Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm Hà Tây

Mục lục lời nói đầu 1 phần i - đặc điểm chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán 3 i-/ sự hình thành và quá trình phát triển của công ty nông sản thực phẩm - hà tây. 3 1-/ sự hình thành của công ty “nông sản thực phẩm - hà tây” 3 2-/ quá trình phát triển của công ty nông sản thực phẩm hà tây. 3 3-/ tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 4 4-/ quy trình công nghệ và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nông sản thực phẩm hà tây. 6 ii-/ tổ chức công tác kế toán của công ty 7 1-/ hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở công ty 7 2-/ cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của bộ máy kế toán ở công ty 7 3-/ hình thức áp dụng kế toán của công ty. 9 4-/ các tài khoản kế toán công ty đang áp dụng. 11 5-/ chứng từ sổ sách kế toán công ty áp dụng. 12 phần ii - tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây 14 i-/ những vấn đề chung về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây 14 1-/ vai trò của lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty. 14 2-/ phân loại lao động và phương pháp quản lý lao động ở công ty. 14 3-/ phương pháp tính lương - chia lương và hình thức trả lương ở công ty đang áp dụng. 15 4-/ chế độ thanh toán bhxh trả thay lương. 17 5-/ phương pháp trích bhxh, bhyt, kpcđ. 18 ii-/ tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 19 1-/ kế toán tiền lương. 19 2-/ kế toán các khoản trích theo lương. 31 3-/ kế toán bhxh trả thay lương. 34 4-/ sổ kế toán tổng hợp 39 phần iii - nhận xét đánh giá và kết luận 43 i-/ nhận xét chung: 43 1-/ về công tác quản lý sản xuất. 43 2-/ công tác kế toán nói chung của công ty. 43 3-/ về chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 43 ii-/ đánh giá quá trình thực tập của bản thân. 44 iii-/ kết luận chung. 44

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc, s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c c¸c bé phËn chuyªn m«n. §¶m b¶o chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. * Phßng nghiÖp vô - kinh doanh: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c, t×m kiÕm nguån hµng tèt nhÊt chÊt l­îng cao lªn kÕ ho¹ch vÒ s¶n phÈm thiÕt bÞ lao ®éng cho tr¹m chÕ biÕn vµ thêi gian tr×nh gi¸m ®èc cho thùc tiÔn. KiÓm tra theo dâi tiÕn ®é kÕ ho¹ch vµ chÊt l­îng hîp ®ång ®· ký. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, b¸n bu«n, gióp Gi¸m ®èc theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. *Phßng b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô kiÓm tra b¶o vÖ an toµn trËt tù gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, kinh tÕ, tµi s¶n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ toµn c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phßng B¶o vÖ Phßng NghiÖp vô kinh doanh Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n Tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng Cöa hµng N«ng s¶n Thùc phÈm Hµ §«ng Tr¹m N«ng s¶n Thùc phÈm øng Hoµ 4-/ Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hµ T©y. - Khi míi thµnh lËp c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c c¬ së ®¹i lý thu mua n«ng s¶n thùc phÈm ë huyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh¸c; chÕ biÕn mét sè mÆt hµng vµ tæ chøc b¸n bu«n cho c¸c c«ng ty trung ­¬ng, ®Ó c«ng ty ph©n phèi theo kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ b¸n lÎ tæng hîp huyÖn. Ch¨n nu«i ®Ó dù tr÷, b¸n bu«n ra ngoµi tØnh cho c«ng ty b¸n bu«n thùc phÈm t­¬i sèng trung ­¬ng hoÆc cho c«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm tØnh kh¸c. VÒ thùc phÈm c«ng nghÖ phÈm c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn nguån hµng cña c¸c c«ng ty b¸n bu«n trung ­¬ng ph©n phèi cho tØnh vµ khai th¸c nguån hµng thùc phÈm, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng. Cung øng c¸c mÆt hµng nãi trªn cho m¹ng l­íi b¸n lÎ tæng hîp ë c¸c huyÖn thÞ x·. Tõ c¬ së ban ®Çu nh­ vËy vµ tr¶i qua nhiÒu n¨m phÊn ®Êu lao ®éng vµ tr­ëng thµnh ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®­îc kÕt qu¶ tèt trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ. - Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hµ T©y lµ c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i mÆt hµng chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm. Hîp ®ång th­¬ng m¹i cña c«ng ty lµ b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm trong tØnh vµ ngoµi tØnh. ThÞ tr­êng cña c«ng ty tËp trung trong ph¹m vi tØnh Hµ T©y vµ mét sè tØnh l©n cËn. - MÆt hµng kinh doanh: C«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm vµ c¸c mÆt hµng chÕ biÕn tõ n«ng s¶n. Cô thÓ c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty gåm: lîn mãc hµm, muèi, ®­êng, s÷a hép, dÇu thùc vËt, chÌ gãi, cµ phª, b¸nh møc kÑo, r­îu, n­íc ngät c¸c lo¹, n­íc m¾m... - MÆt hµng s¶n xuÊt: c«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh­: n­íc gi¶i kh¸t, møt tÕt, b¸nh kÑo, b¸nh trung thu... t¹i tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng. - §Æc ®iÓm kinh doanh: xuÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc ®iÓm trªn ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm tõ n«ng s¶n, thùc phÈm nªn mang tÝnh æn ®Þnh quanh n¨m. MÆc dï cã sù ®iÒu chØnh c¬ cÊu mÆt hµng s¶n xuÊt, mÆt hµng kinh doanh hîp lý trong c¸c dÞp lÔ tÕt th«ng qua ®ã: + Gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn. + §¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. + T¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. II-/ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty 1-/ H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty - C«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n tøc lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty cã kÕ to¸n riªng vµ thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c¬ së ®­îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn sè 11, lËp quyÕt to¸n hµng th¸ng cña ®¬n vÞ m×nh sau ®ã nép b¸o c¸o kÕ to¸n lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty, phßng kÕ to¸n c«ng ty kiiÓm ra vµ tæng hîp thµnh quyÕt to¸n chung cña c«ng ty sau ®ã vµo sæ c¸i vµ lËp c¸c b¸o biÓu. 2-/ C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty a, C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty cã 3 nh©n viªn trong ®ã cã: + 1 kÕ to¸n tr­ëng - «ng Hoµng V¨n Ghi - víi tr×nh ®é ®¹i häc. + 1 kÕ to¸n tæng hîp - Bµ §ç ThÞ ót - víi tr×nh ®é ®¹i häc. + 1 kÕ to¸n viªn - Bµ Ng« ThÞ Tr©m - víi tr×nh ®é trung cÊp. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Òu cã 1 kÕ to¸n riªng. - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: kÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ tiÒn l­¬ng trªn c«ng ty KÕ to¸n bé phËn tr¹m s¶n xuÊt - chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng KÕ to¸n bé phËn cöa hµng NSTP Hµ §«ng KÕ to¸n bé phËn tr¹m NSTP - øng Hoµ b, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n vµ tõng nh©n viªn kÕ to¸n. * Bé m¸y kÕ to¸n trªn c«ng ty cã nhiÖm vô h­íng dÉn kiÓm tra tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ trùc thuéc göi lªn ®Ó b¸o hiÖu vµ h¹ch to¸n ®Õn cïng l·i (lç) trong toµn c«ng ty. * ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: KÕ to¸n thùc hiÖn nhiÖm vô ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh hµng ngµy t¹i ®¬n vÞ m×nh ®Ó vµo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ ®Õn ngµy mång 5 hµng th¸ng göi lªn c«ng ty. * NhiÖm vô cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty. + KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi ®øng ®Çu phô tr¸ch chung, theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thu chi tµi chÝnh, thu nép thanh to¸n, tiÒn vèn, h­íng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, ghi chÐp chÝnh x¸c th«ng tin kÞp thêi cho l·nh ®¹o c«ng ty n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, b¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan qu¶n lý theo ngµnh. + KÕ to¸n tæng hîp: tæ chøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng; x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú, tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi chÝnh x¸c; ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, dù to¸n chi pÝ s¶n xuÊt. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo thêi gian quy ®Þnh cña c«ng ty. + KÕ to¸n viªn trªn phßng kÕ to¸n c«ng ty kiªm hai nhiÖm vô: - H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng, sö dông tiÒn mÆt, gi¸m ®èc chÆt chÏ thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng; ph¶n ¸nh vµ theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n thu cña kh¸ch hµng theo tõng ®ît. - H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, tÝnh to¸n ®óng, thanh to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n liªn quan cho c«ng nh©n viªn. Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông quü l­¬ng tÝnh to¸n ph©n bæ hîp lý chÝnh x¸c chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi t­îng sö dông liªn quan. * Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n. Víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n cã mèi liªn hÖ hç trî lÉn nhau, thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh tèt vµ lµm chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3-/ H×nh thøc ¸p dông kÕ to¸n cña c«ng ty. - Do tÝnh chÊt c«ng ty lµ c«ng ty th­¬ng m¹i nªn kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông lµ kÕ to¸n th­¬ng m¹i vµ h¹ch to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n míi tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996 do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung tõ (NKCT); kÕ toµn hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ vµ tr×nh tù ghi ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: + Ghi chó: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra (1) (1) (1) (2) (3) (3) (5) (5) (4) (6) (7) (7) (7) (7) + Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ theo h×nh thøc NKCT nh­ sau: (1): Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lý, hîp lÖ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ ®Ó ghi c¸c nhËt ký liªn quan. Nh÷ng chøng tõ nµo vµ b¶ng ph©n bæ nµo kh«ng ghi th¼ng vµo NKCT th× kÕ to¸n ghi vµo c¸c b¶ng kª. Nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn ®èi t­îng h¹ch to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. (2): Hµng ngµy lÊy sè liÖu tõ b¶ng kª ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan. (3): Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c b¶ng kª lÊy sè liÖu ghi vµo nhËt ký chøng tõ liªn quan. (4): Cuèi th¸ng lÊy sè liÖu ë sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5): Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu cña nhËt ký ®Ó ghi vµo sæ c¸i. (6): §èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (7): Cuèi th¸ng sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra lÊy sè liÖu tõ sæ c¸i, b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¶ng kª vµ c¸c nhËt ký chøng tõ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 4-/ C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông. C«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm - Hµ T©y sö dông nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n sau: - TK 111 “TiÒn mÆt” - TK 112 “TiÒn göi ng©n hµng” - TK 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” - TK 133 “ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tr­íc khÊu trõ” - TK 136 “Ph¶i thu néi bé” - TK 138 “Ph¶i thu kh¸c” - TK 141 “T¹m øng” - TK 142 “Chi phÝ tr¶ tr­íc” - TK 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu”. - TK 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” - TK 155 “Thµnh phÈm” - TK 156 “Hµng ho¸” - TK 211 “Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” - TK 214 “Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh” - TK 241 “X©y dùng c¬ b¶n dë dang” - TK 311 “Vay ng¾n h¹n” - TK 315 “Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶” - TK 3331 “ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng” - TK 3334 “ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp”. - TK 3335 “ThuÕ trªn vèn” - TK 3337 “ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt” - TK 3338 “C¸c lo¹i thuÕ” - TK 335 “Chi phÝ ph¶i tr¶” - TK 334 “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” - TK 336 “Ph¶i tr¶ néi bé” - TK 338 “Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c” - TK 411 “Nguån vèn kinh doanh” - TK 412 “Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n” - TK 414 “Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn” - TK 421 “Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi” - TK 431 “Quü khen th­ëng phóc lîi” - TK 441 “Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n” - TK 511 “Doanh thu b¸n hµng” - TK 521 “ChiÕt khÊu b¸n hµng” - TK 531 “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” - TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n” - TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” - TK 711 “Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh” - TK 721 “C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng” - TK 811 “Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh” - TK 821 “Chi phÝ bÊt th­êng” - TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶”. 5-/ Chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông. * C«ng ty ®ang sö dông mét sè chøng tõ sau: 1 - B¶ng chÊm c«ng (MÉu 01 - L§TL) 2 - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (MÉu 02 - L§TL) 3 - PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (MÉu 03 - L§TL) 4 - B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu 04 - L§TL) 5 - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (MÉu 05 - L§TL) 6 - X¸c nhËn s¶n phÈm - c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu 06 - L§TL) 7 - PhiÕu b¸o lµm thªm giê (MÉu 07 - L§TL) 8 - Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu 08 - L§TL) 9 - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n giao th«ng (MÉu 09 - L§TL) 10 - PhiÕu nhËp kho (MÉu 01 - VT) 11 - PhiÕu xuÊt kho (MÉu 02 - VT) 12 - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (MÉu 05 - VT) 13 - ThÎ kho (MÉu 06 - VT) 14 - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (MÉu 01a-b - BH) 15 - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (MÉu 02 - BH) 16 - Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn (MÉu 07 - BH) 17 - Ho¸ ®¬n tiÒn n­íc (MÉu 08 - BH) 18 - Ho¸ ®¬n cho thuª nhµ (MÉu 12 - BH) 19 - PhiÕu mua hµng (MÉu 13 - BH) 20 - PhiÕu thu (MÉu 01 - TT) 21 - PhiÕu chi (MÉu 02 - TT) 22 - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (MÉu 03 - TT) 23 - GiÊy thanh to¸n t¹m øng (MÉu 04 - TT) 24 - Biªn lai thu tiÒn (MÉu 05 - TT) 25 - B¶ng kiÓm kª quü (MÉu 07a-b - TT) 26 - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh (MÉu 01 - TSC§) 27 - Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh (MÉu 02 - TSC§) 28 - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh (MÉu 02 - TSC§) * C¸c lo¹i sæ c«ng ty ®ang sö dông. - Sæ tæng hîp gåm: + NhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn 10 + B¶ng kª sè 1 ®Õn 11 + Sæ c¸i. - Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + Sæ chi tiÕt dïng chung cho c¸c TK: 521, 531, 632, 711, 721, 8111, 821, 911. + Sæ theo dâi thanh to¸n dïng cho c¸c TK: 131, 136, 138, 141, 333, 336. + Sæ chi tiÕt tiªu thô: 511 phÇn ii tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm hµ t©y I-/ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm hµ t©y 1-/ Vai trß cña lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng tay ch©n vµ trÝ ãc cña con ng­êi nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c vËt tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm ®¸p øng cho nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng­êi. Trong mäi chÕ ®é x· héi viÖc s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Òu kh«ng t¸ch rêi lao ®éng. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ yÕu tè mang tÝnh quy ®Þnh mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã. §Ó cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nãi chung vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ph¶i cã vËt phÈm tiªu dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, v× vËy khi hä tham gia lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao lao ®éng cho hä. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh lªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ViÖc sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ lao ®éng sèng dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho ng­êi lao ®éng. 2-/ Ph©n lo¹i lao ®éng vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý lao ®éng ë c«ng ty. a, Ph©n lo¹i lao ®éng t¹i c«ng ty NSTP Hµ T©y. Lao ®éng hiÖn nay t¹i c«ng ty ®­îc ph©n ra lµm 2 lo¹i: - Lao ®éng gi¸n tiÕp: ®©y lµ bé phËn nh÷ng ng­êi qu¶n lý c«ng ty. - Lao ®éng trùc tiÕp: ®©y lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. b, C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng hiÖn nay t¹i c«ng ty. - Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * VÒ qu¶n lý lao ®éng hiÖn nay t¹i c«ng ty NSTP Hµ T©y ®ang qu¶n lý theo hai lo¹i ®ã lµ: + Lao ®éng trong biªn chÕ: gåm Gi¸m ®èc vµ ba nh©n viªn ë phßng kÕ to¸n c«ng ty. + Lao ®éng dµi h¹n gåm tÊt c¶ c¸c nh©n viªn vµ c«ng nh©n cßn l¹i trong c«ng ty. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng c«ng ty qu¶n lý theo 2 lo¹i sau: + Quü tiÒn l­¬ng chÝnh: lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm nhiÖm vô chÝnh ®· quy ®Þnh cho hä bao gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn vµ tiÒn l­¬ng trong s¶n xuÊt. + Quü tiÒn l­¬ng phô: lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong nh÷ng thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nh­ng vÉn ®­îc h­ëng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh­ tiÒn l­¬ng trong thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i lµm nghÜa vô x· héi, héi häp, häc tËp, tiÒn l­¬ng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt... 3-/ Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng - chia l­¬ng vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë c«ng ty ®ang ¸p dông. a, Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng - chia l­¬ng. ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tÝnh l­¬ng - chia l­¬ng thÝch hîp theo lao ®éng, kÕt hîp, chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. Lùa chän h×nh thøc tÝnh l­¬ng - chia l­¬ng ®óng ®¾n cßn cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. * HiÖn nay c«ng ty chñ yÕu ¸p dông 2 h×nh thøc tÝnh l­¬ng ®ã lµ: + H×nh thøc tÝnh l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông t¹i v¨n phßng c«ng ty. + H×nh thøc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm ®­îc ¸p dông t¹i tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng vµ cöa hµng NSTP Hµ §«ng, Tr¹m NSTP øng Hoµ. * TiÒn l­¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc mµ viÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¨n cø vµo l­¬ng cÊp bËc, sè ngµy lµm viÖc ®Þnh møc vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ng­êi ®­îc ¸p dông theo c«ng thøc: = VÝ dô: T¹i phßng kÕ to¸n cña v¨n phßng c«ng ty trong th¸ng 1/2000 cã c« Ng« ThÞ Tr©m víi møc l­¬ng c¬ b¶n lµ 414.000®/th¸ng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 1/2000 th× sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ lµ 21 ngµy/26 ngµy. Theo ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng thêi gian ë trªn th× sè tiÒn l­¬ng c« ®­îc h­ëng trong th¸ng 1 lµ: = VËy trong th¸ng 1 c« ®­îc h­ëng l­¬ng thêi gian lµ 334.400 ®ång. * TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tÝnh l­¬ng theo sè l­¬ng hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho 1 khèi l­îng s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc ®ã vµ ®­îc tÝnh nh­ sau: = VÝ dô: T¹i tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng trong th¸ng 1/2000 cã chÞ TrÇn ThÞ Thuû ë tæ s¶n xuÊt, c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn gia c«ng hép møt th¸ng 1/2000 th×: - C«ng viÖc: gia c«ng hép møt. Hép vu«ng ®­îc 5000h víi ®¬n gi¸ lµ 30®ång. VËy sè tiÒn chÞ ®­îc h­ëng lµ: 5000 x 30 = 150.000 ®ång. Ngoµi ra viÖc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cßn cã thÓ quy ra c«g ®Ó tÝnh. Cô thÓ c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn s¶n xuÊt møt th¸ng 1/2000: ë ®©y ta vÉn tÝnh cho chÞ TrÇn ThÞ Thuû. - C«ng viÖc: s¶n xuÊt møt tÕt. - §¬n gi¸ 1 c«ng = 12.000®ång + Møt 250 H/C chÞ s¶n xuÊt ®­îc 5772 H quy ra c«ng lµ 23,1 C + Møt 200 H/C chÞ s¶n xuÊt ®­îc 150 H quy ra c«ng lµ 0,8 C + Møt l¹c chÞ s¶n xuÊt ®­îc 4448 kg quy ra c«ng lµ 3,7 C Tæng sè c«ng 27,6 c«ng. Víi sè c«ng nh­ vËy (27,6 c«ng) sè tiÒn chÞ sÏ ®­îc h­ëng lµ: 27,6 x 12.000 ® = 331.200 ®ång. VËy kÕt qu¶ th¸ng 1 chÞ TrÇn ThÞ Thuû sÏ ®­îc h­ëng sè l­¬ng s¶n phÈm lµ: 150.000 + 331.200 ® = 481.200 ®ång. b, C¸ch tr¶ l­¬ng hiÖn nay ë c«ng ty. Thêi gian ®Ó tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ theo th¸ng. C¨n cø ®Ó tÝnh lµ c¸c chøng tõ h¹ch to¸n theo thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cïng c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan. TÊt c¶ c¸c chøng tõ trªn ®­îc kÕ to¸n kiÓm tra tr­íc khi tÝnh l­¬ng, th­ëng phô cÊp, trî cÊp kh¸c. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, theo h×nh thøc nµy c«ng ty tr¶ l­¬ng chia lµm hai kú: + Kú I: ®Çu th¸ng t¹m øng. + Kú II: Cuèi th¸ng c¨n cø b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng trõ ®i sè t¹m øng ®Çu th¸ng vµ thanh to¸n sè cßn l¹i cho ng­êi lao ®éng. 4-/ ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng. C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh­ trong tr­êng hîp nghØ viÖc v× èm ®au tai n¹n rñi ro cã x¸c nhËn cña nh©n viªn y tÕ th×: - Thêi gian nghØ h­ëng BHXH sÏ ®­îc c¨n cø nh­ sau: + NÕu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng mµ cã thêi gian ®ãng BHXH: D­íi 15 n¨m sÏ ®­îc nghØ 30 ngµy/n¨m. Tõ 15 n¨m ®Õn 30 n¨m ®­îc nghØ 40 ngµy/n¨m. Trªn 30 n¨m ®­îc nghØ 50 ngµy/n¨m. + NÕu lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i, nÆng nhäc, n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 th× ®­îc nghØ thªm 10 ngµy so víi møc h­ëng ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. + NÕu bÞ bÖnh dµi ngµy víi c¸c bÖnh ®Æc biÖt ®­îc Bé Y tÕ ban hµnh th× thêi gian nghØ h­ëng BHXH kh«ng qu¸ 180 ngµy/n¨m kh«ng ph©n biÖt thêi gian ®ãng BHXH. - Tû lÖ h­ëng BHXH trong tr­êng hîp nµy ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n. - Víi c«ng thøc tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: = x VÝ dô: Thùc tÕ trong th¸ng 1/2000 c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 1/2000 cã chÞ Ng« ThÞ Tr©m nghØ èm 5 ngµy víi l­¬ng c¬ b¶n lµ 414.000 ®ång. Theo ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ë trªn th×: VËy trong th¸ng 1/2000 c« sÏ h­ëng l­¬ng BHXH lµ 59.700 ®ång. 5-/ Ph­¬ng ph¸p trÝch BHXH, BHYT, KPC§. ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ë c«ng ty NSTP Hµ T©y. TiÒn l­¬ng ®Ó tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ quy ®Þnh nh­ sau: - BHXH, BHYT trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh lµ 20% BHXH, 3% BHYT theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng trong ®ã: + 15% BHXH tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% BHXH khÊu trõ vµo l­¬ng. + 2% BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng. - Kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh lµ 2% theo tiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n viªn. VD: ChÞ Ng« ThÞ Tr©m cã møc l­¬ng c¬ b¶n 1 th¸ng lµ 414.000 ®ång, møc l­¬ng thùc tÕ th¸ng 1/2000 lµ 494.100 ®ång. - BHXH tÝnh theo l­¬ng cña chÞ Tr©m. = 414.000 x 20% = 82.800 ®ång. - BHYT tÝnh theo l­¬ng cña chÞ Tr©m. = 414.000 x 3% = 12.420 ®ång. - KPC§ tÝnh l­¬ng thùc tÕ cña chÞ Tr©m. = 494.100 x 2% = 9.882 ®ång. II-/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 1-/ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng. a, Chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng ë c«ng ty. - §Ó thuËn tiÖn cho c«ng viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn th­ëng theo thêi gian vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. §ång thêi cung cÊp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n thu nhËp vµ mét sè néi dung kh¸c cã liªn quan c«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ mÉu 01 - L§TL ®Õn mÉu sè 09 - L§TL. C«ng viÖc cô thÓ cña mét sè chøng tõ nh­ sau: B¶ng chÊm c«ng * B¶ng chÊm c«ng theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH, nghØ häp, nghØ phÐp, ... ®Ó lµm c¨n cø tÝnh tr¶ l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l­¬ng cho tõng ng­êi vµ qu¶n lý lao ®éng. * Tr¸ch nhiÖm ghi: - Mçi bé phËn (phßng ban, tæ, nhãm...) ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng, hµng ngµy tæ tr­ëng (phßng, ban...) hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña bé phËn m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng ng­êi trong ngµy ghi vµo ngµy t­¬ng øng trong c¸c cét tõ 1 ®Õn 31 theo ký hiÖu quy ®Þnh trong chøng tõ. - Cuèi th¸ng ng­êi chÊm c«ng vµ phô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng BHXH... vÒ bé phËn kÕ to¸n kiÓm tra ®èi chiÕu quy ra c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng vµ BHXH, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ng­êi tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t­¬ng øng ®Ó ghi vµo cét 32 ®Õn 37. * Ph­¬ng ph¸p chÊm c«ng. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ngµy c«ng ®­îc quy ®Þnh. Mét ngµy c«ng thêi gian quy ®Þnh (+). B¶ng chÊm c«ng ®­îc l­u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøgn tõ liªn quan. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng x¸c ®Þnh khèi l­îng ®¬n vÞ trùc thuéc, c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” vµo cuèi th¸ng, quý. Cô thÓ b¶ng chÊm c«ng phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty th¸ng 1 n¨m 2000 nh­ sau: Ký hiÖu chÊm c«ng - L­¬ng s¶n phÈm 8 - L­¬ng thêi gian + - L­¬ng èm « - Tai n¹n T - L­¬ng nghØ phÐp P - NghØ häc, häp H - NghØ thai s¶n TS - NghØ tù tóc T2 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 1 n¨m 2000 §¬n vÞ : C«ng ty NSTP - Hµ T©y MÉu sè 01 - L§TL Bé phËn : Phßng kÕ to¸n TT Hä vµ tªn BËc l­¬ng Chøc vô Ngµy trogn th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L­¬ng SP L­¬ng t/g NghØ h­ëng 100% NghØ h­ëng BHXH NghØ h­ëng 70% NghØ kh«ng h­ëng l­¬ng A B C D cn cn cn cn cn 32 33 34 35 36 37 1 §¨ng §×nh Dung 2/2 Gi¸m ®èc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H + + + + + + 25 1 2 Hoµng V¨n Ghi 2/2 TPKT + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H + + + + + + 25 1 3 §ç ThÞ ót 12/12 KT + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 4 Ng« ThÞ Tr©m 8/12 KT + + + + + + + + « « « « « + + + + + + + + + + + + + 21 5 Céng 97 2 5 Phô tr¸ch bé phËn KÕ to¸n chÊm c«ng (®· ký) (®· ký) Hoµng V¨n Ghi Ng« ThÞ Tr©m B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú i §Ó ®¶m b¶o ®êi sèng sinh ho¹t cho ng­êi lao ®éng, cø ®Çu th¸ng c«ng ty cho ng­êi lao ®éng t¹m øng l­¬ng kú I. Tuú thuéc vµo møc l­¬ng c¬ b¶n cña tõng ng­êi mµ ng­êi lao ®éng cã thÓ øng l­¬ng theo nhu cÇu cña m×nh nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc l­¬ng c¬ b¶n cña m×nh. Cô thÓ ë v¨n phßng c«ng ty trong th¸ng 1/2000 cã b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I nh­ sau: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú i Th¸ng 1/2000 §¬n vÞ: V¨n phßng c«ng ty. STT Hä vµ tªn Chøc vô T¹m øng kú I Ký nhËn 1 Bïi V¨n V©n Gi¸m ®èc cò 400.000 2 §Æng §×nh Dung Gi¸m ®èc míi 400.000 3 Hoµng V¨n Ghi TPKT 350.000 4 §ç ThÞ ót KT 300.000 5 Ng« ThÞ Tr©m KT 200.000 6 Ph¹m V¨n Ngµ TPNV 300.000 7 Ph¹m ThÞ H¹nh Nh©n viªn 200.000 8 Nh­ Ngäc Tuyªn Nh©n viªn 200.000 9 NguyÔn §øc ChÝnh Nh©n viªn 200.000 10 TrÇn Nam Nh©n viªn 200.000 11 TrÇn ThÞ Nh¹ TPHC 300.000 12 NguyÔn ThÞ Minh Nh©n viªn 200.000 13 NguyÔn V¨n NhuÕ L¸i xe 14 NguyÔn TiÕn H¹t B¶o vÖ 200.000 Céng 3.650.000 (Ba triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n) KT thanh to¸n C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I kÕ to¸n lËp phiÕu chi tiÒn t¹m øng kú 1 cña toµn c«ng ty. PhiÕu chi Sè 18 Ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 MÉu sè 02 - TT Nî TK 334 Q§ sè 1141-TCK§/C§H Cã TK 111 Ngµy 1 - 1 - 95 cña Bé TC Hä vµ tªn ng­êi nhËn : Ng« ThÞ Tr©m §Þa chØ : Hµ §«ng Lý do chi : Chi t¹m øng l­¬ng kú I cho toµn c«ng ty Sè tiÒn : 15.250.000 ®ång Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : M­êi n¨m triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. §· nhËn ®ñ sè tiÒn : 15.250.000 ®ång KÌm theo 1 tËp chøng tõ gèc. Ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®· ký, ®ãng dÊu §Æng §×nh Dung KT tr­ëng ®· ký Hoµng V¨n Ghi KT lËp phiÕu ®· ký §ç ThÞ ót Thñ quü ®· ký NguyÔn ThÞ Minh Ng­êi nhËn ®· ký Ng« ThÞ Tr©m B¶ng thanh to¸n khèi l­îng Cô thÓ trong th¸ng 1/2000 t¹i tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng ®· giao kho¸n cho tæ s¶n xuÊt, s¶n xuÊt møt tÕt thùc hiÖn kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®Æt ra. Tr¹m tr­ëng giao cho tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt s¸m s¸t tõng c«ng viÖc vµ liÖt kª nh÷ng c«ng viÖc ®ã vµo b¶ng khèi l­îng c«ng viÖc thuéc c«ng viÖc ®ã, ®Ó tõ ®ã dùa vµo b¶ng ®Þnh møc (hoÆc ®¬n gi¸ trùc tiÕp cña s¶n phÈm) mµ c«ng ty quy ®Þnh cho s¶n phÈm, cho tõng c«ng viÖc råi quy ra sè c«ng theo ®Þnh møc (hoÆc tÝnh trùc tiÕp sè tiÒn theo ®¬n gi¸). VÝ dô: + C«ng viÖc s¶n xuÊt møt §¬n vÞ tÝnh: Hép §Þnh møc: Tuú thuéc tõng lo¹i VD nh­: 250 H/C, 200 H/C... + C«ng viÖc gia c«ng hép møt. §¬n vÞ tÝnh: Hép §¬n gi¸: Còng tuú thuéc vµo tõng lo¹i VD nh­: Hép vu«ng cã ®¬n gi¸ lµ 30 ® Hép lôc l¨ng cã ®¬n gi¸ lµ 45 ® Sau ®ã ®em nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµm viÖc thùc tÕ. Cuèi th¸ng tæng hîp, lËp xong b¶ng khèi l­îng thanh to¸n cho tæ ®Ó tr¹m tr­ëng kiÓm tra vµ ký nhËn sau ®ã nh©n viªn kÕ to¸n ®¬n vÞ lËp b¶ng thanh to¸n khèi l­îng cho tæ trong ®¬n vÞ, nép lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty thanh to¸n. Sau ®ã nh©n viªn kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn tæ sè tiÒn tõng b¶ng thanh to¸n vÒ ph©n chia cho tæ theo ®óng sè tiÒn trªn b¶ng thanh to¸n vµ ph©n chia cho tõng ng­êi trong tæ. Thùc tÕ trong th¸ng 1/2000 t¹i tr¹m s¶n xuÊt cã nh÷ng b¶ng thanh to¸n khèi l­îng cô thÓ 1 sè mÉu nh­ sau: B¶ng thanh to¸n tiÒn c«ng s¶n xuÊt møt Th¸ng 1 n¨m 2000 Tªn ®¬n vÞ : Tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng T T Hä vµ tªn Møt 250H/C Møt 200 H/C L¹c T¸o Bét n¬ Hép vu«ng C¾t n¬ ViÕt tem Céng Thµnh tiÒn Ký nhËn L C L C L C L C L C L C L C L C 1 TrÇn ThÞ Thuû 5772 23,1 150 0,8 4448 3,7 27,6 331.200 2 NguyÔn V¨n Hoµn 4638 18,6 800 4 10026 8,4 4563 1,8 32,8 393.600 3 NguyÔn ThÞ Hîp 4482 17,9 100 0,5 4487 4,0 22,4 268.800 4 NguyÔn ThÞ HiÒn 6644 2,7 5196 13,2 100 0,2 15,9 190.800 5 MÉu D S¶ng 1029 4,1 504 2,5 1500 0,6 7,2 86.400 6 NguyÔn ThÞ MÜ 3317 13,3 3397 17 5504 4,6 2170 0,9 325 0,8 36,6 439.000 26 Chu ThÞ Dung 1200 0,5 214 0,5 2260 5,7 6000 1 7,7 92.400 37 Hµ ThÞ H»ng 10840 27,1 11.000 1,8 28,9 346.800 Céng 65.525 262,1 14.040 70,2 77.802 66,5 79.397 32,3 12.597 31,8 314 0,7 13.100 32,8 17.000 2,8 499,2 5.990.400 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m triÖu chÝn tr¨m chÝn m­¬i ngh×n bèn tr¨m ®ång Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2000 Tr¹m tr­ëng ®· ký TrÇn ThÞ T­¬i KÕ to¸n KÕ to¸n lËp biÓu B¶ng thanh to¸n tiÒn gia c«ng hép møt Th¸ng 1 n¨m 2000 Tªn ®¬n vÞ: Tr¹m s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm Hµ §«ng T T Hä vµ tªn Hép vu«ng Hép lôc l¨ng C¾t l¬ Céng tæng sè tiÒn Ký nhËn Vmíi VkÑo gi¸ Thµnh tiÒn Sè hép LL nhá Sè hép trung Sè hép LL ®¹i Tæng Gi¸ Thµnh tiÒn Sè l¬ Gi¸ Thµnh tiÒn 1 TrÇn ThÞ Thuû 4000 1000 30 150.000 45 150.000 2 NguyÔn ThÞ Hîp 3000 1000 - 120.000 120.000 3 Bïi ThÞ Kú 3000 - 90.000 90.000 4 Ph¹m V¨n Ngµ 3000 600 - 108.000 500 1400 200 2100 - 94.500 202.500 5 NguyÔn ThÞ T©m 2000 - 60.000 1750 200 1950 - 87.750 147.750 20 NguyÔn ThÞ Thu 2000 1800 800 4600 - 207.000 207.000 21 NguyÔn ThÞ Mü 500 500 - 22.500 22.500 Céng 52.000 6.200 1.746.000 5.500 5.700 2.300 13.500 607.500 2.353.500 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ba tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn n¨m tr¨m ®ång Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2000 Tr¹m tr­ëng ®· ký TrÇn ThÞ T­¬i KÕ to¸n KÕ to¸n lËp biÓu B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng - Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm mang tÝnh d©y chuyÒn hµng lo¹t, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n nh­ng kÕt cÊu c¸c mÆt hµng l¹i thay ®æi theo mïa, nªn viÖc quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng theo quý, thanh to¸n khèi l­îng theo tõng c«ng viÖc hoµn thµnh. B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp hµng th¸ng, quý theo tõng phßng, ban, ®¬n vÞ trùc thuéc t­¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. - C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh­: b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh phô cÊp, trî cÊp... C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan bé phËn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l­¬ng. B¶ng ®­îc l­u t¹i phßng kÕ to¸n, mçi lÇn tÝnh l­¬ng ng­êi lao ®éng ph¶i trùc tiÕp ký vµo cét “ký nhËn” hoÆc ng­êi nhËn ký thay. Cô thÓ b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 1 n¨m 2000 ë v¨n phßng c«ng ty. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 1/2000 §¬n vÞ: C«ng ty NSTP - Hµ T©y MÉu sè 02 - L§tiÒn l­¬ng Bé phËn: V¨n phßng c«ng ty TT Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian L­¬ng h­ëng 75% Phô cÊp thuéc quü l­¬ng Phô cÊp kh¸c Tæng sè tiÒn l­¬ng ThuÕ TN ph¶i nép T¹m øng kú I C¸c kho¶n khÊu trõ Kú II ®­îc lÜnh Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè tiÒn Ký nhËn 1 §¨ng §×nh Dung 2/2 26 709.200 100.000 809.200 400.000 409.200 2 Hoµng V¨n Ghi 2/2 26 590.400 100.000 690.400 350.000 340.400 3 §ç ThÞ ót 12/12 26 532.700 100.000 632.700 300.000 332.700 4 Ng« ThÞ Tr©m 8/12 21 334.400 5 59.700 100.000 494.100 200.000 294.100 13 NguyÔn V¨n NhuÕ 2/2 26 525.600 100.000 625.600 300.000 325.600 14 Ng« TiÕn H¹t 2/5 20 231.000 6 63.000 50.000 344.000 200.000 144.000 Céng 343 6.936.800 21 267.500 1.350.000 8.554.300 3.650.000 4.904.300 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n lËp phiÕu chi thanh to¸n l­¬ng kú II cña toµn c«ng ty. PhiÕu chi Sè 30 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 MÉu sè 02 - TT Nî TK 334 Q§ sè 1141-TCK§/C§H Cã TK 111 Ngµy 1 - 1 - 95 cña Bé TC Hä vµ tªn ng­êi nhËn : Ng« ThÞ Tr©m §Þa chØ : Hµ §«ng Lý do chi : Chi thanh to¸n l­¬ng kú II cho toµn c«ng ty Sè tiÒn : 22.980.700 ®ång Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Hai m­¬i hai triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i ngµn b¶y tr¨m ®ång §· nhËn ®ñ sè tiÒn : 22.980.700 ®ång KÌm theo 1 tËp chøng tõ gèc. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®· ký, ®ãng dÊu §Æng §×nh Dung KT tr­ëng ®· ký Hoµng V¨n Ghi KT lËp phiÕu ®· ký §ç ThÞ ót Thñ quü ®· ký NguyÔn ThÞ Minh Ng­êi nhËn ®· ký Ng« ThÞ Tr©m * Tõ c¸c b¶ng thanh to¸n khèi l­îng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ vµ mét sè chøng tõ kh¸c nh­ b¶ng thanh to¸n BHXH, phiÕu chi tiÒn mÆt c¸c kho¶n tiÒn (tiÒn l­¬ng th­ëng, tiÒn ¨n tr­a, tiÒn ¨n ca, ¨m ®ªm...) cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH cña toµn c«ng ty vµo cuèi th¸ng. TrÝch b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 1/200 cña toµn c«ng ty nh­ sau: B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 1/2000 §¬n vÞ: C«ng ty NSTP - Hµ T©y TT Bé phËn TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n Tæng sè ph¶i tr¶ CNV L­¬ng SP L­¬ng t/g C¸c kho¶n kh¸c BHXH ph¶i tr¶ CNV 1 V¨n phßng c«ng ty - 6.936.800 2.246.000 267.500 9.450.300 -Phßng kÕ to¸n (4 ng­êi) - 2.166.700 700.000 59.700 2.926.400 2 Tr¹m SX-CPTP Hµ §«ng 7.629.800 - 621.000 108.400 8.359.200 - Tæ hµnh chÝnh 1.351.900 - 234.000 108.400 1.694.300 3 Cöa hµng NSTP-H§ 14.349.200 - 1.250.000 320.000 15.919.200 4 Tr¹m NSTP øng Hoµ 4.665.800 - 532.000 256.300 5.454.100 Céng 26.644.800 6.936.800 4.649.000 952.200 39.182.800 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp ®· ký ®· ký Hoµng V¨n Ghi §ç ThÞ ót b, C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë c«ng ty. NV1. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n ghi sè ph¶i tr¶ (tiÒn l­¬ng) c«ng nh©n viªn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641 38.230.600 ®ång (39.182.800 - 952.200) Cã TK 334 38.230.600 ®ång NV2. Ngµy 10/1/2000 c«ng ty ®· chi tr¶ tiÒn l­¬ng kú I c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng kú I vµ phiÕu chi sè 18 cña toµn c«ng ty kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 15.250.000 ®ång Cã TK 111 15.250.000 ®ång NV3. Ngµy 31/1/2000 c«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 1/2000 vµ phiÕu chi sè 30 cña toµn bé c«ng ty kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 22.980.600 ®ång Cã TK 111 22.980.600 ®ång 2-/ KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. a, Chøng tõ kÕ to¸n. * C¨n cø vµo tæng quü l­¬ng c¬ b¶n tÝnh sè khÊu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn kÕ to¸n lËp phiÕu thu nh­ sau: PhiÕu thu Sè 28 Ngµy 33 th¸ng 1 n¨m 2000 MÉu sè 01 - TT Nî TK 111 Q§ sè 1141-TCK§/C§H Cã TK 338 Ngµy 1 - 11 - 95 cña Bé TC Hä vµ tªn ng­êi nép : ChÞ Quy §Þa chØ : Cöa hµng thùc phÈm Lý do nép : Nép tiÒn BHXH, BHYT Sè tiÒn : 1.860.270 ®ång Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét triÖu t¸m tr¨m s¸u m­¬i ngµn hai tr¨m b¶y m­¬i ®ång KÌm theo 1 tËp chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®· ký, ®ãng dÊu §Æng §×nh Dung KT tr­ëng ®· ký Hoµng V¨n Ghi KT lËp phiÕu ®· ký Ng« ThÞ Tr©m Thñ quü ®· ký NguyÔn ThÞ Minh Ng­êi nép ®· ký NguyÔn ThÞ Quy * C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ BHXH cïng mét sè chøng tõ kh¸c liªn quan kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. TrÝch b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 1/2000 cña toµn c«ng ty nh­ sau: C«ng ty NSTP - Hµ T©y 01/BPB B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 1/2000 TT Ghi cã c¸c TK §èi t­îng sö dông (ghi nî c¸c TK) L­¬ng c¬ b¶n TK 334 TK 338 Tæng céng L­¬ng thùc tÕ C¸c kho¶n kh¸c Céng cã TK 334 TK 3382 TK 3383 TK 3384 Céng cã TK 338 1 TK 641 31.004.500 33.581.600 4.649.000 38.230.600 764.614 4.650.675 620.090 6.017.379 44.247.979 - V¨n phßng c«ng ty 7.270.200 6.936.800 2.246.000 9.182.900 183.658 1.090.530 145.404 1.419.592 10.602.492 + Phßng kÕ to¸n 2.246.300 2.166.700 700.000 2.866.700 57.344 336.945 44.926 439.215 3.305.915 - Tr¹m SXCBTP - Hµ §«ng 6.770.300 7.629.800 621.000 8.250.000 165.016 1.015.545 135.406 1.315.967 9.566.767 + Tæ v¨n phßng 1.276.800 1.351.900 234.000 1.585.900 31.718 191.520 25.536 248.774 1.834.674 - Cöa hµng NSTP - Hµ §«ng 13.834.200 14.349.200 1.250.000 15.599.200 311.984 2.075.130 276.684 2.663.798 18.262.998 - Tr¹m NSTP øng Hoµ 3.129.800 4.665.800 532.000 5.197.800 103.956 469.470 62.596 636.022 5.833.822 2 TK 338 - - 952.200 952.200 - - - 952.200 3 TK 334 - - - - - 1.550.225 310.045 1.860.270 1.860.270 Céng 31.004.500 33.581.600 5.601.200 39.182.800 764.614 6.200.900 930.135 7.877.649 47.060.449 KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng uû nhiÖm chi Sè 27 (t­¬ng ®­¬ng giÊy b¸o nî) ChuyÓn kho¶n tiÒn: Th­ - §iÖn ngµy 31/1/2000 PhÇn do ng©n hµng ghi §¬n vÞ tr¶ tiÒn : C«ng ty NSTP Hµ T©y. Sè tµi kho¶n : 710A - 00047 T¹i ng©n hµng : C«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y. §¬n vÞ nhËn tiÒn : Sè tµi kho¶n : T¹i ng©n hµng : C«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y. Néi dung thanh to¸n: Nép BHXH Sè tiÒn : 5.270.765 ®ång Sè tiÒn b»ng ch÷ : N¨m triÖu hai tr¨m b¶y m­¬i ngµn b¶y tr¨m s¸u m­¬i ®ång. §¬n vÞ tr¶ tiÒn Ng©n hµng A Ngµy 31/1/2000 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng ®· ký Ng©n hµng B Ngµy sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng * Trong th¸ng 1 cßn cã uû nhiÖm chi (t­¬ng ®­¬ng giÊy b¸o nî) sè 28, 29 vÒ viÖc nép BHYT cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ nép KPC§ cho c«ng ®oµn ngµnh. b, C¸c nghiÖp vô trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ NV1. C¨n cø vµo phiÕu thu tiÒn BHXH, BHYT sè 28 cña c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 : 1.860.270 ®ång Cã TK 338 : 1.860.270 ®ång 3383 : 1.550.225 ®ång 3384 : 310.045 ®ång NV2. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ghi: Nî TK 641 : 6.017.379 ®ång Cã TK 338 : 6.017.379 ®ång 3382 : 764.614 ®ång 3383 : 4.650.675 ®ång 3384 : 620.090 ®ång NV3. Ngµy 31/1/2000 c«ng ty ®· chuyÓn nép BHXH cho c¬ quan qu¶n lý sè tiÒn theo c¸c giÊy b¸o nî ngµy 31/1/2000 sè 27, 28, 29 KÕ to¸n ghi Nî TK 338 : 6.273.163 ®ång Cã TK 112 : 6.273.163 ®ång 3-/ KÕ to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng. a, Chøng tõ kÕ to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng c«ng ty sö dông gåm: * PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n BHXH - Trong thêi gian lao ®éng, ng­êi lao ®éng bÞ èm ®­îc c¬ quan y tÕ cho phÐp nghØ, ng­êi ®­îc nghØ ph¶i b¸o cho c«ng ty vµ nép giÊy nghØ cho ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng. Sè ngµy nghØ thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng theo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng cña tõng ®¬n vÞ. Cuèi th¸ng phiÕu nghØ h­ëng BHXH kÌm theo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó tÝnh BHXH. Tuú thuéc vµo sè ng­êi ph¶i thanh to¸n trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng trong th¸ng cña tõng ®¬n vÞ mµ kÕ to¸n cã thÓ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho tõng phßng, ban, bé phËn hay toµn c«ng ty. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n BHXH lµ phiÕu nghØ h­ëng BHXH. Khi lËp ph¶i ph©n bæ chi tiÕt theo tõng tr­êng hîp: nghØ b¶n th©n èm, con èm, tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thai s¶n... Trong mçi kho¶n ph¶i ph©n ra sè ngµy vµ sè tiÒn trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh tæng hîp sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng­êi vµ cho toµn c«ng ty, b¶ng nµy ph¶i ®­îc tr­ëng ban BHXH cña c«ng ty x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chi. B¶ng nµy ®­îc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn göi cho c¬ quan qu¶n lý quü BHXH cÊp trªn ®Ó thanh to¸n sè thùc chi, 1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 1/2000 cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n BHXH, cô thÓ 1 mÉu cña chÞ Ng« ThÞ Tr©m nh­ sau: (MÆt tr­íc) Tªn c¬ ban y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Sè 90TC/C§KT ngµy 20/7/99 cña BTC Sè KB/BA 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm QuyÓn sè 363 Sè: 037 Hä vµ tªn : Ng« ThÞ Tr©m Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c : C«ng ty NSTP Hµ T©y Lý do cho nghØ : Viªm mòi xoang Sè ngµy cho nghØ : 05 ngµy (Tõ ngµy 10/1 ®Õn hÕt ngµy 15/1/2000) Ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 05 ngµy (®· ký, ®ãng dÊu) §¨ng CÊn Y b¸c sÜ KCB (®· ký, ®ãng dÊu) NguyÔn ThÞ Hång (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 039115 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 5 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 414.000 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : 15.923 ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 59.700 ®ång Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 C¸n bé c¬ quan BHXH (®· ký râ hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (®· ký râ hä tªn) Ng« ThÞ Tr©m (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) - Sau khi tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH nh­ trªn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho toµn c«ng ty nh­ sau: §¬n vÞ: C«ng ty NSTP Hµ T©y Bé phËn: Toµn c«ng ty MÉu sè 04 - L§TL B¶ng Thanh to¸n BHXH Th¸ng 1 n¨m 2000 Nî: 334 Cã: 111 TT Hä vµ tªn NghØ èm NghØ con èm NghØ ®Î NghØ tai n¹n Tæng sè tiÒn Ký nhËn SN ST SN ST SN ST SN ST 1 Ng« ThÞ Tr©m 5 59.700 59.700 2 Nh­ Ngäc TuyÕn 5 73.000 73.000 3 NguyÔn §øc ChÝnh 2 27.800 27.800 4 TrÇn ThÞ Nh¹ 3 44.000 44.000 5 6 63.000 63.000 952.200 (Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m n¨m m­¬i hai ngµn hai tr¨m ®ång) KÕ to¸n BHXH (®· ký râ hä tªn) Tr­ëng ban BHXH (®· ký râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (®· ký râ hä tªn) * Tõ b¶ng thanh to¸n BHXH th¸ng 1/2000 kÕ to¸n lËp phiÕu chi tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho toµn c«ng ty - Cô thÓ ta cã uû nhiÖm thu vÒ kinh phÝ BHXH do c¬ quan BHXH cÊp cho c«ng ty. uû nhiÖm chi Sè 30 (t­¬ng ®­¬ng giÊy b¸o cã) ChuyÓn kho¶n tiÒn: Th­ - §iÖn ngµy 30/1/2000 §¬n vÞ tr¶ tiÒn : C¬ quan BHXH thÞ x· Hµ §«ng Sè tµi kho¶n : T¹i ng©n hµng : §¬n vÞ nhËn tiÒn : C«ng ty NSTP Hµ T©y §Þa chØ : Hµ T©y Sè tµi kho¶n : 710A - 00047 T¹i ng©n hµng : C«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y. Néi dung thanh to¸n: CÊp kinh phÝ BHXH Sè tiÒn : 952.200 ®ång Sè tiÒn b»ng ch÷ : ChÝn tr¨m n¨m m­¬i hai ngµn hai tr¨m ®ång. Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2000 §¬n vÞ tr¶ tiÒn KT chñ tµi kho¶n ®· ký, ®ãng dÊu Ng©n hµng A Ngµy sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng ®· ký Ng©n hµng B Ngµy 30/1/2000 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng - Ta cã phiÕu chi TM vÒ chi l­¬ng BHXH cho toµn c«ng ty PhiÕu chi Sè 32 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 MÉu sè 02 - TT Nî TK 334 Q§ sè 1141-TCK§/C§H Cã TK 111 Ngµy 1 - 1 - 95 cña Bé TC Hä vµ tªn ng­êi nép : Nh­ Ngäc TuyÕn §Þa chØ : Hµ §«ng Lý do chi : Chi l­¬ng BHXH cho toµn c«ng ty Sè tiÒn : 952.200 ®ång Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : ChÝn tr¨m n¨m m­¬i hai ngµn hai tr¨m ®ång §· nhËn ®ñ sè tiÒn : 952.200 ®ång KÌm theo 1 tËp chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®· ký, ®ãng dÊu §Æng §×nh Dung KT tr­ëng ®· ký Hoµng V¨n Ghi KT lËp phiÕu ®· ký Ng« ThÞ Tr©m Thñ quü ®· ký NguyÔn ThÞ Minh Ng­êi nhËn tiÒn ®· ký Nh­ Ngäc QuyÕn b, C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng NV1. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp vµ thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH ghi sè ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vÒ BHXH tr¶ thay l­¬ng theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 3383 952.200 Cã TK 334 952.200 NV2. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒn mÆt sè 32 cña c«ng ty kÕ to¸n ghi Nî TK 334 952.200 ®ång Cã TK 952.200 ®ång NV3. C¨n cø uû nhiÖm chi sè 30 cña c¬ quan BHXH thÞ x· Hµ §«ng vÒ viÖc cÊp kinh phÝ BHXH kÕ to¸n ghi Nî TK 112 952.200 ®ång Cã TK 338 952.200 ®ång 4-/ Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, BHXH tr¶ thay l­¬ng c«ng ty ®ang sö dông gåm: - NhËt ký chøng tõ sè 1 - NhËt ký chøng tõ sè 2 - NhËt ký chøng tõ sè 7 - Sæ c¸i TK 334, TK 338. * NhËt ký chøng tõ sè 1. + Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: NhËt ký chøng tõ sè 1: lµ sæ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh bªn cã cña TK 111 ®èi øng víi nî c¸c TK kh¸c, céng cã TK 111. + C¬ së ghi NKCT sè 1 lµ c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan, cuèi th¸ng lÊy tæng céng cã TK 111 ®Ó ghi sæ c¸i. + MÉu: Së Th­¬ng M¹i C«ng ty NSTP - Hµ T©y NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi Cã TK 111 - TM Th¸ng 1 n¨m 2000 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK 111, Nî c¸c TK Céng Cã TK 111 Sè Ngµy TK 334 TK... ... 1 18 10/1 Chi t¹m øng l­¬ng kú I cho toµn cty 15.250.000 15.250.000 2 30 31/1 Chi thanh to¸n l­¬ng kú I cho toµn cty 22.980.600 22.980.600 3 32 31/1 Chi l­¬ng BHXH cho toµn c«ng ty 952.200 952.200 Céng 39.182.800 39.182.800 §· ghi sæ chi KT ghi sæ ®· ký Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tæng hîp ®· ký Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tr­ëng ®· ký * NhËt ký chøng tõ sè 2 - Ph­¬ng ph¸p ghi: + NKCT sè 2: dïng ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã TK 112 ®èi øng nî c¸c TK liªn quan kh¸c. Khi nhËn ®­îc chøng tõ gèc kÌm theo víi b¸o nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi sæ vµo NKCT sè 2. Cuèi th¸ng céng kho¸ sæ NKCT sè 2 x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh cã TK 112 ®èi øng víi nî c¸c TK liªn quan kh¸c, tæng sè TK 112 ®Ó ghi sæ c¸i. - + MÉu: Së Th­¬ng M¹i C«ng ty NSTP - Hµ T©y NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi Cã TK 112 - TGNH Th¸ng 1 n¨m 2000 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK 111, Nî c¸c TK Céng Cã TK 112 Sè Ngµy TK 338 TK... ... 1 27 31/1 Cty nép BHXH cho c¬ quan qu¶n lý (17%) 5.270.765 5.270.765 2 28 31/1 Cty nép BHYT cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn (2%) 620.090 620.090 3 29 31/1 Cty nép KPC§ cho c«ng ®o¹n ngµnh (1%) 382.307 382.307 Céng 6.273.163 6.273.163 §· ghi sæ c¸i KT ghi sæ ®· ký Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tæng hîp ®· ký Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tr­ëng ®· ký * NhËt ký chøng tõ sè 7. Th¸ng 1/2000 Sè TT Ghi Cã c¸c TK Ghi Nî c¸c TK TK 334 TK 338 ... ... 1 TK 641-CP b¸n hµng 38.230.600 6.017.379 2 TK 111-TiÒn mÆt 1.860.270 3 TK 3383 - BHXH 952.200 7.877.649 Céng 39.182.800 7.877.649 §· ghi sæ C¸i ngµy 31/1 KT ghi sæ KT tæng hîp KT tr­ëng * Sæ c¸i. - Khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu trªn c¸c NKCT th× vµo sæ c¸i c¸c TK 334, TK 338. - Cô thÓ ta cã mÉu sæ C¸i TK 334, TK 338 trong th¸ng 1/2000 nh­ sau: Së Th­¬ng m¹i C.ty NSTP Hµ T©y Sæ c¸i TK 334 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi cã c¸c TK kh¸c Th¸ng 1 Th¸ng 2 .... .... Th¸ng 12 Céng TK 111 tõ NKCT sè 1 15.250.000 22.980.600 952.200 Céng sè ph¸t sinh Nî 39.182.800 Céng sè ph¸t sinh Cã 39.182.800 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã KT ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tr­ëng Së Th­¬ng m¹i C.ty NSTP Hµ T©y Sæ c¸i TK 338 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi cã c¸c TK ®èi øng nî víi TK 338 Th¸ng 1 Th¸ng 2 .... .... Th¸ng 12 Céng TK 112 tõ NKCT sè 2 5.270.765 620.090 382.307 TK 334 tõ NKCT sè 7 952.200 Céng sè ph¸t sinh Nî 7.225.363 Céng sè ph¸t sinh Cã 7.877.649 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 652.286 KT ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2000 KT tr­ëng Tãm l¹i: Qua thùc tÕ t×m hiÓu c«ng ty NSTP Hµ T©y em nhËn thÊy viÖc ghi chÐp h¹ch to¸n trªn c¸c chøng tõ sæ s¸ch rÊt râ rµng dÔ hiÓu mµ ®iÒu ®ã lµ sù cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý DN, gióp cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu trªn c¸c chøng tõ sæ s¸ch ®­îc thuËn lîi nhanh chãng. Mµ ®Æc biÖt h¬n trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty viÖc ph¶n ¸nh trung thùc, chÝnh x¸c ®· gióp cho Ban l·nh ®¹o c«ng ty qu¶n lý tèt vÒ L§ vµ thu nhËp cña CNV ®Ó duy tr× sù tån t¹i ph¸t triÓn cña c«ng ty. PhÇn III nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn I-/ NhËn xÐt chung: 1-/ VÒ c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt. Qua thêi gian kh¶o s¸t, t×m tßi, nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c«ng ty N«ng san Thùc phÈm Hµ T©y, cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó trong phßng kÕ to¸n ®· ©n cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin, sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó em cã ®ñ tµi liÖu viÕt bµi b¸o c¸o nµy. C¸c c« ®· bè trÝ ph©n c«ng ngµy, giê, dµnh nh÷ng kho¶ng thêi gian hîp lý nhÊt ®Ó chóng em t×m hiÓu thu thËp tµi liÖu vµ ®iÒu ®ã lµ c¬ së v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho em yªn t©m vµ tiÕp tôc qu¸ tr×nh thùc tËp. 2-/ C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung cña c«ng ty. - VÒ viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­ ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ phï hîp víi nguyªn t¾c h¹ch to¸n, kÕ to¸n tu©n theo c¸c th«ng t­ chØ thÞ, ®iÒu lÖ, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh sè 1141 Q§/C§KT ngµy 1-11-95. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, doanh thu, lîi tøc cña c«ng ty vÉn t¨ng lªn hµng n¨m, møc tÝch luü víi ng©n s¸ch ngµy cµng cao. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nªu trªn trong suèt thêi gian qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m tßi, s¸ng t¹o c¶i tiÕn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh mµ nßng cèt lµ biÕt khai th¸c tri thøc cña nh©n lo¹i c¸c thµnh tùu khoa häc tiÕn bé kü thuËt. 3-/ VÒ chuyªn ®Ò kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. H×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, c«ng ty ®· thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé CNV rÊt cô thÓ chÝnh x¸c ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸n bé CNV trong toµn c«ng ty. ViÖc ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH,... cô thÓ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng liªn quan, sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· quy ®Þnh trong chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, thanh to¸n BHXH,... - Víi nh÷ng nhËn thøc cña m×nh kÕt hîp víi ®i s©u vµo nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kho¶n trÝch theo l­¬ng trong c«ng ty em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: + VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: nªn ¸p dông theo h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó gi¶m bít ghi chÐp, thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp trªn m¸y vi tÝnh hiÖn nay. + VÒ c¸ch tÝnh l­¬ng tr¶ l­¬ng cña c«ng ty hiÖn nay c«ng ty ®· ¸p dông ®óng chÕ ®é chi tr¶ l­¬ng mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh nh­ng nÕu c«ng ty cø chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo ®¬n gi¸ ®Þnh møc nh­ vËy th× viÖc ®¶m b¶o møc sèng vµ sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng cã ®­îc cao kh«ng? Cã khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong lao ®éng hay kh«ng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cã ®­îc cao kh«ng? V× vËy theo ý kiÕn em c«ng ty nªn cã biÖn ph¸p ph­¬ng h­íng ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ ®Ó ®¶m b¶o møc sèng cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty nªn ¸p dông chÕ ®é khen th­ëng thËt tèt nh­ th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, tiÕt kiÖm NVL,... ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. II-/ §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc tËp cña b¶n th©n. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cïng víi lßng h¨ng say t×m tßi s¸ng t¹o cña b¶n th©n, kÕt hîp víi sù nhiÖt t×nh h­íng dÉn cña c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®· cñng cè cho em thªm mét søc m¹nh, tiÕp thªm cho em nghÞ lùc ®Ó em v­ît qua nh÷ng chÆng ®­êng cuèi cïng tr­íc khi ra tr­êng. ViÖc thùc tËp ë c«ng ty ®· phÇn nµo gióp em n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, lµm s¸ng tá cho em nh÷ng lý thuyÕt mµ ë tr­êng cßn m¬ hå. Cñng cè cho em kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt ®Ó cã søc m¹nh vµ niÒm tin ®em kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña m×nh phôc vô c«ng viÖc sau nµy m×nh sÏ lµm. III-/ KÕt luËn chung. Qua hai th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm em ®· b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc cña ng­êi c¸n bé kÕ to¸n, t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Nãi chung c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH, thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ n­íc quy ®Þnh. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n râ rµng cô thÓ chi tiÕt tuy vËy cßn mét sè h¹n chÕ trong c¸ch tÝnh l­¬ng vµ BHXH cho c¸n bé CNV. Nh­ng em hy väng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n sÏ nhanh chãng kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty ®­îc tèt h¬n n÷a. B¸o c¸o nµy tuy ch­a h¼n lµ hoµn h¶o nh­ng qua ®©y còng lµ thÓ hiÖn sù nç lùc cè g¾ng hÕt søc cña b¶n th©n. §ång thêi em còng ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, sù h­íng dÉn cña c¸c c«, chó trong phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o mét c¸ch ®ñ h¬n. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây.DOC
Luận văn liên quan