Đề tài Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên

Lời nói đầu Chương 1- Những vấn đề lý luận về tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất 2 I. Chi phí sản xuất,giá thành sản phẩm và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2 1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1.1- Chi phí và bản chất của chi phí 1.2- Phân loại chi phí sản xuất 2- Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm (GTSP) 3- Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4- Yêu cầu quản lý CPSX và GTSP trong DNSX II. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở doanh nghiệp sản xuất 1- Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 3- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 4- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các DNSX 5- Phương pháp tính giá thành SX trong DN sản xuất III. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phàn mềm kế toán 1- Nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong DN có sử dụng phần mềm kế toán 2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CSX và tính GTSP trong điều kiện có sử dụng phần mềm kế toán. IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 2:- Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá I. Đặc điểm chung của nhà máy 1- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 2- Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 2.1- Đặc điểm tổ chức sản xuất 2.2- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy 3- Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Luyện thép Lưu Xá 1- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 2- Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3- Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung 5- Chi phí sản phẩm phụ 6- Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 7- Đối tượng và phương pháp tính giá thành ở nhà máy luyện thép. Chương III:- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá I. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 1- ưu điểm 2- Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện II. Những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Kết luận

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iªu hao vÊt chÊt trªn mét tÊn thÐp thái, n©ng cao s¶n l­îng hµng n¨m tiÕn dÇn tíi c«ng suÊt thiÕt kÕ. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, yªu cÇu ®Æt ra ngµy cµng cao h¬n,s¶n xuÊt kinh doanh lµm sao ph¶i cã l·i, c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thu nhËp æn ®Þnh, n©ng cao ®­îc møc sèng cña ng­êi lao ®éng. MÆc dï cã nh÷ng thêi kú Nhµ m¸y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, thö th¸ch t­ëng chõng kh«ng v­ît qua næi, nh­ng víi b¶n chÊt ®· ®­îc t«i luyÖn “cøng r¾n nh­ thÐp, nh­ gang”, c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y vÉn duy tr× dßng thÐp cña Tæ quèc tu«n ch¶y, tõng b­íc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc Nhµ m¸y vinh dù nhËn nhiÒu phÇn th­ëng cao quý vµ ®ãn c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ChÝnh Phñ vÒ th¨m. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ m¸y ®¨ thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh, s¶n xuÊt liªn tôc, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau: ChØ tiªu n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 S¶n l­îng thÐp(tÊn) 45.980 81.590 160.640 Doanh thu(1.000®) 140.896.699 279.124.774 656.807.976 Nép Ng©n s¸ch(®) 129.931.351 28.027.840 77.381.465 Lîi nhuËn(1.000®) 368,4 964.300 50.147.300 Tæng sè VC§(1.000®) 22.579.345 24.347.899 21.648.674,4 Tæng sè VL§(1.000®) 7.579.106.3 7.956.056,4 8.952.220,5 Thu nhËp b×nh qu©n(®) 856.685 1.407.702 2.190.712 Víi lùc l­îng lao ®éng hiÖn nay lµ 750 ng­êi trong ®ã cã 680 lao ®éng trùc tiÕp vµ 70 lao ®éng gi¸n tiÕp. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt a.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ m¸y : Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn, n»m trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, v× vËy kh«ng ph¶i lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp kinh doanh mµ chØ ®­îc ph©n cÊp tõng mÆt cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh­ sau: Tæ chøc vËn hµnh vµ tu söa thiÕt bÞ luyÖn kim, thiÕt bÞ phôc vô. Tæ chøc qu¶n lý, tiÕp nhËn vËt t­, nguyªn nhiªmn vËt liÖu vµ phô tïng thiÕt bÞ. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt thÐp thái cã hiÖu qu¶,cung cÊp cho d©y chuyÒn c¸n thÐp trong C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn theo gi¸ chu chuyÓn néi bé. æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. b.H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ lµ mét DN s¶n xuÊt ph«i thÐp cã ®Æc ®iÓm sau: Lµ s¶n xuÊt d©y chuyÒn thuéc lo¹i d©y chuyÒn c¬ khÝ ho¸, s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n cã nhÞp tù do,d©y chuyÒn cã mét ®èi t­îng, ®èi t­îng chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Theo ®èi t­îng s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt lÆp l¹i th× s¶n xuÊt t¹i Nhµ m¸y lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt lo¹t lín, v× sè l­îng s¶n phÈm rÊt lín, chñng lo¹i Ýt, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt æn ®Þnh, nhÞp nhµng vµ t­¬ng ®èi ®Òu ®Æn. Tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn, m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng chÊt l­îng s¶n phÈm cao vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Nhµ m¸y tæ chøc chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh nghÒ c«ng viÖc. C«ng nh©n ®­îc biªn chÕ vµo c¸c tæ cã nhiÖm vô riªng biÖt theo tÝnh chÊt vµ néi dung c«ng viÖc nh­ thî lß, thî ®óc, thî chuÈn bÞ liÖu, thî hµn c¾t, thî thñy lùc, thî vËn hµnh, thî c¬ khÝ,thî söa ch÷a, thî l¸i cÇu trôc,… Theo yªu cÇu c«ng viÖc c¸c tæ nµy ®­îc bè trÝ thµnh ca s¶n xuÊt, thµnh ph©n x­ëng: Ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt chÝnh : Ph©n x­ëng C«ng nghÖ ,Ph©n x­ëng nguyªn liÖu Ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt phô trî : Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu luyÖn kim ®Ó s¶n xuÊt khÝ nÐn, axªtylen, v«i bét, bét chÌn, chÕ t¹o chi tiÕt phô tïng ®¬n gi¶n, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, cuèn ®éng c¬… Bé phËn phôc vô : Ho¸ nghiÖm; VËn chuyÓn bèc xÕp; Cung øng vËt t­; Nhµ ¨n hiÖn tr­êng;… 2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y Nhµ m¸y hiÖn nay cã 3 cÊp qu¶n lý: CÊp gi¸m ®èc CÊp phßng ban CÊp ph©n x­ëng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : Gi¸m ®èc nhµ m¸y Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kü thu©t c¬ ®iÖn Phßng KÕ ho¹chKD Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng TCHC y tÕ Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Phßng b¶o vÖ tù vÖ Nhµ ¨n hiÖn tr­êng Ph©n x­ëng c«ng nghÖ ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng nguyªn liÖu Ph©n x­ëng SXVLLK Bé phËn v/cVËt t­ - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Ban gi¸m ®èc Gi¸m ®èc : Phô tr¸ch chung c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ ®¹o khèi kinh tÕ Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt : Phô tr¸ch c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ kü thuËt c«ng nghÖ Phã G§ thiÕt bÞ: Phô tr¸ch kü thuËt thiªt bÞ, kü thuËt c¬ ®iÖn vµ c«ng t¸c an toµn. .C¬ quan nghiÖp vô phôc vô : - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh : C¨n cø vµo s¶n l­îng hiÖn vËt ®Ó lËp kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ , dù tr÷ vËt t­ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y, x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®Ó giao kho¸n cho tõng ph©n x­ëng. TiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n xuÊt hµng ngµy cña Nhµ m¸y vµ cña C«ng ty. B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ, vËt t­ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt hµng ngµy. - Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn : Qu¶n lý chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ liªn quan ®Õn SX, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ tµi s¶n cè ®Þnh theo chu kú. - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ : C¨n cø vµo chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt C«ng ty giao, ¸p dông s¸ng tiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµo quy tr×nh c«ng nghÖ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh SXKD x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao kim lo¹i cho 1 tÊn thÐp ph«i, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ y tÕ : LËp kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, qu¶n lý vµ sö dông ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tõng n¨m . Qu¶n lý dông cô v¨n phßng lËp kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng. Ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Nhµ m¸y, th­êng xuyªn kiÓm tra vÖ sinh phßng dÞch trong toµn bé khu vùc Nhµ m¸y. - Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh : TËp hîp toµn bé c¸c chøng tõ ban ®Çu, ghi chÐp tÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c nhgiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ m¸y. Thùc hiÖn b¸o c¸o thèng kª vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y víi c«ng ty. - Phßng b¶o vÖ - tù vÖ : §¶m nhËn c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n, an ninh toµn Nhµ m¸y. - Nhµ ¨n hiÖn tr­êng : Phôc vô nÊu ¨n båi d­ìng gi÷a ca vµ ®éc h¹i cho toµn thÓ CBCNV trong Nhµ m¸y. §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. - C¸c ph©n x­ëng. - Ph©n x­ëng C«ng nghÖ: NÊu luyÖn ra thÐp ph«i - Ph©n x­ëng nguyªn liÖu : Gia c«ng chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu phÕ thÐp , gang cung cÊp cho ph©n x­ëng c«ng nghÖ ®Ó nÊu luyÖn thÐp . - Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn : Gia c«ng, söa ch÷a c¸c phô tïng thay thÕ vµ phôc vô c«ng t¸c söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn c«ng t¸c nÊu luyÖn thÐp. - Ph©n x­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu luyÖn kim : Gia c«ng chÕ biÕn c¸c lo¹i vËt t­ phôc vô trong qu¸ tr×nh nÊu luyÖn , x©y dùng , söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhá. 3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm a. §Æc ®iÓm s¶n phÈm S¶n phÈm mµ Nhµ m¸y s¶n xuÊt lµ ph«i thÐp thái, m¸c thÐp x©y dùng th«ng th­êng CT3 ;CT5 ;SD295A ; SD300 ; SS400 ®Ó cung cÊp cho c¸c Nhµ m¸y C¸n thÐp trong C«ng ty theo gi¸ chu chuyÓn néi bé vµ mét phÇn nhá b¸n ra ngoµi. Quy c¸ch ph«i thÐp thái : ThÐp thái 665kg/ph«i vµ 168kg/ph«i. ThÐp ®óc liªn tôc 120mm x 120mm x (1500 – 6000)mm Ngoµi ra Nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt axªtylen ®ãng chai, v«i luyÖn kim( chñ yÕu tù dïng) b. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ hiÖn nay ®ang s¶n xuÊt thÐp láng tõ thÐp phÕ + gang (láng hoÆc thái) b»ng lß ®iÖn hå quang (lß SCS, SCCS + LF) vµ thùc hiÖn ®óc rãt th«ng qua hÖ thèng m¸y ®óc liªn tôc 4 dßng theo tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ sau : ChuÈn bÞ nguyªn liÖu : Gang, s¾t, thÐp phÕ vµ chÊt trî dung ®­îc tËp kÕt vÇ khu vùc chuÈn bÞ liÖu,t¹i ®©y chóng ®­îc gia c«ng chÕ biÕn theo ®óng yªu cÇu ®Ó ®­a sang kh©u nÊu luyÖn. - NÊu luyÖn thÐp : Nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chÊt trî dung ®­îc n¹p vµo lß ®iÖn hå quang ®Ó tiÕn hµnh nÊu luyÖn thÐp. Khi thÐp láng ®¹t yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é, thµnh phÇn ho¸ häc vµ c¸c yªu cÇu kh¸c th× ®­îc th¸o ra khái lß vµ chuyÓn sang kh©u ®óc rãt. HiÖn nay t¹i Nhµ m¸y kh©u nÊu luyÖn ®­îc thùc hiÖn hoµn toµn t¹i lß ®iÖn siªu cao c«ng suÊt 30T/mÎ (lß míi) hoÆc thùc hiÖn mét phÇn c«ng nghÖ t¹i lß cò, sau ®ã míi thùc hiÖn phÇn tinh luyÖn, hîp kim ho¸, hoµn nguyªn t¹i lß tinh luyÖn 40T/mÎ (LF). §óc rãt thÐp:ThÐp láng ®­îc rãt trªn m¸y ®óc liªn tôc 4 dong víi b¸n kÝnh cong 4m ph«i cã tiÕt diÖn vu«ng tõ 100mm ®Õn 130mm, cã chiÒu dµi tõ 1.5m ®Õn 6m vµ m¸c thÐp tuú theo kÕ ho¹ch vÒ mÆt hµng NghiÖm thu vµ nhËp kho : S¶n phÈm qua qu¸ tr×nh ®óc ®­îc nghiÖm thu vµ ph©n lo¹i theo tiªu chuÈn quy ®Þnh. ThÐp ph«i hîp c¸ch ®­îc nhËp kho thµnh phÈm cña Nhµ m¸y sau ®ã xuÊt cho kh¸ch hµng b»ng tµu ho¶ hoÆc «t«. PhÕ phÈm, håi liÖu ®­îc ®­a trë l¹i kh©u nguyªn liÖu ®Ó chuÈn bÞ cho nÊu luyÖn l¹i. 4.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n a.H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, quy m« ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y, ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Theo ®ã toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña Nhµ m¸y ®Òu tËp trung t¹i phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n, d­íi c¸c ph©n x­ëng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè chÝ c¸c nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp chøng tõ göi vÒ phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y. b. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n C¨n cø vµo biªn chÕ lao ®éng cÇn thiÕt hµng n¨m do phßng tæ chøc lao ®éng nhµ m¸y ®· x©y dùng vµ duyÖt víi cÊp trªn trong ®ã x¸c ®Þnh lao ®éng ®­îc biªn chÕ cho phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh. Phßng cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ gåm: 7 c¸n sù vµ chuyªn viªn sau - Tr­ëng phßng : LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m , gi¶i tr×nh c¸c chØ tiªu v­ît ®Þnh møc vèn ,kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chi tiªu theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. ChØ ®¹o c«ng t¸c chung cña phßng kÕ to¸n - KÕ to¸n thanh to¸n : Theo dâi viÖc chi tiªu c¸c quü cña nhµ m¸y , c«ng nî cña kh¸ch hµng bªn ngoµi , c«ng nî néi bé vµ ®«n ®èc c¸c kho¶n nî ph¶i thu -KÕ to¸n tiªu thô vµ b¸n hµng : Qu¶n lý c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n b¸n hµng më sæ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ thu håi c«ng nî . QuyÕt to¸n thuÕ GTGT víi côc thuÕ ®Þa ph­¬ng vµ c«ng ty Gang thÐp. - KÕ to¸n quü : Qu¶n lý tiÒn mÆt cña nhµ m¸y , kiÓm tra chÆt chÏ c¸c chøng tõ tr­íc khi chi tiÒn kiÓm kª quü tiÒn mÆt hµng ngµy, th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh møc tån quü . -KÕ to¸n TSC§ : Theo dâi t¨ng gi¶m tµi s¶n vµ trÝch khÊu hao phï hîp víi hiÖn tr¹ng thùc tÕ . - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi : Theo dâi qu¶n lý c¸c kho¶n thanh to¸n cã tÝnh chÊt thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, quyÕt to¸n c¸c kho¶n nép BHXH víi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu vÒ båi th­êng vËt chÊt . - KÕ to¸n vËt t­ : Theo dâi vµ qu¶n lý ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, kiÓm kª ®èi chiÕu ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng lo¹i vËt t­ ø ®äng kÐm phÈm chÊt ®Ó b¸o c¸o cÊp trªn gi¶i quyÕt vµ xö lý - KÕ to¸n tæng hîp : TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n theo dâi vµ qu¶n lý c¸c chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp trong kú s¶n xuÊt. Ph©n tÝch t¨ng gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh. S¥ §å bé m¸y phßng kÕ to¸n tµichÝnh kÕ to¸n vËt liÖu kÕ to¸n quü KÕ TO¸N TSC§ Vµ THèNG K£ TæNG HîP kÕ to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tiªu thô kÕ to¸n thanh to¸n & c«ng nî c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh Sp tr­ëng phßng KT.TK.Tc c. H×nh thøc kÕ to¸n- HÖ thèng sæ kÕ to¸n HÖ thèng tµi kho¶n: Nhµ m¸y ®¨ng ký sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 167/2000/Q§-BTC. Tuy nhiªn do ®Æc thï kinh doanh cña Nhµ m¸y nªn tµi kho¶n ®­îc më chi tiÕt theo yªu cÇu quan lý ®Æc biÖt lµ tµi kho¶n nguyªn vËt liÖu, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh… H×nh thøc kÕ to¸n: Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ hiÖn nµy ¸p dông h×nh thøc NhËt Ký –Chøng Tõ, cã sù trî gióp cña phÇn mÒm kÕ to¸n Bravol4.1 HÖ thèng sæ kÕ to¸n: Sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông trong kÕ to¸n tËp hîp chi phi vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y gåm: Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 154, 621, 622, 627 Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n B¶ng ph©n bæ chi phÝ NVLTT, CPNCTT, CPSXC C¸c sæ nµy ®­îc thiÕt kÕ trong ch­¬ng tr×nh vµ in ra khi cÇn thiÕt. Ph©n quyÒn sö dông: ViÖc lµm kÕ to¸n trªn m¸y ®ßi hái viÖc ph©n c«ng râ rµng c«ng viÖc ,chÝnh v× vËy viÖc ph©n quyÒn sö dông dãng mét vai trß quan träng.T¹i phßng KÕ To¸n , mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch phÇn hµnh kh¸c nhau sÏ ®­îc truy nhËp thùc ®¬n nhÊt ®Þnh,vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n ®ã. Khi vµo phÇn mÒm mµn h×nh hiÖn ra cã d¹ng: II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ 1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña Nhµ m¸y, ®èi t­îng tËp hîp chi phi s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chi iÕt theo s¶n phÈm chÝnh vµ phô ®èi víi c¸c chi phÝ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp (CPNVLTT; CPNCTT) vµ ph©n bæ ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tiªu thøc phï hîp. Cô thÓ ®èi t­îng tËp hîp CPSX t¹i Nhµ m¸y lµ ph«i thÐp lß ®iÖn míi, ph«i thÐp lß ®iÖn cò (s¶n phÈm chÝnh), s¶n phÈm phô lµ: VËt liÖu lÊp lç thÐp , khÝ Axªtylen… Kú tËp hîp chi phÝ cña Nhµ m¸y lµ mét th¸ng, víi sù trî gióp cña phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo4.1 vµo cuèi mçi th¸ng bé phËn kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP ph©n bæ CPSXC theo ®Þnh møc cho s¶n phÈm phô cßn l¹i tÝnh cho s¶n phÈm chÝnh vµ in ra B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ nh©n tè lµm t¨ng gi¶m gi¸ thµnh. 2. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CPNVLTT) CPNVLTT lµ kho¶n chi vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ch×nh nh­ FeMn65%, FeSi45%, FeSi65%, Gang láng, PhÕ thÐp,…chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô nh­: Than ®iªn cùc, G¹ch chÞu löa, V«i luyÖn kim, bét c¸t manhª, c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c,…®éng lùc gåm: §iÖn n¨ng, n­íc, khÝ nÐn …cung cÊp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph«i thÐp . CPNVLTT lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Nhµ m¸y cô thÓ nã chiÕm tõ 92% - 94% trong ®ã CPNVLC chiÕm 78% - 79% tæng CPNVLTT. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ nµy cã tÇm quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. CPNVLTT ®­îc qu¶n lý theo ®Þnh møc vµ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo ®èi t­îng sö dông theo gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh, cßn mét sè nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ … ®­îc tËp hîp trùc tiÕp theo tõng ®èi t­îng sö dông theo gi¸ thùc tÕ. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña th¸ng (kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®­îc x©y dùng tõ tr­íc theo chØ tiªu c«ng ty giao) ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. Mét sè phô tïng bÞ kiÖn thay thÕ theo sÏ ®­îc mua bæ sung trong th¸ng theo yªu cÇu s¶n xuÊt khi cã nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra. §Ó th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh xuÊt nhËp tån vËt t­ (VT), c«ng cô dông cô (CCDC) theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®ång thêi ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n VT, CCDC theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. T¹i phßng KÕ to¸n víi sù trî gióp cña phÇn mÒm kÕ to¸n, kÕ to¸n VT,CCDC qu¶n lý viÖc nhËp xuÊt tån kho VT, CCDC th«ng qua viÖc nhËp liÖu hµng ngµy. §Ó theo dâi t×nh h×nh xuÊt kho VT, CCDC, hµng ngµy ë d­íi ph©n x­ëng c¸c phô tïng, bÞ kiÖn thay thÕ theo yªu cÇu cña nh©n viªn kü thuËt ë d­íi ph©n x­ëng, nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng viÕt phiÕu yªu cÇu cÊp VT, CCDC göi lªn phßng kÕ ho¹ch kinh doanh (KH – KD). Sau khi phßng KH – KD xem xÐt yªu cÇu vµ ký duyÖt, nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng xuèng kho ®Ó lÜnh vËt t­. Thñ kho sÏ lËp phiÕu xuÊt kho .PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn l­u gèc; 1 liªn göi phßng KH –KD; 1 liªn chuyÓn ®Õn phßng KÕ To¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. Cßn ®èi víi NVLC, hµng ngµy c¨n cø vµo chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ®· ®­îc x©y dùng tõ tr­íc, thñ kho cÊp vËt t­ cho ph©n x­ëng nÊu luyÖn vµ theo dâi trªn sæ kho. Cuèi th¸ng nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng cïng víi thñ kho sÏ ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ lÜnh vËt t­ víi sæ kho ®Ó ghi sè tæng NVLC xuÊt dïng theo tõng lo¹i vµ lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho NVLC ®­îc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn chuyÓn lªn phßng KH – KD; 1 liªn chuyÓn lªn phßng KÕ To¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. * Quy tr×nh nhËp liÖu ®èi víi phiÕu N – X vËt t­, CCDC t¹i Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ : XuÊt kho NVL: viÖc s¶n xuÊt diÔn ra hµng ngµy víi sè l­îng lín s¶n phÈm s¶n xuÊt ra rÊt lín, v× vËy hµng ngµy NVL (NVL tiªu hao) ®­îc xuÊt kho víi khèi l­îng lín vµ ®­îc theo dâi trªn sæ kho ,cuèi th¸ng míi lËp phiÕu xuÊt kho. ChÆng h¹n phiÕu xuÊt kho ngµy 30/1/2005 xuÊt tõ kho nhµ m¸y c¸c NVL nh­: Gang láng (AGM02); PhÕ thÐp (APT01); PhÕ thÐp håi lß (TPH01);…ta cã quy tr×nh nhËp liÖu sau: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 30/01/2005 : C«ng ty Gang ThÐp TN Q§ sè :1141TC/Q§/C§KT Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ Ngµy 1/11/1995 BTC PhiÕu xuÊt kho Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2005 Ng­êi lÜnh: §/C Kh¸nh §¬n vÞ: Lß SCCS (SCCS) Néi dung: XuÊt vËt t­ Kho: Kho Nhµ m¸y (KNM) Stt MÆt hµng §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Gang láng (AGM02) TÊn 9.167,72 1.897.271 17.393.649.292 2 PhÕ thÐp (APT01) TÊn 8.858,87 2.987.511 26.465.997.876 3 PhÕ thÐp håi lß (TPH01) TÊn 1.572,03 2.294.550 3.607.101.997 Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT Tæng tiÒn 47.466.749.165 47.466.749.165 Céng thµnh tiÒn: Bèn m­êi b¶y tû bèn tr¨m s¸u m­¬i triÖu b¶y tr¨m bèn m­íi chÝn ngµn mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m ®ång kh«ng tr¨m b¶y m­¬i ba xu. LËp phiÕu Ng­êi lÜnh Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi phiÕu xuÊt kho ®­îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n . KÕ to¸n NVL vµo mµn h×nh chøc n¨ng vµo PhiÕu xuÊt. KÕ to¸n nhËp sè liÖu theo phiÕu XuÊt kho vµo mµn h×nh nhËp liÖu. Sau khi nhËp d÷ liÖu ®Çy ®ñ mµn h×nh nhËp liÖu cã d¹ng: (Söa chøng tõ thay b¶ng nhËp chøng tõ míi) Cuèi th¸ng, kÕ to¸n NVL thùc hiÖn bót to¸n tÝnh gi¸ vèn cho c¸c vËt t­ xuÊt dïng qua c¸c b­íc sau: B­íc 1: NhÊp nót “TÝnh gi¸ vèn” trªn mµn h×nh chøc n¨ng ®Ó më cöa sæ (Nhµ m¸y sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn b×nh qu©n): * §èi víi kÕ to¸n thñ c«ng: Tõ chøng gèc (ho¸ ®¬n xuÊt vËt liÖu) kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký chung sau ®ã vµo B¶ng kª xuÊt vËt liÖu råi lËp B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. §Ó tæng hîp nghiÖp vô h¹ch to¸n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu Nhµ m¸y sö dông TK621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Néi dung kÕt cÊu TK621: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­îng xu¸t dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt trong th¸ng. Bªn Cã: KÕt chuÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­îng xuÊt dïng s¶n xu¸t sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó h¹ch to¸n CFNVL kÕ to¸n nhµ m¸y sö dông TK152 chi tiÕt lµ: TK1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh. TK1522 – Nguyªn vËt liÖu phô. TK1523 – Nhiªn liÖu. TK1526 – PhÕ liÖu. Riªng ®éng lùc ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh lµ chu chuyÓn néi bé gi÷a c¸c nhµ m¸y trong c«ng ty ®­îc ®­a vµo TK1368. C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n ghi: Nî TK621: 56886078182 Cã TK 1521: 45748133408 Cã TK 1522: 7124366787 Cã TK 1523: 221642792 Cã TK 1524: 184833198 Cã TK 1526: 3607101997 V× Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty nªn ®éng lùc kh«ng ®­îc h¹ch to¸n qua TK331 nh­ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. KÕ to¸n hach to¸n nh­ sau: Nî TK 621: 7925465294 Cã TK 1368: 7925465294 3. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPNCTT bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn l­¬ng, cã tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( BHXH, BHYT, KPC§…) cho tõng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Lùc l­îng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong danh s¸ch cña Nhµ m¸y ®­îc ph©n thµnh c¸c ph©n x­ëng. Trong c¸c ph©n x­ëng l¹i chia thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt. Tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c¸c ph©n x­ëng mµ Nhµ m¸y ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng phï hîp: cã thÓ kÕt hîp gi÷a l­¬ng kho¸n (hoÆc l­¬ng s¶n phÈm) víi l­¬ng thêi gian. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng CPNCTT: §Þnh kú hµng th¸ng, c¨n cø vµo s¶n l­îng s¶n xuÊt hoµn thµnh (theo c¸c phiÕu nhËp kho thµnh phÈm, phiÕu b¸o hoµn thµnh c«ng viÖc) phßng tæ chøc lao ®éng (TCL§) dùa trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng/1 tÊn s¶n phÈm ®· ®­îc ®Þnh s½n lËp b¶ng quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng (QTTL) cho tõng ®èi t­îng. C¨n cø vµo b¶ng QTTL vµ b¶ng quyÕt to¸n BHXH vµ BHYT víi BHXH tØnh (tÝnh 15%BHXH vµ 2%BHYT theo l­¬ng c¬ b¶n, 2%KPC§ theo l­¬ng thùc tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. B¶ng nµy còng do phßng TCL§ lËp gåm tæng tiÒn l­¬ng c¬ b¶n, phô cÊp khu vùc vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm) kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµo ®èi t­îng sö dông. C¨n cø trªn sè tiÒn l­¬ng ph©n bæ vµo gi¸ thµnh phßng TCL§ dùa theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ s¶n l­îng s¶n xuÊt hoµn thµnh ®Ó ph©n phèi tiÒn l­¬ng theo ph­¬ng ¸n l­¬ng ®­îc x©y dùng vµo ®Çu mçi n¨m: TiÒn l­¬ng ph©n bæ cho ph©n x­ëng = ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ´ s¶n l­îng s¶n xuÊt hoµn thµnh §¬n gi¸ l­¬ng: TÝnh theo tû lÖ %theo d¬n gi¸ tiÒn l­¬ng/1 tÊn s¶n phÈm tuú theo tÝnh chÊt møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc. Slg s¶n xuÊt hoµn thµnh: TÝnh theo s¶n phÈm phô ®èi víi ph©n x­ëng SXVLLK; TÝnh theo s¶n phÈm chÝnh cho c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i (PX C¬ ®iÖn, PX C«ng nghÖ….) D­íi c¸c ph©n x­ëng, c«ng viÖc ®­îc ph©n cho tõng tæ phô tr¸ch. C¸c tæ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bæ trÝ lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt vµ ®«n ®èc c«ng nh©n trong tæ hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña tõng ng­êi ®Ó ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng, c¸c tæ tr­ëng sÏ nép c¸c b¶ng chÊm c«ng cho thèng kª ph©n x­ëng, thèng kª ph©n x­ëng chuyªn c¸c b¶ng chÊm c«ng lªn phßng TCL§ ®Ó kiÓm vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch. Sau khi c¸c b¶ng nµy ®­îc phª duyÖt sÏ chuyÓn tr¶ l¹i cho thèng kÕ ph©n x­ëng lµm c¨n cø chia l­¬ng.Thèng kª ph©n x­ëng lËp c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng theo tæ s¶n xuÊt víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo b×nh xÐt A, B, C). TrÝch b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/01/2005.(BiÓu sè 3). * §èi víi kÕ to¸n thñ c«ng: §Õ ph¶n ¸nh tæng hîp ngiÖp vô h¹ch to¸n chi phÝ vÒ nh©n c«ng Nhµ m¸y sö dông TK622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕt cÊu TK622 Bªn Nî: Ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµo bªn nî cña TK622 Bªn Cã: K/c chi phÝ tiÒn l­¬ng, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ m¸y sö dông TK334, TK338 chi tiÕt lµ: TK 334 – l­¬ng theo s¶n phÈm. TK 33831- BHXH. TK33821- BHYT. TK 3382 – KPC§. C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n Nhµ m¸y h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 622: 843042658 Cã TK334: 779197457 CãTK 33821: 11657962 Cã TK 33822: 3885987 Cã TK 33831: 50301234 *§èi víi kÕ to¸n sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo4.1 - Quy tr×nh nhËp liÖu cho viÖc tÝnh l­¬ng vµo gi¸ thµnh: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sö dông b¶ng tÝnh Exel ®Ó lËp cßn CPNCTT sÏ ®­îc nhËp sè liÖu tæng hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm b»ng c¸ch vµo:D÷ liÖu/Ph©n bæ l­¬ng vµ nhËp d÷ liÖu tõ b¶ng ph©n bæ vµo m¸y. NhËp xong nhÊn vµo CËp nhËt sæ c¸i. Mµn h×nh ph©n bæ l­¬ng cã d¹ng: 4. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng ph©n x­ëng. Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ thÝ nghiÖm Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. CPSXC cña Nhµ m¸y ®­îc tËp hîp cho toµn DN sau ®ã míi tiÕn hµnh ph©n bæ theo ®Þnh møc cho s¶n phÈm phô cßn l¹i tÝnh cho s¶n phÈm chÝnh. §Ó tËp hîp CPSXC Nhµ m¸y sö dông TK627, tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i chi phÝ. KÕt cÊu cña TK627: Bªn Nî: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô suÊt dïng cho ph©n x­ëng, khÊu hao TSC§, chÝ dÞch vô thuª ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn Nî TK154. Tr×nh tù tËp hîp c¸c kho¶n môc chi phÝ trong CPSXC nh­ sau: a. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Chi phÝ nµy bao gåm l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp, BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng nh­: qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, thñ kho, thèng kª, kü thuËt viªn,… ViÖc tÝnh l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng còng ®­îc tÝnh gièng nh­ ®èi víi nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (BiÓu sè 3). b. Chi phÝ NVL, CCDC Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ NVL, CCDC xuÊt kho hoÆc mua vÒ xuÊt th¼ng cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i ph©n x­ëng. Chi phÝ NVL, CCDC ®­îc kÕ to¸n NVL h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng. Qu¸ tr×nh nhËp liÖu gièng víi CPNVLTT. Chi phÝ NVL, CCDC dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng ®­îc tæng hîp trªn B¶ng ph©n bæ vËt liÖu (BiÓu sè 1) c. Chi phÝ khÊu hao TSC§ Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao Nhµ m¸y ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng. Khi cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n, kÕ to¸n TSC§ khai b¸o Danh môc TSC§ bao gåm c¸c th«ng tin vÒ TSC§: M· TSC§(sè thÎ); Tªn TSC§; §¬n vÞ tÝnh ; Nhãm tµi s¶n; N­íc s¶n xuÊt; N¨m s¶n xuÊt; Lo¹i tµi s¶n; Bé phËn sö dông; Môc ®Ých sö dông; Lý do t¨ng TSC§; Ngµy t¨ng TSC§; Nguyªn gi¸; Gi¸ trÞ ®· khÊu hao; Gi¸ trÞ cßn l¹i; Ngµy ghi nhËn gi¸ trÞ cßn l¹i; Tµi s¶n C/K tÝnh khÊu hao; Tµi kho¶n hao mßn (214); Tµi kho¶n chi phÝ (627/641/642); Ngµy b¾t ®Çu tÝnh khÊu hao; Sè th¸ng khÊu hao; Gi¸ trÞ tÝnh khÊu hao; Gi¸ trÞ khÊu hao hµng th¸ng…. Chøc n¨ng tÝnh khÊu hao TSC§ sÏ cho phÐp tÝnh gi¸ trÞ khÊu hao TSC§ hµng th¸ng, bót to¸n nµy ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng. Khi mua míi hoÆc nhËp vÒ TSC§, ngoµi bót to¸n lËp phiÕu chi tiÒn hoÆc phiÕu kh¸c, kÕ to¸n ph¶i khai b¸o trong danh môc TSC§ ®Ó ph©n bæ khÊu hao. Trong cöa sæ khai b¸o TSC§, chon nót … ®Ó söa bé phËn sö dông, tµi kho¶n ®Þnh kho¶n trong nghiÖp vô. Mçi th¸ng ta ph¶i tÝnh khÊu hao ta ph¶i tÝnh mét lÇn vµ ch­¬ng tr×nh sÏ l­u gi¸ trÞ nµy trong tÖp sè liÖu. Ch­¬ng tr×nh cho phÐp tù ®éng ®Þnh kho¶n dùa trªn gi¸ trÞ ®· tÝnh khÊu hao, c¸c tµi kho¶n ®· khai b¸o trong danh môc tµi s¶n. Cuèi th¸ng kÕ to¸n TSC§ in B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. d. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ nµy ë Nhµ m¸y chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ ®iÖn, n­íc…phôc vô cho s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng tr¶ cho c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô cho Nhµ m¸y nh­: e. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ ®· nªu ë trªn ph¸t sinh trùc tiÕp ë c¸c ph©n x­ëng nh­ chi phÝ giao dÞch, photo, in tµi liÖu… C¸c chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n thanh to¸n nhËp sè liÖu b¨ng c¸ch vµo mµn h×nh chøc n¨ng, vµo PhiÕu kh¸c ®Ó nhËp sè liÖu. C¸c sè liÖu nµy sau khi nhËp xong sÏ ®­îc m¸y tù ®éng chuyÓn vµo c¸c sæ s¸ch t­¬ng øng khi cÇn sö dông chØ cÇn gäi ra. f. Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung CPSX kÕ to¸n cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp ®­îc th× kh«ng ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ nh­ chi phÝ NVL, CCDC. Cßn ®èi víi c¸c chi phi cßn l¹i kh«ng tæng hîp trùc tiÕp ®­îc th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ nh­ chi phi dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c…. * §èi víi kÕ to¸n sö dông phÇn mÒm Bravo4.1 - Quy tr×nh ph©n bæ CPSXC: T¹i mµn h×nh chøc n¨ng vµo “Bót to¸n ph©n bæ” xuÊt hiÖn mµn h×nh sau: C¸c sè liÖu tù ®éng tõ c¸c phÇn kh¸c chuyÓn vµo b¶ng trªn. KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP lÇn l­ît nhÊp chuét vµo c¸c phÇn: KÕ ho¹ch : T¹i mµn h×nh ph©n bæ nhËp tªn tµi kho¶n cÇn ph©n bæ: Nî TK 1541 Nî TK 1543 Cã TK 627 Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh: Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô cËp nhËt khi cã phiÕu NhËp kho thµnh phÈm hoµn thµnh. Ph©n bæ. Sau khi thùc hiÖn xong c¸c b­íc trªn th× tho¸t khái mµn h×nh ph©n bæ sè liÖu sÏ ®­îc m¸y chuyÓn sang c¸c phÇn t­¬ng øng. * §èi víi kÕ to¸n thñ c«ng: Trong th¸ng 1 – 2005 cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu sau: - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ghi: Nî TK 6271: 675 665 390 Cã TK 334: 627 132 199 Cã TK 33831: 37 222 347 Cã TK 33821: 8 483 133 Cã TK 33822: 2 827 711 - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6272: 345 801 001 Cã TK1522: 112 892 099 CãTK 1523: 33 169 939 Cã TK 1524: 192 739 396 Cã TK 1526: 6 999 567 - C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ghi: Nî TK6273: 81 563 899 Cã TK 1531: 81 563 899 - C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6274: 1 841 200 531 Cã TK 2141: 1 341 200 531 Cã TK 3351: 500 000 000 - C¨n cø vµo B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung b»ng tiÒn kh¸c, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 6278: 140 083 810 Cã TK 1111: 9 480 000 Cã TK 1361: 19 196 316 Cã TK 331: 49 025 594 Cã TK 3352: 62 381 900 B¶ng ph©n bæ khÊu hao Th¸ng 1/2005 TKCã TKNî TK 2141 TK3351 Tæng céng TK627 1341200531 500000000 1841200531 Tæng 1341200531 500000000 1841200531 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung b»ng tiÒn kh¸c TK Nî TKCã TK1111 TK1361 TK331 TK3352 (®éc h¹i) Tæng TK627 9 480 000 19 196 316 49 025 594 62 381 900 140 083 810 Tæng 9 480 000 19 196 316 49 025 594 62 381 900 140 083 810 5. Chi phÝ s¶n phÈm phô Hµng th¸ng, kÕ to¸n còng tiÕn hµnh tËp hîp CPSX vµ tÝnh GTSP cho c¸c s¶n phÈm phô ®ã lµ: S¶n xuÊt khÝ ACªtylen, VËt liÖu lÊp lç thÐp… Sau khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm phô kÕ to¸n lªn B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c nh©n tè t¨ng gi¶m gi¸ thµnh. S¶n phÈm phô ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh nh­ ®èi víi c¸c vËt t­ kh¸c.(trÝch B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c nh©n tè t¨ng gi¶m gi¸ thµnh –S¶n phÈm chÝnh -). 6.Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn DN Cuèi kú ®Ó cã thÓ tæng hîp chi phÝ toµn DN kÕ to¸n ë c¸c phÇn hµnh liªn quan thùc hiÖn c¸c bót to¸n cuèi kú vµ tiÕn hµnh ph©n bæ CPSXC sau ®ã vµo mµn h×nh chøc n¨ng vµo “Bót to¸n kÕt chuyÓn” cña sæ mµn h×nh hiÖn ra cã d¹ng d­íi: §Ó thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn ta ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc sau: B­íc 1: Chän c¸c bót to¸n ®Ó kÕt chuyÓn b¨ng phÝm BpaceBar. B­íc 2: BÊm F10. B­íc 3: Chän ngµy kÕt chuyÓn vµ bÊm nót ChÊp nhËn ®Ó thùc hiÖn Sau khi t¹o c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn th× ta cã thÓ xem, söa, xãa chóng b»ng c¸ch vµo mµn h×nh “CËp nhËt chøng tõ” läc ra víi ®iÒu kiÖn läc lµ m· chøng tõ = [PK] vµ ngµy chøng tõ lµ ngµy ®· kÕt chuyÓn. PhÝm t¾t : ^A Chän tÊt c¶ c¸c bót to¸n ^U Bá lùa chän. * §èi víi kÕ to¸n viÕt tay: KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng vµo s¶n xuÊt: Nî TK 154: 64 811 543 476 Cã TK 621: 64 811 543 476 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt: Nî TK 154: 843 042 658 Cã TK 622: 843 042 658 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154: 3 084 287 631 Cã TK 627: 3 084 287 631 7. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp a.§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y: s¶n xuÊt liªn tôc, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra liªn tôc trong ngµy nªn Nhµ m¸y kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. b.§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt (s¶n xuÊt víi khèi l­îng lín), quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt liªn tôc, cã nhÞp tù do, yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ Nhµ m¸y x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ Ph«i thÐp lß ®iÖn míi (s¶n phÈm chÝnh), s¶n xuÊt khÝ Acetylen, VËt liÖu lÊp lç thÐp.(s¶n phÈm phô). §¬n vÞ s¶n phÈm chÝnh lµ TÊn; s¶n phÈm phô th× tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n phÈm: lµ chai ®èi víi khÝ Acetylen, lµ tÊn ®èi víi vËt liÖu lÊp lç thÐp. Kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc Nhµ m¸y x¸c ®Þnh lµ hµng th¸ng, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o. c.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu víi khèi l­îng lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n liªn tôc cã nhÞp tù do, kú tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh kú hµng thµng phï hîp víi kú b¸o c¸o, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ c¶ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh chØ cã mét lo¹i duy nhÊt, Nhµ m¸y kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Do ®ã Nhµ m¸y ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ trÞ phÕ s¶n phÈm = ph¸t sinh trong kú - liÖu thu håi Gi¸ thµnh Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¬n vÞ = s¶n phÈm Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra * §èi víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng: V× ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn em chØ lÊy vÝ dô tÝnh gi¸ tµnh 1 lo¹i s¶n phÈm lµ Ph«i thÐp lß ®iÖn míi. Sau khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt xong kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p sau: + C¸c chi phÝ trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ vÒ ®éng lùc. §­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo s¶n phÈm theo ®Þnh møc. + C¸c chi phÝ kh¸c: Chi phÝ vÒ nh©n c«ng. Chi phÝ vÒ BHXH, KPC§, BHYT. Chi phÝ s¶n xuÊt chung. §­îc c«ng bè vµ tõng s¶n phÈm theo ®Þnh møc gåm: -B¶ng chi tiÕt xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ph«i thÐp lß ®iÖn míi th¸ng 1/2005 (SP Ph«i thÐp lß ®iÖn míi) -B¶ng ph©n bè tiÒn l­¬ng cho tõng s¶n phÈm th¸ng 1/2005 (SP Ph«i thÐp lß ®iÖn míi) -B¶ng kª s¶n l­îng s¶n phÈm th¸ng 1/2005 -B¶ng ph©n bè SXC cho tõng s¶n phÈm th¸ng 1/2005 (SP Ph«i thÐp lß ®iÖn míi) B¶ng S¶n l­îng Thµnh phÈm Th¸ng 01/2005 S¶n phÈm Quy c¸ch §vt S¶n l­îng Ph«i thÐp lß ®iÖn míi TT002 TÊn 16198,310 KhÝ Acetylen SPP02 chai 1061000 VËt liÖu lÊp lç thÐp ... ... ... Spp21 ………...... TÊn ... 33000 ... B¶ng chi tiÕt xuÊt vËt t­ cho s¶n xuÊt ( chØ trÝch riªng ph«i thÐp lß ®iÖn míi) Tõ 01/01/2005 ®Õn 31/01/2005 Tªn hµng ho¸ §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1.Nguyªn liÖu chÝnh: - Gang láng - PhÕ thÐp - PhÕ thÐp håi lß TÊn TÊn TÊn TÊn 16198,310 9157,720 8858,877 1572,030 1897271 2987511,608 2294550,356 49355235450 17393649292 26465997877 3607101997 VËt liÖu phô: - Acetylen -VËt liÖu l¾p lß thÐp Chai TÊn 989 33,097 239653,443 2253919,297 237017256 74597967 3. Nhiªn liÖu 221642792 4. §éng lùc 619633302 5.Trõ phÕ liÖu thu håi ... ... (1542192000) Tæng 63398063426 B¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt (ChØ trÝch riªng s¶n phÈm ph«i thÐp lß ®iÖn míi) Th¸ng 01/2005 S¶n phÈm M· s¶n phÈm Sè l­îng TiÒn ph©n bæ thùc tÕ Ph«i thÐp lß ®iÖn míi: - TiÒn l­¬ng - BHXH & KPC§ ... ... TT002 16198,310 829843858 764257475 65586383 B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho S¶n phÈm (ChØ trÝch riªng s¶n phÈm Ph«i thÐp lß ®iÖn míi) Th¸ng 01/2005 S¶n phÈm M· s¶n phÈm Sè l­îng TiÒn ph©n bæ thùc tÕ Ph«i thÐp lß ®iÖn míi ... ... TT002 16198,310 2973871212 Chi phÝ s¶n xuÊt Ph«i thÐp lß ®iÖn míi ®­îc tËp hîp nh­ sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh : 49355235405 VËt liÖu phô: 9243716927 Nhiªn liÖu: 221642792 §éng lùc: 619633302 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt: 829843858 Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 2973871212 PhÕ liÖu thu håi: (1542192000) TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph«i thÐp lß ®iÖn míi: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: 49355235405 Z®¬n vÞ = = 3046937 16198,310 + Gang láng: 17393649292 Z®¬n vÞ = = 1073794 16198,310 + PhÕ thÐp: 26465997877 Z®¬n vÞ = = 1633874 16198,310 + PhÕ thÐp håi lß: 3607101997 Z®¬n vÞ = = 222683 16198,310 - VËt liÖu phô: 9243716927 Z®¬n vÞ = = 570659 16198,310 + Acetylen: 237017256 Z®¬n vÞ = = 14632 16198,310 + VËt liÖu l¾p lß: 74597967 Z®¬n vÞ = = 4605 16198,310 - Nhiªn liÖu: 221642792 Z®¬n vÞ = = 13683 16198,310 - §éng lùc: 619633302 Z®¬n vÞ = = 377794 16198,310 - PhÕ liÖu thu håi: (1542192000) Z®¬n vÞ = = (95206) 16198,310 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 829843858 Z®¬n vÞ = = 51230 16198,310 + TiÒn l­¬ng: 764257475 Z®¬n vÞ = = 47181 16198,310 + BHXH & KPC§: 65586383 Z®¬n vÞ = = 4048 16198,310 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 2973871212 Z®¬n vÞ = = 183591 16198,310 - Gi¸ thµnh toµn bé: 63398063426 + 829843858 + 2973871212 Z®¬n vÞ = = 4148689 16198,310 * §èi víi kÕ to¸n m¸y: Quy tr×nh tÝnh gi¸ thµnh: ViÖc sö dông phÇn mÒn kÕ to¸n may Bravo4.1 rÊt thuËn lîi ta cã thÓ nhanh chãng tÝnh gi¸ thµnh cho nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cïng mét lóc. §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn m¸y t¹i mµn h×nh chøc n¨ng ta nhÊp chuét vµo nót “TÝnh gi¸ thµnh” cña sæ mµn h×nh hiÖn ra cho phÐp ta nhËp th¸ng tÝnh gi¸ thµnh vµ tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. Sau ®ã ta thùc hiÖn c¸c b­íc sau: B­íc 1: NhÊn nót “TÝnh gi¸ thµnh” B­íc 2: NhÊn nót “CËp nhËt gi¸” m¸y sÏ tù ®éng ¸p GTSP lªn phiÕu NhËp kho. Cña sæ mµn h×nh cã d¹ng nh­ trªn: Sau khi thùc hiÖn c¸c b­íc trªn m¸y sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµo c¸c phÇn sæ s¸ch t­¬ng øng. Sæ s¸ch sö dông trong kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh GTSP Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý mµ chóng ta in c¸c b¸o c¸o sæ s¸ch, ®Ó cã thÓ xem, in c¸c b¸o c¸o sæ s¸ch ta t¹i mµn h×nh chøc n¨ng ta vµo: B¸o c¸o hoÆc Sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, muèn xem in môc nµo th× ta chän môc ®ã. §Þnh kú hµng th¸ng KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP lËp sæ B¸o c¸o quyÕt to¸n th¸ng gåm: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c nh©n tè t¨ng gi¶m gi¸ thµnh (s¶n phÈm chÝnh, s¶n phÈm phô), B¶ng b¸o c¸o X- N-T vËt t­ chÝnh vµ mét sè b¸o c¸o liªn quan kh¸c. Sæ c¸i c¸c TK154, 621, 622, 627 ®­îc in vµo cuèi n¨m (MÉu sæ trang sau). Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ mµy LuyÖn ThÐp L­u X¸ I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ tiÕp cËn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ sx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o cïng sù gióp ®ì cña ban gi¸m ®èc Nhµ m¸y, c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n cña Nhµ m¸y ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ ®· tiÕp thu ë tr­êng kÕ hîp víi qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Nhµ m¸y c¸ nh©n em xin m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña Nhµ m¸y. 1. ¦u ®iÓm *VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Lµ mét ®¬n vÞ con trong tæng c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, h¹ch to¸n phô thuéc, ho¹t ®éng theo nhiÖm vô ®­îc giao. Nhµ m¸y lu«n lµ ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, bé m¸y qu¶n lý cã kinh nghiÖm, n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, Nhµ m¸y lu«n chñ ®éng nghiªn cøu vµ tõng b­íc ®­a m« h×nh qu¶n lý h¹ch to¸n khoa häc, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt còng nh­ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng tr¸nh nhiÖm cô thÓ. C¸n bé, nh©n viªn ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc.Víi viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n, víi mét dµn m¸y vi tÝnh nèi m¹ng vµ viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo4.1 ®· gióp cho Doanh nghiÖp gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n ®ång thêi gãp phÇn ®­a ra th«ng tin kÕ to¸n nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hÖ thèng ®· gãp phÇn cho l·nh ®¹o Nhµ m¸y ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt ®óng ®¾n. * VÒ h×nh thøc kÕ to¸n sö dông: ViÖc sö dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n cña Nhµ m¸y còng nh­ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi Tæng c«ng ty. * HÖ thèng sæ kÕ to¸n: HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña Nhµ m¸y t­¬ng ®èi hoµn chØnh theo h×nh thøc sæ tê rêi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c bªn liªn quan. * C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Nhµ m¸y: C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®­îc quyÕt to¸n theo th¸ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi vµ ®­îc thùc hiÖn cã nÒ nÕp. KÕ to¸n tr­ëng th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, ®¶m b¶o qu¶n lý c¸c kho¶n chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh. - §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: §©y lµ kho¶n chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm do ®ã lu«n ®­îc Nhµ m¸y chó träng qu¶n lý chÆt chÏ. Nhµ m¸y cã mét hÖ thèng kiÓm so¸t vËt liÖu nghiªm ngÆt nh»m h¹n chÕ møc thÊp nhÊt nh÷ng hao hôt, mÊt m¸t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y, kiÓm tra sè liÖu ghi sæ th­êng xuyªn ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu qu¶n lý. Khèi l­îng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dùa trªn ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt ®­îc x©y dùng tõ tr­íc theo tõng tÊn s¶n phÈm vµ theo dâi trªn sæ kho vµ sæ lÜnh vËt t­ cña ph©n x­ëng nguyªn liÖu ®Ó lu«n ®¶m b¶o sè l­îng, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu xuÊt kho phôc vô s¶n xuÊt. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : ViÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n theo s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕt hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc. Ph­¬ng ¸n l­¬ng ®­îc phßng tæ chøc lao ®éng x©y dùng hµng n¨m ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ l­¬ng t­¬ng xøng víi søc lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi lao ®éng. Nhµ m¸y ¨n theo l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ, c«ng viÖc hoµn thµnh ®­îc chia theo ca, tõ ca xuèng tæ, viÖc chia l­¬ng ®Õn tõng ng­êi lao ®éng theo b×nh xÐt A, B, C. Trong ®ã g¾n liÒn víi th­ëng ph¹t nh»m khuyÕn khÝch thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc cña mçi ng­êi lao ®éng. ViÖc qu¶n lý giê c«ng, ngµy c«ng mét c¸ch chÆt chÏ, viÖc chÊm c«ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch c«ng khai, chÝnh x¸c, tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo thêi h¹n quy ®Þnh, ®ång thêi cã chÕ ®é th­ëng ph¹t theo møc ®é tr¸nh nhiÖm vµ møc ®é ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh vµ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. * §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña Nhµ m¸y ®­îc chia ra tõng kho¶n môc cô thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý cña Nhµ m¸y vµ cña C«ng ty. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ ph©n bæ kh¸ hîp lý ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong th¸ng ®óng ®¾n. * VÒ kú tÝnh gi¸ thµnh: Nhµ m¸y x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh theo th¸ng phï hîp víi kú b¸o c¸o, nhanh chãng gióp cho ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y vµ C«ng ty n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng biÕn ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã kÞp thêi ®iÒu chØnh gi¸ c¶ cho hîp lý. * VÒ phÇn mÒm kÕ to¸n sö dông: HiÖn nay Nhµ m¸y ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo 4.1, thiÕt kÕ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. §©y lµ phÇn mÒm tù ®éng ho¸, tËp hîp kh¸ nhiÒu ­u ®iÓm: Møc ®é chi tiÕt cña th«ng tin xö lý cao. Sù phong phó trong c¸c yÕu tè qu¶n lý. Ch¹y trªn Windows, giao diÖn b»ng tiÕng ViÖt, hÖ thèng tµi kho¶n sö dông theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. Tù ®éng kiÓm tra khi nhËp d÷ liÖu (nh­ th«ng b¸o chøng tõ trïng, kiÓm tra thiÕt lËp c¸c môc d÷ liÖu, kiÓm tra tån kho vËt t­…) Ngoµi c¸c b¶ng biÓu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh, ch­¬ng tr×nh cßn cho phÐp in ra c¸c b¶ng biÓu qu¶n trÞ kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý cña Nhµ m¸y. Khi ch¹y trªn m¹ng hÖ thèng ph©n quyÒn ph©n quyÒn nhËp d÷ liÖu còng nh­ ph©n quyÒn khai th¸c th«ng tin phong phó vµ b¶o mËt. KÕ to¸n tr­ëng cã thÓ theo dâi ng­êi nhËp sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt nhËp sè liÖu còng nh­ quy tr¸ch nhiÖm khi cã d÷ liÖu sai sãt. Do cã nh÷ng ­u ®iÓm ®ã Bravo4.1 trî gióp rÊt hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh Nhµ m¸y. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc hç trî mét c¸ch t­¬ng ®èi toµn diÖn trong c«ng viÖc, h¹n chÕ khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n ®ång thêi cã s½n th«ng tin ho¹t ®éng tõ chi tiÕt ®Õn tæng hîp theo mäi khÝa c¹nh cung cÊp cho bé phËn qu¶n lý. Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ë Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi diÒu kiÖn cô thÓ cña Nhµ m¸y, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý nãi chung. Song bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm Nhµ m¸y ®· cã ®­îc c«ng t¸c kÕ to¸n cña Nhµ m¸y còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ: * Thø nhÊt: §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: C«ng t¸c h¹ch to¸n CPNVL cßn dån vµo cuèi th¸ng ViÖc xuÊt kho NVL phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ph«i thÐp diÔn ra hµng ngµy, liªn tôc, sè liÖu ®­îc ghi chÐp, theo dâi trªn sæ kho vµ sæ lÜnh vËt t­ cña ph©n x­ëng nguyªn liÖu ®Õn cuèi th¸ng míi céng dån sè liÖu ®Ó h¹ch to¸n. Nh­ vËy ®iÒu nµy lµm cho c«ng viÖc dån vµo nh÷ng ngµy cuèi th¸ng nµy vµ ®Çu th¸ng sau kh«ng chØ riªng sè liÖu cña kÕ to¸n NVL mµ c¸c sè liÖu cña c¸c phÇn kh¸c còng bÞ dån l¹i lµm cho c«ng viÖc nhiÒu lªn. MÆt kh¸c viÖc h¹ch to¸n mét sè nguyªn vËt liÖu tiªu hao vµo cuèi th¸ng lµm cho yªu cÇu b¸o c¸o nhanh theo tõng tuÇn hay 10 ngµy khã thùc hiÖn, chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t th­êng xuyªn cña kÕ to¸n cßn bÞ h¹n chÕ. * Thø hai: §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn thñ c«ng, th«ng qua b¶ng tÝnh Exel mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc so víi c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. MÆc dï phÇn mÒm kÕ to¸n cã phÇn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nh­ng do ph­¬ng ¸n l­¬ng hµng n¨m cã sù ®iÒu chØnh nªn viÖc lµm l­¬ng trªn phÇn mÒm khã thùc hiÖn. * Thø ba: §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: Theo chuÈn mùc sè 02 – ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam quy ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc chia thµnh chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi. Trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm dùa trªn c«ng suÊt b×nh th­êng cña m¸y mãc s¶n xuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña Nhµ m¸y hiÖn nay ch­a h¹ch to¸n thµnh chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi do vËy ch­a h¹ch to¸n ®­îc theo chuÈn mùc nµy. Ngoµi ra cã nh÷ng th«ng t­ vµ nghÞ ®Þnh míi ban hµnh Nhµ m¸y ®ang trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ®­a vµo ¸p dông. II. Nh÷ng ®Ò xuÊt cô thÓ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ a. §èi víi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ NVL LËp c¸c phiÕu xuÊt kho ®Þnh kú 5 ngµy mét lÇn: ViÖc lËp c¸c phiÕu xuÊt kho 5 ngµy mét lÇn nh­ vËy c«ng viÖc h¹ch to¸n sÏ r¶i ra trong th¸ng kh«ng bÞ dån sè liÖu, yªu cÇu qu¶n lý th­êng xuyªn còng ®­îc thùc hiÖn. T¨ng c­êng thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. Nhµ m¸y cã thÓ l¾p ®Æt thªm m¸y vi tÝnh m¹ng néi bé, cã cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n ë d­íi kho vµ c¸c ph©n x­ëng, ®Ó thñ kho vµ nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng cã thÓ nhËp c¸c sè liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh chuyªn tr¸ch. Khi ®· cã sù ph©n quyÒn cô thÓ, th× khi ®ã sè liÖu võa ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, kh«ng chØ 5 ngµy mét lÇn, mµ h»ng ngµy ®Òu cã sè liÖu ®­îc cËp nhËt vµo ®Çy ®ñ. Do ®ã, cã thÓ tiÕn tíi gi¶m dÇn bé m¸y kÕ to¸n cho gän nhÑ h¬n. b.§èi víi viÖc tÝnh l­¬ng trªn ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n may ViÖc tÝnh l­¬ng hiÖn nay cña nhµ m¸y vÉn mang tÝnh thñ c«ng, toµn bé quy tr×nh tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y, còng nh­ c«ng nh©n viªn ph©n x­ëng trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®Òu ch­a cã sù tham gia cña phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo4.1 ®ang sö dông, mµ Nhµ M¸y tù tÝnh l­¬ng vµ lËp c¸c b¶ng tÝnh l­¬ng vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho tõng bé ph©n. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cho c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y, nhµ m¸y cÇn ph¶i hoµn thiÖn ph­¬ng ¸n l­¬ng vµ toµn bé c¸c c«ng ®o¹n tÝnh to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo phÇn mÒm ®· cµi ®Æt s½n. Muèn vËy, nhµ m¸y cÇn: TiÕn hµnh m· ho¸ tªn c«ng nh©n s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c ®· x¸c ®Þnh. M· ho¸ c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy, khi tÝnh l­¬ng nhµ m¸y chØ cÇn chän ph­¬ng thøc tÝnh l­¬ng vµ nhËp nh÷ng th«ng tin nh­: sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ, sè ngµy nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi, sè ngµy lµm thªm ca,… m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh l­¬ng theo phÇn mÒm ®· cµi ®Æt. c. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nµy mét c¸ch phï hîp h¬n, nhµ m¸y cÇn cËp nhËt vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chuÈn mùc kÕ to¸n ®· ban hµnh. Theo ®ã, nhµ m¸y cÇn ph©n chia chi phÝ s¶n xuÊt chung thµnh chi phÝ sxc cè ®Þnh vµ cpsxc biÕn ®æi, ®ång thêi x¸c ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n c«ng suÊt lµm viÖc b×nh th­êng cña c¸c lo¹i m¸y mãc s¶n xuÊt trong c¸c ph©n x­ëng, tõ ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo c¸ch sau: Tr­êng hîp møc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cao h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng, th× chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ®­îc ph©n bæ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng, th× chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh chØ ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ biÕn ®æi cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo møc c«ng xuÊt b×nh th­êng. Ngoµi nh÷ng ®iÒu chØnh trªn ph¸t sinh tõ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña b¶n th©n nhµ m¸y, ®Ó phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c nµy, nhµ m¸y nªn phèi hîp víi c¸c nhµ cung cÊp phÇn mÒm kÕ to¸n vÒ viÖc hoµn thiÖn h¬n n÷a phÇn mÒm nµy, phï hîp víi thùc tÕ cña nhµ m¸y vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nµy cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng cµng phong phó vµ ®a d¹ng, kÕ to¸n trong c¸c ho¹t ®éng, ngµnh nghÒ kh¸c nhau còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. MÆc dï hiÖn nµy kÕ to¸n ®· ®­îc hç trî bëi c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n kh¸ tiÖn Ých nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cÇn nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é ®Ó sö dông phÇn mÒm hiÖu qu¶ vµ khai th¸c ®­îc c¸c tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm kÕ to¸n øng dông ®ã. So víi kÕ to¸n thñ c«ng kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP trong c¸c DN cã sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n c«ng viÖc ®· gi¶m ®i nhiÒu nh­ng kh«ng ph¶i v× lý do nµy mµ phÇn quan träng cña kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP gi¶m ®i, bé phËn kÕ to¸n nµy vÉn lµ kh©u then chèt trong viÖc ®­a ra c¸c th«ng tin toµn diÖn vÒ CPSX vµ GTSP gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ GTSP. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸ ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o nhiÖt t×nh cña nh©n viªn phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n ®· gióp em n¾m b¾t ®­îc, th©m nhËp thùc tÕ ®Ó còng cè hoµn thiÖn kiÕn thøc lý luËn ®· häc trong Nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp xóc víi thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n. Thêi gian thùc tËp ë Nhµ m¸y kh«ng ph¶i lµ nhiÒu, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh GTSP liªn quan chÆt chÏ ®Õn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nªn kh¸ phøc t¹p, víi tr×nh ®é vµ nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ chÝnh v× vËy trong bµi luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó, anh chÞ ®i tr­íc ®Ó em tiÕn bé h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ Nhµ m¸y LuyÖn ThÐp L­u X¸, phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n ®· t¹o ®iÖu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ h¬n hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa Kinh TÕ Tr­êng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn, ®Æc biÖt lµ thÇy TrÇn §×nh TuÊn ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. NhËn xÐt cña c«ng ty NhËn xÐt cña gi¸o viªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên.doc
Luận văn liên quan