Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội

MỤC LỤC Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu .5 1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dưng .5 1.3 Phân loại nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp .5 1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu .5 1.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu .7 1.4 Nguyên tắc đánh giá và phương pháp tính giá nguyên vật liệu .7 1.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu .7 1.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu .8 1.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu. .12 1.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. .12 1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .16 1.5.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX ) .15 1.5.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK .20 1.6 Hình thức sổ kế toán. .23 1.6.1 Sổ kế toán chi tiết .23 1.6.2 Sổ kế toán tổng hợp .23 1.7 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .24 Chương 2: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 HN 2.1 Tình hình và đặc điểm chung của công ty .26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .26 2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất thi công công trình của xí nghiệp. .27 2.1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán. .30 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty. .32 2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .33 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty .33 2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty .38 2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu công ty. .40 2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty .38 2.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng. .38 2.2.4.2. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu. .38 2.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 2.2.5.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty. .46 2.2.5.1 Tài khoản kế toán sử dụng .51 2.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu .51 2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. .56 2.2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. .61 Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN 3.1 Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty .65 3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .67

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùc tÕ nhËp kho = 2.520.000+1.250.000+78.000 = 3.848.000® + §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho do di chuyÓn néi bé th× trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho sÏ b»ng gi¸ trÞ ghi trªn phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. + §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt th× trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho sÏ b»ng chÝnh trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dông. VÝ dô: Ngµy 12/11/2004 xuÊt kho xi m¨ng Hoµng Th¹ch cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long víi sè l­îng: 20. §¬n gi¸ 690.909(do m¸y tù ®­a ra ). TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ xuÊt kho(m¸y tù tÝnh ) = 22.636.360 2.2.4. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. 2.2.4.1. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. HiÖn nay theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh chøng tõ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®­îc sö dông dïng trong c«ng ty nh­ sau: - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 01 - VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT) - PhiÕu nhËp kho xuÊt th¼ng (®èi víi vËt t­ nhá lÎ) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. …. 2.2.4.2. Thñ tôc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu. * Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo dù to¸n tiÕn ®é c«ng thi c«ng c«ng tr×nh, ®¬n vÞ ®­îc giao thi c«ng lËp nhu cÇu sö dông vËt t­, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch, vËt t­, gi¸m ®èc giao nhiÖm vô cho phßng kinh doanh tæng hîp ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, sau ®ã viÕt phiÕu yªu cÇu cung cÊp vËt t­ cho c«ng tr×nh. Phßng kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña nhµ cung cÊp, ®èi chiÕu sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cña hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt gi÷a gi¸m ®èc c«ng ty víi ®¬n vÞ cung cÊp. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp 02 liªn: - Thñ kho gi÷ 01 liªn ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi ngµy giao cho kÕ to¸n vËt t­. - Liªn cßn l¹i giao cho nh©n viÖn tiÕp liÖu kÌm theo ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¬n vÞ b¸n hµng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n tam øng hoÆc lµm c¬ së thanh to¸n cho nhµ cung cÊp. VÝ dô: Ngµy 25/11/2004 c«ng ty mua vËt t­ cña c«ng ty TNHH S¬n Hoµng nhËn ®­îc c¸c chøng tõ sau: BiÓu 2.2.4.2.1 Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01- GTKT-3LL Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng EE/2004B Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 Sè: 0011421 §¬n vÞ kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH S¬n Hoµng §Þa chØ: Mao Khª - §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh §iÖn tho¹i: MS: 0800243989001 Hä tªn ng­êi mua hµng: Anh TuÊn §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 9 HN §Þa chØ: 560 §­êng NguyÔn v¨n cõ - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS:0101426757 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch TÊn 5 690.909 3.454.545 Céng tiÒn hµng 3.454.545 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 345.454,5 Céng tiÒn thanh to¸n 3.799.999,5 B»ng ch÷: ba tiÖu b¶y tr¨m chÝn chÝn ngh×n chÝn tr¨m chÝn chÝn phÈy n¨m ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu 2.2.4.2.2 C«ng ty x©y dùng sè 9 hn phiÕu nhËp kho MÉu 01- VT Sè: KTNK 045 Ngµy 20/11/2004 Hä tªn ng­êi giao hµng: §ç V¨n Dòng Theo ho¸ ®¬n sè 0011421 ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 cña c«ng ty TNHH S¬n Hoµng NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 01 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch TÊn 05 05 690.909 3.454.545 VAT 10% 345.454,5 Céng 3.799.999,5 B»ng ch÷: ba tiÖu b¶y tr¨m chÝn chÝn ngh×n chÝn tr¨m chÝn chÝn phÈy n¨m ®ång. Phô tr¸ch Ng­êi giao Thñ kho KÕ to¸n Thñ tr­ëng hµng tr­ëng BiÓu 2.2.4.2.3 Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01- GTKT-3LL Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng EE/2004B Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 Sè: 0011421 §¬n vÞ kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH S¬n Hoµng §Þa chØ: Mao Khª - §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh §iÖn tho¹i: MS: 0800243989001 Hä tªn ng­êi mua hµng: Anh TuÊn §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 9 HN §Þa chØ: 560 NguyÔn V¨n Cõ - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS:0101426757 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Phô gia bª t«ng LÝt 20 40.000 800.000 Céng tiÒn hµng 800.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 80.000 Céng tiÒn thanh to¸n 880.000 B»ng ch÷: T¸m tr¨m t¸m m­¬I ngµn ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn c«ng ty, ban kinh tÕ – kü thuËt vËt t­ c¬ giíi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó lËp phiÕu nhËp kho. BiÓu 2.2.4.2.4 C«ng ty x©y dùng sè 9 hn phiÕu nhËp kho MÉu 01- VT Theo Q§ 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 20/11/2004 Hä tªn ng­êi giao hµng: §ç V¨n Dòng Theo ho¸ ®¬n sè 0011421 ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 cña c«ng ty TNHH S¬n Hoµng NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 01 Phô gia bª t«ng LÝt 20 20 40.000 800.000 VAT 10% 80.000 Céng 880.000 B»ng ch÷: T¸m tr¨m t¸m m­¬I ngµn ®ång. Phô tr¸ch Ng­êi giao Thñ kho KÕ to¸n Thñ tr­ëng hµng tr­ëng BiÓu 2.2.4.2.5 Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01- GTKT-3LL Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng EE/2004B Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 Sè: 0011421 §¬n vÞ kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH S¬n Hoµng §Þa chØ: Mao Khª - §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh §iÖn tho¹i: MS: 0800243989001 Hä tªn ng­êi mua hµng: Anh TuÊn §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 9 HN §Þa chØ: 560 NguyÔn V¨n Cõ - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS:0101426757 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 G¹ch ®Æc Viªn 45.000 600 27.000.000 Céng tiÒn hµng 27.000.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 2.700.000 Céng tiÒn thanh to¸n 29.700.000 B»ng ch÷: Hai m­¬I chÝn triÖu b¶y tr¨m ngh×n ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn c«ng ty, ban kinh tÕ – kü thuËt vËt t­ c¬ giíi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó lËp phiÕu nhËp kho. BiÓu 2.2.4.2.6 c«ng ty x©y dùng sè 9 hn phiÕu nhËp kho MÉu 01- VT Sè: KTNK 047 Ngµy 20/11/2004 Hä tªn ng­êi giao hµng: §ç V¨n Dòng Theo ho¸ ®¬n sè 0011421 ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004 cña c«ng ty TNHH S¬n Hoµng NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 01 G¹ch ®Æc Viªn 45.000 45.000 6 00 27.000.000 VAT 10% 2.700.000 Céng 29.700.000 B»ng ch÷: Hai m­¬I chÝn triÖu b¶y tr¨m ngh×n ®ång. Phô tr¸ch Ng­êi giao Thñ kho KÕ to¸n Thñ tr­ëng hµng tr­ëng ë c«ng ty x©y dùng sè 9 HN, nguyªn vËt liÖu nhËp chñ yÕu do mua ngoµi nh­ng trong mét sè tr­êng hîp cã nguyªn vËt liÖu nhËp do xuÊt dïng kh«ng hÕt hoÆc nhËp nguyªn vËt liÖu do di chuyÓn néi bé. + Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho còng ®­îc tiÕn hµnh nh­ trªn nh­ng 01 liªn phiÕu nhËp ®­îc chuyÓn tíi do kÕ to¸n vËt liÖu ®Ó lµm chøng tõ ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. + Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu do di chuyÓn néi bé: C¨n cø vµo lÖnh di chuyÓn cña gi¸m ®èc c«ng ty, phßng kinh doanh tæng hîp lËp 02 liªn phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé tr×nh lªn gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt sau ®ã giao c¶ 02 liªn cho ng­êi lµm nhiÖm vô di chuyÓn vËt liÖu mang ®Õn thñ kho xuÊt. Thñ kho xuÊt ghi sæ thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt kho ký 02 liªn phiÕu xuÊt, thñ kho gi÷ l¹i 01 liªn ghi vµo thÎ kho. Sau khi ghi vµo thÎ kho, c¶ hai liªn phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®iÒu chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t­ ®Ó kiÓm tra vµ h¹ch to¸n t¨ng kho nhËp, gi¶m kho xuÊt. VÝ dô: Ngµy 12/11/2004 c¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng sè 1872 cña gi¸m ®èc c«ng ty xuÊt nguyªn vËt liÖu t¹i kho c«ng tr×nh nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long sang kho anh NguyÔn H¶i Nam, c¨n cø vµo lÖnh nµy phßng kinh doanh tæng hîp lËp phiÐu xóÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. BiÓu 2.2.4.2.7 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé MÉu 03 – VT Sè: PX0853 C¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng sè 1872 ngµy 12/11/2004 cña gi¸m ®èc c«ng ty Tõ kho:Kho KTX SV §Õn kho:Kho CT bé ngo¹i giao SH tµi kho¶n SH vËt t­ DiÔn gi¶I §VT Sè l­îng Thµnh tiÒn 152 1520101 Xi m¨ng Bót S¬n TÊn 54 35.736.932 …. ….. ….. ….. ….. ….. Céng 45.361.138 XuÊt ngµy 12/11/2004 NhËp ngµy 12/11/2004 Ng­êi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Thñ kho nhËp Ng­êi vËn chuyÓn * Thñ tôc xuÊt nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t­ cña tõng c«ng tr×nh, phßng kinh doanh tæng hîp cã nhiÖm vô cung cÊp vËt t­ cho c¸c ®éi theo ®óng yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng. C¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh, chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh sÏ yªu cÇu c¸c vËt t­ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng, Thñ kho sÏ c¨n cø vµo phiÕu yªu cÇu cña chØ huy tr­ëng c«ng tr­êng ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho. PhiÕu xuÊt vËt t­ cã thÓ lËp riªng cho tõng thø vËt t­ hoÆc chung cho nhiÒu vËt t­ cïng lo¹i nh­ng ph¶i cïng kho vµ sö dông cho mét c«ng tr×nh. PhiÕu xuÊt kho do kÕ to¸n lËp ®­îc lËp lµm 02 liªn: - Thñ kho gi÷ mét liªn ®Ó vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t­ - Ng­êi sö dông gi÷ mét liªn. BiÓu 2.2.4.2.8 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN phiÕu xuÊt kho Sè:PX0915 Ngµy 30/11/2004 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: §inh V¨n H¶i Lý do xuÊt: C«ng tr×nh nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch s¶n phÈm MS §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo C«ng ty Thùc N-X 1 Xim¨ng Hoµng Th¹ch TÊn 4 4 690.800 2.763.200 Céng 2.763.200 Tæng tiÒn ghi b»ng ch÷: hai triÖu b¶y tr¨m s¸u ba ngh×n hai tr¨m ®ång. Thñ tr­ëng KÕ to¸n Phô tr¸ch Ng­êi nhËn Thñ kho ®¬n vÞ tr­ëng cung tiªu +§èi víi nh÷ng vËt t­ nhá lÎ dùa vµo Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n lÎ th× c«ng ty sö dông phiÕu nhËp kho xuÊt th¼ng (do kÕ to¸n lËp), kh«ng sö dông phiÕu xuÊt kho, kh«ng sö dông thÎ kho. VÝ dô: Ngµy 511/2004 c«ng ty mua vËt t­ nhá lÎ cña c«ng ty t­ nh©n Hîp Thµnh. Khi vËt t­ vÒ ®Õn c«ng ty, bé phËn cung øng vËt t­ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n lÎ kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho xuÊt th¼ng. BiÓu 2.2.4.2.9 C«ng ty t­ nh©n hãa ®¬n b¸n lÎ MÉu sè 01/BLQ§ Hîp Thµnh Sè: 36 liªn bé TCTK-TN Hä tªn ng­êi mua hµng: T¹ §øc TiÕn §Þa chØ c¬ quan:560 NguyÔn v¨n cõ – Hµ Néi Sè TT Tªn hµng vµ quy c¸ch phÈm chÊt §.vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn 1 Bãng ®iÖn C¸i 14 7.000 98.000 2 §inh b¶y Kg 5 10.000 50.000 Céng: 148.000 Céng thµnh tiÒn (B»ng ch÷): Mét tr¨m bèn t¸m ngh×n ch½n. Ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2004 Ng­êi mua hµng Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n BiÓu 2.2.4.2.10 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN phiÕu nhËp kho xuÊt th¼ng MS 06/PNK Ngµy 5 th¸ng11 n¨m 2004 CT nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long Ng­êi giao nhËn: T¹ §øc TiÕn Theo ho¸ ®¬n H§BL Ngµy 5/11/2004 Cña c«ng ty t­ nh©n Hîp Thµnh NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long, xuÊt cho C«ng tr×nh nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long, h¹ng môc nhµ hµnh chÝnh. STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­( SP, HH) MS §VT Sè l­¬ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc N-X 1 Bãng ®iÖn B0051 C¸i 14 14 7.000 98.000 2 §inh b¶y §0012 Kg 5 5 10.000 50.000 Céng 148.000 Tæng sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m bèn t¸m ngh×n ch½n. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ng­êi giao Ng­êi nhËn - Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ngoµi viÖc xuÊt cho c«ng tr×nh lµ chñ yÕu, trong mét sè tr­êng hîp c«ng ty cßn xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông néi bé vµ xuÊt do di chuyÓn néi bé. +Tr­êng hîp xuÊt do sö dông néi bé: VËt t­ sö dông néi bé ë C«ng ty lµ viÖc ®¬n vÞ thùc hiÖn chuyÓn vËt t­ tõ c«ng tr­êng nµy xuÊt sang c«ng tr­êng kh¸c. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ c¸c c«ng tr­êng th­êng c¸c xa nhau cho nªn t¹i mçi c«ng tr­êng ®Òu cã kho vËt t­ riªng biÖt v× thÕ c«ng tr­êng nµy cÇn sö dông vËt t­ mµ c«ng tr­êng kh¸c cã th× sÏ cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn vËt t­ do phßng kinh doanh tæng hîp lËp vµ tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt. Sau khi gi¸m ®èc duyÖt thñ kho sÏ c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn thñ tôc nhËp xuÊt kho theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ. VÝ dô: Ngµy 15/11/2004 cã giÊy yªu cÇu vËt t­ cña chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh, thñ kho c¨n cø vµo ®ã ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho( chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh ®­îc gi¸m ®èc C«ng ty giao nhiÖm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng tr­êng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ) BiÓu 2.2.4.2.11 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN phiÕu xuÊt kho MÉu 02- VT Ngµy15/11/2004 Sè: 09572 Sè:PX0902 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Mai ThÞ HuyÒn Lý do xuÊt: Phôc vô C«ng ty XuÊt t¹i kho: Kho KTX SV STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, s¶n phÈm M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc xuÊt 1 §Ìn huúnh quang cã chop ChiÕc 20 20 20.000 400.000 ….. … … … ….. Céng 1.250.300 Tæng sè tiÒn( B»ng ch÷ ): mét triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ba tr¨m ®ång. Thñ tr­ëng KÕ to¸n Phô tr¸ch Ng­êi nhËn Thñ kho ®¬n vÞ tr­ëng cung tiªu + Tr­êng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu do di chuyÓn néi bé: §· nªu ë môc nhËp nguyªn vËt liÖu do di chuyÓn néi bé. 2.2.4.3. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ngty x©y dùng sè 9 HN C«ng tyx©y dùng sè 9 HN lµ mét c«ng ty vÒ thi c«ng x©y dùng. V× vËy nguyªn vËt liÖu sö dông trong c«ng ty ®a d¹ng vµ phong phó, c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt ®Òu diÔn ra th­êng xuyªn hµng ngµy v× thÕ nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ v« cïng quan träng. C«ng ty ®· tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc diÔn ra ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n. - ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, tån kho cña tõng thø, lo¹i vËt liÖu. ThÎ kho do kÕ to¸n lËp, mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc ghi trªn mét thÎ kho. Hµng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ kÕ to¸n nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ, ®èi chiÕu sè liÖu vµ ghi vµo sè thùc nhËp, xuÊt, vµ thÎ kho. Cuèi ngµy thñ kho c¨n cø vµo sè nhËp, sè tån kho ®Ó ghi vµo cét sè tån cña thÎ kho. VÝ dô BiÓu 2.2.4.3.1 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN ThÎ kho(trÝch) C«ng tr×nh : Nhµ m¸y Ngµy lËp thÎ 30/11/2004 xi m¨ng H¹ Long Lo¹i vËt t­: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch §VT: TÊn STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký, x¸c nhËp SH NT NhËp XuÊt Tån Tån 0 KTNK045 25/11 NhËp xi m¨ng cña c«ng ty TNHH S¬n Hoµng 5 5 KTNK050 26/11 NhËp xi m¨ng cña c«ng ty THHH Ngäc Dung 10 15 PX0915 30/11 XuÊt sö dông 4 11 PX0916 30/11 XuÊt sö dông 8 3 Céng 15 12 3 ë phßng kÕ to¸n theo quy ®Þnh th× tõ 5 ®Õn 10 ngµy thñ kho ph¶i gi÷ c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho do thñ kho göi lªn, sau khi kiÓm tra l¹i tÝnh hîp lý, hîp ph¸p hoµn chØnh chøng tõ, kÕ to¸n trùc tiÕp nhËp chøng tõ kÕ to¸n BiÓu 2.2.4.3.2 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN b¶ng kª nhËp vËt t­ theo nguån Th¸ng 11 n¨m 2004 ( TrÝch ) STT SH DiÔn gi¶i Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn MN 01 2805 D©y ®iÖn PX0841 -1/11 NhËp kho 2.100 1.909,1 4.009.100 PX0845- 7/11 NhËp kho 1.500 1.900 2.850.000 …. 02 0101 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch NhËp kho xi m¨ng KTNK 045-20/11 NhËp kho xi m¨ng 5 690.909 3.454.545 …. 03 0105 Phô gia bª t«ng KTNK 046 20/11 Phô gia bª t«ng 20 40.000 800.000 ….. 04 2204 G¹ch ®Æc KTNK 047-20/11 NhËp kho 45.000 600 27.000. …. 05 20009 Bét ®¸ XKDN0387- 13/11 NhËp kho 1500 400 600.000 ….. 2308 ThÐp 16 06 KTNK021-17/11 NhËp kho 756 5.000 3.780.000 KTNK061-28/11 NhËp kho 413 5.000 2.065.000 …. BiÓu 2.2.4.3.3 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN b¶ng kª xuÊt vËt t­ theo nguån Th¸ng 11 n¨m 2004 (TrÝch) STT SH DiÔn gi¶i Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn MN 15 0007 G¹ch èp l¸t XKHL1-05/11 XuÊt kho 500 65.000 32.500.000 16 2204 C¸t ®en KXM12/1-18/11 XuÊt kho 123m3 123 61.904 7.614.192 17 20009 Bét §¸ XKBH12/1-9/11 XuÊt kho 1.500 400 600.000 18 0104 Xi m¨ng tr¾ng XKBH12/1-10/11 XuÊt kho 2.500 2.500 6.250.000 19 0101 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch K/QTHL 26/11 XuÊt kho 1,5 690.810 1.036.215 PX0915 – 30/11 XuÊt kho 4 690.800 2.763.200 … … 20 1208 ThÐp 16 PXT0114 – 19/11 XuÊt kho 556 5.050 2.807.800 PXT0114 – 28/11 XuÊt kho 845 5.150 4.351.750 … … 21 1708 G¹ch A1 PXG094 – 8/11 XuÊt kho 50.100 527 26.350.000 PXG0105 – 23/11 XuÊt kho 15.600 520 8.112.000 … … 22 1705 G¹ch ®Æc PXG078 – 11/11 XuÊt kho 7.150 500 3.575.000 PXG0110 – 25/11 XuÊt kho 5.400 510 2.754.000 … … C«ng ty x©y dùng sè 9 HN sæ chi tiÕt vËt t­, hµng ho¸ VP c«ng ty – 2004 Th¸ng 11/2004 Kho: KTX sinh viªn TK: 1520102 – Xi m¨ng Bót S¬n §VT: TÊn Tån §K: 0 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT L TiÒn L TiÒn L TiÒn Tån 0 0 KKTX0 9/11 NhËp 311,3311 669.454 69 46.192.326 69 46.192.326 KKTX1 10/11 NhËp 311,3311 640.909 20 12.818.180 89 59.010.506 KKTX3 27/11 XuÊt 621 67,7 44.956.988 21,3 14.053.518 KKTX4 30/11 XuÊt 621 15 9.896.844 6.3 4.156.674 Céng 89 82,7 6.3 4.156.674 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN B¶ng kª luü kÕ nhËp – xuÊt – tån Th¸ng 11/2004 DiÔn gi¶i §VtÝnh MS Tån ®Çu kú NhËp XuÊt Tån cuèi kú L TiÒn L TiÒn L TiÒn L TiÒn 152 – NVL 134.008.375 2.105.422.020 2.020.080.798 219.349.597 Xi m¨ng 01 33.886.360 33.886.360 -Xi m¨ng Nghi S¬n TÊn 0105 2 1.400.000 2 1.400.000 -Xi m¨ng Hoang Th¹ch TÊn 0101 47 32.486.360 47 32.486.360 1 – ThÐp c¸c lo¹i 12 6.560.000 6.560.000 - ThÐp  16 Kg 1208 1212 6.560.000 1212 6.560.000 …….. …….. …….. G¹ch 11 121.350.000 121.350.000 60.250.000 G¹ch ®Æc Viªn 2204 45.000 27.000.000 45.000 27.000.000 G¹ch l¸t nÒn M2 0007 800 52.000.000 500 32.500.000 300 19.500.000 …….. …….. …….. DÇu c¸c lo¹i 15 14.629.092 45.417.120 38.590.109 11.456.103 Dçu Diezen LÝt 1501 575 2.550.700 8.020 35.576.720 8.220 36.463.920 375 1.663.500 Dçu HD50 LÝt 1503 (22) (263.981) 61 752.000 35 437.965 4 50.054 Dçu thuû lùc C46 LÝt 1506 156 1.840.800 209 2.800.600 119 1.513.224 246 3.128.176 ........ …….. ........ Ng­êi lËp biÓu Ngµy 30/11/2004 KÕ to¸n tr­ëng 2.2.5.Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. 2.2.5.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh vµ theo dâi tæng hîp nhËp – xuÊt – tån v× vËy kÕ to¸n ®· më c¸c tµi kho¶n ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu. TK 152 Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. TK331 Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh theo dâi sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi cung cÊp, sè ®· tr¶ vµ cßn ph¶i tr¶. TK 154 Tµi kho¶n nµy dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan nh­: TK 133, TK111, TK112, TK338, TK141, TK621,…. *Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ c¸i TK152 - Sæ NKC - Sæ c¸i TK 331 … 2.2.5.2. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu. C«ng ty víi ®Æc ®iÓm lµ thi c«ng x©y dùng do ®ã nguyªn vËt liÖu nhËp kho phÇn lín lµ nhËp tõ nguån mua ngoµi nªn viÖc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu diÔn ra th­êng xuyªn vµ víi viÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong c«ng viÖc kÕ to¸n nªn c«ng ty kÕ to¸n tæng hîp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. * KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu tõ nguån mua ngoµi: Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc mua b¸n vËt t­ diÔn ra rÊt nhanh gän. Khi nhËn ®­îc c«ng tr×nh phßng kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty tiÕn hµnh lËp dù trï vËt c«ng tr×nh ®ã vµ ph¶i dù tr÷ sao cho vËt liÖu sö dông trong s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸ thµnh hîp lý. C¨n cø vµo b¶ng dù trï vËt t­, ®¹i diÖn c¸c ®éi sÏ t¹m øng tiÒn mua nguyªn vËt liÖu sau khi xong viÖc thu mua hµng vÒ thñ kho ng­êi giao vËt t­ tiÕn hµnh kiÓm nhËn ®Ó lËp phiÕu nhËp kho th«ng th­êng ®Þnh kú 5 ngµy hoÆc 10 thñ kho göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i, kiÓm tra vµ ®Þnh kho¶n. + Tr­êng hîp c«ng ty thanh to¸n ngay tiÒn mua vËt t­, hoÆc C«ng ty tr¶ ng­êi b¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng c«ng ty viÕt giÊy UNC ®Ó ng©n hµng n¬i c«ng ty më tµi kho¶n t×nh tiÒn chi tr¶, hoÆc c«ng ty thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng, c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho,giÊy UNC, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,TK 112,TK 141 (Trong tr­êng hîp t¹m øng: ng­êi viÕt t¹m øng viÕt giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng víi néi dung mua vËt t­ phôc vô cho c«ng tr×nh. Khi vËt t­ mua vÒ sÏ lµm thñ tôc nhËp kho, ng­êi t¹m øng tiÒn viÕt giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng theo sè thùc chi, nÕu sè thùc chi v­ît qu¸ sè t¹m øng th× kÕ to¸n sÏ lµm thñ tôc ®Ó viÕt phiÕu chi cho sè tiÒn v­ît qu¸ sè t¹m øng). + Tr­êng hîp ký hîp ®ång kinh tÕ mua hµng cña ng­êi b¸n ch­a tr¶ tiÒn, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho, hîp ®ång kinh tÕ ®Þnh kho¶n: Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n VÝ dô: §èi víi phiÕu nhËp kho ngµy 20/11/2004 sau khi kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ vµo c¸c sæ sau: + Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, sæ c¸i, sæ nhËt ký chung + B¶ng kÓ luü kÕ nhËp – xuÊt – tån nguyªn vËt liÖu + B¶ng kª vËt t­ theo nguån + B¶ng kª xuÊt vËt t­ theo ®èi t­îng nhËn §èi víi xi m¨ng Hoµng Th¹ch, TK 152 ” Nguyªn vËt liÖu”®­îc më chi tiÕt thµnh TK 152.01.01 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152.0101 3.454.545 Nî TK 133 345.454,5 Cã TK 331 3.799.999,5 §èi víi Phô gia bª t«ng, TK 152 ” Nguyªn vËt liÖu”®­îc më chi tiÕt thµnh TK 152.02.01 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152.0201 800.000 Nî TK 133 80.000 Cã TK 331 880.000 §èi víi g¹ch ®Æc, TK 152 ” Nguyªn vËt liÖu”®­îc më chi tiÕt thµnh TK 152.01.02 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152.0101 27.000000 Nî TK 133 2.700.000 Cã TK 331 29.700.000 + Tr­êng hîp mua hµng kh«ng ký hîp ®ång kinh tÕ: §èi víi vËt t­ nhá lÎ d­íi 20 triÖu, theo quy ®Þnh ph©n cÊp cña tæng c«ng ty, c«ng ty kh«ng ph¶i ký hîp ®ång kinh tÕ. §éi cung cÊp vËt t­ cña C«ng ty sÏ mua vËt t­ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n víi kh¸ch hµng nªn kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Þnh kho¶n: Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 338- Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (chi tiÕt cho ng­êi cung cÊp vËt t­ cña C«ng ty) ` VÝ dô: Ngµy 25/11/2004 mua xi m¨ng Nghi S¬n cho c«ng tr×nh ®­êng 10 H¶i Phßng sè l­îng lµ 2 tÊn ®¬n gi¸: 700.000®/tÊn . Tæng sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n: 1.540.000, thuÕ GTGT 10%. c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè: XKPN0512, Ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n Nî TK 152.27.05 1.400.000 Nî TK 133 140.000 Cã TK 338 1.540.000 Th«ng th­êng, mua nguyªn vËt liÖu chñ yÕu b»ng nguån mua ngoµi vµ gi¸ mua vËt liÖu th­êng ®­îc ¸p dông t¹i ch©n c«ng tr×nh v× thÕ gi¸ mua vËt liÖu t¹i ®¬n vÞ bao gåm gi¸ mua t¹i ®¬n vÞ b¸n hµng céng víi chi phÝ vËn chuyÓn tíi ch©n c«ng tr×nh theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ víi nhµ cung cÊp vËt t­. *Tr­êng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu do xuÊt dïng kh«ng hÕt ®em nhËp l¹i kho: KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho cña nguyªn vËt liÖu thõa vµ phiÕu xuÊt kho lóc dïng. -NÕu nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trùc tiÕp, cho chi phÝ s¶n xuÊt chung, cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kh«ng hÕt ®em nhËp l¹i kho, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152-Nguyªn liÖu,vËt liÖu Cã TK 621,TK 627, TK 642 VÝ dô: Ngµy 27/11/2004 cã phiÕu nhËp kho sè 23 tõ «ng §ç ®øc Th¾ng do nguyªn vËt liÖu xuÊt phôc vô c«ng ty sö dông kh«ng hÕt ®em nhËp l¹i kho(PhiÕu xuÊt kho ngµy 28/11/2004 sè KKT3541). §ã lµ 100m gi©y ®iÖn ,®¬n gi¸: 2.000®/m,kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 200.000 Cã TK 642 200.000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 23, phiÕu xuÊt kho KKT3541 ngµy28/11 kÕ to¸n nhËp chøng tõ kÕ to¸n *Tr­êng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu do di chuyÓn néi bé: KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®Ó ghi t¨ng nhËp kho. VÝ dô: Víi phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Sè: XKKTX62 ngµy12/11/2004, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 45.361.138 (Chi tiÕt cho c«ng tr×nh bé ngo¹i giao) Cã TK 152 45.361.138 ( Chi tiÕt cho c«ng tr×nh KTX SV) *Tr­êng hîp nhËp vËt t­ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn VÝ dô: Ngµy 23/10/2004 nhËp kho ThÐp hép gia c«ng lan can, hoa s¾t c«ng tr×nh KTXSV.Tri gi¸ ThÐp h«p xuÊt gia c«ng lµ:2.520.000®. Chi phÝ gia c«ng : 1.375.000® (trong ®ã thuÕ GTGT 10%). Chi phÝ vËn chuyÓn lµ:81.900®(trong ®ã thuÕ GTGT 5%). C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thuª gia c«ng, Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, Biªn b¶n x¸c ®Þnh khèi l­îng gia c«ng hoµn thµnh, Thanh lý hîp ®ång vµ hîp ®ång. KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 3.848.000 Cã TK 154 3.848.000 ë c«ng ty, tr­êng hîp mua nguyªn vËt liÖu ch­a tr¶ tiÒn lµ nghiÖp vô sÈy ra th­êng xuyªn, chñ yÕu ë c«ng ty. Do ®ã kÕ to¸n ph¶i theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n qua TK 331 b»ng viÖc më c¸c sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Mçi mét ng­êi b¸n ®Òu ph¶i ký mét hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n vËt t­ riªng biÖt, sau ®ã më sæ chi tiÕt tõng ng­êi b¸n theo tõng c«ng tr×nh vµ v× thÕ mét nhµ cung cÊp cã thÓ më sæ chi tiÕt theo dâi riªng ë nhiÒu c«ng tr×nh. Do sè l­îng nghiÖp vô Ýt nªn c«ng ty më sæ chi tiÕt theo dâi cho kh¸ch hµng theo tõng n¨m. C«ng ty x©y dùng sè 9 HN Sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK 33110111- C«ng ty cæ phÇn Hång CÈm Sè d­ ®Çu kú:28.312.000 Sè CT Ngµy CT Ngµy GS DiÔn gi¶I §èi øng Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã Sè d­ … … … NKHP7/12 15/11 15/11 NhËp kho x¨ng dÇu 152 938.750 26.538.750 NKHP7/12 18/11 18/11 NhËp kho x¨ng dÇu 152 13.518.000 40.056.750 TTNB2/12 20/11 20/11 Tr¶ tiÒn cho c«ng ty 111 27.800.000 12.256.750 NKHP7/12 22/11 22/11 NhËp kho x¨ng dÇu 152 10.580.000 22.836.750 …. …. …. …. …. …. …. …. Céng 50.504.410 37.865.369 Ph¸t sinh luü kÕ 50.504.410 37.865.369 Sè d­ cuèi kú: 15.672.959 Sau khi ®· vµo c¸c sæ chi tiÕt kÕ to¸n vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp sau: + Sæ NhËt ký chung: §Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ ph¶n ¸nh quan hÖ ®èi øng + Sæ c¸i: §Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong niªn kÕ to¸n cña TK 152 vµ mét sè TK liªn quan kh¸c. 2.2.5.3 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu. Trong c«ng ty, nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu lµ sö dông cho thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ngoµi ra trong mét sè tr­êng hîp xuÊt lu©n chuyÓn néi bé trong c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty. C¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh phßng kinh doanh tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp vËt t­ theo yªu cÇu. §­îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m ®èc, phßng kinh doanh tæng hîp sÏ viÕt phiÕu xuÊt kho. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo b¶ng kª xuÊt theo ®èi t­îng sö dông vµ ®©y lµ c¬ së tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo tõng c«ng tr×nh. Do c«ng ty thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau nªn nguyªn vËt liÖu ®­îc c«ng ty lËp cho tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Tuú theo tõng môc ®Ých vµ ®èi tù¬ng sö dông nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh bªn Cã TK 152 vµ Nî c¸c TK liªn quan. *Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh, xuÊt dïng cho qu¶n lý chung ®­îc chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh sö dông. Víi tr­êng hîp xuÊt vËt t­ phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp (kh«ng sö dông chi tiÕt) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 621,TK 627,TK 642, TK 623 Cã TK 152 ( Chi tiÕt tõng vÊt t­)- Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng §èi víi trõ¬ng hîp xuÊt kho phôc vô cho m¸y thi c«ng ( §¬n vÞ kh«ng tæ chøc kÕ to¸n cho ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt mµ tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh. VÝ dô: Ngµy 31/12/2004 xuÊt DÇu Diezen phôc vô cho c«ng tr×nh Khu ®« thÞ thèng nhÊt. Sè l­îng 6.960 lÝt TrÞ gi¸ xuÊt kho lµ30.874.560. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 6230101 30.874.560 Cã TK 15201 30.874.560 *Tr­êng hîp xuÊt kho vËt t­ ®em gia c«ng. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, hîp ®ång kinh tÕ vÒ viÖc gia c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ ®­a vµo m¸y theo tr×nh tù nh­ trªn. Nî TK 154-Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 152- Nuyªn liÖu,vËt liÖu VÝ dô: Ngµy 13/12/2004 xuÊt 1000 kg thÐp ®Ó thuª gia c«ng lan can hoa s¾t cho c«ng tr×nh KTXSV.Tri gi¸ xuÊt ghi trªn phiÕu xuÊt lµ 5.040.000®. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 154 5.040.000 Cã TK 152 5.040.000 TiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y theo tr×nh tù trªn. *Tr­êng hîp xuÊt kho vËt t­ ®em b¸n (®èi víi nh÷ng vËt t­ mua vÒ ®¬n vÞ kh«ng sö dông hÕt). Tr­êng hîp xuÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c bªn phô,hoÆc nhµ cung cÊp ký hîp ®ång kinh tÕ cung cÊp trùc tiÕp cho c¸c bªn phô C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 711,TK 331 Cã TK 152- Nguyªn liÖu,vËt liÖu *Trong c«ng ty hiÖn nay cßn cã mét sè c¸c c«ng tr×nh ®­îc giao kho¸n víi h×nh thøc kho¸n gän c«ng tr×nh cho c¸c tæ ®éi, c¸c nh©n viªn cña c¸c tæ ®éi sÏ t¹m øng tiÒn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu. Sau ®ã sÏ thanh to¸n víi c«ng ty vµ nguyªn vËt liÖu mua vÒ sÏ kh«ng qua kho (kh«ng xuÊt hiÖn tµi kho¶n 152) vµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho c«ng tr×nh. C¨n cø vµo quy chÕ tµi chÝnh Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, kÕ to¸n lËp chøng tõ chi phÝ cho c«ng tr×nh qua ®Þnh kho¶n Nî TK 621 (chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 141 – T¹m øng (chi tiÕt cho ng­êi nhËn t¹m øng ) C«ng ty x©y dùng sè 9 HN Sæ nhËt ký chung (trÝch) Th¸ng 11 n¨m 2004 Sè CT Ngµy C T Ngµy GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang PX0841 01 01 NhËp kho d©y ®iÖn 152 4.009.100 133 400.910 331 4.410.021 ….. 06/PNK 05 05 Mua bãng ®iÖn kh«ng 621 98.000 qua kho 131 9.800 331 107.800 ….. PX0853 12 12 L­u chuyÓn kho tõ 152 45.361.138 Kho KTX SV ®Õn 152 45.361.138 Kho ct bé ngo¹i giao ….. KTNK 045 20 20 NhËp kho xi m¨ng 152 3.454.545 tõ c«ng ty TNHH 133 345.454,5 Hoµng S¬n 331 3.799.999,5 ….. XKPN0512 25 11 Mua xi m¨ng Nghi 152 1.400.000 S¬n 133 140.000 338 1.540.000 ….. PX0915 30 30 XuÊt xi m¨ng cho 621 2.763.200 c«ng tr×nh nhµ m¸y 152 2.763.200 xi m¨ng H¹ Long ….. Céng sè ph¸t sinh ….. ….. C«ng ty x©y dùng sè 9 HN sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 11 n¨m 2004 TK 152 –Nguyªn liÖu, vËt liÖu Sè d­ ®Çu kú: 134.008.375 Sè CT Ngµy C T Ngµy GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã Sè d­ PX0841 01 01 NhËp kho d©y ®iÖn 331 4.009.100 ….. PX0853 12 12 L­u chuyÓn kho tõ 152 45.361.138 Kho KTX SV ®Õn Kho ct bé ngo¹i giao ….. KTNK 045 20 20 NhËp kho xi m¨ng 331 3.454.545 tõ c«ng ty TNHH Hoµng S¬n ….. XKPN0512 25 11 Mua xi m¨ng Nghi S¬n 338 1.400.000 ….. PX0915 30 30 XuÊt xi m¨ng cho 621 2.763.200 c«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long ….. Céng sè ph¸t sinh 2.105.422.020 2.020.080.798 Ph¸t sinh luü kÕ 10.096.851.615 10.422.815.065 Sè d­ cuèi kú: 219.349.597 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN sæ c¸i tµi kho¶n (trÝch) Th¸ng 11n¨m 2004 TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Sè d­ ®Çu kú:65.550.000 Sè CT Ngµy C T Ngµy GS DiÔn gi¶I Sè hiÖu TK Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang PX0841 01 01 NhËp kho d©y ®iÖn 152 4.009.100 133 400.910 ….. 06/PNK 05 05 Mua bãng ®iÖn 621 98.000 kh«ng qua kho 131 9.800 ….. ….. KTNK 045 20 20 NhËp kho xi m¨ng 152 3.454.545 tõ c«ng ty TNHH 133 345.454,5 Hoµng S¬n ….. ….. ….. Céng sè ph¸t sinh 156.010.300 135.648.090 Sè d­ cuèi kú:85.912.210 2.2.6. T×nh h×nh kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. Cuèi n¨m c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª kho nguyªn vËt liÖu ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn mÊt m¸t, kÐm phÈm chÊt, h­ háng,… Nh»m cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. Tr­íc khi tiÕn hµnh kiÓm kª, c«ng ty thµnh lËp ban kiÓm kª. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm 0 h ngµy 1th¸ng 1 n¨m 2005 cña c¸c bé phËn phßng ban tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ t¹i c«ng tr­êng kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh kiÓm kª trong “ Biªn b¶n sö lý kiÓm kª” ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n. Khi kiÓm kª nÕu thiÕu kÕ to¸n ghi: Nî TK 1381 – TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ vËt t­ thiÕu Cã TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu Khi cã quyÕt ®Þnh sö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu vËt t­ hµng ho¸ thiÕu hôt trong ®Þnh møc cho phÐp ®­îc ghi t¨ng vµo chi phÝ qu¶n lý: Nî TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 1381 – TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ vËt t­ thiÕu + NÕu ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i båi th­êng kÕ to¸n ghi: Nî TK 1388, TK 334, TK 111 Cã TK 1381 – TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ vËt t­ thiÕu VÝ dô: Ngµy 31/12/2004 t¹i c«ng tr×nh ®­êng 10 H¶i Phßng, c¸c phßng ban tiÕn hµnh kiÓm kª vµ thÊy thiÕu hôt 2.071,5l dÇu Diezel, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 1381 7.778.481 Cã TK 152 7.778.481 C¨n cø vµo biªn b¶n xö lý kiÓm kª cña héi ®ång kiÓm kª ®· quy tr¸ch nhiÖm sè hao hôt vËt t­ trªn lµ do mÊt m¸t vµ «ng T¹ V¨n Trung ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng kÕ to¸n ghi: Nî TK 1388 7.778.481 ( Chi tiÕt ph¶i thu cña «ng T¹ V¨n Trung) Cã TK 1381 7.778.481 C«ng ty x©y dùng sè 9 HN Biªn b¶n kiÓn kª vËt t­ H«m nay, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 Phßng TCKT Chóng t«i gåm: 1. NguyÔn ThÞ Dung Nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 2. Ng« Anh ViÖt Phã phßng CGVT 3. NguyÔn ¸nh TuyÕt Nh©n viªn phßng CGVT 4. NguyÔn Träng Thêi Thñ kho KiÓm kª thêi ®iÓm Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 §Þa ®iÓm n¬i kiÓm kª Kho CT ®­êng 10 STT DiÔn gi¶i §VT M· sè L­îng Chªnh lÖch Theo sæ s¸ch Thùc tÕ KK Thõa ThiÕu 1 DÇu nhít H§40 lÝt 1502 61,0 61,0 2 DÇu §iezen lÝt 1501 2.146,5 75,0 2.071,5 3 Mì Bß Kg 1803 3,0 3,0 4 Mì L4 Kg 152020020 3.714,8 3.714,8 ... .... C«ng ty x©y dùng sè 9 b¸o c¸o chi tiÕt kiÓm kª vËt t­ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m2004 Ch­¬ng 3: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÓ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 9 hn Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 9 HN Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶, muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i chÆt chÏ, n¨ng ®éng vµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng h­íng tíi môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy, mçi doanh nghiÖp cã mét c¸ch lµm kh¸c nhau , c¸c biÖn ph¸p sö dông kh¸c nhau. Song trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®ã th× biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt cµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc mét c«ng ty cña Nhµ n­íc khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c«ng ty x©y dùng sè 9 HN gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch bªn c¹nh ®ã, xÝ nghiÖp l¹i ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh. Song tr­íc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy c«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng ®­îc thi tr­êng mµ cßn më réng thi tr­êng vµ liªn tôc lµm ¨n cã l·i. Trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc t«n t¹i lµ ®· khã nh­ng chuyÖn mét c«ng ty lµm ¨n cã l·i l¹i cµng khã h¬n. Tuy vËy, c«ng ty x©y dùng sè 9 HN ®· lµm ®­îc ®iÒu ®ã. Cã thÓ nãi ®©y lµ kÕt qu¶ cña hµnh lo¹i c¸c biÖn ph¸p mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn, trong ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p mµ c«ng ty ®· ¸p dông. Nh­ ®· nãi rÊt nhiÒu ë trªn, c«ng ty x©y dùng sè 9 HN lµ mét c«ng ty x©y dùng do ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung ®Æc biÖt kµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®­îc c«ng ty quan t©m s©u s¾c. T¨ng c­êng qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong khi vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. 3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 9 HN Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ë c«ng ty em ®· nhËn thÊy cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: + VÒ bé m¸y qu¶n lý: C¸c phßng ban chøc n¨ng rÊt gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty. Víi quy m« qu¶n lý hîp lý ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¶n lý chñ ®éng trong s¶n xuÊt, quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. + VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò kÕ to¸n v÷ng vµng ®· tèt nghiÖp ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc vµ cã bÒ dÇy kinh nghiÖp trong c«ng t¸c kÕ to¸n, ¸p dông kÞp thêi c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. C«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng cô thÓ phï hîp víi tr×nh ®é cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy vµ n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc cho tõng ng­êi. HiÖn nay trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®· ®­îc ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y vi tÝnh. + VÒ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cña c«ng ty: h¹ch to¸n chøng tõ ban ®Çu cña c«ng ty ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ. C«ng ty ®· vËn dông t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh÷ng hÖ thèng chøng tõ mµ quy chÕ tµi chÝnh ®· ban hµnh. Ngoµi ra cßn mét sè chøng tõ kh¸c theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n sö dông ë c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. Nã cho phÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi vµ th­êng xuyªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty, cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ phï hîp víi viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y. + VÒ viÖc sö dông tµi kho¶n: C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc c«ng ty ¸p dông hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty. C¸c tµi kho¶n ®­îc më chi tiÕt g¾n liÒn víi tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu ®­îc dÔ dµng. + VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung vµ viÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y vi tÝnh trong c«ng ty ®· lµm gi¶m khèi l­îng ®¸ng kÓ c«ng viÖc kü thuËt trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. + VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Nh×n chung c«ng ty ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu do vËy kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng ngõng viÖc do thiÕu nguyªn vËt liÖu. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¸c ®Þnh møc dù tr÷ cña phßng kÕ to¸n tæng hîp rÊt s¸t víi nhu cÇu thùc tÕ v× thÕ kh«ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu nguyªn vËt liÖu. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc phßng kinh doanh tæng hîp x©y dùng s¸t thùc tÕ tr¸nh l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Ngoµi ra viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu chi tiÕt ®Õn tõng lo¹i, tõng c«ng tr×nh do vËy dÔ dµng trong viÖc qu¶n lý. + VÒ hÖ thèng kho: C¸c kho nguyªn vËt liÖu ®­îc s¾p xÕp ë ngay t¹i ch©n c¸c c«ng tr×nh nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n còng nh­ xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­a vµo sö dông. + VÒ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song phï hîp víi ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, ®Æc ®iÓm ngµnh s¶n xuÊt. Më chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng + ViÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n UNESCO trong c«ng viÖc kÕ to¸n ®· gãp phÇn lµm gi¶m khèi l­îng khi chÐp vµ c«ng viÖc tÝnh to¸n, nhÊt lµ c«ng viÖc lËp b¶ng kª, b¶ng tæng hîp, tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, nã cßn theo dâi chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Õn tËn nguån nhËp, xuÊt nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt th× trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ sau: H¹n chÕ: + ViÖc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Ó x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét c«ng tr×nh, c«ng ty ph¶i sö dông mét khèi l­îng lín vÒ nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu lo¹i víi c¸c tÝnh n¨ng, thµnh phÇn kh¸c nhau, c«ng cô kh¸c nhau. Do vËy muèn qu¶n lý tèt vÒ nguyªn vËt liÖu mµ h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c th× cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc hîp lý. + VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: T¹i c«ng ty khi xuÊt vËt t­ vµo sö dông thi c«ng ®Òu lËp phiÕu xuÊt kho nh­ng cã mét sè lo¹i vËt t­ do ®Æc ®iÓm khã c©n ®ong ®o ®Õm nh­ sái, ®¸, c¸t…nªn th­êng ®Õn cuèi míi x¸c ®Þnh ®­îc sè tån vµ tÝnh ra sè xuÊt trong kú ®Õn cuèi th¸ng míi lËp mét phiÕu xuÊt kho tæng hîp vµ göi c¸c phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Trong kú khi cã nhu vÒ nguyªn vËt liÖu th× thñ kho viÕt giÊy giao nhËn ®Ó xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông, hÕt l¹i xuÊt tiÕp ®Õn cuèi th¸ng míi viÕt mét phiÕu xuÊt kho ®Ó hîp lý nªn sè xuÊt kho, tån kho lµ kh«ng thùc tÕ, cã lo¹i vËt liÖu ®· sö dông qu¸ sè ghi trªn phiÕu xuÊt cã lo¹i ch­a sö dông hÕt vÉn ®Ó l¹i trong kho. + VÒ lu©n chuyÓn chøng tõ: §Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty réng nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ chËm nh­ viÖc cung cÊp chøng tõ nhËp – xuÊt kho ®Ó vµo m¸y chËm so víi sè ngµy quy ®Þnh. Do vËy nhiÒu khi ¶nh h­ëng ®Õn b¸o c¸o nhanh vÒ nguyªn vËt liÖu, xö lý th«ng tin ®«i khi ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÞp thêi. + VÒ viÖc xuÊt ho¸ ®¬n GTGT: VËt t­ do sö dông kh«ng hÕt, kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh, ®­îc xuÊt b¸n. nh­ng trong qu¸ tr×nh xuÊt b¸n c«ng ty l¹i kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n GTGT mµ chØ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho + VÒ viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu néi bé tõ kho cña c«ng tr×nh nµy ®Õn kho cña c«ng tr×nh kh¸c. SÏ lµm tèn thªm mét kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn do ®Æc ®iÓm c¸c c«ng tr×nh c¸ch xa nhau. + §èi víi trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. §¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, nã kh«ng phï hîp víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nh­ : C¸t, sái, ®¸…Bëi v× ®èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu nµy khi nhËp vÒ ®Õn ®©u ®­îc xuÊt dïng hÕt ®Õn ®ã. MÆt kh¸c gi¸ c¶ cña chóng kh«ng cã sù biÕn ®éng lín nh­ c¸c lo¹i S¾t, ThÐp, X¨ng c¸c lo¹i. 3.2 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Qua mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu vÒ c«ng ty cïng víi nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh trang bÞ t¹i tr­êng TH Kinh tÕ HN. Lµ mét sinh viªn thùc tËp em xin m¹nh d¹n nªn lªn mét vµi kiÕn kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. * Thø nhÊt: Ph©n lo¹i kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p s¶n phÈm chÝnh cña nã lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh, nh÷ng tæ m¸y.., tÊt c¶ nh÷ng thø nµy ®Òu ®­îc t¹o nªn tõ nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu víi nh÷ng néi dung kinh tÕ vµ ®Æc tÝnh lý ho¸ häc kh¸c nhau chÝnh v× thÕ viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trë thµnh yªu cÇu tÊt yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc ph©n lo¹i mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc th× míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý. Nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®­îc x¸c thùc vµ kÞp thêi. Nh­ trªn ®· nãi c«ng ty ph©n lo¹i chi tiÕt ®Õn tõng lo¹i hay nãi c¸ch kh¸c tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu trong vËt liÖu trong c«ng ty ®Òu ®­îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh (®· ®­îc m¸y m· ho¸) vµ ®­îc coi c«ng dông, néi dung kinh tÕ cña chóng lµ nh­ nhau trong khi ®ã c«ng dông cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ kh¸c nhau, cã lo¹i trùc tiÕp tham gia vµo cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊt cña c«ng tr×nh nh­ s¾t thÐp, xi m¨ng, c¸t vµ m¸y biÕn ¸p. Cã lo¹i chØ cã t¸c dông phô nh­ x¨ng dÇu, s¬n chèng dØ…ViÖc c«ng ty coi tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu trªn cã c«ng dông nh­ nhau lµ hoµn toµn kh«ng cã c¬ së. Do vËy theo ý kiÕn cña em cÇn ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý cã thÓ c«ng ty c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®Ó ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Ch¼ng h¹n nh­ c¸t, sái, xi m¨ng, ®¸… - Nguyªn vËt liÖu phô: Ch¼ng h¹n nh­ s¬n chèng dØ, x¨ng dÇu.. - Phô tïng thay thÕ: Nh­ c¸c chi tiÕt m¸y, èc vÝt.. - VËt liÖu kh¸c: VÝ dô: Xi m¨ng m· ho¸ nh­ sau: TK 1521.01 X¨ng dÇu m· ho¸ nh­ sau: TK 1522.16 * Thø hai lµ: VÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ Do ®Æc ®iÓm ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty réng, c¸c c«ng tr×nh n»m ë c¸c n¬i, v× vËy, c¸c chøng tõ, c¸c th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh göi vÒ phßng kÕ to¸n chËm. Sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ tõ c¸c c«ng tr×nh göi vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n ph¶i s¾p xÕp l­îng chøng tõ kh¸ lín råi míi tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh. Nh­ vËy, dÔ dÉn ®Õn nhÇm lÉn, thiÕu sãt nhÊt lµ vµo nh÷ng kú tiÕn ®é thi c«ng gÊp rót, thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu lín. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, theo em c«ng ty nªn bè trÝ nh©n viªn kÕ to¸n ®Õn c¸c ®éi x©y l¾p trùc tiÕp h­íng dÉn hoÆc gióp ®ì c¸c ®éi trong kh©u thu nhËp chøng tõ b»ng c¸ch quy ®Þnh mèc thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh­ v©y sÏ nh»m cung cÊp chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ kÞp thêi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. * Thø ba: §Ó qu¶n lý tèt sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu th× tÊt c¶ c¸c vËt t­ mua vÒ còng nh­ lÊy tõ c¸c nguån kh¸c ®Òu ph¶i ®­îc lµm thñ tôc nhËp kho kÓ c¶ nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh. NÕu nh­ nguyªn vËt liÖu xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh kh«ng qua nhËp kho th× th«ng th­êng ë c«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 621, 627, 642 Cã TK 111, 112 141, 331 Nh­ng nÕu nh­ vËy th× khã qu¶n lý ®­îc chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu do vËy theo em c«ng ty lªn lµm thñ tôc nhËp kho sau ®ã lµm tiÕp thñ tôc xuÊt kho nh»m qu¶n lý tèt sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu, vµ c¨n cø vµo chøng tõ nhËp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111, 141, 331 C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kÕ to¸n ghi Nî TK 627, 621, 642 Cã TK 152 * Thø t­: Khi doanh nghiÖp b¸n nguyªn vËt liÖu(thõa, kh«ng sö dông ®Õn) ra ngoµi kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n GTGT mµ chØ dùa vµo phiÕu xuÊt kho ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn tiªu cùc. V× vËy khi b¸n nguyªn vËt liÖu ra ngoµi c«ng ty nªn xuÊt ho¸ ®¬n GTGT. *Thø n¨m: Mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua vÒ xuÊt dïng ngay nh­: C¸t, sái, ®¸..nh­ vËy lÊy ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n chung th× g©y khã kh¨n cho viÖc h¹ch to¸n, khèi l­îng tÝnh to¸n nhiÒu kh«ng x¸c thùc. Do v¹y C«ng ty nªn dïng ®¬n gi¸ theo ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh, nhËp víi gi¸ nµo th× xuÊt kho gi¸ ®ã. KÕt luËn Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng ty x©y dùng sè 9 HN ®· vµ ®ang ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. Còng nh­ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý, sö dông vËt t­ tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, ®Õn tÝnh kÞp thêi chÝnh x¸c cña h¹ch to¸n gi¸ thµnh. Do vËy ®Ó h¹ch to¸n gi¸ thµnh chÝnh x¸c kh«ng thÓ thiÕu ®­îc h¹ch to¸n chÝnh x¸c nguyªn vËt liÖu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty x©y dùng sè 9 HN” Víi néi dung tr×nh bÇy ch¾c ch¾n b¶n chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ý kiÕn mµ b¶n th©n tham gia ®ãng gãp còng nh­ ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng ®iÒu mµ b¶n th©n suy nghÜ em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m ®èc, phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ vµ hoµn thiÖn b¶n chuyªn ®Ò nµy. Em xin c¶m ¬n c« gi¸o Kim Ng©n ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, ngµy... th¸ng ... n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn Vò ThÞ Thanh H¶o Môc lôc Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1.1 Kh¸i niÖm vÒ nguyªn vËt liÖu .......5 1.2 §Æc ®iÓm kinh doanh x©y dùng cã ¶nh h­ëng tíi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu tai c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh x©y d­ng .......5 1.3 Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp …………………………………………………………………………………………………...........5 1.3.1 Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu .......5 1.3.2 NhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu .......7 1.4 Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu .......7 1.4.1 Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu .......7 1.4.2 Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu .......8 1.5 Néi dung kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. .....12 1.5.1 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. .....12 1.5.2 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu .....16 1.5.2.1 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ( KKTX ) .....15 1.5.2.2 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p KK§K .....20 1.6 H×nh thøc sæ kÕ to¸n. .....23 1.6.1 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt .....23 1.6.2 Sæ kÕ to¸n tæng hîp .....23 1.7 T×nh h×nh kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. .....24 Ch­¬ng 2: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 HN 2.1 T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty .....26 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .....26 2.2 §Æc ®iÓm qui tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp. .....27 2.1.2.1 H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n. .....30 2.1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty. .....32 2.2. Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty .....33 2.2.1 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty .....33 2.2.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty .....38 2.2.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu c«ng ty. .....40 2.2.4. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty .....38 2.2.4.1. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. .....38 2.2.4.2. Thñ tôc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu. .....38 2.2.4.3. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 2.2.5.Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. .....46 2.2.5.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông .....51 2.2.5.2. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu .....51 2.2.5.3 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu. .....56 2.2.6. T×nh h×nh kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. .....61 Ch­¬ng 3: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng sè 9 HN 3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty .....65 3.2 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty .....67

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan