Đề tài Xây dựng triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của công ty du lịch dịch vụ Nam Đế

Đề cương chi tiết Đề tài: Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của công ty du lịch và dịch vụ Nam Đế, nhìn từ góc độ ứng dụng kinh doanh điện tử ( E-Business) và thương mại điện tử ( E-Commerce) đối với một doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ tại Việt Nam Chương 1 Kinh doanh lữ hành và ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trong kinh doanh lữ hành 1.1 Kinh doanh lữ hành và đặc điểm của kinh doanh lữ hành 1.1.1 Khái niệm về công ty lữ hành 1.1.2 Nội dung của kinh doanh lữ hành 1.1.2.1. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành 1.1.2.2. Vai trò của công ty lữ hành 1.1.3 Đặc điểm của kinh doanh lữ hành và các nhân tố ảnh hưởng tới kinh doanh lữ hành 1.1.3.1. Đặc điểm của kinh doanh lữ hành 1.1.3.2. Một số nhân tố ảnh hưởng tới kinh doanh lữ hành 1.2 Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử và vai trò của chúng trong kinh doanh lữ hành. 1.2.1 Khái niệm và vai trò của thương mại điện tử và kinh doanh điện tử trong kinh doanh 1.2.2. Khái niệm về thương mại điện tử, kinh doanh điện tử 1.2.1.2. Vai trò của kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trong kinh doanh 1.2.2. Các hình thức hoạt động và ứng dụng của thương mại điện tử và kinh doanh điện tử 1.2.3. Các phương tiện kỹ thuật của kinh doanh điện tử và thương mại điện tử 1.2.4. Sự cần thiết phải ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh điện tử vào hoạt động kinh doanh Lữ hành 1.2.5.Nội dung tiến hành ứng dụng thương mại điện tử và kinh doanh vào hoạt động kinh doanh Lữ hành 1.2.5.1.Các cấp độ ứng dụng Thương mại điện tử 1.2.5.2. Tiến trình ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh điện tử vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.5.3. Điều kiện để ứng dụng thương mại điện tử 1.3. Một số kinh nghiệm ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử và kinh doanh điện tử vào kinh doanh Lữ hành 1.3.1 ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trên thế giới 1.3.2. ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử tại Việt Nam Chương 2: Triển khai ứng dụng Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử trong kinh doanh Lữ hành ở Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.1. Khái quát về Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2.1.2. Vị trí pháp lý; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 2 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận của Trung tâm 2.2. Thực trạng kinh doanh Lữ hành ở Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.2.1. Thị trường mục tiêu 2.2.2.Chiến lược kinh doanh và chính sách marketing 2.2.3. Kết quả kinh doanh qua các năm 2.3 Triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh Lữ hành ở Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.3.1 Đánh giá cơ sở điều kiện ứng dụng Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử hiện tại tại Trung tâm 2.3.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh Lữ hành của Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.3.2.1. Môi trường kinh doanh cạnh tranh 2.3.2.2.Muốn thành công, cạnh tranh được với các hãng lữ hành lớn thì cần áp dụng công nghệ thông tin 2.3.3. Công tác triển khai ứng dụng Thương mại điện tử trong kinh doanh Lữ hành tại Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.3.2.1. Về mức độ và cấp độ ứng dụng thương mại điện tử và kinh doanh điện tử 2.3.2.2. Thực trạng về khả năng ứng dụng 2.3.3 Đánh giá công tác triển khai ứng dụng Thương mại điện tử của Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 2.3.2.1. Những kết quả đạt được 2.3.2.2. Những hạn chế 2.3.2.3. Nguyên nhân Chương 3 Giải pháp nâng cao ứng dụng thương mại điện tử và kinh doanh điện tử trong kinh doanh lữ hành tại Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- Công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 3.1.Chiến lược kinh doanh của Trung tâm 3.1.1. Thị trường mục tiêu 3.1.2. Xu hướng phát triển của trung tâm trong tương lai 3.1.3. Mục tiêu và quan điểm định hướng ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trong kinh doanh lữ hành của Trung tâm 3.1.4. Phân tích SWOT của công ty trên thị trường trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu mới. 3.2 Tiền đề cho sự phát triển ứng dụng Thương mại điện tử trong kinh doanh Lữ hành tại Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 3.2.1. Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam ( cam kết của Chinh phủ) 3.2.2. Quan điểm định hướng cho sự phát triển và ứng dụng Thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2010 3.3 Giải pháp ứng dụng Thương mại điện tử trong kinh doanh Lữ hành tại Trung tâm du lịch Quốc tế và du học- công ty du lịch và dich vụ Nam Đế 3.3.1. Giải pháp về tổ chức ( sắp xếp lại quy trình nghiệp vụ, tái cấu trúc, quản lý sự thay đổi phù hợp với hình thức kinh doanh mới-kinh doanh điện tử và thương mại điện tử ) 3.3.2. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật 3.3.3. Giải pháp về đào tạo, quản lý 3.3.4. Giải pháp về huy động tài chính cho việc triển khai ứng dụng 3.3.5. Giải pháp về nhân lực , cơ cấu công ty cho việc triên khai ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử 3.3.6. Giải pháp về huy động tài chính cho việc triển khai ứng dụng 3.3.7. Giải pháp về nhân lực , cơ cấu công ty cho việc triên khai ứng dụng kinh doanh điện tử và thương mại điện tử 3.3.8. Giải pháp về nâng cao nhận thức tầm quan trọng của kinh doanh điện tử và thương mại điện tử 3.4 Biện pháp cụ thể cho tiến trình ứng dụng thương mại điện tử và kế hoạch tài chính dựa trên phân tích chi phí lợi ích tại trung tâm 3.4.1. Tiến trình triển khai ứng dụng Thương mại điện tử ã Bước1: Khảo sát công ty ã Bước2: Xác định cấp độ ứng dụng ã Bước 3: Xây dựng catalogue điện tử của công ty ã Bước 4 : Xây dựng Website riêng của công ty ã Bước 5: Thay đổi về cơ cấu tổ chức các bộ phận có liên quan của công ty. ã Bước 6&7: Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật, mỹ thuật và ứng dụng Thương mại điện tử trong công ty 3.4.2 Các phân tích tài chính cho việc triển khai từng cấp độ ứng dụng 3.5. Các kiến nghị đề xuất khác 3.5.1 Kiến nghị và đề xuất đối với nhà nước 3.5.1.1. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật cho Thương mại điện tử . 3.5.1.2. Phát triển cở sở hạ tâng pháp lý 3.5.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với thôn tin tuyên truyền về thương mại điện tử 3.5.1.4. Cải thiện chính sách thuế 3.5.1.5. Từng bước cải cách cơ cấu thủ tục hành chính 3.5.2. Các kiến nghị khác *Sử dụng khai thác mỏ dữ liệu để tăng hiệu quả site * Sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút lưu lượng đến site của Trung tâm

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của công ty du lịch dịch vụ Nam Đế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang lµ chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, chñ ®éng héi nhËp Quèc tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ Së th­¬ng m¹i Hµ Néi th­êng xuyªn tæ chøc líp tËp huÊn vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho c¸c doanh nghiÖp; kªu gäi hîp t¸c ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc n­íc ngoµi th«ng qua c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Ngoµi ra ®Ó thóc ®Èy kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ph¸t triÓn §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c Bé ngµnh ®· rÊt nç lùc träng viÖc ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm, bµi b¸o ®Ó tuyªn truyÒn phæ biÕn vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, vµ ®Æc biÖt lµ t¹o ra c¸c s©n ch¬i ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi lµm quen vµ tiÕn hµnh kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. * Th¸ch thøc ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, viÖc øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö míi chØ ë giai ®o¹n ®Çu, ch­a thùc sù hiÖu qu¶, cho nªn nã ch­a t¹o ra ®­îc méi tr­êng kinh doanh hiÖu qu¶. Khu«n khæ ph¸p lý cñ §¶ng vµ Nhµ n­íc ch­a ®­îc thèng nhÊt, ®Çy ®ñ, cßn cã nhiÒu h¹n chÕ, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 3.2 TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 3.2.1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch cña ViÖt Nam ( cam kÕt cña Chinh phñ) T¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX, §¶ng ta ®· chØ râ môc tiªu chung lµ “ N©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng ®Ó thÓ chÕ ho¸ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n, vÞ thÕ cña n­íc ta trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®­îc n©ng cao”. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chung ®ã th× tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i cè g¾ng nç lùc ph¸t huy chøc n¨ng cña m×nh trong cç m¸y kinh tÕ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh trong n­íc vµ xuÊt khÈu ra quèc tÕ víi môc tiªu, kÕ hoach chiÕn l­îc trong tõng thÞ tr­êng vµ trong tõng mÆt hµng. §èi víi ngµnh du lÞch §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· x¸c ®Þnh “ Ph¸t triÓn du lÞch lµ mét h­íng chiÕn l­îc quan träng trong ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh doanh –x· héi nh»m gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ” 3.2.2. Quan ®iÓm ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn vµ øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 - øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam cÇn ®­îc coi lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc trao ®æi cã tÝnh chÊt th­¬ng m¹i trong giai ®o¹n míi nh»m ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi cña ®Êt n­íc, tõng b­íc chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc. - øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam cÇn theo h­íng x· héi ho¸, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸ nh©n tham gia, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vai trß ®i tiªn phong. - øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam cÇn theo h­íng vµo thÞ tr­êng th«ng qua viÖc t¹o lËp mét m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi gåm nh÷ng chÝnh s¸ch mÒm dÎo vµ thÝch hîp - øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tiªn tiÕn - Chóng ta sÏ tÝch cùc chñ ®éng tiÕn hµnh øng dông tõng cÊp ®é tõ thÊp ®Õn cao, võa lµm võa rót kinh nghiÖm. - LËp kÕ ho¹ch cho sù thay tõ ph­¬ng thøc kinh doanh truyÒn thèng sang h×nh thøc kinh doanh hiÖn ®¹i – Th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.3 Gi¶i ph¸p øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 3.3.1. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc ( s¾p xÕp l¹i quy tr×nh nghiÖp vô, t¸i cÊu tróc, qu¶n lý sù thay ®æi.. phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh míi-kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ) * C¬ së gi¶i ph¸p: Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin nãi chung vµ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö nãi riªng, ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh tæ chøc lµ ph¶i ®¶m b¶o sù gon nhÑ, linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ nh»m ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chuÈn x¸c vµ ®óng ®¾n, tËn dông ®­îc thêi c¬ kinh doanh. §ång thêi, còng sím ®­a ra s¶n phÈm, dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, v× vËy, c«ng ty nªn ®Þnh h­íng vÒ tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu m« h×nh Ýt tÇng líp nh»m gi¶m bít c¸c kh©u trung gian, t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ s¼n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn. §Æc tr­ng cña kiÓu c¬ cÊu nµy lµ mèi quan hÖ cña nh©n viªn trong tæ chøc ®­îc thùc hiÖn theo mét ®­êng th¼ng, cÊp d­íi chØ nhËn vµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn trùc tiÕp, cÊp trªn chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña cÊp d­íi mµ m×nh phô tr¸ch. Yªu ®iÓm cña m« h×nh tæ chøc nµy: tÝnh thèng nhÊt vµ tËp trung trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ lµ rÊt cao, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nhanh vµ ®¬n gi¶n c¸c vÊn ®Ò. Tuy nhiªn kiÓu c¬ cÊu nµy cã nh­îc ®iÓm dÔ ®éc ®o¸n, h¹n chÕ viÖc ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña cÊp d­íi tËn dông ®­îc trÝ tuÖ cña c¸c bé phËn t­ vÊn ®ång thêi ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vµ n¨ng lùc qu¶n trÞ tèt * Môc tiªu cña gi¶i ph¸p: C¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ c«ng ty vµ qu¶n trÞ kinh doanh, gän nhÑ, n¨ng ®éng hiÖu qu¶, theo kÞp vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña ph­¬ng thøc kinh doanh míi- Th­¬ng m¹i ®iÖn tö . * KÕ ho¹ch triÓn khai gi¶i ph¸p: §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy em xin ®­a ra mét m« h×nh tæ chøc míi cho c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn, chøc n¨ng nh­ sau: M« h×nh Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt N©ng cÊp Website nªn cÊp ®é 4 ®Ó ®¸p øng ®­îc ®iÒu kiÖn ­ng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö * C¬ së gi¶i ph¸p: Kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ viÖc trao ®æi th«ng tin th«ng qua c¸c ph­¬ng tiªn c«ng nghÖ ®iÖn tö mµ kh«ng cÇn ph¶i in ra giÊy bÊt cø c«ng ®o¹n nµo cña toµn bé qu¸ tr×nh giao dÞch. ChÝnh v× vËy mµ viÖc øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh nhÊt thiÕt ph¶i x©y dông mét Website th­¬ng m¹i ®iÖn tö víi c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt cho mét giao dÞch mua b¸n: qu¶ng b¸, giíi thiÖu n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n phÈm, ®Æt hµng; ký kÕt hîp ®ång ®iÖn tö; thanh to¸n. MÆt kh¸c, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña qu¸ tr×nh øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë c«ng ty ®ång thêi c¨n cø môc tiªu ban gi¸m ®èc ®Ò ra trong n¨m 2005 ®ã lµ x©y dùng Website cña c«ng ty ®ª chuÈn bÞ kinh doanh qua m¹ng * Môc tiªu cña gi¶i ph¸p X©y dùng Website ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng sau: Cho phÐp duyÖt, xem t×m kiÕm c¸c mÆt hµng hoÆc dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp; giíi thiÖu vÒ Trung t©m, kh¶ n¨ng mua b¸n; cung cÊp th«ng tin liªn l¹c víi Trung t©m, l­u l¹i th«ng tin gãp ý chi tiÕt cña kh¸ch hµng ®Ó doanh nghiÖp hç trî; cho phÐp kh¸ch hµng chän vµ ®Æt hµng ngay trªn m¹ng ( trùc tuyÕn), cung cÊp c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®¶m b¶o c¬ chÕ b¶o mËt trong c¸c giao dÞch; hÑn ngµy giao hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô sau khi b¸n hµng nh­ t­ vÊn, b¶o tr×. * KÕ ho¹ch triÓn khai gi¶i ph¸p C«ng ty cã thÓ x©y dùng Website hoÆc thuª c¸c chuyªn gia thiÕt kÕ Web, phÝ x©y dùng Web 20triÖu ®ång; phÝ cËp nhËt th«ng tin vµo Website giao ®éng tõ 1-2 triÖu ®ång/n¨m. Tuy nhiªn khi x©y dùng Website c«ng ty cÇn chó ý: - ViÖc l­u tr÷ trang Web: nªn ®¨ng ký tªn doanh nghiÖp d­íi d¹ng tªn miÒn cña c¸c ISPs, d¹ng hoÆc §©y lµ c¸ch tiÕt kiªm chi phÝ l­u tr÷ trang Web do sö dông free webpage hosting cña c¸c ISPs. - ThiÕt kÕ trang Web: nªn ®¬n gi¶n dÔ hiÓu víi nh÷ng chØ dÉn kh«ng qu¸ khã, xong ph¶i ®¶m b¶o th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, vÒ s¶n phÈm, vÒ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i b¸n hµng, hiÓn thÞ th«ng tin b»ng hai thø tiÕng ViÖt-Anh th× cµng tèt. - Qu¶ng c¸o Web: víi môc ®Þch ®ª c¸c trang Web qu¶ng c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× b¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh còng ph¶i qu¶ng b¸ cho Website ®ã. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®Þa chØ cña Website ph¶i ®­îc vµo mäi tµi liÖu liªn quan ®Ðn ho¹t ®éng kinh doanh nh­: danh thiÕp cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp, email, tê r¬i, quÇn ¸o, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña doanh nghiÖp C¸ch phæ biÕn ®Ó qu¶ng b¸ Website cña m×nh lµ ®¨ng ký vµo c¸c c«ng cô t×m kiÕm. §©y lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o miÔn phÝ hiÖu qu¶ v× sè ng­êi sö dông c«ng cô t×m kiÐm rÊt lín, vÝ dô nh­ c¸c c«ng cô t×m kiÕm phæ biÕn nh­: Yahoo.com; Altavista.com; Excite.com; Goole.com. Ngoµi ra c«ng ty nªn qu¶ng c¸o Website cña m×nh trªn c¸c Website kh¸c vµ trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c nh­: truyÒn h×nh, b¸o chÝ, radio… T×m hiÓu kinh nghiªm thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ®· øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. CËp nhËp vµo ®Þa chØ Website cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c , kinh nhiÖm ®Çu t­ phÇn cøng , phÇn mÒm hiÖu qu¶ còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò lÈy sinh khi øng dông sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp ®i sau cã mét bµi häc bæ Ých trong qu¸ tr×nh x©y dùng Web vµ triÓn khai øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. * KÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc: ViÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng Website nh­ trªn hy väng sÏ mang l¹i cho c«ng ty nhiÒu kh¸ch hµng míi, ®«ng thêi còng t¹o cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi kinh doanh trªn c¸c thÞ tr­êng míi Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o, qu¶n lý * C¬ së gi¶i ph¸p Kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö kh«ng hoµn toµn lµ mét lÜnh vùc khã nh­ng vÊn ®Ò ®µo t¹o lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña øng dông Víi c«ng ty Du lÞch vµ dÞch vô Nam §Õ cã thÓ coi ®©y lµ mét vÊn ®Ò lín trong qu¸ tr×nh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö v× sù h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh­ ®· nãi trong phÇn thùc tr¹ng Vµ còng cÇn ph¶i hiÓu thªm r»ng, viÖc ®µo t¹o kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c c¸n bé chuyªn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin mµ nh©n viªn ë c¸c bé phËn b¸n hµng vµ Marketing còng cÇn ph¶i cã trong dù ¸n ®µo t¹o. Tuy tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ cao ( §¹i häc, sau §¹i häc) nh­ng ®Ó thùc sù cã thÓ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Th­¬ng m¹i ®iÖn tö th× cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o båi d­ìng thªm. * Môc tiªu cña gi¶i ph¸p: §Ò ra ®­îc kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng vµ thu hót nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thµnh th¹o trªn m¹ng, th­êng xuyªn b¾t kÞp c¸c øng dông c«ng nghÖ th«ng tin míi, cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ c¸c c«ng cô phÇn mÒm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái cña qu¸ tr×nh øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c«ng ty. * KÕ ho¹ch triÓn khai gi¶i ph¸p: §Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy, tr­íc tiªn c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o, bçi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, ®ã ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ lÜnh vùc kinh doanh cã tr×nh ®é tin häc hoÆc ngo¹i ng÷ bëi ®©y lµ ®èi t­îng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò vÒ chÊt, b­íc ®Çu sÏ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña ho¹t ®éng øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tõ ®ã c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn hç trî vÒ thêi gian vµ kinh phÝ cho hä tham dù c¸c líp häc ng¾n h¹n, tham gia c¸c héi th¶o vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö hoÆc liªn hÖ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®Ó häc hái. H¬n thÕ c«ng ty kh«ng l­u t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¶ nh÷ng nh©n viªn ë bé phËn b¸n hµng, Marketing ®ång thêi cÇn ®µo t¹o vµ sö dông c¸c ho¹ sÜ vµ ng­êi thiÕt kÕ trang Web. C«ng ty ph¶i quan t©m ®Çy ®ñ tíi thêi gian qu¶n lý, ®éi ngò tiÕp thÞ hç trî dù ¸n, ®éi ngò b¸n hµng, viÖc ph¸t triÓn cËp nhËt vµ duy tr× Website Néi dung ®µo t¹o: - VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ néi dung øng dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m. - Kü n¨ng Marketing ®èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ trªn m¹ng. - Kü n¨ng t¸c nghiÖp trong m«i tr­êng Th­¬ng m¹i ®iÖn tö - Thùc hµnh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö qua x©y dùng Website hoÆc t×m hiÓu c¸c Website Ngoµi ra c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Î thu hót nh©n tµi, hoÆc cã thÓ phèi hîp, hîp t¸c víi c¸c tr­êng §¹i häc ®Çu ngµnh nh­: §¹i häc B¸ch khoa, Ngo¹i Th­¬ng, Kinh tÕ Quèc d©n ®Ó tuyÓn nh÷ng nh©n viªn tèt nghiÖp lµm viÖc cho m×nh hoÆc phèi hîp víi c¸c tr­êng ®ã ®Ó ®µo t¹o nh©n viªn cho m×nh. * KÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc Víi viÖc x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch cô thÓ Trung t©m cã thÓ cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn giái nghiÖp vô kinh doanh, thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c øng dông cña Internet ®Æc biÖt lµ øng dông cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng tµi chÝnh cho viÖc triÓn khai øng dông Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Trung t©m th× nguån tµi chÝnh trong giai ®o¹n ®Çu sÏ lµ tõ C«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Nam §Õ. Sang c¸c n¨m tiÕp theo Trung t©m ph¶i cã kÕ ho¹ch chÝch mét phÇn lîi nhuËn tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó ®Çu t­ cho viÖc øng dông Gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc, c¬ cÊu c«ng ty cho viÖc triªn khai øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö * Biªn tËp viªn WEB: ph¶i chän mét ng­êi thÝch hîp chÞu tr¸ch nhiÖm cã thÈm quyÒn vµ thêi gian qu¶n lý web site vµ c¸c dÞch vô tmdt. Ng­êi thÝch hîp nµy sÏ lµ biªn tËp viªn trang web . Gièng nh­ mét biªn tËp viªn chÝ, biªn tËp viªn web ®iÒu phèi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng website vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ luång site, tÝch hîp c¸c ®å ho¹ vµ text vµo site vµ ®¶m b¶o th«ng tin trong site nh»m vµo thÞ tr­êng ®· chän. Biªn tËp viªn web cÇn cã tr×nh ®é qu¶n lý dù ¸n xuÊt s¾c, cã kh¶ n¨ng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò chi tiÕt, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh vµ cã kh¶ n¨ng quan hÖ ®Ó lµm viÖc hiÖu qu¶ víi c¸c phßng. Tr¸ch nhiÖm cña biªn tËp viªn sÏ bao gåm viÖc theo dâi luång site vµ ng­êi sö dông vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c liªn kÕt. Biªn tËp viªn sÏ phô tr¸ch mét nhãm ®a chøc n¨ng ®Ó theo dâi, th«ng qua vµ c«ng vµ c«ng bè mäi ®Çu vµo hay nh÷ng thay ®æi ®èi víi site cña c¸c phßng. Trong c«ng ty, c¸c phßng kh¸c sÏ cã tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi viÖc t¹o ra néi dung , c¸c ch­¬ng tr×nh b¸n hµng , c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî vµ xóc tiÕn. Biªn tËp viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp th«ng tin nµy vµo web cña c«ng ty. * Bé phËn marketing s¶n phÈm: sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o phÇn kh¶o hµng trùc tuyÕn cña site cung cÊp cho kh¸ch hµng th«ng tin mµ hä cÇn ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh mua hµng mét c¸ch cã th«ng tin. Bé phËn Marketing còng sÏ ph¸t triÓn vµ cËp nhËt néi dung s¶n phÈm. Bé phËn marketing sÏ ®¶m b¶o c¸c ch­¬ng tr×nh marketing ®­îc ph¶n ¸nh trong web * Bé phËn b¸n hµng: sÏ gi¸m s¸t vµ theo dâi c¸c ®¬n ®Æt hµng. CÇn ph¶i gi¸o dôc lùc l­îng b¸n hµng vÒ nh÷ng lîi Ých cña dÞch vô th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho hä vµ cho kh¸ch hµng, web cña c«ng ty sÏ ®em l¹i nh÷ng nguån kinh doanh míi cña Trung t©m. §Ó nh÷ng ng­êi b¸n hµng ®­a nh÷ng lîi Ých cña tmdt vµo c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng sö dông site b»ng c¸ch ®­a kh¸ch hµng vµo ch­¬ng tr×nh thï lao b¸n hµng. VÝ dô, nh÷ng ng­êi b¸n hµng cã thÓ ®­îc th­ëng ®èi víi mçi kh¸ch hµng ®Æt hµng sö dông site tmdt chø kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh ®Æt hµng truyÒn thèng. §iÒu nµy sÏ cung cÊp cho ng­êi b¸n hµng mét ®ßn bÈy khuyÕn khÝch thu hót c¸c kh¸ch hµng cña hä ®Õn site th­¬ng m¹i ®iÖn tö . * Bé phËn hç trî: cÇn ®­îc chuÈn bÞ s½n sµng tr¶ lêi c¸c c©u hái cña kh¸ch hµng trùc tuyÕn mét c¸ch kÞp thêi. §Þa chØ cña c«ng ty cÇn ®­îc in trªn mäi v¨n b¶n giÊy tê kÓ c¶ c¸c danh thiÕp, ®Çu ®Ò th­, s¸ch giíi thiÖu vµ c¸c b­u göi. Bé phËn hç trî kh¸ch hang sÏ c¶i thiÖn c¸c ho¹t ®éng khai th¸c cña m×nh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu tr¶ lêi b»ng email mét c¸ch kÞp thêi lµ cung cÊp c¸c c«ng cô cho kh¸ch hµng tr¶ lêi c¸c c©u hái cña Trung t©m * Qu¶n lý khai th¸c Internet : cã kh¶ n¨ng nhÊt lµ cÇn mét qu¶n lý trong bé phËn khai th¸c ®Ó hç trî cho c¸c giao dÞch tmdt. Qu¶n lý nµy chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé kÕt qu¶ thùc hiÖn tmdt. NÕu lµm viÖc víi trung t©m thùc hiÖn, ®©y sÏ lµ ng­êi thÝch hîp. Ng­êi nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o c¸c møc ®Æt hµng dù tr÷ chÝnh x¸c vµ trung t©m thùc hiÖn ®ang thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. * Qu¶n lý ph¸t triÓn kinh doanh Internet: Khi øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö, c«ng ty ph¶i biÕt t¹o ra nh÷ng kªnh ph©n phèi trùc tuyÕn, ®Ó t¹o ra vµ më réng kªnh ph©n phèi trùc tuyÕn, cÇn chän ra mét ng­êi ph¸t triÓn kinh doanh Internet. H·y t×m mét ng­êi tõ bé phËn b¸n hµng cã kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ qu¶n lý tµi kho¶n vµ n½m v÷ng c¸ch thøc mµ Web cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng kinh doanh. Ng­êi ®ã sÏ lµm viÖc víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty, c¸c ®¹i lý trùc tuyÕn vµ c¸c cæng chÝnh trùc tuyÕn ®Ó t¨ng c­êng nhËn thøc vÒ c¸c s¶n phÈm vµ website. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao nhËn thøc tÇm quan träng cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Trung t©m ph¶i tÝch cùc tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o, c¸c héi th¶o vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö * C¬ së gi¶i ph¸p XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung t©m chØ ra r»ng: Trung t©m ®· cã nh÷ng nhËn thøc b­íc ®Çu c¬ b¶n vÒ vai trß, lîi Ých cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tuy nhiªn ®©y míi chØ lµ nh÷ng nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ, ch­a s©u s¾c, ch­a cã hÖ thèng. V× vËy, c¸c gi¶i ph¸p ®Çu tiªn cã tÝch chÊt quan träng ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ øng dông lµ gi¶i ph¸p n©ng cao nhËn thøc cña toµn thÓ Trung t©m. * Môc tiªu Lµm cho toµn thÓ Trung t©m ( ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty) nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, tÝnh tÊt yÕu vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tõ ®ã gióp hä thÊy ®­îc lîi Ých to lín, l©u dµi khi tham gia øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi nh­ hiÖn nay. * KÕ ho¹ch triÓn khai gi¶i ph¸p Nh­ chóng ta ®· biÕt lîi Ých mµ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö mang l¹i cho c«ng viÖc kinh doanh lµ rÊt to lín, khã cã thÓ kÓ hÕt c¸c lÜnh vùc cã thÓ øng dông, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh viÖc nhËn thøc vµ øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh l÷ hµnh ph¶i xuÊt ph¸t tõ chÝnh nhµ l·nh ®¹o. CÇn ph¶i cã sù thay ®æi trong c¸ch suy nghÜ vÒ h×nh thøc kinh doanh truyÒn thèng, nÕu chó ý ®Õn sù ph¸t triÓn cu¶ kinh tÕ thÕ giíi, c¸ch thøc lµm kinh doanh cña c¸c n­íc ph¸t triÓn chóng ta sÏ nhËn thÊy tèc ®é cña c¸c giao dÞch truyÒn thèng. Trong bèi c¶nh nh­ vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña chóng ta cÇn thay ®æi ®Ó cã hiÖu qu¶, nÕu nh­ kh«ng mu«n nãi lµ tôt hËu vµ thÊt b¹i. Kinh doanh l÷ hµnh mét lÜnh vùc rÊt cã triÓn väng kinh tÕ cña chóng ta, cÇn thiÕt ph¶i ®­îc ¸p dông h×nh thøc th­¬ng m¹i míi ®ã lµ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Khi ®· nhËn thøc ®­îc lîi Ých vµ ý nghÜa cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö th× con ®­êng ®Ó tiÕn hµnh nã lµ ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c nhµ l·nh ®¹o cña Trung t©m du lÞch Quèc tÕ & du häc – C«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Nam §Õ cÇn thiÕt ph¶i cã chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong dµi h¹n. Thùc tÕ hiÖn nay c¸c kho¸ ®µo t¹o héi th¶o vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®­îc tæ chøc chñ yÕu bëi c¸c c¬ quan nhiÖm vô ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë n­íc ta nh­: dù ¸n quèc gia vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ( Bé Th­¬ng M¹i), trung t©m xóc tiÕn ph¸t triÓn phÇm mÒm doanh nghiÖp ( VCCI)… th«ng th­êng c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ héi th¶o nµy th­êng diÔn ra trong thêi gian ng¾n ( tõ 2-5), ®èi t­îng tiÕp cËn chñ yÕu lµ l·nh ®¹o c¸c c«ng ty cã tÇm cì, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn viÖc øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tuy nhiªn, víi thêi gian ®µo t¹o ng¾n, ®èi t­îng tiÕp nhËn vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö hÑp th× kh¶ n¨ng n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cña c¸c c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp B¶ng 3.1: Møc phÝ ®µo t¹o vÒ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ( 2-5 ngµy cña VCCI) STT Møc phÝ ( ®ång/ dn) Ghi chó 1 500.000 NÕu ®­îc VCCI tµi trî kinh phÝ tæ chøc 2 2.000.000 NÕu ®­îc VCCI ®ång tæ chøc cïng IBM, INTEL..( riªng ®èi vãi doanh nghiÖp lµ thµnh viªn lµ thµnh viªn cña VCCI ®­îc gi¶m 10%) 3 3.000.000 NÕu doanh nghiÖp cã nhu cÇu tæ chøc kho¸ ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp ( ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ë Hµ Néi ) 4 >3.000.000 C¸c doanh nghiÖp ngo¹i tØnh Nguån Sau khi tham gia kho¸ ®µo t¹o vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Trung t©m sÏ cã nh÷ng hiÓu biÕt thªm, toµn diÖn h¬n vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, tõ ®ã ®Ò ra b­íc ®i ®óng ®¾n cho toµn Trung t©m trong tiÕn tr×nh øng dông. * KÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc Sau khi tham gia khãa ®µo t¹o vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö c«ng ty sÏ cã nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n, toµn diÖn h¬n vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Tõ ®ã ®Ò ra b­íc ®i ®óng ®¾n cho toµn c«ng ty trong tiÕn tr×nh øng dông. 3.3.6. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi ph­¬ng thøc kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö cña Trung t©m, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh * C¬ së gi¶i ph¸p: §Ó thùc hiÖn viÖc øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá còng ph¶i s¾p xÕp, c¬ cÊu l¹i bé m¸y ®iÒu hµnh vµ øng dông tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Kinh doanh ®iÖn tö v¸ th­¬ng m¹i ®iÖn tö kh«ng chØ lµ mét qu¸ tr×nh cã giíi h¹n mµ lµ mét qu¸ tr×nh xö lý b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó c«ng viÖc kinh doanh tèt h¬n. §ã lµ lý do t¹i sao c«ng ty lu«n ph¶i s¾p xÕp chiÕn l­îc, ph­¬ng thøc kinh doanh d­íi gãc ®é míi cña c«ng nghÖ. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö më ra cho Trung t©m mét m«i tr­êng kinh doanh míi. §ã lµ m«i tr­êng toµn cÇu kh«ng ph©n biÖt ranh giíi quèc gia, kh«ng ph©n biÖt quèc tÞch chÝnh v× lÏ ®ã ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra ®ßi hái c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÐu cña m×nh khi øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. * Môc tiªu: §¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬ cña m«i tr­êng kinh doanh míi nh»m x¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty khi øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Trªn cí së ®ã, x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty trªn c¸c chiÕn l­îc cÊp c«ng ty, chiÕn l­îc kinh doanh. * KÕ ho¹ch triÓn khai gi¶i ph¸p: Víi thøc tr¹ng cña c«ng ty hiÖn nay ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ nh©n lùc ®Ó tham gia vµo kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, v× thÕ c«ng viÖc tr­íc m¾t hiÖn nay lµ doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng cña c¸c dù ¸n kinh doanh kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö còng nh­ x¸c ®Þnh nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng dù ¸n nµy nh­ ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng, c¸c ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ. Tuy nhiªn nh×n mét c¸ch tæng thÓ, ®Ó tham gia vµo th­¬ng m¹i ®iÖn tö c«ng ty nªn tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn l­îc cña c«ng ty theo c¸c b­íc sau: - Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh c¬ héi vµ nguy c¬. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i tr­êng néi bé c«ng ty, x¸c ®Þnh nh÷ng diÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu - X©y dùng c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty dùa trªn chiÕn l­îc cÊp doanh nghiÖp , chiÕn l­îc kinh doanh vµ chiÕn l­îc chøc n¨ng. Bªn c¹nh viÖc ph©n tÝch m«it tr­êng kinh doanh ®Î x¸c ®Þnh c¬ héi vµ th¸ch thøc th× c«ng ty còng ph¶i quan t©m tíi viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i tr­êng néi bé c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña b¶n th©n c«ng ty Bµng : ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh - x¸c ®Þnh c¬ hé, th¹ch thøc C¬ héi Th¸ch thøc Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, NhËt vµ c¸c khu vùc nh­ singapo, Malaysia ®em l¹i nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho viÖc ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam. C«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o. V× vËy viÖc lùa chän c«ng nghÖ nµo, øng dông nµo cho ph¸t triÓn kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi, æn ®Þnh lµ mét th¸ch thøc lín Sù quyÕt t©m cña ChÝnh phñ c¸c n­íc trong khu vùc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, nÒn kinh tÕ tri thøc nãi chung vµ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö nãi riªng, t¹o nhiÒu thuËn lîi vµ ­u ®·i cho doanh nghiÖp nµo tham gia vµo Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®«i khi nh÷ng khã kh¨n lín trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö kh«ng n»m ë nh÷ng tån t¹i trong hÖ thèng th­¬ng m¹i hiÖn hµnh. Nh÷ng rµo c¶n t¹i trong hÖ thèng th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia còng lµ rµo c¶n ®èi víi th­¬ng m¹i trong thÕ ¶o- Th­¬ng m¹i ®iÖn tö Gi¸ c­íc Internet gi¶m m¹nh, cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin trong n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thu hót doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng tham gia vµo Th­¬ng m¹i ®iÖn tö Nh÷ng nhËn thøc cña doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng vÒ øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam hiÖn cßn rÊt h¹n chÕ. Ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong ®iÌu kiÖn nh­ vËy lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi doanh nghiÖp( ®Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá) Sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong viÖc ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö t¹i doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö, ®¨c biÖt lµ yÕu tè thanh to¸n trùc tuyÕn hiÖn nay ®ßi hái nh÷ng ®Çu t­ vµ nç lùc rÊt lín m» kh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong ngµy mét ngµy hai Dùa trªn nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu c«ng ty cÇn xÊy dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï h¬p - kÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc 3.4 BiÖn ph¸p cô thÓ cho tiÕn tr×nh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh dùa trªn ph©n tÝch chi phÝ lîi Ých t¹i Trung t©m 3.4.1. TiÕn tr×nh triÓn khai øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®· vµ ®ang lµm thay ®æi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c ph­¬ng ph¸p kinh doanh truyÒn thèng cã thÓ kh«ng cßn ®­îc øng dông l©u trong m«i tr­êng ®iÖn tö. V× vËy, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, khi øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i tiÕn hµnh tõng b­íc vµ ®ång bé cô thÓ qua h×nh sau /////// ve h×nh///// Qua h×nh 3.1 ta cã thÓ thÊy tiÕn tr×nh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö gåm 7 b­íc, mçi b­íc cã nhiÒu c«ng viÖc cô thÓ kh¸c nhau B­íc1: Kh¶o s¸t Trung t©m - lµ b­íc c«ng viÖc mµ Trung t©m ph¶i triÓn khai khi tiÕn hµnh chuyÓn ®æi tõ ph­¬ng thøc kinh doanh truyÒn thèng sang ph­¬ng th­c kinh doanh míi – kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. §ã chÝnh lµ viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc néi t¹i cña b¶n th©n Trung t©m nh­: n¨ng lùc tµi chÝnh, nh©n lùc, kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu øng dông, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ vµ møc ®é rñi ro khi øng dông…sau ®ã tæng hîp vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh xem liÖu Trung t©m m×nh cã thÕ øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh hay kh«ng? B­íc2: X¸c ®Þnh cÊp ®é øng dông – trªn c¬ së cña b­íc kh¶o s¸t nãi trªn, Trung t©m tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cÊp ®é øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh cÊp ®é øng dông ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ cña b­íc kh¶o s¸t c«ng ty, ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o c«ng ty, nh÷ng giíi h¹n vÒ kh¶ n¨ng bªn trong, bªn ngoµi c«ng ty. B­íc 3: X©y dùng catalogue ®iÖn tö cña c«ng ty. §Ó tiÕn hµnh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö tõ cÊp ®é 2 ( Website qu¶ng c¸o) trë nªn c¨n cø vµo catalogue th«ng th­êng c«ng ty ph¶i x©y dùng catalogue ®Ó cËp nhËt th«ng tin vÒ s¶n phÈm nªn Website. B­íc 4 : X©y dùng l¹i Website riªng cña c«ng ty. Website nµy ph¶i ®­îc x©y dùng theo c¬ chÕ ®éng: cã c¬ chÕ cËp nhËt vµ l­u tr÷ th«ng tin, cí chÕ t×m kiÕm nhanh, rµnh m¹nh, c¬ chÕ ph¶n håi (giao dÞch, yªu cÇu ®Æt hµng) dÔ truy cËp vµ khai th¸c th«ng tin, an toµn b¶o mËt vµ tèi thiÓu hiÓn thÞ th«ng tin b»ng hai thø tiÕn Viªt – Anh. Kh«ng gian Website ph¶i phï hîp víi néi dung giíi thiÖu ®Ó t¹o Ên t­îng tèt ®Ñp ®Õn ng­êi truy cËp. B­íc 5: Thay ®æi vÒ c¬ cÊu tæ chøc c¸c bé phËn cã liªn quan cña c«ng ty. Khi tiÕn hµnh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, th­êng c¸c quy ®Þnh kinh doanh hiÖn t¹i cña c«ng ty ®Òu kh«ng thay ®æi. ChØ c¸c bé phËn cã sö dông th«ng tin trùc tiÕp tø Website lµ phßng kinh doanh, phßng kü thuËt ( nÕu cã) sÏ cã mét sè thay ®æi. Phßng kinh doanh ph¶i bè trÝ thªm nh©n lùc chuyªn tr¸ch cho c¸c nhiÖm vô nµy ®Ó ®am b¶o th«ng tin lu«n ®­îc cËp nhËt vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng qua m¹ng tèt h¬n. Phßng kü thuËt còng ph¶i bè trÝ thªm nh©n lùc, ®Ó phôc vô c¸c yªu cÇu hç trî kü thuËt th«ng qua Website. C¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c¸c bé phËn kh¸c nh­, phßng kÕ to¸n, phßng kÕ ho¹ch vÉn thùc hiÖn nh­ cò. Mèi quan hÖ cña phßng kü thuËt víi c¸c phßng kh¸c kh«ng thay ®æi. B­íc 6&7: KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt, mü thuËt vµ øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong c«ng ty. §©y lµ b­íc thÈm ®Þnh l¹i qu¸ tr×nh x©y dùng tr­íc khi ®­a ra ho¹t ®éng øng dông trªn m¹ng víi ®èi t¸c. Nã gióp Trung t©m kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ®iÒu chØnh nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã tr­íc khi Website chÝnh thøc ho¹t ®éng. KiÓm tra chñ yÕu tËp trung xem xÐt mÆt kü thuËt ( x©y dùng phÇn néi dung) vµ xem xÐt mÆt mü thuËt ( x©y dông phµn h×nh thøc). 3.4.2. C¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cho viÖc triÓn khai tõng cÊp ®é øng dông 3.5. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt kh¸c 3.5.1. KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt ®«Ý víi nhµ n­íc 3.5.1.1. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, kü thuËt cho Th­¬ng m¹i ®iÖn tö . * X©y dùng kÕt cÊu h¹ t©ng viÔ th«ng t­¬ng thÝch víi hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ: §Ó ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cÇn cã mét m¹ng viÔn th«ng toµn cÇu, th«ng suèt vµ hiÖn ®ai, kh«ng ch¾p v¸ vµ cã hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, thiÕt bÞ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó kÕt nèi víi m¹ng ®ã. Tuy nhiªn hiÖn nay ë nhiÒu quèc gia c¸c chÝnh s¸ch vÒ lÜnh vùc viÔn th«ng ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c m¹ng kü thuËt sè tiªn tiÕn. C¸c kh¸ch hµng nhËn thÊt c¸c dÞch vô viÔn th«ng th­êng qu¸ ®¾t, b¨ng th«ng liªn l¹c bÞ h¹n chÕ, c¸c dÞch vô tiªn tiÕn kh«n ®­îc cung cÊp hoÆc kh«ng tin cËy. Kh«ng nh÷ng thÕ c¸c hµng rµo ®èi víi thiÕt bÞ th«ng tin nhËp khÈu nh­: linh kiÖn m¸y tÝnh, thiÕt bÞ viªn th«ng vÉn duy tr× ë møc cao khiÕn cho c¸c th­¬ng gia vµ c¸c kh¸ch hµng khã mµ mua ®­îc c¸c m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tham gia vµo Th­¬ng m¹i ®iÖn tö . ChÝnh v× vËy, nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. * VÒ m¹ng viÔn th«ng: TËn dông lîi thÕ cña mét sè n­íc ®i sau, ViÖt Nam hiÖn ®a vµ ®ang x©y dùng mét h¹ tÇng c«ng nghÖ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ho¹t ®éng cña Th­¬ng m¹i ®iÖn tö, xong vÉn ch­a ®ñ ®Ó cã thÓ ®¸p øng cho viÖc ¸p dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trªn quy m« lín, Sù thµnh c«ng cña Th­¬ng m¹i ®iÖn tö phô thuéc nhiÒu vµo m¹ng viÔn th«ng hiÖn ®¹i ®­îc sè ho¸ ë møc ®é cao bëi ®©y lµ h¹ tÇng thiÕt yÕu cho viÖc truyÒn ®­a c¸c giao dÞch ®iÖn tö. C¸c dÞch vô viÔn th«ng ph¶i mang tÝnh phæ cËp cao, kh«ng qu¸ ®¾t ®Ó ®¹i ®a sè d©n chóng ®Òu cã kh¶ n¨ng sö dông hµng ngµy. Thóc ®Èy vµ duy tr× c¹nh tranh trong ngµnh viÔn th«ng ®Ó gi¶m vµ duy tr× møc chi phÝ hîp lý ®èi víi viÖc cµi ®Æt, thuª bao vµ gi¶m c­íc ®iÖn tho¹i, më cöa cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÓ tham gia ®Çu t­ ë mét møc nhÊt ®Þnh. Nghiªn cøu x©y dùng, dù th¶o vµ ban hµnh tiªu chuÈn h¹ t©ng c«ng nghÖ th«ng tin quèc gia nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc kÕt nèi vµ vËn hµng qua l¹i víi m¹ng th«ng tin trong khu vùc vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. TiÕp tôc tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm ®Þnh vµ ®iÒu chØnh cÇn thiÕt c¸c tiªu chuÈn h¹ tÇng th«ng tin quèc gia. * VÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin: Hiªn nay , lÜnh vùc nµy trë thµnh mét lÜnh vùc thiÕt yÕu cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi ViÖt Nam . Nh­ng khi c«ng nghÖ th«ng tin tr¬ nªn biÕn phæ bݪn ®Êt n­íc ta l¹i ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc míi cña Th­¬ng m¹i ®iÖn tö , vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn nÒn kinh tÕ sè. VËy lµm thÕ nµo ®Î øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö mét c¸ch hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trªn mét m«i tr­êng kinh doanh còng lu«n thay ®æi lu«n xuÊt hiÖn nh÷ng nhu cÇu míi? §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy cÇn chó ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau : 1) §­a ra c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi c«ng nghÖ th«ng tin. C¸c tiªu chuÈn ®ã ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng trong n­íc vµ ®¶m b¶o khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng nghÖ ®ã trªn ph¹m vi toµn cÇu. 2) TiÕp tôc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghÖ phÇn mÒm, coi ®©y lµ mét ®ßn bÈy thóc ®Èy kinh tÕ chiÕn l­îc ®Ó ph¸t huy néi lùc trong n­íc, t¹o ®µ t¨ng tr­ëng cao trªn thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin vµ Th­¬ng m¹i ®iÖn tö. 3) C¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ph¶i b¶o ®¶m sù trung lËp vÒ mÆt c«ng nghÖ( b¶o ®¶m cã thÓ c¸c c«ng nghÖ ®·, ®ang vµ sÏ cã) vµ kh«ng ng¨n c¶n sù ph¸t triÓn cña Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ; ®ång thêi c¾t gi¶m thuÕ cho c¸ lÜnh vùc thuéc c«ng nghÖ th«ng tin. 4) Tham gia c¸c cuéc héi th¶o. th¶o luËn quèc tÕ; tham gia liªn kªt vµ liªn kÕt vµ hîp t¸c quèc tÕ xong ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng trong lÜnh vùc nghiªn cøu, hç trî….cho nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin. * ThiÕt lËp hÖ thèng thanh to¸n Th­¬ng m¹i ®iÖn tö Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë n­íc ta míi trong giai ®o¹n h×nh thµnh, chÝnh v× vËy víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ, hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö còng sÏ thay ®æi rÊt nhanh. V× vËy, c¸c quy chÕ cøng nh¾c cho thanh to¸n ®iÖn tö vÒ l©u dµi sÏ kh«ng thÓ phï hîp thËm chÝ lµ cã h¹i. Tr­íc m¾t chóng ta nªn sö dông biÖn ph¸p thÝ ®iÓm thùc hiÖn dÞch vô nµy ®Ó tiÕp thu ®­îc c«ng nghÖ còng nh­ kinh nghiªm l©u n¨m cña hä. Võa qua, phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ( VCCI), c«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu ( VDC), c«ng ty tin häc ( PT) cïng víi ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam ( ICB) còng ®ang x©y dùng vµ ®­a vµo thö nghiÖm hÖ thèng thanh to¸n hÖ thèng thanh to¸n thÎ tÝn dông tù ®éng gãp t¹o tiÒn ®Ó cho viÖc x©y dùng hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö. 3.5.1.2. Ph¸t triÓn cë së h¹ t©ng ph¸p lý Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thùc hiÖn tr­íc khi ®­a Th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng ®ã lµ ph¶i t¹o ra ®­îc mét sù c«ng nhËn vÒ mÆt ph¸p lý cho nã. §©ylµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng c¬ së vÒ mÆt ph¸p lý ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th«ng suèt vµ thèng nhÊt. §Ó khuyÕn khÝch th­¬ng m¹i ®iÖn tö ph¸t triÓn, ChÝnh Phñ nªn tÝch cùc tham gia vµo viÖc khung ph¸p lý th­¬ng m¹i thèng nhÊt trong mçi quèc gia còng nh­ toµn cÇu. Khung ph¸p lý th­¬ng m¹i nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, thõa nhËn vµ ®¶m b¶o hiÖu lùc ph¸p lý cho c¸c giao dÞch ®iÖn tö trªn toµn cÇu. Tõ ®ã, c¸c bªn mua b¸n cã thÓ tù nguyÖn th¶o thuËn trong hîp ®ång viÖc chän khung ph¸p lý thèng nhÊt nµy ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ hîp ®ång. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô t¹o ra nÒn t¶ng ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö, ChÝnh Phñ nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n x©y dùng khung ph¸p lý cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö sím kÕt thóc cã hiÖu qu¶. HiÖn nay, UNCITRAL ®· hoµn thµnh mét ®¹o luËn mÉu vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö më ®­êng cho viÖc sö dông c¸c thñ tôc ®iÖn tö, gãp phÇn x©y dùng sù thõa nhËn vÒ ph¸p lý ®èi víi th­¬ng m¹i ®iÖn tö. §©y cã thÓ coi lµ mét dù th¶o luËt m©u thuÉn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu vµ cét lâi nhÊt cña th­¬ng m¹i. Chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh nghiªn cøa khung ph¸p lý cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö, dù ¸n nµy do ViÖn nghiªn cøu ph¸p lý ( Bé t­ ph¸p) xóc tiÕn. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña UNCITRAL vµ sù thay ®æi nhanh chãng cña thÞ tr­êng, dù ¸n nµy cÇn ph¶i x©y dùng mét khung ph¸p lý thèng nhÊt æn ®Þnh vµ linh ho¹t ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö. X©y dùng c¸c ®Þnh chÕ ®iÒu chØnh c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong hµnh vi th­¬ng m¹i míi nµy nh­: gi¸ trÞ ph¸p lý cña c¸c giao dÞch ®iÖn tö vµ c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu, vÊn ®Ò b¶o vÖ së h÷u trÝ tÖu vµ b¶n quyÓn cña c¸c th«ng tin trªn Web, chèng x©m nhËp tr¸i phÐp vµo c¬ së d÷ liÖu chÕ tµi ®èi víi c¸c hµnh vi ®Æt hµng khèng… Bªn c¹nh ®ã., ph¶i x©y dùng nh÷ng hîp ®ång mÉu chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ râ rµng lµm c¬ së d÷ liÖu ph¸p lý cho c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung ®Òu kh«ng cã kinh nghiÖm kinh doanh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng th­¬ng m¹i ®iÖn tö. ChÝnh v× vËy, viÖc cã c¸c hîp ®ång mÉu râ rµng, dÔ t×m kiÕm sÏ gióp chóng ta tr¸nh ®­îc nhiÒu rñi ro vµ tr¸nh chÊp. Hîp ®ång mÉu trªn m¹ng sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi sö dông ViÖt Nam cã thÓ ¸p dông mét c¸ch dÔ dµng v× nã cã thÓ ®­îc sö dông mét c¸ch rÊt thuËn tiÖn ®Ó tham chiÕu trong hîp ®ång th­¬ng m¹i ®iÖn tö gi÷a hä vµ ®èi t¸c. Nhê ®ã c¸c bªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i truyÒn d÷ liÖu vÒ luËt n­íc m×nh cho ®èi t¸c n­íc kh¸c nh­ tr­íc, ®iÒu nµy võa gióp gi¶m chi phÝ giao dÞch, võa gióp ng¨n ngõa vµ tr¸nh nguy c¬ x¶y ra tranh chÊp rñi ro. 3.5.1.3. §µo t¹o nguån nh©n lùc ®i ®«i víi th«n tin tuyªn truyÒn vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Mét nguån lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ nh©n lùc. Gi¸o dôc vµ nghiªn cøu triÓn khai vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö sÏ ®ãng gãp vai trß quan träng, mét khi muèn thÕ hÖ trÎ mét thÕ hÖ cña c«ng nghÖ th«ng tin. Nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ: x©y d­ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh c«ng nghiÖp phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña ViÖt Nam th«ng qua viÖc ®Çu t­ më réng c¶ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng cho khoa c«ng nghÖ th«ng tin c¸c tr­êng ®¹i häc. Thùc hiÖn liªn kÕt ®µo t¹o víi n­íc ngoµi , t×m kiÕm nguån häc bæng hç trî cho sinh viªn c«ng nghÖ th«ng tin cã ®iÒu kiÖn cËp nhËt kiÕn thøc, göi sinh viªn ®i tu nghiÖp ë n­íc ngoµi. X©y dùng chÝnh s¸ch nh»m thu hót nh÷ng chuyªn gia lµ ViÖt kiÒu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin cña ViÖt Nam MÆt kh¸c, cÇn t¨ng c­êng gi¸o dôc, th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ lîi Ých vµ vai trß cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö, gióp cho ng­êi d©n thùc sù thÊy ®­îc lîi Ých to lín khi hä tham gia vµo th­¬ng m¹i ®iÖn tö. ChÝnh phñ cÇn cho phÐp vµ khuyÕn khÝch hç trî ®­a c¸c b¸o chÝ, trung t©m th«ng tin, tra cøu trªn m¹ng, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cã thÓ dïng Internet ®Ó tra cøu th«ng tin, t×m b¹n hµng, qu¶ng c¸o th«ng tin vÒ m×nh. 3.5.1.4. C¶i thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ Trong nhiÒu n¨m qua c¸c quèc gia ®· cïng nhau ®µm ph¸n ®Ó tõng b­íc gi¶m thiÓu nh÷ng trë ng¹i trong hµng rµo thuÕ quan vµ hµng rµo phi thuÕ quan trong quan hÖ mËu dÞch quèc tÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho viÖc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i quèc tÕ c¶ bÒ réng lÉn bÒ s©u. Tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®Òu ®­a l¹i lîi Ých cho mçi quèc gia dï tr×nh ®é ph¸t triÓn cã kh¸c nhau vµ nã phï hîp víi xu thÕ chung cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. Kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö ph¸t triÓn, c¸c n­íc ®· cã sù khuyÕn khÝch, cam kÕt kh«ng ®¸nh thuÕ vµo c¸c giao dÞch ®iÖn tö, tr¸nh t¹o ra hµng rµo ng¨n c¶n th­¬ng m¹i ®iÖn tö . Tuy nhiªn víi mét quèc gia nh­ ViÖt Nam, thuÕ lµ nguån thu chÝnh cña ng©n s¸ch nªn viÖc kh«ng ®¸nh thuÕ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ch¾c ch¾n sÏ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhë. Nh»m ®¶m b¶o ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam, thuÕ ®¸nh vµo th­¬ng m¹i ®iÖn tö ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c râ rµng, minh b¹ch vµ c«ng b»ng. Kh«ng ¸p ®Æt c¸c lo¹i thuÕ míi riªng cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Hµng ho¸ vµ dÞch vô mua b¸n qua m¹ng vµ vËn chuyÓn ®Õn ng­êi tiªu dông ph¶i ®­îc ®¸nh thuÕ theo quy ®Þnh th«ng th­êng. Bªn c¹nh ®ã nªn gi¶m thuÕ cho c¸c hµng ho¸ dÞch vô trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kh«ng nªn ®¸nh thuÕ ®èi víi viÖc lu©n chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã nh»m khuyÕn khÝch c¸c giao dÞch qua m¹ng, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö. MÆt kh¸c, do ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö rÊt khã kiÓm xuÊt xø vµ ®­îc thùc hiÖn víi tèc ®é cao nªn cã nhiÒu nguy c¬ trèn thuÕ hoÆc lËu thuÕ. V× vËy, c¸c giao dÞch cÇn ®­îc khai b¸o nh»m ®¶m b¶o nguån thu cña chÝnh phñ vµ ng¨n chÆn sù lòng ®o¹n thÞ tr­êng . ThuÕ gi¸n thu, ®Æc biÖt lµ thuÕ VAT, lµ lo¹i thuÕ cã thÓ t¹o ra sù æn ®Þnh cho ng©n s¸ch, dÔ x¸c ®Þnh ®èi t­îng chÞu thuÕ, tr¸nh thÊt thu vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng. ChÝnh v× vËy, viÖc ¸p dông thuÕ ®èi víi hµng ho¸ vµ dÞch vô trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö nªn dïng thuÕ gi¸n thu. ChÝnh phñ còng cÇn ph¶i cã c¬ quan chuyªn tr¸ch liªn tôc kiÓm nghiÖm c¸c ph¶n ¶nh cña ng­êi sö dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó cã mét chÕ ®é thuÕ thÝch hîp, t­¬ng øng. 3.5.1.5. Tõng b­íc c¶i c¸ch c¬ cÊu thñ tôc hµnh chÝnh Tr­íc hÕt cÇn cã sù ®æi míi nhanh chãng trong c¬ cÊu hµnh chÝnh cña nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Cã nghÜa lµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¶i xö lý nhanh chãng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chø kh«ng ®­îc phÐp duy tr× lèi lµm ¨n tr× trÖ, quan liªu nh­ hiÖn nay. CÇn x¸c ®Þnh khi ¸p dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö, sÏ cã mét ngµy víi khèi l­îng c«ng viªc khæng lå h¬n nhiÒu so víi tr­íc. ChÝnh v× thÕ, ph¶i bè trÝ c«ng viÖc hîp lý ph¸t triÓn nh©n lùc vµ ®Æc biÖt cã ®éi ngò nh©n viªn giái vÒ kü thuËt m¸y tÝnh, t¸c phong lµm viÖc n¨ng ®éng, cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cã tÝnh thÇn tËp thÓ cao. H¬n n÷a, nhanh chãng øng dùng c¸c c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng c­êng ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu, th«ng tin vµ thiÕt lËp mét bé m¸y gi¶i quyÕt linh ho¹t hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, cÇn rµ so¸t l¹i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cã liªn quan ®Õn c¸c thñ tôc cÊp phÐp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®¨ng ký cung cÊp dÞch vô Internet …®¶m b¶o th«ng tho¸ng kÞp thêi vµ nhanh chãng. 3.5.2. C¸c kiÕn nghÞ kh¸c *Sö dông khai th¸c má d÷ liÖu ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ siteMôc tiªu vµ chiÕn l­îc dµi h¹n cña c«ng ty khi øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ sö dông khai th¸c më d÷ liÖu ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ site. Khai th¸c má d÷ liÖu lµ c«ng cô tuyÖt vêi ®Ó ph©n tÝch th«ng tin b¸n hµng vµ t¨ng hiÖu qu¶ cña site. khai th¸c má d÷ liÖu cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c mÉu ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ cung cÊp ®ßn bÈy khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua c¸c s¶n phÈm bæ sung c«ng ty cã thÓ sö dông marketing bæ sung ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o Mét c¸ch sö dông phæ biÕn cña khai th¸c má d÷ liÖu lµ x¸c ®Þnh thãi quen mua ch­¬ng tr×nh du lÞch cña kh¸ch hµng . Cã thÓ sö dông nh÷ng th«ng tin d¹ng nµy ®Ó nh¾c nhë kh¸ch hµng mua c¸c dÞch vô bæ sung. Khai th¸c má d÷ liÖu gióp Trung t©m cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kh«n ngoan trong viÖc chµo b¸n c¸c s¶n phÈm bæ sung. Chóng ta thÊt r»ng b»ng c¸ch t¹o ra tuú biÕn ®¸m ®«ng, cÊu h×nh c¸c dÞch vô riªng cho tõng kh¸ch hµng hoÆc b»ng c¸ch giêi thiÖu cho hä c¸c s¶n phÈm bæ sung liªn quan th«ng dông hay giíi thiÖu c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ hä th­êng ®Æt, kinh nghiÖm mua hµng cña kh¸ch hµng trë nªn dÔ dµng h¬n vµ mang tÝnh c¸ nh©n. Nh­ vËy ®· t¨ng ®­îc khèi l­îng b¸n hµng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch vô tèt h¬n. * Sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó thu hót l­u l­îng ®Õn site cña Trung t©m S­ dông nhiÒu h×nh thøc tuyÒn th«ng, bao gåm b¸o, t¹p chÝ vµ truyªn h×nh cã sù hiÖn diÖn trùc tuyÕn. Cã thÓ sö dông b¸o chÝ ®Ó t¹o ®­êng dÉn ®Õn site Mét c©u chuyÖn vÒ c«ng ty ®­îc ®­a tin trong mét t¹p chÝ th­¬ng m¹i còng cã thÓ ®­îc ®¨ng trªn Website cña t¹p chÝ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. C¸c t¹p chÝ th­¬ng m¹i quan t©m ®Õn viÖc ®­a tin nÕu lµ c«ng ty ¸p dông thµnh c«ng th­¬ng m¹i ®iÖn tö, cã mua hµng trùc tuyÕn vµ tÝnh n¨ng hç trî kh¸ch hµng míi. C¸c ph­¬ng tiÖn truyªng th«ng ®­a nhiÒu c©u chuyÖn lªn Web. Cã thÓ ®­a nh÷ng c©u chuyÖn d­íi d¹ng in hay trªn web vÒ c«ng ty, ®iÒu nµy sÏ ®­a kh¸ch hµng míi ®Õn site cña Trung t©m. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©m du lÞch quèc tÕ vµ du häc Nam §Õ - NATOURCO em ®· thu nhËn ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých cho b¶n th©n vÒ qu¸ tr×nh kinh doanh l÷ hµnh vµ kiÕn thøc vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m du lÞch quèc tÕ vµ du häc em ®· ®­îc c¸c anh chÞ trong trung t©m tËn t×nh gióp ®ì trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña Trung t©m, còng nh­ chiÕn l­îc kinh doanh cña Trung t©m. Còng qua qu¸ tr×nh ®ã ®· cho em ®­îc vËn dông nh÷ng lý thuyÕt ®· häc trªn nhµ tr­êng vµo trong thùc tiÔn. §ång thêi nã còng gióp em ®· nhËn ra ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm cßn h¹n chÕ cña Trung t©m, còng nh­ kiÕn thøc vÒ kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, tõ ®ã xin ®­îc phÐp ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n chiÕn l­îc kinh doanh cña Trung t©m. Hy väng, nh÷ng gi¶i ph¸p trªn sÏ trë thµnh nh÷ng ®Þnh h­íng quan träng gióp trung t©m ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n khi øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Mét lÇn n÷a qua ®©y cho phÐp em xin ®­îc c¶m ¬n Th¹c sÜ Ng« §øc Anh ®· tËn t×nh chØ b¶o gióp ®ì em nghiªn cøu mét c¸ch khoa häc vµ nghiªm tóc. Em xin ®­îc c¶m ¬n c¸c anh chÞ l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cña Trung t©m du lÞch quèc tÕ vµ du hoc Nam §Õ ®· hÕt lßng gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. §Ò c­¬ng chi tiÕt §Ò tµi: X©y dùng vµ triÓn khai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong kinh doanh l÷ hµnh cña c«ng ty du lÞch vµ dÞch vô Nam §Õ, nh×n tõ gãc ®é øng dông kinh doanh ®iÖn tö ( E-Business) vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ( E-Commerce) ®èi víi mét doanh nghiÖp l÷ hµnh võa vµ nhá t¹i ViÖt Nam Ch­¬ng 1 Kinh doanh l÷ hµnh vµ øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh l÷ hµnh Kinh doanh l÷ hµnh vµ ®Æc ®iÓm cña kinh doanh l÷ hµnh 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ c«ng ty l÷ hµnh 1.1.2 Néi dung cña kinh doanh l÷ hµnh 1.1.2.1. HÖ thèng s¶n phÈm cña c«ng ty l÷ hµnh 1.1.2.2. Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh 1.1.3 §Æc ®iÓm cña kinh doanh l÷ hµnh vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kinh doanh l÷ hµnh 1.1.3.1. §Æc ®iÓm cña kinh doanh l÷ hµnh 1.1.3.2. Mét sè nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kinh doanh l÷ hµnh Kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ vai trß cña chóng trong kinh doanh l÷ hµnh. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö trong kinh doanh 1.2.2. Kh¸i niÖm vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, kinh doanh ®iÖn tö 1.2.1.2. Vai trß cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng vµ øng dông cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö C¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö 1.2.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö, kinh doanh ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh L÷ hµnh 1.2.5.Néi dung tiÕn hµnh øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh vµo ho¹t ®éng kinh doanh L÷ hµnh 1.2.5.1.C¸c cÊp ®é øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö 1.2.5.2. TiÕn tr×nh øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö, kinh doanh ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2.5.3. §iÒu kiÖn ®Ó øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö Mét sè kinh nghiÖm øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö vµo kinh doanh L÷ hµnh 1.3.1 øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trªn thÕ giíi 1.3.2. øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam Ch­¬ng 2: TriÓn khai øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh ë Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2.1.2. VÞ trÝ ph¸p lý; chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Trung t©m 2..1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn cña Trung t©m 2.2. Thùc tr¹ng kinh doanh L÷ hµnh ë Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.2.1. ThÞ tr­êng môc tiªu 2.2.2.ChiÕn l­îc kinh doanh vµ chÝnh s¸ch marketing 2.2.3. KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m TriÓn khai øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh ë Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.3.1 §¸nh gi¸ c¬ së ®iÒu kiÖn øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö hiÖn t¹i t¹i Trung t©m 2.3.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµo ho¹t ®éng kinh doanh L÷ hµnh cña Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ M«i tr­êng kinh doanh c¹nh tranh 2.3.2.2.Muèn thµnh c«ng, c¹nh tranh ®­îc víi c¸c h·ng l÷ hµnh lín th× cÇn ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin 2.3.3. C«ng t¸c triÓn khai øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.3.2.1. VÒ møc ®é vµ cÊp ®é øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö 2.3.2.2. Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng øng dông 2.3.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c triÓn khai øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cña Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 2.3.2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 2.3.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ 2.3.2.3. Nguyªn nh©n Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p n©ng cao øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kinh doanh ®iÖn tö trong kinh doanh l÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- C«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 3.1.ChiÕn l­îc kinh doanh cña Trung t©m 3.1.1. ThÞ tr­êng môc tiªu 3.1.2. Xu h­íng ph¸t triÓn cña trung t©m trong t­¬ng lai 3.1.3. Môc tiªu vµ quan ®iÓm ®Þnh h­íng øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh l÷ hµnh cña Trung t©m 3.1.4. Ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong bèi c¶nh kinh doanh toµn cÇu míi. 3.2 TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 3.2.1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch cña ViÖt Nam ( cam kÕt cña Chinh phñ) 3.2.2. Quan ®iÓm ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn vµ øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 3.3 Gi¶i ph¸p øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh L÷ hµnh t¹i Trung t©m du lÞch Quèc tÕ vµ du häc- c«ng ty du lÞch vµ dich vô Nam §Õ 3.3.1. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc ( s¾p xÕp l¹i quy tr×nh nghiÖp vô, t¸i cÊu tróc, qu¶n lý sù thay ®æi.. phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh míi-kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ) 3.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt 3.3.3. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o, qu¶n lý 3.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng tµi chÝnh cho viÖc triÓn khai øng dông 3.3.5. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc, c¬ cÊu c«ng ty cho viÖc triªn khai øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.3.6. Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng tµi chÝnh cho viÖc triÓn khai øng dông 3.3.7. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc, c¬ cÊu c«ng ty cho viÖc triªn khai øng dông kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.3.8. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao nhËn thøc tÇm quan träng cña kinh doanh ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.4 BiÖn ph¸p cô thÓ cho tiÕn tr×nh øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh dùa trªn ph©n tÝch chi phÝ lîi Ých t¹i trung t©m 3.4.1. TiÕn tr×nh triÓn khai øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö B­íc1: Kh¶o s¸t c«ng ty B­íc2: X¸c ®Þnh cÊp ®é øng dông B­íc 3: X©y dùng catalogue ®iÖn tö cña c«ng ty B­íc 4 : X©y dùng Website riªng cña c«ng ty B­íc 5: Thay ®æi vÒ c¬ cÊu tæ chøc c¸c bé phËn cã liªn quan cña c«ng ty. B­íc 6&7: KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt, mü thuËt vµ øng dông Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong c«ng ty 3.4.2 C¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cho viÖc triÓn khai tõng cÊp ®é øng dông 3.5. C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt kh¸c 3.5.1 KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt ®èi víi nhµ n­íc 3.5.1.1. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, kü thuËt cho Th­¬ng m¹i ®iÖn tö . 3.5.1.2. Ph¸t triÓn cë së h¹ t©ng ph¸p lý 3.5.1.3. §µo t¹o nguån nh©n lùc ®i ®«i víi th«n tin tuyªn truyÒn vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.5.1.4. C¶i thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ 3.5.1.5. Tõng b­íc c¶i c¸ch c¬ cÊu thñ tôc hµnh chÝnh 3.5.2. C¸c kiÕn nghÞ kh¸c *Sö dông khai th¸c má d÷ liÖu ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ site * Sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó thu hót l­u l­îng ®Õn site cña Trung t©m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng & triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành của công ty du lịch & dịch vụ Nam Đế.doc
Luận văn liên quan