Dịch vụ truyền thoại qua mạng IP

Mục lục Dịch vụ điện thoại qua mạng IP Mở đầu Chương I: Tổng quan về điện thoại IP. I. Khái niệm điện thoại IP . 3 II. Đặc điểm của điện thoại IP 3 II.1. PSTN mạng chuyển mạch gói và Internet 3 II.2. Ưu điểm và nhược điểm của điện thoại IP . 5 III. Mô hình của dịch vụ IP Telephony . 8 III.1. Cac phần mềm VoIP . 8 III.2. Mô hình IP Telephony quy mô nhà cung cấp dịch vụ 8 III.2.1. Mô hình . 8 III.2.2. Hoạt động 10 Chương II: Xử lý tín hiệu thời gian thực trong mạng gói. I. Kích thước gói thoại . 14 II. Mã hoá tín hiệu thoại 15 III. Đóng gói tín hiệu thoại - Bộ giao thức RTP/RTCP . 18 III.1. Vai trò của RTP/RTCP . 18 III.2. Các ứng dụng sử dụng RTP 19 III.3. Khuôn dạng gói RTP 20 III.3.1. Phần tiêu đề cố định 20 III.3.2. Phần tiêu đề mở rộng 22 III.4. Giao thức điều khiển RTCP 26 III.4.1. Các loại gói RTCP 23 III.4.2. Khoảng thời gian giữa hai lần phát hợp gói RTCP . 24 III.4.3. Khuôn dạng gói SR . 26 III.4.4. Khuôn dạng gói RR 29 III.4.5. Khuôn dạng gói SDES 29 III.4.6. Khuôn dạng gói BYE 30 III.4.7. Khuôn dạng gói APP 31 IV. Quá trình xử lý tín hiệu trong media gateway . 31 IV.1. Các thành phần của media gateway . 31 IV.2. Quá trình xử lý tín hiệu thoại . 32 IV.3. Các biện pháp tối thiểu thời gian trễ 33 IV.4. Đồng bộ tín hiệu 33 IV.4.1. Đồng bộ tín hiệu từ mạng PSTN sang mạng IP 33 IV.4.2. Đồng bộ tín hiệu từ mạng IP sang mạng PSTN 33 V. Các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ 34 V.1. Các cấp chất lượng dịch vụ xét từ đầu cuối tới đầu cuối . 35 V.2. Các cơ chế điều khiển chất lượng bên trong một phần tử mạng . 36 V.2.1. Các thuật toán xếp hàng . 36 V.2.1.1. Xếp hàng vào trước ra trước (FIFO) . 36 V.2.1.2. Xếp hàng theo mức ưu tiên (PQ) 36 V.2.1.3. Xếp hàng tuỳ biến (CQ) . 37 V.2.1.4. Xếp hàng công bằng trọng số (WFQ) 38 V.2.2. Định hình lưu lượng . 38 V.2.3. Các cơ chế tăng hiệu quả đường truyền . 38 V.2.3.1. Phân mảnh và truyền đan xen (LFI) . 38 V.2.3.2. Nén tiêu đề gói thoại 38 V.3. Báo hiệu phục vụ điều khiển chất lượng dịch vụ . 38 V.3.1. Mức ưu tiên IP (IP Precendence) . 39 V.3.2. Giao thức RSVP . 39 Chương III: Báo hiệu cuộc gọi trong mạng IP. I. Mở đầu . 40 II. Giới thiệu chuẩn H.323 . 40 II.1. Giới thiệu . 40 II.2. Chồng giao thức H.323 40 III. Các thành phần trong hệ thống H.323 . 42 II.1. Tổng quan 42 II.2. Thiết bị đầu cuối H.323 . 44 II.3. H.323 Gateway 48 II.4. H.323 Gatekeeper 50 II.5. Đơn vị điều khiển liên kết đa điểm 51 IV. Các kênh điều khiển 54 V. Các giá trị đặc trưng cuộc gọi . 61 VI. Các thủ tục báo hiệu cuộc gọi 61 VI.1. Giai đoạn I- Thiết lập cuộc gọi . 61 VI.1.1. Thiết lập cơ bản (Basic Call Setup) . 62 VI.1.2. Thiết lập cuộc gọi có sự tham gia của gatekeeper 63 VI.2. Giai đoạn II- Khởi đầu truyền thông 65 VI.3. Giai đoạn III- Thiết lập kênh tín hiệu media 66 VI.4. Giai đoạn IV- Các dịch vụ cuộc gọi . 67 VI.4.1. Thay đổi thông lượng cuộc gọi . 67 VI.4.2. Thông báo trạng thái . 69 VI.4.3. Mở rộng hội nghị (AdHoc Conference Extension) . 69 VI.5. Giai đoạn V- Kết thúc cuộc gọi 69 VII. Nhận xét về chuẩn H.323 . 72 Chương IV: Giải pháp triển khai dịch vụ VoIP cho mạng Internet ở Việt Nam. I. Cấu hình mạng Internet backbone ở ViệtNam . 74 II. Thiết bị Cisco Router 7513 . 76 II.1. Đặc điểm kỹ thuật của Cisco Router 7513 76 II.2. Các tính năng của Cisco Router 7513 78 III. Một giải pháp IP Telephony trên mạng Internet của VDC 79 III.1. Mục tiêu giải pháp 79 III.2. Giải pháp . 79 III.2.1. Nâng cấp hệ thống . 79 III.2.2. Thiết lập cấu hình 81 III.3. Nhận xét . 82 IV. Hướng phát triển của IP Telephony . 82 IV.1. Mở rộng dịch vụ ra nhiều tỉnh thành trong nước 82 IV.2. Triển khai dịch vụ IP Telephony quốc tế . 83 Phụ lục A: Các trường hợp thiết lập cuộc gọi khác 84 Phụ lục B: Các chữ viết tắt 88 Tài liệu tham khảo . 89

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dịch vụ truyền thoại qua mạng IP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc DÞch vô ®iÖn tho¹i qua m¹ng IP Më ®Çu Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ®iÖn tho¹i IP. I. Kh¸i niÖm ®iÖn tho¹i IP................................................................................... 3 II. §Æc ®iÓm cña ®iÖn tho¹i IP............................................................................ 3 II.1. PSTN m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ Internet.............................................. 3 II.2. ¦u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña ®iÖn tho¹i IP............................................. 5 III. M« h×nh cña dÞch vô IP Telephony........................................................... 8 III.1. Cac phÇn mÒm VoIP............................................................................. 8 III.2. M« h×nh IP Telephony quy m« nhµ cung cÊp dÞch vô.......................... 8 III.2.1. M« h×nh......................................................................................... 8 III.2.2. Ho¹t ®éng...................................................................................... 10 Ch­¬ng II: Xö lý tÝn hiÖu thêi gian thùc trong m¹ng gãi. I. KÝch th­íc gãi tho¹i....................................................................................... 14 II. M· ho¸ tÝn hiÖu tho¹i.................................................................................... 15 III. §ãng gãi tÝn hiÖu tho¹i - Bé giao thøc RTP/RTCP..................................... 18 III.1. Vai trß cña RTP/RTCP......................................................................... 18 III.2. C¸c øng dông sö dông RTP.................................................................. 19 III.3. Khu«n d¹ng gãi RTP............................................................................ 20 III.3.1. PhÇn tiªu ®Ò cè ®Þnh...................................................................... 20 III.3.2. PhÇn tiªu ®Ò më réng.................................................................... 22 III.4. Giao thøc ®iÒu khiÓn RTCP.................................................................. 26 III.4.1. C¸c lo¹i gãi RTCP........................................................................ 23 III.4.2. Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn ph¸t hîp gãi RTCP....................... 24 III.4.3. Khu«n d¹ng gãi SR....................................................................... 26 III.4.4. Khu«n d¹ng gãi RR...................................................................... 29 III.4.5. Khu«n d¹ng gãi SDES.................................................................. 29 III.4.6. Khu«n d¹ng gãi BYE.................................................................... 30 III.4.7. Khu«n d¹ng gãi APP.................................................................... 31 IV. Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu trong media gateway............................................. 31 IV.1. C¸c thµnh phÇn cña media gateway..................................................... 31 IV.2. Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu tho¹i............................................................... 32 IV.3. C¸c biÖn ph¸p tèi thiÓu thêi gian trÔ.................................................... 33 IV.4. §ång bé tÝn hiÖu.................................................................................. 33 IV.4.1. §ång bé tÝn hiÖu tõ m¹ng PSTN sang m¹ng IP............................ 33 IV.4.2. §ång bé tÝn hiÖu tõ m¹ng IP sang m¹ng PSTN............................ 33 V. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô.................................................. 34 V.1. C¸c cÊp chÊt l­îng dÞch vô xÐt tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi....................... 35 V.2. C¸c c¬ chÕ ®iÒu khiÓn chÊt l­îng bªn trong mét phÇn tö m¹ng........... 36 V.2.1. C¸c thuËt to¸n xÕp hµng................................................................. 36 V.2.1.1. XÕp hµng vµo tr­íc ra tr­íc (FIFO)....................................... 36 V.2.1.2. XÕp hµng theo møc ­u tiªn (PQ)............................................ 36 V.2.1.3. XÕp hµng tuú biÕn (CQ)......................................................... 37 V.2.1.4. XÕp hµng c«ng b»ng träng sè (WFQ).................................... 38 V.2.2. §Þnh h×nh l­u l­îng....................................................................... 38 V.2.3. C¸c c¬ chÕ t¨ng hiÖu qu¶ ®­êng truyÒn......................................... 38 V.2.3.1. Ph©n m¶nh vµ truyÒn ®an xen (LFI)....................................... 38 V.2.3.2. NÐn tiªu ®Ò gãi tho¹i.............................................................. 38 V.3. B¸o hiÖu phôc vô ®iÒu khiÓn chÊt l­îng dÞch vô................................... 38 V.3.1. Møc ­u tiªn IP (IP Precendence)................................................... 39 V.3.2. Giao thøc RSVP............................................................................. 39 Ch­¬ng III: B¸o hiÖu cuéc gäi trong m¹ng IP. I. Më ®Çu........................................................................................................... 40 II. Giíi thiÖu chuÈn H.323................................................................................. 40 II.1. Giíi thiÖu............................................................................................... 40 II.2. Chång giao thøc H.323.......................................................................... 40 III. C¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng H.323......................................................... 42 II.1. Tæng quan.............................................................................................. 42 II.2. ThiÕt bÞ ®Çu cuèi H.323......................................................................... 44 II.3. H.323 Gateway...................................................................................... 48 II.4. H.323 Gatekeeper.................................................................................. 50 II.5. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn liªn kÕt ®a ®iÓm........................................................ 51 IV. C¸c kªnh ®iÒu khiÓn.................................................................................... 54 V. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr­ng cuéc gäi....................................................................... 61 VI. C¸c thñ tôc b¸o hiÖu cuéc gäi...................................................................... 61 VI.1. Giai ®o¹n I- ThiÕt lËp cuéc gäi............................................................. 61 VI.1.1. ThiÕt lËp c¬ b¶n (Basic Call Setup)............................................... 62 VI.1.2. ThiÕt lËp cuéc gäi cã sù tham gia cña gatekeeper........................ 63 VI.2. Giai ®o¹n II- Khëi ®Çu truyÒn th«ng.................................................... 65 VI.3. Giai ®o¹n III- ThiÕt lËp kªnh tÝn hiÖu media........................................ 66 VI.4. Giai ®o¹n IV- C¸c dÞch vô cuéc gäi..................................................... 67 VI.4.1. Thay ®æi th«ng l­îng cuéc gäi..................................................... 67 VI.4.2. Th«ng b¸o tr¹ng th¸i..................................................................... 69 VI.4.3. Më réng héi nghÞ (AdHoc Conference Extension)....................... 69 VI.5. Giai ®o¹n V- KÕt thóc cuéc gäi............................................................ 69 VII. NhËn xÐt vÒ chuÈn H.323........................................................................... 72 Ch­¬ng IV: Gi¶i ph¸p triÓn khai dÞch vô VoIP cho m¹ng Internet ë ViÖt Nam. I. CÊu h×nh m¹ng Internet backbone ë ViÖtNam............................................... 74 II. ThiÕt bÞ Cisco Router 7513........................................................................... 76 II.1. §Æc ®iÓm kü thuËt cña Cisco Router 7513............................................ 76 II.2. C¸c tÝnh n¨ng cña Cisco Router 7513.................................................... 78 III. Mét gi¶i ph¸p IP Telephony trªn m¹ng Internet cña VDC.......................... 79 III.1. Môc tiªu gi¶i ph¸p................................................................................ 79 III.2. Gi¶i ph¸p............................................................................................... 79 III.2.1. N©ng cÊp hÖ thèng......................................................................... 79 III.2.2. ThiÕt lËp cÊu h×nh.......................................................................... 81 III.3. NhËn xÐt............................................................................................... 82 IV. H­íng ph¸t triÓn cña IP Telephony............................................................. 82 IV.1. Më réng dÞch vô ra nhiÒu tØnh thµnh trong n­íc.................................. 82 IV.2. TriÓn khai dÞch vô IP Telephony quèc tÕ............................................. 83 Phô lôc A: C¸c tr­êng hîp thiÕt lËp cuéc gäi kh¸c............................ 84 Phô lôc B: C¸c ch÷ viÕt t¾t................................................................ 88 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................. 89

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docFile1.doc
  • docFile2.doc
  • docFile3.doc
  • docFile4.doc
  • docFile5.doc
  • docFile6.doc
  • docFile7.doc