Đề tài Xây dựng kế hoạch Road Show tung sản phẩm mep ra thị trường

Lý do chọn đề tài Thị trường cạnh tranh thanh toán điện tử ngày càng sôi động với chiến dịch PR mạnh mẽ của các công ty. MobiVi đang trong giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện các sản phẩm. Trong thời gian tới khi MobiVi chính thức đem sản phẩm giới thiệu ra thị trường sẽ cần những chiến dịch truyền thông, Marketing hiệu quả để có thể xác lập chỗ đứng trên thị trường cũng như tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Hoạt động Road Show là một dạng của tổ chức sự kiện với những lợi ích mang lại như một Event. Được các công ty áp dụng nhiều hiện nay bởi tính thuyết phục, thu hút số lượng người biết đến nhiều, truyền điệp được thông điệp của công ty tổ chức, dễ đem lại tình cảm gắn bó của các đối tượng mục tiêu đến với sản phẩm hay hình ảnh của công ty. Loại hình sự kiện này đòi hỏi một kế hoạch cụ thể, kiểm soát được các hạng mục trong danh sách công việc cần làm, các tình huống phát sinh cũng thường xảy ra nhiều hơn. Sau khi phân tích các đặc điểm của sản phẩm, em thấc các hoạt động Road Show rất phù hợp với giai đoạn đầu tung sản phẩm MEP ra thị trường. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ROAD SHOW TUNG SẢN PHẨM MEP RA THỊ TRƯỜNG” làm đề tài tốt nghiệp của mình GVHD: Th.S Trần Mai Đông SVTH: Nguyễn Tân Lộc www.key-marketing.com.vn 2 để nghiên cứu công tác chuẩn bị, cách thức tổ chức và quản lý Road Show như thế nào? Và trả lời các câu hỏi liên quan: Mục đích của Road Show? Làm thế nào để tổ chức thành công Road Show? Các chiến lược truyền thông hỗ trợ để Road Show đạt hiệu quả cao nhất .Toàn bộ kế hoạch này với mong muốn cung cấp cho MobiVi một sự lựa chọn thích hợp khi tung sản phẩm ra thị trường. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống lý luận về bản chất và đặc điểm của tổ chức sự kiện. Giới thiệu về thị trường thanh toán điện tử, các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của MobiVi. Phân tích tác động của việc ứng dụng hoạt động Road Show trong kế hoạch kinh doanh của MobiVi. Đề xuất và xây dựng các hình thức PR hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả của Road Show. 3. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công ty thanh toán điện tử Việt Phú MobiVi. Nội dung nghiên cứu: Xây dựng kế hoạch tổ chức Road Show giới thiệu sản phẩm ra thị trường mang tên “Thưởng thức Coffee Wifi cùng MobiVi”. Phạm vi : Địa bàn tp. Hồ Chí Minh (đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố) Số liệu thông tin : Các tài liệu nghiên cứu trong 2 năm gần đây. GVHD: Th.S Trần Mai Đông SVTH: Nguyễn Tân Lộc www.key-marketing.com.vn 3 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu thứ cấp thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu báo cáo trong các tài liệu phân tích đối thủ cạnh trang, tài liệu báo cáo thị trường thanh toán điện tử và các trang web về thông tin thị trường để từ đó rút ra những đáng giá và kết luận. 5. Nội dung đề tài : Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Chương 2: TỔNG QUAN THỌ TRƯỜNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Chương 3: THỰC TẾ KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP LÝ DO CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ROAD SHOW GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MEP Chương 5: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “THƯỞNG THỨC COFFEE WIFI CÙNG MOBIVI”

pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng kế hoạch Road Show tung sản phẩm mep ra thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
töø nhaân söï, kyõ thuaät, chieán löôïc kinh doanh… Keá hoaïch phaùt trieån ñang xaùc ñònh vaø caàn theâm thôøi gian ñeå thöïc hieän caùc cuoäc nghieân cöùu thò tröôøng nhaèm phuïc vuï toát nhaát cho muïc ñích chung nhaát cuûa khaùch haøng. Soá löôïng ngaân haøng trong heä thoáng MobiVi Network coøn nhieàu haïn cheá, tuy soá löôïng ngaân haøng nhieàu nhöng vaãn coøn thieáu nhöõng teân tuoåi lôùn treân thò tröôøng. (Tuy nhieân vaãn ñang gaëp thuaän lôïi trong vaán ñeà ñaøm phaùn keát hôïp kinh doanh vôùi caùc thöông hieäu ngaân haøng lôùn). MobiVi laø thöông hieäu môùi so vôùi caùc dòch vuï khaùc trong thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû, neân vaãn caàn nhieàu thôøi gian ñeå cuûng coá vaø phaùt trieån thöông hieäu. 3.4.3 Cô hoäi daønh cho MEP Nhu caàu thò tröôøng thanh toaùn tröïc tuyeán ñoái vôùi khaùch haøng B2C, B2B, P2P raát cao. Quy moâ thò tröôøng thanh toaùn tröïc tuyeán raát lôùn vaø tieàm naêng. (Döïa vaøo caùc phaân tích thò tröôøng thanh toaùn tröïc tuyeán) GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 35 Chính phuû ñang treân tieán trình hoaøn thieän vaø ban haønh caùc Luaät giao dòch ñieän töû veà thanh toaùn tröïc tuyeán khuyeán khích phaùt trieån caùc hình thöùc thanh toaùn tröïc tuyeán nhaèm baét kòp vaø hoøa nhaäp vaøo thò tröôøng thanh toaùn chung cuûa theá giôùi. Caùc ngaân haøng taïi Vieät Nam ñang “khaùt” caùc giaûi phaùp thanh toaùn tröïc tuyeán nhaèm ña daïnh hoùa nguoàn tieàn vaø luaân chuyeån doøng tieàn teä. 3.4.4 Thaùch thöùc daønh cho MEP Saûn phaåm môùi treân thò tröôøng do ñoù caàn coù nhöõng chieán löôïc truyeàn thoâng hieäu quaû ñeå chieám lónh thò tröôøng . Thoùi quen thanh toaùn tieâu duøng cuûa ngöôøi Vieät Nam cuõng laø moät trôû ngaïi lôùn cuûa vieäc phaùt trieån saûn phaåm. Ngöôøi tieâu duøng ñaõ quen vôùi vieäc söû duïng tieàn maët cho caùc hoaït ñoäng thanh toaùn. Heä thoáng phaùp lyù chöa hoã trôï vieäc xin giaáy pheùp thanh toaùn ñieän töû. Caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp : Citiconnect, Paynet, Mobizland, Onepay, Vnpay, Mxnet…ñang coù maët treân thò tröôøng phaàn naøo ñaõ gaây döïng ñöôïc hình aûnh vaø ñang ñaåy maïnh chieán löôïc quaûng baù saûn phaåm. MobiVi bò caïnh tranh lôùn khi caùc lieân minh theû ngaân haøng (Smartlink, Banknet, Vnbc…) keát noái laïi vaø cung caáp dòch vuï thanh toaùn ñieän töû. Caùc ñoái thuû lôùn uy tín veà thanh toaùn ñieän töû ôû nöôùc ngoaøi nhö Paypal, 2moneycheckouts…. vaøo Vieät Nam trong töông lai seõ taïo ra caïnh tranh khoác lieät hôn. Vaø MobiVi caàn chuaån bò thaät kyõ caøng cho chieán löôïc tung saûn phaåm ra thò tröôøng. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 36 Caùc hình thöùc thanh toaùn hieän ñang coù maët treân thò tröôøng khoâng ngöøng caûi thieän ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa thò tröôøng thanh toaùn. Baûng 3.2-Caùc hình thöùc thanh toaùn phoå bieán taïi VN GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 37 Source : Taøi lieäu noäi boä Compertitors Analysis cuûa MobiVi (01/2008) GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 38 CHÖÔNG 4 : PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP LYÙ DO CAÀN THIEÁT TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG ROAD SHOW TUNG SAÛN PHAÅM MÔÙI MEP 4.1 KEÁT QUAÛ VAØ KINH NGHIEÄM RUÙT RA SAU CAÙC EVENT TAÏI COÂNG TY 4.1.1 Taøi trôï vaøng chöông trình E-Banking Vieät Nam 2007 taïi tp. Hoà Chí Minh do taäp ñoaøn döõ lieäu quoác teá IDG toå chöùc vaøo ngaøy 05-06/12/2007 Taàn suaát xuaát hieän treân baùo chí : Vôùi hôn 18 baøi tham luaän ñeán töø 18 dieãn giaû trong nöôùc vaø quoác teá, trong ñoù coù caùc dieãn giaû ñeán töø caùc coâng ty CNTT, cung caáp giaûi phaùp CNTT trong lónh vöïc Ngaân haøng, Hoäi thaûo – trieån laõm ñaõ thu huùt hôn 80 cô quan baùo chí, ngoân luaän cuûa caû nöôùc ; 10 ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình lôùn cuûa caû nöôùc nhö VTV1, HTV9, caùc ñaøi truyeàn hình caùp VTC…ñaõ tham döï, ñöa tin vaø ñöa baøi, chuyeân ñeà söï kieän. Ngoaøi caùc thoâng tin chung cuûa MobiVi ñöôïc ñaêng treân caùc baùo ñaøi, MobiVi coøn coù cô hoäi giôùi thieäu rieâng veà saûn phaåm maø coâng ty ñang sôû höõu ñeán khaùch haøng nhö phaùt bieåu trong hoäi thaûo, giôùi thieäu saûn phaåm treân baùo giaáy, Internet… Hieäu quaû event E-banking mang laïi : Saûn phaåm tham döï chöông trình laø MSS-giaûi phaùp thanh toaùn chöùng khoaùn keát hôïp toå chöùc cuøng vôùi ngaân haøng Eximbank ñöôïc ñaùnh giaù raát cao töø caùc ngaân haøng ñoái taùc vaø caùc coâng ty chöùng khoaùn. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 39 Taïo cho MobiVi moät hình aûnh toát trong thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû, hieän nay MobiVi vaãn ñang thuaän lôïi trong vaán ñeà gaëp gôõ vaø taïo döïng moái quan heä laøm aên hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc ngaân haøng vaø coâng ty chöùng khoaùn. 4.1.2 Keát hôïp vôùi Sôû giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá HCM toå chöùc hoäi thaûo “Giaûi phaùp keát noái thanh toaùn chöùng khoaùn toái öu giöõa coâng ty chöùng khoaùn vaø ngaân haøng” vaøo ngaøy 25/02/2008 Taàn suaát xuaát hieän treân baùo chí : Vôùi gaàn 30 baøi ñöôïc ñaêng treân Internet, baùo giaáy vaø 3 ñaøi truyeàn hình HTV7, VTC1, VTV1 ñöa tin. Ñaây laø chöông trình Event thaønh coâng ñaàu tieân do MobiVi phoái hôïp cuøng Hose Sôû giao dòch chöùng khoaùn toå chöùc. Hieäu quaû Event hoäi thaûo mang laïi cho MobiVi : Ñöôïc söï chöùng thöïc cuûa sôû giao dòch chöùng khoaùn veà giaûi phaùp thanh toaùn MSS, MobiVi ñang coù raát nhieàu thuaän lôïi trong vieäc keát hôïp vôùi caùc coâng ty chöùng khoaùn trong vieäc ñaùp öùng yeâu caàu thöïc hieän quyeát ñònh 27/2007/QÑ- BTC. Laàn ñaàu tieân moät hình thöùc thanh toaùn Online ñöôïc thöïc hieän Demo tröïc tieáp treân 3 mieàn cuûa ñaát nöôùc taïo cho caùc coâng ty chöùng khoaùn nieàm tin vaøo caùc tính naêng cuûa saûn phaåm MSS. Vôùi vieäc tham döï hoäi thaûo ñoâng ñuû cuûa 72 coâng ty chöùng khoaùn thaønh vieân cuûa Sôû giao dòch chöùng khoaùn, vaø söï nhaän xeùt tích cöïc cuûa OÂng Traàn Ñaéc Sinh – Giaùm ñoác sôû giao dòch chöùng khoaùn tp.HCM ñaõ môû ra cho saûn phaåm MSS moät con ñöôøng thuaän lôïi cho vieäc tieáp caän caùc coâng ty chöùng khoaùn. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 40 Vôùi vieäc toå chöùc vaøo ñuùng thôøi ñieåm (gaàn saùt haïn choùt thöïc hieän nghò ñònh 27/2007/QÑ-BTC), quy tuï ñöôïc taát caû caùc khaùch haøng muïc tieâu (haàu heát caùc coâng ty chöùng khoaùn taïi tp.HCM – Haø Noäi), ñöôïc söï hoã trôï cuûa ngöôøi coù uy tín (Sôû giao dòch chöùng khoaùn tp.HCM) vaø saûn phaåm chaát löôïng phuïc vuï ñuùng nhu caàu cuûa khaùch haøng muïc tieâu ñaõ taïo cho MobiVi moät choã ñöùng vöõng chaéc trong thò tröôøng thanh toaùn chöùng khoaùn Online. Sau 2 event ñaõ tham gia thaønh coâng döôùi hai hình thöùc khaùc nhau. MobiVi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa Event vôùi truyeàn thoâng cho saûn phaåm. Event laø moät hình thöùc ñaõ ñem laïi cho coâng ty phaàn naøo danh tieáng, uy tín cho coâng ty vaø cô hoäi tieáp caän khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm. Ñoù laø lyù do taïi sao MobiVi tieáp tuïc coù yù ñònh tieáp tuïc toå chöùc caùc hoaït ñoäng Event ñeå quaûng baù cho caùc saûn phaåm cuûa coâng ty. 4.2 PHAÂN TÍCH CHAÂN DUNG KHAÙCH HAØNG MUÏC TIEÂU CUÛA SAÛN PHAÅM Khaùch haøng muïc tieâu saép tôùi cuûa saûn phaåm seõ bao goàm caû B2C (caùc khaùch haøng ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng treân thò tröôøng) vaø B2B (caùc Merchant ñang hieän höõu treân thò tröôøng thanh toaùn tröïc tuyeán). Sau khi thöïc hieän caùc cuoäc nghieân cöùu thò tröôøng vaø ñaùnh giaù ñoä haáp daãn cuûa caùc phaân khuùc thò tröôøng, sau ñaây laø caùc phaân khuùc khaùch haøng muïc tieâu maø saûn phaåm MEP muoán nhaém tôùi ñeå phuïc vuï. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 41 4.2.1 Thò tröôøng B2C Phaân khuùc theo tieâu thöùc : Thu nhaäp, tri thöùc vaø möùc ñoä saün saøng söû duïng saûn phaåm MEP. Hoïc sinh – sinh vieân : Thu nhaäp ít hơn 5 triệu / thaùng, tuoåi : 16 – 23, möùc ñoä saün saøng söû duïng MEP cao, coù taàm tri thöùc, yeâu thích coâng ngheä, chaáp nhaän caùi môùi, coù thoùi quen söû duïng Internet haøng ngaøy, ñaõ vaø ñang söû duïng caùc dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng. Giôùi treû saønh ñieäu : Thu nhaäp 5 – 20 triệu / tháng, tuoåi 23-35, yeâu thích coâng ngheä, chaáp nhaän caùi môùi, giôùi vaên phoøng, hoaëc ñaõ töøng söû duïng caùc dòch vuï mua haøng treân maïng (Game Online, Ebay, Mua saùch, hoa, ñieän thoaïi di ñoäng…) Khaùch haøng trung thaønh cuûa caùc E-commerce Website ôû Vieät Nam. 4.2.2 Thò tröôøng B2B Phaân khuùc theo tieâu thöùc :thöông hieäu E-Commerce haøng ñaàu (top 30), soá löôïng giao dòch / thaùng, soá löôïng taøi khoaûn, doanh thu theo thaùng. Marquee Client : Top 10, soá löôïng giao dòch treân 3.000 – 5.000/ thaùng, doanh thu treân 500 trieäu / thaùng, soá löôïng taøi khoaûn 20.000. Merchant : töø Top 10-30, soá löôïng giao dòch treân 1.500 – 3.000/ thaùng, doanh thu 200 – 500 trieäu/ thaùng, soá löôïng taøi khoaûn 5.000. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 42 Customized Marquee Client : coù soá löôïng khaùch haøng lôùn, thöông hieäu haøng ñaàu Vieät Nam, coù nhu caàu rieâng veà E-Commerces. 4.2.3 Khaùch haøng muïc tieâu trong giai ñoaïn ñaàu tung saûn phaåm Theo yeâu caàu cuûa saûn phaåm vaø coâng ty, trong 3 thaùng ñaàu tieân tung saûn phaåm ra thò tröôøng thì ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu chuû yeáu maø MobiVi öu tieân muoán höôùng tôùi ñaåy maïnh chieán dòch tung saûn phaåm laø : Ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu B2C maø MobiVi nhaém tôùi trong 3 thaùng ñaàu tieân Giôùi treû saønh ñieäu : Thu nhaäp cao 5 – 20 triệu/tháng. Tuoåi 20-30, yeâu thích coâng ngheä, chaáp nhaän caùi môùi, giôùi vaên phoøng, hoaëc ñaõ töøng söû duïng caùc dòch vuï mua haøng treân maïng (Game Online, Ebay, Mua saùch, hoa, ñieän thoaïi di ñoäng…) Khaùch haøng trung thaønh cuûa caùc E-commerce Website ôû Vieät Nam. Ñoái töôïng khaùch haøng B2B Merchant muïc tieâu maø MobiVi muoán höôùng tôùi trong 3 thaùng ñaàu tieân : Marquee Client : Top 10, soá löôïng giao dòch treân 3.000 – 5.000/thaùng, doanh thu treân 500 trieäu/thaùng, soá löôïng taøi khoaûn 20.000. Sau caùc nghieân cöùu thì caùc trang web sau ñaây seõ laø ñoái töôïng chính caàn lieân keát : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 43 o www.btsplaza.com.vn o www.golmart.com.vn o www.megabuy.com.vn o www.123mua.com.vn o www.saigontourist.net o www.linhperfume.com o www.chodientu.vn o www.1001shopping.com o www.muaban.net 3 -5 Customized Marquee Client coù nhu caàu lôùn baùn haøng treân maïng. o Saigon Tourist o Viettel o Pacific Airline o Vietnam Airline 4.3 LYÙ DO TOÅ CHÖÙC CHÖÔNG TRÌNH ROAD SHOW TUNG SAÛN PHAÅM MÔÙI MEP Sau khi phaân tích ñoái thuû caïnh tranh, saûn phaåm MEP, khaùch haøng muïc tieâu vaø caùc event ñaõ ñieãn ra thaønh coâng taïi coâng ty. Sau ñaây laø nhöõng lyù do thieát thöïc taïi sao MobiVi caàn toå chöùc hoaït ñoäng event Road Show cho chieán dòch tung ra saûn phaåm thanh toaùn tröïc tuyeán MEP. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 44 4.3.1 Road Show laø Event vôùi moät “saân khaáu di ñoäng” So vôùi caùc hoaït ñoäng Event thoâng thöôøng dieãn ra treân thò tröôøng thì ngöôøi toå chöùc choïn moät ñòa ñieåm coá ñònh, khu vöïc trung taâm, taäp trung nhieàu khaùn giaû muïc tieâu cuûa saûn phaåm. Sau ñoù tung ra caùc chieán löôïc quaûng caùo, PR thu huùt söï quan taâm cuûa khaùn giaû vaø daãn daét hoï ñeán tham döï chöông trình nhaèm muïc ñích giôùi thieäu saûn phaåm, ñaùnh boùng teân tuoåi cuûa saûn phaåm baèng vieäc loàng gheùp saûn phaåm vaøo caùc tieát muïc cuûa chöông trình. Road Show laäp caùc toå chöùc taäp theå nhoû ñeán caùc ñòa ñieåm taäp trung nhieàu khaùch haøng muïc tieâu ñeå quaûng baù saûn phaåm. Coù theå noùi Road Show ñoùng vai troø linh ñoäng hôn trong vaán ñeà tieáp caän khaùch haøng muïc tieâu, vaø vaán ñeà tieáp caän ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn do söï töông taùc vôùi khaùch haøng lôùn hôn do chæ phuïc vuï moät löôïng khaùch haøng vöøa phaûi trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Raát thích hôïp cho caùc saûn phaåm coù tính ña daïng trong caùch söû duïng vaø coù löôïng khaùch haøng raûi raùc treân ñòa baøn roäng nhö MEP. Caùc coâng ty veà Game taïi Vieät Nam nhö VinaGame, Cyber World, Asiasoft.. coù veû ñoàng yù vôùi quan ñieåm naøy khi toå chöùc ñeàu ñaën caùc Road Show ñeán caùc ñòa ñieåm Internet chôi Game Online. Saûn phaåm Game cuõng coù löôïng khaùch haøng raûi raùc nhö MEP vaø hoï laø nhöõng “coâng daân maïng” daønh phaàn lôùn thôøi gian trong ngaøy ñeå Online, thöôøng taäp trung taïi caùc ñòa ñieåm Internet ñöôøng truyeàn toác ñoä cao ñeå chôi Game. Thay vì phaûi toán chi phí cho moät saân khaáu hoaønh traùng vaø ñöôøng truyeàn Internet toác ñoä cao ñeå thu huùt soá löôïng lôùn Gamer ñeán tham quan vaø chôi thöû Game, thì trong tröôøng hôïp naøy vôùi phöông phaùp tieáp caän tröïc tieáp vôùi caùc Gamer cho hoï chôi thöû tröïc tieáp GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 45 vaø khoâng caàn phaûi taäp trung taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh, ñaõ ñaåy soá löôïng ngöôøi coù account taøi khoaûn trong Game vaø soá löôïng ngöôøi chôi taêng voït sau moãi laàn dieãn ra Road Show giôùi thieäu Game. 4.3.2 Chi phí thaáp hôn Event nhöng hieäu quaû mang laïi khoâng heà thaáp hôn Event Neáu toå chöùc moät Event cho chieán dòch tung saûn phaåm MEP vôùi muïc tieâu taïo söï aán töôïng maïnh meõ veà nhaän thöùc thöông hieäu vaø hieåu thoâng tin veà MEP trong 3 thaùng ñaàu tieân tung saûn phaåm. Thì MobiVi seõ phaûi toán raát nhieàu khoaûn chi phí ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu naøy nhö chi phí cho ñòa ñieåm toå chöùc Event (chi phí trung bình cho moät ñòa ñieåm taïi trung taâm thaønh phoá khoaûng 800 – 1000 USD), chi phí truyeàn thoâng maïnh meõ ñeå thu huùt khaùch haøng ñeán tham döï, chi phí cho caùc tieát muïc cho chöông trình (trung bình 300-400 USD cho moät tieát muïc aán töôïng bao goàm: nhaân löïc, ñaïo cuï, hieäu öùng...) nhöng hieäu quaû mang laïi seõ khoâng cao vì MEP laø moät saûn phaåm môùi, vôùi caùc hình thöùc thanh toaùn ña daïng  khaùch haøng caàn coù söï traûi nghieäm thöïc teá veà vieäc söû duïng saûn phaåm. Event taïi moät thôøi ñieåm nhöõng ñònh seõ khoâng theå naøo höôùng daãn vaø tieáp caän ñeå giaûi thích toaøn boä khoù khaên neáu gaëp phaûi trong quaù trình ñaêng nhaäp, söû duïng. Trong khi ñoù Road Show trong tröôøng hôïp naøy laø caùch tieáp caän toát nhaát daønh cho saûn phaåm MEP. Caùc khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm coù thoùi quen söû duïng Internet haàu heát thôøi gian trong ngaøy, vaø hoï raát ít khi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng Offline. Neân Road Show seõ tieáp caän ñöôïc khaùch haøng taïi nhöõng ñòa ñieåm maø hoï thöôøng taäp trung laø caùc quaùn cafe Wifi ñeå giôùi thieäu GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 46 vaø khuyeán khích hoï söû duïng MEP cho caùc hoaït ñoäng thanh toaùn tröïc tuyeán. Vaø ngoaøi ra trong hoaït ñoäng Road Show, Chi phí lôùn nhaát laø daønh cho nhaân löïc tham gia Road Show, phöông tieän dieãu haønh Road Show, POSM vaø caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng hoã trôï chöông trình. MobiVi seõ tieát kieäm ñöôïc caùc khoaûn chi phí nhö saân khaáu, caùc tieát muïc aán töôïng, chi phí khoång loà ñeå truyeàn thoâng thu huùt khaùch haøng muïc tieâu ñeán tham döï chöông trình… Ví duï ñieån hình cho tröôøng hôïp naøy laø LG vôùi muïc ñích tieáp caän vaø vaø chaêm soùc khaùch haøng toát hôn. Vôùi chöông trình Road show 2007 qua 7 tænh thaønh phía Nam töø ngaøy 01 ñeán ngaøy 31/05/2007 ñaõ taïo neân moät con soá kyû luïc veà khaùch tham quan, leân tôùi con soá 120.000 löôït ngöôøi tham quan treân 7 tænh thaønh tính ñeán ngaøy 23/05/2007. 4.3.3 Tieáp caän toát hôn caùc khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm MEP Theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia toå chöùc Event thì khaùch haøng muïc tieâu thöïc söï ñeán ñeå tìm hieåu veà saûn phaåm trong caùc Event chæ vaøo khoaûng 60- 70%. Coøn laïi laø ngöôøi tham döï ñeán vì nhieàu muïc ñích khaùc nhau nhö : toø moø veà caùc tieát muïc aán töôïng trong chöông trình, quaø taëng haáp daãn, gaëp gôõ thaàn töôïng ca nhaïc tham gia chöông trình….Trong khi ñoù hoaït ñoäng Road Show tieáp caän ñöôïc toái thieåu laø 90% khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm (vì tröôùc khi toå chöùc caùc hoaït ñoäng Road Show, luoân coù caùc cuoäc nghieân cöùu veà ñòa ñieåm, thôøi gian maø khaùch haøng muïc tieâu thöôøng hay lui tôùi, taäp trung). Ngoaøi ra caùc cô hoäi giaûi thích, khuyeán khích duøng thöû saûn phaåm cao hôn so vôùi caùc hoaït ñoäng Event vaø ñaëc bieät cao hôn ñoái caùc saûn phaåm caàn nhieàu thôøi gian höôùng daãn, giaûi thích nhö MEP. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 47 4.3.4 Taïo ñöôïc cho khaùch haøng nhöõng traûi nghieäm saûn phaåm Vôùi thôøi gian trung bình cho caùc hoaït ñoäng höôøng daãn khaùch haøng ñaêng nhaäp vaø söû duïng saûn phaåm trung bình töø 8 – 10 phuùt. Vaø ngoaøi ra caàn coù Laptop keát noái Wifi hoaëc ñieän thoaïi di ñoäng coù heä ñieàu haønh. Coù theå noùi neáu toå chöùc moät Event giôùi thieäu saûn phaåm, thì vôùi tính ña daïng vaø thôøi gian höôùng daãn töông ñoái daøi seõ khoù coù theå phuïc vuï toaøn boä khaùch haøng tham döï Event. Nhöng vôùi moät chöông trình Road Show, vaãn coù theå baûo ñaûm ñöôïc chieán dòch truyeàn thoâng vaø coù nhieàu thôøi gian tieáp xuùc, thuyeát phuïc vaø höôùng daãn khaùch haøng söû duïng saûn phaåm. Trung bình taïi moät ñòa ñieåm treân haønh trình Road Show seõ daønh ít nhaát thôøi gian laø 30-40 phuùt cho caùc hoaït ñoäng quaûng caùo vaø höôùng daãn saûn phaåm. Ngoaøi ra MobiVi seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí cho caùc vaán ñeà maïng Internet khoâng daây, maùy tính Laptop ñaët taïi ñòa ñieåm Event ñeå khaùch haøng söû duïng saûn phaåm vaø caùc chi phí baûo veä vaø baûo quaûn. Khaùch haøng seõ ñöôïc daønh nhieàu thôøi gian hôn trong vieäc höôùng daãn söû duïng saûn phaåm vaø seõ ñöôïc giaûi ñaùp tröïc tieáp neáu coù thaéc maéc trong quaù trình ñaêng nhaäp vaø söû duïng saûn phaåm MEP. Coù theå laáy moät ví duï minh chöùng cho tröôøng hôïp naøy, haønh trình Road Show “Haønh trình xuyeân Vieät cuøng Gentra”. Khaùch haøng ñöôïc “Test” tính naêng, ñoä beàn cuûa xe thoâng qua haønh trình daøi hôn 1.000 km töø Baéc chí Nam. Sau chuyeán haønh trình khaùch haøng thöïc söï ñaõ coù nhöõng traûi nghieäm thöïc teá veà ñoä beàn cuûa xe, söï thoaûi maùi trong moät haønh trình daøi, vaø caùc tính naêng cuûa GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 48 saûn phaåm vaø hoï raát haøo höùng neáu ñöôïc tieáp tuïc tham gia vaøo caùc haønh trình Road Show töông töï vôùi toaøn boä söu taäp xe cuûa Daewoo toå chöùc. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 49 4.3.5 Road Show phuø hôïp vôùi haønh vi cuûa ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu MEP Theo anh Ñoaøn Ñöùc Thuaän – ngöôøi coù thaâm nieân 5 naêm trong vieäc kinh doanh caùc saûn phaåm linh kieän maùy tính treân maïng Internet, vaø laø coäng taùc thöôøng xuyeân cuûa caùc trang web mua baùn tröïc tuyeán cho bieát “chuùng toâi thöôøng taäp trung taïi caùc quaùn cafe Wifi nhö Piano, Hi-end… ñeå cuøng laøm vieäc vaø trao ñoåi giaù caû cuûa caùc loaïi haøng hoùa; phaàn lôùn thôøi gian laøm vieäc laø daønh cho Internet”. Anh Thuaän chæ laø moät ñaïi dieän nhoû cho taäp theå khaùch haøng muïc tieâu cuûa MEP. Caùc “coâng daân maïng” naøy ñoái vôùi hoï Internet laø moät phaàn cuoäc soáng, neân vieäc chuû ñoäng tieáp caän vôùi hoï laø ñieàu caàn thieát. Ñeå thuyeát phuïc hoï ñeán vôùi moät Event giôùi thieäu saûn phaåm khoù hôn nhieàu so vôùi moät chöông trình Road Show tieáp caän tröïc tieáp vôùi hoï. Ngoaøi ra ñeå hoã trôï chieán dòch caàn caùc chieán dòch truyeàn thoâng tröïc tuyeán treân Internet ñeå hoã trôï cho vieäc tung saûn phaåm. 4.3.6 Road Show manh tính aán töôïng seõ gaây ñöôïc nhieàu söï chuù yù cho khaùch haøng Nhieàu ngöôøi trong ngaøng Marketing quan nieäm raèng chæ coù caùc hoaït ñoäng Event tung saûn phaåm hoaønh traùng vôùi caùc tieát muïc ñöôïc ñaàu tö coâng phu vaø loàng gheùp saûn phaåm môùi coù theå taïo ñöôïc aán töôïng vaø khaéc saâu vaøo taâm trí khaùch haøng. Caùc hoaït ñoäng Road Show thöôøng chæ laø nhöõng cuoäc dieãu haønh bình thöôøng khoâng mang tính ngheä thuaät cao, vaø ít ñeå laïi daáu aán trong loøng khaùch haøng. Tuy nhieân ñöùng veà khía caïnh hieäu quaû thieát thöïc thì trong tröôøng GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 50 hôïp naøy Road Show vaãn chieám öu theá hôn vì phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa saûn phaåm vaø vaãn mang tính aán töôïng cao theå hieän trong caùc hoaït ñoäng sau : Taëng cho khaùch haøng taøi khoaûn E-wallet 30.000-50.000 VNÑ khi tham gia vaøo maïng thanh toaùn MobiVi ñeå duøng thöû. Haønh ñoäng naøy ñöôïc ñaùnh giaù cao vì MEP ñaõ raát lòch söï “môøi” baïn moät ly cafe buoåi saùng baét ñaàu cho moät ngaøy laøm vieäc. Ngoaøi ta, vôùi vieäc taëng cho nhöõng khaùch haøng taøi khoaûn nhö vaäy seõ taïo ñöôïc ôû hoï söï haøi loøng ñeå tieáp tuïc söû duïng saûn phaåm. Ngoaøi ra laø thieäp môøi tham döï chöông trình “moät click chuoät cho moïi thanh toaùn” do MobiVi keát hôïp toå chöùc cuøng caùc trang web mua baùn tröïc tuyeán lôùn taïi Vieät Nam. Thieäp môøi chöùng toû söï traân troïng vaø lòch söï trong lôøi môøi maø MobiVi muoán göûi ñeán toaøn boä khaùch haøng. MobiVi seõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï töø caùc ñoái taùc trong toaøn boä chöông trình Road Show. Caùc hoaït ñoäng Online trong suoát quaù trình Road Show luoân mang ñeán cho khaùch haøng söï haøi loøng khi tham gia vaøo maïng thanh toaùn tröïc tuyeán MobiVi. Ñôn cöû laø hoaït ñoäng göûi tin nhaén giôùi thieäu MEP cho baïn beø ñeå ñaït ñöôïc caùc phaàn quaø giaù trò töø MobiVi. Ngoaøi ra khaùch haøng seõ gaëp nhieàu ñieàu baát ngôø trong caùc hoaït ñoäng cuûa Road Show nhö trang phuïc, caùc duïng cuï tham gia hoã trôï do caùc nhaø taøi trôï cuûa MobiVi cung caáp (Acer, Honda…) Tuy nhieân vaãn caàn chuù yù caùc ñieàu caàn traùnh cuûa hoaït ñoäng Road Show. Ví duï caùc quy ñònh cuûa chính phuû veà dieãu haønh nhö khoâng ñöôïc maëc ñoà quaù hôû hang, caùc yeâu caàu veà dieän tích trang trí toái ña treân caùc phöông tieän löu thoâng… GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 51 GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 52 CHÖÔNG 5 : KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC CHÖÔNG TRÌNH ROAD SHOW “THÖÔÛNG THÖÙC COFFEE WIFI CUØNG MOBIVI” 5.1 KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC ROAD SHOW 5.1.1 SÔ LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH 5.1.1.1 Muïc ñích Nhaèm taêng möùc ñoä Awareness ( möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu cuûa khaùch haøng) veà thöông hieäu MobiVi. Khuyeán khích tìm hieåu thoâng tin vaø söû duïng saûn phaåm MEP vaø taêng soá löôïng E-wallet account thoâng qua chöông trình. Taêng soá löôïng ngöôøi truy caäp website cuûa MobiVi tìm hieåu vaø ñaêng nhaäp söû duïng taøi khoaûn E-wallet. 5.1.1.2 Muïc tieâu chung keá hoaïch Road Show Event vaø PR Taëng 1300 taøi khoaûn E-Wallet Account trò giaù 30.000-50.000 VNÑ cho khaùch haøng muïc tieâu nhaèm khuyeán khích hoï söû duïng saûn phaåm MEP. Vaø ñaït ñöôïc ít nhaát 2000 taøi khoaûn E-wallet thoâng qua chöông trình. Phaùt 40.000 Leaflet giôùi thieäu veà maïng thanh toaùn MobiVi taïi caùc ñòa ñieåm Cafe Wifi, ngaân haøng ñoái taùc cuûa MobiVi, caùc trung taâm mua saém cao caáp Parkson, Diamond… Soá ngöôøi nhaän bieát saûn phaåm mong muoán thoâng qua chöông trình 100.000 ngöôøi. Soá löôïng ngöôøi mong muoán truy caäp website tìm hieåu thoâng tin saûn phaåm thoâng qua chöông trình 10.000 löôït truy caäp. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 53 5.1.1.3 Noäi dung chöông trình Ñòa ñieåm : Caùc quaùn caffee Wifi taïi khu vöïc trung taâm thaønh phoá; caùc Ngaân haøng ñoái taùc, caùc khu mua saém thöông maïi lôùn, caùc raïp chieáu phim, caùc trung taâm phaân phoái ñieän thoaïi di ñoäng. Thôøi gian 6 ngaøy : 27 -28 – 29 / 06 04 – 05 -06 /07 Nhaân löïc, phöông tieän tham gia chöông trình Road Show chia thaønh 2 team. Ñi tôùi caùc ñòa ñieãm ñaõ vaïch ra trong keá hoaïch giôùi thieäu saûn phaåm. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 54 Thöïc hieän chöông trình : Moãi team seõ ñöôïc phaân coâng ñi treân caùc tuyeán ñöôøng trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh ñoâng ñuùc ngöôøi qua laïi. Moãi team Road Show ñeán ít nhaát 4 quaùn coffee + 1 trung taâm thöông maïi + 1 chi nhaùnh ngaân haøng thaønh vieân cuûa MobiVi trong moät ngaøy ñeå phaùt Leaflet, quaø taëng vaø giôùi thieäu saûn phaåm. Thôøi gian trung bình döøng taïi moät quaùn coffee laø 30-45 phuùt höôùng daãn caën keõ caùch söû duïng vaø taëng E-wallet Account mieãn phí cho khaùch haøng. Ngoaøi ra laø caùc hôïp ñoàng cho pheùp ñaët POSM quaûng caùo taïi caùc quaùn Coffee Wifi, Ngaân haøng ñoái taùc, Trung taâm thöông maïi. Phaùt thieäp môøi vaø traân troïng kính môøi khaùch haøng tham döï Event “Moät click chuoät cho moïi thanh toaùn” dieãn ra sau khi Road Show keát thuùc. Kòch baûn quy trình tieáp xuùc khaùch haøng giôùi thieäu saûn phaåm cuûa PG&PB: Thôøi gian trung bình cho moät cuoäc tieáp xuùc : 8-10 phuùt. PG&PB chæ traû lôøi trong phaïm vi ñöôïc training. Ngoaøi phaïm vi thì nhôø söï trôï giuùp töø Supervisors. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 55 5.1.1.4 Keá hoaïch lieân keát vôùi nhaø taøi trôï vaø ñoái taùc Ñoái taùc Coffee Wifi : Keá hoaïch chöông trình : + Ñaët Banner, Standee, Poster, Flag line quaûng caùo taïi ñòa ñieåm quaùn. + Ñaët POSM quaûng caùo taïi quaùn (thöïc ñôn, phieáu tính tieàn, quaûng caùo ñaët taïi baøn…) + Keát noái vaø chaáp nhaän thanh toaùn vôùi khaùch haøng baèng MEP. Quyeàn lôïi cuûa ñoái taùc khi tham gia : +Ñöôïc ñeå teân vaø ñòa chæ treân 40.000 Leaflet quaûng caùo cuûa MobiVi. +Ñöôïc ñaët quaûng caùo treân Web+Blog+Forum cuûa MobiVi.(öôùc tính seõ coù khoaûng 100.000 ngaøn ngöôøi tìm hieåu thoâng tin veà MEP trong 3 thaùng ñaàu tung saûn phaåm). +Taêng doanh thu vì khaùch haøng ñeán quaùn seõ taêng leân nhôø chieán dòch “môøi coffee buoåi saùng” cuûa MobiVi. +Ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù, nhaän thöùc laø quaùn coffee cao caáp. (Road Show chæ ñeán nhöõng quaùn coffee cao caáp). Nhaø taøi trôï ngaân haøng ñoái taùc : Caùc nhaø taøi trôï maø MobiVi nhaém tôùi laø caùc ngaân haøng ñaõ coù keát noái maät thieát vôùi MobiVi. Saün saøng cuøng hôïp taùc trong caùc chieán dòch PR, Marketing. Ngaân haøng chuû yeáu : Eximbank, VPBank, MB, VIB. Hình thöùc taøi trôï : + 2.000 USD GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 56 Keá hoaïch chöông trình : + Road Show ñeán caùc chi nhaùnh lôùn cuûa ngaân haøng quaûng baù saûn phaåm. + Ñaët Standee, Flag line, Poster taïi caùc chi nhaùnh ngaân haøng. Quyeàn lôïi nhaø taøi trôï : + Logo ñöôïc ñaët treân 40.000 Leaflet quaûng caùo cuûa MobiVi, 100 Standee, 100 Poster, 20 Banderol taïi caùc quaùn coffee cao caáp. + Ñöôïc ñaët quaûng caùo treân trang Web+Blog+Forum cuûa MobiVi.(öôùc tính seõ coù khoaûng 100.000 ngaøn ngöôøi tìm hieåu thoâng tin veà MEP trong 3 thaùng ñaàu tung saûn phaåm). + Hình aûnh Logo ñöôïc xuaát hieän trong caùc baøi baùo PR cho chieán dòch. + Nhieàu khaùch haøng tham gia vaøo maïng thanh toaùn MobiVi, ñem ñeán nhieàu khaùch haøng hôn cho ngaân haøng. + Road Show ñeán caùc chi nhaùnh lôùn cuûa toaøn boä khaùch haøng ñem ñeán söï chuù yù cuûa khaùch haøng taïi caùc chi nhaùnh ngaân haøng lôùn. Nhaø taøi trôï Yamaha : Hình thöùc taøi trôï : + 1.000 USD + 10 xe Nouvo + Noùn baûo hieåm Keá hoaïch chöông trình : Branding treân xe Nouvo, noùn baûo hieåm dieãu haønh treân caùc truïc ñöôøng trung taâm thaønh phoá  gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi ñi ñöôøng. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 57 Quyeàn lôïi nhaø taøi trôï : + Ñöôïc khaùch haøng bieát tôùi thoâng qua chöông trình nhö laø moät saûn phaåm daønh cho ngöôøi hieän ñaïi, treû trung  Phuø hôïp phong caùch cuûa Nouvo muoán höôùng tôùi. + Logo ñöôïc ñaët treân 40.000 Leaflet quaûng caùo cuûa MobiVi, 100 Standee, 100 Poster, 20 Banderol taïi caùc quaùn coffee cao caáp. + Ñöôïc ñaët quaûng caùo treân trang Web+Blog+Forum cuûa MobiVi.(öôùc tính seõ coù khoaûng 100.000 ngaøn ngöôøi tìm hieåu thoâng tin veà MEP trong 3 thaùng ñaàu tung saûn phaåm). + Cô hoäi xuaát hieän tröôùc caëp maét cuûa ngöôøi ñi ñöôøng do Road Show ñöôïc toå chöùc aán töôïng. + Hình aûnh cuûa xe ñöôïc xuaát hieän trong caùc baøi baùo PR cho chieán dòch. Nhaø taøi trôï Acer : Hình thöùc taøi trôï : + 1.000 USD + 10 Laptop cao caáp + Balo ñöïng Keá hoaïch chöông trình : Branding treân Laptop vaø Balo, PG ñeo treân vai dieãu haønh treân caùc truïc ñöôøng trung taâm thaønh phoá  gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi ñi ñöôøng. PG&PB söû duïng Laptop ñeå Demo saûn phaåm cho khaùch haøng. Quyeàn lôïi nhaø taøi trôï : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 58 + Ñöôïc khaùch haøng bieát tôùi nhö saûn phaåm daønh cho caùc hoaït ñoäng cao caáp, hieän ñaïi cuûa giôùi cao caáp. + Logo ñöôïc ñaët treân 40.000 Leaflet quaûng caùo cuûa MobiVi, 100 Standee, 100 Poster, 20 Banderol taïi caùc quaùn coffee cao caáp. + Ñöôïc ñaët quaûng caùo treân trang Web+Blog+Forum cuûa MobiVi.(öôùc tính seõ coù khoaûng 100.000 ngaøn ngöôøi tìm hieåu thoâng tin veà MEP trong 3 thaùng ñaàu tung saûn phaåm). + Cô hoäi xuaát hieän tröôùc caëp maét cuûa ngöôøi ñi ñöôøng do Road Show ñöôïc toå chöùc aán töôïng. + Hình aûnh cuûa Laptop ñöôïc xuaát hieän trong caùc baøi baùo PR cho chieán dòch. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 59 5.1.1.5 Hình thöùc quaûng baù cho chöông trình Quaûng baù taïi caùc ñòa ñieåm Road Show : + Leaflet (40.000) + Standee (100) + Poster (100) + Banderol (20) + Flag line (400) +Nhaân vaät Macos . +Sticker MobiVi.(1000) +Balloon (500) + Tuùi giaáy (500) + Moùc khoùa (500) + Baûng giôùi thieäu ñaët treân baøn uoáng nöôùc, phieáu tính tieàn, thöïc ñôn... Quaûng baù cho chöông trình Event : +Website + Forum + Blog cuûa MobiVi. +Ñaët Banner quaûng caùo, baøi vieát Editorial, Advertorial taïi Website, Forum veà phong caùch soáng môùi, thöông maïi ñieän töû, thoâng tin thò tröôøng.(tham khaûo theâm trong phaàn keá hoaïch PR). +Baøi vieát Editorial, Advertorial treân baùo giaáy, taïp chí.(tham khoûa theâm trong phaàn keá hoaïch PR) GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 56 5.1.2 TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN 5.1.2.1 Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc (Timeline) GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 61 5.1.2.2 Sô ñoà phaân quyeàn kieåm soaùt GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 62 5.1.2.3 Checklist Event GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 63 5.1.2.4 Baûng phaân coâng coâng vieäc cuï theå GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 64 5.1.2.5 Döï toaùn ngaân saùch chi phí cho Event GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 65 5.1.2.6 Haønh trình Road Show döï kieán Haønh trình Road Show ngaøy thöù saùu 27/06/2008 : Haønh trình Road Show ngaøy thöù baûy 28/06/2008 : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 66 Haønh trình Road Show ngaøy chuû nhaät 29/06/2008 : Haønh trình Road Show ngaøy thöù saùu 04/07/2008 : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 67 Haønh trình Road Show ngaøy thöù baûy 05/07/2008 : Haønh trình Road Show ngaøy chuû nhaät 07/07/2008 : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 68 GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 64 5.1.2.7 Tieâu chí ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 70 5.2 KEÁ HOAÏCH TRUYEÀN THOÂNG PR 5.2.1 SÔ LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH TRUYEÀN THOÂNG 5.2.1.1 Noäi dung truyeàn thoâng + Truyeàn thoâng chieán dòch Road Show “thöôûng thöùc coffee wifi cuøng MobiVi”. + Truyeàn thoâng veà saûn phaåm MEP vaø nhöõng tính naêng thieát thöïc phuïc vuï cho nhu caàu thanh toaùn tröïc tuyeán cuûa khaùch haøng. + Söï hoã trôï töø caùc ñoái taùc vaø maïng löôùi thanh toaùn roäng khaép cuûa MobiVi. + Link ñeán Website ñeå nhaän E-wallet Account mieãn phí. 5.2.1.2 Phöông tieän truyeàn thoâng söû duïng + Press Release (thoâng caùo baùo chí): Göûi thoâng tin ñeán 28 baùo truyeàn thoâng ñeán toaøn boä thò tröôøng Mass Market. Noäi dung truyeàn taûi laø thoâng tin veà Road Show, veà saûn phaåm MEP, caùc thoâng tin khuyeán maõi duøng thöû saûn phaåm vaø thoâng tin veà caùc ñoái taùc ngaân haøng ñoái taùc hoã trôï cuûa MobiVi. + Advertorial: Truyeàn thoâng ñeán caùc ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm baèng caùc baøi vieát PR taäp trung vaøo caùc baùo, taïp chí maø khaùch haøng muïc tieâu thöôøng ñoïc. Giôùi thieäu veà Road Show, caùc tính naêng cuûa saûn phaåm, “cuoäc soáng hieän ñaïi” maø MobiVi mang laïi cho khaùch haøng vaø lyù do caàn thieát ñeå gia nhaäp maïng thanh toaùn MobiVi. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 71 + Online: Ñaêng taûi caùc thoâng tin veà saûn phaåm, caùc thoâng tin khuyeán maõi vaø taïo Link daãn ñeán Website MobiVi ñaêng nhaäp vaø söû duïng taøi khoaûn E- wallet Account mieãn phí. + Yahoo Chat&Messenger (Viral Marketing): giôùi thieäu veà vieäc ñaêng nhaäp taøi khoaûn mieãn phí taïi website cuûa MobiVi. Taïo Link daãn tröïc tieáp ñeán MobiVi ñeå tìm hieåu thoâng tin vaø ñaêng nhaäp söû duïng taøi khoaûn E-wallet Account mieãn phí. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 72 5.2.2 TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN 5.2.2.1 Göûi thoâng caùo baùo chí (Press Release) GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 68 5.2.2.2 Advertorial : GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 74 5.2.2.3 Online 5.2.2.4 Yahoo Chat&Messenger (Viral Marketing) Moät hình thöùc quaûng caùo môùi taïi Vieät Nam moâ taû 1 chieán thuaät khuyeán khích moät caù nhaân naøo ñoù chuyeån moät noäi dung tieáp thò, quaûng caùo ñeán nhöõng ngöôøi khaùc. Taïo ra 1 tieàm naêng phaùt trieån theo haøm muõ söï lan truyeàn vaø aûnh höôûng cuûa moät thoâng ñieäp. Noäi dung thoâng ñieäp truyeàn taûi: “Haõy truy caäp www.mobivi.com nhaän 1.300 taøi khoaûn E-wallet mieãn phí töø MobiVi thöôûng thöùc Coffee Wifi taïi Tp.HCM”. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 75 Trieån khai thöïc hieän : Khôûi ñaàu töø taát caû caùc nhaân vieân ñang coâng taùc taïi MobiVi Vieät Phuù. Göûi ñeán toaøn boä Friend List trong Yahoo Chat. Ñaët thoâng tin treân caùc Website cuûa ñoái taùc taïo link daãn ñeán website cuûa MobiVi. Ñaët thoâng tin taïi caùc Forum dieãn ñaøn haøng ngaøy thu huùt söï tham gia cuûa khaùch haøng. 5.2.2.5 Döï toaùn ngaân saùch chi phí cho truyeàn thoâng GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 76 5.3 TOÅNG NGAÂN SAÙCH PHAÂN BOÅ & ÑOÂI ÑIEÀU NHAÄN XEÙT Vôùi chi phí gaàn 11,500 USD, MobiVi coù theå giôùi thieäu saûn phaåm cuûa mình ñeán phaàn lôùn khaùch haøng muïc tieâu, xaây döïng ñöôïc cho saûn phaåm moät hình aûnh “cuoäc soáng hieän ñaïi” maø MobiVi muoán ñònh vò thoâng qua caùc hoaït ñoäng Road Show. Taïo ñöôïc söï gaén keát, hoã trôï cuûa caùc ngaân haøng ñoái taùc daønh cho MobiVi.(Cuøng keát hôïp thöïc hieän hoaït ñoäng Road Show vaø caùc döï aùn hôïp taùc quaûng caùo keá tieáp). Tieát kieäm ñöôïc phaàn lôùn chi phí truyeàn thoâng cho event “moät click chuoät cho moïi thanh toaùn”.(Phaùt 1,000 thieäp môøi tham gia event thoâng qua Road Show). Ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu kinh doanh do MobiVi ñeà ra trong giai ñoaïn ñaàu tung saûn phaåm cuûa thò tröôøng. Höùa heïn môû roäng maïng löôùi thanh toaùn MobiVi tôùi caùc ñòa ñieåm cao caáp taäp trung caùc khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm sau khi chöông trình dieãn ra GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 77 (caùc quaùn coffee cao caáp, caùc nhaø haøng cao caáp, caùc trung taâm mua baùn lôùn…) Söï keát hôïp giöõa caùc hình thöùc truyeàn thoâng coå ñieån vaø hieän ñaïi, giöõa caùc hình thöùc toán phí vaø mieãn phí ñem ñeán cho MobiVi moät cô hoäi truyeàn thoâng tieáp caän hieäu quaû khaùch haøng muïc tieâu. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 78 KEÁT LUAÄN  Trong moâi tröôøng caïnh tranh khoác lieät ngaøy nay caùc hình thöùc PR, Marketing ñöôïc xem nhö laø phöông tieän hieäu quaû nhaát thuùc ñaåy quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa caùc coâng ty. Vôùi vieäc phaùt trieån ngaøy caøng nhieàu caùc hình thöùc truyeàn thoâng, quaûng caùo môùi. Caùc caù nhaân, taäp theå naøo naém vöõng ñöôïc nhieàu phöông tieän truyeàn thoâng vaø vaän duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì seõ chieám öu theá hôn so vôùi caùc coâng ty khaùc treân thöông tröôøng. Toå chöùc söï kieän noùi chung, vaø Road Show noùi rieâng ñang treân ñaø phaùt trieån nhöng vaãn chöa coù nhöõng moân hoïc hay nghieân cöùu baøi baûn vaø do tính chaát phöùc taïp cuûa nhieàu loaïi hình söï kieän neân vieäc tìm kieám thoâng tin bò haïn cheá. Tuy nhieân, baèng taát caû nhöõng baøi hoïc ñöôïc tích luõy töø lyù thuyeát vaø kinh nghieäm thöïc teá trong vieäc tham gia quaûn lyù moät soá söï kieän, em ñaõ coá gaéng heát söùc truyeàn taûi heát taát caû nhöõng keá hoaïch, yù töôûng cuûa mình vaøo ñeà taøi vôùi mong muoán ñem ñeán cho coâng ty MobiVi moät chieán löôïc tung saûn phaåm ñoäc ñaùo, hieäu quaû trong phaïm vi chi phí phuø hôïp. Do thôøi gian thöïc taäp haïn cheá neân ñoà aùn chöa coù nhöõng nhaän ñònh thaät saâu saéc vaø ñaày ñuû veà thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû Vieät Nam, ñoái thuû caïnh tranh, nhu caàu cuûa thò tröôøng…neân chieán löôïc Road Show ñöa ra khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, vì vaäy raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ ñeå ñoà aùn ñöôïc hoaøn thieän hôn. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 79 MUÏC LUÏC  CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP ................................................................................................ 1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ................................................................................................................... 1 1. Lyù do choïn ñeà taøi ............................................................................................................. 1 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ........................................................................................................ 2 3. Phaïm vi nghieân cöùu ......................................................................................................... 2 4. Phöông phaùp nghieân cöùu ................................................................................................. 3 5. Noäi dung ñeà taøi : .............................................................................................................. 3 PHAÀN NOÄI DUNG ................................................................................................................ 4 XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH ROAD SHOW GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM MEP RA THÒ TRÖÔØNG…………… .................................................................................................................... 4 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI .................................................................... 4 1.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG ................................................................................................... 4 1.1.1 Khaùi nieäm Event ................................................................................................ 4 1.1.2 Khaùi nieäm Road Show ....................................................................................... 5 1.2 LÔÏI ÍCH CUÛA HOAÏT ÑOÄNG EVENT ÑOÁI VÔÙI MOÄT COÂNG TY ............................. 5 1.2.1 Xaùc laäp moät thò tröôøng muïc tieâu hay moät loái soáng cuï theå.................................. 5 1.2.2 Laøm taêng nhaän thöùc veà coâng ty vaø teân saûn phaåm .............................................. 6 1.2.3 Taïo döïng vaø cuûng coá nhöõng lieân heä thöông hieäu chính yeáu .............................. 6 1.2.4 Taêng cöôøng hình aûnh cuûa coâng ty ...................................................................... 8 1.2.5 Theå hieän söï cam keát cuûa thöông hieäu vôùi coäng ñoàng hoaëc veà caùc vaán ñeà xaõ hoäi ………...... ........................................................................................................................... 8 1.2.6 Taêng cöôøng loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng vaø nhöõng nhaân vieân taøi naêng .... 9 1.2.7 Taïo ra cô hoäi xuùc tieán baùn haøng vaø baùn haøng .................................................. 10 CHÖÔNG 2 : TOÅNG QUAN THÒ TRÖÔØNG THANH TOAÙN ÑIEÄN TÖÛ ........................... 11 2.1 TOÅNG QUAN THÒ TRÖÔØNG THANH TOAÙN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM ...................... 11 2.2 CÔ HOÄI VAØ THAÙCH THÖÙC ÑOÁI VÔÙI KINH DOANH THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ .. 15 2.2.1 Cô hoäi ............................................................................................................... 15 2.2.2 Thaùch thöùc ........................................................................................................ 18 CHÖÔNG 3 : THÖÏC TEÁ KINH DOANH CUÛA COÂNG TY ................................................ 19 3.1 GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY ............................................................................................. 19 3.1.1 Sô löôïc veà coâng ty coå phaàn thanh toaùn ñieän töû Vieät Phuù ................................. 19 3.1.2 Caùc saûn phaåm maø Vieät Phuù MobiVi ñang sôû höõu ............................................ 20 GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 80 3.1.3 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh trong thôøi gian qua ....................................... 21 3.2 PHAÂN TÍCH ÑOÁI THUÛ CAÏNH TRANH ..................................................................... 21 3.2.1 Nhaän ñònh chung veà ñoái thuû caïnh tranh vaø cô hoäi cho Vieät Phuù ...................... 21 3.2.2 Positioning Map ............................................................................................... 30 3.3 GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM ........................................................................................... 31 3.3.1 Tieán trình söû duïng MEP thanh toaùn caùc hoaït ñoäng mua baùn tröïc tuyeán .......... 31 3.3.2 Caùc hoaït ñoäng chính cuûa saûn phaåm MEP ........................................................ 31 3.3.3 Saûn phaåm MPP (Peer-to-Peer Payment) ......................................................... 32 3.4 PHAÂN TÍCH SWOT CUÛA SAÛN PHAÅM MEP ............................................................. 32 3.4.1 Nhöõng ñieåm maïnh caàn phaùt huy ...................................................................... 32 3.4.2 Nhöõng ñieåm yeáu caàn xem xeùt .......................................................................... 34 3.4.3 Cô hoäi daønh cho MEP ...................................................................................... 34 3.4.4 Thaùch thöùc daønh cho MEP ............................................................................... 35 CHÖÔNG 4 : PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP LYÙ DO CAÀN THIEÁT TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG ROAD SHOW TUNG SAÛN PHAÅM MÔÙI MEP ...................................................... 38 4.1 KEÁT QUAÛ VAØ KINH NGHIEÄM RUÙT RA SAU CAÙC EVENT TAÏI COÂNG TY ......... 38 4.1.1 Taøi trôï vaøng chöông trình E-Banking Vieät Nam 2007 taïi tp. Hoà Chí Minh do taäp ñoaøn döõ lieäu quoác teá IDG toå chöùc vaøo ngaøy 05-06/12/2007 .................................. 38 4.1.2 Keát hôïp vôùi Sôû giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá HCM toå chöùc hoäi thaûo “Giaûi phaùp keát noái thanh toaùn chöùng khoaùn toái öu giöõa coâng ty chöùng khoaùn vaø ngaân haøng” vaøo ngaøy 25/02/2008 ................................................................................................... 39 4.2 PHAÂN TÍCH CHAÂN DUNG KHAÙCH HAØNG MUÏC TIEÂU CUÛA SAÛN PHAÅM .......... 40 4.2.1 Thò tröôøng B2C ................................................................................................. 41 4.2.2 Thò tröôøng B2B ................................................................................................. 41 4.2.3 Khaùch haøng muïc tieâu trong giai ñoaïn ñaàu tung saûn phaåm ............................... 42 4.3 LYÙ DO TOÅ CHÖÙC CHÖÔNG TRÌNH ROAD SHOW TUNG SAÛN PHAÅM MÔÙI MEP…. ...................................................................................................................... ……………..43 4.3.1 Road Show laø Event vôùi moät “saân khaáu di ñoäng” ........................................... 44 4.3.2 Chi phí thaáp hôn Event nhöng hieäu quaû mang laïi khoâng heà thaáp hôn Event ... 45 4.3.3 Tieáp caän toát hôn caùc khaùch haøng muïc tieâu cuûa saûn phaåm MEP ...................... 46 4.3.4 Taïo ñöôïc cho khaùch haøng nhöõng traûi nghieäm saûn phaåm ................................. 47 4.3.5 Road Show phuø hôïp vôùi haønh vi cuûa ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu MEP .... 49 4.3.6 Road Show manh tính aán töôïng seõ gaây ñöôïc nhieàu söï chuù yù cho khaùch haøng . 49 CHÖÔNG 5 : KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC CHÖÔNG TRÌNH ROAD SHOW “THÖÔÛNG THÖÙC COFFEE WIFI CUØNG MOBIVI” ............................................................................ 52 5.1 KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC ROAD SHOW ...................................................................... 52 5.1.1 SÔ LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH .................................................................................... 52 5.1.1.1 Muïc ñích .......................................................................................................... 52 GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng SVTH: Nguyeãn Taân Loäc www.key-marketing.com.vn 81 5.1.1.2 Muïc tieâu chung keá hoaïch Road Show Event vaø PR ......................................... 52 5.1.1.3 Noäi dung chöông trình ...................................................................................... 53 5.1.1.4 Keá hoaïch lieân keát vôùi nhaø taøi trôï vaø ñoái taùc .................................................... 55 5.1.1.5 Hình thöùc quaûng baù cho chöông trình ............................................................... 59 5.1.2 TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ............................................................................. 60 5.1.2.1 Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc (Timeline) ......................................................... 60 5.1.2.2 Sô ñoà phaân quyeàn kieåm soaùt ............................................................................ 61 5.1.2.3 Checklist Event ................................................................................................ 62 5.1.2.4 Baûng phaân coâng coâng vieäc cuï theå ................................................................... 63 5.1.2.5 Döï toaùn ngaân saùch chi phí cho Event ............................................................... 64 5.1.2.6 Haønh trình Road Show döï kieán ........................................................................ 65 5.1.2.7 Tieâu chí ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình ........................................................ 69 5.2 KEÁ HOAÏCH TRUYEÀN THOÂNG PR ........................................................................... 70 5.2.1 SÔ LÖÔÏC KEÁ HOAÏCH TRUYEÀN THOÂNG .................................................... 70 5.2.1.1 Noäi dung truyeàn thoâng ..................................................................................... 70 5.2.1.2 Phöông tieän truyeàn thoâng söû duïng ................................................................... 70 5.2.2 TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ............................................................................. 72 5.2.2.1 Göûi thoâng caùo baùo chí (Press Release) ........................................................... 72 5.2.2.2 Advertorial : .................................................................................................... 73 5.2.2.3 Online ............................................................................................................... 74 5.2.2.4 Yahoo Chat&Messenger (Viral Marketing) .................................................... 74 5.2.2.5 Döï toaùn ngaân saùch chi phí cho truyeàn thoâng .................................................... 75 5.3 TOÅNG NGAÂN SAÙCH PHAÂN BOÅ & ÑOÂI ÑIEÀU NHAÄN XEÙT ..................................... 76 KEÁT LUAÄN………. .................................................................................................................. 78

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng kế hoạch road show tung sản phẩm mep ra thị trường.pdf
Luận văn liên quan