Đề tài Tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Công ty CP xây dựng và phát triển thương mại Hưng Phát

MỤC LỤC Lời nói đầu : Phần I Đặc điểm tình hình chung tại XN XD số I- CTCPXD và PTTM Hưng Phát I Quá trình hình thành & phát triển của XNXD số I- CT CPXD và PTTM Hưng Phát II Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý XNXD số I- CT CPXD và PTTM Hưng Phát 1 Đặc điểm bộ máy kế toán 2 Các loại chứng từ sổ sách kế toán áp dụng 3 Các tài khoản kế toán sử dụng Phần II Tình hình thực tế công tác kế toán NVL, CCDC của XN I Đặc điểm, phân loại đánh giá NVL, CCDC 1 Đặc điểm NVL, CCDC của XNXD số I 2 Công tác quản lý vật tư 3 Phân loại vật liệu CCDC 4 Phương pháp đánh giá NVL, CCDC a Đánh giá NVL nhập kho b Giá NVL, CCDC xuất kho tại XN đã áp dụng theo phương pháp nhập trước xuất trước c Phương pháp phân bổ CCDC II Công tác kế toán NVL, CCDC 1 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển 2 Thủ tục nhập kho 3 Thủ tục xuất kho NVL, CCDC III Kế toán chi tiết NVL, CCDC 1 Kế toán chi tiết NVL của XN 2 Kế toán chi tiết CCDC của XN IV Phương pháp hạch toán tổng hợp NVL, CCDC 1 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC 2 Kế toán tổng hợp xuất NVL Phần IV Nhận xét chung về công tác kế toán của đơn vị thực tập- một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL của XN I Công tác kế toán của công ty II Công tác NVL, CCDC tại XN 1 Cách phân loại NVL 2 Một số đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán của XNXD số I

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Công ty CP xây dựng và phát triển thương mại Hưng Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µnh ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu trªn thÎ kho vµ ghi theo chØ tiªu sè l­îng vËt liÖu vµo thÎ kho. Khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt thñ kho ¬h¶i tiÕn hµnh kiÓm tra hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ m¬Ý tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi lªn hoÆc do kÕ to¸n xuèng nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt, ®ñ ®­îc ph©n lo¹i theo tõng thø vËt liÖu. - ë phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n sö dông sæ thÎ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu thñ kho chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh vµ ph¶n ¸nh c¸c sæ chi tiÕt cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chi tiÕt ®Ó lËp lªn b¶ng tæng h¬pj nhËp xuÊt tån vËt liÖu. 1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL cña xÝ nghiÖp Sau khi mua NVL vÒ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho NVL vµ tiÕn hµnh ghi sæ NVL cña tõng mÆt hµng vµ kiÓm tra c¸c sè liÖu viÕt trªn ho¸ ®¬n thuÕ GTGT. KÕ to¸n tiÕn hµnh cïng c¸c thñ kho lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­, råi tiÕn hµnh nhËp kho NVL . VD: Trªn phiÕu nhËp kho ngµy 10/3/2003 XÝ nghiÖp ®· mua èng nhùa vÒ l¾p ®Æt hÖ thèng n­íc cho riªng c«ng tr×nh §éi CÊn. §Ó kiÓm tra néi dung tÝnh hîp lÖ, hîp lý ghi trªn ho¸ ®¬n th× kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra néi dung trªn ho¸ ®¬n cña ®în vÞ b¸n hµng. Ho¸ ®¬n ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký vµ c¸c cét ghi sè thø tù, ghi tªn vµ nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu, ®¬n vÞ tÝnh, sè l­îng vµ ®¬n gi¸ vµ cét thµnh tiÒn dßng tæng céng thuÕ GTGT tõ ®ã lÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n ®Ó kiÓm tra sè l­îng vËt t­ mµ xÝ nghiÖp mua vµo , ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i v©t t­ vµ thuÕ suÊt lµ bao nhiªu, tf ®ã sè tiÒn v\cÇn thanh to¸n víi ng­êi b¸n cã khíp víi phiÕu nhËp h«ng. VD: Ngµy 10/3/2003 xÝ nghiÖp ®· mua c¸c lo¹i èng nhùa cña c«ng ty nhùa TiÒn Phong vµ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152(1) : 9.004.784 Nî TK 133(1) : 900.478,4 Cã Tk 331 : 9.905.262,4 BiÓu 02 MÉu 01.GTKT- 3LL ho¸ ®¬n thuÕ gtgt Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Sè 73586 §¬n vÞ b¸n: C«ng Ty Nhùa TiÒn Phong §iÖn tho¹i: Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Lª V¨n Khoa §¬n vÞ: XÝ nghiÖp x©y dùng sè I §Þa chØ: C«ng tr×nh §éi CÊn H×nh thøc thanh to¸n: ChËm Stt Tªn nh·n, hiÖu vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 èng nhùa tp fi 110 md 208 25.182 5.237.856 2 èng nhùa tp fi 140 md 40 4.0546 162.184 3 èng nhùa tp fi 42 md 56 6.455 36.148 4 èng nhùa fi 60 md 124 10.818 1.341.432 5 èng nhùa fi 76 md 32 13.818 442.176 Tæng céng 9.004.784 ThuÕ. GTGT 10% 900.478,4 Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n 9.905.262,4 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : ChÝn triÖu chÝn tr¨m linh n¨mngµn hai tr¨m s¸u hai phÈy bèn ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) Sau khi ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy b¸o nhËn hµng vÒ hay do nh©n viªn cung øng cña xÝ nghiÖp mang vÒ. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ph¶i ®èi chiÕ víi hîp ®ång kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n ®èi víi tõng chuyÕn hµng. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn xÝ nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vÒ sè l­¬ngj vµ chÊt l­îng vµ quy c¸ch vËt liÖu. Ban kiÓm nghiÖm vËt t­ th­êng cã: ng­êi nhËp ng­êi phô tr¸ch vËt t­ vµ thñ kho BiÓu sè 03: CT§TPN vµ XD T©y Hå XÝ nghiÖp x©y dùng sè I biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: ¤ng: Lª V¨n Khoa: C¸n bé kÕ ho¹ch kinh doanh - tr­ëng ban Bµ : TrÇn QuÕ Giang: KÕ to¸n tr­ëng – Thµnh viªn Bµ : §µo Ph­¬ng Hµ: Thñ kho – Thµnh viªn Stt Tªn mÆt hµng, quy c¸ch phÈm chÊt §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng NhËn xÐt Theo C.tõ Theo TN §óngq.c¸ch 1 èng nhùa TP fi 110 md 208 208 208 2 èng nhùa Tp fi 140 md 40 40 40 3 èng nhùa Tp fi 42 md 56 56 56 4 èng nhùa TP fi 60 md 124 124 124 5 èng nhùa Tp fi 76 md 32 32 32 Thµnh viªn Thµnh viªn Tr­ëng ban TrÇn QuÕ Giang §µo Ph­¬ng Hµ Lª V¨n Khoa Sau khi kiÓm nghiÖm vËt t­ xÝ nghiÖp tiÕn hµnh xuÊt kho cho tõng bé phËn ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng cho ®óng tiÕn ®é cña c«ng tr×nh ®· ký: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh xuÊt kho vµ sö dông vËt liÖu trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®· xuÊt hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó tÝnh tiªu hao vËt liÖu. Phßng kÕ ho¹ch lËp ra “ PhiÕu nhËp kho ” §¬n vÞ: C«ng ty VLXD phiÕu nhËp kho MÉu: sè 1 – VT vµ x©y l¾p Sè 06 (Q§ sè 1141–TC/C§KT) §Þa chØ: C«ng tr×nh Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2003 Ngµy 1-11-1995 BTC §éi CÊn Nî Tk 152(1) Nî Tk 133 Cã Tk 331(1) Hä tªn ng­êi giao hµng: Lª V¨n Khoa Theo ho¸®¬n sè 73586. Ngµy 10-3-2003: C«ng ty nhùa TiÒn Phong NhËp kho: C«ng tr×nh §éi CÊn Stt Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu M· sè §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo c.tõ Theo T.nhËp 1 èng nhùa TP fi 110 md 208 208 25.182 5.237.856 2 èng nhùa TP fi 140 md 40 40 40546 1.621.840 3 èng nhùa TP fi 42 md 56 56 6.455 361.480 4 èng nhùa TP fi 60 md 124 124 10.818 1.341.432 5 èng nhùa TP fi 76 md 32 32 13.818 442.176 tæng céng 9.004.208 ViÕt b»ng ch÷ :ChÝn triÖu kh«ng tr¨m linh kh«ng ngµ hai tr¨m linh t¸m ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®vÞ ( ký hä tªn ) ( Ký hä tªn) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) Sau khi nhËp vËt liÖu xong thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho NVL cho tõng bé phËn cña c«ng tr×nh ®Ó kÞp tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n cña bªn A giao cho thñ kho tiÕn hµnh xuÊt cho c¸c c«ng tr×nh. phiÕu xuÊt kho MÉu sè 02-VJ Ngµy 14-3-2003 (Q§ sè 1141-TC/C§KT) Nî TK 621 Ngµy 1-11-1995 BTC Cã TK 152 Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt, v©t t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo T.nhËp Thùc nhËp 1 èng nhùa TP fi 110 md 208 208 25.182 5.237.856 2 èng nhùa TP fi 140 md 40 40 40.546 162.184 3 èng nhùa TP fi 42 md 560 56 6.455 36.148 4 èng nhùa TP fi 60 md 124 124 10.818 1.341.432 5 èng nhùa TP fi 76 md 32 32 13.818 442.476 Tæng céng 9.004.784 ViÕt b»ng ch÷:ChÝn triÖu kh«ng tr¨m linh bèn ngµn b¶y tr¨m t¸m t­ ®ång ch½n./. Thñ tr­ëng §¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi lËp ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) Sau khi xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo thÎ kho tõng lo¹i mÆt hµng c¸c thÎ kho nµy ®­îc kÕ to¸n theo dâi s¸t vµ kÞp thêi. Mçi NVL ®­îc theo dâi trªn mét tê thÎ kho sè l­îng nhËp xuÊt ®­îc ghi 1 dßng trªn thÎ kho theo dâi ngµy chøng tõ. C¸c lo¹i chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i ®Þnh kú tõ 3 ®Õn 5 ngµy chuyÓn cho phßng kÕ to¸n...Cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra tæng hîp nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i NVL trªn thÎ kho theo c«ng thøc: Sè tån Sè tån Sè nhËp Sè xuÊt cuèi th¸ng = ®Çu th¸ng + trong th¸ng - trong th¸ng C¨n cø c¸c phiÕu nhËp kho ngµy 10/3/2003 vµ phiÕu xuÊt kho, thñ kho ghi vµo c¸c thÎ kho NVL èng nhùa. ThÎ kho kÕ to¸n sö dông theo doic ch tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt liÖu ®­îc ghi chÐp hµng ngµy khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt, thñ kho göi lªn ®Ó lµm c¨n cø vµo thÎ kho. §¬n vÞ CT §TPN thÎ kho MÉu sè 01 - VT vµ XD T©y Hå Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2003 BHQ§ sè 141 XÝ nghiÖp XD sè I Tê sè: 01 TC.C§KT Tªn vËt liÖu: èng nhùa 1/5/1995 cña BTC BiÓu sè 06 §VT: md NT CTõ DiÔn Gi¶i NhËp XuÊt Tån N X SL TT SL TT SL TT Tån ®Çu th¸ng ** ** 10/3 6 èng nhùa TP fi 110 208 5.237.856 èng nhùa TP fi 140 40 1.621.840 èng nhùa TP fi 42 56 361.480 èng nhùa TP fi 60 124 1.341.132 èng nhùa TP fi 76 32 442.176 11/3 11 èng nhùa TP fi 110 208 5.237.856 èng nhùa TP fi 140 40 1.621.840 èng nhùa TP fi 42 56 361.480 èng nhùa TP fi 60 124 1.341.132 èng nhùa TP fi 76 32 442.176 Céng 460 9.004.784 460 9.004.784 0 0 Tån cuèi th¸ng ** ** Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2003 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) Song víi thÎ kho kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt NVL nhùa TiÒn Phong, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n. CT§TPTN vµ XD T©y Hå XNXD sè I sè chi tiÕt vËt liÖu Tªn TK: 1522 Tªn vËt liÖu: èng nhùa Ctõ DiÔn gi¶i §VT TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL TT SL TT SL TT 10/3 10/3 Mua c¸c lo¹i èng nhùa nhËp kho èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 md md md md md 111 111 111 111 111 25.128 40.546 6.455 10.818 13.818 208 40 56 127 32 5.237.856 1.621.480 361.480 1.341.429 442.176 11/3 11/3 XuÊt kho c¸c lo¹i èng nhùa èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 md md md md md 621 621 621 621 621 25.128 40.546 6.455 10.818 13.818 208 40 56 124 32 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.492 442.176 Tæng céng 460 9.004.784 460 9.004.784 0 0 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2003 Ng­êi lËp sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I b¶ng kª nhËp vËt t­ TK 152: nguyªn vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 §VT:®ång NT Tªn vËt t­ §VT SL §G TT ThuÕ VAT Tæng céng 2/3 4/3 6/3 8/3 10/3 12/3 24/3 26/3 30/3 Xi m¨ng Bót S¬n PC30 G¹ch ®Æc 220x105x60 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 vµ 2x4 ThÐp gai fi 18 LD ThÐp gai fi 22 LD ThÐp gai fi 6TN-fi 8TN ThÐp gai fi 18 TN Xi m¨ng Bót S¬n PC30 G¹ch ®Æc 220*105*60* C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1*2 vµ 2*4 D©y thÐp gai fi 1 D©y thÐp gai fi 20 TN ThÐp gãc L50*50*60 ThÐp hép §µi Nam60*60*2 èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 Cét ®Êu ®iÖn ChËu röa INAX Chôp ®Ìn hoa d©u0,6m Chôp ®Ìn hoa d©u0,2m §Ìn ®¬n 1,2m Khu©n ®¬n lim60x75.60x45 Khu©n kÐp lim 60x250 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm Khu©n ®¬n lim 60x140 vßm Khu©n lim 60x140 M¨ng s«ng TP fi 140 M¨ng s«ng TP fi 110 M¨ng s«ng TP fi 42 M¨ng s«ng TP fi 60 Van cöa ®ång fi 15 Van mét chiÒu®ångfi26 Van cöa ®ång 20sanwa Van cöa®ångfi26sanwa Van cöa ®ångfi3 sanwa kg viªn m3 m3 m3 kg kg kg kg kg viªn m3 m3 m3 kg kg kg c©y md md md md md thanh bé c¸i c¸i bé m m m m m c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i 49.000 29.000 450 350 295 3.877,3 417 4.364 2.738,8 15 27 150 120 135 5 491,3 285,5 4 208 40 56 124 32 12 15 25 42 8 59 648 39 26,6 156,9 15 52 14 31 6 6 18 6 12 746 3.200 30.690 55.000 105.000 4.800 4.924 5.172 4.829 746.000 3.200 30.690 55.000 105.000 6.381 4.829 4.762 100.552 25.182 40.546 6.455 10.818 13.818 8.500 195.000 22.000 32.500 47.000 85.363 270.017 489.257 280.000 16.003 9.727 5.000 727 1.637 229 43 305 45.714 68.6 36.554.000 92.800.000 13.810.000 19.250.000 30.975 18.611.040 2.053.308 22.570.608 13.225.665,2 1.119.000 86.400.000 4.603.500 6.600.000 14.175.000 319.050 2.372.488 1.359.551 402.208 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.432 442.176 10.200 2.925.000 550.000 136.500 376.000 5.036.417 174.971.016 19.081.023 750.400 25.108.707 145.905 260.000 10.178 50.747 137.400 258.000 549.000 274.284 823.200 3.655.400 9.280.000 690.525 962.500 1.548.750 930.552 102.665,4 1.128.530,4 661.2830,3 1.119.000 8.640.000 230.175 330 70.875 15.925,5 118.624,4 67.977,6 20.110,5 523.785,6 162.184 36.184 134.143,2 44.217,6 10.200 292.500 55.000 136.500 37.600 503.641,7 17497101,6 1.908.102,3 750.400 25.108.707 145.905 260.000 10.178 50.747 137.400 258.000 549.000 274.284 823.200 40.209.400 102.080.000 14.501.025 20.212.500 32.523.750 19.541.592 2.155.973,4 23.699.138,4 13.886.948,5 12.308.000 95.040.000 4.833.675 6.930.000 14.883.750 335.002,5 2.491.112,4 1.427.528,6 422.318,5 5.761.641,6 178.402,4 397.628 1.475 575,2 486.393,6 112.200 3.217.500 605.000 1.501.500 413.600 5.540.058,7 192468117,6 20.989.125,3 27.619.577,7 160.495,5 286.000 11.195,8 55.821,7 151.140 283.800 603.900 301.712,4 905.521 Tæng céng 625804579,2 55559035,2 681363612,4 Ng­êi lËp KÕ to¸n NVL Thñ kho Tõ b¶ng kª nhËp vËt liªu cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng kª xuÊt NVL vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh xuÊt kho tõng NVL mét trong kho. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n. VÝ dô: Trªn tÊt c¶ c¸c phiÕu xuÊt kho NVL cña xÝ nghiÖp trong th¸ng ®· xuÊt cho tõng ®éi thi c«ng c«ng tr×nh §éi CÊn lµ: Nî TK 621 640.671.176,2 Cã TK 152 640.671.176,2 CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I b¶ng kª xuÊt vËt t­ TK 152: Nguyªn vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 §VT: ®ång Ngµy Tªn vËt t­ §VT SL §G TT 1/3/03 3/3/03 5/3/03 7/3/03 9/3/03 11/3/03 13/3/03 15/3/03 25/3/03 27/3/03 31/3/03 Xi m¨ng Bót S¬n PC 30 Xi m¨ng Bót S¬n PC 30 G¹ch ®Æc 220x105x60 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 vµ 2x4 ThÐp gai fi 18 LD ThÐp gai fi 22 LD ThÐp gai fi 6 TN-fi 8TN ThÐp gai fi 18 TN ThÐp èng fi 49x6mx1,5 Xi m¨ng Bót S¬n PC 30 G¹ch ®Æc 220x105x60 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 vµ 2x4 D©y thÐp gai fi 1 ThÐp gai fi 20 TN ThÐp gãc 150x50x60 ThÐp hép §µi Nam60x60x2 èng nhùa Tp fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 CÇu ®Êu ®iÖn ChËu röa INAX Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2m §Ìn ®¬n 1,2m ChÕch TP fi 90 ChÕch TP fi 110 Cóp TP fi 60 Khu©n ®¬n lim60x75.60x45 Khu©n kÐp lim 60x250 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm Khu©n ®¬n lim 60x140 vßm Khu©n lim 60x140 M¨ng s«ng TP fi 140 M¨ng s«ng TP fi 110 M¨ng s«ng TP fi 42 M¨ng s«ng TP fi 60 Van cöa ®ång fi 15 Van mét chiÒu ®ång fi 26 ý Van cöa ®ång 20sanwa Van cöa ®ång fi 26 sanwa Van cöa ®ång fi 33 sanwa kg kg viªn m3 m3 m3 kg kg kg kg kg kg viªn m3 m3 m3 kg kg kg c©y md md md md thanh bé c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i m m m m m c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i 12.000 19.000 29.000 450 350 295 38.773 417 4.364 27.388 801 15.000 27.000 150 120 135 50 4.913 2.855 4 208 40 56 124 32 12 15 25 42 8 81 68 36 59 648 39 268 1.569 15 52 14 31 6 6 18 6 12 746 746 3.200 30.690 55.000 105.000 4.800 4.924 5.172 4.829 5.879 746 3.200 30.690 55.000 105.000 6.381 4.829 4.762 100.552 25.182 40.546 6.455 10.818 13.818 8.500 195.000 22.000 32.500 47.000 6.182 8.636 3.273 85.363 270.017 489.257 280.000 160.030 9.727 5.000 727 1.637 22.900 43.000 30.500 45.714 68.600 8.952.000 14.174.000 92.800.000 13.810.500 19.250.000 30.975.000 186.110.400 2.053.308 22.570.608 132.256.652 4.709.079 11.190.000 86.400.000 4.603.500 6.600.000 14.175.000 319.050 23.724.877 13.595.510 402.208 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.432 442.176 102.000 2.925.000 550.000 1.365.000 376.000 500.742 587.248 117.828 5.036.417 174.971.016 19.081.023 75.040.000 251.087.070 145.905 260.000 10.178 50.747 137.400 258.000 549.000 274.284 823.200 Tæng céng 1.231.924.534 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n NVL Thñ kho ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) Cïng víi b¶ng kª nhËp NVL vµ b¶ng kª xuÊt NVL kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª nhËp CCDC vµ b¶ng kª xuÊt CCDC. b¶ng tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt liÖu Tªn TK : 152 – nguyªn vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 Stt Tªn vËt t­ ®vt Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Xi m¨ng Bót s¬n PC 30 G¹ch dÆc 220x150x60 C¸t ®en C¸t vµng §¸ 1x2 vµ 3x4 ThÐp gai fi 18 LD ThÐp gai fi 22 LD ThÐp gai fi 0 ThÐp gai fi 18 TN ThÐp èng fi 49x6mx1,5 D©y thÐp gai fi 1 ThÐp gai fi 20 TN ThÐp gãc L50x50x5 ThÐp hép §µi Nam 60x60x2 èng nhùa TP fi 110 èng nhùa TP fi 140 èng nhùa TP fi 42 èng nhùa TP fi 60 èng nhùa TP fi 76 CÇu ®Êu ®iÖn ChËu röa INAX Chôp ®Ìn hoa d©u 0,6m Chôp ®Ìn hoa d©u 0,2 §Ìn ®¬n 1,2 ChÕch TP fi 90 ChÕch TP fi 110 Cóp TP fi 60 Khu©n ®¬n lim60x75.60x45 Khu©n kÐp lim 60x250 Khu©n kÐp lim 60x250 vßm Khu©n kÐp lim 60x140 vµm Khu©n lim 60x140 M¨ng s«ng TP fi 140 M¨ng s«ng TP fi 110 M¨ng s«ng TP fi 42 M¨ng s«ng TP fi 60 Van cöa ®ång fi 15 Van mét chiÒu ®ång fi 26 ý Van cöa ®ång 20 sanwa Van cöa ®ång 26 sanwa Van cöa ®ång fi 33 sanwa kg viªn m3 m3 m3 kg kg kg kg kg kg kg kg c©y md md md md md thanh bé c¸i c¸i c¸i cÝa c¸i m m m m m m c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i c¸i 801 81 68 36 4.709.079 500.742 587.248 117.828 64.000 56.000 600 470 430 38.773 417 4.364 27.388 50 4.913 2.855 4 208 40 56 124 32 12 15 25 42 8 59 648 39 268 1.569 15 52 14 31 6 6 18 6 12 47.711.000 179.200.000 18.414.000 25.850.000 45.150.000 18.611.040 2.053.308 22.570.608 13.25.66.2 319.050 2.372.488 1.359.551 402.208 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.432 442.176 102.000 2.529.000 550.000 1.365.000 376.000 5.036.417 174.971.016 19.081.023 7.504.000 251.087.070 145.905 260.000 10.178 50.747 137.400 258 549 274.284 823.200 76.000 56.000 600 470 430 38.773 417 4.364 27.388 801 50 4.913 2.855 4 208 40 56 124 32 12 15 25 42 8 81 68 36 59 648 39 268 1.569 15 52 14 31 6 6 18 6 12 56.696 179.200.000 18.414.000 25.850.000 45.150.000 18.611.040 2.053.308 22.570.608 132.256.652 4.709.079 319.050 2.372.488 1.359.551 402.208 5.237.856 1.621.840 361.480 1.341.432 442.176 102.000 2.925.000 550.000 1.365.000 376.000 500.742 587.248 117.828 5.036.417 174.971.016 19.381.023 7.504.000 251.087.070 145.905 260.000 10.178 50.474 137.400 258 549 274.284 823.200 Tæng céng 14.866.897 625804579,2 640.671.476,2 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) (Ký hä tªn 2. KÕ to¸n chi tiÕt c«ng cô dông cô cña xÝ nhiÖp VÝ dô: Tõ thuÕ nhËp kho kÕa to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¶n ssÓ kiÓm tra. Sè l­îng vËt t­ cña xÝ nghiÖp mua vµo ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i vËt t­, vµ thuÕ suÊt lµ bao nhiªu tõ ®ã tÝnh ra sè tiÒn cÇn thanh to¸n víi ng­êi b¸n cã khíp víi phiÕu nép kh«ng. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ ghi ho¸ ®¬n: Nî Tk 153(1) : 27.594.000 Nî TK 133(1) : 2.759.400 Cã TK 111 : 30.353.400 BiÓu sè 11 ho¸ ®¬n GTGt MÉu 01 : GTKT 3 LL Liªn 1: Giao cho kh¸ch hµng Sè 34905 §¬n vÞ b¸n: XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh L©m S¬n §iÖn tho¹i: Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Lª V¨n Khoa §¬n vÞ: XÝ nghiÖp x©y dùng sè I §Þa chØ: C«ng tr×nh §éi CÊn H×nh thøc thanh to¸n: B»ng tiÕn mÆt Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt M· sè §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo ct T.nhËp 1 Gç cèp pha sau m3 6.41 6.41 1.400.000 8.974.000 2 Gç xµ nÑp 6x8 m3 4.7 4.7 1.400.000 6.580.000 3 Xµ gå 8x12 m3 8.6 8.6 1.400.000 12.040.000 Céng 27.594.000 ThuÕ GTGT 10% 2.759.400 Tæng céng tiÒn 30.353.400 ViÕt b»ng ch÷: Ba m­¬i triÖu ba tr¨m m­êi ba ngµn bèn tr¨m ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn ) CT§TPTN vµ XD T©y Hå XNXD sè I biªn b¶n kiÓm c«ng cô dông cô Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖmvËt t­ gåm cã ¤ng: Lª V¨n Khoa – C¸n bé phßng kÕ ho¹ch kinh doanh – tr­ëng ban Bµ: TrÇn QuÕ Giang - KÕ to¸n tr­ëng - thµnh viªn Bµ: §µo Ph­¬ng Hµ - Thñ kho - thµnh viªn BiÓu sè 12 Stt Tªn mÆt hµng, quy c¸ch phÈm chÊt §.vÞ TÝnh Sè l­îng NhËn xÐt Theo chøng tõ Thùc NhËp §óng quy c¸ch 1 Gç cèp pha sam m3 6.41 6.41 Gç ®µ nÑp6x8 m3 4.7 4.7 Xµ gå 6x12 m3 8.6 8.6 Thµnh viªn Thµnh viªn Tr­ëng ban TrÇn QuÕ Giang §µo Ph­¬ng Hµ Lª V¨n Khoa Sau khi nhËp kho “ c«ng cô dông cô ” cïng víi hoad ®¬n thuÕ GTGT vµ c¸c biªn b¶n kiÓm nghiÖm c«ng cô dông cô kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp kho cho tõng lo¹i mÆt hµng vµo c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ vµ lËp phiÕu nhËpkho. VÝ dô1: XÝ nghiÖp ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2002 xuÊt kho mét sè c«ng cô dông cô ®Ó lao ®éng biÖn ph¸p thi c«ng Gç cèp pha sau : 6.41x1.400.000 = 8.974.000 Gç ®µ nÑp 6x8 : 4.7x1.400.000 = 6.580.000 Xµ gå 8x12 : 8.6x1.400.000 = 12.040.000 Tæng céng 27.594.000 Nî TK 153(1) : 27.594.000 Nî TK 133(1) : 2.754.400 Cã TK 111 : 30.353.400 VÝ dô 2 : T¹i xÝ nghi­Öp ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 xÝ nghiÖp mua mét sè gç c¸c lo¹i ®Ó kª cèp pha cho c«ng tr×nh §éi CÊn Gç cèp pha sau : 6.41x1.400.000 = 8.974.000 Gç ®µ nÑp 6x8 : 4.7x1.400.000 = 6.580.000 Xµ gå 8x12 : 8.6x1.400.000 = 12.040.000 Tæng céng 27.594.000 Nî TK 153 : 27.594.000 Nî TK 133 : 2.759.400 Cã Tk : 30.353.400 §¬n vÞ xÝ nghiÖp sx phiÕu nhËp kho MÉu sè 15 01-VT vµ KD L©m S¬n Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 (Q§ sè 1141-TC/C§KT) Nî TK 1531 1-11-1995 cña BTL Nî TK 1331 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: Lª V¨n Khoa Theo H§ sè34905 ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2003 cña xÝ ngiÖp sx vµ KD L©m S¬n NhËp t¹i kho: §éi CÊn Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ m· sè §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ctõ TN 1 Gç cèp pha sau m3 6.41 6.41 1.400.000 8.974.000 2 Gç ®µ nÑp 6x8 m3 2.7 4.7 1.400.000 6.580.000 3 Xµ gç 8x12 m3 8.6 8.6 1.400.000 12.040.000 Céng 27.594.000 ViÕt b»ng ch÷ : Hai m­¬i b¶y triÖu chÝn m­¬i t­ ngµn ®ång ch½n NhËp ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®.vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Sau khi nhËp kho kÕ to¸n tiÕn hµnh xuÊt kho c«ng cô dông cô ®Ó vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu nµy ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu. §¬n vÞ: CT§TPN vµ XD T©y Hå-XNXD I phiÕu xuÊt kho MÉu sè 02-VT Nî TK 1421 Q§ sè 1141TC/C§KT Cã TK 1531 Ngµy1-11-1995 cña BTC Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n thµnh §Øa chØ : Tæ nÒ XuÊt t¹i kho : C«ng tr×nh §éi CÊn Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ m· sè §.vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Y. cÇu T xuÊt 1 Gç cèp pha sau m3 6.41 6.41 1.400.000 8.974.000 2 Gç ®µ nÑp 6x7 m3 4.7 4.7 1.400.000 6.580.000 3 Xµ gå 8x12 m3 8.6 8.6 1.400.000 12040000 Tæng céng 27594000 ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m chÝn m­¬i t­ ngµn ®ång ch½n./. Thñ tr­ëng ®.vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËp Thñ kho (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Sau khi lËp c¸c ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho c«ng cô dông cô. KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ thÎ kho CCDC song song víi thÎ kho, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô. Tõ phiÕu xuÊt kho vµ nhËp kho c«ng cô dông cô c¸c lo¹i gç xÝ nghiÖp vµo thÎ kho. §¬n vÞ: CT§TPN vµ XD T©y Hå-XNXD I thÎ kho MÉu sè 06 - VT Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 (Q§ sè1141 TC/C§KT) Tê sè : 01 Ngµy 1-11-1995 cña BTC Tªn vËt t­ : Gç c¸c lo¹i. §VT:m3 CTõ DiÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån N X SL TT SL TT SL TT 14/3 Tån ®Çu th¸ng gç cèp pha sau gç ®µ nÑp 6x8 xµ gå 8x12 6.41 4.7 8.6 8.974.000 6.580.000 12040000 ** ** 15/3 gç cèp pha sau gç ®µ nÑp 6x8 xµ gå 8x12 6.41 4.7 8.6 8.974.000 6.580.000 12040000 Tæng céng 27594000 27594000 0 0 Tån cuèith¸ng ** ** Ngµy 31 th¸ng3 n¨m 2003 Thñ kho KÕ to¸n NVL Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Tõ phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho ngµy 10/3/2003 vµ ngµy 14/3/2003 kÕ to¸n vµo thÎ kho, song song víi thÎ kho kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt t­ c«ng cô dông cô tõng lo¹ivËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vËt liÖu hµng ngµy trªn thÎ kho. KÕ to¸n vµo b¶ng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµm c¬ së sè liÖu ®Ó ghi vµo thÎ kho cña kÕ to¸n vµ b¶ng chi tiÕt TK1521, TK 153. CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô Tªn TK : 153 Tªn c«ng cô dông cô : gç c¸c lo¹i Ctõ DiÔn gi¶i §VT TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 14/3 sç cèp pha sau gç ®µ nÑp xµ gå 8x12 m3 m3 m3 111 111 111 1.400.000 1.400.000 1.400.000 6,41 4,7 8,6 8.974.000 6.580.000 12.040.000 12 15/3 xuÊt c¸c lo¹i gç cèp pha sau gç ®µ nÑp xµ gå 8x12 m3 m3 m3 142 142 142 1.400.000 1.400.000 1.400.000 6,41 4,7 8,6 8.974.000 6.580.000 12.040.000 Tæng céng 27.594.000 27.594.000 0 0 Ng­êi nhËp KÕ to¸n (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Sau khi lËp c¸c chøng tõ sæ s¸ch, phiÕu nhËp ho¸ ®¬n cïng c¸c biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­, b¶ng kª nhËp CCDC kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt CCDC cña th¸ng 3 n¨m 2003. CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I b¶ng kª nhËp vËt t­ TK: 153 – C«ng cô dông cô Th¸ng 3 n¨m 2003 Stt Tªn vËt t­ §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ Céng tiÒn 2/3 GhÕ gç Bót bi Th­íc kÎ Chæi lßng m¸y Ph¶n gç Bµn lµm viÖc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc 12 36 5 1 1 1 75.000 1.500 8.500 310.400 360.000 250.000 900.000 540.000 42.500 310.400 360.000 250.000 90.000 5.400 4.250 31.040 36.000 25.000 99.000 59.400 46.750 341.440 396.000 275.000 3/3 Tñ tµi liÖu KÐt s¾t Bµn Ýnh M¸y in M¸t tÝnh casio M¸y §T bµn §TD§ samsung §TD§ Pianner chiÕc c¸i c¸i c¸i c¸i chiÕc c¸i c¸i 2 1 3 1 1 1 1 1 625.000 3.980.000 440.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 1.250.000 3.980.000 1.320.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 125.000 398.000 132.000 310.000 85.420 148.154,6 981.812,5 339.500 1.375.000 4.378.000 1.452.000 3.410.000 939.620 1.629.700,6 10799937,5 3.734.500 4/3 Gç cèp phap sau Gç ®µ nÑp 6x8 Xµ gå 8x12 m3 m3 m3 6.41 4.7 8.6 1.400.000 1.400.000 1.400.000 8.974.000 6.580.000 1.204.000 897.400 658.000 1.204.000 9.871.400 7.238.000 13.244.000 1.463.000 6/8 Giµy ba ta G¨ng b¹t tèt QuÇn ¸o b¶o hé Mò nhùa BHL§ ®«i ®«i bé c¸i 95 95 95 115 14.000 3.500 39.200 12.000 1.330.000 332.500 3.724.000 1.380.000 133.000 33.250 372.400 138.000 1.463.000 365.750 4.096.400 1.518.000 8/3 XÎng X« M¸ng ®ùng v÷a chiÕc c¸i c¸i 9 12 15 6.000 8.000 12.000 54.000 96.000 180.000 5.400 9.600 18.000 59.400 105.600 198.000 Tæng céng 61.806.271 6180627,1 67986898,1 Ngµy...th¸ng 8 n¨m 2003 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n NVL Thñ kho (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) CTY§TPTN vµ XD T©y Hå XNXD sè I b¶ng kª xuÊt vËt t­ TK: 153 “ c«ng cô dông cô ” Th¸ng 3 n¨m 2003 Stt Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 5/3 GhÕ gç Bót bi Th­íc kÎ lo¹i tèt Chæi lßng m¸y Ph¶n gç Bµn lµm viÖc chiÕc chÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc 12 36 5 1 1 1 75.000 1.500 8.500 310.400 360.000 250.000 900.000 540.000 42.500 310.400 360.000 250.000 12/3 Tñ tµi liÖu KÐt s¾t Bµn tÝnh M¸y in M¸y tÝnh casio §iÖn tho¹i bµn §TD§ sam sung §TD§ Pianner chiÕc c¸i c¸i c¸i c¸i chiÕc c¸i c¸i 2 1 3 1 1 1 1 1 625.000 3.980.000 440.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 1.250.000 389.000 1.320.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 15/3 Gç cèp pha sau Gç ®µ nÑp 6x8 Xµ gå 8x12 m3 m3 m3 6.41 4.7 8.6 1.400.000 1.400.000 1.400.000 8.974.000 6.580.000 1.204.000 16/3 Giµy ba ta G¨ng b¹t tèt QuÇn ¸o b¶o hé Mò nhùa BHL§ ®«i ®«i bé c¸i 95 95 95 115 14.000 3.500 39.200 12.000 1.330.000 332.500 3.724.000 1.380.000 18/3 XÎng X« M¸ng ®ùcg v÷a chiÕc c¸i c¸i 9 12 15 6.000 8.000 12.000 54.000 96.000 180.000 Tæng céng 61.806.271 Ngµy...th¸ng 8 n¨m 2003 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n NVL Thñ kho (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån TK : 153 – c«ng cô dông cô Th¸ng 3 n¨m 2003 Stt Tªn c«ng cô dông cô §¬n vÞ Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL TT SL TT SL TT SL TT 1 GhÕ gç Bót bi Th­íc kÎ lo¹i tèt Qu¹t chæi lßng m¸y Ph¶n gç Bµn lµm viÖc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc 12 36 5 1 1 1 90.000 54.000 42.500 310.000 360.000 250.000 12 36 5 1 1 1 90.000 54.000 42.500 310.000 360.000 250.000 2 Tñ tµi liÖu KÐt s¾t Bµn tÝnh M¸y in M¸y tÝnh casio M¸y ®iÖn tho¹i bµn §T di ®«ng sam sung §T di ®éng Pianner chiÕc c¸i c¸i c¸i c¸i chiÕc c¸i c¸i 2 1 3 1 1 1 1 1 1.250.000 3.980.000 440.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 1 1 4 1 1 1 1 1 1.250.000 3.980.000 440.000 3.100.000 854.200 1.481.546 9.818.125 3.395.000 3 Gç cèp pha sau Gç ®µ nÑp 6x8 Xµ gç 8x12 m3 m3 m3 6,41 4,7 8,6 8.974.000 6.580.000 12.040.000 6,41 4,7 8,6 8.974.000 6.580.000 12.040.000 4 Giµy ba ta G¨ng b¹t tèt QuÇn ¸o b¶o hé Mò nhùa b¶o hé lao ®éng ®«i ®«i bé c¸i 95 95 95 115 1.330.000 33.500 3.724.000 1.380.000 95 95 95 115 1.330.000 33.500 3.724.000 1.380.000 5 XÎng X« M¸ng ®ùng v÷a chiÕc c¸i c¸i 9 12 5 54.000 96.000 180.000 9 12 15 54.000 96.000 180.000 Tæng céng 61.806.271 62.806.271 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) iv. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp NVL, CCDC KÕ to¸n NVL, CCDC ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè I ®­îc kÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®èi víi hµng tån kho . Ph­¬ng ph¸p nµy cã víi hÖ thèng kÕ to¸n tæng hîp theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. §Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ NVL kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n chñ yÕu lµ TK 152, cã néi dung kÕt cÊu theo quy ®Þnh vµ ®­îc chi tiÕt thµnh 3 tµi kho¶n cÊp 2. TK 152: Nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm:xi m¨ng, g¹ch, s¾t... TK 1522: Nguyªn vËt liÖu phô : ®inh vÝt, t« vÝt, then chèt, èng nhùa TK 1523: Phô tïng thay thÕ Ngoµi ra kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­ tµi kho¶n: 111,112,133,311,621,642,632... 1. KÕ to¸n tæng hîp NVL vµ CCDC §èi víi NVL, CCDC ®i mua th«ng th­êng xÝ nghiÖp ®Æt mua ë nh÷ng ®¬n vÞ kh¸ch hµng quen nªn gi¸ c¶ æn ®Þnh. Khi cã nhu cÇu mua vËt liÖu, phßng vËt t­ cã nhiÖm vô thu mua ph¶i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh sx ®­îc liªn tôc. ViÖc thanh to¸n th­êng b»ng tiÒn mÆt, mét sè ®¬n vÞ cã thÓ thµnh to¸n b»ng cuhyÓn kho¶n. Khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy kÕ to¸n tæng hîp lªn nhËt ký chung. C¸c chøng tõ nµy ®­îc kÕ to¸n ghi chÐp vµo cuèi th¸ng theo ®ã cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp lªn sæ c¸i TK 152. Sæ d¨ng ký nhËt ký chung lµ sæ ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ, sè liÖu ®­îc ®¸nh gi¸ liªn tôc tõ ®Çu th¸ng ®Õn cuèi th¸ng, ngµy th¸ng ghi trªn sæ tÝnh theo chøng tõ ghi sæ. Tr­êng hîp xÝ nghiÖp mua ch­a tr¶ tiÒn kÕ to¸n c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸ NVL, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, ®Þnh kho¶n nghiÖp vô råi ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331. C¸ch lËp ghi sæ chi tiÕt TK 331 “ thanh to¸n víi ng­êi b¸n ”. Sæ chi tiÕt TK 331 theo dâi t×nh h×nh c«ng nî vµ thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp. Sæ ®­îc ®ãng thµnh quyÓn, tõng nhµ cung cÊp ®­îc theo dâi trªn tõng trang sæ. Trong ®ã cã ghi gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL nhËp vµ t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty. C¨n cø vµo phiÕu nhËp®Ó ghi sæ chi tiÕt TK 331 th¸ng tr­íc ( lÊy sè d­ cuèi th¸ng cña sæ nµy chuyÓn lªn sè d­ ®Çu th¸ng nµy cho sè chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n t­¬ng øng). C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho c¸c chøng tõ thanh to¸n ®Ó ghi phÇn ph¸t sinh t¨ng vµ thanh to¸n trong kú. Sè d­ cuèi th¸ng ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè d­ ®Çu th¸ng, tæng sè ph¸y sinh nî, ph¸t sinh cã ®­îc chuyÓn sang lµm sè d­ ®Çu th¸ng, cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp c¸c ®èi t­îng nhµ cung cÊp ®Ó lªn b¶ng kª TK 331. VD: XÝ nghiÖp mua vËt liÖu cña c«ng ty nhùa TiÒn Phong ch­a tr¶ tiÒn trªn phiÕu nhËp kho ngµy 14/3/2003 , kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 1522: 9.004.784 Nî TK 1331: 9.004.478,4 Cã TK 331: 9.905.262,4 §ång thêi ghi sæ chi tiÕt ®èi t­îng c«ng ty nhùa TiÒn Phong Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331 “ sæ thanh to¸n víi ng­êi b¸n ” §èi t­îng “ c«ng ty nhùa TiÒn Phong ” Stt Ctõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Thêi H§ CK Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT N C N C 03 10/3 Sè d­ ®Çu th¸ng èng nhùa fi 110 èng nhùa fi 140 èng nhùa fi 42 èng hùa fi 60 èng nhùa fi 76 ThuÕ GTGT 10% 1522 1522 1522 1522 1522 133 5.237.856 1.621.840 361.840 1.341.432 442.176 900.478,4 1.250.000 20/8 thanh to¸n b»ngTM 111 9.905.262,4 Céng ph¸t sinh 9.905.262,4 Sè d­ cuèi th¸ng 1.250.000 Ng­êi nhËp sæ KÕ to¸n NVL Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) 2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËtliÖu VËt liÖu cña c«ng ty dïng chñ yÕu cho nhu cÇu sx s¶n phÈm. Bªn c¹ch ®ã cã thÓ xuÊt dïng cho c¸c bé phËn sx... c¸c chøng tõ xuÊt kho còng ®­îc kÕ to¸n ph©n lo¹i theo tõng ®¬n hµng. KÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho vµo nªn cã TK 152 chitiÕt theo tõng ®èi t­îng xuÊt t­¬ng øng víi bªn nî TK 621,627,642,632. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®· ®­îc tr×nh bµy cô thÓ. C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n vÔ xuÊt vËt liÖu, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ngay trªn phiÕu xuÊt kho theo tõng ®k cô thÓ, ®ång thêi ph©n lo¹i chøng tõ. XuÊt theo tõng ph©n x­ëng,gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho cho tõng ®èi t­îng ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ NVL vµ CCDC tõng ph©n x­ëng. Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho cho tõng ®èi t­îng ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ. B¶ng ph©n bè NVL: ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt vËt t­ cho tõng ®èi t­îng sö dông. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho chi tiÕt theo tõng ®èi t­îngtËp hîp cho ci phÝ SXKD. C¬ së sè liÖu ®Ó ghi vµo b¶ng lµ phiÕu xuÊt kho, môc ®Ých sö dông diÔn ra trong th¸ng. B¶ng nµy th­ên lËp vµo cuèi th¸ng. Tr­êng hîp xuÊt khonhiÒu cã thÓ 10 ngay lËp 1 lÇn. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bor nµy ®Ó lËp nªn “ NhËt ký chung” vµ ghi sæ c¸i TK 152,153 Theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íckÕ to¸n tÝnh ®­îc gi¸ NVL xuÊt khocña phiÕu xuÊt kho. Sau ®ã ph¶n ¸nh vµo b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC choc¸c ®¬n vÞ cña xÝ nghiÖp. a. nguyªn vËt liÖu chÝnh Nî TK 621 622.634.160,2 CT : tæ 1 195.466.498,6 tæ 2 97.733.249,3 tæ 3 97.733.249,3 tæ méc 231.701.163 Cã TK 1521 622.634.160,2 b. nguyªn vËtliÖu phô Nî TK 621 18.037.316 CT : tæ nÒ 1 2.659.000 tæ nÒ 2 2.659.000 tæ méc 3.247.702 tæ ®iÖn n­íc 9.471.614 Cã TK 1522 18.037.316 c. c«ng cô dông cô Nî TK 627 34.690.500 CT: tæ nÒ 1 2.365.500 tæ nÒ 2 1.577.000 tæ cèp pha 27.594.000 tæ ®iÖn n­íc 3.154.000 Cã TK 153 34.690.500 d.ph©n bæ lµm hai lÇn Nî TK 142 25.198.871 Cã TK 153 25.198.871 Nî TK 642 12.599.435,5 Cã TK 153 12.599.435,5 CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I b¶ng ph©n bæ nvl, ccdc Th¸ng 3 n¨m 2003 Stt Ghi cã TK Ghinî c¸c TK Tµi kho¶n Céng TK 1521 TK 1522 TK 153 I 1 2 3 4 5 TK 621 – CPNVL tæ nÒ 1 tæ nÒ 2 tæ nÒ 3 tæ méc tæ ®iÖn n­íc 622634160,2 195466498,6 97.733.249,3 97.733.249,3 231.701.163 18.037.316 2.659.000 2.659.000 3.247.702 9.471.614 640.671476,2 198.125498,6 100.392249,3 97.733.249,3 234.948.865 9.471.614 II 1 2 3 4 TK 627 – CPSXC tæ nÒ 1 tæ nÒ 2 tæ ®iÖn n­íc tæ cèp pha 34.690.500 2.365.500 1.577.000 3.154.000 27.594.000 34.690.500 2.365.500 1.577.000 3.154.000 27.594.000 II TK 142 – CP tr¶ tr­íc ph©n bæ 2 lÇn 12.599.435,5 12.599.435,5 IV TK 642– CPQLDN 25.198.871 25.198.871 V TK 623 Tæng céng 622.634160,2 18.037.316 72.988.806,5 713.160282,7 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Tõ b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n lËp sæ tæng hîp “ NhËtký chung ” sæ nµy ®­îc lËp vµo cuèi th¸ng. Khi lËp sæ ph¶i cã ®Çy ®ö c¸c ch÷ ký vµ c¸c sè liÖu. CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I sæ nhËtký chung Th¸ng 3 n¨m 2003 Ctõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 2/3 NhËp xi m¨ng bót s¬n 90,g¹ch 220 ThuÕ GTGT 10% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 129.354.000 1.293.400 142.289.400 2/3 NhËp c¸t ®en,c¸t vµng, ®¸ 1x2,2x4 ThuÕ GTGT 5% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 64.035.500 3.201.775 209.526.675 4/3 Mua c¸c lo¹i s¾t thÐp cho CT§C ThuÕ GTGT 5% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 56.406.212,1 2.823.031,1 59.283.652,3 5/3 Mua c¸c lo¹i CCDC : ghÕ gç , bót.. ThuÕ GTGT 10% Xn ch­a thanh to¸n b»ng TM 1521 1331 111 2.402.900 9.759.000 2.643.190 6/3 Mua xi m¨ng bót s¬n Tc 30 , g¹ch ThuÕ GTGT 10% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 97.590.000 9.759.000 107.349.000 6/3 Mua c¸c lo¹i c¸t ®en, c¸t vµng, ®¸ ThuÕ GTGT 5% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 25.378.500 1.268.925 26.647.425 8/3 Mua d©y thÐp gai cho CT§C ThuÕ GTGT 5% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1521 1331 331 4.453.297 222.664,85 4.675.961,85 10/3 Mua c¸c lo¹i «ngs nhùa vÒ ht n­íc ThuÕ GTGT 10% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 1522 1331 331 9.004.784 900.478,4 9.005.262,4 11/3 Mua c¸c dông cô trang thiÕt bÞ VP ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng TGNH 153 133 112 25.198.871 251.978,1 27.181.758,1 12/3 Mua NVLP cÇu ®¸u ®iÖn, chËu röa INAX, c¸c loÞa ®Ìn chôp ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng TM 1522 1522 133 111 3.027.000 2.822.000 584.980 6.434.780 14/3 NhËp gç cèp pha , ®µ nÑp c¸c lo¹i ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng T¦ 153 133 141 27.594.000 2.759.400 30.353.400 16/3 NhËp BHL§ trang bÞ l¹i cho CNV ThuÕ GTGT 10% XN ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n 153 133 331 5.386.500 538.650 5.925.150 18/3 NhËp xÎng, x«, m¸y ®ùng v÷a ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng TM 153 1331 1111 330.000 33.000 363.000 24/3 NhËp khu«n cöa gç lim c¸c lo¹i ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng TM 1521 1331 1111 231.701.163 231.701.16,3 254.871.279,3 3/3 Mua c¸c lo¹i van cöa cho CT§C ThuÕ GTGT 10% XN thanh to¸n b»ng TGNH 1522 133 112 2.041.884 204.188,4 2.246.072,4 - XuÊt kho trùc tiÕp Tæ 1 Tæ 2 Tæ 3 Tæ méc Nguyªn vËt liÖu chÝnh 621 152 622.634.106,2 195.466.498,6 97.733.249,3 97.733.249,3 231.701.163 622.634.160,2 - XuÊt kho trùc tiÕp NVL cho §C Tæ 1 Tæ 2 Tæ méc Tæ ®iÖn n­íc Nguyªn vËt liÖu phô 621 1522 18.037.316 2.659.000 2.659.000 3.247.702 9.471.614 18.037.316 - XuÊt cho c«ng nh©n viªn ë CT§C Tæ 1 Tæ 2 Tæ ®iÖn n­íc Tæ cèp pha C«ng cô dông cô 627 153 34.690.500 2.365.500 1.577.000 3.154.000 27.594.000 34.690.500 - XuÊt c«ng cô v¨n phßng Chi phÝ tr¶ tr­íc 142 153 25.198.871 25.198.871 - XuÊt cho bé phËn v¨n phßng C«ng cô dông cô ch­a ph©n bæ 642 153 12.599.435,5 12.599.435,5 Tæng céng 1.461.617.402,05 1.461.617.402,05 Hµ Néi ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi lËp sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¸c sè liÖu ph¸t sinh ®Ó ghi sæ c¸i TK 152: +Sè d­ ®Çu th¸ng: LÊy tõ sè d­ cuèi th¸ng tr­íc cña TK 1521, TK 1522 + C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ,b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt,c¸c sæ thÎ, sæ chi tiÕt, b¶ng ph©n bæ, c«ng cô dông cô, ®Ó ghi vµo ph¸t sinh nî, ph¸t sinh cã cña sæ. +Sè d­ cuèi th¸ng = Sè d­ §T + sè P/S nî – sè P/S cã. XN tiÕn hµnh më sæ c¸i chi tiÕt cho tõng lo¹i TK 1521, sæ c¸i TK 1522, sæ c¸i TK vµ c¸c sæ c¸i kh¸c nhau sau ®ã kÕ to¸n vµo sæ tæng TK 152, TK 153 CT§TPTN vµ XD T©y Hå XNXD sè I sæ c¸i tk 1521 nvlc Tªn TK: 1521-nguyªn vËt liÖu chÝnh Th¸ng 3 n¨m 2003 Ctõ DiÔn gi¶i NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh Sh NT N C 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 10/3 D­ ®Çu th¸ng XuÊt xi m¨ng bót s¬n TC Mua xi m¨ng bót s¬n g¹ch,c¸t ®en,c¸t vµng ,®¸ 1x2.2x4 ®Ó TC XuÊt xi m¨ng, g¹ch ,c¸t ®en, c¸t vµng, ®¸ 1x2,2x4 Mua c¸c lo¹i s¾t thÐp cho CT§C XuÊt c¸c lo¹i s¾t thÐp ®Ó TCCT §éi CÊn Mua c¸c lo¹i xi m¨ng, c¸t ®en, c¸t vµng,®¸ 1x2,2x4 cho CT§C XuÊt xi m¨ng, c¸t ®en, c¸t vµng,®¸ cho CT§C Mua c¸c lo¹i thÐp ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh §C XuÊt c¸c lo¹i thÐp ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh §C Mua khu©n cöa gç lim cho CT§C XuÊt khu©n cöa gç lim cho CT§C 621 331 331 621 621 331 621 331 331 621 331 621 331 621 13.661.079 129.354.000 64.035.500 56.460.621,2 102.193.500 20.775.000 4.453.297 231.701.163 8.925.000 162.414.500 30.975.000 61.169.700,2 122.968.500 4.435.297 231.701.163 Tæng céng 608.973.081,2 608.937.01,2 Sè d­ cuèi th¸ng 0 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) CT§TPN vµ XD T©y Hå XNXD sè I sæ c¸i tk 1522 nvlp Tªn Tk: 153-nguyªn vËt liÖu phô Th¸ng 3 n¨m 2003 Ctõ DiÔn gi¶i NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh cã SH NT N C 10/3 12/3 13/3 26/3 27/3 28/3 30/3 31/3 D­ ®Çu th¸ng NhËp c¸c lo¹i èng n­íc cho CTT§C XuÊt NVL l¾p ®Æt hÖ thèng n­¬c Mua c¸c NVL, cÇu ®Êu ®iÖn, chËu röa, ®Ìn XuÊt c¸c lo¹i NVL phô... Mua c¸c lo¹i m¨ng s«ng XuÊt kho c¸c lo¹i m¨ng s«ng XuÊt kho c¸c lo¹i chÕch Mua van cöa c¸c lo¹i XuÊt van cöa c¸c lo¹i 331 621 111 621 111 621 621 111 621 1.205.818 9.004.784 5.849.800 466.830 2.041.884 9.004.784 5.849.800 466.830 1.205.818 2.041.884 Céng ph¸t sinh 17.363.289 17.363.289 D­ cuèi th¸ng 0 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Song song víi sæ c¸i TK 1522 kÕ to¸n ghi sæ c¸i Tk 153 – c«ng cô dông cô CTT§TPTN vµ X§ T©y Hå XNXD sè I Sæ c¸i tk153 Tªn Tk: 153-c«ng cô dông cô Th¸ng 3 n¨m 2003 Ctõ DiÔn gi¶i NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT N C 5/3 5/3 11/3 12/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 D­ ®µu th¸ng Mua c¸c lo¹i CCDC ghÕ bót....CHo v¨n phßng XuÊt CCDC c¸c lo¹i cho VP Mua CCDC trang bÞ cho CNV XuÊt CCDC trang bÞ cho CNV Mua cèp pha c¸c lo¹i CT§C XuÊt cèp pha c¸c lo¹i CT§C Mua giÇy g¨ng tay...cho CNV XuÊt giµy g¨ng tay...cho CNV Mua xÎng, x«....cho CT§C XuÊt xÎng, x«...cho CT§C 111 642 112 627 141 627 331 627 111 627 1.916.900 25.198.871 27.594.000 6.766.500 330.000 1.916.900 1.916.900 27.594.000 6.766.500 330.000 Céng sè ph¸t sinh 61.806.271 61.806.271 D­ cuèi th¸ng 0 Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi lËp sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) phÇn IIi NhËn xÕt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp (kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖnc«ng t¸c kÕ to¸n NVL cña XN) I . c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty - Tr¶i qua h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp x©y dùng sè I- CT§TPTN vµ XD T©y Hå lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp cã bÒ dµy truyÒn thèng trong ngµnh x©y dùng. Víi ho¹t ®éng sx kinh doanh chÝnh lµ nhËn c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh... ®Ó sx kinh doanh, xÝ nghiÖp lu«n gi÷ ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, ®¶m b¶ovÒ sè l­îng, chÊt l­¬ng, tÝn ®é vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ thi c«ng c«ng tr×nh. XÝ nghiÖp cã rÊt nhiÒu kinh nghÖm thi c«ng phÇn viÖc x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt tiªu chuÈn cao cña c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp...Trong ®k c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay mÆc dï gËp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng xÝ ngiÖp vÉn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¸c lÜnh vùc sx kinh doanh. §· t¹o dùng cho ×nh mét chç ®øng vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng x©y dùng. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy mét phÇn do c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung, bªn c¹nh ®ã cã sù gãp phÇn rÊt lín cña bé phËn kÕ to¸n. - Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè I nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ vËn dông vµo thùc tiÔn, c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë xÝ nghiÑp cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: VÒ mÆt ­u ®iÓm: -Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL nãi riªng ®· ®­îc liªn tôc cñng cè vµ hoµn thiÖn ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch quan cña nªn kinh tÕ thÞ tr­êng. §ång thêi chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh chÕ ®ä kÕ to¸n cña nhµ n­íc ban hµnh, cô thÓ lµ : - XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua vËtl iÖu phôc vô cho sx, kiÓm nhËn vËt liÖu thu mua, chÆt chÏ ®¶m b¶o chÊt l­îng, sè l­îng, chñng lo¹i vËt liÖu, quan hÖ l©u n¨m víi ®¬n vÞ b¸n hµng nªn gi¸ ®· æn ®Þnh.Tõ ®ã viÖc cung cÊp NVL ®¸p øng ®ñ cho sx, kh«ng g©y t×nh tr¹ng d­ thõa vËt liÖu lµm gi¸n ®o¹n sx. - ViÖc bè chÝ c¸c kho phï hîo víi c¸ch ph©n lo¹i NVL gióp kÕ to¸n thuËn tiÖn trong viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. Kho ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ®o, ®Õm ®Çy ®ñ. - Qu¸ tr×nh nhËp xuÊt vËt liÖu ®­îc phßng vËt t­ kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp, qu¶n lý chÆt chÏ, thùc hiÖn c¸c thñ tôc nhËp xuÊt b¾t buéc ®¶m b¶o NVL xuÊt dïng tiÕt kiÖm triÖt ®Ó. Víi nh÷ng lo¹i NVL chØ theo dâi sè l­îng qu¸ tr×nh nhËp xuÊt ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o sè l­îng, chÊt l­îng. NhËp vÒ ®ñ dïng cho sx vµ ®¶m b¶o NVL xuÊt dïng. - KÕ to¸n chi tiÕt NVL sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song lµ phï hîp vpÝ ®k thùc tÕ cña xÝ nghiÖp gióp cho viÖc qu¶n lý tèt ®Õn tõng lo¹i vËt liÖu. - H×nh thøc kÕ to¸n xÝ nghiÖp ¸p dung, h×nh thøc nhËt ký chung. KÕt hîp víi viÖc sö dông m¸y tÝnh ®Ó qu¶n lý c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña ®¬n vÞ h×nh thøc nµy dÔ sö dông, ®Ï ghi chÐp gióp cho kÕ to¸n lµm ®¬n gi¶n h¬n, nhanh chãng. Do vËy h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai sot nh­ng ng­îc l¹i h×nh thøc ghi chÐp nµy l¹i trïng lËp bëi nh÷ng sè liÖu chøng tõ ban ®Çu. - HÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ, TK kÕ to¸n sö dông theo chÕ ®é c¸c biÓu mÉu nhµ n­íc quy ®Þnh, thùc hiÖn tèt thuËn lîicho c«ng t¸c kiÓm tra vµ theo dâi. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ, chøng tõ sau khi thµnh lËp®­îc chuyÓn ngay ®Õn bé kÕ toÊn liªn quan ®Ó ®¶m b¶o theodâi vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi. - Nh×n chung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë XÝ nghiÔp©y dùng sè I ®­îc thùc hiÖnkh¸ hiÖu qña, ®¶m b¶o theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng NVL trong qu¸ tr×nh sx. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn vÉn cßn mètè vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc ii. vÒ c«ng t¸cnVL, CCDC t¹i xÝ nghiÖp 1. C¸ch ph©n lo¹i NVL. - HiÖn nay theo c¸ch ph©n lo¹i NVL ë xÝ nghiÖp bao gåm c¸c NVLC, NVLP, phô tïng thay thÕ...Theo néi dung kinh tÕ vµ chøc n¨ng cña NVL ®èi víi qu¸ tr×nh sx th× vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh sx nã gióp cho NVLC ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cña m×nh t¨ng chÊt l­îng ho¹t ®éng sx kinh doanh. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt NVL: ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ phï hîo víi ®Æc ®iÓm cu¶ xÝ nghiÖp. VËt liÖu biÕn ®éng th­êng xuyªnvÒ khèi l­îng vÒ chñng lo¹i ®a d¹ng. Tuy nhiÓntong c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t«i nhËn thÊy cã mét sè vÊn ®Ò cÇn xem xÐt vÒ hÖ thèng sæ s¸ch thÎ chitiÕt nh­ sau. - C¶ kÕ to¸n vµ thñ kho ®Òu sö dông mét mÉu thÎ kho gièng nhau tuy mang tÝnh ®ång bé nh­ng ®Õn cuèi th¸ng khi thñ kho mang thÎ lªn phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu, trong qu¸ tr×nh sö dông viÖc ph©n biÖt thÎ cña kÕ to¸n vµ thñ kho cã thÓ nhÇm lÉn dï ghichÐp cã kh¸c nhau. -ThÎ kho cña thñ kho chØ ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè l­îng, cét gi¸ trÞ lµ kh«ng cÇn thiÕt. §ång thêi thÎ nµy kh«ng thÓ hiÖn sù x¸c nhËn cña kÕ to¸n hi xuèng kho vµ nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt. - §èi víi kÕ to¸n mÉu thÎ nµy kh«ng thÓ hiÖn ®­îc quan hÖ ®èi øng TKkhi ph¶i cÇn xem xÐt chøng tõ nhËp xuÊt, nh­ vËylµ kh«ng tiÖn lîi. -Trªn b¶ng kª chi tiÕt TK 1521, TK 1522 ph¶n ¸nh sè tån kho ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng tõng lo¹i vËt liÖu. Muèn kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c b¶ng kª chi tiÕt nµy víi c¸c b¶ng kª chi tiÕt kh¸c th× c«ng viÖc nµy rÊt thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o cho c«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu vµo cuèi th¸ng. V× vËy cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt NVL ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh tèt h¬n gióp thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý NVL. - Trong c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, vËt dông më hÖ thèng TK. Nh­ chóng ta ®· biÕt NVL chiÕm tû träng rÊt quan träng trong thµnh phÈm, v× vËy viÖc h¹ch to¸n theo dâi qu¶n lý t×nh h×nh xuÊt vËt t­ bÞ khã kh¨n. §Æc biÖt xÝ nghiÖp sö dông sè d­ ®Çu kú cña c¸c lo¹i vËt t­ nhá, nªn vËt t­ nhËp vµo ngµy nµo th× ®a sè lµ xuÊt ®i hÕt ngµy ®ã. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho xÝ nghiÖp cã mét sè khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vËt t­ vËy kh«ng tranhs kháÝ ®äng. - Nh×n chung em thÊy c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n NVL ë xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi tèt, víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL nãi riªng ®­îc thùchiÖ tèt theo ®óng quy ®Þnh ban hµnh tuy nhiªn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL vÉn cßn tån t¹i mètè ®iÓm cÇn kh¾c phôc. 2. Mét sè ®Ò xuÊt ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña XNXD sè 1. - Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc lµ më réng quan hÖ kÕ to¸n ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. XÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM H­ng Ph¸t trong nh÷ng n¨m v­µ qua ®· t×m cho ×nh mét chç ®øng trren thÞ tr­êng, nh»m thóc ®Èy quan hÖ víi c¸c c«ng ty kh¸c vµ kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc phôc vô cho cuéc sèng con ng­êi. - Tuy nhiªn trong khi thi c«ng th× viÖc nhËp xuÊt nguyªnvËt liÖu ngµy cµng trë nªn khã kh¨n, phøc t¹o. Nã ®ßi hØ xÝ nghiÖp ph¶i ®­a ra nh÷ngmôc tiªu chiÕn l­îng ngµy cµng ph¸t triÓn cao h¬n, §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. - Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè I d­íi mét gãc ®é cña mét sinh viªn thùc tËpvµ nghiªn cøu ë phßng kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp víi l­îng kiÕn thøc em ®· häc t¹i tr­êng THKT Hµ Néi em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nhÇm gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. + Bé m¸y cÇn ®­îc c¶i tiÕn hpn n÷a, linh ho¹t trong viÖc ¸p dông CNTT h¹ch to¸n nhanh vµ ®óng biÖn ph¸p. + §èi víi NVL, CCDC cña xÝ nghiÖpkhi mua vÒ th× ph¶i ®­îc qu¶n lý mét c¸ch khoa häc h¬n ®Ó gióp cho viÖc thi c«ng ®­îc thuËn lîi, tr¸nh thÊt tho¸t NVL, CCDC trong lóc thi c«ng. Nh÷ng ®Ò xuÊt cña em cã g× sai sãt th× kÝnh mong Ban Gi¸m §èc vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n chØ b¶o vµ gióp ®ì em Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu : 1 PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i XN XD sè I- CTCPXD vµ PTTM H­ng Ph¸t 3 I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh & ph¸t triÓn cña XNXD sè I- CT CPXD vµ PTTM H­ng Ph¸t 3 II §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý XNXD sè I- CT CPXD vµ PTTM H­ng Ph¸t 8 1 §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n 10 2 C¸c lo¹i chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông 12 3 C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 13 PhÇn II T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña XN 14 I §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 14 1 §Æc ®iÓm NVL, CCDC cña XNXD sè I 14 2 C«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ 15 3 Ph©n lo¹i vËt liÖu CCDC 16 4 Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 16 a §¸nh gi¸ NVL nhËp kho 16 b Gi¸ NVL, CCDC xuÊt kho t¹i XN ®· ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc 17 c Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ CCDC 18 II C«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC 20 1 Chøng tõ sö dông tr×nh tù lu©n chuyÓn 20 2 Thñ tôc nhËp kho 20 3 Thñ tôc xuÊt kho NVL, CCDC 22 III KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC 23 1 KÕ to¸n chi tiÕt NVL cña XN 24 2 KÕ to¸n chi tiÕt CCDC cña XN 35 IV Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp NVL, CCDC 46 1 KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC 46 2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt NVL 48 PhÇn IV NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp- mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL cña XN 55 I C«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty 55 II C«ng t¸c NVL, CCDC t¹i XN 56 1 C¸ch ph©n lo¹i NVL 56 2 Mét sè ®Ò xuÊt ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña XNXD sè I

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Công ty CPXD và PTTM Hưng Phát.DOC
Luận văn liên quan