Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997 - 2003 và dự đoán năm 2004 - 2005

MỤC LỤC Lời mở đầu . 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 4 I. Những vấn đề chung về phương pháp dãy số thời gian . 4 1. Khái niệm chung về dãy số thời gian 4 2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian . 5 2.1. Mức độ bình quân theo thời gian . 5 2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: . 6 2.3. Tốc độ phát triển 7 2.4. Tốc độ tăng (giảm) 9 2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% (giảm) . 10 3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 10 3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian . 11 3.2. Phương pháp hồi quy trong dãy số thời gian 11 3.3 Phương pháp dãy số trung bình trượt (di động) . 13 3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ . 14 4. Tương quan trong dãy số thời gian 18 4.1. Tự hồi quy tương quan 18 4.2. Tương quan giữa các dãy số thời gian 19 II. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn trên cơ sở dãy số thời gian 21 1. Khái niệm . 21 2. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn 21 2.1. Ngoại suy bằng các mức độ bình quân . 21 2.2. Ngoại suy bằn số bình quân trượt . 23 2.3. Ngoại suy hàm xu thế . 24 2.4. Ngoại suy theo chỉ số thời vụ 25 2.5. Ngoại suy theo bảng BUYS - BALOT 26 2.6. Phương pháp san bằng mũ 26 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐÔNG DU LỊCH HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐÔNG KHÁCH DU LỊCH HÀ NỘI . 28 I. Tổng quan về hoạt đông du lịch trên địa bàn Hà Nội . 28 1. Quá trình hình thành và phát triển của du lịch Hà Nội 28 2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của du lịch Hà Nội 29 2.1. Thuận lợi . 29 2.2 Khó khăn . 37 II. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của du lịch Hà Nội 38 III. Việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch Hà Nội 39 1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch Hà Nội . 39 2. Thực trạng của việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của khách du lịch Hà Nội 41 CHƯƠNG III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1997 - 2003 VÀ DỰ ĐOÁN CHO GIAI ĐOẠN 2004 - 2005 . 43 I. Đặc điểm nguồn tài liệu dùng vào quá trình phân tích và dự đoán . 43 II. Phân tích xu hướng biến động số lượng khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997- 2003. 43 1. Số khách du lịch đến bình quân hàng năm . 45 2. Lượng tăng giảm tuyệt đối số khách du lịch đến Hà Nội . 45 3. Tốc độ phát triển số khách du lịch đến Hà Nội 47 4. Tốc độ tăng giảm của số lượng khách du lịch . 49 5. Giá trị tuyệt đối 1% hoặc giảm của tốc độ tăng hoặc giảm từng kỳ . 50 IV. Phân tích tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động lượng khách đến Hà Nội giai đoạn 1997 - 2003 và dự đoán cho giai đoạn 2004 - 2005. 51 1. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự biến động lượng khách đến Hà Nội theo dạng cộng (dùng bảng Buys - ballot) 51 2. Dự đoán lượng khách đến Hà Nội hai năm 2004 - 2005 Kết luận . 62 Tài liệu tham khảo 64 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997 - 2003 và dự đoán năm 2004 - 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ cßn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho giao l­u më réng quan hÖ quèc tÕ.ChÝnh v× vËy mµ ng­êi ta cßn coi du lÞch lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng t×nh ®oµn kÕt quèc tÕ,hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc. Du lÞch ViÖt Nam h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®· mét thêi gian kh¸ dµi nh­ng ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vèn cã cña nã do ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸ch quan.ChiÕn tranh tµn ph¸ kÐo theo lÖnh cÊm vËn cña thÕ lùc ®Õ quèc,khñng ho¶ng kinh tÕ,n¹n dÞch bÖnh cïng nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸ch ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam. Cïng víi du lÞch ViÖt Nam,du lÞch Hµ néi còng cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh ®¸ng kÓ. Víi nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nh­ng du lÞch Hµ néi còng ph¶i gÆp nhiÒu khã kh¨n, cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ néi 2.1. ThuËn lîi: a. VÒ tµi nguyªn du lÞch: Thñ ®« Hµ néi lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cña ®Êt n­íc, Thñ ®« Hµ néi tõ l©u ®· næi tiÕng lµ mét thµnh phè cæ kÝnh, xinh ®Ñp trong khu vùc. Víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, ®a d¹ng vÒ c¸c vÞ thÕ ®Þa h×nh, thæ nh­ìng khÝ hËu, sinh vËt. ChÝnh nã ®· t¹o cho Hµ néi khÝ hËu bèn mïa Xu©n, H¹, Thu vµ §«ng, víi khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa «n hoµ, hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc bao bäc vµ sè l­îng ao hå lín nhÊt thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã Hµ néi cßn nhiÒu v­ên hoa,c«ng viªn víi nh÷ng th¶m cá vµ sè l­îng lín c©y xanh. Hµ néi cßn cã nhiÒu lµng hoa, c©y xanh nh­ Nghi Tµm, Ngäc Hµ, Qu¶ng B¸, L¸ng vèn næi tiÕng vµ cã truyÒn thèng l©u ®êi cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi nhiÒu lo¹i ®éng vËt kh«ng chØ cung cÊp thùc phÈm mµ cßn lµ n¬i ph¸t triÓn vµ b¶o tån nhiÒu lo¹i ®éng vËt quý hiÕm trong c¸c v­ên thó, nhÊt lµ v­ên thó Thñ LÖ. Víi nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó ®· t¹o nªn søc hÊp dÉn du kh¸ch trong n­íc vµ du kh¸ch n­íc ngoµi. Bªn c¹nh nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn, Hµ néi cßn cã nguån tµi nguyªn nh©n v¨n v« cïng phong phó vµ ®a d¹ng. Víi gÇn mét ngh×n n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Hµ néi cã mét nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Lµ c¸i n«i cña cña nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp lua n­íc, lµ n¬i h×nh thµnh Nhµ n­íc ViÖt Nam ®Çu tiªn, ®Êt ®Õ ®« cña hÇu hÕt c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn vµ mét vïng ®Þa linh nh©n kiÖt. ChÝnh n¬i ®©y ®· h×nh thµnh nÐt ®Æc tr­ng c« ®äng nhÊt cña nÒn v¨n ho¸ ®Êt ViÖt ®Ó råi ph¸t triÓn vµ lan to¶ ra c¶ n­íc. NÒn v¨n hiÕn lÞch sö l©u ®êi nµy ®· ®Ó l¹i cho Hµ néi mét kho tµi nguyªn nh©n v¨n ®a d¹ng vµ phong phó. Tµi nguyªn nh©n v¨n bao gåm: - LÞch sö h×nh thµnh d©n c­ cho thÊy,m¨c dï tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm biÕn ®éng cho ®Õn nay d©n c­ Hµ néi vÉn gi÷ ®­îc phÈm chÊt v¨n ho¸ l©u ®êi cña ng­êi Hµ néi, phÈm chÊt cña ng­êi Hµ néi -Trµng An. - Bªn c¹nh phÈm chÊt cña con ng­êi, Hµ néi cßn cã nhiÒu di tÝch lÞch sö mang tÇm cì quèc tÕ, theo sè liÖu cña Côc b¶o tån b¶o tµng-Bé v¨n ho¸ th«ng tin vµ Ban qu¶n lý di tÝch-Së V¨n ho¸- Th«ng tin Hµ néi, trªn ®Þa bµn Hµ néi cho ®Õn nay cã 1880 di tÝch, víi mËt ®é 2 di tÝch trªn 1 km2. So víi c¸c ®Þa ph­¬ng trªn c¶ n­íc, Hµ néi chiÕm sè l­îng lín c¸c di tÝch lÞch sö cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ cao, ®­îc xÕp h¹ng di tÝch v¨n ho¸. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000, c¶ n­íc cã 2504 di tÝhc ®­îc xÕp h¹ng th× ë Hµ néi chiÕm 509 di tÝch(tû träng 20,32%). Ta cã b¶ng sau: B¶ng 1: Sè l­îng di tÝch lÞch sö ®· ®­îc xÕp h¹ng cña Hµ Néi vµ 3 trung t©m lín cña ®Êt n­íc. STT §Þa bµn Di tÝch xÕp h¹ng Tû lÖ % C¶ n­íc 2504 100 1 Hµ néi 509 20.32 2 Thõa Thiªn HuÕ 311 12.42 3 TP Hå ChÝ Minh 45 1.79 4 C¸c tØnh thµnh kh¸c 1639 65.45 (Nguån: Côc b¶o tån B¶o tµng Bé V¨n ho¸- Th«ng tin) Tõ sè liÖu cña biÓu trªn ta thÊy: Hµ néi chiÕm ®a sè vÒ l­îng di tich v¨n ho¸,so víi c¸c tØnh thµnh lín kh¸c nh­ HuÕ vµ TP Hå ChÝ Minh, th× Hµ néi cã lîi thÕ h¬n h¼n. Cã sè l­îng lín c¸c di tÝch, nh­ng c¸c di tÝch l¹i ph©n bè kh«ng ®Òu ®Æn trªn ®Þa bµn Hµ néi.Trong sè c¸c di tÝch ®­îc xÕp h¹ng th× c¸c quËn: Hoµn kiÕm, §èng §a, Hai Bµ Tr­ng vµ Thanh xu©n cã mËt ®é cao nhÊt: 2-5 di tÝch trªn 1km2. Trong 1880 di tÝch th×: ®×nh chiÕm 29.25%,®Òn 14.45%, chïa 31.27%. Trong sè c¸c di tÝch ®­îc xªp h¹ng cña Hµ néi th× sè l­îng c¸c di tÝch lÞch sö-kiÕn tróc-nghÖ thuËt chiÕm 95.16%, trong ®ã di tÝch kiÕn tróc chiÕm 45.76%, phÇn lín lµ ®×nh, ®Òn, chïa.Tõ ®ã ®Æt ra cho chóng ta h­íng khai th¸c c¸c di tÝch ë Hµ néi g¾n víi viÖc h×nh thµnh c¸c tour du lÞch chñ yÕu lµ nh»m vµo c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ kiÕn tróc nghÖ thuËt. - Hµ néi còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu b¶o tµng lín vµ quan träng nhÊt n­íc ta. §¸ng chó ý lµ c¸c b¶o tµng lÞch sö, b¶o tµng c¸ch m¹ng, b¶o tµng Hå chÝ Minh, b¶o tµng mÜ thuËt...Nh÷ng b¶o tµng nµy ph¶m ¸nh tËp trung, hµm xóc nhÊt vµ kh¸ ®Çy ®ñ nh÷ng chÆng ®­êng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ cña d©n téc, ph¶n ¸nh nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam, nªn th­êng lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Çu tiªn trong c¸c tour du lÞch cña du kh¸ch ®Õn th¨m quan Hµ néi. - Hµ néi cßn cã nh÷ng di tÝch cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt, cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch du lÞch, nhÊt lµ kh¸ch quèc tÕ, ®©y ®­îc coi lµ lîi thÕ khi cÇn thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh trong c¸c tour du lÞch. Hµ néi cßn lµ n¬i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ngµy héi thÓ thao lín cña khu vùc Ch©u ¸, th«ng qua c¸c ngµy héi thÓ thao lín cua Khu vùc du lÞch Hµ néi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng du lÞch. - Ngoµi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, Hµ néi cßn cã nhiÒu LÔ héi truyÒn thèng. C¸c lÔ héi ®· cã lÞch sö h×nh thµnh tõ bao ®êi nay vÉn ®­îc g×n gi÷ vµ tæ chøc hµng n¨m thu hót rÊt nhiÒu du kh¸ch ®Õn th¨m t×m hiÓu v¨n ho¸ ViÖt Nam nãi chung vµ V¨n ho¸ ng­êi Hµ Néi nãi riªng. PhÇn lín c¸c lÔ héi th­êng diÔn ra vµo mïa Xu©n, thêi tiÕt khÝ hËu m¸t mÎ thuËn lîi cho viÖc tæ chøc c¸c tour du lÞch, v× vËy ®ßi hái du lÞch Hµ néi cÇn kÕt hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan ®Çu t­ nghiªn cøu, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lÔ héi d©n gian truyÒn thèng kÕt hîp víi nh÷ng néi dung v¨n ho¸ hiÖn ®¹i...§Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ nh÷ng n¸t ®Ñp cña lÔ héi truyÒn thèng trong ch­¬ng tr×nh c¶u c¸c tour du lÞch. - Bªn c¹nh ®ã, Hµ néi cßn cã nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng mÜ nghÖ truyÒn thèng, 36 phè ph­êng, mçi phè ph­êng g¾n víi mét lµng nghÒ tõ xa x­a. Lµ n¬i tËp trung nhiÒu nghÒ thñ c«ng tinh s¶o, Hµ néi cã nhiÒu thî thñ c«ng tµi ba. §¸ng chó Ý lµ c¸c lµng nghÒ næi tiÕng nh­: nghÒ lµm tranh d©n gian ( Hµng Trèng,§«ng Hå), nghÒ gèm sø B¸t Trµng, nghÒ ®óc ®ång Ngò X·, nghÒ tr¹m kh¶m trang trÝ(ch¹m gç, ch¹m b¹c, kh¶m trai, s¬n mµi, m©y tre...). Kh«i phôc vµ n©ng cÊp c¸c lµng nghÒ ®­a vµo tour du lÞch lµ mét lîi thÕ nªn ®­îc khai th¸c cña du lÞch Hµ Néi. - Ngoµi c¸c tµi nguyªn nh©n v¨n nãi trªn, cÇn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng tµi nguyªn nh©n v¨n kh¸c mµ tr­íc hÕt lµ ca móa nh¹c d©n téc, c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt truyÒn thèng nh­ móa rèi n­íc h¸t tuång, h¸t chÇu v¨n... - Bªn c¹nh ®ã Hµ néi cßn næi tiÕng vÒ c¸c lo¹i h×nh Èm thùc, c¸c mãn ¨n truyÒn thèng ®Æc s¾c cã tõ l©u ®êi. Hµ néi cÇn ph¸t huy ®iÓm nµy ®Ó phôc vô nhu cÇu th­ëng thøc c¸c mãn ¨n truyÒn thèng cña kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ du kh¸ch n­íc ngoµi. - Hµ néi lµ trung t©m cña c¶ n­íc, lµ ®iÓm ®Õn ®Çu tiªn cña du kh¸ch. Kh«ng chØ nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nhiÒu tµi nguyªn nh©n v¨n, Hµ néi cßn ®­îc sù hç trî thõa h­ëng nguån tµi nguyªn du lÞch cña c¸c tØnh thµnh phô cËn. V× thÕ Du lÞch Hµ néi cÇn cã h­íng ph¸t triÓn theo h­íng më, mµ Hµ néi víi vai trß thu hót vµ lan to¶. + PhÝa B¾c cña Hµ néi lµ Tam ®¶o n¬i nghØ m¸t lÝ t­ëng cho du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. §Æc ®iÓm cña khu du lÞch nµy lµ khÝ hËu trong kµnh m¸t mÎ vÒ mïa hÌ, cã phong c¶nh ®Ñp, cã rõng vµ theo ®ã lµ quÇn thÓ thùc vËt rÊt phong phó vÒ c¸c loµi ®éng thùc vËt, cã th¸c n­íc cao vµ hïng vÜ, më ra h­íng ph¸t triÓn nghØ ng¬i sinh th¸i. + C¸ch Hµ néi kh«ng xa vÒ phÝa T©y cã v­êng quèc gia Ba v×, hå Hoµ B×nh, th¾ng c¶nh H­¬ng S¬n víi ®éng H­¬ng TÝch ®­îc mÖnh danh lµ “Nam thiªn ®Ö nhÊt ®éng” næi tiÕng l­u truyÒn tõ ®êi nµy qua ®êi kh¸c t¹o nguån c¶m høng thi ca cña nhiÒu du kh¸ch ®Õn Hµ néi, ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã cßn cã Ba v× næi tiÕng vÒ c¸c c¶nh ®Ñp nói T¶n, s«ng §µ g¾n liÒn víi truyÒn thuyÕt S¬n Tinh, Thuû Tinh. Ba v× cßn ®­îc coi lµ mét phßng tiªu b¶n sèng víi nhiÒu mÉu chuÈn cña hÖ thùc vËt ViÖt Nam. Ba v× cßn ®­îc xem nh­ v­êng sau cña ng«i nhµ lín Thñ ®« Hµ Néi. +VÒ phÝa §«ng lµ biÓn víi nhiÒu khu nghØ m¸t næi tiÕng nh­: b·i biÓn §å S¬n, VÞnh H¹ Long n¬i ®· ®­îc tæ chøc UNECEP c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi, n¬i cã hµng ngh×n hßn ®¶o lín nhá thuËn lîi cho th¨m quan du lÞch. + VÒ phÝa Nam cã c¸c vïng thiªn nhiªn nh­ Hoa L­, Tam cèc, BÝch §éng thuËn lîi cho phat triÓn du lÞch vµ còng lµ n¬i ®­îc du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc ­a chuéng. Xa h¬n n÷a rõng Cóc Ph­¬ng næi tiÕng cã gi¸ trÞ ®iÓm h×nh cho giíi sinh vËt vïng nhiÖt ®íi víi nhiÒu lo¹i ®éng vËt quý hiÕm ®­îc ghi trong s¸ch ®á cña ViÖt Nam. N¬i ®©y cho phÐp tham quan theo h­íng: tham quan, du lÞch, nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o c¸c ngµnh thùc, ®éng vËt. Tãm l¹i, qua nh÷ng thuËn lîi trªn ta cã thÓ thÊy: + Tµi nguyªn du lÞch Hµ næi rÊt phong phó, ®a d¹ng víi sè l­îng vµ chÊt l­îng cao h¬n c¸c vïng du kh¸ch kh¸c trong c¶ n­íc, bªn c¹nh ®ã cßn ®­îc h­ëng tiÒm n¨ng du lÞch cña c¸c vïng phô cËn. ChÝnh nã ®· t¹o nªn lîi thÕ so víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong c¶ n­íc vµ kh«ng thua kÐm víi c¸c thñ ®« cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc. + Trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®· ®­îc Nhµ n­íc vµ Thµnh phè ®Çu t­ t«n t¹o vµ kh«i phôc n©ng cÊp nªn ®· cã sù ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh gãp phÇn thóc ®Èy ngµnh du lÞch Hµ néi b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu vÒ sè l­îng kh¸ch, doanh thu, thu nhËp vµo ng©n s¸ch t¨ng lªn hµng n¨m. b. VÒ s¶n phÈm dÞch vô du lÞch: S¶n phÈm dÞch vô cã rÊt nhiÒu, nh­ng s¶n phÈm dÞhc vô cã liªn quan ®Õn du lÞch ph¶i kÓ ®Õn hÖ thèng c¬ cÊu kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch vµ c¸c c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ. - DÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1996, Hµ néi cã 334 kh¸ch s¹n lín nhá víi 6225 phßng, gÇn gÊp 2 lÇn sè phßng so víi n¨m 1992, g¾n víi sù ph¸t triÓn å ¹t vµ tù nhiªn cña nhiÒu kh¸ch s¹n mini t­ nh©n ë nh÷ng n¨m 1993-1994. Theo sè liÖu cña së du lÞch Hµ Néi, do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Hµ néi ch÷ng l¹i vµ gi¶m xuèng râ rÖt, mét sè kh¸ch s¹n, phÇn lín lµ kh¸ch s¹n t­ nh©n ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö dông, nªn cuèi n¨m 2000, trªn ®Þa bµn Hµ néi chØ cßn 311 kh¸ch s¹n víi 9720 phßng. Trong ®ã, cã 78 kh¸ch s¹n quèc doanh, Vµ 14 kh¸ch s¹n ®· cæ phÇn ho¸(471 phßng).C«ng suÊt phßng b×nh qu©n ë c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh ®¹t 60-65%, kh¸ch s¹n liªn doanh ®¹t 50-60%, c¸c kh¸ch s¹n ngoµi quèc doanh ®¹t 40-50%. Quy m« kh¸ch s¹n Hµ néi nãi chung cßn nhá. Trong tæng sè 310 kh¸ch s¹n th× cã: 9 kh¸ch s¹n trªn 200 phßng, chiÕm tû lÖ 2.89%; 9 kh¸ch s¹n 100-200 phßng chiÕm 2.89%; 95 kh¸ch s¹n 20-100 phßng, chiÕm 30.55% vµ 198 kh¸ch s¹n d­íi 20 phßng chiÕm 63,67%. C¸c kh¸ch s¹n quy m« d­íi 20 phßng chñ yÕu thuéc së h÷u t­ nh©n. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu cña sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, c¸c kh¸ch s¹n ph¶i tù c¶i t¹o, n©ng cÊp ®Ó thÝch nghi. §ång thêi c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thêi kú x©y dùng ®· ®­a vµo ho¹t ®éng, lµm cho chÊt l­îng phôc vô trong kh¸ch s¹n ®­îc n©ng lªn. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000, Hµ néi ®· cã 96 kh¸ch s¹n ®· ®­îc xÕp h¹ng sao vµ lµ ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu kh¸ch s¹n 5 sao nhÊt. NÕu c¶ n­íc cã 12 kh¸ch s¹n 5 sao th× Hµ néi cã 6 kh¸ch s¹n. HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã phßng ¨n, quÇy bar,...nh÷ng kh¸ch s¹n nh­ vËy hÇu hÕt lµ c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh. DÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, dÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ë Hµ néi còng cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, t¨ng nhanh vÒ sè l­îng vµ ®æi míi vÒ chÊt l­îng. C¸c c«ng ty cã chøc n¨ng chÝnh lµ vËn chuyÓn kh¸ch nh­ c«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, c«ng ty du lÞch 12 vµ c¸c c«ng ty du lÞch lín nh­: C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ néi, C«ng ty du lÞch Hoµ B×nh,... Hçu hÕt c¸c c«ng ty nµy ®· ®Çu t­ ®æi míi hµng lo¹t xe cã chÊt l­îng cao ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch. §éi ngò taxi còng ngµy cµng ®«ng ®¶o. HiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ néi còng cã 22 h·ng Taxi lín víi h¬n 1200 xe phôc vô kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n thñ ®«. Ngoµi ra th× Hµ néi cßn cã c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c tham gia phôc vô nh­ xe m¸y,xÝch l«,... cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu. - DÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. Cho ®Õn nay trªn ®Þa bµn Hµ néi cã c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ chñ yÕu lµ c¸c c«ng viªn c©y xanh nh­: C«ng viªn Thñ LÖ, c«ng viªn Lenin, v­ên B¸ch Th¶o,...ChØ phôc vô cho nhu cÇu d¹o ch¬i th­ gi·n cña nh©n d©n, ch­a hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch, nhÊt lµ kh¸ch quèc tÕ. MÊy n¨m gÇn ®©y, mét sè ®iÓm trung t©m gi¶i trÝ nh­ c«ng viªn Hå t©y, mét sè vò tr­êng, bÓ b¬i bèn mïa, s©n Tenis,... ®­îc x©y dùng ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu gi¶i trÝ cña du kh¸ch. Nh­ng nh×n chung quy m« cßn nhá néi dung ch­a phong phó, gi¸ l¹i cao, nªn chØ ®¸p øng ®­îc mét bé phËn kh¸ch cã thu nhËp cao. V× vËy, viÖc x©y dùng c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ cã tÇm cì quèc gia vµ quèc tÕ t¹i Hµ néi lµ yªu cÇu bøc xóc cña cuéc sèng. §©y lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm du lÞch míi cã t¸c dông kÐo dµi thêi gian l­u tró cña kh¸ch du lÞch ®Ó t¨ng thªm doanh thu vµ ®¸p øng yªu cÇu mäi tÇng líp d©n c­ trong thµnh phè. VÒ kÕt cÊu h¹ tÇng liªn quan ®Õn ngµnh du lÞch. Giao th«ng vËn t¶i: + VÒ ®­êng bé, sau tuyÕn ®­êng cao tèc Hµ néi- Néi Bµi, gÇn ®©y viÖc n©ng cÊp quèc lé 5, quèc lé 1A, dù ¸n cao tèc Hµ néi-Hoµ l¹c,.. ®­a vµo ho¹t ®éng ®· rót ng¾n thêi gian ®i l¹i. C¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn liªn tôc ®­îc ®Çu t­ ®æi míi, phôc vô kÞp thêi, ®Æc biÖt lµ Oto vµ xÝch l«. NhiÒu ®¬n vÞ ®· gi÷ ®­îc uy tÝn vµ chÊt l­îng phôc vô tèt nh­ doanh nghiÖp T­¬ng Mai, Mai linh, H¶i v©n,...§Æc biÖt trong mÊy n¨m gÇn ®©y sù ph¸t triÓn cña xe Buyt ®· lµm giao th«ng Hµ néi ®­îc thuËn tiÖn h¬n. Cã thÓ nãi nhê c¶i thiÖn mét b­íc quan träng vÒ giao th«ng ®« thÞ cña Hµ néi céng víi viÖc Nhµ n­íc b·i bá giÊy phÐp vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch lµm cho viÖc ®i l¹i gi÷a Hµ néi vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn ®­îc th«ng xuèt, thêi gian ®i l¹i nhanh h¬n. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c tour du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ vµ theo ®ã lµm t¨ng doanh thu vµ thu nhËp cho ngµnh du lÞch Hµ néi. + VÒ ®­êng S¾t: Hµ néi cã 5 tuyÕn ®­êng s¾t ®i c¸c tØnh L¹ng S¬n, Lµo Cai, TP Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng vµ Th¸i nguyªn. Mêy n¨m gÇn ®©y, ngµnh ®­êng s¾t ®· cã nhiÒu cè g¾ng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ chÊt l­îng tiÖn nghi trang thiÕt bÞ trªn c¸c ®oµn tÇu. Sè toa cã m¸y ®iÒu hoµ t¨ng lªn, thêi gian ch¹y tÇugi¶m ®i trong c¸c tour du lÞch ®­êng s¾t. Trong t­¬ng lai, c¸c dù ¸n n©ng cÊp hÖ thèng ®­êng s¾t, x©y dùng hÖ thèng ®­êng s¾t trªn cao, hÖ thèng tÇu ®iÖn ngÇm t¹i Hµ Néi, lµm cho ®­êng s¾t cao tèc Hµ Néi –TP HCM sÏ t¹o c¬ héi cho du lÞch më thªm c¸c tour tuyÕn du lÞch míi. + Víi ®­êng hµng kh«ng: Hµ néi cã 2 s©n bay lµ s©n bay quèc tÕ Néi Bµi vµ s©n bay Gia l©m, trong ®ã s©n bay quèc tÕ Néi bµi lµ s©n bay thuéc lo¹i lín. Ngµnh hµng kh«ng trong nh÷ng n¨m qua kh«ng ngõng c¶i thiÖn chÊt l­îng phôc vô. N¨m 200 ®· phôc vô trªn 2 triÖu l­ît kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. S©n bay Néi Bµi cã diÖn tÝch 90000m2, víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, hîp tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cã kh¶ n¨ng phôc vô 6,5 triÖu l­ît kh¸ch/n¨m ®· ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng tõ gi÷a n¨m 2001 cïng víi viÖc më thªm c¸c chuyÕn bay tõ Hµ néi ®i c¸c n­íc kh¸c sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch Hµ néi phat triÓn, më réng héi nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. + VÒ ®­êng S«ng: hiÖn nay míi b¾t ®Çu ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh du lÞch trªn s«ng.Tæ chøc vµ khai th¸c ch­¬ng tr×nh nµy lµ c«ng ty vËn t¶i thuû Hµ néi ®¶m nhËn, víi 10 ch­¬ng tr×nh kh¸c nhau. L­îng kh¸ch chñ yÕu lµ néi ®Þa, kh¸ch quèc tÕ b¾t ®Çu t¨ng ®µn trong 2 n¨m gÇn ®©y. - VÒ ®iÖn phôc vô sinh ho¹t: Hµ néi sö dông hÖ thèng ®iÖn l­íi quèc gia. Nguån ®iÖn t¹m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông cña thµnh phè. Tuy nhiªn, hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn ®ang trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o nªn kh«ng ®ång bé, v× vËy ®«i khi vÉn cßn trong t×nh tr¹ng g©y sù cè côc bé. HÖ thèng kh¸ch s¹n ®ang ph¶i tr¶ gi¸ cao do sö dông chñ yÕu vµo giê cao ®iÓm. - VÒ B­u chÝnh viÔn th«ng: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ®­îc ®Çu t­ ®¸ng kÓ vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh, nhiÒu m¹ng l­íi liªn l¹c ®­îc thµnh lËp, c­íc phÝ liªn l¹c rÎ h¬n tr­íc. Liªn l¹c quèc tÕ ®­îc më réng kh¾p c¶ n­íc. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ngµnh du lÞch. Ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ®ang cã dù ¸n phãng vÖ tinh viÔn th«ng vµ ®iÒu chØnh l¹i gi¸ c­íc dÞch vô viÔn th«ng. - HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc: Hµ néi chñ yÕu khai th¸c n­íc ngÇm phôc vô cho sinh ho¹t s¶n xuÊt. Tr÷ l­îng n­íc ngÇm ë Hµ néi kho¶ng 700000 m3/ ngµy. Ngoµi ra Hµ néi cßn sö dông nguån n­íc mÆt cña hÖ thèng s«ng Hång , s«ng §µ th«ng qua c¸c nhµ m¸y n­íc. HiÖn nay ë Hµ néi cã 9 nhµ m¸y n­íc lín nhá c«ng suÊt gÇn 320000m3 mét ngµy ®ªm. B×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 120 lÝt /ngµy. HÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc kho¶ng 400km, nh­ng phÇn lín ®· rß rØ, cò, g©y thÊt tho¸t n­íc vµ nhiÔm bÈn. HÖ thèng tho¸t n­íc cña Hµ néi ®· qu¸ cò, l¹i bÞ lÊn chiÕm, chñ yÕu lµ ®­a ra s«ng NhuÖ, nªn khi cã c­êng ®é m­a lín n­íc s«ng NhuÖ d©ng cao g©y ngËp óng. . Khã kh¨n: Víi nguån tµi nguyªn phong phó phôc vô cho du lÞch nh­ng bªn c¹nh ®ã cã sù ph©n bè kh«ng ®Òu tµi nguyªn du lÞch, lµm mÊt ®i tÝnh c©n ®èi trong ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã cßn diÔn ra t×nh tr¹ng lÊn chiÕm, mÊt vÖ sinh m«i tr­êng ë c¸c khu di tÝch, tÖ n¹n ¨n xin, Ðp mua b¸n, ®eo b¸m kh¸ch ë c¸c khu di tÝch ®ang lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng vµ mÜ quan cña c¸c khu di tÝch ®ßi hái ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc triÖt ®Ó. Nhiªu khu vui ch¬i giai trÝ cña Hµ néi ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, bªn c¹nh ®ã gi¸ thµnh cao nªn ch­a thu hót ®­îc nhiÒu du kh¸ch. HÖ thèng giao th«ng cßn nghÌo nµn, trong néi thµnh Hµ néi tuy ®· ®­îc n©ng cÊp nhiÒu nh­ng t×nh tr¹ng ïn t¾c giao th«ng vÉn diÔn ra th­êng xuyªn vµo c¸c giê cao ®iÓm. TÖ n¹n lÊn chiÕm hµnh lang lÒ ®­êng lµm n¬i bu«n b¸n hîp trî g©y mÊt trËt tù vµ mÜ quan ®« thÞ. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng chñ yÕu cña Hµ néi lµ xe m¸y,lµ lo¹i ph­¬ng tiÖn g©y ån µo vµ « nhiÔm. C¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng ®i c¸c tØnh, khu du lÞch ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc n©ng cÊp hoÆc x©y dùng míi. HÖ thèng ®­êng s¾t cßn yÕu so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi, khæ ®­êng hÑp, chÊt l­îng cÇu ®­êng trang thiÕt bÞ cßn thÊp vµ h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã Du lÞch Hµ néi cßn chÞu sù chi phèi cña nh÷ng khã kh¨n tõ kh©u chÝnh s¸ch vÜ m« ®Õn kh©u tæ chøc thùc hiÖn ë tÇm vi m« mµ chóng ta kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn ®ã lµ: Sù c¹nh tranh cña du lÞch Hµ néi cßn rÊt h¹n chÕ, tr×nh ®é kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é sóc tiÕn du lÞch, kinh nghiÖm qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ thiÕu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn du lÞch. §ång thêi trong nhËn thøc vÒ du lÞch cßn thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ d©n c­ ®èi víi viÖc x©y dùng, b¶o vÖ, khai th¸c, chØ ®¹o, qu¶n lý thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Çu t­ cßn nhiÒu bÊt cËp. Nh÷ng vÊn ®Ò trªn lÇ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay ®ßi hái du lÞch Hµ néi cÇn v­ît qua ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. Vai trß, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña du lÞch Hµ néi: Lµ trung t©m v¨n ho¸ chÝnh trÞ,v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, trung t©m kinh tÕ vµ giao dÞch quèc tÕ v× vËy lµ néi gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc nãi chung vµ ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng. Du lÞch Hµ néi t­f khi ®Êt n­íc ®æi míi ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ sang nÒn kinh tÕ mµ dÞch vô lµ mòi nhän. Sù ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ néi còng kÐo theo sù ph¸t triÓn du lÞch cña c¸c tØnh thµnh kh¸c. Còng nh­ c¸c n­íc kh¸c trªn khu vùc vµ thÕ giíi, dÞch vô du lÞch ®· trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhon, nã gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy viÖc khai th¸c , b¶o tån vµ giíi thiÖu c¸c di s¶n v¨n hãa d©n téc, c¸c khu du lÞch, vui ch¬i gi¶i trÝ cho nh©n d©n vµ toµn thÕ giíi. Du lÞch cßn ®ãng vai trß quan träng trong quan hÖ ®èi ngo¹i, nã lµ h×nh thøc xuÊt khÈu t¹i chç hµng ho¸ vµ dÞch vô. Kh«ng chØ ®ãng gãp vµo kinh tÕ mµ du lÞch cßn ®ãng gãp cho x· héi ®ã lµ n©ng cao hiÖu qu¶ nhu cÇu tinh thÇn còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng. Ph¸t triÓn du lÞch cã t¸c dông gi¸o dôc ng­êi d©n cã ý rhøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc vµ lßng yªu n­íc. Bªn c¹nh ®ã Du lÞch cßn gióp cho viÖc æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ t¨ng c­êng t×nh h÷u nghÞ, hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc vµ gãp phÇn b¶o vÖ hoµ b×nh cho thÕ giíi. V× thÕ, Du lÞch Hµ néi ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¶ n­íc. Phôc vô nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cho ng­êi d©n trong n­íc vµ kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi. gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë thñ ®« vµ lao ®éng tõ c¸c tØnh thµnh kh¸c ®Õn Hµ néi, g×n gi÷, ph¸t huy vµ giíi thiÖu víi nh©n d©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi c¸c di s¶n v¨n ho¸ truyÒn thèng tõ l©u ®êi cña d©n téc. ViÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng kh¸ch du lÞch Hµ néi. 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng kh¸ch du lÞch Hµ Néi. Còng nh­ ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh kh¸c,ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch vµ c¸c tæ chøc kinh doanh du lÞch lu«n g¾n liÒn víi thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng du lÞch g¾n liÒn víi thÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ vµ thÞ tr­êng trong n­íc. NhiÖm vô cña ngµnh còng nh­ c¸c tæ chøc kinh doanh du lÞch lµ lµm thÕ nµo ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, th× viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nhÊt lµ quy m«, c¬ cÊu kh¸ch du lÞch lµ mét vÊn ®Ò träng t©m. Muèn nghiªn cøu kh¸ch du lÞch ®¹t hiÖu qu¶ cao th× viÖc sö dông c¸c c«ng cô thèng kª lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ®¨c biÖt lµ ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian vµ dù ®o¸n thèng kª. Tõ sè liÖu thùc tÕ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®Þnh h­íng, rót ra c¸c kÕt luËn ®Þnh tÝnh tõ ®ã ®­a ra c¸c ®Æc tr­ng, tÝnh quy luËt vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng trong thêi gian hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n t­¬ng lai. Trong thèng kª khi nghiªn cøu mét hiÖn t­îng nµo ®ã co sù biÕn ®éng th­êng xuyªn vÒ mÆt l­îng theo thêi gian ta th­êng dùa vµo d·y sè thêi gian. Nh­ vËy d·y sè thêi gian lµ g× vµ nã cã t¸c dông nh­ thª nµo trong ph©n tÝch c¸c hiÖn t­îng nãi chung vµ ph©n tÝch biÕn ®éng kh¸ch du lÞch qua thêi gian. - D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian. - T¸c dông cña d·y sè thêi gian: Qua viÖc ph©n tÝch d·y sè thêi gian vÒ hiÖn t­îng nµo ®ã gióp chóng ta cã thÓ nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sù biÕn ®éng c¶u hiÖn t­îng tõ ®ã v¹ch râ xu h­íng biÕn ®éng vµ tÝnh quy luËt ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng qua thêi gian, ®ång thêi qua ®ã ta cã thÓ dù ®o¸n c¸c møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã dùa vµo c¸c chØ tiªu cña d·y sè thêi gian ta cßn n¾m b¾t ®­îc quy m« cña hiÖn t­îng, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é t¨ng gi¶m cña hiÖn t­îng qua thêi gian. Nh­ vËy, ¸p dông d·y sè thêi gian vµo ph©n tÝch kh¸ch du lÞch lµm c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c chiÕn l­îc thÞ tr­êng c¶u c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch. Nh­ vËy ph©n tÝch cã ý nghÜa tæng hîp. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña kh¸ch du lÞch, tèc ®é ph¸t triÓn cña l­îng kh¸ch qua tõng n¨m, dù ®o¸n l­îng kh¸ch trong t­¬ng lai. Dù ®o¸n gióp cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch biÕt c¸c sù kiÖn x¶y ra ®Ó hä cã c¬ së x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh, lµm c¬ së ®Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch kh¸c nh­: kÕ ho¹ch ®Çu t­, söa ch÷a, qu¶ng c¸o,... mét c¸ch khoa häc vµ kh¶ thi. Tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Nh­ vËy, viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª trong nghiªn cøu kh¸ch du lÞch lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng. V× thÕ, c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o c«ng t¸c ph©n tÝch vµ dù ®o¸n ngµy cµng tèt h¬n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch cña Hµ Néi hiÖn nay vµ sau nµy. 2. Thùc tr¹ng cña viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng cña kh¸ch du lÞch Hµ néi Thèng kª lµ c«ng cô kinh tÕ quan träng cña hÇu hÕt c¸c ngµnh, viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª nghiªn cøu c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng du lÞch ra ®êi vµ ph¸t triÓn kÐo theo thèng kª du lÞch cïng ph¸t triÓn vµ thèng kª du lÞch ngµy cµng trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ngµnh. Thèng kª Du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ thèng kª du lÞch Hµ néi nãi riªng còng tõng b­íc h×nh thµnh, ph¸t triÓn cã vai trß ngµy cµng quan träng trong viÖc cing cÊp c¸c th«ng tin b»ng sè phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng, phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng du lÞch. Trong c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ¸p dông ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th× ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian vµ dù ®o¸n thèng kª lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §èi víi ngµnh Du lÞch nãi riªng, c¸c c¬ quan thèng kª du lÞch ®iÒu tra, tæng hîp, xö lý sè liÖu b¸o c¸o vÒ cho c¸c c¬ quan thèng kª nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Tõ sè liÖu b¸o c¸o cña c¸c cë së ho¹t ®éng du lÞch c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý du lÞch ®Þa ph­¬ng xö lý, tæng hîp vµ b¸o c¸o vÒ c¸c c¬ quan Thèng kª nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý ngµnh ë trung ­¬ng. C¬ quan thèng kª Nhµ n­íc Trung ­¬ng lµ Tæng côc thèng kª vµ c¬ quan qu¶n lý ngµnh ho¹t ®éng du lÞch lµ Tæng côc du lÞch tiÕn hµnh xö lý,tæng hîp biªn so¹n vµ c«ng bè sè liÖu chung vÒ du lÞch trªn ph¹m vi toµn quèc. Trong thêi kú ®æi míi vµ më cöa, ngµnh ho¹t ®éng du lÞch ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, c¶ lÜnh vùc du lÞch trong n­íc vµ du lÞch quèc tÕ. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th«ng tin nghiªn cøu vµ qu¶n ly ho¹t ®éng du lÞch thêi lú ®æi míi, më cöa, ngoµi ph­¬ng ph¸p thèng kª truyÒn thèng l©u nay lµ ban hµnh c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú ®Ó thu thËp th«ng tin, trong thêi kú nµy ngµnh thèng kª Nhµ n­íc vµ ngµnh qu¶n lý ho¹t ®éng du lÞch cßn phèi hîp víi nhau ®Ó tiÕn hµnh mét sè cuéc ®iÒu tra bæ sung th«ng tin vÒ du lÞch, nh­ cuéc ®iÒu tra ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ph¹m vi c¶ n­íc n¨m 1994. Trong cuéc ®iÒu tra nµy cßn kÕt hîp c¶ néi dung ®iÒu tra vÒ nhu cÇu, së thÝch, chi phÝ cña kh¸ch du lÞch. TiÕn hµnh cuéc kh¶o s¸t ®iÒu tra chuyªn ®Ò vÒ kh¸ch du lÞch qua biªn giíi ViÖt-Trung, ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch du lÞch t¹i s©n bay, ®iÒu tra thèng kª kh¸ch du lÞch ®Õn hµng n¨m cña c¸c c¬ quan Thèng kª, thèng kª kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi vµ kh¸ch Hµ Néi ra n­íc ngoµi, ®iÒu tra nghiªn cøu biÕn ®éng kh¸ch du lÞch do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh­ thêi tiÕt c¸c phong tôc tËp qu¸n. Trong thùc tÕ do nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ kh¸ch du lÞch nªn cã nhiÒu quan ®iÓm hay nhiÒu chØ tiªu tÝnh to¸n kh¸c nhau gi÷a c¸c c¬ quan thèng kª. VÝ dô nh­, thèng kª kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi vµ ng­êi Hµ Néi ®i ra n­íc ngoµi cã nghÜa ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng ng­êi nhËp c¶nh nµo ®­îc tÝnh vµo kh¸ch du lÞch vµ ng­êi nµo kh«ng ®­îc tÝnh vµo kh¸ch du lÞch theo kh¸i niÖm vµ ph¹m vi quy ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®iÒu tra kinh doanh du lÞch ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn Hµ néi cßn thiÕu sãt lµ kh«ng ®iÒu tra ®­îc ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch kh«ng cã giÊy phÐp kinh doanh mµ chØ ®iÒu tra ®­îc c¸c ®¬n vÞ cã ®¨ng ký kinh doanh. G©y c¶n trë cho viÖc thèng kª ®Çy ®ñ vÒ kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn. Ch­¬ng III : VËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian nghiªn cøu biÕn ®éng l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi giai ®o¹n 1997-2003 vµ dù ®o¸n cho giai ®o¹n 2004-2005. §Æc ®iÓm nguån tµi liÖu dïng vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ dù ®o¸n. Trong ph©n tÝch thèng kª, nguån sè liÖu thu thËp ®­îc rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña cuéc ®iÒu tra. Bªn c¹nh ®ã sè liÖu thu thËp ®­îc cã phï hîp víi môc ®Ých cña cuéc ®iÒu tra hay kh«ng? Sè liÖu thu thËp ®­îc thÝch hîp víi ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch nµo. V× nh÷ng ®iÒu ®ã, víi nguån sè liÖu thu thËp ®­îc trong b¸o c¸o nµy lµ d·y sè cã biÓu hiÖn quy m« cña hiÖn t­îng theo tõng kú, ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian, cã sù thay ®æi t¨ng(gi¶m) quy m« gi÷a c¸c thêi kú. Tõ nh÷ng ®¨c ®iÓm cña d·y sè ta thÊy viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch vµ dù ®o¸n sÏ ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña hiÖn t­îng, cho thÊy sù thay ®æi cña hiÖn t­îng qua thêi gian, tèc ®é ph¸t triÓn… vµ dù ®o¸n møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi kú tiÕp theo. Ph©n tÝch xu h­íng biÕn ®éng sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi giai ®o¹n 1997-2003. ViÖc ph©n tÝch thèng kª l­îng kh¸ch du lÞch cã vai trß hÕt søc quan träng. Nã gióp chóng ta cã c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ thÞ tr­êng du lÞch, nhu cÇu cña tõng thÞ tr­êng , nhu cÇu cña du kh¸ch, gióp chóng ta thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn, tèc ®é ph¸t triÓn, l­îng t¨ng gi¶m qua tõng n¨m vµ dô ®o¸n l­îng kh¸ch trong c¸c n¨m tiÕp theo. Thèng kª l­îng kh¸ch du lÞch cßn gióp chóng ta rÊt nhiÒu trong viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh du lÞch Hµ Néi. ChÝnh v× vËy, chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu thèng kª mét c¸ch chÝnh x¸c vµ cô thÓ l­îng kh¸ch du lÞch cña Hµ Néi. Muèn thèng kª ®­îc chÝnh x¸c th× cÇn ph¶i cã mét l­îng th«ng tin ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn. Nh­ng trong thùc tÕ th× sè liÖu kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ, kh«ng chi tiÕt, thiÕu tÝnh so s¸nh ®­îc víi nhau qua thêi gian. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch chØ dõng ë møc ®é kh¸i qu¸t, viÖc ph©n tÝch vµ dù ®o¸n chØ dõng l¹i ë møc ®é b¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh, ch­a ph©n tÝch s©u s¾c, chi tiÕt, ®«i khi cßn mang tÝnh m« t¶, thiÕu tÝnh thêi sù. Sè liÖu thu thËp ®­îc bao gåm: + Sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997-2003 B¶ng 2 : Sè liÖu vÒ l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi (§¬n vÞ: Ng­êi) N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sè l­îng 573279 500516 765793 850000 880000 922145 1010529 + Sè liÖu theo th¸ng sè l­îng kh¸ch Du lÞch Hµ néi (giai ®o¹n 1997-2003) B¶ng 3: Sè l­îng kh¸ch du lÞch tõng th¸ng. §¬n vÞ: ng­êi N¨m Th¸ng 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 51595 45046 66624 73950 76560 80005 83805 2 68793 60062 94192 104549 108246 113442 118955 3 65927 57559 88066 97751 101194 105778 110717 4 40130 45046 68921 76418 79207 82890 86719 5 28664 35036 55137 61202 63353 66223 69242 6 29810 25026 39438 43775 45323 47340 49541 7 30384 26026 39055 43355 44870 46938 49106 8 34397 26527 40204 44625 46202 48295 50535 9 42995 30030 46714 51853 53680 56122 57820 10 65927 37539 56669 62907 65125 68120 71348 11 51595 57560 86535 96054 99410 103903 108724 12 63062 55059 84238 93501 98602 103098 107912 Tõ nh÷ng sè liÖu thu thËp ®­îc ë trªn, ta cã thÓ tÝnh ®­îc c¸c chØ tiªu sau: Sè kh¸ch du lÞch ®Õn b×nh qu©n hµng n¨m. ChØ tiªu n¸y ph¶n ¸nh l­îng kh¸ch trung b×nh ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997-2003 (ng­êi/ n¨m) Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n sè l­îng kh¸ch trung b×nh ®Õn Hµ néi hµng n¨m lµ 796037.429 ng­êi/n¨m L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi sè kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi. L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi cho biÕt sù thay ®æi t¨ng gi¶m sè kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. a. L­îng t¨ng gi¶m ®Þnh gèc: §¬n vÞ : kh¸ch. Theo tÝnh to¸n ta thÊy: N¨m 1998 do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ë Ch©u ¸ lµm cho l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi gi¶m rÊt nhiÒu, n¨m 1997 sè l­îng kh¸ch lµ 573279 (ng­êi) th× n¨m 1998 chØ cßn 500516 (ng­êi) gi¶m 72763 (ng­êi). Tõ sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ th× sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi l¹i t¨ng lªn, tõ n¨m 1999 ®Õn nay sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi ngµy cµng t¨ng, ®¹t tèc ®é t¨ng trung b×nh lµ: 1.0439 lÇn. b. L­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè l­îng kh¸ch du lÞch t¨ng gi¶m bao nhiªu so víi n¨m gèc 1997. = - 72763 kh¸ch kh¸ch kh¸ch kh¸ch kh¸ch kh¸ch Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m gèc 1997, vµo thêi gian nµy do ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh tµi chÝnh khu vùc Ch©u ¸ nªn l­îng kh¸ch du lÞch ®· gi¶m ®i rÊt nhiÒu, sau khñng ho¶ng tµi chÝnh du lÞch ViÖt Nam l¹i ph¸t triÓn trë l¹i vµ ngay trong n¨m 1999 l­îng kh¸ch ®· t¨ng vät lªn so víi n¨m 1997 vµ 1998, c¸c n¨m tiÕp theo l­îng kh¸ch du lÞch liªn tôc t¨ng. §Õn n¨m 2003 l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi ®· lµ 1010529 kh¸ch t¨ng so víi n¨m 1997 lµ 437250 kh¸ch. c. L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi trung b×nh: kh¸ch. Nh­ vËy l­îng kh¸ch du lÞch Hµ Néi t¨ng trung b×nh hµng n¨m lµ 72875 kh¸ch. Tèc ®é ph¸t triÓn sè kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi. ChØ tiªu nµy biÓu hiÖn sè l­îng kh¸ch du lÞch t¨ng víi tèc ®é bao nhiªu? tèc ®é t¨ng nh­ vËy lµ nhanh hay chËm vµ cã xu h­íng nh­ thÕ nµo? Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn: ti Ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña l­îng kh¸ch gi÷a hai thêi gian liÒn nhau. NhËn xÐt: Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 1998so víi n¨m 1997 lµ 0.872, tøc lµ gi¶m so víi n¨m tr­íc 0.228 lÇn hay gi¶m 22.89%. Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 1999 so víi n¨m 1998 lµ 0.53 lÇn, tøc lµ t¨ng 0,53007 lÇn hay t¨ng 53%. Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 0.10990 lÇn, tøc lµ t¨ng 0.1099 lÇn hay 10.99% Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 1.0352 lÇn, tøc lµ t¨ng 1.0352 lÇn hay t¨ng 3.53% Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 0.0479 lÇn, tøc lµ t¨ng 0.0479 lÇn hay t¨ng 4.8%. Tèc ®é ph¸t triÓn sè l­îng kh¸ch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 0.0958 lÇn, tøc lµ t¨ng 0.095846 lÇn hay t¨ng 9.58%. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc: ChØ sè nµy cho thÊy sù ph¸t triÓn cña sè l­îng kh¸ch trong thêi gian dµi. Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc cho thÊy l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m 1997. Sau n¨m 1998, víi nhiÒu chÝnh s¸ch ®æi míi trong du lÞch, l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi t¨ng lªn rÊt nhiÒu tõ n¨m 1999, 2000, 2001, 2002 ®Õn n¨m 2003 l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi t¨ng lªn so víi n¨m 1997 lµ 1.76 lÇn. Tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh. Nh­ vËy trung b×nh mçi n¨m l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi t¨ng 1.0936 lÇn. Tèc ®é t¨ng gi¶m cña sè l­îng kh¸ch du lÞch: a. Tèc ®é t¨ng gi¶m tõng kú: ai Nh­ vËy: L­îngkh¸ch du lÞch n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m 1997 lµ 12.69% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 1999 so víi n¨m 1998 lµ 53% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 10.99% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 3.52% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 4.79% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 9.58% b. Tèc ®é t¨ng gi¶m ®Þnh gèc sè kh¸ch ®Õn Hµ Néi Nh­ vËy : L­îng kh¸ch du lÞch n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m 1997 lµ -12.69% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 1999 so víi n¨m 1997 lµ 33.58% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2000 so víi n¨m 1997 lµ 48.27% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2001 so víi n¨m 1997 lµ 83.8% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2002 so víi n¨m 1997 lµ 60.85% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2002 so víi n¨m 1997 lµ 60.85% Tèc ®é t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 9.58% c. Tèc ®é t¨ng gi¶m trung b×nh sè l­îng kh¸ch: 1.0936 – 1 = 0.0936 Tèc ®é t¨ng trung b×nh sè l­îng kh¸ch du lÞch Hµ Néi trong giai ®o¹n nµy lµ 0.0936 lÇn hay 9,36% Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 1% t¨ng hoÆc gi¶m cña tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m tõng kú: T­¬ng tù ta cã kÕt qu¶: g1999 = 5005.16 g2000 = 7657.93 g2001 =8500 g2002 =8800 g2003 =9221.45 Nh­ vËy : Cø 1% gi¶m xuèng cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 1998 so víi n¨m 1997 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi gi¶m lµ 5732.79 ng­êi. Cø 1% t¨ng lªn cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 1999 so víi n¨m 1998 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 5005.16 ng­êi. Cø 1% t¨ng lªn cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 2000 so víi n¨m 1999 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 7657.93 ng­êi. Cø 1% t¨ng lªn cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 2001 so víi n¨m 2000 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 8500 ng­êi. Cø 1% t¨ng lªn cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 2002 so víi n¨m 2001 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 8800 ng­êi. Cø 1% t¨ng lªn cña l­îngkh¸ch du lÞch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 th× t­¬ng øng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lµ 9221.45 ng­êi. Ph©n tÝch tæng hîp c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi giai ®o¹n 1997- 2003 vµ dù ®o¸n cho giai ®o¹n 2004-2005. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn sù biÕn ®éng l­îng kh¸ch ®Õn Hµ Néi theo d¹ng céng(dïng b¶ng Buys-Ballot) a. Ph©n tÝch tÝnh thêi vô cña kh¸ch du lÞch Hµ néi: Trong du lÞch lu«n lu«n cã tÝnh thêi vô, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn n­íc ta th× tÝnh thêi vô thÓ hiÖn rÊt râ rµng, bëi v× ë n­íc ta c¸c lÔ héi truyÒn thèng chØ diÔn ra trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra ë MiÒn B¾c khÝ hËu cã c¶ bèn mïa, chÝnh v× thÕ nªn chØ cã nh÷ng thêi gian nµo ®ã trong n¨m thÝch hîp víi viÖc ®i du lÞch cña du kh¸ch. Nghiªn cøu tÝnh thêi vô cña du lÞch, n¾m b¾t ®­îc nã th× chóng ta sÏ t×m ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó chuÈn bÞ phôc vô, ®¸p øng tèt nh÷ng yªu cÇu, kh«ng ®Ó x¶y ra nh÷ng sai sãt. Nªu n¾m b¾t ®­îc tÝnh thêi vô cña du lÞch chóng ta sÏ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng cña nã, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng lóc dån dËp, khÈn tr­¬ng, lóc th× nhµn rçi, thu hÑp. Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu theo th¸ng tõ n¨m 1997-2003: N¨m Th¸ng 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ii 1 51595 45046 66624 73950 76560 80005 83805 68226.43 1.05 2 68793 60062 94192 104549 108246 113442 118955 95462.71 1.47 3 65927 57559 88066 97751 101194 105778 110717 89570.26 1.38 4 40130 45046 68921 76418 79207 82890 86719 68475.86 1.05 5 28664 35036 55137 61202 63353 66223 69242 54122.43 0.83 6 29810 25026 39438 43775 45323 47340 49541 40036.14 0.62 7 30384 26026 39055 43355 44870 46938 49106 39962 0.62 8 34397 26527 40204 44625 46202 48295 50535 41540.71 0.64 9 42995 30030 46714 51853 53680 56122 57820 48459.14 0.75 10 65927 37539 56669 62907 65125 68120 71348 61090.71 0.94 11 51595 57560 86535 96054 99410 103903 108724 86254.43 1.33 12 63062 55059 84238 93501 98602 103098 107912 86496 1.33 Tæng 573279 500516 765793 850000 880000 922145 922145 573279 T­¬ng tù ta cã Thay sè ta cã: ChØ sè thêi vô: I T­¬ng tù ta cã I2=1.47 I3=1.38 I4=1.05 I5=0.83 I6= 0.62 I7=0.62 I8=0.64 I9=0.75 I10=0.94 I11=1.33 I12=1.33 Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta cã thÓ thÊy râ r»ng l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi ®«ng nhÊt vµo th¸ng 1, 2, 3, 11, 12, ®Æc biÖt lµ vµo th¸ng 2 l­îng kh¸ch ®«ng nhÊt. Vµo th¸ng 2 thêi tiÕt m¸t mÎ, phï hîp víi viÖc tham quan du lÞch nghi ng¬i. Vµo c¸c th¸ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 l­îng kh¸ch th­a vµ gi¶m dÇn v× trong c¸c th¸ng nµy thêi tiÕt nãng bøc kh«ng thÝch hîp cho du lÞch ë Hµ néi, vµo c¸c th¸ng nµy chØ thÝch hîp víi du lÞch ë vïng biÓn. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn sù biÕn ®éng l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi theo d¹ng céng. Ta cã hµm su thÕ d¹ng: trong m« h×nh nµy Zt rÊt khã x¸c ®Þnh nªn ta chØ xÐt m« h×nh: hay B¶ng sè liÖu tÝnh to¸n: N¨m Th¸ng 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51595 45046 66624 73950 76560 80005 83805 477585 68226.43 2 68793 60062 94192 104549 108246 113442 118955 668239 95462.71 3 65927 57559 88066 97751 101194 105778 110717 626992 89570.29 4 40130 45046 68921 76418 79207 82890 86719 479331 68475.86 5 28664 35036 55137 61202 63353 66223 69242 378857 54122.43 6 29810 25026 39438 43775 45323 47340 49541 280253 40036.14 7 30384 26026 39055 43355 44870 46938 49106 279734 39962 8 34397 26527 40204 44625 46202 48295 50535 290785 41540.71 9 42995 30030 46714 51853 53680 56122 57820 340114 48587.71 10 65927 37539 56669 62907 65125 68120 71348 427635 61090.71 11 51595 57560 86535 96054 99410 103903 108724 603781 86254.43 12 63062 55059 84238 93501 98602 103098 107912 605472 86496 573279 500516 765793 849940 881772 922154 965324 573279 1001032 2297379 3399760 4408860 5532924 6757268 S=23970502 Ta ­íc l­îng bo, b1 vµ cj theo c«ng thøc: 42477.03 T­¬ng tù ta cã C2= 46501.625 C2=46501.265 C3=40079.195 C4=18455.195 C5=3572.15 C6=11043.745 C7=-11647.495 C8=-10598.39 C9=-4209.575 C10= 7892.385 C11=32526.495 C12=32238.455 Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, cho hµm: Trong ®ã Nh­ vËy ta thÊy do chÞu ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng thêi vô nªn sè l­îng kh¸ch theo tõng th¸ng kh«ng b»ng nhau. 2. Dù ®o¸n l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi hai n¨m 2004-2005. Dù ®o¸n dùa vµo l­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi b×nh qu©n() M« h×nh dù ®o¸n : (h= 1, 2, 3...) Dù ®o¸n cho n¨m 2004: Dù ®o¸n cho n¨m 2005 KÕt qu¶ dù ®o¸n cho thÊy ®Õn n¨m 2004 l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ néi theo dù ®o¸n lµ 1083404 kh¸ch, t¨ng t­yÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ 72875 kh¸ch. N¨m 2005 l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi lµ 1162279 kh¸ch t¨ng tuyÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ 145750 kh¸ch. Dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n hµng n¨m () M« h×nh dù ®o¸n : Dù ®o¸n cho n¨m 2004: 1 kh¸ch Dù ®o¸n cho n¨m 2005: kh¸ch Theo ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy th× l­îng kh¸ch n¨m 2004 lµ 1110655 kh¸ch t¨ng tuyÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ 100126 kh¸ch. L­îng kh¸ch du lÞch n¨m 2005 lµ 1220518 kh¸ch t¨ng tuyÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ 209989 kh¸ch. Dù ®o¸n dùa vµo ph­¬ng tr×nh håi quy: B¶ng sè liÖu : N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sè l­îng 573279 500516 765793 850000 880000 922145 1010529 Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta x©y dùng m« h×nh: Trong ®ã ti t­¬ng øng theo c¸c n¨m. t y t*y t2 1 573279 573279 1 2 500516 1001032 4 3 765793 2297379 9 4 850000 3400000 16 5 880000 4400000 25 6 922145 5532870 36 7 1010529 7073703 49 Tæng 5502262 24278263 140 Sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè b0, b1. Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: Tõ hÖ ph­¬ng tr×nh ta tÝnh ®­îc b0= 461863.8 b1= 81043.4 Dù ®o¸n cho n¨m 2004: t= 8 kh¸ch Dù ®o¸n n¨m 2005: t=9 kh¸ch Theo ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy th× l­îng kh¸ch n¨m 2004 lµ 1110211 kh¸ch, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 99682 kh¸ch. L­îng kh¸ch n¨m 2005 lµ 1191254 kh¸ch t¨ng tuyÖt ®èi so víi n¨m 2003 lµ 179725 kh¸ch. Dù ®o¸n dùa vµo hµm xu thÕvµ biÕn ®éng thêi vô theo b¶ng Buys-Ballot vµ kÕt hîp c«ng. Trong ph­¬ng ph¸p nµy chóng ta ph¶i dùa vµo m« h×nh cã 2 thµnh phÇn lµ xu h­íng vµ biÕn ®éng thêi vô, cßn thµnh phÇn ngÉu nhiªn do viÖc m« h×nh khã kh¨n, khã t¸ch biÖt ®­îc nªn khi tÝnh to¸n ng­êi ta cè g¾ng lµm triÖt tiªu thµnh phÇn nµy. Khi ®ã viÖc sö dông B¶ng Buys- Ballot sÏ cho m« h×nh tuyÕn tÝnh ®Ó dù ®o¸n. Dù ®o¸n. Theo tÝnh to¸n trªn ta cã ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh: C¸c Cj t­¬ng øng víi j=1..12. Dù ®o¸n cho n¨m 2004: Th¸ng 1: t= 85 Th¸ng 2: t=86 Th¸ng 3: t=87 Th¸ng 4: t=88 Th¸ng 6: t=90 Th¸ng 7: t= 91 Th¸ng 8: t= 92 Th¸ng 9: t=93 Th¸ng 10: t= 94 Th¸ng 11: t=95 Th¸ng 12: t=96 Dù ®o¸n cho n¨m 2005 Th¸ng1: t= 97 Th¸ng 2: t=98 Th¸ng 3: t=99 Th¸ng 4: t=100 Th¸ng 5: t= 101 Th¸ng 6: t= 102 Th¸ng 7: t= 103 Th¸ng 8: t=104 Th¸ng 9: t= 105 Th¸ng 10: t=106 Th¸ng 11: t= 107 Th¸ng 12: t=108 Qua kÕt qu¶ dù ®o¸n ta thÊy râ ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña l­îng kh¸ch du lÞch qua tõng th¸ng. Trong mét n¨m cã sù thay ®æi vÒ l­îng kh¸ch do ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng thêi vô, vµo c¸c th¸ng gi÷a n¨m(th¸ng 4,5,6,7,8,9) l­îng kh¸ch ®Õn Hµ néi gi¶m ®i ®¸ng kÓ, vµo c¸c th¸ng ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m l­îng kh¸ch du lÞch t¨ng lªn rÊt nhiÒu. KÕt luËn-KiÕn nghÞ: Trong du lÞch viÖc nghiªn cøu thèng kª kh¸ch du lÞch lµ nhiÖm vô v« cïng quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. Thèng kª du lÞch sÏ cho thÊy ®­îc sè l­îng kh¸ch qua tõng n¨m, l­îng t¨ng gi¶m kh¸ch du lÞch, tèc ®é ph¸t triÓn, nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch vµ dù ®o¸n l­îng kh¸ch trong t­¬ng lai ®Ó cã chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ tèt trong ph¸t triÓn du lÞch, ®­a du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän th× ngµnh thèng kª cÇn cã tæ chøc ho¹t ®éng. Cô thÓ lµ: Tæ chøc thèng kª kh¸ch du lÞch: Tæ chøc tèt ho¹t ®éng th«ng tin thèng kª ngay c¶ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch, c¸c c¬ quan chøc tr¸ch. Nhanh chãng x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu thèng kª kh¸ch du lÞch. HiÖn ®¹i ho¸ n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng th«ng tin chuyªn ngµnh du lÞch cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh h÷u quan ®Ó phèi kÕt hîp ®ång bé nh»m cã ®­îc th«ng tin thèng nhÊt ph¶i ®Çy ®ñ. H×nh thµnh bé phËn chuyªn m«n cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó tæ chøc phôc vô du kh¸ch, khai th¸c tèi ®a l­îng kh¸ch du lÞch Ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª du lÞch mét c¸ch th­êng xuyªn qua ®ã thu thËp vµ sö lý th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n hîp lý. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch. Sè l­îng kh¸ch du lÞch Hµ néi vÉn t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. §Ó duy tr× vµ t¨ng h¬n n÷a sè l­îng kh¸ch du lÞch, chóng ta cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m khai th¸c tèi ®a mäi nguån kh¸ch vµ chuÈn bÞ tèt c«ng t¸c ®ãn tiÕp vµ phôc vô kh¸ch. ChÝnh v× thÕ cÇn lµm tèt c¸c vÊn ®Ò sau: TËn dông triÖt ®Ó mäi lîi thÕ vèn cã cña chóng ta, tÝch cùc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch. TiÕp tôc khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thÞ tr­êng quen thuéc, tÝch cùc më réng c¸c thÞ tr­êng míi vµ nhiÒu triÓn väng, t¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ, më réng quan hÖ víi n­íc ngoµi. T¨ng c­êng ®Çu t­ ®óng h­íng, cã hiÖ qu¶ vµo c¸c tour, tuyÕn du lÞch, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt, hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. T¹o ra c¸c khu du lÞch, khu vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i v¨n minh, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. B¶o vÖ gi÷ g×n t«n t¹o nh÷ng di tÝch cña thµnh phè cã thÓ khai th¸c l©u dµi mµ vÉn gi÷ nÐt truyÒn thèng cña d©n téc. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong ngµnh, t¨ng c­êng ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n chÝnh quy. Ngµnh du lÞch cÇn ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh cã liªn quan nh­: H¶i quan, c«ng an, v¨n ho¸, m«i tr­êng.. . cã nh­ vËy th× viÖc khai th¸c du lÞch sÏ thuËn lîi, hiÖu qu¶ mµ còng t¹o ra sù yªn t©m cho du kh¸ch. Danh môc tµi liÖu tham kh¶O - Gi¸o tr×nh lý thuyÕt thèng kª - xuÊt b¶n 1998 - Chñ biªn PGS.PTS T« Phi Ph­îng (trang 158-188) - T¹p chÝ Du lÞch, Du lÞch ViÖt Nam sè 10, 11 n¨m 2003. - Tæng luËn “ Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®­a du lÞch Hµ Néi trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong t×nh h×nh míi” - Niªm gi¸m thèng kª c¸c n¨m 1997-2003 - B¸o c¸o thèng kª hµng n¨m cña Côc thèng kª Hµ néi. Côc Thèng kª Thµnh phè Hµ Néi Céng Hhßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam Phßng Thèng kª Th­¬ng M¹i §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ******************* Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m2004 B¶n nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ KÕt qu¶ thùc tËp cña Sinh Viªn Trong qu¸ tr×nh th­c tËp t¹i phßng Thèng kª Th­¬ng M¹i – Côc Thèng Kª Hµ Néi tõ ngµy 29/2/2004 ®Õn ngµy 17/5/2004 sinh viªn Ph¹m hoµng L©n kho¸ 42, tr­êng §HKTQD ®· thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, yªu cÇu cña kho¸ thùc tËp víi tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tèt. Sinh viªn Ph¹m Hoµng L©n ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò ®óng thêi h¹n, ngoµi ra, trong thêi gian thùc tËp t¹i c¬ quan, sinh viªn Ph¹m Hoµng L©n tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cña phßng víi tinh thÇn vµ th¸i ®é nhiÖt t×nh, ®­îc mäi ng­êi yªu mÕn. §Ò tµi: “ VËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian nghiªn cøu biÕn ®éng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997-2003 vµ dù ®o¸n l­îng kh¸ch hai n¨m 2004-2005” Cña sinh viªn Ph¹m Hoµng L©n cã bè côc hîp lý néi dung chuyªn ®Ò ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tËp cña sinh viªn. Côc Thèng kª Hµ Néi Phßng Thèng kª Th­¬ng M¹i Tr­ëng phßng Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian 4 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian 4 1. Kh¸i niÖm chung vÒ d·y sè thêi gian 4 2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch d·y sè thêi gian 5 2.1. Møc ®é b×nh qu©n theo thêi gian 5 2.2. L­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi: 6 2.3. Tèc ®é ph¸t triÓn 7 2.4. Tèc ®é t¨ng (gi¶m) 9 2.5. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1% (gi¶m) 10 3. Mét sè ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu h­íng biÕn ®éng c¬ b¶n cña hiÖn t­îng 10 3.1. Ph­¬ng ph¸p më réng kho¶ng c¸ch thêi gian 11 3.2. Ph­¬ng ph¸p håi quy trong d·y sè thêi gian 11 3.3 Ph­¬ng ph¸p d·y sè trung b×nh tr­ît (di ®éng) 13 3.4. Ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn biÕn ®éng thêi vô 14 4. T­¬ng quan trong d·y sè thêi gian 18 4.1. Tù håi quy t­¬ng quan 18 4.2. T­¬ng quan gi÷a c¸c d·y sè thêi gian 19 II. Mét sè ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n trªn c¬ së d·y sè thêi gian 21 1. Kh¸i niÖm 21 2. Mét sè ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n 21 2.1. Ngo¹i suy b»ng c¸c møc ®é b×nh qu©n 21 2.2. Ngo¹i suy b»n sè b×nh qu©n tr­ît 23 2.3. Ngo¹i suy hµm xu thÕ 24 2.4. Ngo¹i suy theo chØ sè thêi vô 25 2.5. Ngo¹i suy theo b¶ng BUYS - BALOT 26 2.6. Ph­¬ng ph¸p san b»ng mò 26 Ch­¬ng II: Tæng quan vÒ ho¹t ®«ng du lÞch Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian nghiªn cøu biÕn ®«ng kh¸ch du lÞch Hµ Néi 28 I. Tæng quan vÒ ho¹t ®«ng du lÞch trªn ®Þa bµn Hµ Néi 28 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ Néi 28 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña du lÞch Hµ Néi 29 2.1. ThuËn lîi 29 2.2 Khã kh¨n 37 II. Vai trß, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña du lÞch Hµ Néi 38 III. ViÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng kh¸ch du lÞch Hµ Néi 39 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng kh¸ch du lÞch Hµ Néi 39 2. Thùc tr¹ng cña viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng cña kh¸ch du lÞch Hµ Néi 41 Ch­¬ng III: VËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian nghiªn cøu biÕn ®éng l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997 - 2003 vµ dù ®o¸n cho giai ®o¹n 2004 - 2005 43 I. §Æc ®iÓm nguån tµi liÖu dïng vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ dù ®o¸n 43 II. Ph©n tÝch xu h­íng biÕn ®éng sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997- 2003. 43 1. Sè kh¸ch du lÞch ®Õn b×nh qu©n hµng n¨m 45 2. L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi sè kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi 45 3. Tèc ®é ph¸t triÓn sè kh¸ch du lÞch ®Õn Hµ Néi 47 4. Tèc ®é t¨ng gi¶m cña sè l­îng kh¸ch du lÞch 49 5. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 1% hoÆc gi¶m cña tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m tõng kú 50 IV. Ph©n tÝch tæng hîp c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng l­îng kh¸ch ®Õn Hµ Néi giai ®o¹n 1997 - 2003 vµ dù ®o¸n cho giai ®o¹n 2004 - 2005. 51 1. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn sù biÕn ®éng l­îng kh¸ch ®Õn Hµ Néi theo d¹ng céng (dïng b¶ng Buys - ballot) 51 2. Dù ®o¸n l­îng kh¸ch ®Õn Hµ Néi hai n¨m 2004 - 2005 KÕt luËn 62 Tµi liÖu tham kh¶o 64

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005.Doc
Luận văn liên quan