Đề tài Tổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9 VINACONEX 6 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 6 1.1. Lịch sử hình thành. 6 1.2. Những thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động. 7 II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty: 8 III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 9 3.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. 9 3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 10 3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 13 IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí. 14 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 18 I. Tổ chức bộ máy kế toán. 18 II. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại doanh nghiệp. 20 2.1. Chính sách kế toán áp dụng: 20 2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản: 20 2.3. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán: 21 2.4. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán: 21 2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính. 24 III. Đặc điểm một số phần hành kế toán cơ bản tại doanh nghiệp. 24 3.1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 24 3.2. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. 25 IV. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Xây Dựng số 9 Vinaconex. 28 4.1. Khái quát chung về NVL. 28 4.2. Vị trí và vai trò của NVL. 28 4.3. Phương pháp quản lý NVL . 29 4.4. Phân loại NVL: 30 4.5. Phương pháp tính giá NVL. 31 4.6. Kế toán chi tiết NVL tại Công ty CP Xây Dựng số 9. 33 CHƯƠNG III 54 ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 54 I. Đánh giá về công tác quản lý. 54 1.1. Ưu điểm. 54 1.2. Hạn chế: 55 1.3. Một số ý kiến đề suất: 56 II. Đánh giá về công tác kế toán. 56 2.1. Ưu điểm: 56 2.3. Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán. 58 KẾT LUẬN 61

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mét sè tµi s¶n kh¸c cã liªn quan nh­: 111, 141, 334, 336, 338, 632… - Chøng tõ sö dông: + PhiÕu xuÊt kho, thÎ kho vËt t­, ho¸ ®¬n GTGT + B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, tiÒn lµm thªm giê + B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô… - Sæ kÕ to¸n: B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung, Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 621, 622, 623, 627, 154…, B¶ng tæng hîp chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô… - Tãm t¾t qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: Khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n t¹i c¸c tæ, ®éi dùa vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan tiÕn hµnh lËp c¸c b¶ng kª chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n chi phÝ (621, 622, 623, 627). §Þnh kú cuèi th¸ng, nh÷ng kÕ to¸n nµy lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sau ®ã tËp hîp chøng tõ, c¸c b¶ng chi tiÕt vµ tæng hîp göi lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. T¹i ®©y, tõ c¸c chøng tõ vµ c¸c b¶ng kª, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp NhËt kÝ chung, Sæ chi tiÕt vµ c¸c Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 621, 622, 623, 627, sau ®ã tæng hîp vµo Sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. S¬ ®å 2.4: h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh: TK 621 TK 154 TK 111, 138, 152 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn C¸c kho¶n ghi gi¶m vËt liÖu trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ TK 632 nh©n c«ng trùc tiÕp(cuèi k×) Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña CT, TK 623 HMCT hoµn thµnh bµn giao KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng(cuèi k×) TK 155 TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña CT, s¶n xuÊt chung (cuèi k×) HMCT hoµn thµnh chê tiªu thô 3.2. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng. - Tµi kho¶n sö dông: 111, 112, 141, 131, 331, 511, 621,627,…vµ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. - Chøng tõ sö dông: + GiÊy uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, PhiÕu thu, PhiÕu chi + GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, thanh to¸n tiÒn t¹m øng + Biªn lai thu tiÒn, B¶ng kª chi tiÒn + NhËt kÝ thu tiÒn, chi tiÒn + B¶ng kiÓm kª quü - Sæ kÕ to¸n: Sæ c¸i TK 111,112, Sæ nhËt ký thu tiÒn, Sæ nhËt ký chi tiÒn, Sæ quü tiÒn mÆt, Sæ tiÒn göi ng©n hµng… - Tãm t¾t qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: Khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng ph¸t sinh, kÕ to¸n c¸c tæ ®éi tËp hîp chøng tõ, xö lÝ s¬ bé sau ®ã ghi vµo c¸c b¶ng kª chi tiÕt cña c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­ : 152, 331, 131, 621.... , ®ång thêi ph¶n ¸nh vµo sæ theo dâi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. §Þnh k× hoÆc cuèi th¸ng, c¸c kÕ to¸n nµy nép chøng tõ vµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. T¹i ®©y, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh lËp c¸c sæ nhËt kÝ chung, sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n… S¬ ®å 2.5: KÕ to¸n tiÒn 131, 136, 138 141, 144, 224 121, 128, 221, 222, 223, 228 311, 341 411, 441 511, 512, 515, 711 141, 144, 244 121, 128, 221, 222, 223, 228 152,153,156,157, 211, 213, 217 311, 315, 331, 333, 334, 336, 338 627, 641, 642, 635, 811 133 111, 112 Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu Thu håi c¸c kho¶n kÝ c­îc, kÝ quü b»ng tiÒn Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t­ 515 635 Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n NhËn gãp vèn, vèn cÊp b»ng tiÒn Doanh thu thu nhËp kh¸c b»ng tiÒn L·i Lç Chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn Thanh to¸n nî b»ng tiÒn 133 Mua vËt t­ hµng ho¸, c«ng cô TSC§ §Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn Chi t¹m øngkÝ c­îc, kÝ quü b»ng tiÒn IV. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 Vinaconex. 4.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NVL. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua ba yÕu tè ®ã lµ: t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng, søc lao ®éng. NVL chÝnh lµ ®èi t­îng lao ®éng, lµ c¬ së chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸ nh­ s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, b«ng trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc… NVL cña C«ng ty CP X©y dùng sè 9 kh¸ ®a d¹ng gåm c¸c lo¹i s¾t, thÐp, xi m¨ng, cèp pha, cõ thÐp… Kh¸c víi t­ liÖu lao ®éng, NVL chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d­íi t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. 4.2. VÞ trÝ vµ vai trß cña NVL. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, chi phÝ NVL th­êng chiÕm tØ träng lín tõ 50- 67% trong chi phÝ s¶n xuÊt nªn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu quan träng nh­: gi¸ thµnh s¶n phÈm, doanh thu, thu nhËp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, yÕu tè chÊt l­îng cña NVL còng rÊt quan träng, NVL kÐm chÊt l­îng sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty còng nh­ c¸c mèi lµm ¨n l©u dµi sau nµy. V× vËy, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 nãi riªng, viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó qu¶n lý vËt liÖu, thóc ®Èy viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé, sö dông hîp lý nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh, cã dù tr÷ hîp lý, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t­îng h­ hao, mÊt m¸t, l·ng phÝ vËt t­ trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh thi c«ng. NVL lµ tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty, qu¶n lý sö dông tèt nguån tµi s¶n nµy gióp C«ng ty æn ®Þnh s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gióp C«ng ty n©ng cao søc tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhÊt lµ trong giai ®o¹n n­íc ta héi nhËp WTO nh­ hiÖn nay. 4.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý NVL . XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña NVL, tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CP X©y dùng sè 9, C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p qu¶n lý t­¬ng ®èi chÆt chÏ NVL ë c¸c kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷ nh»m tu©n thñ theo ®óng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ISO 9000 C«ng ty ®· ¸p dông; nguån nh©n lùc còng ®­îc bè trÝ hîp lý gióp cho viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt, tån kho. - T¹i kh©u thu mua: Ho¹t ®éng thu mua vËt t­ ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh nghiªm ngÆt nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua còng nh­ kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian, phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¸p øng ®­îc khèi l­îng cña ®¬n ®Æt hµng; - T¹i kh©u b¶o qu¶n: C«ng ty cã hÖ thèng kho tµng, bÕn b·i réng r·i, khang trang, tho¸ng m¸t, ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n nh­ c©n, ®ong, ®o, ®Õm…, ®iÓn h×nh lµ kho chÝnh cña C«ng ty t¹i Ninh B×nh, c¸c kho cña chi nh¸nh Ninh B×nh vµ TPHCM. §iÒu nµy gióp NVL ®­îc dù tr÷, b¶o qu¶n hîp lý, phï hîp víi tÝnh chÊt lý ho¸ cña mçi lo¹i vËt liÖu, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, hao mßn, gi¶m phÈm chÊt; Trong kh©u sö dông: C«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh møc tiÕt kiÖm NVL, lËp dù to¸n chi phÝ s¸t víi thùc tÕ thi c«ng nh»m sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm NVL, gi¶m chi phÝ NVL, gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh, n©ng cao thu nhËp, tÝch luü cho C«ng ty; T¹i kh©u dù tr÷: C«ng ty ®· x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i vËt liÖu, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc b×nh th­êng, kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng, mua kh«ng kÞp thêi hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng do dù tr÷ qu¸ nhiÒu. 4.4. Ph©n lo¹i NVL: NVL ®­îc dïng trong c¸c doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i víi vai trß vµ c«ng dông hÕt søc kh¸c nhau. Muèn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tèt th× NVL ph¶i ®­îc ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp theo mét ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh phï hîp. Trong thùc tÕ ®Æc tr­ng dïng ®Ó ph©n lo¹i vËt liÖu th«ng dông nhÊt lµ vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt. Theo ®Æc tr­ng nµy, vËt liÖu ë C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 ®­îc ph©n ra thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu cña C«ng ty, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n. C«ng ty b¶o qu¶n, dù tr÷ c¸c lo¹i NVL chÝnh nh­: s¾t, thÐp, clanke, xi m¨ng…t¹i kho Ninh B×nh, riªng c¸c lo¹i vËt liÖu nh­: c¸t, ®¸, sái… th× ®­îc mua vµ ®­a th¼ng trùc tiÕp ®Õn ch©n c«ng tr×nh. - Nguyªn vËt liÖu phô: ChØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®­îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm, hoÆc cã t¸c dông hoµn thiÖn, n©ng cao tÝnh n¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm, hoÆc ®­îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n CCDC… nh­: s¬n, ®inh, que hµn... - Nhiªn liÖu: Lµ nh÷ng thø dïng ®Ó t¹o ra nhiÖt n¨ng nh­ than ®¸, than bïn, cñi… (nhiªn liÖu r¾n), x¨ng, dÇu… (nhiªn liÖu láng). Thùc chÊt nhiªn liÖu lµ mét lo¹i vËt liÖu phô, tuy nhiªn nã ®­îc t¸ch ra thµnh mét lo¹i riªng v× viÖc sö dông nhiªn liÖu ®ãng mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh nh­: nhiªn liÖu cho ch¹y m¸y thi c«ng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i…nhÊt lµ ®èi víi lÜnh vùc chñ yÕu thi c«ng cèp pha tr­ît dïng nhiÒu m¸y mãc; ®ång thêi nhiªn liÖu còng cã yªu cÇu kü thuËt qu¶n lý hoµn toµn kh¸c so víi c¸c vËt liÖu phô th«ng th­êng. Trong C«ng ty CP X©y Dùng sè 9, nhiªn liÖu chñ yÕu lµ x¨ng, dÇu nh­: dÇu Therima, dÇu FO, dÇu Diezen, x¨ng A92, A95… Phô tïng thay thÕ: Lµ lo¹i vËt t­ ®­îc sö dông cho ho¹t ®éng b¶o d­ìng söa ch÷a, kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§ nh­: mòi khoan, x¨m lèp «t«,… V× nguån TSC§ rÊt quan träng, ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ tíi ho¹t ®éng thi c«ng nªn C«ng ty lu«n cã kÕ ho¹ch mua s¾m, dù tr÷ phô tïng thay thÕ mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm. PhÕ liÖu thu håi: Lµ nh÷ng lo¹i vËt t­, dông cô s¶n xuÊt sau khi ®· dïng hÕt hoÆc thu håi phÕ liÖu tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thu håi do thanh lý TSC§ ®Ó sö dông l¹i hoÆc b¸n ra ngoµi. H¹ch to¸n theo c¸ch ph©n lo¹i nãi trªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¶n ¸nh tæng qu¸t vÒ mÆt gi¸ trÞ ®èi víi mçi lo¹i vËt liÖu. HiÖn nay C«ng ty cã kho cña c«ng ty hoÆc t¹i c¸c chi nh¸nh Ninh B×nh, TPHCM ®­îc ph©n thµnh nh÷ng khu chøa chñng lo¹i vËt t­ kh¸c nhau, riªng kho cña c¸c tæ ®éi, do ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ l­îng NVL sö dông Ýt h¬n nªn th­êng ®Ó chung. 4.5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL. Trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n, tÝnh gi¸ NVL lµ mét c«ng t¸c quan träng. Qua ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸, NVL ®­îc biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. §èi víi C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 còng nh­ trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. §èi víi NVL nhËp trong kú: NVL cña C«ng ty ®­îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nh­ng chñ yÕu lµ mua ngoµi, C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ x¸c ®Þnh theo nguån nhËp. C«ng ty tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ nªn gi¸ thùc tÕ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. + §èi víi NVL nhËp kho mua ngoµi: Ta cã c«ng thøc tÝnh gi¸ nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho = Gi¸ thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n (ch­a cã thuÕ GTGT) + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì (nÕu cã) Nh­ vËy yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: khi lËp ho¸ ®¬n ph¶i gi÷ ®Çy ®ñ , ®óng c¸c yÕu tè quy ®Þnh vµ ghi râ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ kÓ c¶ phô thu vµ phÝ ngoµi gi¸ b¸n nÕu cã , thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n. VÝ dô 1: Theo ho¸ ®¬n mua hµng sè 0060980 ngµy 04/06/2007 th× gi¸ mua thùc tÕ cña thÐp f20 vµ f22 lµ 17.200.000 ®ång, chi phÝ thu mua doanh nghiÖp ph¶i chÞu lµ 300.000 ®ång (ch­a bao gåm VAT). Do ®ã:Gi¸ thùc tÕ cña thÐp f20 vµ f22 lµ: 17.200.000 + 300.000= 17.500.000 (®ång) + §èi víi NVL lu©n chuyÓn trong néi bé C«ng ty: Gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña NVL ë c¸c xÝ nghiÖp chuyÓn lªn kho C«ng ty. VÝ dô 2: NhËp ®Çu nèi ty kÝch D32 vµ D25 tõ ®éi x©y dùng sè 1 lªn ®éi x©y dùng sè 3 lµ 2.000.000 ®ång cña lÇn nhËp ngµy 12/04/2007. Do ®ã: Gi¸ thùc tÕ cña ®Çu nèi ty kÝch lµ 2.000.000 ®ång. + §èi víi NVL nhËp kho do C«ng ty thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ nhËp kho lµ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho céng víi chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn n¬i thuª chÕ biÕn vµ tõ ®ã vÒ C«ng ty céng víi sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi nhËn chÕ biÕn. VÝ dô 3: PhiÕu xuÊt kho ngµy 05/03/2007 C«ng ty xuÊt ®Ó gia c«ng chÕ biÕn 25 èng thÐp m¹ nhóng kÏm ®¬n gi¸ 150.000 ®ång/èng, chi phÝ vËn chuyÓn c¶ lóc ®em ®i gia c«ng vµ lóc nhËp vÒ lµ 200.000 ®ång, chi phÝ ph¶i tr¶ ng­êi nhËn gia c«ng chÕ biÕn lµ 300.000 ®ång. Do ®ã: Gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ: 150.000 x 25+120.000+ 300.000 =4.250.000(®ång) §¬n gi¸ lµ: 4.250.000/25=170.000(®ång/èng) + §èi víi NVL thu håi tõ SXKD: Gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ ­íc tÝnh cã thÓ sö dông ®­îc. §èi víi NVL xuÊt kho trong kú: NVL xuÊt kho cña C«ng ty chñ yÕu lµ dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp víi c«ng nghÖ cèp pha tr­ît. ViÖc tÝnh gi¸ xuÊt kho cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, ®ã lµ c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO), nhËp sau xuÊt tr­íc (LIFO), ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp, ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc. C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 dïng ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, NVL ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hoÆc tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng. Khi xuÊt NVL nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña NVL ®ã. TrÞ gi¸ vèn NVL xuÊt kho = Sè l­îng NVL xuÊt kho + §¬n gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho theo tõng lÇn nhËp VÝ dô 4: Theo phiÕu xuÊt kho ngµy 06/06/2007 xuÊt 35 tÊn xi m¨ng Nghi S¬n PCB40 cho sö dông ë tr¹m trén bª t«ng, ®¬n gi¸ lµ 836363,63 ®ång/tÊn. Do ®ã: TrÞ gi¸ xi m¨ng PCB40 xuÊt kho lµ: 35x836.363,63=29.272.727(®ång) 4.6. KÕ to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9. 4.6.1. C¸c chøng tõ vµ thñ tôc nhËp- xuÊt- tån NVL. Nh»m qu¶n lý tèt c«ng t¸c nhËp- xuÊt- tån vËt t­ hµng ho¸ t¹i C«ng ty, ®ång thêi ®¶m b¶o th«ng tin kÞp thêi cho h¹ch to¸n kÕ to¸n, phôc vô tèt c«ng t¸c qu¶n lý chung, C«ng ty cã nh÷ng chøng tõ sö dông vµ thñ tôc sau: a. Thñ tôc vµ chøng tõ nhËp kho: *NVL nhËp kho tõ mua ngoµi: - Tr­êng hîp NVL vÒ kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT: + C¸c chøng tõ sö dông: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, PhiÕu chi, PhiÕu nhËp kho, Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸, Ho¸ ®¬n GTGT… + S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: S¬ ®å 2.6: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ NVL nhËp kho Phßng KT- QLDA Gi¸m §èc Ng­êi giao hµng Ng­êi kiÓm nhËn KÕ to¸n vËt t­ Thñ kho KÕ to¸n vËt t­ B¶o qu¶n vµ l­u LÖnh nhËp vËt t­ DuyÖt Ho¸ ®¬n GTGT BB¶n kiÓm nhËn PhiÕu nhËp kho NhËp kho (thÎ kho) NhËp sè liÖu vµo MT + Thñ tôc mua hµng nhËp kho: Tr­íc hoÆc trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, tr­ëng ban ®iÒu hµnh c«ng tr×nh, Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp, tæ ®éi…cã nhu cÇu nhËp vËt t­ th× sÏ viÕt ®¬n ®Ò nghÞ cung øng s¶n phÈm, sau ®ã tr­ëng phßng TC-KT sÏ xem xÐt ®¬n vµ kÕt hîp víi phßng KT-QLDA, thñ kho kiÓm tra l­îng hµng tån vµ dù tr÷ tèi thiÓu, nÕu thiÕu th× phã phßng KT-QLDA sÏ lËp “ LÖnh nhËp vËt t­”, tr×nh Gi¸m ®èc xÐt duyÖt. Khi hµng ®· mua vÒ, tr­íc khi nhËp kho, vËt t­ ph¶i qua phßng qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng vµ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm, sau ®ã chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n bao gåm hãa ®¬n GTGT, giÊy duyÖt gi¸ cña G§, biªn b¶n kiÓm nghiÖm. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®­îc viÕt theo thø tù gåm 3 liªn, trong ®ã c¸n bé mua vËt t­ gi÷ mét liªn ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n cïng hãa ®¬n GTGT ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Thñ kho gi÷ mét liªn ®Ó lµm c¨n cø ghi thÎ kho, phßng kÕ to¸n gi÷ mét liªn ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ, sau ®ã kÕ to¸n cËp nhËt chøng tõ vµo m¸y. D­íi ®©y lµ 2 mÉu Ho¸ ®¬n GTGT vµ PhiÕu nhËp kho: BiÓu 1: Ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n MÉu sè: 01 GTKT-3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng DB/2007B Liªn 2: giao kh¸ch hµng 0069377 Ngµy 12 th¸ng 07 n¨m 2007. §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH XNK & §Çu t­ X©y dùng. §Þa chØ: Sè 72 Chïa Béc Hµ Néi. Sè tµi kho¶n: 0021000893491 NH Ngo¹i th­¬ng, chi nh¸nh Thµnh C«ng. §iÖn tho¹i: 045672302. M· sè thuÕ: 0101329055 Hä vµ tªn kh¸ch hµng: §¬n vÞ: C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 VINACONEX. §i¹ chØ: Nhµ D9 KhuÊt Duy TiÕn –Thanh Xu©n – Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TM+CK M· sè: 0101051096 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 ThÐp f 8 Kg 358 8857 3170806 ThÐp f 22 Kg 2127 9143 19447161 ThÐp f 10 Kg 1083 10190.5 11036311 ThÐp f 20 Kg 809 10000 8090000 Céng tiÒn hµng: 41744278 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 2087213 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 43831491 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn m­¬i ba triÖu t¸m tr¨m ba m­¬i mèt ngµn bèn tr¨m chÝn m­¬i mèt ®ång Ng­êi mua hµng (KÝ, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (KÝ, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) BiÓu 2: PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cty CPXD sè 9 §éi xdct sè 3 PhiÕu nhËp kho Ngµy 18 th¸ng 06 n¨m 2007 Sè: 63 MÉu sè: 01-VT Theo Q§ sè: 1141/TC/Q§/C§KT Ngµy 01-11-1995 cña BTC Nî: 1331: 2087213 1521:41744278 Cã: 331:43831491 Hä tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Chuyªn Theo: Ho¸ ®¬n hµng sè 0069377 ngµy 12 th¸ng 06 n¨m 2007 cña: Cty TNHH XNK vµ ®Çu t­ x©y dùng NhËp t¹i kho: §éi – Nhµ h¸t ca móa nh¹c ViÖt Nam. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn. Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 ThÐp f 8 Kg 358 8857 3170806 ThÐp f 22 Kg 2127 9143 19447161 ThÐp f 10 Kg 1083 10190.5 11036311 ThÐp f 20 Kg 809 10000 8090000 ThuÕ suÊt thuÕ gtgt: 5% Céng tiÒn hµng: TiÒn thuÕ gtgt: Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 41744278 2087213 43831491 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn m­¬i ba triÖu t¸m tr¨m ba m­¬i mèt ngµn bèn tr¨m chÝn m­¬i mèt ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ - Tr­êng hîp NVL mua vÒ kh«ng kÌm theo ho¸ ®¬n: (Theo quy ®Þnh, NVL mua vÒ cã gi¸ trÞ trªn 100.000 ®ång ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT) + Chøng tõ sö dông: Ngoµi nh÷ng chøng tõ nh­ trong tr­êng hîp trªn, kÕ to¸n sö dông thªm B¶ng kª thu mua hµng ho¸ mua vµo kh«ng cã ho¸ ®¬n, PhiÕu ®Ò nghÞ nhËp kho… + Thñ tôc tiÕn hµnh: Thñ kho yªu cÇu c¸n bé vËt t­ lËp phiÕu ®Ò nghÞ nhËp kho, ghi râ hä tªn vµ ®¬n vÞ mua, ghi râ sè l­îng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn. NÕu c¸n bé vËt t­ kh«ng lËp “PhiÕu ®Ò nghÞ nhËp kho”, thñ kho kh«ng cho phÐp vËt t­ ®ã vµo kho. Nh­ vËy, khi hµng ®· nhËp kho, thñ kho cËp nhËt phiÕu nhËp, xuÊt kho theo sè phiÕu ph¸t hµnh, hµng ngµy lªn b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån kho ®Ó cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n. Ngoµi tr­êng hîp mua b»ng h×nh thøc tr¶ chËm hoÆc tr¶ ngay b»ng tiÒn, NVL th­êng ®­îc mua b»ng ph­¬ng thøc t¹m øng. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty hoÆc t¹i c¸c tæ ®éi, nh©n viªn thu mua lµm ®¬n xin t¹m øng, sè tiÒn t¹m øng ®ã th­êng dïng cho nhiÒu lÇn mua hµng. Khi NVL vÒ, ng­êi mua ph¶i viÕt giÊy “GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n”, sau ®ã kÕ to¸n thanh to¸n t¹i c¸c tæ ®éi sÏ lËp “GiÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng” ®Ýnh kÌm theo Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸, phiÕu thu, hîp ®ång, thanh lý hîp ®ång (tr­êng hîp gi¸ trÞ hµng ho¸ lín h¬n 10 triÖu ®ång) sau ®ã nép lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, sè lÇn mua vËt liÖu…kÕ to¸n vËt t­ t¹i c«ng ty sÏ trõ dÇn vµo sè tiÒn t¹m øng cho tæ ®éi ®ã. Khi hÕt sè tiÒn t¹m øng, mçi tæ ®éi sÏ ®­îc t¹m øng sè tiÒn mua vËt liÖu míi. Cuèi th¸ng, nÕu sè t¹m øng trong th¸ng chi mua kh«ng hÕt sÏ chuyÓn sè d­ sang th¸ng míi. VÝ dô 5: Mua vËt liÖu víi gi¸ cã thuÕ GTGT 5% lµ 78.393.000 ®, nhËp kho víi sè phiÕu nhËp kho sè 23 ngµy 24/05/2007, ng­êi mua viÕt giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n t¹i tæ lËp giÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n vËt t­ sÏ kiÓm tra chøng tõ vµ tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nghiÖp vô nh­ sau: Nî TK 152 : 74.660.000 Nî TK 1331: 3.733.000 Cã TK 141: 78.393.000 D­íi ®©y lµ mÉu giÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng do kÕ to¸n t¹i c¸c tæ ®éi lËp: BiÓu 3: GiÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 §éi x©y dùng sè 3 Sè : 14 Ngµy 30/ 06/ 2007 GiÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng. Hä vµ tªn ng­êi TT/T¦ : TrÇn TuÊn Ninh Nî TK: 1331 3733000 §Þa chØ : CT Nhµ H¸t ca móa nh¹c VN Nî TK 152 74660000 Néi dung TT/T¦ : Hoµn chøng tõ mua m¸ng, c¸p, N¾p, nèi m¸ng, th¸ng c¸p, nèi thang c¸p Cã TK: 3311 78393000 A – Sè tiÒn ®· øng: - sè ngµy / / - sè ngµy / / B – Sè tiÒn ®· thanh to¸n hoµn øng k× nµy: - ED/2007B sè 0097361 ngµy 23 / 06 / 2007 - sè ngµy / / Hå s¬ kh¸c kÌm theo : H§ GTGT, phiÕu nhËp kho, biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸, phiÕu thu 78393000 C – Chªnh lÖch: - Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt (A-B) - Chi qu¸ sè t¹m øng (B-A) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n TT Ng­êi thanh to¸n - Tr­êng hîp nhËp kho NVL tõ nh÷ng vËt t­ dông cô s¶n xuÊt sau khi ®· dïng hÕt hoÆc thu håi do thanh lý TSC§, thu håi phÕ liÖu trong s¶n xuÊt. C¨n cø vµo yªu cÇu nhËp hµng, phßng vËt t­ lËp 2 liªn phiÕu nhËp råi giao cho ng­êi nhËn ®Ó lµm thñ tôc nhËp hµng . Tr×nh tù lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ nh­ trªn nh­ng 1 liªn ®­îc dïng ®Ó ®ãng vµo chøng tõ thanh to¸n l­¬ng hoÆc thanh to¸n c¸c yªu cÇu cô thÓ kh¸c theo sù qu¶n lý cña ®¬n vÞ. Thñ tôc vµ chøng tõ xuÊt kho NVL: Chøng tõ sö dông: PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu ®Ò xuÊt cÊp vËt t­… Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: S¬ ®å 2.7: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ xuÊt kho NVL CB vËt t­ tæ, ®éi L­u GiÊy ®Ò nghÞ cÊp ph¸t VT Tr­ëng phßng TCKT DuyÖt KÕ to¸n vËt t­ PhiÕu xuÊt kho Thñ kho XuÊt kho KÕ to¸n vËt t­ NhËp sè liÖu vµo MT Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c tæ ®éi cã nhu cÇu sö dông NVL(NVL chÝnh) th× nh©n viªn cña ®¬n vÞ ®ã ph¶i ghi danh môc c¸c NVL víi c¸c chØ tiªu cô thÓ nh­: Sè l­îng, chñng lo¹i,…Sau ®ã ®­a danh môc lªn phßng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®Ó kÕ to¸n viÕt phiÕu ®Ò nghÞ cÊp ph¸t NVL nép lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ thi c«ng, phßng kÕ to¸n duyÖt xuÊt vµ ®ång thêi lËp phiÕu xuÊt kho. Thñ kho c¨n cø vµo sè l­îng NVL tån kho, ®Þnh møc dù tr÷ NVL, l­îng thùc tÕ xuÊt kho vµ ghi vµo cét thùc tÕ xuÊt. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 2 liªn: §¬n vÞ nhËn vËt t­ gi÷ mét liªn, thñ kho gi÷ mét liªn ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n lµm c¬ së h¹ch to¸n vµ l­u gi÷. D­íi ®©y lµ mÉu phiÕu xuÊt kho: BiÓu 4 : PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ: Cty CPXD sè 9 Bé phËn: §éi XDCT sè 3 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2007 MÉu sè: 02 – VT Q§ sè: 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20-03-2006 cña BTC Nî: 621 Sè: 47 Cã: 1521 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn TuÊn Ninh, ®Þa chØ (bé phËn): §éi 3 Lý do xuÊt kho: Thi c«ng c«ng tr×nh nhµ h¸t ca móa nh¹c ViÖt Nam. XuÊt kho (ng¨n l«): ®éi, ®Þa ®iÓm:…. Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­, dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 ThÐp f8 Kg 358 8857 3170806 ThÐp f22 Kg 2127 9143 19447161 ThÐp f10 Kg 1083 10190.5 11036311 ThÐp f20 Kg 809 10000 8090000 Céng ´ ´ ´ 41744282 Tæng sè tiÒn (b»ng ch÷): Bèn m­¬i mèt triÖu b¶y tr¨m bèn m­¬i bèn ngµn hai tr¨m t¸m hai ®ång. Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ngµy 20 th¸ng 06 n¨m 2007 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc 4.6.2. H¹ch to¸n chi tiÕt vÒ NVL: * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: §Ó qu¶n lý tèt t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL theo gi¸ thùc tÕ, kÕ to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song nh»m môc ®Ých ®¬n gi¶n ho¸ viÖc ghi chÐp, tiÖn lîi khi xö lý b»ng m¸y tÝnh, thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt hoÆc vµo cuèi kú. Nguyªn t¾c: T¹i kho ghi chÐp vÒ mÆt sè l­îng, ë phßng kÕ to¸n ghi chÐp c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt liÖu cô thÓ: T¹i kho : Hµng ngµy ghi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp , thùc xuÊt vµo chøng tõ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho gi÷ c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®· ®­îc ph©n lo¹i cho tõng thø vËt liÖu cho phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n: Më sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 theo tõng lo¹i vËt liÖu cô thÓ t­¬ng øng víi thÎ kho ë tõng kho ®Ó ph¶n ¸nh c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu. Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho tõ thñ kho kÕ to¸n vËt t­ ph¶i kiÓm tra chøng tõ ghi ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn trªn chøng tõ, sau ®ã ghi vµo thÎ chi tiÕt vËt liÖu, cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÕm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho . Ngoµi ra, ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp cÇn ph¶i tæng hîp nhËp xuÊt tån kho theo tõng nhãm lo¹i vËt liÖu. D­íi ®©y lµ tr×nh tù h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song: S¬ ®å 2.8: H¹ch to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho ThÎ kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu xuÊt kho Ghi hµng ngµy: Quan hÖ ®èi chiÕu: Ghi cuèi k×: Theo ph­¬ng ph¸p nµy, quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt NVL cña C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 nh­ sau: T¹i kho: VËt t­ ph¶i ®­îc ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o qu¶n tèt vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. V× vËy hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho NVL, c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt, thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi sæ thùc nhËp, thùc xuÊt vÒ chØ tiªu sè l­îng. C¸c chøng tõ tr­íc khi ghi sæ ph¶i ®­îc kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p. Cuèi ngµy, thñ kho tÝnh ra sè l­îng tån kho vµ ghi vµo thÎ kho. Chøng tõ sau khi sö dông ®Ó ghi thÎ kho ®­îc thñ kho ph©n lo¹i phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt riªng theo tõng thø råi göi lªn phßng kÕ to¸n theo ®Þnh kú 3 ®Õn 5 ngµy. Mçi thÎ kho theo dâi mét lo¹i NVL cã cïng nh·n hiÖu, quy c¸ch ë cïng mét kho. §Çu th¸ng thñ kho ghi sè l­îng tån ®Çu kú c¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng tr­íc, mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt ®­îc ghi mét dßng trªn thÎ kho theo chøng tõ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè l­îng nhËp, xuÊt, tån trªn thÎ kho, thñ kho tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tån kho vËt liÖu vµ ®èi chiÕu víi b¶ng nhËp- xuÊt- tån do kÕ to¸n vËt liÖu lËp, nÕu cã sù chªnh lÖch ph¶i t×m ra nguyªn nh©n xö lý ngay. Sè NVL tån cuèi th¸ng = NVL tån ®Çu th¸ng + NVL nhËp trong th¸ng – NVL xuÊt trong th¸ng C¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt kho NVL cña C«ng ty vµo th¸ng 6 n¨m 2007 cña thñ kho, tiÕn hµnh ghi thÎ kho. ThÎ kho ®­îc më cho tõng thø vËt liÖu nh­ sau: BiÓu 5: ThÎ kho §¬n vÞ: C«ng ty CPXD sè 9 Kho: Ninh B×nh ThÎ kho MÉu sè 06 VT Q§ sè 1141TCQ§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña BTC Ngµy lËp thÎ: 01/06/2007 Tê sè : 18 Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch §¬n vÞ tÝnh: TÊn M· sè:…….. STT Chøng tõ TrÝch yÕu Ngµy N_X Sè l­îng Ch÷ ký cña KT S N NhËp XuÊt Tån Tån kho ngµy 1/06/2007 9 1 2 3 4 2 3 26 20 6/06 8/06 18/06 20/06 Anh B×nh nhËp xi m¨ng Anh Th­ëng nhËn xm thi c«ng CTHH2 Anh Toµn nhËp xm ChÞ HiÒn nhËn xm thi c«ng CT Quèc lé 7-48 ...................... Tæng 55 40 270,2 55 40 270,2 Tån kho ngµy 31/06/2007 9 T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n ph¶i theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu vµ sè l­îng, chØ tiªu thµnh tiÒn. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú 3 ®Õn 5 ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho do chñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp c¸c chøng tõ vµo m¸y theo thø tù thêi gian ph¸t sinh nghiÖp vô. Trªn m¸y ®· cµi s½n c¸c m· vËt t­. Khi nhËp chøng tõ nµy vµo m¸y, kÕ to¸n khai b¸o kho m· vËt t­, sè chøng tõ, ngµy th¸ng, ®¬n gi¸, néi dung vµo m¸y, tõ ®ã m¸y tù ®éng in ra ®­îc sæ chi tiÕt NVL. §Õn cuèi th¸ng trªn c¬ së sæ chi tiÕt, m¸y sÏ tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån vËt liÖu. + Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho NVL, ®­îc ghi chÐp hµng ngµy sau khi nhËn ®­îc c¸c phiÕu nhËp, xuÊt cña thñ kho chuyÓn lªn. C¬ së sè liÖu lµ tõ c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, thÎ kho, sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 cña th¸ng tr­íc. Ph­¬ng ph¸p ghi sæ: Sè d­ ®Çu th¸ng nµy lµ sè d­ cuèi th¸ng tr­íc. Sè ph¸t sinh trong th¸ng: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng. Sè d­ cuèi th¸ng: b»ng sè d­ ®Çu kú céng sè nhËp trong kú trõ ®i sè xuÊt trong kú. Mçi trang ghi sæ ®­îc ghi cho mét lo¹i NVL, ghi theo c¶ 2 chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. D­íi ®©y lµ 1 mÉu cña sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 : B¶ng 2.1: Sæ chi tiÕt TK 152 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 Th¸ng 06/2007 Tªn, quy c¸ch hµng ho¸: ThÐp f 20 §¬n vÞ tÝnh: kg §¬n vÞ tiÒn: 1000® Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Sè Ngµy SL TT SL TT SL TT Sè d­ ®Çu 1/06/2007 15N 11/06 NhËp thÐp 10 25.000 250000 53X 23/06 XuÊt thÐp 10 15.000 150000 …… …… ……. …… …… …… …… …… … … Céng ph¸t sinh th¸ng 06/2007 67.525 67.525 B¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån cña th¸ng tr­íc (cét tån cuèi kú cña th¸ng tr­íc chuyÓn sang ghi vµo cét tån cuèi kú cña th¸ng nµy), c¸c cét cßn l¹i ®­îc lÊy tõ sæ chi tiÕt NVL cña th¸ng nµy. VÝ dô: Sau khi kÕ to¸n cËp nhËt phiÕu nhËp kho sè 63 vµ xuÊt kho sè 47 NVL( thÐp f8, f22, f10, f20) cña th¸ng 6 n¨m 2007 do thñ kho chuyÓn lªn, m¸y sÏ tù ®éng lªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152. Tõ sè liÖu trªn biÓu chi tiÕt ®Õn cuèi th¸ng, kÕ to¸n m¸y sÏ tù ®éng lËp b¶ng nhËp- xuÊt- tån NVL. 4.6.3. H¹ch to¸n tæng hîp NVL: T¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 do cã sè l­îng vËt t­ lín, nhiÒu chñng lo¹i nªn C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp NVL nh»m cung cÊp th«ng tin vÒ nhËp- xuÊt- tån mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho qu¶n lý. Tµi kho¶n sö dông: +TK 152: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña vËt liÖu +TK 331: Ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a C«ng ty víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu vÒ c¸c kho¶n vËt t­ hµng ho¸, lao vô dÞch vô nh­ hîp ®ång ®· ký kÕt. +TK 141: Dïng ®Ó theo dâi tõng ng­êi nhËn t¹m øng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n t¹m øng. Ngoµi c¸c TK sö dông nh­ trªn, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK kh¸c ®Ó ph¶n ¸nh nh­ 111,112, 311, 338, 621, 623, 627,... Sæ s¸ch sö dông: NhËt ký chung, Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 152, 153, 141, 331, 111, 112…vµ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. a. KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu: Khi tróng thÇu, nhËn thÇu c«ng tr×nh, c¸c ®éi s¶n xuÊt nhËn t¹m øng ®Ó mua vËt liÖu. C«ng ty sÏ theo dâi kho¶n t¹m øng mµ nh©n viªn kinh tÕ cña ®éi s¶n xuÊt nhËn trªn sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK141 vµ c¸c sæ c¸i cã liªn quan. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ: giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, phiÕu chi, b¸o c¸o thanh to¸n t¹m øng..., kÕ to¸n m· ho¸ chøng tõ, nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK141 (Chi tiÕt cho tõng ng­êi nhËn t¹m øng) Cã TK 111, 112… Sau khi nhËn xong kho¶n t¹m øng, c¸c ®éi s¶n xuÊt tiÕn hµnh mua vËt t­. Cã hai tr­êng hîp x¶y ra: +Mua vËt t­ vÒ nhËp kho. + Mua vËt t­ vÒ kh«ng nhËp kho mµ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. *Tr­êng hîp mua vÒ nhËp kho C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 lµ C«ng ty x©y dùng, tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo h×nh thøc kho¸n nªn ®èi víi c¸c tæ ®éi, vËt liÖu mua vÒ th­êng ®­îc xuÊt dïng ngay; t¹i c«ng ty, ®èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh th× cã thÓ nhËp kho hoÆc xuÊt ngay thi c«ng c«ng tr×nh hoÆc xuÊt cho c¸c tæ ®éi. VËt liÖu nhËp kho th­êng lµ nh÷ng vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p cèp pha tr­ît nh­: xi m¨ng, s¾t, thÐp…,hoÆc sö dông cho môc ®Ých söa ch÷a, thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh vµ mét sè c¸c vËt liªô mang tÝnh chÊt ®Æc thï kh¸c… - Khi tiÕn hµnh mua vËt liÖu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng , biªn lai c­íc phÝ vËn chuyÓn, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n m· ho¸ vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Nî TK 133 Cã TK 141 (chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng nhËn t¹m øng) - Tr­êng hîp mua vËt liÖu mµ ch­a thanh to¸n ngay th× ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 331( Chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n) VÝ dô 7 : Ngµy 11/06/2007, anh Tïng dïng tiÒn t¹m øng cña C«ng ty mua 25.000kg thÐp f 20 cña c¬ së c¸n thÐp Toµn Th¾ng vÒ nhËp kho, theo phiÕu nhËp kho sè 45 víi ®¬n gi¸ lµ 10.000®/kg. KÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 250.000.000 Nî TK 133: 12.500.000 Cã TK 141: 262.500.000 *Tr­êng hîp mua vÒ kh«ng qua kho mµ sö dông ngay cho thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ph¶n ¸nh trªn TK 621 chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. NÕu vËt liÖu dïng trùc tiÕp, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu, phiÕu chi, m· hãa nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 Nî TK 133 Cã TK 331 - nÕu ch­a tr¶ tiÒn ng­êi b¸n Cã TK 141 - nÕu thanh to¸n b»ng t¹m øng. VËt liÖu mua vÒ kh«ng qua kho, ®­îc sö dông gi¸n tiÕp nh­ b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n còng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt t­, phiÕu chi tiÒn m· ho¸ nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp trªn. Nî TK 627 Nî TK 133 Cã TK 331, 141 VÝ dô 8 : Ngµy 28/06/2007, anh Hoµng mua xi m¨ng cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Hoµng H¶i, tæng sè tiÒn lµ 60.000.000 ®ång (trong ®ã VAT lµ 10%) ch­a thanh to¸n, xuÊt cho thi c«ng c«ng tr×nh nhµ h¸t ca móa nh¹c ViÖt Nam: Nî TK 621: 60.000.000 Nî TK 133: 6.000.000 Cã TK 331: 66.000.000 Qu¸ tr×nh t¹m øng mua vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt, thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ ®­îc quyÕt to¸n vµo cuèi mçi kú. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau: + GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng + PhiÕu chi tiÒn + B¸o c¸o thanh to¸n t¹m øng + C¸c chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n mua hµng, Biªn lai c­íc phÝ vËn chuyÓn ... Th«ng qua c¸c sè liÖu trªn chøng tõ, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè d­ t¹m øng víi ng­êi phô tr¸ch c«ng tr×nh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 Cã TK 141 Còng cã tr­êng hîp vËt liÖu mua vÒ ®­îc tr¶ b»ng tiÒn vay ng¾n h¹n th× ®­îc ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 331 Cã TK 311 TÊt c¶ qu¸ tr×nh tõ kh©u nhËn t¹m øng ®Ó thu mua vËt liÖu nhËp kho, mua vËt t­ dïng ngay thi c«ng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, mµ cô thÓ lµ c¸c phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu xuÊt kho, PhiÕu chi..........Sau ®ã m· hãa vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y. Tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc tæng hîp vµ ph©n lo¹i sau ®ã ®­îc in ra c¸c mÉu sæ cã liªn quan cña h×nh thøc sæ nhËt ký chung. + Sæ c¸i TK 141 + Sæ chi tiªt TK 141 §©y lµ sæ thÓ hiÖn viÖc nhËn t¹m øng vµ t×nh h×nh quyÕt to¸n t¹m øng +Sæ c¸i TK 331 + Sæ chi tiÕt TK 331 Lo¹i sæ nµy ®­îc sö dông ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ ®­îc chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng thanh to¸n liªn quan. b. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu: §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh xuÊt vËt liÖu kÕ to¸n sö dông TK152, TK621, TK627, TK331 vµ mét sè c¸c TK liªn quan kh¸c nh­ TK133, TK642... ®Ó ph¶n ¸nh. C¸ch tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng ë C«ng ty ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh cã nghÜa lµ khi xuÊt vËt liÖu thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó t×nh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. *Néi dung kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë C«ng ty. VËt liÖu xuÊt kho cña C«ng ty th­êng ®­îc sö dông cho môc ®Ých sau: +Phôc vô cho thi c«ng tr×nh th­êng lµ vËt liÖu mua vÒ dïng ngay kh«ng qua kho. + Phôc vô cho söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh. Nh÷ng vËt liÖu nµy th­êng lµ vËt liÖu trong kho. +Phôc vô cho môc ®Ých kh¸c nh­ : xuÊt b¸n, xuÊt lµm nhµ kho t¹i ®éi. *Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu h¹n møc vËt t­, b¶ng quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. KÕ to¸n m· ho¸, nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 Cã TK152 ( nÕu vËt liÖu mua vÒ nhËp kho sau ®ã míi xuÊt dïng ) HoÆc : Nî TK 621 Nî TK 133 Cã TK 331 (nÕu vËt liÖu mua vÒ dïng ngay cho thi c«ng c«ng tr×nh) VÝ dô 9: Theo chøng tõ xuÊt kho sè 28 ngµy 17/06/2007 xuÊt vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh nhµ h¸t ca móa nh¹c ViÖt Nam. NghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 152 kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 43.795.350 Cã Tk 152: 43.795.350 *Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu phôc vô cho ch÷a m¸y, cho viÖc qu¶n lý xÝ tæ ®éi, xÝ nghiÖp… kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 627(2) Cã TK 152 VÝ dô 10 : Chi phÝ vËt liÖu (TK 627(2)) t¹i c«ng tr×nh nhµ h¸t ca móa nh¹c ViÖt Nam c¨n cø vµo chøng tõ sè 55 xuÊt vËt liÖu cho v¨n phßng qu¶n lý xÝ nghiÖp Nî TK 627(2): 4.500.000 Cã TK 152: 4.500.000 *Tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt kho sö dông cho ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp: Nî TK 642 Cã TK 152 VÝ dô : Theo phiÕu xuÊt 52 ngµy 21/6/07 xuÊt vËt liÖu söa ch÷a nhµ v¨n phßng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642: 17.852.000 Cã TK 152: 17.852.000 ….. KÕ to¸n còng tiÕn hµnh m· ho¸, nhËp sè liÖu vµo m¸y nh­ tr­êng hîp kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu, sau ®ã in ra c¸c mÉu sæ ®Ó tiªn cho viÖc theo dâi. D­íi ®©y lµ mét sè mÉu sæ: B¶ng 2.2: TrÝch sæ nhËt ký chung Th¸ng 06 n¨m 2007 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngày Nî Cã N25 04/06 NhËp thÐp f20, f22: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 152 17.500.000 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1331 875.000 - TiÒn mÆt 111 18.375.000 X18 06/06 XuÊt 35 tÊn xi m¨ng Nghi S¬n PCB40 thi c«ng CT nhµ h¸t - Chi phÝ NVLTT - Nguyªn vËt liÖu 621 152 29.272.727 29.272.727 N45 11/06 Mua thÐp f20, nhËp kho tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng - Nguyªn vËt liÖu 152 250.000.000 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1331 12.500.000 - TiÒn göi NH 112 262.500.000 X28 17/06 XuÊt vËt liÖu thi c«ng nhµ h¸t - Chi phÝ NVLTT 621 43.795.350 - Nguyªn vËt liÖu 152 43.795.350 N63 18/06 NhËp thÐp f8, f22, f10, f20 - Nguyªn vËt liÖu - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 152 1331 331 41.744.278 2.087.213 43.831.492 X47 20/06 XuÊt kho thÐp f8, f22, f10, f20 thi c«ng nhµ h¸t - Chi phÝ NVLTT - Nguyªn vËt liÖu 621 152 41.744.278 41.744.278 X52 21/06 XuÊt vËt liÖu söa ch÷a nhµ v¨n phßng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642 27.855.000 - Nguyªn vËt liÖu 152 27.855.000 X55 23/06 XuÊt vËt liÖu cho v¨n phßng qu¶n lý xÝ nghiÖp t¹i c«ng tr×nh nhµ h¸t ca móa nh¹c 621 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627(2) 4.500.000 - Nguyªn vËt liÖu 152 4.500.000 N75 23/06 Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho chi b»ng tiÒn t¹m øng - Nguyªn vËt liÖu 152 74.660.000 - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ - T¹m øng 1331 141 3.733.000 78.393.000 N77 24/06 NhËp ¨cquy - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 152 1.549.320 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 15.493 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 331 1.564.813 X63 25/06 XuÊt thÐp f20 phôc vô thi c«ng CT nhµ h¸t ca móa nh¹c VN - Chi phÝ NVLTT 621 150.000.000 - Nguyªn liÖu vËt liÖu 150.000.000 N81 28/06 Mua xi m¨ng xuÊt dïng lu«n thi c«ng CT nhµ h¸t ca móa nh¹c VN - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 621 60.000.000 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 6.000.000 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 331 66.000.000 B¶ng 2.3: Sæ c¸i TK 152 Tæng c«ng ty C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 xnkxd vn C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 9 Sæ c¸i TK 152 - Nguyªn liÖu vËt liÖu Th¸ng 06/2007 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 42.850.000 … … ….. …… …. …… N25 04/06 NhËp thÐp f20, f22 111 17.500.000 X18 06/06 XuÊt xim¨ng 621 4.200.000 …. …. …. …. …. …. X47 20/06 XuÊt thÐp f8,f22... 621 41.744.278 X52 21/06 XuÊt vËt liÖu 642 27.855.000 X55 23/06 XuÊt vËt liÖu 627 4.500.000 N75 23/06 NhËp clanke 141 74.660.000 N77 24/06 NhËp ¾c quy 331 1.549.320 …. …. …. …. …. …. Céng sè ph¸t sinh 278.525.000 128.550.000 Sè d­ cuèi kú 192.825.000 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2007 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Ch­¬ng III ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt I. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. 1.1. ¦u ®iÓm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lµ khi n­íc ta gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ WTO, C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn míi. C«ng ty ®· m¹nh d¹n øng dông nhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ c«ng nghÖ cèp pha tr­ît vµ thi c«ng bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc, ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001, 2000… Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh x©y l¾p, t¨ng hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ nh­: c¨n cø vµo c¸c dù to¸n c«ng tr×nh, C«ng ty lËp ®­îc kÕ ho¹ch dù trï vËt t­ vËt liÖu... lµm c¬ së cho viÖc theo dâi gi¸m s¸t l­îng vËt t­ cÇn cung cÊp, tõ ®ã kÞp thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ lµm gi¶m vËt t­ tiªu hao mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. C«ng ty ®· ®Ò ra gi¸ thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty lµ môc tiªu phÊn ®Êu nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. C«ng ty rÊt coi träng vÊn ®Ò chÊt l­îng, tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn rÊt chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, bªn c¹nh nhiÖm vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do tæng giao, C«ng ty tù t×m kiÕm, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh cã nhu cÇu x©y dùng, l¾p ®Æt, thÓ hiÖn sù linh ®éng trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng tÝch luü cho C«ng ty vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. M« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc x©y dùng gän nhÑ, hiÖu qu¶, ph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô cho tõng ng­êi râ rµng ®¶m b¶o nguyªn t¾c bÊt kiªm nhiÖm trong kÕ to¸n. C¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµm viÖc t­¬ng ®èi nghiªm tóc, hiÖu qu¶. 1.2. H¹n chÕ: - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý trong toµn bé C«ng ty : + VÒ qu¶n lý nguån nh©n lùc: VÒ mÆt chÊt l­îng cßn mét vµi h¹n chÕ nh­ mét sè c¸n bé kü thuËt trÎ ch­a hiÓu râ vÒ thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ cèp pha tr­ît, thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ nªn dÉn ®Õn viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thi c«ng cßn s¬ sµi, thiÕu chuÈn x¸c; c«ng t¸c ®iÒu ®éng c¸n bé gi÷a c¸c c«ng tr×nh cßn ch­a hîp lý ; + Ho¹t ®éng c«ng nî: Ch­a chñ ®éng trong c«ng t¸c ®èi chiÕu c«ng nî, ch­a gi¶i quyÕt ®­îc c¸c c«ng nî khã ®ßi cña c¸c dù ¸n nh­: Xi m¨ng H¶i V©n, §µi n­íc Nam TriÖu; + C«ng t¸c qu¶n lý an toµn lao ®éng: Cßn nhiÒu bÊt cËp, yÕu kÐm nh­ viÖc sö dông b¶o hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ ch­a ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó t¹i c¸c chi nh¸nh, tæ, ®éi nh­ chi nh¸nh Ninh B×nh, Ban B1, §éi vËn hµnh TBCN...; + VÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch: Ch­a s¸t víi thùc tÕ thi c«ng dÉn ®Õn nhiÒu sai sãt, g©y l·ng phÝ, thÊt tho¸t, ®éi gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý NVL: + T¹i kh©u thu mua: Do ®Æc ®iÓm cña c¬ chÕ kho¸n, c¸c tæ ®éi tù mua NVL phô thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh, nh­ng c«ng ty l¹i ch­a cã c¬ chÕ qu¶n lý, kiÓm so¸t thÝch ®¸ng chñng lo¹i, chÊt l­îng, sè l­îng NVL tù mua nµy. Do vËy cã thÓ dÉn ®Õn hµnh vi sai ph¹m, gian lËn, g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, gi¶m uy tÝn cña c«ng ty vµ c¸c mèi lµm ¨n l©u dµi; + T¹i kh©u b¶o qu¶n vµ sö dông: §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín, ®Þa ®iÓm xa kho hµng cña c«ng ty vµ thêi gian thi c«ng trªn 1 n¨m, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn dÔ g©y ra thÊt tho¸t. C¸c kho chøa NVL t¹i c«ng tr­êng th­êng nhá, t¹m bî, kh«ng kiªn cè, thêi gian l­u tr÷ kh¸ l©u nªn c¸c lo¹i vËt t­ nhá, phô hay bÞ thÊt tho¸t, mét sè NVL chÝnh nh­ c¸c lo¹i thÐp lín…th­êng ®Ó ë ngoµi dÔ bÞ hao mßn, gi¶m chÊt l­îng vµ thÊt tho¸t g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ ®éi gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 1.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt: - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý trong toµn bé C«ng ty : + VÒ nguån nh©n lùc: C«ng ty nªn chó ý ®Õn c«ng t¸c ®iÒu ®éng c¸n bé gi÷a c¸c c«ng tr×nh hîp lý h¬n, chó ý ®Õn yÕu tè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh vµ ®Æc ®iÓm c«ng viÖc cña tõng c¸n bé. Bªn c¹nh ®ã, ®èi víi nh÷ng c¸n bé trÎ míi vµo lµm, c«ng ty nªn cho kho¶ng thêi gian thö viÖc hîp lý vµ cã c¸n bé h­íng dÉn cô thÓ; + Ho¹t ®éng c«ng nî: C«ng ty nªn ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiÖm thu, ®«n ®èc thu håi vèn trªn tÊt c¶ c¸c c«ng tr­êng; + VÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch: Nªn cã c«ng t¸c t×m hiÓu kü l­ìng vÒ c«ng tr×nh s¾p thi c«ng, vÒ tÊt c¶ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nh»m ®­a ra kÕ ho¹ch hîp lý h¬n, s¸t víi thùc tÕ thi c«ng. - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý NVL: + T¹i kh©u thu mua : C«ng ty nªn chØ ®Þnh viÖc mua vËt t­ t¹i c¸c ®¹i lý, kh«ng mua lÎ ë ngoµi nh»m gi¶m c¸c hiÖn t­îng gian lËn lµm gi¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh ; + T¹i kh©u b¶o qu¶n vµ sö dông : C«ng ty nªn ®Æt ra tiªu chuÈn chÆt chÏ h¬n vÒ chÊt l­îng c¸c kho tµng bÕn b·i ®­îc sö dông t¹i c¸c c«ng tr×nh, tæ ®éi, ®Çu t­ nhiÒu h¬n trong viÖc x©y dùng míi c¸c kho tµng nh»m gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng suy gi¶m chÊt l­îng c¸c NVL ®­îc b¶o qu¶n. C«ng ty còng nªn t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng kiÓm kª bÊt th­êng c¸c kho tµng nh»m gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng thÊt tho¸t NVL do chñ ý. Ngoµi ra, C«ng ty nªn cã quy ®Þnh râ rµng vÒ møc th­ëng ph¹t ®èi víi thñ kho nh»m khuyÕn khÝch vµ n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña thñ kho trong c«ng viÖc tr«ng gi÷, b¶o qu¶n NVL. II. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. 2.1. ¦u ®iÓm: a. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chung: - Nh×n chung, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®· ®­îc tæ chøc kh¸ tèt tõ c¸c bé phËn ë tæ ®éi ®Õn c¸c phßng ban trong c«ng ty. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, hÖ thèng tµi kho¶n, chøng tõ, sæ s¸ch ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh, ®ång thêi phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; - C«ng ty ®· ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n nh»m hç trî cho c«ng t¸c kÕ to¸n thñ c«ng gióp gi¶m thiÓu khèi l­îng c«ng viÖc cÇn lµm, tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt sè häc s¶y ra trong qu¸ tr×nh ghi chÐp sè liÖu vµ tæng hîp tÝnh to¸n, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc; - VÒ c¬ b¶n, hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc lËp ®óng, ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh víi ­u ®iÓm lµ sæ s¸ch ®­îc lËp vµo cuèi th¸ng. Nh­ vËy, trong th¸ng cã ph¸t hiÖn ra sai sãt th× vÉn cã thÓ söa ch÷a ®­îc dÔ dµng. Ngoµi ra, viÖc c¸c sæ kÕ to¸n ®Òu ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp. b. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n NVL : - C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông NVL t¹i C«ng ty; - KÕ to¸n tæng hîp NVL ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung rÊt phï hîp víi thùc tr¹ng NVL cã quy m«, chñng lo¹i kh¸ ®a d¹ng vµ ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty; - KÕ to¸n chi tiÕt NVL ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu, dÔ kiÓm tra. 2.2. H¹n chÕ: Bªn c¹nh c¸c mÆt tÝch cùc, c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ thiÕu sãt nhÊt ®Þnh cÇn hoµn thiÖn nh­ sau: - Sù phèi kÕt hîp gi÷a phßng ban kÕ to¸n cña C«ng ty víi bé phËn kÕ to¸n d­íi c¸c tæ ®éi cßn ch­a hîp lý, chÆt chÏ khiÕn cho c«ng t¸c nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n, l­u tr÷ hå s¬ cña c¸c c«ng tr×nh nhÊt lµ c¸c c«ng tr×nh do ®¬n vÞ tù t×m kiÕm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c; - Thùc tr¹ng NVL t¹i C«ng ty kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó trong khi ®ã viÖc lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu cña C«ng ty kh«ng ph¶n ¸nh cho tõng lo¹i vËt liÖu mµ ph¶n ¸nh tæng céng cho tµi kho¶n 152, c¸ch lµm nµy g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu cña C«ng ty; - C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i vËt t­ vµ kh«ng phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã sè l­îng vËt t­ kh¸ nhiÒu nh­ C«ng ty CP X©y Dùng sè 9. V× vËy ®iÒu nµy g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, dÔ s¶y ra t×nh tr¹ng vËt t­ sö dông kh«ng ®óng thêi h¹n, kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, g©y l·ng phÝ, ø ®äng vèn; 2.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. ý kiÕn 1: Bé phËn phßng ban kÕ to¸n trong C«ng ty vµ bé phËn kÕ to¸n cña c¸c tæ ®éi nªn cã sù hîp t¸c, kÕ hîp chÆt chÏ h¬n, c¸c th«ng tin kÕ to¸n nªn ®­îc th«ng b¸o mét c¸ch nhanh chãng, ®Çy ®ñ ®Ó kÕ to¸n t¹i c¸c tæ ®éi n¾m v÷ng ®­îc t×nh h×nh chung trong c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh gióp c«ng t¸c nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n gi¶i quyÕt nhanh chãng h¬n. ý kiÕn 2: VÒ viÖc lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay, b¶ng ph©n bæ vËt liÖu cña C«ng ty ch­a ph¶n ¸nh tõng lo¹i vËt liÖu mµ ph¶n ¸nh tæng céng cho tµi kho¶n 152. Nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n cho qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. V× vËy C«ng ty nªn lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. MÉu b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu nh­ sau: B¶ng 3.1: B¶ng ph©n bæ NVL §¬n vÞ: Bé phËn: MÉu sè: 07-VT (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Th¸ng…n¨m… Sè:………. S TT Cã Nî 1521 1522 1523 …… Céng cã 152 1 2 3 4 5 6 1542 …… 621 …… 627 …... 632 …… 641 …… 642 …… Céng Ngµy… th¸ng…n¨m… Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) + C¸c cét däc 1521, 1522,… ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c lo¹i vËt liÖu dïng trong th¸ng ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ; + C¸c dßng ngang ph¶n ¸nh ®èi t­îng sö dông NVL; + Hµng ngang ph¶n ¸nh ®èi t­îng sö dông cña c¸c lo¹i vËt liÖu. §iÒu nµy cho phÐp C«ng ty t¹o ra kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng c¸ch qu¶n lý vµ theo dâi chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ, vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng cña tõng lo¹i, tõng nhãm vµ tõng thø vËt liÖu. ý kiÕn 3 : C«ng ty nªn sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó thay thÕ cho gi¸ thùc tÕ ®Ých danh trong viÖc tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú 5 ®Õn 10 ngµy, thñ kho ph¶i chuyÓn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt theo gi¸ h¹ch to¸n quy ®Þnh. Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo hÖ sè gi¸ nh­ sau : Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho cuèi kú HÖ sè gi¸ = Gi¸ h¹ch to¸n NVL tån kho ®Çu kú + Gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = HÖ sè gi¸ NVL x Gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt kho Ph­¬ng ph¸p nµy sÏ thÝch hîp víi C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 khi sè l­îng vµ chñng lo¹i vËt t­ nhiÒu nh­ hiÖn nay. Ph­¬ng ph¸p sÏ gióp c«ng viÖc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi h¬n, c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh còng nhanh chãng h¬n. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9, em ®· ®­îc c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng ban kÕ to¸n gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Qua 3 th¸ng thùc tËp em ®· bæ sung ®­îc kiÕn thøc thùc tÕ vµ n¾m v÷ng h¬n vÒ lý thuyÕt kÕ to¸n, tõ ®ã nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña qu¸ tr×nh thùc tÕ t¹i doanh nhÊt lµ ®èi víi sinh viªn chuÈn bÞ ra tr­êng. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó sinh viªn t×m hiÓu s©u h¬n nh÷ng kiÕn thøc mµ chØ cã qua c«ng t¸c thùc tÕ míi cã ®­îc, t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho sinh viªn b­íc vµo c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Víi nh÷ng néi dung ®­îc tr×nh bµy trong b¶n b¸o c¸o nµy, em ®· cè g¾ng ph¶n ¸nh trung thùc nhÊt t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra nhËn xÐt vµ mét vµi kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty Do tr×nh ®é thùc tÕ, nhËn thøc cña b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c c«, chó, anh, chÞ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty ®Ó em cã ®­îc kiÕn thøc ®Çy ®ñ h¬n vµ hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt vµ thùc hµnh KÕ to¸n Tµi chÝnh- NXB §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, n¨m 2006. LuËt doanh nghiÖp ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam – NXB Bé Tµi ChÝnh HÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam –NXB Tµi ChÝnh, n¨m 2006 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña kho¸ tr­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9 <kiến tập>.DOC
Luận văn liên quan