Đề tài Xây dựng website trắc nghiệm Tiếng Anh

I. Lý do chọn đề tài Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin, ngành tin học đã trở thành một trong những ngành khoa học quan trọng, đã và đang được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Với việc sử dụng máy tính thì việc lưu trữ, xử lý dữ liệu sẽ dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và đạt được độ chính xác cao. Từ những hiệu quả thiết thực đó mà tôi chọn đề tài “ Xây dựng website trắc nghiệm tiếng anh ” làm luận văn tốt nghiệp. Với hệ thống này người sử dụng không cần kiến thức chuyên môn về tin học cao mà vẫn có thể sử dụng và khai thác hệ thống một cách hiệu quả. Với phần mềm trắc nghiệm học sinh có thể sử dụng để ôn luyện bài tốt hơn, dễ nhớ và tiện lợi, đặc biệt nó mang lại cho học sinh sự hứng thú trong học tập. Đối với giáo viên (người quản lý), phần mềm trắc nghiệm có thể giúp họ tạo một đề thi chỉ trong chốc lát và tổ chức thi cho các thí sinh tham gia thi cực kỳ đơn giản, công bằng và chính xác. Trong thời đại Công nghệ thông tin hiện nay, sự trao đổi thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung. CNTT là một trong những mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu với các nước trong khu vực. Sự phát triển Công nghệ thông tin luôn gắn chặt với sự phát triển kinh tế cũng như sự phát triển của các ứng dụng khoa học kỹ thuật. Ngày nay phát triển Công nghệ thông tin là xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh. ứng dụng của CNTT rất rộng lớn, trong nhiều lĩnh vực như : truyền thông, điều khiển tự động, quản lý các hoạt động của con người và hoạt động xã hội CNTT đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong xã hội với mọi phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo mà không mất đi tính chính xác. Đặc biệt nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong việc áp dụng tin học vào các hoạt động quản lý. ở nước ta hiện nay ứng dụng tin học trong quản lý chiếm phần lớn trong sản phẩm phần mềm. Hiện nay một số phần mềm về quản lý như: quản lý vật tư, quản lý thư viện, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp đang được sử dụng rộng rãi và rất có hiệu quả. Tuy nhiên các phần mềm hỗ trợ cho công tác giáo dục, học tập vẫn còn chưa nhiều nhất là ở trong nước. Một trong những phần mềm trợ giúp cho công tác học tập và thi cử đang được quan tâm hiện nay đó là phần mềm “trắc nghiệm”. ở một số môn học, đặc biệt là môn tiếng anh việc luyện tập và thi trắc nghiệm trên máy sẽ đem lại hiệu quả cao và nhiều trung tâm trường học đang rất cần được sử dụng. Do đó nhu cầu ứng dụng việc thi trắc nghiệm tiếng anh trên máy là một nhu cầu tất yếu. Hiện nay phần mềm trắc nghiệm cũng đã có nhiều và được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Để tạo sự khác biệt cũng như khác phục một số nhược điểm của các ứng dụng trắc nghiệm khác nên tôi chọn hướng phát triển của khóa luận này là xây dựng một Website trắc nghiệm. Môi trường phát triển của website này là sự kết hợp của các ngôn ngữ như : Html, Java scrip, Dream wear, Asp, Flash . Khoá luận này gồm những chương sau: Chương I: Phân tích bài toán và định hướng giải quyết bài toán. Chương II: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương III: Công cụ cài đặt. Chương IV: Một số trang minh họa. Kết luận Tài liệu tham khảo. Mục lục.

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng website trắc nghiệm Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin š››šš› Kho¸ LuËn tèt nghiÖp §¹i häc §Ò tµi: X©y dùngWebsite tr¾c nghiÖm tiÕng anh Gi¸o viªn h­íng dÉn : TS. Ph¹m quang tr×nh Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m thÞ viÖt hµ vinh : 05 - 2006 Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp nµy, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n cßn cã sù quan t©m, gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o cïng sù chia sÎ cña c¸c b¹n sinh viªn. T«i xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin - Tr­êng §¹i häc Vinh. §Æc biÖt t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: TS. Ph¹m Quang Tr×nh - ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. T«i xin kÝnh chóc c¸c thÇy c« lu«n lu«n m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc c¸c b¹n gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong häc tËp. Vinh, th¸ng 05 n¨m 2006 Ng­êi thùc hiÖn : Ph¹m ThÞ ViÖt Hµ Lêi nãi ®Çu. Trong thêi ®¹i C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay, sù trao ®æi th«ng tin trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi quèc gia nãi riªng vµ toµn thÕ giíi nãi chung. CNTT lµ mét trong nh÷ng mòi nhän ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu víi c¸c n­íc trong khu vùc. Sù ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin lu«n g¾n chÆt víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ sù ph¸t triÓn cña c¸c øng dông khoa häc kü thuËt. Ngµy nay ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin lµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. øng dông cña CNTT rÊt réng lín, trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ : truyÒn th«ng, ®iÒu khiÓn tù ®éng, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ ho¹t ®éng x· héi … CNTT ®· th©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc trong x· héi víi mäi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng hoµn toµn míi mÎ, s¸ng t¹o mµ kh«ng mÊt ®i tÝnh chÝnh x¸c. §Æc biÖt nã ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong viÖc ¸p dông tin häc vµo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. ë n­íc ta hiÖn nay øng dông tin häc trong qu¶n lý chiÕm phÇn lín trong s¶n phÈm phÇn mÒm. HiÖn nay mét sè phÇn mÒm vÒ qu¶n lý nh­: qu¶n lý vËt t­, qu¶n lý th­ viÖn, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý doanh nghiÖp … ®ang ®­îc sö dông réng r·i vµ rÊt cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn c¸c phÇn mÒm hç trî cho c«ng t¸c gi¸o dôc, häc tËp vÉn cßn ch­a nhiÒu nhÊt lµ ë trong n­íc. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm trî gióp cho c«ng t¸c häc tËp vµ thi cö ®ang ®­îc quan t©m hiÖn nay ®ã lµ phÇn mÒm “tr¾c nghiÖm”. ë mét sè m«n häc, ®Æc biÖt lµ m«n tiÕng anh viÖc luyÖn tËp vµ thi tr¾c nghiÖm trªn m¸y sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ nhiÒu trung t©m tr­êng häc ®ang rÊt cÇn ®­îc sö dông. Do ®ã nhu cÇu øng dông viÖc thi tr¾c nghiÖm tiÕng anh trªn m¸y lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. HiÖn nay phÇn mÒm tr¾c nghiÖm còng ®· cã nhiÒu vµ ®­îc x©y dùng b»ng nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c nhau. §Ó t¹o sù kh¸c biÖt còng nh­ kh¸c phôc mét sè nh­îc ®iÓm cña c¸c øng dông tr¾c nghiÖm kh¸c nªn t«i chän h­íng ph¸t triÓn cña khãa luËn nµy lµ x©y dùng mét Website tr¾c nghiÖm. M«i tr­êng ph¸t triÓn cña website nµy lµ sù kÕt hîp cña c¸c ng«n ng÷ nh­ : Html, Java scrip, Dream wear, Asp, Flash ... Kho¸ luËn nµy gåm nh÷ng ch­¬ng sau: Ch­¬ng I: Ph©n tÝch bµi to¸n vµ ®Þnh h­íng gi¶i quyÕt bµi to¸n. Ch­¬ng II: Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng. Ch­¬ng III: C«ng cô cµi ®Æt. Ch­¬ng IV: Mét sè trang minh häa. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o. Môc lôc. Tuy khãa luËn ®· ®­îc hoµn thµnh nh­ng v× ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp. Còng nh­ míi lÇn ®Çu tiÕp xóc víi c¸c ng«n ng÷ thiÕt kÕ Web nªn ch­¬ng tr×nh ®ang cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®Ó ch­¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phôc vô tèt h¬n cho viÖc häc tËp. Ch­¬ng I: Ph©n tÝch bµi to¸n vµ ®Þnh h­íng gi¶i quyÕt Bµi to¸n I. Lý do chän ®Ò tµi Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ th«ng tin, ngµnh tin häc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc quan träng, ®· vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc. Víi viÖc sö dông m¸y tÝnh th× viÖc l­u tr÷, xö lý d÷ liÖu sÏ dÔ dµng, thuËn tiÖn, nhanh chãng vµ ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c cao. Tõ nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®ã mµ t«i chän ®Ò tµi “ X©y dùng website tr¾c nghiÖm tiÕng anh ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Víi hÖ thèng nµy ng­êi sö dông kh«ng cÇn kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ tin häc cao mµ vÉn cã thÓ sö dông vµ khai th¸c hÖ thèng mét c¸ch hiÖu qu¶. Víi phÇn mÒm tr¾c nghiÖm häc sinh cã thÓ sö dông ®Ó «n luyÖn bµi tèt h¬n, dÔ nhí vµ tiÖn lîi, ®Æc biÖt nã mang l¹i cho häc sinh sù høng thó trong häc tËp. §èi víi gi¸o viªn (ng­êi qu¶n lý), phÇn mÒm tr¾c nghiÖm cã thÓ gióp hä t¹o mét ®Ò thi chØ trong chèc l¸t vµ tæ chøc thi cho c¸c thÝ sinh tham gia thi cùc kú ®¬n gi¶n, c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c. iI. yªu cÇu cña ®Ò tµi §Ó x©y dùng mét Website tr¾c nghiÖm, ®Ò tµi cÇn ph¶i thùc hiÖn ®­îc mét sè yªu cÇu sau : + CËp nhËt mét hÖ thèng ng©n hµng c¸c c©u hái, c¸c tuú chän, ®¸p ¸n. + Ph­¬ng thøc lµm ®Ò thi ph¶i khoa häc. + C¸c bµi thi ®­îc khèng chÕ thêi gian chÆt chÏ. + §­a ra kÕt qu¶ cho thÝ sinh tham gia tr¾c nghiÖm ngay sau khi hÕt thêi gian thi. Tõ mét sè yªu cÇu trªn Website tr¾c nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®­îc mét sè chøc n¨ng sau: - Qu¶n trÞ hÖ thèng - Qu¶n lý ng­êi dïng 1. Chøc n¨ng qu¶n trÞ + §¨ng ký ng­êi dïng. + CËp nhËt c©u hái. + T¹o bµi thi. + Xem chi tiÕt c©u hái. + Xem kÕt qu¶ thi cña thÝ sinh. 2. Chøc n¨ng sö dông + §¨ng nhËp hÖ thèng. + Test c¸c bµi thi do ng­êi qu¶n trÞ ®· t¹o s½n. III. mét sè ®Þnh h­íng trong x©y dùng phÇn mÒm tr¾c nghiÖm tiÕng anh a. HÖ thèng ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tr¾c nghiÖm truyÒn thèng. Kh¶o s¸t hÖ thèng cò t×m lèi ®i ®óng cã hiÖu qu¶ cho hÖ thèng míi. X©y dùng hÖ thèng mét c¸ch gän nhÊt, dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông. iV. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Dùa vµo thùc tiÔn tr¾c nghiÖm ë mét sè tr­êng, trung t©m, còng nh­ c¸c phÇn mÒm tr¾c nghiÖm hiÖn cã mµ luËn v¨n tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau: + T×m hiÓu ph­¬ng thøc thi tr¾c nghiÖm ®¸nh dÊu thñ c«ng, cho ®iÓm vµ khèng chÕ thêi gian ®Ó ®­a ra yªu cÇu cho hÖ thèng thi trªn m¸y phï hîp víi thùc tiÔn. + M« h×nh ho¸ ho¹t ®éng cña hÖ thèng m¸y tÝnh dùa vµo chøc n¨ng cña ch­¬ng tr×nh. + X©y dùng biÓu ®å luång d÷ liÖu, thiÕt kÕ c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu c¬ b¶n vµ thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a chóng. + Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh dùa vµo nhiÒu ng«n ng÷ nh­: HTML, Dreamware, Flash, Java scrip, Asp, hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access. V. T×m hiÓu vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng cña hÖ thèng HÖ thèng tr¾c nghiÖm tiÕng anh ho¹t ®éng dùa theo sù ho¹t ®éng cña mét sè ph­¬ng thøc tr¾c nghiÖm truyÒn thèng b»ng thñ c«ng. Khi tæ chøc thi tr¾c nghiÖm ta cã thÓ dùa vµo kÕt qu¶ thi ®Ó lÊy b»ng theo tr×nh ®é A, B, C th× nh÷ng ng­êi phô tr¸ch vµ qu¶n lý thi ph¶i lªn danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký thi, lµm ®Ò thi, Ên ®Þnh ngµy thi cho thÝ sinh. Khi vµo phßng thi, mçi thÝ sinh ®­îc ph¸t mét ®Ò thi trong ®ã cã mét sè th«ng tin vÒ thÝ sinh, c¸c c©u hái vµ c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. ThÝ sinh ®äc ®Ò vµ chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi cho tõng c©u hái theo sù hiÓu biÕt vµ tr×nh ®é cña m×nh, khi quyÕt ®Þnh chän ph­¬ng ¸n nµo thÝ sinh ®¸nh dÊu vµo ph­¬ng ¸n ®ã. Khi hÕt giê thÝ sinh ph¶i nép bµi thi, sau ®ã héi ®ång thi míi tiÕn hµnh chÊm bµi thi vµ c«ng bè kÕt qu¶, khi ®ã thÝ sinh míi biÕt ®­îc kÕt qu¶ thi cña m×nh. Víi h×nh thøc tæ chøc mét ®Ò thi nh­ trªn th× qu¸ r­êm rµ, mÊt nhiÒu thêi gian, tèn nhiÒu nh©n lùc cho viÖc coi thi vµ chÊm thi. Ngµy nay m¸y tÝnh cho phÐp chóng ta cã thÓ tæ chøc mét cuéc thi tr¾c nghiÖm trªn m¸y cùc kú ®¬n gi¶n, tiÖn lîi, biÕt kÕt qu¶ ngay vµ tèn rÊt Ýt thêi gian vµ c«ng søc, thÝ sinh vµo thi chØ viÖc dïng chuét vµ bµn phÝm, sau khi ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng do ng­êi qu¶n trÞ t¹o ra, hoÆc thÝ sinh tù t¹o, th«ng tin vÒ thÝ sinh tham gia tr¾c nghiÖm sÏ ®­îc m¸y tÝnh l­u l¹i, khi vµo thi tr¾c nghiÖm thÝ sinh cã thÓ lùa chän ®Ò thi cho m×nh, tõ bé ®Ò thi mµ ng­êi qu¶n trÞ ®· t¹o s½n, sè l­îng c©u hái, thêi gian thi cña mçi ®Ò thi do ng­êi qu¶n trÞ Ên ®Þnh s½n, mçi c©u hái cã 3 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, thÝ sinh ®äc c©u hái vµ chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. Khi thÝ sinh lµm bµi xong nÕu cßn thêi gian thÝ sinh cã thÓ quay l¹i söa l¹i c¸c c©u hái ®· tr¶ lêi. Khi hÕt thêi gian thi hÖ thèng sÏ tù ra khái bµi thi vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cho thÝ sinh. Ch­¬ng II: PH¢N TÝCH THIÕT KÕ HÖ THèNG I. x¸c ®Þnh, ph©n tÝch c¸c luång th«ng tin ViÖc x¸c ®Þnh, ph©n tÝch cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng. C¸c luång th«ng tin cã thÓ ph©n lo¹i thµnh : + C¸c th«ng tin cËp nhËt tra cøu: Nh÷ng th«ng tin lo¹i nµy th­êng ®­îc l­u tr÷ thµnh nh÷ng c¬ së d÷ liÖu, qu¸ tr×nh cËp nhËt, tra cøu th«ng tin b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc, nhiÒu lóc cßn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc . + C¸c th«ng tin øng dông : Ph­¬ng thøc tæ chøc, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n… Ngoµi ra cßn cã mét sè luång th«ng tin kh¸c ¸p dông cho tõng hÖ thèng cô thÓ mµ mçi hÖ thèng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh riªng cho m×nh. II. THIÕT KÕ HÖ THèng MíI 1. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng ViÖc x¸c ®Þnh vµ x©y dùng c¸c chøc n¨ng lµ ®iÒu quan träng hµng ®Çu cña mét hÖ thèng. §èi víi hÖ thèng “Tr¾c nghiÖm tiÕng anh” ®­îc chia thµnh c¸c chøc n¨ng sau : * Chøc n¨ng qu¶n trÞ. * Chøc n¨ng sö dông. 1.1 Chøc n¨ng qu¶n trÞ: §©y lµ chøc n¨ng mµ ng­êi qu¶n lý míi cã thÓ vµo ®­îc, nã ®­îc chia thµnh c¸c phÇn viÖc sau: + §¨ng ký ng­êi dïng: §Ó cã thÓ ¸p dông thi tr¾c nghiÖm cho mét nhãm ®èi t­îng nh­: trung t©m, tr­êng, líp, hoÆc mét kho¸ häc tiÕng anh theo ch­¬ng tr×nh, th× ng­êi qu¶n trÞ ph¶i t¹o ra c¸c User cho c¸c ®èi t­îng tham gia thi. Khi thÝ sinh vµo thi ng­êi qu¶n trÞ sÏ cung cÊp tªn User vµ mËt khÈu truy cËp cho tõng thÝ sinh. + CËp nhËt c©u hái: ë chøc n¨ng nµy ng­êi qu¶n trÞ cã thÓ, thªm, xo¸, söa c¸c c©u hái. C¸c c©u hái sau khi ®­îc cËp nhËt ng­êi qu¶n trÞ sÏ ®­a vµo c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, thiÕt lËp ph­¬ng ¸n ®óng cho c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. Sau nµy hÖ thèng sÏ dùa vµo h×nh thøc ra c©u hái vµ ph­¬ng ¸n ®óng ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ thi cña thÝ sinh. + T¹o ®Ò thi: Ng­êi qu¶n trÞ tiÕn hµnh t¹o c¸c bµi thi (®Ò thi ), chän sè l­îng c©u hái, ®Æt thêi gian thi, chän c¸c c©u hái cho bµi thi tõ ng©n hµng c©u hái ®· ®­îc cËp nhËt, b»ng c¸ch chän ngÉu nhiªn c¸c c©u hái tõ trong tæng sè c¸c c©u hái cã trong ng©n hµng c©u hái. ThiÕt lËp ph­¬ng thøc chÊm ®iÓm cho bµi thi, tõ ®ã ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ thi cho thÝ sinh. §ång thêi cã thÓ Ên ®Þnh thêi h¹n ®Ò thi ®­îc sö dông. VÝ dô: Trong mét bµi thi nÕu thÝ sinh tr¶ lêi ®óng ®­îc 50% c©u hái cña bµi thi th× sÏ cã kÕt qu¶ ®Ëu, ng­îc l¹i sÏ tr­ît... + Xem chi tiÕt c©u hái: Chøc n¨ng nµy gióp cho ng­êi qu¶n trÞ rµ so¸t l¹i ng©n hµng c©u hái, tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý nÕu thÊy cÇn thiÕt. + Xem kÕt qu¶ thi cña thÝ sinh: Chøc n¨ng nµy cung cÊp kÕt qu¶ thi cña c¸c thÝ sinh cho ng­êi qu¶n trÞ. 1.2 Chøc n¨ng sö dông + §¨ng nhËp hÖ thèng : Ng­êi sö dông nÕu ®­îc ng­êi qu¶n trÞ cho phÐp, cã nghÜa lµ ®· ®­îc ng­êi qu¶n trÞ t¹o vµ cung cÊp tªn, mËt khÈu ®Ó truy cËp th× khi ®¨ng nhËp ng­êi dïng chØ viÖc cËp nhËp vµo th«ng tin mµ hÖ thèng yªu cÇu ®· cã ®­îc tõ ng­êi qu¶n trÞ khi ®ã míi cã thÓ tiÕn hµnh thi ®­îc. Trong tr­êng hîp nÕu ng­êi sö dông ch­a th«ng qua ng­êi qu¶n trÞ th× ®Ó trèng phÇn Urer name vµ Ên Enter khi ®ã hÖ thèng sÏ yªu cÇu ng­êi sö dông cËp nhËt mét sè th«ng tin vÒ b¶n th©n, vµ tªn truy cËp cho ng­êi dïng. Khi ®ã muèn thi ng­êi sö dông ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sau ®ã ®¨ng nhËp l¹i b»ng tªn vµ mËt khÈu mµ m×nh ®· t¹o. + Lµm bµi thi : Sau khi vµo ®­îc hÖ thèng ng­êi dïng cã thÓ lùa chän ®Ò thi tõ bé c¸c ®Ò thi do ng­êi qu¶n trÞ t¹o s½n. Khi chän ®Ò thi c¸c c©u hái sÏ ®­îc lÇn l­ît liÖt kª ra vµ thêi gian thi ®­îc tÝnh kÓ tõ khi xuÊt hiÖn c©u hái ®Çu tiªn. Ng­êi sö dông tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm b»ng c¸ch chän ph­¬ng ¸n mµ m×nh cho lµ ®óng cña c¸c c©u hái trong ®Ò, trong qu¸ tr×nh lµm nÕu cßn thêi gian, cã thÓ quay l¹i söa c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi cña m×nh. Khi hÕt thêi gian thi, thÝ sinh sÏ kh«ng thÓ tiÕp tôc lµm bµi tiÕp mµ nhËn ®­îc kÕt qu¶ thi cña m×nh th«ng qua sè c©u tr¶ lêi ®óng, sè c©u tr¶ lêi sai vµ sè c©u ch­a lµm. Tõ ®ã hÖ thèng sÏ ®­a ra sè ®iÓm ®¹t ®­îc cô thÓ. 2. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Xem kÕt qu¶ thi Tr¾c nghiÖm tiÕng anh qu¶n trÞ sö dông ®¨ng ký ng­êi dïng CËp nhËt c©u hái t¹o §Ò thi xem chi tiÕt c©u hái ®¨ng nhËp hÖ thèng Lµm bµi thi 3. biÓu ®å luång d÷ liÖu: 3.1 Møc ng÷ c¶nh thÝ sinh dù thi Ng­êi qu¶n trÞ Yªu cÇu ®Ò thi §¸p øng yªu cÇu Th«ng tin tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Th«ng tin thÝ sinh Yªu cÇu kÕt qu¶ Th«ng tin c¸ nh©n §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem chi tiÕt c©u hái Yªu cÇu t¹o ®Ò thi §¸p øng yªu cÇu C©u hái §¸p øng yªu cÇu KÕt qu¶ thi Tr¾c nghiÖm tiÕng anh 3.2 Møc ®Ønh Th«ng tin c¸ nh©n Yªu cÇu ®Ò thi Ng©n hµng c©u hái §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem chi tiÕt c©u hái §¸p øng yªu cÇu Th«ng tin thÝ sinh Yªu cÇu t¹o ®Ò thi §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu kÕt qu¶ KÕt qu¶ thi §Ò thi Th«ng tin tr¶ lêi tr¾c nghiÖm TÖp qu¶n lý ThÝ sinh thÝ sinh dù thi C©u hái ®Ò thi sö dông Qu¶n trÞ Ng­êi qu¶n trÞ 3.3 Møc d­íi ®Ønh 3.3.1 Chøc n¨ng qu¶n trÞ Yªu cÇu xem kÕt qu¶/ §¸p øng yªu cÇu T¹o ®Ò thi Xem kÕt qu¶ thi C©u hái Th«ng tin thÝ sinh Xem chi tiÕt c©u hái Yªu cÇu xem chi tiÕt c©u hái\ §¸p øng yªu cÇu C©u hái TÖp qu¶n lý thÝ sinh ®Ò thi Ng©n hµng c©u hái §¨ng ký Ng­êi dïng CËp NhËt c©u hái Ng­êi qu¶n trÞ 3.3.2 Chøc n¨ng sö dông Yªu cÇu dÒ thi §Ò thi KÕt quÈ thi thÝ sinh dù thi TÖp qu¶n lý thÝ sinh Th«ng tin tr¶ lêi tr¾c nghiÖm §¨ng nhËp hÖ thèng Lµm bµi thi Th«ng tin c¸ nh©n §Ò thi 4. C¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu Sau ®©y lµ c¸c tËp tin c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 4.1 B¶ng AdminLogin cã chøc n¨ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin sau: Field Field name Type 1 Tªn qu¶n trÞ Text 2 MËt khÈu Text 4.2 B¶ng UserExams cã chøc n¨ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin sau: Field Field name Type 1 Tªn ng­êi dïng Text 2 Ngµy thi Date/Time 3 Tªn bµi thi Text 4 Sè % c©u tr¶ lêi ®óng Number 5 KÕt qu¶ thi Text 4.3 B¶ng UserLogin cã chøc n¨ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin sau: Field Field name Type 1 Tªn ng­êi dïng Text 2 MËt khÈu Text 3 Ngµy sinh Date/Time 4 Giíi tÝnh Text 5 §Þa chØ Text 6 §iÖn tho¹i Text 4.4 B¶ng all_exam cã chøc n¨ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin sau: Field Field name Type 1 Tªn bµi thi Text 2 Tªn qu¶n trÞ Text 3 Ngµy t¹o bµi thi Date/Time 4 Tæng sè c©u hái Number 5 B¾t ®Çu tõ c©u hái Number 6 §Õn c©u hái Number 7 Sè % c©u tr¶ lêi ®óng th× ®¹t Number 8 Thêi h¹n sö dông cña bµi thi Date/Time 4.5 B¶ng q_bank cã chøc n¨ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin sau: Field Field name Type 1 M· c©u hái AutoNumber 2 C©u hái Text 3 §¸p ¸n A Text 4 §¸p ¸n B Text 5 §¸p ¸n C Text 6 §¸p ¸n ®óng Text Ch­¬ng III : C«ng cô cµi ®Æt HÖ thèng th«ng tin ®­îc h×nh thµnh sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access, chuÈn ADODB ®Ó kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu, m« h×nh Client/Sever, ng«n ng÷ cµi ®Æt lµ HTML vµ ASP . i. Giíi thiÖu m« h×nh client/server 1. Sù ph¸t triÓn Ngµy nay m« h×nh Client/Sever ®­îc sö dông réng r·i trong m«i tr­êng ph©n t¸n, nguån gèc cña nã b¾t nguån tõ hÖ thèng xö lý dùa trªn m¸y chñ ( Host – Terminnal ). Trong m« h×nh nµy, tr×nh kh¸ch göi yªu cÇu ®Õn tr×nh chñ xö lý vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶ ®Ó tr×nh kh¸ch hiÓn thÞ. Tr×nh chñ trong c¸c øng dông Web ®­îc gäi lµ Web Server. Tr×nh kh¸ch th­êng lµ browser (hay tr×nh duyÖt). M¸y chñ ®¶m ®­¬ng toµn bé c«ng viÖc xö lý ®Õn logic tr×nh bµy. C¸c Client chØ cã nhiÖm vô hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®· ®­îc ®Þnh d¹ng tõ m¸y chñ. 2. CÊu tróc m« h×nh client/server 2.1 Tæng quan: M« h×nh kh¸ch chñ Client/Server lµ mét hÖ thèng gåm Ýt nhÊt mét m¸y chñ vµ c¸c m¸y tr¹m nèi víi nhau th«ng qua mét m«i tr­êng m¹ng. Server cÇi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh m¹ng (Network Operating System) ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng. Trªn m¸y Client cµi bÊt cø hÖ ®iÒu hµnh nµo miÔn lµ cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi Server. HÖ thèng m¹ng ë ®©y cã thÓ lµ m¹ng côc bé hay m¹ng diÖn réng. Client/Server cho phÐp mét øng dông chia thµnh nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c m«i tr­êng, h×nh thøc kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ ph¸t triÓn vµ duy tr× ®éc lËp còng nh­ thùc hiÖn trªn nhiÒu m¸y tÝnh kh¸c nhau trªn m¹ng. 2.2 Tæ chøc Mét hÖ thèng tæ chøc theo m« h×nh Client/Server bao gåm ba thµnh phÇn ®ã lµ: Client, Server vµ m¹ng. Client: Yªu cÇu tèi thiÓu cña Client lµ cã kh¶ n¨ng ph¸t ra yªu cÇu tíi Server vµ hiÓn thÞ kÕt qu¶ tr¶ vÒ tõ Server. Nã cã thÓ lµ c¸c tr¹m lµm viÖc, m¸y tÝnh ®Ó bµn… M¸y Client cã thÓ ch¹y bÊt cø hÖ ®iÒu hµnh nµo, nã kh«ng phô thuéc vµo hÖ ®iÒu hµnh m¹ng. Client cã thÓ tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc riªng cña m×nh, xö lý d÷ liÖu tr­íc khi göi ®Õn Server hoÆc d÷ liÖu tõ Server trë vÒ, tù nã ®iÒu ®é c¸c tµi nguyªn côc bé cña nã mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi Server. Server: V× Server thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc nªn nã ph¶i lµ mét m¸y ®ñ m¹nh nh­ kh¶ n¨ng bé xö lý, kh«ng gian bé nhí, dung l­îng ®Üa cøng, ®é tin cËy cao… M¸y Server cßn ph¶i cã hÖ ®iÒu hµnh thÝch hîp ®Ó ch¹y. Tïy theo yªu cÇu hÖ thèng mµ lùa chän yªu cÇu phÇn mÒm hîp lý. Server cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c Client khi cã yªu cÇu. §¶m b¶o hÖ thèng ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶, th«ng suèt, tr¸nh t×nh tr¹ng t¾c nghÏn, xung ®ét khi cã yªu cÇu tíi mét Server kh¸c. Khi ®ã nã ®ãng vai trß mét Client. NÕu trªn hÖ thèng cã nhiÒu Server mçi Server cã mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, ng­êi ta ph©n Server ra lµm s¸u lo¹i chøc n¨ng: + Application Server: Server nµy ®ãng vai trß Host trong c¸c hÖ thèng host base processing. + File Server: Qu¶n lý file cña hÖ thèng. + Data Server: Xö lý d÷ liÖu, tæ chøc l­u tr÷ d÷ liÖu, thùc hiÖn truy vÊn d÷ liÖu. + Computer Server: Qu¶n lý chøc n¨ng, nhËn biÕt c¸c yªu cÇu vµ chuyÓn giao ®¸p øng. + Database Server: T­¬ng t¸c d÷ liÖu, Server nµy ho¹t ®éng dùa trªn Computer Server vµ Data Server: §¶m ®­¬ng chøc n¨ng cÇu nèi víi Server kh¸c ë xa hoÆc m¹ng kh¸c. 3. C¸c thµnh phÇn cña m« h×nh Client/Server 3. 1 Giao diện người dùng (User Interface): Cã chøc n¨ng t­¬ng t¸c víi ng­êi sö dông,nh­ ph¸t ra yªu cÇu d÷ liÖu ®èi víi ng­êi sö dông hoÆc c¸ch thøc ®ãn nhËn d÷ liÖu tõ ng­êi sö dông,thµnh phÇn nµy t¹o mét giao diÖn ®èi víi ng­êi sö dông. 3. 2 Logic trình bày (Presentation Logic): Lµ thµnh phÇn cña øng dông ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm hiÓn thÞ, tr×nh bµy c¸c phÇn giao tiÕp víi ng­êi sö dông nh­ ®Þnh d¹ng mµn h×nh, qu¶n lý c¸c hép tho¹i, c¸c cöa sæ, ®äc ghi c¸c th«ng tin trªn mµn h×nh, phÝm, chét … 3. 3 Logic ứng dụng ( Application Logic ) §¶m ®­¬ng viÖc thùc thi øng dông nh­ ®¸p øng c¸c yªu cÇu tõ ng­êi sö dông, qu¶n lý c¸c c¬ së d÷ liÖu… Ngoµi ra nã cßn lµ c¸i cèt lâi cña hÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c thµnh phÇn kh¸c, th«ng th­êng nã gåm hai thµnh phÇn: thao t¸c d÷ liÖu vµ xö lý d÷ liÖu. 4. ­u nh­îc ®iÓm cña m« h×nh Client/Server 4. 1 Ưu điểm: M« h×nh Client/Server t¹o ra kh¶ n¨ng mÒm dÎo trong quan hÖ gi÷a Client vµ Server. Client cã thÓ ®¶m ®­¬ng mét sè nhiÖm vô thay cho Server vµ Server cã thÓ ph©n phèi t¸c vô cho nã. §iÒu nµy gi¶m bít g¸nh nÆng cho Server, tËn dông kh¶ n¨ng cña Client. Nh­ vËy chi phÝ còng gi¶m ®¸ng kÓ. Client/Server mở ra khả năng sử dụng tài nguyªn dïng chung trªn mạng như phần mềm, m¸y in, … C¸c tài nguyªn trước đ©y chỉ nằm trªn một hệ thống do đã chỉ được khai th¸c trực tiếp trªn Host đã. Nay nã được cấp ph¸t cho c¸c nhiệm vụ, c¸c trạm làm việc cïng c¸c Server kh¸c trong hệ thống. Client/Server cho phÐp phối hợp quản lý, tập trung và kh«ng tập trung. C¸c chức năng cã thể bị ph©n t¸n trªn c¸c nót kh¸c nhau do đã làm tăng tÝnh an toàn của hệ thống cũng như khả năng qu¸ tải trªn một Server. Cho phÐp dïng giao diện đồ häa trªn c¸c trạm gióp cho việc sử dụng dễ dàng hơn. C¸c ứng dụng được ph¸t triển nhanh, dễ được người dïng chấp nhận. 4. 2 Nhược điểm: Bªn cạnh những tiến bộ trªn, m« h×nh Client/Server cũng cã những nhược điểm sau: Khi ứng dụng chủ yếu đặt ở Server, Server cã nhiều nguy cơ tắc nghẽn, xung đột. Đßi hỏi c¸c chiến lược ph©n chia nguồn tài nguyªn, ph©n phối nhiệm vụ cũng như đ¸p ứng yªu cầu. C¸c ứng dụng ph©n t¸n, ph©n chia c¸c nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với ứng dụng kh«ng ph©n t¸n. M«i trường cã nhiều người sử dụng đßi hỏi c¸c cơ chế bảo mật dữ liệu, cần phải cã hiểu biết và phương ph¸p kỹ thuật mới cã thể giải quyết vấn đề một c¸ch tối ưu. II. C¸c c«ng cô cµi ®Æt 1. Ng«n ng÷ HTML Ng«n ngữ HTML (Hyper Text Markup Language) là ng«n ngữ định dạng và đ¸nh dấu c¸c văn bản. HTML sử dụng c¸c thẻ (tag) để định dạng. Trong HTML, mỗi tag được bắt đầu và kết thóc bởi cặp ",". C¸c thµnh phÇn cña mét tµi liÖu HTML: Cấu tróc tổng qu¸t của một tài liệu HTML: Tiªu đề của một trang HTML Nội dung của trang HTML có thể là văn bản, đồ hoạ, ©m thanh, video… Văn bản HTML hay một trang Web, bắt đầu là thẻ kết thóc bằng , thường cã hai thành phần chÝnh: Phần đầu văn bản (Document head) và phần th©n văn bản (Document body). a) Phần đầu văn bản: §ược mở đầu bằng thẻ kết thóc bằng thẻ . Th«ng tin duy nhất trong phần đầu được tr×nh duyệt Web hiển thị là tiªu đề của văn bản. b) Phần th©n văn bản: §ược bắt đầu bởi thẻ và kết thóc bởi thẻ , là phần chứa nội dung chÝnh của văn bản. . 1.2 Thuéc tÝnh liªn kÕt cña HTML: a) Tạo liên kết: Trong trang HTML có thể liªn kết đến c¸c trang HTML kh¸c hay đến ngay một phần nào đã trong trang hiện hành. C¸c thẻ tạo liªn kết: Xem th«ng tin về mối quan hệ giữa c¸c thuộc tÝnh như: herf, name, method, rev, title… Thiết lập mối liªn kết tới một trang Web với một file bất kỳ, hoặc cã thể liªn kết trªn cïng một trang. Thẻ này kh«ng thể dïng một m×nh mà phải kÌm theo địa chỉ của tài liệu muốn liªn kết . b) ChÌn một số đối tượng: ChÌn h×nh ảnh vào trang Web, file x¸c định trªn tập tin ảnh để tr×nh duyệt cã thể mở tập tin và hiển thị ( tập tin ảnh được lưu trữ dạng GIF hoặc. JPG ) tạo chó thÝch, tạo vïng trống trong trang HTML cã nội dung kh«ng hiển thị lªn trang Web. Tạo hiệu ứng cho chữ chạy Cho phÐp tạo tập tin ảnh làm nền cho trang Web. Nguồn ảnh Trước khi đưa h×nh ảnh lªn trang Web, cần phải x¸c định tªn của tập tin h×nh ảnh và nơi lưu trữ trªn m¸y chủ để hướng tr×nh duyệt t×m đóng ảnh cần sử dụng. 1.3 C¸c ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ HTML: Ng«n ngữ HTML cung cấp c¸c c«ng cụ thuận lợi để x©y dựng một trang Web: + Sử dụng c¸c Form cho phÐp xem, sửa, nhập, xãa dữ liệu. + Sử dụng liªn kết để truy vấn dữ liệu. + Kết hợp kết quả truy vấn được với thẻ HTML để tạo trang hiển thị theo ý muốn. + Tạo các nót submit để gọi đến c¸c trang kh¸c, nhằm thực thi c¸c yªu cầu + Truy vấn đến c¸c thành phần điều khiển ®ộng của Web như c¸c nót điều khiển, c¸c « chọn. + Cho phÐp chÌn c¸c đoạn m· để thi hành c¸c chức năng. 2. ng«n ng÷ ASP 2.1 Giíi thiÖu Active Server Pages ( ASP ) Microsoft Active Server Pages ( ASP ) là m«i trường lập tr×nh ứng dụng phÝa Server ( Server side scripting ) hỗ trợ mạnh trong việc x©y dựng Web. Microsoft gọi nã là m«i tr­êng server-side scripting, m«i trường này cho phÐp tạo và chạy c¸c ứng dụng Web server động, tương t¸c và cã hiệu quả cao. Để làm việc trong m«i trường này, c¸c ASP code th­êng sử dụng VBScript hoặc JavaScript, cả hai loại này đều tự động hỗ trợ ASP. C¸c ứng dụng ASP cã thể làm việc với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thÝch với ADODC như SQL, Access, Oracle… đồng thời rất dễ viết và sửa đổi. Hơn nữa nã cã thể thÝch hợp với c¸c c«ng nghệ cã sẵn của Microsoft như COM, … một c¸ch dễ dàng. a) Trang ASP: Mỗi trang ASP cã thể bao gồm một trong c¸c thành phần sau: HTML, Script của ng«n ngữ VBScript hoặc Javascipt, Text trong đã cã c¸c tag HTML và Text sẽ được xử lý b×nh thường như đối với c¸c văn bản HTML th«ng thường, c¸c Script sẽ được một bộ phận (engine) của ASP th«ng dịch và thi hành trªn Server. Cã thể xem trang ASP như một trang HTML có bổ sung c¸c ASP Script Command. Trong c¸c HTML, mçi trang được bắt đầu và kết thóc bởi cặp ",", ASP cũng tương tự như vậy. Để đ¸nh dấu nơi nào ASP script bắt đầu và kết thóc dïng cặp lệnh "". C¸c đoạn ASP script cã thể xuất hiện ở mọi nơi trong trang HTML, ASP & HTML có sự gắn bã chặt chẽ với nhau. Với ASP ta cã thể chÌn c¸c script thực thi được vào trực tiếp c¸c file HTML. Khi đã việc tạo ra trang HTML và xử lý script trở nªn đồng thời, điều này cho phÐp tạo ra c¸c tương t¸c của Website một c¸ch linh hoạt uyển chuyển, cã thể chÌn c¸c thành phần HTML động vào trang Web tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. b) Hoạt động của trang ASP: C¸c ASP script th«ng th­êng chỉ chạy trªn c¸c server cài IIS (Microsoft Internet Information Server). Quy tr×nh như sau: khi một user th«ng qua tr×nh duyệt Web gửi yªu cầu tới một file .asp ở server th× script chứa trong file đã sẽ được chạy trªn server và trả kết quả về cho browser đã. Khi Web server nhận được yªu cầu tới một file .asp th× nã sẽ đọc từ đầu tới cuối file .asp đã, thực hiện c¸c lệnh script trong đã và trả kết quả về cho Web browser là một trang HTML. Do m«i trường hoạt động là mạng nªn một script ASP khi được viết ra cã thể sử dụng được ở mọi nơi, kh«ng cần tr×nh biªn dịch hay kết nối. C¸c ASP script được viết dựa trªn c¸c ng«n ngữ hướng đối tượng nªn rất tiện lợi, sẵn cã c¸c object đi kÌm như: Request, Response, Application, Server, Session. Tận dụng được c¸c ActiveX components như: Database access, Content linking, Collaboration Data Object, Browser capabilities, File Access, ... Hơn nữa nã cũng cã thể tận dụng được components từ c¸c nhà ph©n phối kh¸c, cung cấp d­íi dạng c¸c file .dll Ho¹t ®éng cña trang ASP so với ho¹t ®éng cña trang HTML coa thÓ ®­îc minh häa th«ng qua h×nh sau: c) Sơ đồ một ứng dụng trên Web ASP: Web Server: Là nơi tiếp nhận và trả lời c¸c yªu cầu của Web user, đồng thời cũng thực hiện việc kết nối đến hệ DBMS trªn Database Server theo yªu cầu truy cập dữ liệu của trang ASP. ADO cung cấp giao diện lập tr×nh cho người ph¸t triển x©y dựng c¸c lệnh truy cập cơ sở dữ liệu, c¸c lệnh này được chuyển đến cho hệ DBMS để thực thi th«ng qua c¸c thành phần OLEDB ( và ODBC ). Kết quả truy vấn dữ liệu sẽ được Web Server đưa ra hiển thị trªn Browser. Database Server: Nơi diễn ra việc thực thi c¸c thao t¸c cơ sở dữ liệu như truy vấn, cập nhật cũng như đảm bảo tÝnh toàn vẹn dữ liệu của hệ DBMS. Browser: giao diện với người dïng, tiếp nhận c¸c yªu cầu của người sử dụng cũng như hiển thị kết quả yªu cầu. ODBC Web Server OLEDB ADO ASP Web Browser Database Server MS ACCESS Quy tr×nh như sau: Khi một user th«ng qua Web Browser gửi yªu cầu tới một file.asp ở Server th× Script chứa trong file sẽ được chạy trªn Server và trả kết quả về cho Browser đã. Khi Web Server nhận được yªu cầu tới một file .asp th× nã sẽ đọc từ đầu tới cuối file.asp đã, thực hiện c¸c lệnh Script trong đã và trả kết quả về cho Web Browser là một trang HTML. 2.2 §Æc ®iÓm cña ASP : + Tạo nội dung động cho trang Web. + Nhận yªu cầu vấn tin hoặc dữ liệu gửi đến từ người sử dụng qua form. + Truy cập cơ sở dữ liệu và truy vấn tin cho người sử dụng. + Tuỳ biến nội dung trang theo đối tượng người sử dụng. + Dễ dïng và nhanh hơn CGI, Perl. + BÝ mật m· nguồn. C¸c file.asp tương thÝch với file HTML, và việc viết c¸c Script đơn giản, kh«ng phải biªn dịch hay liªn kết như việc lập tr×nh th«ng thường, ASP cung cấp c¸c đối tượng tiện lợi cho nhiều thao t¸c như: Request, Response, Server, Apllication, Session. C¸c đối tượng cã sẵn này của m«i trường ASP sẽ gióp cho việc giao tiếp dữ liệu giữa Client và Server thực sự tiện lợi, cũng như việc quản lý ứng dụng một c¸ch linh hoạt nhờ vào c¸c biến Session, Apllication. 2.3 C¸c thµnh phÇn vµ có ph¸p ASP: ASP bao gồm c¸c thành phần sau: * C¸c bộ dịch ng«n ngữ VBscript và Jscript . * Thư viện c¸c đối tượng, chuyªn dïng để truy xuất Database th«ng qua ODBC Driver (Active Server Data Object - ADO). Thư viện c¸c đối tượng hỗ trợ cho việc viết c¸c trang ASP. * Trang ASP đơn giản là một trang văn bản với phần mở rộng là .asp, gồm cã ba phần: - Văn bản (Text) - C¸c HTML tag - C¸c Script. Mỗi Script sẽ thực hiện một c«ng việc nào đã, giống như c¸c ph¸t biểu của một ng«n ngữ lập tr×nh. Một Script là một chuỗi c¸c lệnh Script, nã cã thể là: + Một phÐp g¸n gi¸ trị cho một biến. + Một yªu cầu Web Server gửi th«ng tin đến Browser. + Tổ hợp c¸c lệnh riªng rẽ thành một thủ tục hay một hàm giống như trong c¸c ng«n ngữ lập tr×nh. Việc thi hành một Script là một qu¸ tr×nh gửi chuỗi c¸c lệnh tới Scripting Engine, tại đ©y ASP sẽ th«ng dịch c¸c lệnh này và chuyển tiếp cho m¸y tÝnh. Script được viết bằng một ng«n ngữ với c¸c luật được đặc tả nào đã. Trong ASP cung cấp hai Script Engine là Vbscrip, và Jscript. Tuy nhiªn ASP kh«ng phải là ng«n ngữ Script, mà nã chỉ cung cấp một m«i trường nào ®ã để xử lý c¸c Script mà ta chÌn vào trong c¸c file .asp, việc chÌn này phải tu©n theo một có ph¸p nhất định của ASP. VBScript là ng«n ngữ mặc định của ASP nếu muốn sử dụng một ng«n ngữ kh¸c th× chóng ta cần phải định nghĩa ng«n ngữ. Tại đầu trang thªm dßng : Có ph¸p: Lựa chọn Script được đặt ngay tại dßng đầu file: 2.3 C¸c ®èi t­îng (Object ) trong ASP: Khi viết c¸c script ta thường cã nhu cầu thực hiện một số t¸c vụ nào đã theo một qui tắc cơ bản nào đã. Khi đã thường xuất hiện những c«ng việc lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đã xuất hiện nhu cầu tạo ra c¸c đối tượng cã khả năng thực hiện những c«ng việc cơ bản đã. Mỗi đối tượng là một kết hợp giữa lập tr×nh và dữ liệu mà cã thể xử lý như một đơn vị thống nhất. §ối với phần lớn c¸c đối tượng, để sử dụng được nã ta phải tạo ra c¸c instance cho nã. Tuy nhiªn ASP có sẵn năm đối tượng mà ta cã thể dïng được mà kh«ng cần phải tạo c¸c instance. Chóng được gọi là c¸c build-in object, bao gồm: + Request: Là đối tượng chứa c¸c th«ng tin ở Web browser gửi yªu cầu tới Web server. + Response: Là ch×a khãa để gửi th«ng tin tới user, là đại diện cho phần th«ng tin do server trả về cho Web browser. + Server: Là m«i trường m¸y server nơi ASP đang chạy, chứa c¸c th«ng tin và t¸c vụ về hệ thống. + Apllication: §ại diện cho ứng dụng Web của ASP, chứa script hiện hành. + Session: Là một biến đại diện cho người sử dụng + Database Access: Một trong những tài sản lớn nhất mà ASP cã được là khả n¨ng th©m nhập vào c¸c cơ sở dữ liệu. ASP thường làm việc với hai ng­êi bạn đồng nghiệp là Microsoft Access và hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. a. Ðối tượng Request: §ịnh nghĩa: Với đối tượng Request, c¸c ứng dụng ASP cã thể lấy dễ dàng c¸c th«ng tin gửi tới từ user. Có ph¸p tổng qu¸t: Request.(CollectionName)(Variable) §ối tượng Request: Cã 5 Collection : Client Certificate: Nhận Certtification Fields từ Request của Web Browser. Nếu Web Browser sử dụng http:// để connect với server, browser sẽ gửi certification fields. Query String: Nhận gi¸ trị của c¸c biến trong HTML query string. §©y là gi¸ trị được göi lªn theo sau dấu chấm hỏi (?) trong HTML Request. Form: Nhận c¸c gi¸ trị của c¸c phần tử trªn form sử dụng phương thức POST. Cookies: Cho phÐp nhận những gi¸ trị của cookies trong một HTML Request. Server Variable: Nhận c¸c gi¸ trị của c¸c biến m«i trường. b. §èi t­îng Response: §Þnh nghÜa: Việc gởi th«ng tin tới cho user sẽ được thực hiện nhờ đối tượng Response. Có ph¸p tổng qu¸t: Response.Collection /property / method Collection của đối tượng Response: Cookies: X¸c định gi¸ trị biến Cookies. Nếu Cookies được chỉ ra kh«ng tồn tại, nã sẽ được tạo ra. Nếu nã tồn tại th× nã được nhận gi¸ trị mới. C¸c Properties: Buffer: Chỉ ra trang Web output được giữ lại đệm buffer hay kh«ng. ContentType: Chỉ ra HTML content type cho response. Expires: Chỉ định số thời gian trước khi một trang được cached trªn một browser hết hạn. ExpiresAbsolute: Chỉ ra ngày giờ của một trang được cache trªn browser hết hạn. Status: Chỉ ra gi¸ trị trạng th¸i được Server. C¸c Methods: AddHeader: Thªm một HTML header với một gi¸ trị được chỉ định. AppendToLog: Thªm một chuỗi vào cuối file Log của Web server cho request này. BinaryWrite: Xuất th«ng tin ra output HTML dạng binary. Clear: Xãa đệm output HTML. End: Dïng xử lý file .asp và trả về kết quả hiện tại. Flush: Göi th«ng tin trong buffer cho client. Redirect: Göi một th«ng b¸o cho browser định hướng lại đến một URL kh¸c. Write: Ghi một biến ra HTML output như là một chuỗi. c. §ối tượng session: §ịnh nghĩa: Chóng ta cã thể sử dụng 1 object Session để lưu trữ th«ng tin cần: SessionID: Trả về SessionID cho user. Mỗi session sẽ được server cho một số định danh duy nhất khi nã được tạo ra. Timeout: Khoảng thời gian tồn tại của session, tÝnh bằng phót. C¸c Methods: Abandon: Xãa bỏ một object session, trả lại tài nguyªn cho hệ thống. d. §ối tượng Application: §ịnh nghĩa: Ta cã thể sử dụng object Application để cho phÐp nhiều người cïng sử dụng một ứng dụng chia sẻ th«ng tin với nhau. Bởi v× object Application được dïng chung bởi nhiều người sử dụng, do đã object cã 2 method Lock và Unlock để cấm kh«ng cho nhiều user đồng thời thay đổi property của object này, c¸c biến Application là toàn cục, cã t¸c dụng trªn toàn ứng dụng. Có ph¸p tổng qu¸t: Application.Method C¸c Methods: Lock: Phương ph¸p này cấm kh«ng cho client kh¸c thay đổi property của đối tượng Application . Unlock: Phương ph¸p này cho phÐp client kh¸c thay đổi property của đối tượng Application . Events: gồm cã hai event được khai b¸o trong file Global.asa. Application_OnStart: Xảy ra khi khởi động ứng dụng. Application_OnEnd: Xảy ra khi ứng dụng đãng, hay Server shutdown. e. §ối tượng Server: §ịnh nghĩa: Cho phÐp truy xuất đến c¸c method và property của server như là những hàm tiện Ých. Có ph¸p tổng qu¸t: Server.Method C¸c Properties: CriptTimeout: Khoảng thời gian dành cho script chạy. C¸c Methods: CreateObject: Tạo một instance của server component. HTMLEncode đường dẫn tuyệt đối trªn server hiện hành hoặc đường dẫn tương đối đến trang hiện tại thành đường dẫn vật lý (physical path). URLencode: M· hãa một chuỗi (kể cả kÝ: M· hãa một chuỗi theo dạng HTML. MapPath: ¸nh xạ đường dẫn ảo (là tự escape) theo qui tắc m· hãa URL. Một vÝ dụ về ASP script: C¸c phần trªn đã gióp bạn cã một nh×n nhận cơ bản, mục này sẽ ®­a ra một vÝ dụ đơn giản để h×nh dung râ hơn c¸ch viết m· lệnh và th­ëng thức h­¬ng vị sức mạnh của ASP. Một điều cần l­u ý là để test ch­¬ng tr×nh chóng ta cần phải cài bộ IIS (Internet Information Server) hoặc bộ PWS ( Personal Web Server), sau đã m¸y tÝnh của chóng ta sẽ trở thành một local server. Hoặc chóng ta upload c¸c file test lªn một server nào đã cho phÐp chạy c¸c asp script. Trong hai bộ này đều cã phần trợ gióp h­íng dẫn ta về c¸c hàm và lệnh, nếu c¸c hàm trong vÝ dụ này bạn ch­a nắm đ­îc th× cã thể tra cứu trong đã. Cã một điều g©y khã khăn cho chóng ta khi muốn t×m kiếm c¸c m· lệnh ASP đã là khi truy nhập vào một site dïng ASP (vÝ dụ ) chóng ta kh«ng thể xem m· nguồn được. Sự thực những th«ng tin bạn xem trªn browser đã được default.asp xử lý và trả về m· html. Một vÝ dụ kh¸c, nếu bạn thªm dßng vào trang Web của bạn (giả sử strname đ­îc g¸n bằng "TinHọc&ĐờiSống") th× khi chạy và xem m· nguồn bạn sẽ thấy dßng: Đ©y là TinHọc&ĐờiSống . Cßn b©y giờ chóng ta h·y mở một tr×nh soạn thảo nào đã, Notepad chẳng hạn và viết những m· lệnh sau: VÝ dụ 1 về ASP script B©y giờ là Sau khi viết xong ghi file này tªn là vd1.asp và chạy, trªn màn h×nh browser sẽ xuất hiện dïng "Chào bạn – B©y giờ là ...". Trong vÝ dụ này ta dïng object Response và hàm Time của VBScript để ®­a th«ng tin ra màn h×nh của user . Chóng ta cã thể thấy râ là asp đã đ­îc xử lý trªn server một c¸ch dễ dàng bằng c¸ch chỉnh lại đồng hồ m¸y tÝnh của bạn và chạy lại script trªn th× vẫn b¸o giờ chuẩn v× giờ ở đ©y lấy ở m¸y chủ chứ kh«ng lấy giờ ở m¸y client. VÝ dụ trên chỉ là một minh hoạ rất th« sơ cho ASP, bạn cã thể viết c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c phức tạp hơn nhiều. Những bàn luận kh¸c về ASP: Phần này chóng ta sẽ so s¸nh ASP với một số ng«n ngữ lập tr×nh m¸y chủ kh¸c nh­: CGI, Perl, Python,... Theo quan điểm c¸ nh©n th× t«i thÝch ASP v× rất dễ học, m· lệnh t­¬ng tự nh­ VisualBasic, dÔ thực hành. So với học Perl th× chóng ta mất Ýt thời gian hơn nhiều để học ASP. Cã nhiều chuyªn gia cho rằng ASP cã độ bảo mật kÐm hơn CGI, theo t«i cã thể lý giải điều này là do ASP chạy trªn c¸c server với hệ điều hành mạng của Microsoft, mà Microsoft vẫn cã tiền lệ là tÝnh bảo mật hệ thống kÐm, kh«ng thể b× đ­îc với UNIX. Nh­ng mặt kh¸c, ASP lại cã tÝnh năng truy cập cơ sở dữ liệu tuyệt vời, nhất là đối với c¸c SQL server, nếu so với CGI th× ASP hơn hẳn mặt này. 3. C¬ së d÷ liÖu 3.1 ý niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu (CSDL): CSDL là tập hợp những số liệu liên quan đến một chủ đề hay một mục đÝch quản lý khai th¸c nào đã, trong CSDL ngoài c¸c Table chứa những số liệu cßn cã những “vật dụng” gióp ta quản lý và khai th¸c số liệu, đã là những Query (bảng truy vấn), những Form (mẫu biểu), những Report (bảo biểu), những Macro (lệnh ngầm) và những module (đơn thể lập tr×nh). 3.2 HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access: Microsoft Access lµ mét ch­¬ng tr×nh qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu n»m trong bé Microsoft Office cña h·ng phÇn mÒm Microsofr næi tiÕng thÕ giíi. Microsoft Access cã nhiÒu tÝnh n¨ng ­u viÖt, cã giao diÖn th©n thiÖn víi ng­êi sö dông, rÊt thÝch hîp cho c«ng t¸c qu¶n lý. Microsoft Access t­¬ng t¸c víi ng­êi sö dông ch¹y trªn m«i tr­êng Windows, nã t¨ng thªm søc m¹nh trong c«ng t¸c tæ chøc vµ t×m kiÕm th«ng tin. C¸c quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu, gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, khu«n nhËp d÷ liÖu cña Microsoft Access hoµn toµn ®¸p øng yªu cÇu. Kh¶ n¨ng kÕt nèi vµ c«ng cô truy vÊn m¹nh cña nã gióp ta t×m kiÕm th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng. 4. Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu SQL 4.1 Nh÷ng ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ SQL: SQL là ng«n ngữ quản lý CSDL điển h×nh, SQL là ng«n ngữ đơn giản nhưng rất hiệu quả. Hơn nữa sự ph¸t triển nhanh chãng của nhu cầu x©y dựng những CSDL lớn theo m« h×nh Client/Server ng«n ngữ SQL càng phổ biến. Trong m« h×nh Client/Server, toàn bộ cơ sở dữ liệu được tập trung trªn m¸y chủ (Server). Mọi thao t¸c xử lý dữ liệu được thực hiện trªn m¸y chủ bằng c¸c lệnh SQL. M¸y trạm (Client) chỉ dïng để cập nhật dữ liệu cho m¸y chủ hoặc lấy th«ng tin từ m¸y chủ. SQL được sử dụng để nhanh chãng tạo ra c¸c trang Web động (Dynamic Web Pages). Kết dÝnh giữa cơ sở dữ liệu và trang Web. Khi người dïng yªu cầu, SQL sẽ thực hiện việc truy cập th«ng tin trong cơ sở dữ liệu trªn m¸y chủ và hiển thị kết quả làm việc trªn trang Web, SQL cũng là c«ng cụ để cập nhật th«ng tin cho CSDL. SQL chỉ làm việc với những dữ liệu cã cấu tróc bảng (Table) như Foxpro, Microsoft Access. SQL ph©n tÝch, xử lý th«ng tin, sửa đổi cấu tróc của c¸c bảng. SQL sử dụng Query (c©u hỏi truy vấn), mỗi Query là một c©u lệnh SQL được x©y dựng hoàn chỉnh và cã thể ghi lại để mang ra sử dụng bất cứ lóc nào. SQL cã khả năng đ¸p ứng hầu hết c¸c yªu cầu đối với việc cập nhật, ph©n tÝch dữ liệu từ c¸c bảng, và cã thể kết nối một CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Một số c«ng cụ chÝnh của SQL cã khả năng đ¸p ứng hầu hết c¸c yªu cầu đối với việc cập nhật, ph©n tÝch dữ liệu từ c¸c bảng, và cã thể kết nối một CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Một số c«ng cụ chÝnh của SQL: + Cập nhật, xãa c¸c bảng ghi trªn toàn bảng theo những điều kiện kh¸c nhau. + Kết nối dữ liệu trªn m¸y chủ (Server). Khi dữ liệu được tập trung trªn m¸y chóng ta phải dïng lệnh SQL để x©m nhập vào bªn trong m¸y. + Kết hợp c¸c trang Web với CSDL bằng lệnh SQL. Tất cả c¸c chức năng của SQL đều cã thể thực hiện bằng c¸c c«ng cụ kh¸c nhau của phần mềm cã sử dụng SQL. + C©u lệnh đơn giản, dễ nhớ, dễ sử dụng và rất ngắn gọn. + Khả năng thực hiện những yªu cầu phức tạp của c«ng việc… 4.2 D¹ng lÖnh cña ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu: a) Cập nhật dữ liệu: Thªm c¸c Record vào một bảng: Có ph¸p: Insert Into Tªn_bảng(danh_s¸ch_c¸c_trường) Value(C¸c_gi¸_trị) [C©u_hỏi_con] b) Xãa cơ sở dữ liệu: Xãa một record ra khỏi bảng Có ph¸p: Delete Tªn_ bảng [From (Tªn_bảng)] [WHERE biểu_thức_điều_kiện] c) Truy vấn dữ liệu: Có ph¸p: Select [*Distinct] danh_s¸ch _tham _chiếu Form danh_s¸ch_tªn_bảng/Tªn_c¸c_view [Where Biểu_thức_điều_kiện] [Group by [danh_s¸ch_c¸c_cột] [Having (Biểu_thức_điều_kiện)]] [Order by {Tªn_trường/ Số_ thứ_ tự _trường/ Biểu_thức}] d) Sửa đổi dữ liệu: Update [Tªn_bảng] Set [Tªn_cột = biểu thức,…] [From Tªn _bảng] [Where Biểu_thức_điều_kiện] 5. KÕt nèi ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY ) V× lý do sử dụng nhiều hệ thống CSDL kh¸c nhau, do vậy cần thiết để cã một chuẩn để giao tiếp giữa c¸c hệ thống này, nếu kh«ng khi chuyển sử dụng từ cơ sở dữ liệu này sang một hệ thống kh¸c th× chương tr×nh phải thay đổi cho phï hợp. §ể giải quyết vấn đề này, người ta đưa ra chuẩn giao tiếp ODBC. Chuẩn ODBC sử dụng để cập nhật từ m¸y chủ và thực hiện c¸c c©u lệnh SQL. ODBC sẽ thực hiện hai qu¸ tr×nh: chuyển yªu cầu và nhận kết quả trả về. Nhờ qu¸ tr×nh này mà chóng ta cã thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn kh¸c nhau. Qui tr×nh điều khiển cập nhật dữ liệu dïng ODBC. Ch­¬ng IV: Mét sè trang minh häa Trang chñ: Trang chñ nµy cã hai sù lùa chän dµnh cho ng­êi qu¶n trÞ vµ ng­êi sö dông ®¨ng nhËp. Trang ng­êi qu¶n trÞ ®¨ng nhËp Trang nµy dïng ®Ó ng­êi qu¶n trÞ cËp nhËt tªn vµ mËt khÈu cña m×nh ®Ó ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. NÕu th«ng tin cËp nhËt sai hÖ thèng sÏ yªu cÇu cËp nhËt l¹i cho ®óng míi cã thÓ truy cËp ®­îc. Trang ng­êi dïng ®¨ng nhËp Trang nµy dµnh cho ng­êi sö dông ®¨ng nhËp. Ng­êi sö dông nÕu ®· ®­îc ng­êi qu¶n trÞ t¹o vµ cung cÊp tªn, mËt khÈu ®Ó truy cËp th× khi ®¨ng nhËp ng­êi dïng chØ viÖc cËp nhËp vµo th«ng tin mµ hÖ thèng yªu cÇu ®· cã ®­îc tõ ng­êi qu¶n trÞ khi ®ã míi cã thÓ tiÕn hµnh thi ®­îc. Trong tr­êng hîp nÕu ng­êi sö dông ch­a th«ng qua ng­êi qu¶n trÞ th× ®Ó trèng phÇn “Tªn” råi Ên Enter khi ®ã hÖ thèng sÏ yªu cÇu ng­êi sö dông cËp nhËt mét sè th«ng tin vÒ b¶n th©n. Khi ®ã muèn thi ng­êi sö dông ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sau ®ã ®¨ng nhËp l¹i b»ng tªn vµ mËt khÈu mµ m×nh ®· t¹o. Trang ®¨ng ký sö dông ë trang nµy nÕu ng­êi qu¶n trÞ muèn tæ chøc thi cho mét nhãm ®èi t­îng nh­: mét trung t©m, mét líp häc, mét tr­êng häc hay mét kho¸ häc tiÕng anh nµo ®ã… th× ng­êi qu¶n trÞ sÏ cËp nhËt ®Çy ®ñ th«ng tin vµ t¹o mËt khÈu riªng cho tõng ®èi t­îng. Khi thÝ sinh vµo thi ng­êi qu¶n trÞ sÏ cung cÊp tªn vµ mËt khÈu truy cËp cho tõng thÝ sinh. MÆt kh¸c nÕu ng­êi dïng ch­a th«ng qua ng­êi qu¶n trÞ th× ph¶i tù cËp nhËt mét sè th«ng tin vÒ b¶n th©n vµ mËt khÈu mµ hÖ thèng yªu cÇu. Sau ®ã muèn vµo thi ng­êi sö dông ph¶i ®¨ng nhËp l¹i b»ng tªn vµ mËt khÈu mµ m×nh võa ®¨ng ký. Trang t¹o bµi thi Trang nµy ng­êi qu¶n trÞ dïng ®Ó t¹o ®Ò thi. Ng­êi qu¶n trÞ ph¶i chän sè l­îng c©u hái, Ên ®Þnh thêi gian thi, chän c¸c c©u hái cho bµi thi b»ng c¸ch chän ngÉu nhiªn trong tæng sè c©u hái cã trong ng©n hµng c©u hái. ThiÕt lËp sè phÇn tr¨m c©u tr¶ lêi ®óng th× ®¹t, ®ång thêi cã thÓ ®Æt thêi h¹n mµ bµi thi cã thÓ sö dông ®­îc. Trang thùc hiÖn bµi thi ë trang nµy ng­êi sö dông lµm bµi thi b»ng c¸ch test c¸c c©u hái cã trong ®Ò. HÖ thèng sÏ list ra tõng c©u hái mét. Trong qu¸ tr×nh lµm bµi, thÝ sinh cã thÓ quay l¹i ®Ó söa c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi cña m×nh, hoÆc nÕu ch­a lµm ®­îc th× thÝ sinh cã thÓ bá qua vµ chän c©u tiÕp theo ®Ó lµm. Trang b¸o c¸o kÕt qu¶ thi Sau khi thÝ sinh lµm bµi thi xong, ë trang nµy hÖ thèng sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ thi cña thÝ sinh th«ng qua sè c©u tr¶ lêi ®óng, sè c©u tr¶ lêi sai, sè c©u ch­a lµm. Tõ ®ã hÖ thèng sÏ ®­a ra sè ®iÓm cô thÓ vµ th«ng b¸o ®Ëu, tr­ît cho thÝ sinh. KÕt luËn ViÖc ¸p dông phÇn mÒm “Tr¾c nghiÖm tiÕng anh “ ®Ó thi trªn m¸y tÝnh ngµy nay tuy kh«ng cßn míi, nh­ng ®Ó sö dông cho viÖc thi trªn m¹ng th× hiÖn nay cßn ch­a ®­îc sö dông réng r·i. V× thÕ, viÖc x©y dùng mét website tr¾c nghiÖm tiÕng anh lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña ng­êi sö dông. Do tr×nh ®é cña b¶n th©n vµ thêi gian cã h¹n nªn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña website nµy lµ v« cïng khiªm tèn. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Kh¶o s¸t thùc tÕ vµ t×m ra ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña hÖ thèng cò. §­a ra ®­îc m« h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng míi. §· ph©n tÝch, thiÕt kÕ, vµ x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng kh¸ hoµn chØnh. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng øng dông vµo thùc tiÔn. H­íng ph¸t triÓn: ThiÕt kÕ giao diÖn th©n thiÖn h¬n víi ng­êi dïng. ChuyÓn ®æi c¬ së d÷ liÖu sang SQL Server hoÆc Oracle. Sö dông ®­îc víi nhiÒu d¹ng c©u hái vµ nhiÒu m«n häc h¬n. §Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu tõ c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o, TS. Ph¹m Quang Tr×nh. Xin c¶m ¬n sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong khoa cïng c¸c b¹n. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. NguyÔn Thu HiÒn, ThiÕt kÕ trang web, NXB thèng kª 2000. 2. NguyÔn Tr­êng Sinh, Macromedia DreamweaverMX, NXB Lao ®éng x· héi, 2003. 3. DÞch vµ tæng hîp Saigonbook – ASP Data Base, NXB trÎ, 2001. 4. §inh Xu©n L©m, Nh÷ng bµi thùc hµnh HTML, NXB thèng kª, 2002. 5. C¸c trang web: Môc lôc Lêi c¶m ¬n ………………………………………………… Lêi nãi ®Çu ………………………………………………….. Ch­¬ng I : Ph©n tÝch bµi to¸n vµ h­íng gi¶i quyÕt cho ch­¬ng tr×nh I. Lý do chän ®Ò tµi ………………………………………… II. §Æt vÊn ®Ò ……………………………………………….. III. Mét sè nguyªn t¾c trong tr¾c nghiÖm tiÕng anh ………… IV. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ……………………………. V. T×m hiÓu vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng cña hÖ thèng ……………………... Ch­¬ng II : Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng I. X¸c ®Þnh, ph©n tÝch c¸c luång th«ng tin …………………………….. II. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi ………………………………………………. 1. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng ………………………………….. 2. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng …………………………………………. 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu ………………………………………………... 4. C¬ së d÷ liÖu ………………………………………………………… Ch­¬ng III: C«ng cô cµi ®Æt I. Giíi thiÖu m« h×nh Client/Server ……………………………………. 1. Sù ph¸t triÓn …………………………………………………………. 2. CÊu tróc m« h×nh Client/Server ……………………………………… 3. C¸c thµnh phÇn cña m« h×nh Client/Server ………………………….. 4. ¦u nh­îc ®iÓm cña m« h×nh Client/Server ………………………….. II. C¸c c«ng cô cµi ®Æt …………………………………………………. 1. Ng«n ng÷ HTML ……………………………………………………. 2. Ng«n ng÷ ASP ……………………………………………………….. 3. C¬ së d÷ liÖu …………………………………………………….. 4. Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu SQL ……………………………………… 5. KÕt nèi ODBC ………………………………………………………... Trang 1 Trang 2 Trang 4 Trang 4 Trang 5 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 7 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 14 Trang 16 Trang 16 Trang 16 Trang 18 Trang 18 Trang 19 Trang 19 Trang 20 Trang 32 Trang 32 Trang 34 Ch­¬ng IV: Mét sè trang minh häa …………………………………. KÕt luËn ……………………………………………………………….. Tµi liÖu tham kh¶o ……………………………………………………… Môc lôc …………………………………………………………………. Trang 36 Trang 43 Trang 44 Trang 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptTom tat.ppt