Đề tài Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA CHỌN MẪU. - 1.1 Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu; 1.2 Các phương pháp chọn mẫu và xác định qui mô mẫu; Kết luận chương I.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU TRA CHỌN MẪU ĐỂ THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM.- 2.1 Đặc điểm của ngành chăn nuôi Việt Nam; 2.2 Quá trình ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu ở Việt Nam và khả năng áp dụng điều tra chọn mẫu để thu thập số liệu thống kê chăn nuôi; 2.3 Qui trình điều tra chăn nuôi ở nước ta hiện nay; 2.4 Ưu và nhược điểm của điều tra chăn nuôi ở nước ta hiện nay; 2.5 Qui trình thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi của cục thống kê TP.HCM và tỉnh Tây Ninh; 2.6 Kinh nghiệm điều tra chăn nuôi của một số nước; Kết luận chương II.- CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI Ở TP.HCM VÀ TỈNH TÂY NINH.- 3.1 Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi ở TP.HCM; Kết luận chương III.- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhu cầu nắm bắt thông tin trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là rất lớn. Nếu như trước đây trong nền kinh tế bao cấp, với thành phần kinh tế Quốc Doanh chiếm đa số, việc thu thập thông tin chủ yếu bằng hình thức báo cáo thống kê định kỳ, thì nay với nền kinh tế nhiều thành phần đòi hỏi phải cải tiến phương pháp thu thập số liệu sao cho vừa đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đầy đủ vừa phải tính đến hiệu quả của chi phí thu thập và xử lý số liệu. Nền kinh tế nước ta, trước mắt nông nghiệp vẫn được xem là quan trọng, tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong cơ cấu tổng thu của ngành nông nghiệp: Thu từ trồng trọt chiếm 68,53%, thu từ chăn nuôi chiếm 29,75% (theo số liệu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001). Mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn trong nông nghiệp nhưng sản phẩm chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân. Do đó việc thu thập thông tin về chăn nuôi là rất cần thiết để có các chính sách khuyến khích, đầu tư và phát triển chăn nuôi một cách hợp lý. Trong chăn nuôi tỷ lệ hộ chăn nuôi cá thể chiếm 80%, do vậy để thu thập số liệu về tình hình chăn nuôi trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, thì việc tiến hành điều tra toàn bộ để nắm thông tin là một việc làm hết sức khó khăn. Hơn nữa nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, lượng thông tin ngày càng nhiều, nhu cầu sử dụng thông tin lại càng cao thì việc điều tra để nắm thông tin đã trở thành nhu cầu bức thiết đối với tất cả các ngành, các cấp. Trong điều kiện như vậy phương pháp điều tra chọn mẫu lại tỏ ra có nhiều ưu thế, nó phù hợp với xu thế của thống kê hiện đại. Nếu so với nhiều nước trên thế giới thì việc ứng dụng phương pháp chọn mẫu ở Việt Nam có chậm hơn. Ở các nước phát triển và đang phát triển theo nền kinh tế thị trường, với thành phần kinh tế tư nhân chiếm vị trí chủ yếu, thì hầu như tất cả các cuộc điều tra trên mọi lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, . đều tiến hành theo phương pháp điều tra chọn mẫu. Điều này nói lên tính hiệu quả và tầm quan trọng của điều tra chọn mẫu. Ở nước ta phương pháp điều tra chọn mẫu ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong một số cuộc điều tra thực tế, trong đó có cả điều tra ngành chăn nuôi. Tuy nhiên có thể nói cho đến nay, nhìn chung các phương pháp chọn mẫu áp dụng trong điều tra chăn nuôi là những phương pháp chọn mẫu không ngẫu nhiên, do đó kết quả điều tra không đánh giá được độ chính xác, độ tin cậy. Việc chọn mẫu còn mang tính chủ quan, do đó kết quả điều tra nhiều khi không phản ánh đúng tình hình thực tế. Chính vì những lý do trên, bản thân tác giả quyết định chọn đề tài: “ Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi “ làm vấn đề nghiên cứu, và mong muốn bằng những kiến thức tích lũy được của mình sẽ trình bày những vấn đề lý luận về phương pháp chọn mẫu một cách rõ ràng, dễ hiểu, và việc ứng dụng phương pháp chọn mẫu vào trong điều tra chăn nuôi, nhằm góp phần nhỏ trong việc cải tiến các phương pháp điều tra chăn nuôi của ngành Thống Kê tiến hành hàng năm. 2. Những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứu Nhìn chung, trong phạm vi tài liệu mà tác giả tiếp cận được cho đến nay thì vấn đề ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi không có nhiều tác giả nghiên cứu. Một số bài báo trong các tạp chí chuyên ngành có đề cập đến điều tra chăn nuôi như: “ Một số ý kiến về nghiên cứu cải tiến hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương án điều tra chăn nuôi ” của tác giả Nguyễn Hòa Bình trong Thông tin Khoa Học Thống Kê số 6/2004, hay: “ Một số ý kiến về hệ thống chỉ tiêu thống kê chăn nuôi và phương pháp thu thập số liệu chăn nuôi ở nước ta “ của tác giả Tiến Sĩ Phùng Chí Hiền trong Thông tin Khoa Học Thống Kê số 3/2004. Các công trình có liên quan đến ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu kinh tế, theo danh sách lưu trữ của thư viện Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, có 2 công trình: - Luận án phó tiến sĩ khoa học với đề tài: “ Điều tra chọn mẫu và sự vận dụng trong thống kê Việt Nam “ (1983) của tác giả Tô Phi Phượng đã trình bày khá đầy đủ về lịch sử phát triển của phương pháp điều tra chọn mẫu. Ngoài ra tác giả cũng đã tóm lược quá trình vận dụng điều tra chọn mẫu trong thống kê Việt Nam, nêu lên phương hướng hoàn thiện về điều tra chọn mẫu. - Luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế với đề tài: “ Ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu trong nghiên cứu kinh tế “ (1992) của tác giả Lê Thị Thanh Loan đã trình bày cơ sở khoa học của phương pháp chọn mẫu, đặc biệt là cơ sở toán học. Ngoài ra tác giả còn phân loại được các cuộc điều tra chọn mẫu và cách thực hiện một cuộc điều tra mẫu trong kinh tế. Riêng về bản thân, ngoài những bài báo bàn luận về phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi được đăng trên tạp chí chuyên ngành thì tác giả có tham gia viết chương điều tra chọn mẫu trong Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê. Nhìn chung, những vấn đề lý luận về điều tra chọn mẫu đã có các tác giả nghiên cứu nghiêm túc được thể hiện trong các công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên việc hoàn thiện lý luận về các phương pháp chọn mẫu, sao cho dễ hiểu, dễ làm, và phải có những ứng dụng “mẫu” trong thực tế để cho các đơn vị thực tế tham khảo là hướng nghiên cứu của tác giả. Với đề tài này, tác giả đã tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề mà các tác giả trước đây chưa đề cập hoặc chưa giải quyết một cách thỏa đáng nhằm bổ sung đầy đủ hơn cả về lý luận cũng như ứng dụng thực tiễn. 3. Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu các vấn đề lý luận trong lý thuyết điều tra chọn mẫu là một vấn đề khó, việc vận dụng nó vào thực tế để nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội phức tạp trên một phạm vi rộng với các điều kiện đáp ứng chưa thỏa đáng thì lại càng khó hơn. Luận án trình bày các vấn đề lý luận về điều tra chọn mẫu một cách có hệ thống, những ưu nhược điểm của điều tra chăn nuôi hiện nay và để tìm hiểu những khó khăn, lý do vì sao các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên ít được áp dụng trong chăn nuôi, được sự giúp đỡ của Cục Thống Kê Thành Phố Hồ Chí Minh, Cục Thống Kê tỉnh Tây Ninh tác giả thực hiện cuộc điều tra chọn mẫu về chăn nuôi heo, từ khâu lập phương án điều tra, thiết kế mẫu, triển khai thu thập số liệu, tổng hợp và suy rộng số liệu để từ đó có những nhận định, đánh giá và đề ra những biện pháp thích hợp. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là việc ứng dụng các phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi. Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn trong việc ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra đàn gia súc ở phạm vi hộ gia đình, cụ thể là điều tra số lượng heo chăn nuôi ở các hộ gia đình của Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Ta biết trong cơ cấu tổng thu của ngành chăn nuôi, thu về chăn nuôi gia súc (trâu, bò, heo) chiếm tỷ lệ lớn nhất 67,87%. Trong cơ cấu tổng thu chăn nuôi gia súc, thu chăn nuôi heo chiếm tỷ trọng lớn nhất 76,82%, sau đó đến thu chăn nuôi bò 9,49%, thu chăn nuôi trâu 4,4% (theo số liệu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001). Luận án tập trung nghiên cứu cách thu thập số liệu mẫu của một gia súc chủ yếu là heo, các gia súc còn lại cũng thực hiện tương tự như vậy. 5. Nguồn tài liệu Nguồn số liệu trình bày minh họa trong luận án lấy từ cuộc điều tra mẫu và kết hợp với số liệu của hai phòng nông nghiệp Cục Thống Kê Thành Phố Hồ Chí Minh và Cục Thống Kê tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra luận án cũng sử dụng số liệu từ các niên giám Thống Kê, các tạp chí chuyên ngành Thống Kê như: Con Số và Sự Kiện, Thông Tin Khoa Học Thống Kê, các tài liệu trên mạng Internet. Tất cả những tài liệu này nhằm dẫn chứng cho đề tài thêm phong phú và có tính thuyết phục. 6. Phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nhất quán toàn bộ đề tài dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng, các phương pháp toán học, đặc biệt là lý thuyết xác suất và thống kê toán, và các phương pháp phân tích thống kê. Ngoài ra đề tài cũng sử dụng các phần mềm tin học như Excel, Spss để xử lý số liệu. Một số ký hiệu thống kê cập nhật theo giáo trình thống kê các nước và các giáo trình xác suất - thống kê toán. Ví dụ: Sai số trung bình chọn mẫu (còn gọi là sai số chọn mẫu) ký hiệu: μ, sẽ được ký hiệu là y σ (hoặc y s ). Trung bình của tổng thể ký hiệu Y , sẽ được ký hiệu là μ . Trung bình mẫu ký hiệu y ~ , sẽ được ký hiệu là y . Hệ số tin cậy t theo phân phối chuẩn sẽ được ký hiệu là z. 7. Những đóng góp chính của luận án thể hiện trên các mặt: - Triển khai hoàn chỉnh một cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên vào điều tra chăn nuôi, từ khâu lập phương án điều tra đến khâu cuối cùng là tính toán suy rộng số liệu với độ tin cậy cho trước. Qua đó cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên vào điều tra chăn nuôi. - Thực hiện kiểm định 2 χ để kiểm định tính chuẩn của mẫu. Đây là phương pháp tính toán phức tạp nhưng cho kết quả chính xác. Trong thực tế khi áp dụng phương pháp chọn mẫu, người ta thường bỏ qua công đoạn này. Nghĩa là sau khi tính toán, số liệu của mẫu sẽ được suy rộng cho tổng thể mà không cần biết qui luật phân phối của mẫu có phù hợp với qui luật phân phối của tổng thể hay không. Chính vì vậy mà số liệu suy rộng nhiều khi kém chính xác. - Về phần lý luận, bản luận án đã sắp xếp, trình bày các vấn đề lý luận của điều tra chọn mẫu một cách có hệ thống, rõ ràng, dễ hiểu. Về các phương pháp chọn mẫu, luận án đã trình bày được những ưu nhược điểm của từng phương pháp khá cặn kẽ làm cơ sở cho việc lựa chọn các phương pháp chọn mẫu ứng dụng vào thực tế điều tra chăn nuôi. Ngoài ra luận án cũng chỉ ra được trong vô số các công thức trong điều tra chọn mẫu, thì việc xác định sai số chọn mẫu của từng phương pháp là trọng tâm trong việc tính toán và phân tích các chỉ tiêu khác. Luận án cũng đã tính toán cụ thể sai số chọn mẫu theo các phương pháp chọn mẫu khác nhau. - Luận án cũng nêu lên một số kiến nghị, giải pháp góp phần cải tiến phương pháp điều tra trong chăn nuôi. - Thông qua nội dung của bản luận án sẽ giúp cho lãnh đạo các cấp cả về mặt nhận thức khoa học cũng như thấy được hiệu quả và tính khả thi của việc ứng dụng các phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi.

pdf229 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
33 23.8919 80.2708 453 3715700000 1 1 1.0000 54.6919 0.0510 454 3715900000 52 7 7.4286 0.9348 0.0427 455 37151100000 160 22 7.2727 1.2604 0.5693 456 3717100000 597 84 7.1071 1.6596 10.9287 457 3717200000 771 69 11.1739 7.7201 34.3026 458 3717300000 1210 156 7.7564 0.4083 9.2735 459 3717400000 563 81 6.9506 2.0874 12.7814 460 3717500000 256 28 9.1429 0.5587 0.4088 461 3717600000 353 27 13.0741 21.8900 14.8928 462 3719100000 477 49 9.7347 1.7937 4.0193 463 3719200000 244 19 12.8421 19.7732 6.6618 464 3719300000 389 54 7.2037 1.4201 3.8648 465 3719400000 43 7 6.1429 5.0739 0.2320 466 3719500000 611 80 7.6375 0.5744 3.4309 467 3719600000 187 36 5.1944 10.2461 12.3928 468 3719700000 560 52 10.7692 5.6351 14.2204 469 3719800000 726 43 16.8837 72.0516 124.3326 470 391100000 404 19 21.2632 165.5792 55.7850 471 393100000 230 12 19.1667 116.0202 15.5920 472 393300000 246 24 10.2500 3.4395 1.8490 473 393400000 2 1 2.0000 40.9011 0.0382 474 393500000 139 23 6.0435 5.5315 2.7309 475 395100000 35 9 3.8889 20.3086 1.5352 476 395300000 170 21 8.0952 0.0901 0.0371 477 395400000 220 29 7.5862 0.6548 0.5139 478 395500000 127 13 9.7692 1.8874 0.2977 170 479 397100000 146 21 6.9524 2.0823 0.8570 480 397200000 526 71 7.4085 0.9741 4.5826 481 397300000 175 27 6.4815 3.6631 2.4922 482 397400000 138 27 5.1111 10.7866 7.3386 483 397500000 105 35 3.0000 29.1103 33.2803 484 399100000 45 5 9.0000 0.3655 0.0085 485 399200000 240 97 2.4742 35.0603 307.8673 486 399300000 375 65 5.7692 6.8968 27.1942 487 399400000 170 45 3.7778 21.3224 40.2964 488 3911100000 230 33 6.9697 2.0326 2.0658 489 3911200000 169 42 4.0238 19.1108 31.4617 490 3911300000 274 74 3.7027 22.0214 112.5416 491 3911400000 165 55 3.0000 29.1103 82.1821 492 3911500000 174 30 5.8000 6.7361 5.6579 493 3911600000 124 26 4.7692 13.1491 8.2956 494 3913100000 482 70 6.8857 2.2792 10.4225 495 3913200000 528 91 5.8022 6.7247 51.9709 496 3913300000 671 122 5.5000 8.3833 116.4505 497 3913400000 496 97 5.1134 10.7715 94.5855 498 3915100000 338 48 7.0417 1.8326 3.9405 499 3915200000 229 47 4.8723 12.4119 25.5882 500 3915300000 584 134 4.3582 16.2989 273.1321 501 3915400000 315 48 6.5625 3.3595 7.2238 502 3917200000 15 5 3.0000 29.1103 0.6792 503 3917500000 15 3 5.0000 11.5287 0.0968 504 3917600000 400 18 22.2222 191.1810 57.8088 505 3917800000 25 1 25.0000 275.7127 0.2573 506 3917800000 15 1 15.0000 43.6207 0.0407 507 39171000000 12 1 12.0000 12.9931 0.0121 508 3919100000 334 38 8.7895 0.1553 0.2093 509 3919200000 106 8 13.2500 23.5671 1.4076 510 3919300000 73 7 10.4286 4.1338 0.1890 511 391400000 126 15 8.4000 0.0000 0.0000 512 3921100000 426 41 10.3902 3.9794 6.2430 513 3921200000 1724 91 18.9451 111.2952 860.1294 514 3921300000 500 38 13.1579 22.6814 30.5661 515 3921500000 159 13 12.2308 14.7101 2.3201 516 3921600000 301 32 9.4063 1.0218 0.9765 517 3921700000 532 111 4.7928 12.9788 149.2397 518 3921800000 318 7 45.4286 1371.4558 62.7166 519 3921900000 13 1 13.0000 21.2023 0.0198 171 520 39211000000 79 7 11.2857 8.3539 0.3820 521 3923100000 248 54 4.5926 14.4613 39.3551 522 3923200000 67 16 4.1875 17.7064 4.2303 523 3923300000 461 58 7.9483 0.1999 0.6276 524 3923400000 273 45 6.0667 5.4230 10.2487 525 3923500000 1154 124 9.3065 0.8300 11.9106 526 3923600000 411 49 8.3878 0.0001 0.0001 527 3925100000 312 48 6.5000 3.5925 7.7248 528 3925200000 322 57 5.6491 7.5420 22.8688 529 3925300000 656 56 11.7143 11.0150 32.2378 530 3925400000 423 68 6.2206 4.7298 20.4111 531 3925500000 480 117 4.1026 18.4284 235.4316 532 3925600000 251 55 4.5636 14.6824 41.4503 533 3927100000 74 8 9.2500 0.7303 0.0436 534 3927200000 105 9 11.6667 10.7012 0.8089 535 3927300000 38 3 12.6667 18.2437 0.1532 536 3927400000 88 8 11.0000 6.7839 0.4052 537 3927500000 67 9 7.4444 0.9043 0.0684 538 3927600000 1361 65 20.9385 157.3284 620.3522 539 3927700000 731 69 10.5942 4.8347 21.4820 540 3929100000 166 9 18.4444 100.9833 7.6338 541 3929200000 81 16 5.0625 11.1082 2.6539 542 3929300000 86 11 7.8182 0.3332 0.0376 543 3929400000 34 5 6.8000 2.5453 0.0594 544 3929500000 102 20 5.1000 10.8597 4.0540 545 3929600000 91 12 7.5833 0.6595 0.0886 546 3929700000 28 7 4.0000 19.3195 0.8835 547 3931100000 466 60 7.7667 0.3953 1.3281 548 3931200000 116 22 5.2727 9.7511 4.4046 549 3931300000 96 16 6.0000 5.7379 1.3709 550 3931400000 210 16 13.1250 22.3691 5.3443 551 3933100000 163 28 5.8214 6.6253 4.8476 552 3933200000 286 62 4.6129 14.3073 51.3269 553 3933300000 836 146 5.7260 7.1256 141.7518 554 3933400000 184 30 6.1333 5.1169 4.2979 555 3933600000 227 29 7.8276 0.3224 0.2531 556 3935100000 21 5 4.2000 17.6014 0.4107 557 3935200000 147 19 7.7368 0.4337 0.1461 558 3935300000 257 43 5.9767 5.8499 10.0946 559 3935400000 118 9 13.1111 22.2379 1.6811 560 3935500000 62 10 6.2000 4.8198 0.4498 172 561 3937100000 292 40 7.3000 1.1999 1.7917 562 3937200000 207 21 9.8571 2.1367 0.8794 563 3937300000 383 31 12.3548 15.6772 14.0603 564 3937400000 495 39 12.6923 18.4634 26.2087 565 3939100000 242 12 20.1667 138.5627 18.6214 566 3939200000 278 30 9.2667 0.7591 0.6376 567 3939300000 152 20 7.6000 0.6327 0.2362 568 411500000 20 1 20.0000 134.6667 0.1257 569 411600000 10 3 3.3333 25.6245 0.2152 570 411700000 92 4 23.0000 213.2943 3.1850 571 413100000 311 34 9.1471 0.5650 0.6095 572 413200000 45 8 5.6250 7.6751 0.4584 573 413300000 97 20 4.8500 12.5699 4.6924 574 413400000 109 24 4.5417 14.8513 7.9834 575 413500000 60 6 10.0000 2.5747 0.0865 576 413600000 53 9 5.8889 6.2826 0.4749 577 415100000 837 81 10.3333 3.7556 22.9960 578 415200000 332 21 15.8095 54.9692 22.6237 579 415300000 182 15 12.1333 13.9721 2.9339 580 415400000 101 25 4.0400 18.9695 11.0647 581 415500000 87 10 8.7000 0.0928 0.0087 582 417100000 80 5 16.0000 57.8299 1.3493 583 417200000 25 4 6.2500 4.6027 0.0687 584 417300000 76 6 12.6667 18.2437 0.6129 585 417400000 475 40 11.8750 12.1076 18.0794 586 419100000 220 21 10.4762 4.3297 1.7820 587 419200000 741 51 14.5294 37.6261 91.3343 588 419300000 1169 71 16.4648 65.1150 306.3391 589 419400000 382 43 8.8837 0.2385 0.4115 590 4111100000 147 36 4.0833 18.5939 22.4895 591 4111200000 680 97 7.0103 1.9185 16.8463 592 4111300000 184 21 8.7619 0.1343 0.0553 593 4113100000 227 36 6.3056 4.3674 5.2825 594 4113200000 233 40 5.8250 6.6070 9.8657 595 4113300000 404 88 4.5909 14.4742 104.6075 596 4113400000 25 12 2.0833 39.8422 5.3544 597 431100000 10 1 10.0000 2.5747 0.0024 598 431200000 251 27 9.2963 0.8116 0.5522 599 431300000 644 41 15.7073 53.4641 83.8754 600 431400000 153 13 11.7692 11.3827 1.7953 601 431500000 69 10 6.9000 2.2362 0.2087 173 602 433100000 101 10 10.1000 2.9057 0.2712 603 433200000 209 25 8.3600 0.0013 0.0007 604 433300000 72 10 7.2000 1.4290 0.1334 605 433400000 174 23 7.5652 0.6892 0.3403 606 435100000 192 27 7.1111 1.6494 1.1222 607 435200000 4 1 4.0000 19.3195 0.0180 608 435300000 24 2 12.0000 12.9931 0.0485 609 437200000 10 1 10.0000 2.5747 0.0024 610 437300000 8 1 8.0000 0.1563 0.0001 611 439200000 53 10 5.3000 9.5815 0.8942 612 439400000 53 5 10.6000 4.8603 0.1134 613 4311100000 36 10 3.6000 22.9959 2.1461 614 4311200000 73 19 3.8421 20.7325 6.9849 615 4311400000 43 13 3.3077 25.8848 4.0826 616 4311500000 40 7 5.7143 7.1884 0.3287 617 4311700000 41 9 4.5556 14.7444 1.1146 618 4313200000 12 3 4.0000 19.3195 0.1623 619 4313300000 46 17 2.7059 32.3706 8.7308 620 4313400000 23 7 3.2857 26.1089 1.1940 Nguoàn : Toång ñieàu tra noâng thoân, noâng nghieäp vaø thuûy saûn TP.HCM naêm 2001[3]. 174 PHUÏ LUÏC 3 Baûng tính phöông sai soá löôïng heo/hoä Soá thöù töï Teân aáp maãu Soá hoänuoâi (hoä) Ni Toång soá heo (heo) iy 2 yiy ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ − 2 MN iN ⎟⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜ ⎝ ⎛ 2 yiy 2 MN iN ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − 1 AÁp An Hoøa - An Phuù 42 140 3.33 0.05 0.26 0.01 2 AÁp Traûng Laém - T.L. Haï 101 300 2.97 0.34 1.52 0.52 3 Loâ 6- An Nhôn Taây 76 177 2.33 1.51 0.86 1.30 4 AÁp chôï - Phuù Hoøa Ñoâng 51 137 2.69 0.76 0.39 0.29 5 AÁp Baøu Troøn - Nhuaän Ñöùc 121 229 1.89 2.77 2.19 6.06 6 AÁp xoùm Chuøa - Taân An Hoäi 121 329 2.72 0.70 2.19 1.54 7 Khu phoá 6 - Thò Traán 40 166 4.15 0.35 0.24 0.08 8 AÁp Thôùi Töù - Thôùi Tam Thoân 193 618 3.20 0.13 5.57 0.70 9 AÁp 2 - Taân Thôùi Hieäp 179 816 4.56 1.00 4.79 4.81 10 AÁp Haäu Laân - Baø Ñieåm 78 201 2.58 0.96 0.91 0.87 11 AÁp Ñoàng Tieán - Ñ. H. Thuaän 52 359 6.90 11.20 0.40 4.53 12 AÁp 2 - Ñoâng Thaïnh 37 264 7.14 12.80 0.20 2.62 13 AÁp Truoâng Tre - Linh Xuaân 61 821 13.46 98.05 0.56 54.53 14 AÁp Thaûo Ñieàn - An Phuù 38 223 5.87 5.34 0.22 1.15 15 AÁp Goø Coâng - L.T. Myõ 105 457 4.35 0.63 1.65 1.04 16 AÁp Vónh Thuaän - Long Bình 85 274 3.22 0.11 1.08 0.12 17 AÁp Taây A -Bình Tröng 40 154 3.85 0.09 0.24 0.02 18 Khu phoá 9 - Thò Traán 86 266 3.09 0.22 1.11 0.24 19 AÁp 2 - Bình Höng 34 203 5.97 5.83 0.17 1.01 20 AÁp 2 - Qui Ñöùc 101 217 2.15 1.98 1.52 3.02 21 AÁp 3 - Bình Chaùnh 124 307 2.48 1.17 2.30 2.69 175 22 AÁp 2 - Taân Taïo 75 236 3.15 0.17 0.84 0.14 23 AÁp 3 - Vónh Loäc A 178 469 2.63 0.85 4.74 4.03 24 AÁp 2 - Leâ Minh Xuaân 68 198 2.91 0.42 0.69 0.29 25 Khu phoá 7 - Thò Traán 54 156 2.89 0.45 0.44 0.19 26 AÁp 6 - Phuù Xuaân 41 105 2.56 0.99 0.25 0.25 27 AÁp 3 - Taân Qui Ñoâng 9 64 7.11 12.63 0.01 0.15 28 AÁp Mieãu Ba - Caàn Thaïnh 80 296 3.70 0.02 0.96 0.02 29 AÁp Bình Phöôùc - Bình Khaùnh 129 351 2.72 0.70 2.49 1.74 TOÅNG COÄNG 2399 8533 3.56 162.22 93.97 Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/4/1995. 176 PHUÏ LUÏC 4 Baûng tính phöông sai cho X vaø Y STT Teân aáp maãu Toång soá heo 1/10/2001 )x( i Toång soá heo 1/8/2004 )y( i 2 i )xx( − )2759.290x( = 2 i )yy( − )7931.347y( = A B (1) (2) (3) (4) 1 Aáp 8 – Xaõ Bình Myõ 225 308 4260.9431 1583.4908 2 Aáp Phuù Trung – An Phuù 301 605 115.0063 66155.3894 3 Aáp Muõi Lôùn – Taân An Hoäi 348 433 3332.0717 7260.2158 4 Aáp 8 – Xaõ Taân Thaïnh Ñoâng 623 747 110705.3267 159366.1490 5 Aáp Ñoâng Laân – Baø Ñieåm 43 426 61145.3707 6116.3192 6 Aáp Thôùi Töù – Thôùi Tam Thoân 421 219 17088.7903 16587.6626 7 Aáp Myõ Hoøa 1 – Xaõ Taân Xuaân 797 601 256769.3135 64113.7342 8 Aáp Myõ Hoøa 3 – Xaõ Taân Xuaân 1 31 83680.5463 100357.8682 9 Aáp 1 – Xaõ Taân Kieân 292 596 2.9725 61606.6652 10 Aáp 4 – Xaõ Leâ Minh Xuaân 34 38 65677.3369 95971.7648 11 Aáp 4 – Xaõ Phong Phuù 220 134 4938.7021 45707.4896 12 Aáp 2 – Xaõ Höng Long 169 255 14707.8439 8610.5594 13 Aáp 1 – Xaõ Hieäp Phöôùc 227 260 4003.8395 7707.6284 14 Aáp 3 – Xaõ Nhôn Ñöùc 1169 1279 772156.0439 867146.2906 15 Aáp Bình Phöôùc – Xaõ Bình Khaùnh 36 133 64656.2333 46136.0758 16 Aáp Long Thaïnh – Xaõ Long Hoøa 101 894 35825.3663 298341.9776 177 A B (1) (2) (3) (4) 17 Aáp Ñoâng – Phöôøng Bình Tröng Ñoâng 161 127 16712.2583 48749.5930 18 Aáp 3 – Phöôøng An Lôïi Ñoâng 163 72 16199.1547 76061.8340 19 Khu phoá 5 – Phöôøng Phöôùc Long A 351 319 3687.4163 829.0426 20 Aáp 1 – Phöôøng Long Thaïnh Myõ 55 371 55354.7491 538.5602 21 Aáp Tam Ña – Phöôøng Long Tröôøng 51 137 57252.9563 44433.7310 22 Khu phoá 2 – Phöôøng Thôùi An 446 72 24249.9953 76061.8340 23 Khu phoá 2 – Phöôøng Thaïnh Loäc 440 574 22417.3061 51169.5616 24 Khu phoá 2 – Phöôøng Trung Myõ Taây 430 97 19522.8241 62897.1790 25 Khu phoá 4 – Phöôøng Trung Myõ Taây 40 82 62638.0261 70645.9720 26 Khu phoá 5 – Phöôøng Trung Myõ Taây 97 160 37355.5735 35266.2484 27 Aáp Xuaân Tröôøng – Phöôøng Linh Xuaân 180 392 12160.7741 1954.2500 28 Aáp Goø Döa – Phöôøng Bình Chieåu 497 383 42734.8535 1239.5258 29 Khu phoá 3 – Phöôøng Bình Höng Hoøa 500 341 43984.1981 46.1462 Toång 8418 10086 1913335.7931 2322662.7586 178 Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004 vaø Toång ñieàu tra noâng nghieäp, noâng thoân 2001[3]. PHUÏ LUÏC 5 Baûng tính heä soá töông quan S T T Teân aáp, khu phoá Toång soá heo 1/10/2001 )x( i Toång soá heo 1/8/2004 )y( i )xx( i − )2759.290x( = )yy( i − )7931.347y( = )yy)(xx( −− A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 1 Aáp 8 – Xaõ Bình Myõ 225 308 -65.2759 -39.7931 2597.530416 2 Aáp Phuù Trung – An Phuù 301 605 10.7241 257.2069 2758.312516 3 Aáp Muõi Lôùn – Taân An Hoäi 348 433 57.7241 85.2069 4918.491616 4 Aáp 8 – Xaõ Taân Thaïnh Ñoâng 623 747 332.7241 399.2069 132825.7565 5 Aáp Ñoâng Laân – Baø Ñieåm 43 426 -247.2759 78.2069 -19338.68158 6 Aáp Thôùi Töù – Thôùi Tam Thoân 421 219 130.7241 -128.7931 -16836.36208 7 Aáp Myõ Hoøa 1 – Xaõ Taân Xuaân 797 601 506.7241 253.2069 128306.0385 8 Aáp Myõ Hoøa 3 – Xaõ Taân Xuaân 1 31 -289.2759 -316.7931 91640.60912 9 Aáp 1 – Xaõ Taân Kieân 292 596 1.7241 248.2069 427.9335163 10 Aáp 4 – Xaõ Leâ Minh Xuaân 34 38 -256.2759 -309.7931 79392.50552 11 Aáp 4 – Xaõ Phong Phuù 220 134 -70.2759 -213.7931 15024.50252 12 Aáp 2 – Xaõ Höng Long 169 255 -121.2759 -92.7931 11253.56672 13 Aáp 1 – Xaõ Hieäp Phöôùc 227 260 -63.2759 -87.7931 5555.187416 14 Aáp 3 – Xaõ 1169 1279 878.7241 931.2069 818273.9451 179 Nhôn Ñöùc A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 15 Aáp Bình Phöôùc – Xaõ Bình Khaùnh 36 133 -254.2759 -214.7931 54616.70882 16 Aáp Long Thaïnh – Xaõ Long Hoøa 101 894 -189.2759 546.2069 -103383.8026 17 Aáp Ñoâng – Phöôøng Bình Tröng Ñoâng 161 127 -129.2759 -220.7931 28543.22672 18 Aáp 3 – Phöôøng An Lôïi Ñoâng 163 72 -127.2759 -275.7931 35101.81502 19 Khu phoá 5 – Phöôøng Phöôùc Long A 351 319 60.7241 -28.7931 -1748.435084 20 Aáp 1 – Phöôøng Long Thaïnh Myõ 55 371 -235.2759 23.2069 -5460.024284 21 Aáp Tam Ña – Phöôøng Long Tröôøng 51 137 -239.2759 -210.7931 50437.70872 22 Khu phoá 2 – Phöôøng Thôùi An 446 72 155.7241 -275.7931 -42947.63228 23 Khu phoá 2 – Phöôøng Thaïnh Loäc 440 574 149.7241 226.2069 33868.62452 24 Khu phoá 2 – Phöôøng Trung Myõ Taây 430 97 139.7241 -250.7931 -35041.84018 25 Khu phoá 4 – Phöôøng Trung Myõ Taây 40 82 -250.2759 -265.7931 66521.60732 26 Khu phoá 5 – Phöôøng Trung Myõ Taây 97 160 -193.2759 -187.7931 36295.88042 27 Aáp Xuaân Tröôøng – 180 392 -110.2759 44.2069 -4874.955684 180 P.Linh Xuaân A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 28 Aáp Goø Döa – Phöôøng Bình Chieåu 497 383 206.7241 35.2069 7278.114716 29 Khu phoá 3 – Phöôøng Bình Höng Hoøa 500 341 209.7241 -6.7931 -1424.676784 Toång 8418 10086 1374581.655 Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004 vaø Toång ñieàu tra noâng nghieäp, noâng thoân 1/10/2001 [3]. 181 PHUÏ LUÏC 6 Baûng tính phöông sai cho töøng Aáp, Khu phoá maãu Thò xaõ Taây Ninh Khu phoá 2, Phöôøng 1, Thò Xaõ Taây Ninh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − ( 3012,5y = ) Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − ( 3012,5y = ) A (1) (2) A (1) (2) 1 4 1.6931 29 2 10.8979 2 4 1.6931 30 8 7.2835 3 4 1.6931 31 2 10.8979 4 2 10.8979 32 2 10.8979 5 4 1.6931 33 8 7.2835 6 4 1.6931 34 2 10.8979 7 4 1.6931 35 2 10.8979 8 2 10.8979 36 2 10.8979 9 20 216.0547 37 12 44.8739 10 4 1.6931 38 2 10.8979 11 25 388.0427 39 10 22.0787 12 4 1.6931 40 2 10.8979 13 2 10.8979 41 2 10.8979 14 6 0.4883 42 2 10.8979 15 2 10.8979 43 2 10.8979 16 4 1.6931 44 2 10.8979 17 10 22.0787 45 22 278.8499 18 2 10.8979 46 2 10.8979 19 2 10.8979 47 2 10.8979 20 10 22.0787 48 2 10.8979 21 6 0.4883 49 2 10.8979 22 4 1.6931 50 8 7.2835 23 4 1.6931 51 2 10.8979 24 8 7.2835 52 5 0.0907 25 2 10.8979 53 2 10.8979 26 6 0.4883 54 4 1.6931 27 8 7.2835 55 2 10.8979 28 2 10.8979 56 2 10.8979 182 A (1) (2) A (1) (2) 57 2 10.8979 71 2 10.8979 58 8 7.2835 72 2 10.8979 59 2 10.8979 73 6 0.4883 60 5 0.0907 74 6 0.4883 61 2 10.8979 75 2 10.8979 62 2 10.8979 76 16 114.4643 63 2 10.8979 77 2 10.8979 64 16 114.4643 78 4 1.6931 65 2 10.8979 79 29 561.6331 66 1 18.5003 80 2 10.8979 67 2 10.8979 81 4 1.6931 68 22 278.8499 82 10 22.0787 69 2 10.8979 83 10 22.0787 70 1 18.5003 Toång 440 2661.4699 3012,5 83 440 23 y y 23 1i ij ≈== ∑ = 4569,32 183 4699,2661 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 183 Khu phoá 4, phöôøng 3, Thò Xaõ Taây Ninh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 7826,5y = A 1 2 1 5 0.6125 2 23 296.4389 3 1 22.8733 4 7 1.4821 5 8 4.9169 6 1 22.8733 7 1 22.8733 8 8 4.9169 9 11 27.2213 10 8 4.9169 11 1 22.8733 12 7 1.4821 13 10 17.7865 14 1 22.8733 15 7 1.4821 16 3 7.7429 17 4 3.1777 18 3 7.7429 19 4 3.1777 20 4 3.1777 21 6 0.0473 22 8 4.9169 23 2 14.3081 Toång 133 519.9130 7826,5 23 133 23 y y 23 1i ij ≈== ∑ = 6324,23 123 9130,519 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 184 Aáp Ninh Taân, Xaõ Ninh Sôn, Thò Xaõ Taây Ninh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3125,11y = A 1 2 1 2 86.7227 2 10 1.7227 3 4 53.4727 4 10 1.7227 5 10 1.7227 6 10 1.7227 7 8 10.9727 8 10 1.7227 9 10 1.7227 10 10 1.7227 11 10 1.7227 12 5 39.8477 13 25 187.3477 14 25 187.3477 15 20 75.4727 16 11 0.0977 Toång 181 655.0625 3125,11 16 181 16 y y 16 1i ij ≈== ∑ = 6708,43 116 0625,655 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 185 Aáp Taân Thaïnh, Xaõ Taân Bình, Huyeän Taân Bieân Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 9444,7y = A 1 2 1 24 257.7823 2 18 101.1151 3 14 36.6703 4 20 145.3375 5 5 8.6695 6 6 3.7807 7 8 0.0031 8 2 35.3359 9 4 15.5583 10 2 35.3359 11 2 35.3359 12 4 15.5583 13 2 35.3359 14 20 145.3375 15 2 35.3359 16 3 24.4471 17 4 15.5583 18 3 24.4471 Toång 143 970.9444 9444,7 18 143 18 y y 18 1i ij ≈== ∑ = 1144,57 118 9444,970 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 186 Aáp Thaïnh An, Xaõ Thanh Bình, Huyeän Taân Bieân Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4167,4y = A 1 2 1 10 31.1732 2 7 6.6734 3 2 5.8404 4 16 134.1728 5 1 11.6738 6 6 2.5068 7 4 0.1736 8 8 12.8400 9 3 2.0070 10 9 21.0066 11 1 11.6738 12 4 0.1736 13 2 5.8404 14 4 0.1736 15 4 0.1736 16 4 0.1736 17 4 0.1736 18 4 0.1736 19 2 5.8404 20 4 0.1736 21 2 5.8404 22 1 11.6738 23 2 5.8404 24 2 5.8404 Toång 106 281.8333 4167,4 24 106 24 y y 24 1i ij ≈== ∑ = 2536,12 124 8333,281 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 187 Aáp 1, Xaõ Moû Coâng, Huyeän Taân Kieân Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3171,2y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3171,2y = A (1) (2) A (1) (2) 1 2 0.1006 29 1 1.7348 2 1 1.7348 30 1 1.7348 3 2 0.1006 31 1 1.7348 4 2 0.1006 32 1 1.7348 5 1 1.7348 33 2 0.1006 6 1 1.7348 34 4 2.8322 7 4 2.8322 35 1 1.7348 8 1 1.7348 36 2 0.1006 9 2 0.1006 37 3 0.4664 10 2 0.1006 38 7 21.9296 11 1 1.7348 39 1 1.7348 12 1 1.7348 40 6 13.5638 13 4 2.8322 41 1 1.7348 14 4 2.8322 42 4 2.8322 15 2 0.1006 43 1 1.7348 16 2 0.1006 44 2 0.1006 17 2 0.1006 45 1 1.7348 18 1 1.7348 46 1 1.7348 19 1 1.7348 47 1 1.7348 20 11 75.3928 48 4 2.8322 21 2 0.1006 49 1 1.7348 22 2 0.1006 50 2 0.1006 23 1 1.7348 51 1 1.7348 24 2 0.1006 52 1 1.7348 25 1 1.7348 53 2 0.1006 26 1 1.7348 54 2 0.1006 27 4 2.8322 55 2 0.1006 28 2 0.1006 56 1 1.7348 A (1) (2) A (1) (2) 188 57 1 1.7348 71 3 0.4664 58 2 0.1006 72 4 2.8322 59 4 2.8322 73 1 1.7348 60 4 2.8322 74 1 1.7348 61 2 0.1006 75 4 2.8322 62 1 1.7348 76 2 0.1006 63 2 0.1006 77 3 0.4664 64 1 1.7348 78 2 0.1006 65 2 0.1006 79 13 114.1244 66 2 0.1006 80 2 0.1006 67 2 0.1006 81 3 0.4664 68 4 2.8322 82 2 0.1006 69 2 0.1006 Toång 190 317.7561 70 2 0.1006 3171,2 82 190 82 y y 82 1i ij ≈== ∑ = 9229,3 182 7561,317 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 189 Aáp Taân Ñònh 1, Xaõ Suoái Ñaù, Huyeän Döông Minh Chaâu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 35,7y = A 1 2 1 2 28.6225 2 2 28.6225 3 2 28.6225 4 4 11.2225 5 19 135.7225 6 33 657.9225 7 7 0.1225 8 7 0.1225 9 5 5.5225 10 4 11.2225 11 11 13.3225 12 6 1.8225 13 2 28.6225 14 2 28.6225 15 2 28.6225 16 3 18.9225 17 1 40.3225 18 6 1.8225 19 8 0.4225 20 21 186.3225 Toång 147 1256.5500 35,7 20 147 20 y y 20 1i ij ≈== ∑ = 1342,66 120 55,1256 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 190 Aáp Phöôùc Hieäp, Xaõ Phöôùc Ninh, huyeän Döông Minh Chaâu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3448,7y = A 1 2 1 10 7.0501 2 5 5.4981 3 1 40.2565 4 1 40.2565 5 11 13.3605 6 2 28.5669 7 2 28.5669 8 3 18.8773 9 50 1819.4661 10 1 40.2565 11 17 93.2229 12 1 40.2565 13 4 11.1877 14 10 7.0501 15 6 1.8085 16 1 40.2565 17 11 13.3605 18 3 18.8773 19 2 28.5669 20 6 1.8085 21 7 0.1189 22 1 40.2565 23 2 28.5669 24 4 11.1877 25 10 7.0501 26 2 28.5669 27 27 386.3269 28 12 21.6709 29 1 40.2565 Toång 213 2862.5517 3448,7 29 213 29 y y 29 1i ij ≈== ∑ = 234,102 129 5517,2862 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 191 Aáp Khôûi Nghóa, Xaõ Caàu Khôûi, Huyeän Döông Minh Chaâu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 8276,4y = A 1 2 1 7 4.7193 2 1 14.6505 3 4 0.6849 4 28 536.9601 5 9 17.4089 6 6 1.3745 7 5 0.0297 8 4 0.6849 9 1 14.6505 10 6 1.3745 11 4 0.6849 12 1 14.6505 13 9 17.4089 14 1 14.6505 15 2 7.9953 16 1 14.6505 17 9 17.4089 18 9 17.4089 19 1 14.6505 20 6 1.3745 21 5 0.0297 22 2 7.9953 23 1 14.6505 24 1 14.6505 25 2 7.9953 26 2 7.9953 27 1 14.6505 28 1 14.6505 29 11 38.0985 Toång 140 834.1379 8276,4 29 140 29 y y 29 1i ij ≈== ∑ = 7906,29 129 1379,834 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 192 Aáp Phöôùc Laäp, Xaõ Phöôùc Vinh, Huyeän Chaâu Thaønh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4211,5y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4211,5y = A 1 2 A 1 2 1 4 2.0195 29 4 2.0195 2 10 20.9663 30 2 11.7039 3 6 0.3351 31 6 0.3351 4 8 6.6507 32 7 2.4929 5 10 20.9663 33 4 2.0195 6 16 111.9131 34 2 11.7039 7 4 2.0195 35 14 73.5975 8 4 2.0195 36 3 5.8617 9 2 11.7039 37 13 57.4397 10 2 11.7039 38 14 73.5975 11 2 11.7039 39 2 11.7039 12 1 19.5461 40 12 43.2819 13 1 19.5461 41 2 11.7039 14 2 11.7039 42 4 2.0195 15 1 19.5461 43 2 11.7039 16 8 6.6507 44 1 19.5461 17 4 2.0195 45 4 2.0195 18 7 2.4929 46 1 19.5461 19 2 11.7039 47 4 2.0195 20 3 5.8617 48 6 0.3351 21 2 11.7039 49 2 11.7039 22 10 20.9663 50 1 19.5461 23 4 2.0195 51 13 57.4397 24 7 2.4929 52 8 6.6507 25 4 2.0195 53 11 31.1241 26 6 0.3351 54 1 19.5461 27 4 2.0195 55 4 2.0195 28 1 19.5461 56 2 11.7039 A 1 2 A 1 2 193 57 20 212.5443 77 9 12.8085 58 5 0.1773 78 2 11.7039 59 5 0.1773 79 2 11.7039 60 6 0.3351 80 8 6.6507 61 4 2.0195 81 13 57.4397 62 1 19.5461 82 4 2.0195 63 2 11.7039 83 13 57.4397 64 1 19.5461 84 12 43.2819 65 8 6.6507 85 1 19.5461 66 4 2.0195 86 7 2.4929 67 8 6.6507 87 4 2.0195 68 6 0.3351 88 4 2.0195 69 6 0.3351 89 6 0.3351 70 13 57.4397 90 6 0.3351 71 2 11.7039 91 1 19.5461 72 5 0.1773 92 6 0.3351 73 2 11.7039 93 17 134.0709 74 4 2.0195 94 6 0.3351 75 4 2.0195 95 2 11.7039 76 2 11.7039 Toång 515 1661.1579 4211,5 95 515 95 y y 95 1i ij ≈== ∑ = 8085,12 195 1579,1661 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 194 Aáp Thanh Phöôùc, Xaõ Thanh Ñieàn, Huyeän Chaâu Thaønh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3939,3y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3939,3y = A 1 2 A 1 2 1 1 5.7308 28 2 1.9430 2 1 5.7308 29 4 0.3674 3 1 5.7308 30 2 1.9430 4 3 0.1552 31 1 5.7308 5 1 5.7308 32 2 1.9430 6 2 1.9430 33 1 5.7308 7 1 5.7308 34 1 5.7308 8 1 5.7308 35 1 5.7308 9 1 5.7308 36 2 1.9430 10 7 13.0040 37 9 31.4284 11 1 5.7308 38 4 0.3674 12 2 1.9430 39 2 1.9430 13 2 1.9430 40 4 0.3674 14 7 13.0040 41 1 5.7308 15 2 1.9430 42 3 0.1552 16 8 21.2162 43 3 0.1552 17 7 13.0040 44 1 5.7308 18 14 112.4894 45 3 0.1552 19 2 1.9430 46 2 1.9430 20 4 0.3674 47 1 5.7308 21 7 13.0040 48 2 1.9430 22 2 1.9430 49 2 1.9430 23 1 5.7308 50 1 5.7308 24 1 5.7308 51 1 5.7308 25 2 1.9430 52 4 0.3674 26 3 0.1552 53 16 158.9138 27 3 0.1552 54 2 1.9430 A 1 2 A 1 2 55 3 0.1552 78 1 5.7308 195 56 1 5.7308 79 2 1.9430 57 1 5.7308 80 1 5.7308 58 2 1.9430 81 2 1.9430 59 2 1.9430 82 16 158.9138 60 4 0.3674 83 14 112.4894 61 1 5.7308 84 1 5.7308 62 2 1.9430 85 10 43.6406 63 2 1.9430 86 1 5.7308 64 1 5.7308 87 1 5.7308 65 16 158.9138 88 3 0.1552 66 1 5.7308 89 3 0.1552 67 16 158.9138 90 2 1.9430 68 5 2.5796 91 1 5.7308 69 2 1.9430 92 2 1.9430 70 16 158.9138 93 1 5.7308 71 1 5.7308 94 1 5.7308 72 1 5.7308 95 1 5.7308 73 1 5.7308 96 2 1.9430 74 16 158.9138 97 2 1.9430 75 2 1.9430 98 2 1.9430 76 1 5.7308 99 2 1.9430 77 4 0.3674 Toång 336 1603.6364 3939,3 99 336 99 y y 99 1i ij ≈== ∑ = 3636,16 199 6364,1603 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 196 Aáp Long Chaån, Xaõ Long Vinh, Huyeän Chaâu Thaønh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3611,3y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3611,3y = A 1 2 A 1 2 1 2 1.8526 20 1 5.5748 2 2 1.8526 21 1 5.5748 3 1 5.5748 22 4 0.4082 4 2 1.8526 23 4 0.4082 5 2 1.8526 24 1 5.5748 6 2 1.8526 25 3 0.1304 7 2 1.8526 26 1 5.5748 8 5 2.6860 27 1 5.5748 9 1 5.5748 28 5 2.6860 10 2 1.8526 29 1 5.5748 11 4 0.4082 30 2 1.8526 12 6 6.9638 31 2 1.8526 13 2 1.8526 32 8 21.5194 14 5 2.6860 33 4 0.4082 15 20 276.8530 34 2 1.8526 16 1 5.5748 35 9 31.7972 17 3 0.1304 36 1 5.5748 18 1 5.5748 Toång 121 450.3056 19 8 21.5194 3611,3 36 121 36 y y 36 1i ij ≈== ∑ = 5748,5 136 3056,450 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 197 Aáp Hieäp Long, Xaõ Hieäp Taân, Huyeän Hoøa Thaønh 1111,3 9 28 9 y y 9 1i ij ≈== ∑ = 6111,6 19 8889,52 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 1111,3y = A 1 2 1 1 4.4567 2 2 1.2345 3 3 0.0123 4 2 1.2345 5 8 23.9013 6 1 4.4567 7 2 1.2345 8 2 1.2345 9 7 15.1235 Toång 28 52.8889 198 Aáp Long Bình, Xaõ Long Thaønh Nam, Huyeän Hoøa Thaønh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 7333,4y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 7333,4y = A 1 2 A 1 2 1 12 52.8049 25 1 13.9375 2 2 7.4709 26 2 7.4709 3 4 0.5377 27 2 7.4709 4 6 1.6045 28 18 176.0053 5 15 105.4051 29 6 1.6045 6 3 3.0043 30 2 7.4709 7 2 7.4709 Toång 142 501.8667 8 5 0.0711 9 6 1.6045 10 1 13.9375 11 5 0.0711 12 5 0.0711 13 1 13.9375 14 5 0.0711 15 5 0.0711 16 5 0.0711 17 2 7.4709 18 6 1.6045 19 5 0.0711 20 2 7.4709 21 1 13.9375 22 1 13.9375 23 2 7.4709 24 10 27.7381 7333,4 30 142 30 y y 30 1i ij ≈== ∑ = 3057,17 130 8667,501 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 199 Aáp Tröôøng Thoï, Xaõ Tröôøng Hoøa, Huyeän Hoøa Thaønh Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 6739,3y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 6739,3y = A 1 2 A 1 2 1 8 18.7151 25 6 5.4107 2 7 11.0629 26 2 2.8019 3 2 2.8019 27 2 2.8019 4 1 7.1497 28 2 2.8019 5 2 2.8019 29 1 7.1497 6 1 7.1497 30 3 0.4541 7 2 2.8019 31 2 2.8019 8 3 0.4541 32 2 2.8019 9 1 7.1497 33 4 0.1063 10 1 7.1497 34 2 2.8019 11 9 28.3673 35 3 0.4541 12 6 5.4107 36 2 2.8019 13 6 5.4107 37 4 0.1063 14 8 18.7151 38 2 2.8019 15 2 2.8019 39 2 2.8019 16 6 5.4107 40 2 2.8019 17 1 7.1497 41 3 0.4541 18 8 18.7151 42 4 0.1063 19 2 2.8019 43 14 106.6283 20 7 11.0629 44 2 2.8019 21 6 5.4107 45 5 1.7585 22 3 0.4541 46 1 7.1497 23 2 2.8019 Toång 169 344.1087 24 5 1.7585 6739,3 46 169 46 y y 46 1i ij ≈== ∑ = 6469,7 146 1087,344 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 200 Aáp Long Giao, Xaõ Long Chöõ, Huyeän Beán Caàu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 5,3y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 5,3y = A 1 2 A 1 2 1 7 12.2500 17 3 0.2500 2 4 0.2500 18 4 0.2500 3 1 6.2500 19 4 0.2500 4 2 2.2500 20 4 0.2500 5 4 0.2500 21 5 2.2500 6 3 0.2500 22 1 6.2500 7 4 0.2500 23 2 2.2500 8 2 2.2500 24 2 2.2500 9 2 2.2500 25 4 0.2500 10 3 0.2500 26 6 6.2500 11 8 20.2500 27 5 2.2500 12 5 2.2500 28 4 0.2500 13 2 2.2500 29 2 2.2500 14 2 2.2500 30 4 0.2500 15 2 2.2500 Toång 105 81.5000 16 4 0.2500 5,3 30 105 30 y y 30 1i ij ≈== ∑ = 8103,2 130 5,81 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 201 Aáp Long Chaâu, Xaõ Long Khaùnh, Huyeän Beán caàu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3448,5y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 3448,5y = A 1 2 A 1 2 1 1 18.8773 31 6 0.4293 2 1 18.8773 32 4 1.8085 3 7 2.7397 33 6 0.4293 4 4 1.8085 34 7 2.7397 5 2 11.1877 35 4 1.8085 6 6 0.4293 36 8 7.0501 7 4 1.8085 37 10 21.6709 8 6 0.4293 38 3 5.4981 9 5 0.1189 39 6 0.4293 10 8 7.0501 40 4 1.8085 11 2 11.1877 41 6 0.4293 12 8 7.0501 42 4 1.8085 13 2 11.1877 43 6 0.4293 14 6 0.4293 44 6 0.4293 15 2 11.1877 45 2 11.1877 16 4 1.8085 46 7 2.7397 17 4 1.8085 47 6 0.4293 18 3 5.4981 48 11 31.9813 19 3 5.4981 49 4 1.8085 20 2 11.1877 50 35 879.4309 21 2 11.1877 51 4 1.8085 22 5 0.1189 52 2 11.1877 23 2 11.1877 53 9 13.3605 24 4 1.8085 54 2 11.1877 25 7 2.7397 55 4 1.8085 26 2 11.1877 56 2 11.1877 27 4 1.8085 57 6 0.4293 28 10 21.6709 58 6 0.4293 29 2 11.1877 Toång 310 1273.1034 30 12 44.2917 202 3448,5 58 310 58 y y 58 1i ij ≈== ∑ = 3351,22 158 1034,1273 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 203 Aáp A, Xaõ Taân Thuaän, Huyeän Beán Caàu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 2727,5y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 2727,5y = A 1 2 A 1 2 1 3 5.1652 24 2 10.7106 2 5 0.0744 25 3 5.1652 3 3 5.1652 26 10 22.3474 4 5 0.0744 27 4 1.6198 5 4 1.6198 28 3 5.1652 6 2 10.7106 29 4 1.6198 7 4 1.6198 30 10 22.3474 8 4 1.6198 31 8 7.4382 9 6 0.5290 32 1 18.2560 10 4 1.6198 33 6 0.5290 11 16 115.0750 34 5 0.0744 12 6 0.5290 35 4 1.6198 13 8 7.4382 36 6 0.5290 14 2 10.7106 37 4 1.6198 15 4 1.6198 38 6 0.5290 16 11 32.8020 39 2 10.7106 17 7 2.9836 40 10 22.3474 18 11 32.8020 41 5 0.0744 19 1 18.2560 42 4 1.6198 20 2 10.7106 43 2 10.7106 21 3 5.1652 44 2 10.7106 22 8 7.4382 Toång 232 474.7273 23 12 45.2566 2727,5 44 232 44 y y 44 1i ij ≈== ∑ = 204 0402,11 144 7273,474 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ Aáp 4, Xaõ Baàu Doàn, Huyeän Goø Daàu 4 16 64 16 y y 16 1i ij ≈== ∑ = 2,5 116 78 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4y = A 1 2 1 5 1 2 3 1 3 4 0 4 3 1 5 10 36 6 5 1 7 4 0 8 1 9 9 2 4 10 5 1 11 1 9 12 5 1 13 3 1 14 7 9 15 2 4 16 4 0 Toång 64 78 205 Aáp Roång Töôïng, Xaõ Thanh Phöôùc, Huyeän Goø Daàu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 6129,4y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 6129,4y = A 1 2 A 1 2 1 1 13.0530 17 10 29.0208 2 14 88.1176 18 7 5.6982 3 2 6.8272 19 3 2.6014 4 1 13.0530 20 1 13.0530 5 1 13.0530 21 6 1.9240 6 4 0.3756 22 5 0.1498 7 4 0.3756 23 1 13.0530 8 7 5.6982 24 1 13.0530 9 2 6.8272 25 10 29.0208 10 1 13.0530 26 18 179.2144 11 4 0.3756 27 10 29.0208 12 1 13.0530 28 6 1.9240 13 2 6.8272 29 3 2.6014 14 1 13.0530 30 13 70.3434 15 1 13.0530 31 2 6.8272 16 1 13.0530 Toång 143 617.3548 6129,4 31 143 31 y y 31 1i ij ≈== ∑ = 5785,20 131 3548,617 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 206 Aáp Beán Möông, Xaõ Thanh Ñöùc, Huyeän Goø Daàu Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4,4y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 4,4y = A 1 2 A 1 2 1 4 0.1600 27 1 11.5600 2 15 112.3600 28 4 0.1600 3 1 11.5600 29 3 1.9600 4 2 5.7600 30 4 0.1600 5 2 5.7600 31 6 2.5600 6 1 11.5600 32 12 57.7600 7 3 1.9600 33 1 11.5600 8 4 0.1600 34 4 0.1600 9 3 1.9600 35 4 0.1600 10 5 0.3600 36 5 0.3600 11 5 0.3600 37 15 112.3600 12 4 0.1600 38 4 0.1600 13 2 5.7600 39 4 0.1600 14 2 5.7600 40 5 0.3600 15 4 0.1600 41 2 5.7600 16 4 0.1600 42 5 0.3600 17 4 0.1600 43 2 5.7600 18 6 2.5600 44 4 0.1600 19 4 0.1600 45 2 5.7600 20 5 0.3600 46 3 1.9600 21 4 0.1600 47 4 0.1600 22 6 2.5600 48 2 5.7600 23 6 2.5600 49 3 1.9600 24 6 2.5600 50 2 5.7600 25 7 6.7600 Toång 220 264.2000 26 10 31.3600 207 4,4 50 220 50 y y 50 1i ij ≈== ∑ = 3918,5 150 2,264 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ Aáp Phöôùc Ñoâi, Xaõ Phöôùc Chi, Huyeän Traûng Baøng Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 8765,3y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 8765,3y = A 1 2 A 1 2 1 3 0.7683 30 4 0.0153 2 2 3.5213 31 5 1.2623 3 6 4.5093 32 4 0.0153 4 1 8.2743 33 4 0.0153 5 1 8.2743 34 2 3.5213 6 6 4.5093 35 6 4.5093 7 5 1.2623 36 1 8.2743 8 1 8.2743 37 2 3.5213 9 1 8.2743 38 2 3.5213 10 1 8.2743 39 8 17.0033 11 12 65.9913 40 4 0.0153 12 2 3.5213 41 2 3.5213 13 2 3.5213 42 6 4.5093 14 2 3.5213 43 8 17.0033 15 2 3.5213 44 1 8.2743 16 4 0.0153 45 2 3.5213 17 15 123.7323 46 2 3.5213 18 9 26.2503 47 1 8.2743 19 12 65.9913 48 1 8.2743 20 2 3.5213 49 12 65.9913 21 1 8.2743 50 1 8.2743 22 2 3.5213 51 5 1.2623 23 8 17.0033 52 1 8.2743 24 1 8.2743 53 2 3.5213 208 25 4 0.0153 54 4 0.0153 26 4 0.0153 55 1 8.2743 27 2 3.5213 56 3 0.7683 28 5 1.2623 57 8 17.0033 29 2 3.5213 58 1 8.2743 A 1 2 A 1 2 59 1 8.2743 71 4 0.0153 60 8 17.0033 72 4 0.0153 61 8 17.0033 73 2 3.5213 62 5 1.2623 74 6 4.5093 63 1 8.2743 75 7 9.7563 64 1 8.2743 76 6 4.5093 65 1 8.2743 77 6 4.5093 66 1 8.2743 78 3 0.7683 67 4 0.0153 79 2 3.5213 68 2 3.5213 80 6 4.5093 69 4 0.0153 81 5 1.2623 70 6 4.5093 Toång 314 742.7654 8765,3 81 314 81 y y 81 1i ij ≈== ∑ = 2846,9 181 7654,742 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 209 Aáp Bình Nguyeân 1, Xaõ Gia Bình, Huyeän Traûng Baøng Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 5532,6y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 5532,6y = A 1 2 A 1 2 1 6 0.3060 25 10 11.8804 2 3 12.6252 26 10 11.8804 3 4 6.5188 27 4 6.5188 4 8 2.0932 28 8 2.0932 5 10 11.8804 29 8 2.0932 6 5 2.4124 30 6 0.3060 7 3 12.6252 31 7 0.1996 8 5 2.4124 32 6 0.3060 9 5 2.4124 33 4 6.5188 10 3 12.6252 34 8 2.0932 11 5 2.4124 35 6 0.3060 12 4 6.5188 36 10 11.8804 13 8 2.0932 37 6 0.3060 14 12 29.6676 38 8 2.0932 15 4 6.5188 39 5 2.4124 16 8 2.0932 40 5 2.4124 17 6 0.3060 41 4 6.5188 18 5 2.4124 42 9 5.9868 19 6 0.3060 43 4 6.5188 20 10 11.8804 44 10 11.8804 21 6 0.3060 45 4 6.5188 22 8 2.0932 46 10 11.8804 23 6 0.3060 47 8 2.0932 24 8 2.0932 Toång 308 249.6170 5532,6 47 308 47 y y 47 1i ij ≈== ∑ = 4265,5 147 6170,249 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ 210 Aáp An Bình, Xaõ An Tònh, Huyeän Traûng Baøng Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 9189,8y = Soá thöù töï hoä Soá löôïng heo )y( ij (con) 2 iij )yy( − 9189,8y = A 1 2 A 1 2 1 1 62.7090 20 14 25.8176 2 41 1029.1970 21 1 62.7090 3 3 35.0334 22 6 8.5200 4 1 62.7090 23 10 1.1688 5 1 62.7090 24 10 1.1688 6 1 62.7090 25 1 62.7090 7 4 24.1956 26 7 3.6822 8 14 25.8176 27 1 62.7090 9 5 15.3578 28 10 1.1688 10 26 291.7640 29 23 198.2774 11 2 47.8712 30 17 65.3042 12 14 25.8176 31 33 579.8994 13 1 62.7090 32 5 15.3578 14 12 9.4932 33 4 24.1956 15 27 326.9262 34 5 15.3578 16 2 47.8712 35 1 62.7090 17 1 62.7090 36 1 62.7090 18 14 25.8176 37 6 8.5200 19 5 15.3578 Toång 330 3558.7568 9189,8 37 330 37 y y 37 1i ij ≈== ∑ = 8544,98 137 7568,3558 1n )yy( s i n j 2 iij 2 i2 i ≈−=− − = ∑ Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004 211 PHUÏ LUÏC 7 Baûng tính phöông sai soá löôïng heo/ hoä cuûa 700 hoä thuoäc 32 aáp maãu, TP.HCM Aáp, Khu Phoá STT hoä soá heo (con) )y( i 2 i )yy( − )7986.15y( = Aáp 8, Xaõ Bình Myõ, H. Cuû Chi 1 10 33.6234 2 18 4.8463 3 26 104.0691 4 26 104.0691 5 30 201.6806 6 21 27.0549 7 24 67.2634 8 12 14.4291 9 30 201.6806 10 12 14.4291 11 11 23.0263 12 10 33.6234 13 21 27.0549 14 17 1.4434 15 11 23.0263 16 17 1.4434 17 12 14.4291 AÁp Phuù Trung, Xaõ An Phuù, H. Cuû Chi 18 18 4.8463 19 17 1.4434 20 1 218.9977 21 20 17.6520 22 18 4.8463 23 2 190.4006 24 15 0.6377 25 20 17.6520 26 20 17.6520 27 20 17.6520 28 1 218.9977 29 13 7.8320 212 30 11 23.0263 31 18 4.8463 32 11 23.0263 33 18 4.8463 34 13 7.8320 35 2 190.4006 36 18 4.8463 37 18 4.8463 38 3 163.8034 39 18 4.8463 40 17 1.4434 41 5 116.6091 42 17 1.4434 43 19 10.2491 44 10 33.6234 45 26 104.0691 46 5 116.6091 47 3 163.8034 48 2 190.4006 49 15 0.6377 50 4 139.2063 51 2 190.4006 52 11 23.0263 53 5 116.6091 54 1 218.9977 55 1 218.9977 56 1 218.9977 57 12 14.4291 58 1 218.9977 59 12 14.4291 60 5 116.6091 61 13 7.8320 62 21 27.0549 63 20 17.6520 64 6 96.0120 65 2 190.4006 66 2 190.4006 67 20 17.6520 213 68 30 201.6806 69 6 96.0120 70 16 0.0406 Aáp Muõi Lôùn, Xaõ Taân An Hoäi, H. Cuû Chi 71 20 17.6520 72 11 23.0263 73 3 163.8034 74 17 1.4434 75 11 23.0263 76 14 3.2349 77 3 163.8034 78 1 218.9977 79 12 14.4291 80 20 17.6520 81 12 14.4291 82 20 17.6520 83 10 33.6234 84 4 139.2063 85 15 0.6377 86 10 33.6234 87 1 218.9977 88 12 14.4291 89 10 33.6234 90 1 218.9977 91 2 190.4006 92 1 218.9977 93 10 33.6234 94 1 218.9977 95 12 14.4291 96 4 139.2063 97 20 17.6520 98 20 17.6520 99 20 17.6520 100 11 23.0263 101 2 190.4006 102 1 218.9977 103 2 190.4006 104 4 139.2063 105 2 190.4006 214 106 12 14.4291 107 4 139.2063 108 11 23.0263 109 16 0.0406 110 17 1.4434 111 14 3.2349 112 17 1.4434 113 3 163.8034 114 18 4.8463 115 2 190.4006 Aáp 8, Xaõ Taân Thaïnh Ñoâng, H. Cuû Chi 116 8 60.8177 117 9 46.2206 118 19 10.2491 119 14 3.2349 120 17 1.4434 121 1 218.9977 122 20 17.6520 123 9 46.2206 124 17 1.4434 125 14 3.2349 126 17 1.4434 127 1 218.9977 128 11 23.0263 129 17 1.4434 130 11 23.0263 131 14 3.2349 132 8 60.8177 133 12 14.4291 134 11 23.0263 135 1 218.9977 136 11 23.0263 137 6 96.0120 138 10 33.6234 139 17 1.4434 140 17 1.4434 141 19 10.2491 142 17 1.4434 143 18 4.8463 215 144 10 33.6234 145 9 46.2206 146 18 4.8463 147 12 14.4291 148 1 218.9977 149 13 7.8320 150 13 7.8320 151 9 46.2206 152 9 46.2206 153 25 84.6663 154 30 201.6806 155 1 218.9977 156 13 7.8320 157 10 33.6234 158 10 33.6234 159 18 4.8463 160 18 4.8463 161 11 23.0263 162 11 23.0263 163 11 23.0263 164 11 23.0263 165 18 4.8463 166 2 190.4006 167 14 3.2349 168 11 23.0263 169 11 23.0263 170 10 33.6234 171 9 46.2206 172 16 0.0406 173 9 46.2206 174 9 46.2206 175 9 46.2206 176 20 17.6520 Aáp Ñoâng Laân, Baø Ñieåm, H. Hoùc Moân 177 3 163.8034 178 6 96.0120 179 15 0.6377 180 17 1.4434 181 17 1.4434 216 182 10 33.6234 183 17 1.4434 184 3 163.8034 185 21 27.0549 186 3 163.8034 187 10 33.6234 188 12 14.4291 189 21 27.0549 190 15 0.6377 191 3 163.8034 192 10 33.6234 193 9 46.2206 194 11 23.0263 195 1 218.9977 196 1 218.9977 197 10 33.6234 198 17 1.4434 199 11 23.0263 200 17 1.4434 201 10 33.6234 202 14 3.2349 203 11 23.0263 204 1 218.9977 205 17 1.4434 206 12 14.4291 207 16 0.0406 208 17 1.4434 209 17 1.4434 210 17 1.4434 211 22 38.4577 212 11 23.0263 213 1 218.9977 Aáp Thôùi Töù, Xaõ Thôùi Tam Thoân, H.Hoùc Moân 214 2 190.4006 215 11 23.0263 216 14 3.2349 217 23 51.8606 218 1 218.9977 219 1 218.9977 217 220 1 218.9977 221 5 116.6091 222 1 218.9977 223 3 163.8034 224 4 139.2063 225 3 163.8034 226 2 190.4006 227 4 139.2063 228 28 148.8749 229 27 125.4720 230 12 14.4291 231 2 190.4006 232 10 33.6234 233 2 190.4006 234 3 163.8034 235 23 51.8606 236 2 190.4006 237 2 190.4006 238 29 174.2777 239 2 190.4006 240 1 218.9977 241 1 218.9977 Aáp Myõ Hoøa 1, Xaõ Taân Xuaân, H. Hoùc Moân 242 19 10.2491 243 22 38.4577 244 20 17.6520 245 17 1.4434 246 28 148.8749 247 17 1.4434 248 22 38.4577 249 20 17.6520 250 16 0.0406 251 19 10.2491 252 103 7604.0891 253 28 148.8749 254 29 174.2777 255 25 84.6663 256 19 10.2491 257 33 295.8891 218 258 17 1.4434 259 19 10.2491 260 28 148.8749 261 19 10.2491 262 27 125.4720 263 18 4.8463 264 16 0.0406 265 20 17.6520 AÁp Myõ Hoøa 3, Xaõ Taân Xuaân, H. Hoùc Moân 266 14 3.2349 267 1 218.9977 268 14 3.2349 269 2 190.4006 AÁp Myõ Hoøa 4, Xaõ Xuaân Thôùi Ñoâng, Hoùc Moân 270 60 1953.7663 271 60 1953.7663 272 45 852.7234 273 43 739.9177 AÁp 1, Xaõ Taân Kieân, H. Bình Chaùnh 274 17 1.4434 275 25 84.6663 276 18 4.8463 277 17 1.4434 278 27 125.4720 279 17 1.4434 280 24 67.2634 281 18 4.8463 282 10 33.6234 283 19 10.2491 284 18 4.8463 285 25 84.6663 286 18 4.8463 287 17 1.4434 288 17 1.4434 289 31 231.0834 290 27 125.4720 291 17 1.4434 292 22 38.4577 293 21 27.0549 294 19 10.2491 295 17 1.4434 219 296 21 27.0549 297 20 17.6520 298 37 449.5006 299 18 4.8463 300 17 1.4434 301 17 1.4434 302 25 84.6663 AÁp 4, Xaõ Leâ Minh Xuaân, H. Bình Chaùnh 303 26 104.0691 304 12 14.4291 AÁp 4, Xaõ Phong Phuù, H. Bình Chaùnh 305 13 7.8320 306 16 0.0406 307 19 10.2491 308 1 218.9977 309 1 218.9977 310 14 3.2349 311 15 0.6377 312 14 3.2349 313 11 23.0263 314 20 17.6520 315 8 60.8177 316 1 218.9977 317 1 218.9977 AÁp 2, Xaõ Höng Long, H. Bình Chaùnh 318 60 1953.7663 319 44 795.3206 320 19 10.2491 321 45 852.7234 322 62 2134.5720 323 25 84.6663 AÁp 1, Xaõ Hieäp Phöôùc, H. NhaøBeø 324 24 67.2634 325 106 8136.2977 326 25 84.6663 327 67 2621.5863 328 18 4.8463 329 20 17.6520 AÁp 3, Xaõ Nhôn Ñöùc, H. Nhaø Beø 330 40 585.7091 331 63 2227.9749 332 26 104.0691 333 25 84.6663 220 334 75 3504.8091 335 20 17.6520 336 80 4121.8234 337 60 1953.7663 338 28 148.8749 339 90 5505.8520 340 40 585.7091 341 24 67.2634 342 60 1953.7663 343 50 1169.7377 344 20 17.6520 345 21 27.0549 346 57 1697.5577 347 38 492.9034 348 21 27.0549 349 22 38.4577 350 59 1866.3634 351 61 2043.1691 352 54 1459.3491 353 27 125.4720 354 24 67.2634 355 26 104.0691 356 20 17.6520 357 42 686.5149 358 40 585.7091 359 21 27.0549 360 22 38.4577 361 23 51.8606 Aáp Bình Phöôùc, Xaõ Bình Khaùnh, H. Caàn Giôø 362 12 14.4291 363 25 84.6663 364 36 408.0977 365 22 38.4577 366 12 14.4291 367 11 23.0263 368 1 218.9977 369 14 3.2349 Aáp Long Thaïnh, Xaõ Long Hoøa, H. Caàn Giôø 370 1 218.9977 371 36 408.0977 221 372 22 38.4577 373 11 23.0263 374 12 14.4291 375 33 295.8891 376 24 67.2634 377 20 17.6520 378 24 67.2634 379 15 0.6377 380 12 14.4291 381 11 23.0263 382 8 60.8177 383 2 190.4006 384 25 84.6663 385 12 14.4291 386 13 7.8320 387 12 14.4291 388 16 0.0406 389 14 3.2349 390 10 33.6234 391 23 51.8606 392 11 23.0263 393 22 38.4577 394 3 163.8034 395 17 1.4434 396 8 60.8177 397 11 23.0263 398 19 10.2491 399 1 218.9977 400 17 1.4434 401 19 10.2491 402 18 4.8463 403 17 1.4434 404 19 10.2491 405 13 7.8320 406 24 67.2634 407 13 7.8320 408 1 218.9977 409 14 3.2349 222 410 1 218.9977 411 17 1.4434 412 17 1.4434 413 2 190.4006 414 12 14.4291 415 18 4.8463 416 12 14.4291 417 1 218.9977 418 14 3.2349 419 1 218.9977 420 21 27.0549 421 11 23.0263 422 17 1.4434 423 18 4.8463 424 1 218.9977 425 14 3.2349 426 17 1.4434 427 14 3.2349 428 4 139.2063 429 4 139.2063 430 12 14.4291 431 29 174.2777 432 18 4.8463 433 16 0.0406 AÁp Ñoâng, P. Bình Tröng Ñoâng, Quaän 2 434 48 1036.9320 435 23 51.8606 436 22 38.4577 437 18 4.8463 438 16 0.0406 AÁp 3, P. An Lôïi Ñoâng, Quaän 2 439 20 17.6520 440 12 14.4291 441 10 33.6234 442 20 17.6520 443 10 33.6234 KP 5, P. Phöôùc Long A, Quaän 9 444 10 33.6234 445 15 0.6377 446 30 201.6806 447 15 0.6377 223 448 17 1.4434 449 20 17.6520 450 20 17.6520 451 20 17.6520 452 15 0.6377 453 20 17.6520 454 25 84.6663 455 15 0.6377 456 18 4.8463 457 15 0.6377 458 20 17.6520 459 20 17.6520 460 24 67.2634 AÁp 1, P. Long Thaïnh Myõ, Quaän 9 461 11 23.0263 462 3 163.8034 463 20 17.6520 464 17 1.4434 465 15 0.6377 466 15 0.6377 467 2 190.4006 468 15 0.6377 469 1 218.9977 470 2 190.4006 471 10 33.6234 472 2 190.4006 473 11 23.0263 474 17 1.4434 475 1 218.9977 476 11 23.0263 477 11 23.0263 478 11 23.0263 479 12 14.4291 480 15 0.6377 481 14 3.2349 482 10 33.6234 483 15 0.6377 484 20 17.6520 485 1 218.9977 224 486 20 17.6520 487 1 218.9977 488 12 14.4291 489 10 33.6234 490 5 116.6091 491 3 163.8034 492 10 33.6234 493 2 190.4006 494 10 33.6234 495 15 0.6377 496 1 218.9977 497 10 33.6234 498 2 190.4006 499 6 96.0120 500 2 190.4006 AÁp Tam Ña, P. Long Tröôøng, Quaän 9 501 14 3.2349 502 10 33.6234 503 10 33.6234 504 59 1866.3634 505 44 795.3206 KP. 2, P. Thôùi An, Q12 506 30 201.6806 507 42 686.5149 KP.2, P. Thaïnh Loäc, Quaän 12 508 17 1.4434 509 10 33.6234 510 19 10.2491 511 28 148.8749 512 12 14.4291 513 27 125.4720 514 26 104.0691 515 27 125.4720 516 5 116.6091 517 18 4.8463 518 28 148.8749 519 27 125.4720 520 26 104.0691 521 18 4.8463 522 24 67.2634 523 25 84.6663 225 524 12 14.4291 525 29 174.2777 526 28 148.8749 527 27 125.4720 528 21 27.0549 529 18 4.8463 530 17 1.4434 531 20 17.6520 532 30 201.6806 533 15 0.6377 534 20 17.6520 KP.2, P.Trung Myõ Taây, Quaän 12 535 10 33.6234 536 6 96.0120 537 5 116.6091 538 1 218.9977 539 4 139.2063 540 4 139.2063 541 6 96.0120 542 12 14.4291 543 4 139.2063 544 4 139.2063 545 4 139.2063 546 6 96.0120 547 4 139.2063 548 1 218.9977 549 11 23.0263 550 4 139.2063 551 3 163.8034 552 4 139.2063 553 4 139.2063 KP.4, P. Trung Myõ Taây, Quaän 12 554 3 163.8034 555 2 190.4006 556 2 190.4006 557 4 139.2063 558 10 33.6234 559 4 139.2063 560 4 139.2063 561 3 163.8034 226 562 6 96.0120 563 4 139.2063 564 12 14.4291 565 3 163.8034 566 4 139.2063 567 2 190.4006 568 4 139.2063 569 1 218.9977 570 6 96.0120 571 4 139.2063 572 4 139.2063 KP.5, P.Trung Myõ Taây, Quaän 12 573 1 218.9977 574 11 23.0263 575 4 139.2063 576 4 139.2063 577 3 163.8034 578 10 33.6234 579 10 33.6234 580 4 139.2063 581 1 218.9977 582 4 139.2063 583 1 218.9977 584 2 190.4006 585 15 0.6377 586 11 23.0263 587 4 139.2063 588 3 163.8034 589 10 33.6234 590 4 139.2063 591 2 190.4006 592 5 116.6091 593 5 116.6091 594 3 163.8034 595 11 23.0263 596 4 139.2063 597 4 139.2063 598 3 163.8034 599 3 163.8034 227 600 3 163.8034 601 2 190.4006 602 3 163.8034 603 10 33.6234 AÁp Xuaân Tröôøng, P. Linh Xuaân, Q.Thuû Ñöùc 604 19 10.2491 605 10 33.6234 606 16 0.0406 607 25 84.6663 608 16 0.0406 609 15 0.6377 610 20 17.6520 611 16 0.0406 612 21 27.0549 613 20 17.6520 614 19 10.2491 615 16 0.0406 616 17 1.4434 617 17 1.4434 618 35 368.6949 619 20 17.6520 620 17 1.4434 621 20 17.6520 622 20 17.6520 623 17 1.4434 624 16 0.0406 AÁp Goø Döa, P. Bình Chieåu, Q. Thuû Ñöùc 625 27 125.4720 626 14 3.2349 627 1 218.9977 628 4 139.2063 629 17 1.4434 630 3 163.8034 631 10 33.6234 632 16 0.0406 633 17 1.4434 634 11 23.0263 635 12 14.4291 636 2 190.4006 637 21 27.0549 228 638 11 23.0263 639 17 1.4434 640 5 116.6091 641 11 23.0263 642 18 4.8463 643 12 14.4291 644 12 14.4291 645 10 33.6234 646 10 33.6234 647 12 14.4291 648 12 14.4291 649 11 23.0263 650 10 33.6234 651 12 14.4291 652 12 14.4291 653 8 60.8177 654 20 17.6520 655 12 14.4291 656 13 7.8320 KP. 4, P. Taân Taïo A, Q. Bình Taân 657 40 585.7091 658 40 585.7091 659 40 585.7091 660 26 104.0691 661 26 104.0691 662 24 67.2634 663 37 449.5006 664 24 67.2634 665 22 38.4577 666 23 51.8606 667 29 174.2777 668 20 17.6520 669 21 27.0549 670 20 17.6520 671 18 4.8463 672 17 1.4434 673 27 125.4720 674 10 33.6234 675 30 201.6806 229 676 40 585.7091 677 18 4.8463 678 25 84.6663 679 27 125.4720 680 12 14.4291 681 8 60.8177 682 26 104.0691 683 9 46.2206 KP. 2, P. Taân Taïo A, Q. Bình Taân 684 10 33.6234 685 4 139.2063 686 40 585.7091 687 17 1.4434 688 13 7.8320 689 22 38.4577 KP. 3, P. Taân Taïo A, Q. Bình Taân 690 12 14.4291 691 13 7.8320 692 60 1953.7663 693 70 2937.7949 694 150 18010.0234 695 2 190.4006 696 1 218.9977 697 10 33.6234 698 10 33.6234 699 2 190.4006 700 11 23.0263 Toång 11059 138548.5986 Nguoàn : Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004. Daáu (.) trong caùc baûng phuï luïc töông ñöông daáu (,) trong tieáng Vieät.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi.pdf
Luận văn liên quan