Đề tài Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

MỤC LỤC A. Lời nối đầu: .1 B. Những tổng quan chung: 1 1 Mục tiêu nghiên cứu .1 2 Phạm vi nghiên cứu 1 3 Phương pháp nghiên cứu 1 4 Kết cấu luận văn .1 CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LỶ Dự ÁN VÀ CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ Dự ÁN XÂY DựNG. 1, Khái niệm về đầu tư và hoạt động đầu tư .3 2. Dự án đầu tư 3 3ễ Nhận dạng dự án đầu tư .3 4. Nhận dạng hệ thống các chi tiêu hiệu quả đặc trưng .4 5. Khái niệm về quy trình quản lý dự án .4 6. Các quy trình chù yểu trong quản lý dự án xây dựng .4 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỎNG QUAN VÈ CÔNG TY CỎ PHẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIÈN NAM (PVC-MN) VÀ THựC TRẠNG CÁC QUY TRÌNH QUẲN LÝ. 1. Tổng quan về sự hình thành và phát triễn của Công ty .6 2. Thông tin chung .6 3. Chức năng và nghành nghề hoạt động 6 4Ẽ Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty 7 5. Tiêu chí hoạt động của Công ty .7 6. Chiến lượt phát triễn của Công ty từ năm 2008 đến năm 2015 7 7ễ Định hướng đến năm 2020 8 8. Giải pháp thực hiện 8 9. Phương châm hành động .9 10ễ Đánh giá thực trạng các quy trình quản lý trong công ty 9 11. Kết luận chung về quy trình quản lý của công ty 10 CHƯƠNG HI. XẦY DựNG QUY TRỈNH QUẢN LY CÁC Dự ÁN XÂY DựNG 1. Giớỉ thiệu vể quản lý dợ án xây dựng .11 2. Cấu trúc tổ chức dự án .13 2.1 Cẩu trúc tổ chức dạng chức năng 13 2.2 Cấu trúc dự án 14 2.3 Cẩu trúc ma trận 16 2.4. Nhóm dự án .17 3. Lý thuyết hoạch định và lập tiến độ thi công: 17 3.1 Theo cấu trúc phần việc WBS 18 3.2 Theo sơ đồ Ganit 19 3.3 Theo sơ đồ mạng CPM .19 3.4 Theo sơ đồ mạng phương pháp PERT .20 4. Lý thuyểt điều chỉnh tiến độ dự án: 21 4.1 Rút ngắn thời gian hoàn thành dự án 21 4.2 Kéo dài thời gian hoàn thành dự án 22 5. Kiểm soát dự án: .23 5.1 Kiểm soảt dự án theo phương pháp truyền thống 23 5.2 Kiểm soát dự án theo phương pháp giá trị làm ra 23 6. Phân tích rủi ro: 25 6.1 Phân tích độ nhạy .25 6.2 Phân íich tình huống 26 6.3 Phân tích rủi ro 26 7. Phân tích tài chính và đảnh giá tính hiệu quả của dự án: 27 7.1 Các chỉ sổ kinh tế tài chính 27 7.2 Đảnh giả tính hiệu quả của dự án ễ .29 8. Phần mềm MS Project .34 9. Sơ đồ minh họa quy trình quản lý dự án 35 CHƯƠNG IV; XÂY DỤlVG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH l CẨN CỬ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .36 J/ẳ QUY TRÌNH GIẢM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 37 1. Chức năng và nhiệm vụ các tể chức kiểm tra chất lượng: 37 l. ì. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Cồng ty .37 1.2. Bộ phận kiểm tra chất lượng của công trường 37 2. Sơ đồ tổ chức kiểm tra: .38 3. Tổ chức nghiệm thu các hạng mục thỉ công: 38 3. ỉ. Thuyết minh công tác tổ chức nghiệm thu các hạng mục thi cồng 38 3.2. Sơ đồ tổ chức nghiệm thu các hạng mục thi công .39 3.3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu các công việc và vật tư .40 III. CẢC TIÊU CHUẨN QUY PHẠM ẢP DỤNG ĐẺ GIẢM SÁT VÀ QUẢNLỶ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH. 1. Quản lý kiểm tra chất lượng: .41 1.1.Thực hiện .41 l.ỉ.l. Trách nhiệm lãnh đạo .42 1.1.2. Lập kế hoạch chẩt lượng 42 ỉ.1.3. Kiểm soát tài liệu .42 l.ỉ.4. Kiểm soát quá trình xây dựng .43 1.1.5. Quản lý máy móc thiết bị 43 1.1.6. Kiểm soát công tác mua hàng .43 1.1.7. Các hành động khắc phục, phòng ngừa 44 ỉ. 1.8. Công tác đào tạo - tập huấn .44 2. Công tác giám sát hiện trường của công ty: 44 2.1. Biện pháp kiểm tra vật tư, vật liệu - công tác thí nghiệm 44 2.2. Biện phảp kiểm tra thiết bị 44 2.3. Biện pháp kiểm tra chất lượng thi công các công tác 44 2.4. Biện pháp kiểm tra chẩt lượng thi công giai đoạn xây lắp 44 2.5. Quản lý tài liệu íại công trình .44 2.6. Tổ chức thi công và nghiệm thu 45 3. Quy trình nghiệm thu và biểu mẫu: 58 3, ỉ Tổ chức nghiệm thu công ừình xây dựng .58 3.2 Nghiệm thu công việc xây dựng 58 3.3 Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng .59 3.4Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng 60 3.5 Bản vẽ hoàn công 61 3.6 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 61 4. Quy trình kiểm soát số lượng, vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho công trường: .63 4.1 Mục đích .63 4.2 Tổ chức thực hiện .63 4.3 Mua sam 63 4.4 Thủ tục vận chuyển . 63 4.5 Hệ thống kiểm soát vật liệu tại công trường 63 5. Quy trình lấy mẫu thỉ nghiệm chất lượng vật liệu: .66 5.1 Khái quát .I ." .1 .66 5.2 Cơ sở lập đề cương .66 5.3 Mục đteh, yêu cầu của phòng thỉ nghiệm 66 CHƯƠNG V: XÂY DựNG QUY TRỈNH AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MỒI TRƯỜNG VÀ PCCN. 1. Sơ đồ hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCN: ° . .6B 2. Xây dựng nội quy và quy trình an toàn lao đ ộng, vệ sinh môi trường &PCCN: .r ềề 69 3. Xây dựng quy trỉnh ATLĐ, VSMT & PCCN trên công trường: .71 3. ỉ Quy trình ATLĐ trong xây dựng cơ bản 71 3.1. ỉ Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình 71 3.1,2 Tố chức mặt bằng trên công trường 72 5. ỉ.3 Công tác đào đất .73 3.1.4 Công tác xây 74 3.1.5 Công tác dựng ỉẳp, sử dụng và thảo dỡ các loại giàn giảo, giá đỡ. 75 3.1.6 Công tác làm mải 76 3. ỉ. 7 Công tác sản xuẩt vữa bê tông 76 3.1.8 Công tác cểp pha, cốt thép và bê tông 76 3.1.9 Sử dụng thiết bị để xây 78 3.1.10 Công tác hoàn thiện 78 3.2 Quy trình ATLĐ khi sừ dụng các loại thiết bị .80 3.2. ỉ. Yêu cầu chung .80 3.3 Quy trình an toàn sử dụng các dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện cầm tay, đèn điện xách tay, 80 3.3.1 An toàn khi sử dụng các dụng cụ cầm tay, 80 3.3.2 An toàn khi sử dụng các dụng CỊỈ điện cầm tay và đèn điện xách tay. ề .ệ .80 3.3.3 An toàn khi sử dụng các dụng cụ điện 81 3.4 Quy trình an toàn vận hành, sử dụng thiết bị nâng theo TCVN 4244-86 . 81 3.4.1 Quy định chung .BI 3.4.2 Yêu cầu kỹ thuật chung 81 3.4.3 Các thiết bị an toàn .83 3.4.4 Vị trí đặt thiết bị nâng .83 3.5 Quy trình an toàn vận hành sử dụng thiết bị, máy móc thi công .84 3.5. ỉ Yêu cầu chung đổi với người vận hành sử dụng thiểt bị, máy móc thi công 84 3.5.2 Yêu cầu an toàn chung khi vận hành, sử dụng thiết bị, máy móc thi cổng 84 3.6 Biện pháp A TLĐ cho công tác cốp pha và cốt thép 85 3.6.1. An toàn trong thi công cốt thép 85 ĩ.6.2. An toàn trong thi công hệ giàn giảo, cốp pha 86 3.7 Biện pháp A TLĐ cho công tác thi công bê tông .88 3.8, Biện pháp A TLĐ cho công tác xây, trác và hoàn thiện .89 3.8. ỉ An toàn trong cổng tác xây, trát 89 3.8.2 An toàn trong công íảc hoàn thiện: . 90 4. Các trang thiết bị bảo hộ lao động phục vụ thi công: 90 4. ỉ. Quy định chung .90 4J.1 Cấp phát phương tiện bảo vệ cho công nhân 90 4.1.2 Phòng y tế cồng trường .90 4.ỉ.3 Trang thiết bị bảo hộ lao động ., .90 5. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: .92 5.1. Vệ sinh mặt bằng tông thể .92 5ễ2. Vệ sinh chất thải 92 5.3. Vệ sinh chổng ồn, chổng bụi 93 5.4. Vệ sinh ngoài câng trường .93 6. Biện pháp ATLĐ phòng chống cháy nổ: .93 6.1 Yêu cầu chung .93 6.2 Phương án chữa cháy .94 6.3 Công tác chữa cháy tại hiện trường .94 6.4 Nội quy phòng cháy chữa chảy .95 Kết luận: .ắ .97 Tài liệu tham khảo: .98

pdf102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 3218 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.pdf