Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. Vị trí của TSCĐ hữu hình và nhiệm vụ hạch toán 1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ hữu hình 2. Phân loại TSCĐ 3. Tính giá TSCĐ . 4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình . III. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình. 1. Tài khoản sử dụng 2. Phương pháp hạch toán IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình 1. Tài khoản sử dụng 2. Phương pháp hạch toán V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình . PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có liên quan đến hạch toán TSCĐ hữu hình 1. Lịch sử hình thành và phát triển . 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh II. Đặc điểm tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây 1. Đặc điểm tổ chức mộ máy kế toán ở Công ty 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán . III. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình IV. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình. V. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình . PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY . I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây Kết luận

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xuÊt. §Ó h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh kÕ to¸n dïng ®Õn tµi kho¶n: * Tµi kho¶n sö dông: - TK 214 - Hao mßn TSC§: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao TSC§ vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶m gi¸ trÞ hao mßn kh¸c cña TSC§. - TK 009 - Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n (TK ngoµi b¶ng): Lµ TK ghi ®¬n dïng ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông nguån vèn khÊu hao ë doanh nghiÖp. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh (b×nh qu©n): Møc khÊu hao Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao trung b×nh n¨m = ------------------------------ TSC§ ®­îc tÝnh Sè n¨m sö dông Møc trÝch khÊu hao Møc trÝch khÊu hao n¨m th¸ng cña TSC§ = ------------------------------------ 12 Gi¸ trÞ Thu nhËp _ Chi phÝ Ph¶i khÊu hao thanh lý ­íc tÝnh thanh lý ­íc tÝnh Theo quyÕt ®Þnh sè 1602 TC/Q§/CSTC chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ quy ®Þnh: + Tr­êng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ cña TSC§ thay ®æi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc trÝch khÊu hao trung b×nh cña TSC§ b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n chia cho thêi gian sö dông x¸c ®Þnh l¹i hoÆc thêi gian sö dông cßn l¹i (®­îc x¸c ®Þnh l¹i lµ chªnh lÖch gi÷a thêi gian sö dông ®· ®¨ng ký trõ thêi gian ®· sö dông) cña TSC§. + Møc khÊu hao cho n¨m cuèi cïng cña thêi gian sö dông TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ TSC§ vµ sè khÊu hao luü kÕ ®· thùc hiÖn cña TSC§ ®ã. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh: §Ó nhanh chãng thu håi vèn ®Çu t­, nhanh chãng ®æi míi trang thiÕt bÞ, t¹o n¨ng lùc s¶n xuÊt, kÕ to¸n ®· dïng ph­¬ng ph¸p nµy. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gåm cã 2 ph­¬ng ph¸p: + Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng. + Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn. Tuú tõng doanh nghiÖp sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p phï hîp h¬n víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. S¬ ®å 2-1: H¹ch to¸n khÊu hao TSC§. (1) (2) (3) (4) (5) TK 211, 212, 213 TK 214 TK 627, 641, 642 TK 228, 811 TK 009 TK 2412, 2143 Ghi chó: (1): Gi¸ trÞ hao mßn gi¶m do nh­îng b¸n, thanh lý gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§. (2): TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. (3): TrÝch khÊu hao TSC§ phôc vô XDCB vµ söa ch÷a lín. (4): Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n t¨ng. (5): Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n gi¶m. §Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n khÊu hao vµ h¹ch to¸n chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. - TSC§ t¨ng trong th¸ng nµy th¸ng sau míi tÝnh khÊu hao. - TSC§ gi¶m trong th¸ng nµy th¸ng sau míi th«i gi¶m khÊu hao. Møc khÊu hao th¸ng nµy = Møc khÊu hao + Møc khÊu hao - Møc khÊu hao th¸ng tr­íc t¨ng gi¶m Møc khÊu hao t¨ng (gi¶m): Møc khÊu hao cña nh÷ng TSC§ t¨ng (gi¶m) trong th¸ng tr­íc. IV.H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh. TSC§ ®­îc sö dông l©u dµi vµ ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu bé phËn chi tiÕt kh¸c nhau. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh TSC§ bÞ hao mßn, h­ háng kh«ng ®Òu nhau. Do vËy ®Ó kh«i phôc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña TSC§ ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng bé phËn chi tiÕt cña tµi s¶n bÞ hao mßn h­ háng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña TSC§. C¸c chi phÝ söa ch÷a gåm: Kho¶n ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ thÇu söa ch÷a, chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n söa ch÷a, chi phÝ vËt liÖu sö dông cho ®¬n vÞ thÇu söa ch÷a. c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña bé phËn sö dông nã. Tr×nh tù h¹ch to¸n: a. H¹ch to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn (3) (2) (1) TK 111, 112, 152, 153 TK 627, 641, 642 TK 334, 338 TK 331 Ghi chó: (1): Chi phÝ tù söa ch÷a. (2): Chi phÝ l­¬ng, b¶o hiÓm cho c«ng nh©n söa ch÷a. (3): Thuª ngoµi söa ch÷a. b.H¹ch to¸n söa ch÷a lín TSC§ theo kÕ ho¹ch TK 111, 112, 152 TK 2413 TK 335 TK 627, 641, 642 (4a) (4b) (3) (1) (2b) (2a) TK 331 Ghi chó: (1) : Thùc hiÖn trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín. (2) : Chi phÝ thùc tÕ söa ch÷a lín ph¸t sinh. (3) : KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín hoµn thµnh. (4a): TrÝch thõa (ghi gi¶m chi phÝ). (4b):TrÝch thiÕu (ghi thªm). c. H¹ch to¸n söa ch÷a lín ngoµi kÕ ho¹ch: (1a) TK 111, 112, 152, 334 TK 2413 TK 142 TK 627, 641, 642 (2) (3) TK 331 (1b) Ghi chó: (1a): TËp hîp chi phÝ söa ch÷a lín tù lµm. (1b): Chi phÝ söa ch÷a lín thuª ngoµi ph¶i tr¶ ng­êi nhËn thÇu. (2) : Khi c«ng viÖc hoµn thµnh kÕt chuyÓn chi phÝ. (3) : Ph©n bæ chi phÝ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. PhÇn II thùc tr¹ng Tæ chøc H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y — * – ¯ — * – I. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y cã ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n TCS§. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i Hµ T©y. Cã trô së chÝnh ®ãng trªn ®Þa bµn ph­êng V¨n Mç thÞ x· Hµ §«ng Hµ T©y. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ mua hµng ho¸ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc vµ ®Þa ph­¬ng nh»m môc ®Ých phôc vô nh©n d©n trong tØnh vµ c¸c tØnh kh¸c. C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y cã tiÒn th©n lµ C«ng ty b¸ch ho¸ v¶i sîi Hµ §«ng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 490 n¨m 1959 cña UBND TØnh Hµ §«ng cò. N¨m 1965 theo chØ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· s¸t nhËp hai tØnh Hµ §«ng vµ Hµ T©y. C«ng ty b¸ch ho¸ v¶i sîi Hµ §«ng lµ ®¬n vÞ s¸t nhËp ®­îc vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. Thùc hiÖn chØ thÞ 388 cña chÝnh phñ vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y ®­îc thµnh l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 208/Q§-UB ngµy 30/3/1993 cña UBND TØnh Hµ T©y. Víi sè vèn kinh doanh ph¸p ®Þnh lóc thµnh lËp lµ: 1.900.000.000® - Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ: 1.100.000.000® Vèn l­u ®éng: 800.000.000® Trong khèi néi th­¬ng cña TØnh Hµ T©y. C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y lµ mét c«ng ty lín v× vËy chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng c«ng ty gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ quan träng cña ngµnh th­¬ng nghiÖp Hµ T©y. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y ®· tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn ®iÒu ®ã cã thÓ xem ®ã lµ mét trong c¸c chØ tiªu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc. C¸c chØ tiªu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c b¶ng sau: (§VT: 1.000 ®ång) N¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng doanh thu 19. 462. 484 20. 647. 744 25. 995. 583 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 40.000 42.000 45. 000 Lîi nhuËn sau thuÕ 26. 867 28. 560 30. 600 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 13. 133 13. 440 14. 400 Tæng nép ng©n s¸ch 242. 787 246. 184 253. 675 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh. * §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc bè trÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn. Theo m« h×nh nµy Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp, vÒ b¶o toµn ph¸t triÓn vèn ®­îc giao vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh­ sau: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng nghiÖp vô kinh doanh Phßng kÕ to¸n nghiÖp vô Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm sè 1 Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm Phóc Thä Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm øng Hoµ Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm sè 2 Cöa hµng v¨n phßng * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. */ Ban gi¸m ®èc c«ng ty: Ban gi¸m ®èc c«ng ty bao gåm gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c phã gi¸m ®èc,v µ c¸c tr­ëng phßng. Ban gi¸m ®èc c«ng ty lµ cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty, ban gi¸m ®èc cã quyÒn thay mÆt c«ng ty quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ ph¶i v¹ch ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho c«ng ty, vµ cã quyÒn bæ nhiÖm b·i nhiÖm tõ chøc vô phã gi¸m ®èc trë xuèng. Vµ nhiÖm vô quan träng h¬n c¶ lµ ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ bé phËn ®¹i diÖn cho quyÒn vµ nghÜa vô cña toµn bé c«ng ty, trùc tiÕp h­íng dÉn vµ chØ ®¹o c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô. */ Gi¸m ®èc c«ng ty: Phô tr¸ch trùc tiÕp phßng kÕ to¸n, phßng tæ chøc hµnh chÝnh. trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt còng nh­ kinh doanh chung. */ C¸c Phã gi¸m ®èc: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh phßng kinh doanh vµ phßng kÕ to¸n, thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng gióp viÖc cho gi¸m ®èc tuú theo yªu cÇu cô thÓ. */ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u gióp viªch cho gi¸m ®èc trong viÖc vËn dông vµ thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chñ ch­¬ng cña nhµ n­íc. Thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ c¸n bé, lao ®éng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh©n sù. §¶m b¶o triÓn khai nhiÖm vô cña c«ng ty, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô hµnh chÝnh cña c«ng ty. */ Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh tµi chÝnh kÕ to¸n trong c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh s¸c t×nh h×nh biÕn ®éng lu©n chuyÓn cña vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty trong kú b¸o c¸o, ®ång thêi trªn c¬ së sè liÖu b¸o c¸o, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty. */ Phßng nghiÖp vô kinh doanh: Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n vµ ng¾n h¹n cho c«ng ty vµ tr×nh nªn gi¸m ®èc phª chuÈn. C¸c vÊn ®Ò quan träng ®ã lµ ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, ngµnh nghÒ vµ mÆt hµng kinh doanh ®¸p øng ®­îc thÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng. II. ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ t©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i cã quy m« lín trong vµ ngoµi tØnh , c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu, do vËy kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm : - KÕ to¸n tr­ëng : Cã nhiÖm vô tæ chøc, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë ®¬n vÞ , chØ ®¹o h¹ch to¸n ë c¸c kh©u, c¸c bé phËn kÕ to¸n. ThiÕt kÕ ph­¬ng ¸n tù chñ vÒ tµi chÝnh, ®¶m b¶o khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn cña c«ng ty, t×m ra biÖn ph¸p quay vßng vèn, gióp gi¸m ®èc ®iÒu chØnh th©m hôt trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Phßng KÕ to¸n tæng hîp: Phßng nµy cïng víi kÕ to¸n tr­ëng chØ ®¹o viÖc h¹ch to¸n ë bé phËn kÕ to¸n. TËp trung c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n riªng cña tõng ®¬n vÞ phô thuéc, ngoµi ra phßng kÕ to¸n tæng hîp cßn cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi c¸c sæ c¸i TK 211, TK212, TK 213,214...... - KÕ to¸n ë c¸c tæ cã nhiÖm vô thu thËp vµ ghi chÐp nh÷ng nghiÖp vô vµ tËp hîp l¹i göi lªn phßng kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh, c¸c ®¬n vÞ nµy chØ kÕ to¸n d­íi h×nh thøc b¸o sæ, c¸c tæ kÕ to¸n nµy kh«ng ®­îc trùc tiÕp nép ng©n s¸ch. Nh­ vËy quan hÖ kÕ to¸n lµ quan hÖ mét chiÒu, tæ kÕ to¸n ®¬n vÞ trùc thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n víi tæ vµ ®¬n vÞ m×nh vµ chÞu sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng Phßng kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n Tæ c«ng nghÖ phÈm Phóc Thä KÕ to¸n Tæ c«ng nghÖ phÈm øng Hoµ KÕ to¸n Tæ c«ng nghÖ phÈm sè 2 KÕ to¸n Tæ c«ng nghÖ phÈm sè 1 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc “NhËt ký chøng tõ” t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chøng tõ" C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, c¨n cø v¸o chøng tõ ban ®Çu (* chøng tõ gèc) tæ kÕ to¸n c«ng nhËn hµng ngµy b»ng c¸c lo¹i sæ chi tiÕt, b¶ng kª tµi kho¶n, c¨n cø b¶ng kª lªn nhËt ký chøng tõ, Tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn nhËt ký chøng tõ sè 10, l­u th«ng tin vÒ c«ng ty c¸c b¶ng kª tµi kho¶n vÒ nhËt ký chøng tõ. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ toµn c«ng ty vµo Sæ c¸i vµ hµng quý lªn b¸o c¸o tµi chÝnh, göi c¸c ngµnh chøc n¨ng liªn quan cô thÓ cña tØnh. S¬ ®å tæ chøc ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc (1) (4) (3) (2) (1) (1) (1) (1) Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü B¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt (3) (3) (5) (8) (7) (6) (5) (5) Sæ c¸i (8) (8) Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: KiÓm tra ®èi chiÕu: Chó thÝch: (1): Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lý, hîp ph¸p kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ liªn quan. Nh÷ng chøng tõ nµo kh«ng ghi th¨ng vµo nhËt ký chøng tõ th× ghi qua b¶ng kª, nh÷ng chøng tõ nµo liªn quan ®Õn tiÒn mÆt th× thñ quü ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt sau ®o chuyÓn lªn cho kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ vµ b¶ng kª cã liªn quan. Nh÷ng chøng tõ nµo liªn quan ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ cÇn ph¶i ph©n bæ th× ph¶i tËp hîp vµ ph©n bæ trªn b¶ng ph©n bæ. (2): Nh÷ng chøng tõ nµo cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt ®ång thêi ®­îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. (3): Cuèi th¸ng lÊy sè liÖu ë b¶ng ph©n bæ ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ vµ ghi vµo b¶ng kª cã liªn quan. LÊy sè liÖu tõ c¸c b¶ng kª ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ vµ ng­îc l¹i. (4): Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5): §èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ vµ gi÷a bvn¶g kª víi nhËt ký chøng tõ. (6): C¨n cø vµo sè liÖu trªn nhËt ký chøng tõ ®Ó vµo sæ c¸i. (7): §èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (8): Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ, sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. * ¦u ®iÓm: §èi víi h×nh thøc nµy gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp, c«ng viÖc ghi chÐp dµn ®Òu trong th¸ng, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n. * Nh­îc ®iÓm: Do kÕt hîp nhiÒu mÆt lªn mÉu sæ phøc t¹p ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. * Ph¹m vi ¸p dông: H×nh thøc nµy ¸p dông cho c¸c Doanh nghiÖp cã quy m« lín, nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé kÕ to¸n v÷ng vµng, viÖc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ë møc ®é nhÊt ®Þnh. * HÖ thèng sæ s¸ch: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: + NhËt ký chøng tõ: gåm 10 nhËt ký chøng tõ (tõ 1-10). + B¶ng kª: Gåm 10 b¶ng kª (tõ 1-11 trong ®ã kh«ng cã b¶ng kª sè 7). + B¶ng ph©n bæ. + Sæ c¸i: Lµ sæ tæng hîp më cho c¶ n¨m dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî, bªn cã, sè d­ cña c¸c tµi kho¶n. Mçi tê ®­îc më cho mét tµi kho¶n vµ ®­îc më cho c¶ n¨m. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: + Sæ chi tiÕt dïng chung cho c¸c TK: 521, 531, 532, 632, 515, 635, 811,711, 911, 128, 129, 139, 161, 159, 128. + Sæ theo dâi thanh to¸n dïng cho c¸c TK: 131, 136, 138, 141, 144, 222, 224, 333, 336, 344. + Sæ chi tiÕt ®Çu t­ chøng kho¸n dïng cho c¸c TK: 121, 222. + Sæ chi tiÕt tiªu thô dïng cho c¸c TK 511, 512. III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. Khi cã sù biÕn ®éng vÒ TSC§ ë C«ng ty, phßng kÕ to¸n tæ chøc tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vÒ TSC§. Cô thÓ nh­ sau: 1. Thñ tôc t¨ng TSC§: Khi TSC§ cña C«ng ty t¨ng lªn tõ c¸c nguån kh¸c nhau, kÕ to¸n tiÕn hµnh chi tiÕt theo c¸c b­íc sau: - LËp ho¸ ®¬n thuÕ GTGT vµ c¸c chøng tõ kh¸c. - LËp biªn b¶n bµn giao TSC§. - §¨ng ký khÊu hao hµng n¨m. - Ghi thÎ TSC§. Ngoµi ra, phßng kÕ to¸n cßn më sæ TSC§ ë n¬i sö dông TSC§. 2. Thñ tôc gi¶m TSC§. - Biªn b¶n thanh lý nh­îng b¸n TSC§. - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. 1. H¹ch to¸n t¨ng TSC§. ViÖc thay ®æi, bæ xung, ®Çu t­ thay thÕ míi m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng quy m« s¶n xuÊt lµ yÕu tè cÇn thiÕt vµ th­êng xuyªn. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n t¨ng TSC§ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C«ng ty mua mét m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 047561. C«ng ty ®· thanh to¸n ®ñ b»ng tiÒn mÆt va lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 1 ngµy 22/5/2003. TrÝch: BiÓu sè 01 Ho¸ ®¬n (GTGT) (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003 No: 047561 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty M¸y tÝnh F&C. §Þa chØ: Hµng Bµi, Hµ Néi. Sè TK: §iÖn tho¹i: M· Sè: Hä tªn ng­êi mua: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. §Þa chØ: §­êng TrÇn Phó, Hµ §«ng, Hµ T©y. Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· Sè: STT Tªn dÞch vô hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C (1) (2) (3) 1 M¸y vi tÝnh C¸i 1 18.705.000 18.705.000 Céng 18.705.000 ThuÕ GTGT 10% 1.870.500 Tæng céng 20.575.500 (Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i n¨m ngµn n¨m tr¨m ®ång ch½n) Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n Ng­êi mua (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau khi ng­êi b¸n giao ho¸ ®¬n GTGT cïng tµi s¶n, kÕ to¸n cïng ban giao nhËn tµi s¶n lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 02 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003 Sè: 01 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè: 047561 ngµy 22/5/2003. Ban giao nhËn tµi s¶n gåm cã: 1. §¹i diÖn bªn giao: 2. §¹i diÖn bªn nhËn: - «ng NguyÔn Träng Huynh - Nh©n viªn b¸n hµng. - ¤ng - Bµ §Þa ®iÓm giao nhËn t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh­ sau: TT Tªn, TSC§ Sè hiÖu N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ TSC§ Hao mßn TSC§ Gi¸ mua C­íc chay thö C­íc vËn chuyÓn Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn ®· trÝch Sè hao mßn ®· trÝch DÊu hiÖu kü thuËt A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 M¸y vi tÝnh Indonexia 2003 2003 20.575.500 (c¶ thuÕ GTGT 10%) 18.705.000 Céng 20.575.500 18.705.000 Ng­êi nhËn Ng­êi giao KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua TSC§ vµ Biªn b¶n giao nhËn TSC§, kÕ to¸n lËp Biªn b¶n bµn giao TSC§ cho phßng hµnh chÝnh sö dông. KÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 211: 18.750.000. Nî TK 133: 1.875.000. Cã TK 111: 20.625.000. Phßng kÕ to¸n gi÷ l¹i c¸c b¶n sao t¹i liÖu, ho¸ ®¬n lµm c¨n cø tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt TSC§ ®­îc lËp 1 b¶n ®Ó l¹i phßng kÕ to¸n. Sau khi lËp xong kÕ to¸n vµo nhËt ký chøng tõ sè 1, thÎ TSC§ vµ Sæ chi tiÕt TSC§ nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 03 NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 - TiÒn mÆt Th¸ng 5 n¨m 2003 TT Ngµy Ghi Cã TK 111, ghi Nî c¸c TK 112 113 … 211 213 … Céng cã TK 111 1 2 3 4 … 18 19 … 28 22/5 1.875.000 18.750.000 20.625.000 Céng 1.875.000 18.750.000 20.625.000 §· ghi sæ c¸i ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 04 ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè 01 th¸ng 5 Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nh©n TSC§ sè 01 ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003. Tªn, ký hiÖu quy c¸ch TSC§: M¸y vi tÝnh. Sè hiÖu TSC§: N­íc s¶n xuÊt: Indonexia. Bé phËn qu¶n lý, sö dông: V¨n phßng C«ng ty. N¨m ®­a vµo sö dông: Th¸ng 6/2003. §×nh chØ sö dông: Ngµy th¸ng n¨m Lý do ®×nh chØ: Chøng tõ Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn Sè Ngµy Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån 22/5/2003 M¸y vi tÝnh 18.750.000 Céng 18.750.000 Ng­êi lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 05 Sæ chi tiÕt TSC§ N¨m 2003 TT Lo¹i vµ tªn TSC§ Danh ®iÓm TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ TSC§ Sè ®· hao mßn Tû lÖ khÊu hao KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Sè ®· trÝch Chøng tõ N¨m N¨m N¨m N¨m Sè hiÖu NT Lý do gi¶m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 M¸y vi tÝnh Indonexia 2003 18.705.000 Céng 18.705.000 Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ h÷u h×nh. Trong th¸ng 5/2003 C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y ®· tiÕn hµnh thanh lý, nh­îng b¸n TSC§ lµ mét xe m« t« Honda 50 mang biÓn kiÓm so¸t: 33 - 142 F3 theo QuyÕt ®Þnh sè 3/Q§-G§ ngµy 10/5/2003 cña Gi¸m ®èc C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y vÒ viÖc thanh lý nh­îng b¸n TSC§. Theo QuyÕt ®Þnh 59/CP ngµy 3/10/1996 cña chÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngµy 20/4/1999 cña chÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ xung quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, C«ng ty ®· tiÕn hµnh thanh lý nh­îng b¸n TSC§ nh­ sau: B¸o c¸o côc qu¶n lý vèn TSC§ Nhµ n­íc t¹i c¸c Doanh nghiÖp Hµ T©y vµ Së tµi chÝnh vËt gi¸, ®­îc Së tµi chÝnh vµ Côc qu¶n lý vèn ®ång ý nh­ sau: - §èi víi xe m« t« lµm thanh lý víi ph­¬ng ph¸p b¸n ®Êu gi¸ víi gi¸ tèi thiÓu lµ 5.000.000 ®ång. Xe Honda 50 nguyªn gi¸: 14.450.000 ®ång. Hao mßn: : 9.450.000 ®ång. Gi¸ trÞ cßn l¹i: : 5.000.000 ®ång. C«ng ty ®· tiÕn hµnh b¸n ®Êu gi¸ xe m« t« Honda 50 theo ®óng thñ tôc ban b¸n ®Êu gi¸ c«ng khai. C«ng ty ®· b¸n ®­îc ng­êi tr¶ gi¸ cao nhÊt víi gi¸ 6.500.000 ®ång. C«ng ty viÕt phiÕu ho¸ ®¬n b¸n hµng nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 06 Ho¸ ®¬n b¸n hµng (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) Tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n Chung §Þa chØ: Lª lîi, Hµ §«ng, Hµ T©y. TT Tªn s¶n phÈm §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó 1 Xe m« t« Honda 50 ChiÕc 1 6.500.000 6.500.000 Céng 6.500.000 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 Ng­êi mua Ng­êi b¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Sau ®ã, kÕ to¸n lËp biªn b¶n thanh lý TSC§ nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 07 Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 3/Q§-G§ ngµy 10/5/2003 cña Gi¸m ®èc C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y vÒ viÖc thanh lý nh­îng b¸n TSC§. I. Ban thanh lý gåm TSC§ gåm: ¤ng T¹ Ngäc Nam. §¹i diÖn: Ban gi¸m ®èc - Tr­ëng ban. ¤ng NguyÔn Duy Hoµn. §¹i diÖn: KÕ to¸n - Uû viªn. ¤ng NguyÔn v¨n ThuËn. §¹i diÖn: Phßng hµnh chÝnh - Uû viªn. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§. Tªn, m· hiÖu, quy c¸ch TSC§: Xe m« t« Honda 50. N­íc s¶n xuÊt: NhËt. N¨m ®­a vµo sö dông: 1998. Nguyªn gi¸ TSC§: 14.450.000 ®ång. Gi¸ trÞ hao mßn ®· tÝnh ®Õn hÕt thêi ®iÓm thanh lý: 9.450.000 ®ång. Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§: 5.000.000 ®ång. III. KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§. Thanh lý nh­îng b¸n theo ph­¬ng ph¸p b¸n ®Êu gi¸ TSC§. Ngµy15 th¸ng 5 n¨m 2003 Tr­ëng ban thanh lý (ký, hä tªn) IV. KÕt qu¶ thanh lý. Chi phÝ thanh lý: 500.000 ®ång. Gi¸ trÞ thu håi: 6.500.000 ®ång. §· ghi gi¶m (sæ) thÎ TSC§ ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003. Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký tªn, ®ãng dÊu) Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: 1. Nî TK 111: 6.500.000. Cã TK 711: 6.500.000. 2. Nî TK 214: 9.450.000. Nî TK 811: 5.000.000. Cã TK 211: 14.450.000. 3. Chi phÝ nh­îng b¸n: Nî TK 811: 500.000. Cã TK 111: 500.000. 4. KÕt chuyÓn: + Nî TK 711: 6.500.000. Cã TK 911: 6.500.000. + Nî TK 911: 5.500.000. Cã TK 811: 5.500.000. + L·i: Nî TK 911: 1.000.000. Cã TK 421: 1.000.000. Sau ®ã kÕ to¸n lËp nhËt ký chøng tõ sè 9 nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 08 NhËt ký chøng tõ sè 9 Ghi cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh Th¸ng 5 n¨m 2003 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK 211, ghi Nî c¸c TK Sè NT 214 811 … Céng cã TK 211 1 Nh­îng b¸n xe M« t« Honda 9.450.000 5.000.000 14.450.000 Céng 9.450.000 5.000.000 14.450.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 09 Sæ chi tiÕt TSC§ N¨m 2003 TT Lo¹i vµ tªn TSC§ Danh ®iÓm TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ TSC§ Sè ®· hao mßn Tû lÖ khÊu hao % KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Sè ®· trÝch Chøng tõ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè hiÖu NT Lý do gi¶m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Xe Hon da 50 NhËt 1998 14.450.000 9.450.000 25 2.362.500 2.362.500 2.362.500 2.362.500 03 15/5 Nh­îng b¸n Céng 14.450.000 9.450.000 2.362.500 2.362.500 2.362.500 2.362.500 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) V. kÕ to¸n khÊu hao TSC§ t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. Tõ ngµy 1/1/1997 C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y ¸p dông qu¶n lý, sö dông khÊu hao TSC§ theo QuyÕt ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 507-TC/§TCB ngµy 22/7/1986 vµ QuyÕt ®Þnh 57/TTg ngµy 21/10/1995 cña thñ t­íng chÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ xung quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh víi Doanh nghiÖp Nhµ n­íc. TSC§ cña C«ng ty ®­îc trÝch khÊu hao theo h×nh thøc khÊu hao b×nh qu©n. C¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt TSC§ ®Çu kú kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao: Møc trÝch KH trung b×nh = Nguyªn gi¸ cña TSC§ x tû lÖ trÝch KH Møc trÝch KH trung b×nh Møc trÝch KH trung b×nh n¨m Hµng th¸ng cña TSC§§ 12 th¸ng Thêi gian sö dông cña TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh qua tiªu chuÈn tuæi thä kü thuËt cña TSC§ trong hiÖn tr¹ng cña TSC§, môc ®Ých vµ hiÖu suÊt ­íc tÝnh cña TSC§. Hµng th¸ng C«ng ty c¨n cø vµo sè khÊu hao ®· tÝnh cña th¸ng tr­íc vµ sè khÊu hao t¨ng (gi¶m) cña th¸ng nµy. Sè khÊu hao t¨ng (gi¶m) cña th¸ng nµy ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së sè khÊu hao cña TSC§ t¨ng lªn (gi¶m xuèng) cña th¸ng tr­íc. C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 10 B¶ng kª Chi tiÕt TSC§ cã ®Õn ngµy 01/01/2003 TT Tªn TSC§ N¨m ®­a vµo SD Nguyªn gi¸ §· khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i Tæng gi¸ trÞ TSC§ 1.565.274.705 662.904.246 902.370.459 I TSC§§ ®ang dïng 1.125.242.542 628.132.083 884.110.459 A M¸y mãc thiÕt bÞ 238.144.000 79.219.000 158.925.000 1 ¤ t« Nissan cò 1998 55.400.000 23.515.000 31.885.000 2 Honda 50 (155VF) 1993 14.900.000 14.900.000 - 3 Honda 50 (5533 VF) 1998 15.900.000 6.875.000 9.025.000 4 M¸y vi tÝnh 2003 18.705.000 - 18.705.000 5 Honda 50 sè 1 (726) 1990 10.800.000 7.400.000 3.400.000 6 Engio sè 1 (0100) 2000 16.789.000 4.560.000 12.229.000 7 Engio øng Hoµ (0074) 1998 18.100.000 7.719.000 10.381.000 8 M¸y håi bia øng Hoµ 2000 10.550.000 3.750.000 6.800.000 9 ¤ t« t¶i øng Hoµ 1,25 tÊn 2002 77.000.000 10.500.000 66.500.000 B Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 1.274.098.542 548.913.083 725.185.459 1 V¨n phßng C«ng ty 495.195.000 102.127.740 393.067.260 Nhµ lµm viÖc 2 tÇng 1995 404.013.000 69.809.420 334.203.580 Nhµ b¸n hµng 1995 7.662.560 6.790.440 960.000 Nhµ c«ng tr×nh phô 1995 40.932.000 10.873.040 30.058.960 Nhµ kho 1 m¸i 1996 17.760.000 7.028.600 10.731.400 S©n bª t«ng 1998 8.037.000 6.454.120 1.582.880 HÖ thèng n­íc 2002 10.000.000 300.000 9.700.000 2 Cöa hµng CNP sè 1 415.455.170 245.118.943 170.336.227 Nhµ b¸n hµng QT 1958 205.563.800 116.394.270 89.169.530 Nhµ BH c¹nh Së c«ng an 1958 82.735.700 38.438.500 44.315.200 Nhµ lµm viÖc cöa hµng 1959 34.385.670 23.429.200 10.893.470 Nhµ kho 2 tÇng 1973 92.752.000 66.793.973 25.958.027 3 Cöa hµng CNP sè 2 69.736.130 52.095.320 17.640.810 Nhµ BH TrÇn H­ng §¹o 1964 28.829.130 24.466.510 4.425.620 Nhµ kho 2 gian m¸i b»ng 1988 10.482.000 5.295.560 5.186.440 Nhµ lµm viÖc cöa hµng 1964 22.556.000 15.798.620 6.757.380 Nhµ c¹nh hiÖu thuèc 1994 7.806.000 6.534.630 1.271.370 4 Cöa hµng CNP øng Hoµ 244.601.984 125.091.804 119.510.180 Nhµ BH V©n §×nh 1 1958 80.216.000 32.533.900 47.682.100 Nhµ BH V©n §×nh 2 1993 37.245.000 25.148.000 12.097.000 Nhµ lµm viÖc VP + kÕ to¸n 1960 7.460.000 6.641.000 819.000 Nhµ khi 1 m¸i 1998 7.962.000 1.790.500 6.171.500 Nhµ c«ng tr×nh phô 1997 8.295.000 2.905.600 5.389.400 Nhµ ba th¸ 1958 17.665.000 9.211.000 8.454.000 Nhµ b¸n hµng ng¨m 1960 12.711.900 9.318.740 3.393.160 Nhµ nhËn NSTP 1 1988 25.000.000 13.286.000 11.714.000 Nhµ nhËn NSTP 2 1981 11.871.000 9.932.560 1.928.440 Nhµ lµm viÖc + kho 1996 17.865.390 4.080.000 13.785.390 Nhµ kho bao b× 1999 6.078.700 1.770.000 4.308.700 Nhµ nhËn vËt liÖu§M 1988 12.231.994 8.474.504 3.757.490 5 Cöa hµng Phóc Thä 49.110.258 24.479.276 24.630.982 Nhµ b¸n hµng Vâng Xuyªn 1960 45.651.338 21.161.228 24.490.110 Nhµ b¸n hµng V©n Cèc 1960 3.459.920 3.318.048 140.872 II TSC§ lµ nhµ ë CNV 53.032.163 34.772.163 18.260.000 1 C«ng nghÖ phÈm sè 1 1959 29.600.000 14.536.000 15.064.000 2 C«ng nghÖ phÈm sã 2 1959 17.832.163 14.636.163 3.196.000 3 CNP øng Hoµ (Ng¨m) 1959 5.600.000 5.600.000 - Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký tªn, ®ãng dÊu) C¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt TSC§, C«ng ty ®¨ng ký møc trÝch khÊu hao hµng n¨m. B¶ng ®¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§ ®­îc ®¨ng ký víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i Doanh nghiÖp. Møc tÝnh trung b×nh trong 3 n¨m. Trong thêi gian nµy C«ng ty kh«ng ®­îc thay ®æi møc trÝch khÊu hao. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn khÊu hao TSC§ kÕ to¸n TSC§ lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 11 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 5 n¨m 2003 TT ChØ tiªu Tû lÖ KH % N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK 641 TK 642 NG KH 1 Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc 1.565.274.705 55.242.020 25.146.020 30.096.000 2 Sè KH t¨ng trong th¸ng 3 Sè KH gi¶m trong th¸ng 4 Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy 1.565.274.705 55.242.020 25.146.020 30.096.000 KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 12 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 6 n¨m 2003 TT ChØ tiªu Tû lÖ KH % N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK 641 TK 642 NG KH 1 Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc 1.565.274.705 55.242.020 25.146.020 30.096.000 2 Sè KH t¨ng trong th¸ng 18.705.000 187.050 187.050 M¸y vi tÝnh 18.750.000 187.050 187.050 3 Sè KH gi¶m trong th¸ng 14.450.000 72.275 72.275 Xe Honda 50 14.450.000 72.275 72.275 4 Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy 1.569.574.705 55.426.795 25.218.295 30.208.500 KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ th¸ng 6 n¨m 2003 kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sè 7 nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 13 nhËt ký Chøng tõ sè 7 Th¸ng 6 n¨m 2003 (PhÇn ghi hao mßn TSC§) TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî … … … 214 … … … 627 25.218.295 642 30.208.500 Céng 55.426.795 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) VI. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. §Ó kh«i phôc vµ vËn dông n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§, trong th¸ng 6/2003 C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y hîp ®ång sè 02 víi C«ng ty §¹i tu « t« Hµ §«ng thuª söa ch÷a « t« Nissan. C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 14 Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2003 No: 421765 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i tu « t« Hµ §«ng. §Þa chØ: §­êng TrÇn Phó, Hµ §«ng, Hµ T©y. Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: §¬n vÞ mua: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y §Þa chØ: §­êng TrÇn Phó, Hµ §«ng, Hµ T©y. Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn göi ng©n hµng. M· sè: STT Tªn dÞch vô hµng ho¸ §vËt t­ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C (1) (2) (3) 1 Söa ch÷a « t« NiSan ChiÕc 1 15.000.000 15.000.000 Céng 15.000.000 ThuÕ GTGT 10% 1.500.000 Tæng céng 16.500.000 (M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n) Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n Ng­êi mua (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n thuÕ GTGT kÕ to¸n vµo nhËt ký chøng tõ sè 2 nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 15 NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 6 n¨m 2003 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK 112, ghi Nî c¸c TK Sè NT 111 142 241 627 … Céng Cã TK 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 02 20/5 Thanh to¸n tiÒn söa ch÷a « t« 15.000.000 15.000.000 Céng 15.000.000 Ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: 1. TËp hîp chi phÝ söa ch÷a: Nî TK 241: 15.000.000. Nî TK 133: 1.500.000. Cã TK 112: 16.500.000. 2. ChuyÓn vµo chi phÝ tr¶ tr­íc: Nî TK 142(242): 15.000.000. Cã TK 241: 15.000.000. 3. Ph©n bæ ®Çu vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2003. Nî TK 627: 2.500.000. Cã TK 142(242): 2.500.000. C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, nhËt ký chøng tõ trong th¸ng 5/2003 kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­ sau: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 16 Sæ c¸i N¨m 2003 TK: 211 - TSC§ h÷u h×nh. Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 1.565.274.705 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî TK211 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 TK 111 18.750.000 Céng ph¸t sinh Nî 18.750.000 Céng ph¸t sinh Cã 14.450.000 D­ cuèi kú Nî 1.569.574.705 Cã Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 17 Sæ c¸i N¨m 2003 TK: 214 - Hao mßn TSC§ h÷u h×nh. Sè d­ ®Çu kú Nî Cã … Ghi Cã c¸c TK ®èi øng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã 55.242.000 55.426.795 D­ cuèi kú Nî Cã 55.242.000 55.426.795 Ngµy th¸ng n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y BiÓu sè 18 Sæ TSC§ Lo¹i TSC§ h÷u h×nh N¨m 2003 TT NT ghi sæ Chøng tõ Tªn TSC§ Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Sè NT NT ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ Nguyªn gi¸ KhÊu hao n¨m Chøng tõ Lý do gi¶m Tû lÖ % Møc KH KH ®· trÝch ®Õn khi gi¶m Sè NT Tæng sè 1.565.274.705 662.904.246 III M¸y mãc thiÕt bÞ 238.144.000 1 M¸y vi tÝnh 22/5/03 18.750.000 IV Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1 Xe Honda 25 9.450.000 Nh­îng b¸n Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) KÝnh th­a c¸c thÇy cè gi¸o! Trªn ®©y lµ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ cña C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y mµ em ®· t×m hiÓu ®­îc trong thêi gian thùc tËp. Th«ng qua mét sè dÉn chøng h¹ch to¸n c¬ b¶n vÒ néi dung vµ tr×nh tù cña kÕ to¸n t¨ng, gi¶m TSC§, khÊu hao TSC§ vµ söa ch÷a TSC§ tõ thñ tôc h¹ch to¸n chi tiÕt ®Õn h¹ch to¸n tæng hîp c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn TSC§. PhÇn d­íi ®©y em xin phÐp ®­îc nªu ra mét sè ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt cña m×nh vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông TSC§ cña C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. PhÇn III hoµn thiÖn h¹ch to¸n tsc® t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y — * – ¯ — * – I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. KÕ to¸n lµ viÖc quan s¸t ghi chÐp ph©n lo¹i, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ cña chóng nh»m cung cÊp th«ng tin cã Ých cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét tæ chøc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n lu«n ph¶i ®­îc hoµn thiÖn. ViÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¹ch to¸n gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cña ®¬n vÞ. MÆt kh¸c nã gióp Nhµ n­íc kiÓm tra chÆt chÏ qu¸ tr×nh sö dông vèn kinh doanh vµ chÊp hµnh ph¸p luËt ë doanh nghiÖp nh»m ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c phï hîp ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. TSC§ lµ sù thÓ hiÖn cña vèn cè ®Þnh, lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÌ ph­¬ng diÖn hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi c¸ch sö dông tèi ®a c«ng suÊt cu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, kÞp thêi thay thÕ m¸y mãc l¹c hËu, b¶o qu¶n b¶o d­ìng tèt m¸y mãc thiÕt bÞ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn ®Çu t­. ChÝnh v× vËy yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ mét c¸ch khoa häc, x©y dùng ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh viÖc sö dông c¸c TSC§. Trªn c¬ së ®ã gióp cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n chia, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty, ë c¸c ®éi trùc thuéc lµ hoµn tµn hîp lý vµ phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt quy m« cña c«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty gåm c¸c bé phËn trong ®ã kÕ to¸n TSC§ lµ ng­êi ghi chÐp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi TSC§, khÊu hao TSC§, söa ch÷a lín TSC§... Toµn bé c¸c c«ng viÖc trªn còng nh­ c¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. Sö dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét tiÕn bé míi kÓ c¶ vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ. ViÖc sö dông kÕ to¸n b»ng m¸y ®· lµm gi¶m bít ®¸ng kÎ khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, ®©y lµ lo¹i sæ ®¬n gi¶n vµ thÝch hîp víi kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh. b. VÒ b¶n th©n c¸c bé phËn kÕ to¸n trong tæng thÓ: Mçi c¸n bé kÕ to¸n ®Òu nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh víi c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhËn. Mçi c¸ nh©n ®Òu n¾m ch¾c phÇn hµnh kÕ to¸n mµ m×nh thùc hiÖn, th­êng xuyªn theo dâi t×m hiÓu c¸c quy chÕ tµi chÝnh míi nhÊt ®Ó bæ xung hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng tèt h¬n. Gi÷a c¸c bé phËn cßn cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau cïng bæ xung hç trî cho nhau ®Ó ®¹t tíi mét kÕt qu¶ ®óng ®¾n, chÝnh x¸c, tèt nhÊt cho toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. c. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ * C«ng t¸c qu¶n lý TSC§: TSC§ cña c«ng ty ®­îc phËn lo¹i râ rµng hîp lý phï hîp víi môc ®Ých vµ yªu cÇu sö dông TSC§. TSC§ cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo 3 chØ tiªu: + Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn. + Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh. + Ph©n lo¹i theo t×nh h×nh sö dông TSC§. ViÖc theo dâi b¶o vÖ TSC§ rÊt chÆt chÏ, cô thÓ qua kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n n¨m 1998 kh«ng bÞ mÊt m¸t hay thiÕu hôt. d. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng mét c¸ch chÆt chÏ s¸t sao. TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch, ®­îc theo dâi trªn sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn ®ã lµ mét sè ­u ®iÓm vÒ c¶ c«ng t¸c kÕ to¸n (kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n TSC§ nãi riªng) vµ qu¶n lý, hiÖn nay c«ng t¸c nµy vÉn kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu ë kh©u nµy hay kh©u kh¸c. II. mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. Sau mét thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. D­íi ®©y lµ mét sè tån t¹i mµ em m¹nh d¹n ®Ò suÊt ra theo ý kiÕn riªng cña m×nh ch¾c ch¾n nã cã thÓ ch­a ®­îc chÝnh x¸c l¾m v× chØ sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp vµ víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kh«ng thÓ nµo cã c¸ch nh×n s¸ng suèt cña nh÷ng ng­êi ®· lµm viÖc l©u n¨m. VÊn ®Ò thø nhÊt: VÒ khÊu hao TSC§ C«ng ty tiÕn hµnh khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 1062 TC/Q§/CSTC cña Bé tr­ëng B« Tµi ChÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông trÝch khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. C«ng ty tiÕn hµnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn nay ®Òu ¸p dông, nh­ng nã còng cã nh­îc ®iÓm lµ nã cã thÎ kh«ng tÝnh to¸n chÝch x¸c, kh«ng tÝnh ®óng, khong trÝch ®ñ hao mßn vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc thùc chÊt gi¸ trÞ tµi s¶n chuyÓn vµo chi phÝ, dÉn ®Õn sai lÖch trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh lµm sai kÕt qu¶ kinh doanh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy møc khÊu hao ®­îc tÝnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao theo c«ng th­cs sau: Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu hao 1 n¨m = Thêi gian sö dông hoÆc : Møc khÊu hao 1 n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao. V× thÕ cho nªn vµo nh÷ng n¨m cuèi cña qu¸ tr×nh sö dông gi¸ trÞ hao mßn thÊp, nh­ng møc khÊu hao c¬ b¶n kh«ng ®æi n¨ng suÊt lµm viÖc cña tµi s¶n ®· kÐm ®i nhiÒu nh­ng vÉn ph¶i trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh. Nh­ nh÷ng n¨m ®Çu khi mµ TSC§ vÉn cßn sö dông tèt v× thÕ nªn rÊt khã thu håi nèt phÇn vèn ®ã. HiÖn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p khÊu hao hiÖn ®¹i tuy r»ng nã cã phøc t¹p vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh, nh­ng l¹i chÝnh x¸c. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµo ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ sè hao mßn, gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kÝch thÝch lao ®éng t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt. ë n­íc ta hiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vèn vµo n­íc ta, nhiÒu c«ng ty liªn doanh cã vèn n­íc ngoµi, hoÆc c¸c c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi liªn tôc ®­îc lËp nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y - §èi víi mét sè trong nh÷ng c«ng ty nµy Bé tµi chÝnh ®· linh ®éng cho ¸p dông thùc nghiÖm ph­¬ng ph¸p khÊu hao hiÖn ®¹i. §ã lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo thêi gian. VÒ c¬ b¶n ph­¬ng ph¸p nµy cã 2 ph­¬ng ph¸p. Ph­¬ng ph¸p 1: KhÊu hao gia tèc theo mét tû lÖ khÊu hao cè ®Þnh trªn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ cuèi n¨m tr­íc. Tû lÖ khÊu hao = Tû lÖ khÊu hao theo ®­êng th¼ng x 2 Møc khÊu hao tõng n¨m ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc KH n¨m 1 = (Nguyªn gi¸ TSC§) x (tû lÖ KH). Møc KH n¨m 2 = (Nguyªn gi¸ TSC§) - (Sè tiÒn KH n¨m 1) x (tû lÖ KH) Møc KH n¨m n = (NG TSC§) - (Sè tiÒn KH n¨m n-1) x (tû lÖ KH) Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× ®Õn nh÷ng n¨m cuèi tuy gi¸ trÞ tµi s¶n cßn Ýt nh­ng ®Ó thu håi hoµn toµn th× rÊt l©u. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy ng­êi ta ®Ò ra ph­¬ng ph¸p khÊu hao thø hai Ph­¬ng ph¸p 2: X¸c ®Þnh sè n¨m sö dông TSC§ Sè n¨m sö dông TSC§ (N) = n (n+1)/2 n : lµ n¨m sö dông cuèi cïng TSC§ Gi¸ trÞ cña TSC§ = Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ ®µo + Chi phÝ tû lÖ TSC§ th¶i ­íc tÝnh ­íc tÝnh n Møc KH n¨m 1 : x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N n-1 Møc KH n¨m n : x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N ................. 1 Møc KH n¨m n : x Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¶i trÝch khÊu hao N C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh trªn cã nhiÒu ­u ®iÓm lµ rót ng¾n thêi gian thu håi vèn ®Çu t­, tËp trung vµo nh÷ng n¨m ®Çu khi TSC§ cßn míi, n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn cao, h¹n chÕ hao mßn v« h×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vµ h¹ l·i suÊt tÝn dông t¹o kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, t¹o nguån t¸i ®Çu t­, ®æi míi kü thuËt gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n trong kinh doanh. Tuy nhiªn khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c cô thÓ chi tiÕt. §èi víi C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ vèn, vÒ con ng­êi, vÒ tr×nh ®é n¨ng lùc ho¹t ®éng vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ TSC§... Kh«ng thÓ nãi ngay ®­îc r»ng khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt mµ cÇn ph¶i cã sù ®¸nh gi¸, tÝnh to¸n kü l­ìng mäi thiÖt h¹i nÕu nh­ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy. Trªn ®©y còng chØ lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó tham kh¶o nh»m môc ®Ých theo dâi, qu¶n lý TSC§ vµ hao mßn TSC§ tèt h¬n. VÊn ®Ò thø hai: T¨ng c­êng b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ vai trß quan träng cña c«ng ty trong ®ã chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho x©y dùng c«ng tr×nh, söa ch÷a cÇu ®­êng v× thÕ viÖc b¶o qu¶n sÏ dÔ dÉn tíi mÊt m¸t h­ háng g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. ChÝnh v× vËy khi ®­a TSC§ vµo sö dông cÇn ph©n râ tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cho c¸c bé phËn, phßng ban, tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo chøc n¨ng ®Ó ®Õn khi TSC§ bÞ mÊt h­ háng th× kh«ng cã bé phËn nµo chÞu tr¸ch nhiÖm. C«ng ty còng nªn cã c¸c gi¶i ph¸p vÒ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt nh»m t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc qu¶n lý sö dông TSC§ nh­: Th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ b¶o qu¶n tèt TSC§ cho nh÷ng ph¸t minh trong viÖc huy ®éng c«ng suÊt cña TSC§, ph¹t nh÷ng tr­êng hîp b¶o qu¶n, vËn hµnh TSC§ kh«ng ®óng kü thuËt, quy c¸ch ®Ó h­ háng, mÊt m¸t. C«ng ty còng cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c b¶o d­ìng, b¶o tr× nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho tµi s¶n ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. VÊn ®Ò thø ba: Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch phôc vô h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§. Trªn thùc tÕ viÖc theo dâi TSC§ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp t­¬ng ®èi chÆt chÏ chÝnh x¸c. Tuy nhiªn viÖc theo dâi trªn mét sæ tæng hîp sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra. Do ®ã c«ng ty nªn cÇn lËp thªm thÎ TSC§ ®Ó tµi s¶n ®­îc theo dâi vµ h¹ch to¸n cô thÓ, chÝnh x¸c h¬n. §Æc biÖt lµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ c«ng ty cÇn lËp ®óng theo mÉu quy ®Þnh. Ghi thÎ TSC§: ThÎ TSC§ víi môc ®Ých theo dâi chi tiÕt tõng TSC§ cña ®¬n vÞ, t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨m cña tõng TSC§. ThÎ TSC§ gåm bèn phÇn chÝnh: 1. Ghi c¸c chØ tiªu chung vÒ TSC§ nh­ trªn, ký hiÖu, quy c¸ch, sè hiÖu, n­íc s¶n xuÊt, n¨m sö dông, c«ng suÊt, diÖn tÝch thiÕt kÕ, ngµy th¸ng n¨m vµ lý do ®×nh chØ ho¹t ®éng cña TSC§. 2. Ghi c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸ cña TSC§ ngay khi b¾t ®Çu h×nh thµnh TSC§ qua c¸c thêi kú do ®¸nh gi¸ l¹i, trang bÞ thªm hoÆc th¸o bít c¸c bé phËn v.v... vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch qua c¸c n¨m Víi c¸c TSC§ kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao nh­ng ph¶i tÝnh hao mßn th× còng tÝnh vµ ghi gi¸ trÞ hao mßn vµo thÎ. 3. Ghi sè phô tïng kÌm theo 4. Ghi gi¶m TSC§: Ghi sè ngµy th¸ng n¨m cña nh÷ng tõ ghi gi¶m TSC§ vµ lý do gi¶m. C¨n cø ®Ó lËp thÎ: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ Vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan. B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§: §Ó ph¶n ¸nh sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch vµ ph©n bè khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng sö dông TSC§ hµng kú. B¶ng ph©n bæ ®­îc lËp theo mÉu cña Bé Tµi ChÝnh nh­ sau: Trong ®ã: Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc: LÊy tõ b¶ng tÝnh khÊu hao th¸ng tr­íc cña toµn c«ng ty, b¶ng tÝnh sè khÊu hao ph¶i nép cña tõng ®¬n vÞ. C¸c dßng khÊu hao t¨ng, gi¶m quý nµy ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng TSC§ cã liªn quan ®Õn khÊu hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy ®­îc tÝnh b»ng sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc + sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng - sè khÊu hao gi¶m trong th¸ng. * VÒ viÖc trang bÞ TSC§: - C«ng ty nªn ®Èy m¹nh liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §ã lµ biÖn ph¸p t¨ng c­êng søc m¹nh cña C«ng ty còng nh­ viÖc bæ xung thªm nguån vèn cho C«ng ty. Nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã, C«ng ty cã c¬ së, ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia ®Çu t­ dµi h¹n, nã sÏ gióp C«ng ty ®­îc mét kho¶n lîi nhuËn trong t­¬ng lai. Víi viÖc nµy sÏ t¹o cho C«ng ty cã thªm y tÝn trªn thÞ tr­êng. - H¬n n÷a C«ng ty cÇn cã thªm mét sè TSC§ v« h×nh. Mét mÆt, nã gãp phÇn lµm thuËn lîi cho c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, kh¼ng ®Þnh cÞ trÝ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ, t¹o thªm uy tÝn cña C«ng ty. MÆt kh¸c, C«ng ty cã thÓ trÝch vµ khÊu hao tõ lo¹i TSC§ nµy mét l­îng vèn bæ xung cho s¶n xuÊt, kinh doanh sau nµy. - Ngoµi ra C«ng ty cÇn trang bÞ thªm mét sè m¸y vi tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n, thø nhÊt lµ gi¶m nhÑ ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc mµ kÕ to¸n ph¶i ghi chÐp, thø hai lµ dÇn dÇn c«ng nghiÖp ho¸ viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i TSC§. Nh­ vËy, chóng sÏ gãp phÇn lµm t¨ng thªm sè l­îng, chÊt l­îng TSC§ cho C«ng ty, gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. kÕt luËn Tµi s¶n cè ®Þnh lµ t­ liÖu lao ®éng quan träng, lµ mét lÜnh vùc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Lµm sao ®Ó sö dông, qu¶n lý, h¹ch to¸n TSC§ tèt lµ mét vÊn ®Ò quan träng víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty, em ®· hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. Qua ®ã, em nhËn thÊy C«ng ty cã nh÷ng mÆt m¹nh cÇn ph¸t huy nh­ C«ng ty ®· thùc hiÖn tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t­¬ng ®èi chi tiÕt, ®Çy ®ñ, ®óng yªu cÇu cña h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Tuy nhiÖn, vÉn cßn mét sè mÆt h¹n chÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông TSC§. §ång thêi, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn cña b¶n th©n nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vÒ TSC§. Em tin r»ng trong thêi gian tíi, c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ ë c«ng ty sÏ dÇn ®­îc hoµn thiÖn h¬n, phôc vô tèt h¬n cho yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh toµn C«ng ty. Còng tõ ®©y em hiÓu r»ng: “Mét c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n kh«ng chØ am hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o, linh ho¹t nh÷ng vÊn ®Ò ®· nghiªn cøu ë nhµ tr­êng vµo c«ng t¸c thùc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ ®· x¶y ra. Lµ sinh viªn khoa kinh tÕ, trong nh÷ng n¨m häc tËp lý thuyÕt trªn ghÕ nhµ tr­êng cïng thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y, ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n, c¸c c« chó trong C«ng ty, cña b¹n bÌ, cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi vµ ®Æc biÖt ®­îc sù gióp ®ì h­íng dÉn cña C« gi¸o Lª ThÞ Hång Ph­¬ng, nay em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y”. Do thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong c©u v¨n còng nh­ tõ ng÷ ®­a ra, nªn em rÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó trong C«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò còng nh­ nhËn thøc, hiÓu biÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc, c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ, vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña C« gi¸o Lª ThÞ Hång Ph­¬ng ®· gióp em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì vµ kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc./. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu…………………….………………………………………….. 1 PhÇn I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh trong c¸c Doanh nghiÖp……………………………… 3 I. VÞ trÝ cña TSC§ h÷u h×nh vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n………….. 3 1. Kh¸i niÖm, vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§ h÷u h×nh…………… 3 2. Ph©n lo¹i TSC§………………………………………………… 4 3. TÝnh gi¸ TSC§…………………………………………………. 7 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n TSC§………………………… 9 II. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh…………………………. 10 III. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh. 11 1. Tµi kho¶n sö dông……………………………………………… 11 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n………………………………………… 12 IV. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh……………………… 20 1. Tµi kho¶n sö dông……………………………………………… 20 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n………………………………………… 21 V. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh………………………... 23 PhÇn II: thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y………………………………………… 26 I. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh…………………………………………….. 26 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn………………………………... 26 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh……………………………………………………………… 27 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y……………………………………….. 29 1. §Æc ®iÓm tæ chøc mé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty………………….. 29 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n………………………………... 31 III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh………………………… 34 IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh. 35 V. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty………….. 46 VI. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh………………………. 50 PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y…………………………………………. 57 I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y……………………………… 57 II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y…………………….. 59 KÕt luËn 65 Môc lôc 67 NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp 69

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan