Đề tài Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành Sản Phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Một số vấn đề lý luận chung về giá thành và tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất: 1.1.1. Khái niệm, bản chất và phân loại giá thành sản phẩm: Trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, muốn tiến hành hoạt động sản xuất , chế tạo sản phẩm, thực hiện công việc, lao vụ thì doanh nghiệp đều phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định, gọi là chi phí sản xuất. Nói cách khác, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất, trong một thời kỳ nhất định. Khi những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành, doanh nghiệp cần phải tính được những chi phí sản xuất phải bỏ ra để sản xuất ra chúng, tức là doanh nghiệp phải xác định giá thành của chúng. Giá thành sản phẩm (công việc, lao vụ) là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ khái niệm trên ta có thể thấy giá thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau, vốn có bên trong của nó đó là: chi phí sản xuất đã chi ra và lượng giá trị thu được cấu thành trong khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành. Như vậy, bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành. * Khi nghiên cứu về giá thành sản phẩm ta cũng cần phải phân biệt giữa hai khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.Về bản chất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều là các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các khoản chi phí khác dùng cho sản xuất. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác nhau sau: - Xét về mặt phạm vi: Chi phí sản xuất chỉ tính những chi phí sản xuất phát sinh trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm) còn giá thành sản phẩm là chỉ giới hạn số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. - Xét về mặt lượng: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có thể khác nhau khi có sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ hoặc cuối kỳ. Khi đó, chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành và sản phẩm sản xuất dở dang, tính trong một kỳ; còn giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí liên quan đến sản phẩm hoàn thành , nó gồm cả một phần chi phí kỳ trước chuyển sang (chi phí về sản phẩm làm dở đầu kỳ), không bao gồm chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, ngoài ra nó có thể bao gồm một phần chi phí thực tế đã phát sinh được phân bổ kỳ này (chi phí trả trước), hoặc một phần chi phí sẽ phát sinh ở những kỳ sau nhưng đã ghi nhận là chi phí của kỳ này(chi phí phải trả). Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành được thể hiện thông qua công thức sau: Z = DDK + C - DCK Trong đó: Z : Tổng giá thành sản phẩm DDK : Trị giá sản phẩm làm dở đầu kỳ DCK :Trị giá sản phẩm làm dở cuối kỳ C : Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Từ công thức trên, ta thấy Z = C khi DDK = DCK = 0 * Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán và kế hoạch hóa giá thành sản phẩm cũng như việc xác định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất thì cần phải phân loại giá thành theo một số tiêu thức sau: + Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: - Giá thành kế hoạch. - Giá thành định mức. - Giá thành thực tế. + Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành: - Giá thành sản xuất. - Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ. Căn cứ vào tiêu thức này giá thành cũng được phân loại thành: giá thành sản xuất toàn bộ, giá thành sản xuất theo biến phí, giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định, giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ 1.1.2. Chức năng và vai trò chủ yếu của giá thành: * Chức năng: Chức năng chủ yếu của giá thành là thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. * Vai trò: Trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng: + Giá thành là thước đo mức hao phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm , là căn cứ xác định hiệu quả của hoạt động kinh doanh để nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. + Giá thành là công cụ quan trọng của doanh nghiệp để kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức, kỹ thuật (thông qua giá thành kế hoạch). + Giá thành là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xây dựng chính sách giá cả đối với từng loại sản phẩm. 1.1.3. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc tính giá thành và quản lý giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: Với chức năng và vai trò của giá thành như trên đã trình bày, ta thấy giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải quan tâm. Thông qua giá thành ta cũng có thể biết được kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó tốt hay xấu. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác trong quá trình sản xuất sản phẩm. Việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các chi phí trên sẽ là tiền đề, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm, và ngược lại. Mặt khác, giá thành là căn cứ quan trọng để xác định giá bán, hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất, nên việc hạ giá thành là con đường cơ bản để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, là tiền đề hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Do đó, để phát huy vai trò, chức năng của giá thành, doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác tính giá thành và quản lý giá thành sản phẩm. Để tổ chức tốt công tác kế toán tính giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý giá thành ở doanh nghiệp, kế toán tính giá thành sản phẩm cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Xác định đúng đối tượng tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý. - Tổ chức tập hợp, kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng các khoản mục giá thành. - Tổ chức kiểm kê và đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác. - Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ) mà doanh nghiệp đã chọn. - Định kỳ tổ chức phân tích giá thành SP ở doanh nghiệp để có những kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định thích hợp. 1.1.4. Nội dung của công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 1.1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm: Trong doanh nghiệp sản xuất, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là phạm vi (giới hạn) để tập hợp các chi phí sản xuất phát sinh. Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, thực hiện đã hoàn thành và cần phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Việc xác định đối tượng tính giá thành ở từng doanh nghiệp cụ thể phải dựa vào các căn cứ cơ bản sau: - Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu sản xuất. - Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm. - Căn cứ vào đặc điểm sử dụng sản phẩm và nửa thành phẩm. - Căn cứ vào các yêu cầu quản lý, yêu cầu cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. - Căn cứ vào khả năng và trình độ quản lý, hạch toán của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp sản xuất, tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể mà đối tượng tính giá thành có thể là: - Từng sản phẩm, công việc, đơn đặt hàng đã hoàn thành. - Mức thành phẩm, chi tiết, bộ phận sản phẩm. - Từng công trình, hạng mục công trình. * Giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành có mối quan hệ chặt chẽ: Chúng đều là phạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí và cùng phục vụ cho công tác quản lý, phân tích, kiểm tra chi phí và giá thành. + Đối tượng kế toán tập hợp CPSX có thể trùng với đối tượng tính giá thành; hoặc 1 đối tượng kế toán tập hợp CPSX và nhiều đối tượng tính giá thành; hoặc nhiều đối tượng kế toán tập hợp CPSX nhưng chỉ có 1 đối tượng tính giá thành 1.1.4.2. Kỳ tính giá thành: Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần phải tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể lựa chọn kỳ tính giá thành khác nhau như: hàng tháng, quý hay tại thời điểm kết thúc 1 chu kỳ sản xuất . Trong trường hợp, doanh nghiệp sản xuất khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ, liên tục thì kỳ tính giá thành thích hợp là hàng tháng (thời điểm cuối mỗi tháng). Trường hợp doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chiếc, hàng loạt theo đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm chỉ hoàn thành khi kết thúc chu kỳ sản xuất thì kỳ tính giá thành thích hợp là thời điểm kết thúc chu kỳ sản xuất sản phẩm hoặc loại sản phẩm đã hoàn thành. 1.1.4.3 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm: 1.1.4.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí (CPSX) vào giá thành sản phẩm: Theo chế độ qui định về hạch toán hiện nay, tính giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chỉ hạch toán các khoản chi phí cơ bản trực tiếp (CPNVLTT, CPNCTT) và những khoản chi phí sản xuất chung (KHTSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, CPSX khác .) Còn chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng được hạch toán vào giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ bán ra. Những khoản chi phí khác như: Chi phí đầu tư, chi phí về hoạt động tài chính, chi phí về các khoản chi bất thường . không hạch toán vào chi phí sản xuất, không tính vào giá thành sản phẩm. 1.1.4.3.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tập hợp chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm: * Nội dung: Kế toán CPSX bao gồm: - Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp - Kế toán nhân công trực tiếp - Kế toán chi phí sản xuất chung. * Nguyên tắc: Kế toán tập hợp CPSX phải tuân theo các nguyên tắc chủ yếu sau: - Xác định đúng đối tượng kế toán tập hợp CPSX. - CPSX phát sinh thuộc đối tượng tập hợp CPSX nào thì phản ánh cho đối tượng đó. - CPSX có liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí đã xác định thì tập hợp trực tiếp cho đối tượng kế toán tập hợp chi phí đó. Nếu CPSX có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp CPSX, không thể tập hợp được trực tiếp cho từng đối tượng thì phải lựa chọn tiêu chuẩn, phương pháp hợp lý để phân bổ cho các đối tượng liên quan. * Chứng từ sử dụng: Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán phản ánh CPSX, tập hợp CPSX để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm. Chứng từ gốc liên quan đến chi phí phát sinh là những chứng từ về các yếu tố chi phí như: vật tư (phiếu xuất kho), tiền lương (bảng tính lương phải trả), KHTSCĐ (bảng tính KHTSCĐ), tiền mặt (phiếu chi), tiền gửi ngân hàng (phiếu báo Nợ ). * Tài khoản sử dụng: Tuỳ theo từng doanh nghiệp vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ trong kế toán hàng tồn kho để tổ chức tài khoản kế toán tập hợp chi phí cho phù hợp. * Hệ thống sổ: Tuỳ thuộc vào hình thức tổ chức kế toán áp dụng mà doanh nghiệp sử dụng hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp cho phù hợp. * Phương pháp tập hợp CPSX: Sử dụng 2 phương pháp sau: - Phương pháp tập hợp trực tiếp: áp dụng đối với các chi phí có liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí đã xác định và công tác hạch toán ghi chép ban đầu cho phép quy nạp trực tiếp các chi phí này vào từng đối tượng kế toán chi phí có liên quan. - Phương pháp phân bổ gián tiếp: áp dụng khi một loạt các chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, không thể tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng được. * Trình tự kế toán:

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành Sản Phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng, b»ng gi¸ c¶, b»ng c¸c dÞch vô sau khi b¸n hµng th× doanh nghiÖp sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. T¹i Hanoi Ford Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n quan t©m vµ chó träng ®Õn ®éi ngò kh¸ch hµng. B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph­¬ng ch©m cña C«ng ty lµ chñ ®éng t×m ng­êi mua ®Ó b¸n hµng vµ t×m n¬i cã nhu cÇu ®Ó ký kÕt hîp ®ång. NghÜa lµ b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i lµ b¸n c¸i ng­êi ta cã. V× vËy, C«ng ty ph¶i tù t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty ®· chñ ®éng nèi l¹i c¸c quan hÖ lµm ¨n víi c¸c kh¸ch hµng cò, t×m kiÕm thªm c¸c kh¸ch hµng míi. Ph©n tÝch m«i tr­êng lµ mét néi dung quan träng nã x¸c ®Þnh mÆt tr¸i cña s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, quy m« thÞ tr­êng cña s¶n phÈm, dù b¸o thÞ tr­êng t­¬ng lai, kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ tr­êng. Sù lùa chän ph­¬ng thøc ®i l¹i cña ng­êi d©n Hµ Néi ®­îc xem xÐt theo m« h×nh 4 yÕu tè: Thu nhËp vµ kh¶ n¨ng chi tiªu cho vËn t¶i cña ng­êi Hµ Néi; Gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm vËn t¶i; Thãi quen sö dông ph­¬ng tiÖn vµ së thÝch cña ng­êi d©n; Gi¶ ®Þnh tèi ®a ho¸ møc ®é tho¶ dông cña ng­êi d©n. C¬ chÕ thÞ tr­êng mang l¹i nh÷ng thay ®æi lín vÒ ®iÒu kiÖn sèng còng nh­ møc sèng cña ng­êi d©n Hµ Néi. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nhu cÇu vÒ vËn t¶i ®« thÞ cña ng­êi d©n, theo ®¸nh gi¸ chung th× møc sèng cña ng­êi d©n ®ang ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn lªn râ rÖt. Gi¸ c¶ lµ yÕu tè quan träng ®èi víi viÖc lùa chän ph­¬ng thøc ®i l¹i cña ng­êi d©n. Møc ®é tho¶ dông cã thÓ ®¸nh gi¸ gi¸n tiÕp qua c¸c chØ tiªu nh­: thêi gian 1 chuyÕn ®i, chÊt l­îng s¶n phÈm (nhanh chãng, thuËn l¬i, an toµn, v¨n minh lÞch sù...) Qua ®Æc tÝnh tiªu dïng vËn t¶i cña ng­êi d©n Hµ Néi cho thÊy: theo xu h­íng ph¸t triÓn tù nhiªn vËn t¶i c¸ nh©n vÉn chiÕm ­u thÕ so víi vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng bëi v×: - C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i c¸ nh©n cã tÝnh linh ho¹t cao (trong mäi sù so s¸nh t­¬ng ®èi víi h×nh thøc vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng) nªn ®Æc biÖt phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®­êng x¸ chËt hÑp, kÐm ph¸t triÓn nh­ Hµ Néi hiÖn nay. - Chi phÝ cña c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn chuyÕn ®i b»ng vËn t¶i c¸ nh©n ( xe ®¹p , xe m¸y) rÎ h¬n nhiÒu so víi ®i l¹i b»ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng. Tãm l¹i, víi thùc tr¹ng giao th«ng vËn t¶i cña Hµ Néi nÕu xÐt thuÇn tuý trªn quan ®iÓm cña ng­êi tiªu dïng th× sù lùa chän ph­¬ng tiÖn vËn t¶i c¸ nh©n lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi lý thuyÕt hµnh vi cña ng­êi tiªu dïng. Thµnh phÇn ®i l¹i tÝch cùc ë Hµ Néi hiÖn t¹i cã thÓ chia thµnh 5 nhãm víi c¸c møc thu nhËp vµ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i. KÕt qu¶ ®iÒu tra ph­¬ng tiÖn ®i l¹i theo thu nhËp ë Hµ Néi STT Nhãm d©n c­ Thu nhËp (1000 ®/ng/th) Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i 1 Thu nhËp rÊt cao >5000 Xe con, Taxi 2 Thu nhËp cao 3000 – 5000 Xe m¸y, Taxi 3 Thu nhËp kh¸ 1000 – 3000 Xe m¸y, xe buýt,Taxi 4 Thu nhËp trung b×nh 500 - 1000 Xe ®¹p, xe m¸y, xe buýt 5 Thu nhËp thÊp 250 – 500 Xe ®¹p, xe buýt 6 §Æc biÖt thÊp < 250 Xe ®¹p, ®i bé Theo mét sè doanh nghiÖp dÞch vô xe Taxi, hiÖn nay 60% - 70% sè xe Taxi ë c¸c thµnh phè lín ®ang gÆp t×nh tr¹ng khã kh¨n vµ gÇn 20 h·ng Taxi ph¶i ngõng ho¹t ®éng vµ thu hÑp s¶n xuÊt. NghÜa lµ do sù bïng næ cña xe g¾n m¸y vµ cã qu¸ nhiÒu h·ng Taxi ®­îc thµnh lËp. Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi dù b¸o vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi tõ nay ®Õn n¨m 2005 vÉn chØ ®¸p øng ®­îc 2.5 nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ë c¸c thµnh phè. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh §èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña XÝ nghiÖp Taxi cæ phÇn lµ c¸c h·ng Taxi kh¸c ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. HiÖn nay Hµ néi cã 21 h·ng Taxi víi tæng sè xe cã lµ 1650 nh­ng chØ cã 19 h·ng Taxi chÝnh thøc tham gia HiÖp héi Taxi. Ngoµi ra cßn cã trªn 1000 xe con cña t­ nh©n còng tham gia vËn t¶i hµnh kh¸ch theo c¸c h×nh thøc: thuª chuyÕn, thuª th¸ng, hîp ®ång vËn chuyÓn hµnh kh¸ch du lÞch… HiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang ®øng ë vÞ trÝ thø 2 trªn thÞ tr­êng vËn t¶i Taxi (®øng sau C«ng ty xe du lÞch Hµ Néi). T×nh h×nh ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Lùc l­îng Taxi ë Hµ Néi TT Tªn ®¬n vÞ Lo¹i xe Sè xe Tªn Taxi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C«ng ty xe du lÞch HN XN cæ phÇn Taxi C«ng ty TNHH §«ng ¸ C«ng ty DV & DL 12 Chi nh¸nh C«ng ty Mai Linh C«ng ty TNHH Dòng TiÕn C«ng ty TNHH PTCN & TM C«ng ty TNHH C«ng tr¹ng C«ng ty TNHH Thñ §« C«ng ty DV côm c¶ng HKSBNB C«ng ty TNHH ViÖt Ph­¬ng C«ng ty H­¬ng Lóa XN DV vËn t¶i ®­êng s¾t C«ng ty vËn t¶i biÓn C«ng ty TNHH §«ng §« C«ng ty XDCTGT 8 C«ng ty TNHH Hoµn Th¾ng C«ng ty TNHH H­¬ng Nam C«ng ty cæ phÇn Minh §øc XÝ nghiÖp xe I Chi nh¸nh C«ng ty DVTH SG Tæng céng Toyota Toyota Daewoo KIA KIA Daewoo Daewoo Fiat Daewoo Mazda Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo Daewoo KIA Daewoo 189 170 80 100 80 66 45 50 50 50 80 100 40 50 50 100 100 50 50 50 100 1650 HN Taxi, Red Taxi, PT, PT2 Taxi CP, CP2 V,T Taxi Taxi A M Taxi Taxi City Taxi 52 Five Taxi Taxi Thñ §« airport Taxi Taxi 28 Taxi 25 Taxi §S Th¨ng Long Taxi §«ng §« CIECO8 Taxi Thu H­¬ng H­¬ng Nam Taxi M§ Taxi T©y Hå S Taxi Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp lµ rÊt lín bëi XÝ nghiÖp ®· ho¹t ®éng ®­îc gÇn 10 n¨m nªn cã ®­îc mét l­îng kh¸ch quen æn ®Þnh. H¬n n÷a XÝ nghiÖp cßn cã sè l­îng xe Taxi rÊt lín, lóc nµo còng cã h¬n 100 xe ®­a ra ho¹t ®éng ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua sè l­îng xe cña XÝ nghiÖp so víi toµn bé sè l­îng xe trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty cã 170 xe . §èi thñ c¹nh tranh cña bé phËn kinh doanh xe « t« Ford chÝnh lµ c¸c h·ng b¸n xe « t« kh¸c trªn toµn bé miÒn B¾c. HiÖn nay trªn toµn bé miÒn B¾c cã rÊt nhiÒu ®¹i lý cña 7 h·ng « t« næi tiÕng thÕ giíi. Nh­ng chñ yÕu vÉn lµ c¸c h·ng cña NhËt B¶n vµ Hµn Quèc. C«ng ty chØ míi chÝnh thøc trë thµnh ®¹i lý kinh doanh xe Ford tõ n¨m 1997 vµ còng tõ ®ã tªn xe Ford míi ®­îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn mÆc dï h·ng xe Ford lµ h·ng « t« cña n­íc Mü vµ ®­îc thÞ tr­êng biÕt ®Õn tõ l©u ( tõ n¨m 1927 xe « t« Ford ®· trë nªn næi tiÕng trªn thÞ tr­êng « t« thÕ giíi). Nh­ng do ng­êi d©n míi chØ quen vµ tin dïng mét sè lo¹i xe nh­: TOYOTA, Mitsubishi… ®a sè lµ xe cña NhËt nªn khi míi b­íc vµo kinh doanh C«ng ty ®· kh«ng thùc sù thµnh c«ng. ChØ ®Õn n¨m 1999 th× C«ng ty míi thùc sù ®i vµo æn ®Þnh v× ®Õn lóc ®ã kh¸ch hµng ®· cã niÒm tin ®èi víi xe Ford lu«n ®¶m b¶o an toµn, mÉu m· ®Ñp, sang träng vµ gi¸ c¶ l¹i kh«ng qu¸ ®¾t. N¨m 2000 C«ng ty b¸n ®­îc 598 xe, n¨m 2001 C«ng ty b¸n ®­îc 742 xe vµ ®Õn n¨m 2002 th× sè xe b¸n ®­îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ 908 xe. HiÖn nay t¹i Hµ néi cã rÊt nhiÒu x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a xe « t« nh­ng còng lµ c¸c x­ëng cña t­ nh©n cã quy m« nhá kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô, trong khi tr¹m b¶o hµnh Ford lµ mét trong nh÷ng tr¹m b¶o d­ìng söa ch÷a hiÖn ®¹i vµ lín nhÊt t¹i Hµ Néi ( chØ ®øng sau tr¹m b¶o d­ìng söa ch÷a cña TOYOTA do tr¹m nµy ®­îc x©y dùng sau h¬n 1 n¨m nªn vÒ quy m« vµ chÊt l­îng ®Òu lín h¬n, hiÖn ®¹i h¬n). ChÊt l­îng dÞch vô lu«n lu«n ®­îc b¶o ®¶m nªn tr¹m rÊt cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng cho dï gi¸ c¶ mµ tr¹m ®­a ra kh«ng ph¶i lµ thÊp. Kh¸ch hµng lµ ng­êi cã thÓ bá ra vµi tr¨m triÖu ®Ó mua mét chiÕc xe ch¼ng lÏ l¹i kh«ng thÓ chÞu mét chót phÝ tæn kÐm kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó cã thÓ nhËn ®­îc mét dÞch vô lu«n lu«n ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng. MÆt kh¸c, tr¹m b¶o hµnh cña C«ng ty Hanoi Ford kh«ng chØ lµm nhiÖm vô b¶o hµnh cho xe Ford mµ cßn thùc hiÖn viÖc söa ch÷a cho mäi lo¹i xe du lÞch kh¸c. Bëi vËy chÊt l­îng dÞch vô cßn g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ mµ tù nã mang l¹i. 2.2.2.3- ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh ChiÕn l­îc ph¸t triÓn vËn t¶i Taxi Tõ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Õn nay XÝ nghiÖp cæ phÇn Taxi tr¶i qua ba lÇn ®Çu t­. Ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng (n¨m 1995, lóc nµy C«ng ty vÉn cßn lµ C«ng ty cæ phÇn Taxi Hµ Néi) chØ cã 50 xe. Sau hai giai ®o¹n ®Çu t­, ®Õn n¨m 1998 C«ng ty ®· cã tíi 150 (m¸c CIELO). §Õn n¨m 2000 th× ®a phÇn xe ®· b­íc vµo n¨m thø n¨m ho¹t ®éng Taxi, trªn 50% sè xe ®· ch¹y ®­îc tõ 14 – 15.5 v¹n km, chÊt l­îng xe xuèng cÊp, kh¸ch ®i trªn xe ®· ph¶n ¸nh nhiÒu vÒ sè l­îng ph­¬ng tiÖn. §Æc biÖt lóc nµy trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu C«ng ty xe Taxi míi ra ®êi víi ®éi ngò xe míi chÊt l­îng cao. §iÒu nµy ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p ®æi míi hoÆc n©ng cao chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn ®Ó lµm hµi lßng kh¸ch hµng vµ kh«ng ®¸nh mÊt ®i thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Víi lý do ®ã C«ng ty ®· b¸n ®i mét sè xe cò chÊt l­îng kÐm vµ mua thªm 10 xe TOYOTA míi (víi 10 xe TOYOTA vµ 110 xe CIELO). §Õn n¨m 2002 C«ng ty ®· b¸n hÕt toµn bé sè xe CIELO cò vµ ®­îc thay thÕ b»ng mét lo¹t xe TOYOTA míi vµ hiÖn t¹i sè xe cña XÝ nghiÖp lµ 170 xe. §Çu t­ ®æi míi ph­¬ng tiÖn hiÖn cã n©ng tæng ®Çu xe lªn lµ 500 xe vµo n¨m 2005 ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô còng nh­ cã thÓ chèng l¹i ®­îc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Çu t­ ®Ó më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng sang c¸c vïng, thµnh phè l©n cËn víi môc tiªu chiÕm lÜnh thªm thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng vËn t¶i Taxi gióp cho C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. XÝ nghiÖp ngoµi viÖc ®Çu t­ ®æi míi ph­¬ng tiÖn th× còng rÊt quan t©m tíi viÖc ®Çu t­ vÒ nguån nh©n lùc – tuyÓn thªm nh÷ng l¸i xe cã kinh nghiÖm vµ ®µo t¹o them tr×nh ®é cho l¸i xe ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng phôc vô kh¸ch lµ cao nhÊt. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ®¹i lý kinh doanh « t« Phßng tr­ng bµy b¸n xe cña C«ng ty th­êng xuyªn ®­îc n©ng cÊp më réng vÒ c¬ së h¹ tÇng còng nh­ c¬ së vËt chÊt, v× ®©y chÝnh lµ bé mÆt cña C«ng ty, lµ n¬i ®ãn kh¸ch tíi mua xe. Ban ®Çu C«ng ty chØ cã mét phßng tr­ng bµy vµ b¸n xe t¹i 32 NguyÔn C«ng Trø nh­ng hiÖn nay C«ng ty ®· cã thªm hai phßng tr­ng bµy vµ b¸n xe t¹i 22 L¸ng H¹ vµ Cao Xanh – H¹ Long. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng kh¸ch hµng ë xa Hµ Néi vµ më réng h¬n n÷a C«ng ty cã kÕ ho¹ch më thªm ®¹i lý ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: Nam §Þnh, Th¸i Nguyªn, Vinh … nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nh­ chóng ta ®· biÕt con ng­êi lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét tæ chøc. Mét doanh nghiÖp thµnh c«ng yªu cÇu nguån nh©n lùc ph¶i cã kü n¨ng vµ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é ®ã. C«ng ty Hanoi Ford ®· thùc sù nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cho nªn Hanoi Ford lu«n lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc còng nh­ ®éi ngò nh©n viªn trong C«ng ty. Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé ®­îc n©ng lªn b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, mçi mét ph­¬ng ph¸p cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng, kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nµo lµ toµn diÖn. Theo em c«ng ty nªn tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé trÎ tuæi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc, nh­ vËy C«ng ty míi gi¶m bít ®­îc chi phÝ vÒ ®µo t¹o ngoµi ra c¸c c¸n bé trÎ cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng nhanh chãng víi nh÷ng kiÕn thøc hiÖn ®¹i, nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh bªn trong vµ bªn ngoµi. Nh÷ng c¸n bé nµy sÏ mang lßng say mª vµ nhiÖt t×nh cña m×nh vµo c«ng viÖc gióp C«ng ty cã thªm nh÷ng søc m¹nh míi hoµn thµnh tèt c¸c chiÕn l­îc trong t­¬ng lai. 2.2.2.3-Ph©n tÝch thùc tr¹ng C«ng ty NÕu nh­ c¸c ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt th­êng ®­îc quy ®Þnh bëi vÞ trÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh, d©y chuyÒn vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· ®­îc thiÕt lËp s½n, kh¶ n¨ng më thªm c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt bÞ h¹n chÕ. ViÖc chuyÓn ®æi tõ s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy sang s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®Çu t­ lín vµ ®ßi hái c«ng nghÖ chuyªn s©u. Cßn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ dÞch vô l¹i mang tÝnh më cao. Ch¼ng h¹n, C«ng ty cã thÓ më réng hoÆc thu hÑp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ dÞch vô cña m×nh nhanh chãng nÕu c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ tr­êng vµ c¬ héi cho phÐp. Sù chuyÓn ®æi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ dÞch vô còng nhanh chãng h¬n bëi vèn ®Çu t­ cho lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy thÊp. a- VÊn ®Ò qu¶n lý nguån nh©n lùc Víi ®Æc ®iÓm C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i vµ dÞch vô nªn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o còng ph¶i cã chiÕn l­îc phï hîp. Víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt viÖc ®Çu t­ cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh÷ng lao ®éng cã chÊt l­îng cao ®ßi hái mÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ lín nh­ng th­êng th× nh÷ng lao ®éng nµy l¹i cã xu h­íng g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty. Víi ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th× viÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o kh«ng ®ßi hái mÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ nh­ng do tÝnh chÊt cña nghÒ nghiÖp mµ lao ®éng th­êng cã xu h­íng Ýt g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty. Nguån nh©n lùc ®­îc coi lµ vÊn ®Ò quan träng sèng cßn víi mäi thµnh c«ng trong t­¬ng lai. §©y lµ mét phÇn tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p vµ nghÖ thuËt sö dông nguån nh©n lùc, chiÕn l­îc x©y dùng thÕ hÖ tiÕp theo, ch­¬ng tr×nh tuyÓn chän vµ båi d­ìng thÕ hÖ tiÕp sau lµ nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt trong viÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®iÒu phèi nh©n sù hiÖn t¹i. TiÕp thu ®­îc t­ t­ëng trªn Hanoi Ford ®· vµ ®ang x©y dùng c¸c b­íc chiÕn l­îc vÒ qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n sù trong C«ng ty ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §éi ngò Ban l·nh ®¹o cña C«ng ty cã tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n cao, cã tinh thÇn ®oµn kÕt.Tõ ®ã c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý nh©n viªn trong néi bé C«ng ty ®­îc t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt h­íng ra thÞ tr­êng vµ phôc vô thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n lu«n ®­îc båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý ®èi víi nh©n viªn phï hîp víi chøc n¨ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc gióp hä yªn t©m c«ng t¸c g¾n bã víi C«ng ty. C«ng ty lu«n ch¨m lo ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ 1.500.000 VND. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao.TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gãp phÇn h×nh thµnh nªn mét bÇu kh«ng khÝ h¨ng say lµm viÖc, yªn t©m c«ng t¸c lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt ®èi víi sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Tãm l¹i, c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc lao ®éng t¹i Hanoi Ford ®· ®­îc quan t©m ®óng møc, chÊt l­îng nguån nh©n lùc ngµy cµng ®­îc n©ng cao gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. b-Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn C¸c b­íc c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc cã nhiÖm vô ®em l¹i cho doanh nghiÖp vÞ trÝ ch¾c ch¾n trong ng¾n h¹n th× ng­îc l¹i ®èi víi c¸c b­íc c«ng viÖc nµy nã ®em l¹i cho doanh nghiÖp sù ph¸t triÓn vÒ chÊt. Chóng ta cµng ®Ò cao vai trß cña c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n hiÖn nay th× viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cµng quan träng. Còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay C«ng ty ch­a cã bé phËn ®¶m nhËn c«ng t¸c nµy, ®©y lµ mét th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ trong c«ng viÖc nµy. ViÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn kh«ng chØ cho doanh nghiÖp thÊy ®­îc nguy c¬ tôt hËu trong ngµnh mµ cßn gióp doanh nghiÖp häc hái trong viÖc t×m ra c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn, kh«ng thÓ phñ nhËn mét ®iÒu lµ b­íc c«ng viÖc nµy ®ßi hái mét chi phÝ ®Çu t­ lín. Tuy lîi Ých trong ng¾n h¹n kh«ng thÊy ®­îc ngay nh­ng nã sÏ ph¸t huy vai trß rÊt lín trong dµi h¹n. c-Tµi chÝnh Tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng mµ trong bÊt kú mét ®¬n vÞ nµo còng ph¶i quan t©m. Chøc n¨ng cña bé phËn tµi chÝnh lµ ph©n tÝch, lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh cã t¸c ®éng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ vµ tiÕn tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc nh­: chÝnh s¸ch t¹o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dù to¸n ng©n s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch thu mua, chÝnh s¸ch chia l·i tiÒn mÆt ... VÞ trÝ tµi chÝnh C«ng ty cã thÓ t¹o lËp ®iÓm m¹nh hay ®iÓm yÕu. Thùc vËy kh¶ n¨ng tµi chÝnh g©y ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i Hanoi Ford ®· ®­îc triÓn khai nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶. §éi ngò nh©n viªn kh«ng cã hµnh vi nµo v× lîi Ých c¸ nh©n mµ x©m h¹i ®Õn lîi Ých chung cña C«ng ty. Nh÷ng con sè ®­îc tæng hîp thèng kª ph©n tÝch do bé phËn nµy lµm ®Òu ®­îc phæ biÕn cho c¸c bé phËn cã nhu cÇu sö dông chung. C«ng ty lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ phi vËt chÊt. Khi C«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i lîi nhuËn cao tõ ®ã cã kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt më réng, më réng thÞ phÇn tiÒm n¨ng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhê vµo quy m« ngµy cµng lín. d-KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Hanoi Ford Bé phËn b¸n xe Ford Phèi hîp cïng víi phßng dÞch vô vµ phô tïng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô vµ s¶n phÈm hoµn h¶o. C«ng ty cã 2 phßng tr­ng bµy vµ b¸n xe « t« ®Æt t¹i 22 L¸ng H¹ vµ 32 NguyÔn C«ng Trø ®Òu lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm n»m t¹i Trung t©m kinh tÕ cña Hµ Néi. Trang thiÕt bÞ néi thÊt cña 2 phßng nµy ®Òu ®­îc trang bÞ rÊt ®Çy ®ñ vµ hiÖn ®¹i ®¸p øng mét c¸ch tèi ®a cho c«ng viÖc kinh doanh b¸n xe. H·ng xe « t« Ford lµ mét h·ng lín, næi tiÕng, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng kinh doanh « t« víi gi¸ c¶ còng kh«ng qu¸ ®¾t, do ®ã mµ xe cña Ford ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trªn thÞ tr­êng. H¬n n÷a, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn theo ®ã mµ nhu cÇu vÒ sö dông ph­¬ng tiÖn xe « t« còng ngµy cµng t¨ng. V× vËy mµ c«ng viÖc kinh doanh b¸n xe cña C«ng ty ph¸t triÓn rÊt tèt. N¨m 2000 C«ng ty b¸n ®­îc 598 xe víi tæng doanh thu lµ 17,075,000,000 VND. N¨m 2001 C«ng ty b¸n ®­îc 742 xe víi tæng doanh thu lµ 18,601,000,000 VND. N¨m 2002 C«ng ty b¸n ®­îc 908 xe víi tæng doanh thu lµ 19,559,566,000 . X­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a xe Ford X­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a Ford lµ mét trong nh÷ng x­ëng söa ch÷a lín nhÊt hiÖn nay t¹i miÒn B¾c, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ n©ng cÊp. Tuy gÆp kh«nng Ýt khã kh¨n ®Æc biÖt vÒ lîi thÕ th­¬ng m¹i vµ ®Þa lý, song tr¹m ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tr¹m ®· biÕt khai th¸c thÕ m¹nh vÒ trang thiÕt bÞ, vÒ uy tÝn cña C«ng ty, vÒ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n. Doanh thu cña tr¹m n¨m 2000 lµ 7,802,000,000 VND. Doanh thu cña tr¹m n¨m 2001 lµ 9,803,500,000 VND. Doanh thu cña tr¹m n¨m 2003 lµ 12,616,240,000 VND. XÝ nghiÖp cæ phÇn Taxi Ford Hµ néi Cã thÓ nãi XÝ nghiÖp CP Taxi ®· hoµn thµnh tèt vµ toµn diÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Cã thÓ thÊy r»ng tû lÖ t¨ng tr­ëng doanh thu cao h¬n so víi tû lÖ t¨ng ®Çu xe – nghÜa lµ doanh thu/®Çu xe cao h¬n. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý khai th¸c thÞ tr­êng ®· cã b­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i cho c«ng nh©n l¸i xe hiÓu r»ng viÖc thu nhËp cho anh em lµ nh»m gióp cho anh em g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty vµ n©ng cao t¸c phong, tinh thÇn vµ th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng, tÝch cùc kinh doanh. - Doanh thu cña XÝ nghiÖp n¨m 2000 lµ 6,438,000,000 VND. - Doanh thu cña XÝ nghiÖp n¨m 2001 lµ 8,738,000,000 VND. - Doanh thu cña XÝ nghiÖp n¨m 2002 lµ 13,154,439,000 VND. MÆc dï Hanoi Ford ra ®êi tõ n¨m 1997 nh­ng t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty ®Õn n¨m 2000 míi thùc sù ®i vµo æn ®Þnh. Bëi thêi ®iÓm n¨m 1997 – 1999 lµ thêi ®iÓm nÒn kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ r¬i vµo khñng ho¶ng vµ nÒn kinh tÕ n­íc ta còng kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng ®ã, trong khi Hanoi Ford l¹i lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh lo¹i s¶n phÈm dÞch vô cao cÊp do ®ã mµ sù suy gi¶m cña nÒn kinh tÕ còng ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu tíi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n tõ n¨m 2000 – 2002. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty trong giai ®o¹n 2000 - 2002 (§¬n vÞ 1000 ®ång) TT N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 31,315,000 37,182,500 45,330,235 2 Tæng chi phÝ 30,500,000 36,230,000 44,152,000 3 Lîi nhuËn 815,000 912,500 1,178,235 So s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2000 - 2002 (§¬n vÞ: 1000 ®ång) TT ChØ tiªu N¨m 2000 - 2001 N¨m 2001 - 2002 TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1 Tæng doanh thu 5,827,500 18.61% 8,187,725 22.04% 2 Tæng chi phÝ 5,730,000 18.79% 7,922,000 21.87% 3 Lîi nhuËn 97,500 11.96% 265,735 29.12% §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay ngoµi sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan th× nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng quyÕt ®Þnh mäi sù thµnh c«ng cña C«ng ty lµ nhê cã sù chØ ®¹o ®óng ®¾n cña Ban l·nh ®¹o ®· dÇn d¾t C«ng ty tõng b­íc v­ît qua khã kh¨n còng nh­ sù cè g¾ng nç lùc cña toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng n¶n lßng tr­íc khã kh¨n, lu«n lu«n cè g¾ng ®Ó v­¬ng tíi thµnh c«ng. KÓ tõ ngµy chÝnh thøc thµnh lËp C«ng ty Hanoi Ford ®Õn nay míi ®­îc 5 n¨m nh­ng C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. C«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua thêi kú khã kh¨n nhÊt ®ã lµ thêi kú bÞ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc cho ®Õn n¨m 1999 C«ng ty míi thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh trë l¹i. Nh­ng Ban l·nh ®¹o C«ng ty kh«ng chØ muèn C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh æn ®Þnh mµ cßn ph¶i ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ më réng quy m« cña doanh nghiÖp m×nh nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng, ®Ó cho C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. 2.2.2.4- VËn dông ma trËn SWOT C¸c d÷ liÖu ®Çu vµo cho ma trËn SWOT ®­îc khai th¸c tõ phÇn ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh ë trªn. Trong ma trËn SWOT chóng ta kÕt hîp c¸c c¬ héi, nguy c¬ bªn ngoµi víi c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu bªn trong ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng chiÕn l­îc cã thÓ lùa chän Nh÷ng ®iÓm m¹nh cña C«ng ty ( Strengths) Lµ mét C«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng kinh doanh « t«. T×nh h×nh tµi chÝnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®· cã kinh nghiÖm ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng kinh doanh lu«n cã sù biÕn ®æi, c¹nh tranh khèc liÖt. §iÒu kiÖn lµm viÖc t­¬ng ®èi tèt Kh¶ n¨ng trî gióp cña Nhµ n­íc ChÊt l­îng qu¶n trÞ chiÕn l­îc C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn Kh¶ n¨ng vay vèn kinh doanh. Nh÷ng ®iÓm yÕu cña C«ng ty ( Weakneesses) ChÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé chØ ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu hiÖn t¹i dÉn ®Õn kh¶ n¨ng cho viÖc ph¸t triÓn l©u dµi gÆp khã kh¨n Khã kh¨n trong c«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o. C¬ héi ®Õn nhiÒu nh­ng kh«ng ®ñ nguån nh©n lùc ®¸p øng. C¸c bé phËn kinh doanh n»m c¸ch xa nhau kh«ng tËp trung. Toµn bé nguån vèn l­u ®éng cho kinh doanh lµ nguån vèn vay. Nh÷ng c¬ héi ®èi víi C«ng ty ( Opportunities) Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ quèc gia tiÕp tôc ph¸t triÓn kh¸ (v­ît møc Quèc héi ra trªn 7%). V× thÕ kÐo theo søc mua cña nh©n d©n vµ c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Riªng trong lÜnh vùc kinh doanh « t«, tû lÖ thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi Nhµ n­íc mua xe ®· t¨ng tõ 52% n¨m 2001 lªn 59% n¨m 2002. S¶n phÈm « t« Ford n¨m qua ®· ®­îc ®a d¹ng h¬n ( hiÖn nay Ford cã 4 lo¹i s¶n phÈm: Laser, Transit, Ranger vµ Escape). S¶n phÈm ®· dÇn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. Uy tÝn cña Hanoi Ford ®· ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ. Lµ ®¹i lý ®Çu tiªn cho Ford ViÖt Nam t¹i Hµ Néi do ®ã Hanoi Ford cã kinh nghiÖm vµ nhiÒu kh¸ch hµng l©u n¨m. Xe b¸n ra 2000 2001 2002 Trong c¶ n­íc 13,960 19,569 30,370 MiÒn B¾c 5,150 7,700 12,450 Ford VN 1,195 1,915 3,675 Râ rµng trong n¨m qua Ford ViÖt Nam ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng cao h¬n (192% so víi 155%) so víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t« trong n­íc. Nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty ( Threats) Næi bËt nhÊt trong nh÷ng th¸ch thøc vÉn lµ tÝnh c¹nh tranh gay g¾t trªn mäi lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty. VÒ Taxi: Tæng xe Taxi hiÖn nay t¹i Hµ néi vÉn tiÕp tôc t¨ng tr­ëng ®Òu hµng n¨m H¹ng môc 2000 2001 2002 2001/2002 Tæng xe Taxi t¹i Hµ Néi 1,250 1,450 1,650 111% ThÞ tr­êng Taxi vÉn bÞ c¹nh tranh khèc liÖt, kh«ng chØ trong viÖc giµnh giËt thÞ tr­êng kh¸ch hµng, mµ cßn c¶ ë thÞ tr­êng lao ®éng. VÝ nh­ t¨ng m«i giíi, gi¶m thÕ chÊp vµ nhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c. VÒ kinh doanh « t«: Ngoµi c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®­îc ra ®êi n¨m 2001 nh­ Lanos, Nubira, Mazda míi, Corolla Artis … c¸c nhµ s¶n xu©t « t« gÇn ®©y l¹i tiÕp tôc cho ra ®êi s¶n phÈm cao cÊp cã søc c¹nh tranh nh­ Camry V6, Camry 2.4 ®êi míi, Marnus Classic, Mecedes C200-K. N¨m 2002 chÝnh thøc ®¸nh dÊu mét thêi kú c¹nh tranh míi ®ã lµ cã sù tham gia c¹nh tranh cña 3 ®¹i lý chÝnh thøc cña Ford ViÖt Nam t¹i miÒn B¾c (Hanoi Ford, Thanglong Ford, Thudo Ford). Nh­ vËy søc c¹nh tranh ngµy cµng lín ®ßi hái tÝnh chuyªn nghiÖp ngµy cµng cao. Xu h­íng gi¶m gi¸ b¸n, t¨ng m«i giíi cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh næi lªn nh­ lµ mét bøc xóc ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña chóng ta. Cuéc c¹nh tranh giµnh giËt kh¸ch hµng trë nªn quyÕt liÖt h¬n bao giê hÕt. VÒ dÞch vô b¶o hµnh: Còng nh­ kinh doanh « t«, dÞch vô b¶o hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a còng ph¶i ®èi mÆt víi sù ra ®êi hµng lo¹t c¸c tr¹m x­ëng söa ch÷a cña t­ nh©n, cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c víi ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Sù ra ®êi cña tr¹m b¶o hµnh Thudo Ford n©ng tæng sè tr¹m ®­îc uû quyÒn cña Ford lªn 3 tr¹m còng lµ søc Ðp c¹nh tranh to lín. C¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng lao ®éng cã tay nghÒ cao. Ma trËn SWOT cña Hanoi Ford §iÓm m¹nh – S 1.Cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. 2.Cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh 3.C¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, linh ho¹t 4.ChÊt l­îng ban l·nh ®¹o, chÊt l­îng tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 5.Kh¶ n¨ng trî gióp cña Nhµ n­íc 6.ChÊt l­îng qu¶n trÞ chiÕn l­îc 7.C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn 8.Kh¶ n¨ng vay vèn kinh doanh §iÓm yÕu – W 1.C«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ l©u dµi cßn ch­a cao. 2. §Þa ®iÓm kinh doanh kh«ng tËp trung. 3.Toµn bé nguån vèn l­u ®éng cho kinh doanh lµ nguån vèn vay 4.§éi ngò c¸n bé chØ ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu hiÖn t¹i dÉn ®Õn gÆp khã kh¨n cho viÖc ph¸t triÓn vÒ l©u dµi. C¬ héi –O 1.NÒn kinh tÕ trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong quan hÖ bu«n b¸n 2.Cã nhiÒu kh¸ch hµng l©u n¨m. 3.Xu h­íng më cöa héi nhËp cña ®Êt n­íc. 4.Sù thay ®æi cña m«i tr­êng chÝnh trÞ - luËt ph¸p 5.Thay ®æi GDP 6.Sù thay ®æi kü thuËt c«ng nghÖ 7.Thay ®æi quan niÖm sèng vµ møc sèng. ChiÕn l­îc kÕt hîp – SO ChiÕn l­îc kÕt hîp – OW Th¸ch thøc - T 1.ThÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. 2.Xu h­íng héi nhËp ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc. 3.TÝnh æn ®Þnh cña m«i tr­êng ph¸p lý vÒ kinh tÕ ch­a cao. 4.Sù b¶o hé cña ChÝnh phñ gi¶m bít 5.L·i suÊt vay 6.Tû lÖ l¹m ph¸t ChiÕn l­îc kÕt hîp - ST ChiÕn l­îc kÕt hîp - WT §Ó x¸c ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty chóng ta so s¸nh vµ kÕt hîp tõng cÆp t­¬ng øng cña c¸c yÕu tè t¹o ra c¸c cÆp phèi hîp logic. Qu¸ tr×nh nµy t¹o ra 4 nhãm phèi hîp c¬ b¶n.T­¬ng øng víi c¸c nhãm nµy lµ c¸c ph­¬ng ph¸p chiÕn l­îc mµ ta cÇn xem xÐt. Phèi hîp SO: lµ sö dông tèi ®a søc m¹nh ®Ó khai th¸c c¬ héi KÕt hîp c¬ héi nÒn kinh tÕ trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao, nh÷ng thuËn lîi trong quan hÖ bu«n b¸n víi n­íc ngoµi vµ h¬n n÷a lµ nhu cÇu tiªu dïng xe « t« trªn thÞ tr­êng néi ®Þa cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ cña n­íc ta ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu dïng « t« ngµy cµng cao, v× vËy ®a d¹ng ho¸ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trªn thÞ tr­êng, c«ng t¸c tæ chøc vµ khai th¸c thÞ tr­êng linh ho¹t cao nªn C«ng ty ®· ®­a ra ph­¬ng ¸n ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc khai th¸c. T¨ng c­êng ®µo t¹o nguån nh©n lùc qu¶n lý vµ vËn hµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng. N©ng cao c«ng t¸c dÞch vô kh¸ch hµng Phèi hîp WO: CÇn kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu b»ng tËn dông c¸c c¬ héi. Víi nh÷ng c¬ héi tõ m«i tr­êng bªn ngoµi nh­ nÒn kinh tÕ trong mÊy n¨m gÇn ®©y t¨ng tr­ëng cao, møc tiªu dïng t¨ng, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô cña C«ng ty cã uy tÝn, cã nhiÒu kh¸ch hµng l©u n¨m, xu h­íng më cöa héi nhËp cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, vÒ l©u dµi viÖc tuyÓn chän trong c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cßn h¹n chÕ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng khi c¬ héi ®Õn. §µo t¹o c¸n bé ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn l­îc Thu nhËn vµ ®µo t¹o c¸n bé cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn §Çu t­ cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Phèi hîp WT: C«ng ty cÇn ph¶i chñ ®éng ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n phßng thñ chñ ®éng kh¾c phôc ®iÓm yÕu vµ tèi ®a ho¸ c¸c mèi ®e do¹. N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña bé m¸y qu¶n trÞ Thu hót vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau §Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t nhu cÇu. Phèi hîp ST: Sö dông tèi ®a søc m¹nh ®Ó v­ît qua nh÷ng ®e do¹, thö th¸ch cña m«i tr­êng bªn ngoµi. §Çu t­ thªm c«ng nghÖ míi cho dÞch vô b¶o d­ìng, s÷a ch÷a xe « t« Ford nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. Sö dông n¨ng lùc, nguån vèn tù cã cña C«ng ty 2.2.3- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña Hanoi Ford 2.2.3.1- §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Nh×n chung, c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña Hanoi Ford ®· ®­îc chó träng vµ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Khi tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc C«ng ty ®· c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña x· héi, kh¶ n¨ng thùc cã cña m×nh, bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh, ph©n c«ng ph©n viÖc râ rµng cho tõng bé phËn phßng ban. ChÝnh v× thÕ, c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ®· gióp cho C«ng ty cã h­íng ®i ®óng ®¾n, nhê vËy mµ doanh sè b¸n ®­îc qua ba n¨m ®Òu t¨ng lªn. Nhê cã c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc c¸c dù ¸n cña C«ng ty thùc hiÖn ®Òu cã hiÖu qu¶ h¬n, víi tiÕn ®é c¸c dù ¸n lµ nhanh h¬n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty còng kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn, c«ng t¸c dÞch vô cña C«ng ty còng ®­îc chó träng h¬n ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, do ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc lµ mét lÜnh vùc míi trong hÇu hÕt c¸c c«ng ty cña n­íc ta nªn b¶n th©n C«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh nh÷ng sai sãt. 2.2.3.2- Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc tõ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc C«ng ty cßn rÊt nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc. Khi tiÕn hµnh ®­a ra c¸c môc tiªu, lËp kÕ ho¹ch cho c¸c môc tiªu ®ã C«ng ty míi chØ chó ý tíi thµnh tÝch chø ch­a chó ý ®Õn môc tiªu cña kÕ ho¹ch lµ gióp cho C«ng ty ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu, ho¹t ®éng, dù b¸o c¸c kh¶ n¨ng, nguån lùc x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do b¶n th©n ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ bé phËn lËp kÕ ho¹ch ch­a ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch nªn cã t­ t­ëng x©y dùng kÕ ho¹ch cho kÕ ho¹ch. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch cßn thiÕu nhÊt lµ nh÷ng c¨n cø vÒ m«i tr­êng vµ dù b¸o Nguyªn nh©n lµ do c«ng t¸c dù b¸o ch­a ®­îc nghiªn cøu khai th¸c ®Ó cã c¬ së x©y dùng ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch. C«ng ty ®· tËp trung chó ý ®Õn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra nh­ng l¹i l¬ lµ c¸c kÕ ho¹ch hç trî nªn khi cã biÕn cè x¶y ra C«ng ty sÏ rÊt bÞ ®éng khã lµm chñ ®­îc t×nh thÕ. Ch­¬ng III Mét sè suy nghÜ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc t¹i Hanoi ford 3.1- T¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o chiÕn l­îc 3.1.1-TiÒm n¨ng - thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng Hanoi Ford lµ mét C«ng ty ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së gãp vèn cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty. Sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu cña C«ng ty chØ cã 7 tû ®ång nh­ng sau 6 n¨m ho¹t ®éng sè vèn gãp ®· lªn ®Õn 25 tû (vèn cè ®Þnh 22 tû; vèn l­u ®éng 3 tû) céng thªm víi sè vèn kinh doanh (vèn vay ng©n hµng) 76 tû ®ång th× hiÖn nay sè vèn cña C«ng ty lµ rÊt lín. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu gióp C«ng ty ph¸t triÓn vµ më réng quy m«. HiÖn t¹i tÊt c¶ ®Êt ®ai kinh doanh cña C«ng ty míi chØ lµ ®Êt ®i thuª, nh­ng chØ trong 2 n¨m n÷a C«ng ty sÏ chuyÓn sang kinh doanh trªn phÇn ®Êt cña chÝnh C«ng ty ®­îc cÊp vµ ®Õn khi ®ã sè vèn cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. TiÒm n¨ng cña C«ng ty trong t­¬ng lai ch¾c ch¾n sÏ lµ rÊt lín. Ta kh«ng chØ nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®­îc ®iÒu nµy trªn c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty mµ ta cßn cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc nã qua kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp (thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng kinh doanh) 3.1.1.1-Bé phËn kinh doanh « t« C«ng ty míi ho¹t ®éng ®­îc gÇn 6 n¨m nh­ng nh÷ng g× mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc th× kh«ng nãi lªn nh­ vËy. ChØ qua mét sè n¨m ho¹t ®éng Ýt ái C«ng ty ®· trë thµnh mét ®èi thñ c¹nh tranh ®¸ng gêm ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cïng lÜnh vùc, thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng kh¸ lín. Theo thèng kª cña liªn ®oµn « t« n¨m 2002: C¸c h·ng « t« cã mÆt t¹i ViÖt Nam ë c¸c tØnh phÝa B¾c: - C«ng ty liªn doanh Ford Vietnam(FVL) - H·ng Toyota ViÖt nam (TMV) - Liªn ®oµn « t« ViÖt Nam (VMC) (KIA/MAZDA/BMW/SUBARU) - C«ng ty liªn doanh « t« Vietnam Daewoo (VIDAMCO) - Liªn ®oµn « t« Daihatsu (VINDACO) - C«ng ty liªn doanh « t« Hino ViÖt Nam. ë c¸c tØnh phÝa Nam: - Liªn ®oµn « t« Vinastar ( Mitsubishi) (Mitsubishi/Proton) - Liªn ®oµn Vietnam Suzuki (VISUCO) - C«ng ty liªn doanh Mercedes – Benz ViÖt Nam - C«ng ty liªn doanh Isuzu ViÖt Nam - Liªn ®oµn Auto Mekong (Mekong) (Ssangyong/Fiat/Iveco) ThÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp « t« trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam (KÓ c¶ « t« nhËp khÈu nguyªn chiÕc vµ « t« l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam) ThÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng « t« ViÖt Nam. ThÞ tr­êng « t« t¶i nhá Toyota: 33.3% Suzuki: 9.8% Mitsubishi: 9.2% Daihatsu: 8% Isuzu: 7.4% ThÞ tr­êng « t« 5 chç cì nhá Daewoo:25.4% Toyota: 24.3% KIA: 17.9% Mazda: 12.3% Ford: 9.3% ThÞ tr­êng « t« con Daewoo: 29.1% Toyota: 24.9% Ford: 18.7% Mazda: 16.5% Trong ®ã: - Lo¹i xe Ford Transit mµ C«ng ty b¸n ra chiÕm : 24% thÞ phÇn cña c¸c xe cïng lo¹i, dù kiÕn vµo n¨m 2005 sÏ t¨ng lªn 35%. - Lo¹i xe Ford Laser mµ C«ng ty b¸n ra chiÕm 36% thÞ phÇn cña c¸c xe cïng lo¹i, dù kiÕn n¨m 2005 sÏ t¨ng lªn 45%. Th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª trªn ta cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy C«ng ty cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng kinh doanh. C«ng ty ®­îc xÕp vµo lo¹i trung b×nh kh¸, v­ît qua c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®· ho¹t ®éng l©u n¨m trªn thÞ tr­êng kinh doanh « t« ViÖt Nam. Tõ ®ã ta cã thÓ nhËn thÊy dÔ dµng ho¹t ®éng kinh doanh « t« cña C«ng ty lµ c¶ mét tiÒm n¨ng lín ®ang chê ë phÝa tr­íc . 3.1.1.2-XÝ nghiÖp cæ phÇn Taxi Bé phËn kinh doanh Taxi nµy cã ®Æc ®iÓm lµ cã kinh nghiÖm trong kinh doanh vËn t¶i Taxi, cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n vËn t¶i cao, cã ®­îc sè l­îng xe Taxi lín víi ®éi ngò l¸i xe ®Òu ®· ®­îc th«ng qua ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n. §ã chÝnh lµ lý do t¹i sao mµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp l¹i chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trªn thÞ tr­êng vËn t¶i Taxi. B¶ng sè liÖu thèng kª vÒ c¸c chØ tiªu cña Taxi ChØ tiªu §¬n vÞ ThÞ tr­êng C«ng ty Tæng sè xe ho¹t ®éng ChiÕc 1650 170 Tæng cuèc kh¸ch bq xe/ ngµy ChiÕc 18.150 2.550 Tæng sè km xe ch¹y bq /ngµy Cuèc kh¸ch 145 150 Tæng sè km cã kh¸ch bq xe/ ngµy Km 47 55 Tæng DT bq xe / ngµy Km 480.000 600.000 Tæng DT/ngµy ®ång 792.000.000 102.000.000 (Dùa trªn sè liÖu thèng kª cña HiÖp héi Taxi cña XÝ nghiÖp) Th«ng qua nh÷ng sè liÖu trªn th× thÞ phÇn C«ng ty trªn thÞ tr­êng Taxi ®­îc xÕp vµo lo¹i trung b×nh kh¸. ThÞ phÇn vÒ ph­¬ng tiÖn cña C«ng ty chiÕm 9.5% ThÞ phÇn vÒ tæng l­îng cuèc kh¸ch cña C«ng ty chiÕm 10.1% Tû lÖ cña Tæng km cã kh¸ch/Tæng km xe ch¹y cña C«ng ty lµ 47.5%, cßn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng lµ 45% - 47% . Víi kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ phÇn nh­ vËy C«ng ty ®· cã mét c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ kinh doanh æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· kÕt hîp ®iÒu ®ã céng víi ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c lu«n ®­îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn mµ C«ng ty ®­a ra, gióp cho viÖc kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ më réng quy m« cña doanh nghiÖp m×nh nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng ngµy cµng lín m¹nh. 3.1.2-Dù b¸o c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty 3.1.2.1-Dù b¸o thÞ tr­êng t­¬ng lai cña XÝ nghiÖp Taxi Th«ng qua kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cïng víi nh÷ng sè liÖu kinh tÕ trªn thÞ tr­êng ta cã thÓ dù b¸o tr­íc ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty trong t­¬ng lai. C¬ héi ®Ó dÞch vô vËn t¶i Taxi ph¸t triÓn trong t­¬ng lai lµ rÊt lín. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu ®ã qua trªn c¬ së ph©n tÝch sau: B¶ng thèng kª l­ît ®i l¹i cña d©n Hµ Néi trong n¨m 2001 ChØ tiªu Sè l­ît ®i l¹i (l­ît) Tû lÖ (%) Tæng sè l­ît ®i l¹i 560.000.000 §i l¹i b»ng xe buýt 14.000.000 2.5 §i l¹i b»ng Taxi 4.032.000 0.72 §i l¹i b»ng xe m¸y 408.800.000 73 §i l¹i b»ng xe ®¹p 123.200.000 22 §i l¹i b»ng ph­¬ng tiÖn kh¸c 9.968.000 1.78 Th«ng qua tû lÖ sè lÇn ®i l¹i b»ng xe Taxi (b¶ng trªn) so víi tæng l­ît ®i l¹i th× ta thÊy hiÖn nay ph­¬ng thøc vËn t¶i Taxi míi chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong tæng sè l­ît ®i l¹i cña ng­êi d©n. §iÒu ®ã chøng tá thÞ tr­êng vËn t¶i Taxi ®ang cã mét tiÒm n¨ng rÊt lín ë phÝa tr­íc ®ang chê ®Ó khai th¸c. H¬n thÕ n÷a, Nhµ n­íc kh«ng cã mét chÝnh s¸ch nµo h¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn ph­¬ng thøc vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng Taxi mµ cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cho viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng trong ®ã cã vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng Taxi. ViÖc cÊm nhËp khÈu xe m¸y, vµ h¹n chÕ viÖc ®i l¹i b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i c¸ nh©n (lµ h×nh thøc vËn t¶i chiÕm tíi 95% nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n) còng ®· më ra mét c¬ héi lín cho vËn t¶i Taxi. Theo c¸c c¬ së ®iÒu tra x· héi häc trong giao th«ng ë Hµ Néi cho thÊy: “Tuú theo møc thu nhËp cña tõng nhãm d©n c­, tû lÖ chi tiªu cho ®i l¹i tèi ®a dao ®éng ë møc 10% - 20% thu nhËp’’. Ngoµi ra theo sè liÖu ®iÒu tra cña t×nh h×nh kinh doanh còng nh­ chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn cña c¸c doanh nghiÖp Taxi, sau qu¸ tr×nh khai th¸c tõ n¨m 1994 ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c nhµ chuyªn m«n vµ kü thuËt ®Òu cã chung mét nhËn xÐt: “ThÞ tr­êng vËn t¶i Taxi ë Hµ Néi ®· thùc sù h×nh thµnh mét c¸ch æn ®Þnh, møc t¨ng tr­ëng nhu cÇu ®i l¹i b»ng Taxi sÏ tu©n theo quy luËt kinh tÕ cña Thñ §«’’. NÕu ta so s¸nh mèi t­¬ng quan gi÷a thµnh phÇn ®i l¹i tÝch cùc ë Hµ Néi hiÖn nay víi GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña Hµ néi n¨m 2000 lµ: 900 USD vµ møc t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi hµng n¨m (giai ®o¹n 1996 – 2000) lµ: 11.5%. Trong giai ®o¹n tiÕp theo (tõ 2000 – 2005) th× GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña Hµ Néi vÉn tiÕp tôc t¨ng víi møc t¨ng tr­ëng lµ: tõ 10% - 11% (theo dù b¸o kinh tÕ cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­) th× ta cã thÓ dù ®o¸n ®­îc møc ®é t¨ng tr­ëng cña dÞch vô vËn t¶i còng sÏ gia t¨ng. Së GTCC Hµ Néi dù b¸o vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi tõ nay ®Õn n¨m 2005 sÏ ®¸p øng ®­îc 2.5% nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ë c¸c thµnh phè (hiÖn nay míi chØ ®¸p øng ®­îc 0.71%). §iÒu nµy còng nãi lªn r»ng trong t­¬ng lai nhu cÇu ®i l¹i b»ng xe Taxi ch¾c ch¾n sÏ rÊt ph¸t triÓn. Nh­ng víi sù ph¸t triÓn nhu cÇu nh­ vËy ®Ó lµm sao cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng lµ mét th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh Taxi. Ban l·nh ®¹o c¸c C«ng ty ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp ®Ó biÕn nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng thµnh c¬ héi ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp m×nh. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc chñ ®¹o ®­a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng mét c¸ch tèi ®a ®Ó v­ît qua c¸c ®èi thñ vÒ mäi mÆt ®ã chÝnh lµ “chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn doanh nghiÖp” . 3.1.2.2. Dù b¸o thÞ tr­êng t­¬ng lai cña bé phËn kinh doanh «t« Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yÕu cña c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ «t«. HiÖn nay møc ®é ph¸t triÓn sö dông «t« ë n­íc ta cßn rÊt thÊp, nh÷ng ®èi t­îng sö dông «t« c¸ nh©n ®a sè lµ c¸c doanh nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp trªn 5.000.000 ®ång/ th¸ng . N­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP hµng n¨m theo kÕ ho¹ch do Nhµ n­íc qui ®Þnh lµ 7.5% . Bé Th­¬ng m¹i dù b¸o trong thêi gian tíi nhu cÇu «t« cßn t¨ng m¹nh do nhu cÇu sö dông xe cña c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng míi ®ang gia t¨ng vµ nhu cÇu thay thÕ c¸c lo¹i xe ®· qu¸ thêi h¹n sö dông. Víi nh÷ng lý do trªn ta cã thÓ thÊy râ r»ng thÞ tr­êng «t« ë ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c h·ng kinh doanh vµ s¶n xuÊt «t«, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh l¾p r¸p «t« trong n­íc còng nh­ C«ng ty Cæ phÇn ®¹i lý Ford Hµ Néi, bëi v× hiÖn nay ChÝnh phñ ®· ®­a ra mét chÝnh s¸ch lµm h¹n chÕ viÖc nhËp khÈu «t«: Theo c«ng v¨n sè 463/cp-ktth ngµy 29/5/2001 cña v¨n phßng ChÝnh phñ qui ®Þnh viÖc h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc sö dông vèn ODA, viÖn trî ChÝnh phñ vµ vèn ®èi øng cho ng©n s¸ch cña dù ¸n ®Ó mua s¾m xe «t«. C¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n cÇn ®ñ vèn mua xe «t« ngay tõ khi lËp vµ phª duyÖt dù ¸n ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc sÏ kh«ng cÊp bæ sung vèn cho viÖc mua xe «t«. Khi ®µm ph¸n x©y dùng dù ¸n nÕu cÇn ph¶i mua s¾m «t« th× mua trong n­íc chØ tr­êng hîp trong n­íc ch­a s¶n xuÊt th× míi nhËp khÈu. 3.2- N©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Nh­ chóng ta ®· biÕt con ng­êi lµ yÐu tè ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét tæ choc. Mét doanh nghiÖp thµnh c«ng yªu cÇu nguån nh©n lùc phaØ cã kü n¨ng vµ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é ®ã. C«ng ty Hanoi Ford ®· thùc sù nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc tuy nhiªn c¸c b­íc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cßn mét sè ®Ióm ch­a thùc sù phï hîp víi lý luËn vµ thùc tiÔn cña quy tr×nh ho¹ch ®Þnh. ChÝnh v× vËy, ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu chiÕn l­îc em xin ®Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p ®ã lµ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc. Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé ®­îc n©ng lªn b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, mçi ph­¬ng ph¸p cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng, kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nµo lµ toµn diÖn. Em xin ®Ò cËp hai ph­¬ng ¸n sau ®Ó C«ng ty tham kh¶o: - B»ng nguån kinh phÝ trÝch tõ quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc C«ng ty cö mét ®Õn hai c¸n bé cña C«ng ty ®i häc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n hoÆc chÝnh quy vÒ Qu¶n trÞ chiÕn l­îc t¹i Trung t©m hoÆc c¸c tr­êng §¹i häc ®Ó hä thùc sù t¸ch b¹ch víi c«ng viÖc hä cã thêi gian nghiªn cøu s©u réng vÒ vÊn ®Ò nµy. Bªn c¹nh ®ã hä cã thÓ häc hái thªm nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n trÞ chiÕn l­îc cña c¸c c«ng ty tõ gi¶ng viªn vµ th«ng qua c¸c ®ît thùc tËp. Sau khi kÕt thóc kho¸ häc c¸c c¸n bé nµy sÏ vÒ lµm viÖc t¹i C«ng ty vµ më nh÷ng líp ®µo t¹o néi bé ngoµi giê cho nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c chiÕn l­îc. Nh­ vËy, th«ng qua ®µo t¹o c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c chiÕn l­îc sÏ n¾m v÷ng ®­îc c¸c quy tr×nh ph­¬ng ph¸p còng nh­ tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc nãi riªng vµ qu¶n trÞ chiÕn l­îc nãi chung - TuyÓn dông nh÷ng c¸n bé trÎ tuæi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn l­îc. Nh­ vËy, C«ng ty míi cã thÓ gi¶m bít ®­îc chi phÝ cho ®µo t¹o ngoµi ra c¸c c¸n bé trÎ cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn nhanh chãng víi nh÷ng kiÐn thøc hiÖn ®¹i, nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh bªn trong vµ bªn ngoµi. Nh÷ng c¸n bé nµy sÏ mang lßng say mª nhiÖt t×nh cña m×nh vµo c«ng viÖc gióp C«ng ty cã thªm nh­ngx søc m¹nh míi hoµn thµnh tèt c¸c chiÕn l­îc trong t­¬ng lai. 3.3- VËn dông ma trËn EFE vµ IFE Sö dông ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm ®Ó tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ chiÒu h­íng, møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµI ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña Hanoi Ford C¸c yÕu tè m«i tr­êng bªn ngoµi Møc ®é quan träng cña yÕu tè ®èi víi DN Møc ®é t¸c ®éng cña yÕu tè ®èi víi DN TÝnh chÊt t¸c ®éng §iÓm quan träng (1) (2) (3) (4) (5) 1. Thay ®æi GDP theo h­íng t¨ng 3 3 + +9 2. L·i suÊt vay theo h­íng gi¶m 2 3 + -6 3. Tû lÖ l¹m ph¸t theo h­íng gi¶m 2 2 - -4 4. M«i tr­êng chÝnh trÞ – luËt ph¸p ngµy cµng hoµn thiÖn, æn ®Þnh 2 2 + +4 5. Gi¶m bít sù b¶o hé cña ChÝnh phñ 1 2 + +2 6. Kü thuËt c«ng nghÖ ngµy cµng cao 2 2 + +4 7. Quan niÖm sèng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ 1 2 + +2 8. Kh¸ch hµng cña C«ng ty ngµy cµng nhiÒu 3 3 + +9 9. §èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh 3 3 + +9 Râ rµng c¸c yÕu tè bªn ngoµi cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña C«ng ty, ®Æc biÖt víi riªng C«ng ty Hanoi Ford th× c¸c yÕu tè nh­: thay ®æi GDP, l·i suÊt vay, kh¸ch hµng cña C«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh lµ quan träng h¬n c¶ bëi lÏ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty ®Òu thuéc th­¬ng m¹i vµ dÞch vô B¶ng ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp C¸c yÕu tè bªn trong Møc ®é quan träng cña yÕu tè ®èi víi doanh nghiÖp Møc ®é t¸c ®éng cña yÕu tè ®èi víi doanh nghiÖp TÝnh chÊt t¸c ®éng §iÓm quan träng (1) (2) (3) (4) (5) 1. ChÊt l­îng Ban l·nh ®¹o vµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 3 3 - -9 2. C¬ cÊu tæ chøc 3 3 + +9 3.ChÊt l­îng qu¶n trÞ chiÕn l­îc 2 3 - -6 4. Kh¶ n¨ng vay vèn kinh doanh 3 3 + +9 5. Kh¶ n¨ng trî gióp cña Nhµ n­íc 1 1 + +1 6. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn 3 3 + +9 NÕu nh­ c¸c c¸c yÕu tè bªn ngoµi ®ãng vai trß quan träng th× c¸c yÕu tè bªn trong l¹i cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña C«ng ty, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn hÇu hÕt c¸c yÕu tè bªn trong ®Òu cã ®iÓm cao vµ rÊt cao ( trõ kh¶ n¨ng trî gióp cña Nhµ n­íc) 3.4. VËn dông ph©n ®o¹n chiÕn l­îc SBU Mét doanh nghiÖp kinh doanh ®a lÜnh vùc ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu v­íng m¾c khi cè g¾ng x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. §iÒu ®ã cµng râ nÐt khi ®Æt doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ho¸ víi c¸c doanh nghiÖp ®a ngµnh th× c©u hái: Ngµnh kinh doanh cña chóng ta lµ g×? ®­îc chia thµnh 2 møc ®é: møc ®é ®¬n vÞ kinh doanh vµ møc ®é toµn doanh nghiÖp. T¹i bËc ®¬n vÞ kinh doanh th× nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc ®é kinh doanh còng ®­îc vËn dông theo m« h×nh cña D. Abell, tøc lµ h­íng theo kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh. Cßn ®èi víi bËc doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ ®­a ra c¸c ngµnh kh¸c biÖt nhau. Bëi v× lµm nh­ vËy sÏ cã mét tuyªn bè lén xén vµ kh«ng chÝnh x¸c vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Thay vµo ®ã, ®Þnh nghÜa ngµnh kinh doanh toµn doanh nghiÖp cÇn chó träng vµo vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó gia t¨ng gi¸ trÞ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hîp thµnh doanh nghiÖp ®ã. S¶n phÈm, dÞch vô? C«ng nghÖ? Kh¸ch hµng? M« h×nh ph©n ®o¹n chiÕn l­îc cña D.Abell §èi víi C«ng ty Cæ phÇn §¹i lý Ford Hµ Néi hiÖn ®ang kinh doanh trªn 3 lÜnh vùc chñ yÕu, ®ã lµ: kinh doanh vËn t¶i Taxi; kinh doanh ¤t« vµ kinh doanh söa ch÷a ¤t«. Mçi lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nhau, C«ng ty ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn kh¸c nhau phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn, víi nguån lùc vµ tiÒm n¨ng øng víi tõng giai ®o¹n cô thÓ. ChiÕn l­îc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cña Hanoi Ford ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng d­íi ®©y. B¶ng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cña Hanoi Ford: ChØ tiªu Ph©n ®o¹n S¶n phÈm, dÞch vô C«ng nghÖ s¶n xuÊt Kh¸ch hµng SBU1 (Ph©n ®o¹n 1) VËn chuyÓn hµnh kh¸ch VËn chuyÓn Nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu ®i l¹i b»ng Taxi SBU2 (Ph©n ®o¹n 2) ¤ t« nguyªn chiÕc Th­¬ng m¹i b¸n hµng Nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu mua xe « t« SBU3 (Ph©n ®o¹n 3) Söa ch÷a ¤t« M¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô söa ch÷a Nh÷ng ng­êi cã xe « t« 3.4.1. VËn t¶i Taxi Kinh doanh l©u dµi víi môc tiªu kinh doanh hiÖn nay Ph¸t triÓn ®Çu xe Taxi còng nh­ ®æi míi qu¶n lý ®iÒu hµnh theo h­íng chuyªn nghiÖp ho¸ ®Ó t¨ng thÞ phÇn lªn (15 – 20)% trong thêi gian 5 n¨m tiÕp sau (dù kiÕn 350 ®Çu xe) HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt nh»m n©ng cao h×nh ¶nh vµ ¶nh h­ëng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. X©y dùng Gara ®ç xe chuyªn nghiÖp nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é cao §µo t¹o nh©n lùc cho t­¬ng lai dµi h¹n phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn cña C«ng ty X©y dùng nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña TAXI CP 3.4.2. Kinh doanh ¤t« Kiªn tr× theo ®uæi môc tiªu kinh doanh ¤t« nh­ng kh«ng nhÊt thiÕt cè ®Þnh ë mét nhµ s¶n xuÊt. Cã nghÜa khi môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ gia t¨ng lîi nhuËn kh«ng ®­îc ®¸p øng mµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ do nguyªn nh©n tõ s¶n phÈm hoÆc tõ nhµ s¶n xuÊt th× c«ng ty cã thÓ thay ®æi ®èi t¸c kinh doanh Gi÷ v÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng tèi thiÓu b»ng møc t¨ng tr­ëng chung cña thÞ tr­êng ¤t« c¶ n­íc vµ cña khu vùc miÒn B¾c X©y dùng chiÕn l­îc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o theo h­íng chuyªn m«n ho¸ cao ®ång thêi cã tiÒm n¨ng c¹nh tranh l©u dµi. HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt 3.4.3. B¶o hµnh b¶o d­ìng xe ¤t« Më réng thÞ tr­êng dÞch vô söa ch÷a ¤t« theo h­íng ph¸t triÓn m¹ng l­íi dÞch vô ë c¸c tØnh, thµnh phè nh»m më réng ¶nh h­ëng cña C«ng ty, gia t¨ng sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. §­a trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo c«ng t¸c söa ch÷a nh»m n©ng sao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ThiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt chuÈn mùc theo h­íng ®¬n gi¶ncho kh¸ch hµng, dÔ qu¶n lý gi¸m s¸t vµ kiÓm tra X©y dùng riªng cho m×nh mét Trung t©m ®µo t¹o kü thuËt viªn, c¸n bé qu¶n lý dÞch vô, phô tïng chuyªn nghiÖp ®ång thêi biÕn Trung t©m thµnh c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n lu«n biÐn ®éng vµ cã sù c¹nh tranh kh«ng ngõng gi÷a c¸c ®èi thñ th× viÖc x©y dùng mét chiÕn l­îc gióp cho mét doanh nghiÖp kinh doanh cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ kh«ng ®¬n gi¶n. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc chñ ®¹o t¹o ®IÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ngµy cµng lín m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng còng nh­ n©ng cao søc c¹nh tranh. Hanoi Ford ra ®êi trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®· v­ît qua thêi kú chuyÓn ®æi tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. §©y còng lµ thêi kú c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong n­íc thi nhau thµnh lËp. Tõ ®ã cho ®Õn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu thay ®æi vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng, v× vËy mµ viÖc lËp chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thÝch øng víi mäi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ vµ t¹o cho doanh nghiÖp v­ît qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §­îc sù ph©n c«ng cña Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh vµ sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Tr­¬ng §øc Lùc, em ®· hoµn thµnh kho¸ luËn: “Mét sè suy nghÜ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc t¹i Hanoi Ford’’. Kho¸ luËn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng cña C«ng ty tronh nh÷ng n¨m gÇn ®©y Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó kho¸ luËn ®­îc hoµn thiÑn h¬n. Cuèi cïng em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ThÇy gi¸o h­íng dÉn Tr­¬ng §øc Lùc vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Cæ phÇn ®¹i lý Ford Hµ Néi ®· h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Sinh viªn thùc hiÖn: hoµng thÞ thanh huyÒn môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành Sản Phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.DOC
Luận văn liên quan