Đề tài Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập

Lời nói đầu Trong nền kinh tế hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật Cùng với sự phát triển kinh tế và sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, công tác quản lý và hạch toán kế toán những năm qua đã không ngừng được đổi mới, do đó đối với mỗi doanh nghiệp để có được chiến lược kinh doanh đúng đắn trong mỗi thời kì, giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng được yêu cầu đó thông qua bộ phận kế toán, doanh nghiệp sẽ biết rõ thông tin một cách toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn cuả đơn vị mình. Đối với lĩnh vực quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính là bộ phận có nội dung rất quan trọng của cơ chế quản lý kinh tế. Thời gian qua, lĩnh vực này đã có nhiều cải tiến và từng bước hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu quản lý trong cơ chế thị trường. Qua đó vấn đề quản lý tài chính và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp cần được nghiên cứu một số vấn đề để bảo đảm tính hiện thực, quyền lợi cho các đơn vị trong công ty và phù hợp với từng điều kiện sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Là sinh viên lớp kế toán doanh nghiệp được các thấy cô giáo trường đại học Mỏ Địa Chất trang bị những kiến thức về nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp, được tiếp cận với thực tế đã giúp em hoàn thành đồ án môn học " nguyên lý kế toán " Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp than Tân Lập, với kiến thức cơ bản đã được học ở trường và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong phòng kế toán cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh và các bạn em đã hoàn thành đồ án môn học nguyên lý kế toán. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu kiến thức thực tế, nhưng do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án của em còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của thầy cô và các bạn để đồ án môn học của em được hoàn thiện hơn, giúp em nâng cao kiến thức về môn học này. Em xin chân thành cảm ơn ! Đồ án gồm: Chương I những vấn đề chung về hạch toán kế toán I. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp. II. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán. III. Các phương pháp kế toán. IV. Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. V. Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp theo hình thức kế toán đã được áp dụng. Chương II Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp I. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kì II. Bảng chứng từ ghi sổ. III. Mở tài khoản ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. IV. Lập bảng cân đối số dư, số phát sinh. V. Lập bảng cân đối kế toán . VI. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kÜ thuËt Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ sù ®æi míi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña ®Êt n­íc, c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nh÷ng n¨m qua ®· kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi, do ®ã ®èi víi mçi doanh nghiÖp ®Ó cã ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n trong mçi thêi k×, giai ®o¹n nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã th«ng qua bé phËn kÕ to¸n, doanh nghiÖp sÏ biÕt râ th«ng tin mét c¸ch toµn diÖn vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh sö dông vèn cu¶ ®¬n vÞ m×nh. §èi víi lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh lµ bé phËn cã néi dung rÊt quan träng cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Thêi gian qua, lÜnh vùc nµy ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn vµ tõng b­íc hoµn thiÖn, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Qua ®ã vÊn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp cÇn ®­îc nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò ®Ó b¶o ®¶m tÝnh hiÖn thùc, quyÒn lîi cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty vµ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Lµ sinh viªn líp kÕ to¸n doanh nghiÖp ®­îc c¸c thÊy c« gi¸o tr­êng ®¹i häc Má §Þa ChÊt trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ nguyªn lý kÕ to¸n trong doanh nghiÖp, ®­îc tiÕp cËn víi thùc tÕ ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc " nguyªn lý kÕ to¸n " Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp than T©n LËp, víi kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®­îc häc ë tr­êng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cïng sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Oanh vµ c¸c b¹n em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc nguyªn lý kÕ to¸n. MÆc dï ®· cè g¾ng t×m hiÓu kiÕn thøc thùc tÕ, nh­ng do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n cña em cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù gãp ý chØ b¶o cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®å ¸n m«n häc cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n, gióp em n©ng cao kiÕn thøc vÒ m«n häc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! §å ¸n gåm: Ch­¬ng I nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n I. VÞ trÝ, vai trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. II. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña kÕ to¸n. III. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n. IV. C¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. V. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp theo h×nh thøc kÕ to¸n ®· ®­îc ¸p dông. Ch­¬ng II VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp I. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong k× II. B¶ng chøng tõ ghi sæ. III. Më tµi kho¶n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. IV. LËp b¶ng c©n ®èi sè d­, sè ph¸t sinh. V. LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n . VI. LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng i nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n I.VÞ trÝ, vai trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp Trong hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin cña mçi doanh nghiÖp, mçi bé phËn th«ng tin ®Òu gi÷ mét chøc n¨ng kh¸c nhau vµ cã mèi quan hÖ víi nhau, chóng ®Òu nh»m phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c c¬ së kinh doanh. §Ó qu¶n lý, sö dông c¸c th«ng tin nµy, ng­êi ta tæ chøc thµnh mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ. Trong ®ã víi ®èi t­îng lµ c¸c d÷ kiÖn vÒ th«ng tin tµi chÝnh, th«ng tin kÕ to¸n lµ quan träng nhÊt, cung cÊp cho ng­êi sö dông mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n trî gióp cho ng­êi sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ. Nã lµ c«ng cô ®­îc sö dông trong ph©n tÝch, lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra, gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x¶y ra trong ®¬n vÞ. Trong mét tæ chøc kinh tÕ ®Ó cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶, th«ng tin kinh tÕ rÊt quan trong thñ tôc lµm quyÕt ®Þnh. Nã ®­îc sö dông ®Ó lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn. Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch, ng­êi kÕ to¸n ph¶i lËp kÕ ho¹ch dù phßng tµi chÝnh, lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt, nhu cÇu vÒ vèn vµ lËp kÕ ho¹ch vÒ lîi nhuËn, qua ®ã cã thÓ chØ ra ph­¬ng ¸n kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®­îc thu thËp sÏ ph¶n ¸nh vÒ sè lîi nhuËn vµ gi¸ thµnh thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch, xem xÐt sù phï hîp cña kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho hîp lÝ. Ngoµi ra, th«ng tin kÕ to¸n cßn cho phÐp ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ cho phÐp nhÊt ®Þnh xem môc tiªu cã ®¹t ®­îc th«ng qua viÖc thùc hiÑn kÕ ho¹ch ®ã hay kh«ng. Th«ng tin kÕ to¸n cã 2 ®Æc ®iÓm chÝnh sau: + Lµ th«ng tin hai mÆt vÒ c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ, tµi chÝnh trong 1 tæ chøc: T¨ng vµ gi¶m tµi s¶n, nguån vèn h×nh thµnh chi phÝ vµ kÕt qu¶. + Mçi th«ng tin kÕ to¸n ®Òu mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng lµ võa cã ý nghÜa th«ng tin võa cã ý nghÜa kiÓm tra. V× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng 1 vai trß quan träng trong hÖ thèng qu¶n lÝ kinh tÕ, trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc kinh doanh vµ lµ 1 yÕu tè kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ x· héi. II.C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña kÕ to¸n: 1. Nguyªn t¾c gi¸ phÝ §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n trong doanh nghiÖp th× ph¶i c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®­îc tµi s¶n chø kh«ng ph¶n ¸nh theo gi¸ thÞ tr­êng. 2. Nguyªn t¾c thËn träng Nguyªn t¾c nµy ®Æt ra 2 yªu cÇu : ViÖc ghi t¨ng vèn chñ së h÷u chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã chøng cø ch¾c ch¾n, cßn viÖc ghi gi¶m vèn chñ së h÷u ®­îc ghi nhËn ngay khi cã chøng cø cã thÓ. 3. Nguyªn t¾c phï hîp C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n vµ khÊu trõ khái doanh thu khi trªn thùc thÕ c¸c kho¶n chi phÝ nµy g¾n liÒn víi doanh thu t¹o ra trong kú. 4. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu ChØ ghi nhËn doanh thu ®­îc h­ëng vµo thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸, s¶n phÈm. 5. Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n Trong c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n vÒ c¸c nguyªn t¾c chuÈn mùc, vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n. NÕu cÇn thay ®æi th× ph¶i cã th«ng b¸o gióp ng­êi ®äc b¸o c¸o nhËn biÕt ®­îc. 6. Nguyªn t¾c kh¸ch quan  C¸c sè liÖu kÕ to¸n ph¶i cã ®ñ c¬ së ®Ó thÈm tra khi cÇn thiÕt, nã ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ ph¸t sinh cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ. 7. Nguyªn t¾c träng yÕu Ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò, ®èi t­îng quan träng, cßn c¸c vÊn ®Ò nhá kh«ng quan träng th× cã thÓ gi¶i quyÕt theo chiÒu h­íng ®¬n gi¶n ho¸. 8. Nguyªn t¾c c«ng khai  B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin quan träng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®­îc c«ng khai theo ®óng quy ®Þnh. C¸c th«ng tin trong b¸o c¸o ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu vµ thuËn tiÖn trong khi ®äc, ph©n tÝch. 9. Nguyªn t¾c r¹ch rßi gi÷a hai kú kÕ to¸n Yªu cÇu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë kú nµo th× ph¶n ¸nh vµo kú kÕ to¸n ®ã, kh«ng ®­îc h¹ch to¸n lÉn lén gi÷a kú nµy víi kú sau vµ ng­îc l¹i. III. c¸c nhiÖm vô vµ yªu cÇu cña h¹ch to¸n kÕ to¸n 1. NhiÖm vô - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD, t×nh h×nh sö dông kinh phÝ (nÕu cã) cña ®¬n vÞ. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, t×nh h×nh thu nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, kiÓm tra vµ b¶o vÖ gi÷ g×n tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa c¸c hµnh vi tham «, l·ng phÝ vi ph¹m chÕ ®é, thÓ lÖ, vi ph¹m chÝnh s¸ch tµi chÝnh. - Cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng SXKD, ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh... nh»m cung cÊp c¬ së d÷ liÖu cho viÖc lËp, theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra. 2. Yªu cÇu - KÕ to¸n ph¶i chÝnh x¸c: V× mçi sè liÖu cña kÕ to¸n ®Òu g¾n víi quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm nghÜa vô cña nhiÒu ng­êi nhiÒu tæ chøc. - KÕ to¸n ph¶i kÞp thêi th«ng tin: KÕ to¸n cã kÞp thêi th× míi phôc vô thiÕt thùc cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý, tõ nh÷ng th«ng tin kÞp thêi ng­êi qu¶n lý sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh sím vµ ®óng ®¾n vÒ ph­¬ng h­íng kinh doanh cho doanh nghiÖp. - KÕ to¸n ph¶i ®Çy ®ñ: Cã ph¶n ¸nh ®­îc ®Çy ®ñ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh th× kÕ to¸n míi cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin tæng hîp vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. - KÕ to¸n ph¶i râ rµng dÔ hiÓu dÔ so s¸nh ®èi chiÕu: Do cã rÊt nhiÒu ®èi t­îng sö dông vµ cã tÝnh chÊt th«ng tin nªn c¸c chØ tiªu do kÕ to¸n cung cÊp cÇn ®­îc tr×nh bµy râ rµng dÔ hiÓu phï hîp víi kÕ ho¹ch ®Æt ra ®Ó ng­êi ®äc tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu so s¸nh. IV. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n: * Ph­¬ng ph¸p chøng tõ vµ kiÓm kª: 1. Chøng tõ - Chøng tõ kÕ to¸n lµ mét ph­¬ng ph¸p cña h¹ch to¸n kÕ to¸n chøng minh cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ h×nh thµnh theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ, lµ c¬ së ®Ó ghi sæ vµ tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n còng nh­ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ. 2. KiÓm kª - KiÓm kª lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra trùc tiÕp t¹i chç nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c t×nh h×nh vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i vÊt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn hiÖn cã trong doanh nghiÖp. 2.1 C¸c lo¹i kiÓm kª: KiÓm kª ®­îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau: - Theo ph¹m vi vµ ®èi t­îng kiÓm kª. - Theo thêi gian tiÕn hµnh. 2.2 Thñ tôc vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh kiÓm kª - Thñ tr­ëng ®¬n vÞ thµnh lËp ban kiÓm kª, kÕ to¸n tr­ëng h­íng dÉn nghiÖp vô vµ x¸c ®Þnh ph¹m vi cho ban kiÓm kª. - KiÓm kª hiÖn vËt. - KiÓm kª tiÒn göi ng©n hµng, c«ng nî. - Sau khi kiÓm kª, kÕt qu¶ ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh vµo biªn b¶n kiÓm kª cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ban kiÓm kª vµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm. *Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh 1.TÝnh gi¸ - TÝnh gi¸ lµ ph­¬ng ph¸p th«ng tin vµ kiÓm tra vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t sinh chi phÝ cã liªn quan ®Õn tõng lo¹i vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô. §©y chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p dïng th­íc ®o gi¸ trÞ ®Ó biÓu hiÖn c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c nhau nh»m ph¶n ¸nh c¸c th«ng tin tæng hîp cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. 1.1 Yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tÝnh gi¸ a. Yªu cÇu  - ChÝnh x¸c : Toµn bé chi phÝ ph¶i ®­îc ghi chÐp chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ theo tõng tµi s¶n - Cã thÓ so s¸nh ®­îc: Ph­¬ng ph¸p, néi dung tÝnh gi¸ ph¶i phï hîp gi÷a c¸c kú vµ ph¶i thèng nhÊt gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh»m cã thÓ so s¸nh ®­îc gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n cïng lo¹i. b. Nguyªn t¾c  - X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ phï hîp - Ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý - Lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ hîp lý. + C«ng thøc ph©n bæ chi phÝ Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Møc p.b CP cho tõng ®.t­îng = ´ Tiªu thøc p.b cho tõng ®.t­îng å tiªu thøc p.b cña tÊt c¶ c¸c ®. t­îng 1.2 Tr×nh tù tÝnh gi¸ mét sè ®èi t­îng chñ yÕu: a. Víi tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: + Víi tµi s¶n ®­îc mua s¾m: Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua (ghi trªn ho¸ ®¬n) + Chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt..... - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ khÊu trõ th×: Gi¸ mua = Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n - ThuÕ GTGT + Tµi s¶n ®­îc x©y dùng míi: Nguyªn gi¸ = Gi¸ thùc tÕ (gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh) + C.phÝ tr­íc khi sö dông + Tµi s¶n ®­îc cÊp tÆng biÕu: Nguyªn gi¸ = Gi¸ ghi trong sæ cña ®¬n vÞ, tÆng, biÕu hay gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm nhËn TSC§ + Chi phÝ tr­íc khi sö dông + TSC§ nhËn gãp vèn liªn doanh, gãp cæ phÇn: Nguyªn gi¸ = Gi¸ do héi ®ång gi¸ quyÕt ®Þnh + Chi phÝ tr­íc khi sö dông b. Víi TSC§ v« h×nh: - Nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh ®­îc tÝnh b»ng chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra bao gåm sè ph¶i chi tr¶ thùc tÕ vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp, vÒ nghiªn cøu ph¸t triÓn, mua b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ. c. Víi TSC§ thuª tµi chÝnh: Nguyªn gi¸ = Tæng sè tiÒn nî ghi trªn hîp ®ång thuª - Tæng l·i thuª ph¶i tr¶ Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn (KhÊu hao luü kÕ) d. VËt liÖu nhËp kho: Gi¸ Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n Chi phi Kho¶n chiÕt khÊu thùc tÕ = vµ c¸c kho¶n thuÕ ®­îc quy + thu - th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ nhËp ®Þnh vµo gi¸ vËt liÖu mua hµng mua e. VËt t­ chÕ biÕn hay thuª ngoµi gia c«ng: Gi¸ Gi¸ thùc tÕ Chi phÝ chÕ biÕn thùc tÕ = vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn + hay nhËp hay thuª ngoµi chÕ biÕn chi phÝ thuª ngoµi f. VËt liÖu nhËn vèn liªn doanh hay cæ phÇn: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ do héi ®ång gi¸ x¸c ®Þnh ( hay lµ gi¸ tho¶ thuËn) g. TÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho: §èi víi doanh nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª th­êng xuyªn: Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú = Gi¸ trÞ hµng tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ hµng nhËp trong kú - Gi¸ trÞ hµng xuÊt trong kú. Gåm c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc (LIFO). Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO). Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. - Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: Gi¸ vËt liÖu xuÊt kho sÏ ®­îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n, lµ ®¬n gi¸ ®­îc x©y dùng cho c¶ kú kÕ to¸n, ®Õn cuèi kú trªn c¬ së tËp hîp gi¸ trÞ c¸c lÇn nhËp kho trong kú sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo gi¸ thùc tÕ. Khi ®ã gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = Gi¸ h¹ch to¸n x hÖ sè gi¸ S gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú HÖ sè gi¸ = S gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú 2.X¸c ®Þnh gi¸ thµnh TÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n nh»m tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh, tõ ®ã gióp doang nghiÖp kiÓm so¸t ®­îc chi phÝ, x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh Gi¸ trÞ Chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n phÈm = s¶n phÈm dë dang + ph¸t sinh - s¶n phÈm dë dang hoµn thµnh ®Çu kú trong kú cuèi kú * Ph­¬ng ph¸p tµi kho¶n vµ ghi sæ kÐp 1. Ph­¬ng ph¸p tµi kho¶n Tµi kho¶n kÕ to¸n lµ ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng lo¹i tµi s¶n, nguån vèn nh»m ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1.1 KÕt cÊu cña tµi kho¶n KÕt cÊu chung cña tµi kho¶n ®­îc chia lµm hai bªn, mçi bªn ph¶n ¸nh mét chiÒu biÕn ®éng cña ®èi t­îng kÕ to¸n theo qui ­íc bªn tr¸i gäi lµ nî, bªn ph¶i gäi lµ cã vµ ®­îc biÓu diÔn ë d¹ng ch÷ T nh­ sau: Nî Tµi kho¶n Cã 1.2 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt Gåm cã 76 tµi kho¶n c©n ®èi, 7 tµi kho¶n lo¹i 0 ( hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp theo th«ng t­ sè: 89/2002/TT-BCC ngµy 9/10/2002) 1.3 Ph©n lo¹i tµi kho¶n vµ kÕt cÊu tµi s¶n a/ Tµi kho¶n ph¶n ¸nh tµi s¶n. b/ Tµi s¶n ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh. c/ Tµi kho¶n ph¶n ¸nh doanh thu vµ thu nhËp . ®/ Tµi kho¶n ph¶n ¸nh chi phÝ : Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. e/ Tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. 2. Ghi sæ kÐp Lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nh»m ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n theo tõng nghiÖp vô khinh tÕ ph¸t sinh trong mèi liªn hÖ kh¸ch quan gi÷a chóng b»ng c¸ch ghi nî vµ ghi cã nh÷ng tµi kho¶n liªn quan víi sè tiÒn b»ng nhau. 2.1 C¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n Tæng tµi s¶n = Tæng nguån vèn 2.2 §Þnh kho¶n kÕ to¸n §Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n, ng­êi ta tiÕn hµnh x¸c ®Þnh tr­íc tµi kho¶n nµo ghi nî, tµi kho¶n nµo ghi cã víi sè tiÒn ghi nî, ghi cã lµ bao nhiªu. 2.3 T¸c dông cña ghi sæ kÐp - §¶m b¶o tÝnh c©n ®èi trong kÕ to¸n. - Th«ng qua quan hÖ ®èi øng viÖc ghi sæ cho thÊy sù vËn ®éng cña tõng ®èi t­îng kÕ to¸n, lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp. 2.4 KiÓm tra viÖc ghi chÐp tµi kho¶n trªn kÕ to¸n §Ó kiÓm tra tÝnh c©n ®èi trong ghi sæ kÐp, chóng ta sö dông b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh hay cßn gäi lµ b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. * Ph­¬ng ph¸p tæng hîp vµ c©n ®èi kÕ to¸n Ph­¬ng ph¸p tæng hîp vµ c©n ®èi biÓu hiÖn th«ng qua hÖ thèng c¸c b¸o c¸o hiÖn nay: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( BiÓu mÉu sè B01- DN). B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ( BiÓu mÉu B02- DN). B¶ng b¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ( BiÓu mÉu B03 -DN). ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. IV. C¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh trong doanh nghiÖp 4.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (hay cßn gäi lµ b¶ng tæng kÕt tµi s¶n) lµ mét b¸o c¸o kÕ to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n còng nh­ nguån h×nh thµnh cña c¸c ®¬n vÞ t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o: a/ Néi dung vµ kÕt cÊu: Gåm 2 phÇn: + PhÇn tµi s¶n: §­îc s¾p xÕp gåm: - PhÇn A: Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n. - PhÇn B: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n. + PhÇn nguån vèn ®­îc s¾p xÕp: PhÇn A: Nî ng¾n h¹n, nî dµi h¹n. PhÇn B: Vèn chñ së h÷u. b/ TÝnh chÊt: Tæng gi¸ trÞ phÇn tµi s¶n = Tæng gi¸ trÞ phÇn nguån vèn hay Tæng tµi s¶n = Nî ph¶i tr¶ + Vèn chñ së h÷u 4.2 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ b¶ng sè liÖu ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong k× cña doanh nghiÖp, chi tiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. a/ Néi dung vµ kÕt cÊu cña b¶ng: B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD gåm cã 3 phÇn theo mÉu sè:B02- DN ban hµnh theo quy ®Þnh sè: 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ ®­îc söa ®æi bæ xung theo TT sè: 98/2002/TT-BTC ngµy 9/10/2002 cña BTC. PhÇn 1: L·i, lç. PhÇn 2: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. PhÇn 3: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®­îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa. 4.3 C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n. Gåm c¸c h×nh thøc sau: a/ H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i + §Æc ®iÓm H×nh thøc nµy chØ sö dông mét sæ kÕ to¸n duy nhÊt lµ nhËt ký sæ c¸i ®Ó ghi chÐp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh võa theo thø tù thêi gian võa theo hÖ thèng. + Sæ kÕ to¸n sö dông. - Sæ kÕ to¸n tæng hîp - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ( Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng DN ) + Tr×nh tù ghi sæ Chøng tõ gèc sæ NhËt ký sæ c¸i sæ kÕ to¸n chi tiÕt sæ quü B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu , kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ nhËt ký sæ c¸i vµ vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt th× tr­íc tiªn sÏ chuyÓn cho thñ quü ®Ó ghi sæ quü. Cuèi ngµy thñ quü sÏ chuyÓn c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký sæ c¸i. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt nµy sÏ so s¸nh víi sè liÖu trªn sæ nhËt ký sæ c¸i. NÕu ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo sæ liÖu trªn sæ nhËt ký sæ c¸i ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n . + §iÒu kiÖn ¸p dông §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã Ýt tµi kh¶on khèi l­îng nghiÖp vô kh«ng nhiÒu Ýt lao ®éng kÕ to¸n vµ tr×nh ®é kÕ to¸n kh«ng cao b/ H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung + §Æc ®iÓm H×nh thøc kÕ to¸n nµy sö dông sæ nhËt ký chung ®Ó ghi chÐp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n. Sau ®ã sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i. + C¸c lo¹i sæ s¸ch. Sæ tæng hîp: Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. + Tr×nh tù ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü sæ kÕ to¸n chi tiÕt sæ NhËt ký chung B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng ®èi chiÕu sè ps B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu , kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ quü nÕu chøng tõ ®ã liªn quan ®Õn tiÒn vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nÕu c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n cÇn qu¶n lý cô thÓ chi tiÕt vµ vµo sæ nhËt kÝ chung. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NKC ®Ó vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi k× kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt sÏ ®­îc ®èi chiÕu víi sæ c¸i tõ sè liÖu cña sæ c¸i kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh vµ nÕu sè liÖu gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, b¶ng tæng hîp chi tiÕt lµ phï hîp víi nhau th× kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo sè liÖu 2 b¶ng nµy ®Ó lËp b¸o c¸o kª to¸n c H×nh thøc chøng tõ ghi sæ d.H×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ VI. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp theo h×nh thøc kÕ to¸n ®· ®­îc ¸p dông: Tæ chøc kÕ to¸n lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc sÏ ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶ cao trong h¹ch to¸n, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý trong doanh nghiÖp. C«ng viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n chÝnh lµ viÖc s¾p xÕp nh©n sù ®Ó khai th¸c tèt nhÊt kh¶ n¨ng cña kÕ to¸n viªn. §Ó tæ chøc bé m¸y cña kÕ to¸n ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i dùa vµo c¬ cÊu, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n. Tuú theo tõng ®¬n vÞ mµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc sau: 5.1 Tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung Toµn bé c«ng viÖc ghi chÐp vµ tæng hîp ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, cßn c¸c bé phËn kh¸c chØ thùc hiÖn c«ng t¸c b¸o sæ. 5.2 Tæ chøc theo h×nh thøc ph©n t¸n C«ng viÖc h¹ch to¸n ®­îc ph©n c«ng cho c¸c bé phËn thùc hiÖn phÇn lín, cßn phßng kÕ to¸n chñ yÕu thùc hiÖn c«ng viÖc tæng hîp ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. H×nh thøc nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp lín, ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc. Mçi kÕ to¸n viªn sÏ thùc hiÖn mét hay mét sè phÇn kÕ to¸n nhÊt ®Þnh d­íi sù ph©n c«ng ®iÒu khiÓn cña kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ th«ng tin kÕ to¸n ph¶n ¸nh. ch­¬ng Ii vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp XÝ nghiÖp than T©n LËp lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. H×nh thøc khai th¸c chñ yÕu lµ khai th¸c HÇm lß, vËn chuyÓn than ra C¶ng, xuÊt khÈu, xuÊt than cho c¸c nhµ m¸y.... * H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông: H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ: TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn Cã cña tµi kho¶n, kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng “Nî”. KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. KÕt hîp gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp víi chi tiÕt trªn cïng 1 sæ kÕ to¸n vµ trong cïng 1 qu¸ tr×nh ghi chÐp. * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, trÞ gi¸ xuÊt kho tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, h¹ch to¸n thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Sè liÖu tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005 nh­ sau: TiÒn mÆt: 85.000 TiÒn g­ñi ng©n hµng: 315.000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng: 100.000 T¹m øng: 45.000 Hµng mua ®ang ®i ®­êng: 85.000 Nguyªn vËt liÖu: 105.000 C«ng cô, dông cô: 65.000 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: 55.000 Thµnh phÈm: 65.000 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 285.000 Hoa mßn TSC§: 65.000 Nî ng¾n h¹n: 115.000 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n: 55.000 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: 75.000 Nî dµi h¹n: 85.000 Nguån vèn kinh doanh: 465.000 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi: 65.000 Quü khen th­ëng phóc lîi: 75.000 QuÜ ®Çu t­ ph¸t triÓn: 185.000 Trong th¸ng 1/2006 cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: ( §VT: 1.000® ) 1. NhËp kho 200 m3 gç cña l©m tr­êng U«ng BÝ víi gi¸ ho¸ ®¬n lµ 120.000®/m3 (ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% ) ch­a thanh to¸n cho ng­êi b¸n. 2. Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quÜ tiÒn mÆt sè tiÒn lµ: 150.000 3. Kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn than xuÊt khÈu th¸ng tr­íc b»ng tiÒn göi ng©n hµng: 105.000 4. C«ng ty trang bÞ cho phßng kÕ to¸n thèng kª 03 m¸y vi tÝnh trÞ gi¸: 26.000 5. Mua 1.000 lÝt x¨ng dÇu cña XN vËt t­ vËn t¶i Hßn Gai lµ 7.000 ( ThuÕ suÊt 10%) tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng. 6.KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trÝch trong th¸ng 3/2006: Bé phËn qu¶n lý: 30.000 Ph©n x­ëng khai th¸c sè I: 40.000 7. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV th¸ng 2/2006 Bé phËn qu¶n lý: 50.000 Bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng: 8.000 C«ng nh©n trùc tiÕp ph©n x­ëng khai th¸c sè I 90.000 8. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh 9. XuÊt 120m3 gç ®Ó chèng lß cho ph©n x­ëng khai th¸c sè I. BiÕt tån kho lµ 100 m3 ®¬n gi¸ 110.000®/m3 10. TiÒn c­íc vËn chuyÓn than di nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 10.000 tÊn ®¬n gi¸ 50.000 ®/tÊn ( Gi¸ trªn ch­a bao gåm thuÕ GTGT 5%) Kh¸ch hµng cßn nî l¹i. 11. C«ng ty ®­a xe «t« cña ph©n x­ëng vËn t¶i ®i söa ch÷a víi gi¸ trÞ quyÕt to¸n ®­îc duyÖt lµ 130.000 ( §· bao gåm c¶ thuÕ GTGT 5% ) Ch­a thanh to¸n tiÒn. 12. Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn than vµ lÖ phÝ C¶ng: 30.000 13. TiÒn n­íc ph¶i tr¶ 10.000 trong ®ã thuÕ GTGt 10% tÝnh cho bé phËn qu¶n lý 3.000. Ph©n x­ëng khai th¸c sè I 7.000 14. XuÊt kho 1 sè CCDC phôc vô cho ph©n x­ëng söa ch÷a 7.000 15. C«ng ty ®­îc ng­êi mua ®­îc ng­êi mua tr¶ tiÒn c­íc vËn chuyÓn b¾ng TGNH vµ C«ng ty dïng kho¶n tiÒn nµy tr¶ nî vay ng¾n h¹n 50.000 16. TiÒn than thiÕu ph¶i thu trong th¸ng: 5.000 17. Chi quü phóc lîi b»ng TGNH: 7.000 18. Tr¶ l·i vay th¸ng 2/2006 8.500 b»ng TGNH 19. Chi phÝ kh¸c ph¶ tr¶ b»ng tiÒn mÆt : 10.000 tÝnh cho bé phËn qu¶n lý 20. Vay ng¾n h¹n ®Ó tr¶ nî ng­êi b¸n 40.000 C¨n cø vµo sè liÖu ph¸t sinh kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập.doc
Luận văn liên quan