Đề tài Vai trò của quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ tên gọi xuất xứ chỉ dẫn, địa lý

LỜI NÓI ĐẦU Năm 1999, nhìn chung giá cả hàng hoá trên thị trường cả nước tương đối ổn định, không có biến động lớn. Mặc dù có lúc một số mặt hàng giá tăng từ 3 đến 5%, có mặt hàng tăng từ 8 đến 10% so với năm 1998 nhưng do có sự chỉ đạo kịp thời của chính phủ, sự nỗ lực của chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành liên quan và của các địa phương nên đã sớm được khắc phục. Năm 1999 cũng là những năm tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực. Thị trường Việt Nam bị sức ép về hàng hoá của các nước. Bọn buôn lậu bằng nhiều thủ đoạn đưa hàng hoá dư thừa của các nước vào thị trường nước ta tiêu thụ. Tình trạng buôn lậu trốn thuế vẫn tiếp diễn. Trong lúc đó các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng bị tác động tâm lý của hai luật thuế mới (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp ) đặc biệt là giá trị gia tăng. Nạn hán hạn, lụt bão liên tiếp diễn ra đồng bào miền trung lại vừa trải qua hai trận lũ lụt nặng nề ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, trật tự xã hội và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Tình trạng buôn lậu vẫn tiếp diễn bằng nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Ngoài những mặt hàng nhập lậu thường xuyên từ nhiều năm nay như thuốc lá, rượu, ti vi, đầu vi deo, gạch men ốp lát, vải. quần áo may sẵn đồ sứ . Đã xuất hiện thêm một số mặt hàng nhập lậu mới như

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ tên gọi xuất xứ chỉ dẫn, địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu N¨m 1999, nh×n chung gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã biÕn ®éng lín. MÆc dï cã lóc mét sè mÆt hµng gi¸ t¨ng tõ 3 ®Õn 5%, cã mÆt hµng t¨ng tõ 8 ®Õn 10% so víi n¨m 1998 nh­ng do cã sù chØ ®¹o kÞp thêi cña chÝnh phñ, sù nç lùc cña chÝnh phñ, sù nç lùc cña c¸c bé, ngµnh liªn quan vµ cña c¸c ®Þa ph­¬ng nªn ®· sím ®­îc kh¾c phôc. N¨m 1999 còng lµ nh÷ng n¨m tiÕp tôc chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc. ThÞ tr­êng ViÖt Nam bÞ søc Ðp vÒ hµng ho¸ cña c¸c n­íc. Bän bu«n lËu b»ng nhiÒu thñ ®o¹n ®­a hµng ho¸ d­ thõa cña c¸c n­íc vµo thÞ tr­êng n­íc ta tiªu thô. T×nh tr¹ng bu«n lËu trèn thuÕ vÉn tiÕp diÔn. Trong lóc ®ã c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ng­êi tiªu dïng bÞ t¸c ®éng t©m lý cña hai luËt thuÕ míi (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ) ®Æc biÖt lµ gi¸ trÞ gia t¨ng. N¹n h¸n h¹n, lôt b·o liªn tiÕp diÔn ra ®ång bµo miÒn trung l¹i võa tr¶i qua hai trËn lò lôt nÆng nÒ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®êi sèng kinh tÕ, trËt tù x· héi vµ l­u th«ng hµng hãa trªn thÞ tr­êng. T×nh tr¹ng bu«n lËu vÉn tiÕp diÔn b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ thñ ®o¹n tinh vi, x¶o quyÖt. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng nhËp lËu th­êng xuyªn tõ nhiÒu n¨m nay nh­ thuèc l¸, r­îu, ti vi, ®Çu vi deo, g¹ch men èp l¸t, v¶i. quÇn ¸o may s½n ®å sø... §· xuÊt hiÖn thªm mét sè mÆt hµng nhËp lËu míi nh­ §Ò tµi: Vai trß cña qu¶n lý thÞ tr­êng trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ tªn gäi xuÊt xø chØ dÉn, ®Þa lý I Vai trß cña lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. 1. §Þa vÞ ph¸p lý cña lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng. Lùc l­îng QLTT ®­îc x¸c lËp trªn c¬ së nghÞ ®Þnh sè 10/CHI PHÝ ngµy 23/ O1/1995 cña chÝnh phñ vÒ tæ chøc, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña qu¶n lý thÞ tr­êng, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cña chÝnh phñ, cña liªn bé vµ bé th­¬ng m¹i? Míi ®©y chÝnh phñ giao thªm chøc n¨ng thanh tra chuyªn ngµnh th­¬ng m¹i theo luËt th­¬ng m¹i cho lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng. - §èi víi c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶, Bé th­¬ng m¹i lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®­îc chÝnh phñ giao chñ ch× trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa phèi hîp cïng c¸c bé ngµnh cïng h÷u quan còng nh­ tæ chøc, kiÓm tra, sö lý c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, bao gåm hµng gi¶ vÒ chÊt l­îng, vÒ l­îng, vÒ nh·n hiÖu, vÒ nguån gèc xuÊt xø ( vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp )vÒ bao b× nh·n m¸c hµng ho¸. - Côc qu¶n lý thÞ tr­êng lµ c¬ quan gióp Bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i. Theo ®ã, qu¶n lý thÞ tr­êng lµ lùc l­îng chuyªn tr¸ch ®­îc tæ chøc thµnh hÖ thèng tõ trung ­¬ng ®Õn 61 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng gåm 500 ®éi víi h¬n 5000 ngh×n kiÓm so¸t viªn ®ãng t¹i ®Þa bµn c¸c quËn, huyÖn, cã chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t thÞ tr­êng, ®Êu tranh chèng c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nãi chung vµ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ nãi riªng. 2- NhiÖm vô, quyÒn h¹n tæ chøc bé m¸y cña qu¶n lý thÞ tr­êng. C¨n cø néi dung qu¶n lý nhµ n­íc cña bé th­¬ng m¹i: C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña qu¶n lý thÞ tr­êng, lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶: Côc qu¶n lý thÞ tr­êng lµ c¬ quan gióp Bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i so¹n th¶o tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ ký chØ thÞ 31/ 1999/ CT – TTG ngµy 27/10/1999 vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ buèn b¸n hµng gi¶. TiÕp theo lµ th«ng t­ liªn tÞch sè 10 gi÷a c¸c bé th­¬ng m¹i – tµi chÝnh – c«ng an – khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng h­íng dÉn thùc hiÖn chØ thÞ 31/ CT- TTG. - VÒ tæ chøc bé m¸y; Thµnh lËp ban chØ ®¹o trung ­¬ng chèng hµng gi¶, trong ®ã côc tr­ëng côc qu¶n lý thÞ tr­êng lµ uû viªn ®ång phô tr¸ch bé phËn th­êng trùc gióp viÖc ban chØ ®¹o 31 T. ¦. Thµnh lËp phßng nghiÖp vô II chuyªn vÒ chèng hµng gi¶ ë côc qu¶n lý thÞ tr­êng vµ h¬n 500 ®éi qu¶n lý thÞ tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn võa cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu võa chèng hµng gi¶ vµ c¸c hµnh vi kinh doanh tr¸i ph¸p luËt kh¸c, ngoµi ra cßn cã c¸c ®éi chuyªn chèng hµng gi¶ t¹i mét sè chi côc: Hµ Néi T. P Hå chÝ Minh... - VÒ tæ chøc thùc hiÖn: + TiÕn hµnh kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ sö lý nh÷ng vi ph¹m vÒ s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. + H­íng dÉn nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ + Tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c n¨m 1999, 2000vµ 2001. + Tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn th«ng qua c¸c triÓn l·m vÒ hµng gi¶ ë NghÖ An, Hµ Néi, T P Hå chÝ Minh... + Cö c¸n bé häc tËp nghiªn cøu ë n­íc ngoµi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn së h÷u c«ng nghiÖp. + Hîp t¸c quèc tÕ trong ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸p- ViÖt vÒ ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ tªn gäi nguån gèc xuÊt xø trong nhiÒu n¨m qua. II. Lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ tªn gäi xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý. 1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ tªn gäi xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý. Thùc tr¹ng s¼n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ë ViÖt Nam diÔn biÕn phøc t¹p víi nhiÒu thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi. Hµng gi¶ xuÊt hiÖn ë mäi n¬i, tõ nh÷ng mÆt hµng th«ng th­êng ®Õn nh÷ng mÆt hµng cao cÊp, tõ hµng tiªu dïng ®Õn t­ liÖu s¶n xuÊt... Hµng gi¶ ®ang lµ nguy c¬ lín ®èi víi nhµ s¶n xuÊt trong n­íc, ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ s¶n xuÊt, nhiÒu mÆt hµng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ cña ng­êi tiªu dïng nh­ ý kiÕn kÕt luËn cña Phã Thñ T­íng NguyÔn TÊn Dòng t¹i héi nghÞ ngµy 14/2/2000 t¹i T. P Hå ChÝ Minh bµn c¸c gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®Èy m¹nh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i vµ chèng hµng gi¶. Hµng gi¶ chñ yÕu lµ gi¶ nh·n hiÖu nh­ bét ngät, r­îu, n­íc kho¸ng, dÇu géi ®Çu, bét mÇu x©y dùng, xi m¨ng, c¸c lo¹i bao b×, nh·n m¸c. Hµng kÐm chÊt l­îng chñ yÕu lµ hµng ®· qu¸ h¹n sö dông, kh«ng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh, sö dông ®­êng ho¸ häc trong pha, chÕ biÕn nh­ n­íc m¾m, thuèc t©n d­îc, b¸nh kÑo, r­îu, thÞt c¸ hép, s÷a hép, bét canh, thuèc thó y... Ngoµi ra, ®¸ng chó ý lµ mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam bÞ n­íc ngoµi lµm gi¶ vi ph¹m vÒ tªn gäi xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý ®Ó kinh doanh trôc lîi nh­ n­íc m¾m phó quèc, phång t«m sa giang... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÝnh phñ ViÖt Nam ®· quan t©m vµ ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶. Tuy nhiªn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n nµy ®Õn nay vÉn ch­a hoµn chØnh, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ ®a ph­¬ng vµ song ph­¬ng vµ ViÖt Nam ký kÕt vµ tham gia. Sau mét n¨m thùc hiÖn chØ thÞ 31/1999 /CT – TTG ngµy 27/10/1999 cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, vai trß cña lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh, gãp phÇn tÝch cùc b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi tiªu dïng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ch©n chÝnh. Trong n¨m 2000 vµ quý I/2001, lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng ®· kiÓm tra ph¸t hiÖn xö lý trªn 3400 vô s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶, hµng vi pham së h÷u c«ng nghiÖp, hµng kÐm chÊt l­îng,hµng qu¸ h¹n sö dông, ng¨n chÆn tÞch thu mét khèi l­îng lín c¸c mÆt hµng tiªu dïng, l­¬ng thùc, thùc phÈm, vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt... Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ c¸c mÆt hµng cã liªn quan ®Õn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng ng­êi tiªu dïng: 39248chai n­íc gi¶i kh¸t qu¸ h¹n sö dông, 6594chai n­íc m¾m kÐm chÊt l­îng, 25206chai r­îu gi¶ vµ kÐm chÊt l­îng. Ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n s¶n xuÊt hµng gi¶ rÊt phøc t¹p vµ ngµy cµng tinh vi. ViÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn th­êng víi quy m« nhá, t¹i n¬i kÝn ®¸o, canh g¸c chÆt chÏ nªn khã ph¸t hiÖn. Hµng gi¶ ®­îc s¶n xuÊt tõ n­íc ngoµi, sau khi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam sÏ thay ®æi nh·n m¸c, tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt råi míi ®­a ra thÞ tr­êng tiªu thô ( r­îu, ph©n bãn, mü phÈm...) N¬i tiªu thô hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng phÇn lín tËp trung ë vïng n«ng th«n, miÒn nói, nh÷ng vïng nhËn thøc cña ng­êi d©n ch­a cao, møc sèng thÊp nªn th­êng ham rÎ. C¸c ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ phÇn lín lµ c¸c t­ th­¬ng kh«ng cã cöa hµng, cöa hiÖu cè ®Þnh, kh«ng cí ®¨ng ký kinh doanh, kinh doanh chèn thuÕ.. Trong thêi gian qua, côc qu¶n lý thÞ tr­êng ®· phèi hîp víi mét sè Bé ngµnh cã liªn quan tæ chøc hai héi nghÞ tËp huÊn nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c chèng hµng gi¶ cho lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c¶ n­íc nh»m qu¸n triÖt chñ tr­¬ng cña chÝnh phñ vµ h­íng dÉn nghiÖp vô kiÓm tra, kiÓm so¸t chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Côc QLTT còng ®· tæ chøc hai héi nghÞ doanh nghiÖp ë hai miÒn, víi sù tham gia cña trªn 200 doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c ngµnh kh¸c nhau. C¸c héi nghÞ nµy nh»m qu¸n triÖt, n©ng cao nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ vµ phèi hîp víi c¬ quan chøc n¨ng khi cÇn thiÕt. §Õn nay ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn d¸n tem chèng gi¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. Côc cã nhiÒu v¨n b¶n chØ ®ao lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c¶ n­íc t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶,hµng qu¸ h¹n sö dông, hµng kÐm chÊt l­îng, hµng kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, c¸c hµnh vi, vi ph¹m vÒ së h÷u c«ng nghiÖp, coi ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m, th­êng xuyªn cña toµn lùc l­îng. Chi côc qu¶n lý thÞ tr­êng c¸c tØnh, thµnh phè ®· thùc sù lµ vai trß ®Çu mèi tæ chøc sù phèi hîp c«ng t¸c víi c¸c lùc l­îng chøc n¨ng trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ ë ®Þa ph­¬ng. §Êu tranh chèng hµng gi¶ lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n, lµ mét nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn vµ l©u dµi, ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý, kinh tÕ, kü thuËt vµ tæ chøc thùc hiÖn...Trong nhãm biªnhµ n­íc ph¸p tæ chøc thùc hiÖn, ®Æc biÖt tíi viÖc n©ng cao vai trß cña lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶. Cã nh­ vËy míi cã thÓ ®¸p øng t×nh h×nh vµ yªu cÇu cña cuéc ®Êu tranh ch t¹p vµ khã kh¨n, lµ mét nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn vµ l©u dµèng hµng gi¶ hiÖn nay, nhÊt lµ trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2- TÇm quan träng cña viÖc b¶o hé tªn gäi xuÊt xø vµ chØ dÉn ®Þa lý Tªn gäi nguån gèc xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý lµ ®iÒu cßn rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam, c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Trong ch­¬ng tr×nh hîp t¸c cña ph¸p víi ViÖt Nam võa qua, b­íc ®Çu ®· t¹o ®­îc sù hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. ë ®©y, t«i ®i s©u vµo khÝa c¹nh b¶o hé chØ dÉn ®Þa lý nh»m t¨ng t¨ng gi¸ trÞ kinh tÕ vµ b¶o hé s¶n quèc gia. Nh÷ng s¶n phÈm ®­îc b¶o hé tªn gäi xuÊt sø lµ nh÷ng s¶n phÈm mang ®Æc tr­ng riªng cña mét vïng. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm cã ®Æc tÝnh riªng, ®­îc h×nh thµnh tõ thæ nh­ìng, khÝ hËu ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ nh÷ng ®Æc tr­ng kh¸c vÒ nguyªn liÖu, bao b×... mµ nh÷ng vïng kh¸ch kh«ng cã. ViÖc b¶o hé tªn gäi xuÊt sø cho s¶n phÈm chÝnh lµ b¶o hé uy tÝn cña s¶n phÈm, cña vïng cã s¶n phÈm, vµ do ®ã lµ b¶o hé di s¶n quèc gia. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm, n©ng cao gi¸ trÞ kinh tÕ cña vïng cã s¶n phÈm nãi riªng, cña ®Êt n­íc nãi chung. §Ó b¶o hé chØ dÉn ®Þa lý, tr­íc hÕt ph¶i lµm tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: 1 – Ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ ngay tõ kh©u nu«it, trång ®¸nh b¾t ®Õn kh©u gia c«ng chÕ biÕn vµ ph¶i ®¶m b¶o m«i tr­êng, m«i sinh trong suèt qu¸ tr×nh nµy. ViÖc tæ chøc qu¶n lý nh÷ng s¶n phÈm tªn gäi xuÊt xø ph¶i kiÓn so¸t tõ sè l­îng, chÊt l­îng nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt, sè l­îng s¶n phÈm lµm ra; qu¸ tr×nh ®ãng gãi, s¶n phÈm ®­îc tiªu thô vµ thÞ tr­êng tiªu thô. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nhµ s¶n xuÊt kÓ c¶ c¸c HiÖp héi nh­ HiÖp héi n­íc m¾m Phó Quèc vµ nhµ qu¶n lý ph¶i ¸p dông “hµng rµo kü thuËt th­¬ng m¹i ” mét c¸ch chÆt trÏ mµ trong ®ã nh·n hiÖu, nh·n m¸c, m· v¹ch m· sè cña s¶n phÈm lµ nh÷ng bé phËn. 2 - §Ó b¶o vÖ tªn gäi xuÊt xø, kh«ng thÓ nãi ®Õn vai trß cña nh÷ng tæ chøc gi¸m ®Þnh. viÖc tæ chøc kiÓm nghiÖm tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i ®­îc l­u ý ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm cã tªn gäi xuÊt xø ®óng víi tªn gäi cña nã. 3 – C¸c s¶n phÈm ®­îc mang tªn gäi xuÊt xø ph¶i ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu – Trademark (logo) – riªng cho tõng s¶n phÈm. 4 – Ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a nhµ s¶n xuÊt, nhµ qu¶n lý ®èi víi s¶n phÈm ®­îc b¶o vÖ tªn gäi xuÊt xø vµ chØ dÉn ®Þa lý kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn ®èi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña nhËp khÈu s¶n phÈm. Theo tinh thÇn ®ã, lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng víi tr¸ch nhiÖm cña mÜnh sÏ ®ãng gãp tÝch cùc cïng c¸c tæ chøc h÷u quan gãp phÇn b¶o vÖ tiªn gäi xuÊt xø vµ chØ dÉn ®Þa lý cña s¶n phÈm. 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng phôc vô cho c«ng t¸c b¶o hé tªn gäi tªn gäi xuÊt xø vµ chØ dÉn ®Þa lý. a. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc nghiÖp vô víi lùc l­îng kiÓm so¸t viªn thÞ tr­êng: cho ®Õn nay, côc qu¶n lý thÞ tr­êng ®· tæ chøc biªn so¹n xong gi¸o tr×nh båi d­ìng nghiÖ vô cho ch«ng chøc qu¶n lý thÞ tr­êng. Riªng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ cã 4 chuyªn ®Ò liªn quan, nghiÖp vô ®iÒu tra ®Êu tranh chèng c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th­¬ng m¹i: nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña quy chÕ nghi nh·n hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Trong n¨m 2000, côc qu¶n lý thÞ tr­êng ®· më 4 líp ®µo t¹o cho 600 c«ng chøc qu¶n lý thÞ tr­êng trong c¶ n­íc. Theo kÕ ho¹ch n¨m 2001 sÏ ®µo t¹o tiÕp kho¶n 1000 c«ng chøc vµ dù kiÕn ®Õn 2003 phæ cËp ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy ®èi víi toµn bé lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng. b. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ vÒ chèng gian lËn th­¬ng m¹i trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ngoµi viÖc hîp t¸c chÆt chÏ trong tr­¬ng tr×nh hîp t¸c Ph¸p – ViÖt vÒ ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ tªn gäi nguån gèc xuÊt xø, chó träng tíi x©y dùng ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ víi c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan. c. T¨ng c­êng sù phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¸c lùc l­îng cã chøc n¨ng ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i nãi chung vµ chèng hµng gi¶ nãi riªng nh­ Côc së h÷u c«ng nghiÖp, côc qu¶n lý chÊt l­îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm c¶nh s¸t, thanh tra chuyªn ngµnh... vµ Héi b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam. d. Cñng cè, ®Èy m¹nh mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c HiÖp héi ngµnh hµng, c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o hé nguån gèc xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý. e. Lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng ®ang nghiªn cøu t×n ra c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ hµng gi¶ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, c¸c vi ph¹m vÒ b¶o hé nguån gèc xuÊt xø vµ chØ dÉn ®Þa lý. f. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, vµ xö lý nh÷ng mÆt hµng gi¶, ®Æc biÖt nh÷ng mÆt hµng cã nguy h¹i tíi søc khoÎ vµ tÝnh tr¹ng ng­êi tiªu dïng. So víi n¨m 1998, mét sè mÆt hµng nhËp lËu bÞ tÞch thu t¨ng ®¸ng kÓ lµ: v¶i c¸c lo¹i, g¹ch men, m¸y b¬m n­íc, xe m¸y. §­êng kÝnh, qu¹t ®iÖn ti vi vµ ®Çu video; c¸c mÆt hµng gi¶m gåm cã r­îu, xe ®¹p, thuèc l¸, quÇn ¸o, gç. 4 – C«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng. T×nh tr¹ng s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶, hµng qu¸ h¹n sö dông, hµng kÐm chÊt l­îng ®ang trë thµnh ®iÒu ®¸ng lo ng¹i. ViÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn ®Ó ®¸nh tróng c¸c ®­êng d©y, ë nhãm chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh hµng gi¶ gÆp nhiÒu khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, tuy vËy trong n¨m 1999 lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng trong c¶ n­íc ®· kiÓm tra, xö lý 1.210 vô s¶n xuÊt, buèn b¸n hµng gi¶, hµng qu¸ h¹n sö dông, hµng kÐm chÊt l­îng. T×nh tr¹ng s¶n xuÊt vµ buèn b¸n hµng gi¶ tËp trung chñ yÕu vµo mét sè hµng nh­ mú chÝnh, n­íc m¾m, xe ®¹p, vµ phô tïng xe ®¹p, quÇn ¸o may s½n, n­íc gi¶i kh¸t, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ho¸ ®¬n chøng tõ, thùc phÈm c«ng nghÖ vµt©n d­îc ®· qu¸ h¹n sö dông. T×nh tr¹ng nhËp lËu bao b× mú chÝnh gi¶ tõ Trung Quèc nh×n chung kh«ng gi¶m, lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng cïng kÕt hîp víi c¸c ngµnh thùc hiÖn viÖc kiÓm tra an toµn thùc phÈm, s¾p xÕp l¹i mét b­íc viÖc kinh doanh thùc phÈm trªn thÞ tr­êng tæ chøc nhiÒu cuéc Héi th¶o vÒ ®Êu tranh chèng hµng gi¶ vµ b¶o vÖ së h÷u c«ng nghiÖp, kiÓm tra, xö lý nhiÒu vô vi ph¹m nh·n hiÖu, nh·n hµng ho¸. KÕt luËn Tuy vËy kÕt qu¶ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ nh×n chung cßn thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc yÕu cÇu ®Ò ra trong giai ®o¹n hiÖn nay. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thiÕu kinh phÝ vµ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng, do tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé lµm c«ng t¸c chèng hµng gi¶ cßn bÞ h¹n chÕ. Sau nµy chÝnh phñ ban hµnh chØ thÞ 31/1999/ C«NG TY – TTg vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, tr­íc m¾t tËp trung, so¹n th¶o c¸c th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn rµ so¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh ®Ó bæ sung söa ®æi cho phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi, t×nh h×nh l­u th«ng trªn thÞ tr­êng nhÊt lµ vµo dÞp N«en, tÕt d­¬ng lÞch vµ Nhuyªn ®¸n, ®ång thêi t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t. Tãm l¹i n¨m 1999 c«ng t¸c chèng buèn lËu b¸n hµng gi¶ nhËp lËu ®­îc c¸c lùc l­îng kiÓm tra, kiÓm so¸t triÓn khai ®ång bé trªn c¸c tuyÕn ®­êng bé, ®­êng biÓn, ®­êng s¾t. Hµng nhËp lËu ®· gi¶m nhiÒu. Tuy nhiªn t×ng©n hµng×nh bu«n lËu vµ bu«n b¸n hµng lËu trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vÉn cßn diÔn biÕn rÊt phøc t¹p.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ tên gọi xuất xứ chỉ dẫn, địa lý.DOC
Luận văn liên quan