Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng số 5

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .1 A- ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 1 1- Đặc điểm của hoạt động xây lắp . 1 2- Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm . .2 3- Yêu cầu của công tác quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 2 4- Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3 B - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP .4 1- Chi phí sản xuất. . . . .4 2- Giá thành sản phẩm xây lắp . 6 D - TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP 9 1- Vai trò và yêu cầu của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9 2- Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9 3- Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 14 4- Sổ sách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .16 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 17 A- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . 17 1- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty . . 17 2- Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty . . 18 3- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình xây lắp .19 4- Các chỉ tiêu kinh tế đã đạt và chiến lược kinh doanh của Công ty . . 20 5- Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty . . 21 B- THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (CPSX) VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (GTSP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . 23 1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23 2- Nội dung kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 23 3- Kế toán giá thành sản phẩm 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . 32 1- Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. 32 2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. . 36 KẾT LUẬN

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a hoµn thµnh t¹i ®iÓm dõng kü thuËt. Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®­îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ, trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. Gi¸ trÞ cña khèi l­îng XL DD cuèi kú = Chi phÝ SX-KD DD ®Çu kú + Chi phÝ SX-KD ph¸t sinh trong kú x Gi¸ trÞ cña khèi l­îng XL DD Cuèi kú Theo dù to¸n Gi¸ trÞ KL XL hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ khèi l­îng XL DD cuèi kú theo dù to¸n 3- §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1- §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p lµ s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi s¶n phÈm cã yªu cÇu dù to¸n riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý theo dù to¸n. Do ®ã, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, c¸c khèi l­îng x©y l¾p cã dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh. NÕu tæ chøc thªm ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 3.2- Kú tÝnh gi¸ thµnh Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §Ó x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh cho thÝch hîp, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt thÝch hîp. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, thêi gian sö dông l©u dµi, mçi s¶n phÈm ®Òu cã thiÕt kÕ riªng… do ®ã, kú tÝnh gi¸ thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n th­êng lµ: + Khi hoµn thµnh kÕt thóc toµn bé c«ng tr×nh. + Khi kÕt thóc mäi c«ng viÖc trong ®¬n ®Æt hµng. + Khi mét bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu bµn giao. + Khi tõng phÇn c«ng viÖc x©y l¾p ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo thiÕt kÕ kü thuËt cã ghi trong hîp ®ång giao thÇu. 3.3- Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu CPSX ®Ó tÝnh to¸n tæng gi¸ vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm hoÆc lao vô hoµn thµnh theo yÕu tè hoÆc theo kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®­îc x¸c ®Þnh. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc sö dông tuú theo ®Æc ®iÓm tËp hîp chi phÝ, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®· x©y dùng, hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau: 3.3.1- Ph­¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh gi¶n ®¬n, sè l­îng mÆt hµng Ýt, khèi l­îng lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o; trong tr­êng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh mµ cã khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh cµn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ: Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 3.3.2- Ph­¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh tæng céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c«ng viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín, phøc t¹p vµ qu¸ tr×nh x©y l¾p cã thÓ chia ra cho c¸c ®éi x©y l¾p kh¸c nhau; ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®éi s¶n xuÊt, cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Z = d®k + c1 + c2 + c3 + … + cn - dck Trong ®ã: - Z : Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p - c1, c2, c3, … cn : CPSX ë tõng ®éi, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh - d®k, dck : Lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú 3.3.3- Ph­¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËn thÇu x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng; kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, hµng th¸ng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ khi nµo hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× chi phÝ s¶n xuÊt ®¬n ®Æt hµng tËp hîp ®­îc chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. Tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p trªn hoÆc kÕt hîp chóng víi nhau. 4- Sæ s¸ch kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4.1.Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc sæ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n vµ sö dông vèn nh»m cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p b¾t buéc ph¶i më ®Çy ®ñ c¸c sæ, ghi chÐp, qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ sæ kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. Doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i c¨n cø vµo quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n, ®iÒu kiÖn trang bÞ kü thuËt ®Ó lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp vµ nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ mäi nguyªn t¾c c¬ b¶n cña sæ kÕ to¸n ®ã. C¸c doanh nghiÖp co thÓ ¸p dông 1 trong 4 h×nh thøc sæ kÕ to¸n sau: NhËt ký chung, NhËt ký sæ c¸i, Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký Chøng tõ. 4.2. Tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc NhËt ký chung lµ tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi vµo sæ NhËt ký chung theo thø tù thêi gian vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy sè hiÖu trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng c¸c b¶ng ph©n bæ, sæ chi tiÕt tµi kho¶n, hÖ thèng sæ tæng hîp nh­ NhËt ký chung vµ sæ C¸i c¸c TK 621, TK 622, TK 623, TK 627, TK 154 vµ thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ NhËt ký chung ð Ch­¬ng II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 a- giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 1- S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 5 thuéc Tæng c«ng ty XuÊt NhËp khÈu x©y dùng ViÖt nam (VINACONEX) - Bé X©y Dùng lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1500/BXD n¨m 1973 cña bé tr­ëng bé x©y dùng trªn c¬ së s¸t nhËp C«ng ty KiÕn tróc Ninh b×nh, C«ng ty KiÕn tróc Nam Hµ vµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu sè 6. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty lµ x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi…. Lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña VINACONEX, ®­îc sö dông con dÊu riªng theo mÉu quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo sè vèn huy ®éng ®­îc. Trong 33 n¨m qua C«ng ty lu«n lu«n hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô nhµ n­íc giao vµ tr­ëng thµnh ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty lu«n gi÷ mét nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ v÷ng ch¾c mÆc dï bªn c¹nh ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ C«ng ty ®· x©y dùng nh­: Xi m¨ng BØm S¬n, Nhµ m¸y DÖt Nam §Þnh, L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Thuû ®iÖn Hoµ B×nh… Nhê nh÷ng thµnh qña ®¹t ®­îc mµ C«ng ty ®· nhËn ®­îc rÊt nhiÒu c¸c phÇn th­ëng cao quý: Hu©n ch­¬ng §éc lËp h¹ng III, Hu©n ch­¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng III. Bé X©y Dùng tÆng cê ®¬n vÞ thi ®ua xu¸t s¾c thêi kú 1990 -2000, B»ng khen cña Thñ t­íng ChÝnh phñ tÆng ®¬n vÞ xuÊt s¾c liªn tôc trong 5 n¨m (1996 - 2000). §Õn n¨m 1995 do chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc, Bé X©y Dùng ®· s¾p xÕp l¹i tæ chøc, thu hÑp ®Çu mèi qu¶n lý cña Bé thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty lín vµ tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ, v× vËy C«ng ty ®­îc thµnh lËp l¹i vµ trùc thuéc VINACONEX cho®Õn n¨m 2000 ®øng tr­íc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®­îc sù cho phÐp cña Bé X©y Dùng vµ VINACONEX, C«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ chÝnh thøc mang tªn C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 (VINACONEX 5). HiÖn nay C«ng ty ®· thùc sù tr­ëng thµnh vµ v÷ng m¹nh lµ mét trong nh÷ng c«ng ty lín trong Tæng c«ng ty, cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, n¨ng lùc qu¶n lý tèt, dÇy d¹n kinh nghiÖm vµ sè l­îng c«ng nh©n lµnh ghÒ chiÕm tû träng lín, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét khèi l­îng vèn kinh doanh ®¶m b¶o tèt cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tinh h×nh tµi chÝnh hiÖn nay cña C«ng ty víi sè vèn ®iÒu lÖ lªn tíi 7,2 tû ®ång (ph¸t hµnh 72000 cæ phÇn, mÖnh gi¸ 100.000 ®/ cæ phÇn). C¸c chØ tiªu kinh tÕ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc 2003 - 2005 (§¬n vÞ tÝnh:VN§) ChØ tiªu N¨m thùc hiÖn N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Tæng doanh thu 144.731.344.780 162.222.099.789 199.399.400.124 Thu nhËp b×nh qu©n 856.502 950.134 1.126.985 Nép ng©n s¸ch 1.349.487.958 1.625.182.946 1.934.705.820 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 3.500.223.253 3.825.455.451 4.056.124.362 Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh 23.100.308.322 38.343.562.213 42.256.898.542 2- c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT): lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty, lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña C«ng ty. H§QT bÇu ra chñ tÞch H§QT trong sè c¸c thµnh viªn H§QT. - Ban kiÓm so¸t H§QT: Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn, trong ®ã cã mét thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch, 4 thµnh viªn kh¸c do H§QT quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng kû luËt; trong ®ã mét thµnh viªn lµ chuyªn viªn kÕ to¸n hai thµnh viªn do ®¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty giíi thiÖu vµ mét thµnh viªn do Tæng c«ng ty giíi thiÖu. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT vÒ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao. - C¸c phã gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, qu¶n lý vµ thay mÆt Gi¸m ®èc xö lý c¸c c«ng viÖc trong thÈm quyÒn tr¸ch nhiÖm khi ®­îc uû quyÒn hoÆc gi¸m ®èc v¾ng mÆt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt trong quyÒn h¹n cña m×nh. - Phßng tµi chÝnh - KÕ to¸n: §¬n vÞ chøc n¨ng tËp hîp c¸c d÷ liÖu ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cho Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng, chñ tr× kiÓm kª vµ theo dâi tµi s¶n theo quy ®Þnh, tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu vÒ vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn c¬ së thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: nhiÖm vô chøc n¨ng cña phßng lµ gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch chi tiªu, mua s¾m, söa ch÷a, x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, x©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ lao ®éng vµ c¸c lo¹i ®Þnh møc kh¸c phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña C«ng ty. - Phßng vËt t­ thiÕt bÞ: Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý vµ sö dông xe, m¸y, thiÕt bÞ trong toµn C«ng ty ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o qu¶n lý nh©n sù. N¬i tiÕp nhËn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn, c«ng t¸c v¨n th­ vµ qu¶n trÞ v¨n phßng. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ð 3- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh x©y l¾p 3.1- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 5 lµ mét doanh nghiÖp t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh… cã quy m« vµ kÕt cÊu lín, thêi gian thi c«ng dµi, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­ tõ tr­íc nªn tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn râ. C«ng ty víi 21 ®éi s¶n xuÊt, ®øng ®Çu lµ c¸c ®éi lµ ®éi tr­ëng, trong ®ã cã: @ Mét ®éi méc & trang trÝ néi thÊt, cã nhiÖm vô chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÒ gç cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong toµn c«ng ty vµ hoµn thiÖn kh©u cuèi cïng cña mét c«ng tr×nh (s¬n t­êng, kÎ vÏ, l¸t g¹ch trang trÝ…). @ Mét ®éi ®iÖn n­íc chuyªn lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ®iÖn n­íc cho c¸c c«ng tr×nh mµ c¸c ®éi x©y dùng trong C«ng ty ®· tróng thÇu. @ Cßn l¹i 19 ®éi chuyªn x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®©y lµ bé phËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty. C¸c ®éi tr­ëng trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng, chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng cña m×nh, tù lªn ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, luËt ph¸p. C«ng ty trùc tiÕp thu 9 % phÝ qu¶n lý ®èi víi mçi c«ng tr×nh, phÇn cßn l¹i (91 %) dù to¸n lµ do c¸c ®éi tù qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch hîp lý. 3.2- Quy tr×nh x©y l¾p Kh¸i qu¸t c¸c b­íc cña qu¸ tr×nh x©y l¾p mét c«ng tr×nh: §Ó cã mét c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt l­îng ®¶m b¶o cho c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt, C«ng ty lu«n ¸p dông vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p míi nhÊt ®Ó ®­a vµo c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh; nhê vËy c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh cña C«ng ty lu«n ®­îc c¸c chñ ®Çu t­, kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. 4- C¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· ®¹t vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty 4.1- T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c n¨m gÇn ®©y Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tån t¹i cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng mµ cßn liªn tôc ph¸t triÓn; n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc n©ng cao râ rÖt c¶ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh ®Õn lùc l­îng s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh liªn tôc t¨ng lªn. 4.2- ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ð Cñng cè x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®¶m b¶o toµn C«ng ty cã nÒn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®¹i. ð Giao kÕ ho¹ch 2006 - 2007 cho c¸c tæ ®éi, ph¸t ®éng thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngay tõ nh÷ng th¸ng ®Çu, quý ®Çu. ð X©y dùng vµ ph¸t huy nÒn tµi chÝnh trong s¹ch v÷ng m¹nh, cung cÊp ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt cho c¸c hîp ®ång ®·, ®ang vµ sÏ ký kÕt trong thêi gian tíi. ð TiÕp tôc chó träng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c ®µo t¹o, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý phßng ban c¬ quan C«ng ty, c¸n bé qu¶n lý c¸c tæ ®éi. ð X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ vµ cã tay nghÒ cao, s½n sµng cho c¸c c«ng tr×nh khi C«ng ty ®iÒu ®éng. ð øng dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty. ð C¬ giíi ho¸ cã träng ®iÓm c¸c c«ng viÖc ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao vµ khèi l­îng lín b¶o ®¶m an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 5- §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty 5.1- Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ tæng hîp b¸o c¸o. Víi viÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty gåm c¸c c¸n bé nh©n viªn biªn chÕ víi tr×nh ®é 100% lµ ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc sau: Œ KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung, trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña phßng còng nh­ thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm so¸t cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty.  KÕ to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ do c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n göi lªn cÊp trªn cã thÈm quyÒn. Ž KÕ to¸n vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt, t¨ng gi¶m vËt t­, nguyªn vËt liÖu còng nh­ tµi s¶n cè ®Þnh ( nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i vµ gi¸ trÞ hao mßn), thùc hiÖn tÝnh to¸n thanh lý vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh.  KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n thu chi vµ sö dông vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty, theo dâi c¸c kho¶n vay, ký quü ký c­îc, c¸c kho¶n b¶o l·nh ®ång thêi thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶.  KÕ to¸n thuÕ: Thùc hiÖn kª khai, theo dâi c¸c kho¶n thuÕ hµng th¸ng tr×nh côc thuÕ, tæ chøc h¹ch to¸n, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. ‘ KÕ to¸n l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ kinh phÝ c«ng ®oµn: Theo dâi sè ngµy lao ®éng vµ sè thµnh phÈm cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó lµm c©­n cø tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi, tÝnh to¸n sè tiÒn b¶o hiÓm x· héi vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i nép theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. ’ KÕ to¸n theo dâi c¸c c«ng tr×nh: KiÓm tra, tËp hîp c¸c chi phÝ cña c¸c c«ng tr×nh ®­a lªn ®Ó ghi sæ vµ tÝnh gi¸ thµnh “ Thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi, t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü tiÒn mÆt cña C«ng ty. 5.2- Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n ô ChÕ ®é kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995. ð Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 01/01 vµ kÕt thóc 31/12 hµng n¨m. 𠧬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: §ång ViÖt Nam (VN§). ð Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. ð Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ô H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. 5.3- Tæ chøc vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n ViÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tæng qu¸t, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ t×nh h×nh tµi s¶n, c¸c nguån h×nh thµnh tµi s¶n, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ mét sè t×nh h×nh kh¸c liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty: Œ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu sè B01 - DN)  kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (mÉu sè B02 - DN) Ž ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu sè B09 - DN) b- Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (GTSP) t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 1- §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1- §èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng vµ cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng l©u dµi, s¶n phÈm lµ ®¬n chiÕc vµ cã qui m« lín, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô... cho nªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 1.2- §èi t­îng kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ khèi l­îng c«ng viÖc cã tÝnh dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. NghÜa lµ khèi l­îng c«ng viÖc ®ã cã sù x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­ trong biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng x©y l¾p. 2- Néi dung kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt Trong n¨m 2005 C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 ®· nhËn ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh lín, nh­ng trong giíi h¹n bµi luËn v¨n nµy em xin tr×nh bµy qu¸ tr×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh chung c­ 25 tÇng khu ®« (VIMECO) qua c¸c vÝ dô. trÝch dÉn sè liÖu th¸ng 12/ 2005 cña c«ng tr×nh nµy. 2.1- KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) Chi phÝ NVLTT lµ mét chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, chiÕm kho¶ng 65-70% tæng chi phÝ. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n dóng vµ ®ñ chi phÝ nµy rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh tiªu hao vËt chÊt trong s¶n xuÊt thi c«ng vµ tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh x©y dùng. S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n ð Chi phÝ NVLTT bao gåm: nguyªn vËt liÖu chÝnh (s¾t thÐp, g¹ch, xi m¨ng…), nguyªn vËt liÖu phô (s¬n, d©y thÐp, ®inh vÝt…), nhiªn liÖu. Ä TK kÕ to¸n sö dông TK 621 “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” T¹i C«ng ty kÕ to¸n lùa chän gi¸ thùc tÕ ®Ó theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt liÖu, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ h¹ch to¸n gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh. VÝ dô: Ho¸ ®¬n GTGT ngµy 06/12/2005 (Phô lôc 01) mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho, gi¸ ch­a thuÕ GTGT lµ: 13.033.000, thuÕ suÊt thuÕ GTGT = 10%. KÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho sè 12 ngµy 06/12/2005 (Phô lôc 02a) vµ h¹ch to¸n: Nî TK 152 : 13.033.000 Nî TK 133 : 1.303.300 Cã TK 331 : 14.336.000 Sau khi nhËp kho, tiÕn hµnh xuÊt kho ngay (theo gi¸ ®Ých danh), giao trùc tiÕp tíi ch©n c«ng tr×nh. KÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho (Phô lôc 02b) vµ h¹ch to¸n: Nî TK 621 : 13.033.000 Cã TK 152 : 13.033.000 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t­ kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ (Phô lôc 02c). §Õn cuèi kú toµn bé chi phÝ NVLTT ®­îc tËp hîp trªn TK 621, kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh VIMECO theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 : 370.542.875 Cã TK 621 : 370.542.875 KÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu vµ h¹ch to¸n trªn phÇn mÒm m¸y tÝnh, m¸y sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu vµo sæ NhËt ký chung (Phô lôc 03), sæ C¸i TK 621 (Phô lôc 04) vµ sæ Chi tiÕt TK 621 (Phô lôc 05) 2.2- KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT) Trong gi¸ thµnh x©y dùng, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín, kho¶ng 10-12% tæng chi phÝ lµ trong ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ. Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ NCTT cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c cho ng­êi lao ®éng vµ nã gãp phÇn vµo viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp mµ C«ng ty ¸p dông lµ giao kho¸n tõng khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ kho¸n gän c«ng viÖc. Ä TK kÕ to¸n sö dông TK 622 “ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” Lao ®éng trong c¸c tæ ®éi ®èi víi mçi c«ng tr×nh ®­îc chia lµm 2 h×nh thøc: ô §èi víi lao ®éng thuª ngoµi C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi (BHXH), b¶o hiÓm y tÕ (BHYT), kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§) mµ tÝnh to¸n hîp lý vµo ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng. §¬n gi¸ nµy do phßng kü thuËt lËp dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc cïng víi ®iÒu kiÖn thi c«ng tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Sau khi lËp hîp ®ång thuª nh©n c«ng (Phô lôc 06) sÏ lµm hîp ®ång giao kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc thuª ngoµi. Cuèi th¸ng khi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®éi sÏ lËp biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. VÝ dô: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª nh©n c«ng trùc tiÕp bªn ngoµi cho c«ng tr×nh VMECO th¸ng 12/2005 (Phô lôc 06) víi tæng sè thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ lµ: 59.783.000, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 622 : 59.783.000 Cã TK 334 (3342) : 59.783.000 ô§èi víi lao ®éng trong danh s¸ch C«ng ty tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n tõng phÇn viÖc, khèi l­îng thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh bµn giao, chÊt l­îng kü thuËt c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ ban hµnh tÝnh sè tiÒn cÇn ph¶i thanh to¸n cho tæ lao ®éng nµy. KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tiÕn hµnh chia l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong tæ (Phô lôc 07) VÝ dô: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®èi víi c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch cña ®éi phôc vô trùc tiÕp cho c«ng tr×nh VMECO th¸ng 12/2005 (Phô lôc 07) víi tæng sè l­¬ng ph¶i tr¶ lµ: 39.650.000, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 622 : 39.650.000 Cã TK 334 (3341) : 39.650.000 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng (Phô lôc 08), kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt (Phô lôc 09), sæ C¸i TK 622 (Phô lôc 10) vµ ghi sæ NhËt ký chung. Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh VIMECO (TK 3341 vµ TK 3342) lµ: 39.650.000 + 59.783.000 = 99.433.000 (®), kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 154 : 99.433.000 Cã TK 622 : 99.433.000 2.3- KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng HiÖn nay, m¸y thi c«ng t¹i C«ng ty lµ thuª ngoµi ®Ó ho¹t ®éng (do c¸c c«ng tr×nh C«ng ty nhËn thÇu th­êng ë rÊt nhiÒu n¬i c¸ch xa nhau). Chøng tõ tr­íc tiªn lÊy lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y lµ hîp ®ång thuª m¸y, trong hîp ®ång thuª m¸y nªu râ néi dung khèi l­îng c«ng viÖc, ®¬n gi¸ thuª. Ä TK kÕ to¸n sö dông TK 623 “ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c chøng tõ lµ hîp ®ång thuª ca m¸y ho¹t ®éng kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt (Phô lôc 12) chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh, sæ C¸i TK 623 vµ ghi sæ NhËt ký chung (Phô lôc 13). vÝ dô: C¨n cø vµo hîp ®ång thuª ca m¸y ho¹t ®éng cho c«ng tr×nh VIMECO Ngµy 01/12/2005 víi C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p 45 (Phô lôc 11) gi¸ ch­a thuÕ GTGT lµ: 12.750.000, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 623 (6237): 12.750.000 Nî TK 133 : 1.275.000 Cã TK 111 : 14.025.000 Cuèi kú toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (®èi víi C«ng ty lµ chi phÝ thuª ca m¸y ho¹t ®éng) ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 154 theo tõng ®èi t­îng: Nî TK 154 (c«ng tr×nh VIMECO): 12.750.000 Cã TK 623 : 12.750.000 2.4- KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®ªn qu¸ tr×nh qu¶n lý ë c¸c tæ, ®éi bao gåm l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, tiÒn ¨n ca..., khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ä TK kÕ to¸n sö dông TK 627 “ chi phÝ s¶n xuÊt chung” vµ chi tiÕt thµnh: ô TK 6271- Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh, phô, lµm thªm, phô cÊp lao ®éng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ toµn bé c«ng nh©n viªn trong tõng ®éi (BHXH + BHYT + KPC§ = 25% trong ®ã 6% trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn, 19% tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p). VÝ dô: Tr¶ l­¬ng th¸ng 12/2005 cho «ng Lª Dòng víi hÖ sè bËc l­¬ng: 4,0; hÖ sè phô cÊp: 0,5; th­ëng: 195000. KÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho «ng Quý nh­ sau: L­¬ng c¬ b¶n = 350.000 x 4,0 = 1.400.000, Phô cÊp = 350.000 x 0,5 = 175.000 ð L­¬ng thùc tÕ = 1.400.000 + 175.000 + 195.000 = 1.770.000 ð BHXH, BHYT ph¶i nép = 1.400.000 x 6% = 84.000 T­¬ng tù nh­ vËy kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho tÊt c¶ nh©n viªn qu¶n lý ®éi ( c«ng tr×nh VIMECO): l­¬ng c¬ b¶n = 5.500.000, l­¬ng thùc tÕ = 8.350.000 Nî TK 6271 : 8.350.000 Cã TK 334 : 8.350.000 TrÝch BHXH (15%), BHYT (2%), KPC§ (2%) theo tû lÖ quy ®Þnh. Tæng l­¬ng c¬ b¶n cña toµn ®éi lµ: 5.500.000 + 39.650.000 = 45.150.000; l­¬ng thùc tÕ cña c¶ ®éi lµ: 8.350.000 + 39.650.000 = 48.000.000 (l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt = l­¬ng thùc tÕ). Sau ®ã kÕ to¸n h¹ch to¸n: TrÝch BHXH : 45.150.000 x 15% = 6.772.500 TrÝch BHYT : 45.150.000 x 2% = 903.000 TrÝch KPC§ : 48.000.000 x 2% = 960.000 Céng : 8.578.500 Nî TK 6271 : 8.578.500 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): 8.578.500 ô TK 6272, 6273- Chi phÝ vËt liÖu c«ng cô dông cô Chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ vËt liÖu phô, vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn, c«ng cô dông cô lao ®éng nhá… VÝ dô: C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 6272 (Phô lôc16) xuÊt vËt liÖu cho viÖc lµm l¸n tr¹i t¹m thêi, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 6272 : 5.022.880 Cã TK 152 : 5.022.880 VÝ dô: C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 6273 (Phô lôc18) xuÊt c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n: Nî TK 6273 : 13.400.000 Cã TK 142 : 13.400.000 ô TK 6274- Chi phÝ kh¸u hao tµi s¶n cè ®Þnh Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng chung cña tõng ®éi. C«ng ty tÝnh khÊu hao TSC§ cho tõng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ®¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§, hµng th¸ng kÕ to¸n sÏ ghi sæ theo dâi khÊu hao TSC§ møc trÝch cña nh÷ng TSC§ mµ m×nh ®ang qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao C«ng ty sö dông lµ khÊu hao tuyÕn tÝnh: Møc khÊu hao th¸ng = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian sö dông x 12 VÝ dô: Trong th¸ng 12/2005, c«ng tr×nh Vimeco cã sö dông mét xe «t« trén bª t«ng trÞ gi¸ 450.000.000®, ­íc tÝnh thêi gian khÊu hao hÕt tµi s¶n cè ®Þnh nµy lµ 10 n¨m. Nh­ vËy tiÒn khÊu hao xe «t« trong th¸ng 12 lµ: 450.000.000 = 3.750.000 10 x 12 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y Nî TK627.4 : 3.750.000 Cã TK 214 : 3.750.000 TÊt c¶ c¸c sè liÖu ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ NhËt ký chung, sæ chi tiÕt TK 6274 (Phô lôc20) vµ sæ C¸i TK 6274 (Phô lôc21) ô TK 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi gåm nh÷ng chi phÝ thuª ngoµi tiÒn ®iÖn, n­íc... phôc vô thi c«ng. TÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy ®Òu ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 6277 (Phô lôc22), NhËt ký chung vµ sæ C¸i TK 6277 (Phô lôc23). VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 17 ngµy 05/12 C«ng ty tr¶ tiÒn dÞch vô ®iÖn tho¹i th¸ng 12/2005, tæng tiÒn: 1.725.790, thuÕ suÊt thuÕ GTGT: 10%. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK6277 : 1.568.900 Nî TK 133 : 1.56.890 Cã TK111 : 1.725.790 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp ®­îc chi phÝ ë TK 6277 cho c«ng tr×nh 25 tÇng VIMECO th¸ng 12/2005 lµ: 25.873.000 (Phô lôc22). ô TK 6278- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c lµ nh÷ng chi phÝ n»m ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ ®· nªu trªn nh­ chi phÝ vÒ héi nghÞ, giao dÞch tiÕp kh¸ch,... C¸c chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp vµo TK 6278- “chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn”. VÝ dô: §Þnh kú C«ng ty tr¶ tiÒn kh¸m søc kháe cho c¸n bé theo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 57 ngµy 15/12/2005. Sè tiÒn : 225.000. KÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 6278 : 225.000 Cã TK 111 : 225.000 C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ Chi tiÕt TK 6278 (Phô lôc 24) vµ sæ C¸i TK6278 (Phô lôc 25). Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt c¸c TK 6271, TK 6272, TK 6273, TK 6274, TK 6277 vµ TK 6278. KÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp vµo sæ chi tiÕt TK 627 (Phô lôc 26) ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 154 : 65.323.380 Cã TK 6271 : 16.928.500 Cã TK 6272 : 5.022.880 Cã TK 6273 : 13.400.000 Cã TK 6274 : 3.750.000 Cã TK 6277 : 25.873.000 Cã TK 6278 : 349.000 2.5- Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Cuèi kú, sau khi c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®­îc tËp hîp vµo c¸c TK 621, TK 622, TK 623, TK 627. KÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 154 - “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §ång thêi ghi vµo sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 154 (Phô lôc 27) VÝ dô: §èi víi c«ng tr×nh 25 tÇng VIMECO th¸ng 12/2005, sau khi ®· tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang TK 154: Nî TK 154 : 548.049.255 Cã TK 621 : 370.542.875 Cã TK 622 : 99.433.000 Cã TK 623 : 12.750.000 Cã TK 627 : 65.323.380 3- KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.1- §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 lµ doanh nghiÖp x©y l¾p nªn chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi, doanh thu th­êng tËp hîp vµo c¸c th¸ng cuèi n¨m nªn viÖc lËp biÓu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc lËp theo quý chø kh«ng theo th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh CPSX kinh doanh dë dang c¨n cø vµo khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú, kÕt qu¶ kiÓm kª ph¶n ¸nh trªn b¶ng kiÓm kª khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú Gi¸ trÞ cña KLXL dë dang cuèi kú = Chi phÝ thùc tÕ KLXL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú x Gi¸ trÞ cña KLXL dë dang cuèi kú theo dù to¸n Gi¸ trÞ KLXL hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ KLXL dë dang cuèi kú theo dù to¸n VÝ dô: §èi víi c«ng tr×nh 25 tÇng VIMECO th¸ng 12/2005 cã gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú lµ: 157.743.707, gi¸ trÞ KLXL hoµn thµnh theo dù to¸n: 459.654.300, gi¸ trÞ dù to¸n KLXL cuèi kú: 260.542.600. VËy ta cã: Gi¸ trÞ KLXL dë dang cuèi kú = 157.743.707 + 548.049.255 x 260.542.600 = 255.331.748 459.654.300 + 260.542.600 3.2- Gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. Trong kú tÝnh gi¸ thµnh, c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh bµn giao cho bªn giao thÇu lµ nh÷ng s¶n phÈm dë dang. Theo ®Þnh kú hµng quý, vµo cuèi quý phßng kÕ to¸n lËp b¶ng tËp hîp CPXS vµ tÝnh gi¸ thµnh (Phô lôc 28). C¸c chi phÝ chung ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh lµ tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh tõ lóc b¾t ®Çu x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh = Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú VÝ dô: §èi víi c«ng tr×nh 25 tÇng VIMECO th¸ng 12/2005 cã CPSX kinh doanh ®Çu kú: 157.743.707, CPSX ph¸t sinh trong kú: 548.049.255 vµ CPSX dë dang cuèi kú: 255.331.748 ðGi¸ thµnh thùc tÕ (ztt) khèi l­îng x©y l¾p c«ng tr×nh VIMECO hoµn thµnh lµ: ztt = 157.743.707 + 548.049.255 - 255.331.748 = 450.461.214 Nh­ vËy, gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh cña c«ng tr×nh nhµ 25 tÇng VIMECO trong th¸ng 12/2005 lµ: 450.461.214 ®ång. C¨n cø vµo sè liÖu nµy kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh sang TK 632 - “Gi¸ vèn hµng b¸n” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 632 : 450.461.214 Cã TK 154 : 450.461.214 Ch­¬ng III Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 5 1- §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 1.1- Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kinh tÕ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng, t«i nhËn thÊy C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc quyÒn qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty (VINACONEX), C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù chñ ®éng trong kinh doanh. 1.1.1- VÒ bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi chÆt chÏ. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch, c¸ch thøc ghi chÐp vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n khoa häc; phï hîp víi yªu cÇu, môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi; tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ; c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh mét c¸ch râ rµng, khoa häc; gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, ®¸p øng ®Çy ®ñ th«ng tin ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. 1.1.2- VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ®· nhanh chãng tiÕp cËn chÕ ®é kÕ to¸n míi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, ph¸t sinh cung cÊp th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý. Tõ c«ng viÖc kÕ to¸n ban ®Çu, kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ gèc ®­îc tiÕn hµnh kh¸ cÈn thËn, ®¶m b¶o cho c¸c sè liÖu kÕ to¸n cã c¨n cø ph¸p lý, tr¸nh ®­îc sù ph¸n ¸nh sai lÖch cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n. ViÖc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ gèc theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh, cung cÊp kÞp thêi sè liÖu cho kÕ to¸n lµm nhiÖm vô cËp nhËt vµo m¸y tÝnh. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y theo h×nh thøc NhËt ký chung ®· gi¶m ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. MÆt kh¸c toµn bé phÇn kÕ to¸n tµi chÝnh vµ mét phÇn kÕ to¸n qu¶n trÞ th«ng qua c¸c sæ theo dâi chi tiÕt, c¸c b¸o c¸o cña khèi v¨n phßng cã thÓ ®­a ra bÊt cø thêi ®iÓm nµo gióp cho Ban l·nh ®¹o qu¶n lý tèt h¬n. 1.1.3- Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cho ban l·nh ®¹o trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi khoa häc hiÖn nay. §Æc biÖt lµ ph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô tõng ng­êi râ rµng, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao, n¨ng lùc nhiÖt t×nh, trung thùc cña c¸n bé phßng kÕ to¸n rÊt cao ®· gãp phÇn ®Æc lùc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ cu¶ C«ng ty. 1.1.4- C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. KÕ to¸n C«ng ty ®· h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng th¸ng, tõng quÝ mét c¸ch râ rµng, ®¬n gi¶n, phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cña c¸c c«ng tr×nh ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng kho¶n môc, yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Do ®ã, hç trî tÝch cùc cho s¶n xuÊt, thi c«ng ®ång thêi phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty trong viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nªu trªn ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm CPSX, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2- Mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc 1.2.1- VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng rÊt réng, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh ë rÊt nhiÒu n¬i kh¸c nhau cho nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cña c¸c ®éi s¶n xuÊt lªn C«ng ty bÞ chËm trÔ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Lu©n chuyÓn chøng tõ chËm dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi kú do ®ã nhiÒu khi viÖc h¹ch to¸n kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ chËm trÔ kh«ng chØ do mét nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ ®¬n vÞ thi c«ng ë xa C«ng ty mµ cßn do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa c¸c ®éi. 1.2.2- VÒ c«ng t¸c qu¶n lý Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, chØ bao gåm c¸c phßng ban ®· ®­îc tinh gi¶n vµ bé m¸y qu¶n lý thi c«ng c¸c c«ng tr­êng. Tuy nhiªn do khèi l­îng c«ng viÖc th­êng lín nªn bé m¸y nµy kh«ng qu¶n lý ®­îc toµn diÖn c¸c c«ng viÖc mµ chØ tËp trung vµo ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, mét sè kh©u kh¸c ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vÝ dô nh­ viÖc ®¶m b¶o an toµn lao ®éng... 1.2.3- VÒ h¹ch to¸n chi phÝ ô Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ViÖc cËp nhËt chøng tõ xuÊt kho kh«ng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn. Th­êng vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n míi nhËn ®­îc chøng tõ. §iÒu ®ã lµm dån khèi l­îng c«ng t¸c vµo cuèi th¸ng, cuèi quÝ lµm cho viÖc theo dâi sæ s¸ch kh«ng cËp nhËt, kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng chØ tÝnh b»ng gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n, cßn chi phÝ thu mua vËn chuyÓn l¹i tÝnh vµo TK 6277. Tuy vÒ mÆt tæng sè th× kh«ng thay ®æi, nh­ng c¬ cÊu chi phÝ thay ®æi. Do ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ¶nh h­ëng tíi ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin sè liÖu ®­a ra. ô §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty mµ chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh«ng tËp hîp trùc tiÕp cho s¶n phÈm nµo th× kÕ to¸n th­êng ph©n bæ theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh th­êng lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh­ng cã s¶n phÈm mang tÝnh gia c«ng th× cÇn nhiÒu giê c«ng s¶n xuÊt, cã s¶n phÈm th× nguyªn vËt liÖu l¹i chiÕm tû träng lín nªn viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc nµy th­êng g©y ra sù chªnh lÖch lín vÒ chi phÝ. 1.2.4- TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty ch­a kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tµi chÝnh vµ vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ trong lÜnh vùc chi phÝ vµ gi¸ thµnh. C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kh«ng x¸c ®Þnh râ m« h×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ trong lÜnh vùc chi phÝ. M¹ng l­íi tËp hîp vµ ph©n tÝch chi phÝ cßn ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ ®¸p øng yªu cÇu tÝnh gi¸ mµ ch­a chó träng ®Õn yªu cÇu kiÓm tra, qu¶n lý, kiÓm so¸t chi phÝ. 2- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 Qua mét thêi gian ng¾n t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc trong thêi gian häc t©p, nghiªn cøu t¹i tr­êng. D­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty nh­ sau: 2.1. Lu©n chuyÓn chøng tõ §Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, cuèi quÝ vµ còng ®Ó theo dâi ghi sæ mét c¸ch cËp nhËt vµ chÝnh x¸c th× viÖc xuèng kho lÊy chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n, kho¶ng tõ 7 - 10 ngµy hoÆc 15 ngµy ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa. Cã nh­ vËy viÖc kiÓm tra ®Þnh kho¶n, n¹p sè liÖu vµo m¸y ®­îc cËp nhËt h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra khèi l­îng vËt liÖu tiªu hao theo ®Þnh møc, v­ît ®Þnh møc bao nhiªu, viÖc sö dông vËt liÖu ®· hîp lý ch­a ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. 2.2- KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ViÖc tiÕt kiÖm vËt t­ vÉn lu«n ph¶i coi träng hµng ®Çu. Tuy nhiªn, tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­ kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn l­îng vËt liÖu ®· ®­îc ®Þnh møc cho thi c«ng tõng c«ng tr×nh mµ lµ gi¶m hao hôt trong b¶o qu¶n, trong thi c«ng, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, n¾m gi¸ thÞ tr­êng ®Ó ®èi chiÕu; kiÓm tra ho¸ ®¬n vËt t­ do nh©n viªn cung øng mang vÒ, lËp c¸c ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, thay thÕ c¸c lo¹i vËt liÖu cã thÓ lµm gi¶m chi phÝ mµ vÉn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. Ngoµi ra, C«ng ty nªn thiÕt lËp mét m¹ng l­íi c¸c nhµ cung cÊp vËt liÖu cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp vËt t­ mäi n¬i, mäi lóc. §iÒu nµy sÏ cho phÐp lµm gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n t¹i kho, gi¶m ®­îc vèn ø ®äng ë hµng tån kho mµ khi cÇn vËt t­ vÉn ®­îc cung cÊp ®ñ vÒ sè l­îng ®¶m b¶o chÊt l­îng cho thi c«ng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ ph¶i ë c¶ 2 kh©u: VËn chuyÓn trong thu mua vµ vËn chuyÓn trong sö dông. §Ó ®¶m b¶o chi phÝ vËn chuyÓn trong thu mua vËt t­, bé phËn cung øng nªn x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n thu vµ vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ®èi víi mçi c«ng tr×nh. Ph­¬ng ¸n nµy ph¶i lÊy c«ng tr×nh lµm träng t©m kÕt hîp víi nh÷ng gi¸ c¶ ­u ®·i. §Ó gi¶m chi phÝ trong vËn chuyÓn sö dông C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu sö dông råi míi chuyÓn tíi ch©n c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn dµn gi¸o, cèp pha s¾t C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 621, ®iÒu ®ã kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. C¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ lµm t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty nªn h¹ch to¸n kho¶n nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó ®¶m b¶o c¬ cÊu chi phÝ ®­îc chÝnh x¸c tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. 2.3- TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nªn C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp (gi¶n ®¬n) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p = CPSX dë dang ®Çu kú + CPSX ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang cuèi kú Th­êng vµo cuèi quÝ hoÆc cuèi kú h¹ch to¸n C«ng ty míi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng ¨n viÖc lµm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ t¨ng lîi nhuËn th× ngoµi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÇn thùc hiÖn c¸c hîp ®ång c¶i t¹o n©ng cÊp c«ng tr×nh. Víi lo¹i hîp ®ång nµy, thêi gian thi c«ng th­êng ng¾n, gi¸ trÞ vµ khèi l­îng x©y l¾p kh«ng lín nªn bªn chñ c«ng tr×nh (bªn A) th­êng thanh to¸n cho c«ng tr×nh khi ®· hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc theo hîp ®ång. Víi lo¹i hîp ®ång nµy C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c¸c ®¬n ®Æt hµng. MÆt kh¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n l¹i ®¬n gi¶n nhanh chãng. VÝ dô: §¬n ®Æt hµng A vµ B cña C«ng ty nhËn ®­îc trong th¸ng 12/2005 cã sè liÖu nh­ sau: Chi phÝ PXSXC Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nh©n c«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung 1541 PXSXC1 500.000 100.000 130.000 §¬n ®Æt hµng A 150.000 40.000 §¬n ®Æt hµng B 350.000 60.000 1542 PXSXC2 800.000 150.000 225.000 §¬n ®Æt hµng A 300.000 50.000 §¬n ®Æt hµng B 500.000 100.000 Céng 1.300.000 250.000 355.000 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho ®¬n ®Æt hµng A nh­ sau: Chi phÝ PXSXC Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nh©n c«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung Céng 1541 PXSXC1 150.000 40.000 52.000 242.000 1542 PXSXC2 300.000 50.000 75.000 425.000 Tæng gi¸ thµnh 450.000 90.000 127.000 667.000 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho ®¬n ®Æt hµng A theo tû lÖ víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: §¬n ®Æt hµng A: x 40.000 = 52.000 Khi hoµn thµnh hîp ®ång ta cã thÓ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®­îc ngay gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng mµ kh«ng ph¶i ®îi ®Õn kú h¹ch to¸n, ®¸p øng kÞp thêi sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. KÕt luËn HÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam nãi chung, kÕ to¸n ¸p dông cho khèi s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng ®· cã nh÷ng ®æi míi tÝch cùc gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n míi cã nhiÒu ®iÓm phï hîp h¬n víi c¬ chÕ qu¶n lý, gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý tèt h¬n vÒ nguån tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy vËy mét vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra hiÖn nay lµ ¸p dông nh­ thÕ nµo cho vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n suÊt kinh doanh vµ ®óng víi quy ®Þnh th× l¹i lµ mét bµi to¸n mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¸c chñ doanh nghiÖp ®ang t×m lêi gi¶i. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5, t×m hiÓu thùc tr¹ng kÕ to¸n cña C«ng ty th× nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u viÖt th× vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn kh¾c phôc.Víi kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ qua thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty em ®· m¹nh d¹n nªu mét sè ý kiÕn cña b¶n th©n nh»m lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn h¬n. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, em ®· cè g¾ng tiÕp cËn víi nh÷ng kiÕn thøc míi nhÊt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp trong tr­êng ®¹i häc. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, tÇm nhËn thøc cßn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt, ch­a n¾m b¾t ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Bµi viÕt cña em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó nhËn thøc cña em vÒ vÊn ®Ò nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §Ò tµi hoµn thµnh víi kÕt qu¶ lao ®éng khoa häc nghiªm tóc cña em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Hµ §øc Trô, c¸m ¬n toµn thÓ thÇy c« gi¸o khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh tr­êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ néi vµ c¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n doanh nghiÖp 1 - Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi - NXB Lao ®éng X· héi. 2. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n doanh nghiÖp 2- Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi - NXB Lao ®éng X· héi. 3. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n qu¶n trÞ - Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi- NXB Lao ®éng x· héi - 2002 4. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - Häc ViÖn Tµi chÝnh- NXB Thèng kª 5. HÖ thèng KÕ to¸n doanh nghiÖp - Vô chÕ ®é kÕ to¸n - NXB Tµi chÝnh - 2001 6. KÕ to¸n Tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - NXB Tµi chÝnh - 2002 7. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n quèc tÕ - Häc ViÖn Tµi chÝnh - NXB Thèng kª - 2002 8. T¹p chÝ KÕ to¸n n¨m 2004, 2005 9. T¹p chÝ KiÓm to¸n n¨m 2004, 2005 10. LuËn v¨n c¸c kho¸ tr­íc C¸c côm tõ viÕt t¾t CCDC : C«ng cô dông cô CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt KH : KhÊu hao KLXLDD : Khèi l­îng x©y l¾p dë dang NXB : Nhµ XuÊt b¶n TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh XDCB : X©y dùng c¬ b¶n XHCN : X· héi chñ nghÜa Zdt : Gi¸ thµnh dù to¸n Ztt : Gi¸ thµnh thùc tÕ CPNLVTT : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPSDMTC : Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK : Tµi kho¶n Môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng I C¬ së Lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p.........................................1 A- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p vµ sù ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm……... ……1 1- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p……………………………..………………………...…1 2- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm……………………………..…………….……………….2 3- Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p…..2 4- NhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p....3 B - kh¸i qu¸t chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p.........................................................................................................................4 1- Chi phÝ s¶n xuÊt. ………………………...………………………………….………………….….4 2- Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p………………………………………………….………………..6 d - tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p…..9 1- Vai trß vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p…9 2- §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt……………………..9 3- §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p…………….……..14 4- Sæ s¸ch kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p……….16 Ch­¬ng II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5…………………17 a- giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5…..……. 17 1- S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty……………….………. 17 2- c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty………………….…………………..………. 18 3- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh x©y l¾p…………………...19 4- C¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· ®¹t vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty……….…. 20 5- §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty……………………………………………….…. 21 b- Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (GTSP) t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5…..…...…23 1- §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm……23 2- Néi dung kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt……………………………23 3- KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm…………………………………………………………………30 Ch­¬ng III Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 5……………………………………………………….………………………..……32 1- §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5.………………………………..… 32 2- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5.……...… 36 KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng số 5.DOC
Luận văn liên quan