Đề tài Xây dựng phầm mềm Quản lý nghiên cứu khoa học

LờI NóI ĐầU Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao và không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng phát triển, càng phức tạp thì các phương thức quản lý cổ điển truyền thống sẽ trở nên cồng kềnh và khó có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống. Để xử lý các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của một công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin. Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc đến phong cách sống và làm việc của một xã hội. Công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột chính của nền kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học được nhiều người quan tâm. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: Truyền thông, đo lường, tự động hoá, quản lý các hoạt động của con người và xã hội . Những lợi ích mà các phần mềm ứng dụng mang lại là đáng kể như: Xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công việc nâng cao một cách rõ rệt. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng phát triển và đổi mới, cho phép chúng ta xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc quản lý các hoạt động xã hội một cách tốt nhất. Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nên tôi muốn tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer để xây dựng phầm mềm Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học A. Lí DO CHọN Đề TàI Ngày này cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống đặc biệt công nghệ thông tin là một công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong công tác quản lý, mặt khác đây cũng là cơ hội cho tôi tập duyệt viết phần mềm, ngoài ra nó giúp tôi nhìn nhận tính chất con người và công việc, và hiểu được các nguyên tắc làm việc của công tác quản lý, và cũng đồng thời do sự gợi mở ý tưởng của thầy giáo Ths.Vũ Chí Cường đã giúp tôi đi đến đề tài này. Kết hợp những lý do đó tôi đã lựa chọn ngôn ngữ lập trình Visual Basic cùng cơ sở dữ liệu SQL server2000 để vết nên chương trình Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học. B. NộI DUNG Đề TàI Chương trình Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng cho tất cả các phòng khoa học của các cơ quan trong cả nước. Chức năng cơ bản của chương trình là quản lý hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm đăng ký, báo cáo tiến độ, nghiệm thu đánh giá, thống kê báo cáo cho tất cả các đề tài thuộc các loại hình, cấp độ đề tài, lĩnh vực đề tài của một cơ sở quản lý nghiên cứu khoa học. Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi đã thực hiện các công việc sau: 1. Khảo sát hiện trạng của hệ thống Trường đại học vinh là một trong những trường có cơ sở vật chất khá đầy đủ, có đầy đủ các trung tâm khoa học, có đội ngũ giáo viên giỏi. Vì lẽ đó tôi đã chọn nơi khảo sát là Phòng Khoa học – Thiết bị của trường đại học vinh. Vì phòng Khoa học – Thiết bị của trường đại học vinh có đầy đủ điều kiện tính chất của một trung tâm khoa học. Phòng đã cung cấp cho tôi những thông tin, những tài liệu cần thiết và khá đầy đủ cho công việc quản lý khoa học. 2. Phân tích và thiết kế hệ thống. 3. Thiết kế giao diện và thiết kế chức năng. 4. Cài đặt và thử nghiệm hệ thống

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng phầm mềm Quản lý nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin ----- š & › ----- qu¶n lÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc Gi¸o viªn h­íng dÉn: ThS: Vò ChÝ C­êng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn §×nh S¬n Líp 42E1 – Khoa C«ng nghÖ th«ng tin Vinh, th¸ng 4 n¨m 2006 LêI NãI §ÇU Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng cao vµ kh«ng ngõng biÕn ®æi. Khi hÖ thèng cµng ph¸t triÓn, cµng phøc t¹p th× c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý cæ ®iÓn truyÒn thèng sÏ trë nªn cång kÒnh vµ khã cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña hÖ thèng. §Ó xö lý c¸c th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶, ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña mét c«ng cô hiÖn ®¹i, ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi, lµm thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c ®Õn phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña mét x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh trô cét chÝnh cña nÒn kinh tÕ tri thøc, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ nghiªn cøu khoa häc ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Ph¹m vi øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: TruyÒn th«ng, ®o l­êng, tù ®éng ho¸, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi... Nh÷ng lîi Ých mµ c¸c phÇn mÒm øng dông mang l¹i lµ ®¸ng kÓ nh­: Xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, khoa häc, gi¶m bít nh©n lùc vµ c«ng søc, phÝ tæn thÊp vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi, cho phÐp chóng ta x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông hç trî viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch tèt nhÊt. Víi tÇm quan träng cña øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý nªn t«i muèn t×m hiÓu ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQLServer ®Ó x©y dùng phÇm mÒm Qu¶n lý ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. §Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy phÇn lín lµ nhê vµo sù d¹y giç cña c¸c thÇy c« trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin, sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Ths.Vò ChÝ C­êng vµ phßng Khoa häc & ThiÕt bÞ cña Tr­êng §¹i Häc Vinh. MÆc dï ®· cè g¾ng t×m hiÓu kü kiÕn thøc ®· häc vµ tra cøu c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh, kÕt hîp víi viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh c¸c yªu cÇu ®Æt ra cña ®Ò tµi, nh­ng v× kh¶ n¨ng cã h¹n, thêi gian eo hÑp, viÖc kh¶o s¸t còng kh«ng ®­îc thuËn lîi nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®­îc sù ®¸nh gi¸, bæ sung cña gi¸o viªn h­íng dÉn, c¸c thÇy c« bé m«n vµ c¸c b¹n. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì ch©n t×nh cña thÇy gi¸o Ths.Vò ChÝ C­êng, c¸c thÇy c« trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin vµ phßng Khoa häc & ThiÕt bÞ cña Tr­êng §¹i Häc Vinh vµ c¸c b¹n ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Vinh Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2006 Sinh viªn: TrÇn §×nh S¬n A. LÝ DO CHäN §Ò TµI Ngµy nµy cïng víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt th× c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc cã nhiÒu ®ãng gãp thiÕt thùc nhÊt, vµ cã mÆt trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng ®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét c«ng cô hç trî rÊt ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý, mÆt kh¸c ®©y còng lµ c¬ héi cho t«i tËp duyÖt viÕt phÇn mÒm, ngoµi ra nã gióp t«i nh×n nhËn tÝnh chÊt con ng­êi vµ c«ng viÖc, vµ hiÓu ®­îc c¸c nguyªn t¾c lµm viÖc cña c«ng t¸c qu¶n lý, vµ còng ®ång thêi do sù gîi më ý t­ëng cña thÇy gi¸o Ths.Vò ChÝ C­êng ®· gióp t«i ®i ®Õn ®Ò tµi nµy. KÕt hîp nh÷ng lý do ®ã t«i ®· lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic cïng c¬ së d÷ liÖu SQL server2000 ®Ó vÕt nªn ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. B. NéI DUNG §Ò TµI Ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®­îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c phßng khoa häc cña c¸c c¬ quan trong c¶ n­íc. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh lµ qu¶n lý hå s¬ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc bao gåm ®¨ng ký, b¸o c¸o tiÕn ®é, nghiÖm thu ®¸nh gi¸, thèng kª b¸o c¸o cho tÊt c¶ c¸c ®Ò tµi thuéc c¸c lo¹i h×nh, cÊp ®é ®Ò tµi, lÜnh vùc ®Ò tµi cña mét c¬ së qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, chóng t«i ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: 1. Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng Tr­êng ®¹i häc vinh lµ mét trong nh÷ng tr­êng cã c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ, cã ®Çy ®ñ c¸c trung t©m khoa häc, cã ®éi ngò gi¸o viªn giái. V× lÏ ®ã t«i ®· chän n¬i kh¶o s¸t lµ Phßng Khoa häc – ThiÕt bÞ cña tr­êng ®¹i häc vinh. V× phßng Khoa häc – ThiÕt bÞ cña tr­êng ®¹i häc vinh cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh chÊt cña mét trung t©m khoa häc. Phßng ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng th«ng tin, nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt vµ kh¸ ®Çy ®ñ cho c«ng viÖc qu¶n lý khoa häc. 2. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. 3. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ thiÕt kÕ chøc n¨ng. 4. Cµi ®Æt vµ thö nghiÖm hÖ thèng CH¦¥NG I. KH¶O S¸T HIÖN TR¹NG HÖ THèNG I. Kh¶o s¸t c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng: Phßng Khoa Häc & ThiÕt bÞ lµ mét bé phËn cña Tr­êng §¹i Häc Vinh nh­ng nã cóng cã c¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c bé phËn nh­ mét c¬ quan nhµ n­íc. Phßng gåm cã: Tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cña phßng, lªn kÕ ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh, gi¸m s¸t t×nh tr¹ng cña phßng vµ mét sè c«ng viÖc kh¸c; kÕ to¸n cã nhiÖm vô cËp nhËt th«ng tin vµo m¸y vµ xö lý th«ng tin ®ã theo yªu cÇu cña bé phËn qu¶n lý. II. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng: Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t, ta thÊy quy tr×nh ho¹t ®éng nh­ sau: 1. Qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Khoa Häc §¨ng kÝ, triÓn khai nghiÖm thu ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò tµi, ®Þnh møc ho¹t ®éng khoa hoc vµ c«ng nghÖ, khen th­ëng, kØ luËt trong c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng sau ë tr­êng ®¹i häc vinh + C¸c ®¬n vÞ trong tr­êng gåm: Khoa, Phßng, Trung T©m, Tæ bé m«n + C¸c c¸n bé thuéc biªn chÕ gi¶ng d¹y hoÆc hîp ®ång gi¶ng d¹y (gäi chung lµ c¸n bé gi¶ng d¹y), chuyªn viªn, kØ thuËt viªn (cã tr×nh ®é th¹c sÜ, TiÕn sÜ) + C¸c häc viªn sau ®¹i häc vµ sinh viªn + C¸c c¸n bé ngoµi tr­êng ®­îc mêi tham gia thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc 2. Néi dung cña ho¹t ®éng khoa häc a) §èi víi ®Ò tµi cÊp tr­êng vµ cÊp khoa: Thêi gian thùc hiÖn lµ 1 n¨m. Tªn ®Ò tµi, néi dung nghiªn cøu do c¸ nh©n tù ®Ò xuÊt, héi ®ång Khoa Häc vµ ®µo t¹o khoa thÈm ®Þnh ®Ò nghÞ. b) Tiªu chuÈn chñ nhiÖm ®Ò tµi: TÊt c¶ c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y, chuyªn viªn, kü thuËt viªn (cã tr×nh ®é th¹c sÜ, tiÕn sÜ) ®Òu cã quyÒn ®¨ng ký lµ chñ ®Ò tµi khoa häc cÊp tr­êng. Häc viªn sau ®¹i häc vµ sinh viªn cã quyÒn tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi nÕu chñ ®Ò tµi giíi thiÖu. c) NhiÖm vô cña chñ ®Ò tµi: - Trùc tiÕp ký hîp ®ång - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é - ®· ghi trong b¶n thuyÕt minh. - §¶m b¶o tªn ®Ò tµi, néi dung kh«ng ®­îc trïng lÆp víi c¸c ®Ò tµi ®· nghiªn cøu, c¸c luËn v¨n th¹c sÜ, luËn ¸n tiÕn sÜ, ®¶m b¶o chØ râ ®Çy ®ñ c¸c tr×nh dÉn cïng víi c¸c nguån gèc cña c¸c néi dung trÝch dÉn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi, b¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn ®Ò tµi hµng n¨m hoÆc b¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn ®Ò tµi. - Thùc hiÖn thanh, quyÕt to¸n kinh phÝ ®Ò tµi theo ®óng quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3. Tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c ®Ò tµi khoa häc. Qu¶n lý vµ kiÓm tra thùc hiÖn ®Ò tµi: + Sau khi ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc ra quyÕt ®Þnh vµ ký hîp ®ång thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, phßng qu¶n lý khoa häc, thiÕt bÞ tæng hîp danh s¸ch c¸c ®Ò tµi thùc hiÖn trong n¨m theo tõng ®¬n vÞ khoa, trung t©m vµ göi tíi c¸c ®¬n vÞ tr­íc 30/3 hµng n¨m ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý + Hµng n¨m c¸c chñ ®Ò tµi ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o nh­ sau: - Nép b¸o c¸o ®ît 1 vÒ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn ®Ò tµi trong n¨m (theo mÉu) cho phßng qu¶n lý khoa häc trong thêi gian tõ 10/9 ®Õn 15/9. - Nép b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ò tµi trong n¨m (®èi víi ®Ò tµi cßn kÐo dµi sang n¨m sau) hoÆc b¸o c¸o t«ng kÕt thùc hiÖn ®Ò tµi (®èi víi c¸c ®Ò tµi kÕt thóc) tr­íc 30/11. III. Ph¶n ¸nh hiÖn tr¹ng: ViÖc l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin ®­îc thùc hiÖn theo c¸ch lµm thñ c«ng.Khi xö lý c¸c th«ng tin ng¾n vµ chung nhÊt ®­îc l­u vµo c¸c biÓu mÉu riªng theo nhãm.Tuy nhiªn bªn c¹nh lµm theo thñ c«ng th× phßng KH&CN còng ®· sö dông thªm m¸y tÝnh nh­ng ch­a chñ yÕu, do ®ã cã mét sè ­u vµ nh­îc ®iÓm sau: 1- ¦u ®iÓm: C¬ cÊu ®éi ngò c¸n bé kh¸ ®Çy ®ñ do ®ã c«ng viÖc ®­îc ph©n chia mét c¸ch râ rµng, nhÑ nhµng. HÖ thèng lµm viÖc kh«ng qu¸ phøc t¹p, c«ng cô vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc ®¬n gi¶n, kh«ng chÞu ¶nh h­ëng ®ét xuÊt cña sù cè m¸y tÝnh 2- Nh­îc ®iÓm: MÊt thêi gian nhiÒu do viÖc t×m kiÕm th«ng tin, th«ng tin cã thÓ thiÕu chÝnh x¸c. ViÖc söa ®æi th«ng tin khã kh¨n, l­u tr÷ th«ng tin chËm. Nh÷ng viÖc lµm nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÓu qu¶ lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn...V× vËy yªu cÇu c¸c c¬ quan doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc linh ®éng, nh¹y bÐn trong viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt míi, ®­a m¸y tÝnh vµo hÖ thèng víi mét vÞ trÝ chñ ®¹o. M¸y tÝnh sÏ gióp c¸c c¬ quan, c¸c doanh nghiÖp...®t«i l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc rÊt cao trong viÖc qu¶n lý. IV. Mét sè biÓu mÉu: Chñ nhiÖm ®Ò tµi Tªn ®Ò tµi:........................................M· sè:................................... Hä vµ tªn:............................Häc vÞ, Chøc danh KH.............................. Chøc vô:.................................... §Þa chØ:....................................... §iÖn tho¹i CQ:..........................Fax:......................E_Mail:.............. §iÖn tho¹i nhµ riªng:............................... BiÓu mÉu 1: LÜnh vùc nghiªn cøu Lo¹i h×nh nghiªn cøu Tù X· héi Gi¸o KØ N«ng Y M«i C¬ b¶n øng dông TriÓn khai Nhiªn nh©n v¨n dôc thuËt l©m-Ng­ d­îc tr­êng BiÓu mÉu 2: BiÓu mÉu 3: Danh s¸ch nh÷ng ng­êi tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi stt §¬n vÞ c«ng t¸c Hä vµ tªn NhiÖm vô ®­îc giao Ghi chó 1 2 ............................ ............................ .................... .................... ................................... ................................... .............. .............. CH¦¥NG II PH¢N TÝCH Vµ THIÕT KÕ HÖ THèNG I. C¸c chøc n¨ng: 1. CËp nhËt d÷ liÖu CËp nhËt c¸n bé khoa häc CËp nhËt c¬ quan chñ tr× CËp nhËt lÜnh vùc CËp nhËt lo¹i h×nh CËp nhËt cÊp qu¶n lý CËp nhËt tiªu chÝ ®¸nh gi¸ 2. Th«ng tin ®Ò tµi §¨ng ký ®Ò tµi B¸o c¸o tiÕn ®é NghiÖm thu – §¸nh gi¸ 3. Thèng kª - t×m kiÕm T×m kiÕm Thèng kª 4. In Ên In b¶n ®¨ng ký In b¸o c¸o tiÕn ®é In kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi ch­a ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi ®· ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi II. §Æc t¶ c¸c chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu. 1, BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. Qu¶n lý hå s¬ khoa häc CËp nhËt d÷ liÖu Th«ng tin ®Ò tµi Thèng kª-t×m kiÕm In Ên CËp nhËt lo¹i h×nh CËp nhËt lÜnh vùc CËp nhËt cÊp qu¶n lý CËp nhËt c¬ quan chñ tr× CËp nhËt c¸n bé khoa häc CËp nhËt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®¨ng kÜ ®Ò tµi B¸o c¸o tiÕn ®é NghiÖm thu ®¸nh gi¸ Thèng kª T×m kiÕm In b¶n ®¨ng ký In b¸o c¸o tiÕn ®é In kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi Ch­a ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi ®· ®¸nh gi¸ In danh s¸ch ®Ò tµi 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh. §¸p øng Yªu cÇu th«ng tin §¸p øng Th«ng tin c¸n bé Y/C th«ng tin Y/C th«ng tin QLHSKH C¸n bé Héi ®ång ®¸nh gi¸ Ban qu¶n lý 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh. Đáp ứng CËp nhËt d÷ liÖu In Ên Yªu cÇu in Ên §¸p øng T-kiÕm T- Kª Y/C In Y/c TTin Th«ng tin tõ c¸n bé Y/C Th«ng tin Th«ng tin ®Ò tµi Kho Dữ Liệu Thèng kª t×m kiÕm Ban Qu¶n lý Héi ®ång ®¸nh gi¸ C¸n Bé Yªu cÇu Y/c th«ng tin ®Ò tµi §¸p øng Yªu cÇu in Ên §¸p øng ®¸p øng §¸­ øng §¸p øng §¸p øng 4 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh. a) Ph©n r· chøc n¨ng cËp nhËt d÷ liÖu. Y/C T tin Y/C T tin §¸p øng §¸p øng Y/C th«ng tin §¸p øng th«ng tin Y/C th«ng tin §¸p øng Y/C th«ng tin §¸p øng Y/C Th«ng tin Kho d÷ liÖu CN C¸n Bé CN C¬ quan CN Tiªu chuÈn ®g CN LÜnh vùc CN-CÊp qu¶n lý CN Lo¹i h×nh C¸n bé Th«ng tin c¸n bé b) . Ph©n r· chøc n¨ng th«ng tin ®Ò tµi. ®¨ng kÝ ®Ò tµi C¸n Bé NghiÖm thu ®¸nh gi¸ B¸o c¸o TiÕn ®é Héi §ång §¸nh Gi¸ Ban Qu¶n Lý Kho D÷ LiÖu Yiªu cÇu kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ Yiªu cÇu b¸o c¸o tiÕn ®é Th«ng tin tõ c¸n bé Yiªu cÇu th«ng tin ®Ò tµi §¸p øng §¸p øng §¸p øng y/c th«ng tin Th«ng tin ®Ò tµi KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ Tr×nh b¸o c¸o tiÕn ®é c) , Ph©n r· chøc n¨ng thèng kª – t×m kiÕm: Yªu cÇu thèng kª Yiªu cÇu t×m kiÕm Yªu cÇu thèng kª §¸p øng Yªu cÇu t×m kiÕm Kho D÷ LiÖu Th«ng Kª T×m KiÕm §Ò Tµi Ban qu¶n lý Héi §ång §¸nh Gi¸ §¸p øng §¸p øng §¸p øng d) . Ph©n r· chøc n¨ng In Ên: In danh s¸ch ®Ò tµi Ban Qu¶n Lý Héi §ång §¸nh Gi¸ C¸n Bé Kho D÷ LiÖu In danh s¸ch ®Ò tµi ®· ®¸nh gi¸ In b¶n ®¨ng kÝ In kÕt qu¶ cña mét ®Ò tµi In danh s¸ch ®Ò tµi ch­a ®¸nh gi¸ In b¸o c¸o TiÕn ®é cña mét ®Ò tµi Yªu cÇu in / §¸p øng Yªu cÇu in / §¸p øng Yªu cÇu in / §¸p øng Yªu cÇu in / §¸p øng Yªu cÇu in §¸p øng §¸p øng §¸p øng Yªu cÇu in III. M« h×nh thùc thÓ: Danh S¸ch C¸c Thuéc TÝnh 1NF 2NF 3NF M· §T Tªn ®Ò tµi M· LV Tªn lÜnh vùc M· CQ Tªn c¬ quan §Þa chØ c¬ quan §iÖn tho¹i Fax T«iail M· LH Tªn lo¹i h×nh M· cÊp qu¶n lý Tªn cÊp qu¶n lý Ngµy vµo m¸y Thêi gian tõ Thêi gian ®Õn Môc tiªu ®Ò tµi KÕt qu¶ nghiªn cøu TÝnh cÊp thiÕt KÕt qu¶ XÕp lo¹i Tªn c¬ quan PH Néi dung phèi hîp §¹i diÖn Néi dung chi Sè tiÒn chi Nghuån kinh phÝ Sè tiÒn cÊp Tªn s¶n phÈm Lo¹i s¶n phÈm §Þa chØ øng dông M· c¸n bé Tªn c¸n bé Ng¸y sinh Chøc vô Häc vÞ Häc hµm §¬n vÞ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax T«iail Tªn thanh viªn §¬n VÞ Tr¸ch nhiÖm Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Dù kiÕn kÕt qu¶ M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn §¸nh Gi¸ 1 §¸nh Gi¸ 2 §¸nh Gi¸ 3 §¸nh Gi¸ 4 §¸nh Gi¸ 5 §¸nh Gi¸ 6 §¸nh Gi¸ 7 §¸nh Gi¸ 8 §iÓm Trung B×nh M· Tham Sè Tªn Tham Sè M· Sö Dông Tªn Sö Dông MËt KhÈu K× B¸o C¸o Néi Dung B¸o C¸o Ghi Chó M· §T Tªn ®Ò tµi M· LV Tªn lÜnh vùc M· CQ Tªn c¬ quan §Þa chØ c¬ quan M· LH Tªn lo¹i h×nh M· cÊp qu¶n lý Tªn cÊp qu¶n lý Ngµy vµo m¸y Thêi gian tõ Thêi gian ®Õn Môc tiªu ®Ò tµi KÕt qu¶ nghiªn cøu TÝnh cÊp thiÕt KÕt qu¶ XÕp lo¹i Tªn c¬ quan PH Néi dung phèi hîp §¹i diÖn Néi dung chi Sè tiÒn chi Nghuån kinh phÝ Sè tiÒn cÊp Tªn s¶n phÈm Lo¹i s¶n phÈm §Þa chØ øng dông M· c¸n bé Tªn c¸n bé Ng¸y sinh Chøc vô Häc vÞ Häc hµm §¬n vÞ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax T«iail Tªn thanh viªn §¬n VÞ Tr¸ch nhiÖm Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Dù kiÕn kÕt qu¶ M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn §¸nh Gi¸ 1 §¸nh Gi¸ 2 §¸nh Gi¸ 3 §¸nh Gi¸ 4 §¸nh Gi¸ 5 §¸nh Gi¸ 6 §¸nh Gi¸ 7 §¸nh Gi¸ 8 §iÓm Trung B×nh M· Tham Sè Tªn Tham Sè M· Sö Dông Tªn Sö Dông MËt KhÈu K× B¸o C¸o Néi Dung B¸o C¸o Ghi Chó M· §T Tªn ®Ò tµi M· LV Tªn lÜnh vùc M· CQ Tªn c¬ quan §Þa chØ c¬ quan M· LH Tªn lo¹i h×nh M· cÊp qu¶n lý Tªn cÊp qu¶n lý Ngµy vµo m¸y Thêi gian tõ Thêi gian ®Õn Môc tiªu ®Ò tµi KÕt qu¶ nghiªn cøu TÝnh cÊp thiÕt KÕt qu¶ XÕp lo¹i M· §T Tªn c¬ quan PH Néi dung phèi hîp §¹i diÖn ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Néi dung chi Sè tiÒn chi ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Nghuån kinh phÝ Sè tiÒn cÊp ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Tªn s¶n phÈm ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Lo¹i s¶n phÈm M· §T §Þa chØ øng dông ~~~~~~~~~~~~~~~ M· c¸n bé Tªn c¸n bé Ng¸y sinh Chøc vô Häc vÞ Häc hµm §¬n vÞ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax T«iail ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Tªn thanh viªn §¬n VÞ Tr¸ch nhiÖm ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Dù kiÕn kÕt qu¶ M· §T K× B¸o C¸o Néi Dung B¸o C¸o Ghi Chó ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn §¸nh Gi¸ 1 §¸nh Gi¸ 2 §¸nh Gi¸ 3 §¸nh Gi¸ 4 §¸nh Gi¸ 5 §¸nh Gi¸ 6 §¸nh Gi¸ 7 §¸nh Gi¸ 8 §iÓm Trung B×nh M· Tham Sè Tªn Tham Sè ~~~~~~~~~~~~~~~ M· Sö Dông Tªn Sö Dông MËt KhÈu M· §T Tªn ®Ò tµi MaCB M· LV M· CQ M· LH M· cÊp qu¶n lý Ngµy vµo m¸y Thêi gian tõ Thêi gian ®Õn Môc tiªu ®Ò tµi KÕt qu¶ nghiªn cøu TÝnh cÊp thiÕt KÕt qu¶ XÕp lo¹i ~~~~~~~~~~~~~~ M· LV Tªn lÜnh vùc ~~~~~~~~~~~~~~~ M· CQ Tªn c¬ quan §Þa chØ c¬ quan §iÖn tho¹i Fax T«iail ~~~~~~~~~~~~~~~ M· LH Tªn lo¹i h×nh ~~~~~~~~~~~~~~~ M· cÊp qu¶n lý Tªn cÊp qu¶n lý ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T C¬ quan phèi hîp Néi dung phèi hîp §¹i diÖn M· §T M· c¸n bé Tªn c¸n bé §¬n vÞ NhiÖm vô ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Néi dung chi Sè tiÒn chi ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Nghuån kinh phÝ Sè tiÒn cÊp ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Tªn s¶n phÈm ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Lo¹i s¶n phÈm ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T §Þa chØ øng dông ~~~~~~~~~~~~~ M· c¸n bé Tªn c¸n bé Ng¸y sinh Chøc vô Häc vÞ Häc hµm §¬n vÞ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax T«iail ~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Tªn thanh viªn §¬n VÞ Tr¸ch nhiÖm ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Dù kiÕn kÕt qu¶ M· §T K× B¸o C¸o Néi Dung B¸o C¸o Ghi Chó M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈ ~~~~~~~~~~~~~~~ M· §T M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn §¸nh Gi¸ 1 §¸nh Gi¸ 2 §¸nh Gi¸ 3 §¸nh Gi¸ 4 §¸nh Gi¸ 5 §¸nh Gi¸ 6 §¸nh Gi¸ 7 §¸nh Gi¸ 8 §iÓm Trung B×nh M· Tham Sè Tªn Tham Sè M· Sö Dông Tªn Sö Dông MËt KhÈu IV. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1) B¶ng: DETAI (MaDT, TenDT, MaCB, MaCQ, MaCQL, MaLV ,MaLH, NamDangKi, NgayVaoMay, ThoiGianTu,ThoiGianDen, KetQua, XepLoai, MucTieuDT, KetQuaNghienCuu, TinhCapThiet) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT TenDT MaCB MaCQ MaCQL MaLV MaLH NgayVaoMay ThoiGianTu ThoiGianDen KetQua XepLoai MucTieuDT KetQuaNghienCuu TinhCapThiet Char Nvarchar Char Char Char Char Char Date/Time Date/Time Date/Time Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 2000 6 6 6 6 6 8 8 8 1000 1000 5000 5000 5000 M· ®Ò tµi Tªn ®Ò tµi M· c¸n bé M· c¬ quan M· cÊp qu¶n lý M· lÜnh vùc M· lo¹i h×nh Ngµy vµo m¸y Thêi gian tõ Thêi gian ®Õn KÕt qu¶ XÕp lo¹i Môc tiªu ®Ò tµi KÕt qu¶ nghiªn cøu TÝnh cÊp thiÕt 2) B¶ng. COQUAN (MaCQ, TenCQ, DiaChi, DienThoai, Fax, T«iail) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaCQ TenCQ DiaChi DienThoai Fax T«iail Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar nvarchar 6 1000 1000 1000 1000 1000 M· CQ Tªn c¬ quan §Þa chØ c¬ quan §iÖn tho¹i Fax T«iail 3) B¶ng. CAPQUANLY (MaCQL, TenCQL) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaCQL TenCQL Char Nvarchar 6 1000 M· cÊp qu¶n lý Tªn cÊp qu¶n lý 4) B¶ng. LOAIHINH (MaLH, TenLoaiHinh) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaLH TenLoaiHinh Char Nvarchar 6 1000 M· laäi h×nh Tªn lo¹i h×nh 5) B¶ng. LINHVUC (MaLV, TenLinhVuc) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaLV TenLinhVuc Char Nvarchar 6 1000 M· lÜnh vùc Tªn lÜnh vùc 6) B¶ng. COQUANPHOIHOP (MaDT, TenCQPH, NoiDungPH, DaiDien) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT TenCQPH NoiDungPH DaiDien Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 10 1000 1000 M· ®Ò tµi Tªn c¬ quan phèi hîp Néi dung phèi hîp §¹i diÖn 7) B¶ng.DUTRUCHIKINHPHI (MaDT,NoiDungChi, SoTienChi) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT NoiDungChi SoTienChi Char Nvarchar Nvarchar 10 4000 1000 M· ®Ò tµi Néi dung chi Sè tiÒn chi 8) B¶ng. NGUONKINHPHI (MaDT, NguonKinhPhi,SoTienCap) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT NguonKinhPhi SoTienCap Char Nvarchar Nvarchar 10 4000 1000 M· ®Ò tµi Nghuån kinh phÝ Sè tiÒn cÊp 9) B¶ng. SANPHAMDUKIEN (MaDT, TenSanPham) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT TenSanPham Char Nvarchar 10 1000 M· ®Ò tµi Tªn s¶n phÈm 10) B¶ng. DETAI_CANBO (MaDT, MaCB, TenCB, DonVi, Nhit«iVu) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT MaCB TenCB DonVi Nhit«iVu Char Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 6 1000 3000 3000 M· ®Ò tµi M· c¸n bé Tªn c¸n bé §¬n vÞ NhiÖm vô 11) B¶ng. DIACHIUNGDUNG(MaDT, DiaChiUngDung) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT DiaChiUngDung Char Nvarchar 10 4000 M· ®Ò tµi §Þa chØ øng dông 12) B¶ng. CANBO(MaCB,TenCB,NgaySinh,ChucVu,HocVi,HocHam,DonVi, DiaChi,DienThoai, Fax, T«iail) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaCB TenCB NgaySinh ChucVu HocVi HocHam DonVi DiaChi DienThoai Fax T«iail Char Nvarchar Datetime Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar 6 4000 8 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 M· c¸n bé Tªn c¸n bé Ng¸y sinh Chøc vô Häc vÞ Häc hµm §¬n vÞ §Þa chØ §iÖn tho¹i Fax T«iail 13) B¶ng: THANHVIENHOIDONG(MaDT, TenThanhVien, DonVi, TrachNhit«i) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT TenThanhVien DonVi TrachNhit«i Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 1000 1000 1000 M· ®Ò tµi Tªn thanh viªn §¬n VÞ Tr¸ch nhiÖm 14) B¶ng: TIEUCHUANDANHGIA (MaTC, TenTieuChuan ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaTC TenTieuChuan Char Nvarchar 6 1000 M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn 15) B¶ng: NOIDUNG_TIENDO (MaDT, NoiDung, ThoiGianThucHien, DuKienKetQua ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT NoiDung ThoiGianThucHien DuKienKetQua Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 1000 1000 1000 M· ®Ò tµi Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Dù kiÕn kÕt qu¶ 16) B¶ng: DANHGIA (MaDT, MaTC, TenTieuChuan, DanhGia1,DanhGia2, DanhGia3, DanhGia4, DanhGia5, DanhGia6, DanhGia7, DanhGia8, Dit«iTB ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT MaTC TenTieuChuan DanhGia1 DanhGia2 DanhGia3 DanhGia4 DanhGia5 DanhGia6 DanhGia7 DanhGia8 Dit«iTB Char Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 6 2000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 M· ®Ò tµi M· Tiªu ChuÈn Tªn Tiªu ChuÈn §¸nh Gi¸ 1 §¸nh Gi¸ 2 §¸nh Gi¸ 3 §¸nh Gi¸ 4 §¸nh Gi¸ 5 §¸nh Gi¸ 6 §¸nh Gi¸ 7 §¸nh Gi¸ 8 §iÓm Trung B×nh 17) B¶ng: LOAISANPHAM (MaDT, TenLoaiSP ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT TenLoaiSP Char Nvarchar 10 4000 M· ®Ò tµi Lo¹i s¶n phÈm 18) B¶ng: BAOCAOTIENDO(MaDT, KyBaoCao, NoiDungBaoCao, GhiChu ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaDT KyBaoCao NoiDungBaoCao GhiChu Char Nvarchar Nvarchar Nvarchar 10 4000 5000 4000 M· ®Ò tµi K× B¸o C¸o Néi Dung B¸o C¸o Ghi Chó 19) B¶ng: BAOCAOTIENDO ( MaTS, TenThamSo ) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MaTS TenThamSo Char Nvarchar 10 4000 M· Tham Sè Tªn Tham Sè 20) B¶ng: MATKHAU (UserID, Name, Pass) Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i UserID Name Pass Char Nvarchar Nvarchar 5 500 50 M· Sö Dông Tªn Sö Dông MËt KhÈu V. X©y dùng l­îc ®å quan hÖ Ch­¬ng III ThiÕt kÕ giao diÖn vµ thiÕt kÕ chøc n¨ng I. ThiÕt kÕ GIAO DIÖn Tæng qu¸t 1. S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng Trªn c¬ së biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ thøc tÕ yªu cÇu cña hÖ thèng øng dông, ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt d­íi d¹ng tr×nh ®¬n (d¹ng møc) ®Ó ng­êi sö dông thuËn tiÖn trong viÖc lùa chän c¸c chøc n¨ng cÇn lµm ë hÖ thèng. Giao diÖn hÖ thèng Menu ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: C¸c chøc n¨ng trªn ®­îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con theo tõng s¬ ®å cô thÓ sau: KÕt thóc ch­¬ng tr×nh HÖ thèng Thay ®æi mËt khÈu Tham sè hÖ thèng Danh môc Sao l­u d÷ liÖu Phôc håi d÷ liÖu S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng HÖ thèng: C¸n bé khoa häc Danh môc Lo¹i h×nh ®Ò tµi LÜnh vùc nghiªn cøu CÊp qu¶n lý C¬ quan chñ tr× C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Trong ®ã chøc n¨ng Danh môc chøa c¸c chøc n¨ng cËp nhËt d÷ liÖu S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng NghiÖp vô NghiÖp vô §¨ng kÝ ®Ò tµi B¸o c¸o tiÕn ®é NghiÖm thu ®¸nh gi¸ T×m kiÕm S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng B¸o c¸o – Th«ng kª B¸o c¸o – Th«ng kª Danh s¸ch ®¨ng kÝ ®Ò tµi Danh s¸ch ®Ò tµi ®· nghiÖm thu Danh s¸ch ®Ò tµi ch­a nghiÖm thu Thèng kª S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng Trî gióp Trî gióp H­íng dÉn sö dông Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh II. ThiÕt kÕ GIAO DIÖn vµ chøc n¨ng cña ch­¬ng tr×nh 1. Thay ®æi mËt khÈu a Giao diÖn b. Chøc n¨ng NÕu b¹n muèn thay ®æi mËt khÈu th× h·y nhËp Tªn sö dông cò, MËt khÈu cò, Tªn sö dông míi, mËt khÈu míi vµ X¸c nhËn l¹i mËt kh¶u míi võa nhËp. + ChÊp nhËn: KiÓm tra tªn sö dông cò, mËt khÈu cò. KiÓm tra viÖc x¸c nhËn l¹i cã trïng víi mËt khÈu míi kh«ng. §­îc cËp nhËt vµo b¶ng MATKHAU (UserID, Name, Pass). + Huû bá: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. 2. Lo¹i h×nh nghiªn cøu a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë cét Tªn lo¹i h×nh, cßn M· lo¹i h×nh ®­îc nh¶y tù ®éng. NÕu nhËp trïng tªn d÷ liÖu ®· cã th× b¸o lçi + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: - NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc. NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn Lo¹i h×nh trong b¶ng LoaiHinh + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng LoaiHinh (MaLH, TenLoaiHinh). + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 3. LÜnh vùc nghiªn cøu a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë cét Tªn lÜnh vùc, cßn M· lÜnh vùc ®­îc nh¶y tù ®éng. NÕu nhËp trïng tªn d÷ liÖu ®· cã th× b¸o lçi + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: - NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn LÜnh vùc trong b¶ng LinhVuc + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng LinhVuc (MaLV, TenLinhVuc) + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 4. CÊp qu¶n lý a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë cét Tªn cÊp qu¶n lý, cßn M· cÊp qu¶n lý ®­îc nh¶y tù ®éng. NÕu nhËp trïng tªn d÷ liÖu ®· cã th× b¸o lçi + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: - NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn CÊp qu¶n lý trong b¶ng CapQuanLy + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng CapQuanLy (MaCQL, TenCapQuanLy) + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 5. C¬ quan chñ tr× a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë cét Tªn c¬ quan chñ tr×, §Þa chØ, §iÖn tho¹i, Fax, T«iail, cßn M· c¬ quan ®­îc nh¶y tù ®éng, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn C¬ quan chñ tr×,.. trong b¶ng CoQuan + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng CoQuan (MaCQ, TenCQ, DiaChi, DienThoai, Fax, T«iail) + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 6. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë cét Tªn tiªu chuÈn, cßn M· tiªu chuÈn ®­îc nh¶y tù ®éng, ®ång thêi kiÓm tra: + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong b¶ng TieuChuanDanhGia + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng TieuChuanDanhGia (MaTC, TenTieuChuan) + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 7. C¸n bé khoa häc a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + NhËp: NhËp d÷ liÖu ngay trªn l­íi ë c¸c cét Tªn c¸n bé, Ngµy sinh, Chøc vô, Häc vÞ, Häc hµm, §¬n vÞ, §Þa chØ, §iÖn tho¹i, Fax, T«iail, cßn M· c¸n bé ®­îc nh¶y tù ®éng, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu ë cét Tªn c¸n bé, Ngµy sinh, Chøc vô, §Þa chØ ®Ó trèng th× b¸o lçi. Ngµy sinh ph¶i nhËp theo kiÓu date, + Söa: NÕu muèn söa b¶n ghi nµo th× vµo söa trùc tiÕp ngay trªn l­íi, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu ë cét Tªn c¸n bé, Ngµy sinh, Chøc vô, §Þa chØ ®Ó trèng th× b¸o lçi. Ngµy sinh ph¶i nhËp theo kiÓu date. + Xo¸: Click chuét vµo b¶n ghi cÇn xo¸ råi Ên phÝm Delete. NÕu b¶n ghi ®· cã sñ dông th× b¸o lçi kh«ng xo¸ ®­îc. NÕu xo¸, th× nã sÏ xo¸ tªn C¸n Bé… trong b¶ng CanBo + Ghi: NÕu d÷ liÖu ë trªn bÞ thay ®æi b¹n muèn l­u l¹i th× Ên nót ghi. D÷ liÖu sÏ ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng CanBo (MaCB, TenCB, NgaySinh, ChucVu, HocVi, HocHam, DonVi, DiaChi, DienThoai, Fax, T«iail) + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i, ®ång thêi kiÓm tra: NÕu d÷ liÖu bÞ thay ®æi th× sÏ th«ng b¸o “ B¹n cã ghi l¹i kh«nng ?”, cã th× Ên Yes, kh«ng th× Ên No, cßn muèn quay l¹i Ên Cancel. 8. Sao l­u d÷ liÖu a Giao diÖn b. Chøc n¨ng Gâ tªn tÖp cÇn sao l­u vµo « File name råi Ên Save ®Ó l­u l¹i d÷ liÖu. 9. Phôc håi d÷ liÖu a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + Phôc håi: - Chän tÖp (*.bak) ®Ó phôc håi - NÕu « File name ®Ó trèng th× b¸o lçi. + Huû bá: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. 10. §¨ng ký ®Ò tµi a Giao diÖn b. Chøc n¨ng Form nµy dïng ®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng ®Ò tµi ®· ®­îc ®¨ng ký. §ång thêi dïng ®Ó NhËp, Söa, Xo¸, In Ên, Tho¸t. + Xo¸: - Chän tªn §Ò tµi cÇn xo¸ trªn b¶ng DETAI - Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ * NÕu xo¸: xo¸ §Ò tµi trong b¶ng DETAI vµ c¸c b¶ng cã liªn quan. * NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy + In Ên: §­a ra danh s¸ch ®Ò tµi ®· ®¨ng ký. + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. + Sau khi click vµo NhËp hoÆc Söa th× xuÊt hiÖn form néi dung ®¨ng ký ®Ò tµi nã cã giao diÖn nh­ sau: + NhËp: NhËp tªn ®Ò tµi, chñ nhiÖm ®Ò tµi, cÊp qu¶n lý, lÜnh vùc nghiªn cøu, lo¹i h×nh nghiªn cøu, thêi gian b¾t ®Çu , ®Õn thêi gian kÕt thóc, c¬ quan chñ tr×, vµ c¸c th«ng tin ë trong c¸c Tap danh s¸ch nh÷ng ng­êi chñ chèt, Tap kÕt qu¶ cã liªn quan, Tap ®¬n vÞ phèi hîp, Tap tÝnh cÊp thiÕt, Tap môc tiªu ®Ò tµi, Tap dù kiÕn s¶n phÈm, Tap néi dung vµ tiÕn ®é, Tap kinh phÝ thùc hiÖn (nÕu cã). + Söa: Chän tªn ®Ò tµi cÇn söa trong b¶ng DETAI. Söa t¹i « nhËp tªn ®Ò tµi, chñ nhiÖm ®Ò tµi, cÊp qu¶n lý, lÜnh vùc nghiªn cøu, lo¹i h×nh nghiªn cøu, thêi gian b¾t ®Çu , ®Õn thêi gian kÕt thóc, c¬ quan chñ tr×, vµ c¸c th«ng tin ë trong c¸c Tap danh s¸ch nh÷ng ng­êi chñ chèt, Tap kÕt qu¶ cã liªn quan, Tap ®¬n vÞ phèi hîp, Tap tÝnh cÊp thiÕt, Tap môc tiªu ®Ò tµi, Tap dù kiÕn s¶n phÈm, Tap néi dung vµ tiÕn ®é, Tap kinh phÝ thùc hiÖn (nÕu cã). + Ghi: KiÓm tra tªn ®Ò tµi, chñ nhiÖm ®Ò tµi, cÊp qu¶n lý, lÜnh vùc nghiªn cøu, lo¹i h×nh nghiªn cøu, thêi gian b¾t ®Çu , ®Õn thêi gian kÕt thóc, c¬ quan chñ tr× kh«ng ®­îc rçng. KiÓm tra thêi gian b¾t ®Çu ph¶I nhá h¬n thêi gian kÕt thóc. Ngoµi ra cßn kiÓm tra mét sè vÊn ®Ò trong khi nhËp hay söa ë c¸c Tap. Sau khi ghi, th× d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt vµo c¸c b¶ng sau: * B¶ng: DETAI (MaDT, TenDT, MaCB, MaCQ, MaCQL, MaLV ,MaLH, NamDangKi, NgayVaoMay, ThoiGianTu,ThoiGianDen, KetQua, XepLoai, MucTieuDT, KetQuaNghienCuu, TinhCapThiet) * B¶ng. DETAI_CANBO (MaDT, MaCB, TenCB, DonVi, Nhit«iVu) * B¶ng. COQUANPHOIHOP (MaDT, TenCQPH, NoiDungPH, DaiDien) * B¶ng. NGUONKINHPHI (MaDT, NguonKinhPhi,SoTienCap) * B¶ng.DUTRUCHIKINHPHI (MaDT,NoiDungChi, SoTienChi) * B¶ng: NOIDUNG_TIENDO (MaDT, NoiDung, ThoiGianThucHien, DuKienKetQua) * B¶ng. SANPHAMDUKIEN (MaDT, TenSanPham) * B¶ng. DIACHIUNGDUNG(MaDT, DiaChiUngDung) * B¶ng: LOAISANPHAM (MaDT, TenLoaiSP ) 11. B¸o c¸o tiÕn ®é a Giao diÖn b. Chøc n¨ng L­íi trªn dïng ®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng ®Ò tµi, l­íi d­íi hiÖn thÞ c¸c k× b¸o c¸o cña mçi ®Ò tµi. §ång thêi dïng ®Ó NhËp b¸o c¸o, Söa b¸o c¸o, In Ên, Tho¸t. + In Ên: §­a ra danh s¸ch b¸o c¸o cña mçi ®Ò tµi. + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. + Sau khi click vµo NhËp hoÆc Söa th× xuÊt hiÖn form nhËp b¸o c¸o nã cã giao diÖn nh­ sau: + NhËp: NhËp k× b¸o c¸o, néi dung b¸o c¸o, ghi chó (nÕu cã). + Söa: Chän b¸o c¸o cÇn söa trong b¶ng BaoCaoTienDo. Söa t¹i « nhËp k× b¸o c¸o, néi dung b¸o c¸o, ghi chó (nÕu cã). + Ghi: KiÓm tra k× b¸o c¸o, néi dung b¸o c¸o kh«ng ®­îc rçng. Sau khi ghi, th× d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng sau: BaoCaoTienDo (MaDT, MaBC, KiBaoCao, NoiDungBaoCao, GhiChu). 12. NghiÖm thu - ®¸nh gi¸ a Giao diÖn b. Chøc n¨ng Form trªn dïng ®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng ®Ò tµi, trong ®ã ®Ò tµi nµo ®· ®­îc nghiÖm thu th× hiÖn ch÷ mµu xanh, cßn ch­a nghiÖm thu th× hiÖn ch÷ mµu ®en. §ång thêi dïng ®Ó NhËp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, Söa kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, In Ên kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, Tho¸t. + In Ên: §­a ra kÕt qu¶ ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cña mçi ®Ò tµi. + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. + Sau khi click vµo NhËp hoÆc Söa th× xuÊt hiÖn form nhËp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nã cã giao diÖn nh­ sau: + NhËp: NÕu ®Ò tµi nµo ®· ®­îc ®¸nh gi¸ th× b¸o lçi. NÕu ch­a ®¸nh gi¸ th× nhËp d÷ liÖu vµo c¸c Tap héi ®ång nghiÖm thu, Tap ®¸nh gi¸ ®Ò tµi, Tap kÕt qu¶ (nÕu cã). + Söa: NÕu ®Ò tµi nµo ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ th× b¸o lçi. NÕu ®· ®¸nh gi¸ th× söa d÷ liÖu vµo c¸c Tap héi ®ång nghiÖm thu, Tap ®¸nh gi¸ ®Ò tµi, Tap kÕt qu¶ (nÕu cã). + Ghi: KiÓm tra c¸c Tap héi ®ång nghiÖm thu, Tap ®¸nh gi¸ ®Ò tµi, Tap kÕt qu¶ kh«ng ®­îc rçng. Sau khi ghi, th× d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt vµo b¶ng sau: B¶ng: THANHVIENHOIDONG(MaDT, TenThanhVien, DonVi,TrachNhit«i) B¶ng: DANHGIA (MaDT, MaTC, TenTieuChuan, DanhGia1,DanhGia2, DanhGia3, DanhGia4, DanhGia5, DanhGia6, DanhGia7, DanhGia8,Dit«iTB) B¶ng: DETAI (MaDT, …KetQua, XepLoai,………). 13. T×m kiÕm a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + T×m: - Chän tiªu ®Ò cÇn t×m kiÕm (tªn ®Ò tµi hay tªn c¸n bé) - NÕu ®Ò trèng th× b¸o lçi. + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. 14. Thèng kª a Giao diÖn b. Chøc n¨ng + Thèng kª: - Chän n¨m thèng kª. - Chän mét trong 6 tiªu chÝ ®Ó thèng kª (Tiªu chÝ cÊp qu¶n lý, lÜnh vùc, lo¹i h×nh, c¬ quan chñ tr×, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸m, c¸n bé). - Sè l­îng ®Ò tµi ®­îc øng víi n¨m ®· chän vµ tiªu chÝ ®· chän + Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. III. Cµi ®Æt vµ thö nghiÖm ch­¬ng tr×nh. Toµn bé ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc ®ãng gãi vµ thö nghiÖm t¹i Phßng khoa häc vµ thiÕt bÞ cña tr­êng §¹i häc vinh do GS.TS.TrÇn Xu©n Sinh gi¸m s¸t vµ x¸c nhËn. KÕT LUËN Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc mòi nhän mµ c«ng nghÖ th«ng tin trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ. Hµng lo¹t hÖ thèng øng dông ra ®êi ®· thùc sù ®ãng vai trß quan träng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi. TÝnh thiÕt thùc lµ vËy, song ®Ó s¸ng t¹o ®­îc phÇn mÒm tèi ­u ®ñ m¹nh ®¸p øng mét c¸ch linh ho¹t c¸c yªu cÇu thùc tÕ cña hÖ thèng ®ßi hái ë lËp tr×nh viªn ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng trong nhiÒu lÜnh vùc liªn quan. Víi ch­¬ng tr×nh " Qu¶n lý ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc." T«i ®· cè g¾ng kh¶o s¸t hÖ thèng, t×m hiÓu hÖ thèng mét c¸ch cô thÓ, ph©n tÝch d÷ liÖu ®Çu vµo ®Çu ra vµ quy tr×nh ®iÒu hµnh cña hÖ thèng, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng, h×nh thµnh giao diÖn thuËn lîi gi÷a ch­¬ng tr×nh vµ ng­êi sö dông. Nh­ng do vèn kiÕn thøc vÒ n¨ng lùc qu¶n lý cßn h¹n chÕ, kü thuËt x©y dùng phÇn mÒm cßn cã h¹n. Do ®ã viÖc t¹o ra mét phÇn mÒm qu¶n lý ®Ó gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu thùc tÕ mµ bµi to¸n ®Æt ra cßn nhiÒu vÊn ®Ò ng­êi thùc hiÖn ch­a lµm ®­îc. DÉu r»ng bµi viÕt ®ang cßn nhiÒu thiÕu sãt, song t«i mong muèn c¸c thÇy c« gi¸o ghi nhËn thµnh qu¶ ban ®Çu trong viÖc tiÕp cËn kü thuËt x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý. Mét lÇn n÷a t«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ söa ®æi cña c¸c thÇy c« gi¸o, §ång thêi t«i còng mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®Ó ch­¬ng tr×nh ®­îc thùc sù hoµn chØnh h¬n. §Æc biÖt t«i c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths.Vò ChÝ C­êng rÊt nhiÒu v× sù nhiÖt t×nh h­íng dÉn cña thÇy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn §×nh S¬n Líp: 42E1-CNTT Tµi liÖu tham kh¶o [1] Hoµng H÷u ViÖt, Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh. [2] Ph¹m Quang Tr×nh, Gi¸o tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin - tr­êng §¹i Häc Vinh. [3] TrÇn Thµnh Trai, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, NXB trÎ (Trung t©m KHTN vµ c«ng nghÖ quèc gia). [4] NguyÔn TÕ An, Gi¸o tr×nh nhËp m«n c¬ së d÷ liÖu, §¹i häc quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh [5] NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, Microsoft Visual Basic 6.0 vµ lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Môc lôc Trang LêI NãI §ÇU 1 a. LÝ DO CHäN §Ò TµI 3 b. NéI DUNG §Ò TµI 3 Ch­¬ng I. Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng hÖ thèng 4 I. Kh¶o s¸t c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng: 4 II. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng: 4 1. Qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng khoa häc 4 2. Néi dung cña ho¹t ®éng khoa häc 5 3. Tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c ®Ò tµi khoa häc 5 III. Ph¶n ¸nh hiÖn tr¹ng: 6 1. ¦u ®iÓm: 6 2. Nh­îc ®iÓm: 6 IV. Mét sè biÓu mÉu: 7 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 8 I. C¸c chøc n¨ng: 8 II. §Æc t¶ c¸c chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu 9 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 9 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 10 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 10 4 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 11 a) Ph©n r· chøc n¨ng cËp nhËt d÷ liÖu 11 b) . Ph©n r· chøc n¨ng th«ng tin ®Ò tµi 12 c) , Ph©n r· chøc n¨ng thèng kª – t×m kiÕm: 12 d) . Ph©n r· chøc n¨ng In Ên: 13 III. M« h×nh thùc thÓ: 14 IV. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 20 V. X©y dùng l­îc ®å quan hÖ 29 Ch­¬ng III. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ thiÕt kÕ Modul 30 I. ThiÕt kÕ giao diÖn tæng qu¸t 30 II. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ modul ch­¬ng tr×nh 33 KÕT LUËN 51 Tµi liÖu tham kh¶o . 52 Môc lôc 53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBaocao.ppt