Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình

Mở đầu Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nược là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm từng bước đa dạng hóa các hình thưc sở hữu và nâng cao hiệu quả hoạt đông của khu vực kinh tê nhà nược. Để thực hiện nghị quyết của đảng, quốc hội chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản để phục vụ cho việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình cổ phần hóa ở nước ta. Từ khi công ty vận tải hành khách ninh bình trước kia chuyển sang công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình thì công ty đã kịp khẳng định dược vị trí, vai trò của mình trong nên kinh tế thị trường. Kinh doanh vận tải ổn định luôn tăng trưởng, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định ngày cang nâng cao. Bên cạnh những hiệu quả trên thì tình trạng chung hiện nay là hầu hết các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương thức tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải, bởi vì đây là một mô hình mới mà công ty chưa có nhiều kinh nghiêm. Ngoài ra để có được các giải pháp hữu hiệu nhẳm ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thì phần lớn các doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn về các điều kiện cần thiết. Từ tình hình thực tế trên đồ án đi sâu và nghiên cứu: " các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình". Đồ án tập trung vào nghiên cứu các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp GTVT. Trên thực tế sẽ đưa ra các giải pháp mang tính khả thi có thể áp dụng vào công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình nhằm làm tăng các chỉ tiêu hiệu quả cho toàn công ty. Kết cấu đồ án gồm: Chương 1: Tổng quan về VTHK bằng ô tô và hiệu quả khai thác kinh doanh của doanh nghiệp vận tải ô tô. Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả khai thác kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình.

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sn xut kinh doanh tng l i nhun . + T. sut l i nhun ca doanh thu: Nm 2005: TLDt = L Dt = 000.539.315.19 121.105.557 = 0,0288 Nm 2006: TLDt = L Dt = 577.000.000 20.968.252.807 = 0,0273 Trong ó: Dt: Doanh thu t hot ng sn xut kinh doanh. Ch tiêu này cho thy trong nm 2006 bình quân c 1 ng doanh thu t hot ng sn xut kinh doanh ca Công ty thì to ra 0.0273 ng l i nhun. Trong nm 2005 thì 1 ng doanh thu ca Công ty to ra c 0,0288 ng l i nhun.M%c dù doanh thu ca Công ty trong nm 2006 cao h n nm 2005 nhng t. l i nhun ca doanh thu trong nm 2006 li thp h n nm 2005.iu này cho thy hiu qu kinh doanh ca Công ty cha cao.L i nhun to ra so vi doanh thu còn quá thp trong k# cn có k hot tng doanh thu cùng vi vic tng l i nhun nâng cao hiu qu hot ng. + T. sut l i nhun ca lao ng: Nm 2005: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 TLLd = L Ld = 210 121.105.557 = 2.652.881 Nm 2006: TLLd = L Ld = 577.000.000 210 = 2.747.619 Trong ó: Ld : Tng s lao ng ca công ty. Ch tiêu này cho thy mt nm bình quân c 1 ng i lao ng trong Công ty to ra 2.747.619 ng l i nhun. Nm 2005 thì bình quân 1 lao ng ca Công ty to ra 2.652.881 ng l i nhun. Ch tiêu này trong nm 2006 ã tng so vi nm 2005 cho thy hiu qu lao ng ã tng h n nhng cha áng k . So vi ch tiêu t. sut doanh thu ca lao ng thì ch tiêu này thp hiu qu l i nhun ca 1 ng i lao ng mang li cho Công ty thp. iu này là mt phn làm cho tng l i nhun ca Công ty tng không cao. Bng 2.5: Bng tng k't các ch! tiêu hiu qu ho(t ông SXKD ca Công ty c ph$n Vn ti ôtô Ninh Bình (n*m 2005-2006). Chênh lch STT Ch tiêu Ký hiu Nm 2005 Nm 2006 Tuyt i T ng i (%) 1 T. sut doanh thu ca chi phí T DtC 1,09 1,08 0,01 0,92 2 T. sut doanh thu ca lao ng T DtLd 91.978.757 99.848.832 7.870.257 8,56 3 T. sut doanh thu ca vn T DtV 1,35 1,51 0,16 11,85 4 T. sut l i nhun ca chi phí T LC 0,029 0,031 0,002 6,90 5 T. sut l i nhun ca doanh thu T LDt 0,0288 0,0273 -0,0015 -5,20 6 T. sut l i nhun ca lao ng T LLd 2.652.811 2.747.619 94.808 3,57 Tóm li: Thông qua tt c các ch tiêu trên ta thy hiu qu sn xut kinh doanh ca Công ty cha cao vì vy mà ban qun lý cn phi nghiên cu tìm ra gii pháp tng hiu qu sn xut kinh doanh trong th i gian ti. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 CHNG 3 GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU SN XU/T KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI ÔTÔ NINH BÌNH 3.1. M,c ích, ý ngh0a ca gii pháp nâng cao hiu qu SXKD. - Nghiên cu th tr ng v nhu cu VTHK i t Ninh Bình – Sài Gòn. Tính toán a ra ph ng án u t thêm ph ng tin cho Công ty c phn Vn ti ô tô Ninh Bình, m rng thêm tuyn xe VTHK liên tnh Ninh Bình – Sài Gòn. - Kho sát th!c t v l ng hành khách trên mt s tuyn Vn ti hành khách liên tnh ca Công ty ang th!c hin. Tính toán li nh mc khoán cho nhng tuyn mà có nh mc khoán doanh thu còn ang quá thp làm nh h ng ti doanh thu ca Công ty. -Thông qua các gii pháp có th tng thêm doanh thu kt h p qun lý tt chi phí sn xut kinh doanh s' làm tng l i nhun ca Công ty ây là ngun tài chính ch yu m rng sn xut và nâng cao uy tín ca công ty. -Công ty khi có c gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh khoa h&c và h p lý thì không ch có tác ng rt ln ti Công ty mà nó còn ci thin c mc thu nhp và nâng cao h n n a nh ng l i ích xã hi c h ng. 3.2. C*n c& và c s1 ca các gi pháp nâng cao hiu qu SXKD ca Công ty. 3.2.1. Chính sách phát tri n vn ti ô tô. a. Kiên trì chính sách phát tri n kinh t nhiu thành phn: Do %c im ca vn ti ô tô là c ng nhng d1 xy ra tai nn nh h ng ti an toàn xã hi nên cn tng c ng qun lý Nhà nc i vi các n v kinh doanh Vn ti, %c bit là các n v ngoài quc doanh theo hng: - Chuyn các h và nhóm kinh doanh Vn ti ô tô vào các HTX dch v" h) tr ho%c Công ty theo Lut doanh nghip. Tin ti gim dn các HTX dch v" h) tr chuyn sang HTX sn xut tp trung. - Các c s kinh doanh vn ti bo m giá cc trn, np thu và to nên mt m%t bng cnh tranh lành mnh trong kinh doanh. b. Khuyn khích các n v tham gia vn ti xe buýt công cng ô th: khuyn khích các thành phn kinh t tham gia phát trin xe buýt công cng các ô th ln Nhà nc cn có chính sách u tiên %c bit. c. Chính sách u tiên vn ti theo khu v c: S d"ng chính sách u tiên vn ti theo khu v!c iu tit kinh doanh Vn ti. V lâu dài là u tiên Vn ti ô th và Vn ti min CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 núi. Các doanh nghip vùng núi c h ng u ãi theo Lut khuyn khích u t trong nc và mt s u tiên khác kh*c ph"c khó khn v th tr ng. d. Tng c #ng qun lý Nhà n c: - Các S GTVT( S GTCC) xây d!ng qui hoch phát trin GTVT trong ó cn nêu rõ nhu cu phát trin s l ng ph ng tin hàng nm( Thay th xe c, ã ngng hot ng và xe mi b sung) và thông báo rng rãi. Ch cp ng ký xe mi theo s l ng ã c thông báo. - B GTVT thông báo qui hoch các vùng u tiên( Trên c s qui hoch ca a ph ng) và các chính sách u ãi ca tng vùng các ch u t có th chuyn vùng hot ng. - Cng c công tác báo cáo, thng kê t doanh nghip, S GTVT n B GTVT và Tng c"c Thng kê. 3.2.2. Nhng ch trng và phng hng ln. a. M rng th tr #ng vn ti a dng hóa sn ph$m: Nhim v" ch yu ca doanh nghip vn ti là kinh doanh vn ti. Trong nn kinh t th tr ng có nhiu thành phn kinh t cùng tham gia kinh doanh vn ti, khai thác và kinh doanh vn ti có hiu qu DNNN phi nghiên cu nhanh chóng m rng th tr ng Vn ti. Các DNNN v Vn ti ô tô xét thy cn thit có th thành lp i din ho%c trm khai thác vn ti ti a ph ng. ng th i cn a dng hóa hình thc Vn ti, có th va Vn ti hàng hóa và hành khách công cng, va vn chuyn hành khách bng taxi, xe buýt và vn chuyn khách du lch. Trong c ch th tr ng tránh s! ri ro và m rng phm vi kinh doanh, cùng vi nhim v" kinh doanh Vn ti, các DNNN v Vn ti phi nghiên cu, mnh dn m rng thêm các ngành ngh kinh doanh khác theo hng a sn phm. b. i mi ph ng tin vn ti: Các doanh nghip Vn ti phi rà soát, kim tra phân loi các thit b ph ng tin có k hoch thay th u t mi theo hng: - Nh ng ph ng tin, thit b còn tt, s d"ng có hiu qu thì gi li, nh ng ph ng tin s d"ng có hiu qu song cn u t s a ch a ln tp trung vn s a ch a, ph"c hi thành xe tt. - i vi các ph ng tin c, nát ho%c còn tt song không có phù h p trong khai thác, kinh doanh, kém hiu qu thì mnh dn nh ng bán(Có th bán cho công nhân trong Công ty vi ph ng thc tr chm) thu hi vn và u t cho sn xut. - S d"ng vn u t phát trin doanh nghip, vn huy ng cán b công nhân và vn vay u t mi ph ng tin Vn ti. Ph ng tin u t mi phi thích h p vi c ch th tr ng, c cu oàn xe phi m bo áp ng tin nghi hành khách và các yêu cu v vn CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 chuyn hàng hóa. Các doanh nghip cn xem xét, cân i và có k hoch khai thác s d"ng ph ng tin Vn ti mt cách h p lý và hiu qu. - Ph ng tin vn ti hành khách chy liên tnh ng dài phi có tin nghi tt, gh ngi có th có iu chnh c ng, có máy iu hòa, video, có t thuc y t và có n i v sinh trên xe. - Có ph ng án t chc chy xe tt m bo hiu qu, có th b trí trên ch%ng n i n ngh, n i vui ch i gii trí cho lái xe và hành khách. i vi vn ti hàng hóa u t xe sao cho phù h p vi m%t hàng và lung hàng, quan tâm u t xe có tr&ng ti ln phù h p vi thông t 112 ca B GTVT, m rng dch v" vn ti thun tin cho khách hàng. c. i vi t chc sn xut, t chc b máy và c cu lao ng: Nhiu doanh nghip Vn ti chu nhiu nh h ng ca c cu quan liêu bao cp nên t chc sn xut cha phù h p, gi quá lâu mô hình t chc sn xut th i bao cp vn hành trong c ch th tr ng. B máy qun lý cng knh, kém hiu qu, lao ng không cân i, tui i cao. kh*c ph"c nh ng thiu sót trên cn tp trung: - T chc li các n v sn xut theo hng thành lp các n v thành viên hch toán ni b, có du, có tài khon chuyên thu, chuyên chi có t cách pháp nhân hoàn chnh theo y quyn ca giám c Công ty. -T chc li b máy qun lý g&n nh/ làm chc nng tham mu cho giám c, qun lý doanh nghip, iu chính sn xut. -B sung s lao ng theo úng hình thc thi tuyn, chú ý tuyn lao ng tr? có tay ngh tt. e. i mi c ch khoán cho lái xe: Trong vài nm gn ây c ch khoán trong DNNN v vn ti ô tô ang là vn bc xc, không ít ng i cho rng: Nhiu DNNN ang khoán tr*ng cho lái xe hàng tháng, hàng quý, lái xe ch np cho doanh nghip mt khon doanh thu theo quy nh, còn m&i vic lái xe t! lo liu, c ch khoán này ang n dn vào tài sn daonh nghip. có ph ng thc khoán h p lý vi các DNNN v Vn ti ô tô là vn khó khn do %c im ca Vn ti ô tô là tính xã hi hóa cao, m)i doanh nghip li óng trên a bàn khác nhau, th tr ng hot ng c,ng khác nhau. Trong các DNNN Vn ti ô tô, ph ng tin vn ti thuc s h u Nhà nc(Ho%c an xen gi a s h u nhà nc và s h u ng i lao ng) mi quan h gi a “s h u ” và “s d"ng ” là mt c%p phm trù khá phc tp, do ó trong quá trình i mi c ch khoán, cn có nh ng nguyên t*c không bin dng ch s h u, không khoán tr*ng nhng ng th i không kìm hãm tính ch ng, sáng to trong SXKD ca ng i lao ng. Nh ng nguyên t*c ó là: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 - Khoán nhng v+n tng c ng hiu qu ca b máy qun lý, m bo SXKD theo úng quy nh ca pháp lut. - Khoán phi m bo c và phát trin c vn. - Khoán nhng phi nâng cao c hiu qu SXKD, t. sut l i nhun tng bc c tng lên m bo bn l i ích: L i ích Nhà nc, l i ích doanh nghip, l i ích ch s h u, l i ích ng i lao ng. - Cn c vào nguyên giá, giá tr còn li ca ph ng tin và các chính sách hin hành nh mc doanh thu và khoán chi phí sn xut. - Khoán nhng v+n m bo n nh th tr ng, uy tín lâu dài. Qua phân tích th!c trng cu Công ty ch ng 2 các kt lun ch yu c rút ra nh sau: - Qui mô c cu oàn ph ng tin còn nhiu bt cp không phù h p vi th hiu ca hành khách nên sc cnh tranh kém: Tính chung toàn Công ty ch còn 20% xe tiêu chun chy liên tnh. Trong khi sn l ng vn ti trên 80% thu t vn ti liên tnh và s l ng xe tham gia c,ng chim 2/3 toàn s xe. - Ph ng thc khoán cho lái xe hin nay có nhiu im không phù h p cn tip t"c c i mi. - B máy qun lý Công ty còn cng knh cha th!c s! nng ng có th áp ng c yêu cu nhim v" trong tình trng tình hình mi. - Hiu qu kinh doanh ca Công ty còn thp, cha th!c s! hp d+n các c ông. B i vy vic thu hút thêm vn u t phát trin ca các c ông mà phn ln là cán b cán b công nhân viên trong Công ty là vn phc tp. Tóm li, vn mu cht %t ra ây là phi nghiên cu áp d"ng tng bc các gii pháp nâng cao hiu qu SXKD ca Công ty. Mt m%t là m bo s! m bo s! n nh, gii quyt công n vic làm cho ng i lao ng. M%t khác là to tin cho vic phát trin Công ty mt cách bn v ng trong t ng lai. 3.3. N)i dung ca nh2ng gii pháp nâng cao hiu qu SXKD ca Công ty c ph$n Vn ti ôtô Ninh Bình. 3.3.1 Gii pháp u t phng tin m thêm tuyn mi VTHK i t! Ninh Bình – Sài Gòn cho Công ty C phn vn ti ô tô Ninh Bình. Hin nay Công ty ang có ch tr ng là nâng cao sc cnh tranh bng cánh nâng cao phong cách nâng cao phong cách ph"c v", giao tip, nht là xe cht l ng cao, không b( lung tuyn chuyn, chy úng gi không bán khách gi a ng. Tip t"c tng mt s chuyn vn ti mt s chuyn. Nghiên cu m thêm mt s tuyn ni tnh và ngoi tnh lân CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 cn, các tnh phía phía ông B*c, Min Nam…. m rng th tr ng. Th!c hin nghiêm chnh ch th 01 ca Th tng Chính Ph lut giao thông ng b và m bo an toàn vn ti. Tnh Ninh Bình có iu v trí a lý a hình rt thun l i là mt iu kin tt cho Ninh Bình có th t chc giao lu kinh t vn hóa gi a các tnh, các vùng trong toàn quc gia. Nht là vi h thng mng li ng b a dng có th t chc vn ti mt cách thun l i áp ng nhu cu i li ln trong vùng. Ninh Bình có tuyn ng quc l 1A chy qua xuyên t B*c xung Nam m nhn vai trò giao thông i ngoi ht sc quan tr&ng. Và chính nh iu này mà ta thy mt tim nng rt ln v nhu cu i li ây. Vn %t ra là m rng th tr ng kinh doanh cho công ty c,ng nh mang li hiu qu kinh t cao h n n a, công ty cn phi u t ph ng tin m thêm tuyn xe VTHK Ninh Bình – Sài Gòn. a. Tính toán nhu cu u t : Vic t chc m tuyn mi ta t chc 2 vòng xe trong mt tun trên tuyn xe khách Ninh Bình – Sài Gòn ca Công ty C phn vn ti Ninh Bình.(tc là 4 l t xe trong mt tun). Loi xe 45 ch) ngi: Mua ã qua s d"ng ca Hàn Quc loi xe Huyndai cht l ng 80% và c tân trang lai hoàn toàn v c tình trang k- thut ca xe va c m bo cht l ng ph"c v" tt cho hành khách trên tuyn VTHK liên tnh Ninh Bình – Sài Gòn. Giá xe bình quân là : 750.000.000 S l ng xe là : 3 xe Vn u t ph ng tin là : 2.250.000.000 Giá cc cho mt hành khách : 250.000ng/ hành khách/ l t. S lái ph" xe ca tuyn là : 12 ng i. b. Doanh thu ca tuyn hot ng trong nm: Trong tun t chc cho hot ng trên tuyn này là 2 vòng xe(t ng ng vi 4 chuyn c hai àu Ninh Bình và Sài Gòn) Vi nhu cu ln v i li trên tuyn Ninh Bình – Sài Gòn (B*c – Nam) thì bình quân m)i chuyn có th có h s l i d"ng sc cha ca xe (γ= 0,7; 0,8 ) Doanh thu t hot ng vn ti trên tuyn trong nm là: DT = 52 × γ × N × qTK cG× Trong ó : DT: Tng doanh thu t hot ng vn ti trên tuyn trong mt nm. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 52: S tun xe hot ng trên tuyn trong 1 nm. N: S chuyn xe hot ng trong 1 tun (N = 4). γ: H s l i d"ng sc cha bình quân ca xe trên tuyn (γ = 0,7; 0,8). qTK: S ch) ngi thit k ca xe trên tuyn. Gc: Giá cc vn chuyn 1 hành khách / chuyn. Vi γ = 0.7 thì doanh thu là: DT1 = 1.638.000.000 . γ = 0.8 thì doanh thu là: DT2 = 1.872.000.000 . c. Chi phí duy trì h%at ng trên tuyn xe Ninh Bình – Sài Gòn: * Chi phí tin l ng lái chính, lái ph xe, l ng th bo d !ng sa cha máy móc ph ng tin: bo toàn và phát trin c vn ca các doanh nghip Vn ti ô tô trong c ch th tr ng hin này thì i mi qun lý i mi công tác hch toán là vn rt quan tr&ng. Mt trong các khâu qun lý ó là giao quyn s d"ng t liu sn xut cho ng i lao ng ho%c tp th lao ng to cho h& ch ng kinh doanh theo các ch tiêu kinh t và các quy ch ca doanh nghip ra. Công ty c phn Vn ti ô tô Ninh Bình mà tin thân là công ty Vn ti ô tô Ninh Bình không nm ngoài bi cnh chung ó. Ngay t cui nh ng nm 80 u nm 90 công ty ã tng bc áp d"ng c ch khoán cho lái xe. Khoán kt qu SXKD cho lái xe th ng g&i t*t là khoán cho lái xe là mt trong các hình thc ca ph ng thc qun lý gián tip lao ng ca lái xe và ph ng tin Vn ti bng ph ng pháp kinh t thông qua các ch tiêu giao khoán c xác nh trên c s kt qu hot ng sn xut kinh doanh(doanh thu) ca lái xe, nhm m rng quyn t! ch và nâng cao tinh thn trách nhim ca lái xe trong vic gi gìn bo qun và khai thác ph ng tin Vn ti. Ph ng thc khoán cho lái xe ca Công ty ã phát huy tác d"ng tt góp phn m bo n nh sn xut công n vic làm cho ng i lao ng và tng bc m rng quy mô SXKD Trong ph ng thc khoán cho lái xe ca công ty thì quy nh: “Chi phí tin l ng bao gm l ng lái chính, lái xe ph", th bo dng s a ch a c tính bng 13% doanh thu trên tuyn”. Vy chi phí cho khon m"c tin l ng duy trì hot ng trên tuyn là: CTLLX = 13% ×DT. DT1 = 1.638.000.000 thì CTLLX1 = 212.940.000 DT2 = 1.872.000.000 thì CTLLX2 = 243.360.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 * Chi phí bo hi m ca lái xe: Bo him tính theo l ng + Bo him xã hi: Hin nay quy nh là 20% qu- tin l ng trong ó 15% do ng i s d"ng lao ng tr còn 5% do ng i lao ng tr. + Bo him y t: Hin nay theo quy nh là 5% ca qu- l ng trong ó 4% do ng i s d"ng lao ng tr, còn ng i lao ng ch chu 1%. Nh vy tng s 19% qu- l ng do Công ty tr c tính vào trong giá thành sn xut kinh doanh, 6% qu- tin l ng do ng i lao ng t! tr và c tr vào l ng ca ng i lao ng. CBHTL = 19%×CTLLX Vi: CTLLX1 = 212.940.000 thì CBHTL1 = 40.458.600 . CTLLX2 = 243.360.000 . thì CBHTL2 = 46.238.400 . * Chi phí nhiên liu: Khon m"c chi phí này ch tính chi phí nhiên vt liu cho sn xut vn ti. Ta s d"ng mc tiêu hao nhiên liu trong mt nm tính chi phí nhiên liu. nh mc nhiên liu cho xe 45 ch) ngi là : K= 24lít/ 100km. n giá cho 1 lít nhiên liu là: DNL= 11.000/lít Ta tính mc tiêu hao nhiên liu trong mt nm là: QNL= ZC × LM × K. Trong ó : QNL: Mc tiêu hao nhiên liu trong 1 nm. LM: Chiu dài tuyn. ZC: S chuyn xe hot ng trong nm. K: nh mc s d"ng nhiên liu. ZC = N×52 N: S chuyn trong 1 nm. Vy chi phí nhiên vt liu là: CNL = QNL × DNL Trong ó: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 DNL: n giá 1 lít nhiên liu là 11.000/ lít. Ta tính mc tiêu hao nhiên liu ca tuyn xe hot ng trong mt nm là: QNL = 4 x 52 x 950 x 24 : 100 = 47,424 lít. Vy chi phí nhiên liu la: CNL = QNL × DNL = 47,424 x 11.000 = 521.664.000 . * Chi phí vt liu khai thác: Gm - Chi phí du nh n. - Chi phí du ng c . - Chi phí du phanh. - Chi phí du chuyên d"ng. Mc tiêu hao nhiên liu khai thác c tính theo nh mc tiêu hao nhiên liu chính. C" th là khong 3.5% chi phí nhiên liu CVL = 3.5% ×CNL = 3,5 × 512.664.000 : 100 = 18.258.240 . * Chi phí trích tr c xm lp: tính toán cho chi phí này ng i ta có th dùng nhiu ph ng pháp khác nhau có th tính theo nhu cu v lp ho%c tính theo nh mc tính trc xm lp cho 1 km xe chy. i vi loi xe HUYNDAI ca Hàn Quc 45 ch) ngi ,thì khon chi phí này cho 3 xe trong nm hot ng là khong 24 triu ng ( khon chi phí này c quy nh theo nh mc trích trc cho xm lp ca ph ng tin trong công ty). * Chi phí bo d !ng k& thut và sa cha th #ng xuyên khon mc chi phí này gm: - Chi phí tin l ng và bo him cho công nhân làm bo dng sa ch a. - Chi phí vt t ph" tùng thay th trong bo dng s a ch a. - Chi phí qun lý x ng: Khu hao thit b nhà x ng, chi phí in nc, l ng cho cn b qun lý x ng. - Trong khon m"c chi phí này c tính bng 5% doanh thu. DT1 = 1.638.000.000 thì CSCTX1 = 81.900.000 . DT2 = 1.872.000.000 thì CSCTX2 = 93.600.000 . * Khu hao c bn ph ng tin vn ti: Khu hao c bn ch yu nhm m bo ngun vn cho vic tái sn xut TSC, nu trích khu hao thp h n giá tr hao mòn th!c t thì rõ không vn u t tái sn xut n gin. Ng c li nu tính khu hao quá mc hao mòn th!c t s' làm cho giá thành tng cao. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Ta tính khu hao c bn theo th i gian: 100 PTKHCBTG KHCB NGM C × = Trong ó: KHCBM : Mc trích khu hao c bn theo th i gian (%); PTNG : Nguyên giá ph ng tin. TG KHCBC = 225.000.000 . * Chi phí sa cha ln cho ph ng tin: Trung bình khon m"c chi phí này tính bng 50% khon m"c chi phí khu hao c bn. CC TG KHCBSCL ×= %50 = 112.500.000 . * Các loi chi phí và l phí: - Các tuyn ng có thu phí. - L phí cu phà. - L phí bn bãi gm l phí trông gi xe, l phí xut bn. - L phí bán vé( hin nay t 2-5% giá vé). Theo thng kê kinh nghim ca Công ty và d!a trên c s xem xét nh ng tuyn Ninh Bình i Sài Gòn ca các Doanh nghiêp khác ang hot ng, thì tng khon m"c chi phí này khong 50 triu ng 1 nm. *Chi phí qun lý ca công ty i vi tuyn: Chi phí này chim khong 7% doanh thu tiêu th" phn này gm 3 khon m"c chi phí chính: - Chi phí duy trì b máy qun lý công ty. - Chi phí chung cho sn xut. - Các khon m"c chi phí sn xut khác. Vi: DT1 = 1.638.000.000 thì Cql1 = 114.660.000 DT2 = 1.872.000.000 thì Cql2 = 131.040.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Ta có bng tng kt chi phí và các ch tiêu hiu qu ca Công ty c phn Vn ti ôtô Ninh Bình theo tng h s l i d"ng tr&ng ti khi Công ty m thêm tuyn xe Ninh Bình – Sài Gòn: Bng 3.1: Bng tng k't chi phí ca tuy'n xe liên t!nh Ninh Bình-Sài Gòn. STT Ch tiêu chi phí n v tính =γ 0,7 =γ 0,8 1 Chi phí tin l ng 1000 ng 212.940 243.360 2 Chi phí bo him ca lái ph" xe 1000 ng 40.458 65.058 3 Chi phí nhiên liu 1000 ng 521.664 521.664 4 Chi phí vt liu khai thác 1000 ng 18.258 18.258 5 Chi phí BDKT và SCTX 1000 ng 81.900 93.600 6 Chi phí khu hao c bn 1000 ng 225.000 225.000 7 Chi phí SCL cho ph ng tin 1000 ng 112.500 112.500 8 Các loi chi phí và l phí 1000 ng 50.000 50.000 9 Chi phí qun lý ca công ty 1000 ng 114.660 131.040 10 Chi phí trích trc xm lp 1000 ng 24.000 24.000 11 Tng chi phí 1000 ng 1.401.138 1.483.060 Bng 3.2: Bng công th&c tính toán các ch! tiêu hiu qu SXKD. STT Các ch tiêu hiu qu Kí hiu Công thc tính 1 T. sut doanh thu ca chi phí TDtC TDtC = Dt C 2 T. sut doanh thu ca lao ng TDtL TDtL = Dt Ld 3 T. sut doanh thu ca ca vn TDtV TDtV = Dt V 4 T. sut l i nhun ca chi phí TLC TLC = L C 5 T. sut l i nhun ca doanh thu TLDt TLDt = L Dt 6 T. sut l i nhun ca lao ng TLL TLLd = L Ld Trong ó: Dt : Tng doanh thu ca Công ty. C : Tng chi phí cho hot ng SXKD ca Công ty. L : Tng l i nhun ca Công ty. Ld : Tng s lao ng ca Công ty. V : Tng s vn SXKD ca Công ty. - Tng doanh thu t hot ng bán vé ca Công ty sau khi th"c hiên giai pháp là: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 DT = DT0 + DT1. Trong ó: Dt0 : Tng doanh thu ca Công ty trong nm 2006 Dt1 : Tng doanh thu ca riêng tuyn xe VTHK Ninh Bình - Sài Gòn. Vi: γ = 0.7 thì doanh thu là: DT =20.968.252.807 + 1.638.000.000 = 22.606.252.807 . γ = 0.8 thì doanh thu là: DT = 20.968.252.807 + 1.872.000.000 = 22.840.252.807 . - Tng chi phí cho hot ng SXKD ca Công ty khi th!c hin gii pháp là: C = C0 + C1. Trong ó: C0: Tng chi phí cho hot ng SXKD ca Công ty nm 2006. C1: Tông chi phí cho hot ng ca tuyn VTHK Ninh Bình - Sài Gòn. Vi: γ = 0.7 thì tng chi phí là: C = 19.430.000.000 + 1.401.138.000 = 20.831.138.000 γ = 0.8 thì tng chi phí là: C = 19.430.000.000 + 1.482.060.000 = 20.913.060.000 - Tng s vn hot ng SXKD ca Công ty sau khi th"c hin giai pháp là: V = V0 + V1. Trong ó: V0 : Tng s vn hot ng SXKD ca Công ty trong nm 2006 V1 : Tng s vn hot ng SXKD ca riêng tuyn xe VTHK Ninh Bình - Sài Gòn. Vi: γ = 0.7 và γ = 0.8 thì tng s vn SXKD là: V = 13.898.433.600 + 2.250.000.000 = 16.148.433.600 . - Tng l i nhn ca Công ty sau khi th!c hin gii pháp là: L = L0 + L1. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Trong ó: L0 : Tng l i nhun ca Công ty trong nm 2006. L1 : Tng l i nhun ca riêng tuyn xe VTHK Ninh Bình - Sài Gòn. Vi: γ = 0.7 thì tng l i nhun ca Công ty là: L = 577.000.000 + 254.862.000 = 831.862.000 . γ = 0.7 thì tng l i nhun ca Công ty là: L = 577.000.000 + 389.940.000 = 966.940.000 . Tng s lao ng ca Công ty sau khi th!c hin gii pháp là: Ld = Ld0 + Ld1. Trong ó: Ld0 : Tng s lao ng ca Công ty trong nm 2006. Ld1 : Tng s lao ng ca riêng tuyn xe VTHK Ninh Bình - Sài Gòn. Ld = 210 + 12 = 222 (ng i). Bng 3.3: Bng tng k't các ch! tiêu hiu qu ca Công ty v3i =γ 0,7. Chênh lch TT Ch tiêu Ký hiu Nm 2006 Nm th!c hin gii pháp Tuyt i T ng i(%) 1 T. sut doanh thu ca chi phí TDtC 1,08 1,086 0,006 0.56 2 T. sut doanh thu ca lao ng TDtL 99.848.832 101.911.105 2.062.273 2,07 3 T. sut doanh thu ca ca vn TDtV 1,51 1,401 -0,109 -7,22 4 T. sut l i nhun ca chi phí TLC 0,031 0,0387 0,0077 24,84 5 T. sut l i nhun ca doanh thu TLDt 0,0273 0,0356 0,0083 30,40 6 T. sut l i nhun ca lao ng TLL 2.747.619 3.662.162 914.543 32,28 CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Bng 3.4: Bng tng k't các ch! tiêu hiu qu ca Công ty v3i =γ 0,8. Chênh lch STT Ch tiêu Ký hiu Nm 2006 Nm th!c hin gii pháp Tuyt i T ng i 1 T. sut doanh thu ca chi phí TDtC 1,08 1,093 0,013 1,20 2 T. sut doanh thu ca lao ng TDtL 99.848.832 102.965.104 3.116.272 3,12 3 T. sut doanh thu ca ca vn TDtV 1,51 1,42 -0,09 -5,96 4 T. sut l i nhun ca chi phí TLC 0,031 0,0464 0,0154 49,67 5 T. sut l i nhun ca doanh thu TLDt 0,0273 0,0422 0,0149 54,57 6 T. sut l i nhun ca lao ng TLL 2.747.619 4.351.351 1.603.732 58,36 Qua tính toán trên ta thy t. sut doanh thu ca chi phí ti nm th!c hin gii pháp vi =γ 0,7 ã tng 0,56 % so vi nm 2006. Vi =γ 0,8 thì t. sut này nm th!c hin gii pháp tng 1,2 % so vi nm 2006. Ch tiêu này cha tng nhanh nhng c,ng cho thy tác ng ca gii pháp ã làm nh h ng tích c!c n tc tng doanh thu so vi chi phí ca Công ty. T. sut doanh thu ca lao ng c,ng ã tng lên, c" th là vi =γ 0,7 thì nm th!c hin gii pháp tng 2,07 % so vi nm 2006. Vi =γ 0,8 thì nm th!c hin gii pháp tng 3,12 % so vi nm 2006. iu này cho thy tác ng t doanh thu ca tuyn Ninh Bình – Sài Gòn c,ng ã làm tng hiu qu SX ca toàn b lao ng trong Công ty mt cách áng k. Riêng ch có t. sut doanh thu ca vn SXKD ca Công ty là gim. Vi =γ 0,7 ch tiêu này gim 7,22 % so vi nm 2006. Vi =γ 0,8 thì ch tiêu này nm th!c hin gii pháp gim 5,96 % so vi nm 2005. Ch tiêu này gim không phi là do gii pháp không kh thi. iu d1 thy vì dù doanh thu có tng khi th!c hin gii pháp thì nm u tiên th!c hin chúng ta c,ng không th nhanh chóng thu hi li vn ph ng tin b( ra t nm u tiên th!c hin c. Các ch tiêu ca t. sut l i nhun tng rt nhanh chóng. T. sut l i nhun ca chi phí nm th!c hin vi =γ 0,7 tng 24,84 % so vi nm 2006. Vi =γ 0,8 thì ch tiêu này tng 49,67 % so vi nm 2006. T ng t! nh ch tiêu này ta thy các ch tiêu v t. sut l i nhun ca doanh thu và ca lao ng c,ng tng nhanh chóng. M"c tiêu ca các doanh nghip là l i CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 nhun cho nên các ch tiêu v t. sut l i nhun ca Công ty khi áp d"ng gii pháp ã tng lên nhanh chóng cho thy hiu qu ca gii pháp có th áp d"ng vào iu kin th!c t ca Công ty nâng cao hiu qu SXKD ca Công ty c phn Vn ti ô tô Ninh Bình. 3.3.2. Gii pháp thay i "nh mc khoán doanh thu cho lái xe mt s tuyn Vn ti tng doanh thu cho Công ty c phn Vn ti ôtô Ninh Bình. a. C ch khoán i vi lái xe khách Công Vn ti ôtô Ninh Bình hin nay: bo toàn và phát trin c vn ca các doanh nghip vn ti ô tô trong c ch th tr ng thì vic i mi qun lý, i mi công tác hch toán là vn rt quan tr&ng. Mt trong nh ng khâu qun lý là giao quyn s d"ng t liu sn xut cho ng i lao ng ho%c tp th ng i lao ng, to cho h& ch ng kinh doanh theo các ch tiêu kinh t và các quy ch ca doanh nghip ra. CTCP vn ti ô tô Ninh Bình mà tin thân là Công ty vn ti ô tô Ninh Bình không nm ngoài bi cnh chung ó, Ngay t cui nh ng nm 80 và u nm 1900 công ty ã tng bc áp d"ng c ch khoán cho lái xe. “Khoán kt qu sn xut kinh doanh cho lái xe ” ( Th ng g&i t*t là khoán cho lái xe) là mt trong nh ng hình thc ca ph ng pháp qun lý gián tip lao ng ca lái xe và ph ng tin vn ti bng bin pháp kinh tê thông qua các ch tiêu giao khoán c xác nh trên c s kt qu sn xut kinh doanh( Doanh thu) cu lái xe, nhm m rng quyn t! ch và nâng cao tinh thn trách nhim cu lái xe trong vic gi gìn bo qun và khai thác ph ng tin không ngng nâng cao hiu qu s d"ng ph ng tien/ vn ti. Ph ng thc khoán cho lái xe cu Công ty ã phát huy tác d"ng tt góp phn m bo n nh sn xut, công n vic làm cho ng i lao ng và tng bc m rng quy mô SXKD. Qua quá trình áp d"ng và iu chnh, ph ng án khgoán chi lái xe ca Công ty hin này có th tóm t*t nh sau: V chi tiêu giao khoán: Khoán doanh thu. V i t ng giao khoán: Khoán cho tng xe và lái xe. V th i gian giao khoán: Khoán theo th i gian tho thun gi a lái xe và Công ty. V ph ng thc qun lý chi phí: Nh ng khon chi t doanh thu bao gm: 1. Thu VAT. 2. Khu hao c bn ph ng tin. 3. Bo him ph ng tin. 4. Bo him xã hi ca lái xe. 5. chi phí qun lý Công ty. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 6. Thu thu nhp doanh nghip ( Công ty ch phi np thu thu nhp doanh nghip khi hot ng ca Công ty có lãi). 7. Lãi np Công ty ( khi hot ng SXKD ca công ty có lãi thì lãi s' c trích mt phn np li cho Công ty). 8. Trích trc s a ch a ln ph ng tin. 9. Chi phí bo dng k- thut ph ng tin. 10. Chi phí xm lp. 11. Chi phí nhiên liu. 12. Chi phí vt liu. 13. Chi phí s a ch a th ng xuyên ph ng tin. 14. Thu nhp ca lái xe và các khon chi phí khác…..( Cu phà, bn bãi…). Trong 14 khon m"c chi phí trên Công ty qun lý các khon chi phí tù 1 n 8 các khon chi phí t 9 ti 14 là do lái xe t! trang tri. Ph ng án khoán hin nay ca Công ty có u im là phát huy quyn ch ng ti a ca lái xe. Tuy nhiên nó c,ng bc l mt s nh c im trong ó áng lu ý là: - Công tác qun lý ký thut xe g%p nhiu khó khn. Th!c t là ph ng tin b khai thác mt cách trit trong khi ó công tác bo dng s a ch a lái xe không m bo theo úng qui nh. - Phn vn Nhà nc u t vào xe b tht thoát nhng khó xác nh rõ trách nhim vì không cn c. - Vic iu tit mc khoán cho lái xe các tuyn khác nhau và chy theo nt khác nhau là mt khó khn cho Công ty. b.Tính toán li nh mc doanh thu ca mt s xe khách trên tuyn Yên Mô (Lai Thành) - Hà Ni: Thông qua kho sát th!c t cho thy mt s tuyn VTHK xut phát th các huyn i Hà Ni cho thy nh mc doanh thu mà Công ty giao khoán còn quá thp. Các xe tuy có nhim v" chính là ph"c v" VTHK i t các huyn ra Hà Ni nhng tình trng b*t khách d&c ng luôn sy ra tng doanh thu cho tuyn ca mình. Kho sát mt s chuyn xe ca tuyn Yên Mô (Lai Thành) - Hà Ni ta có th tính toán li nh mc doanh thu cho xe ca tuyn này sát vi th!c t h n m bo tng doanh thu cho Công ty: Xe xut bn ti Lai Thành (Yên Mô) lúc: 04h 05’, chiu v ti bn xe Giáp Bát lúc 7h 30’. Xe mang bin s: 35 N – 2444. Loi xe: HYUNDAI. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 S gh: 32. Giá vé ch%ng Yên Mô – Ninh Bình: 10.000 . Giá vé ch%ng Yên Mô – Ph Lý : 25.000 Giá vé ch%ng Yên Mô – Hà Ni: 32.000 Giá vé ch%ng Ninh Bình - Ph Lý: 20.000 . Giá vé ch%ng Ninh Bình – Hà Ni: 30.000 . Giá vé ch%ng Ph Lý – Hà Ni: 20.000 Bng 3. 5: Bng kho sát HK chiu Lai Thành - Hà N)i ( 04 h 05’ Th& 2 ngày 02/04/2007 ). STT im ón khách S HK i Ninh Bình S HK i Ph Lý S HK i Hà Ni I Yên Mô 1 Lai Thành 4 2 5 2 Yên Mc 3 0 2 3 Yên Phong 2 0 3 4 Yên Thnh 2 1 6 5 Yên Th*ng 1 0 1 6 Mai S n 1 0 3 II TXNinh Bình 0 0 4 III Hoa L4 0 0 0 IV Ph Lý 0 0 1 Tng 13 3 25 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Lai Thành – Hà Ni là: Tin thu c t HK i Yên Mô – Ninh Bình: DT1 = 13 x 10.000 = 130.000 . Tin thu c t HK i Yên Mô – Ph Lý: DT2 = 3 x 25.000 = 75.000. Tin thu c t HK i Yên Mô – Hà Ni: DT3 = 20 x 32.000 = 640.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình - Ph lý: DT4 = 2 x 20.000 = 40.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình – Hà Ni: DT5 = 4 x 30.000 = 120.000 Tin thu 4-c t5 HK i Ph Lý – Hà N)i: DT6 = 1 x 20.000 = 20.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe (chiu i Lai Thành – Hà Ni) t hot ng bán vé là: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 + DT6 = 130.000 + 75.000 + 640.000 + 40.000 + 120.000 + 20.000 = 1.025.000 . Bng 3.6: Bng kho sát HK chiu Hà N)i – Lai Thành(07h 30’Th& 2 ngày 02/04/2007). STT im ón khách S HK i Ph Lý S HK i Ninh Bình S HK i Yên Mô 1 Hà Ni 4 5 14 2 Ph Lý 0 1 0 3 Ninh Bình 0 0 3 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Hà Ni – Lai Thành là: Tin thu c t HK i Hà Ni - Ph Lý: DT1 = 4 x 20.000 = 80.000 . Tin thu c t HK i Hà Ni – Ninh Bình: DT2 = 5 x 30.000 = 150.000. Tin thu c t HK i Hà Ni – Yên Mô: DT3 = 14 x 32.000 = 448.000 . Tin thu c t HK i Ph Lý Ninh Bình: DT4 = 1 x 20.000 = 20.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình - Y ên Mô: DT5 = 3 x 10.000 = 30.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe (chiu i Hà Ni – Lai Thành) t hot ng bán vé là: DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 = 80.000 + 150.000 + 448.000 +20.000 + 30.000 = 720.000 . Tng doanh thu ca xe 35 N – 2444 trong ngày th 2 (02/04/2007) t hot ng bán vé, ngoài ra còn có c 50.000 t dch v" g i hàng 2 u bn xe là: D1 = 1.025.000 + 720.000 + 50.000 = 1.795.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Bng 3.7: Bng kho sát HK chiu Lai Thành - Hà N)i(04h 05’ Th& 4 ngày 04/04/2007). STT im ón khách S HK i Ninh Bình S HK i Ph Lý S HK i Hà Ni I Yên Mô 1 Lai Thành 2 0 2 2 Yên Mc 1 0 1 3 Yên Phong 4 1 3 4 Yên Thnh 2 0 2 5 Yên Th*ng 1 1 2 6 Mai S n 1 0 1 II TXNinh Bình 0 0 3 III Hoa L4 0 0 2 IV Ph Lý 0 0 1 Tng 11 2 17 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Lai Thành – Hà Ni là: Tin thu c t HK i Yên Mô – Ninh Bình: DT1 = 11 x 10.000 = 110.000 . Tin thu c t HK i Yên Mô – Ph Lý: DT2 = 2 x 25.000 = 50.000. Tin thu c t HK i Yên Mô – Hà Ni: DT3 = 11 x 32.000 = 352.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình – Hà Ni: DT4 = 5 x 30.000 = 150.000 Tin thu c t HK i Ph Lý – Hà Ni: DT5 = 1 x 20.000 = 20.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe (chiu i Lai Thành – Hà Ni) t hot ng bán vé là: DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 =110.000 + 50.000 + 352.000 + 150.000 + 20.000 = 682.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Bng 3.8: Bng kho sát HK chiu Hà N)i – Lai Thành ( 07h 30’Th& 4 ngày 04/04/2007). STT im ón khách S HK i Ph Lý S HK i Ninh Bình S HK i Yên Mô 1 Hà Ni 2 6 12 2 Ph Lý 0 2 1 3 Ninh Bình 0 0 4 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Hà Ni – Lai thành là: Tin thu c t HK i Hà Ni - Ph Lý: DT1 = 2 x 20.000 = 40.000 . Tin thu c t HK i Hà Ni – Ninh Bình: DT2 = 6 x 30.000 = 180.000. Tin thu c t HK i Hà Ni – Yên Mô: DT3 = 12 x 32.000 = 384.000 . Tin thu c t HK i Ph Lý - Ninh Bình: DT4 = 2 x 20.000 = 40.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình - Yên Mô: DT5 = 4 x 10.000 = 40.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe( chiu i Hà Ni – Lai Thành ) t hot ng bán vé là: DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 = 40.000 + 180.000 + 384.000 +40.000 + 40.000 = 684.000 . Tng doanh thu ca xe 35 N – 2444 trong ngày th 4 ( 02/04/2007 ) t hot ng bán vé,ngoài ra còn có ca 60.000 t dch v" g i hàng 2 u bn xe là: D2 = 682.000 + 6840.000 + 30.000 = 1.396.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Bng 3.9: Bng kho sát HK chiu Lai Thành - Hà N)i( 04 h 05’Th& 7 ngày 07/04/2007). STT im ón khách S HK i Ninh Bình S HK i Ph Lý S HK i Hà Ni I Yên Mô 1 Lai Thành 1 0 2 2 Yên Mc 2 0 1 3 Yên Phong 3 0 0 4 Yên Thnh 0 0 2 5 Yên Th*ng 0 0 1 6 Mai S n 2 1 2 II TXNinh Bình 0 0 2 III Hoa L4 0 0 0 IV Ph Lý 0 0 2 Tng 8 1 12 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Lai Thành – Hà Ni là: Tin thu c t HK i Yên Mô – Ninh Bình: DT1 = 8 x 10.000 = 80.000 . Tin thu c t HK i Yên Mô – Ph Lý: DT2 = 1 x 25.000 = 25.000. Tin thu c t HK i Yên Mô – Hà Ni: DT3 = 8 x 32.000 = 256.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình – Hà Ni: DT4 = 2 x 30.000 = 60.000 Tin thu c t HK i Ph Lý – Hà Ni: CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 DT5 = 2 x 20.000 = 40.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe (chiu i Lai Thành – Hà Ni) t hot ng bán vé là: DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 = 80.000 + 25.000 + 256.000 + 60.000 + 40.000 = 461.000 . Bng 3.10: Bng kho sát HK chiu Hà N)i – Lai Thành ( 07h 30’Th& 7 ngày 07/04/2007 ). TT im ón khách S HK i Ph Lý S HK i TX Ninh Bình S HK i Yên Mô 1 Hà Ni 5 7 24 2 Ph Lý 0 0 1 3 Ninh Bình 0 0 6 Tính toán doanh thu ca tuyn t hot ng bán vé trên tuyn theo chiu Hà Ni – Lai thành là: Tin thu c t HK i Hà Ni - Ph Lý: DT1 = 5 x 20.000 = 100.000 . Tin thu c t HK i Hà Ni – Ninh Bình: DT2 = 7 x 30.000 = 210.000. Tin thu c t HK i Hà Ni – Yên Mô: DT3 = 24 x 32.000 = 768.000 . Tin thu c t HK i Ph lý - Yên Mô: DT4 = 1 x 25.000 = 25.000 . Tin thu c t HK i Ninh Bình - Y ên Mô: DT5 = 6 x 10.000 = 60.000 . Tng doanh thu ca chuyn xe( chiu i Hà Ni – Lai Thành ) t hot ng bán vé là: DT = DT1 + DT2 + DT3 + DT4 + DT5 = 100.000 + 210.000 + 768.000 +25.000 + 60.000 = 1.163.000 . Tng doanh thu ca xe 35 N – 2444 trong ngày th 7 ( 07/04/2007 ) t hot ng bán vé, ngoài ra còn có c 40.000 t dch v" g i hàng 2 u bn xe là: D3 = 461.000 + 1.163.000 + 40.000 = 1.664.000 . CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 Theo kt qu tính toán trên ta có th tính c li doanh thu t bán vé ca xe 35 N – 2444 VTHK tuyn Lai Thành(Yên Mô) – Hà Ni bình quân mt vòng chy trong tun là: D = (D1 + D2 + D3) ⁄ 3 = ( 1.795.000 + 1.396.000 + 1.664.000 ) @ 3 = 1.618.000 . Tng doanh thu bình quân trong mt tháng ca xe 35 N – 2444 thu c t hot ng VTHK ca mình là: 1.618.000 × 30 = 48.540.000 . Ta thy khon thu này ln h n nhiu so vi nh mc doanh thu mà Công ty a ra cho lái xe la 29.280.000 . (ph" l"c). Doanh thu th!c t ca lái xe trên tuyn h n 19.260.000 so vi nh mc mà Công ty a ra cho lái xe. Doanh thu th!c t ln gp 65,78 % so vi nh mc a ra. C" th vic thay i nh mc khoán doanh thu cho lái xe thông qua vic tính toán trên là tng 30 % nh mc khoán doanh thu cho lái xe so vi nh mc c, trên tuyn Lai Thành – Hà Ni ( chiu i lúc 4h 05’ và chiu v t Hà Ni là 7h 30’). C" th là tng nh mc khoán doanh thu cho tuyn này la 38.064.000 . Vi mc khoán này s' va m bo doanh thu cho Công ty tng m%t khác c,ng không quá gây khó khn cho lái xe. Trên mt s tuyn VTHK ca Công ty xut phát t các huyn (ca TP Ninh Bình) i Hà Ni c,ng có tình trng nh trên, nên Công ty cn phi kho sát iu tra th!c t a ra mt nh mc khoán doanh thu cho lái xe trên tng tuyn úng *n h n và chính xác h n n a. Vn ây là nâng cao hiu qu khai thác kinh doanh ca Công ty c phn Vn ti ô tô Ninh Bình thì ban qun lý sn xut cn phi nghiên cu, xem xet và %t ra mt nh mc doanh thu cho lái xe trên tt c các tuyn mt cách h p lý nhng v+n m bo nâng cao hiu qu SXKD ca Công ty. ng th i c,ng không nh h ng l i ích ca lái xe. Và c,ng tránh giao nh mc quá cao làm cho lái xe không dám nhn xe. iu ó s' làm nh h ng n vic hot ng th ng xuyên và liên t"c ca Công ty. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 K T LU N tài ã a ra c s nghiên cu mt cách tng quan v VTHK bng ôtô v hiu qu khai thác kinh doanh ca doanh nghip vn ti ôtô. Trong ó ã a ra các khái nim c bn trong ngành VTHK bng ôtô. ng th i c,ng nêu lên các ch tiêu hiu qu khai thác kinh doanh ca doanh nghip vn ti ôtô, c,ng nh vic a ra ph ng pháp tính toán chi phí, doanh thu, l i nhun cho doanh nghip GTVT. T vic nghiên cu c s lý lun trên tài ã áp d"ng vào th!c t, ánh giá th!c trng hiu qu khai thác kinh doanh ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình. Phân tích a ra nh ng ch tiêu hiu qu ca công ty làm rõ nh ng thun l i và bt cp mà công ty ang vng m*c. án ã a ra hai gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh cho công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình là: Gii pháp u t thêm ph ng tin m thêm tuyn mi VTHK i t Ninh Bình – Sài Gòn cho công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình. Và gii pháp thay i nh mc khoán doanh thu cho lái xe mt s tuyn vn ti hành khách liên tnh. Thông qua tính toán nghiên cu cho thy tính kh thi ca gii pháp trên ã mang li hiu qu sn xut kinh doanh cho công ty cao h n so vi trc khi có gii pháp. Tuy nhiên trong iu kin cho phép v th i gian c,ng nh chuyên môn nên trong các gii pháp v+n còn có nh ng thiu sót và cha tng quát c ht tt c các yu t nh h ng ti hiu qu sn xut kinh doanh ca công ty. Rt mong s! óng góp b xung ý kin ca thy cô và các bn cho các gii pháp trên c th!c thi h n. Các kin ngh khác: 1. V ph ng tin: Kiên quyt th!c hin tiêu chun hoá xe khách liên tnh theo tiêu chun ca B GTVT. Nhà nc có chính sách iu tit c cu u t xe khách liên tnh theo sc cha. 2. V cht l ng ph"c v" hành khách: Chun hoá các quy nh v cht l ng ph"c v" hành khách liên tnh theo hng: Tng c ng hình thc và cht l ng xe khách cht l ng cao, lái xe an toàn, ph"c v" hành khách vn minh lch s . Trên c s các vn bn trc ây B ã ban hành theo yêu cu công tác qun lý hin nay, kin ngh B GTVT ban hành các vn bn s a i b xung nâng cao cht l ng ph"c v" hành khách. 3. Hoàn thin c ch phi h p gi a các cp, các ngành liên quan: ây là yêu cu ln nht m bo th!c hin qun lý nhà nc và to môi tr ng kinh doanh VTHK liên tnh n nh và bình $ng gi a các thành phn kinh t. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 TÀI LIU THAM KHO 1. ThS. Trn Th Lan H ng (ch biên) ThS. Nguy1n Th Hng Mai (2006) T chc và qun lý vn ti ôtô, Nhà xut bn giao thông vn ti Hà Ni 2. Bài ging: T chc qun lý doanh nghip Giao thông công cng, B môn Quy hoch và qun lý GTVT. 3. V, Hng Tr ng (1999), Bài ging ánh giá d án u t trong giao thông vn ti, Nhà xut bn giao thông Vn ti Hà Ni. 4. GS.TSKH. Nguy1n Vn D0nh (2003), Qun lý nhà n c v giao thông vn ti ô th, Nhà xut bn giao thông vn ti. CHNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HIU QU KHAI THÁC KINH DOANH CA CÔNG TY C PH N V N TI Ô TÔ NINH BÌNH PHM HNG HI - K44 M C L C Danh m,c các ch2 vi't t6t.......................................................................................................1 Danh m,c bng bi"u, s , hình v7 ......................................................................................2 M1 $u......................................................................................................................................3 Ch4ng 1: Tng quan v VTHK bng ôtô và hiu qu khai thác kinh doanh ca doanh nghip vn ti ôtô .........................................................................................................4 1.1. Tng quan v VTHK bng ôtô ...............................................................................4 1.1.1. Các yu t ca quá trình vn ti và %c im ca VTHK bng ôtô.........4 1.1.2. Phân loi vn ti ôtô ................................................................................7 1.2. Tng quan v hiu qu khai thác kinh doanh ca doanh nghip vn ti ôtô ..........8 1.2.1. Khái nim chung......................................................................................8 1.2.2. Phân loi hiu qu ...................................................................................9 1.2.3. Các ch tiêu ánh giá hiu qu.................................................................9 1.2.4. Nhóm ch tiêu phn ánh quá trình di1n ra trong hot ng vn ti .......23 Ch4ng 2: Phân tích th.c tr(ng hiu qu khai thác kinh doanh ca công ty c ph$n vn ti ôtô Ninh Bình ............................................................................................................29 2.1. Tng quan v công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình ..........................................29 2.1.1. S! ra i ca công ty .............................................................................29 2.1.2. Nhim v" chc nng ca công ty ..........................................................29 2.1.3. %c im hot ng SXKD ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình .................................................................................................................30 2.2. Th!c trng tình hình SXKD ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình............42 2.2.1. Tình hình doanh thu ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình ..........42 2.2.2. Tình hình chi phí ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình...............45 2.2.3. Tình hình l i nhun và các ch tiêu hiu qu SXKD ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình..............................................................................46 Ch4ng 3: Gii pháp nâng cao hiu qu SXKD ca công ty c ph$n vn ti ôtô Ninh Bình .........................................................................................................................................50 3.1. M"c ích, ý ngh0a ca bin pháp nâng cao hiu qu SXKD ...............................50 3.2. Cn c và c s ca các gii pháp nâng cao hiu qu SXKD ca công ty ..........50 3.2.1. Chính sách phát trin vn ti ôtô ...........................................................50 3.2.2. Nh ng ch tr ng và ph ng hng ln ..............................................51 3.3. Ni dung ca các gii pháp nâng cao hiu qu SXKD ca công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình ..................................................................................................53 3.3.1. Gii pháp u t ph ng tin m thêm tuyn mi VTHK i t Ninh Bình – Sài Gòn cho công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình............................53 3.3.2. Gii pháp thay i nh mc khoán doanh thu cho lái xe mt s tuyn vn ti tng doanh thu cho công ty c phn vn ti ôtô Ninh Bình ..63 K't lun và ki'n ngh# ............................................................................................................72 Tài liu tham kho.................................................................................................................73 Ph, l,c ....................................................................................................................................74

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfĐề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình.pdf
Luận văn liên quan