Đề tài Tổ chức kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở nhà máy chế biến biến thế

Lời mở đầu Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế – xã hội của đất nước ta hiện nay. Vấn đề tiền lương và đời sống người lao động đang là một trong những điểm nóng bỏng, khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các chính sách của Nhà nước càng ngày càng tác động sâu rộng tới toàn bộ cac hoạt động kinh tế – văn hoá - xã hội của đất nước. Trong đó có chính sách về tiền lương, BHYT, BHXH, KPCĐ là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động tiền tệ và sản xuất hàng hoá. Nó tác động trực tiếp đến đời sống của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Trong hoạt động SXKD của mọi doanh nghiệp, tiền lương được coi là một bộ phận chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tiền lương luôn là mối quan tâm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng laođộng (doanh nghiệp) tiền lương là phần chi phí phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm và coi đó là phần chi phí về lao động sống trong 3 giá thành sản phẩm. Và bộ phận chi phí này có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp nó có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy mà mối quan tâm của doanh nghiệp là làm sao cho chi phí về lao đống ngày càng thấp càng tốt để không ngừng tăng lợi nhuận lên cao. Song đối với người lao động thì tiền lương lại là phần thu nhậpmà họ nhận được để không những đảm bảo cuộc sống của chính bản thân họ và gia đình mình, và cũng là điều kiện thuận lợi để họ hoà nhập vào thị trường xã hội. Chính vì vậy mà mối quan tâm của họ là tiền lương ngày càng cao để đảm bảo tái sản xuất sức lao động và không ngừng nâng cao đời sống của bản thân và gia đình. Có thể thấy sự quan tâm ngược chiều tới tiền lương trong nền kinh tế thị trường hiện nay ngày càng diễn ra gay gắt. Người lao động thì luôn luôn tìm đến với những doanh nghiệp có mức lương cao và có các chính sách xã hội tốt, còn người sử dụng lao động lại tìm đến những vùng đất mà chi phí về nhân công rẻ mạt cốt để đạt được những mục đích thiết thực của mình. Do vậy đối với mỗi doanh nghiệp vấn đề đặt ra là phải trả lương như thế nào theo hình thức nào ,để mà giải quyết hài hoà lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động để tạo ra niềm tin của người lao động vào doanh nghiệp. Và trên cơ sở các chính sách chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT DN phải áp dụng vào thực hiện như thế nào để tiền lương thực sự là đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, say mê sáng tạo trong công việc và tích cực tăng năng suất lao động góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Hơn thế nữa doanh nghiệp còn cần phải quan tâm đến công tác kế toán. Chi phí lao động sống vào giá thành sản phẩm để có được giá thành chính xác để từ đó thực hiện tốt kế hoạch giá thành của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức trên, thấy rõ được tầm quan trọng của tiền lương cũng như chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm. Trong thời gian thực tập tại Công ty bia Hà Nội tôi đã chọn đề tài: “Tổ chức kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở nhà máy chế biến biến thế”. Sau 2 thực tập và nghiên cứu tôi đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này với ba phần như sau: Phần I: Những lý luận cơ bản về hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở nhà máy chế biến biến thế Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện (cải tiến, bổ sung) công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Nhà máy chế tạo biến thế MỤC LỤC Phần I: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở doanh nghiệp. 3 I. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 3 A. Khái niệm lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 3 B. Vai trò của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất. 6 C. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất. 7 II. Nội dung tổ chức kế toán lao động – tiền lương và các khoản trích theo lương (những công việc cần thiết để hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương). 8 1. Phân loại lao động. 8 2. Quỹ tiền lương. 10 3. Các hình thức trả lương: : 12 4. Tiền thưởng. 15 5. Trợ cấp BHXH: 16 6. Thanh toán tiền lương và trợ cấp BHXH. 17 III. Hạch toán lao động: 18 1. Hạch toán số lượng lao động. 18 2. Hạch toán thời gian lao động: 18 3. Hạch toán kết quả lao động. 19 IV. Kế toán tổng hợp tiền lương tiền công và các khoản trích theo lương 19 1. Chứng từ và tài khoản kế toán: Các chứng từ hạch toán về tiền lương và các khoản trích theo lương chủ yếu là các chứng từ tính toán lương, BHXH, thanh toán lương, BHXH, gồm: 19 2. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lương, tình trích BHXH, BHYT và KPCĐ. 21 Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương (tiền công) và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở nhà máy chế biến biến thế. 26 I. Những đặc điểm chung của nhà máy chế tạo biến thế. 26 1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy. 26 2. Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất. 28 2.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất ở nhà máy chế tạo biến thế. 28 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý. 30 2.3. Qui trình công nghiệp sản xuất máy biến áp. 32 II. Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương, tiền công và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ tiền lương ở Nhà máy chế tạo biến thế. 37 A. Tình hình chung (thực trạng) về quản lý sử dụng lao động và quỹ lương. 37 B. Tổ chức hạch toán lao động, tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở Nhà máy chế tạo biến thế. 39 1. Hạch toán lao động. 39 1.1. Hạch toán số lượng lao động. 39 1.2. Hạch toán thời gian lao động. 40 1.2.2. Cách thức hạch toán. 41 1.3. Hạch toán kết quả lao động: 42 2.2. Lương công nhật. 46 2.3. Bảng thanh toán lương kì cuối: 49 3. Các khoản khác: 58 4. Tình hình trích BHXH, BHYT, KPCĐ ở Nhà máy chế tạo biến thế. 64 4.1. Tình hình trích BHYT. 64 4.2. Bảo hiểm xã hội. 65 4.3. Kinh phí công đoàn. 65 III. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 70 1. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 70 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 72 phần III 78 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao độngvà quỹ tiền lương ở nhà máy chế tạo biến thế 78 I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở nhà máy chế tạo biến thế: 78 3.Chi trả lương và các chứng từ kế toán tiền lương : 86 4.Ghi sổ kế toán một số nghiệp vụ kinh tế về tiền lương BHXH: 88 Phần kết luận 89

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở nhà máy chế biến biến thế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, mang l¹i ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao viÖc theo dâi ë bé phËn nµy th× do tr­ëng phßng hoÆc phô tr¸ch phßng theo dâi vµ ghi nhËn. + Víi chØ tiªu chÊt l­îng: TÊt c¶ c¸c bé phËn, kÓ c¶ bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc lo¹i A th× ®Òu ph¶i ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc giao ®óng quy ®Þnh chung, c¶ khi trong tr­êng hîp cã x¶y ra nhÇm lÉn, sai sãt, thiÕu hôt, mÊt m¸t. + Víi chØ tiªu tiÕt kiÖm: ViÖc xÕp lo¹i A, B, C …c¨n cø vµo møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ vÒ mÆt thêi gian, vËt t­, nguyªn nhiªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm, lao ®éng…Møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ nµy ®Òu ®­îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ ë c¸c tæ, c¸c phßng trong nhµ m¸y ®Ó xÐt duyÖt thi ®ua. + Víi chØ tiªu néi quy: §Ó thùc hiÖn xÕp lo¹i cho chØ tiªu nµy th× ph¶i c¨n cø vµo viÖc vi ph¹m hay lµ kh«ng vi ph¹m vµ møc ®é vi ph¹m ®èi víi c¸c néi quy mµ nhµ m¸y ®Æt ra. Ch¼ng h¹n nh­ c¸c quy ®Þnh kü thuËt ®èi víi vi ph¹m ®¸nh nhau, bá vÞ trÝ s¶n xuÊt hay bu«n b¸n trong nhµ m¸y, lÊy c¾p tµi s¶n…Mäi tr­êng hîp liªn ®íi tíi vi ph¹m (do thiÕu kiÓm tra, gi¸m s¸t) th× ®Òu bÞ h¹ thi ®ua. Hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ, bé phËn lËp b¶ng xÐt thi ®ua theo ®óng mÉu quy ®Þnh. Trªn c¬ së kÕt qu¶ xÐt thi ®ua cña c¸c tæ, phßng…nhµ m¸y tiÕn hµnh häp bµn vµ xÐt duyÖt l¹i thi ®ua vµo ngµy 5, 6 hµng th¸ng. Vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ cña héi ®ång thi ®ua nhµ m¸y duyÖt, th­êng trùc thi ®ua cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp danh hiÖu cña mäi CNV theo hÖ sè ®iÒn vµo b¶ng th­ëng. Tõ nh÷ng b¶ng thi ®ua cña c¸c tæ vµ c¨n cø vµo hÖ sè A, B, C tæng hîp ®ã phßng tµi vô sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i v× tÝnh tiÒn th­ëng, tiÒn l­¬ng k× cuèi cho c«ng nh©n viªn v× hÖ sè A, B, C lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè th­ëng. Cã thÓ thÊy viÖc xÐt duyÖt thi ®ua ®ã qua nh÷ng VD cô thÓ sau: * Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng nh©n NguyÔn §«ng Nam ë tæ Hµn thuéc ph©n x­ëng vá trong th¸ng 10/2003 c«ng nh©n Nam ®· ®i lµm ®ñ sè ngµy c«ng, chÊt l­îng s¶n xuÊt ®¶m b¶o, hao phÝ vÒ thêi gian, vËt t­…®Òu n»m trong ®Þnh møc, vÒ kØ luËt th× c«ng nh©n Nam kh«ng vi ph¹m néi quy, ®¶m b¶o ®ñ 5 chØ tiªu thi ®ua. Do vËy mµ tæ xÐt duyÖt thi ®ua cho c«ng nh©n Nam nh­ sau: - Ngµy c«ng: A = 1 - N¨ng suÊt: A = 1 - ChÊt l­îng: A = 1 - Néi quy: A = 1 - TiÕt kiÖm: A = 1 => Tæng ®iÓm (hÖ sè ABC) = 50 ViÖc xÐt duyÖt thi ®ua ®­îc tiÕn hµnh xÐt duyÖt ë tæ råi sau ®ã göi qua nhµ m¸y xÐt duyÖt vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn “B¶ng xÐt duyÖt thi ®ua” nh­ sau (Trang bªn) + Bé phËn gi¸n tiÕp: VD: Nh©n viªn Lý Hång §¬n ë phßng kü thuËt KCS thuéc khèi hµnh chÝnh. Trong th¸ng 10/2003 nh©n viªn §¬n ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc, ®¶m b¶o 5 chØ tiªu thi ®ua cho nªn ®­îc xÕp lo¹i nh­ sau: - Ngµy c«ng: A = 1 - N¨ng suÊt: A = 1 - ChÊt l­îng: A = 1 - TiÕt kiÖm: A = 1 - Néi quy: A = 1 => Tæng ®iÓm (hÖ sè ABC)= 5,0 Vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn “B¶ng xÐt thi ®ua cña phßng kü thuËt nh­ sau”. (Trang bªn) * TÝnh l­¬ng k× cuèi: Trªn c¬ së xÐt thi ®ua, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh l­¬ng kú cuèi cho CNV trong toµn nhµ m¸y nh­ sau: Thùc chÊt cña l­¬ng kú cuèi chÝnh lµ phÇn cßn l¹i cña tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña CNV. TiÒn l­¬ng thùc tÕ cña CNV hay chÝnh lµ “Tæng l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau”. Tæng l­¬ng = L­¬ng chÝnh + (phô cÊp, tr¸ch nhiÖm…) L­¬ng chÝnh lµ phÇn chñ yÕu cña l­¬ng thùc tÕ nhËn ®­îc, ®­îc tÝnh to¸n dùa vµo l­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n, ngµylµm viÖc thùc tÕ vµ doanh thu cña C«ng ty th«ng qua hÖ sè th­ëng. * C¸ch tÝnh l­¬ng chÝnh: L­¬ng chÝnh CNV= x + Trong ®ã: - L­¬ng cÊp bËc = Møc l­¬ng c¬ b¶n x hÖ sè tr¶ l­¬ng - Ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é: do chÕ ®é quy ®Þnh = 26 ngµy - Ngµy lµm viÖc thùc tÕ: c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng - HÖ sè th­ëng NM: Do C«ng ty ®Æt ra, hÖ sè nµy cã thÓ cao hoÆc thÊp hoÆc b»ng 1 tuú thuéc vµo doanh thu trong kú. NÕu doanh thu mµ cao th× hÖ sè th­ëng cao vµ ng­îc l¹i. Song kh«ng ph¶i CNV nµo còng ®­îc hÖ sè th­ëng nµy mµ: + Víi CNV cã hÖ sè A, B, C = 5,0 (tøc lµ ®¹t c¶ 5 A) th×: -> HÖ sè th­ëng cña CNV ®ã = HÖ sè th­ëng NM + Víi CNV cã hÖ sè ABC < 5,0 (tøc lµ kh«ng ®¹t 5A) th×: HÖ sè th­ëng cña CNV ®ã = (HÖ sè th­ëng NM x HÖ sè ABC CNV ®ã) Trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng kú cuèi, ngoµi cét l­¬ng chÝnh cßn cã c¸c cét kh¸c nh­: - Th­ëng: Ph¶n ¸nh kho¶n tiÒn th­ëng v­ît ®Þnh møc ë tæ, ca… - Bæ sung: Ph¶n ¸nh kho¶n tiÒn tr¶ thiÕu ë th¸ng tr­íc - Tæng t¹m øng = t¹m øng k× I + t¹m øng k× II - KhÊu trõ: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i gi¶m trõ trong thu nhËp cña CNV, gåm: + BHXH = 5% x [L­¬ng cÊp bËc CNV+ Phô cÊp (tr¸ch nhiÖm)] + ThuÕ thu nhËp: Thu víi nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao, cô thÓ lµ víi nh÷ng ng­êi cã tæng l­¬ng > 1.200.000® * C¸ch tÝnh thuÕ thu nhËp nh­ sau: = x + Cô thÓ: - Víi 1.200.000® < tæng l­¬ng £ 2.000.000® Th× thuÕ thu nhËp = 10% x (tæng l­¬ng – 1.200.000®) - Víi 2.000.000® < tæng l­¬ng £ 3.000.000® Th× thuÕ thu nhËp = 20% x (tæng l­¬ng – 2.000.000®) - Víi 3.000.000® < tæng l­¬ng £ 4.000.000® Th× thuÕ thu nhËp = 30% x (tæng l­¬ng – 3.000.000®) - Cét 62.1 + 69: Lµ phÇn ph¶n ¸nh thuÕ thu nhËp khi mµ thu nhËp cña CNV lín h¬n tæng hîp qui ®Þnh). V× b¶n chÊt cña viÖc tr¶ l­¬ng k× cuèi lµ thanh to¸n ë b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× cuèi. PhÇn cßn l¹i thu nhËp thùc tÕ cña ng­êi c«ng nh©n nªn: L­¬ng kú cuèi = Tæng l­¬ng – Tæng t¹m øng – C¸c kho¶n khÊu trõ Ngoµi ra cã nh÷ng tr­êng hîp CNV kh«ng ®ñ c«ng mµ vÉn ®­îc t¹m øng khi thanh to¸n kú cuèi bÞ qu¸ l­¬ng th× sÏ ®îc ghi vµo cét qu¸ l­¬ng trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× cuèi. §Ó minh ho¹ cho phÇn lý luËn ®­îc viÕt ë trªn c¬ thÓ ®­a ra 1 sè VD sau: * §èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt: VD: TÝnh l­¬ng k× cuèi cho c«ng nh©n NguyÔn §«ng Nam ë tæ hµn thuéc ph©n x­ëng vá (th¸ng 10/ 2003) - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× I + k× II cña tæ vá: + L­¬ng cÊp bËc CNV Nam = 613.200® + Tæng t¹m øng k× I + II = 613.200® - C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña tæ hµn th×: + Ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n Nam = 27 c«ng - C¨n cø vµo b¶ng xÐt thi ®ua cña tæ hµn lµ: + HÖ sè ABC c«ng nh©n Nam = 5,0 + HÖ sè th­ëng nhµ m¸y = 3,5 -> L­¬ng chÝnh c«ng nh©n Nam = x 27 = 2.228.700® - Tæng l­¬ng = 2.228.700 + 21.000 = 2.249.700® - KhÊu trõ: ThuÕ TN = 10% (2.249.700 – 2.000.000) = 49.900® BHXH = 5% x (613.200 + 21.000) = 31.700® VËy l­¬ng k× cuèi cña c«ng nh©n Nam nh­ sau: + K× cuèi = 2.249.700 – 613.200 – 49.900 – 31.700 = 1.554.900® §­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× cuèi cña tæ hµn nh­ sau: * Bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: TÝnh l­¬ng k× cuèi cho nh©n viªn Lý Hång S¬n thuéc phßng kü thuËt (th¸ng 10/2003). - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× I + kú II + L­¬ng cÊp bËc NV §¬n= 743.400® + Tæng t¹m øng NV §¬n = 743.400® + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm NV §¬n = 84.000® - C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng kü thuËt th×: + Ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña NV §¬n: 27 ngµy - C¨n cø vµo b¶ng xÐt thi ®ua cña phßng kü thuËt + HÖ sè ABC NV §¬n = 5,0 + HÖ sè th­ëng nhµ m¸y = 3,5 VËy: L­¬ng chÝnh NV §¬n = = 2.701.900® + Tæng l­¬ng = 2.701.900 + 84.000 = 2.785.900® + KhÊu trõ: ThuÕ TN = 20% (2.701.900 – 2000.000) = 140.480® BHXH = 5% x (743.400 + 84.000) = 41.400® §­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cuèi kú cña phßng kü thuËt nh­ sau: (Xem trang bªn) L­¬ng k× cuèi = 2.785.900 – 743.400 – 140.400 = 1.860.700® Trªn c¬ së b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× cuèi ë c¸c tæ, phßng ban…kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n cho ph©n x­ëng, tæ, khèi…råi lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho toµn nhµ m¸y k× cuèi. (Xem trang bªn). 3. C¸c kho¶n kh¸c: 3.1. Th­ëng v­ît møc: ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ hµng th¸ng toµn c¸n bé CNV lµm viÖc vµ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®Þnh møc mµ nhµ m¸y ®· ®Æt ra. Tuy nhiªn lµ hµng th¸ng nÕu toµn nhµ m¸y ®Òu v­ît ®Þnh møc ®Æt ra th«ng qua chØ tiªu vÒ s¶n l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô, do ®ã sÏ lµm t¨ng doanh thu cña nhµ m¸y. V× doanh thu cao h¬n cho nªn nhµ m¸y thùc hiÖn chÝnh s¸ch th­ëng thªm cho CNV mét kho¶n tiÒn th«ng qua hÖ sè th­ëng vµ gäi ®ã lµ th­ëng v­ît møc. Th­ëng v­ît møc chÝnh lµ kho¶n kh¸c ngoµi l­¬ng nh»m ®Ó khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt víi ng­êi lao ®éng, n©ng cao møc sèng ®Ó ng­êi c«ng nh©n yªn t©m trong c«ng t¸c. * C¸ch tÝnh th­ëng v­ît møc: th­ëng v­ît møc ë bé phËn trùc tiÕp vµ bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt ®Òu ®­îc tÝnh nh­ sau: Th­ëng v­ît møc = L­¬ng cÊp bËc x HÖ sè nhµ m¸y Trong ®ã: L­¬ng cÊp bËc: tÝnh nh­ c¸c phÇn trªn HÖ sè nhµ m¸y: C¨n cø vµo doanh thu trong kú do nhµ m¸y quy ®Þnh mµ cô thÓ lµ phÇn cßn l¹i cña 3,9% doanh thu sau khi ®· thùc hiÖn tr¶ l­¬ng thùc tÕ (tæng l­¬ng) cho CNV. Song kh«ng ph¶i CNV nµo còng ®­îc h­ëng hÖ sè nµy mµ: + Víi CNV cã hÖ sè ABC = 5,0 th× hÖ sè th­ëng = hÖ sè nhµ m¸y + Víi CNV cã hÖ sè ABC < 5,0 th×: HÖ sè th­ëng = x HÖ sè ABC VD: Trong th¸ng 10/2003 nhµ m¸y qui ®Þnh cho hÖ sè th­ëng v­ît møc lµ 1,00 Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt: C«ng nh©n NguyÔn §«ng Nam ë tæ hµn thuéc ph©n x­ëng vá cã: L­¬ng cÊp bËc: 613.200®ång HÖ sè ABC= 5,0 HÖ sè th­ëng = 100 VËy th­ëng v­ît møc cña CN Nam = 613.200 x 1,00 = 613.200® * Bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: Nh©n viªn Lý Hång §¬n ë phßng kü thuËt thuéc khèi hµnh chÝnh cã: - L­¬ng cÊp bËc: 743.400® - HÖ sè ABC: 5,0 - HÖ sè th­ëng: 1,00 HÖ sè th­ëng v­ît møc cña NV §¬n = 743.400 x 1,00 = 743.400® Dùa trªn c¬ së c¸c b¶ng th­ëng v­ît møc cña c¸c tæ, phßng,…kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng th­ëng v­ît møc toµn nhµ m¸y ®Ó tÝnh sè tiÒn th­ëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ B¶ng th­ëng v­ît møc toµn nhµ m¸y Th¸ng 10 n¨m 2003 HÖ sè th­ëng: 1,00 §¬n vÞ: ®ång TT Tªn PX, khèi TiÒn th­ëng Trõ Tæng tiÒn Ký nhËn 1 PX vá 104.260.000 0 104.260.000 2 PX cuèn d©y 15.298.000 0 15.298.000 3 Khèi hµnh chÝnh 55.460.000 0 55.460.000 4 PX l¾p r¸p vµ hoµn thiÖn 20.872.000 0 20.872.000 5 Khèi ®êi sèng 6.093.000 0 6.093.000 Tæng céng 201.983.000 0 201.983.000 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n trëng gi¸m ®èc 3.2. TiÒn lµm thªm chñ nhËt vµ lµm thªm giê: theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn nay th× c«ng nh©n viªn chØ lµm ®óng theo giê hµnh chÝnh lµ 8 giê trong 1 ngµy vµ c¸c chñ nhËt hµng th¸ng ®­îc coi lµ ngµy nghØ do chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc Nhµ n­íc. Song do yªu cÇu s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i lµm thªm vµo c¸c ngµy chñ nhËt hoÆc lµm thªm ngoµi giê…do vËy mµ c«ng nh©n viªn sÏ ®­îc nhËn thªm mét sè tiÒn ngoµi tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ C«ng ty còng coi ®©y lµ kho¶n kh¸c ngoµi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV hµng th¸ng. * C¸ch tÝnh tiÒn lµm thªm giê vµ chñ nhËt cho c«ng nh©n viªn: = x x Trong ®ã: HÖ sè nhµ m¸y quy ®Þnh cho: - Lµm viÖc ngoµi giê: 4,3 - Lµm chñ nhËt ®Çu tiªn trong th¸ng: 5,0 - Lµm chñ nhËt thø hai trong th¸ng:5,5 - Lµm chñ nhËt thø ba trong th¸ng: 6,0 VD: C«ng nh©n Ph¹m ThÞ Ngäc ë tæ cuèn b­íc 1 lµm thªm giê t­¬ng ®­¬ng víi 1 ngµy c«ng trong th¸ng 10/2003. Nh­ vËy th× tiÒn lµm thªm giê ®­îc nhËn nh­ sau: TiÒn lµm thªm giê CN Ngäc = x 4,3 x 1 = 45.000® Vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng thanh to¸n tiÒm lµm thªm giê cña tæ nh­ sau: §éi: Ph©n x­ëng cuèn d©y Tæ: cuèn b­íc 1 B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê Th¸ng 10/2003 §¬n vÞ: ®ång TT Hä vµ tªn Sè c«ng Néi dung c«ng viÖc Thµnh tiÒn Ký nhËn 1 Ng« T©n Anh 01 45.000 2 Ph¹m ThÞ Ngäc 01 45.000 3 Mai Hång Giang 01 45.000 4 §ç DiÖu Thuý 01 45.000 5 Lª Hång Thu 01 45.000 6 NguyÔn ThÞ Thanh 01 45.000 7 NguyÔn Tè T©m 01 45.000 Céng 7 315.000 Ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2003 Phßng TC – HD C¨n cø vµo b¶ng theo dâi mµ c¸c tæ göi lªn tæ tr­ëng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ tiÕn hµnh tÝnh ra sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Dùa vµo b¶ng thanhh to¸n tiÒn lµm thªm giê mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng chuyÓn sang kÕ to¸n thanh to¸n sÏ lËp phiÕu chi, sau ®ã göi xuèng thñ quü vµ tiÕn hµnh ph¸t tiÒn cho c«ng nh©n. §¬n vÞ: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ PhiÕu chi – QuyÓn sè 2922 Sè: MÉu sè 02 – TT (Q§ sè 1141 – TC/C§KT ngµy 1/11/1990 cña BTC Ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2003 Nî: 3341 Cã: 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: tæ bèc xÕp h¹ vá §Þa chØ: Lý do chi: Chi lµm ngoµi giê Sè tiÒn: 315.000®…ViÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m m­êi n¨m ngh×n ®ång. KÌm theo: ….1……………..chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m m­êi n¨m ngh×n ®ång Ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) Thñ quü ( Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn ( Ký, hä tªn) Trong th¸ng do yªu cÇu s¶n xuÊt chØ ®ßi hái mét sè bé phËn cÇn ph¶i lµm thªm giê còng nh­ lµm vµo ngµy chñ nhËt. Vµ tuú vµo ngµy chñ nhËt mµ c«ng nh©n ®i lµm nhµ m¸y qui ®Þnh ®­a ra hÖ sè kh¸c nhau. VD: C«ng nh©n Ph¹m TiÕn §¹t ë tæ cuèn b­íc 2 lµm thªm vµo ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn trong th¸ng 10/2003. Nh­ vËy th× tiÒn lµm vµo ngµy chñ nhËt c«ng nh©n §¹t ®­îc nhËn nh­ sau: = x 5,0 x 1 = 51.923® Vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê cña tæ nh­ sau: §éi: Ph©n x­ëng cuèn dµy Tæ: cuèn b­íc 2 B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê Th¸ng 10/2003 §¬n vÞ: ®ång TT Hä vµ tªn 5/10 12/10 19/10 Thµnh tiÒn Ký nhËn 1 NguyÔn Minh H»ng X 51.923 2 NguyÔn Thu Hµ X 57.115 3 Ph¹m TiÕn §¹t X 51.923 4 ………… …. 5 ………… …. Céng 5 10 11 1.847.000 Phßng TC – HC Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2003 Tæ tr­ëng C¨n vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn lµm chñ nhËt vµ lµm ngoµi giê ë c¸c tæ, phßng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn lµm chñ nhËt + lµm thªm giê cho c«ng nh©n viªn trong toµn nhµ m¸y nh­ sau: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê Th¸ng 10/2003 §¬n vÞ: §ång TT §¬n vÞ Sè c«ng TiÒn Ký nhËn 1 Ph©n x­ëng vá 29 1.424.000 2 Ph©n x­ëng cuèn d©y 4 217.000 3 Khèi hµnh chÝnh 4 PX l¾p r¸p, hoµn thiÖn 47 2.768.000 5 Khèi ®êi sèng Tæng céng 80 4.409.000 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n l­¬ng Gi¸m ®èc Sau khi kÕ to¸n l­¬ng lËp b¶ng thanh to¸n lµm chñ nhËt vµ ngoµi giê. Th× kÕ to¸n l­¬ng sÏ tr×nh lªn Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng ®Ó xÐt duyÖt vµ kÝ. Sau ®ã kÕ to¸n l­¬ng sÏ chuyÓn xuèng cho kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó kÕ to¸n thanh to¸n viÕt “phiÕu chi”. §¬n vÞ: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ PhiÕu chi – QuyÓn sè 2902 Sè: MÉu sè 02 – TT (Q§ sè 1141 – TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC Ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2003 Nî: 3341 Cã: 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt §Þa chØ: …………….. Lý do chi: TiÒn lµm chñ nhËt + ngoµi giê Sè tiÒn: 4.409.000. ViÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu bèn tr¨m linh chÝn ngµn ®ång. KÌm theo 1 tËp chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 1997 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký tªn ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) Thñ quü ( Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn ( Ký, hä tªn) 4. T×nh h×nh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ. 4.1. T×nh h×nh trÝch BHYT. B¶o hiÓm y tÕ ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ ®­îc trÝch theo tû lÖ 3% l­¬ng cÊp bËc cña CNV. Nhµ m¸y kh«ng trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn mµ mua lu«n cho CNV vµo ®Çu n¨m vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (chi phÝ s¶n xuÊt chung) trong th¸ng 1. 4.2. B¶o hiÓm x· héi. Nhµ m¸y thùc hiÖn trÝch BHXH hµng th¸ng theo tû lÖ 20% l­¬ng cÊp bËc cña CNV = 20% x (l­¬ng cÊp bËc + c¸c kho¶n phô cÊp). Trong ®ã: 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng 5% trõ vµo thu nhËp cña CNV Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cuèi quý nép c¶ 20% lªn BHXH cÊp trªn qu¶n lý. 4.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn. Hµng th¸ng nhµ m¸y thùc hiÖn trÝch lËp quü KPC§ theo tû lÖ 2% l­¬nog thùc tr¶ cho CNV vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng. * T×nh h×nh sö dông c«ng ®oµn: Trong 2% nãi trªn th×: - 1% ®­îc nép lªn c«ng ®oµn cÊp trªn (nép hµng quý) - 1% ®Ó l¹i doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp ®­îc phÐp chi theo quy ®Þnh cña tæng liªn ®oµn lao ®éng. Trong 1% nµy: 60% chi c¸c ho¹t ®éng phong trµo (gåm cã c¸c phong trµo c«ng ®oµn 40% cßn l¹i chia ra lµm hai: + 20% chi cho chi phÝ hµnh chÝnh + 20% dïng tr¶ l­¬ng cho c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ phô cÊp cho nh÷ng ng­êi b¸n hµng chuyªn tr¸ch). 5. TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp: nhµ m¸y kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt mµ chØ khi nµo thùc tÕ cã ph¸t sinh th× chi l­¬ng vµ h¹ch to¸n nh­ l­¬ng thêi gian vµ ph©n bæ theo qui ®Þnh. 6. Thñ tôc chi tr¶ BHXH trùc tiÕp cho c¸n bé CNV: BHXH ®­îc chi tr¶ cho CNV trong tr­êng hîp CNV èm ®au, thai s¶n, sinh ®Î, tai n¹n lao ®éng… §Ó ®­îc trî cÊp BHXH c«ng nh©n viªn ph¶i cã giÊy chøng nhËn cña b¸c sÜ n¬i ®iÒu trÞ (nÕu lµ ®au èm) hoÆc lµ giÊy chøng sinh, giÊy ®Ò nghÞ trî cÊp thai s¶n (nÕu lµ sinh ®Î, thai s¶n…) - C¨n cø vµo giÊy chøng nhËn ë n¬i ®iÒu trÞ vµ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt trªn “phÇn thanh to¸n” kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu thanh to¸n tù cÊp BHXH. Kho¶n tiÒn trî cÊp BHXH mµ CNV ®­îc nhËn c¨n cø vµo: + TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH tr­íc khi nghØ (l­¬ng cÊp bËc). + Sè ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng trî cÊp BHXH + TØ lÖ (%) trî cÊp ®­îc h­ëng. Cô thÓ nh­ sau: TØ lÖ ®­îc h­ëng BHXH quy ®Þnh nh­ sau: - Tr­êng hîp ®au èm ®­îc h­ëng 75% tiÒn l­¬ng. - Tr­êng hîp tai n¹n lao ®éng, thai s¶n th× ®­îc h­ëng 100% tiÒn l­¬ng. * TiÒn trî cÊp BHXH ®­îc tÝnh nh­ sau: = xx VD: C«ng nh©n NguyÔn Xu©n Thuþ lµ c«ng nh©n ë tæ bÞ èm nghØ:15 ngµy tõ 3/10 ®Õn 17/10. Nh­ng trong 15 ngµy nghØ l¹i cã 2 ngµy lµ chñ nhËt vµ lµ ngµy nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh. V× vËy mµ chØ ®­îc trî cÊp cho 13 ngµy (kÓ c¶ 2 ngµy do mÖt mái) c¨n cø vµo. - L­¬ng cÊp bËc CN Thôy: 289.400® - Ngµy nghØ ®­îc tÝnh trî cÊp BHXH = 13 ngµy - TØ lÖ trî cÊp BHXH = 75% Do vËy mµ CN Thôy d­îc nhËn sè tiÒn trî cÊp lµ: = 75% x x 13 = 108.525® Vµ ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH, phÇn thanh to¸n cña nhµ m¸y nh­ sau: §¬n vÞ: CÊp trªn Bé phËn: Tæ cuèn b­íc 1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Sè: 8710 MÉu sè 02 – BH. Ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 1058 a – TC/C§KT Hä vµ tªn: NguyÔn Xu©n Thôy Tuæi: 47 Tªn c¬ quan y tÕ Ngµy th¸ng kh¸m Lý do C¨n bÖnh Sè ngµy cho nghØ Y b¸c sÜ ký tªn, ®ãng dÊu Sè ngµy thùc nghØ X¸c nhËn cña phô tr¸ch bé phËn Tæng sè Tõ ngµy ®Õn ngµy BÖnh viÖn Hai Bµ Tr­ng 3/10 N»m viÖn Ch¶y m¸u kÐo dµi 13 3/10 17/10 11 N/m 17/10 MÖt mái 02 17/10 18/10 2 - PhÇn thanh to¸n - Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH L­¬ng b×nh qu©n 1 ngµy % tÝnh BHXH Thµnh tiÒn 1 2 3 4 27 n¨m 75% 13 289400 8348 108.525 Dùa vµo “phiÕu nghØ h­ëng BHXH” mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp th«ng qua sù x¸c nhËn cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ göi lªn c¸n bé phô tr¸ch thuéc c¬ quan BHXH x¸c nhËn. Råi sau ®ã lËp “phiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH nh­ sau”. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH ( NghØ èm, tr«ng con èm, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸) Hä vµ tªn: NguyÔn Xu©n Thuþ Tuæi: 47 NghÒ nghiÖp, chøc vô: c«ng nh©n §¬n vÞ c«ng t¸c: Tæ l¹nh Thêi gian ®ãng BHXH: 27 n¨m TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ: 289.400 Sè ngµy ®­îc nghØ: 13 Trî cÊp: - Møc 75%: 8348 x 13 ngµy = 108.525® - Møc 70% hoÆc 65% x …..(ngµy) = …..(®ång) - Céng: 108.525® B»ng ch÷: Mét tr¨m linh t¸m ngh×n n¨m tr¨m hai nh¨m ®ång. Ghi chó: Ng­êi lÜnh tiÒn KÕ to¸n Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së Ngµy 28/10/2003 Thñ trëng ®¬n vÞ Sau khi lËp xong “phiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH” kÕ to¸n tiÒn l­¬ng göi xuèng cho kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n thanh to¸n sÏ dùa vµo phiÕu nµy ®Ó viÕt phiÕu chi. Sau khi lËp phiÕu chi xong sÏ göi lªn thñ quü vµ thñ quü trùc tiÕp thanh to¸n kho¶n nµy cho c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. §¬n vÞ: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ Tæ: cuèn b­íc 1 PhiÕu chi Sè: 2914 Ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2003 MÉu sè 02 – TT (Q§ sè 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC Nî: 338 Cã: 331 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Xu©n Thôy §Þa chØ: Tæ l¹nh Lý do chi: L­¬ng èm Sè tiÒn: 108.525….ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m linh t¸m ngh×n n¨m tr¨m hai nh¨m ®ång… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) mét tr¨m linh t¸m ngh×n n¨m tr¨m hai nh¨m ®ång KÌm theo: 1…….chøng tõ gèc Ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký tªn, ®ãng dÊu) ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) III. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1. KÕ to¸n tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Hµng th¸ng trªn c¬ së c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng, th­ëng, tiÒn lµm thªm + chñ nhËt…kÕ to¸n tiÕn hµnh phÇn lo¹i, tæng hîp theo ®èi t­îng sö dông ®Ó lËp “b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHXH” (B¶ng ph©n bæ sè 1) 1.1. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho CNV ë 7 tæ cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh, c«ng nh©n viªn lµm ë bé phËn kh¸c mµ c«ng viÖc cña hä còng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt chÝnh vµ tiÒn l­¬ng cña CNV bé phËn phô trî nh­ hoµn hiÖn ®­îc ph©n bæ vµo TK 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cô thÓ: L­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (622) Tªn tæ s¶n xuÊt L­¬ng cÊp bËc C¸c kho¶n phô cÊp C¸c kho¶n kh¸c S¶n xuÊt chÝnh 1. Tæ hµn 29.202.720 593.200 27.348.000 2. Tæ lµm c¸ch t¶ nhiÖt 26.677.680 532.400 46.353.000 3. Tæ pha c¾t ph«i 27.257.760 532.800 27.246.000 4. Tæ giãng hµn ¸p lùc S¶n xuÊt phô 1. Tæ hoµn thiÖn 5.611.680 150.400 5.608.000 Céng 106.125.920 2.016.000 123.924.000 1.2. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh ph©n bæ vµo TK 112. Chi phÝ tr¶ tr­íc. 1.3. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho CNV lµm ë kho s¾t U, L ph©n bæ vµo TK 152 ®Ó tÝnh vµo ®¬n gi¸ Fe. 1.4. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho CNV b¸n hµng ë phßng kÕ ho¹ch, ph©n bæ vµo TK 641 – chi phÝ b¸n hµng 1.5. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, nh©n viªn phßng tµi vô, hµnh chÝnh, kü thuËt, cung tiªu, y tÕ, b¶o vÖ, nhµ ¨n ®­îc ph©n bæ vµo TK 642 – chi phÝ qu¶n lý DN. 1.6. TiÒn l­¬ng, t­hëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho tæ cuèn b­íc 1 vµ tæ cuèn b­íc 2 ph©n bæ vµo TK 241 – XDCBDD 1.7. TiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ë c¸c v¨n phßng ph©n x­ëng, qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, ®èc c«ng ë c¸c ph©n x­ëng ph©n bæ vµo TK 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung. * TrÝch BHXH, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cÊp bËc, tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV vµ tû lÖ trÝch BHXH, KPC§ kÕ to¸n trÝch BHXH, KPC§ tÝnh vµo c¸c bé phËn, chÞu chi phÝ. Cô thÓ trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 cña nhµ m¸y. C¸ch tÝnh: Cét (7) = 2% x cét (6) Cét (8) = 15% x [cét (3) + cét (4)] 2. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Hµng th¸ng sau khi lËp b¶ng ph©n bæ sè 1, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 622, 627, TK 641, TK 642… B¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 622 Th¸ng 10 n¨m 2003 CT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi cã c¸c TK Sè Ngµy 334 3382 3383 - TiÒn l­¬ng thùc tÕ cña CNSX 232.065.920 232.065.920 - TÝnh KPC§ cña CNSX 4.641.318 4.641.318 - TÝnh BHXH cho CNSX 16.221.288 16.221.288 Tæng céng 252.928.526 232.065.920 4.641.318 16.221.288 C¨n cø vµo b¶ng kª nµy kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ ghi tiÕp vµo NhËt kÝ chøng tõ sè 7 (®­îc lËp ë phÇn sau). Hµng th¸ng sau khi tÝnh xong c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV (t¹m øng, l­¬ng k× cuèi, th­ëng v­ît møc…) kÕ to¸n tiÒn l­¬ng göi b¶n thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV (l­¬ng, th­ëng, t¹m øng…) lªn kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc kÝ duyÖt. Khi ®· cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng b¸o cho kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu chi ®Ó thñ quü chi tiÒn. TiÒn l­¬ng, th­ëng ..®­îc tr¶ cho tõng ng­êi c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n cña tæ, phßng…c¸c tæ tr­ëng nhËn tiÒn ë thñ quü vµ trùctiÕp tr¶ tËn tay cho CNV trong tæ, phßng… Lµ mét nhµ m¸y cã doanh thu lín, víi doanh thu hµng tû ®ång ViÖt Nam/ th¸ng nhµ m¸y ®­îc Bé chñ qu¶n cho phÐp lÊy thu bï chi, trang tr¶i cho c¸c kho¶n chi phÝ, cßn thõa míi göi vµo ng©n hµng. Cô thÓ nhµ m¸y ®­îc phÐp chi tr¶ l­¬ng cho CNV trong 3,9 doanh thu…hµng th¸ng, do ®ã tiÒn l­¬ng trùc tiÕp ®­îc tr¶ b»ng tiÒn mÆt (tõ doanh thu), doanh nghiÖp kh«ng ph¶i rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ. Nhµ m¸y tiÕn hµnh thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng lµm 3 lÇn: t¹m øng kú I, t¹m øng kú II, kú cuèi vµ c¸c kho¶n kh¸c nh­ th­ëng v­ît møc, th­ëng n¨ng suÊt, lµm thªm giê chñ nhËt… ViÖc tiÕn hµnh chi tr¶ l­¬ng nµy lµ sau khi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng b¸o cho kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu chi ®Ó thñ quü chi tiÒn. Ch¼ng h¹n nh­ mÉu phiÕu chi sau ®©y: §¬n vÞ: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ PhiÕu chi quyÓn sè: 3074 Sè: …… Ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2003 MÉu sè 02 – TT (Q§ sè 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC Nî: 3341 Cã: 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: C¸n bé CNV §Þa chØ:……………………………….. Lý do chi: L­¬ng kú II/ 10 Sè tiÒn: 101.205.000. ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m linh mét triÖu, hai tr¨m linh n¨m ngµn ®ång. KÌm theo:………………..chøng tõ gèc……………… §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m linh mét triÖu hai tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký tªn ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) Thñ quü ( Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn ( Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt mµ kÕ to¸n thanh to¸n lËp ®Ó kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ghi vµo b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 334 (mÉu bªn) ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ, tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV hµng th¸ng ®­îc ph©n bæ hÕt vµo c¸c ®èi t­îng sö dông ®Ó lµm c¬ së cho tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ng thùc tÕ trong th¸ng chØ thanh to¸n tiÒn l­¬ng t¹m øng kú I, t¹m øng kú II, th­ëng n¨ng suÊt, tiÒn lµm chñ nhËt + tiÒn lµm thªm giê cßn l­¬ng kú cuèi vµ th­ëng v­ît møc ®­îc thanh to¸n vµo ®Çu th¸ng sau. V× vËy trªn b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 334 (10/97) kh«ng ph¶n ¸nh c¸c chøng tõ chi vÒ thanh to¸n l­¬ng cuèi kú + th­ëng v­ît møc trong th¸ng 10/2003. B¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 334 Th¸ng 10 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi cã c¸c TK Sè Ngµy 111 … 2950 08/10/97 T¹m øng l­¬ng kú I 101.205.000 101.205.000 2074 23/10/97 T¹m øng l­¬ng kú II 101.205.000 101.205.000 2902 26/10/97 Thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê + CN 4.409.000 4.409.0000 Céng 207.909.000 207.909.000 B¶ng kª nµy sÏ ®­îc ghi trªn NKCT sè 7 (phÇn cuèi) * C¸c chøng tõ chi vÒ thanh to¸n l­¬ng kú cuèi + t­hëng v­ît møc th¸ng 10/2003 ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 334 th¸ng 11/2003 v× c¸c kho¶n nµy ®­îc tr¶ vµo th¸ng 11/2003. B¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 334 Th¸ng 11 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi cã c¸c TK Sè Ngµy 111 … 2974 11/11/97 Thanh to¸n l­¬ng kú cuèi 10/97 512.405.593 512.405.593 2908 15/11/97 Tr¶ l­¬ng v­ît møc 10/97 201.983.000 201.983.000 Céng 714.388.593 714.388.593 * BHXH ®­îc trÝch hµng th¸ng, phÇn 5% l­¬ng cÊp bËc trõ vµo l­¬ng tõng CNV ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng kú cuèi ë c¸c tæ, phßng…C¨n cø vµo sè tæng céng vÒ thu BHXH trong l­¬ng ë b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn C«ng ty k× cuèi th¸ng 10/97 kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 7 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 10.664.991 Cã TK 338 (3383) : 10.664.991 * BHXH ®­îc trÝch hµng th¸ng theo tû lÖ 20% l­¬ng cÊp bËc KPC§ còng ®­îc trÝch hµng th¸ng theo tû lÖ 2% l­¬ng thùc tr¶. Nh­ng BHXH còng nh­ KPC§ ®­îc chuyÓn lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n theo quý víi tû lÖ: BHXH = 20% l­¬ng cÊp bËc. KPC§ = 1% l­¬ng thùc tr¶ C¨n cø vµo “b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ta tÝnh ®­îc”. * Sè tiÒn BHXH chuyÓn lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n lµ: 20% x (205.517.580 + 7.423.920) x 3 = 127.764.900 (®ång) * Sè tiÒn KPC§ chuyÓn lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n lµ 1% x 427.993.500 x 3 = 12.839.805 (®ång) Khi tÝnh xong sè tiÒn BHXH, KPC§ ph¶i nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng b¸o chi chuyÓn sang kÕ to¸n thanh to¸n viÕt uû nhiÖm chi ra ng©n hµng chuyÓn tiÒn. Uû nhiÖm chi sè 80387 ChuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th­, ®iÖn LËp ngµy 28/10/2003 Tªn ®¬n vÞ tr¶ tiÒn: Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam Sè tµi kho¶n:………………………. T¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam tØnh, TP.. Hµ Néi Tªn ®¬n vÞ nhËn tiÒn: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ Sè tµi kho¶n: T¹i ng©n hµng: NNVN Sè tiÒn b»ng ch÷:……………….. Néi dung thanh to¸n:……………. §¬n vÞ tr¶ tiÒn KÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ng©n hµng A Ng©n hµng B Chi sè ngµy KÕ to¸n, tr­ëng phßng kÕ to¸n Chi sè ngµy KÕ to¸n Tr­ëng phßng kÕ to¸n C¨n cø vµo uû nhiÖm chi vÒ BHXH, KPC§ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ghi vµo b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 338 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 338: 140.604.705 3382: 12.839.805 3383: 127.764.900 Cã TK 112: 140.604.705 * Trî cÊp BHXH chØ ®­îc BHXH cÊp trªn quyÕt to¸n vµo cuèi quý (3 th¸ng 1 lÇn) song hµng th¸ng ®Òu cã sè CNV bÞ èm ®au, thai s¶n…§Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cho CNV khi nghØ èm mµ ch­a ®­îc BHXH cÊp trªn quyÕt to¸n, nhµ m¸y t¹m øng b»ng c¸ch tr¶ trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt kho¶n trî cÊp cho CNV. C¨n cø vµo phiÕu thanh to¸n BHXH, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng b¸o cho kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu chi. C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ghi vµo b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 338 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 338 (3383): 2.823.925 Cã TK 111: 2.823.925 (®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 338) B¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 338 Th¸ng 10 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i M· sè Sè tiÒn Ghi cã c¸c TK Sè Ngµy 111 112 - NépKPC§ cho c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n 3382 12.839.805 12.839.805 - Nép tiÒn BHXH cho qu¶n lý chuyªn m«n 3383 127.764.900 127.764.900 - Tr¶ BHXH trùc tiÕp cho CNV 3383 2.823.925 2.823.925 Céng 140.604.705 2.823.925 140.604.705 * Cuèi quý c¨n cø vµo sè tiÒn trªn b¶ng thanh to¸n BHXH ®Ó nhËn tiÒn quyÕt to¸n cña BHXH cÊp trªn. V× C«ng ty lËp b¶ng thanh to¸n BHXH theo th¸ng nªn sè tiÒn quyÕt to¸n b»ng tæng sè tiÒn cña 3 b¶ng thanh to¸n BHXH (3 th¸ng). Khi ®­îc BHXH cÊp trªn quyÕt to¸n, nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 7 cét ghi cã TK 338 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 112: 4.498.000 Cã TK 338 (3383): 4.498.000 * Hµng th¸ng, c¨n cø vµo sè tiÒn thu trong l­¬ng ®Ó nép thuÕ thu nhËp cho NSNN, trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng k× cuèi toµn nhµ m¸y, kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 7 cét ghi cã TK 333 theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 334: 17.739.460 Cã TK 333 (3338): 17.739.460 C¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ ghi nî TK 622, 334, 338 (®· nªu ë trªn) kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo NKCT sè 7. Vµ tõ NKCT ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp sÏ tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i vµ ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt chÝnh ®Ó tõ ®ã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. phÇn III mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éngvµ quü tiÒn l­¬ng ë nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ I. NhËn xÐt chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ: Cã thÓ thÊy Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chÞu sù qu¶n lý cña Bé C«ng NghiÖp. Doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo ph¸p luËt Nhµ n­íc vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Do vËy, mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp ®­îc sù b¶o trî cña ph¸p luËt, thùc hiÖn theo ph¸p luËt, ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vÒ sè liÖu kÕ to¸n. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý ë Nhµ m¸y mµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë Nhµ m¸y ®­îc tËp trung theo mét cÊp, phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n tõ viÖc xö lý chøng tõ ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ lµ mét Nhµ m¸y lín trªn ®Þa bµn Hµ Néi víi rÊt nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ng Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ ®· hÕt søc quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n TiÒn l­¬ng nãi riªng b»ng viÖc trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh cho toµn bé Phßng kÕ to¸n. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®Ó lµm gi¶m nhÑ ®i c«ng t¸c ghi chÐp tÝnh to¸n cña kÕ to¸n còng nh­ gãp phÇn tÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý sè liÖu, sæ s¸ch cña Phßng kÕ to¸n ë Nhµ m¸y. Víi mét quy m« lín, cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña kÕ to¸n viªn kh¸ v÷ng vµng v× vËy, mµ Phßng kÕ to¸n cña Nhµ m¸y ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ vµ ®­a sè liÖu vµo l­u tr÷ trong m¸y vi tÝnh. Qua thêi gian ®i s©u nghiªn cøu vµ thùc tËp ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ, T«i cã nh÷ng nhËn xÐt nh­ sau vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ quü tiÒn l­¬ng ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ. *¦u ®iÓm: - T×nh h×nh lao ®éng: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ chÕ t¹o hiÖn nay cã mét ®éi ngò lao ®éng cã kiÕn thøc cao, cã chuyªn m«n nghiÖp cô kh¸ v÷ng vµng ®ã chÝnh lµ kÕt qu¶ cña viÖc chó träng tíi c«ng t¸c tuyÓn chän còng nh­ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë Nhµ m¸y. Nhê cã sù quan t©m ®Æc biÖt tíi c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña CBCNV mµ sè c¸n boä c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. HiÖn nay, sè C¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc lªn tíi 70 ng­êi. C¸c C¸n bé phô tr¸ch vÒ lao ®éng, kü thuËt, qu¶n lý liªn tôc ®­îc göi ®i ®µo t¹o ë c¸c líp ng¾n h¹n trong n­íc hay dù c¸c héi th¶o do c¸c tæ chøc quèc tÕ tæ chøc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng , qu¶n lý s¶n xuÊt. §èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, viÖc bè trÝ c¬ cÊu lao ®éng hîp lý còng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña dn ®ã. Vµ n, còng nh­ vËy, nhê sù bè trÝ lao ®éng hîp lý: lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp ®· thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cho s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua s¶n l­îng m¸y biÕn thÕ còng nh­ chÊt l­îng m¸y biÕn thÕ tiªu thô ë trªn thÞ tr­êng. H¹ch to¸n lao ®éng ®­îc coi lµ kh©u ®Çu tiªn quan träng ®Ó tiÕn hµnh tÝnh tr¶ l­¬ng, th­ëng cho CNV. ViÖc h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng ë Phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng ë c¸c tæ, ®éi d¶n xuÊt, c¸c Phßng ban ®Òu ®c thùc hiÖn tèt vµ ®óng quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ®­îc thùc hiÖn tèt vµ ®óng quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ®­îc viÖc theo dâi mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt vµ kÞp thêi nhÊt. Sè l­îng lao ®éng còng nh­ thêi gian lao ®éng cña toµn Nhµ m¸y ®Ó lµm c¬ së cho viÖc xÐt thi ®ua tÝnh l­¬ng, th­ëng mét c¸ch c«ng b»ng vµ hîp lý. -TÝnh tr¶ l­¬ng, trÝch BHXH, KPC§: XÐt trªn gãc ®é ng­êi lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ phÇn thu nhËp mµ hä nhËn ®­îc th«ng qua kÕt qu¶ lao ®éng ®· ®¹t ®­îc, ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ ngoµi l­¬ng cÊp bËc, viÖc ®Ò ra c¸c hÖ sè Nhµ m¸y nh»m t×nh tiÒn l­¬ng theo doanh thu, tÝnh tiÒn th­ëng, tiÒn lµm thªm giê, chñ nhËt mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý ®· kh«ng ngõng lµm t¨ng thu nhËp cña CBCNV, n©ng cao møc sèng cña b¶n th©n ng­êi c«ng nh©n vµ cña gia ®×nh hä. Tõ ®ã gióp cho hä yªn t©m trong c«ng t¸c, tÝch cùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Nhê h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c mµ viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng ®­îc thùc hiÖn kÞp thêi nh©t, ®¶m b¶o ®­îc chÝnh x¸c vµ ®óng quy ®Þnh. TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ tËn tay ng­êi c«ng nh©n theo ®óng thêi gian lao ®éng mµ hä ®· thùc hiÖn. Ng­êi c«ng nh©n ®i lµm kh«ng chØ quan t©m ®Õn lîi Ých kinh tÕ tr­íc m¾t hä mµ cßn quan t©m ®Õn c¸c quyÒn lîi x· héi, c¸c chÝnh s¸ch x· héi khi kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng n÷a. §Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã th× c¶ doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng ®Òu ph¶i tham gia vµo ®ãng B¶o hiÓm x· héi. Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ thùc hiÖn tèt viÖc trÝch BHXH hµng th¸ng theo tû lÖ 20% l­¬ng cÊp bËc CNV vµ nép ®Çy ®ñ lªn cÊp trªn. ViÖc trÝch BHXH ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 5% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Quü KPC§ còng ®­îc trÝch lËp ®Çy ®ñ hµng th¸ng trªn 2% l­¬ng thùc tr¶ cho CBCNV vµ nép lªn c«ng ®oµn cÊp trªn 1% theo quy ®Þnh. -KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp cô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng, th­ëng, ... kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 theo ®óng quy ®Þnh.ViÖc tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµo c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ chÝnh x¸c hîp lý. Trªn c¬ së b¶ng ph©n bæ sè 1 kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan, lµm c¨n cø ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm m¸y biÕn thÕ mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. Tr×nh tù ghi sæ ®óng quy ®Þnh c¸c sæ kÕ to¸n ®­îc lËp theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o viÖc ghi chÐp ®­îc thuËn tiÖn vµ kÞp thêi nhÊt. *Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nªu ë trªn, trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ quü l­¬ng ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ vÉn cßn cã nh÷ng ®iÓm ch­a ®­îc mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cÇn xem xÐt, kh¾c phôc nh­ sau: -Thø nhÊt: Theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh hiÖn nay th× hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch BHYT theo tû lÖ 3% tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV vµ nép lªn c¬ quan chuyªn m«n qu¶n lý phôc vô cho kh¸m, ch÷a bÖn cho CBCNV. Trong ®ã 2% tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Nh­ng ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ hiÖn nay th× BHYT ®­îc tÝnh trªn 3% tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña CBCNV vµ tÝnh hÕt vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (chi phÝ s¶n xuÊt chung). Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ kh«ng thùc hiÖn trÝch BHYT hµng th¸ng mµ mua lu«n mét lÇn vµo ®Çu n¨m. C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ta tÝnh ®­îc sè tiÒn BHYT mua mét lÇn vµo ®Çu n¨m lµ: ( 205.517.580 + 73.423.920 ) x 3% x 12 th¸ng = 76.658.940 ®ång Vµ khi nép BHYT lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 : 76.658.940 Cã TK 111 : 76.658.940 Nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh vµ lµm ®ét biÕn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña th¸ng 1. -Thø hai: Thùc chÊt cña viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CBCNV trong Nhµ m¸y hiÖn nay lµ theo doanh thu kÕt hîp víi thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ hÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña CBCNV. Tuy Nhµ m¸y cã c¨n cø vµo hÖ sè ABC (xÕp thi ®ua) ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng, th­ëng nh»m g¾n thu nhËp cña CBCNV víi kÕt qu¶ lao ®éng nh­ng ®ã chØ lµ h×nh thøc. V× viÖc thùc hiÖn xÐt thi ®ua lµ chung chung ë c¸c tæ, c¸c phßng, vµ ch­a cã chøng tõ nµo x¸c nhËn cô thÓ vÒ chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng c«ng viÖc mµ CBCNV thùc hiÖn ®­îc ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c n¨m chØ tiªu (5A): n¨ng suÊt, chÊt l­îng, ngµy c«ng, tiÕt kiÖm, néi quy. ViÖc xÐt thi ®ua kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng chÆt chÏ do vËy viÖc xÕp thi ®ua hÇu hÕt lµ A (hÖ sè ABC = 5,0) chØ trõ nh÷ng tr­êng hîp c¸ biÖt, kû luËt hoÆc møc ®é vi ph¹m qu¸ nÆng mµ ngoµi tæ, phßng ®Òu râ th× míi kh«ng ®¹t lo¹i A. Do vËy, viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng vÉn mang tÝnh chÊt c©n b»ng, ch­a g¾n chÆt víi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng CBCNV, ch­a cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¨n cø thø hai ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng, th­ëng cho CBCNV ë Nhµ m¸y lµ hÖ sè tr¶ l­¬ng, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè tr¶ l­¬ng lµ bËc thî (víi c«ng s¶n xuÊt) vµ tr×nh ®é ®¹i häc hay trung cÊp víi bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt. VÒ h×nh thøc th× lµ hîp lý nh­ng viÖc s¾p xÕp lao ®éng kh«ng phï hîp víi bËc thî (thî bËc cao lµm c«ng viÖc ®¬n gi¶n cña thî bËc thÊp cßn thî bËc thÊp l¹i lµm c«ng viÖc cña thî bËc cao) song l¹i thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng theo bËc thîc nªn v« h×nh chung ®· kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. -Thø ba: Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ tr¶ l­¬ng cho CBCNV lµm 3 lÇn trong mét th¸ng lµ nhiÒu lÇn qu¸, viÖc t¹m øng tiÒn l­¬ng hai lÇn lµ kh«ng cÇn thiÕt, ®iÒu ®ã lµm mÊt nhiÒu thêi gian cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng còng nh­ thñ quü. C¸c b¶ng l­¬ng vµ b¶ng th­ëng trong Nhµ m¸y qu¸ cång kÒnh, nhiÒu cét kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã vµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp hai b¶ng thanh to¸n l­¬ng : kú I + kú II vµ cuèi kú. -Thø t­: KÕ to¸n tiÒn l­¬ng ghi sæ kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ vÒ tiÒn l­¬ng BHXH kh«ng ®óng ®ã lµ c¸c nghiÖp vô vÒ: + Thu BHXH trong l­¬ng cña CBCNV. + TÝnh thuÕ thu nhËp ph¶i nép cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. II. mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ quü tiÒn l­¬ng: Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. TiÕn hµnh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tÝnh tr¶ l­¬ng lµ gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ých kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, cïng lµm cho c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ. T«i cã mét sè kiÕn nghÞ nh»m gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc thuËn lîi, dÔ dµng h¬n trong ghi sæ còng nh­ ®èi chiÕu sè liÖu. 1.B¶o hiÓm y tÕ: BHYT ®­îc trÝch theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh lµ 3% tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV vµ nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n ddÓ phôc vô, b¶o vÖ søc khoÎ cho CBCNV trong Nhµ m¸y. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, phÇn BHYT mµ doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu ®­îc tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. Song Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ l¹i tiÕn hµnh mua mét lÇn vµo ®Çu n¨m vµ tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng mét lµ kh«ng hîp lý v× sÏ lµm cho Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng mét lªn qu¸ cao, ®éi gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng cao h¬n b×nh th­êng. §iÒu ®ã cã thÓ g©y khã kh¨n h¬n cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Theo ý kiÕn cña T«i th× sè tiÒn mua BHYT cho CBCNV nªn ®­a vµo tµi kho¶n Chi phÝ tr¶ tr­íc (TK 142) vµ tiÕn hµnh ph©n bæ dÇn hµng th¸ng: 1% trõ vµo thu nhËp CBCNV vµ 2% tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp ®Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm æn ®Þnh, kh«ng lªn qu¸ cao vµ ®¶m b¶o ®­îc viÖc trÝch BHYT theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh. Nh­ vËy: Khi mua BHYT cho CBCNV kÕ to¸n sÏ ghi sæ ®Þnh kho¶n: Nî TK 142 : 76.658.940 Cã TK 111 : 76.658.940 -Hµng th¸ng ph©n bæ dÇn: 76.658.940 1% trõ vµo l­¬ng CBCNV = 1/3 x = 2.129.415 (®ång) 12 th¸ng 76.658.940 2% trõ vµo l­¬ng CBCNV = 2/3 x = 4.258.930 (®ång) 12 th¸ng -KÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 cét ghi Cã TK 142 vµ Nî c¸c TK 622, 627, 641, 642, 334. Nî TK 334 : 2.129.415 Nî TK 622, 627, 641, 642 : 4.258.930 Cã TK 142 : 6.388.245 2.H×nh thøc tr¶ l­¬ng: TiÒn l­¬ng lµ phÇn thï lao lao ®éng mµ ng­êi c«ng nh©n nhËn ®­îc ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng ®· bá ra vµ t¸i t¹o søc lao ®éng míi. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c tÝnh tr¶ l­¬ng lµ ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Cã nh­ vËy míi t¹o ®­îc lßng tin cña ng­êi c«ng nh©n vµo doanh nghiÖp, gióp hä yªn t©m c«ng t¸c, say mª s¸ng t¹o vµ khi ®ã tiÒn l­¬ng míi thùc sù lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. V× vËy, víi nh÷ng nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë Nhµ m¸y ®· ®­îc nªu ë trªn T«i cã kiÕn nghÞ nh­ sau: 2.1.Nhµ m¸y kÕt hîp tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm víi tr¶ l­¬ng theo thêi gian. Víi nh÷ng c«ng viÖc ®Þnh møc cô thÓ hoÆc víi nh÷ng bé phËn, tæ s¶n xuÊt mµ tÝnh chÊt c«ng viÖc phï hîp víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm Nhµ m¸y nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc tr¶ l­¬ng cho CBCNV. Khi tiÕn hµnh viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm Nhµ m¸y ph¶i x©y dùng ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c vµ hîp lý ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. §Ó theo dâi kÕt qu¶ lao ®éng cña CBCNV khi ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm Nhµ m¸y cã thÓ sö dông : “PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh” theo nh­ mÉu d­íi ®©y. §¬n vÞ: Bé phËn: MÉu sè 06 - L§TL Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè :.......... phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy ...... th¸ng...... n¨m 200..... Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n):................................. Theo hîp ®ång sè:................ngµy.....th¸ng......n¨m 200....... stt Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 D X X X Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ng­êi giao viÖc Ng­êi nhËn viÖc Ng­êi KT chÊt l­îng Ng­êi duyÖt 2.2.Nhµ m¸y nªn thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng theo c«ng viÖc hoµn thµnh, theo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc mµ CBCNV thùc hiÖn. Ch¼ng h¹n nh­ víi nh÷ng CBCNV lµ thî bËc cao (VD bËc 6) mµ lµm viÖc ë bé phËn lµ c«ng viÖc cña thî bËc thÊp (VD bËc 3) th× kh«ng thÓ h­ëng l­¬ng theo bËc 6 vµ ng­îc l¹i thî bËc thÊp mµ lµm c«ng viÖc cña thî bËc cao hay ®ßi hái møc ®é phøc t¹p, khã kh¨n trong c«ng viÖc cña thî bËc 6 th× viÖc tr¶ l­¬ng theo thî bËc 3 lµ kh«ng ®¶m b¶o ph©n phèi lao ®éng. Song bÊt cø sù thay ®æi nµo còng ph¶i diÔn ra tõ tõ, thËn träng tõng b­íc mét kh«ng thÓ thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó ngay ®­îc. Theo T«i, phÇn l­¬ng nªn vÉn gi÷ theo cÊp bËc cña tõng CBCNV cßn c¸c kho¶n kh¸c nh­ tiÒn th­ëng, tiÒn lµm thªm giê, chñ nhËt th× nªn c¨n cø vµo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc mµ hä thùc hiÖn ®Ó tr¶ thï lao. 3.Chi tr¶ l­¬ng vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng : HiÖn nay, viÖc chi tr¶ l­¬ng lµm ba lÇn ë Nhµ m¸y lµ qu¸ nhiÒu, lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc vµ lµm l·ng phÝ thêi gian lµ kh«ng cÇn thiÕt cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ thñ quü. Do vËy, T«i cã kiÕn nghÞ Nhµ m¸y nªn tr¶ hai lÇn cho CBCNV nh­ sau: -T¹m øng kú I víi hÖ sè = 0,8. -Vµ thùc hiÖn viÖc tr¶ kú cuèi lu«n mµ kh«ng cã kú II n÷a. -Kú cuèi = Tæng l­¬ng - T¹m øng kú I - C¸c kho¶n khÊu trõ. *B¶ng thanh to¸n l­¬ng: Thùc tÕ th× hiÖn nay Nhµ m¸y lËp hai b¶ng thanh to¸n ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n t¹m øng vµ thanh to¸n phÇn cßn l¹i lµ rÊt cång kÒnh vµ ë c¸c b¶ng ®Òu thõa mét sè cét. B¶ng thanh to¸n l­¬ng lµ c¬ së ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ sè mét vµ ghi c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 cña Nhµ m¸y T«i cã kiÕn nghÞ lµ nªn lËp mét b¶ng thanh to¸n l­¬ng v¬Ý ®Çy ®ñ c¸c cét cÇn thiÕt nh»m gióp cho viÖc lÊy sè liÖu mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc mét sè c«ng ®o¹n nh­ lµ kh«ng ph¶i lÊy sè liÖu còng nh­ ®èi chiÕu sè liÖu ë nhiÒu b¶ng. Vµ tõ ®ã sÏ gióp cho viÖc thanh to¸n còng nh­ vµo sæ cña kÕ to¸n ®­îc thuËn tiÖn h¬n. HiÖn nay, trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña Nhµ m¸y cã tån t¹i cét “th­ëng” vµ “bæ sung” song theo T«i th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp nªn 2 cét nµy trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng. V× thùc chÊt lµ kho¶n th­ëng nµy ®· cã b¶ng thanh to¸n riªng vµ ®­îc gäi lµ “b¶ng th­ëng n¨ng suÊt” vµ kho¶n bæ sung hÇu nh­ lµ kh«ng ph¸t sinh vµ nÕu cã ph¸t sinh th× ®· cã chøng tõ riªng, do vËy mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ ph¶i cã hai cét nµy trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng. Cã thÓ thÊy hiÖn nay mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp víi mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh thu cña m×nh mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù thiÕt kÕ lÊy c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng, th­ëng. Song dï lµ h×nh thøc b¶ng nh­ thÕ nµo ®i n÷a th× còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ ghi chÐp ®èi chiÕu. V× vËy, T«i cã kiÕn nghÞ Nhµ m¸y nªn thay ®æi b¶ng l­¬ng nh­ sau: + MÉu sè 1: B¶ng thanh to¸n l­¬ng ë c¸c tæ, c¸c phßng,..... + MÉu sè 2: B¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn Nhµ m¸y. *Th­ëng v­ît møc: ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ hiÖn nay tiÕn hµnh th­ëng cho CBCNV kho¶n “ th­ëng v­ît møc” hµng th¸ng.B¶ng th­ëng nµy còng ®­îc tiÕn hµnh lËp hµng th¸ng. V× vËy, mµ theo T«i kh«ng cÇn thiÕt lµ ph¶i ph¶n ¸nh hÖ sè ABC cña tÊt c¶ c¸c th¸ng trªn b¶ng nh­ hiÖn nay mµ chØ ph¶n ¸nh hÖ sè ABC cña th¸ng tÝnh th­ëng ®ã th«i. Vµ nªn lËp b¶ng th­ëng v­ît møc ë Tæ, Phßng theo mÉu nh­ sau: §¬n vÞ : Ph©n x­ëng Vá Tæ (phßng) : Hµn b¶ng th­ëng v­ît møc Th¸ng 10 n¨m 2003 HÖ sè nhµ m¸y : 1.00 §¬n vÞ tÝnh: ®ång stt Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc HÖ sè ABC HÖ sè th­ëng Sè tiÒn th­ëng Ký nhËn 1 2 NguyÔn §«ng Nam NguyÔn Kim Liªn ............................ 420.480 377.040 ................ 5.0 5.0 5.0 5.0 420.000 347.000 Tæng céng: 3.339.360 3.339000 KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Trong ®ã: HÖ sè ABC ph¶n ¸nh kÕt qu¶ xÐt thi ®ua cña tõng CBCNV. HÖ sè th­ëng ph¶n ¸nh hÖ sè th­ëng c¸ biÖt cña CBCNV th«ng qua hÖ sè ABC. 4.Ghi sæ kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ vÒ tiÒn l­¬ng BHXH: Thu BHXH trong l­¬ng CBCNV: hµng th¸ng Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ thùc hiÖn trÝch BHXH theo tû lÖ 20% l­¬ng cÊp bËc trong ®ã 5% tÝnh vµo l­¬ng cña CBCNV. ë Nhµ m¸y th× kho¶n thu nµy ®­îc trõ lu«n khi tÝnh tr¶ l­¬ng cho CBCNV trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng kú cuèi chø kh«ng ph¶I lµ tr¶ l­¬ng cho CBCNV råi míi thu l¹i. Cho nªn ®ã chÝnh lµ kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña CBCNV lµm gi¶m kho¶n ph¶i tr¶ cho CBCNV. Do vËy, mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK : 10.664.991 Cã TK 338 (3383) : 10.664.991 ThuÕ thu nhËp ph¶I nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc: ThuÕ thu nhËp lµ kho¶n tiÒn thu víi nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao trªn 2.000.000 ®ång/th¸ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp vµ phÇn thu nhËp ph¶i chÞu thuÕ cña nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao, kÕ to¸n tÝnh ra sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép vµ trõ lu«n khi tÝnh tr¶ l­¬ng chø kh«ng ph¶i tr¶ l­¬ng råi míi thu l¹i thuÕ thu nhËp mµ CBCNV ph¶i nép. Nh­ vËy, b¶n chÊt cña thuÕ thu nhËp còng lµ kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng, lµm gi¶m kho¶n ph¶i tr¶ cho CBCNV. Do vËy, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111 : 17.739.460 Cã TK 333 (3338) : 17.739.460 Ghi nh­ trªn lµ sai mµ ph¶i ghi sæ theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 334 : 17.739.460 Cã TK 333 (3338) : 17.739.460 PhÇn kÕt luËn VÊn ®Ò tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng ë c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña ng­êi lao ®éng, cña doanh nghiÖp mµ cßn thu hót sù quan t©m cña Nhµ n­íc v× nã võa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt kinh tÕ, võa mang tÝnh chÊt x· héi. Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ lµ chi phÝ vÒ lao ®éng sèng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quan träng, kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch, cho c¬ quan phóc lîi x· héi mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi x· héi cña hä. Ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng (tr¶ c«ng) phï hîp víi søc lao ®éng mµ hä ®· bá ra sÏ cã t¸c dông khuyÕn khÝch, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng tham gia s¶n xuÊt tÝch cùc h¬n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp. Qua thêi gian häc tËp ë tr­êng vµ ®i sau t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ nhê sù chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn D­¬ng Nh¹c. KÕ to¸n - Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi cïng c¸c c«, b¸c ë phßng tµi vô ®Æc biÖt lµ c« NguyÔn ThÞ Hoa (kÕ to¸n tiÒn l­¬ng) chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña T«i ®· hoµn thµnh víi ®Ò tµi : “tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ quü l­¬ng ë nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ”. T×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ quü l­¬ng ë Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ gióp T«i cñng cè kiÕn thøc cña m×nh ®­îc ch¾c ch¾n h¬n vÒ lý luËn còng nh­ lµ vÒ thùc tÕ. Nh÷ng kiÕn nghÞ trong bµi viÕt nµy lµ hoµn toµn cã c¨n cø khoa häc, thùc tÕ vµ cã kh¶ n¨ng thùc thi. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán tiền lương và phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động và quỹ lương ở nhà máy chế biến biến thế.doc
Luận văn liên quan