Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình

LỜI NÓI ĐẦU Hoà vào xu thế mở cửa, hội nhập của nền kinh tế quốc tế thế giới trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo có lợi nhuận hay không. Vì vậy kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là việc làm cần thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ, mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác việc quản lý chi phí và giá thành một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp, giúp hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện để cho doanh nghiệp tích luỹ, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì thế để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng và vai trò tích cực của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Em đã chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình”. Làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của em. Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp của em có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình. Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình Mặc dầu em đã cố gắng hoàn thiện một cách khoa học, hợp lý nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên bài viết của em không tránh được thiếu sót nhất định. Em rất mong được ý kiến nhận xét, đánh giá của quý thầy cô bộ môn trong khoa kế toán để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình chu đáo của cô giáo Phạm Minh Hoa và các cô chú cán bộ trong phòng kế toán của công ty cổ phần giầy Cẩm Bình đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸n nguyªn liÖu ®Ó giao cho bé phËn sö dông ®Ó xuèng kho lÊy nguyªn liÖu vµ giao l¹i cho thñ kho. Cuèi th¸ng thñ kho mang c¸c chøng tõ kho giao cho kÕ to¸n nguyªn liÖu lµm c¨n cø ghi sæ vµ ®ã lµ c¸c chøng tõ gèc. Sau khi hoµn thiÖn chøng tõ, kÕ to¸n nguyªn liÖu tiÕn hµnh lËp ®Þnh kho¶n ngay trªn chøng tõ: Nî TK 621 4.554.723.750 Cã TK 152(1) 4.554.723.750 Sau mçi lÇn nhËp – xuÊt kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i tÝnh l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho ®Ó ghi vµo cét tån trªn sæ. Hµng th¸ng, kÕ to¸n céng sè ph¸t sinh th¸ng vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng, sè liÖu tõ sæ chi tiÕt ®­îc lÊy sè céng ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt cuèi th¸ng. C¸c chøng tõ gèc cßn lµ c¨n cø ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi tiÕt nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL nhËp trong kú Sè l­îng NVL tån ®Çu kú Sè l­îng NVL nhËp trong kú HiÖn t¹i, ®¬n gi¸ vËt t­ xuÊt kho t¹i c«ng ty ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. §¬n gi¸ nµy ®­îc tÝnh mét lÇn vµo cuèi quý + §¬n gi¸ b×nh qu©n + TrÞ gi¸ NVL xuÊt trong kú §¬n gi¸ b×nh qu©n Sè l­îng NVL xuÊt kho trong kú = x VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2005 trªn b¶ng kª xuÊt nhËp tån më cho da air leather cã sè liÖu: - Khèi l­îng tån ®Çu quý: 220.230 sè tiÒn: 4.993.152.000 Trong quý nhËp kho: 615.520 sè tiÒn: 12.618.160.000 VËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 4.993.152.000 + 12.618.160.000 = 21.000 220.230 + 615.520 Sè l­îng da air leather thùc xuÊt lµ 660. VËy trÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho lµ: 660 x 21.000 = 13.860.000 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 05 5/10/05 XuÊt da air leather cho s¶n xuÊt 660 13.860.000 XuÊt da Embo action cho s¶n xuÊt 1140,5 23.950.500 XuÊt da Split cho s¶n xuÊt 2070 36.225.000 ………….. ………… ……… 06 10/11/05 XuÊt tÊm trang trÝ 145,228 4.321.000 XuÊt da air leather 946 19.866.000 …. …. ……………. …… ………. 20 25/12/05 XuÊt ®Öm ®Õ 34,5 38.400.000 XuÊt da ®en 2049 40.980.000 XuÊt ®Õ cao su 180 130.576.000 … ….. …………… ……. …… Céng 13.664.171.250 Tõ sè liÖu ë dßng tæng céng cña b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng trong s¶n xuÊt. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 20 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã XuÊt NVL chÝnh vµo s¶n xuÊt 621 152(1) 13.664.171.250 Céng 13.664.171.250 * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô: lµ toµn bé chi phÝ vÒ vËt liÖu phô phôc vô cho s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp trªn b¶ng kª xuÊt vËt liÖu phô. Tõ sè liÖu tæng céng trªn b¶ng kª, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ vÒ vËt liÖu phô dïng cho s¶n xuÊt . KÕ to¸n ghi: Nî TK 621 332.873.500 Cã TK 152(2) 332.873.500 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª xuÊt vËt liÖu phô Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 05 2/11/05 XuÊt xèp 1,5ly cho s¶n xuÊt 832 8.514.180 XuÊt di©y giÇy cho s¶n xuÊt 4,180 3.775.100 …. ….. ….. …. ….. 21 11/12/05 XuÊt xèp 2,5ly cho s¶n xuÊt 705 10.688.400 XuÊt nÒn … …. …. ….. ….. Céng 332.873.500 Tõ ®ã kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh vÒ tæng sè nguyªn vËt liÖu phô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 21 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã XuÊt NVL phô vµo s¶n xuÊt 621 152(2) 332.873.500 céng 332.873.500 * Chi phÝ nhiªn liÖu : Toµn bé chi phÝ vÒ nhiªn liÖu nh­ dÇu m¸y kh©u, dÇu nhít, mì bß, x¨ng c«ng nghiÖp… ®­a vµo s¶n xuÊt ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª xuÊt nhiªn liÖu. C¨n cø vµo biÓu nµy kÕ to¸n ghi: KÕ to¸n ghi: Nî TK 621 42.796.100 Cã TK 152(3) 42.796.100 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª xuÊt nhiªn liÖu Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 06 7/10/05 XuÊt x¨ng c«ng nghiÖp 90 394.560 XuÊt më bé 15 168.000 ….. …. ….. 20 17/12/05 XuÊt dÇu nhít 21 235.500 XuÊt dÇu m¸y kh©u 360 4.642.560 … …. …. ….. ….. Céng 42.796.100 Tõ ®ã kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh vÒ tæng sè vËt liÖu phô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt : C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 22 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã XuÊt nhiªn liÖu vµo s¶n xuÊt 621 152(3) 42.796.100 Céng 42.796.100 * Chi phÝ vÒ vËt liÖu kh¸c: TÊt c¶ c¸c chi phÝ nh­: keo s¾t, tÊm trang trÝ… ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª xuÊt vËt liÖu kh¸c. Tõ sè liÖu ë dßng tæng céng cña b¶ng kª nµy kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ vÒ vËt liÖu kh¸c xuÊt dïng trong kú. KÕ to¸n ghi: Nî TK 621 9.542.900 Cã TK 152(5) 9.542.900 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª xuÊt vËt liÖu kh¸c Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 03 5/11/05 XuÊt cöa sæ dïng cho s¶n xuÊt 252 324.000 XuÊt tÊm trang trÝ cho s¶n xuÊt 72 72.000 ….. …… …… 07 23/12/05 XuÊt keo s¾t cho s¶n xuÊt 32 138.000 XuÊt vËt liÖu ngo¹i 205 1.177.200 … …. …. ….. ….. Céng 9.542.900 Tõ ®ã kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh vÒ tæng sè vËt liÖu phô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt : C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 23 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã XuÊt vËt liÖu kh¸c vµo s¶n xuÊt 621 152(5) 9.542.900 Céng 9.542.900 * Chi phÝ c«ng cô dông cô: Toµn bé chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt . Tõ sè liÖu ë dßng tæng céng cña b¶ng kª nµy kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú. KÕ to¸n ghi: Nî TK 621 705.306.300 Cã TK 153 705.306.300 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª xuÊt c«ng cô dông cô Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 54 6/11/05 XuÊt ®¸ mµi cho s¶n xuÊt 17 792.000 20 27/12/05 XuÊt keo s¾t 102 936.000 XuÊt chæi quÐt ®Õ cho s¶n xuÊt 65 65.000 …. …. ….. ….. ….. Céng 705.306.300 Tõ ®ã kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh vÒ tæng sè c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt : C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 24 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã XuÊt c«ng cô dông cô vµo s¶n xuÊt 621 153 705.306.300 Céng 705.306.300 Chøng tõ ghi sæ lËp xong chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt sau ®ã ®­a vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó lÊy sè vµ ngµy ®ång thêi chøng tõ ghi sæ nµy ®­îc ghi vµo sæ c¸i tæng hîp. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 20 30/12 13.664.171.250 21 30/12 332.873.500 22 30/12 42.796.100 23 30/12 9.542.900 24 30/12 705.306.300 Céng 14.754.690.050 §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, cuèi kú kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kho¸ TK 621 b»ng bót to¸n kÕt chuyÓn. KÕ to¸n ghi: Nî TK 621 14.754.690.050 Cã TK 152.1 13.664.171.250 Cã TK 152.2 332.873.500 Cã TK 152.3 42.796.100 Cã TK 152.5 9.542.900 Cã TK 153 705.306.300 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo CTGS ®· lËp ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè hiÖu tµi kho¶n: 621 Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 20 30/12 XuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh vµo s¶n xuÊt 152.1 13.664.171.250 21 30/12 XuÊt nguyªn vËt liÖu phô vµo s¶n xuÊt 152.2 332.873.500 22 30/12 XuÊt nguyªn nhiªn liÖu vµo s¶n xuÊt 152.3 42.796.100 23 30/12 XuÊt vËt liÖu kh¸c vµo s¶n xuÊt 152.5 9.542.900 24 30/12 XuÊt c«ng cô dông cô vµo s¶n xuÊt 153 705.306.300 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 154 14.754.690.050 Céng ph¸t sinh quý 14.754.690.050 14.754.690.050 2.2.4.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch BHXH, KPC§ theo l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã, viÖc tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp còng nh­ viÖc tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c, kÞp thêi cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc qu¶n lý thêi gian lao ®éng, qu¶n lý quü l­¬ng cña c«ng ty, tiÕn tíi qu¶n lý tèt chi phÝ vµ gi¸ thµnh. ViÖc tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã tÝnh chÊt l­¬ng cho c«ng nh©n nãi riªng vµ nh©n viªn nãi chung ®­îc thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®ã lµ: tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm * H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: §­îc ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ c¸c nh©n viªn phôc vô. C¨n cø h¹ch to¸n l­¬ng thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng ®· qua phßng tæ chøc – hµnh chÝnh kiÓm duyÖt, l­¬ng thêi gian ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: - HÖ sè l­¬ng: C¨n cø vµo cÊp bËc l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty - Møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh, møc l­¬ng tèi thiÓu 350.000 * H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : H×nh thøc tr¶ l­¬ng ®­îc ¸p dông réng r·i vµ c«ng ty ®· sö dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. Theo h×nh thøc nµy, tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tÝnh trªn c¬ së khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc ë tõng c«ng ®o¹n. §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh L­¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: = x Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n lµ TK 622. B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 622 Mét trong nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng lµ b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng do tæ tr­ëng c¸c tæ theo dâi vµ chÊm c«ng hµng ngµy. C«ng ty cæ phÇn giÇy CÈm B×nh B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 12 n¨m 2005 Ph©n x­ëng : ChÆt Tæ :1 STT Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc Ngµy trong th¸ng Tæng ngµy lµm viÖc 1 2 3 …. 31 1 NguyÔn Thanh H¶i k k k k 17 2 NguyÔn thÞ NhËt k k o k 20 3 Vò thÞ Anh k o o k 18 4 Vò ChiÕn Th¾ng k k k k 21 5 Hå thÞ Xu©n k k k k 21 … ……. … …. … … … … Céng 251 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®­îc ¸p dông ®èi víi c«ng viÖc kho¸n ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, theo h×nh thøc nµy tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tÝnh trªn c¬ së khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ë tõng c«ng ®o¹n tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Tij = V®gj x qij Trong ®ã: Tij : TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña ng­êi lao ®éng thø i c«ng ®o¹n j . V®gj : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm c«ng ®äan j qij : Sè c«ng lµm viÖc c«ng ®o¹n j cña ng­êi lao ®éng Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao do thèng kª x­ëng theo dâi, tæng hîp tõ c¸c tæ tr­ëng vµ ghi chÐp hµng ngµy, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n x­ëng ®Ó tÝnh l­¬ng. §¬n gi¸ l­¬ng mét s¶n phÈm do phßng tæ chøc tÝnh dùa vµo n¨ng xuÊt lao ®éng thùc tÕ s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, sè giê ®ång hå ®Ó s¶n xuÊt mét l­ît s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc lµ thî bËc mÊy cã x¸c ®Þnh cña c«ng ty. §¬n gi¸ l­¬ng ®­îc phßng tæ chøc tÝnh cho ph©n x­ëng ChÆt lµ: 20.000®/c«ng VÝ dô: tÝnh l­¬ng cho NguyÔn Thanh H¶i TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña anh H¶i ®­îc h­ëng lµ: = 20.000 x 17 = 340.000(®) TiÒn ¨n ca: = 17 x 5000 = 85.000(®) Tæng l­¬ng anh H¶i h­ëng lµ: 340.000 +85.000 = 425.000(®) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n ph©n x­ëng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c tæ cña ph©n x­ëng m×nh. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2005 Ph©n x­ëng: ChÆt Tæ: 1 STT Hä vµ tªn L­¬ng s¶n phÈm Phô cÊp ¨n ca Tæng sè T¹m øng Cßn lÜnh Ký nhËn C«ng Sè tiÒn 1 NguyÔn Thanh H¶i 17 340.000 85.000 425.000 425.000 2 NguyÔn thÞ NhËt 20 400.000 100.000 500.000 500.000 3 Vò thÞ Anh 18 360.000 90.000 450.000 450.000 4 Vò ChiÕn Th¾ng 21 420.000 105.000 525.000 525.000 5 Hå thÞ Xu©n 21 420.000 105.000 525.000 525.000 … …. … …. …. …. …. … Céng 251 5.020.000 1.255.000 6.275.000 6.275.000 Mçi th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng ®Ó lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn s¶n xuÊt Th¸ng 12 n¨m 2005 stt Tªn ph©n x­ëng L­¬ng cÊp bËc L­¬ng thùc tÕ T¹m øng TrÝch BHXH Cßn lÜnh Ký nhËn 1 Ph©n x­ëng ChÆt 31.375.000 12.000.000 1.568.750 17.806.250 2 Ph©n x­ëng ®Õ 40.980.000 20.000.000 2.049.000 18.931.000 3 Ph©n x­ëng gß 60.776.500 20.000.000 3.038.825 37.737.675 4 Ph©n x­ëng thªu vi tÝnh 70.890.000 30.000.000 3.544.500 37.345.500 … ……. ……. ….. ….. …… Céng 506.710.000 160.000.000 25.335.500 321.710.000 Cuèi mçi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu cña b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt mµ kho¶n nµy thùc tÕ ph¸t sinh bao nhiªu sÏ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ph¸t sinh kú ®ã, c«ng ty thùc hiÖn trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng theo tû lÖ 17% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Trong ®ã, BHXH chiÕm 15% vµ KFC§ chiÕm 2%, c«ng ty kh«ng thùc trÝch BHYT vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo tû lÖ 2% trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ ®Ó lËp quü BHYT cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh. C¸c kho¶n trÝch lËp vµo c¸c quü nh­ trªn ®­îc nhµ n­íc cho phÐp tÝnh mét phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Nh»m môc ®Ých lËp quü tµi trî cho c«ng nh©n trong tr­êng hîp x¶y ra èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc, nghØ h­u…vµ duy tr× tæ chøc c«ng ®oµn, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Tæng céng 592.850.700 36.708.750 47.946.800 60.315.840 208.571.200 860.737.760 TK 338 Céng cã TK 338 86.140.700 5.333.750 6.966.600 …… 8.769.840 30.305.220 125.209.760 338.3 (15%) 76.006.500 4.706.250 6.174.000 …… 7.732.800 26.739.900 110.479.200 338.2 (2%) 10.134.200 627.500 819.600 …….. 1.031.040 3.565.320 14.730.560 TK 334 Céng cã TK 334 506.710.000 31.375.000 40.980.000 ……. 51.552.000 178.266.000 736.528.000 Kho¶n phô …….. L­¬ng thùc tÕ 506.710.000 31.375.000 40.980.000 ……. 51.552.000 178.266.000 736.528.000 TK ghi cã TK ghi nî TK 622 Ph©n x­ëng ChÆt Ph©n x­ëng ®Õ … 627 642 Céng STT 1 - - ….. 2 3 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 12/2005 Sau khi lËp xong b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l­¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, ®ång thêi lªn sæ c¸i tµi kho¶n 622 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 47 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 622 334 506.710.000 Céng 506.710.000 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 48 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã TrÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt TrÝch KFC§ vµo chi phÝ sx 622 338.3 338.2 76.006.500 10.134.200 Céng 86.140.700 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng ….. …. …. 47 30/12 506.710.000 48 30/12 86.140.700 Céng ph¸t sinh th¸ng 12 592.850.700 Céng ph¸t sinh quý IV 1.778.552.100 §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kho¸ sæ TK 622 . C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Sè hiÖu: 622 Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 47 30/12 TiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt 334 506.710.000 48 30/12 TrÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt 338.3 76.006.500 TrÝch KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt 338.2 10.134.200 … …. ….. …. ….. KÕt chuyÓn CFNCTT 154 1.778.552.100 Céng ph¸t sinh th¸ng 12 592.850.700 Céng ph¸t sinh quý IV n¨m 2005 1.778.552.100 1.778.552.100 2.2.4.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt . Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty bao gåm: - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ c¸c kho¶n trÝch khÊu hao TSC§ tham gia trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm – TK dïng ®Ó h¹ch to¸n lµ TK 627.4 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng chÝnh, phô, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ cho thèng kª ph©n x­ëng, qu¶n ®èc.TK sö dông 627.1 - Chi phÝ vËt liÖu c«ng cô dông cô dïng cho ph©n x­ëng nh­: chi phÝ vÒ dông cô b¶o hé lao ®éng… tµi kho¶n sö dông 627.2, 627.3. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Gåm c¸c chi phÝ : tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i, söa ch÷a thuª ngoµi ph¸t sinh t¹i c«ng ty vµ c¸c kho¶n chi tr¶ l·i tiÒn vay, TK sö dông 627.7 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Bao gåm c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch, vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c trong ph¹m vi c«ng ty, TK sö dông 627.8 . * H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ngoµi viÖc ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, C«ng ty cßn ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn ®Ó bï ®¾p sù hao mßn cña m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, b¶o toµn vèn cè ®Þnh gäi lµ chi phÝ khÊu hao TSC§. Tuy nhiªn, chØ nh÷ng TSC§ n»m trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt th× chi phÝ khÊu hao cña chóng míi ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, cßn nh÷ng TSC§ kh¸c cã liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th× chi phÝ kh¸c ®­îc tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TSC§ ë c«ng ty giÇy CÈm B×nh bao gåm c¸c d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Tæng gi¸ trÞ cña TSC§ t­¬ng ®èi lín vµ khÊu hao TSC§ lµ mét kho¶n môc ®¸ng kÓ trong nh÷ng kho¶n môc chi phÝ n»m trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt . Nh­ vËy, c¸c TSC§ mµ chi phÝ khÊu hao cña chóng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ: M¸y kh©u, m¸y c¾t, m¸y chÆt, toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy, nhµ x­ëng… HiÖn nay, khÊu hao TSC§ ë c«ng ty giÇy CÈm B×nh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 vµ v¨n b¶n míi lµ quyÕt ®Þnh sè 166 cña Bé tr­ëng bé tµi chÝnh. C«ng ty tÝnh sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch hµng n¨m vµ hµng quý. Møc trÝch khÊu hao n¨m Møc trÝch khÊu hao quý NGTSC§ - Sè HMLK = Thêi gian sö dông cßn l¹i Møc khÊu hao n¨m = x 3 12 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ TSC§ cho tõng n¬i sö dông, kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung hay chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt TK 642. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Quý IV n¨m 2005 STT ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK642 Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao 1 M¸y mãc,thiÕt bÞ 8 n¨m 18.880.115.000 708.000.000 708.000.000 2 Nhµ x­ëng 10 n¨m 4.400.142.788 132.000.000 132.000.000 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 6 n¨m 444.329.000 22.216.400 22.216.400 céng 23.724.586.788 862.216.400 840.000.000 22.216.400 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (®· ký) (®· ký) C¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao kÕ to¸n lËp CTGS ph¶n ¸nh sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch vµo chi phÝ trong kú. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 11 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã TrÝch KHTSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú 627.4 214 840.000.000 Céng 840.000.000 * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i, fax, tiÒn thuª xe… Cuèi kú, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n h¹ch to¸n liÖt kª tæng hîp vµo b¶ng kª chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kª chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 29 10/11 TiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 10 10.051.2000 32 11/11 Söa ®éng c¬ th¸ng 10 50.126.000 35 14/11 TiÒn n­íc th¸ng 10 1.181.000 71 21/12 Thuª xe vËn t¶i 8.560.000 … … …. …. Céng 351.122.480 Tõ sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, kÕ to¸n lËp CTGS ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt . C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 12 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi CPSX trong kú 627.7 331 351.122.480 Céng 351.122.480 * Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty giÇy CÈm B×nh chñ yÕu lµ chi phÝ nhËp hµng( tiÒn giao dÞch víi H¶i quan, tiÒn bÕn c¶ng…). Ngoµi ra cßn mét sè chi phÝ lµm ®Þnh møc nh­ ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc NVL… Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n thanh to¸n ghi vµo b¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. C«ng ty cæ phÇn giÇy cÈm b×nh B¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 8 8/10 Tr¶ chi phÝ nhËp hµng 10.455.480 61 9/11 Tr¶ chi phÝ lµm ®Þnh møc 1.050.000 24 10/12 Tr¶ chi phÝ nhËp hµng 1.684.000 45 14/12 Tr¶ chi phÝ lµm ®Þnh møc kü thuËt 210.000 …….. …. céng 270.764.500 Tõ sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, kÕ to¸n lËp CTGS ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn dïng cho s¶n xuÊt . C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 13 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn tÝnh vµo CPSX trong kú 627.8 111 270.764.500 Céng 270.764.500 * Chi phÝ vÒ tr¶ l·i tiÒn vay: C«ng ty giÇy CÈm B×nh mua m¸y tr¶ chËm cña c«ng ty Freemdom – Hµn Quèc. §©y ®­îc coi nh­ mét kho¶n ®Çu t­ mua m¸y mãc thiÕt bÞ, ngoµi ra trong kú cã khi ch­a xuÊt hµng hoÆc xuÊt hµng ch­a thu ®­îc tiÒn, c«ng ty ph¶i vay ng©n hµng ®Ó tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn hoÆc ®Ó thanh to¸n nî vµ c¸c kho¶n chi kh¸c… Nh­ vËy, c«ng ty võa vay vèn l­u ®éng võa vay ®Ó ®Çu t­ . Kho¶n ph¶i tr¶ l·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt c«ng ty h¹ch to¸n nh­ mét kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt trong kú vµ ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kho¶n nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627. Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c giÊy b¸o nî cña ng©n hµng vÒ tr¶ l·i tiÒn vay cña c«ng ty, kÕ to¸n tÝnh ®­îc tæng sè chi phÝ vÒ tr¶ l·i tiÒn vay trong kú vµ lËp CTGS ®Ó ph¶n ¸nh C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chøng tõ ghi sæ Sè 14 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay tÝnh vµo CPSX trong kú 627.7 112 200.750.000 Céng 200.750.000 Chøng tõ ghi sæ lËp xong chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt sau ®ã ®­a vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i tµi kho¶n 627. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 11 30/12 840.000.000 12 30/12 351.122.480 13 30/12 270.764.500 14 30/12 200.750.000 …. ….. ….. Céng 1.812.636.980 §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kho¸ sæ TK 627 .C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng tæng hîp TSC§ quý iv n¨m 2005 STT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ KHLK Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y mãc, thiÕt bÞ 18.880.115.000 708.000.000 18.172.115.000 2 Nhµ x­ëng 4.400.142.788 132.000.000 4.268.142.788 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 444.329.000 22.216.400 422.112.600 Céng 23.724.586.788 682.216.400 23.042.370.388 C«ng ty cæ phÇn giÇy CÈm B×nh Sæ C¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu tµi kho¶n: 627 Quý IV n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 11 30/12 TrÝch KH TSC§ vµo CPSX 214 840.000.000 12 30/12 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 331 351.122.480 13 30/12 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 111 270.764.500 14 30/12 Chi phÝ vÒ tr¶ l·i tiÒn vay 112 200.750.000 ….. …. ….. ….. …. KÕt chuyÓn CFSXC 154 1.812.636.980 Céng ph¸t sinh quý 1.812.636.980 1.812.636.980 2.2.5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh khi kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc toµn bé c¸c néi dung chi phÝ trªn, kÕ to¸n sö dông sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc lËp, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ghi vµo cét nî TK 621 vµo dßng cã TK 152 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 621 Quý IV n¨m 2005 Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 621 Tæng céng 30/12 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu tËp hîp trong quý 152 14.754.690.050 30/12 Ghi cã TK 621 154 14.754.690.050 Céng 14.754.690.050 14.754.690.050 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo cét nî TK 622, dßng cã TK 334 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 622 Quý IV n¨m 2005 Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 622 Tæng céng 30/12 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tËp hîp trong quý 334 1.778.552.100 30/12 Ghi cã TK 622 154 1.778.552.100 Céng 1.778.552.100 1.778.552.100 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo cét nî TK 627 dßng cã TK 214, 111… C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 627 Quý IV n¨m 2005 Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi NîTK 627 Tæng céng 30/12 TrÝch khÊu hao TSC§ vµo s¶n xuÊt 214 840.000.000 30/12 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 331 351.122.480 30/12 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt 111 270.764.500 30/12 Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt 112 200.750.000 …. ….. …. ….. 30/12 Ghi cã TK 627 154 1.812.636.980 Céng 1.812.636.980 1.812.636.980 2.2.6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. S¶n phÈm lµm dë lµ khèi l­îng c«ng viÖc s¶n phÈm cßn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn hoÆc ®ang n»m ®©u ®ã trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®· hoµn thµnh vµo quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn nh­ng vÉn cßn tiÕp tôc gia c«ng chÕ biÕn míi trë thµnh thµnh phÈm. Sau khi tËp hîp tÊt c¶ chi phÝ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n lÊy sè liÖu ®ã ®Ó tËp hîp vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp TK 154 ®Ó tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 154 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Quý IV/2005 Ngµy ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 154 Sè tiÒn NVLTT NCTT CPSXC Sè d­ ®Çu kú 0 30/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 14.754.690.050 14.754.690.050 30/12 KÕt chuyÓn CPNCTT 622 1.778.552.100 1.778.552.100 30/12 KÕt chuyÓn CPSXC 627 1.812.636.980 1.812.636.980 30/12 Thµnh phÈm nhËp kho 155 18.345.879.130 Sè d­ cuèi kú 0 S¶n phÈm lµm dë t¹i c«ng ty GiÇy CÈm B×nh ®­îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang n»m trªn quy tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn, ch­a tr¶i qua hÕt tÊt c¶ nh÷ng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë lµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp . V× vËy, ®Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ trong néi bé c«ng ty, gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã, cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®Þnh kú theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o, kÕ to¸n ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, vÒ gi¸ thµnh mét c¸ch chi tiÕt vµ toµn dÞªn. HiÖn t¹i, c«ng ty GiÇy CÈm B×nh tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, cã ý nghÜa lµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ tÝnh to¸n phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cßn c¸c chi phÝ kh¸c( chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung) ®­îc tÝnh hÕt cho s¶n phÈm hoµn thµnh. V× trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm giÇy thÓ thao ë c«ng ty cæ phÇn giÇy CÈm B×nh còng nh­ ë ngµnh giÇy nãi chung chi phÝ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm tû träng lín( kho¶ng 80%). C«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë theo c«ng thøc: Sè l­îng SPDD cuèi kú Gi¸ trÞ SPDD cuèi kú Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú Sè l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú CPSXDD ®Çu kú + CPSX ph¸t sinh trong kú = x + C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh chØ s¶n xuÊt giÇy thÓ thao xuÊt khÈu, giÇy thÓ thao cã nhiÒu mÉu m·, kÝch cì kh¸c nhau bao gåm: giÇy ng­êi lín vµ giÇy trÎ em. Ta cã t×nh h×nh quý IV n¨m 2005 nh­ sau: - Sè l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ®­îc kiÓm kª: 35.600(®«i) - Sè l­îng giÇy hoµn thµnh nhËp kho: 182.435(®«i) - C«ng ty ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú nh­ sau: 10.834.990.954 + 14.754.690.050 Dck = x 35.600 182.435 + 35.600 = 4.178.194.527 2.3. TÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 2.3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c, bé phËn kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm riªng vÒ tæ chøc còng nh­ s¶n xuÊt cña c«ng ty mµ x¸c ®Þnh cho phï hîp. §èi t­îng tËp hîp CPSX lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh víi c¸c quy c¸ch phÈm chÊt, kÝch cì kh¸c nhau. §Ó ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p tû lÖ. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh bao gåm c¸c b­íc sau: - Tr­íc hÕt kÕ to¸n dùa vµo tiªu chuÈn hîp lý ®Ó lµm c¨n cø tÝnh tû lÖ ph©n bæ gi¸ thµnh thùc tÕ cho c¸c quy c¸ch s¶n phÈm trong nhãm. Tiªu chuÈn ph©n bæ ®ã lµ gi¸ thµnh kÕ häach. - C¨n cø vµo s¶n l­îng thùc tÕ vµ tiªu chuÈn ph©n bæ ®· ®­îc lùa chän, x¸c ®Þnh tæng tiªu chuÈn ph©n bæ cho c¶ nhãm s¶n phÈm còng nh­ tõng quy c¸ch. - C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®¹t ®­îc trong kú, sè chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú, tÝnh tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cho c¶ nhãm s¶n phÈm . - C¨n cø vµo tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¶ nhãm s¶n phÈm vµ tæng tiªu chuÈn ph©n bæ cña c¶ nhãm, x¸c ®Þnh tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh: Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ c¶ nhãm Tû lÖ gi¸ thµnh = Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ - C¨n cø vµo tû lÖ gi¸ thµnh vµ tiªu chuÈn ph©n bæ cña tõng quy c¸ch phÈm cÊp s¶n phÈm, x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh thùc tÕ vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng quy c¸ch. Tiªu chuÈn ph©n bæ cã trong tõng quy c¸ch( theo kho¶n môc) Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch = x Tû lÖ gi¸ thµnh Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Khèi l­îng s¶n phÈm XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn ®Ó phï hîp víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh c«ng ty ®· x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ quý, tøc lµ mçi quý tÝnh mét lÇn, ®¬n vÞ tÝnh lµ ®«i. C«ng ty tiÕn hµnh nh­ sau: - TrÝch b¶ng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh quý IV n¨m 2005 cña c«ng ty nh­ sau: C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh Quý IV n¨m 2005 Gi¸ thµnh khÊu hao(1 ®) Lo¹i giÇy CPNVLTT CPNCTT CPSXC Tæng 1. GiÇy ng­êi lín 130.400 10.100 11000 151.500 - GiÇy Levi’s - GiÇy Sport 2. GiÇy trÎ em 60.850 7.200 7.350 75.400 - GiÇy BB - GiÇy Magic C¨n cø vµo phiÕu b¸o s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong kú, ta cã sè l­îng thµnh phÈm nhËp kho lµ 182.435 ®«i, trong ®ã: - GiÇy ng­êi lín: 135.000 - GiÇy trÎ em: 47.435 LËp b¶ng tÝnh tiªu chuÈn ph©n bæ cho 2 quy c¸ch vµ tæng tiªu chuÈn ph©n bæ. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng tÝnh tiªu chuÈn ph©n bæ Quý IV n¨m 2005 Kho¶n môc GiÇy ng­êi lín: 135.000 GiÇy trÎ em: 47.435 Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Gi¸ thµnh khÊu hao Tiªu chuÈn ph©n bæ Gi¸ thµnh khÊu hao Tiªu chuÈn ph©n bæ CPNVLTT 130.400 17.604.000.000 60.850 2.886.419.750 20.490.419.750 CPNCTT 10.100 1.363.500.000 7.200 341.532.000 1.705.032.000 CPSXC 11.000 1.485.000.000 7.350 348.647.250 1.883.647.250 Céng 151.500 20.452.500.000 75.400 3.576.599.000 24.029.099.000 C¨n cø vµo sè liÖu ®Ó ®­a vµo b¶ng tÝnh tiªu chuÈn ph©n bæ: - Sè l­îng giÇy cña tõng quy c¸ch: C¨n cø vµo phiÕu b¸o s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña quy c¸ch: C¨n cø vµo b¶ng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh sau ®ã lËp b¶ng tÝnh tû lÖ gi¸ thµnh. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh B¶ng tÝnh tû lÖ gi¸ thµnh Quý IV n¨m 2005 Kho¶n môc CPSX dë ®Çu kú CPSX trong kú CPSX dë cuèi kú Gi¸ thµnh c¶ nhãm Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh CPNVLTT 10.834.990.954 14.754.690.050 4.178.194.527 21.411.486.477 20.490.419.750 1,045 CPNCTT - 1.778.552.100 - 1.778.552.100 1.705.032.000 1,043 CPSXC - 1.812.636.980 - 1.812.636.980 1.833.647.250 0,988 Céng 10.834.990.954 18.345.879.130 4.178.194.527 25.002.678.557 24.029.099.000 3,076 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh Quý IV n¨m 2005 GiÇy thÓ thao ng­êi lín Sè l­îng: 135.000(®«i) Kho¶n môc Tiªu chuÈn ph©n bæ tû lÖ Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ CPNVLTT 17.604.000.000 1,045 18.396.180.000 136.268 CPNCTT 1.363.500.000 1,043 1.422.130.500 10.534 CPSXC 1.485.000.000 0,988 1.467.180.000 10.868 Céng 20.452.500.000 21.825.490.500 157.670 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh Quý IV n¨m 2005 GiÇy thÓ thao trÎ em Sè l­îng: 47.435(®«i) Kho¶n môc Tiªu chuÈn ph©n bæ Tû lÖ Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ CPNVLTT 2.886.419.750 1,045 3.016.308.639 63.588 CPNCTT 341.532.000 1,043 356.217.876 7.509 CPSXC 348.647.250 0,988 344.463.483 7.262 Céng 3.576.599.000 3.716.989.998 78.359 Sau khi tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc hiÖn trong th¸ng, lªn chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i tµi kho¶n 154 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Chøng tõ ghi sæ Sè: 60 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 60 30/12 Bót to¸n kÕt chuyÓn 154 621 18.396.180.000 154 622 1.422.130.500 154 627 1.467.180.000 155 154 21.825.490.500 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Chøng tõ ghi sæ Sè: 61 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 61 30/12 Bót to¸n kÕt chuyÓn 154 621 3.016.308.639 154 622 356.217.876 154 627 344.463.483 155 154 3.716.989.998 C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 60 30/12/2005 21.825.490.500 61 30/12/2005 3.716.989.998 Céng 25.542.480.498 Sæ c¸i TK 154 lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµ chi phÝ dë dang cuèi kú, lµm c¨n cø lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ c¸i Tªn TK: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sè hiÖu: 154 Quý IV n¨m 2005 GiÇy thÓ thao ng­êi lín Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 30/12 60 30/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 18.396.180.000 30/12 60 30/12 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 622 1.422.130.500 30/12 60 30/12 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627 1.467.180.000 30/12 60 30/12 Gi¸ trÞ s¶n phÈm 155 21.825.490.500 Céng ph¸t sinh quý 21.825.490.500 21.825.490.500 D­ cuèi kú C«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh Sæ c¸i Tªn TK: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sè hiÖu: 154 Quý IV n¨m 2005 GiÇy thÓ thao trÎ em Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 30/12 61 30/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 3.016.308.639 30/12 61 30/12 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 622 356.217.876 30/12 61 30/12 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627 344.463.483 30/12 61 30/12 Gi¸ trÞ s¶n phÈm 155 3.716.989.998 Céng ph¸t sinh quý 3.716.989.998 3.716.989.998 D­ cuèi kú Sau khi lËp xong b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm, kÕt hîp víi phiÕu nhËp kho do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi ®¬n gi¸ vµ tæng gi¸ trÞ cho s¶n phÈm hoµn thµnh. Ch­¬ng III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn giÇy cÈm b×nh. 3.1. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty giÇy CÈm B×nh. Thùc tÕ cho thÊy r»ng, c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh lµ mét c«ng ty ®­îc b¾t ®Çu tõ c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, l¹c hËu. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn. C«ng ty ®· t×m ra h­íng ®i thÝch hîp ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng s«i ®éng b»ng c¸ch quyÕt ®Þnh mua m¸y tr¶ chËm cña c«ng ty Freedom Hµn Quèc, c«ng ty võa gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n trong viÖc thiÕu vèn ®Ó ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång thêi l¹i cã thÞ tr­êng tiªu thô. C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« vÒ s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ngµy chiÕm ®­îc ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. §iÒu ®ã chøng tá sù nh¹y bÐn trong qu¶n lý vµ sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· trë thµnh ®ßn bÈy tÝch cùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña c«ng ty . So víi tØnh H¶i D­¬ng th× c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh lµ c«ng ty cã quy m« t­¬ng ®èi lín, ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc nhµ n­íc. S¶n l­îng b×nh qu©n kh¸ cao. Tuy nhiªn, ngµnh s¶n xuÊt giÇy thÓ thao còng mét phÇn chÞu ¶nh h­ëng cña yÕu tè c¸c mïa, cã mïa th× nhu cÇu vÒ giÇy cao, cã mïa th× nhu cÇu giÇy l¹i gi¶m. ChÝnh v× vËy c¸c ®¬n ®Æt hµng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c quý trong n¨m, th«ng th­êng quý II, IV sè ®¬n ®Æt hµng nhiÒu h¬n, s¶n l­îng s¶n xuÊt lªn cao so víi quý I vµ quý III. ChÝnh do sù kh«ng ®Òu nµy lµm cho nhÞp ®é s¶n xuÊt còng kh«ng ®Òu g©y khã kh¨n cho tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý. MÆc dï vËy, ban l·nh ®¹o c«ng ty vÉn cè g¾ng cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã. C«ng ty ®· tõng b­íc hoµn thiÖn c«ng t¸c nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng . Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc t×m hiÓu vµ tiÕp xóc víi thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng cña c«ng ty cã nhiÒu ®iÓm tÝch cùc, s¸ng t¹o ®¸ng häc tËp nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý cÇn ®­îc söa ®æi hoµn thiÖn. D­íi gi¸c ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, lÇn ®Çu tiªn ®­îc lµm quen víi thùc tÕ, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt cña m×nh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty nh­ sau: 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm. 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vÒ c¬ b¶n lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®¶m b¶o tÝnh gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc s¾p xÕp khoa häc cã quy ®Þnh vai trß tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn, ph©n c«ng c«ng t¸c râ rµng cô thÓ nh­ng linh ho¹t, mét ng­êi cã thÓ chuyªn mét nghiÖp vô, mét phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ng cã thÓ kiªm nhiÖm phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó cïng nhau hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Gi÷a bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c cã sù phèi hîp chÆt chÏ ®ång bé gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc thuËn lîi h¬n. Tr×nh ®é kÕ to¸n viªn ®ang dÇn ®­îc n©ng cao vÒ chuyªn m«n, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc gióp cho kÕ to¸n tr­ëng thùc hiÖn ®­îc sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc hîp lý. V× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÇy yªu cÇu khèi l­îng nguyªn vËt liÖu lín, l¹i phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i c¸c nghiÖp vô vÒ nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh nhiÒu th­êng xuyªn nªn c«ng ty ®· bè trÝ riªng mét kÕ to¸n chuyªn theo dâi vÒ vËt liÖu lµ hoµn toµn hîp lý. H¬n n÷a chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ th­êng xuyªn mµ c«ng ty l¹i cã nhiÒu ph©n x­ëng nªn viÖc bè trÝ mçi ph©n x­ëng cã mét kÕ to¸n vµ mét thèng kª ®Ó ghi chÐp, theo dâi t×nh h×nh ë ph©n x­ëng còng hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc bè trÝ nµy t¹o ®iÒu kiÖn theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ møc tiªu hao chi phÝ cña tõng ph©n x­ëng. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý phï hîp ch¼ng h¹n nh­ ¸p dông c¸c h×nh thøc th­ëng ph¹t kÞp thêi, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng­êi lao ®éng. 2. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ hîp lý. V× c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao xuÊt khÈu cã ®Æc ®iÓm lµ trªn cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra mét nhãm c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. §ã lµ giÇy thÓ thao nh­ng cã c¸c phÈm cÊp, kÝch cì, mÉu m· kh¸c nhau. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm cña c«ng ty chØ kh¸c nhau râ rÖt gi÷a c¸c kÝch cì nghÜa lµ chØ ph©n biÖt gi÷a giÇy trÎ em vµ giÇy ng­êi lín cho nªn kÕ to¸n chØ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm giÇy theo hai ph©n nhãm lµ : GiÇy ng­êi lín vµ GiÇy trÎ em. C¸c kÝch cì trong cïng mét ph©n nhãm cã c¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ t­¬ng ®­¬ng nhau nªn c«ng ty kh«ng tÝnh gi¸ thµnh cô thÓ cho tõng kÝch cì, kiÓu d¸ng. H¬n n÷a trªn thùc tÕ viÖc tÝnh to¸n nµy lµ hÕt søc khã kh¨n. 3. C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty nh×n chung ®· ®i vµo nÒ nÕp æn ®Þnh. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin sè liÖu cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty . Bé phËn kÕ to¸n cè g¾ng, tõng b­íc hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®· gãp mét phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n c«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi häp mÆt rót kinh nghiÖm, ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng míi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n . 3.1.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hoµn chØnh. Cã thÓ nh÷ng ®iÓm nµy ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vµ phï hîp víi thùc tÕ cña c«ng ty nh­ng vÒ mÆt lý thuyÕt th× ch­a ®­îc ®óng l¾m so víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n do nhµ n­íc ban hµnh. 1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ. §èi víi mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao, quy tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ thùc hiÖn ë nhiÒu ph©n x­ëng kh¸c nhau th× viÖc lùa chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nµy lµ ch­a lµ ch­a hîp lý vµ ch­a hiÖu qu¶. Bëi v× c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®­îc ph¸t sinh ë tõng ph©n x­ëng nhÊt lµ ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung. Theo em c«ng ty nªn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ph©n x­ëng ®Ó thuËn lîi cho c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Cô thÓ biÕt ®­îc chi phÝ ph¸t sinh t¹i ph©n x­ëng lµ bao nhiªu, ph©n x­ëng nµo sö dông tiÕt kiÖm, ph©n x­ëng nµo sö dông l·ng phÝ ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, thÝch hîp. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, ®Çy ®ñ. 2. Theo chÕ ®é quy ®Þnh, TK 627 cßn më TK cÊp II lµ: TK 627.2 – chi phÝ vËt liÖu TK 627.3 – chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng chung cho ph©n x­ëng. Nh­ng ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh, khi xuÊt c«ng cô dông cô dïng cho ph©n x­ëng, kÕ to¸n l¹i ghi chung vµo b¶ng kª xuÊt c«ng cô dông cô, s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ ®­îc tËp hîp vµo TK 621 – chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµm cho c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng chÝnh x¸c lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo kho¶n môc còng kh«ng chÝnh x¸c. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thêi më cöa sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu sao cho chi phÝ ®Çu vµo lµ thÊp nhÊt, gi¸ thµnh rÎ nhÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cao nhÊt . §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, ngoµi viÖc t¨ng c­êng c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh ®· quan t©m tíi c«ng t¸c hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t­¬ng ®èi phï hîp víi thùc tÕ cña c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phï hîp víi quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc. Song ®Ó kª to¸n nãi chung vµ bé ph©n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng trë thµnh c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, gãp phÇn tÝch cùc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ¸p dông c¸c chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh míi nhÊt cña bé tµi chÝnh . Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh t«i ®· ®­îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vµ cñng cè thªm nhiÒu kiÕn thøc ®· häc ®­îc ë tr­êng. Nhê sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Ph¹m Minh Hoa vµ sù gióp ®ì cña c¸n bé cña phßng kÕ to¸n ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh nªn t«i ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi : “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh “. §Ò tµi nµy ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty, qua ®ã t«i ®· ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp cña m×nh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Do hiÓu vÊn ®Ò cßn ch­a s©u, thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ cãn h¹n chÕ, ch­a cã kinh nghiÖm nªn ý kiÕn ®­a ra ch­a hoµn toµn hîp lý ®ã míi chØ lµ nh÷ng ý kiÕn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. V× vËy chuyªn ®Ò cña t«i cßn nhiÒu thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn chØnh h¬n vÒ lý luËn vµ cã t¸c dông thùc tiÔn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi , th¸ng 5 n¨m 2006 Sinh viªn Ph¹m thÞ Du©n Môc lôc Lêi nãi ®Çu: 1 Ch­¬ng 1: Nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 1.1. Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 1.1.1. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 1.1.2. Kh¸i niÖm, kÕt cÊu vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 4 1.1.2.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt 4 1.1.2.2. KÕt cÊu néi dung chi phÝ s¶n xuÊt 5 1.1.2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 7 1.1.3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 11 1.1.3.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ néi dung cña gi¸ thµnh s¶n phÈm 11 1.1.3.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 13 1.1.3.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 15 1.3.4. NhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 16 1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 17 1.2.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 17 1.2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 18 1.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong tr­êng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 19 1.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 19 1.2.3.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 22 1.2.3.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 23 1.2.3.4. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc 26 1.2.3.5. KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ 28 1.2.3.6. KÕ to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng trong s¶n xuÊt 30 1.2.3.7. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp 32 1.2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 34 1.3. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm 36 1.3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 36 1.3.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 36 1.3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 37 1.4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú 43 1.4.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 43 1.4.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo ph­¬ng ph¸p s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng 44 1.4.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc 46 1.5. HÖ thèng sæ kÕ to¸n 46 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 51 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 51 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 51 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 54 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 56 2.1.4. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt GiÇy thÓ thao ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 60 2.1.5. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n 60 2.1.6. H×nh thøc kÕ to¸n sö dông ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 62 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 64 2.2.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty 65 2.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 65 2.2.3. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp 66 2.2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 67 2.2.4.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 67 2.2.4.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 81 2.2.4.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt 91 2.2.5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty 101 2.2.6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 103 2.3. TÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 105 2.3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh 105 Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 114 3.1. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty GiÇy CÈm B×nh 114 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm 115 3.1.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i 118 3.2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 121 3.2.1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 122 3.2.2. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay 123 3.2.3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nhÇn viªn ph©n x­ëng 124 3.2.4. VÒ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng 124 3.2.5. øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n 124 3.2.6. Chi phÝ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt 127 3.2.7. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn 128 3.3. §iÒu kiÖn vËn dông 128 3.4. HiÖu qu¶ khi thùc hiÖn biÖn ph¸p 129 KÕt luËn 130 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n - Tr­êng ®¹i häc KTQD 2. H­íng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n - Tr­êng ®¹i häc KTQD 3. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh – Tr­êng ®¹i häc tµi chÝnh kÕ to¸n 4. C¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y ë tr­êng 5. C¸c tµi liÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn GiÇy CÈm B×nh 6. C¸c tµi liÖu kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình.doc
Luận văn liên quan