Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội

Mục lục Lời nói đầu Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. I. chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 1. Khái niệm. 2. Phân loại chi phí sản xuất. 2.1 Phân loại chi phí theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí. 2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí . 2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với sản phẩm dịch vụ sản xuất trong kỳ. 2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí. 3. Đối tượng của kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 4.1. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. a) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. b) chi phí nhân công trực tiếp. c) Chi phí sản xuất chung 4.2. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 5.2.Đánh giá sản phẩm cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 5.4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức. II. GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH. 1. Giá thành sản xuất sản phẩm. 1.1.Khái niệm. 1.2.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2.Phân loại giá thành. 2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính. 2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành. 3.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính gía thành. 3.1.Đối tượng tính giá thành. 3.2.Kỳ tính giá tthành 4. Các phương pháp tính gía thành . 4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 4.2.Phương pháp tính gía thành phân tích. a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm . b) trường hợp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm. 4.3.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 4.4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. Chương IIThực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiẹp giầy vải trực thuộc công ty da giầy Hà nội. I khái quát quá trình thành lập Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội. 1. Giới thiệu chung về Công ty Da giầy Hà nội. 2.Xí nghiệp giầy vải. 2.1. Tổ chức sản xuất. 2.1.1.Đặc điểm của sản phẩm. 1.1.2 Quy trình công nghệ sản xuất. 2.2 Tổ chức quản lý. 2.3. Công tác kế toán và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 2.3.1 Công tác kế toán 2.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI. 1. Đặc điểm của chi phí sản xuất ở xí nghiệp giầy vải 2. Phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp. 2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.2. Chi phí nhân công trực tiếp . 2.3. Chi phí sản xuất chung. 2. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở xí nghiệp . 3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 4. Trình tự kế toán chi phí sản xuất. 4.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp. 5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp. 5.3. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 5.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI. 1. Công tác quản lý tính giá thành sản phẩm. 2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải. 3.Phương pháp tính giá thành. Chương IIImột só ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty da giầy hà nội I. Nhận xét chung về công tác quản lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. II .Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty Da giầy hà nội. Kết luận

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1700 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g Tû lÖ SP hoµn + s¶n phÈm ´ hoµn thµnh dë dang CK thµnh 4.3.§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë vµ chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· tæ chøc ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc . II. Gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 2.1.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi ®iÓm vµ c¬ së sè liÖu tÝnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gi¸ thµnh ®­îc chia thµnh 3 lo¹i: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. · Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tr­íc vµ c¸c ®Þnh møc c¸c dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch . · Gi¸ thµnh ®Þnh møc: ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh tõng thêi ®iÓm nhÊt ®inh trong kú kÕ ho¹ch . · Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ chØ tiªu ®­îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. 2.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n vµ néi dung chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: ·Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ·Gi¸ thµnh toµn bé: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt céng víi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Lo¹i gi¸ thµnh nµy th­êng tÝnh cho s¶n phÈm dÞch vô ®· tiªu thô, lµ c¬ së ®Ó tÝnh lîi nhuËn tr­íc thuÕ . 3. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gÝa thµnh. 3.1.§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §èi t­îng tÝnh gÝa thµnh lµ s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô dÞch vô ®· hoµn thµnh ®ßi hái ph¶i tÝnh ®­îc tæng gÝa thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh còng ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh­ yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý. 3.2.Kú tÝnh gi¸ thµnh Trªn c¬ së ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh ®­îc ph¶i c¨n cø vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm tæ chøc, tÝnh chÊt s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh ®Ó cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp . 4. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh . 4.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra b»ng quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, khÐp kÝn chu kú s¶n xuÊt ng¾n víi khèi l­îng s¶n xuÊt lín. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi nhau.Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tæng gi¸ Chi phÝ sx dë dang Chi phÝ sx ph¸t sinh Chi phÝ sx dë dang thµnh = ®Çu kú + trong kú _ cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú 4.2.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh ph©n b­íc. Tr­êng hîp tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Trong tr­êng hîp nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt lÇn l­ît tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n s¶n xuÊt tr­íc, kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù ®Ó tÝnh tiÕp tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm giai ®o¹n kÕ tiÕp. Theo c¸ch nµy cø tiÕp tôc tÝnh ®Õn khi tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng vµ c¸ch tÝnh nµy ®­îc minh ho¹ theo s¬ ®å sau: Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n n CP NTP g/® 1 chuyÓn sang CFNVLTT giai ®o¹n 1 g® n-1 SZ thµnh phÈm g/® n CP chÕ biÕn kh¸c g/® (n ) S ZNTP giai ®o¹n 1 CF chÕ biÕn kh¸c g/® 1 CP NTP g/® ( n-1) CP chÕ biÕn kh¸c g/® 2 + + + S ZNTP giai ®o¹n 2 b) tr­êng hîp tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp cã ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng c¸ch tÝnh nµy ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n n Chi phÝ s¶n xuÊt giai ®o¹n n CPSX giai ®o¹n 2 CPSX giai ®o¹n 1 CP g/® 1 n»m trong thµnh phÈm CPSX giai ®o¹n (n ) n»m trong thµnh phÈm CPSX g/® 2 n»m trong thµnh phÈm Tæng gi¸ thµnh phÈm 4.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ®¬n gi¶n, tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t theo ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh chØ khi nµo ®Æt hµng hoµn thµnh míi ®­îc tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh . KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt cho mçi ®¬n hµng, hµng th¸ng, dùa vµo sæ chi tiÕt tËp hîp chi phÝ tõng ph©n x­ëng ®Ó tÝnh vµ lËp b¶ng gi¸. NÕu chu kú s¶n xuÊt ch­a hoµn thµnh th× tÊt c¶ c¸c chi phÝ tËp hîp ®­îc ®Òu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 4.4.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i nh­ng víi c¸c quy c¸ch kÝch cì, phÈm cÊp kh¸c nhau th× nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh tû lÖ . §Ó tÝnh ®­îc gÝa thµnh tr­íc hÕt ph¶i chän tiªu chuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh. Tiªu chuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh cã thÓ lµ gÝa thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm. Sau ®ã tÝnh ra tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm. Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh SPDD ®Çu kú + CPSX trong kú - SPDD cuèi kú (theo tõng kho¶n môc) = Tiªu chuÈn ph©n bæ LÊy gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (®Þnh møc) tÝnh theo s¶n l­îng thùc tÕ tõng quy c¸ch s¶n phÈm nh©n víi tû lÖ tÝnh gÝa thµnh ta ®­îc gÝa thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch s¶n phÈm. Ngoµi 4 ph­¬ng ph¸p nªu trªn cßn mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kh¸c ®ã lµ: Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô . Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè . Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty dagiÇy Hµ néi. I. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thµnh lËp XÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc C«ng ty Da giÇy Hµ néi. Trong phÇn nµy chóng ta sÏ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò sau liªn quan ®Õn XÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc C«ng ty Da giÇy Hµ néi. --Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Da giÇy Hµ néi. --XÝ nghiÖp giÇy v¶i. ·Tæ chøc s¶n xuÊt. ·Tæ chøc qu¶n lý. ·C«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Da giÇy Hµ néi. C«ng ty Da giÇy Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ.Trô së cña c«ng ty hiÖn nay ë 409 NguyÔn Tam Trinh Hµ néi. §©y võa lµ n¬i giao dÞch võa lµ n¬i s¶n xuÊt cña c«ng ty Tr­íc ®©y c«ng ty vèn lµ mét x­ëng thuéc da do nhµ t­ b¶n ng­êi Ph¸p x©y dùng vµo n¨m 1912.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n g¾n víi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau. §Õn th¸ng 12 n¨m 1992 ®­îc ®æi tªn thµnh “C«ng ty Da giÇy”theo quyÕt ®Þnh sè 1310/CNN-TCL§ ngµy 17/12/1992 cña Bé tr­ëng Bé C«ng NghiÖp vµ ngµy 29/4/1993 Bé tr­ëng Bé C«ng NghiÖp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 378/CNN-TCL§ víi tªn “C«ng ty Da giÇy Hµ néi” Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ da thuéc, s¶n xuÊt giÇy da, giÇy v¶i. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®Òu xuÊt khÈu vµ lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña n­íc ngoµi. 2.XÝ nghiÖp giÇy v¶i. N¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi xÝ nghiÖp giÇy v¶i ®­îc thµnh lËp víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i hiÖn ®¹i hoµn chØnh, ®µo t¹o tay nghÒ, tuyÓn dông thªm nh©n viªn qu¶n lý, kÕ to¸n. NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt giÇy v¶i chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu. T¹i XÝ nghiÖp giÇy v¶i, viÖc tæ chøc qu¶n lý, h¹ch to¸n t­¬ng ®èi ®éc lËp tõ viÖc cÊp ph¸t vèn chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ cho xÝ nghiÖp lµ do c«ng ty ®¶m nhËn nh­ng cã sù bï trõ lÉn nhau xÝ nghiÖp sÏ b¸o nî víi c«ng ty vÒ c¸c kho¶n chi phÝ khi xÝ nghiÖp cã doanh thu sÏ bï trõ.ë xÝ nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n thuÕ GTGT(viÖc nµy do c«ng ty lµm) 2.1. Tæ chøc s¶n xuÊt. 2.1.1.§Æc ®iÓm s¶n phÈm. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra lµ hµng tiªu dïng. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp rÊt bÒn, ®Ñp, chÊt l­îng cao, kiÓu d¸ng hÊp dÉn. S¶n phÈm giÇy v¶i cã nhiÒu mÇu s¾c, kiÓu d¸ng kÝch cì kh¸c nhau ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i ®¬n gi¶n, nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt giÇy v¶i lµ ®Õ, v¶i mót.. chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n. KiÓm nghiÖm Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: C/ bÞ gß LuyÖn Cao su Hoµn tÊt s¶n phÈm ChÆt Gß r¸p HÊp NhËp kho V¶i May 2.2 Tæ chøc qu¶n lý. Ban Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: bao gåm mét Gi¸m ®èc vµ hai phã Gi¸m ®èc ·Gi¸m ®èc: Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt cña c«ng ty kiªm lu«n Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp víi nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh chung toµn xÝ nghiÖp. ·Phã Gi¸m ®èc 1: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt. ·Phã Gi¸m ®èc 2: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt chung . XÝ nghiÖp cã c¸c phßng ban sau: · Phßng kÕ ho¹ch: Cã nhiÖm vô xem xÐt nhu cÇu cña thÞ tr­êng, t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng ®ång thêi cïng víi phßng kü thuËt ®Ò ra ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ sau ®ã cã kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ vµ ®Æt kÕ hoach vËt t­ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. · Phßng kÕ to¸n theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong toµn xÝ nghiÖp, tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh lËp b¸o c¸o tæng hîp ®Þnh kú chuyÓn cho phßng kÕ to¸n c«ng ty lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . · Phßng QC kiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ hµng ho¸ khi nhËp kho còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. · Phßng kü thuËt tÝnh to¸n ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ tiªu hao nhiªn liÖu cho m¸y mãc söa ch÷a b¶o d­ìng m¸y mãc trang thiÕt bÞ trong xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm . XÝ nghiÖp cã bèn ph©n x­ëng · Ph©n x­ëng chÆt: Cã nhiÖm vô chÆt v¶i, mót, tÊt b¹t theo mÉu. ·Ph©n x­ëng may: NhiÖm vô lµ may mò giÇy b»ng nguyªn liÖu tõ ph©n x­ëng chÆt chuyÓn tíi. ·Ph©n x­ëng gß: NhiÖm vô lµ gß theo khu«n s¶n phÈm hoµn chØnh. ·Ph©n x­ëng hoµn tÊt: C¾t chØ, xá d©y. . . ®ãng gãi s¶n phÈm. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc 2 Phßng kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch Phßng kü thuËt Phßng QC PX may PX gß PX chÆt PX hoµn tÊt 2.3. C«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.3.1 C«ng t¸c kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp víi chÊt l­¬ng, tr×nh ®é qu¶n lý cao. Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc “nhËt ký chøng tõ” víi hÖ thèng sæ bao gåm NKCT sè 5,7,10. B¶ng kª sè 3,4,5,6. B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô vµ c¸c sæ c¸i tµi kho¶n. XÝ nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn.§¸nh gi¸ vËt t­ hµng ho¸ theo gi¸ nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. ( Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®­îc tr×nh bÇy ë trang sau.) 2.3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh vµ khai th¸c nh÷ng kh¶ n¨ng thuËn lîi cña kÕ to¸n, nªn c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung. XÝ nghiÖp cã c¬ cÊu kÕ to¸n ®éc lËp, cuèi mçi th¸ng xÝ nghiÖp ®Òu lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. HiÖn t¹i hÖ thèng kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp ®­îc bè trÝ 4 ng­êi. · KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n, thùc thi theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, h­íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh trong xÝ nghiÖp. · KÕ to¸n vËt t­:theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt t­ do mét nh©n viªn phô tr¸ch cuèi th¸ng ph¶i lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. · KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ theo dâi t×nh h×nh lao ®éng lËp, b¶ng chÊm c«ng lËp, tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp. · KÕ to¸n thanh to¸n:theo dâi sù biÕn ®éng cña viÖc thanh to¸n c«ng nî cña xÝ nghiÖp, b¸o nî víi c«ng ty, c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c, doanh thu trong xÝ nghiÖp. . . TÊt c¶ ®­îc theo dâi trªn NKCT sè 10 göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty bï trõ. Tr×nh tù ghi sæ theo tr×nh tù nhËt ký chøng tõ. Chøng tõ gèc Ghi chó Ghi hµng ngµy B¶ng ph©n bæ Ghi cuèi th¸ng Sæ kt chi tiÕt §èi chiÕu,K /tra NhËt ký chøng tõ B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi s« ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KT T to¸n KTCPXSTSC§ tÝnh gi¸ KT t/ l­¬ng KT vËt t­ II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp giÇy v¶i. 1.§Æc ®iÓm cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i. + §Æc ®iÓm cña chi phÝ s¶n xuÊt. Chu kú s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi ng¾n, vèn l­u ®éng quay vßng nhanh, s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng. Do vËy c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. ë XÝ nghiÖp giÇy v¶i, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c chiÕm 75-85% chi phÝ s¶n xuÊt. Do vËy chØ cÇn biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng lµm thay ®æi gi¸ thµnh s¶n phÈm.Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹ch tranh gay g¾t th× viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o chç ®øng vµ më réng thÞ phÇn lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung chiÕm kho¶ng 15-20%. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë xÝ nghiÖp kh«ng cã kho¶n môc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, v× xÝ nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp nªn c«ng ty trÝch hé vµ miÔn gi¶m cho kho¶n chi phÝ nµy + C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ néi dung cña gi¸ thµnh s¶n phÈm do vËy ph¶i chó ý quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, v× ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i quan lý chi phÝ thËt tèt, gi¶m ë møc thÊp th«ng qua viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i giÇy cña tõng ®¬n ®Æt hµng, lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ph¸t huy s¸ng kiÕn,tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu...dÇn dÇn tõng b­íc h¹ chi phÝ s¶n xuÊt xuèng møc thÊp nhÊt ®«ng thêi mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. XÝ nghiÖp ®· g¾n liÒn quyÒn lîi tr¸ch nhiÖm cña tõng c«ng nh©n, tõng ph©n x­ëng víi c«ng viÖc ®­îc giao, gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp. HiÖn nay ë XÝ nghiÖp giÇy v¶i, chi phÝ s¶n xuÊt gåm rÊt nhiÒu lo¹i, tuy vËy xÐt vÒ môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ trÝnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt th× ë xÝ nghiÖp cã nh÷ng kho¶n môc chi phÝ nh­ sau: 2.1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: C¸c lo¹i v¶i, c¸c lo¹i mót, b¹t, ®Õ giÇy... lµ vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ®o¹n c¾t, may mò giµy. Nguyªn vËt liÖu chÝnh ë xÝ nghiÖp rÊt phong phó vÒ thÓ lo¹i, mang tÝnh n¨ng c«ng dông kh¸c nhau. Chi phÝ vËt liÖu phô bao gåm:c¸c lo¹i chØ, d©y buéc, chun, kho¸, «zª, d©y viÒn, keo d¸n...nh÷ng lo¹i nµy gióp cho viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm. Chi phÝ vËt liÖu kh¸c: Cao su, bét chèng dÝnh ViÖc ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt dïng ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 2.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm,tiÒn l­¬ng theo thêi gian,c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp trÝch b¶o hiÓm x· héi ,b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng céng víi phô cÊp (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc tÝnh l­¬ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng phÇn I (biÓu 4) 2.3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë xÝ nghiÖp ®­îc h¹ch to¸n bao gåm c¸c kho¶n môc: · Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho nh©n viªn ph©n x­ëng, qu¶n ®èc vµ c¸c nh©n viªn qu¶n lý kh¸c. · Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. · Chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô dïng trong qu¶n lý ph©n x­ëng. · Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c chi phÝ dÞch vô kh¸c. · Chi phÝ khÊu hao: hiÖn nay xÝ nghiÖp ch­a ph¸t sinh kho¶n chi phÝ nµy · C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: chi phÝ dïng cho ph©n x­ëng ngoµ nh÷ng chi phÝ trªn. C¸c chi phÝ nµy ®­îc ph©n lo¹i trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. Chi phÝ nµy ®­îc theo dâi trªn TK 627. 3.§èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ c¨n cø vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt xÝ nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph©n x­ëng. 4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 4.1.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp HiÖn nay, xÝ nghiÖp qu¶n lý, theo dâi vËt liÖu, c«ng cô, dông cô theo tõng l« hµng cña tõng lÇn nhËp. Khi xuÊt kho vËt liÖu,c«ng cô dông cô thuéc lÇn nhËp nµo th× c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp thùc tÕ cña lÇn nhËp ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. (BiÓu 1). §Þnh kú kÕ to¸n nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu do thñ kho göi lªn. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p hoµn chØnh sè liÖu kÕ to¸n, ph©n lo¹i ghi vµo b¶ng kª sè 3 ( BiÓu 2). Cuèi th¸ng tæng hîp vËt liÖu xuÊt trong kú kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu (BiÓu 3) C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng kª vËt liÖu xuÊt dïng theo tõng ®¬n ®Æt hµng cho tõng ph©n x­ëng ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Trong th¸ng 9 n¨m 2000 theo phiÕu xin lÜnh vËt t­, phßng kÕ ho¹ch ®· lËp phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. Cuèi th¸ng theo sè liÖu tËp hîp ë c¸c phiÕu xuÊt kho ta tÝnh ®­îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho trªn b¶ng kª vËt liÖu xuÊt dïng (BiÓu sè 1) VÝ dô: D©y dÝnh ®«i: XuÊt 59.650 sîi Gi¸ thùc tÕ 379.680 1.535.820 = ( x 15.580 ) + ( x 44.070 ) = 1.525.500 xuÊt kho 15.580 59.070 C¸c vËt liÖu kh¸c xuÊt dïng trong th¸ng 9 còng ®­îc tÝnh t­¬ng tù nh­ trªn. Tõ b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu c«ng cô, dông cô, sè liÖu sÏ ®­îc ghi vµo b¶ng kª sè 4 ( biÓu 6) theo ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 621(Foottech) :240.419.834 CT 621 PX chÆt :198.673.529 CT 621 PX may :23.049.429 CT 621 PX hoµn tÊt :18.696.876 Cã TK 152 240.419.843 4.2.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh bao gåm: BHXH, BHYT, KPC§.T¹i xÝ nghiÖp giÇy v¶i, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc theo dâi trªn TK 622 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp bao gåm:l­¬ng theo s¶n phÈm vµ l­¬ng theo thêi gian . L­¬ng theo s¶n phÈm tÝnh cho c«ng viÖc ®· x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng theo thêi gian tÝnh cho c¸c c«ng viÖc trung gian ch­a x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë xÝ nghiÖp diÔn ra nh­ sau: T¹i xÝ nghiÖp, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng b¸o c¸o s¶n phÈm vµ c©n ®èi thêi gian lao ®éng tËp hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm cña ®¬n ®Æt hµng ®Ó theo dâi chi tiÕt tõng b­íc c«ng viÖc lµm ra lo¹i s¶n phÈm ®ã. Mçi b­íc c«ng viÖc do ai lµm, lµm trong bao nhiªu giê, l­¬ng bao nhiªu. Hai b¶ng nµy cïng ph¶n ¸nh c¶ sè s¶n phÈm lµm ra trong th¸ng vµ tæng sè l­¬ng theo s¶n phÈm mµ xÝ nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®ã. Sau khi tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶, thèng kª ph©n x­ëng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng theo tõng ph©n x­ëng.C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng kÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt tiªn l­¬ng PhÇn 1 ( BiÓu 4).T¹i xÝ nghiÖp kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp vµ sau khi kiÓm tra , kÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n.( BiÓu 5 -b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng). C¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng ®­îc kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 (BiÓu 6) theo ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 622 :73.839.40 CT 622 PX chÆt :9655100 CT 622 PX may :31.966.500 CT 622 PX gß :24.058.500 CT 622 PX hoµn tÊt :8.159.300 Cã TK 334 :73.839.400 Bªn c¹nh tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§ còng lµ nh÷ng yÕt tè quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho lîi Ých cña c«ng nh©n khi èm ®au, thai s¶n, mÊt søc. T¹i xÝ nghiÖp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc xÝ nghiÖp tÝnh vµo gi¸ thµnh theo tû lÖ trÝch nh­ sau: + B¶o hiÓm x· héi: 15% l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n. + B¶o hiªm y tÕ :2% l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n . + Kinh phÝ c«ng ®oµn 2% l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n. C¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng nµy ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 338, tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt thµnh. + TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn + TK 3383: B¶o hiÓm x· héi + TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ. C¨n cø vµo sè liÖu ®· ®­îc tÝnh to¸n ë b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng PhÇn 2 (BiÓu 5) kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4,theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 622 : 6.913.720 CT 622 PX chÆt : 1.094.020 CT 622 PX may : 3.758.200 CT 622 PX gß : 952.660 CT 622 PX hoµn tÊt : 1.108.840 Cã TK 338 : 6.913.720 trong ®ã: Cã TK 3382 : 727.760 Cã TK 3383 : 5.458.200 Cã TK 3384 : 727.760 4.3.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt. T¹i xÝ nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: -Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô . -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. -Chi phÝ khÊu hao TSC§. -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung diÔn ra nh­ sau: §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n sö dông TK 627 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c TK 334, 338, 152, 153, 311... Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Chi phÝ nh©n viªn lµ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng ®· ®­îc tinhs to¸n ph¶n ¸nh trªn b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng,theo b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 phÇn ghi nî TK 627. C¨n cø vµo b¶ng chi tiÕt tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 dßng Nî TK 627 Nî TK 627 :6816.700 CT627 PX chÆt :1.357.600 CT 627 PX may :2.678.500 CT 627 PX gß :1.567.000 CT 627 PX hoµn tÊt :1.213 .600 Cã TK 334 :6.816.700 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng còng ®Òu tÝnh trªn tû lÖ l­¬ng cÊp bËc céng phô cÊp (nÕu cã) vµ ®­îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh. Trong th¸ng 9 n¨m 2000 c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tËp hîp ®­îc lµ 815860 kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 nh­ sau: Nî TK 627 :815.680 CT 627 PX chÆt :1.63.020 CT 627 PX may :275.500 CT 627 PX gß :205.200 CT 627 PX hoµn tÊt :172.140 Cã TK 338 :815.680 trong ®ã: Cã TK 3382 :85.880 Cã TK 3383 :644.100 Cã TK 3384 :85.880 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 627 :9.479.542 CT 627 PX chÆt : 321.122 CT 627 PX may :2.646.645 CT 627 PX gß :5.418.420 CT 627 PX hoµn tÊt :1.093.355 Cã TK 153 :9.479.542 Chi phÝ khÊu hao TSC§. ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i ch­a ph¸t sinh chi phÝ khÊu hao TSC§ v× xÝ nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp ch­a l©u. toµn bé chi phÝ khÊu hao trong nh÷ng n¨m ®Çu do c«ng ty trÝch vµ miÔn cho xÝ nghiÖp cho ®Õn khi xÝ nghiÖp ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh ch­a chÝnh thøc cña ban gi¸m ®èc tõ th¸ng 1 n¨m 2001 xÝ nghiÖp míi b¾t ®Çu trÝch khÊu hao TSC§ . Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña xÝ nghiÖp gåm chi phÝ vÒ tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i...TÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy ®Òu do c«ng ty thanh to¸n hé Trong th¸ng 9 n¨m 2000 c¨n cø vµo chøng tõ ho¸ ®¬n thanh to¸n ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i...c«ng ty ®· thanh to¸n göi xuèng cho xÝ nghiÖp, kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 10 (xem NKCT sè 10- biÓu 7) sè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh ®­îc xÝ nghiÖp h¹ch to¸n vµ ghi vµo b¶ng kª sè 4: Nî TK 627 :33.821.627 Cã TK 336 :33.821.627 4.4. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp. Sau khi tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo 3 kho¶n môc, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn xÝ nghiÖp, kÕt chuyÓn chi phÝ ph¸t sinh vµo TK 154 sau ®ã chuyÓn vµo b¶ng kª sè 4 vµ NKCT sè 7 (BiÓu 8 ) Nî TK 154 :372.106.683 Cã TK 621 :240.419.834 Cã TK 622 :80.753.120 Cã TK 627 :50.933.729 Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t theo ®¬n ®Æt hµng..Khi ®¬n hµng ch­a hoµn thµnh, th× chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang , nªn xÝ nghiÖp kh«ng ®¸nh gÝa s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. III. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë xÝ nghiÖp khi nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt mÉu ®Ó ®­a cho kh¸ch hµng, khi ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nh­ vËy khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt, phßng kÕ ho¹ch ®Òu tÝnh l­îng tiªu hao nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng vµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho tõng ®¬n ®Æt hµng. Sau ®ã chuyÓn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®Õn tõng ph©n x­ëng vµ c¸c phßng ban liªn qan ®Ó thùc hiÖn.Trong th¸ng khi, ®¬n ®Æt hµng ®· s¶n xuÊt xong thµnh phÈm nhËp kho,hoÆc giao cho ng­êi ®Æt hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®¬n ®Æt hµng, ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh lµ : ®«i giÇy cña ®¬n ®Æt hµng. Tr­êng hîp ®¬n ®Æt hµng cã khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt nhiÒu th× khi s¶n phÊm s¶n xuÊt hoµn thµnh nhËp kho khi ®¬n ®Æt hµng ch­a kÕt thóc th× gi¸ thµnh cña thµnh phÈm nhËp kho ghi theo gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. Khi kÕt thóc ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ th× kÕ to¸n ®iÒu chØnh Nh­ vËy, trong kú dï ®¬n ®Æt hµng ch­a hoµn thµnh kÕ to¸n vÉn kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã,nhê x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh nªn xÝ nghiÖp gi¸m s¸t ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn. 2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp. ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ hîp lý. Tr­íc khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh.C¨n cø vµo quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm ... xÝ nghiÖp giÇy v¶i ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. Nh­ vËy kú tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp kh«ng trïng víi kú tËp hîp chi phÝ mµ theo thêi gian c¸c ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh 3.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Sau khi x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. KÕ to¸n x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n ®Æt hµng. Trong th¸ng 9 ®¬n ®Æt hµng foottech ®· hoµn thµnh c¨n cø vµo c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo tõng kho¶n môc ®· ®­îc ghi vµo b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho ®¬n ®Æt hµng foottech nh­ sau: b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®¬n hµng foottech Th¸ng 9 n¨m 2000 Sè l­îng:55286 Ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt: 8/8/2000 Ngµy hoµn thµnh: 27/9/2000 TT Tªn kho¶n môc CPSX th¸ng 8 CPSX trong th¸ng 9 Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC 596.178.947 75.273.020 42.811.250 240.419.834 80.753.120 50.933.729 836.598.781 156.026.149 93.744.979 15.132,2 2.822,2 1.695,6 Céng 714.263.217 372.106.683 1.086.369.900 19.650 Ch­¬ng III mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty da giÇy hµ néi I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë n­íc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm t¹o ®µ ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ trong n­íc.Tuy nhiªn cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã lµ c¶ nh÷ng th¸ch thøc lín vµ nh÷ng c¬ héi ®ã, xÝ nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong s¶n xuÊt, b­íc ®Çu ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp ®· n¨ng ®éng trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ, cè g¾ng t×m gi¶i ph¸p ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm víi chÊt l­îng cao vµ ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm n­íc ngoµi.ThÞ tr­êng tiªu thô ®­îc më réng, sè l­îng s¶n phÈm nhiÒu, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o.XÝ nghiÖp ®· gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho toµn bé c«ng nh©n viªn, ®· cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho Ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. §Ó ®¹t ®­îc thµnh tÝch nh­ vËy, ®ã chÝnh lµ kÕt qu¶ cña sù linh ho¹t, nhËy bÐn trong qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ sù ®ãng gãp quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c kÕ to¸n.XÝ nghiÖp ®· nhËn thøc ®óng vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t huy triÖt ®Ó. Bªn c¹nh ®ã lµ ®éi ngò kÕ to¸n n¨ng ®éng, nhiÒu kinh nghiªm, lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc s¾p xÕp t­¬ng ®èi phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña tõng ng­êi. Qua t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i nãi riªng ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc ,®¸p øng môc tiªu quan träng lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, cô thÓ nh­ sau: Bé m¸y kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc tËp trung gän nhÑ vµ ph¸t huy ®­îc tÝnhhiÖu qu¶ trong c«ng viÖc.ViÖc ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, ®ång thêi ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng ng­êi b¶o ®¶m tÝnh ®äc lËp vµ chuyªn m«n ho¸.§éi ngò c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®­îc trang bÞ tèt vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nªn nhanh chãng vµ thÝch øng víi chÕ ®é kÕ to¸n mµ Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh. ViÖc ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ mÆc dï phøc t¹p song hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi phï hîp cµ ®Çy ®ñ. ViÖc ghi chÐp trªn s¬ ®å tiÕn hµnh th­êng xuyªn tû mû, b¸m s¸t ph¶n ¸nh thùc tÕ chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sù thay ®æi gi¸ thµnh kÞp thêi taä®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. ViÖc tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý, tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª néi bé ®Çy ®ñ kÞp thêi ®Ó l·nh ®¹o n¾m b¾t t×nh h×nh nhanh chãng. Môc tiªu cña xÝ nghiÖp lµ tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. XÝ nghiÖp ®· tæ chøc tèt viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt hiÖn vËt , thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tËn dông phÕ liÖu khai th¸c hiÖu qu¶ c«ng suÊt m¸y mãc s¶n xuÊt...Mçi khi ®­a vµo s¶n xuÊt mÆt hµng míi , xÝ nghiÖp ®Òu x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu , lËp dù to¸n s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Th«ng qua dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt.TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng còng nh­ vai trß cña nã víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt nªn ®­îc tæ chøc vµ vËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ rÊt hîp lý , kÕ to¸n phï hîp víi tÝnh chÊt s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh theo c¸c kho¶n trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ. C«ng viÖc ghi chÐp tiÕn hµnh b¾t ®Çu ë c¸c ph©n x­ëng, lËp chøng tõ vµ tæng hîp sè liÖu, ghi râ sæ môc râ rµng. ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, kÕ to¸n gãp phÇn g¾n tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng vµ nh©n viªn ph©n x­ëng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc hä ®­îc giao Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn mét sè thiÕu sãt h¹n chÕ. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cho gi¸m ®èc cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c xÝ nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò sau: Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t déng s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt tæ chøc s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô cao, chi phÝ ph¸t sinh gi÷a c¸c kú cã chªnh lÖch lín, nªn ®Ó æn ®Þnh chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c kú , kÕ to¸n cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V× vËy viÖc xÝ nghiÖp ch­a thùc hiÖn trÝch tr­íc c¸c kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp, chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. §ång thêi ch­a h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt... theo t«i lµ hîp lý, xÝ nghiÖp cÇn xem xÐt vµ kh¾c phôc. II .Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty Da giÇy hµ néi. Qua thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ë xÝ nghiÖp ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy D­¬ng Nh¹c vµ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp giÇy v¶i phÇn nµo t«i ®· n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp, kÕt hîp víi lý luËn ®· ®­îc häc ë tr­êng t«i xin ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp nh­ sau: ý kiÕn 1 VÒ viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, thùc tÕ ë xÝ nghiÖp cã ph¸t sinh mét sè kho¶n thiÖt h¹i vÒ c¶ s¶n phÈm háng vµ ngõng s¶n xuÊt bÊt th­êng. Nh­ng xÝ nghiÖp l¹i ch­a tiÕn hµnh tÝnh to¸n thiÖt h¹i, v× vËy theo t«i xÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ thiÖt h¹i ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®«i lóc s¶n phÈm giÇy cña xÝ nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®óng yªu cÇu chÊt l­îng theo ®¬n ®Æt hµng. V× vËy, cÇn kÕt hîp víi bé phËn kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh l­îng s¶n phÈm háng trong kú, tõ ®ã tÝnh chi phÝ thiÖt h¹i. §ång thêi xem xÐt vµ qui tr¸ch nhiÖm cho bªn cã liªn quan ®Ó ®Òn bï thiÖt h¹i. Bªn c¹nh ®ã cßn xuÊt hiÖn c¶ viÖc ngõng s¶n xuÊt bÊt th­êng nh­ bÞ mÊt ®iÖn ®ét ngét.. kho¶n thiÖt h¹i nµy ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Ó tõ ®ã xÝ nghiÖp cã ®­îc c¸c biÖn ph¸p kh¸c phôc. C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thiÖt h¹i nµy nh­ sau. -Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt vµ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng kÕ to¸n ph¶n ¸nh ghi gi¶m gi¸ thµnh Nî TK 138.8 Cã TK 154 Khi xö lý kÕ to¸n ghi Nî TK 821 : thiÖt h¹i Nî TK 111, 112 : tiÒn båi th­¬ng Cã TK 138.8 VÝ dô: Trong th¸ng 9 xÈy ra 3 lÇn sù cè mÊt ®iÖn g©y ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. ViÖc mÊt ®iÖn ®ét ngét lµm cho mét sè nguyªn vËt liÖu nh­ mét sè ho¸ chÊt phô gia ®ang ®­îc chÕ biÕn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ háng g©y mét kho¶n thiÖt h¹i. C¨n cø vµo biªn b¶n ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i (xem trang sau), gi¸ trÞ cña ho¸ chÊt vµ phô gia háng lµ 7,5 triÖu ®ång. kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh­ sau. a) Nî TK 138.8 :7.500.000 Cã TK 154 :7.500.000 b) Nî TK 821 :7.500.000 Cã TK 138.8 :7.500.000 ý kiÕn 2 . ViÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp §©y lµ kho¶n chi phÝ ®­îc thõa nhËn chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú song thùc tÕ ch­a ph¸t sinh chi phÝ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian nghØ phÐp ®· dù to¸n. Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng vµ tÝnh chÊt tæ chøc s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô cao do vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp ®Ó tr¸nh ®­îc biÕn ®éng bÊt ngê khi h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Tr­íc hÕt xÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh tû lÖ trÝch tr­íc hµng th¸ng.Tû lÖ nµy ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè l­îng c«ng nh©n s¶n xuÊt, møc l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n, thêi gian nghØ phÐp cña mçi c«ng nh©n b×nh qu©n n¨m, møc l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n nghØ phÐp ®Ó tÝnh cho phï hîp. KÕ to¸n sö dông TK 335 ®Ó trÝch tr­íc hµng th¸ng + Khi trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622 ( chi tiÕt ph©n x­ëng ) Cã TK 335 + Khi chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK 335 Cã TK 334 Chi phÝ ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõn kho¶n trÝch tr­íc tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ, do ®ã, c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª më thªm cét ®Ó ghi Cã TK 335 cho phï hîp. ý kiÕn 3. ViÖc trÝch tr­íc chi phÝ s÷a ch÷a lín TSC§ §Ó æn ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt gi÷a c¸c kú, do nguyªn gi¸ TSC§ rÊt lín vµ ®¨c ®iÓm cña s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp lµ mang tÝnh thêi vô, do vËy nÕu xÈy ra sù cè háng mãc thiÕt bÞ bÊt ngê sÏ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bëi nguyªn gi¸ TSC§ lín nªn chi phÝ tiÕn hµnh söa chöa rÊt cao. V× vËy xÝ nghiÖp nªn trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. C¨n cø theo nguyªn gi¸ TSC§, chñng lo¹i TSC§ còng nh­ thêi h¹n sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó lËp dù tr÷ kÕ ho¹ch söa ch÷a lín cho c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ + Khi tiÕn hµnh trÝch tr­íc vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sè chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ dù tÝnh sÏ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 ( TK 641, TK 642 ) Cã TK 335 + Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh trªn TK 241(2413) ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 335. KÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 241(2413) ViÖc tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ s÷a ch÷a lín TSC§ còng gièng nh­ trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n nghØ phÐp ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh, më thªm cét TK 335 trong b¶ng kª sè 4 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó viÖc theo dâi cô thÓ vµ ®¶m b¶o chi phÝ ph¸t sinh. Khi tiÕn hµnh trÝch tr­íc söa ch÷a l¬n TSC§ sÏ thµnh mét kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ lµm chi phÝ s¶n xuÊt chung t¨ng lªn mét kho¶n kh«ng nhá g©y ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ toµn xÝ nghiÖp vµ tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng biÕn ®éng ®ét biÕn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh ®­îc thuËn lîi. ý kiÕn 4 : H¹ch to¸n vËt liÖu, phÕ liÖu do gia c«ng thõa Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt b»ng v¶i vµ mét sè nguyªn liÖu kh¸c, nªn do c«ng ®o¹n c¾t ë ph©n x­ëng chÆt thu héi ®­îc rÊt nhiÒu phÕ liÖu. Bªn c¹nh ®ã vËt liÖu ®­îc cÊp ph¸t theo ®Þnh møc cho gia c«ng dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Thùc tÕ kÕ to¸n ch­a ph¶n ¸nh kho¶n thu håi nµy. Nh÷ng kho¶n nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, Nh­ng nÕu theo dâi vµ h¹ch to¸n chi tiÕt ®­îc kho¶n nµy sÏ ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ cho chi phÝ ph¸t sinh vµ ®¶m b¶o tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô ®­îc chÝnh x¸c. Khi cã phÕ liÖu, vËt liÖu thu håi do gia c«ng thõa kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh­ sau: Nî TK 152 Cã TK 621 ý kiÕn 5 : Më sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®¬n ®Æt hµng Khi cã ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n nªn më sæ chi tiÕt theo dâi c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo tõng kho¶n môc cho tõng ®¬n ®Æt hµng. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña chi phÝ ph¸t sinh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý ë xÝ nghiÖp. Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc më, theo dâi vµ ghi nh­ sau: §¬n ®Æt hµng Th¸ng Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC PhÕ liÖu thu håi ThiÖt h¹i b¸t bæi th­êng Tæng chi phÝ thùc tÕ V.V.O Hµn Quèc 5 6 225.029.618 625.398.618 35.834.200 104.137.029 41.020.520 94.653.387 120.000 395.500 0 1.120.000 310.764.338 822.673.534 Céng 850.428.2366 139.971.229 135.673.907 515.500 1.120.000 1.133.437.872 C.V.O Th¸i Lan 7 636.363.593 153.884.234 110.081.719 315.000 800.000 899.214.546 Céng 636.363.593 153.884.234 110.081.719 315.000 800.000 899.214.546 Foottech 8 9 596.178.947 240.419.834 75.73.020 80.753.120 42.811.250 50.933.729 230.000 380.000 0 7500.000 714.033.217 291.548.883 Céng 836.598.781 156.026.140 93.744.979 610.000 7.500.000 1.078.259.900 ý kiÕn 6: TÝnh l¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau khi h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, phÕ liÖu do gia c«ng thõa … kÕ to¸n nªn tÝnh l¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cho chi phÝ ph¸t sinh. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh l¹i nh­ sau: b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®¬n hµng foottech Th¸ng 9 n¨m 2000 Sè l­îng:55286 Ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt: 8/8/2000 Ngµy hoµn thµnh: 27/9/2000 TT Tªn kho¶n môc CPSX Th¸ng 8 CPSX trong th¸ng 9 Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 CP NVL TT 595.948.974 240.039.834 835.988.781 15.121 2 CPNCTT 75.273.020 80.753.120 156.026.140 2.822 3 CPSXC 42.811.250 43.433.729 86.244.979 1.560 4 Céng 714.033.217 364.226.683 1.078.259.900 19.503 KÕt luËn: Qua viÖc t×m hiÓu thùc tÕ cïng víi lý luËn em nhËn thÊy viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. Nã ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn vÒ ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng, vËt t­, ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn ,tøc lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc t×m ra mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt tèt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ môc tiªu cu¶ c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo. ViÖc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n lý biÕt ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña mçi lo¹i s¶n phÈm còng nh­ kÕt qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tõ ®è ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp gióp c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Hoµn thµnh ®­îc b¶n luËn v¨n nµy, mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gãp ý , chØ b¶o cña nh©n viªn phßng kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp giÇy v¶i vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o ®· tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. I. chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ . 2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt trong kú. 2.4. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ. 2.5. Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung cÊu thµnh cña chi phÝ. 3. §èi t­îng cña kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 4. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 4.1. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. a) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. b) chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. c) Chi phÝ s¶n xuÊt chung 4.2. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 5.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 5.2.§¸nh gi¸ s¶n phÈm cuèi kú theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. 5.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo 50% chi phÝ chÕ biÕn. 5.4.§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc. II. Gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. 1.1.Kh¸i niÖm. 1.2.Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 2.1.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi ®iÓm vµ c¬ së sè liÖu tÝnh. 2.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n vµ néi dung chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh. 3.§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gÝa thµnh. 3.1.§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. 3.2.Kú tÝnh gi¸ tthµnh 4. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh . 4.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. 4.2.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh ph©n tÝch. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm . b) tr­êng hîp tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. 4.3.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. 4.4.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. Ch­¬ng IIThùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÑp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty da giÇy Hµ néi. I kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thµnh lËp XÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc C«ng ty Da giÇy Hµ néi. 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Da giÇy Hµ néi. 2.XÝ nghiÖp giÇy v¶i. 2.1. Tæ chøc s¶n xuÊt. 2.1.1.§Æc ®iÓm cña s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 2.2 Tæ chøc qu¶n lý. 2.3. C«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.3.1 C«ng t¸c kÕ to¸n 2.3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. II.T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp giÇy v¶i. 1. §Æc ®iÓm cña chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp. 2.1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 2.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . 2.3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp . §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 4.1. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 5.2.Tr×nh tù kÕ to¸n nh©n c«ng trùc tiÕp. 5.2.Tr×nh tù kÕ to¸n nh©n c«ng trùc tiÕp. 5.3. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. 5.4. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp. III. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i. C«ng t¸c qu¶n lý tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i. 3.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Ch­¬ng IIImét sã ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty da giÇy hµ néi I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. II .Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp giÇy v¶i trùc thuéc c«ng ty Da giÇy hµ néi. KÕt luËn C«ng ty Da giÇy hµ néi XÜ NghiÖp GiÇy v¶i BiÓu sè 7 NhËt ký chøng tõ sè 10 TK 336 ( C«ng ty Da GiÇy Hµ néi ) Th¸ng 9 n¨m 2000 ghi cã tk 336, nî c¸c tk ghi nî tk 336, cã c¸c tk D­ cã TK TT DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn TT DiÔn gi¶i TK§¦ Thµnh tiÒn D­ cã ®Çu kú - 717.283.040 1 Thanh to¸n víi ng­êi b¸n t¹i Cty 331 137.228.401 1 Tæng doanh thu(c¸c m· giÇy) 911 1.278.140.000 2 TiÒn l­¬ng th¸ng 4/2000 334 103.152.500 2 Thu ph¹t do thiÕu vËt t­(A Thanh) 642 100.000 3 TiÒn h¬i th¸ng 4/2000 627 5.403.600 3 Gi¶m nî mÉu 136.2 440.668 4 Bæ xung tiÒn ®iÖn th¸ng 3/2000 627 1.039.400 4 Gi¶m nî XN GiÇy Da 136.1 9.231.000 5 Thanh to¸n víi ng­êi b¸n b»ng UNC 331 472.261.090 5 Thu ph¹t do vi ph¹m(AB×nh PKII) 642 50.000 6 Thanh to¸n víi ng­êi b¸n tai XN 331 805.100 VËt t­ xuÊt PK II c«ng ty 154 920.000 7 Chi BHXH, BHYT, KPC§ th¸ng 4/2000 338 10.732.340 8 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 27.378.627 9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642 194.000 10 VËt t­ nhËn- CCDC 153 181.000 11 NhËn nî XN Cao su 136.3 137.332.216 Céng nî 895.708.274 1.288.881.668 -1.110.456.434 C«ng ty Da giÇy hµ néi BiÓu sè 8 XÝ NghiÖp GiÇy v¶i NhËt ký chøng tõ sè 7 TËp hîp chi phÝ SX, KD toµn Doanh nghiÖp Ghi cã c¸c TK :142, 152, 153,154,334, 335, 338, 621, 622, 617 Th¸ng 9 n¨m 2000 TT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 1521 1522 153 334 338 621 622 627 NK10 TK 136.3 NK 10 TK 336 Céng tæng 1 154.1 1.703.870 240.419.834 80.753.120 50.933.729 140.332.216 521.137.769 2 142 1.995.000 1.995.000 3 621 188.873.843 51.545.991 240.419.834 4 622 73.839.400 6.913.720 80.753.120 5 627 9.479.542 6.816.700 815.860 33.821.627 50.933.729 6 642 1.544.820 22.496.400 3.002.760 27.043.980 Céng 188.873.843 53.249.861 13.019.362 103.152.500 10.732.340 240.419.834 80.753.120 50.933.729 140.332.216 33.821.627 922.283.432 C«ng ty Da giÇy hµ néi BiÓu sè 6 XÝ NghiÖp GiÇy v¶i b¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo phÉn x­ëng dïng cho c¸c TK 154, 621, 622, 627 Th¸ng 9 n¨m 2000 tt C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 1521 1522 153 334 338 621 622 627 NK10 TK336 Céng tæng 1 Tk 154 0 1.703.870 0 0 0 240.419.834 80.753.120 50.933.729 523.119.894 XuÊt gia c«ng 1.703.870 1.703.870 KÕt chuyÓn CPNVLTT 240.419.834 242.401.959 KÕt chuyÓn CPSXC 50.933.729 50.933.729 K/c chi phÝ NCTT 80.753.120 80.753.120 2 TK 621 188.873.843 51.545.991 0 0 0 0 0 240.419.834 Ph©n x­ëng chÆt 188.873.843 9.799.686 198.673.529 Ph©n x­ëng may 23.049.429 23.049.429 Ph©n x­ëng gß 0 Ph©n x­ëng hoµn tÊt 18.696.876 18.696.876 3 TK 622 0 0 0 73.839.400 6.913.720 0 0 80.753.120 Ph©n x­ëng chÆt 9.655.100 1.094.020 10.749.120 Ph©n x­ëng may 31.966.500 3.758.200 35.724.700 Ph©n x­ëng gß 24.058.500 952.660 25.011.160 Ph©n x­ëng hoµn tÊt 8.159.300 1.108.840 9.268.140 4 TK 627 0 0 9.479.542 6.816.700 815.860 0 0 33.821.627 50.933.729 Ph©n x­ëng chÆt 321.122 1.357.600 163.020 1.841.742 Ph©n x­ëng may 2.646.645 2.678.500 275.500 5.600.645 Ph©n x­ëng gß 5.418.420 1.567.000 205.200 7.190.620 Ph©n x­ëng hoµn tÊt 1.093.355 1.213.600 172.140 2.479.095 Céng 188.873.843 188.873.843 9.479.542 80.656.100 7.729.580 240.419.834 80.753.120 50.933.729 33.821.627 895.226.577 C«ng ty Da giÇy hµ néi BiÓu sè 3 XÝ NghiÖp GiÇy v¶i b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ccdc Th¸ng 9 n¨m 2000 TT Ghi cã TK Nî TK TK 152 TK 153 Tæng céng TK 152.1 TK 152.2 céng 1 TK 621 Chi phÝ NVL 188.873.843 51.545.991 240.419.834 240.419.834 PX ChÆt 188.873.843 9.799.686 198.673.529 PX May 23.049.429 23.049.429 PX Hoµn tÊt 18.696.876 18.696.876 PX Gß 0 2 TK 627 Chi phÝ SXC 9.479.542 9.479.542 PX ChÆt 321.122 PX May 2.646.645 PX Hoµn tÊt 1.093.355 PX Gß 5.418.420 3 TK 642 Chi phÝ QLDN 1.544.820 1.544.820 4 TK 154 XuÊt gia c«ng 1.703.870 1.703.870 1.703.870 5 TK 136.2 XuÊt TT mÉu 440.668 440.668 440.668 6 TK 136.3 XuÊt XN CS 0 0 7 TK 142 CCDC dïng choQLXN 1.995.000 1.995.000 Céng 189.314.511 53.249.861 242.564.372 13.019.362 155.583.734 C«ng ty Da giÇy hµ néi BiÓu sè 2 XÝ NghiÖp GiÇy v¶i b¶ng kª sè 3 Th¸ng 9 n¨m 2000 TT ChØ tiªu TK 152 TK 153 céng TK 152.1 TK 152.2 céng 1 I /Sè d­ ®Çu th¸ng 145.013.950 69.467.856 314.481.806 118.490.694 432.972.500 2 II/ Sè PS trong th¸ng 233.510.971 42.916.400 276.427.411 11.068.585 287.495.996 Tõ NKCT 5- TK 331 231.766.590 42.916.400 274.683.030 10.887.585 285.570.615 Tõ NK 10-TK 336 181.000 181.000 TK 154 VËt t­ nhËp l¹i 1.744.381 1.744.381 1.744.381 3 III/ Céng ( I+II) 478.524.921 121.384.296 590.909.217 129.559.279 720.468.496 4 VI/XuÊt dïng trong th¸ng 189.314.511 53.249.861 242.564.372 13.019.362 255.583.734 5 VI/ Tån cuèi kú ( I+ II+III) 289.210.410 59.134.435 348.344.845 116.539.917 464.884.762 Tæng tån TK 152, TK 153 464.884.762

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.DOC
Luận văn liên quan