 1/2004 BiÓu sè 14 sæ chi tiÕt TK 627 th¸ng 1/2004 Cuèi th¸ng , c¨n cø vµo c¸c cét, c¸c dßng ghi trªn sæ nhËt ký chung cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ sæ chi tiÕt TK 627, kÕ toµn tæng hîp tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tinhs gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cô thÓ t¹i xÝ nghiÖp may X19 th¸ng 1/2004 , tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: BiÓu sè 14 Sæ chi tiÕt TK 627 §¬n vÞ tÝnh: §ång NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã +Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: +Chi phÝ NVLV – CCDC ph©n bæ: +Chi phÝ khÊu hao TSC§ ph©n bæ: +Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: +Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: +Chi phÝ tr¶ tr­íc ph©n bæ: céng chi phÝ s¶n xuÊt chung: sè liÖu trªn thÓ hiÖn trªn sæ chi tiÕt TK 627 vµ c¸c sæ theo dâi trong yÕu tè. KÕ to¸n tiÕn hµnh chuyÓn vµ ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt TK 627 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 154 Cã TK 627 Cuèi cïng c¨n cø vµo sæ nhËt ký chung ë c¸c dßng c¸c cét liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn h µnh ghi sæ c¸i TK 621 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung ( biÓu sè 15). 2.1.2.4. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn xÝ nghiÖp. Sau khi tËp hîp, ph©n bæ c¸c chi phÝ , cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tap¹ hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµo bªn nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Trªn c¬ së chi phÝ tËp hîp ®­îc ®ã kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , lao vô, dÞch vô toµn xÝ nghiÖp . V× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xp nªn xÝ nghiÖp may X19 kh«ng më sæ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ. Ngoµi c¸c kho¶n ®· tr×nh bµy ë trªn, xÝ nghiÖp may X19 cßn cã kho¶n chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Kho¶n chi phÝ nµy ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ph¸t sinh khi cã c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng mµ s¶n phÈm cã mét sè c«ng ®oanj kh«ng thuéc quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp khi chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng ph¸t sinh, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tùdf do bªn nhËn gia c«ng göi snag kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nhËt kú chi tiÒn mÆt hoÆc sæ chi tiÕt TK 331 ( tuú thuäc vµo viÖc xÝ nghiÖp cã thanh to¸n tiÒn ngay hay kh«ng) theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 ( gi¸ ch­a cã thuÕ). Cã TK 111 ( hoÆc TK 331) Thùc tÕ, th¸ng 12 n¨m 2003 , xÝ nghiÖp göi vËt t­ thuª c«ng ty may n«ng nghiÖp gia c«ng, kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n kho¶n nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng 12/2003 . §Õn th¸ng 1/2004, c«ng ty may n«ng nghiÖp r¶ l¹i vËt t­ gia c«ng, trÞ gi¸ vËt t­ bÞ tr¶ l¹i lµ 1.628.968®.Do vËy , th¸ng 1/2004 kh«ng ph¸t sinh chi phÝ thuÕ ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Kho¶n bÞ tr¶ l¹i nµy kÕ to¸n h¹ch to¸n gi¶m chi NVL trùc tiÕp ( sè liÖu nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c sæ : Sæ chi tiÕt NVL – CCDC, sæ nhËt ký cung, sæ c¸i TK 621 – chi phÝ NVL trùc tiÕp. Cuèi th¸ng , kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c dßng c¸c cét trªn sæ nhËt ký chung cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Îe ghi vµo sæ c¸i TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ( mÉu sè 16) BiÓu sè 16 §¬n vÞ : xÝ nghiÖp may X19 c«ng ty 247- BQP sæ c¸i tk 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Th¸ng 1 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang sæ NKC TK®èi øng Sæ ph¸t sinh Nî Cã 2.2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp may X19 c«ng ty 247-BQP. 2.2.1.§Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp . Nh­ c¸c phÇn trªn ®· tr×nh bµy, xÝ nghiÖp may X19 lµ nx may ®o phôc vô chñ yÕu vÒ trang phôc c¸c lo¹i cña mét sè ngµnh ®Æc thï vµ hÇu hÕt lµ s¶n xuÊt theo ®¬n vÞ ®Æt hµng. §Æc ®iÓm nµy ®· chi phèi rÊt nhiÒu ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. Do s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ trang phôc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c ngµnh ®Æc thf h×nh thøc kiÓu d¸ng mÉu m· cña s¶n phÈm hÇu hÕ ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc nªn khi cã ®¬n ®Æt hµng, xÝ nghiÖp sÏ cïng víi kh¸ch hµng tho¶ thuËn vÒ lo¹i NVL sö dông, vÒ c¸c chi phÝ kh¸c dù kiÕn sÏ ph¸t sinh trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt , vÒ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng.Còng t­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®¹t hµng kh¸c ( nh­ may ®ång phôc cho häc sinh, sinh viªn, may ®o ®Ó giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm…). Gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ quy ®Þnh cña Qu©n chñng PK-KQ sao cho võa ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh võa ®¶m b¶o cã l·i. Sau khi tho¶ thuËn, xÝ nghiÖp sÏ ®­a ra b¶ng b¸o gi¸ ( biÓu sè 17) c¸c laäi s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng ®Æt.nÕu mäi tho¶ thuËn ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt thÞ 2 bªn sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. BiÓu sè 17: C«ng ty 247- BQP Sè: 67/BG Ngµy 25 th¸ng1 n¨m 2004 GiÊy b¸o gi¸ C«ng ty 247-BQP §iÖn tho¹i: 04.5653732 Fax: 04 5030154. §Þa chØ: Sè 331 ®­êng Tr­êng Chinh – Thanh Xu©n – Hµ Néi. §¬n vÞ h­ëng sÐc: C«ng ty 247/ Tµi kho¶n 05122-630-0- ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi. M· sè thuÕ:0100385836-1 §¬n vÞ ®Æt hµng : C«ng ty Duy NghÜa. C«ng ty 247 tr©n träng th«ng b¸o tíi quý ®¬n vÞ gi¸ may ®o trang phôc theo yªu cÇu cña quy vÞ nh­ sau: TT Tªn s¶n phÈm §VT Sè l­îng §¬n gi¸ 1 ¸o xu©n hÌ dµi tay v¶i kaki tr¾ng ChiÕc 01 65.000 2 ¸o xu©n hÌ dµi tay v¶i bay tr¾ng 8626 ChiÕc 01 60.000 3 QuÇn kaki Hµn Quèc 2721 tÝm than ChiÕc 01 60.000 4 QuÇn kaki Hµn Quèc 6517 tÝm than ChiÕc 01 72.000 Gi¸ nµy lµ gi¸ ®· cã thuÕ VAT ( 10%) C«ng ty chóng t«i rÊt mong ®­îc phô vô quý kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt. Ch©n thµnh c¶m ¬n sù hîp t¸c cña quý ®¬n vÞ. Phã gi¸m ®éc c«ng ty Vò Quèc TuÊn Tõ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ s¶n phÈm nh­ trªn, cïng víi ®Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, cã thrr thÊy r»ng ë xÝ nghiÖp may X19 , gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng phØa lµ c¬ së trùc tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ s¶n phÈm , mµ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc xÝ nghiÖp tæ chøc rÊt chÆt chÏ nh»m môc tiªu h¹ gi¸ thµnh tíi møc thÊp nhÊt cã thÓ sao cho vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm mµ lîi nhuËn ®¹t ®­îc lµ lín nhÊt. §Æc ®iÓm trªn ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. Do quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xp t¹i xÝ nghiÖp may X19 bao gåm hai giai ®o¹n c«ng nghÖ lµ c¾t vµ may hoµn thiÖn s¶n phÈm. KÕt thóc giai ®o¹n c¾t t¹o ra b¸n thµnh phÈm hoµn thiÖn. B¸n thµnh phÈm nµy kh«ng cã gi¸ trÞ sö dông hoµn chØnh trong nÒn kinh tÕ, v× vaþa xÝ nghiÖp kh«ng b¸n b¸n thµnh phÈm ra thÞ tr­êng, kh«ng x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thanh lµ b¸n thµnh phÈn.B¸n thµnh phÈm ®­îc chuyÓn sang giai ®o¹n hai lµ may vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm, chØ ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh , ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng s p míi ®­îc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc tÕ xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ 01 th¸ng.§Õn cuèi th¸ng xÝ nghiÖp sÏ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc tÝnh d­íi d¹ng tæng gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng, kh«ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng, kh«ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®o9ù vÞ . gi¸ thµnh s¶n phÈm ( cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®¹t hµng hoµn thµnh trong th¸ng) tÝnh ®­îc sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n tõ ®ã x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp. MÆc dï cuèi th¸ng vÉn cã c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng ch­a hoµn thµnh, tuy nhiªn xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµ dë cuèi kú bëi v× th«ng th­êng s¶n phÈm cña c«ng ty ®­î s¶n xuÊt theo ®¬n vÞ ®Æt hµng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th­êng diÔn ra ®ång lo¹t cho tõng ®¬n ®Æt hµng nªn s¶n phÈm hoµn thµnh th­êng lµ cña mét sè ®¬n ®¹t hµng nµo ®ã mµ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng nµy th­êng ®· ®­îc x¸c ®Þnh nµy tr¶ h angf nªn qua str×nh s¶n xuÊt ckh«ng cho phÐp cã nhyÒu s¶n phÈm dë, kh«ng cho phÐp cã s¶n phÈm dë trong th­ßi gian dµi. Nh­ vËy, cuèi kú, chi phÝ cho s¶n phÈm dë kh«ng ®¸ng kÓ, mäi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh®Òu ®­îc tÝnh hÕ cho s¶n phÈm hµn thµnh trong kú.Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú ®­îc tÝnh lµ b»ng kh«ng ( 0) . Víi c¸ch thùc hiÖn nh­ vËy ®· lµm ®¬n gi¶n ho¸ rÊt nhiÒu c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. 2.2.2.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Nh­ phÇn trªn ®· tr×nh bµy, gi¸ thµnh st trong th¸ng ®­îc tÝnh cho c¸c s¶n phÈm ®x hoµn thµnh, cßn c¸c s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh sÏ ®­îc tÝnh gi¸ thµnh vµo kú sau, do vËy ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n.MÆt kh¸c , do cuèi kú s¶n phÈm dë cña xÝ nghiÖp may X19 kh«ng nhiÒu, xÝ nghiÖp l¹i kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú nªn chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú ®­îc xem lµ b»ng kh«ng (0) . Mµ theo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n th×: Gi¸ thµnh = chi phÝ SXKD + Chi phÝ s¶n xuÊt - chi phÝ SXKD S¶n phÈm dë dang ®Çu kú tËp hîp trong kú dë dang cuèi kú Nh­ vËy, tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp trong kú kú sÏ chÝnh b»ng chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®­îc trong kú. Víi c¸ch x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng chÝnh lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ví ph­¬ng phaps tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ trªn cã thÓ thÊy c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp thùc chÊt lµ c«ng t¸c tËp hîp chi s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc c¨n cø vµo sæ c¸i TK 154 ( BiÓu sè 16). Cô thÓ, th¸ng 01 n¨m 2004, tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®· x¸c ®Þnh lµ 2.327.845.484®. Trong ®ã: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 886.206.894®. Chi phÝ nh©n c«ng tùc tiÕp: 888.525.260®. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 573.113.375®. (sè liÖu nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn sæ c¸i TK 154 vµ sæ c¸i c¸c TK 621, TK 622, TK627). Toµn bé s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh sÏ ®­îc chuyÓn xuèng kho thµnh phÈm, sau khi kiÓm tra sè ­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu ghi trong hîp ®ång, thèng kª kho thµnh phÈm viÕt giÊy x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho göi xuèng phßng kÕ to¸n. Cuèi th¸ng , kÕ to¸n kiÓm tra sè l­îng thµnh phÈm nhËp kho theo sè liÖu do thèng kª kho thµnh phÈm chuyÓn xu«ngs , tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 155 2.327.845.484 Cã TK 154 2.327.845.484 §Õn h¹n tr¶ hµng, khi tiÕn hµnh tr¶ cho kh¸ch hµng , kh¸ch hµng kiÓm tra s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu ghi trong hîp ®ång, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc hÑn thanh to¸n ( chÊp nh©n thanh to¸n) th× khi ®ã kÕ to¸n ghi nh©nj doanh thu theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, ( TK112) ( nÕu ®· thanh to¸n tiÒn). Nî TK 331 ( nÕu hÑn thanh to¸n). Cã TK 511 ( Sè tiÒn ghi trong giÊy b¸o gi¸). Cã TK 331. §ång thêi ghi nhËn gi¸ vèn b¸n hµng. Nî KT 632. Cã TK 155 Trong th¸ng 1 n¨m 2004 , tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp kho lµ 2.327.845.484 ®, nh­ng trong th¸ng chØ tr¶ hµng cho 3 ®¬n vÞ kh¸ch hµng lµ VKS tØnh H¶i D­¬ng, KiÓm l©m tØnh Long An vµ ®éng phôc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty Duy NghÜa víi tæng doanh thu lµ 1.629.123.183®, k h¸ch hµng ®· hÑn thanh to¸n. KÕ to¸n ghi nhËn doanh thu theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 131 1792.035.734 Cã TK 511 1.629.123.138 Cã TK 3331 162.912.551 Vµ ®ång thêi ghi nhËn gi¸ vèn: Nî TK 632 Cã TK 155 Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp may x19 c«ng ty 247 Qu©n chñng PK-KQ – BQP 1.ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . Nh­ ®· giíi thiÖu ë phÇn “ Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n..” trong ch­¬ngn 1, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gtr s¶n phÈm lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh theo coe chÕ thÞ tr­êng. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c quanr lý dn vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh t hu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc hîp lý cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c quan lý chi phÝ, gi¸ thµnh . ViÖc tæ chøc kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chi phÝ ph¸t sinh trong dn ë tõng bé phËn, tõng ®èi t­îng chiu chi phÝ gãp phÇn t¨ng c­êng qu¶n lý tµi s¶n vËt t­, lao ®éng tiÒn vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. MÆt kh¸c t¹o ®iªu kiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã lµ mét trong nh÷ng ®uÒu kiÖn quan trängt ¹o cho doanh nghiÖp ­u thÕ c¹nh tranh . ë mét khÝa c¹nh kh¸c, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¬ sá ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ddinhj kÕt qu¶ kinh doanh. Tõ ®ã cã thÓ thÊy kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã néi dung chñ yªyó lµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp song nã l¹i lµ kh©u trung t©m cña toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp ( bao gåm c¶ kÕ to¸n tµi chÝnh) chi phèi ®Õn chÊt l­îng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c còng nh­ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chinh ë doanh nghiÖp . Trong nh÷ng n¨m võa qua, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt nam ®· tõng b­íc phï hîp víi c¬ chÕ quan lý kinh tÕ, phï hîp víi tiÕn tr×nh c¶i c¸ch vµ ®æi møoi kinh tÕ gãp ph©n tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp vµ nÒn tµi chÝnh quèc gia. N¨m 1986, nhµ n­íc ban hµnh hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu còng nh­ b­íc ®Çu thøc tÕ ë doanh nghiÖp ®Òu ®· nhËn thøc vµ thèng nhÊt sù cÇn thiÕt cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Tuy nhiªn cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi s©u s¾c theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN th× hÖ thèng kÕ toµn ViÖt nam ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh héi nhËp phï hîp víi th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ lµ mét ®iÒu thiÕt yÕu cÇn ph¶i thùc hiÖn . MÆt kh¸c , so víi c¸c n­íc kh¸c cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× tr×nh ®é, yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tõ c¸c ph©n tÝch trªn cho thÊy viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. 2.NhËn xÐt chung vÌ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp may x19. Qua 20 n¨m ra ®êi , phÊn ®Êu tr­ëng thµnh v­ît qua bao khã kh¨n th¸ch thøc cña sù c¹nh tranh gay g¾t trªn t hÞ tr­êng may mÆc, xÝ nghiÖp may X19 ®· tõ mét tr¹m may nhá v­¬n lªn vÞ trÝ träng t©m trong c«ng ty 247 –BQP, t¹o lËp cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c tr©n thÞ tr­êng may mÆc trong n­íc víi thÞ phÇn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc ®ång thêi cßn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña minh sang lÜnh vùc xuÊt khÊt qua c¸c thÞ tr­êng trong khu vùc vµ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riing ®· kh«ng ngõng ®­äc cñng cè, hoµn thiÖn, bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc gän nhÑ, hîp lý, vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu h¹ch toµn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi gióp cho c«ng t¸c ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®­îc ®óng ®¾n, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho xÝ nghiÖp . C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë xÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch , chÕ ®é vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ tµi chÝnh nãi chung vµ chÕ ®é kÕ to¸n nãi riªng.TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn t hµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®­îc lËp c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ lµm c¨n cø ph¸p l ý ®Ó ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n liªn quan. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc tap¹ hîpkÞp t hêi vµ theo ®óng quy ®Þnh sè 1141/CT/Q§/B§KT ngµy 1/1/1995 do Bé tµi chÝnh ban hµnh. HiÖn nay, XÝ nghiÖp may X19 ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ “ NhËt ký chung” , h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p “ B×nh qu©n di ®éng”.C«ng t¸c tæ chøc lu©n chuyÓn vµ xö lý chøng tõ cña xÝ nghiÖp ®· ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng chÕ ®é ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c hîp lý cña soã liÖu.C¸c sæ chi tiÕt, sæ chuyªn dïng.. ®­îc më theo ®óng quy ®Þnh, ghi chÐp ®Çy ®ñ, râ rµng, thèng nhÊt. Riªng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ chi tiÕt tiÕt TK 621, TK622, TK627 vµ c¸c sæ chuyªn dïng liªn quan. §iÒu ®ã ®¶m b¶o viÖc tapa hîp chi phÝ ®­îc ®óng, ®ñ , t¹o ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm . Do cã sù tæ chøc mét c¸ch hîp lý, mang tÝnh chuyªn m«n ho¸ t­¬ng ®èi cao trong c¬ cÊu qu¶n lý s¶n xuÊt nªn viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c ph©n x­ëng t­¬ng ®èi tèt, ®Æc biÖt ®èi víi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, xÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc NVL tiªu hao, c¨n cø vµo ®ã ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n môc nµy ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý, n©ng cao y s thøc lµm viÖc cña mçi ng­êi lao ®éng. §ång thõoi víi nguyªn t¾c qu¶n lý “ Lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt” vµ cã tÝnh th­ëng luü tiÕn cho c¸c lao ®éng lµm viÖc cã n¨ng suÊt, v­ît kÕ ho¹ch, xÝ nghiÖp ®· khuyÕn khÝch c«ng nh©n kh«ng ngõng häc hái ®eer n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc… Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ nhËn thÊy sr»ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp ®¶m b¶o cã l·i. Tuy nhiªn, nÕu ®­nghs trªn khÝa c¹nh ho¹t ®éng chung cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞi tr­êng th× tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp may X19 ch­a thÓ ®¶m b¶o cho xÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi n huËn do cßn cã nhiÒu h¹n chÕ so ví sù thay ®æi cña kÕ to¸n hiÖn hµnh ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt va gi¸ thµnh s¶n phÈm HiÖn nay, XÝ nghiÖp may X19 vÉn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ng ®Õn cuèi n¨m 2004 sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc , khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh theo vai trß cña m×nh trªn thÞi tr­êng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc may mÆc nãi riªng th× XÝ nghiÖp may X19 nªn t õng b­íc hoµn th iÖn h¬n nöa xts kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n, theo kÞp víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c dn kh¸c, n©ng cao h¬n n÷a kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. NÕu so s¸nh víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh còng nh­ tõ thùc tÕ cho thÊy tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cßn béc lé mét sè h¹n chÕ mét sè h¹n chÕ. *§èi víi viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn trªn, XÝ nghiÖp may X19 chñ tyÕu thùc hiÖn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nh­ng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt còng nh­ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ toµn bé quy tr×nh c«ng gnhÖ. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng nh­ vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n, song viÖc tap¹ hîp nh­ vËy ch­a ®¸p øng nhu cÇu cô thÓ, kÞp têi cña th«ng tin kÕ to¸n, kh«ng x¸c ®Þnh®­îc l·i trªn tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc cho tõng ®¬n ®Æt hµng sÏ g©y khã kh¨n r©ts lín cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh do kh«ng biÕt ®­îc hiÖu qu¶ cña tõng ®¬n ®Æt hµng mang l¹i. *§èi víi c«ng t¸c tËp hîp vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt . -XÝ nghiÖp may X19 ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc tiªu hao NVL còng nh­ x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NSVL trùc ti Õp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tuy nhiªn xÝ nghiÖp thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn xÝ nghiÖp kh«ng tËp hîp theo ph¹m vi ph©n x­ëng sÏ lµm cho c«ng t¸c quan lý chi phÝ sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, khã ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tõng ph©n x­ëng. -MÆt kh¸c , xÝ nghiÖp kh«ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë cuèi kú, mäi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®Òu ®­îc tÝnh tÕt cho s¶n phÈm hoµn t hµnh trong kú, mÆc dï hci phÝ cho s¶n phÈm dë cuèi kú nhá nh­ng viÖc bá qua kho¶n chiphÝ nµy sÏ lµm cho chi phÝ tap¹ hîp ®­îc trogn kú kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®óng, ®ñ tõ ®ã dÉn tíi viÖc gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn trong kú. -Ngoµi ra, viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c ®¬n ®¹t hµng hoµn thµnh trong th¸ng lµm cho xÝ nghiÖp kh«ng thÓ biÕt ®­îc lo¹i hµng nµo hay ®¬n ®¹t hµng nµo hoa phÝ nhiÒu ( Ýt) vËt t­, lao ®éng h¬n tõ ®ã sÏ kh«ng biÕt nªn h¹n chÕ hay phats huy s¶n xuÊt mÆt hµng nµo. Do vËy sÏ khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn môct iªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. *§èi víi c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp ®­îc tÝnh theo tæng gi¸ thµnh cña toµn bé ®¬n ®Æt hang hoµn thµnh trong kú. §iÒu nµy sÏ v« t×nh dÉn tíi viÖc c¸c mÆt hµng ®em l¹i hiÖu qu¶ thÊp sÏ bï trõ víi c¸c mÆt hµng ®em l¹i lîi Ých cao vµ nh­ vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp sÏ bÞ h¹n thÊp g©y ra viÖc ®¸nh g¸i sai vÒ kÕt qu¶ hop¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, ®ång thêi mµ cho c¸c nhµ qu¶n trÞ dn gÆp khã kh¨n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, tõ c«ng thøc: Gi¸ thµnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¬n vÞ = s¶n phÈm tæng s¶n l­îng. Ta thÊy gi¸ thµnh ®¬n vÞ tû lÖ thuËn víi tæng gi¸ thµnh vµ tû lÖ nghÞch víi tæng s¶n l­îng. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ t¨ng hoÆc tæng s¶n l­îng gi¶m hoÆc c¶ hai tr­êng hîp trª. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt l­îng, th«ng qua hcØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý, chØ tiªu nµy t¨ng hay gi¶m thÓ hiÖn sù l·ng phÝ hay tiÕt kiÖm lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hoÊ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. ChØ tiªu nµy cung c¸p sè loiªô ®Ó cã thÓ so s¸nh sù t¨ng hay gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c kú, c¨n cø vµo ®ã ®­a ra kÕt luËn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp . Trong khi Êy, cs kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp may X19 kh«ng tÝnh ®Õn phÇn c«ng viÖc kÕ toµn nµy. Cho nªn dï kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n phÈm kinh doanh ë xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi cao song ch¾c ch¾n sÏ cßn cao h¬n n÷a nÕu xÝ nghiÖp thùc hiÖn ch¹t chÏ vµ khoa häc h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n chi p hÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . Trªn ®©y lµ motä sè ý kiÕn riªng mµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty mµ em ®· rót ra vµ víi c¸ch nh×n nhËn tõ khÝa c¹nh la mét sinh viªn thùc tËp em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi mong muèn gãp phÇn lµm hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.Mét sè ý k iÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tap¹ hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP . ý kiÕn 1: VÒ x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ phÇn ch­¬ng 2 ®· nªu, XÝ nghiÖp may X19 chñ yÕu tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, trªn c¬ së xÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc tiªu hao NVL ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm cho tõng kÝch cì kh¸c nhau vµ x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm theo s¶n phÈm chuÈn lµ “ ¸o chiÕt gÊu dµi tay” th× viÖc tap¹ hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®èi víi tõng ®¬n ®Æt hµng. Riªng ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng thª rtËp trùc tiÕp cho tõng ®¬n ®¹t hµng th× cã thÓ tËp hîp theo ph¹m vi tõng ph©n x­ëng sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo tiªu thøc phï hîp. Nh­ vËy, nÕu x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng th× sÏ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh xacs h¬n tap¹ hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tÊt c¶ c¸c ®¬n ®Ët hµng hoµn thµnh trong kû, ngoµi ra nã nßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lÊp c¸c b¶ng ph©n bæ ®­îc chi tiÕt h¬n, gióp cho ct squ¶n lý c¸c kh¶on chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc dÔ dµng h¬n. §ång thêi ssÏ tÝnh ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ dn ®­a ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, phï hîp h¬n. Víi c¸ch x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh­ vËy, xÝ nghiÖp còng nªn x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng ®¬n d¹t hµng vµ khi ®ã ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nªn ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. NÕu xÝ nghiÖp ¸p dông theo c¸ch nµy th× khi cã lÖnh s¶n xuÊt vµ c¸c phiÕu may ®o ®­îc chueyÎn xuèng cho x­ëng c¾t th× ®ång thêi kÕ to¸n lËp “ phiÕu tienh gi¸ thµnh theo ®¬n ®¹t hµng lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh . MÉu “ PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng” ( biÓu sè 3.1) §¬n vÞ : xÝ nghiÖp may X19 sè:………….. c«ng ty 247- BQP PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Tªn kh¸ch hµng…………………. S¶n phÈm………………………… Sè l­îng……………………………… Ngµy ®Æt hµng…../……/ Ngµy tr¶ hµng……./………/…….. Ngµy s¶n xuÊt …../……/ Ngµy tr¶ hµng……./………/…….. Ngµy th¸ng Ph©n x­ëng s¶n xuÊt NVL trùc tiÕp NC trùc tiÕp Chi phÝ SXC Tæng céng C.tõ S.tiÒn C.tõ S.tiÒn T.thøc S.tiÒn Tæng céng ý kiÕn 2: VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ c¸ch x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ trªn th× viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nªn ®­îc tiÕn hµnh riªng cho tõng ®¬n ®Æt hµng. Khi ®ã, mäi chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n x­ëng cuèi ngµy sÏ ®­îc thèng kª c¸c ph©n x­ëng chuyÓn xuèng cho kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh sau ®ã ph©n bæ theo tiªu thøc phï hîp ®Ó ghi vµo “ PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng “ cña tõng ®¬n ®Æt hµng. *§èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp cho tõng ®¬n vÞ ®Æt hµng, ngy tõ kh©u xuÊt NVL cho s¶n xuÊt, nªn theo dãi sè l­îng xuÊt cho tõng ®¬n ®Æt hµng . Khi ®ã, dßng “ lý do xuÊt” trªn phiÕu nhËp kho sÏ ®­îc viÕt: “Phô vô s¶n xuÊt ®¬n ®¹t hµng sè “ §iÒu nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc bëi v× doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc tiªu hao NVL cho tõng ®¬n ®Æt hµng. So hiÖn nay xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p “ B×nh qu©n di ®éng” nªn mçi lÇn xuÊt vËt lliÖu kÕ to¸n cã thÓ tÝnh to¸n vµ ghi ®¬n gi¸ cña vËt liÖu xuÊt kho vµo phiÕu xuÊt kho. C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo tõng ph©n x­ëng, tõng ®¬n ®¹t hµng, theo tõng l¹o NVL chÝnh, nguyªn vËt lilªu ®Ó ghi vµo “ Sæ chi tiÕt NVL – CCDC”. Cuèi th¸ng , c¨n cø vµo “ Sè chi tiÕt NVL – CCDC” kÕ to¸n lap¹ b¶ng kª xuÊt NVL theo tõng ®¬n ®¹t hµng “ B¶ng kª xuÊt NVL” nªn ®­îc lËp l¹i mét c¸ch chi tiÕt h¬n nh­ sau: ( biÓu sè 3.2) B¶ng tæng hîp NVL Nguyªn vËtliªu xuÊt dïng ®.vÞ Sè l­îng ®.gi¸ Thµnh tiÒn Khi ®ã b¶ng ph©n bæ NVL-CCDC còng nªn ®­îc lËp cho phï hîp theo mÉu ( biÓu sè 3.3) B¶ng ph©n bæ NVL-CCDC Th¸ng……..n¨m TT Ghi nî ghi cã TK TK 152 TK153 Sau khi ph©n bæ NVL xuÊt dung trong th¸ng tõng ®èi t­îng sö dông, ngoµi viÖc tiÕn hµnh ghi sæ nhËt ký chung vµ lªn sæ c¸i TK 621, kÕ to¸n còng ®ång thêi tiÕn hµnh ghi vµo phiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng cña tõng ®¬n ®Æt hµng. VÝ dô:§èi víi ®¬n ®Æt hµng 1 , kÕ to¸n lªn cét “ Chi phÝ NVLTT” theo tõng ph©n x­ëng nh­ sau: Ph©n x­ëng c¾t: VL chÝnh: 140.112.600 VL phô: 8.777.867 Ph©n x­ëng 1: 1.685.468 Ph©n x­ëng may cao cÊp: 942.272 Nh­ vËy tæng hci phÝ NVL trùc tiÕp tÝnh cho ®¬n ®¹t hµng 1 lµ : 151.518.207®. T­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi ®¬n ®¹t hµng 2, tæng chi phÝ NVL trùc tiÕp chi cho ®¬n ®¹t hµng 2 trong th¸ng 1/2004 lµ: 20.040.174 ® ( trong ®ã th¸ng ¼ ®¬n dÆt hµng 2 ch­a hoµn thµnh. *§èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KhÝ cã ®¬n ®¹t hµng, XÝ nghiÖp may X19 viÕt phiÕu may ®o theo sè do cña tõng ng­êi vµ chuyÓn xuèng ®Ó c¸c ph©n x­ëng thùc hiÖn s¶n xuÊt theo c¸c phiªu may ®o ®ã.nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ theo ®¬n ®¹t hµng lªn ®Çu phiÕu ®Ó khi thùc hiÖn s¶n xuÊt, thèng kª ph©n x­ëng cã thÓ tæng hîp ®­îc n¨ng suÊt cña tõng c«ng nh©n theo tõng ®¬n ®Æt h µng lµm c¨n cø ®Õ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh to¸n vµ tæng hîp sÏ c¨n cø vµo sè liÖu do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cung cÊp ®Ó ghi vµo cét TK 622 theo tõng ph©n x­ëng. Khi ®ã, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng còng nªn ®­îc lËp l¹i mét c¸ch chi tiÕt h¬n theo mÉu sau: ( biÓu 3.4) b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Tõ sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo “ phiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng” cña tõng ®¬n ®¹t hµng trªn cét “ TK 622 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. VÝ dô víi phiÕu tÝnh gi¸ thµnh ®¬n ®Æt hµng 1 (trang phôc Viªn kiÓm s¸t H¶i D­¬ng) th¸ng 1/2004 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh lµ 74.768.228® §èi víi ®¬n ®Æt h µng 2: Chi phÝ nh©n c«ng trong th¸ng ph¸t sinh lµ: 10.604.263®. *§èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: Thùc tÕ ë XÝ nghiÖp may X19 cho thÊy: Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng thÓ tËp hîp chi tiÕt cô thÓ ®Õn tõng ®èi t­îng g¸nh chÞu chi phÝ lµ ( ®¬n ®Æt hµng) mµ chØ cã thÓ tËp hîp chi tiÕt ®Õn ph¹m vi tõng xÝ nghiÖp sau ®ã ph©n bæ cho tõng ®¬n ®¹t hµng theo tiªu chøc phï hîp. NÕu xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng ®¬n ®Æt hµng th× chi phÝ s¶n xuÊt chung nªn ®­îc tiÕn hµnh tËp hîp theo tõng kho¶n môc nh­ tr­íc ®©y ng­ng chi tiªt cho tõng ph©n x­ëng. C«ng viÖc nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Khi ®ã mäi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ®­îc theo dâi vµ ph¶n ¸nh riªng cho tõng ph©n x­ëng.KÕ to¸n chi tiÕt c¨n cø vµo c¸c chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n liªn quan nh­ b¶ng thanh to¸n l­¬ng bé phËn qu¶n lý cña tõng ph©n x­ëng, b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC c¸c sæ liªn quan… ®Ó chuyÓn chi bµo “ sæ chi tiÕt KT627” , sæ chi tiÕt 627 ®­îc lËp theo mÉu tr­íc ®©y nh­ng ®­îc lËp riªng cho tõng ph©n x­ëng. ( biÓu sè 3.6) §èi víi kho¶n môc “ chi phÝ khÊu hao TSC§” , tr­íc ®©y xÝ nghiÖp qu¶n lý vµ tÝnh khÊu hao chung cho toµn xÝ nghiÖp sau ®ã ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dung ng­ng kh«ng chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng. Nõu xÝ nghiÖp thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt va tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng th× TSC§ nªn ®­îc theo dâi qu¶n lý vµ trÝch khÊu hao theo tõng ph©n x­ëng. §iÒu nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc bëi v× TSC§ cña ph©n x­ëng thùc tÕ ®· ®­îc ph©n chia cô thÓ cho tõng bé phËn. C¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSCD cña tõng bé phËn vµ tû lÖ khÊu hao ®· x¸c ®Þnh xÝ nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hoa trong kú cña t­ng bé phËn s¶n xuÊt . khi ®ã, b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nªn lËp chi tiÕt nh­ sau: ( biÓu sè 3.5) nh­ vËy , theo ph­¬ng ph¸p nµy , chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo tõng ph¹m vi tõng ph©n x­ëng.XÝ nghiÖp may X19 hiÖn cã 4 ph©n x­ëng s¶n xuÊt , v× vËy mäi chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh nªn ®­îc ghi vµo “ Sæ chi tiÕt TK 627” ®­îc lËp cho tõng ph©n x­ëng thay v× ghi chung mét sæ nh­ tr­íc ®©y. VÝ dô, ®èi víi ph©n x­ëng c¾t, “ Sæ chi tiÕt TK 627 – PX c¾t” nh­ sau: BiÓu sè 3.6 NT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK®èi øng Sæ ph¸t sinh Ghi chó Nî cã Còng t­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi PX may 1, PX may 2 , PX may cao cÊp víi tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng ph©n x­ëng lµ: PX may 1: 155.996.595 PX may 2: 138.592.649. PX may cao cÊp: 158.400.540 Cuèi kú c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®­îc tõng ph©n x­ëng kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Ët hµng theo tiªu thøc nªn lùa chän lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo c«ng thøc. Chi phÝ SXC Chi phÝ SXCPXi PXi tÝnh = x Chi phÝ NCTT§§Hj Cho §§Hj chi phÝ NCTTPXi VÝ dô: §èi víi ®¬n ®Æt hµng 1: trang phôc VKS H¶i D­¬ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ®¬n vÞ ®Æt hµng nµy lµ. 120.123.591 PX c¾t = x 8.327.064 = 41.073.856 ®. 24.353.127 155.996.595 PX may 1 = x 53.321.116 = 28.347.925®. 293.422.275 158.400.540 PX may cao cÊp = x 13.120.048 = 7.121.614®. 291.819.047 nh­ vËy tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ®¬n ®Æt hµng 1 lµ: 76.543.395®. ( ®¬n ®Æt hµng nµy do ph©n x­ëng may 1, may 2 vµ hoµn thiÖtn). Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ®¬n ®Æt hµng 2: 120.123.591 PX c¾t = x 4.431.127 = 21.856.860 ®. 24.353.127 138.592.649 PX may 2 = x 6.173.136 = 3.067.253 ® 278.930.881 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ®¬n ®Æt hµng 2 lµ : 24.924.113.Sau khi ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung , kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo “ PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng” theo tõng ph©n x­ëng vµ tõng ®¬n ®Æt hµng riªng. Chi phÝ s¶n xuÊt sau khi tËp hîp riªng cho tõng kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang TK 154-Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp . ý kiÕn 3: VÒ vÊn ®Ò tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh cuèi t h¸ng c¨n cø vµo chøng tõ x¸c nhËn ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh do bé phËn s¶n xuÊt chuyÓn xuèng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp c¸c phiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh , thùc hiÖn céng tõng kho¶n môc chi phÝ sau ®ã céng tÊt c¶ c¸c kho¶n môc ®ã vµo sÏ tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng ®¬n ®Æt hµng. VÝ dô: PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¬n ®Æt hµng 1 Tªn kh¸ch hµng VKS tØnh H¶i D­¬ng. S¶n phÈm: Trang phô hÌ VKS+lÔ phôc Sè l­îng 577 bé. Ngµy ®Æt hµng 25/12/2003 ngµy tr¶ hµng 30/1/2004. Ngµy s¶n xuÊt 7/1/2004 ngµy hoµn thµnh 16/1/2004 NT Chi phÝ Px­ëng VLTT NCTT SXC Tæng céng c.Tõ s.tiÒn c.Tõ s.tiÒn Tiªu thøc s.tiÒn Theo phiÕu tÝnh gi¸ thµnh trªn th× tæng gi¸ thµnh cña ®¬n ®Æt hµng 1 trªn lµ: PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¬n ®Æt hµng 2 Tªn kh¸ch hµng : KiÓm l©m An Giang S¶n phÈm: Trang phô hÌ kiÓm l©m Sè l­îng 1124 bé. Ngµy ®Æt hµng 30/12/2004 ngµy tr¶ hµng 20/2/2004. Ngµy s¶n xuÊt 28/1/2004 ngµy hoµn thµnh 13/2/2004 NT Chi phÝ Px­ëng VLTT NCTT SXC Tæng céng c.Tõ s.tiÒn c.Tõ s.tiÒn Tiªu thøc s.tiÒn §èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng trong th¸ng ch­a hoµn thµnh ( nh­ ®¬n ®Æt hµng sè 2) th× ®Õn cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c “phiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng “ cña c¸c ®¬n ®Æt hµng nµy ®Ó ghi vµo mét sæ theo dâi ®¬n ®Ët hµng ch­a hoµn thµnh cã thÓ ®­îc lËp theo mÉu b¶n theo dâi s¶n phÈm dë Th¸ng Kho¶n môc chi phÝ Ph©n x­ëng VLC trùc tiÕp NC trùc tiÕp SXC Tæng céng Cã thÕ nhËn thÊy r»ng , viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng nh­ trªn sÏ phøc t¹p, c«ng viÖc kÕ to¸n còng nh­ c«ng viÖc qu¶n lý sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ph­¬ng ph¸p mµ xÝ nghiÖp hiÖn ®ang ¸p dông. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p míi nµy sÏ ®Èm b¶o cho xÝ nghiÖp tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm gãp phÇn gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu tiÕt kiÖm chi pphÝ h¹n gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng.Lµ mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, s¾p tíi sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc , môc tiªu lín nhÊt mµ xÝ nghiÖp lu«n muèn ®¹t tíi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy sÏ rÊt phï hîp ®Ó xÝ nghiÖp hoµn thµnh môc tiªu ®Æt ra. ý kiÕn 4: tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®ßi hái c«ng viÖc kÕ to¸n còng ph¶i ph¸t triÓn tho phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr­ëng Êy. Trong ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng thÓ hiÖn vai trß lµ trî thñ ®¾c lùc cña mäi ngµnh nghÒ , mäi lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ, ngµnh kÕ to¸n còng ®ang dÇn tiÕn tíi tin häc ho¸ c«ng viÖc kÕ to¸n víi nhiÒu phÇn mÒn kÕ to¸n tien tiÕn gióp ng­êi lµm kÕ to¸n gi¶m bít ®­îckhèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng. MÆc dï ch­a cã mét phÇn mÒm øng dông chung thèng nhÊt cho tÊt c¶ mäi lÜnh vùc vµ do ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n cña mçi ngµnh nghÒ l¹i cã sù kh¸c nhau rÊt lín nªn c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ sö dông thèng nhÊt mét hay mét sè phÇn mÒm kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng cã thÓ ¸p dông hoµn toµn kÕ to¸n may. H¬n n÷a, tr×nh ®é tin häc cña ®éi ngò kÕ to¸n viªn còng ch­a thÓ sö dông h÷u hiÖu kÕ to¸n m¸y song viÖc aps dông kÕt hîp c¶ kÕ to¸n m¸y vµ kÕ to¸n thñ c«ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn rÊt tèt cho kÕ to¸n võa lµm gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi XÝ nghiÖp may X19 , hiÖn nay ®ang cã ¸p dông h×nh thøc ghi sæ “ NhËt ký chung” nªn rÊt phï hîp víi kÕ to¸n m¸y nhê tÝnh ®¬n gi¶n cña viÖc ghi chÐp kÕ to¸n theo h×nh thøc nµy. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y t¹i xÝ nghiÖp kh«ng chØ gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i vÒ tÝnh kÞp thêi cña kÕ to¸n thñ c«ng mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé vµ hÖ thèng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó sö dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh, cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o , båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tin häc cho c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n vµ t×m hiÓu c¸c ph­¬ng tr×nh sö dông kÕ to¸n trªn m¸y ( phÇn mÒm kÕ to¸n) vµ kÕ to¸n, tiÕn hµnh m· ho¸ c¸c danh môc liªn quan. Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ cña b¶n th©n em nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may X19 C«ng ty 247 -BQP – Qu©n chñng PK-KQ –BQP . MÆc dï ch­a ®Çy ®ñ nh­ng em mong r»ng nh÷ng ý kiÕn nµy cña em sÏ gãp phÇn lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp . KÕt luËn Chi phÝ s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªukinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n phÈm kinh doanh do vËy ®­îc chñ doanh nghiÖp rÊt quan t©m, lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi cßn lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm víi néi dung chñ yªu thuéc vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ, cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp . Song nã l¹i lµ kh©u trung t©m cña toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp, chi phèi ®Õ chÊtl­îng c¸c thµnh phÈm kinh t® tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Qua thêi gian häc tËp, nghiªn cøu m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp t¹i tr­êng vµ vËn dông lý luËn ®· ®­îc häc vµo thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n taÞ XÝ nghiÖp may X19 –C«ng ty 247 -BQP BQP , em ®· lùa chän, ®i s©u nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña th©y gi¸o Phan Thanh §øc vµ c¸c C«, Chó ,Anh, ChÞ c¸n bé trong xÝ nghiÖp. Trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý luËn còng nh­ thùc tiÔn , bµi luËn v¨n nµy ®· tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu lilªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ XÝ nghiÖp may X19 nãi riªng, gãp phÇn lµm râ ý nghÜa to lín cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh .Tõ ®ã em còng m¹nh d¹n tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tinhs gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp may X19 vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn lµm hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c nµy cña xÝ nghiÖp . Tuy nhiªn, víi kiÕn thøc chuyªn ngµnh còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi luËn v¨n cña em ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn söa ch÷a ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mét lÇn n÷a , em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Phan Thanh §øc vµ c¸c c«, chó, anh, chÞ c¸n bé trong xÝ nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP.DOC