Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II

Mục lục Lời cảm ơn Đặt vấn đề Chương I. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1. khái quát về vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Lịch sử phát triển của kiểm soát chất lượng sản phẩm 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 1.1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước 1.2. Phạm vi đề tài 1.3. Mục tiêu nghiên cứu 1.4. Nội dung nghiên cứu 1.5. phương pháp nghiên cứu Chương II. Cơ sở lý thuyết 2.1. Các khái niệm 2.1.1. Chất lượng sản phẩm 2.1.1.1. Khái niệm 2.1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 2.1.1.3. Các đặc tính của sản phẩm 2.1.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 2.1.2.1. Khái niệm 2.1.2.2. Phạm vi và ý nghĩa 2.1.2.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 2.1.3. Kiểm soát chất lượng sản phẩm 2.1.3.1. Khái niệm 2.1.3. 2. Phạm vi nghiên cứu 2.1.3.3. Các yếu tố cần kiểm soát 2.2. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát chất chất lượng sản phẩm 2.2. 1. khảo sát thực tế 2.2.1.1. Lựa chọn sản phẩm khảo sát 2.2.1.2. Quá trình công nghệ tổng quát 2.2.1.3. Phân chia quá trình công nghệ 2.2.1. 4. Khảo sát các yếu tố 2.2.2. Phân tích kết quả khảo sát 2.3. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sảm phẩm 2.3.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 2.3.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 2.4. áp dụng thử 2.5. Đánh giá rút kinh nghiệm Chương III. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ gỗ là Cửa đi 3.1. Khái quát về cơ sở sản xuất 3.1.1. Lịch sử phát triển 3.1.2. Hiện trạng, định hươớng phát triển của công ty 3.2. Tìm hiểu máy móc thiết bị 3.2.1. Máy cưa đĩa 3.3.2. Máy bào thẩm 3.2.3. Máy bào cuốn 3.2.4. Máy phay trục nghiêng 3.2.5. Máy khoan lỗ mộng 3.3. Khảo sát nguyên liệu, sản phẩm 3.3.1. Nguyên liệu 3.3.2. Sản phẩm 3.3.3. Lựa chọn sản phẩm 3.4. Khảo sát quá trình sản xuất 3.4.1. Nguyên liệu 3.4. 2. Công đoạn 1 (pha phôi) 3.4.3. Công đoạn 2 ( bào thẩm) 3.4.4. Công đoạn 3 ( bào cuốn) 3.4.4. Công đoạn 4 ( phay) 3.4.4. Công đoạn 5 ( Khoan) 3.4.5. Công đoạn 6 (láp ráp) 3.4.6. Công đoạn 7 (hoàn thiện) 3.5. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm 3.5.1. Nguyên liệu 3.5.2. Công đoạn 1 (pha phôi) 3.5.2.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.2.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.3. Công đoạn 2 ( bào thẩm) 3.5. 3.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.3.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.4. Công đoạn 3 ( bào cuốn) 2.5.4.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 2.5.4.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.5. Công đoạn 4 ( phay) 3.5.5.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.5.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.6. Công đoạn 5 ( Khoan) 3.5.6.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.6.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.7. Công đoạn 6 (lắp ráp) 3.5.7.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.7.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục 3.5.8. Công đoạn 7 (hoàn thiện) 3.5.8.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 3.5.8.2.Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục Chương IV. Kết luận và kiến nghị 4.1. Kết luận 4.1.1. Kết quả đề tài 4.1.2. Tồn tại 4. 2. Kiến nghị Tài liệu tham khảo

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ú thuéc vµo ý t­ëng cña ng­êi thiÕt kÕ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. * §Æc tÝnh kh«ng thÓ ®o ®Õm, ®Þnh cì ®­îc. Trong mét thêi gian sö dông míi cã thÓ ®o ®Õm ®Þnh cì, thö nghiÖm ®­îc - TÝnh thÈm mü - KiÓu d¸ng cña s¶n phÈm * C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn. - Yªu cÇu kü thuËt: ®©y lµ mét yªu cÇu b¾t buéc cña mét s¶n phÈm nãi chung vµ cña s¶n phÈm méc nãi riªng, yªu cÇu nµy lµ do ng­êi thiÕt kÕ, do phÝa kh¸ch hµng ®­a ra vµ nhµ s¶n xuÊt th­c hiÖn. + Yªu cÇu chøc n¨ng, c«ng dông: Mçi mét s¶n phÈm ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh vµ nh÷ng chøc n¨ng phô cÇn ph¶i tho¶ m·n. §èi víi s¶n phÈm méc th× cã c¸c yªu cÇu chøc n¨ng nh­: cÊt ®ùng, ngåi, n»m, lµm viÖc... Ngoµi ra, cßn cã chøc n¨ng trang trÝ, tÊt c¶ ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô con ng­êi khi sö dông c¶m thÊy tho¶i m¸i, hîp lý, ®¶m b¶o søc khoÎ, gióp n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. - §é bÒn v÷ng: ®é bÒn v÷ng cña s¶n phÈm méc cã quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng dông cña nã + Gç cã c­êng ®é chÞu lùc cao, kÕt cÊu s¶n phÈm ®ñ bÒn. + V©n thí ®Ñp. + §é bÒn v÷ng víi liªn kÕt s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh sö dông s¶n phÈm bÞ ph¸ huû lµ do ®é bÒn liªn kÕt kh«ng ®¶m b¶o. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm méc tõ ®ã ®­a ra ®é bÒn cña liªn kÕt, sau ®ã kiÓm tra l¹i chÊt l­îng s¶n phÈm xem cã ®¶m b¶o chøc n¨ng kh«ng ? Chøc n¨ng cô thÓ: lùc t¸c ®éng ph¸ huû liªn kÕt kh«ng ph¶i trong lóc thùc hiÖn chøc n¨ng mµ t×m ra khi thùc hiÖn sö dông §é bÒn v÷ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: d¹ng méng, d¹ng liªn kÕt vµ chÕ ®é l¾p r¸p + C¸c liªn kÕt méng Méng lµ h×nh thøc cÊu t¹o cã nhiÒu h×nh thøc x¸c ®Þnh ®­îc gia c«ng t¹o thµnh ë ®Çu cuèi cña chi tiÕt theo h­íng däc thí nh»m môc ®Ých liªn kÕt víi lç ®­îc gia c«ng trªn chi tiÕt kh¸c cña kÕt cÊu. CÊu t¹o méng cã nhiÒu d¹ng song c¬ b¶n vÉn lµ th©n méng vµ vai méng. Th©n méng ®Ó c¾m ch¾c vµo gç, vai méng ®Ó giíi h¹n møc ®é c¾m s©u méng ®ång thêi cã t¸c dông chèng chÌn dËp vµ ®ì t¶i träng. Th©n méng cã thÓ lµ th¼ng hoÆc xiªn, cã thÓ lµ bËc hoÆc kh«ng cã bËc, thiÕt diÖn cã thÓ lµ h×nh trßn hay h×nh ch÷ nhËt, th©n méng cã thÓ liªn khèi víi chi tiÕt nh­ng còng cã thÓ lµ th©n méng m­în, th©n méng m­în ®­îc gia c«ng ngoµi, c¾m s©u vµo chi tiÕt t¹o thµnh méng. Liªn kÕt méng lµ lo¹i liªn kÕt trôc vµ lç gi÷a th©n méng vµ lç méng nh»m t¹o ra mèi liªn kÕt cøng gi÷a hai chi tiÕt. §é cøng v÷ng gi÷a hai liªn kÕt phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña nguyªn vËt liÖu, kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng cÊu thµnh cña lç méng còng nh­ chÕ ®é gia c«ng b»ng ®inh, chèt, ke, nªm. Tõ c¸c gi¶i ph¸p trªn tuú theo yªu cÇu sö dông cô thÓ ng­êi ta cã thÓ biÕn ®æi thµnh nhiÒu d¹ng kh¸c nhau nh­ méng cã ke, méng ®u«i Ðn, méng mßi, méng cã th©n nghiªng ... - ChÊt l­îng s¶n phÈm + Ph¶i cã mÉu chuÈn so víi bÒ mÆt gia c«ng + BÒ mÆt ph¶i cã ®é nh·n cao, kh«ng ®­îc qu¸ mÊp m« hay låi lâm. Ngoµi ra bÒ mÆt cßn ®­îc n©ng cao gi¸ trÞ thÈm mü cña s¶n phÈm. + BÒ mÆt kh«ng ®­îc x­íc - ThÈm mü S¶n phÈm t¹o ra ph¶i ®Ñp ®­îc nhiÒu ng­êi sö dông vµ yªu thÝch. MÉu m· còng nh­ cÊu tróc ph¶i ®a d¹ng vµ hµi hoµ, tõ ®ã míi n©ng cao ®­îc gi¸ trÞ thÈm mü cña s¶n phÈm. + Mµu s¾c thÝch hîp th× cã thÓ ®em l¹i mét c¶nh quang tuyÖt vêi cho tõng môc ®Ých sö dông, mµu s¾c hµi hoµ lµm t«n tÝnh chu ®¸o cña s¶n phÈm. + §é nh·n bÒ mÆt ph¶n ¸nh møc ®é nhÊp nh« trªn bÒ mÆt ®­îc gia c«ng. §é nhÊp nh« bÐ tøc lµ ®é nh·n bÒ mÆt cµng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng lªn. + §é bãng chÝnh lµ thÓ hiÖn møc ®é nh·n tr¬n bÒ mÆt mµ nã quyÕt ®Þnh ®é nhÊp nh« bÒ mÆt, ®é bãng cµng cao th× gi¸ trÞ thÈm mü cña s¶n phÈm cµng lín. + Sö dông: S¶n phÈm méc tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu sö dông bao gåm c¸c yªu cÇu an toµn vÒ chøc n¨ng, thuËn tiÖn vµ tiÖn nghi trong sö dông nh­ c¸nh cöa ®ãng më dÔ dµng. - Gi¸ c¶: gi¸ b¸n, ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn - Thêi gian giao hµng: tiÕn ®é giao hµng vµ tr×nh ®é giao hµng tøc lµ ph¶i ®óng lóc - DÞch vô sau b¸n hµng: b¶o hµnh, h­íng dÉn sö dông cung cÊp phô tïng ®Ó söa ch÷a. 2.1.2. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. 2.1.2.1. Kh¸i niÖm: lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®o ®Õm, ®Þnh cì, thö nghiÖm vµ so s¸nh víi yªu cÇu ®Æt ra. 2. 1.2.2. Ph¹m vi vµ ý nghÜa. * ý nghÜa. - T×m ®­îc c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã h¹n chÕ møc ®é ¶nh h­ëng. - Ph©n lo¹i ®­îc s¶n phÈm * Ph¹m vi. Kh«ng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm nªn ph¹m vi cña nã chØ dïng trong c«ng t¸c ph©n lo¹i s¶n phÈm. 2.1.2.3. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. b1. §o ®¹c, ®Þnh cì, thö nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh b2. So s¸nh víi chuÈn b3. Ph©n lo¹i s¶n phÈm 2. 1. 3. KiÓm so¸t chÊt lù¬ng s¶n phÈm. 2. 1. 3. 1. Kh¸i niÖm: lµ c¸c ho¹t ®éng kü thuËt mang tÝnh chÊt t¸c nghiÖp t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. 1. 3. 2. Ph¹m vi vµ ý nghÜa. * ý nghÜa. - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm - Kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra * Ph¹m vi. ChØ cã thÓ kiÓm so¸t chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, ®ãng gãi. Kh«ng kiÓm so¸t ®­îc tr­íc vµ sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn). 2. 1. 3. 3. C¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t. - Con ng­êi. - Ph­¬ng ph¸p vµ qu¸ tr×nh. - §Çu vµo. - M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t. - M«i tr­êng. 2.2. C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. 2.2.1. Kh¶o s¸t thùc tÕ. 2.2.1.1. Lùa chän s¶n phÈm kh¶o s¸t. Nguyªn t¾c lùa chän s¶n phÈm chÝnh c¨n cø vµo s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi sè l­îng lín ®­îc s¶n xuÊt liªn tôc vµ b¸n ra ngoµi thÞ tr­êng. 2. 2. 1. 2. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tæng qu¸t. Lµ qu¸ tr×nh bao gåm mäi ho¹t ®éng tõ lóc nguyªn liÖô vµo ®Õn khi ra s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ: lµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®­îc lùa chän hîp lý bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ trªn. 2.2.1.3. Ph©n chia qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chia thµnh c«ng ®o¹n, mçi c«ng ®o¹n bao gåm mét sè kh©u c«ng nghÖ cã ®Æc thï chung nµo ®ã hoÆc cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau 2.2.1.4. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè. a. Nguyªn liÖu. - Nguyªn liÖu chÝnh: gç, v¸n nh©n t¹o - Nguyªn liÖu phô: c¸c linh kiÖn, s¬n, v¸n l¹ng, giÊy nh¸m... - X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguyªn liÖu + Sè l­îng nguyªn liÖu: sè m3 nhËp vÒ trong mét n¨m + Nguån nhËp + Chñng lo¹i: + BÖnh tËt: m¾t, môc, mät, s©u nÊm, cong vªnh... + §Æc tÝnh cã thÓ ®Þnh l­îng ®­îc: kÝch th­íc, khèi l­îng thÓ tÝch, tÝnh chÊt c¬ lý, mµu s¾c v©n thí. *S¶n phÈm. - Chñng lo¹i s¶n phÈm: s¶n phÈmc«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt - Sè l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty tuú theo ®¬n ®Æt hµng - C¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm + KÝch th­íc vµ sè l­îng s¶n phÈm cöa ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao nh­ chiÒu cao, chiÒu réng, chiÒu dµy cña c¸c phÇn nh­ §ai cöa, Huúnh cöa, C¸i cöa. Ngoµi ra ®¶m b¶o cho con ng­êi vµ ®å ®¹c vËn chuyÓn ra nhanh chãng dÔ dµng. + ChiÕm Ýt diÖn tÝch, ®ãng më thuËn tiÖn, kh«ng c¶n trë viÖc bè trÝ ®å ®¹c. + Gi¸ thµnh rÎ bÒn l©u, thi c«ng dÔ dµng. + Cöa ph¶i ®óng s¶n phÈm, nªn chän gç cøng ®Ó thËt kh«. + MÆt gç ph¶i bµo ph¼ng, nh½n. b. M¸y mãc thiÕt bÞ - c«ng cô. * M¸y mãc thiÕt bÞ. - T×m hiÓu chung vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: m· hiÖu, n¨m s¶n xuÊt, n¨m sö dông, n­íc s¶n xuÊt, s¬ ®å nguyªn lý, nguyªn t¾c ho¹t ®éng. - Th«ng sè kü thuËt: bé phËn ®éng lùc, truyÒn ®ai, cÊu tróc, an toµn lao ®éng, khèi l­îng, kÝch th­íc bao... - Th«ng sè c«ng nghÖ + ChÊt l­îng gia c«ng + Kh¶ n¨ng gia c«ng Do m¸y mãc chØ x¸c ®Þnh trong ph¹m vi c«ng cô kiÓm tra cho phÐp cña ViÖt Nam vµ cña c«ng ty nªn t«i chØ kiÓm tra mét sè th«ng sè sau: - §é chÝnh x¸c gia c«ng + §é chÝnh x¸c gia c«ng nãi lªn møc ®é vÒ kÝch th­íc h×nh d¹ng hay vÞ trÝ ®­îc gia c«ng so víi yªu cÇu theo danh nghÜa ghi trªn b¶n vÏ. Ng­îc l¹i víi chÕ ®é gia c«ng lµ ®é sai lÖch gia c«ng, nãi lªn møc ®é kh«ng phï hîp cña c¸c ®¹i l­îng nãi trªn. + Khi gia c«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c th«ng sè nh­ trong thiÕt kÕ. + S¶n phÈm kh«ng ®­îc søt mÎ, x­íc bÒ mÆt. + §¶m b¶o ®é d¸n dÝnh cao. + C¸c mèi liªn kÕt b»ng méng ph¶i khÝt kh«ng cã khe hë, ngoµi ra ®¶m b¶o ®é bÒn vµ tÝnh thÈm mü. - Møc ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸. - An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng. - §é æn ®Þnh rung: khi lµm viÖc c¸c m¸y ®Æc biÖt lµ c¸c m¸y cã trôc chÝnh chuyÓn ®éng víi tèc ®é cao diÔn ra trong qu¸ tr×nh rung ®éng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh·n cña c¸c chi tiÕt gia c«ng, v× vËy cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho m¸y cã ®é æn ®Þnh rung ®éng, n©ng cao ®é æn ®Þnh rung b»ng c¸ch t¨ng ®é cøng cña c¸c kh©u, gi¶m c¸c lùc kÝch thÝch g©y rung, gi¶m kÝch th­íc c¸c chi tiÕt quay cã tèc ®é cao. * C«ng cô c¾t. C«ng cô c¾t lµ yÕu tè cã tÇm quan träng ®Æc biÖt quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, an toµn lao ®éng, tiªu hao n¨ng l­îng, nã ®­îc t¹o bëi qu¸ tr×nh c¾t gät hay cã sù thay ®æi lµm cho chÊt l­îng c¾t gät thay ®æi. · L­ìi c­a. - B­íc r¨ng c­a (t): lµ kho¶ng c¸ch ®­îc tÝnh tõ ®Ønh r¨ng nµy ®Õn ®Ønh r¨ng tiÕp theo. - ChiÒu cao r¨ng c­a (h): lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh r¨ng ®Õn ch©n r¨ng c­a. C¸c th«ng sè h×nh häc cña l­ìi c­a. - §é më c­a cã hîp lý kh«ng? - ChiÒu cao, chiÒu s©u cã thÝch hîp kh«ng? - §­êng kÝnh l­ìi c­a xem cã ®óng kh«ng? - D¹ng r¨ng, b­íc r¨ng cã ®óng vµ b»ng nhau kh«ng? - Gãc tr­íc, gãc sau cã phï hîp kh«ng? · Mòi khoan. C¸c th«ng sè h×nh häc cña mòi khoan cÇn kiÓm tra - §­êng kÝnh mòi khoan cã ®óng kh«ng? - §­êng kÝnh ®ôc méng vu«ng cã võa víi mòi khoan kh«ng? - C¸c th«ng sè gãc cã ®óng kh«ng? · L­ìi phay. C¸c th«ng sè l­ìi phay cÇn kiÓm tra - B­íc r¨ng cso phï hîp kh«ng? - L­ìi phay cã cïn kh«ng? - §­êng kÝnh l­ìi phay cã ®Òu kh«ng? - Sè r¨ng cã phï hîp kh«ng? · L­ìi bµo. C¸c th«ng sè l­ìi bµo cÇn kiÓm tra - ChiÒu dµy, chiÒu réng, chiÒu dµi l­ìi bµo - §é nghiªng l­ìi bµo cã phï hîp kh«ng? - Th«ng sè gãc: gãc tr­íc, gãc sau, gãc mµi cã ®óng kh«ng? c. Con ng­êi. Lµ nh©n tè trùc tiÕp t¹o ra vµ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm. - KiÓm tra sè l­îng c«ng nh©n ®øng trªn m¸y. - Giíi, tuæi. - Tr×nh ®é tay nghÒ. - Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm d. C«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p D©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, nÕu mét d©y chuyÒn hiÖn ®¹i th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ýt xÈy ra khuyÕt tËt chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc n©ng cao, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cßn d©y chuyÒn cò kü l¹c hËu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ ®Ó l¹i nh÷ng khuyÕt tËt do m¸y mãc khi gia c«ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ Nguyªn liªô® Pha ph«i® gia c«ng s¬ chÕ ® c«ng tinh ® l¾p ghÐp ® s¶n phÈm * C«ng ®o¹n 1 (Nguyªn liÖu vµ chuÈn bÞ nguyªn liÖu): t×m hiÓu, kiÓm tra toµn bé nguuyªn liÖu c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. * C«ng ®o¹n 2 (Pha ph«i): lµ c«ng ®o¹n sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ c­a ®Üa xÎ däc, c­a ®Üa c¾t ngang ®Ó pha c¾t nguyªn liÖu (gç xÎ) t¹o thµnh c¸c ph«i ®Ó tiÕp tôc gia c«ng c¸c b­íc tiÕp theo. *C«ng ®o¹n 3 (Gia c«ng s¬ chÕ): lµ c«ng ®o¹n t¹o c¸c mÆt vµ c¹nh thÝch hîp cho viÖc chuÈn bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc gia c«ng tinh. * C«ng ®o¹n 4 (Gia c«ng tinh): lµ c¸c b­íc gia c«ng nh»m ®¹t h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cuèi cïng. * C«ng ®o¹n 5 (L¾p r¸p): lµ b­íc quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña s¶n phÈm,lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh gia c«ng hµng méc, s¶n phÈm ®Ñp hay xÊu, ch¾c ch¾n hay láng lÎo tuú thuéc vµo kh©u l¾p r¸p. Do vËy ng­êi thî ph¶i hÕt søc cÈn thËn e. M«i tr­êng. Cã ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp tíi søc khoÎ con ng­êi (hµm l­îng P-F, mïn c­a, s¬n, phoi bµo). * TiÕng ån: g©y ra do sù va ch¹m chÊn ®éng vµ chuyÓn ®éng ma s¸t gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. « nhiÔm tiÕng ån g©y ra ë tÊt c¶ c¸c m¸y. - ¶nh h­ëng cña tiÕng ån tíi c¬ quan thÝnh gi¸c TiÕng ån lµm gi¶m kh¶ n¨ng nghe cña tai vµ g©y mét sè bÖnh vÒ thÝnh gi¸c, d­íi t¸c dông cña tiÕng ån kÐo dµi ®é nh¹y c¶m cña thÝnh gi¸c gi¶m xuèng râ rÖt, khi lµm viÖc trong m«i tr­êng ån gi¶m sù tËp trung lµm viÖc cña c«ng nh©n, g©y c¨ng th¼ng thÇn kinh, dÔ háng viÖc g©y ra nhiÒu khuyÕt tËt trªn s¶n phÈm. *Bôi Lµ tËp hîp nh÷ng h¹t vËt chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬ cã kÝch th­íc nhá bÐ tån t¹i trong kh«ng khÝ d­íi d¹ng bôi bay, bôi l¾ng vµ c¸c hÖ khÝ dung gåm h¬i, khãi, mï ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi Víi l­îng bôi lín cã ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng­êi ®Æc biÖt lµ c¸c bÖnh vÒ phæi, vÒ ®­êng h« hÊp, bÖnh ngoµi da, bÖnh ë ®­êng tiªu ho¸ g©y ra c¸c bÖnh nh­: thiÕu m¸u, rèi lo¹n thËn lµm gi¶m søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm Bôi víi kÝch th­íc nhá (0.001 - 10) mm ë d¹ng khãi vµ s­¬ng mï ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng phun s¬n, t¹o mét líp mµng máng trªn bÒ mÆt s¶n phÈm g©y c¶n trë cho qu¸ tr×nh phun s¬n, chÊt l­îng s¬n kh«ng ®¹t yªu cÇu mµu s¬n biÕn d¹ng chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m xuèng. * C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cña c«ng ty. - Kh¾c phôc ån - Kh¾c phôc bôi 2.2.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ta cã thÓ biÕt ®­îc sù kh«ng hîp lý trong qu¸ tr×nh gia c«ng nh­ ®óng, sai, thõa, thiÕu ph©n tÝch ®­îc sù kh«ng phï hîp ®ã. Sö dông ph­¬ng ph¸p chuyªn gia, kÕ thõa, ph©n tÝch, tæng hîp ®­a ra nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 2.3. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng. 2.3.1. X©y dùng hå s¬ kü thuËt. C«ng nh©n cã thÓ tiÕn hµnh gia c«ng theo b¶ng h­íng dÉn kü thuËt mµ kh«ng cÇn sù h­íng dÉn cña kü s­ thiÕt kÕ. 2.3.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. c¨n cø vµo c¸c yÕu tè ®· kh¶o s¸t ®­îc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p chuyªn gia, t­ duy l«gic, kÕ thõa cã thÓ dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt x¶y ra. 2.4. ¸p dông thö. Tõ kh©u nµy cã thÓ biÕt ®­îc khuyÕt tËt cña chi tiÕt gia c«ng. Bæ sung phÇn cßn thiÕu vµ lo¹i bá nh÷ng phÇn kh«ng cÇn thiÕt. Do thêi gian lµm ®Ò tµi cã h¹n vµ do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn t«i kh«ng thÓ ¸p dông mét s¶n phÈm cô thÓ mµ chØ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p l«gic, chuyªn gia, kÕ thõa, ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®­a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 2.5. §¸nh gi¸ - rót kinh nghiÖm. Ch­¬ng III x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®å gç lµ cöa ®i 3.1. kh¸i qu¸t chung vÒ c¬ së s¶n xuÊt. 3.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn. Tªn c«ng ty: C«ng tyTNHH Hoµn CÇu II Tªn giao dÞch: GLOBAC II COMPANY LIMITED Tªn viÕt t¾t: GLOBAC II CO. LTD §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 411 phè Kim M·, phêng Ngäc Kh¸nh, QuËn Ba §×nh, thµnh phè Hµ Néi Chi nh¸nh c«ng ty: l« 6, côm c«ng nghiÖp An Kh¸nh, huyÖn Hoµi §øc, tØnh Hµ T©y XuÊt ph¸t tõ ®­êng lèi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®ã, tr­¬ng tr×nh ph¸t triÓn b»ng néi lùc vµ ®Æc biÖt chó träng ®Çu t­ trong n­íc, chñ tr­¬ng ®· ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng th«ng qua viÖc ban hµnh vµ söa ®æi luËt ®Çu t­ trong n­íc, luËt doanh nghiÖp m«i tr­êng ®Çu t­ ®· ®­îc c¶i tiÕn rÊt nhiÒu ®Æc biÖt lµ víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. T¹i c¸c nghÞ quyÕt cña quèc héi vÒ môc tiªu kinh tÕ x· héi n¨m 1999 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨m 2000- 2005. Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty TNHH Hoµn CÇu II ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 1773/GP-UB ngµy 20/04/1995 do UBND thµnh phè cÊp. Lµ C«ng ty hµng ®Çu miÒn B¾c chuyªn s¶n xuÊt, thi c«ng trän c¸c c«ng tr×nh ®å gç x©y dùng vµ ®å gç néi thÊt c¸c kh¸ch s¹n, biÖt thù, v¨n phßng, khu nhµ hµng dÞch vô...vµ c¸c s¶n phÈm ®å gç néi thÊt xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ®Çu t­ chiÒu s©u c¶ vÒ c«ng nghÖ lÉn mÉu m· thiÕt kÕ ®Ó ®­a c¸c s¶n phÈm tõ gç tù nhiªn vµ v¸n nh©n t¹o lªn chÊt l­îng Ch©u ©u, n©ng cao gi¸ trÞ sö dông vµ th­¬ng phÈm cña gç. Tuy vËy do míi ®i vµo s¶n xuÊt 3 n¨m C«ng ty ®· ®¹t 3 huy ch­¬ng vµng héi chî Quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ nhanh chãng cã thÞ tr­êng ®å gç ë miÒn B¾c, trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt ®å gç néi thÊt ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm cöa ®i. T¹i ViÖt Nam s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt t¹i c¸c c«ng tr×nh lín nh­ nhµ ga T1 s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, c«ng ty èp s©n vËn ®éng quèc gia, kh¸ch s¹n cao cÊp, nhµ hµng, hµng tr¨m biÖt thù lín nhá, c¸c c¨n hé gia ®×nh...®Æc biÖt lµ ®å gç cao cÊp cña c«ng ty ®· cã mÆt t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­: §øc, Nga, Nauy... 3.1.2. HiÖn tr¹ng, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi, d©y chuyÒn c«ng nghÖ gåm cã: Nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ gç, cã 4 lo¹i: Gç tinh (cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc ngay); gç hép th× ph¶i ®em gia c«ng xÎ thµnh gç tinh; gç trßn th× ph¶i gia c«ng xÎ thµnh gç hép tinh vµ v¸n nh©n t¹o. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ Nguyªn liÖu (gç xÎ) ® SÊy ch©n kh«ng® Pha ph«i ® L¾p ghÐp® S¬n hoµn thiÖn® S¶n phÈm. Víi ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh s¶n suÊt s¶n phÈm, c«ng ty tæ chøc c¸c bé phËn x­ëng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau: - X­ëng s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô cung cÊp vµ chÕ biÕn - X­ëng méc: cã nhiÖm vô lµm nh÷ng s¶n phÈm ®å gç c«ng tr×nh néi thÊt - Tæ sÊy: cã nhiÖm vô xÎ gç ra thµnh khÝ - Tæ l¾p r¾p: cã nhiÖm vô l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c bé phËn ®· ®­îc lµm thµnh s¶n phÈm. -Tæ hoµn thiÖn: cã nhiÖm vô l¾p r¸p * §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. N­íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn theo huíng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn nh­ng b­íc ®Çu ®· g©y nh÷ng khã kh¨n cho t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn nãi chung vµ c«ng ty Hoµn CÇu II nãi riªng v× vËy viÖc ®Æt ra môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn lµ v« cïng quan träng. MÆc dï vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty vÉn ®Ò ra mét sè môc tiªu phÊn ®Êu cô thÓ cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt méc vµ trang trÝ néi thÊt gÇn ®©y 1. Liªn tôc c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tay nghÒ nghiÖp vô, qu¶n lý vµ ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n. 2. S¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 3. Khai th¸c nhiÒu thÞ tr­êng míi ®¸p øng ®Çu ra cho s¶n phÈm, kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4. Thay thÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cò kü l¹c hËu b»ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi hiªn ®¹i. 3.2. T×m hiÓu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. 3.2.1. M¸y c­a ®Üa. Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y C­a ®Üa - C«ng suÊt: 5 (kw) - lxbxh: 3140 x 1160(mm) - §é cao mÆt bµn: 1160(mm) - Tèc ®é quay: 3000- 6000 (m/p) - Tèc ®é tiÕn c­a: 2- 4.5 (m/p) - Tèc ®é ®Èy gç: 5 = 50 (m/p) - §­êng kÝnh l­ìi c­a: 400 (mm) Nguyªn lý ho¹t ®éng - Khi ®éng c¬ ®iÖn vµo ®éng c¬ ®iÖn 1 lµm cho trôc ®éng c¬ quay th«ng qua bé truyÒn ®ai 2 lµm cho trôc c­a 3 quay, l­ìi c­a 4 ®­îc l¾p trªn trôc cè ®Þnh 3 lµm l­ìi c­a 4 quay S¬ ®å cÊu m¸y ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.1 H×nh3.1. S¬ ®å m¸y c­a ®Üa 1. §éng c¬ ®Þªn 2. D©y ®ai 3.£ cu hµm 4. L­ìi c­a 5. MÆt bµn 6. Th©n m¸y 7. Th­íc tùa 3.2.2.M¸y bµo thÈm. Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y - C«ng suÊt: 5kw - lx bx h: 4200 x 2000 x 930 (mm) - Tèc ®é quay trôc lµ: 3000 x 3500 (v/p) - ChiÒu dµi l­ìi bµo: 410 (mm) - ChiÒu réng l­ìi bµo: 35 (mm) - Nguyªn lý ho¹t ®éng §éng c¬ ®iÖn truyÒn chuyÓn ®éng trªn trôc dao 3, hÖ thèng truyÒn ®ai 2, trôc dao 3 quay trßn, gç ®­îc ®Èy tõ bµn phÝa tr­íc ra bµn phÝa sau , thùc hiÖn viÖc c¾t gät gç. S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.2 H×nh3. 2. S¬ ®å m¸y bµo thÈm 1. §éng c¬ 2. Bé truyÒn ®ai 3. Trôc dao 4: MÆt bµn sau 5. Bµn tr­íc 6.Th­íc tùa 7. C¬ cÊu n©ng h¹ mÆt bµn 8. Th©n m¸y 3.2.3. M¸y bµo cuèn. Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y - C«ng suÊt: 11 (kw) - lx bx h: 1110x 1270x 1400 (mm) - §­êng kÝnh trôc: 120 (mm) - ChiÒu réng chi tiÕt bµo max: 545 (mm) Sè vßng quay cña trôc: 4500- 7000v/p * Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi ®éng c¬ lµm viÖc truyÒn chuyÓn ®éng cho trôc dao nhê hÖ thèng d©y ®ai vµ c¸c truyÒn b¸nh r¨ng. Phoi gç 10 tõ phÝa thanh chèng lïi 6 ®­îc c¸c ru l« 4,7 ®Èy vµo trôc dao 1, phÝa trôc dao cã c¬ cÊu nÐn phÝa tr­íc, phÝa sau trôc cã c¬ cÊu nÐn phÝa sau S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.3 H×nh3. 3. S¬ ®å m¸y bµo cuèn 1. Trôc dao 2. C¬ cÊu nÐn phÝa tr­íc 3. C¬ cÊu nÐn phÝa sau 4. Ru l« ®Èy gç tr­íc phÝa trªn 5. Ru l« ®Èy gç sau phÝa trªn 6. Thanh chèng lïi 7. Ru l« ®Èy tr­íc phÝa d­íi 8. Ru l« ®Èy gç sau phÝa d­íi 9. Bµn m¸y 10. Gç ®ang bµo 3.2.4. M¸y phay trôc nghiªng Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng m¸y - C«ng suÊt : 2.25 (Kw) - KÝch th­íc mÆt bµn: 813x 698(mm) - l x bx h: 9140x 762x 1117 (mm) - §é nghiªng trôc dao: 45o - Tèc ®é quay: 2850 v/p Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi ®éng c¬ 1 ho¹t ®éng nhê hÖ thèng truyÒn ®ai 2 truyÒn chuyÓn ®éng cho trôc g¾n l­ìi phay 3 quay trßn theo ph­¬ng ngang lµm cho l­ìi phay quay theo. Ph«i ®­îc ®Æt trªn mÆt bµn 7, mét mÆt c¹nh sÏ ®­îc phay thµnh r·nh ¨n s©u vµo ph«i, qu¸ tr×nh c¾t gät ®­îc hoµn thµnh - C«ng cô c¾t: l­ìi phay, giÊy gi¸p S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3. 4 H×nh3. 4. S¬ ®å m¸y phay 1. §éng c¬ 2. Bé truyÒn ®ai 3. Trôc dao 4. L­ìi phay 5. Th­íc tùa 6. èng dÉn tho¸t phoi 7. MÆt bµn 8. C¬ cÊu n©ng h¹ trôc dao 9. V« l¨ng ®iÒu chØnh ®é trôc nghiªng 10. V« l¨ng n©ng h¹ trôc 11. Th©n m¸y 3.2.5. M¸y khoan lç méng Tªn m¸y - C«ng suÊt : 7.5 kw - KÝch th­íc m¸y: 635x 940x 1520 (mm) - KÝch th­íc lín nhÊt cã thÓ gia c«ng: 305 (mm) - Sè vßng quay: 2860 v/p Nguyªn lý ho¹t ®éng §éng c¬ 1 truyÒn chuyÓn quay ®Ó trªn ®Çu trôc khoan còng quay theo, ph«i ®­îc g¸ lªn mÆt bµn khoan, khi dïng tay ®Èy cÇn n©ng h¹ ®Èy cho mòi khoan tÞnh tiÕn ®i xuèng lµm cho mòi khoan ¨n vµo ph«i, tay quay 7 xª dÞch mÆt bµn khoan theo h­íng vu«ng gãc víi trôc khoan lµm cho mòi khoan ¨n phoi ®óng mùc S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3. 5 H×nh3. 5. S¬ ®å m¸y khoan 1. §éng c¬ 2. Trôc dao 3. Mòi khoan 4. Bµn g¸ chi tiÕt 5. VÝt kÑp ph«i 6. Tay quay xª dÞch bµn 7. Th­íc tùa 8. VÝt n©ng h¹ mÆt bµn 9. CÇn n©ng h¹ trôc khoan 3.2. Kh¶o s¸t nguyªn liÖu, s¶n phÈm 3.3.1. Nguyªn liÖu: hiÖn nay C«ng ty nhËp gç chñ yÕu cã nguån gèc tõ tù nhiªn vµ rõng trång - Nguyªn liÖu chÝnh: lµ gç tù nhiªn vµ v¸n nh©n t¹o + Gç tù nhiªn: gç Géi, Lim, Chß ChØ, Dæi, Th«ng... + V¸n nh©n t¹o: v¸n d¨m, v¸n sîi, MDF... C¸c nguyªn liÖu phô: c¸c lo¹i s¬n, v¸n l¹ng, giÊy trang søc, giÊy gi¸p, keo, chÊt kÕt dÝnh, chÊt ®ãng r¾n... - X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguyªn liÖu + Sè l­îng nguyªn liÖu phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng cña c«ng ty, tuú thuéc vµo ®¬n ®¹t hµng mµ sè l­îng nguyªn liÖu cÇn nhËp vÒ lµ kh¸c nhau + Chñng lo¹i nguyªn liÖu: cã nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm trang trÝ néi thÊt cã mµu s¾c v©n thí ®Ñp, ®é bÒn cao thuéc c¸c nhãm 1, 2, 3, 4... + Nguån nhËp: nguyªn liÖu c«ng ty nhËp vÒ lµ c¸c lo¹i gç ®· xÎ cã chiÒu dµy 10, 20, 30, 40, 60, 100 (mm). C¸c lo¹i nµy th­êng ®­îc nhËp tõ: Qu¶ng B×nh, NghÖ An, H¶i Phßng, T©y Nguyªn... + BÖnh tËt: gç míi nhËp vÒ kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n hîp lý nªn th­êng bÞ nøt, mèc môc mät, bÒ mÆt bÞ biÕn mµu. - §Æc tÝnh cã thÓ ®Þnh l­îng ®­îc + V¸n nh©n t¹o Veneer: 2500* 60* 5 (mm) V¸n d¨m: 2440* 1220* 12 (mm); 2440* 1220* 126 (mm) + V¸n D¸n: 2440* 1220* 12 (mm); 2440* 1220* 12 (mm) + Khèi l­îng thÓ tÝch Lim: II Cång: IV Giæi: IV Th«ng: I Chß chØ : III Géi: IV + TÝnh chÊt c¬ lý cña gç nhËp vÒ chñ yÕu lµ nhãm 1, 2, 3, 4 nªn cã kh¶ n¨ng chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc cao, ®é bÒn cao, mµu s¾c v©n thí ®Ñp. - Nguyªn liÖu phô: + C¸c lo¹i keo nhùa: PVAc, keo Dog, keo 2 thµnh phÇn, keo 502, mïn c­a...dïng lµm chÊt kÕt dÝnh. + C¸c lo¹i s¬n nh­: s¬n th¬m c«ng nghiÖp lobter: kh« nhanh dïng ®Ó trang trÝ , cã ®é bãng cao, cã ®é kÕt dÝnh tèt, bÒn ®Ñp vµ kh«ng bay mµu, b¶o vÖ cho vËt ®­îc bÒn l©u. 3.3.2. S¶n phÈm. Chñng lo¹i s¶n phÈm: s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó tuú thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng. S¶n phÈm cña c«ng ty th­êng s¶n xuÊt + V¸n nh©n t¹o: v¸n sµn... + V¨n phßng: Bµn lµm viÖc, bµn vi tÝnh, bµn häp, bµn héi th¶o, bµn quÇy, tñ s¸ch... + Gia ®×nh: tñ bÕp, tñ têng, giêng, tñ ti vi, bµn uèng níc, ghÕ, kÖ... + Tû lÖ s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay Cöa chiÕm 70% Tñ bÕp chiÕm 10% Bµn, gi¸ s¸ch chiÕm 19% GhÕ, gi­êng chiÕm 10% HiÖn nay s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt lµ cöa ®i chiÕm 70% Trªn h×nh 3. 6. (a, b) lµ mÉu cöa gç ®­îc tr­ng bµy t¹i c«ng ty Cöa gç lµ cöa ®­îc sö dông phæ biÕn vµ ®­îc ­a chuéng hiÖn nay, trong c¸c c«ng tr×nh nhµ ë d©n dông, ®èi víi c«ng tr×nh l¾p ®Æt lo¹i cöa nµy cho phßng ngñ lµ hîp lý, ®¹t yªu cÇu ®¶m b¶o kÝn ®¸o, h¹n chÕ ©m thanh lät vµo phßng, b¶o vÖ tèt. ¦u ®iÓm lµ ®ãng sÏ ng¨n vµ thu ®­îc giã t¹o sù th«ng tho¸ng gi÷a c¸c kh«ng gian, nh­îc ®iÓm lµ khi ®ãng cöa c¨n phßng bÞ bÝ 3.3.3. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh. - Sè l­îng lín. - Doanh thu lín. - Cã thÞ tr­êng bÒn v÷ng. Víi ®Ò tµi: “ KiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm méc lµ cöa ®i t¹i c«ng ty Hoµn CÇu II” qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ ®­îc sù ph©n c«ng cña thÇy gi¸o NguyÔn Phan ThiÕt, t«i ®· chän ®­îc s¶n phÈm chÝnh lµ cöa ®i ( h×nh 3. 6. b) v× s¶n phÈm nµy lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty nã ®­îc s¶n xuÊt liªn tôc ®Ó b¸n ra thÞ tr­êng vµ xuÊt ra n­íc ngoµi. - Yªu cÇu s¶n phÈm ®¶m b¶o + Sè l­îng vµ kÝch th­íc ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao nh­: chiÒu cao, chiÒu s©u, chiÒu dµy, chiÒu réng cña c¸c phÇn nh­: C¸i cöa, Huúnh cöa, §ai cöa. Ngoµi ra cßn ®¶m b¶o cho ng­êi vµ ®å ®¹c vËn chuyÓn nhanh chãng dÔ dµng. + ChiÕm Ýt diÖn tÝch, ®ãng më thuËn tiÖn, kh«ng c¶n trë viÖc bè trÝ ®å ®¹c + Gi¸ thµnh rÎ bÒn l©u, thi c«ng dÔ dµng. + Cöa ph¶i ®óng kÝch th­íc, nªn chän lo¹i gç cøng ®Ó thËt kh«. 3.4 Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ Nguyªn liÖu Pha ph«i Bµo thÈm Bµo cuèn Phay Khoan L¾p r¸p Hoµn thiÖn S¶n phÈm 3.5. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. 3.5.1. Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu. - Lo¹i gç: Chß chØ ®· qua kh©u xÎ ph¸ vµ sÊy ch©n kh«ng. - Th«ng sè: MC =10 - 12% - KÝch th­íc theo b¶ng 01 - ChÊt l­îng bÒ mÆt + M¾t gç: M¾t chÕt lo¹i bá M¾t sèng ®­êng kÝnh ≥ 10 (mm) c¾t bá, vÕt c¾t ≥3f (®­êng kÝnh m¾t gç ). §­êng kÝnh ≤ 10 (mm) gi÷ l¹i. + §é cong vªnh kh«ng v­ît qu¸ 0.3% + Nøt nÎ, môc mät kh«ng cho phÐp. - §o chiÒu réng b»ng th­íc cã ®é chÝnh x¸c 0.02 (mm), chiÒu dµy b»ng th­íc Panme cã ®é chÝnh x¸c 0.01 (mm.) - TÝnh l­îng dung sai nh­ b¶ng 01. 3.5.2. C«ng ®o¹n 2 (Pha ph«i). 3.5.2.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. H×nh. 3.8. B¶n ®å pha ph«i Nguyªn liÖu: ®· tr×nh bµy ë 3. 5. 1 S¶n phÈm - KÝch th­íc: chiÒu dµi: 2270 ± 2 (mm) chiÒu réng: 125 ± 2 (mm) chiÒu dµy: 43 ± 1 (mm) - §é Èm: MC ≤ 12 % - ChÊt l­îng bÒ mÆt: kh«ng ®­îc x­íc, gå ghÒ, vÑt ®Çu... - D¹ng h×nh häc: mÆt c¾t däc: h×nh ch÷ nhËt. mÆt c¾t ngang: h×nh ch÷ nhËt. M¸y mãc thiÕt bÞ. Sö dông m¸y c­a rong do §µi Loan s¶n xuÊt. C«ng nghÖ. §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc t«i ®­a ra quy tr×nh vËn hµnh m¸y b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu. - Nguyªn liÖu ph¶i ®­îc chuÈn bÞ, ph©n lo¹i ®Ó lo¹i bá khuyÕt tËt. - X¸c ®Þnh kÝch th­íc ph«i trªn nguyªn liÖu theo kÝch th­íc chuÈn. b2. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ. T×m hiÓu, kiÓm tra l¹i toµn bé hÖ thèng m¸y mãc, thiÕt bÞ, bé phËn an toµn, cÇu dao, ®éng c¬, th­íc tùa, èc vÝt, trôc, l­ìi c­a. b3. Ch¹y m¸y. - Më m¸y, ®iÒu khiÓn th­íc tùa, ch¹y thö. - Khi ch¹y m¸y c«ng nh©n chÝnh ®iÒu chØnh kü thuËt, ®­a nguyªn liÖu vµo m¸y. Ng­êi c«ng nh©n phô ®øng sau ®ì gç, ®ång thêi kiÓm tra kÝch th­íc. b4. Dõng m¸y: Ên nót t¾t, ng¾t cÇu dao, kiÓm tra, vÖ sinh m¸y. Con ng­êi. + N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n + Më líp båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ, tinh thÇn, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho c«ng nh©n. M«i tr­êng. + Gi¶m ån b»ng c¸c tÊm ch¾n ®Ó b¶o vÖ cho ng­êi vËn hµnh. + Gi¶m ån b»ng c¸ch thu ©m vµ c¸ch ©m ®ã lµ sö dông nh÷ng lo¹i vá bäc, c¸c tÊm che èp. + Gi¶m ån b»ng biÖn ph¸p phßng hé c¸ nh©n: nót bÞt tai, c¸i che tai vµ bµo èp tai + Sö dông thiÕt bÞ hót bôi côc bé b»ng tói còng gi¶m ®­îc phÇn nµo « nhiÔm m«i tr­êng . 3.5.2.2 B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra Stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 1 KÝch th­íc kh«ng ®¹t yªu cÇu V¹ch mùc kh«ng chuÈn, tay gi÷ ph«i kh«ng ®Òu N©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n 2 M¹ch xÎ bÞ l­în sãng L­ìi c­a bÞ cïn, trôc dao bÞ ®¶o Mµi l­ìi c­a KiÓm tra æ bi, æ trôc 3 Cã nhiÒu vÕt sãng Hai ng­êi c«ng nh©n xÎ kh«ng ®Òu Thay ®æi tèc ®é ®Èy 4 C¸c c¹nh cña ph«i kh«ng th¼ng - ChØnh th­íc tùa kh«ng chuÈn - Kh«ng chän ®­îc mÆt ph¼ng tú xuèng bµn §iÒu chØnh l¹i th­íc tùa, mÆt chÝnh lµ mÆt chuÈn 5 §Çu ph«i bÞ lÑm to hoÆc nhá KÐo nhanh chi tiÕt ë cuèi hoÆc cã mét ng­êi thao t¸c XÎ Ýt nhÊt cã hai c«ng nh©n 3.5.3. C«ng ®o¹n 3 (Bµo thÈm). 3.5.3.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. H×nh 3.8: B¶n ®å bµo thÈm Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cña kh©u bµo thÈm chÝnh lµ s¶n phÈm cña kh©u pha ph«i S¶n phÈm. - KÝch th­íc: chiÒu réng: 152 ± 0.1 (mm) chiÒu dµy: 41.5 ± 0.1 (mm - ChÊt l­îng bÒ mÆt + Chän mÆt chuÈn thø nhÊt cã mÆt ®Ñp chÊt l­îng tèt, Ýt gå ghÒ + S¶n phÈm ®¹t ®é nh½n yªu cÇu ÑG8 (Rmax=60mm) - §é Èm MC=8-12% - KhuyÕt tËt: l­în sãng, vÕt h»n lo¹i bá. - D¹ng h×nh häc: mÆt c¾t däc: h×nh ch÷ nhËt mÆt c¾t ngang: h×nh ch÷ nhËt - §o chiÒu réng b»ng th­íc cã ®é chÝnh x¸c 0.02 (mm), chiÒu dµy b»ng th­íc Panme cã ®é chÝnh x¸c 0.01 (mm) M¸y mãc thiÕt bÞ - c«ng cô. Cã thÓ thay thÕ m¸y cò b»ng m¸y bµo thÈm c¬ giíi do §µi Loan s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng nghÖ. b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cÇn ®­îc tËp kÕt kiÓm tra vµ ph©n lo¹i. b2. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ. - KiÓm tra æ trôc, khíp, th­íc tùa, èc vÝt, hÖ thèng trôc dao. - KiÓm tra kÝch th­íc l­ìi bµo, l¾p thªm bé phËn an toµn ®Ó èp che trôc dao kh«ng lµm viÖc. b3. Ch¹y m¸y. - §iÒu chØnh l­îng ¨n phoi hîp lý tuú theo kÝch th­íc cña ph«i vµ ch¹y thö m¸y. Khi ®­a gç qua trôc dao kh«ng ®­îc tú tay lªn gç mµ ®Èy qua trôc dao. - Th­êng cã hai ng­êi ®øng m¸y: c«ng nh©n chÝnh bµo gç, c«ng nh©n phô ®ì ph«i vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm b4. Dõng m¸y. - Ên nót t¾t, ng¾t cÇu dao, kiÓm tra m¸y - Sö dông th­íc kÑp cã ®é chÝnh x¸c 0.02 (mm) ®Ó ®o chiÒu réng - Sö dông th­íc Panme cã ®é chÝnh x¸c 0.01 (mm) ®Ó ®o chiÒu dµy. Con ng­êi. + N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho c«ng nh©n. + Khi lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, gän gµng, khÈu trang, kÝnh b¶o hé, kh«ng ®eo gang tay. M«i tr­êng. + Cã thiÕt bÞ hót bôi côc bé b»ng tói + T¨ng träng l­îng cña m¸y ®Ó gi¶m ån t¹i nguån ph¸t sinh 3.5.3.2 B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt x¶y ra stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 1 BÒ mÆt bÞ x­íc Do ®é nh« cña dao qu¸ cao, m¸y lµm viÖc qu¸ t¶i, phoi bµo bÞ kÑt vµo gi÷a trôc, l­ìi dao bÞ cong vªnh §iÒu chØnh l¹i ®é nh« cña l­ìi dao, ®Èy gç theo chiÒu xu«i thí gç 2 BÒ mÆt bÞ gå ghÒ §é nh« qu¸ Ýt, c¾t chËm vµ khã §iÒu chØnh l¹i l­ìi dao 3 BÒ mÆt cã vÕt l­în sãng Do l­ìi g¸ kh«ng ®Òu, c¸c mòi dao kh«ng n»m trªn vßng trßn c¾t gät §iÒu chØnh l¹i l­ìi dao 4 BÞ vÑt ®Çu cuèi vµ c¹nh §iÒu chØnh mÆt bµn tr­íc, sau vµ dao kh«ng hîp lý §iÒu chØnh l¹i mÆt bµn lµm viÖc 5 BÒ mÆt cã vÕt h»n L­ìi dao kh«ng song song, mÆt bµn kh«ng ph¼ng gãc gi÷a hai mÆt bµo §iÒu chØnh l¹i l­ìi dao vµ mÆt bµn song song víi nhau 3.5.4. C«ng ®o¹n 4 (Bµo cuèn). 3.5.4.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cña kh©u bµo cuèn chÝnh lµ s¶n phÈm cña kh©u bµo thÈm. S¶n phÈm. - §é Èm: 12 – 14% - KÝch th­íc: chiÒu réng: 150 ± 0.1 (mm) chiÒu dµy: 40 ± 0.1 (mm) - D¹ng h×nh häc: mÆt c¾t däc: h×nh ch÷ nhËt mÆt c¾t ngang: h×nh ch÷ nhËt - KhuyÕt tËt: x­íc, gå ghÒ kh«ng cho phÐp - ChÊt l­îng s¶n phÈm. +T¹o ®­îc c¸c chi tiÕt nh½n 4 mÆt chuÈn kÝch th­íc chiÒu dµy vµ chiÒu réng. + §é nh½n bÒ mÆt ®¹t ÑG6 (Rmax = 200 mm) + Sai sè theo chiÒu réng vµ chiÒu dÇy ®¹t 0.01 (mm/m) + Sai sè cho phÐp kh«ng vu«ng gãc: 0.5 (mm) + Sai sè kh«ng song song: 0.3 (mm) - §o chiÒu réng b»ng th­íc cã ®é chÝnh x¸c 0.02 (mm), chiÒu dµy b»ng th­íc Panme cã ®é chÝnh x¸c 0.01 (mm), sö dông ph­¬ng ph¸p chuyªn gia vµ quan s¸t ®Ó ®o ®é nh·n bÒ mÆt M¸y mãc thiÕt bÞ - c«ng cô. Sö dông m¸y bµo cuèn c¬ giíi do §µi Loan s¶n xuÊt C«ng nghÖ b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu: + Nguyªn liÖu ph¶i qua bµo thÈm, ®é dµi nguyªn liÖu ph¶i lín h¬n kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trôc ru l« Ýt nhÊt 5 cm + KiÓm tra, lo¹i bá khuyÕt tËt b2. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ. + KiÓm tra hÖ thèng èc vÝt, kiÓm tra dao vÌ ®é s¾c vµ ®é nh«, g¸ l¾p + §iÒu chØnh l­îng ¨n dao, më m¸y, ch¹y thö b3. Ch¹y m¸y Cã hai ng­êi c«ng nh©n ®øng m¸y + C«ng nh©n chÝnh më m¸y, ®­a gç vµ chän chÕ ®ä c¾t gät + C«ng nh©n phô ®øng sau ®Ó ®ì gç vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. b4. Dõng m¸y: Ên nót t¾t, ng¾t cÇu dao, kiÓm tra, vÖ sinh m¸y Con ng­êi. + N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n + Kh«ng ®­îc dïng ngùc, bông tú vµo gç ®Èy M«i tr­êng. + Gi¶m ån b»ng c¸c tÊm ch¾n + Gi¶m ån t¹i nguån ph¸t ©m: lo¹i trõ c¸c sai sè ®èi víi bé truyÒn ®ai, thay thÕ b»ng « bi tr­ît, dïng vËt liÖu phñ b»ng c¸c líp che ch¾n, dïng c¸c bul«ng ®Öm lß so gi÷ trªn bé gi¶m ch¾n. + Gi¶m ån t¹i n¬i xuÊt hiÖn: l¾p r¸p cã chÊt l­îng c¸c m¸y mãc vµ ®éng c¬. + Söa ch÷a ®óng vµ kÞp thêi m¸y mãc thiÕt bÞ còng cã ý nghÜa chèng ån - §Ó ®¶m b¶o an toµn khi sö dông cÇn: + Khi vËn hµnh ph¶i ®ãng hép che trôc giao. + Khi th¸o l¾p ph¶i tr¸nh sang mét bªn ®Ó ®Ò phßng gç phãng lïi. 3.5.4.2. B¶ng dù b¸o c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra. Stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 BÒ mÆt bÞ l­în sãng, gå ghÒ L­ìi dao bÞ cïn, l¾p ®Æt kh«ng hîp lý so víi trôc dao Thay l­ìi dao, ®iÒu chØnh l¹i rul« 2 Nøt bÒ mÆt Do m¸y rung L¾p thªm tÊm ®Öm hoÆc t¨ng träng l­îng cña m¸y 3 KÝch th­íc gia c«ng kh«ng ®¶m b¶o §iÒu chØnh bµn kh«ng ®óng §iÒu chØnh l¹i l­ìi dao cè ®Þnh 4 Chi tiÕt bªn dµy bªn máng Do rul« ®Èy lÖch sang mét bªn Thay rul«, ®iÒu chØnh l¹i mÆt bµn vµ gèi ®ì trôc dao 5 Chi tiÕt bÞ vÑt ®Çu Do 2 rul« ®ì gç cã vÕt h»n ngang trªn bÒ mÆt gia c«ng do tú lùc cña thanh Thay trôc rul« ,®iÒu chØnh mÆt bµn vµ gèi ®ì trôc dao 3.5.5. C«ng ®o¹n 4 (phay). 3.5.5.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. H×nh. 3.9. B¶n ®å t¹o méng Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cña kh©u phay chÝnh lµ s¶n phÈm cña kh©u bµo cuèn. S¶n phÈm. - Phay chÝnh x¸c c¸c kÝch th­íc, h×nh d¹ng, kh«ng søt mÎ. - Sai sè kÝch th­íc cho phÐp ± 0.5 (mm) so víi kÝch th­íc thiÕt kÕ. - §é nh½n bÒ mÆt ®¹t ÑG9 (Rmax=32 mm). - Sö dông ph­¬ng ph¸p chuyªn gia vµ quan s¸t b»ng m¾t ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. M¸y mãc thiÕt bÞ. Sö dông m¸y khoan c¬ giíi do §µi Loan s¶n xuÊt. C«ng nghÖ. b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu. ph«i ®· qua kh©u s¬ chÕ ®· ®­îc lÊy mùc vµ ®¸nh dÊu mÆt chuÈn b2. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ + KiÓm tra c¸c bé phËn cña m¸y vÒ ®é chÝnh x¸c, chÕ ®é b«i tr¬n, l­ìi dao phay. + KiÓm tra hÖ thèng an toµn b3. Ch¹y m¸y. + Më m¸y, ch¹y thö + §ãng cÇu dao cho ®iÖn ch¹y ®Òu, g¸ ph«i lªn bµn gia c«ng thö vµ tiÕn hµnh gia c«ng. b4. Dõng m¸y: Ên nót t¾t, ng¾t cÇu dao, vÖ sinh m¸y. + Sö dông keo 502, mïn c­a, giÊy gi¸p söa ch÷a khuyÕt tËt Con ng­êi. - N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm. - C«ng nh©n ®øng m¸y ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng. - Ph¶i tËp trung t­ t­ëng trong qu¸ tr×nh gia c«ng. - Ph¶i gi÷ g¸ ph«i ®ñ chÆt khi gia c«ng . M«i tr­êng. - T¨ng khèi l­îng vËt thÓ, t¨ng ®é æn ®Þnh cña m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng c¸ch gia cè c¸c ch©n m¸y. - Dïng nh÷ng vËt liÖu ®Ó c¸ch chÊn ®éng nh­: lß so... - T¨ng trë kh¸ng c¬ häc cña c¸c vËt dao ®éng b»ng c¸c chÊt dÎo t¨ng néi ma s¸t trong c¸c vËt liÖu, dïng ®Öm cao su. 3.5.5.2 B¶ng dù ®o¸n khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra Stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 Chi tiÕt gia c«ng bÞ lÖch kh«ng ®¹t yªu cÇu Do l­ìi tay cïn, m¸y bÞ rung, tay nghÒ ch­a cao Thay l¹i l­ìi dao N©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n 2 Chi tiÕt bÞ nøt, x­íc Do l­ìi phay qu¸ cïn, tèc ®é ®Èy qu¸ nhanh Thay l¹i l­ìi phay, phay ®óng quy tr×nh 3 BÒ mÆt bÞ l­în sãng, gå ghÒ Trôc phaybÞ ®¶o §iÒu chØnh l¹i trôc phay 4 Chi tiÕt cong bÞ lÖch Gi÷ gç kh«ng ®Òu N©ng cao tay nghÒ, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n 3.5.6. C«ng ®o¹n 6 (khoan lç méng). 3.5.6.1. X©y dùng h­íng dÉn kÜ thuËt. H×nh 3. 10: B¶n ®å khoan lç méng Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cña kh©u khoan chÝnh lµ s¶n phÈm cña c¸c kh©u tr­íc ®ã. S¶n phÈm. - Sai sè kÝch th­íc cho phÐp ± 0.5 (mm) so víi kÝch th­íc thiÕt kÕ. - Yªu cÇu: khoan ph¶i thËt chÝnh x¸c, khoan ®óng t©m, kh«ng ®­îc lÖch qu¸ giíi h¹n v× nÕu khoan l¹i sÏ lµm háng. M¸y mãc thiÕt bÞ Sö dông m¸y khoan c¬ giíi do §µi Loan s¶n xuÊt. C«ng nghÖ. b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu + KiÓm tra l¹i xem cã khuyÕt tËt nµo kh«ng vµ ph©n lo¹i. + X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm, kÝch th­íc vµ ®­êng kÝnh cÇn khoan trªn ph«i ®Ó chän l­ìi khoan phï hîp. b2. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ + KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c bé m¸y: æ bi, trôc, tra dÇu mì b3. Ch¹y m¸y + Më m¸y, ch¹y thö Dïng tay ph¶i g¹t cÇn n©ng h¹ trôc khoan tÞnh trªn xuèng, ®ång thêi dïng tay ph¶i quay tay xª dÞch mÆt bµn theo ph­¬ng ngang cho mòi khoan ¨n ®óng mùc, ®¹p tiÕp bµn cho mòi khoan ¨n s©u vµo mòi ph«i, chiÒu s©u mòi khoan 5 cm nªn ph¶i lÊy phoi míi khoan tiÕp. b4. Dõng m¸y. + Ng¾t cÇu dao, t¾t m¸y, th¸o mòi khoan, vÖ sinh m¸y Con ng­êi. + N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n + G¸ kÑp ph«i ph¶i chÆt ®Ó gç kh«ng bÞ v¨ng ra ngoµi g©y tai n¹n M«i tr­êng. + L¾p ®Æt thiÕt bÞ hót bôi, phoi bµo + L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng ån 3. 5. 6. 1. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 Chi tiÕt bÞ nøt, x­íc Do mòi khoan cïn Thay l¹i mòi khoan 2 Lç méng ch­a hÕt gç Do cÊu t¹o cña mòi ®ôc (xÐn) c¹nh kh«ng thÓ khoan hÕt gç Dïng ®ôc tay ®Ó lÊy phÇn gç cßn l¹i 3 KÝch th­íc méng kh«ng ®¹t yªu cÇu Do ®o kÝch th­íc vÞ trÝ khi khoan kh«ng chuÈn X¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ cÇn khoan 4 VÕt låi lâm trªn bÒ mÆt gia c«ng Do cÊu vÕt cña c«ng cô c¾t KiÓm tra l¹i c«ng cô c¾t 5 Ch¸y bÒ mÆt Do ma s¸t gi÷a gç vµ c«ng cô c¾t lµm t¨ng nhiÖt ®é, bÞ t¾c phoi, lùc ma s¸t lín §iÒu chØnh l¹i nhiÖt mòi 6 Lç méng bÞ søt, toÌ Mòi ®ôc bÞ mÎ, cïn Thay l¹i mòi khoan 3.5.7. C«ng ®o¹n 7 (l¾p r¸p). 3.5.7.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. Nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu cña kh©u l¾p r¸p chÝnh lµ s¶n phÈm cña c¸c kh©u tr­íc ®ã. S¶n phÈm. - §é Èm: 12- 15%. - KÝch th­íc theo b¶ng 01. - KhuyÕt tËt: hë lç méng, nøt kh«ng cho phÐp. M¸y mãc thiÕt bÞ. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¶m thêi gian lao ®éng cã thÓ sö dông mét sè thiÕt bÞ: kh«ng khÝ nÐn thuû lùc, vÝt ª cu, cam lÖch t©m ... C«ng nghÖ.. b1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu vµ c«ng cô - KiÓm tra c¸c chi tiÕt méc khi gia c«ng nh­ lç méng, th©n méng, r·nh, huúnh soi. + Söa ch÷a lç méng: lç méng ph¶i ®ñ gãc ®é, c¸c mÆt cña lç méng ph¶i ph¼ng kh«ng gå ghÒ, vªnh vÆn, th©n méng vµ vai méng ph¶i ®­îc söa ch÷a ph¼ng ®óng yªu cÇu. + §èi víi c¸c r·nh, huúnh soi cÇn dïng bµn ®Þnh h×nh ®Ó söa ch÷a l¹i cho ãng chuèt. b2. L¾p r¸p - L¾p khung ®Ó kiÓm tra sù vu«ng gãc, hµi hoµ c©n ®èi cña cöa. - L¾p huúnh vµo khung: th¸o mét bªn cöa vµ c¸c ®ai däc. + L¾p huúnh cöa víi c¸i cöa vµ c¸c ®ai ngang b»ng liªn kÕt méng. + L¾p ®ai däc víi huúnh vµ c¸c ®ai ngang b»ng liªn kÕt méng. + L¾p huúnh cßn l¹i víi c¸i cöa, ®ai ngang vµ ®ai däc b»ng liªn kÕt méng. §iÒu chØnh sù vu«ng gãc cña khung cöa, dïng bóa vµ ®Öm ®Ó nÐn chÆt c¸c mèi liªn kÕt l¹i víi nhau. b3. Tr¸ng keo Trong l¾p r¸p dïng keo ®Ó ghÐp méng t¹o mèi ghÐp ®­îc bÒn, ch¾c lµm t¨ng tuæi thä cña s¶n phÈm, chó ý kh«ng dïng keo ®Ó g¾n gi÷a c¸i cöa vµ tÊm huúnh v× gç cã tÝnh chÊt dÞ h­íng dÔ bÞ co rót, tr­¬ng në nÕu chç keo vµo khe th× phÇn gç tr­¬ng në kh«ng cã diÖn tÝch cho¸n chç lµm cho tÊm huúnh bÞ nøt, xÐ. - B«i keo vµo lç méng vµ th©n méng: dïng keo PVA (polyviyl acetate dispertionadhesive). - Sau khi tr¸ng keo xong dïng vam tay ®Ó vam chÆt cöa cho keo ®ãng r¾n, vam kho¶ng 5 - 6h cho c¸c mèi liªn kÕt víi nhau. C¸c mèi liªn kÕt cña cöa ®i. - §Ó chèng tuét méng, t¨ng ®é cøng v÷ng cho c¸c liªn kÕt t«i chän gi¶i ph¸p liªn kÕt méng cã sö dông chèt gç. - KiÓm tra kÝch th­íc s¶n phÈm b»ng th­íc d©y, th­íc kÑp vµ quan s¸t b»ng m¾t. - Söa ch÷a khuyÕt tËt nh­ låi lâm, nøt, x­íc ... b»ng bét gç, keo 502, mïn c­a, giÊy gi¸p. Con ng­êi. - N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c - Sö dông thiÕt bÞ b¶o hé c¸ nh©n khi lµm viÖc. 3.5.7.2. B¶ng dù ®o¸n khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 1 Cã khe hë gi÷a c¸c mèi liªn kÕt B¾t vÝt kh«ng chÆt, tiÕt gia c«ng kh«ng chuÈn - B¾t l¹i vÝt - KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm lo¹i bá khuyÕt tËt 2 §é nh·n kh«ng ®¹t yªu cÇu Keo bÞ trµo ra ngoµi X¸c ®Þnh chÝnh x¸c l­îng keo tr¸ng 3 BÒ mÆt bÞ nøt, x­íc Do khi gia c«ng bÞ chi tiÕt bÞ x­íc vµ gia c«ng kh«ng chÝnh x¸c CÇn ph¶i cã kh©u kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt trªn 3. 5. 8. C«ng ®o¹n 8 (hoµn thiÖn). Trong phÇn nµy do ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng cÊu t¹o cña ph«i liÖu lµ cã nhiÒu chi tiÕt, cã nh÷ng r·nh nhá, kh«ng thÓ ¸p dông ®­îc m¸y mãc thiÕt bÞ, v× vËy c«ng ®o¹n nµy sö dông thñ c«ng lµ chÝnh, chÊt l­îng s¶n phÈm lµm viÖc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tinh thÇn vµ ý thøc lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng do ®ã t«i kh«ng ®i t×m hiÓu s©u vµo kh©u nµy mµ chØ ®­a ra mét sè yÕu tè nh»m t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. 3.5.8.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt. Nguyªn liÖu. ChÝnh lµ s¶n phÈm cña kh©u l¾p r¸p. S¶n phÈm. - §é Èm MC= 15- 20% - §é nhít cña s¬n khi ch­a pha η= 50- 60 (s), sau khi pha ®é nhít ®¹t η= 30- 35 (s) - Qua thùc tÕ kh¶o s¸t vµ sö dông ph­¬ng ph¸p chuyªn gia t«i ®­a ra ®¬n pha chÕ s¬n c¸nh gi¸n §en: 60%; Vµng : 30% ; §á: 10% - ChÊt l­îng bÒ mÆt + CÊp ®é nh½n bÒ mÆt lµÑG6 (Rmax= 200 mm) + CÊp ®é bãng bÒ mÆt D6 (®é nhÊp nh« m= 100-200) + Mµu s¾c: §èi víi s¶n phÈm lµ cöa ®i th× ®­îc trang trÝ bÒ mÆt b»ng s¬n mµu c¸nh gi¸n (mµu 502) M¸y mãc thiÕt bÞ- c«ng cô - Sö dông m¸y khÝ nÐn C- 16B do Liªn X« s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm - Phun s¬n b»ng thiÕt bÞ tÜnh ®iÖn: l­îng s¬n hao phÝ Ýt, s¬n ®­îc c¸c vËt nhá, mµng s¬n cã chiÒu dµy nh­ ý muèn vµ chiÒu dµy ®ång ®Òu, cã thÓ tù ®éng hãa trong qu¸ tr×nh s¬n cho n¨ng xuÊt cao, mµng s¬n b¸m dÝnh tèt, tr¸nh ®éc h¹i. - Phun s¬n b»ng thiÕt bÞ ®iÖn chuyÓn: phun c¸c lo¹i s¬n tan trong n­íc chÊt l­îng mµng s¬n cao vµ kinh tÕ. C«ng nghÖ + Ph¶i phun s¬n ®Òu tay. + Víi nh÷ng bÒ mÆt s¶n phÈm nhá phun theo chiÒu däc tõ trªn xuèng, tõ d­íi lªn trªn. + Víi nh÷ng s¶n phÈm cã bÒ mÆt lín phun tõ tr¸i qua ph¶i råi tõ ph¶i qua tr¸i, hÕt l­ît l¹i phun tõ d­íi lªn trªn, tõ trªn xuång d­íi. + Víi nh÷ng chi tiÕt ph¼ng khi phun s¬n ®Çu sóng phun ph¶i vu«ng gãc víi mÆt chi tiÕt ®Ó tiÕt kiÖm s¬n vµ mµng s¬n ®­îc ®ång ®Òu. Con ng­êi + CÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é vµ tr×nh ®é tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cho c«ng nh©n, kh«ng tuyÓn c«ng nh©n cÇn ph¶i nghiªm ngÆt. + Më c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. M«i tr­êng - Chèng « nhiÔn bôi: c¸ch ly hoµn toµn cña khu s¬n khái khu vùc s¶n xuÊt, th­êng lµ phßng kÝn, m¸y mãc thiÕt bÞ cã møc ®é tù ®«ng hãa cao. - Chèng « nhiÔn ®éc. + C¸ch ly buång s¬n ®Ó t¹o kho¶ng c¸ch hîp lý víi nguån g©y h¹i, trong x¨ng cã ch×, thay ch× b»ng nh÷ng chÊt kh«ng ®éc. + S¬n cã Ch× thay b»ng KÏm. + Sö dông c¸c tÊm che ch¾n. + Sö dông cöa kÝnh vµ cöa chíp. + Dïng thiÕt bÞ phßng hé c¸ nh©n: g¨ng tay cao su, kÝnh, khÈu trang, mÆt n¹ läc ®éc. - S¶n phÈm ®­îc kiÓm tra b»ng m¾t 3. 5. 8. 2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ xÊy ra stt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 1 Mµng s¬n bÞ rç Do mÆt cßn ­ít kh«ng ®¶m b¶o ®é Èm, h¬i n­íc bÞ bay ®i B¶o qu¶n s¬n, h¹n chÕ tiÕp xóc víi n­íc vµ Èm 2 Mµng s¬n cã vÕt nh¨n - Do phun s¬n kh«ng ®Òu tay, chç dµy chç máng - Do s¬n qu¸ ®Æc líp s¬n tr­íc ch­a kh« ®· phñ líp s¬n tiÕp theo Pha s¬n theo c«ng thøc, phun s¬n ®Òu tay, sau mét líp s¬n ph¶i ®Ó kh« míi phun líp tiÕp theo 3 Mµng s¬n cã nhiÒu mµu kh¸c nhau Tr­íc khi s¬n kh«ng khuÊy ®Òu s¬n hoÆc ch­a röa s¹ch sóng phun - KhuÊy ®Òu tay - Tr­íc khi phun röa s¹ch sóng phun 4 Mµng s¬n bÞ phång báng BÒ mÆt xö lý kh«ng tèt, mµng s¬n cò c¹o ch­a s¹ch Xö lý bÒ mÆt s¹ch sÏ 5 Mµng s¬n bÞ ®ôc, Do s¬n lÉn n­íc, phun ë khu vùc Èm thÊp Phun ë buång kÝn tr¸nh tiÕp xóc víi n­íc ch­¬ng IV kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn 4.1.1. KÕt qu¶ ®Ò tµi Sau khi nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm t¹i c«ng ty Hoµn CÇu II, ®Ò tµi ®· rót ra ®­îc mét sè kÕt luËn sau: - Víi ®Ò tµi “X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®å méc t¹i c«ng ty hoµn cÇu II”, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn. - T×m hiÓu ®­îc c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra vµ t×m c¸ch kh¾c phôc. - X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. 4.1.2. Tån t¹i - §Ò tµi x©y dùng ch­a ®­îc râ rµng, cã phÇn chØ x©y dùng kh¸i qu¸t vµ m« pháng qua h×nh vÏ nh­ phÇn m¸y mãc thiÕt bÞ chØ kiÓm tra mét sè th«ng sè trong ph¹m vi kiÓm tra cho phÐp cña ViÖt Nam vµ cña c«ng ty. - C¸ch tr×nh bµy, lý luËn ch­a thËt chÆt chÏ, l« gÝc. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c c«ng ®o¹n cßn ch­a cô thÓ, ch­a ®­îc khoa häc, nÆng vÒ m« t¶ lÆp l¹i. 4.2. KiÕn nghÞ - Cã tµi liÖu tham kh¶o vÒ phÇn kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm - L¾p ®Æt gian hµn mµi söa ch÷a l­ìi c­a - Ph¶i nghiªn cøu trªn nhiÒu thiÕt bÞ, nhiÒu lo¹i c«ng cô, nghiªn cøu ®ång bé tæ hîp c¸c th«ng sè chÕ ®é gia c«ng còng nh­ c¸c thiÕt bÞ phô trî. - L¾p ®Æt thiÕt hÖ thèng b¶o vÖ m«i tr­êng vµ an toµn lao ®éng. - Liªn tôc c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thay thÕ m¸y mãc cò kü l¹c hËu b»ng d©y chuyÒn hiÖn ®¹i cã møc ®é c¬ giíi hãa tù ®éng hãa cao. B¶ng 02: MÉu kiÓm tra qua kh©u thÈm Stt MÉu kiÓm tra Qua kh©u thÈm L­îng ¨n phoi S b S b1 DS1 Db1 1 19 75 18 73 1 2 2 21 74 20 71 1 3 3 20 70 18 65 2 5 4 20 80 18 73 2 8 5 20 72 18 68 2 4 6 19 77 18 74 1 3 7 21 69 19 66 2 3 8 21 76 20 74 1 2 9 20 71 19 70 1 1 0 20 75 19 72 1 3 TB 1.4 3.4 B¶ng 03: MÉu kiÓm tra qua kh©u cuèn Stt MÉu kiÓm tra Qua kh©u cuèn L­îng ¨n phoi S b S2 b2 DS2 Db2 1 19 75 16 70 2 3 2 21 74 19 76 1 4 3 20 70 17 58 1 3 4 20 80 16 70 2 3 5 20 72 17 65 1 3 6 19 77 16 70 2 4 7 21 69 17 58 2 3 8 21 76 18 70 2 4 9 20 71 18 65 1 5 10 20 75 18 69 1 3 TB 1.5 3.5 Môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n §Æt vÊn ®Ò Ch­¬ng I. Tæng quan vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1. kh¸i qu¸t vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn cña kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 1.1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n­íc 1.1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n­íc 1.2. Ph¹m vi ®Ò tµi 1.3. Môc tiªu nghiªn cøu 1.4. Néi dung nghiªn cøu 1.5. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ch­¬ng II. C¬ së lý thuyÕt 2.1. C¸c kh¸i niÖm 2.1.1. ChÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.1.1. Kh¸i niÖm 2.1.1.2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.1.3. C¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm 2.1.2. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.2.1. Kh¸i niÖm 2.1.2.2. Ph¹m vi vµ ý nghÜa 2.1.2.3. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.3. KiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.3.1. Kh¸i niÖm 2.1.3. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu 2.1.3.3. C¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t 2.2. C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt chÊt l­îng s¶n phÈm 2.2. 1. kh¶o s¸t thùc tÕ 2.2.1.1. Lùa chän s¶n phÈm kh¶o s¸t 2.2.1.2. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tæng qu¸t 2.2.1.3. Ph©n chia qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.2.1. 4. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè 2.2.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t 2.3. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶m phÈm 2.3.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 2.3.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 2.4. ¸p dông thö 2.5. §¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm Ch­¬ng III. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®å gç lµ Cöa ®i 3.1. Kh¸i qu¸t vÒ c¬ së s¶n xuÊt 3.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn 3.1.2. HiÖn tr¹ng, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 3.2. T×m hiÓu m¸y mãc thiÕt bÞ 3.2.1. M¸y c­a ®Üa 3.3.2. M¸y bµo thÈm 3.2.3. M¸y bµo cuèn 3.2.4. M¸y phay trôc nghiªng 3.2.5. M¸y khoan lç méng 3.3. Kh¶o s¸t nguyªn liÖu, s¶n phÈm 3.3.1. Nguyªn liÖu 3.3.2. S¶n phÈm 3.3.3. Lùa chän s¶n phÈm 3.4. Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 3.4.1. Nguyªn liÖu 3.4. 2. C«ng ®o¹n 1 (pha ph«i) 3.4.3. C«ng ®o¹n 2 ( bµo thÈm) 3.4.4. C«ng ®o¹n 3 ( bµo cuèn) 3.4.4. C«ng ®o¹n 4 ( phay) 3.4.4. C«ng ®o¹n 5 ( Khoan) 3.4.5. C«ng ®o¹n 6 (l¸p r¸p) 3.4.6. C«ng ®o¹n 7 (hoµn thiÖn) 3.5. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 3.5.1. Nguyªn liÖu 3.5.2. C«ng ®o¹n 1 (pha ph«i) 3.5.2.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.2.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.3. C«ng ®o¹n 2 ( bµo thÈm) 3.5. 3.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.3.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.4. C«ng ®o¹n 3 ( bµo cuèn) 2.5.4.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 2.5.4.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.5. C«ng ®o¹n 4 ( phay) 3.5.5.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.5.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.6. C«ng ®o¹n 5 ( Khoan) 3.5.6.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.6.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.7. C«ng ®o¹n 6 (l¾p r¸p) 3.5.7.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.7.2. B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc 3.5.8. C«ng ®o¹n 7 (hoµn thiÖn) 3.5.8.1. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt 3.5.8.2.B¶ng dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, c¸ch kh¾c phôc Ch­¬ng IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn 4.1.1. KÕt qu¶ ®Ò tµi 4.1.2. Tån t¹i 4. 2. KiÕn nghÞ Tµi liÖu tham kh¶o Tr­êng ®¹i häc l©m nghiÖp Khoa chÕ biÕn l©m s¶n Tãm t¾t kho¸ luËn tèt nghiÖp 1. Tªn kho¸ luËn “X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®é gç t¹i c«ng ty Hoµn CÇu II” 2. Gi¸o viªn h­íng dÉn: PG S - T.S NguyÔn Phan ThiÕt 3. Sinh viªn thùc hiÖn: Vò ThÞ Uyªn 4. Môc tiªu nghiªn cøu: X©y dùng hå s¬ kü thuËt hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt cho mét s¶n phÈm méc lµ cöa ®i phôc vô cho viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 5. Néi dung nghiªn cøu - C¬ së lý thuyÕt. - X©y dùng dù th¶o hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 6. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Sau khi nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm t¹i c«ng ty Hoµn CÇu II, ®Ò tµi ®· rót ra ®­îc mét sè kÕt luËn sau: - Víi ®Ò tµi “X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®å méc t¹i c«ng ty hoµn cÇu II”, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn. - T×m hiÓu ®­îc c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra vµ t×m c¸ch kh¾c phôc. - X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II (60trang).doc