Đề tài Xây dựng website Quản lý bảo hiểm xã hội

Lời nói đầu Trong những năm gần đây, mạng máy tính đã trở nên rất quen thuộc đối với chúng ta. Nó thực sự trở thành một công cụ, một phương tiện truyền thông hữu ích giúp con người có thể trao đổi, khai thác thông tin một cách tiện lợi nhất. Máy tính đã hỗ trợ con người rất nhiều trong công việc, trong đời sống và mạng máy tính trở thành phương tiện kết nối mọi người lại với nhau. Rất nhiều công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học đã có trang Web riêng của mình. Có thể nói rằng khi đi vào Internet chúng ta có cảm giác như đi vào một thế giới lung linh huyền ảo, mỗi một trang Web đều thể hiện những tính đặc trưng của riêng mình. Từ dáng vẻ, màu sắc, âm thanh, hình ảnh cho đến nội dung đều mang một vẻ riêng của mỗi cơ quan, đơn vị, . Đối với ngành Bảo hiểm nước ta hiện nay cũng đã có nhiều cơ quan đã có trang Web riêng của mình. Tuy nhiên, hầu hết các Web site này đều là Web thông tin mà chưa mang tính chuyên môn (các trang phục vụ cho truy nhập thông tin, .). Hơn nữa việc thiết kế các trang Web kiểu này đang còn hạn chế do việc tìm hiểu các phần mềm và ngôn ngữ thiết kế Web chưa thực sự trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Trước tình hình đó, với một mong muốn góp phần vào việc đổi mới phương pháp quản lý Bảo hiểm hiện nay em đã lựa chọn đề tài Quản lý bảo hiểm xã hội làm đề tài khoá luận tốt nghiệp cho mình. Đề tài này bao gồm 3 chương với cấu trúc như sau: Phần Mở đầu: Giới thiệu chung về đề tài, lí do chọn đề tài, lịch sử nghiên cứu, . Chương I – Tìm hiểu ngôn ngữ: Giới thiệu về HTML và ASP. Chương II – Bài toán: Nêu bài toán thực tế. Chương III – Xây dựng Web site: Phân tích và thiết kế hệ thống. Giới thiệu một số trang cơ bản và mã nguồn của một số trang cơ bản của Web site.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng website Quản lý bảo hiểm xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cßn chuçi kÝ tù bÞ t¸c ®éng lµ chuçi n»m gi÷a hai thÎ më vµ ®ãng. C¶ thÎ ®ãng lÉn thÎ më ®Òu dïng chung tõ lÖnh, nh­ng thÎ ®ãng cã thªm dÊu xiªn ph¶i (/). Trong cÊu tróc cña thÎ HTML th× kh«ng cã c¸ch trèng gi÷a chuçi kÝ tù bÞ t¸c ®éng víi hai dÊu ngoÆc nhän. Cßn chuçi kÝ tù n»m ngoµi kh«ng bÞ thÎ HTML t¸c ®éng ®Õn. + C¸c thuéc tÝnh: NhiÒu thÎ cã thuéc tÝnh (attribute) ®Æc biÖt, cung cÊp ®ñ lo¹i tuú chän cho chuçi kÝ tù bÞ t¸c ®éng. Thuéc tÝnh ®­îc nhËp vµo gi÷a tõ lÖnh vµ dÊu lín h¬n cuèi cïng. Th­êng th× ta cã thÓ sö dông mét lo¹i thuéc tÝnh chØ trong mét thÎ. Cø viÕt thuéc tÝnh nµy sau thuéc tÝnh kh¸c theo mét trËt tù bÊt k× vµ ph©n c¸ch nhau bëi kÝ tù tr¾ng. + Gi¸ trÞ: Trong mçi thÎ cã thuéc tÝnh, cßn thuéc tÝnh l¹i cã gi¸ trÞ (value). ë vµi tr­êng hîp, ta ph¶i chän lùa tõ nhiÒu gi¸ trÞ cho tr­íc. VÝ dô: thuéc tÝnh CLEAR cña thÎ BR cã ba gi¸ trÞ: Left, Right, All. + DÊu nh¸y: Nãi chung, ta ph¶i ®Æt gi¸ trÞ gi÷a hai dÊu nh¸y th¼ng “” tr¸nh xa dÊu nh¸y cong >. Tuy nhiªn, cã thÓ bá qua dÊu nh¸y nÕu gi¸ trÞ chØ chøa ch÷ (A-Z, a-z), sè (0-9), dÊu g¹ch nèi (-), dÊu chÊm (.). Víi URL, nªn tËp thãi quen dïng dÊu nh¸y cho chóng nh»m tr¸nh cho chóng kh«ng bÞ m¸y chñ hiÓu nhÇm. + Ch÷ hoa, ch÷ th­êng: M· HTML kh«ng nhÊt thiÕt ®ßi hái ch÷ hoa hay ch÷ th­êng mµ ta cã thÓ dïng bÊt k×. Tuy nhiªn, ®Ó thuËn tiÖn khi ®äc ch­¬ng tr×nh th× nªn thèng nhÊt kiÓu sö dông thÎ. Chóng ta cÇn l­u ý r»ng XHTML (còng chÝnh lµ HTML nh­ng ë “XMLese”) l¹i ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th­êng. Do vËy cÇn ph¶i chó ý khi lËp tr×nh víi XHTML mµ th«i. + ThÎ lång nhau: Trong vµi tr­êng hîp cã khi cÇn ph¶i chØnh söa néi dung trang b»ng nhiÒu thÎ, ch¼ng h¹n nh­ ta ¸p dông lo¹i ch÷ nghiªng cho mét tõ cña tiªu ®Ò. ë ®©y cã hai ®iÒu cÇn ghi nhí. Thø nhÊt, kh«ng ph¶i lo¹i thÎ nµo còng cã thÓ chøa c¸c thÎ cßn l¹i. LÖ th­êng lµ nh÷ng thÎ t¸c ®éng ®Õn toµn ®o¹n cã thÓ chøa thÎ t¸c ®éng ®Õn mét tõ hay mét ch÷, nh­ng trong tr­êng hîp ng­îc l¹i th× kh«ng ®óng. Thø hai, trËt tù lµ yÕu tè quan träng nhÊt. Mçi khi sö dông thÎ ®ãng, th× thÎ nµy ph¶i t­¬ng øng víi mét thÎ më ch­a ®ãng sau cïng. + Kho¶ng tr¾ng: Tr×nh duyÖt HTML sÏ bá qua mäi kho¶ng hë gi÷a c¸c thÎ trong tµi liÖu HTML. Bëi vËy ta cã thÓ lîi dông ®Æc ®iÓm nµy ®Ó thªm c¸c kho¶ng tr¾ng vµ kÝ tù xuèng dßng nh»m gióp xem tõng trang trong thµnh phÇn tµi liÖu ®­îc râ rµng h¬n lóc so¹n th¶o vµ thiÕt kÕ Web. Ta còng cã thÓ dïng thÎ ®Ó xuèng dßng, tuy nhiªn kh«ng thÓ dïng thÎ nµy nhiÒu lÇn ®Ó thªm kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n. + Tªn tËp tin: Trang Web thËt ra chØ lµ mét tµi liÖu v¨n b¶n ®­îc viÕt b»ng thÎ HTML. HÖt nh­ mäi tµi liÖu v¨n b¶n kh¸c, trang HTML còng cã tªn tËp tin gióp nhËn diÖn tµi liÖu tr­íc b¹n, ng­êi duyÖt vµ tr×nh duyÖt. Cã hai ®iÒu mµ chóng ta cÇn ghi nhí khi ®Æt tªn cho tËp tin cho trang Web lµ dïng ch÷ th­êng cho tËp tin vµ dïng ®óng phÇn më réng cña nã. VÝ dô: noidung.htm §iÒu nµy gióp chóng ta dÔ dµng tæ chøc tËp tin, cho phÐp ng­êi duyÖt nhanh chãng t×m thÊy vµ truy cËp trang Web ®ång thêi ®¶m b¶o tr×nh duyÖt hiÖn ®óng néi dung trang. + URL: URL, Uniform Resource Locator, lµ tªn gäi hoa mü cña ®Þa chØ Web. URL chøa th«ng tin vÒ ®Þa chØ ®iÓm tËp tin vµ c¸ch thøc tr×nh duyÖt xö lÝ tËp tin. Mçi tËp tin trªn Internet ®Òu cã riªng mét URL kh«ng trïng lÆp. PhÇn ®Çu tiªn cña mét URL lµ l­îc ®å (scheme), cho tr×nh duyÖt biÕt c¸ch xö lÝ tËp tin s¾p më. Mét trong nh÷ng l­îc ®å th«ng dông nhÊt lµ HTTP, tøc lµ HyperText Transfer Protocol, dïng ®Ó truy cËp trang Web. VÝ dô: “” PhÇn thø hai cña mét URL lµ tªn cña m¸y phôc vô chøa tËp tin, theo sau lµ ®­êng dÉn tíi tËp tin, råi ®Õn chÝnh tËp tin ®ã. §«i khi, nã kÕt thøc b»ng dÊu xiªn ph¶i mµ kh«ng ®Þnh râ tªn tËp tin. GÆp tr­êng hîp nh­ vËy th× URL tham chiÕu ®Õn tËp tin mÆc ®Þnh trong th­ môc cuèi cïng theo ®­êng dÉn. VÝ dô: baohiemxahoi.com/csdl/ Mét sè l­îc ®å th«ng dông kh¸c lµ: HTTPS cho trang Web an toµn, FTP (File Transfer Protocol) ®Ó t¶i tËp tin vÒ tõ Net, Gopher ®Ó t×m kiÕm th«ng tin, News göi vµ ®äc th«ng ®iÖp thuéc nhãm tin Usenet, Mailto göi th­ ®iÖn tö, File truy cËp tËp tin trªn ®Üa cøng côc bé. 2. Giíi thiÖu mét sè thÎ HTML th«ng dông. Khi thiÕt kÕ mét trang Web b»ng HTML chóng ta cÇn ph¶i n¾m ®­îc t¸c dông cña c¸c thÎ vµ sö dông chóng mét c¸ch hîp lÝ. Sau ®©y lµ mét sè thÎ th«ng dông hay ®­îc sö dông trong c¸c trang Web. + ThÎ ... §©y lµ thÎ dïng ®Ó nhËn diÖn néi dung cña tµi liÖu v¨n b¶n ë d¹ng m· HTML. Gâ Néi dung trang Gâ + ThÎ ... Lµ thÎ dïng ®Ó ®Þnh tiªu ®Ò trang, kÓ c¶ th«ng tin vÒ trang Web cña b¹n nh»m hç trî cho c¸c dÞch vô cÇn thiÕt. C¸ch t¹o: Gâ ngay sau thÎ Néi dung phÇn HEAD Gâ + ThÎ ... ThÎ nµy chøa néi dung trang Web, phÇn mµ chóng ta sÏ nh×n thÊy bao gåm c¶ ch÷ vµ h×nh ¶nh. Gâ ngay sau thÎ cuèi cïng. Néi dung trang. Gâ + ThÎ ... T¹o tiªu ®Ò cho trang WEb, mçi trang HTML b¾t buéc ph¶i cã tiªu ®Ò. Tiªu ®Ò gióp ng­êi sö dông hiÓu ®­îc néi dung trang Web vµ th«ng th­êng chØ ng¾n gän, sóc tÝch. Gâ Néi dung tiªu ®Ò. Gâ Chó ý r»ng thÎ lµ phÇn tö b¾t buéc kh«ng chøa x¸c lËp ®Þnh d¹ng, h×nh ¶nh hay liªn kÕt tíi c¸c trang kh¸c, ®ång thêi thÎ nµy ®­îc ®Æt trong thÎ . + ThÎ ... ThÎ nµy dïng ®Ó b¾t ®Çu mét ®o¹n míi. V× trong HTML kh«ng nh©n biÕt c¸c kÝ tù xuèng dßng mµ chóng ta gâ vµo ch­¬ng tr×nh xö lý v¨n b¶n. Nªn ®Ó xuèng mét dßng míi th× c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ dïng thÎ nµy. Gâ NÕu muèn canh chØnh néi dung th× dïng ALIGN=direction, víi direction lµ c¸c gi¸ trÞ Left, Ritgh, Center. Gâ > Gâ néi dung ®o¹n míi. Cã thÓ gâ hoÆc kh«ng. + ThÎ ... ThÎ nµy dïng ®Ó thay ®æi Font ch÷ vµ ®Ó thay ®æi cì ch÷ vµ mµu ch÷ khi dïng thªm c¸c thuéc tÝnh kh¸c vµo thÎ. Gâ <FONT FACE= “fontname1 ngay tr­íc chuçi kÝ tù hay ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®æi ph«ng, víi fontname1 lµ ph«ng ch÷ ®­îc chän. Gâ tªn hoµn chØnh cña ph«ng ch÷ cÇn thiÕt, kÓ c¶ d¹ng ch÷. NÕu cÇn gâ thªm fontname2 ®Ó phßng khi ng­êi sö dông kh«ng cµi ®Æt fontname1 trªn m¸y cña hä. Mçi ph«ng kÒ nhau ®­îc ph©n c¸ch nhau bëi dÊu phÈy. LÆp l¹i hai b­íc trªn cho tõng ph«ng ch÷ bæ sung. Gâ ”> ®Ó hoµn tÊt thÎ FONT. Gâ chuçi kÝ tù hay ®o¹n v¨n b¶n sÏ hiÓn thÞ víi ph«ng chØ ®Þnh. Gâ Chó ý r»ng chóng ta còng cã thÓ chän cì ch÷ hoÆc mµu ch÷ b»ng c¸ch sö dông c¸c thuéc tÝnh SIZE vµ COLOR nh­ sau: + ThÎ ®Þnh d¹ng ch÷ ®Ëm hoÆc ch÷ nghiªng, ch÷ g¹ch ch©n: §Þnh d¹ng ch÷ ®Ëm: Gâ Gâ chuçi kÝ tù hoÆc ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®æi thµnh ch÷ ®Ëm. Gâ §Þnh d¹ng ch÷ nghiªng: Gâ Gâ chuçi kÝ tù cÇn th©y ®æi. Gâ §Þnh d¹ng ch÷ g¹ch ch©n: Gâ Gâ néi dung cÇn thay ®æi. Gâ + T¹o chØ sè trªn vµ chØ sè d­íi. §©y lµ c¸ch ®Ó mét hoÆc mét chuçi kÝ tù cao h¬n hoÆc thÊp h¬n so víi v¨n b¶n chÝnh. Hai c¸ch nµy gäi lµ chØ sè trªn vµ chØ sè d­íi. Gâ t¹o chØ sè d­íi, t¹o chØ sè trªn. Gâ c¸c kÝ tù hoÆc kÝ hiÖu cña chØ sè trªn hoÆc chØ sè d­íi. Gâ hoÆc + ThÎ ... + ThÎ Dïng ®Ó ®Þnh d¹ng mµu nÒn, thÎ nµy cho phÐp Ên ®Þnh mµu nÒn cho mçi trang Web t¹o thµnh. Gâ BGCOLOR= “#rrggbb” ngay sau tõ BODY nh­ng tr­íc dÊu >. Trong ®ã #rrggbb lµ sè thËp lôc ph©n cña mµu mong muèn hoÆc gâ BGCOLOR=color víi color lµ 1 trong 16 mµu ®· ®Þnh. Ngoµi ra ta cã thÓ thªm c¸c thuéc tÝnh kh¸c vµo trong thÎ BODY. VÝ dô khi muèn sö dông ¶nh nÒn ta thùc hiÖn nh­ sau: Trong thÎ BODY ë ®Çu trang gâ BACKGROUND = Gâ “bgimage.gif” víi “bgimage.gif” lµ vÞ trÝ h×nh ¶nh cÇn dïng trªn m¸y phôc vô. NÕu muèn h×nh ¶nh trë thµnh h×nh ch×m sau v¨n b¶n th× dïng thªm thuéc tÝnh BGPROPERTIES=fixed + ThÎ : T¹o dÊu ng¾t dßng Gâ t¹i vÞ trÝ cÇn ng¾t dßng, vµ kh«ng cã thÎ ®ãng. + ThÎ ThÎ t¹o khèi trÝch dÉn, tøc lµ dïng ®Ó dÞch lÖch mét ph©n môc v¨n b¶n, trÝch mét ®o¹n quan träng,… so víi phÇn v¨n b¶n xung quanh. Gâ Gâ biÓu ®Þnh d¹ng HTML nh­ ch¼ng h¹n. Gâ ®o¹n v¨n b¶n cÇn trÝch. Hoµn chØnh thÎ HTML nÕu cÇn. Gâ + ThÎ : T¹o cét cho trang Web Chóng ta cã thÓ chia mét trang thµnh nhiÒu cét ®Ó tiÖn lîi cho viÖc tr×nh bµy néi dung cña mçi trang. Trong tµi liÖu HTML gâ <MULTICOL Gâ COLS=n, víi n lµ sè cét. §Ó t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét th× thªm thuéc tÝnh GUTTER=m, víi m lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét. §Ó t¹o ®é réng cña mçi cét ta gâ WIDTH=k, víi k lµ chiÒu réng cña mçi cét bao gåm c¶ kho¶ng tr¾ng. Gâ > ®Ó hoµn tÊt viÖc chia cét. T¹o phÇn tö chøa trong cét. Gâ + ThÎ ... Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu trang Web tån t¹i chÝnh v× vËy viÖc tæ chøc ®Ó liªn kÕt c¸c trang nh»m trao ®æi th«ng tin lµ mét viÖc rÊt cÇn thiÕt. HTML cung cÊp thÎ nh»m môc ®Ých lµ ®Ó t¹o liªn kÕt tõ trang Web chñ ®Õn mét trang Web kh¸c th«ng qua ®Þa chØ cña nã. C¸ch t¹o liªn kÕt: Gâ <A HREF= “page.html”, trong ®ã page.html lµ ®Þa chØ cña trang Web ®Ých. Gâ chuçi kÝ tù nh·n, tøc lµ tõ, côm tõ sÏ ®­îc g¹ch ch©n hoÆc cã mµu xanh vµ khi nhÊp chuét sÏ ®­a ®Õn ®Þa chØ tham chiÕu ë b­íc 1. Gâ ®Ó hoµn tÊt viÖc t¹o liªn kÕt. + G¸n phÝm t¾t cho liªn kÕt. Mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh tuyÖt vêi cña HTML lµ kh¶ n¨ng g¸n phÝm t¾t cho c¸c môc kh¸c nhau cña trang, kÓ c¶ c¸c liªn kÕt. C¸ch t¹o phÝm t¾t nh­ sau: Bªn trong thÎ cña liªn kÕt ta gâ ACCESSKEY=“ Gâ phÝm t¾t vµ dÊu ” sau cïng. NÕu cÇn th× cã thÓ gâ thªm chó thÝch vÒ néi dung cña phÝm t¾t ®Ó ng­êi duyÖt cã thÓ nhËn biÕt sù tån t¹i cña phÝm t¾t. + T¹o b¶ng ®¬n gi¶n. B¶ng biÓu lµ mét trong nh÷ng kiÓu tr×nh bµy trang Web phæ biÕn, nã ®­îc cÊu thµnh tõ nhiÒu «, hµng, cét. C¸ch t¹o b¶ng trªn Web: Gâ Gâ ®Ó Ên ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu hµng thø nhÊt. Gâ ®Ó ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu «. Gâ néi dung «. Gâ ®Ó hoµn tÊt «. LÆp l¹i c¸c b­íc tï 3 ®Õn 5 cho mçi « trong hµng. Gâ ®Ó hoµn tÊt hµng. LÆp l¹i c¸c b­íc tõ 2 ®Õn 7 cho mçi hµng. §Ó hoµn thµnh b¶ng gâ + T¹o khung viÒn cho b¶ng. Khung viÒn nh»m môc ®Ých t¸ch b¶ng ra khái phÇn v¨n b¶n cßn l¹i. §ång thêi t¹o sù næi bËt néi dung trong b¶ng so víi v¨n b¶n. Trong thÎ TABLE ®Çu tiªn ta gâ BORDER NÕu muèn b¹n cã thÓ gâ =n trong ®ã n lµ ®é dµy ®­êng viÒn tÝnh b»ng pixel. MÆc ®Þnh lµ n=2 pixel. Trªn thùc tÕ th× lu«n tån t¹i khung viÒn dï cã sö dông thÎ BORDER hay kh«ng. Thùc ra thÎ nµy chØ quyÕt ®Þnh viÖc che dÊu hay hiÓn thÞ khung viÒn mµ th«i. §Ó xo¸ h¼n khung viÒn ta chän n=0. + XÕp ch÷ xung quanh b¶ng. Kh«ng ph¶i lóc nµo b¶ng biÓu còng tr¶i trªn toµn bé trang Web mµ chóng ta t¹o ra, v× vËy cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p xÕp ch÷ xung quanh b¶ng ®Ó tiÕt kiÖm trang hiÓn thÞ còng nh­ lµm ®Ñp h¬n c¸c trang cã b¶ng hoÆc h×nh ¶nh nhá. Gâ <TABLE Gâ ALIGN=left ®Ó canh tr¸i b¶ng víi mµn h×nh trong khi v¨n b¶n lÇn l­ît xuèng dßng n­¬ng theo bªn lÒ b¶ng, hoÆc gâ ALIGN=right ®Ó canh ph¶i b¶ng víi cöa sæ tr×nh duyÖt, cßn v¨n b¶n s¾p xÕp bªn tr¸i b¶ng. Gâ dÊu > T¹o phÇn b¶ng cßn l¹i. Gâ Gâ v¨n b¶n sÏ s¾p xÕp quanh b¶ng. Khi cÇn dõng viÖc s¾p xÕp quanh b¶ng ta cã thÓ lµm nh­ sau: §Æt con trá n¬i b¹n muèn dõng viÖc xÕp ch÷. Gâ , hoÆc tuú theo c¸ch b¹n muèn dõng theo chiÒu nµo. + MÉu biÓu vµ thÎ t¹o mÉu biÓu MÉu biÓu lµ thµnh phÇn dïng ®Ó giao tiÕp hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó ng­êi dïng nhËp th«ng tin vµo ®ã vµ göi ®Õn m¸y phôc vô hoÆc göi ®Õn cho mét ai ®ã. MÉu biÓu cã hai thµnh phÇn c¬ b¶n: mét lµ cÊu tróc, tøc lµ shell, bao gåm tr­êng, nh·n, nh÷ng nót mµ ng­êi duyÖt nh×n thÊy trªn trang vµ nh÷ng ®iÓm ®iÒn th«ng tin vµo; hai lµ kÞch b¶n xö lý (processing script), nhËn th«ng tin do ng­êi xem gâ vµo vµ chuyÓn ®æi nã sang d¹ng thøc mµ ta cã thÓ ®äc hoÆc chØnh söa ®­îc. ViÖc x©y dùng cÊu tróc mÉu biÓu còng ®¬n gi¶n vµ t­¬ng tù nh­ t¹o bÊt k× thµnh phÇn nµo cña trang Web. Chóng ta cã thÓ t¹o hép nhËp (Text box), hép mËt m· ®Æc biÖt, nót radio, « chän, menu sæ xuèng, vïng v¨n b¶n lín hoÆc h×nh ¶nh cã thÓ nhÊp n÷a. §ång thêi cã thÓ ®Æt tªn cho mçi phÇn tö nh·n nhËn diÖn d÷ liÖu mét khi d÷ liÖu ®· ®­îc xö lý. Th«ng th­êng mét mÉu biÓu cã 3 phÇn quan träng lµ: thÎ FORM, cã kÌm theo URL cña kÞch b¶n CGI dïng ®Ó xö lý mÉu biÓu; c¸c thµnh phÇn mÉu biÓu nh­ tr­êng, menu; vµ nót göi d÷ liÖu ®Õn kÞch b¶n CGI trªn m¸y phôc vô. C¸ch t¹o mét mÉu biÓu nh­ sau: Gâ <FORM METHOD=POST Gâ ACTION=“script.url”>, trong ®ã script.url lµ vÞ trÝ cña kÞch b¶n CGI trªn m¸y phôc vô, kÞch b¶n nµy sÏ ch¹y khi mÉu biÓu ®­îc ®Ö tr×nh. T¹o néi dung cña mÉu biÓu, kÓ c¶ nót göi d÷ liÖu hoÆc h×nh ¶nh ho¹t ®éng. Gâ + Göi d÷ liÖu mÉu biÓu th«ng E-mail. Trong tr­êng hîp nÕu b¹n kh«ng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu hoµn chØnh, h·y yªu cÇu ng­êi duyÖt göi d÷ liÖu ®Õn th«ng qua ®Þa chØ E-mail cña b¹n. Gâ <FORM METHOD=POST Gâ ENCTYPE=“text/plain” ®Ó ®Þnh d¹ng v¨n b¶n göi ®Õn. Gâ ACTION= “mailto:you@site.com”, trong ®ã you@site.com lµ ®Þa chØ e-mail b¹n chØ ®Þnh lµm n¬i tiÕp nhËn d÷ liÖu göi ®Õn. Gâ dÊu > råi gâ néi dung mÉu biÓu. Gâ + T¹o hép nhËp (text box) Hép nhËp cã thÓ chøa mét dßng v¨n b¶n tuú ý, nghÜa lµ bÊt cø nh÷ng g× ng­êi xem muèn gâ vµo vµ th«ng th­êng th× ®ã lµ cho tªn gäi, ®Þa chØ, e-mail, së thÝch,… Gâ vµo nh·n nhËn diÖn hép nhËp tr­íc ng­êi xem, ®iÒu nµy lµ gÇn nh­ lµ b¾t buéc ®Ó nhËn biÕt tªn hép nhËp. Gâ <INPUT TYPE=“text” Gâ NAME=“name”, víi name lµ chuçi kÝ tù nhËn diÖn d÷ liÖu nhËp vµo tr­íc m¸y phôc vô. Gâ VALUE=“value” nÕu muèn, víi value lµ d÷ liÖu ®Çu tiªn hiÓn thÞ trong hép nhËp vµ sÏ ®­îc göi ®Õn m¸y phôc vô nÕu ng­êi duyÖt kh«ng gâ th«ng tin g× kh¸c. Gâ SIZE=n ®Ó ®Þnh kÝch th­íc hép. Gâ MAXLENGTH=n, trong ®ã n lµ sè kÝ tù tèi ®a ®­îc phÐp gâ vµo hép nhËp. Cuèi cïng gâ > ®Ó hoµn tÊt hép nhËp. VÝ dô: Víi ®o¹n m· lÖnh nh­ sau: Bao hiem Thêm mới nhân viên   Họ và tên Hệ số lương Lương cơ bản Chức vụ Phòng ban   + T¹o hép mËt m·. Sù kh¸c biÖt duy nhÊt gi÷a hép nhËp vµ hép mËt m· (password box) lµ néi dung gâ vµo hép mËt m· sÏ bÞ m· ho¸ thµnh dÊu chÊm hoÆc dÊu sao. Th«ng tin nµy kh«ng ®­îc m· ho¸ khi göi ®Õn m¸y phôc vô. C¸ch t¹o hép mËt m· nµy t­îng tù c¸ch t¹o hép nhËp, nh­ng chØ kh¸c lµ ta sö dông lÖnh <INPUT TYPE=“password” Sau ®©y lµ vÝ dô vÒ c¸ch t¹o hép mËt m·: login Đăng nhập   Số sổ BH Tên người sử dụng <% strSQL="SELECT * FROM Users" Set CNN = GetConnection Set rstData=server.CreateObject("ADODB.recordset") rstData.Open strSQL,CNN,adOpenStatic Do While Not rstData.EOF mOps2 = rstData("ten") mOps1 = rstData("ten") %> "> <% rstData.MoveNext Loop rstData.Close %> Mật khẩu + T¹o nót radio. Nót radio trªn mÉu biÓu chØ cho phÐp chän mét môc nµo ®ã trong c¸c môc cïng ®­îc t¹o ra theo kiÓu d¹ng cña nót nµy. V× trong cïng mét lóc thuéc tÝnh NAME phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých cho nót radio. §Çu tiªn h·y nhËp nh·n giíi thiÖu cho mçi nót. Gâ <INPUT TYPE=“radio” Gâ NAME=“radioset”, trong ®ã radioset võa nhËn diÖn d÷ liÖu göi cho kÞch b¶n, võa liªn kÕt c¸c nót radio l¹i víi nhau ®¶m b¶o mçi lÇn chØ mét nót ®­îc nhÊp chän. Gâ VALUE=“data”, víi data lµ v¨n b¶n göi ®Õn m¸y phôc vô nÕu nót radio ®­îc b¹n hoÆc ng­êi xem nhÊp chän. Gâ > + T¹o « chän: Trong khi nót radio chØ chÊp nhËn hái ®¸p cho mçi tËp hîp, ng­êi sö dông cã thÓ ®¸nh dÊu chän bao nhiªu « chän (checkbox) tuú thÝch thuéc cïng tËp hîp. T­¬ng tù nót radio, « chän liªn kÕt víi nhau th«ng qua gi¸ trÞ cña thuéc tÝnh NAME. Gâ nh·n giíi thiÖu vµ tr­íc « chän. Gâ <INPUT TYPE=“checkbox” Gâ NAME=“boxset”, trong ®ã boxset võa nhËn diÖn d÷ liÖu göi ®Õn cho kÞch b¶n võa liªn kÕt c¸c « chän víi nhau. Gâ VALUE=“value” ®Ó ®Þnh râ gi¸ trÞ cho mçi « chän. Gi¸ trÞ nµy sÏ ®­îc göi ®Õn m¸y phôc vô nÕu ng­êi sö dông ®¸nh dÊu vµo « chän. Cã thÓ gâ CHECKED ®Ó « chän cã dÊu theo mÆc ®Þnh khi trang ®­îc më. Chóng ta cã chän bao nhiªu « tuú ý. Gâ > Website Danh sách nhân viên <% strSQL="SELECT * FROM nhanvien WHERE Madonvi='" & session("Ma") & "'" Set CNN = GetConnection Set rstData=server.CreateObject("ADODB.recordset") rstData.Open strSQL,CNN,adOpenStatic %>   Tên Hệ số lương Lương CB Chức vụ Phòng <% Do While Not rstData.EOF %> <tr bgcolor='#FFE9D2' onmouseover = "javascript:this.bgColor = '#FFCC99'" onmouseout="javascript:this.bgColor = '#FFE9D2'" style="CURSOR: hand" onclick="rdoMach.click()"> " onclick="frmList.hiddID.value=''">           <% rstData.MoveNext Loop rstData.Close Set rstData=Nothing %> function AddNew() { frmList.action="AddNew.asp"; frmList.submit(); } Sub cmdEdit_onclick() If (frmList.hiddID.value ="0") then MsgBox("Chua chon ban ghi can sua") Else frmList.action = "Edit.asp" frmList.submit() End If End Sub '---------------------------------------- Sub cmdDelete_onclick() If (frmList.hiddID.value ="0") then MsgBox("Chua chon ban ghi can xoa") Else frmList.action = "Delete.asp" Dim tb tb=MsgBox("B¹n ch¾c ch¾n xo¸ b¶n ghi nµy ?",vbCritical or vbYesNo Or vbDefaultButton2) If (tb=vbYes) then frmList.submit() End If End If End Sub '-------------------------------------- Sub cmdHome_onclick() frmList.action = "../default.asp" frmList.submit() End Sub   + T¹o menu: Menu lµ ph­¬ng tiÖn lý t­ëng ®Ó cho phÐp ng­êi dïng lùa chän tõ mét tËp hîp tuú chän cho tr­íc. Gâ néi dung giíi thiÖu. Gâ <SELECT Gâ NAME=“name”, víi name lµ tªn nhËn diÖn d÷ liÖu thu thËp ®­îc tõ menu khi nã ®­îc göi ®Õn m¸y phôc vô. Gâ SIZE=n, trong ®ã n biÓu thÞ chiÒu cao cña menu (tÝnh b»ng dßng). Gâ >, råi gâ <OPTION Gâ VALUE=“value”, trãng ®ã value ®Þnh râ d÷ liÖu sÏ göi ®Õn m¸y phôc vô nÕu tuú chän nµy ®­îc chän. Gâ >, sau ®ã ®Æt tªn cho tuú chän, ®ång thêi ®©y còng lµ tuú chän sÏ xuÊt hiÖn trong menu. Gâ + T¹o menu nhiÒu cÊp: §Çu tiªn ta t¹o menu nh­ trªn. Ngay tr­íc thÎ ®Çu tiªn trong nhãm ®Çu tiªn sÏ ®­îc ®Æt vµo chung menu con, h·y gâ <OPTGROUP Gâ LABEL=“submenutitle”, víi submenutitle lµ tiªu ®Ò dµnh cho menu con. Ngay sau thÎ cuèi cïng cña nhãm, gâ LÆp l¹i c¸c b­íc tõ 2 - 4 cho c¸c menu con. + T¹o nót göi d÷ liÖu: Trªn thùc tÕ toµn bé th«ng tin mµ ng­êi sö dông nhËp vµo ®Òu v« dông nÕu nh­ hä kh«ng göi chóng ®Õn m¸y chñ. V× vËy ®Ó d÷ liÖu nhËp vµo cã t¸c dông th× viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i t¹o nót göi d÷ liÖu cho mÉu biÓu nh»m chuyÓn chóng ®Õn m¸y chñ. Gâ <INPUT TYPE=“submit” NÕu cÇn thiÕt th× gâ thªm VALUE= “submit message”, trong ®ã submit message lµ chuçi kÝ tù xuÊt hiÖn trong nót. Gâ > + T¹o nót RESET: Khi nhËp d÷ liÖu hay th«ng tin, ch­a h¼n b¹n ®· nhËp chÝnh x¸c hoµn toµn ngay lÇn nhËp ®Çu tiªn. Nót RESET sÏ gióp ng­êi sö dông b¾t ®Çu l¹i víi mét mÉu biÓu míi nguyªn. Gâ <INPUT TYPE=“reset” NÕu cÇn thiÕt th× gâ thªm VALUE=“reset message”, trong ®ã reset message lµ chuçi kÝ tù xuÊt hiÖn trong nót, mÆc ®Þnh lµ reset. Gâ > B. Giíi thiÖu vÒ ASP – Active Server Page Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ tr­íc, khi b¾t ®Çu bïng næ sù truy cËp Web th× ®a sè nh÷ng ng­êi sö dông m¸y tÝnh ®Òu cã thÓ truy cËp th«ng tin trªn Internet. Tuy nhiªn, c¸c nhµ thiÕt kÕ Web l¹i gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®­a th«ng tin lªn Web vµ cËp nhËp chóng. §ång thêi cuéc chiÕn gi÷a c¸c tr×nh duyÖt vµ c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ Web site còng ngµy cµng cã xu thÕ t¨ng m¹nh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Microsoft ®· ®­a ra ASP (Active Server Page) ®Ó liªn kÕt mét sè c«ng nghÖ nh»m t¹o c¸c trang Web hiÖn ®¹i, cho phÐp t­¬ng t¸c dÔ dµng gi÷a c¸c m¸y chñ vµ c¬ së d÷ liÖu. Trong nh÷ng c«ng nghÖ ®ã cã ADO (ActiveX Data Object). Sù ra ®êi cña ASP ®· t¹o ra mét b­íc tiÕn míi trong sù ph¸t triÓn c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh Web. §ång thêi t¹o ra mét diÖn m¹o míi cho c¸c trang Web cã sö dông ASP. I. Giíi thiÖu chung. 1. Kh¸i niÖm ASP. ASP lµ m«i tr­êng kÞch b¶n trªn m¸y chñ (Server – Side Scripting Environment) dïng ®Ó t¹o vµ ch¹y c¸c øng dông Web ®éng vµ cã t­¬ng t¸c. Nhê tËp c¸c ®èi t­îng cã s½n (Built in Object) víi nhiÒu tÝnh n¨ng phong phó, kh¶ n¨ng hç trî VBscript, lÉn JScript cïng mét sè thµnh phÇn Activex kh¸c kÌm theo, ASP cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh m¹nh vµ dÔ dµng trong viÖc triÓn khai c¸c øng dông trªn Web. * Trang ASP lµ trang Web trong ®ã cã sù kÕt hîp c¸c thµnh phÇn HTML, ActiveX Component vµ ASP SCript. Cã thÓ xem ASP nh­ lµ mét trang HTML cã bæ sung ASP script command. 2. Ho¹t ®éng cña trang ASP. Khi mçi trang ASP ®­îc yªu cÇu bëi Web Browser, ®Çu tiªn Web server xem xÐt vµ thùc hiÖn hÕt nh÷ng c©u lÖnh ASP Script. KÕt qu¶ lµ mét “trang thuÇn HTML” ®­îc ®­a ra Browser. Ng­êi sö dông cã thÓ kh«ng thÊy nh÷ng c©u lÖnh ASP Script bëi v× nã ®· ®­îc thay thÕ b»ng c¸c gi¸ trÞ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc thi trªn server. Th­êng th× øng dông ASP gåm c¸c trang ASP vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c ®Æt trong mét th­ môc (Application Directory) ®­îc khai b¸o víi Web server, th­ môc nµy ph¶i ®­îc g¸n quyÒn Executive hay Script ®Ó trong ASP ho¹t ®éng ®óng. Trong Application Directory cã mét tËp tin ®Æc biÖt lµ Global.asp dïng ®Ó chia sÎ th«ng tin cho toµn øng dông. Trªn thùc tÕ trang ASP cã thÓ ch¹y víi Microsoft Internet information Server (IIS) 3.0. Tuy nhiªn nªn dïng ASP víi ISS phiªn b¶n 4.0 trªn Windows NT hoÆc Microsoft Personal Web Server (PWS) 4.0 trªn Windows9x ®Ó sö dông nh÷ng tÝnh n¨ng míi vµ c¸c ActiveX Componet kÌm theo. §ång thêi cã thÓ cµi ®Æt IIS 4.0 hoÆc PWS 4.0 tõ phÇn NT Option Pack trong bé Visual Stadio 6.0. Cã thÓ nãi, ASP thùc sù lµ mét phÇn më réng cho Web Server. Nã cung cÊp mét tËp hîp c¸c thµnh phÇn (componet) vµ ®èi t­îng (Object) ®Ó qu¶n lý sù t­¬ng t¸c gi÷a Web Server vµ tr×nh duyÖt. C¸c ®èi t­îng nµy cã thÓ ®­îc xö lý bëi chÝnh ng«n ng÷ kÞch b¶n (Scripting Language). 3. C¸ch t¹o trang ASP. Víi mét trang HTML cã s½n chóng ta cã thÓ dÔ dµng t¹o trang ASP b»ng c¸ch thªm vµo c¸c lÖnh ASP Script cÇn thiÕt vµ ®æi phÇn më réng thµnh .*ASP. Chó ý: do trang ASP ®­îc xö lý tr­íc trªn Server nªn nã sÏ tèn nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó ®­a ra Browser, do ®ã tr¸nh ®Æt tªn trang lµ ASP khi kh«ng cÇn thiÕt tøc lµ khi nã lµ trang “thuÇn HTML”. 4. C¸c ®èi t­îng cña ASP. ASP cã 6 ®èi t­îng ®­îc x©y dùng s½n (ASB – Built in Object), mçi mét ®èi t­îng ®Òu liªn quan ®Õn mét khÝa c¹nh ®Æc tr­ng cña sù t­¬ng t¸c. Bao gåm: Session object: §©y lµ ®èi t­îng ®­îc dïng ®Ó l­u tr÷ th«ng tin cÇn thiÕt trong phiªn lµm viÖc cña ng­êi sö dông. Nh÷ng th«ng tin l­u tr÷ trong Session kh«ng bÞ mÊt ®i khi ng­êi sö dông di chuyÓn qua c¸c trang cña øng dông. Application Object: Nã dïng ®Ó chia sÎ th«ng tin gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông trong cïng mét øng dông. §èi t­îng nµy th­êng ®­îc dïng trong viÖc ®Õm sè lÇn truy cËp ®Õn øng dông cña nh÷ng ng­êi sö dông. Request Object: Dïng ®Ó truy cËp nh÷ng th«ng tin ®­îc chuyÓn cïng víi c¸c yªu cÇu HTTP. Nh÷ng th«ng tin nµy bao gåm c¸c tham sè cña Form khi ®­îc Submit dïng ph­¬ng ph¸p Post hay Get hay c¸c tham sè ®­îc ghi cïng víi trang ASP trong lêi gäi ®Õn trang ®ã. §èi t­îng cßn ®­îc dïng ®Ó lÊy gi¸ trÞ c¸c Cookie l­u tr÷ trªn m¸y kh¸ch (Client). Response Object: Nã ®­îc dïng ®Ó göi th«ng tin cho ng­êi sö dông, gåm cã ghi th«ng tin trùc tiÕp ra Browser, chuyÓn Browser ®Õn mät URL kh¸c hoÆc thiÕt lËp c¸c Cookie trªn m¸y kh¸ch. Server Object: Cung cÊp ph­¬ng tiÖn truy cËp ®Õn nh÷ng ph­¬ng thøc vµ thuéc tÝnh trªn Server. Th­êng th× sö dông ph­¬ng thøc Server.createObject ®Ó khëi t¹o instance cña mét ActiveX Object trªn trang ASP. Object Context: Sö dông Object Context ®Ó chÊp thuËn hoÆc huû bá transaction ®­îc khëi t¹o bëi mét ASP Script. Client Response Object Request Object Object Context Object Server Server Object Application Object Session Object 5. C¸c thµnh phÇn ActiveX. §èi t­îng truy cËp d÷ liÖu ADO (ActiveX Data Object): §©y lµ 1 thµnh phÇn trong bé Microsoft Data Access Component (MDAC – gåm ADO, OLEDB vµ ODBC). ADO cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh quen thuéc víi nh÷ng thuéc tÝnh vµ ph­¬ng thøc theo m« h×nh ®èi t­îng ®Ó t¹o sù dÔ dµng cho c¸c lËp tr×nh viªn, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng­êi quen víi ADO vµ RDO. ë møc hÖ thèng c¸c chøc n¨ng t­¬ng t¸c d÷ liÖu thËt sù víi DBMS sÏ do thµnh phÇn OLEDB (gäi lµ OLEDB Provider) ®¶m nhiÖm, thµnh phÇn nµy do nhµ s¶n xuÊt c¬ së d÷ liÖu cung cÊp cïng víi s¶n phÈm cña hä. HiÖn nay, do ®a sè hÖ DBMS dïng ODBC lµm giao diÖn c¬ së d÷ liÖu nªn Microsoft cã kÌm theo mét thµnh phÇn gäi lµ OLE DB Provider for ODBC Application ADO OLE DB Spead sheet ODBC/ SQL ISAM FILE S¬ ®å giao tiÕp c¸c thµnh phÇn cña MDAC ®Ó ADO cã thÓ lµm viÖc trªn c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu hiÖn t¹i dïng giao tiÕp ODBC. C¸c thµnh phÇn ActiveX kh¸c: Ad Rotator Object (Ad Rotator): Lu©n phiªn hiÓn thÞ d·y c¸c h×nh ¶nh còng nh­ liªn kÕt tõ h×nh ¶nh ®­îc hiÓn thÞ ®Õn mét URL. Th«ng tin vÒ h×nh ¶nh vµ liªn kÕt t­¬ng øng ®­îc l­u trong File Text. Browser Capabilities Object (Browser Type): Nh÷ng th«ng tin vÒ Browser nh­ tªn, version cã hç trî Frame, Table hay kh«ng? Page Counter: §Õm vµ hiÓn thÞ sè lÇn trang Web ®­îc yªu cÇu. My info, Status, System, Tools Object: C¸c th«ng tin vÒ Website. M« h×nh øng dông mét c¬ së d÷ liÖu trªn Web: Client Web Browser Web server (IIS 4.0) ASP ADO OLE DB ODBC Database Server DBMS (SQL Server S¬ ®å øng dông trªn Web Web Server: lµ n¬i tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña Web user, ®ång thêi còng thùc hiÖn viÖc kÕt nèi ®Õn hÖ DBMS trªn Database Server theo yªu cÇu truy cËp d÷ liÖu cña trang ASP. ADO cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh cho ng­êi ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¸c lÖnh truy cËp c¬ së d÷ liÖu. C¸c lÖnh nµy ®­îc chuyÓn ®Õn cho hÖ DBMS ®Ó thùc thi th«ng qua c¸c thµnh phÇn OLE DB vµ ODBC. KÕt qu¶ truy vÊn d÷ liÖu sÏ ®­îc Web Server ®­a ra hiÓn thÞ trªn Browser. Database Server: lµ n¬i diÔn ra c¸c thao t¸c c¬ së d÷ liÖu nh­ truy vÊn cËp nhËp còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn d÷ liÖu cña hÖ DBMS. Browser: giao diÖn víi ng­êi sö dông, lµ n¬i tiÕp nhËn yªu cÇu cña ng­êi sö dông còng nh­ hiÓn thÞ kÕt qu¶ yªu cÇu. Ngoµi ra, Browser cßn lµ n¬i kiÓm tra s¬ bé tÝnh hîp lÖ cña d÷ liÖu tr­íc khi chuyÓn ®Õn cho Web Server. II. Nh÷ng t¸c vô c¬ b¶n cña ASP. 1. Mét sè øng dông ®¬n gi¶n. ¨ Truy vÊn d÷ liÖu: Dim oRSp Set oRSp=Server.CreateObject(“ADODB.Recorset”) ORSp.Open=“People”, “DSN=Contacts” Víi DSN cã tªn lµ Contacts trong ®ã chøa b¶ng People. Ngoµi ra nÕu c¬ chÕ b¶o vÖ d÷ liÖu ®­îc kÝch ho¹t th× chóng ta sÏ ®­a ra c¸c chi tiÕt vÒ b¶o mËt khi t¹o Recordset. VÝ dô: Gi¶ sö ta cã UserID lµ ASP, Password lµ 12345 th× chóng ta cã thÓ truyÒn c¸c th«ng tin nµy nh­ sau: Dim oRSp Set oRSp=Server.CreateObject(“ADODB.Recorset”) ORSp.Open=“People”, “DSN=Contacts; uid=ASP; pwd=12345” Trong ®ã: Dßng ®Çu tiªn khai b¸o mét biÕn tªn lµ oRSp. Trong VB, chóng ta th­êng thiÕt lËp biÕn cã mét kiÓu d÷ liÖu nµo ®ã, víi VBScipt th× tÊt c¶ c¸c biÕn ®Òu thuéc kiÓu variant. Tuy nhiªn, dßng nµy lµ kh«ng b¾t buéc trong VBScript. Nh­ng khi c¸c c«ng cô gì rèi ASP trë nªn m¹nh h¬n th× viÖc khai b¸o biÕn vµ ®èi t­îng râ rµng sÏ gióp t×m lçi dÔ dµng h¬n. Dßng thø hai t¹o mét ®èi t­îng Recordset vµ biÕn oRSp trë thµnh con trá chØ ®Õn ®èi t­îng nµy. B©y giê oRSp cã thÓ gi÷ tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh, ph¶n øng víi c¸c sù kiÖn vµ thùc thi c¸c ph­¬ng thøc cña mét Recordset trong th­ viÖn ADODB. Qu¸ tr×nh nµy gäi lµ thùc thÓ ho¸. C«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn nhê ph­¬ng thøc CreateObject cña ®èi t­îng Server cña ASP, nã cÇn mét tham sè – tªn cña líp mÉu. §ång thêi chóng chØ ra th­ viÖn líp (ë ®©y lµ ADODB) vµ líp trong th­ viÖn ®ã (ë ®©y lµ Recordset). Sau khi ®· t¹o xong ®èi t­îng nµy th× chóng ta hoµn toµn cã thÓ truy xuÊt d÷ liÖu. Dßng thø ba dïng ph­¬ng thøc Open cña ®èi t­îng Recordset ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu. L­u ý vÒ có ph¸p: chóng ta gäi ph­¬ng thøc Open cña ®èi t­îng oRSp, do ®ã chóng ta ghi lµ oRSp.Open. §Ó thùc thi t¸c vô, Open cÇn hai th«ng sè. Sau khi ®· t¹o xong Recordset (Dim, Set, RS.Open) chóng ta cã thÓ truy xuÊt d÷ liÖu trong Recordset. Mét môc d÷ liÖu ®­îc truy xuÊt b»ng tªn cña Recordset vµ tªn tr­êng nh­ sau: ORSp(“PeopleNameFirst”) LÖnh nµy sÏ tr¶ vÒ d÷ liÖu trong tr­êng PeopleNameFirst cña mÈu tin hiÖn t¹i. ¨ Ghi d÷ liÖu lªn trang Web: §Ó ghi d÷ liÖu lªn trang Web ta dïng lÖnh: Response.Write oRSp(“Tªn tr­êng”) M· trªn sÏ ®­îc ®Æt gi÷a ®Ó ghi d÷ liÖu lªn trang Web. Ngoµi ra, ta cã thÓ ®­a Response.Write vµo trang HTML nh­ sau: Welcome, to our page. ¨ §­a d÷ liÖu vµo biÕn. Kh«ng ph¶i lóc nµo ta còng ®­a th¼ng d÷ liÖu lªn trang Web, vÝ dô nh­ khi ta cÇn mét vµi thao t¸c xö lý chuçi hay kiÓm tra tÝnh hîp lÖ tr­íc khi ®­a lªn trang. Trong tr­êng hîp ®ã ta sÏ ®­a d÷ liÖu vµo biÕn. C¸ch ®­a d÷ liÖu vµo biÕn: VarnameFirst=oRSp(“Tªn tr­êng”) Dßng m· trªn l­u d÷ liÖu vµo biÕn ®Ó sau nµy sö dông. Tuy nhiªn viÖc nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong c¸c dÊu ph©n c¸ch ASP v× HTML kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc víi biÕn. ¨ Sö dông d÷ liÖu trong biÓu thøc. D÷ liÖu ®­îc truy xuÊt bëi ADO cã thÓ ®­îc dïng trùc tiÕp trong mét biÓu thøc. ¨ Sö dông d÷ liÖu lµm ®èi sè cho hµm. D÷ liÖu ®­îc ®äc bëi ASP ADO cã thÓ ®­îc sö dông lµm ®èi sè cho hµm. ¨ T¹o b¶ng víi d÷ liÖu C¸c quy t¾c c¬ b¶n cña c¸c thÎ t¹o b¶ng. B¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét b¶ng víi: vµ B¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét hµng víi vµ . B¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét « víi vµ . §Ó t¹o b¶ng hiÓn thÞ d÷ liÖu chóng ta cÇn ph¶i kÕt hîp c¸c thÎ t¹o b¶ng cña HTML víi d÷ liÖu mµ ADO tr¶ vÒ. VÝ dô vÒ c¸ch t¹o b¶ng bao gåm mét hµng vµ hai cét nh­ sau: <% Dim oRSp Set oRSp=Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”) ORSp.Open “People”, “DSN=Sailors” Response.Write “” Response.Write “” Response.Write “” Response.Write oRSst(“Peoplenamefirst”) Response.Write “” Response.Write oRSst(“Lastname”) Response.Write “” Response.Write “” Response.Write “” Response.Write “” %> ¨ T¹o b¶ng víi vßng lÆp For … Next Th«ng th­êng th× b¶ng sÏ bao gåm nhiÒu hµng vµ nhiÒu cét nh»m ®Ó l­u tr÷ ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt. §Ó t¹o b¶ng bao gåm nhiÒu hµng vµ nhiÒu cét nh­ vËy th× ta kh«ng nªn chót nµo sö dông lÇn l­ît c¸c thÎ nh­ trªn, mµ c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ sö dông vßng lÆp For … Next ®· cã s½n trong ASP. <% Dim iRowCounter Dim oRSfn Set oRSfn=Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”) oRSfn.Open “People”, “DNS=Sailors” oRSfn.MoveFirst Response.Write “” For iRowCounter = 1 to 3 Response.Write “” & oRSfn(“PeopleNameFirst”) & “” Response.Write “” & oRSfn(“PeopleNameLast”) & “” ORSfn.MoveLast Next Response.Write “” %> Chó ý r»ng chóng ta ph¶i ®Æt thÎ t¹o b¶ng bªn ngoµi vßng lÆp vµ thÎ t¹o hµng vµ « trong vßng lÆp. ¨ §äc c¸c mÈu tin. Trong nhiÒu tr­êng hîp chóng ta kh«ng thÓ biÕt ®­îc trong Recordset cã bao nhiªu mÈu tin, v× vËy mµ sÏ kh«ng thÓ biÕt ®­îc sÏ ph¶i thùc hiÖn mÈu tin nµo vµ vßng lÆp bao nhiªu lÇn. ADO cung cÊp mét ph­¬ng ph¸p ®Ó kiÓm tra b¹n cã ®ang ®øng ë mÈu tin cuèi cïng hay kh«ng. Vµ nÕu ®óng th× sÏ ngõng t¹o thªm hµng míi. Thuéc tÝnh ®­îc dïng ë ®©y lµ EOF (End Of File). Thuéc tÝnh nµy cho gi¸ trÞ True khi b¹n ®ang duyÖt qua mÈu tin (hµng) cuèi cïng. Do while not oRSp.EOF Response.Write oRSp(“PeopleNameLast”) & “” ORSp.MoveNext Loop VÝ dô: T¹o b¶ng víi EOF, ë d©y ta sÏ t¹o mét b¶ng liÖt kª hä tªn cña nh÷ng ng­êi cã tªn trong b¶ng People trong c¬ së d÷ liÖu Sailors. <% Dim oRSeof Set oRSeof = Server.Createbject(“ADODB.Recordset”) ORSeof.Open “People”, “DNS=Sailors” ORSeof.MoveFirst Response.Write “ Do while NOT oRSeof.EOF Response.Write “” & oRSeof(“PeopleNameFirst”) & “” Response.Write “” & oRSeof(“PeopleNameFirst”) & “” ORSeof.Movenext Loop Response.Write “” %> 2. Mét sè lÖnh SQL c¬ b¶n dïng cho Recordset cña ADO. Trªn thùc tÕ, nhiÒu giao tiÕp gi÷a ASP – ADO vµ c¬ së d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn nhê SQL. Trong phÇn nµy t«i xin giíi thiÖu c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®äc d÷ liÖu th«ng qua viÖc sö dông c¸c c©u lÖng cña SQL. SQL (Structured Query Language) lµ mét c¸ch thøc giao tiÕp víi c¬ së d÷ liÖu. Tøc lµ nã thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ ®äc d÷ liÖu tõ kho d÷ liÖu, ghi d÷ liÖu lªn kho d÷ liÖu, thay ®æi d÷ liÖu trong kho mµ kh«ng ®äc d÷ liÖu ra, thay ®æi cÊu tróc cña kho d÷ liÖu. HÇu hÕt c¸c c©u lÖng cña SQL thuéc ba lo¹i: C¸c c©u lÖnh ®äc d÷ liÖu. C¸c c©u lÖnh thay ®æi d÷ liÖu, nh­ viÖc thªm mÈu tin míi. C¸c c©u lÖnh thay ®æi cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu. VÝ dô nh­ thªm mét tr­êng hay mét b¶ng. ¨ Nh÷ng quy t¾c có ph¸p chung cho SQL. Quy t¾c có ph¸p chung cña SQL lµ x©y dùng mét c©u lÖnh t­îng tù nh­ mét c©u v¨n tiÕng Anh, gåm vµi mÖnh ®Ò (clause). Mçi mÖnh ®Ò b¾t ®Çu b»ng mét tõ kho¸ (keyword) SQL vµ theo sau lµ c¸c ®èi sè. C¸c c©u lÖnh SQL ®¬n gi¶n nhÊt sÏ lÊy ra tÊt c¶ c¸c mÈu tin vµ tÊt c¶ c¸c tr­êng trong mét nguån d÷ liÖu ch¼ng h¹n nh­ mét b¶ng. SELECT Fieldslist FROM Source; VÝ dô: C©u lÖnh sau dïng ®Ó rót mét Recordset chøa tÊt c¶c c¸c mÈu tin vµ tr­êng trong b¶ng People: SELECT * FROM People; ¨ Dïng c¸c c©u lÖnh cña SQL ®Ó më mét Recordset. Ta ®· cã thÓ më mét Recordset víi mét dßng nh­ sau: ORS.Open “people”, “DNS=sailor” Tuy nhiªn, Recordset nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c mÈu tin vµ c¸c tr­êng cña b¶ng people, ®ång thêi chóng kh«ng ®­îc chän läc hay s¾p xÕp g× c¶. SQL cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm nµy b»ng c¸ch sö dông c©u lÖnh sau: ORS.Open “SECLECT * From People;”, “DNS=Sailor” VÝ dô vÒ c©u lÖnh SQL víi RS.Open Thu nghiem cau lenh SQL voi RS.OPEN Try it out – using a SQL Statement with RS.Open <% Dim oRSbc Set oRSbc =Server.creatÑoect(“ADODB.Recordset”) ORSbc.Open “SELECT * FROM BoatClass;”, “DSN=Sailor” oRSbc.MoveFirst Do while NOT oRSbc.EOF Response.Write oRSbc(“ClassName”) &”,” oRSbc.MoveNext Loop oRSbc.Close Set oRSbc=nothing %> * C©u lÖnh SELECT C©u lÖnh nµy dïng ®Ó thu thËp mét sè mÈu tin cho chóng ta sö dông nã cã d¹ng: SELECT FROM ; Tõ kho¸ SELECT cã nghÜa lµ ®äc tõ c¬ së d÷ liÖu. Ph¹m vi: cã thÓ lµ tÊt c¶ “*” hoÆc mét sè tr­êng ®­îc chØ ra. FROM tªn b¶ng: tõ b¶ng cÇn ®äc d÷ liÖu ra. VÝ dô: SELECT * FROM People; Më tÊt c¶ c¸c tr­êng cña b¶ng People. SELECT name, add FROM People; Më hai tr­êng name vµ add. Ngoµi ra khi cÇn thiÕt ta cã thÓ sö dông thªm c¸c tuú chän ®Ó phôc c¸c yªu cÇu cña m×nh nh­: Tuú chän ORDER BY: Dïng ®Ó s¾p xÕp d÷ liÖu theo mét quy t¾c nhÊt ®Þnh. VÝ dô: SELECT * FROM People ORDER BY Name; Tuú chän WHERE: Dïng ®Ó giíi h¹n th«ng tin phï hîp víi mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã nh­ tuæi lín h¬n 50 hay Quª qu¸n ë Vinh ch¼ng h¹n. VÝ dô: SELECT * FROM nhanvien WHERE madonvi= ‘“” & sessison(“Ma”) & “’”; Tuú chän BETWEEN … AND trong mÖnh ®Ò WHERE. WHERE sÏ trë nªn h÷u dông h¬n khi chØ ra mét kho¶ng gi¸ trÞ. SQL ®­a vµo c¸c tõ kho¸ Between … and trong mÖnh ®Ò Where vµ chóng ®­îc dïng chung víi nhau thµnh mét cÆp. Ngoµi ra ta còng cã thÓ dïng thªm mét sè tuú chän kh¸c khi cÇn thiÕt, ®ã lµ tuú chän IN, c¸c to¸n tö lý luËn And, Or, Not ®Ó b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c vµ sö dông trong mét sè tr­êng hîp nhÊt ®Þnh. * C¸c lÖnh söa ®æi d÷ liÖu cña SQL. + ChÌn mÈu tin: lÖnh INSERT. §Ó thªm c¸c mÈu tin vµo b¶ng, chóng ta ph¶i dïng lÖnh INSERT. LÖnh nµy chØ ®­îc dïng ®Ó chÌn nh÷ng hµng míi vµo b¶ng. Khi ®· cã d÷ liÖu th× ta cã thÓ sö dông lÖnh UPDATE hoÆc lÖnh DELETE ®Ó thao t¸c. D¹ng lÖnh: Insert into Tablename(column1, column2,…) Value (Value1, value2,…) Tham sè Tablename chØ ®Þnh b¶ng d÷ liÖu ®­îc thªm vµo, tham sè Column chØ ®Þnh c¸c cét mµ ta muèn chÌn d÷ liÖu vµo. C¸c tham sè Value chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu mµ ta muèn chÌn. DÊu c©u ®­îc dïng víi nh÷ng gi¸ trÞ nµy chØ ®Þnh kiÓu d÷ liÖu. + CËp nhËt mét mÈu tin: LÖnh UPDATE. D¹ng lÖnh: UPDATE Tablename SET Column1=Value1, Column2=Value2, Column3=Value3 WHERE Criteria Tham sè Tablename chØ ®Þnh b¶ng chøa d÷ liÖu mµ ta muèn cËp nhËt. Tham sè Column chØ ®Þnh cét mµ ta muèn cËp nhËt. C¸c tham sè Value chØ ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ d÷ liÖu míi mµ ta sÏ cËp nhËt vµ c¸c cét. Tham sè Criteria chØ ®Þnh nh÷ng dßng ®­îc chän ®Ó cËp nhËt. + Xo¸ mÈu tin: LÖnh DELETE. D¹ng lÖnh: DELETE Column * FROM Tablename WHERE Criteria Tham sè Column* chØ ®Þnh cét ®Ó xo¸ hoÆc dïng kÝ tù * ®Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c cét cña b¶ng. Tham sè Criteria chØ ®Þnh nh÷ng hµng nµo ®­îc xo¸. 3. §èi t­îng Connection. Trªn thùc tÕ th× ®èi t­îng Connection sÏ cung cÊp sù kÕt nèi gi÷a ADO vµ mét c¬ së d÷ liÖu nµo ®ã. Th«ng th­êng nã chøa ba th«ng tin: C¬ së d÷ liÖu. Giao thøc (Driver vµ/hoÆc Provider) ®Ó trao ®æi th«ng tin víi c¬ së d÷ liÖu ë trªn. Username vµ Password. Mét khi mét ®èi t­îng Connection ®­îc sö dông mét c¸ch t­êng minh th× c«ng cô ADO sÏ bæ sung thªm mét sè kh¶ n¨ng sau: T¹o nhiÒu Recordset tõ mét kÕt nèi. Cung cÊp th«ng tin vÒ cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu. øng dông cña c¸c giao t¸c. TÝnh dÔ dµng trong viÖc xö lý lçi. 3.1 KÕt nèi tíi Database b»ng c¸ch sö dông DSN – Connnection to Database with DSN. §Ó t¹o ®­îc kÕt nèi nµy ta thùc hiÖn c¸c b­ícnh­ sau: T¹o c¬ së d÷ liÖu Access vµ ®Æt DSN cho nã. T¹o mét ®èi t­îng kÕt nèi. Dïng ®èi t­îng ®ã ®Ó më mét c¬ së d÷ liÖu ®· cã DSN. Cô thÓ: Set conn=server.CreateObject(“ADODB.connection”) Conn.Open “DSN name of Database” Set RS = Conn.Excute(SQLServer) Chó ý vÒ c¸c thuéc tÝnh cña RS sau khi cµi ®Æt Excute: RS.fields.count lµ sè tr­êng cña b¶ng. RS(i).name lµ tªn tr­êng. RS(i) lµ gi¸ trÞ tr­êng i. VÝ dô: <body BGcolor=”#FFFFFF”) <% Set conn=server.createObject(“ADODB.Connection”) Conn.Open “ADO samples” Set RS = conn.excute(“SELECT * FROM orders”) %> <% RS.Move.Next Loop RS.Close %> H¹n chÕ cña ph­¬ng ph¸p trªn lµ ph¶i ®Æt cøng c¬ së d÷ liÖu theo ODBC trong Control Panel thay vµo ®ã ta cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ®éng h¬n. §ã chÝnh lµ c¸ch t¹o c¸c Connection th«ng qua c¸c c©u lÖnh. 3.2 C¸c ph­¬ng ph¸p kÕt nèi tíi Access. Trong qu¸ tr×nh kÕt nèi tíi Data th«ng qua ASP, chóng ta kh«ng ph¶i lu«n lu«n t¹o ®­îc DSN cho Data file trªn hÖ thèng Webserver hoÆc ta còng kh«ng muèn cã hµng triÖu kÕt nèi DSN trªn Server. Trong tr­êng hîp ®ã chóng ta dïng Data cïng víi ADO (ActiveX Data Object) th× ph¶i kÕt nèi chóng th«ng qua ODBC data Source. NÕu ta tù Publish data lªn Web th× viÖc t¹o ra c¸c DSN lµ rÊt phøc t¹p. Do ®ã ta cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Ph­¬ng ph¸p 1: KÕt nèi tíi Access th«ng qua Connection Object. <% ‘ T¹o ®èi t­îng kÕt nèi Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) ‘ T¹o ®­ßng dÉn tíi c¬ së d÷ liÖu ConnectionString = “DRIVER = Microsoft Access Driver (*.ndb); DBQ = D:\luanvan\dulieu.mdb” ‘ Më kÕt nèi Conn.Open ConnectionString %> Ph­¬ng ph¸p 2: KÕt nèi tíi Access th«ng qua Recordset Object <% ‘ T¹o ®èi t­îng kÕt nèi Set rsData = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”) ‘ T¹o ®­êng dÉn ConnectionString = “DRIVER = Microsoft Access Driver (*.ndb); DBQ = D:\luanvan\dulieu.mdb” ‘ T¹o mét SL statement SQL = “SELECT *FROM Mytable” ‘ Më Recordset rsData.Open SQL, ConnectionString %> Ph­¬ng ph¸p 3: KÕt nèi tíi Data sö dông ph­¬ng ph¸p Mappath Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ Map c¸c th­ môc chøa d÷ liÖu mét c¸ch dÔ dµng. Thùc chÊt ®©y lµ c¸ch ®Æt ®­êng dÉn tù ®éng mµ kh«ng cÇn chØ ra ®­êng dÉn tíi tÖp d÷ liÖu. VÝ dô: set mydb =server.createobject("ADODB.connection") connectstr="dbq=" & server.MapPath("dulieu.mdb") mydb.open "driver=microsoft access driver (*.mdb);" & connectstr sqlstr="select * from user" set rs = mydb.execute(sqlstr) Ch­¬ng ii – bµi to¸n I. Bµi to¸n thùc tÕ. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan… vµ nhiÒu tæ chøc x· héi kh¸c qu¶n lý nh©n sù th× viÖc qu¶n lý trong néi bé ®¬n vÞ b»ng m¸y tÝnh m¹ng côc bé lµ ph­¬ng ph¸p th«ng dông nhÊt, viÖc qu¶n lý ®ã chØ cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý míi ®­îc quyÒn truy nhËp( thªm, söa, xo¸) cßn nh÷ng ng­êi kh«ng cã quyÒn th× kh«ng ®­îc biÕt th«ng tin ( xem th«ng tin) cña m×nh nh­ thÕ nµo cho nªn ng­êi lao ®éng muèn xem chi tiÕt th«ng tin cña m×nh còng nh­ ®¬n vÞ m×nh tham gia b¶o hiÓm th× ph¶i xin phÐp vµ kiÓm tra c¸c giÊy tê rÊt phøc t¹p. ViÖc ®ã sÏ lµm mÊt thêi gian cña c¶ ng­êi qu¶n lý vµ g©y c¶m gi¸c kh«ng hµi lßng cña ng­êi lao ®éng. ViÖc ®­a qu¶n lý b¶o hiÓm lªn m¹ng cã t¸c dông ®­a th«ng tin ®Õn ng­êi lao ®éng mét c¸ch kh¸ch quan vµ tiÖn theo dâi viÖc nép tiÒn b¶o hiÓm còng nh­ cÊp sæ cho tõng ng­êi lao ®éng, ®ång thêi c¸c ®¬n vÞ cã thÓ trùc tiÕp thªm, söa, xo¸ c¸c nh©n viªn cña m×nh tham gia b¶o hiÓm vµ quyÕt ®Þnh cÊp sæ cho tõng nh©n viªn, vµ viÖc ®ãng b¶o hiÓm còng rÊt tiÖn lîi khi cã password do ng­êi qu¶n trÞ cung cÊp. Ng­êi qu¶n trÞ ®­îc quyÒn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò h­ëng b¶o hiÓm vµ khai b¸o ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm còng nh­ c¸c tr­êng hîp b¶o hiÓm, cßn password cña ng­êi qu¶n trÞ do hÖ thèng b¶o hiÓm cung cÊp. Nh­ vËy chóng ta còng cã thÓ nhËn thÊy r»ng viÖc qu¶n lý b¶o hiÓm trªn m¹ng rÊt chÆt chÏ v× cã c¸c h×nh thøc b¶o mËt rÊt cô thÓ vµ do ®ã viÖc qu¶n lý sÏ chia ra 3 møc: møc thø nhÊt lµ do hÖ thèng qu¶n lý, møc thø hai lµ do hÖ thèng qu¶n lý quy ®Þnh vµ cho phÐp ng­êi qu¶n trÞ cã quyÒn h¹n ®­îc phÐp qu¶n lý, møc thø ba do ng­êi qu¶n trÞ cÊp quyÒn cho tõng ®¬n vÞ cô thÓ qu¶n lý nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh, tõ ®ã viÖc cÊp sæ vµ ®ãng b¶o hiÓm do ®¬n vÞ sö dông lao ®éng tù qu¶n lý. Ng­êi lao ®éng ®­îc vµo xem th«ng tin cña ®¬n vÞ m×nh còng nh­ viÖc m×nh ®· ®­îc cÊp sæ hay ch­a vµ c¸c th«ng tin vÒ b¶o hiÓm ë trang chÕ ®é chÝnh s¸ch, ng­êi lao ®éng cã thÓ xem vµ hiÓu c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm còng nh­ quyÒn lîi cña m×nh khi tham gia b¶o hiÓm viÖc ®ã gióp phÇn nµo cho ng­êi qu¶n lý khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò h­ëng b¶o hiÓm tuú theo sè sæ b¶o hiÓm cña tõng ng­êi lao ®éng mµ ®iÒu ®ã cã thÓ tr¸nh ®­îc nhiÒu sai sãt trong kh©u qu¶n lý mµ c¸c nhµ qu¶n lý còng th­êng gÆp. ViÖc qu¶n lý b¶o hiÓm trªn m¹ng th«ng th­êng ®­îc thùc hiÖn theo c¸c tr×nh tù nh­ sau: Sau khi ®­îc hÖ thèng b¶o hiÓm cung cÊp password th× ng­êi qu¶n trÞ ®­îc phÐp qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm vµ truy nhËp vµo phÇn khai b¸o c¸c ®¬n vÞ còng nh­ c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò h­ëng b¶o hiÓm Khi ng­êi qu¶n trÞ khai b¸o c¸c ®¬n vÞ th× ®ång thêi cung cÊp quyÒn truy nhËp cho tõng ®¬n vÞ, c¸c ®¬n vÞ dïng quyÒn truy nhËp ®ã ®Ó qu¶n lý trùc tiÕp c¸c nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh còng nh­ viÖc cÊp sæ cho tõng nh©n viªn, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o c¸c nh©n viªn tham gia b¶o hiÓm vÒ hä tªn, møc l­¬ng, chøc vô…viÖc cÊp sæ sÏ quy ®Þnh mçi nh©n viªn cã mét sè sæ B¶o hiÓm riªng. ViÖc qu¶n lý b¶o hiÓm trªn m¹ng chñ yÕu lµ ®­a th«ng tin ®Õn ng­êi lao ®éng cho nªn phôc vô ®­îc lîi Ých cho ng­êi lao ®éng mét c¸ch thiÕt thùc h¬n. Ch­¬ng III – X©y dùng web site Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i chØ m« h×nh ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi víi chøc n¨ng truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu cña c¸c cÊp qu¶n lý vµ cÊp sæ cho ng­êi lao ®éng. 1. Bµi to¸n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm, nh÷ng ng­êi quan t©m ®­îc truy nhËp vµo ®Ó xem c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn b¶o hiÓm nh­ th«ng tin chÝnh s¸ch, c¸c ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm, còng nh­ c¸c ®¬n vÞ ®· nép b¶o hiÓm…ë phÇn th«ng tin, ®­îc phÐp vµo xem th«ng tin nh©n viªn cña c«ng ty, xem tæng sè tiÒn mµ c«ng ty tham gia b¶o hiÓm ph¶i ®ãng, xem c¸c tr­êng hîp b¶o hiÓm, c¸c lo¹i b¶o hiÓm vµ phÇn tr¨m ®­îc h­ëng b¶o hiÓm… Ng­êi qu¶n trÞ tÝnh tiÒn b¶o hiÓm cña mét ®¬n vÞ theo c«ng thøc sau: Víi mçi nh©n viªn cña ®¬n vÞ th× sè tiÒn b¶o hiÓm mµ mçi ng­êi ph¶i ®ãng hµng th¸ng lµ: HÖ sè l­¬ng* L­¬ng c¬ b¶n *20% Khi nh©n viªn ®ã tham gia b¶o hiÓm th× ®¬n vÞ sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o hÖ sè l­¬ng, l­¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn ®ã vµ l­u vµo trong danh s¸ch nh©n viªn cña ®¬n vÞ. Trong chÕ ®é h­ëng b¶o hiÓm th× tuú theo tõng lo¹i b¶o hiÓm vµ sè ngµy ®­îc h­ëng, ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc h­ëng b¶o hiÓm cña m×nh theo c«ng thøc sau: Sè tiÒn 1 ngµy nghØ=sè tiÒn/30( 30 ngµy) TiÒn nghØ= sè tiÒn 1 ngµy nghØ * sè ngµy * phÇn tr¨m ®­îc h­ëng ( phÇn tr¨m ®­îc h­ëng theo quy ®Þnh cña b¶o hiÓm tuú theo sè ngµy nghØ) 2. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. Tõ bµi to¸n ®· cho ë trªn, ta cã thÓ ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng nh­ sau: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng: CËp NhËt Xö lý Th«ng tin Qu¶n lÝ BH CËp nhËt th«ng tin ®¬n vÞ. CËp nhËt th«ng tin ng­êi L§. CËp nhËt lo¹i BH. CËp nhËt tr­êng hîp BH. CËp nhËt ng­êi qu¶n lý. CÊp sæ. Nép b¶o hiÓm. H­ëng b¶o hiÓm. Th«ng tin BH DS ®¬n vÞ, ®¬n vÞ nî, ®ãng BH Ds ng­êi lao ®éng cña ®¬n vÞ §¬n vÞ Ng­êi L§ Ng­êi qu¶n lý Lo¹i B¶o HiÓm Tr­êng hîp BH TT B¶o hiÓm Danh s¸ch §¬n vÞ Danh s¸ch ®¬n vÞ nî Danh s¸ch ®¬n vÞ nép Danh s¸ch ng­êi L§ a, BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Qu¶n lý B¶o HiÓm XH Xö lý CËp NhËt Xem th«ng tin CÊp sæ Nép BH H­ëng BH b, BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh §¬n vÞ b¶o hiÓm Ng­êi qu¶n lý Ng­êi lao ®éng QLBH TT ®¬n vÞ QuyÒn xö lý Y/c TT ®¸p øng y/c QuyÒn truy nhËp TT ng­êi L§ c, BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh §¬n vÞ BH TÖp l­u th«ng tin Ng­êi lao ®éng Ng­êi qu¶n lý Th«ng tin TT ®¬n vÞ BH TT nh©n viªn QuyÒn truy nhËp TT ®ãng, nî BH Y/c th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu C¸c ®¬n vÞ QuyÒn truy nh©p §V d, BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Ph©n r· chøc n¨ng cËp nhËt TT ®¬n vÞ §¬n vÞ BH TT nh©n viªn CËp nhËt ®¬n vÞ TÖp l­u th«ng tin Lo¹i b¶o hiÓm CËpnhËt BH Ng­êi qu¶n lý Tr­êng hîp BH §¬n vÞ BH Ng­êi lao ®éng CÊp sæ Nép BH H­ëng BH TÖp ghi tiÒn ®ãng, h­ëng BH Nép BH QuyÕt ®Þnh cÊp sæ Sè sæ b¶o hiÓm TiÒn BH TT h­ëng BH Ph©n r· chøc n¨ng xö lý TÖp ghi sæ BH Ph©n r· chøc n¨ng xem th«ng tin Ng­êi qu¶n lý Th«ng tin BH Ds ®¬n vÞ BH ®¬n vÞ nî, ®ãng BH §¬n vÞ BH TÖp l­u DS ®¬n vÞ nî, ®ãng BH TT nh©n viªn TÖp ghi th«ng tin nh©n viªn TÖp ghi TT b¶o hiÓm TÖp ghi ®¬n vÞ BH Göi tt nh©n viªn Ds ®¬n vÞ BH QuyÒn truy nhËp cña ®¬n vÞ Ds ®¬n vÞ ®ãng, nî BH TT b¶o hiÓm BiÓu ®å cÊu tróc d÷ liÖu theo m« h×nh thùc thÓ E-R ®¬n vÞ Nh©n viªn HÖ thèngB¶o hiÓm Ng­êi qu¶n trÞ -M· ®¬n vÞ -Tªn ®¬n vÞ -M· nh©n viªn -Sè b¶o hiÓm -Tªn nh©n viªn -M· ®¬n vÞ -HÖ sè l­¬ng -L­¬ng c¬ b¶n -Chøc vô -Phßng ban -M· -Tªn -MËt khÈu 3. C¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu. Table: DongBH Tªn tr­êng KiÓu §é réng ID AUTO NUMBER LONG INTEGER THANG NUMBER BYTE NAM NUMBER BYTE SOTIEN CURRENCY CURRENCY DADONG CURRENCY CURRENCY Table: DONVI Tªn tr­êng KiÓu §é réng DONVIID AUTO NUMBER LONG INTEGER TEN TEXT 50 MATKHAU TEXT 10 Table: HUONGBH Tªn tr­êng KiÓu §é réng HUONGBHID AUTO NUMBER NUMNUMBER LONG INTEGER SOBH NUMBER 10 TRUONGHOPID NUMBER 10 THANG NUMBER BYTE NAM NUMBER BYTE SOTIEN CURRENCY CURRENCY Table: LOAIBH Tªn tr­êng KiÓu §é réng LOAIBHID AUTO NUMBER LONG INTEGER TEN TEXT 50 SOTIEN CURRENCY CURRENCY Table: NHANVIEN Tªn tr­êng KiÓu §é réng NHANVIENID AUTO NUMBER LONG INTEGER SOBH NUMBER 10 TEN TEXT 50 DONVIID NUMBER 30 HSLUONG CURRENCY CURRENCY LUONGCOBAN CURRENCY CURRENCY CHUCVU TEXT 30 PHONG TEXT 30 Table: TRUONGHOP Tªn tr­êng KiÓu §é réng TRUONGHOPID NUMBER 5 LOAIBHID NUMBER 5 TEN TEXT 50 TU NUMBER 5 DEN NUMBER 5 PHANTRAM CURRENCY CURRENCY Table: USER Tªn tr­êng KiÓu §é réng ID AUTO NUMBER LONG INTEGER TEN TEXT 50 PASSWORD TEXT 10 4C¸c trang c¬ b¶n. Trang chñ: Default.Asp Trang User/login. Asp Trang LoaiBH/listV. asp Trang truonghop/listV. asp Trang chedo. asp Trang donvi/viewV. asp Trang capso/listV. asp Trang HuongBH/addnew. asp Trang DongBH/Addnew. asp Trang Donvi/listV. Asp p Trang NoBH. Asp 5. M· nguån cña mét sè trang c¬ b¶n. 1. Trang user.asp Trang nµy n»m trong chøc n¨ng cña Qu¶n trÞ, ®Ó chÊp nhËn hoÆc kh«ng chÊp nhËn mét ng­êi nµo ®ã nµo ®ã dùa trªn m· vµ mËt khÈu truy nhËp tõ hÖ thèng. 2. Trang donvi.asp Trang nµy dïng ®Ó nhËp söa xo¸ ®¬n vÞ do qu¶n trÞ thùc hiÖn. NhËp mét ®¬n vÞ ®ång thêi cung cÊp mËt khÈu truy nhËp cho ®¬n vÞ ®ã 3. Trang truonghopBH.asp Trang nµy thuéc chøc n¨ng cña Qu¶n trÞ ®Ó thªm míi, söa, xo¸ c¸c tr­êng hîp ®­îc nhËn b¶o hiÓm vµ sè tiÒn lµ bao nhiªu. 4. Trang Nhanvien.asp Trang nµy ®Ó t¹o danh s¸ch nh©n viªn cña ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm do ®¬n vÞ tù nhËp vµo theo tªn ®¬n vÞ vµ mËt khÈu ®¬n vÞ ®­îc ng­êi qu¶n trÞ cung cÊp 5. Trang capso.asp Dïng ®Ó chÊp nhËn cÊp sæ cho nh©n viªn khi ®· khai b¸o møc l­¬ng c¬ b¶n, do ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc cÊp sæ cho nh©n viªn 6. Trang DongBH.asp Trang nµy n»m trong chøc n¨ng cña ®¬n vÞ, khi cã nh©n viªn vµ møc l­¬ng c¬ b¶n cña mçi nh©n viªn th× hÖ thèng sÏ tÝnh tiÒn b¶o hiÓm mµ ®¬n vÞ cÇn nép theo quy ®Þnh lµ tæng sè tiÒn cña 20% møc l­¬ng c¬ b¶n cña mçi nh©n viªn 9. Trang HuongBH.asp §©y còng lµ trang trong chøc n¨ng cña qu¶n trÞ nh»m gi¶i quyÕt viÖc h­ëng b¶o hiÓm cña nh©n viªn , víi sè sæ b¶o hiÓm cña nh©n viªn ®· cã vµ theo tõng tr­êng hîp b¶o hiÓm sÏ cã sè tiÒn lµ bao nhiªu. 10. Trang noBH.asp Trang nµy dïng ®Ó thanh to¸n nî khi ®¬n vÞ nî b¶o hiÓm muèn tr¶ tiÒn nî cña th¸ng tr­íc nép ch­a ®ñ KÕt luËn §Ò tµi Qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi lµ mét ®Ò tµi kh«ng cßn míi ®èi víi viÖc cµi ®Æt mét ch­¬ng tr×nh hay thiÕt kÕ mét trang Web tÜnh. Tuy nhiªn, thiÕt kÕ mét trang Web ®éng sö dông cho viÖc Qu¶n lý B¶o HiÓm X· Héi trªn m¹ng l¹i lµ mét ®Ò tµi hoµn toµn míi mÎ. Víi thêi gian, kh¶ n¨ng cña b¶n th©n vµ khu«n khæ cña ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp t«i chØ hoµn thµnh Web site nµy víi nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh. Tr­íc m¾t ®Ò tµi cã thÓ sö dông ®Ó cung cÊp th«ng tin b¶o hiÓm cho kh¸ch viÕng th¨m vµ mét phÇn ®Ó c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý nh©n viªn b¶o hiÓm cña m×nh. §ång thêi cã thÓ trë thµnh mét tµi liÖu nhá ®Ó nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy cã thÓ tham kh¶o, t×m hiÓu. §Ó Web site cã thÓ ®­îc sö dông réng r·i, trong thêi gian tíi t«i sÏ ph¸t triÓn ®Ò tµi nµy theo mét sè h­íng nh­ viÖc chuyÓn ®æi c¬ së d÷ liÖu, tæ chøc thªm c¸ch qu¶n lý vµ h×nh thøc thanh to¸n b¶o hiÓm, c¸c th«ng tin míi vÒ b¶o hiÓm, thiÕt kÕ vÒ giao diÖn. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu tõ c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n bÌ sinh viªn. §Æc biÖt lµ sù chØ dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o, th¹c sü Vò V¨n Nam, ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Nh©n ®©y mét lÇn n÷a ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy, sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o còng nh­ cña b¹n bÌ sinh viªn. SV: NguyÔn ThÞ TuyÕt Trinh tµi liÖu vµ ®Þa chØ internet tham kh¶o NguyÔn Ph­¬ng Lan - ASP 3.0_ASP.NET Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc -2001 VN – Guide HTML kü thuËt t¹o trang Web – NXB Thèng kª - 2001 §Æng Minh Hoµng - ThiÕt lËp trang Web víi FrontPage 2000 NXB Thèng kª - 2000. VN – Guide Networking Essentials – NXB Thèng kª 2000. NguyÔn Thu HiÒn – ThiÕt kÕ trang Web – NXB Thèng kª 2001. NguyÔn V¨n Hïng - Gi¸o tr×nh c¬ b¶n vÒ SQL – 1996. www.wrox.com Trang chøa c¸c th«ng tin, c¬ së d÷ liÖu vµ m· nguån vÒ ASP. www.cuhk.hk/htmlprimer/HTMLPrimer.html Th«ng tin h­íng dÉn sö dông HTML www.baohiemxahoihcm.com Th«ng tin vÒ b¶o hiÓm x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.DOC
  • pptbao cao.PPT