Đề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục

Cấu trúc chương trình cũ có hai phần " bắt buộc và tự chọn ". - Chương trình mới kế thừa cấu trúc này, nhưng mở rộng phần tự chọn có thêm các nội dung ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học, rèn luyện thể chất và dự phòng tạo thành phần mềm của chương trình. Trong phần bắt buộc cũng có độ linh hoạt khác với chương trình cũ thể hiện ở chỗ có một số nội dung giáo viên được quyền thay thế bằng nội dung khác hoặc bổ sung thêm nội dung mới để có một bài dạy phong phú, hấp dẫn, hiệu quả. - Chương trình cũ không có sự phân chia nội dung theo các nhóm khối lớp. - Chương trình mới cấu trúc nội dung theo 2 nhóm khối lớp 6,7 và 8,9. - Chương trình mới kế thừa một số nội dung dạy học trong nhiều năm và trở thành truyền thống như trò chơi, đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, chạy, nhảy, ném nhưng do khó khăn về cơ sở vật chất vì vậy chưa đưa vào phần cứng của chương trình mà được ưu tiên ở phần tự chọn. - Chương trình cũ coi phân phối chương trình là pháp lệnh, chương trình mới coi chương trình là pháp lệnh, phân phối chương trình và sách có tính hướng dẫn, định hướng tham khảo. - Chương trình cũ không đặt vấn đề giao bài tập về nhà, chương trình mới xác định việc chỉ dẫn cho học sinh biết học bài ngoài giờ, tự tập luyện ở nhà.

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6087 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Héi thi Gi¸o viªn d¹y giái líp 6 thcs n¨m häc : 2003 - 2004 h­íng dÉn chÊm phÇn thi lý thuyÕt C©u I: ( 6,0 ®iÓm) Anh chÞ h·y nªu vµ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm míi vÒ môc tiªu, cÊu tróc néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cña ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa thÓ dôc cÊp thcs ®­îc ¸p dông tõ n¨m häc 2002 - 2003. 1, Môc tiªu: (1,5 ®iÓm) - Ch­¬ng tr×nh cò lÊy môc tiªu trang bÞ kiÕn thøc chuyªn m«n cho häc sinh lµ quan träng nhÊt. - Ch­¬ng tr×nh míi gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc víi kü n¨ng, søc khoÎ, thÓ lùc theo h­íng gãp phÇn gi÷ g×n vµ n©ng cao søc khoÎ, thÓ lùc häc sinh. - L­îc bá cã c©n nh¾c kü nh÷ng kiÕn thøc lý luËn kh«ng cÇn thiÕt dµnh thêi gian ®Ó häc sinh häc tËp. 2, VÒ cÊu tróc néi dung: (1,5 ®iÓm) - CÊu tróc ch­¬ng tr×nh cò cã hai phÇn " b¾t buéc vµ tù chän ". - Ch­¬ng tr×nh míi kÕ thõa cÊu tróc nµy, nh­ng më réng phÇn tù chän cã thªm c¸c néi dung «n tËp, kiÓm tra cuèi häc kú, cuèi n¨m häc, rÌn luyÖn thÓ chÊt vµ dù phßng t¹o thµnh phÇn mÒm cña ch­¬ng tr×nh. Trong phÇn b¾t buéc còng cã ®é linh ho¹t kh¸c víi ch­¬ng tr×nh cò thÓ hiÖn ë chç cã mét sè néi dung gi¸o viªn ®­îc quyÒn thay thÕ b»ng néi dung kh¸c hoÆc bæ sung thªm néi dung míi ®Ó cã mét bµi d¹y phong phó, hÊp dÉn, hiÖu qu¶. - Ch­¬ng tr×nh cò kh«ng cã sù ph©n chia néi dung theo c¸c nhãm khèi líp. - Ch­¬ng tr×nh míi cÊu tróc néi dung theo 2 nhãm khèi líp 6,7 vµ 8,9. - Ch­¬ng tr×nh míi kÕ thõa mét sè néi dung d¹y häc trong nhiÒu n¨m vµ trë thµnh truyÒn thèng nh­ trß ch¬i, ®éi h×nh ®éi ngò, bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, ch¹y, nh¶y, nÐm nh­ng do khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt v× vËy ch­a ®­a vµo phÇn cøng cña ch­¬ng tr×nh mµ ®­îc ­u tiªn ë phÇn tù chän. - Ch­¬ng tr×nh cò coi ph©n phèi ch­¬ng tr×nh lµ ph¸p lÖnh, ch­¬ng tr×nh míi coi ch­¬ng tr×nh lµ ph¸p lÖnh, ph©n phèi ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch cã tÝnh h­íng dÉn, ®Þnh h­íng tham kh¶o. - Ch­¬ng tr×nh cò kh«ng ®Æt vÊn ®Ò giao bµi tËp vÒ nhµ, ch­¬ng tr×nh míi x¸c ®Þnh viÖc chØ dÉn cho häc sinh biÕt häc bµi ngoµi giê, tù tËp luyÖn ë nhµ. 3, VÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: (1,5 ®iÓm) - Phèi hîp hµi hoµ c¸ch tæ chøc tËp lÇn l­ît víi ®ång lo¹t víi ph©n nhãm kh«ng vµ cã quay vßng. - Sö dông víi c¸c ph­¬ng ph¸p trß ch¬i ®Ó n©ng cao tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc cña häc sinh. - Gi¶ng gi¶i th«ng tin ng¾n gän dÔ hiÓu, dÔ nhí. 4, VÒ ®¸nh gi¸: (1,5 ®iÓm) - §¸nh gi¸ theo ch­¬ng tr×nh míi coi träng c¶ kü thuËt vµ thµnh tÝch thÓ thao ®¹t ®­îc. - Ch­¬ng tr×nh míi më réng d©n chñ b»ng c¸ch cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ tham gia nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c bµi tËp cña b¹n tr­íc khi gi¸o viªn ®­a ra ý kiÕn kÕt luËn. C©u II: ( 4,0 ®iÓm) Anh chÞ h·y nªu møc ®é, yªu cÇu vÒ kiÕn thøc kü n¨ng cña ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 6 THCS ¸p dông tõ n¨m häc 2002 - 2003. 1, KiÕn thøc: (2 ®iÓm) - Cã mét sè hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ lîi Ých t¸c dông cña thÓ dôc thÓ thao nãi chung vµ lîi Ých t¸c dông cña tËp luyÖn ®éi h×nh ®éi ngò, bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, ch¹y nhanh, ch¹y bÒn, bËt nh¶y, nÐm bãng vµ c¸c m«n thÓ thao tù chän. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, mét sè m«n thÓ thao theo quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh vµ biÕt mét sè ®iÓm trong luËt thi ®Êu m«n thÓ thao tù chän. - BiÕt ph­¬ng ph¸p tù tËp vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc vµo ho¹t ®éng chung cña tr­êng. 2, Kü n¨ng:(2 ®iÓm) - Thùc hiÖn ®­îc c¸c kü n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ bµi tËp ph¸t triÓn chung ë møc ®é chÝnh x¸c, ®Òu vµ ®Ñp. Riªng mét sè kü n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò míi häc ë líp 6 yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhanh, trËt tù. - Thùc hiÖn ®­îc mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kü thuËt vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc, ch¹y nhanh, ch¹y bÒn, bËt nh¶y, nÐm bãng vµ m«n thÓ thao tù chän. së gD-§T qu¶ng b×nh héi thi gi¸o viªn d¹y giái líp 6 THCS n¨m häc 2003 - 2004 M«n thi: ThÓ dôc §Ò thi chÝnh thøc phÇn lý thuyÕt Thêi gian lµm bµi: 90 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1 (6,0 ®iÓm): Anh chÞ h·y nªu vµ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm míi vÒ môc tiªu, cÊu tróc néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cña ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa thÓ dôc cÊp THCS ®­îc ¸p dông tõ n¨m häc 2002 - 2003. C©u 2 (4,0 ®iÓm): Anh chÞ h·y nªu møc ®é, yªu cÇu vÒ kiÕn thøc kü n¨ng cña ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 6 THCS ¸p dông tõ n¨m häc 2002 - 2003. Ghi chó : Gi¸o viªn dù thi kh«ng ®­îc mang bÊt cø tµi liÖu nµo vµo phßng thi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docđề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục.doc
Luận văn liên quan