Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Xây dựng số 34

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp I/ Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 1. Vị trí của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp 2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ 1. Chứng từ sử dụng 2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC 1. Tài khoản kế toán sử dụng 2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC 1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34 I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34 3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34 4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34 II/ Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - CCDC ở công ty xây dựng số 34 1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34 2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34 3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu 4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34 5. Đánh giá vật liệu A. Đối với nguyên vật liệu B. Đối với công cụ dụng cụ 6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 7. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ Chương thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 1. Ưu điểm 2. Hạn chế II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34 KẾT LUẬN

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Xây dựng số 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: ®èi víi kho c«ng tr×nh ®Þnh kú vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu kiÓm tra chøng tõ gèc víi thÎ vµ ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. §ång thêi hµng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ ®Ó ghi vµo "sæ chi tiÕt vËt t­ hµng ho¸" tõng th¸ng tõng lo¹i c«ng vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ thÎ chi tiÕt ®­îc lËp riªng cho tõng kho. 5. §¸nh gi¸ vËt liÖu §¸nh gi¸ vËt liÖu- c«ng cô dông cô lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh vÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n nhËp xuÊt tæng hîp, nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu - c«ng cô dông cô c«ng ty ph¶n ¸nh trªn gi¸ thùc tÕ. Nguån vËt liÖu cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ cña c«ng ty x©y dùng sè 34 nãi riªng lµ rÊt lín, c«ng ty ch­a ®¶m nhiÖm ®­îc viÖc chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ra nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô mµ nguån vËt liÖu chñ yÕu do mua ngoµi, mét sè vËt liÖu, c«ng cô ®­îc xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 s¶n xuÊt nh­: bª t«ng, cöa ®i, cöa sæ, vµ c¸c lo¹i cÊu kiÖn, vËt liÖu nh»m hoµn thiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng. A. §èi víi nguyªn liÖu, vËt liÖu: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp do mua ngoµi: * Tr­êng hîp bªn b¸n vËn chuyÓn vËt t­ cho c«ng ty th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n. VÝ dô: trªn phiÕu nhËp kho sè 182 ngµy 8/10/1999. NguyÔn V¨n Hïng nhËp vµo kho vËt liÖu cña c«ng ty theo ho¸ ®¬n sè 358 ngµy 8/10/99 cña cöa hµng coppha sè 2- Thanh Xu©n- Hµ Néi . Gi¸ thùc tÕ nhËp c«ppha lµ 77.000.000 (gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n). * Tr­êng hîp vËt t­ do ®éi xe vËn chuyÓn cña c«ng ty thùc hiÖn th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n céng víi chi phÝ vËn chuyÓn. VÝ dô: Trªn phiÕu nhËp kho sè 143 ngµy 10/10/1999, ®ång chÝ Hïng nhËp vµo kho c«ng ty 20.000 kg xi m¨ng Hoµng Th¹ch theo ho¸ ®¬n sè 142 ngµy 10/10/99 cña cöa hµng 36A §­êng L¸ng. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña xi m¨ng Hoµng Th¹ch lµ 16.800.000. Trong ®ã ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 16.200.000 vµ chi phÝ vËn chuyÓn lµ 600.000®. + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho thi c«ng: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho thi c«ng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. VÝ dô: Theo ®¬n gi¸ xuÊt vËt t­ xi m¨ng Hoµng Th¹ch ë chøng tõ xuÊt kho sè 140 ngµy 24/10/99. XuÊt cho NguyÔn ViÖt Trung thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi, yªu cÇu sè l­îng xuÊt lµ 40.000kg. Theo chøng tõ 140 ngµy 9/10/99 xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®­îc nhËp theo gi¸ 840®/kg. VËy thùc tÕ xuÊt kho xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®­îc tÝnh nh­ sau: 30.000kg x 850®= 25.500.000 10.000kg x 840®= 8.400.000 33.900.000 (xem nhËt ký chung trang 73) - §èi víi viÖc nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc th× gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp, xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùctÕ. B. §èi víi c«ng cô, dông cô: ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng cô, dông cô t­¬ng tù ®èi víi vËt liÖu ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng. C«ng cô dông cô xuÊt dông chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu thi c«ng vµ mét sè nhu cÇu kh¸c. C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho c«ng cô, dông cô. KÕ to¸n tËp hîp ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t­îng sö dông råi tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng. Do c«ng cô, dông cô cã tÝnh chÊt còng nh­ gi¸ trÞ, thêi gian sö dông vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c mµ viÖc tÝnh to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ thùc c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo c¸c ®èi t­îng sö dông cã thÓ mét hoÆc nhiÒu lÇn. Cã nh÷ng lo¹i c«ng cô, dông cô ph©n bæ hai lÇn nªn khi xuÊt dïng tiÕn hµnh ph©n bæ ngay 50% gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú ®ã vµ khi b¸o háng sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô. C«ng cô dông cô ®­îc tÝnh nh­ sau: - QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng : 40 bé x 43.000® = 1.720.000® - GiÇy ba ta : 40 ®«i x 14.500® = 580.000® - Mò nhùa : 40 c¸i x 16.000® = 640.000® Tæng hîp c«ng cô dông cô do ®éi xe vËn chuyÓn cña c«ng ty thùc hiÖn th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + chi phÝ vËn chuyÓn. Trªn phiÕu nhËp kho sè 160 ngµy 9/10/99 (trang 49) ng­êi giao hµng NguyÔn V¨n Hïng nhËp cho c«ng ty (theo hîp ®ång) 10 tñ t­êng víi gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n sè 360 lµ: 2.500.000®. VËy gi¸ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô ®­îc tÝnh nh­ sau: 10 x 2.500.000 = 25.000.000® + Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho thi c«ng VÝ dô: §¬n gi¸ xuÊt cña c«ng cô dông cô xÎng (xóc ®Êt, trén v÷a) theo chøng tõ phiÕu xuÊt kho sè 136 ngµy 16/10/1999 lµ 240.000®/chiÕc. VËy gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng c«ng cô dông cô ®­îc tÝnh: 20 x 12.000 = 240.000® - §èi víi viÖc nhËp kho c«ng cô c¸c ®éi x©y dùng vµ xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 trùc thuéc c«ng ty th× gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 6. Tµi kho¶n sö dông cho c«ng t¸c kÕ to¸n VL t¹i c«ng ty x©y dùng 34. HiÖn nay c«ng ty x©y dùng 34 ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1111 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh kÕt hîp víi Th«ng t­ sè 100/1998/TT-BTC vÒ h­íng dÉn kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). §Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë c«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu sö dông nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp sau: TK152, TK133, TK 331, TK111, TK112, TK621. Ngoµi ra c«ng ty cßn më thªm c¸c TK cÊp 2 ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ nh­ TK1521 "NVL chÝnh", TK 1522 "NVL phô", TK 3331... 7. KÕ to¸n tæng hîp nhËp- xuÊt vËt liÖu c«ng cô dông cô: Th­íc ®o tiÒn tÖ lµ th­íc ®o chñ yÕu kÕ to¸n sö dông vµ nãi tíi h¹ch to¸n lµ nãi tíi sè liÖu cã, t×nh h×nh biÕn ®éng toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty theo chØ tiªu gi¸ trÞ. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - c«ng cô dông cô ch­a ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy mµ chØ b»ng kÕ to¸n tæng hîp cã thÓ ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ trªn c¸c tµi kho¶n sæ kÕ to¸n tæng hîp míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. VËy kÕ to¸n tæng hîp lµ viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n cã néi dung kinh tÕ ë c¸c d¹ng tæng qu¸t. Do ®Æc ®iÓm vËt liÖu- c«ng cô dông cô ë c«ng ty x©y dùng sè 34 rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu- c«ng cô dông cô. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 152 vµ tµi kho¶n 153 ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh nhËp xuÊt vËt liÖu- c«ng cô dông cô vµ tµi kho¶n 331, tµi kho¶n 141, tµi kho¶n 111, tµi kho¶n 112, tµi kho¶n 311, tµi kho¶n 621, tµi kho¶n 642, tµi kho¶n 627. 7.1. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu- c«ng cô dông cô Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn nhanh gän trªn c¬ së "thuËn mua võa b¸n". Th«ng th­êng ®èi víi mét sè ®¬n vÞ b¸n vËt liÖu- c«ng cô dông cô cho c«ng ty liªn tôc nhiÒu lÇn nªn mçi khi c«ng ty cã nhu cÇu mua vËtliÖu- c«ng cô dông cô c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô ®­îc gi¸m ®èc kÝ, duyÖt th× ®¬n vÞ b¸n sÏ cung cÊp vËt liÖu- c«ng cô dông cô theo yªu cÇu cña c«ng ty. §èi víi c«ng tr×nh lín, tiÕn ®é thi c«ng dµi ®ßi hái nhiÒu c«ng ty cã thÓ mua nî cña ®¬n vÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n víi ng­êi b¸n sau mét thêi gian. H×nh thøc thanh to¸n cã thÓ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn vay ng¾n h¹n. 7.1.1. §èi víi vËt liÖu- CCDC vÒ nhËp kho c«ng ty tõ nguån mua ngoµi. Mçi khi c«ng ty cã nhu cÇu mua vËt t­, ®¬n vÞ b¸n sÏ göi phiÕu b¸o gi¸ ®Õn tr­íc. C¨n cø vµo phiÕu b¸o gi¸ nµy c«ng ty chuÈn bÞ tiÒn ®Ó cã thÓ chuyÓn tr¶ tr­íc- tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng ty. NÕu tr¶ sau hoÆc ®ång thêi th× c¨n cø vµo ho¸ ®¬n do ®¬n vÞ b¸n cïng lóc hµng vÒ nhËp kho c«ng ty. Nh­ vËylµ kh«ng cã tr­êng hîp hµng vÒ mµ ho¸ ®¬n ch­a vÒ hoÆc ng­îc l¹i. KÕ to¸n ghi sæ mét tr­êng hîp duy nhÊt lµ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. Do ®ã c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n cã ®¬n gi¶n h¬n. §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi nh÷ng ng­êi b¸n, c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n- tõ kho¶n 311 "ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n". §©y lµ sæ dïng ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu c«ng cô dông cô vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi tõng ng­êi b¸n cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nhËp vËt liÖu- c«ng cô dông cô ë phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ gèc trong th¸ng 10 n¨m 1999, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp kho vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n. - Tr­êng hîp c«ng ty nhËp kho vËt liÖu nh­ng ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Ngµy 8/10/1999 c«ng ty nhËp kho vËt liÖu chÝnh (c«ppha t«n) cña cöa hµng vËt liÖu sè 23 Thanh Xu©n- Hµ Néi theo phiÕu nhËp kho sè 182 ngµy 8/10/1999 trÞ gi¸ 77.000.000® kÌm theo ho¸ ®¬n 358 ngµy 8/10/97 sè tiÒn 77.000.000® (thuÕ VAT 5%). C¨n cø 2 ho¸ ®¬n trªn kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK152 Nî TK152: 73.300.000® Nî TK133: 3.850.000® Cã TK 331: 80.850.000® - Tr­êng hîp c¨n cø vµo phiÕu b¸o gi¸ c«ng ty øng tr­íc tiÒn ®Ó thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Theo chøng tõ sè 212 ngµy 8/10/99 trªn nhËt kÝ chung vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Nî TK331: 26.775.000 Cã TK111: 26.775.000 §Õn ngµy 10/10/99 hµng vÒ kÌm theo ho¸ ®¬n sè 140 ngµy 10/10/99 sè tiÒn vËt liÖu nhËp vÒ lµ 25.500.000®. C¨n cø vµo chøng tõ nµy kÕ to¸n ghi nhËt ký chóng theo ®Þnh kho¶n vµ ë sæ c¸i TK152 (gåm VAT 5%) Nî TK 152: 25.500.000 Nî TK 1331: 1.275.000 Cã TK331: 26.775.000 - Tr­êng hîp kh«ng cã hµng th× ng­êi b¸n ph¶i hoµn l¹i sè tiÒn øng tr­íc cho c«ng ty. Khi c«ng ty nhËn l¹i sè tiÒn 25.500.000® Nî TK111 26.775.000 Cã TK331 Ngµy 17/10/99 c«ng ty nhËn giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi ngµy 17/10/99 b¸o ®· chuyÓn sÐc tr¶ tiÒn ng©n hµng cho cöa hµng vËt liÖu sè 2 Thanh Xu©n- Hµ Néi, sè tiÒn ghi nhËtký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK331 80.850.000 Cã TK 112 - Tr­êng hîp c«ng ty mua vËt liÖu ®· thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt gi¸ mua vËt liÖu cho ®¬n vÞ b¸n theo ho¸ ®¬n ngµy 9/10/99, sè 361 nhËp x¨ng, dÇu cho c«ng ty, c«ng ty ®· thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n sè 361 ngµy 9/10/99 lµ 2.000.000®. C¨n cø ho¸ ®¬n trªn kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK152 (gåm VAT). Nî TK152: 2.000.000® Nî TK 1331: 100.000® Cã TK 111: 2.100.000® - Tr­êng hîp nhËp kho vËt liÖu ngµy 24/10/99, theo ho¸ ®¬n sè NHB, c«ng ty tr¶ b»ng tiÒn vay ng¾n h¹n 8.800.000. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè NHB kÕ to¸n ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: (NhËt ký chung vµ ë sæ TK152) Nî TK152: 8.800.000® Nî TK 133: 440.000® Cã TK 311: 8.840.000® - Tr­êng hîp kÕ to¸n t¹m øng tiÒn cho nh©n viªn tiÕp liÖu ®Ó mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 141 mµ kÕ to¸n vÉn viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt nh­ng cho ®Õn khi nµo nhËp kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña nh©n viªn tiÕp liÖu mua vÒ sÏ h¹ch to¸n nh­ tr­êng hîp c«ng ty mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô thanh to¸n trùc tiÕp. Trong th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n göi ®Õn vµ phiÕu nhËp kho. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp theo tõng ng­êi b¸n sau ®ã kÕ to¸n ghi vµo c¸c cét phï hîp trªn sæ chi tiÕt- TK331 theo c¸c ®Þnh kho¶n trªn. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÒn hµnh céng sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 theo tõng ng­êi b¸n, sè liÖu ë sæ chi tiÕt TK331 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung th¸ng 10/99. Sè d­ cuèi th¸ng (ë sæ chi tiÕt) b»ng sè d­ ®Çu th¸ng céng víi sè ph¶i thanh to¸n trõ ®i sè ®· thanh to¸n. MÉu sè 09 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 10/99 Tµi kho¶n: 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" §èi t­îng: ChÞ Hoµn- Cöa hµng sè 23 Thanh Xu©n- Hµ Néi Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè PS Sè d­ Sè liÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 20.000.000 358 8/10/99 NhËp vËt liÖu cho c«ng ty 152,133 80.750.000 100.850.000 203 16/10/99 NhËp l­íi thÐp cho c«ng ty 152,133 13.440.000 114.290.000 206 17/10/99 NhËp s¾t F8 152,133 23.100.000 137.390.000 NHB 17/10/99 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 112 80.850.000 56.540.000 210 18/10/99 NhËp thÐp èng F90 152,133 18.900.000 75.440.000 300 18/10/99 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 111 13.440.000 62.000.000 301 20/10/99 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 311 23.100.000 38.900.000 Céng 177.390.000 136.290.000 Tån cuèi kú 39.900.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 10/99 Tµi kho¶n: 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" §èi t­îng: ChÞ Minh- Cöa hµng VLXD sè 27 Thanh Xu©n- Hµ Néi Lo¹i vËt t­: xi m¨ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè PS Sè d­ Sè liÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 212 8/10/99 Vay tiÒn mÆt mua VT 111 26.775.000 26.775.000 142 10/10/99 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 26.775.000 26.775.000 623 13/10/99 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 21.000.000 47.775.000 NHB 15/10/99 §ång chÝ Hïng nhËp VT 112 20.000.000 27.775.000 204 16/10/99 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 25.725.000 53.500.000 NHB 27/10/99 §ång chÝ Hïng nhËp VT 311 24.000.000 29.500.000 Céng 177.390.000 136.290.000 Tån cuèi kú 29.500.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 7.1.2. §èi víi VL, CCDC vÒ nhËp kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®­îc lËp gi÷a bªn A (®¹i diÖn c«ng ty) vµ bªn B (x­ëng nhËp gia c«ng) kÌm theo c¸c phiÕu nhËp kho cña ®¬n vÞ nhËn gia c«ng ®Ó bé phËn vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho nh­ ®èi víi tr­êng hîp hµng mua vÒ nhËp kho nghiÖp vô nµy ®­îc thÓ hiÖn qua hîp ®ång kinh tÕ sau: Hîp ®ång kinh tÕ H«m nay ngµy 20/10/1999 §¹i diÖn bªn A: C«ng ty x©y dùng sè 34 §¹i diÖn bªn B: X­ëng gia c«ng chÕ biÕn §øc B¶o - Hµ Néi §Þa chØ: 48 §ª La Thµnh Hai bªn cïng tho¶ thuËn kÝ kÕt hîp ®ång víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: Néi dung hîp ®ång: - §iÒu 1: Gia c«ng chi tiÕt v× kÌo, chi tiÕt nèi ®Çu cäc - §iÒu 2: B¶ng kª mÆt hµng (khèi l­îng giao nhËn thÇu) Gia c«ng chi tiÕt v× kÌo b»ng t«n dµy 5mm, hµn kÕt cÊu thµnh phÈm kÝch th­íc 200mmx105mmx100mm. §¬n gi¸ chi tiÕt 2500, sè l­îng 200. Thµnh tiÒn 200 c¸i x 7.500® = 1.500.000® vµ gia c«ng chi tiÕt nèi ®Çu cäc b»ng t«n dµy 4mm, hµng kÕt cÊu thµnh kÝch th­íc 150mm x 150mm. §¬n gi¸ chi tiÕt 4000, sè l­îng 3000 c¸i. Thµnh tiÒn: 3000 c¸i x 3500 = 10.500.000 (thuÕ VAT 10%: 600.000) VËy gi¸ trÞ hîp ®ång lµ : 12.600.000® B»ng ch÷: M­êi hai triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n (Khi kÕt thóc hîp ®ång theo thêi h¹n bªn B viÕt mét ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho). Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01/GTKT-3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 3/10 §¬n vÞ b¸n hµng; X­ëng gia c«ng chÕ biÕn §øc B¶o - Hµ Néi §Þa chØ: 48 §ª La Thµnh Sè TK: §iÖn tho¹i; 7.829.453 M· sè: 0101786521 Hä vµ tªn ng­êi mua: NguyÔn V¨n Hïng §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 34 §Þa chØ: Thanh Xu©n B¾c - Hµ Néi Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 0100532970 STT Hµng ho¸- dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V× kÌo c¸i 200 7500 1.500.000 2 Chi tiÕt nèi ®Çu cäc c¸i 3000 4000 10.500.000 Céng : ThuÕ VAT 5%, tiÒn thuÕ VAT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi hai triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n. 12.000.000 600.000 12.600.000 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi hµng vÒ nhËp kho, ng­êi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n ®Õn phßng vËt t­ viÕt phiÕu nhËp. C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ phiÕu nhËp kho sè 49 ngµy 22/10/99, kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 Nî TK152: 12.000.000 Nî TK 133: 600.000 Cã TK:12.600.000 §èi víi c«ng cô dông cô, viÖc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn trong th¸ng 10/99 kh«ng cã, chØ trong tr­êng hîp mµ hîp ®ång yªu cÇu chi tiÕt, ®¬n vÞ b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th× lóc ®è c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh thuª ngoµi biªn chÕ. ViÖc thuª chÕ biÕn nµy c«ng ty kho¸n hoµn toµn cho ®¬n vÞ gia c«ng vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ kho c«ng ty b×nh th­êng nh­ mua ngoµi. C«ng ty kh«ng xuÊt vËt t­ cña c«ng ty cho ®¬n vÞ gia c«ng mµ ®¬n vÞ gia c«ng ®¶m nhËn phÇn viÖc nµy. 7.1.3. §èi víi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ nh­ng kh«ng nhËp kho mµ ®­a th¼ng xuèng c«ng tr×nh nh­: ®¸, sái, c¸t, v«i... Do khèi l­îng lín, kho kh«ng chøa ®ñ kÕ to¸n c¨n cø ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho cña ng­êi b¸n ®Ó nhËp vµo kho vËt liÖu nh­ ®èi víi tr­êng hîp nhËp vËt liÖu tõ nguån mua ngoµi. Cuèi ngµy, xÝ nghiÖp x©y l¨p sè 1 cã yªu cÇu vÒ c¸t ®en vµ c¸t vµng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh Côc C¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y Hµ Néi. Phßng vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho c¸t vµng vµ c¸t ®en, sè l­îng 200m3. Thµnh tiÒn 11.440.000. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n 173 ngµy 28/10/99, kÕ to¸n ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. Mêi xem nhËt ký chung vµ ë sæ c¸i TK152. Nî TK621: 11.440.000 Cã TK 152: 11.440.000 C¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n gièng nh­ c¸c tr­êng hîp nhËp kho tõ nguån mua ngoµi vµ xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt. 7.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty x©y dùng sè 34 vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho chñ yÕu sö dông ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®¸p øng ®­îc tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi theo tõng xÝ nghiÖp, tíi trong c«ng ty, ®¶m b¶o chÝnh x¸c chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. 7.2.1. KÕ to¸n xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt Khi tiÕn hµnh xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¨n cø vµo sè l­îng vËt t­ yªu cÇu ®­îc tÝnh to¸n theo ®Þnh møc sö dông cña c¸n bé kÜ thuËt, phßng vËt t­ lËp phiÕu xuÊt vËt t­ nh­ sau: PhiÕu xuÊt kho Sè 161 XuÊt cho «ng: Hoµng B×nh §Ó dïng vµo viÖc: Thi c«ng c«ng tr×nh TCNC§ - Hµ Néi LÜnh t¹i kho: chÞ Hµ STT Tªn quy c¸ch s¶n phÈm hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Siªu nhËp Thùc nhËp 1 Que hµn kg 10 10 5000 50.000 2 M¸y khoan c¸i 1 1 1.200.000 1.200.000 3 M¸y hµn c¸i 1 1 1.000.000 1.000.000 4 T«n 8 ly kg 2000 2000 6000 12.000.000 Céng 14..250.000 Céng thµnh tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): m­êi bèn triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi nhËp Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sau khi xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô phiÕu xuÊt kho ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n gi÷ vµ ghi vµo sæ nhËt kÝ chung. C¨n cø vµo sè thùc xuÊt ghi trong phiÕu kho vµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng. C¨n cø vµo dßng céng thµnh tiÒn trªn phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi sæ nhËt ký chung theo chøng tõ sè 161 ngµy 25/10/99, mêi xem nhËt ký chung vµo ë sæ c¸i TK152, TK153 Nî TK627: 14.250.000 Cã TK152: 12.050.000 Cã TK: 2.200.000 Cïng víi viÖc ghi sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK621 "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" c¬ quan c«ng ty. - Theo chøng tõ xuÊt kho sè 136 ngµy 13/10/99 xuÊt vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng t×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi. NghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 kÕ to¸n ghi: Nî TK621: 44.000.000 Cã TK: 44.000.000 - Theo chøng tõ xuÊt kho sè 270 ngµy 23/10/99- xuÊt x¨ng, dÇu phôc vô cho c«ng t¸c c«ng tr×nh ë xa trô sî. NghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung ë sæ c¸i TK152. Nî TK621; 2.000.000 Cã TK152: 2.000.000 - Ngµy 17/10/99 theo chøng tõ sè 164, xuÊt tñ t­êng, bµn v¨n phßng phôc vô cho viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp. ThÓ hiÖn trªn nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK153. Nî TK142: 32.000.000 Cã TK153: 32.000.000 Ph©n bæ 50% gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo chøng tõ 08 ngµy 25/10/99 trªn nhËt ký chung. Nî TK642 (3): 16.000.000 Cã TK142: 16.000.000 Gi¸ trÞ 50% cßn l¹i khi nµo b¸o háng míi ph©n bæ hÕt. - §èi víi phiÕu xuÊt kho sè 163 ngµy 16/10/99- xuÊt sè c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, tÝnh mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, mêi xem nhËt kÝ chung vµ sæ c¸i TK153. Nî TK627: 4.700.000 Cã TK153: 4.700.000 7.2.2. Tr­êng hîp c«ng ty cho phÐp c¸c ®¬n vÞ mua vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng ®Ó sö dông t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc §Ó phôc vô thi c«ng kÞp thêi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë xa trô së c«ng ty. C«ng ty x©y dùng sè 34 cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu tù ®i mua vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng. Cã thÓ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ë ®Þa ®iÓm nµo th× nh©n viªn tiÕp thÞ cña tõng ®¬n vÞ vay tiÒn t¹m øng ®i mua vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. Khi sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ nhËp kho dùa trªn yªu cÇu cña tõng ®¬n vÞ do ®ã sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô nµy ®­îc xuÊt dïng hÕt trong th¸ng. Nh©n viªn kinh tÕ ë ®¬n vÞ trùc thuéc lËp tê kª chi tiÕt vÒ sè vËt liÖu ®· mua vÒ vµ sö dông theo tõng lÇn nhËp. - Theo chøng tõ sè 116 ngµy 27/10/99 trªn nhËt ký chung cña sè vËt t­ g¹ch 2 lç vµ sö dông ë ®éi x©y dùng sè 3, sè tiÒn lµ 11.000.000® ®­îc thÓ hiÖn qua tê kª chi tiÕt sau: Tê kª chi tiÕt Th¸ng 10/99 §éi x©y dùng sè 3 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy 1 08 3/10 §ång chÝ Loan nhËp vËt t­ 2.100.000 2 09 5/10 §ång chÝ Thoa nhËp vËt t­ 2.000.000 3 10 6/10 §ång chÝ Loan nhËp vËt t­ 1.700.000 4 11 20/10 §ång chÝ Thoa nhËp vËt t­ 900.000 5 12 25/10 §ång chÝ Thoa nhËp vËt t­ 4.300.000 Tæng céng 11.000.000 Ngµy 27/10/1999 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng KÌm theo tê kª chi tiÕt bao gåm c¸c chøng tõ: - C¸c phiÕu nhËp kho sè 08, 09, 10, 11, 12 vµ c¸c ho¸ ®¬n hµng kÌm theo tæng sè tiÒn ghi trªn c¸c phiÕu nhËp kho lµ 11.000.000. Trong th¸ng tiÕn hµnh xuÊt kho sè 21,22 vµ c¸c vËt t­ kÌm theo. Tæng sè tiÒn ghi trªn c¸c phiÕu kho lµ 11.000.000. C¨n cø vµo tê kª chi tiÕt do c¸c ®éi x©y dùng sè 3 lËp vµ göi lªn phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung: Nî TK621: 11.000.000 Cã TK141: 11.000.000 - C¸c c«ng tr×nh ë xa, do bé phËn kÕ to¸n cßn Ýt nªn viÖc thùc hiÖn chøng tõ nhËp, xuÊt cßn khã kh¨n. Th­êng c¸c c«ng tr×nh ë xa Hµ Néi c«ng ty cho phÐp c¸c ®éi t¹m øng tiÒn ®Ó mua vËt t­ theo ®Þnh møc cña phßng kÜ thuËt vËt t­. §Õn cuèi th¸ng c¸c ®éi míi hoµn t¹m øng ®Ó nhËp, xuÊt vËt t­. Lóc ®ã kÕ to¸n ®· c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho cña tõng c«ng tr×nh ®Ó ®Þnh kho¶n. Nî TK621 Cã TK141 - Tr­êng hîp theo ho¸ ®¬n 0218 ngµy 16/10 ®éi x©y dùng sè 6 hoµn t¹m øng nhËp xuÊt vËt t­. KÕ to¸n c¨n cø ho¸ ®¬n trªn vµ ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. Mêi xem nhËt ký chung (trang 73) Nî TK621: 23.000.000 Cã TK141: 23.000.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho ®éi x©y dùng sè 3 sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong th¸ng cña ®éi x©y dùng sè 3. 7.2.3. Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lu«n chuyÓn nh­ xuÊt dïng lµm nhÇ kho nhµ t¹m §èi víi c«ng tr×nh phô phôc vô cho c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, xuÊt dïng ®­îc ph©n bæ hÕt métlÇn vµo phÝ nguyªn vËt liÖu cßn c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®­îc ph©n bæ hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. MÉu sè 10 Yªu cÇu vËt t­ Ngµy 28/10/99 Dïng cho c«ng tr×nh: Nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n- Thanh Ho¸ STT Tªn vËt t­ §éi nhËn Dïng vµo viÖc §VT Sè l­îng Yªu cÇu T/xuÊt 1 Cäc tre Dùng nhµ t¹m c©y 15 15 2 Cãt Ðp Lîp nhµ t¹m tÊm 13 13 3 æ c¾m sø Lµm nhµ t¹m c¸i 3 3 4 §Ìn sîi tãc Lµm nhµ t¹m chiÕc 3 3 5 B¶ng ®iÖn Lµm nhµ t¹m chiÕc 3 3 6 §ui cµi Lµm nhµ t¹m c¸i 3 3 7 D©y ®iÖn Lµm nhµ t¹m m 15 15 8 B¶n lÒ Lµm nhµ t¹m chiÕc 6 6 9 Kho¸ cöa Lµm nhµ t¹m chiÕc 2 2 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Cïng víi yªu cÇu vËt t­ phôc vô thi c«ng «ng tr×nh chÝnh, phßng kinh kÕ kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho sè 170 ngµy 28/10/99 c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh trªn nhËt kÝ chung vµ ë sæ c¸i TK152 Nî TK621; 3.500.000 Cã TK152: 3.500.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho tõng c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­. B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ ®­îc lËp cho tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ cã chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. MÉu sè 11 §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 34 TrÝch b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ - c«ng cô dông cô Th¸ng 10/1999 Tªn vËt t­ Tªn c«ng tr×nh §VT Thµnh tiÒn TK152 245.586.000 - C«ppha C«ng tr×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi m2 44.000.000 - XMHT C«ng tr×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi kg 33.900.000 ... ... - XMHT C«ng tr×nh PCCC Hµ Néi kg 16.800.000 - ThÐp F10 C«ng tr×nh PCCC Hµ Néi kg 11.440.000 ... ... ... TK153 C«ng tr×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi c¸i 44.895.000 XÎng C«ng tr×nh PCCC Hµ Néi 240.000 ... ... Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô dông cô nh»m theo dâi sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng, c¨n cø b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô th¸ng 10 ë c«ng ty nh­ sau: MÉu sè 12 §¬n vÞ: C«ng ty XD sè 34 B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 10/99 STT Ghi cã c¸c TK (Ghi nî c¸c TK) 152 153 H. to¸n Thùc tÕ H. to¸n Thùc tÕ 1 TK621 190.000.000 35.000.000 - C«ng tr×nh t¹p chÝ CSHN 142.000.000 - C«ng tr×nh PCCC HN 83.000.000 2 TK627 51.000.000 8.800.000 - - 3 TK642 4.586.000 1.095.000 - Céng 245.586.000 44.895.000 Sau khi vµo b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ sau: * Nî TK621: 190.000.000 Cã TK152: 190.000.000 * Nî TK627: 510.000.000 Cã TK152: 510.000.000 * Nî TK642: 4.586.000 Cã TK152: 4.586.000 * Nî TK621: 35.000.000 Cã TK153: 35.000.000 * Nî TK627: 8.800.000 Cã TK153: 8.800.000 * Nî TK642: 1.095.000 Cã TK153: 1.095.000 Tõ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, th¸ng 10/1999 cña c«ng ty cã thÓ ph¶n ¸nh lªn NhËt kÝ chung vµ sæ c¸i theo tõng c«ng tr×nh, cho c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc gän nhÑ. Nh­ng ë c«ng ty x©y dùng sè 34 ®· ¸p dông c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn phßng kÕ to¸n ®· c¨n cø tõ c¸c chøng tõ theo thø tù thêi gian ®Ó vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i. NÕu cã yªu cÇu kiÓm tra sè vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh th× kÕ to¸n kiÓm tra trªn b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ vµ B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®èi chiÕu vµo sæ c¸i TK152, TK153 vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo nhËt kÝ chung, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Sau ®©y em trÝch sæ nhËt ký chung th¸ng 10/99 ë c«ng ty x©y dùng sè 34. Sau khi vµo sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan. §¬n vÞ: C«ng ty XD sè 34 Sæ c¸i th¸ng 10/99 Thanh Xu©n- Hµ Néi TK 152. Ng.liÖu, vËt liÖu Ng/C.tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè d­ D­ ®Çu kú 18.740.000 08/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 77.000.000 77.000.000 09/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 200.000 100.000 09/10 NhËp x¨ng dÇu th¸ng 10/99 111 2.000.000 104.500.000 10/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 16.200.000 120.700.000 13/10 XuÊt VTTC T¹p chÝ CS Hµ Néi 621 33.900.000 87.400.000 13/10 XuÊt VTTC T¹p chÝ CS Hµ Néi 621 44.000.000 43.400.000 16/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 111 25.200.000 68.600.000 16/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 12.800.000 81.400.000 16/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 24.500.000 105.900.000 17/10 XuÊt VT CT PCCC Hµ Néi 621 16.800.000 9.100.000 17/10 XuÊt VTTC T¹p chÝ CS Hµ Néi 621 5.040.000 84.060.000 17/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 331 22.000.000 106.060.000 18/10 XuÊt VTTC T¹p chÝ CS Hµ Néi 621 8.400.000 97.660.000 18/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 112 8.800.000 106.060.000 20/10 §ång chÝ Hïng nhËp kho Cty 111 12.500.000 118.960.000 23/10 XuÊt VT TC CT T¹p chÝ CS 621 6.600.000 112.360.000 23/10 XuÊt x¨ng ®Çu th¸ng 10/99 621 2.000.000 110.360.000 24/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 311 8.800.000 119.160.000 25/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT tr­êng c«ng nh©n c¬ ®iÖn Hµ Néi 621 12.050.000 107.110.000 25/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 111 195.000 27/10 XuÊt VT CT T¹p chÝ CS 621 195.000 107.305.000 28/10 XuÊt vËt t­ lµm nhµ t¹m 621 3.500.000 10.310.000 28/10 XuÊt VT CT PCCC Hµ Néi 621 11.440.000 92.170.000 ... ... ... ... ... ... Céng ph¸t sinh 356.917.000 245.586.000 Sè d­ cuèi kú 130.071.000 Ngµy 30/10/99 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng T­¬ng tù nh­ ®èi víi vËt liÖu, sau khi vµo sæ nhËt kÝ chung, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 153 c«ng cô dông cô. §¬n vÞ: C«ng ty XD sè 34 Sæ C¸i th¸ng 10/99 Thanh Xu©n- Hµ Néi TK 153- C«ng cô dông cô Ng/C.tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè d­ 09/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 112 32.000.000 32.000.00 09/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 6.000.000 38.000.000 09/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 111 1.760.000 39.760.000 16/10 XuÊt vËt t­ TC Côc PCCC HN 627 4.700.000 35.060.000 17/10 XuÊt VT phôc vô c«ng t¸c q.lý 642 32.000.000 3.060.000 25/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT tr­êng c«ng nh©n c¬ ®iÖn Hµ Néi 621 2.200.000 860.000 ... ... ... ... ... ... Céng ph¸t sinh 44.895.000 44.895.000 Sè d­ cuèi kú - Ngµy 30/10/99 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Sè CT Ngµy C.tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè d­ 358 08/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 152 80.850.000 80.850.000 212 08/10 Vay tiÒn mÆt mua vËt liÖu 111 26.775.000 54.075.000 140 09/10 §ång chÝ hµng nhËp vËt t­ 152 26.775.000 80.850.000 362 09/10 §ång chÝ Hïng nhËp CCDC 153 6.300.000 87.150.000 142 10/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 152 17.640.000 104.790.000 623 13/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 152 21.000.000 125.790.000 NHB 15/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ 112 20.000.000 105.790.000 203 16/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 152 13.440.000 119.230.000 204 16/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 152 25.725.000 114.99.000 206 17/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 152 21.000.000 169.955.000 NHB 17/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ 112 80.850.000 85.105.000 210 18/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 152 18.000.000 103.105.000 300 18/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ 111 13.440.000 89.665.000 301 20/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ 311 21.000.000 68.665.000 ... .. ... ... Céng Sè d­ cuèi th¸ng Ngµy 30/10/99 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng §¬n vÞ: C«ng ty XD sè 34 Thanh xu©n - Hµ Néi TrÝch sæ nhËt ký chung Th¸ng 10 n¨m 1999 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè liÖu TK Sè ph¸t sinh Sè liÖu Ng/th Nî Cã 358 8/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,133 80.850.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 80.850.000 212 8/10 Vay tiÒn mua vËt t­ TiÒn mÆt 111 26.275.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 26.275.000 140 9/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,153 26.775.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 26.775.000 360 9/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ C«ng cô dông cô 153,1331 33.600.000 TiÒn göi ng©n hµng 112 33.600.000 361 9/10 NhËp x¨ng dÇu th¸ng 10/99 Nguyªn vËt liÖu 152,1331 TiÒn mÆt 111 622 9/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ C«ng cô dông cô 153,1331 1.848.000 TiÒn mÆt 111 1.848.000 362 9/10 §ång chÝ H»ng nhËp CCDC C«ng cô dông cô 153,1331 6..300.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 6.300.000 213 10/10 §éi XD sè 7 hoµn t¹m øng nhËp xuÊt VT Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 T¹m øng NVL trùc tiÕp 141 142 10/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 17.640.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 17.640.000 TiÒn mÆt 111 6.000.000 137 13/10 XuÊt vËt t­ c«ng tr×nh T¹p chÝ CS Hµ Néi Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 136 13/10 XuÊt vËt t­ c«ng tr×nh T¹p chÝ CS Hµ Néi Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 623 13/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 21.000.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 21.000.000 NBH 15/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 TiÒn göi ng©n hµng 112 154 16/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 26.775.000 TiÒn mÆt 111 26.775.000 0218 16/10 §éi XD sè 6 hoµn t¹m øng nhËp xuÊt VT Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 T¹m øng NVL trùc tiÕp 141 203 16/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 13.440.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 13.440.000 163 16/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT Côc PCCC Hµ Néi Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 C«ng cô dông cô 153 204 16/10 §ång chÝ H»ng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 25.725.000 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 25.725.000 164 17/10 XuÊt vËt t­ phôc vô qu¶n lý Chi phÝ tr¶ tr­íc 142 C«ng cô dông cô 153 241 17/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT Côc PCCC Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 242 17/10 XuÊt vËt t­ phôc vô CT T¹p chÝ CS HN Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 206 16/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 NHB 17/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 TiÒn göi ng©n hµng 112 152 18/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT Côc PCCC Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 NHB 18/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËtliÖu 152,1331 9.240.000 TiÒn göi ng©n hµng 112 9.240.000 210 18/10 NhËp vµo kho c«ng ty Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 300 18/10 Thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 13.440.000 TiÒn mÆt 111 13.440.000 301 20/10 Thanh toµn tiÒn mua vËt t­ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 331 21.000.000 Vay ng¾n h¹n 311 21.000.000 889 20/10 §ång chÝ Hïng nhËp kho c«ng ty Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 13.440.000 TiÒn mÆt 111 13.440.000 172 23/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT T¹p chÝ CS Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 NHB 24/10 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 9.240.000 Vay ng¾n h¹n 311 9.240.000 161 25/10 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT tr­êng c«ng nh©n c¬ ®iÖn Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 C«ng cô dông cô 153 8 25/10 Ph©n bæ c«ng cô dông cô Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642 Chi phÝ tr¶ tr­íc 142 186 25/10 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty Nguyªn liÖu vËt liÖu 152,1331 TiÒn mÆt 111 187 27/10 XuÊt vËt t­ CT T¹p chÝ CS Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 116 27/10 §éi XD sè 3 hoµn t¹m øng nhËp xuÊt VT Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 T¹m øng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 141 170 28/10 XuÊt vËt t­ lµm nhµ t¹m Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 173 28/10 XuÊt vËt t­ CT Côc PCCC Hµ Néi Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 8c 29/10 KÕt chuyÓn chi phÝ khèi c¬ quan Chi phÝ SXKD dë dang 154 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 Nguyªn liÖu vËt liÖu 152 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng PhÇn thø ba NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liªu T¹i c«ng ty x©y dùng sè 34 vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty. I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng sè 34. Trong suèt qu¸ tr×nh tõ khi thµnh lËp c«ng ty x©y dùng sè 34 lu«n cã h­íng ph¸t triÓn tèt, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n khã kh¨n phøc t¹p vÒ nhiÒu mÆt nhÊt lµ tõ khi cã c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty x©y dùng sè 34 cã nh÷ng b­íc tiÕn râ rÖt vÒ nhiÒu mÆt: - S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy mét kh¸. - Lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. - Kh«ng ngõng t¨ng c­êng ®Çu t­ vèn vµo viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ tÝch cùc mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ngµy mét hoµn chØnh h¬n (vÝ dô nh­ c¸c lo¹i m¸y thi c«ng, m¸y mãc v¨n phßng…). - Hoµn chØnh tõng b­íc viÖc tæ chøc s¾p xÕp lùc l­îng s¶n xuÊt víi nh÷ng m« h×nh thùc sù cã hiÖu qña theo tõng giai ®o¹n. - §µo t¹o vµ lùa chän ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng mäi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh hiÖn t¹i. §Ó c«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh nh­ hiÖn nay ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt chÊt l­îng toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý. H¹ch to¸n kinh tÕ lµ bé phËn cÊu thµnh cña c«ng cô qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho nhµ n­íc trong qu¶n lý l·nh ®¹o, chØ ®¹o kinh doanh. Tõ ®ã thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ - KÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, thèng nhÊt phï hîp víi tÝnh to¸n kh¸ch quan vµ néi dung yªu cÇu cña mét c¬ chÕ qu¶n lý nhÊt ®Þnh. ViÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn vµo hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc bøc thiÕt ®èi víi c«ng ty x©y dùng sè 34 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh tù chñ th× ®iÒu nµy cµng trë nªn bøc thiÕt h¬n vµ cÇn thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c sau: - Thø nhÊt: KÕ to¸n vËt liÖu ph¶i n¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô do bé phËn chuyªn ngµnh. Trong h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ®¶m b¶o cïng mét lóc hai chøc n¨ng lµ ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc qóa tr×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ng ph¶i nhanh chãng kÞp thêi, cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c phôc vô cho qu¶n lý. - Thø hai: XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu mét c¸ch h÷u hiÖu kh¸ch quan vµ tiÕt kiÖm, kÕ to¸n ph¶i ghi chÐp h¹ch to¸n ®óng theo quy ®Þnh vµ vËn dông ®óng nguyªn lý vµo ®¬n vÞ m×nh. - Thø ba: KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh chung trong h¹ch to¸n, nh÷ng qui ®Þnh vÒ ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ cña doanh nghiÖp ®Ó hoµn thiÖn c¸c s¬ ®å h¹ch to¸n, ghi chÐp kÕ to¸n. - Thø t­: B¶o ®¶m nguyªn t¾c phôc vô yªu cÇu cña h¹ch to¸n vËt liÖu theo thÓ chÕ vµ luËt lÖ míi vÒ kÕ to¸n mµ nhµ n­íc ban hµnh. 1. ¦u ®iÓm: Cïng víi sù quan t©m vµ gióp ®ì th­êng xuyªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng - Bé x©y dùng Hµ Néi, trong n¨m 1998 c«ng ty x©y dùng sè 34 ®· ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng b¶o ®¶m chÊt l­îng tiÕn ®é thi c«ng vµ gi¸ thµnh, nªn uy tÝn trong thÞ tr­êng x©y dùng vµ kh¸ch hµng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh. Mçi n¨m mét lín m¹nh n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty hiÖn nay lªn tíi 68.000.000.000 VN§. Sang n¨m 2000 c«ng ty lu«n phÊn ®Êu ®¹t møc 70.500.000.000 VN§. Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh hîp lý, khoa häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc bè trÝ hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ, râ rµng c«ng ty ®· cã ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ, cã tr×nh ®é n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ trung thùc… ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· sím ¸p dông thö nghiÖm chÕ ®é kÕ to¸n míi vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n míi cã ­u ®iÓm lµ hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi gon nhÑ, viÖc ghi chÐp ®¬n gi¶n. Bé m¸y kÕ to¸n ®· biÕt vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶ chÕ ®é kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc nhËt ký chung nh»m n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kÕ to¸n trong t×nh h×nh hiÖn nay. VÒ c¬ b¶n hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc lËp ®Èy ®ñ theo qui ®Þnh víi ­u ®iÓm lµ sæ s¸ch ®­îc lËp ®Çy ®ñ vµ in vµo cuèi th¸ng, nÕu trong th¸ng ph¸t hiÖn ra sai sãt th× vÉn cã thÓ söa ch÷a dÔ dµng. Ngoµi ra viÖc c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n ®Òu ®­îc ghi th­êng xuyªn thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp. - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kÕ to¸n c«ng ty ®· tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, trong tõng th¸ng, tõng quÝ râ rµng. Mét n¨m c«ng ty h¹ch to¸n vµo 4 quÝ, mét quý 3 th¸ng ®­îc h¹ch to¸n mét c¸ch ®¬n gi¶n, phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - VÒ tæ chøc kho b¶o qu¶n: Nh»m ®¶m b¶o kh«ng bÞ hao hôt, c«ng ty x©y dùng sè 34 hiÖn cã 2 kho b¶o qu¶n vËt liÖu v× theo mçi c«ng tr×nh lµ mét kho. Nh­ vËy ®· gióp cho kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gióp cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n, sö dông dÔ dµng h¬n. - VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung: SÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng còng nh­ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, h×nh thøc nµy cßn thuËn tiÖn trong viÖc ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ viÖc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin. - ViÖc ®¸nh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp, xuÊt kho cã t¸c dông: Th«ng qua gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu biÕt ®­îc chi phÝ thùc tÕ NVL trong s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vËt liÖu, CCDC trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ ®Çu vµo, biÕt ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, CCDC. Th«ng qua ®ã biÕt ®­îc hao phÝ lao ®éng qu¸ khø trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. 2. H¹n chÕ: ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng t¹i c«ng ty x©y dùng sè 34 cßn cã mét sè h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc: - ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ lµ rÊt cÇn thiÕt, nh­ng do yªu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay, mçi c«ng tr×nh ®­îc c«ng ty x©y dùng lµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng nhanh, h¹ gi¸ thµnh, tõng c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cã gi¸ trÞ lín, nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lóc ®ã mét kÕ to¸n vµ mét thñ kho kiªm thñ quü lµ sè Ýt. Cã thÓ trong cïng thêi gian mét ®éi, xÝ nghiÖp thi c«ng tõ 1 ®Õn 2 c«ng tr×nh, ®Þa bµn n»m ë kh¸c nhau. Do vËy viÖc bè trÝ gän nhÑ nµy lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC ë c¸c ®éi, xÝ nghiÖp thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lµ thiÕu chÝnh x¸c, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÈu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu, CCDC nãi riªng, vÊn ®Ò nµy phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ gi¸m ®èc cÇn sím quan t©m gi¶i quyÕt sao cho hµi hoµ ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. - ViÖc ph©n lo¹i NVL, CCDC ë c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh. HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn sè l­îng vËt liÖu, CCDC h¹ch to¸n ®­îc ký hiÖu bëi tõng m· vËt t­ kh¸c nhau vµ c«ng ty ch­a lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, CCDC. - Bªn c¹nh ­u ®iÓm c«ng ty ¸p dông viÖc ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung, nã cßn cã nh­îc ®iÓm: ViÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi nÕu sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña c¸n bé kÕ to¸n kh«ng hîp lý. Cho nªn mçi mét nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh ®Ó lóc cÇn lËp b¸o c¸o th× sÏ thuËn lîi h¬n. T­¬ng tù ®èi víi h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung cã nh­îc ®iÓm rÊt lín: §Þa bµn ho¹t ®éng c«ng ty b©y giê ho¹t ®éng r¶i r¸c, viÖc trang bÞ ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ghi chÐp xö lý th«ng tin ch­a nhiÒu, khi ®ã viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr­ëng vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®­îc kÞp thêi, s¸t sao, bÞ h¹n chÕ nhiÒu. - MÆc dï cã nhiÒu ­u ®iÓm song hÖ thèng cña c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn cã ®iÓm cÇn xem xÐt. VÒ mÉu sæ c¸i c«ng ty ®ang sö dông ®Ó h¹ch to¸n hiÖn nay còng cã mét sè söa ®æi so víi qui ®Þnh lµ cét sè d­ chØ cã mét cét. ViÖc tÝnh sè d­ cña tµi kho¶n theo c¸ch tÝnh luü kÕ. Sè d­ = sè d­ ®Çu kú (sè d­ nghiÖp vô tr­íc) + cét nî - cét cã. Nh­ vËy míi chØ cã ph¶n ¸nh sè d­ cña TK t¹i thêi ®iÓm ®· ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ chø kh«ng ph¶i lµ sè d­ cña TK ®Õn ngµy ghi sæ. NÕu nh×n vµo sæ c¸i ë 1 dßng th× cét ngµy ghi sæ vµ cét sè d­ th­êng kh«ng khíp ®óng vÒ thêi gian nã chØ ®óng víi chøng tõ cuèi cïng cña ngµy ghi sæ. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 34: Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc häc kÕt hîp v¬Ý thùc tÕ, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ söa ®æi c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liªô ë c«ng ty x©y dùng sè 34. - ý kiÕn thø nhÊt: ViÖc qu¶n lý vËt t­ hiÖn nay ë c«ng ty x©y dùng sè 34 lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhËp xuÊt vËt liÖu, tuy nhiªn qua thùc tÕ ë c¸c ®éi, ta nhËn thÊy qu¶n lý cßn mét vµi thiÕu sãt, g©y l·ng phÝ vËt t­ nhÊt lµ c¸c lo¹i vËt t­ mua ®­îc chuyÓn th¾ng tíi ch©n c«ng tr×nh nh­: c¸t, sái, v«i ®¸… ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt dông sö dông. Chç ®Ó vËt liÖu th­êng xuyªn chuyÓn ®æi, viÖc giao nhËn c¸c lo¹i vËt t­ nµy th­êng kh«ng ®­îc c©n ®ong ®o ®Õm kü l­ìng, nªn dÉn ®Õn thÊt tho¸t mét l­îng vËt t­ t­¬ng ®èi lín. V× vËy ë c«ng tr­êng cÇn chuÈn bÞ ®ñ nhµ kho ®Ó chøa vËt liÖu, chuÈn bÞ chç ®Ó vËt t­ dÔ b¶o vÖ thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng, x©y dùng c«ng tr×nh vµ viÖc ®ong ®Õm còng ph¶i tiÕn hµnh chÆt chÏ h¬n lµm gi¶m bít viÖc thÊt tho¸t mét c¸ch v« ý kh«ng ai chÞu tr¸ch nhiÖm. Trong c«ng t¸c thu mua vËt liÖu, c¸c ®éi ký hîp ®ång mua t¹i ch©n c«ng tr×nh, ®©y còng lµ mét mÆt tèt gi¶m bít l­îng c«ng viÖc cña c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÕp liÖu, tuy nhiªn vÒ gi¸ c¶ cã thÓ kh«ng thèng nhÊt, cÇn ph¶i ®­îc tham kh¶o kü, cè g¾ng khai th¸c c¸c nguån cung cÊp cã gi¸ hîp lý, chÊt l­îng, khèi l­îng ®¶m b¶o vµ chän c¸c nhµ cung cÊp cã kh¶ n¨ng dåi dµo, cung cÊp vËt t­, vËt liÖu cho ®éi, xÝ nghiÖp víi thêi h¹n thanh to¸n sau. §¶m b¶o cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu vËt t­. §ång thêi víi c¸c c«ng t¸c trªn, phßng kÕ to¸n c«ng ty t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t tíi tõng c«ng tr×nh vÒ viÖc dù to¸n thi c«ng, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kiÓm tra sæ s¸ch, kiÓm tra c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n NVL, CCDC tr¸nh tr­êng hîp vËt t­ nhËp kho l¹i kh«ng ®ñ chøng tõ gèc. - ý kiÕn thø hai: §èi víi vËt liÖu nhËp kho, hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp ®Òu do c«ng ty tù vËn chuyÓn. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, CCDC nhËp kho ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ ghi trªn phiÕu nhËp kho ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho ®­îc kÕ to¸n ghi sæ theo gi¸ ghi trªn phiÕu nhËp kho do phßng kinh tÕ, kÕ ho¹ch, kü thuËt, vËt t­ viÕt. Sè tiÒn ghi trªn phiÕu nhËp kho ®óng b»ng sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n vµ ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp (ghi nî TK 152) theo gi¸ ho¸ ®¬n kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc chi phÝ thu mua vËt liÖu vµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. §iÒu nµy kh«ng ®óng víi qui ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh gi¸ vèn thùc tÕ NVL nhËp kho trªn TK 152. - ý kiÕn thø ba: C«ng t¸c lËp chøng tõ ban ®Çu Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, cña s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n nªn c«ng ty tæ chøc hai kho ë c«ng ty vµ c¸c kho ®­îc bè trÝ t¹i tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khi ®ã c«ng ty l¹i tæ chøc thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lín nhá kh¸c nhau, t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ nhu cÇu sö dông vËt t­ t¹i c¸c c«ng tr×nh ®ã lµ th­êng xuyªn. Do ®ã viÖc theo dâi vËt t­ xuÊt dïng hµng ngµy theo tõng phiÕu xuÊt vËt t­ ë tõng kho c«ng tr×nh lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty lµ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. ChÝnh v× lÏ ®ã, phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· kh«ng qu¶n lý c¸c phiÕu xuÊt kho ë c¸c c«ng tr×nh, mµ dµnh cho ®éi c«ng tr×nh ®ã qu¶n lý. kÕt luËn §Ó kÕ to¸n ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong qu¶n lý kinh tÕ th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ, toµn diÖn tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty ë mäi kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vµ hîp lý phôc vô cho viÖc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th× viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC cña c«ng ty lµ mét tÊt yÕu. NhÊt lµ trong viÖc chuyÓn ®æi m«i tr­êng kinh tÕ, viÖc tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ®ßi hái cßn ph¶i nhanh chãng kiÖn toµn ®Ó cung cÊp kÞp thêi ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc dù tr÷ ng¨n ngõa hiÖn t­îng h­ hôt, mÊt m¸t l·ng phÝ vËt liÖu. Trªn gãc ®é ng­êi c¸n bé kÕ to¸n em cho r»ng cÇn ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn. MÆc dï cã thÓ vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ng ph¶i ®¶m b¶o phï hîp vÒ néi dung vµ môc ®Ých cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Do thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng dµi, tr×nh ®é lý luËn vµ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o khoa KÕ to¸n - tr­êng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn BÝch Nga vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty x©y dùng sè 34 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin chóc c«ng ty x©y dùng sè 34 thµnh c«ng rùc rì trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn thø I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 3 I/ Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp x©y l¾p 3 1. VÞ trÝ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®èi víi qu¸ tr×nh x©y l¾p 3 2. §Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp x©y l¾p 4 3. NhiÖm vô kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 5 II/ Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô 6 1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô 6 2. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p 8 III/ KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô, dông cô 11 1. Chøng tõ sö dông 11 2. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 12 IV/ KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô 17 A. KÕ to¸n tæng hîp VL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 18 A1. KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp t¨ng vËt liÖu CCDC 18 1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 18 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu 19 A2. KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp gi¶m vËt liÖu, CCDC 23 1. KÕ to¸n tæng hîp gi¶m vËt liÖu 23 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp xuÊt CCDC 25 B. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, CCDC theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 28 V. Sæ kÕ to¸n sö dông cho kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, CCDC ë doanh nghiÖp x©y l¾p 29 PhÇn thø II: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC ë C«ng ty x©y dùng sè 34 31 I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung ë c«ng ty x©y dùng sè 34 31 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè 34 31 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng sè 34 33 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty x©y dùng sè 34 34 4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 34 35 II/ T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu - CCDC ë c«ng ty x©y dùng sè 34 40 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu CCDC ë c«ng ty x©y dùng sè 34 40 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC ë c«ng ty x©y dùng sè 34 41 3. Tr×nh tù nhËp - xuÊt kho vËt liÖu 54 4. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, CCDC t¹i c«ng ty x©y dùng sè 34 55 5. §¸nh gi¸ vËt liÖu 58 A. §èi víi nguyªn vËt liÖu 59 B. §èi víi c«ng cô dông cô 59 6. Tµi kho¶n sö dông cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng sè 34 60 7. KÕ to¸n tæng hîp nhËp - xuÊt vËt liÖu c«ng cô dông cô 61 Ch­¬ng thø III: NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng sè 34 vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty 81 I/ NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng sè 34 81 1. ¦u ®iÓm 82 2. H¹n chÕ 84 II/ Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 34 85 KÕt luËn 87

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Xây dựng số 34.DOC
Luận văn liên quan