Đề tài Vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

Vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả Những năm gần đây, việc đầu tư chứng khoán ở Việt nam trở nên ngày càng phổ biến.Trong quá trình phát triển của nền kinh tế, tất yếu sẽ tồn tại các doanh nghiệp làm ăn rất hiểu quả.Đồng vốn dư thừa của họ sẽ có xu hướng chảy vào những lĩnh vực đầu tư hấp dẫn hơn.Đầu tư chứng khoán ra đời để giải quyết nhu cầu đó.Tuy nhiên, đầu tư như thế nào để có thể đem lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp nhất ở mức có thể là hoàn toàn không đơn giản.Thị trường chứng khoán Việt nam còn rất non trẻ, hội chứng bầy đàn và hiệu ứng tâm lý có sức chi phối lớn đến các quyết định đầu tư của phần nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng chiếm số lượng không nhỏ trên thị trường .Hơn nữa,kiến thức về chứng khoán của các nhà đầu tư Việt nam còn thấp.Để đầu tư thành công nhà đầu tư cần phải bản lĩnh và được trang bị sâu hơn kiến thức về chứng khoán.Kiến thức giúp nhà đầu tư hạn chế được rủi ro, tránh thua thiệt lớn. Ở một số quốc gia có TTCK phát triển, từ rất lâu nhà đầu tư đã biết áp dụng nguyên tắc “Không để tất cả trứng vào cùng môt giỏ”.Các nhà đầu tư là e ngại rủi ro và mục đích của họ là tối đa hoá lợi ích kỳ vọng.Họ tiến hành đầu tư theo danh mục với chiến lược đa dạng hoá góp phần giảm thiểu rủi ro. Để đạt được tối đa hoá lợi nhuận của danh mục,nhà đầu tư phải đánh giá dựa trên hai yếu tố quan trọng:rủi ro và tỷ suất sinh lợi.Tất cả các quyết định đầu tư dựa trên hai yếu tố này và tác động của chúng với vốn đầu tư. Rủi ro được xem như là khả năng xuất hiện các khoản thiệt hại về tài chính.Vì vậy rủi ro được mô tả bằng xự biến đổi của tỷ suất sinh lời trong thời kỳ nghiên cứu. Tỷ suất sinh lời của chứng khoán chịu tác động của rất nhiều các yếu tố rủi ro, những yếu tố này có thể triệt tiêu một phần thông qua việc kết hợp danh mục đầu tư hiểu quả của nhiều chứng khoán gọi là rủi ro hệ thống. Kết cấu đề tài: Chương I: Khái quát về thị trường chứng khoán. Chương II: Tổng quan về thị trường chứng khoán việt nam. Chương III: Phân tích danh mục đầu tư. Chương IV: Ứng dụng tìm danh mục tối ưu bằng mô hình Markowitz-Sharpe.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cÇu nµy cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i chøng kho¸n, tuú theo tÝnh chÊt së h÷u cña chóng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng gièng víi thÞ tr­êng c¸c hµng ho¸ kh¸c v× hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt ,lµ quyÒn së h÷u vÒ t­ b¶n.Lo¹i hµng ho¸ nµy còng cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông.Nh­ vËy, b¶n chÊt cña thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ thÞ tr­êng thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu cña vèn ®Çu t­ mµ ë ®ã, gi¸ c¶ cña chøng kho¸n chøa ®ùng th«ng tin vÒ chi phÝ vèn hay gi¸ c¶ cña vèn ®Çu t­. 1.2.VÞ trÝ vµ cÊu tróc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n: 1.2.1.VÞ trÝ cña TTCK trong thÞ tr­êng tµi chÝnh: ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh.VÞ trÝ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong tæng thÓ thÞ tr­êng tµi chÝnh thÓ hiÖn:ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ h×nh ¶nh ®Æc tr­ng cña thÞ tr­êng vèn. Nh­ vËy,trªn TTCK giao dÞch hai lo¹i c«ng cô tµi chÝnh:c«ng cô tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng vèn vµ c«ng cô tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ. ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ h¹t nh©n trung t©m cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh ph¸t hµnh, mua b¸n c¸c c«ng cô nî vµ c«ng cô vèn. 1.2.2.CÊu tróc thÞ tr­êng chøng kho¸n: Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu, cÊu tróc cña TTCK cã thÓ ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. a.Ph©n lo¹i theo hµng ho¸ Ng­êi ta ph©n TTCK thµnh thÞ tr­êng tr¸i phiÕu,thÞ tr­êng cæ phiÕu. ThÞ tr­êng tr¸i phiÕu lµ thÞ tr­êng mµ hµng ho¸ ®­îc mua b¸n t¹i ®ã lµ c¸c tr¸i phiÕu.ThÞ tr­êng cæ phiÕu lµ n¬i giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c giÊy tê x¸c nhËn cæ phÇn ®ãng gãp cña cæ ®«ng. b.Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn Theo c¸ch thøc nµy, thÞ tr­êng ®­îc ph©n thµnh thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp. ThÞ tr­êng s¬ cÊp hay thÞ tr­êng cÊp I:lµ thÞ tr­êng ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n hay lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n lÇn ®Çu tiªn.ViÖc mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp lµm t¨ng vèn cho nhµ ph¸t hµnh. ThÞ tr­êng thø cÊp hay thÞ tr­êng cÊp II:lµ thÞ tr­êng giao dÞch mua b¸n, trao ®æi nh÷ng chøng kho¸n ®· ®­îc ph¸t hµnh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi, di chuyÓn vèn ®Çu t­ hay di chuyÓn tµi s¶n x· héi. 1.3.C¸c chñ thÓ trªn TTCK: 1.3.1.Chñ thÓ ph¸t hµnh Chñ thÓ ph¸t hµnh lµ ng­êi cung cÊp c¸c chøng kho¸n .C¸c chñ thÓ ph¸t hµnh bao gåm:ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiªp vµ mét sè tæ chøc kh¸c nh­:Quü ®Çu t­, tæ chøc tµi chÝnh trung gian… 1.3.2.Nhµ ®Çu t­ Chñ thÓ ®Çu t­ lµ nh÷ng ng­êi cã tiÒn, thùc hiÖn viÖc mua b¸n chøng kho¸n trªn TTCK ®Ó kiÕm lêi.Nhµ ®Çu t­ cã thÓ chia thµnh hai lo¹i:Nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n vµ nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc. C¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n lµ c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh, nh÷ng ng­êi cã vèn nhµn rçi t¹m thêi, tham gia mua b¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n víi môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn. C¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc lµ c¸c ®Þnh chÕ ®Çu t­, th­êng xuyªn mua b¸n chøng kho¸n víi sè l­îng lín trªn thÞ tr­êng.Mét sè nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp chÝnh trªn TTCK lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c«ng ty chøng kho¸n, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm,quü t­¬ng hç, c¸c quü l­¬ng h­u, c¸c quü b¶o hiÓm x· héi kh¸c. 1.4.Vai trß cña thÞ tr­êng chøng kho¸n: Thø nhÊt, TTCK víi viÖc t¹o ra c¸c c«ng cô cã tÝnh thanh kho¶n cao, cã thÓ tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi vèn,chuyÓn thêi h¹n cña vèn phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ.TTCK t¹o mét sù c¹nh tranh cã hiÓu qu¶ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, ®iÒu nµy buéc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh ph¶i quan t©m tíi ho¹t ®éng cña chÝnh hä vµ lµm gi¶m chi phÝ chÝnh. Thø hai, TTCK gãp phÇn thùc hiÖn t¸i ph©n phèi c«ng b»ng h¬n, th«ng qua viÖc buéc c¸c tËp ®oµn gia ®×nh trÞ ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng, gi¶i to¶ sù tËp trung quyÒn lùc kinh tÕ cña c¸c tËp ®oµn, song vÉn tËp trung vèn cho nÒn kinh tÕ. Thø ba, TTCK t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¸ch biÖt gi÷a së h÷u vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Thø t­, TTCK t¹o c¬ héi cho ChÝnh phñ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh mµ kh«ng t¹o ¸p lùc vÒ l¹m ph¸t, ®ång thêi t¹o c¸c c«ng cô cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ cña ChÝnh phñ. Thø n¨m,TTCK cung cÊp mét dù b¸o tuyÖt vêi vÒ c¸c chu kú kinh doanh trong t­¬ng lai.ViÖc thay ®æi gi¸ chøng kho¸n cã xu h­íng ®i tr­íc chu kú kinh doanh cho phÐp ChÝnh phñ còng nh­ c¸c c«ng ty ®¸nh gi¸ kÕ ho¹ch ®Çu t­ còng nh­ viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc cña hä.TTCK t¹o ®iÒu kiÖn t¸i cÊu tróc nÒn kinh tÕ. Ch­¬ng ii tæng quan vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n viÖt nam Tr­íc yªu cÇu ®æi míi x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ,phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ-chÝnh trÞ vµ x· héi trong n­íc vµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.ViÖt nam ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp TTCK víi nh÷ng ®Æc thï riªng biÖt:thµnh lËp hai trung t©m giao dÞch chøng kho¸n.Sù ra ®êi cña TTCK ViÖt nam ®­îc ®¸nh dÊu b»ng viÖc ®­a vµo vËn hµnh Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n(TTGDCK)t¹i thµnh phè HCM ngµy 20/7/2000, vµ thùc hiÖn phiªn giao dÞch ®Çu tiªn vµo ngµy 28/7/2000. 2.1.C¸c chñ thÓ tham gia trªn TTCK: 2.1.1.Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc(UBCKNN) UBCKNN ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 28/1/1996 cña ChÝnh phñ, lµ c¬ quan thuéc ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK.ViÖc thµnh lËp c¬ quan qu¶n lý TTCK tr­íc khi thÞ tr­êng ra ®êi lµ b­íc ®i phï hîp víi chñ tr­¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn TTCK ë ViÖt nam.Víi vÞ thÕ lµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vÒ chøng kho¸n,UBCKNN cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ra ®êi cho TTCK, ®ång thêi tæ chøc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK víi môc tiªu chÝnh lµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc huy ®éng vèn,®Çu t­ ph¸t triÓn,®¶m b¶o cho TTCK ho¹t ®éng cã tæ chøc, an toµn, c«ng khai,c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶, b¶o vÒ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t­. 2.1.2.Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n TP.HCM Theo nghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP ngµy 11/7/1998 cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp TTGDCK,quyÕt ®Þnh 128/1998/Q§-UBCK ngµy1/8/1998 cña Chñ tÞch UBCKNN th× TTGDCK lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc UBCKNN cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së, con dÊu vµ tµi kho¶n riªng TTGDCK TP.HCM thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, tæ chøc ®iÒu hµnh viÖc mua b¸n chøng kho¸n, qu¶n lý ®iÒu hµnh hÖ thèng giao dÞch chøng kho¸n vµ cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî viÖc mua b¸n chøng kho¸n, dÞch vô l­u ký chøng kho¸n;®¨ng ký chøng kho¸n, thanh to¸n bï trõ ®èi víi c¸c giao dÞch chøng kho¸n, c«ng bè th«ng tin vÒ ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n; kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n vµ mét sè nhiÖm vô kh¸c. 2.1.3.Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi lµ ®în vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc UBCKNN cã t­ c¸ch ph¸p nh©n,cã trô së, con dÊu vµ tµi kho¶n riªng. TTGDCK Hµ néi cã chøc n¨ng nhiÖm vô gièng nh­ TTGDCK TP.HCM. Tuy nhiªn, ngµy 5/8/2003 Thñ t­íng chÝnh phñ ®· phª duyÖt chiÕn lù¬c ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam ®Õn 2010.Theo ®ã, x©y dùng thÞ tr­êng giao dÞch cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ Néi, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó sau 2010 chuyÓn thµnh TTGDCK phi tËp trung(OTC). Th¸ng 6/2004,Bé tµi chÝnh ra Th«ng b¸o sè 136/TB/BTC nªu kÕt luËn cña L·nh ®¹o Bé vÒ m« h×nh tæ chøc vµ x©y dùng TTGDCK ViÖt Nam.Trong ®ã,®Þnh h­íng x©y dùng TTGDCK Hµ Néi thµnh mét thÞ tr­êng giao dich phi tËp trung(OTC) ®¬n gi¶n, gän nhÑ, theo ®ã. 2.1.4.C¸c c«ng ty chøng kho¸n(CTCK) Theo QuyÕt ®Þnh sè 04/1998/Q§-UBCK ngµy 13/101998 cña UBCKNN, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc ph¸p lý lµ c«ng ty cæ phÇn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.§ã lµ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã vèn riªng vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp.Tuú theo vèn ®iÒu lÖ vµ ®¨ng ký kinh doanh mµ mét c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn mét hoÆc mét sè nghiÖm vô kinh doanh chøng kho¸n:m«i giíi chøng kho¸n,tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, t­ vÊn ®Çu t­ vµ l­u ký chøng kho¸n. 2.1.5.C¸c tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n Theo v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n ë ViÖt Nam bao gåm: ChÝnh phñ: ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ®Çu t­. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. C¸c c«ng ty cæ phÇn(bao gåm c¶ doanh nghiÖp CPH vµ c«ng aty cæ phÇn míi thµnh lËp; ph¸t hµnh cæ phiÕu(cæ phiÕu phæ th«ng, cæ phiÕu ­u ®·I biÓu quyÕt, cæ phiÕu ­u ®·i cæ tøc vµ cæ phiÕu ­u ®·i hoµn l¹i) vµ tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. C¸c DNNN vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. C¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n vµ c«ng ty qu¶n lý quü: ph¸t hµnh chøng kho¸n chØ quü ®Çu t­. 2.1.6.C¸c nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n Theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh, c¸c nhµ ®Çu t­ trªn TTCK ViÖt Nam bao gåm: c¸ nh©n, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc, c¸c quü ®Çu t­,c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm… 2.1.7.C¸c tæ chøc phô trî kh¸c Tham gia TTCK ViÖt Nam cßn cã c¸c tæ chøc phô trî kh¸c nh­ : c¸c tæ chøc l­u ký, thanh to¸n bï trõ, c¸c tæ chøc kiÓm to¸n. HiÖn nay, Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®­îc chän chØ ®Þnh thanh to¸n. 2.2.NhËn ®Þnh vÒ TTCK ViÖt Nam 2.2.1.Nh÷ng thay ®æi trong nguyªn t¾c khíp lÖnh trªn TTGDCK TP.HCM TTGDCK TP.HCM c«ng bè mèt sè nguyªn t¾c c¬ b¶n cña hÖ thèng giao dÞch liªn tôc dù kiÕn sÏ ®­îc ¸p dông tõ ngµy 7/5/2007.C¸c chuyªn gia chøng kho¸n nhËn ®Þnh: NÕu nhµ ®Çu t­ kh«ng n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn t¾c nµy khi giao dÞch th× cã thÓ…. mÊt tiÒn. Theo TTGDCK TP.HCM, trong phiªn giao dÞch h»ng ngµy,®ît 1 vµ ®ît 2 sÏ khíp lÖnh ®Þnh kú, ®ît 2 lµ khíp lÖnh liªn tôc.Phã gi¸m ®èc TTGDCK TP.HCM cho r»ng: “CÇn ph¶i cã khíp lÖnh ®Þnh kú ®Ó t¹o ra mét kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt nh»m tËp trung ®­îc mét l­îng lín lÖnh giao dÞch, t¹o ra mét møc gi¸ tèt nhÊt trong ngµy cho tõng cæ phiÕu”. Khíp lÖnh liªn tôc hoµn toµn kh«ng h¼n lµ ph­¬ng ph¸p tèi ­u, t¹i mét sè n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vÉn ¸p dông song song hai ph­¬ng thøc nµy.Do vËy, c¸c nhµ ®Çu t­ cÇn cÈn träng vÒ gi¸ khi ®Æt lÖn v× lÖnh sÏ ®­îc khíp liªn tôc theo nguyªn t¾c ­u tiªn. §iÓm ®Æc biÖt lµ trong ®ît khíp lÖn liªn tôc sÏ cã lo¹i lªnh thÞ tr­êng lÇn ®Çu tiªn ®­îc ¸p dông.LÖnh thÞ tr­êng lµ lÖnh mua hoÆc b¸n mµ kh«ng cÇn ®Æt gi¸ cô thÓ.LÖnh mua sÏ ®­îc khíp dÇn tõ gi¸ b¸n thÊp nhÊt, lÖnh b¸n ®­îc khíp dÇn tõ gi¸ mua cao nhÊt.Nhµ ®Çu t­ muèn ¸p dông muèn ¸p dông lÖnh thÞ tr­¬ng cÇn ph¶i hiÓu biÕt hÕt c¸c tÝnh n¨ng cña nã vµ trong tr­êng hîp ch­a hiÓu hÕt th× kh«ng nªn sö dông v× dÔ mÊt tiÒn. Còng theo TTGDCK TP.HCM, ph­¬ng thøc khíp lÖn ®Þnh kú hiÖn chØ khíp ®­îc kho¶ng 60% sè lÖnh ®­îc nhËp vµo hÖ thèng. Trong ®ã cã mét phÇn lÖnh cã møc gi¸ kh«ng phï hîp.Víi ph­¬ng thøc giao dÞch míi, thÞ tr­êng cã gi¸ mua b¸n tèt nhÊt sÏ gióp cho nhµ ®Çu t­ ®Æt lÖnh chÝnh x¸c h¬n vµ sè l­îng ®­îc khíp sÏ t¨ng lªn. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý n÷a,TTGDCK TP.HCM sÏ n©ng khèi l­îng cña mét ®¬n vÞ giao dÞch l« tõ 10 cæ phiÕu, chøng chØ quü lªn 100 nh­ TTGDCK Hµ Néi.L« lín còng ®­îc n©ng lªn 20.000 chøng kho¸n thay v× 10.000 chøng kho¸n.Dù kiÕn thêi gian ¸p dông quy ®Þnh míi nµy lµ ngµy 7/6/2007.Quy ®Þnh nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn mét sè nhµ ®Çu t­ nÕu hä kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua l« 100.TTGDCK TP.HCM cho r»ng ®©y lµ gi¶i ph¸p t×nh huèng nh»m gi¶i quyÕt sù cè t¾c nghÏn vÒ lÖnh giao dÞch h»ng ngµy. 2.2.2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän danh môc cæ phiÕu ®Çu t­ C¸c cæ phiÕu ®­îc niªm yÕt ®­îc chia lµm ba lo¹i: cæ phiÕu thu nhËp(income stocks), cæ phiÕu gi¸ trÞ(value stocks), cæ phiÕu t¨ng tr­ëng(growth stocks). Cæ phiÕu thu nhËp: lµ cæ phiÕu cña nh÷ng c«ng ty tr¶ cæ tøc cao cho c¸c cæ ®«ng. Cæ phiÕu gi¸ trÞ:lµ cæ phiÕu cña nh÷ng c«ng ty lµm ¨n cã l·i nh­ ng©n hµng,c«ng ty b¶o hiÓm, tuy nhiªn gi¸ cæ phiÕu ®ang giao dÞch l¹i thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc cña nã. Cæ phiÕu t¨ng tr­ëng: lµ cæ phiÕu cña nh÷ng c«ng ty cã doanh thu lín(th­êng t¨ng tr­ëng >=15% mçi n¨m).Nh÷ng c«ng ty nµy th­êng n»m trong lÜnh vùc c«ng nghÖ cao.§Çu t­ vµo lo¹i cæ phiÕu nµy nh»m môc ®Ých ¨n chªnh lÖch gi¸.V× gi¸ cæ phiÕu biÕn ®éng nhanh. D­íi ®©y lµ mét sè gîi ý ®¸nh gi¸ cæ phiÕu tèt: a)ChØ tiªu lîi nhuËn: Thu nhËp dßng hay lîi nhuËn sau thuÕ cã thÓ xem xÐt b»ng lîi nhuËn hay xÐt trªn mét ®¬n vÞ cæ phiÕu(EPS).Mét c«ng ty cã sù gia t¨ng vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng thu nhËp khi tèc ®é t¨ng tr­ëng thu nhËp cua quý cao h¬n quý tr­íc. Mét cæ phiÕu tèt cã tèc ®é gia t¨ng vÒ t¨ng tr­ëng thu nhËp cao h¬n so víi 3 hay 4 quý tr­íc lion kÒ.T¨ng tr­ëng cña chØ sè thu nhËp Ýt nhÊt lµ 25% so víi cïng quý cña n¨m tr­íc.EPS h»ng n¨m cña cæ phiÕu tèt Ýt nhÊt ph¶i t¨ng tr­ëng 25% so víi 3 n¨m tr­íc ®ã.Theo c¸ch nghÜ th«ng th­êng th× nªn chän mua nh÷ng cæ phiÕu cã P/E thÊp vµ cho r»ng nh÷ng cæ phiÕu cã chØ sè nµy cao lµ ®¾t vµ kh«ng nªn mua. Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng cæ phiÕu tèt nhÊt th­êng cã chØ sè nµy cao.Nªn chän cæ phiÕu cña nh÷ng c«ng ty thua lç tr­íc khi c«ng ty ®ã trë l¹i tr¹ng th¸i cã l·i khi c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c ph¸t hiÖn ra nã. Mét sè chØ tiªu chän lùa cæ phiÕu c¨n cø vµo chØ tiªu lîi nhuËn bao gåm: dùa vµo thùc hiÖn thu nhËp quan träng h¬n thu nhËp dù kiÕn, lùa chän nh÷ng c«ng ty cã tèc ®é t¨ng tr­ëng thu nhËp Ýt nhÊt 25% ë quý gÇn nhÊt, lùa chän c«ng ty cã sù gia t¨ng vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng thu nhËp ë 3 hay 4 quý gÇn nhÊt, lùa chän c«ng ty cã thu nhËp hµng n¨m t¨ng tr­ëng Ýt nhÊt 25% so víi mçi n¨m cña 3 n¨m tr­íc. b)L­îng hµng b¸n:L­îng hµng b¸n lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®o l­êng mét c«ng ty cã søc m¹nh hay kh«ng vµ lµ nh©n tè chÝnh cña t¨ng tr­ëng.Khi chän lùa cæ phiÕu tèt h·y t×m c«ng ty cã tèc ®é b¸n hµng m¹nh ®Ó lµm tiÒn ®Ò cho t¨ng tr­ëng thu nhËp. Tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh c«ng ty cã t¨ng tr­ëng b¸n hµng tèt nÕu 3 quý gÇn nhÊt cã sù t¨ng l­îng hµng b¸n lín h¬n hoÆc b»ng 25% so víi quý gÇn nhÊt tr­íc ®ã. CÇn xem xÐt kü chØ tiªu doanh thu v× ®«i khi l­îng hµng b¸n vÉn Èn chøa nh÷ng vÊn ®Ò.C«ng ty cã thÓ qu¸ phô thuéc vµo mét sè kh¸ch hµng, phô thuéc thÞ tr­êng xuÊt khÊu c)ChØ tiªu lîi nhuËn/doanh thu: Lîi nhuËn rßng ®¸nh gi¸ tû lÖ chuyÓn doanh thu thµnh thu nhËp.Trªn quan ®iÓm cña nhµ ®Çu t­, nªn t×m nh÷ng c«ng ty cã sù tèt lªn vµ qu¶n lý vµ cã sù tèt lªn trong c¸c ho¹t ®éng. Lîi nhuËn rßng cã thÓ lµ ®Çu mèi chñ yÕu t×m cæ phiÕu ®Ó mua vµ nªn so s¸nh chØ sè nµy gi÷a c¸c c«ng ty cã ngµnh nghÒ t­¬ng ®ång.Tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh cho chØ tiªu nµy lîi nhuËn tr­íc thuÕ Ýt nhÊt ®¹t 18% doanh thu.Yªu cÇu lîi nhuËn sau thuÕ lu«n ®¹t 10% trë lªn. Tuy nhiªn, còng ph¶i xÐt c¶ nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n kh¸c nh­ t¨ng tr­ëng thu nhËp.Møc t¨ng vÒ lîi nhuËn dßng sÏ Ýt ®i nÕu doanh thu gi¶m, ngo¹i trõ cã sù thay ®æi vÒ chiÕn l­îc cña c«ng ty khi c¾t gi¶m nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh«ng hiÓu qu¶.NÕu lîi nhuËn cã xu h­íng gi¶m, ®ã cã thÓ lµ tÝn hiÖu cho thÊy c«ng ty ®anh ®¸nh mÊt lîi thÕ c¹nh tranh. d)ChØ tiªu lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u(ROE) §©y lµ chØ tiªu phæ biÕn nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ sù hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.ROE cho biÕt c«ng ty sö dông tiÒn cña cæ ®«ng cã tèt hay kh«ng.ChØ sè nµy t¨ng cao hµng n¨m ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng lîi nhuËn vµ qu¶n lý hiÓu qu¶.Nãi chung, nªn tr¸nh nh÷ng c«ng ty cã chØ sè nµy nhá h¬n 17%.HÇu hÕt mäi ngµnh, chØ sè nµy cña nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu th­êng ®¹t trong kho¶ng 20%-30%, c¸ biÖt cã nh÷ng c«ng ty ®¹t trªn 40%.ChØ sè nµy cã xu h­íng cao lªn theo thêi gian do viÖc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi ®· c¾t gi¶m chi phÝ vµ n©ng cao n¨ng suÊt. Víi nh÷ng c¨n cø trªn, th× nh÷ng cæ phiÕu sau ®­îc lùa chän: FPC, GMD,KDC, SSC, VF1,VSH, VTC. Th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c cæ phiÕu trªn: FPC M· chøng kho¸n: FPC Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Full Power Ngµnh nghÒ kinh doanh: LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty gåm 3 nhãm chÝnh, ®ã lµ c«ng tr×nh ®iÖn n­íc: thiÕt kÕ, thi c«ng hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc trong c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp; c«ng tr×nh x©y dùng: thiÕt kª, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ x­ëng, xÝ nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp; thiÕt kÕ, x©y dùng hÖ thèng ®­êng néi bé, trang trÝ c¶nh quan, trang trÝ c¶nh quan, trang trÝ néi ngo¹i thÊt, s©n v­ên. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 88.000 19/03/2007 Thấp nhất 52 tuần 30.400 03/01/2007 Vốn thị trường 580 Tỉ Cổ tức 2.000 Cổ tức/Giá 3,45% EPS 2.464 Chỉ số P/E 23,54 EPS 4 quý gần nhất 2.464 P/E 4 quý gần nhất 23,54 GMD M· chøng kho¸n: GMD Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn §¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn Ngµnh nghÒ kinh doanh: Tæ chøc kinh doanh vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc, vËn chuyÓn Container b»ng ®­êng thuû néi ®Þa ®Õn c¶ng c¹n vµ ng­îc l¹i; tæ chøc xÕp dì, sang m¹n container vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c tõ tµu xuèng sµ lan vµ ng­îc l¹i trong khu vùc c¸c c¶ng; tæ chøc kinh doanh dÞch vô giao nhËn hµng b»ng ®­êng biÓn vµ hµnh kh«ng, kinh doanh khai th¸c bÕn b·i container vµ c¸c dÞch vô cã liªn quan; mua b¸n, cho thuª tµu, container ®Ó kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn; x©y dùng, m«i giíi vµ gäi ®èi t¸c ®Çu t­ vµo h¹ tÇng c¬ së giao th«ng vËn t¶i, c«ng tr×nh bÕn b·i, cÇu tµu, v¨n phßng phôc vô vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 208.000 05/02/2007 Thấp nhất 52 tuần 62.000 02/08/2006 Vốn thị trường 5.247,5 Tỉ Cổ tức 0 Cổ tức/Giá 0,00% EPS 3.435,2 Chỉ số P/E 44,25 EPS 4 quý gần nhất 3.952,2 P/E 4 quý gần nhất 38,46 KDC M· chøng kho¸n: KDC Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn KINHDO Ngµnh nghÒ kinh doanh: ChÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm; s¶n xuÊt kÑo,n­íc uèng tinh khiÕt vµ n­íc Ðp tr¸i c©y; mua b¸n n«ng s¶n thùc phÈm; c«ng nghÖ phÈm; v¶i sîi, hµng may mÆc,giµy dÐp, tói x¸ch, ®ång hå, m¾t kÝnh; kim khÝ ®iÖn m¸y, ®iÖn l¹nh; thñ c«ng mü nghÖ; dông cô häc tËp vµ gi¶ng d¹y; v¨n phßng phÈm; vËt t­ ngµnh ¶nh; rau qu¶ t­¬i sèng; dÞch vô th­¬ng m¹i; ®¹i lý mua b¸n; ký göi hµng ho¸ vµ dÞch vô qu¶ng c¸o. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 246.000 23/01/2007 Thấp nhất 52 tuần 63.000 02/08/2006 Vốn thị trường 5.190 Tỉ Cổ tức 1.600 Cổ tức/Giá 0,92% EPS 3.305,8 Chỉ số P/E 52,33 EPS 4 quý gần nhất 2.756 P/E 4 quý gần nhất 62,77 SSC M· chøng kho¸n: SSC Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång MiÒn Nam Ngµnh nghÒ kinh doanh: Nghiªn cøu, s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu gièng c©y trång c¸c lo¹i.SXKD, xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n vµ vËt t­ n«ng nghiÖp.ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, xuÊt nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ chÕ biÕn h¹t gièng vµ n«ng s¶n. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 129.000 12/03/2007 Thấp nhất 52 tuần 47.000 02/08/2006 Vốn thị trường 642 Tỉ Cổ tức 2.000 Cổ tức/Giá 1,87% EPS 4.895,8 Chỉ số P/E 21,86 EPS 4 quý gần nhất 4.446 P/E 4 quý gần nhất 24,07 VF1 M· chøng kho¸n: VF1 Tªn c«ng ty: quü ®Çu t­ Vietnam Investment Fund X©y dùng danh môc ®Çu t­ c©n ®èi vµ ®a d¹ng. §Çu t­ tËp trung vµo c¸c lo¹i chøng kho¸n ®ang vµ sÏ niªm yÕt trªn TTCK ViÖt Nam, bao gåm:chøng kho¸n cña c¸c c«ng ty ®ang niªm yÕt trªn thÞ tr­êng, c¸c lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng ty, cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 52.500 09/03/2007 Thấp nhất 52 tuần 18.500 02/08/2006 Vốn thị trường 1.002 Tỉ VSH M· chøng kho¸n: VSH Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn VÜnh S¬n- S«ng Hinh. Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn n¨ng. DÞch vô qu¶n lý vËn hµnh, b¶o d­ìng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn. ThÝ nghiÖm ®iÖn. Kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ trong lÜnh vùc thuû ®iÖn. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 89.000 27/02/2007 Thấp nhất 52 tuần 27.000 01/08/2006 Vốn thị trường 7.950,72 Tỉ Cổ tức 700 Cổ tức/Giá 1,09% EPS 715,7 Chỉ số P/E 89,42 EPS 4 quý gần nhất 2.181,8 P/E 4 quý gần nhất 29,33 VTC M· chøng kho¸n: VTC Ngµnh nghÒ kinh doanh: Nghiªn cøu, s¶n xuÊt, l¾p r¾p c¸c thiÕt bÞ b­u chÝnh, viÔn th«ng, ®iÖn, ®iÖn tö vµ tin häc; s¶n xuÊt thÎ th«ng minh, c¸c lo¹i thÎ dïng trong lÜnh vùc tin häc, viÔn th«ng, b¶o vÖ vµ c¸c øng dông kh¸c; viÕt phÇn mÒm phôc vô cho ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng; kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kü thuËt, dÞch vô kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thông số căn bản Cao nhất 52 tuần 75.000 24/05/2006 Thấp nhất 52 tuần 28.500 14/12/2006 Vốn thị trường 100,22 Tỉ Cổ tức 1.400 Cổ tức/Giá 3,37% EPS 4.346,2 Chỉ số P/E 9,55 EPS 4 quý gần nhất 3.350,7 P/E 4 quý gần nhất 12,39 Ch­¬ng iiI Ph¢n tÝch danh môc ®Çu t­ Trong thÞ tr­êng tµi chÝnh hiÖn ®¹i,c¸c nhµ ®Çu t­ cÇn tiÕn hµnh ®Çu t­ theo c¸c danh môc nh»m môc ®Ých ®a d¹ng ho¸ ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro.Mét danh môc ®Çu t­ th­êng nhiÒu cæ phiÕu do vËy ®Ó thiÕt lËp mét danh môc cÇn c¸c th«ng tin sau: Gi¸ hay lîi suÊt cña tõng cæ phiÕu Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ hay lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu cã trong danh môc vµ b¶n th©n danh môc 3.1.Danh môc kh¶ thi XÐt thÞ tr­êng tµi chÝnh: N : lµ sè cæ phiÕu ,N : h÷u h¹n ,i =(1,N) : lµ lîi suÊt cña cæ phiÕu thø i t¹i thêi ®iÓm t , r i t lµ mét biÕn ngÉu nhiªn - T : lµ thêi gian nghiªn cøu víi c¸c thêi ®iÓm lµ c¸c phiªn giao dÞch -lµ lîi suÊt trung b×nh cña cæ phiÕu i trong thêi kú T, E(= - : phương sai lîi suÊt cæ phiÕu i ,= - V(r) : lµ ma trËn hiÖp ph­¬ng sai cña V=V -lµ hÖ sè t­¬ng quan cña lîi suÊt c¸c cæ phiÕu i vµ j: Danh môc ®Çu t­ P lµ vect¬ c¸c tû träng cña c¸c cæ phiÓu,P:.NÕu tháa m·n th× danh môc ®­îc gäi lµ kh¶ thi.(nÕu cÊm b¸n khèng th× ®iÒu kiÖn cña: ). 3.2.Lîi suÊt vµ ph­¬ng sai cña danh môc : XÐt danh môc kh¶ thi P: lµ lîi suÊt cña P lîi suÊt trung b×nh cña P vÐct¬ lîi suÊt kú väng cña c¸c cæ phiÕu R=(r1,r2 ,r3 ,…….,rN ): lµ vÐct¬ lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu, ®©y lµ vÐct¬ ngÉu nhiªn. V:vÐct¬ hiÖp ph­¬ng sai cña c¸c cæ phiÕu (R,: hoµn toµn do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ,kh«ng phô thuéc vµo bÊt cø nhµ ®Çu t­ nµo. Var(Var(P’.V.P Var(=W’.V.W > 0 3.3.Ph©n tÝch trung b×nh-ph­¬ng sai: X¸c ®Þnh danh môc biªn duyªn khi chØ ®Çu t­ vµo cæ phiÕu P :=W W,R) ph­¬ng sai cña P :W’.V.W X¸c ®Þnh sao cho:W’.V.W -->Min XÐt cËp ®Çu t­ I, th«ng th­êng chØ bao gåm c¸c tµi phÈm cã rñi ro. Gäi wi lµ tû träng cña cæ phiÕu i trong cÆp ®Çu t­ I. Trong tr­êng hîp cÊm b¸n khèng : (short sale) wi >=0 víi mäi i ÎI. Chóng ta cã thÓ thiÕt lËp c¸c ®¹i l­îng vµ c¸c quan hÖ sau: (1) Víi cÆp ®Çu t­ I: (2) Lîi suÊt trung b×nh cña I: (3) Ph­¬ng sai lîi suÊt cña I: M« h×nh: X¸c ®Þnh W={wi : i ÎI} sao cho: Min víi ®iÒu kiÖn: =RP (1.4) Trong ®ã : lµ vÐct¬ lîi suÊt kú väng ®· Ên ®Þnh tr­íc. §©y lµ bµi to¸n cùc tiÓu rñi ro víi lîi suÊt trung b×nh cÆp ®Çu t­ I cho tr­íc. (1.4) lµ mét qui ho¹ch toµn ph­¬ng víi rµng buéc tuyÕn tÝnh. VÊn ®Ò t×m lêi gi¶i cña (1.4) kh«ng cã g× khã kh¨n, tuy nhiªn khi tham sè ho¸ RP ta nhËn ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng quan t©m vµ cã thÓ ph©n tÝch rñi ro chÝnh tõ lêi gi¶i nµy. Ma trËn: C¸c ký hiÖu: VÐc t¬ lîi suÊt trung b×nh: ; VÐc t¬ ®Çu t­: ; vÐc t¬ E=. C¸c c«ng thøc (1, (2),) (3) cã thÓ viÕt l¹i nh­ sau: trong ®ã W' lµ chuyÓn vÞ cña W. = W'.; W'E=1 M« h×nh ma trËn: Min(W'VW) víi c¸c rµng buéc W'= (2.4) W'E=1 Ph­¬ng ph¸p nh©n tö Lagrange Bµi to¸n cùc trÞ v­íng (2.4) ®­îc gi¶i nhê ph­¬ng ph¸p nh©n tö Lagrange nh­ sau:T×m cùc tiÓu hµm: L(w, l1, l2)= W'VW +2l1( -W') + 2l2(1-W'E) §iÒu kiÖn cÇn: 2VW - 2l1E - 2l2U =0 (4) W'=P (5) W'E=1 (6) §iÒu kiÖn ®ñ Ma trËn Hessian border: Hb = DÔ dµng kiÓm tra ®iÒu kiÖn ®ñ lu«n tho¶ m·n ®èi víi mäi nghiÖm nhËn ®­îc tõ ®iÒu kiÖn cÇn (tÝnh chÊt cña V). V× V x¸c ®Þnh kh«ng ©m nªn tån t¹i V-1 . tõ (4) ta cã: W =V-1l1 + V-1l2E (7) Thay vµo (5) vµ (6) ta cã: l1' V-1 + l2 'V-1E = l1' V-1E + l2E' V-1E =1 §Æt : a=' V-1 ;b='V-1E; c =E' V-1E Ta cã: ; (8) Thay nghiÖm cña (8) vµo (7) ta cã:W =V-1 + V-1 E (9) Nhãm l¹i theo ta cã: W = (10) 3.4.Ph©n tÝch cËn biªn cña rñi ro theo lîi suÊt trung b×nh: Mét thùc tÕ ®¬n gi¶n lµ khi lîi suÊt cµng cao th× rñi ro cµng cao, quan hÖ nµy cã thÓ m« t¶ nh­ thÕ nµo tõ m« h×nh trªn. M« h×nh (1.4) cã gi¸ trÞ cùc tiÓu cña rñi ro ®o bëi ph­¬ng sai cña lîi suÊt, t¹i chiÕn l­îc ®Çu t­ tèi ­u ta cã: W'VW = W'l1R + W'l2E Thay l1, l2 tõ (8) sau mét vµi biÕn ®æi ta cã: W'VW = §Æt: ta cã: (11) Cã thÓ chøng minh r»ng hÖ sè a2 trong (11) d­¬ng, v× vËy hµm cña rñi ro theo lîi suÊt trung b×nh cùc tiÓu x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh: (12) Hay: *P = == P(,V). (13) 3.5.BiÕn ®éng c¬ cÊu cÆp ®Çu t­ I khi P thay ®æi víi rñi ro tèi thiÓu: CÆp ®Çu t­ x¸c ®Þnh theo (10) lµm tèi thiÓu rñi ro. Cã thÓ viÕt biÓu thøc trªn d­íi d¹ng: W = AP + B víi trong ®ã A vµ B lµ hai vÐc t¬ trong RI. Víi mçi cæ phiÕu ta cã: wi* = aiP + bi (14) Tõ ®©y hÖ sè co gi·n cña wi theoP cã thÓ x¸c ®Þnh nh­ sau: víi i=1,2,..,I (15) Cã thÓ sö dông c¸c hÖ sè co gi·n nãi trªn ®Ó x¸c ®Þnh ®é nh¹y cña c¸c cæ phiÕu trong cÆp ®Çu t­ I. Danh môc P øng víi tû trong w* ®­îc gäi lµ danh môc biªn duyªn øng víi lîi suÊt kú väng P Ta cã kÕt luËn sau: C¸c vÐct¬ A,B do ®iÒu kiÖn cña thÞ tr­êng qui ®Þnh ,kh«ng phô thuéc vµo lùa chän cña nhµ ®Çu t­. Víi møc lîi suÊt Ên ®inh cho tr­íc P lu«n tån t¹i duy nhÊt mét danh môc biªn duyªn w*(P). Víi mçi danh môc biªn duyªn w*(P) ®Òu cã d¹ng : wi* = aiP + bi XÐt P lu«n tån t¹i mét danh môc biªn duyªn t­¬ng øng w*.TËp hîp c¸c danh môc biªn duyªn nµy gäi lµ tËp danh môc biªn duyªn. Ph­¬ng sai cña danh môc biªn duyªn : . NÕu = 0 ->w0=B ->B gäi lµ danh môc t­¬ng øng víi danh môc cã lîi suÊt trung b×nh b»ng kh«ng. NÕu =1 ->w1=A+B ->A+B lµ vÐct¬ tû träng cña danh môc co lîi suÊt trung b×nh b»ng mét. Mét sè tÝnh chÊt cña danh môc biªn duyªn: -TÝnh chÊt 1:Víi mét danh môc biªn duyªn bÊt kú w*() cã thÓ c¶m sinh ra tõ hai danh môc biªn duyªn w0,w1 : w*()=A. () + B ->NÕu cã hai danh môc biªn duyªn kh¸c nhau w*(),w*(); kh¸c Khi ®ã sÏ c¶m sinh tËp danh môc biªn duyªn. - TÝnh chÊt 2:Danh môc cña c¸c danh môc biªn duyªn lµ danh môc biªn duyªn. - TÝnh chÊt 3:Danh môc cã ph­¬ng sai nhá nhÊt MVP-danh môc MVP chÝnh lµ nghiÖm cña bµi to¸n sau: W’V.W ->Min (1) W.E=1 (2) - TÝnh chÊt 4:Sù tån t¹i cña danh môc kh«ng t­¬ng quan víi danh môc biªn duyªn(ph­¬ng sai cña hai danh môc=0) - NÕu P lµ danh môc biªn duyªn th× khi ®ã tån t¹i duy nh¸t mét danh môc biªn duyªn ZC(P) sao cho =0 - TÝnh chÊt 5: Mét danh môc kh¶ thi lµ danh môc biªn duyªn khi vµ chØ khi vÐct¬ tû träng cña danh môc W lµ nghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh sau: Vx=-[k] Wi= - TÝnh chÊt 6:Quan hÖ gi÷a danh môc biªn duyªn & mét danh môc bÊt kú .Cho P:danh môc biªn duyªn,Q:danh môc bÊt kú,ta cã: 3.6.M« h×nh CAPM M« h×nh ®Þnh gi¸ tµi s¶n vèn(CAPM) cho phÐp dù ®o¸n mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ lîi suÊ kú väng.CAPM chia rñi ro cña danh môc ®Çu t­ thµnh rñi ro hÖ thèng vµ rñi ro riªng biÖt.CAPM m« t¶ lîi suÊt cña mét danh môc ®Çu t­ b»ng lîi suÊt cña tµi s¶n phi rñi ro céng víi phÇn bï rñi ro. E(Ri) = Rf + (1) Rf: Lîi suÊt cña tµi s¶n phi rñi ro. RM: Lîi suÊt cña danh môc thÞ tr­êng. : PhÇn bï rñi ro. Ri:Lîi suÊt cña tµi s¶n i. Ph­¬ng tr×nh (1) chØ ra lîi suÊt kú väng cña mçi chøng kho¸n cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi hÖ sè rñi ro hÖ thèng .Chøng kho¸n cã hÖ sè bªta cµng cao th× lîi suÊt kú väng t­¬ng øng víi nã cµng cao.HÖ sè bªta lµ sè ®o vÒ ®é rñi ro thÞ tr­êng cña mét chøng kho¸n. Mét danh môc P lµ danh môc kh¶ thi khi danh môc ®ã ®­îc ®Þnh gi¸ sao cho P ph¶i n»m phÝa trªn ®­êng thÞ tr­êng vèn CML.Ph­¬ng tr×nh ®­êng CML: = + (2) - :PhÇn bï rñi ro cña thÞ tr­êng : Rñi ro thÞ tr­êng : GÝa cña rñi ro thÞ tr­êng Tû lÖ ®¸nh ®æi gi÷a vµ rñi ro cña danh môc thÞ tr­êng Khi t¨ng 1% rñi ro cña danh môc th× nhµ ®Çu t­ ph¶i yªu cÇu t¨ng mét l­îng NÕu Q lµ danh môc bÊt kú: -= - ) C¸c gi¶ thiÕt: a)C¸c gi¶ thiÕt vÒ nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng C¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh e ng¹i rñi ro. Môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi Ých kú väng . C¸c nhµ ®Çu t­ ®Òu ®ång nhÊt trong viÖc ®Þnh gi¸ th«ng tin chØ sè ph¶n ¸nh trªn thÞ tr­êng .Tõ ®ã ®ång nhÊt trong viÖc ®¸nh gi¸ lîi suÊt kú väng còng nh­ ®é dao ®éng cña c¸c tµi s¶n trªn thÞ tr­êng. b)C¸c gi¶ thiÕt vÒ thÞ tr­êng vµ tµi s¶n trªn thÞ tr­êng ThÞ tr­êng lµ c¹nh tranh hoµn h¶o : thÞ tr­êng kh«ng cã giíi h¹n vÒ tµi s¶n giao dÞch vÒ ®iÒu kiÖn b¸n khèng tµi s¶n,trªn thÞ tr­êng kh«ng cã c¸c chi phÝ giao dÞch vÒ c¸c lo¹i tµi s¶n còng nh­ kh«ng cã thuÕ. Trªn thÞ tr­êng cã c¸c tµi s¶n rñi ro vµ tµi s¶n phi rñi ro: c¸c tµi s¶n cã khèi l­îng cè ®Þnh vµ cã thÓ chia nhá tuú ý cã thÓ giao dÞch mua b¸n trªn thÞ tr­êng; lîi suÊt cña c¸c tµi s¶n phi rñi ro cã ph©n bè chuÈn. M« h×nh chØ sè ®¬n(SIM) Hµm sè m« t¶ SIM ë d¹ng tuyÕn tÝnh: C¸c gi¶ ®Þnh c¬ së cña m« h×nh: E[] =0; E[] = 0; Cov() = 0; Cov() = 0 ; E[.] = 0. M« h×nh SIM cã t¸c dông gi¶m bít c¸c th«ng sè vµ tÝnh to¸n ®Çu vµo cho viÖc ph©n tÝch danh môc ®Çu t­. B»ng c¸ch kÕt hîp CAPM vµ SIM víi chØ sè thÞ tr­êng lµ VnIndex,ta sÏ t×m ®­îc danh môc tèi ­u. Ch­¬ng iv øng dông t×m danh môc tèi ­u b»ng m« h×nh Markowitz-Sharpe Gi¶ sö mét nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp lùa chän 7 cæ phiÕu,chøng chØ quü ®¹i diÖn cho c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp,dÞch vô,hµng tiªu dïng,n¨ng l­îng c¬ b¶n,tµi chÝnh,hµng thiÕt yÕu,kü thuËt c«ng nghÖ.Cô thÓ,c¸c cæ phiÕu,chøng chØ quü nµy chiÕm ­u thÕ h¬n c¸c cæ phiÕu ,chøng chØ quü kh¸c cïng ngµnh ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c tû sè nh­ EPS cao,P/E thÊp,tû lÖ nî thÊp,quy m« cña c«ng ty trong t­¬ng lai lµ lín manh,cã tÝnh thanh kho¶n cao…Víi nh÷ng tiªu chuÈn trªn th× c¸c cæ phiÕu: FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC ®· ®­îc lùa chän.ViÖc l­a chän trªn t¹o ra mét danh môc P cã tû träng W=(w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7). KÕt hîp víi phÇn c¬ së lý luËn trªn,ta sÏ ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ lîi nhuËn.Nh­ ta ®· biÕt “high risk,high return”,do ®ã khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ta lu«n ph¶i chÊp nhËn sù ®¸nh ®æi gi÷a rñi ro vµ lîi nhuËn..Trong ®Ò ¸n nµy,ta sÏ ph©n tÝch danh môc trªn gãc ®é gi¸ cña rñi ro ®o b»ng lîi nhuËn. XÐt bµi to¸n: w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7=1 (1) w1+w2+w3+w4+w5+w6+w7= (2) Ta sÏ t×m tû träng d¹nh môc tèi ­u sao cho W’VW ->Min trong tr­êng hîp ®­îc phÐp b¸n khèng.Khi ®ã wi < 0. Thu thËp gi¸ ®ãng cöa 7 cæ phiÕu trªn tõ th¸ng 10/2006 ®Õn th¸ng 4/2007 ta cã b¶y chuçi lîi suÊt theo ngµy.TiÕp theo,ta sö dông phÇn mÒm SPSS vµ EVIEWS thu ®­îc kÕt qu¶ sau: a)Thèng kª m« t¶ lîi suÊt cña bÈy cæ phiÕu trªn: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Chuỗi lợi suất của FPC 133 -0.05 0.073529412 0.003580952 0.030910689 0.000955471 Chuỗi lợi suất của GMD 133 -0.049723757 0.057324841 0.004664016 0.032005133 0.001024329 Chuỗi lợi suất củaKDC 133 -0.049327354 0.095652174 0.007064335 0.035803287 0.001281875 Chuỗi lợi suất của SSC 133 -0.05 0.05 0.003925021 0.02890832 0.000835691 Chuỗi lợi suất của VF1 133 -0.093366093 0.08496732 0.002231368 0.031017547 0.000962088 Chuỗi lợi suất của VSH 133 -0.072847682 0.099778271 0.005344166 0.032654818 0.001066337 Chuỗi lợi suất của VTC 133 -0.084033613 0.078431373 0.001163232 0.03353481 0.001124583 Quan s¸t b¶ng trªn ta thÊy: c¸c cæ phiÕu FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC ®Òu cã lîi suÊt trung b×nh d­¬ng.§é dao ®éng cña c¸c cæ phiÕu t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ t­¬ng ®­¬ng nhau. V× gi¸ cæ phiÕu lµ mét chuçi thêi gian nªn chuçi lîi tøc còng lµ mét chuçi thêi gian b)Ma trËn V:ma trËn hiÖp ph­¬ng sai cña c¸c chuçi lîi suÊt V× V lµ ma trËn vu«ng ®èi xøng, x¸c ®Þnh d­¬ng nªn tån t¹i ma trËn nghÞch ®¶o V-1 còng lµ mét ma trËn vu«ng ®èi xøng vµ x¸c ®Þnh d­¬ng Ma trËn V: RFPC RGMD RKDC RSSC RVF1 RVSH RFPC 0.000948 0.000163 0.000092 0.000245 0.000325 0.000265 RGMD 0.000163 0.001017 0.000533 0.000245 0.000343 0.000439 RKDC 0.000092 0.000533 0.001272 0.000244 0.000540 0.000809 RSSC 0.000245 0.000245 0.000244 0.000829 0.000304 0.000340 RVF1 0.000325 0.000343 0.000540 0.000304 0.000955 0.000607 RVSH 0.000265 0.000439 0.000809 0.000340 0.000607 0.001058 RVTC 0.000287 -0.000074 0.000167 0.000094 0.000107 0.000133 Ma trËn V-1: RFPC RGMD RKDC RSSC RVF1 RVSH RVTC RFPC 1394.868017 -161.9682896 357.2368668 -198.5921124 -367.1216858 -237.090379 -342.4950103 RGMD -161.9682896 1386.033135 -462.8661832 -177.7660186 -83.7913266 -105.454656 238.0161047 RKDC 357.2368668 -462.8661832 1786.77019 81.85878023 -259.3521238 -1111.23594 -238.5954792 RSSC -198.5921124 -177.7660186 81.85878023 1491.702653 -191.4073828 -302.927195 -43.84511779 RVF1 -367.1216858 -83.7913266 -259.3521238 -191.4073828 1831.013171 -670.403249 48.76408654 RVSH -237.090379 -105.4546559 -1111.23594 -302.9271954 -670.4032492 2376.59049 25.47749317 RVTC -342.4950103 238.0161047 -238.5954792 -43.84511779 48.76408654 25.4774932 1031.349429 KÕt luËn chung: - Cov(Ri,Rj) > 0 :cæ phiÕu i vµ j cã lîi suÊt biÕn ®éng cïng chiÒu - Cov(Ri,Rj) < 0 :cæ phiÕu i vµ j cã lîi suÊt biÕn ®éng cïng chiÒu Quan s¸t b¶ng trªn ta rót ra kÕt luËn sau: Lîi suÊt cña cæ phiÕu FPC biÕn ®éng ng­îc chiÒu víi cæ phiÕu GMD, SSC, SSC,VF1,VSH,VTC nh­ng l¹i biÕn ®éng cïng chiÒu víi KDC. Lîi suÊt cña cæ phiÕu GMD biÕn ®«ng ng­îc chiÒu víi cæ phiÕu FPC,KDC, SSC,VF1,VSH ,biÕn ®éng cïng chiÒu víi cæ phiÕu VTC. Lîi suÊt cña cæ phiÕu KDC biÕn ®éng ng­îc chiÒu víi cæ phiÕu GMD,VF1,VSH,VTC,biÕn ®éng cïng chiÒu víi FPC,SSC. T­¬ng tù nh­ vËy,ta cã ®­îc xu h­íng biÕn ®éng lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu SSC, VF1,VSH,VTC so víi c¸c cæ phiÕu cßn l¹i. C¨n cø vµo phÇn lý thuyÕt I,ta cã c¸c ma trËn sau: E= = Trong ®ã E’ vµ R’ lÇn l­ît lµ c¸c ma trËn chuyÓn vÞ cña ma trËn Evµ U. V-1. E = V-1. = E’. V-1. E = c = 2891.209449 ’. V-1. E = b =9.063576738 ac – b2 = -406.8028336 ’.V-1. = a = -0.108803652 b. = c. = a.E = b.E = c. -b.E = a.E – b. = V-1(c. - b.E) = V-1(a.E- b.) = Nh­ vËy ta thu ®­îc hai cét Ai, Bi : Ai Bi -14.36687757 0.201580283 4.667404532 0.203160303 -33.81774684 0.165531915 -4.313690039 0.242269013 33.76828619 -0.005739757 -6.665142509 0.013477326 20.72776623 0.179720917 Víi b¶ng tÝnh trªn, ta hoµn toµn cã thÓ tÝnh ®­îc tû träng cña b¶y cæ phiÕu FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC trong danh môc tèi ­u P: wi* = aiP + bi NÕu cã ®­îc lîi suÊt kú väng cña danh môc .§©y lµ danh môc tèi ­u cã ph­¬ng sai nhá nhÊt hay nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ danh môc cã ®é rñi ro thÊp nhÊt.¦ng víi mét gi¸ trÞ lµ mét danh môc tèi ­u.GØa sö cho =0.09,cè ®Þnh t¹o ra chuçi lîi suÊt kú väng cña danh môc t¨ng dÇn :Pi=Pi-1 + Víi cña . 0.09 -1.091438698 0.623226711 -2.8780653 -0.145963091 3.033406001 -0.5863855 2.045219877 1 0.0909 -1.104368888 0.627427375 -2.908501272 -0.149845412 3.063797458 -0.592384128 2.063874867 1 0.0927 -1.130229268 0.635828703 -2.969373216 -0.157610054 3.124580373 -0.604381385 2.101184846 1 0.0936 -1.143159458 0.640029367 -2.999809188 -0.161492375 3.154971831 -0.610380013 2.119839836 1 0.0945 -1.156089647 0.644230031 -3.030245161 -0.165374696 3.185363288 -0.616378641 2.138494825 1 0.0954 -1.169019837 0.648430695 -3.060681133 -0.169257017 3.215754746 -0.622377269 2.157149815 1 0.0963 -1.181950027 0.652631359 -3.091117105 -0.173139338 3.246146204 -0.628375898 2.175804805 1 0.0972 -1.194880217 0.656832023 -3.121553077 -0.177021659 3.276537661 -0.634374526 2.194459794 1 0.0981 -1.207810407 0.661032688 -3.151989049 -0.18090398 3.306929119 -0.640373154 2.213114784 1 0.099 -1.220740596 0.665233352 -3.182425021 -0.184786301 3.337320576 -0.646371782 2.231769773 1 0.0999 -1.233670786 0.669434016 -3.212860993 -0.188668622 3.367712034 -0.652370411 2.250424763 1 0.1008 -1.246600976 0.67363468 -3.243296966 -0.192550943 3.398103491 -0.658369039 2.269079753 1 0.1017 -1.259531166 0.677835344 -3.273732938 -0.196433264 3.428494949 -0.664367667 2.287734742 1 0.1026 -1.272461356 0.682036008 -3.30416891 -0.200315585 3.458886407 -0.670366295 2.306389732 1 0.1035 -1.285391545 0.686236672 -3.334604882 -0.204197906 3.489277864 -0.676364924 2.325044721 1 0.1044 -1.298321735 0.690437336 -3.365040854 -0.208080227 3.519669322 -0.682363552 2.343699711 1 0.1053 -1.311251925 0.694638 -3.395476826 -0.211962548 3.550060779 -0.68836218 2.362354701 1 C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ,ta tÝnh tiÕp ®­îc hÖ sè co gi·n = theo wi víi i=) trong b¶ng sau: 0.09 1.184692263 0.67401862 1.057514996 2.6597964 1.001892182 1.02298373 0.912126359 0.0909 1.182529846 0.676201085 1.056913132 2.616793 1.001873413 1.022750991 0.912920633 0.0927 1.178353444 0.680479503 1.055746416 2.53714187 1.001836969 1.022299373 0.91446687 0.0936 1.176336102 0.682576592 1.055180815 2.50018856 1.001819274 1.022080222 0.915219578 0.0945 1.174363885 0.684646333 1.054626575 2.46497027 1.001801916 1.021865336 0.915959153 0.0954 1.172435297 0.686689257 1.054083359 2.43136762 1.001784886 1.021654592 0.916685936 0.0963 1.170548905 0.688705883 1.053550839 2.39927191 1.001768176 1.021447872 0.917400257 0.0972 1.168703339 0.690696714 1.053028704 2.36858402 1.001751775 1.021245062 0.918102434 0.0981 1.166897289 0.692662244 1.052516653 2.33921328 1.001735676 1.021046051 0.918792772 0.099 1.165129499 0.69460295 1.052014396 2.31107669 1.00171987 1.020850734 0.91947157 0.0999 1.163398765 0.696519301 1.051521655 2.28409807 1.001704349 1.020659009 0.920139113 0.1008 1.161703935 0.698411752 1.051038162 2.25820735 1.001689106 1.020470777 0.920795681 0.1017 1.160043902 0.700280747 1.050563659 2.23334005 1.001674133 1.020285945 0.921441541 0.1026 1.158417607 0.70212672 1.050097898 2.20943666 1.001659423 1.020104421 0.922076952 0.1035 1.15682403 0.703950093 1.049640638 2.1864422 1.00164497 1.019926116 0.922702168 0.1044 1.155262195 0.705751279 1.049191651 2.16430579 1.001630766 1.019750946 0.92331743 0.1053 1.153731162 0.707530681 1.048750713 2.14298028 1.001616805 1.01957883 0.923922975 ViÖc t×m ra danh môc tèi ­u trªn lµ øng víi tr­êng hîp ¸p dông viÖc b¸n khèng. B¸n khèng lµ g×? B¸n khèng(short sale):lµ viÖc b¸n chøng kho¸n kh«ng thuéc së h÷u cña nhµ ®Çu t­ t¹i thêi ®iÓm b¸n,hay nãi c¸ch khac b¸n khèng lµ viÖc nhµ ®Çu t­ vay chøng kho¸n cña c«ng ty chøng kho¸n ®Ó b¸n vµo thêi ®iÓm gi¸ cao,sau ®ã sÏ mua chøng kho¸n khi gi¸ gi¶m xuèng ®Ó tr¶ l¹i cho c«ng ty ch­ng kho¸n.V× vËy,khi ¸p dông nghiÖp vô b¸n khèng nhµ ®Çu t­ kú väng gi¸ chøng kho¸n sÏ gi¶m.ViÖc b¸n khèng ë n­íc ngoµi lµ rÊt phæ biÕn. Gi¶ sö ngµy h«m nay gi¸ cæ phiÕu KDC lµ 200000,nhê nh÷ng tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch cña m×nh ,nhµ ®Çu t­ cho r»ng trong t­¬ng lai nhÊt ®Þnh gi¸ cña KDC sÏ gi¶m xuèng 190000.Ta sÏ vay c«ng ty chøng kho¸n 1000 cæ phiÕu KDC vµ ®em b¸n sè cæ phiÕu nµy.NÕu nh­ ph¸n ®o¸n ®ã lµ ®óng,gi¸ KDC trong t­¬ng lai lµ 190000 th× nhµ ®Çu t­ sÏ mua l¹i cæ phiÕu nµy ®Ó tr¶ cho c«ng ty chøng kho¸n.Khi ®ã nhµ ®Çu t­ ®· l·i 10 triÖu. Tuy nhiªn,ë ViÖt Nam hiÖn nay Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ch­a cho phÐp c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ®­îc phÐp b¸n khèng chøng kho¸n niªm yÕt trªn c¶ hai trung t©m giao dÞch HoSTC vµ HaSTC.Do vËy,®­êng biªn hiÖu dông sÏ hÑp l¹i vµ sÏ ph¶i gi¶i bµi to¸n tèi ­u trong tr­êng hîp kh«ng ®­îc b¸n khèng ®Ó phï hîp víi thùc tÕ.Quay trë l¹i víi bµi to¸n khi nµy sÏ cã ®iÒu kiÖn chÆt h¬n lµ wi 0.§Ó ®¬n gi¶n h¬n trong tÝnh to¸n ta sÏ sö dông phÇn mÒm GAMSIDE ®Ó gi¶i bµi to¸n trªn vµ t×m ®­îc tû träng tèi ­u cña danh môc nh­ sau: Lîi suÊt kú väng cña danh môc Tû träng ®Çu t­ vµo c¸c cæ phiÕu Ph­¬ng sai 0.002 FPC:0,3% GMD:4,6% SSC:9,8% VF1:37,3% VTC:48% 1 0.00048210 0.021956666 0.003 FPC:12,9% GMD:21,8% SSC:21,6% VF1:15,4% VTC:28,3% 1 0.00034950 0.01869494 0.004 FPC:19,8% GMD:20,4% KDC:15,7% SSC:24,1% VF1:0,3%VSH:1,2% VTC:18,5% 1 0.00036070 0.018992109 0.005 FPC:20% GMD:20% KDC:20% SSC:20% VSH:20% 1 0.00047518 0.021798718 0.006 FPC:16.1% GMD:4.6% KDC:66.8% SSC :12.6% 1 0.00071540 0.026746949 0.007 FPC:1.8% KDC:98.2% 1 0.001 0.031622777 Tuy nhiªn, c¸ch t×m danh môc nh­ trªn chØ phï hîp víi c¸c nhµ ®Çu c¬ (speculators) bëi hä ®Çu t­ trong ng¾n h¹n.ViÖc t×m danh môc tèi ­u dùa trªn chuçi lîi suÊt tÝnh theo ngµy ®ßi hái nhµ ®Çu t­ (investors) ph¶i ®iÒu chØnh danh môc liªn tôc bëi gi¸ cæ phiÕu biÕn ®éng phô thuéc vµo cung cÇu trªn thÞ tr­êng. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n¾m gi÷ cæ phiÕu trong dµi h¹n th× ®iÒu quan t©m cña hä lµ lîi suÊt c¶ thêi kú.§Ó mang tÝnh tæng qu¸t,ta sÏ tÝnh danh môc tèi ­u dùa trªn chuçi lîi suÊt tÝnh theo th¸ng. Víi thao t¸c xö lý sè liÖu t­¬ng tù nh­ trªn,ta cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ sau: a)Thèng kª m« t¶ lîi suÊt cña bÈy cæ phiÕu trªn: Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Chuçi lîi suÊt cña FPC -0.093484419 0.813333333 0.07274553 0.256319549 0.065699711 Chuçi lîi suÊt cña GMD -0.048648649 0.508196721 0.073187149 0.177493517 0.031503949 Chuçi lîi suÊt cña KDC -0.092592593 0.476510067 0.091449251 0.174308807 0.03038356 Chuçi lîi suÊt cña SSC -0.033898305 0.313953488 0.054485331 0.10432821 0.010884375 Chuçi lîi suÊt cña VF1 -0.098859316 0.220408163 0.04448835 0.115296145 0.013293201 Chuçi lîi suÊt cña VSH -0.095238095 0.666666667 0.079627312 0.207893808 0.043219835 Chuçi lîi suÊt cña VTC -0.160465116 0.507692308 0.045171637 0.20111067 0.040445501 Quan s¸t b¶ng trªn ta thÊy,c¸c cæ phiÕu FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC ®Òu cã lîi suÊt trung b×nh d­¬ng,®é biÕn ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. b)Ma trËn V:ma trËn hiÖp ph­¬ng sai cña c¸c chuçi lîi suÊt V× V lµ ma trËn vu«ng ®èi xøng, x¸c ®Þnh d­¬ng nªn tån t¹i ma trËn nghÞch ®¶o V-1 còng lµ mét ma trËn vu«ng ®èi xøng vµ x¸c ®Þnh d­¬ng. Ma trËn V: RFPC RGMD RKDC RSSC RVF1 RVSH RVTC RFPC 0.05972701 -0.002586692 -0.004491324 0.022096573 0.001810632 0.004833675 0.032398939 RGMD -0.002586692 0.028639953 0.016087568 0.002364234 0.013303681 0.021974836 0.011744279 RKDC -0.004491324 0.016087568 0.027621418 0.004127107 0.014292694 0.029444772 0.015251445 RSSC 0.022096573 0.002364234 0.004127107 0.009894887 0.003224271 0.008517464 0.015541948 RVF1 0.001810632 0.013303681 0.014292694 0.003224271 0.012084728 0.015208114 0.009166368 RVSH 0.004833675 0.021974836 0.029444772 0.008517464 0.015208114 0.039290759 0.028023466 RVTC 0.032398939 0.011744279 0.015251445 0.015541948 0.009166368 0.028023466 0.036768638 Ma trËn V-1: RFPC RGMD RKDC RSSC RVF1 RVSH RVTC RFPC 1657.739863 -66.02217392 160.0233718 -2826.129975 -383.494749 1376.145616 -1264.658469 RGMD -66.02217392 129.7542062 155.1816565 112.336007 -139.7068219 -236.6663214 120.0840951 RKDC 160.0233718 155.1816565 616.1976311 -372.8056644 -371.6303906 -446.6409463 144.4727389 RSSC -2826.129975 112.336007 -372.8056644 5230.658154 632.5016239 -2160.195003 1886.768984 RVF1 -383.494749 -139.7068219 -371.6303906 632.5016239 499.5847736 -65.59729847 194.7871513 RVSH 1376.145616 -236.6663214 -446.6409463 -2160.195003 -65.59729847 1824.708707 -1412.997637 RVTC -1264.658469 120.0840951 144.4727389 1886.768984 194.7871513 -1412.997637 1274.113265 KÕt luËn chung: - Cov(Ri,Rj) > 0 :cæ phiÕu i vµ j cã lîi suÊt biÕn ®éng cïng chiÒu - Cov(Ri,Rj) < 0 :cæ phiÕu i vµ j cã lîi suÊt biÕn ®éng cïng chiÒu Quan s¸t b¶ng trªn ta rót ra kÕt luËn sau: Lîi suÊt cña cæ phiÕu FPC biÕn ®éng ng­îc chiÒu víi cæ phiÕu GMD, SSC, SSC,VF1,VTC nh­ng l¹i biÕn ®éng cïng chiÒu víi KDC,VSH. Lîi suÊt cña cæ phiÕu GMD biÕn ®«ng ng­îc chiÒu víi cæ phiÕuFPC,VF1,VSH ,biÕn ®éng cïng chiÒu víi cæ phiÕu VTC,SSC,VTC,KDC,GMD. Lîi suÊt cña cæ phiÕu KDC biÕn ®éng ng­îc chiÒu víi cæ phiÐu SSC,VF1,VSH biÕn ®éng cïng chiÒu víi FPC,SSC,GMD,VTC. T­¬ng tù nh­ vËy,ta cã ®­îc xu h­íng biÕn ®éng lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu SSC, VF1,VSH,VTC so víi c¸c cæ phiÕu cßn l¹i. C¨n cø vµo phÇn lý thuyÕt I,ta cã c¸c ma trËn sau: E= ’= Trong ®ã E’ vµ R’ lÇn l­ît lµ c¸c ma trËn chuyÓn vÞ cña ma trËn Evµ U. V-1. E = V-1. = E’. V-1. E = c = 1304.268189 ’. V-1. E = b = 2.98919915 ac – b2 = 1674.664892 ’.V-1. = a = 1.290838969 b. = c. = a.E= b.E = c. -b.E = a.E – b. = V-1(c. - b.E) = V-1(a.E- b.) = Nh­ vËy ta thu ®­îc hai cét Ai, Bi : Ai Bi 11.59618711 -1.058877186 4.04801241 0.048195864 10.69224412 -0.112831741 -8.446639495 1.938545182 -9.87871405 0.303598398 4.177794142 -0.869246948 -12.18888424 0.75061643 Víi b¶ng tÝnh trªn, ta hoµn toµn cã thÓ tÝnh ®­îc tû träng cña b¶y cæ phiÕu FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC trong danh môc tèi ­u P: wi* = aiP + bi NÕu cã ®­îc lîi suÊt kú väng cña danh môc .§©y lµ danh môc tèi ­u cã ph­¬ng sai nhá nhÊt hay nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ danh môc cã ®é rñi ro thÊp nhÊt.¦ng víi mét gi¸ trÞ lµ mét danh môc tèi ­u.GØa sö cho =0.09,cè ®Þnh t¹o ra chuçi lîi suÊt kú väng cña danh môc t¨ng dÇn :Pi=Pi-1 + Víi cña . Ta thiÕt lËp b¶ng danh môc tèi ­u khi thay ®æi: 0.09 -0.015220346 0.412516981 0.84947023 1.178347628 -0.585485867 -0.493245475 -0.346383151 1 0.0909 -0.004783777 0.416160192 0.85909325 1.170745652 -0.594376709 -0.48948546 -0.357353147 1 0.0927 0.016089359 0.423446615 0.878339289 1.155541701 -0.612158395 -0.481965431 -0.379293139 1 0.0936 0.026525928 0.427089826 0.887962309 1.147939725 -0.621049237 -0.478205416 -0.390263135 1 0.0945 0.036962496 0.430733037 0.897585329 1.14033775 -0.62994008 -0.474445401 -0.401233131 1 0.0954 0.047399065 0.434376248 0.907208348 1.132735774 -0.638830922 -0.470685387 -0.412203126 1 0.0963 0.057835633 0.438019459 0.916831368 1.125133799 -0.647721765 -0.466925372 -0.423173122 1 0.0972 0.068272201 0.44166267 0.926454388 1.117531823 -0.656612608 -0.463165357 -0.434143118 1 0.0981 0.07870877 0.445305882 0.936077408 1.109929848 -0.66550345 -0.459405342 -0.445113114 1 0.099 0.089145338 0.448949093 0.945700427 1.102327872 -0.674394293 -0.455645328 -0.45608311 1 0.0999 0.099581907 0.452592304 0.955323447 1.094725897 -0.683285136 -0.451885313 -0.467053105 1 0.1008 0.110018475 0.456235515 0.964946467 1.087123921 -0.692175978 -0.448125298 -0.478023101 1 0.1017 0.120455043 0.459878726 0.974569486 1.079521945 -0.701066821 -0.444365284 -0.488993097 1 0.1026 0.130891612 0.463521937 0.984192506 1.07191997 -0.709957664 -0.440605269 -0.499963093 1 0.1035 0.14132818 0.467165149 0.993815526 1.064317994 -0.718848506 -0.436845254 -0.510933089 1 0.1044 0.151764749 0.47080836 1.003438546 1.056716019 -0.727739349 -0.433085239 -0.521903084 1 0.1053 0.162201317 0.474451571 1.013061565 1.049114043 -0.736630192 -0.429325225 -0.53287308 1 T­¬ng tù, c¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ,ta tÝnh tiÕp ®­îc hÖ sè co gi·n = theo wi. TiÕp theo ta t×m danh môc biªn duyªn trong tr­êng hîp kh«ng ®­îc phÐp b¸n khèng.§Ó ®¬n gi¶n h¬n trong tÝnh to¸n ta sö dông phÇn mÒm chuyªn dông GAMSIDE gi¶i bµi to¸n tèi ­u trªn vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Lîi suÊt kú väng Tû träng ®Çu t­ vµo c¸c cæ phiÕu Ph­¬ng sai 0.08 FPC:20% GMD:14.7% KDC:51.8% SSC:13.6% 1 0.014 0.118321596 0.09 FPC:7.7% KDC:92.3% 1 0.023 0.151657509 0.0909 FPC:2.9% KDC:97.1% 1 0.026 0.161245155 0.0927 KDC:100% 0.028 0.167332005 Ta cã vÐct¬ lîi suÊt trung b×nh cña danh môc : Min f(wi) = Var(wi) -> f(wi,) VËy khi t¨ng mét ®¬n vÞ lîi nhuËn ®é rñi ro ph¶I chÞu lµ: :gi¸ cña mét ®¬n vÞ rñi ro ®­îc ®o b»ng bao nhiªu lîi nhuËn cho ta biÕt khi t¨ng thªm mét ®¬n vÞ rñi ro th× ®­îc lîi nhuËn lµ bao nhiªu. Ng­îc l¹i , : cho ta biÕt khi t¨ng thªm mét ®¬n vÞ lîi nhuËn th× rñi ro ph¶i chÊp nhËn bao nhiªu rñi ro. Trë l¹i víi tËp danh môc tèi ­u trªn ta tÝnh ®­îc: = 0.08 & = 0.09 -> 0.01 0.118321596 & 0.151657509 -> = 0.033335913 Ta cã 0.2999 : khi rñi ro cña danh môc biÕn ®æi 1 ®¬n vÞ th× lîi nhuËn biÕn ®æi 0.2999 hay 3.3335913 cho biÕt lîi nhuËn cña danh môc thay ®æi 1 ®¬n vÞ th× s­ thay ®æi rñi ro mµ nhµ ®Çu t­ ph¶i chÊp nhËn lµ 3.3335913 ViÖc ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n c¸c kÕt qu¶ trªn chØ lµ mét trong sè rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn, chØ tiªu ®Ó ®­a ra quyÕt ®inh ®Çu t­ vµo c¸c cæ phiÕu víi tû träng bao nhiªu . §Ó hiÓu râ h¬n vÒ gi¸ cña rñi ro vµ vÒ sù t¨ng gi¶m cña rñi ro, ta chia rñi ro cña danh môc ®Çu t­ ra lµm hai lo¹i : Rñi ro hÖ thèng : rñi ro do sù biÕn ®éng lîi nhuËn cña cæ phiÕu hay cña danh môc ®Çu t­ do sù thay ®æi lîi nhuËn cña thÞ tr­êng nãi chung ®­îc g©y ra bëi c¸c yÕu tè nh­ t×nh h×nh nÒn kinh tÕ ……§©y lµ rñi ro chung cña tÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n vµ do ®ã kh«ng thÓ gi¶m ®­îc b»ng viÖc ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­. Rñi ro phi hÖ thèng: rñi ro x¶y ra ®èi víi mét c«ng ty hay mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp víi c¸c yÕu tè mang tÝnh hÖ thèng vµ ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé chøng kho¸n cã trªn thÞ trõ¬ng. §a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­ ( kÕt hîp ®Çu t­ vµo nhiÒu lo¹i cæ phiÕu mµ c¸c cæ phiÕu nµy kh«ng cã t­¬ng quan cïng chiÒu víi nhau mét c¸ch hoµn h¶o ,nhê vËy biÕn ®éng gi¶m lîi nhuËn cña cæ phiÕu nµy cã thÓ ®­îc bï ®¾p b»ng t¨ng lîi nhuËn cña cæ phiÕu kh¸c. Tæng rñi ro = rñi ro phi hÖ thèng +rñi ro hÖ thèng NÕu sè l­îng cæ phiÕu trong danh môc t¨ng lªn th× nãi chung rñi ro lµ gi¶m xuèng. Ngoµi m« h×nh Markowitz-Sharpe, ta cßn cã thÓ x¸c ®Þnh danh môc ®Çu t­ tèi ­u b»ng m« h×nh CAPM vµ SIM kÕt hîp víi chØ sæ thÞ tr­êng lµ VnIndex. VÒ c¬ së thuËt to¸n, Elton-Gruber-Padberg ®· ®­a ra ph­¬ng ph¸p EGP sö dông m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng th«ng qua hÖ sè Bªta tõ m« h×nh CAPM ®Ó x¸c ®Þnh danh môc ®Çu t­ tèi ­u mét c¸ch nhanh nhÊt theo mét tr×nh tù x¸c ®Þnh. Bµi to¸n tèi ­u ho¸: -> Max C¸c vµ ®­îc tÝnh tõ m« h×nh chØ sè th­êng: = + . + Tr­íc tiªn ta cÇn ph¶I kiÓm tra tÝnh dõng cña c¸c chuçi lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu trªn vµ gi¶ ®Þnh c¸c yÕu tè kh¸c cña thÞ tr­êng ®Òu tho¶ m·n c¸c gi¶ thuyÕt c¬ b¶n cña m« h×nh CAPM vµ m« h×nh chØ sè thÞ tr­êng.ThuËt to¸n EGP nh­ sau: B­íc 1: TÝnh tû sè Treynor RVOLi = Sau ®ã s¾p xÕp c¸c chØ sè nµy t­¬ng øng víi tõng chøng kho¸n theo thø tù gi¶m dÇn. B­íc 2 : TÝnh Ci TÝnh var cho c¸c chuçi phÇn d­ nµy, ta cã c¸c B­íc 3: X¸c ®Þnh ph©n vÞ b»ng c¸ch so s¸nh RVOLi , ta x¸c ®Þnh ®­îc mét chØ sè k sao cho RVOLi < C, i= k+1, k+2…..Khi ®ã danh môc tèi ­u sÏ bao gåm c¸c chøng kho¸n xÕp tõ 1 ®Õn k. B­íc 4 : X¸c ®Þnh Wi (i =1,2,3…,k) Wi = ; Víi c¸ch lµm trªn ta cã thÓ t×m ®­îc danh môc tèi ­u víi lîi suÊt kú väng lín nhÊt. PHỤ LỤC Chuçi lîi suÊt cña c¸c cæ phiÕu Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh “Thèng Kª Thùc Hµnh”-Ng« V¨n Thø-NXB Khoa häc vµ kü thuËt Bµi gi¶ng “§Þnh gi¸ tµi s¶n vµ tµi chÝnh”-TiÕn sü Hoµng §×nh TuÊn-Khoa To¸n Kinh TÕ-§H KTQD T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn(Sè ®Æc san Khoa To¸n Kinh TÕ Th¸ng 10/2006) Trang Web : www.ssi.com.vn, www.vietstock.com.vn. Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.doc
Luận văn liên quan