Định cỡ mạng truyền dẫn phục vụ cho mạng NGN

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2003 [IMG]http://www.**************/images/smalledit.gif[/IMG] [IMG]http://www.**************/images/node-n.gif[/IMG] Sơ lược: Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định cỡ mạng viễn thông Chương 3. Định cỡ mạng truyền dẫn NGN Chương 4. Định hướng phát triển mạng thế hệ sau của tổng công ty đến năm 2010 Chương 5. Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Kết luận

pdf103 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định cỡ mạng truyền dẫn phục vụ cho mạng NGN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 67 demand j (s,d) d(s,d) 1 (1,2) 3 2 (1,3) 4 3 (1,4) 1 4 (1,5) 3 5 (2,3) 1 6 (2,4) 2 7 (2,5) 3 8 (3,4) 3 9 (3,5) 1 10 (4,5) 4 B−íc lÆp 1: Khëi t¹o. x = (3, 0, 4, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 4, 0) ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = 00000000000000000000 04010003000003000000 00010303020003010000 00000003020103010400 00000000000003010403 R y = (11, 14, 13, 11, 0), z(x) = 14, A = {a2, a3} z(x) - yk = (3, 0, 1, 3, 14) B¾t ®Çu tõ nót 1, nhu cÇu 1, 2, 3, vµ 4 xuÊt ph¸t tõ nót 1 vµ AP ⊃+3 , AP ⊃+4 . V× ++ > 34 PP , nhu cÇu 4 ph¶i ®−îc xem xÐt t¹i b−íc lÆp nµy. V× { } { } 37,3min 2 )(min ,min 44 ==⎪⎭ ⎪⎬ ⎫ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ⎥⎥⎦ ⎥ ⎢⎢⎣ ⎢ −−∈+ kPk yzx x , nªn gi¶i ph¸p míi cã 04 =+x vµ 34 =−x . B−íc lÆp 2. Gi¶i ph¸p míi lµ: x = (3, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 4, 0) Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 68 ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = 00000000000030000000 04010003000000000000 00010303020000010000 00000003020100010400 00000000000000010403 R y = (8, 11, 10, 8, 3), z(x) = 11, A = {a2, a3} z(x) - yk = (3, 0, 1, 3, 8) Nhu cÇu 1, 2, 3 xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu nót 1 vµ AP ⊃+3 , do nhu cÇu 3 ph¶i ®−îc xem xÐt t¹i b−íc nµy. V× { } { } 11,1min 2 )(min ,min 33 ==⎪⎭ ⎪⎬ ⎫ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ⎥⎥⎦ ⎥ ⎢⎢⎣ ⎢ −−∈+ kPk yzx x , nªn gi¶i ph¸p míi cã 03 =+x vµ 13 =−x . B−íc lÆp 3: Gi¶i ph¸p míi lµ: x = (3, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 4, 0) ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = 00000000000030100000 04010003000000100000 00010303020000000000 00000003020100000400 00000000000000000403 R y = (7, 10, 9, 9, 4), z(x) = 10, A = {a2, a3, a4} z(x) - yk = (3, 0, 0, 0, 6) V× +⊄ 1PA vµ +⊄ 2PA , nªn c¸c nhu cÇu 1 vµ 2 xuÊt ph¸t tõ nót 1 cong l¹i cÇn xÐt ®Õn. KÕt qu¶ lµ chuyÓn c¸c nhu cÇu xuÊt ph¸t tõ 2, 5, 6 vµ 7. V× chØ cã AP ⊃+7 , nªn nhu cÇu 7 ph¶i ®−îc xem xÐt trong b−íc lÆp nµy. V× { } { } 11,3min 2 )(min ,min 77 ==⎪⎭ ⎪⎬ ⎫ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ⎥⎥⎦ ⎥ ⎢⎢⎣ ⎢ −−∈+ kPk yzx x , nªn gi¶i ph¸p míi cã: 27 =+x vµ 17 =−x . B−íc lÆp 4: Gi¶i ph¸p tiÕp theo lµ: x = (3, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 0, 4, 0) ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = 00000010000030100000 04010002000000100000 00010302020000000000 00000002020100000400 00000010000000000403 R y = (8, 9, 8, 8, 5), z(x) = 9, A = {a1, a2, a3, a4} Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 69 z(x) - yk = (1, 0, 1, 1, 4) V× kh«ng cã nhu cÇu nµo ®i qua c¸c cung trong tËp A, nªn thuËt to¸n nµy kÕt thóc. Trong tr−êng hîp nµy thuËt to¸n tèt −u cña Chang vµ Lee ®−a ra kÕt qu¶ cã gåm 3 vßng ring xÕp chång. Sù ph©n bè c¸c b−íc sãng ®−îc sö dông (®ang ho¹t ®éng) trªn c¸c chÆng a1, a2, a3, a4 vµ a5 t−¬ng øng lµ 8, 9, 8, 8, 5. T¶i lín nhÊt lµ 9 trªn chÆng a2. Tæng sè c¸c b−íc sãng ®−îc sö dông (®¹ng ho¹t ®éng) trªn tÊt c¶ c¸c chÆng lµ 38, vµ tæng sè c¸c b−íc sãng (®ang ho¹t ®éng) mµ ph¶i ®−îc cung cÊp lµ 60. H×nh 3.25 biÓu diÔn ¸nh x¹ ®Þnh tuyÕn cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ: 1 2 3 4 5 d12 d12 d12 d13 d13 d23 d24 d24 d24 d24 d34 d34 d14 d45 d45 d45 d14 d15 d15 d15 1 2 3 4 5 d13 d13 d13 d25 d13 d13 d13 d25 d25 d34 d35 d25 d35 d45 d25 1 2 3 4 5 d25 d25 d25 H×nh 3.25 S¬ ®å ®Þnh tuyÕn theo thuËt to¸n tèi −u cña Chang vµ Lee ThuËt to¸n tèi −u thay ®æi t×m gi¶i ph¸p khëi ®Çu b»ng c¸ch ®Þnh tuyÕn tÊt c¶ c¸c nhu cÇu quang theo chiÒu kim ®ång hå xuÊt ph¸t tõ nót 1. B¶ng ®Þnh tuyÕn khëi ®Çu ®−îc biÓu diÔn trªn h×nh vÏ n»m ë gãc trªn bªn tr¸i cña h×nh vÏ 3.26. Trong b¶ng nµy cã c¸c sè thÓ hiÖn t¶i ë trªn mçi chÆng: t¶i khëi ®Çu trªn c¸c chÆng a1, a2, a3, a4 vµ a5 t−¬ng øng lµ 11, 14, 13, 11, 0. ChÆng a2 cã t¶i cao nhÊt, chÝnh v× vËy nã ®−îc t« b»ng mµu vµng: trong tÊt c¶ nh÷ng nhu cÇu ®−îc ®Þnh tuyÕn qua chÆng a2, chóng ta lùa chän mét nhu cÇu mµ tuyÕn ®Þnh tuyÕn cña nã cã sè l−îng sè chÆng lín nhÊt vµ xuÊt hiÖn ®Çu tiªn trong b¶ng. Nhu cÇu nµy ®−îc ®Þnh tuyÕn theo h−íng ng−îc chiÒu kim ®ång hå. ThuËt to¸n nµy ®−îc lÆp l¹i nh− ®−îc biÓu diÔn trong h×nh 3.26, cho ®Õn b−íc lÆp thø 8, th× thuËt to¸n kÕt thóc v× kh«ng cßn cã nhu cÇu mµ tuyÕn ®Þnh tuyÕn cña nã ®i qua tÊt c¶ c¸c chÆng cã t¶i lín nhÊt. Lóc nµy, thuËt to¸n l¹i ®−îc khëi ®éng l¹i vµ b¾t ®Çu tõ nót 2, sau ®ã ®Õn nót 3, vµ cho ®Õn hÕt, mçi lÇn thùc hiÖn thuËt to¸n lu«n b¸m theo gi¶i ph¸p tèt nhÊt. C¸c b−íc lÆp kh¸c kh«ng ®−îc biÓu diÔn ë ®©y v× chóng kh«ng ®−a ra ®−îc gi¶i ph¸p tèt h¬n. Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 70 Trong tr−êng hîp nµy, thuËt to¸n tèi −u thay ®æi ®−a ra hai vßng xÕp chång. Sù ph©n bè c¸c b−íc sãng ®−îc sö dông (®ang ho¹t ®éng) trªn c¸c chÆng a1, a2, a3, a4 vµ a5 t−¬ng øng lµ 8, 7, 8, 8, 7. T¶i lín nhÊt lµ 8 ë trªn chÆng a1, a3 vµ a4. Tæng sè b−íc sãng ®−îc sö dông (®ang ho¹t ®éng) trªn tÊt c¶ c¸c chÆng lµ 38, vµ tæng sè c¸c b−íc sãng (®ang ho¹t ®éng) mµ ph¶i ®−îc cung cÊp lµ 40. H×nh 3.25 biÓu diÔn ¸nh x¹ ®Þnh tuyÕn cña gi¶i ph¸p nµy. Iteration 1 Iteration 2 a1 a2 a3 a4 a5 a1 a2 a3 a4 a5 d12 d12 d12 d12 d12 d12 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d14 d14 d14 d14 d14 d14 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d23 d23 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d34 d34 d34 d34 d34 d34 d35 d35 d35 d35 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 11 14 13 11 0 10 13 12 10 1 Iteration 3 Iteration 4 a1 a2 a3 a4 a5 a1 a2 a3 a4 a5 d12 d12 d12 d12 d12 d12 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d14 d14 d14 d14 d14 d14 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d23 d23 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d34 d34 d34 d34 d34 d34 d35 d35 d35 d35 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 9 12 11 9 2 8 11 10 8 3 ’ Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 71 Iteration 5 Iteration 6 a1 a2 a3 a4 a5 a1 a2 a3 a4 a5 d12 d12 d12 d12 d12 d12 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d14 d14 d14 d14 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d23 d23 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d34 d34 d34 d34 d34 d34 d35 d35 d35 d35 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 7 10 9 9 4 8 9 8 8 5 Iteration 7 Iteration 8 a1 a2 a3 a4 a5 a1 a2 a3 a4 a5 d12 d12 d12 d12 d12 d12 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d13 d14 d14 d14 d14 d15 d15 d15 d15 d15 d15 d23 d23 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d24 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d25 d34 d34 d34 d34 d34 d34 d35 d35 d35 d35 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 d45 9 8 7 7 6 8 7 8 8 7 H×nh 3.26 Ph−¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn tèi −u thay ®æi H×nh 3.27 vµ h×nh 3.28 ®−a ra kÕt qu¶ cña 2 ph−¬ng thøc ®Þnh tuyÕn tèi −u vµ so s¸nh chóng víi c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt nhËn ®−îc tõ: thuËt to¸n t¶i tèi thiÓu kh«ng thÝch øng cã ngÉu th«ng minh vµ thuËt to¸n t¶i tèi thiÓu thÝch øng cã ngÉu nhiªn th«ng minh. HiÓn nhiªn, lµ c¶ hai ph−¬ng ph¸p “heuristic” tèt nhÊt ®Òu ®−a ra cïng mét kÕt qu¶ (gièng nh− thuËt to¸n tèi −u thay ®æi). ThuËt to¸n cña Chang vµ Lee ®−a ra ë ®©y mét gi¶i ph¸p lµ mét ®¬n vÞ t¶i (tøc b−íc sãng) kh¸c xa so víi thuËt to¸n tèi −u. MÆc dï, kÕt qu¶ nµy vÉn ®¸p øng môc ®Ých tèi −u cña thuËt to¸n nµy, nh−ng trong tr−êng hîp nµy nã −u cÇu thªm mét vßng ring xÕp chång. Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 72 0 10 20 30 40 50 60 70 Chang and Lee’s optimal routing Adaptive minimum hop routing with intelligent scrambling Non-adaptive minimum load routing with intelligent scrambling Modified optimal routing required (real) used required (unitary increment) H×nh 3.27 So s¸nh ®èi chiÕu c¸c thuËt to¸n ®Þnh tuyÕn tèi −u vµ Heuristic: tæng sè b−íc sãng yªu cÇu vµ sè b−íc sãng ®−îc sö dông Chang and Lee’s optimal routing Adaptive minimum hop routing with intelligent scrambling Non-adaptive minimum load routing with intelligent scrambling Modified optimal routing 0 2 4 6 8 10 a1 a2 a3 a4 a5 H×nh 3.28 So s¸nh ®èi chiÕu c¸c thuËt to¸n ®Þnh tuyÕn tèi −u vµ Heuristic: sè b−íc sãng ®−îc sö dông trªn tõng chÆng. VÊn ®Ò lµ c¸c kÕt qu¶ trªn ®−îc tæng qu¸t ho¸ nh− thÕ nµo vµ chóng cã ®−îc ¸p dông cho vßng ring kh¸c víi mét ma trËn nhu cÇu quang kh¸c hay kh«ng. Cã thÓ kÕt luËt nh− sau: Trong sè c¸c ph−¬ng ph¸p kh«ng thÝch øng th× ph−¬ng ph¸p t¶i tèi thiÓu cã ngÉu nhiªn th«ng minh lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp, ph−¬ng ph¸p nµy ®−a ra gi¶i ph¸p tèi −u. Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp c¸c thuËt to¸n thÝch øng còng ®−a gi¶i ph¸p tèi −u, c¸c ®Æc tÝnh t¶i cña nã th−êng tèt h¬n c¸c ®Æc tÝnh t¶i cña thuËt to¸n t¶i tèt thiÓu kh«ng thÝch øng khi sö dông ngÉu nhiªn. ThuËt to¸n ®Þnh tuyÕn cña Chang vµ Lee ®−a ra gi¶i ph¸p tèi −u hoÆc gi¶i ph¸p tèi −u céng thªm mét ®¬n vÞ t¶i, tuy nhiªn trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 73 (cËn tèi −u) kh«ng lµm t¨ng ®¸ng kÓ vÒ chi phÝ. ThuËt to¸n ®Þnh tuyÕn tèi −u thay ®æi lu«n ®−a ra gi¶i ph¸p tèi −u vµ lµ gi¶i ph¸p phï hîp h¬n c¶. 3.3 Lùa chän c«ng cô ph¸t triÓn 3.3.1 Quy tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm PhÇn mÒm ®−îc ph¸t triÓn theo quy tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm do Rational ®Ò xuÊt bao gåm 2 chiÒu: ¾ Thêi gian: ph©n chia quy tr×nh theo giai ®o¹n (phase) vµ pha (iteration). ¾ T¸c vô: quy tr×nh gåm c¸c ho¹t ®éng ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc. §Ó ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña dù ¸n cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¶ hai chiÒu nãi trªn. XÐt theo chiÒu thêi gian, quy tr×nh bao gåm c¸c giai ®o¹n sau: 9 Giai ®o¹n khëi ®Çu: ®−a ra mét c¸i nh×n tæng quan vÒ dù ¸n. 9 Giai ®o¹n chi tiÕt ho¸: lËp kÕ ho¹ch cho nh÷ng ho¹t ®éng chi tiÕt vµ c¸c tµi nguyªn cÇn thiÕt, x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh vµ c¸c thiÕt kÕ ®−¬c kiÕn tróc. 9 Giai ®o¹n x©y dùng: x©y dùng n©ng cÊp phÇn mÒm dÇn víi mét sè lÇn lÆp l¹i. 9 Giai ®o¹n chuyÓn giao: ®−a s¶n phÈm ®Õn tay ng−êi dïng. XÐt theo chiÒu t¸c vô, th× bao gåm c¸c giai ®o¹n sau ®©y: 9 Ph©n tÝch yªu cÇu: t×m hiÓu chøc n¨ng cña hÖ thèng ®ang ®−îc ph¸t triÓn. 9 ThiÕt kÕ: x©y dùng cÊu tróc hÖ thèng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nãi trªn. 9 Thùc hiÖn: chuyÓn thiÕt kÕ hÖ thèng thµnh m· ch−¬ng tr×nh. 9 KiÓm tra: kiÓm tra toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng. 3.3.2 C¸c ng«n ng÷ vµ c«ng cô sö dông a)Ng«n ng÷ m« t¶ UML Ng«n ng÷ m« t¶ UML (Unified Modeling Language) ®−îc ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi m« t¶ hÖ thèng. UML lµ hÖ ký hiÖu lËp m« h×nh chuÈn c«ng nghiÖp cho c¸c hÖ thèng h−íng ®èi t−îng vµ lµ nÒn t¶ng hµng ®Çu ®Ó nhanh chãng ph¸t triÓn øng dông. Môc tiªu cña UML lµ: 9 Cung cÊp kh¶ n¨ng më réng vµ chi tiÕt ho¸ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 74 9 Cung cÊp ng«n ng÷ m« t¶ cho c¸c nhµ ph¸t triÓn hÖ thèng ®Ó hä cã thÓ ph¸t triÓn vµ trao ®æi m« h×nh hÖ thèng. 9 KhuyÕn khÝch thÞ tr−êng c«ng cô ph¸t triÓn h−íng ®èi t−îng. 9 §éc lËp víi ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ quy tr×nh ph¸t triÓn. 9 Cung cÊp c¬ së cho n¾m b¾t ng«n ng÷ m« t¶. 9 Hé trî kh¸i niÖm ph¸t triÓn ë cÊp cao nh− collaboration, framework, vµ component. 9 §−a vµo c¸c ph−¬ng thøc ph¸t triÓn h÷u hiÖu. Gi¸ trÞ cña UML lµ ë chç UML lµ tËp hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc øng dông thµnh c«ng vµo nhiÒu dù ¸n trªn thÕ giíi. C«ng cô Rational RoseTM ®−îc sö dông trong viÖc ph©n tÝch thiÕt kÕ còng hé trî ng«n ng÷ UML. UML hé trî cho quy tr×nh ph¸t triÓn lÆp dùa trªn t×nh huèng sö dông (usecase-driven) vµ kiÕn tróc. b)C«ng cô Rational Rose H×nh 3.29 Ph¹m vi sö dông cña Rational Rose Ph©n tÝch ThiÕt kÕCËp nhËp yªu cÇu míi DÞch ng−îc B¾t ®Çu Thu thËp yªu cÇu ViÕt ch−¬ng tr×nh KiÓm tra Qu¶n lý ch−¬ng tr×nh ( Qu¶n lý cÊu h×nh (Rational ClearQuest), ®Ò duyÖt thiÕt kÕ, ...) S¬ ®å tr−êng hîp sö dông DÞch ng−îc Kªt thóc Ph¹m vi sö dông cña Rational Rose Sö dông c«ng cô kiÓm tra cña Rational Visual C++ Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 75 Rational Rose lµ mét c«ng cô m« h×nh trùc quan m¹nh trî gióp b¹n ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng phÇn mÒm h−íng ®èi t−îng. Nã ®−îc dïng ®Ó lËp m« h×nh hÖ thèng tr−íc khi viÕt m·, do ®ã ®¶m b¶o kiÕn tróc cña hÖ thèng sÏ tr¸ng kiÖn ngay tõ ®Çu. Dïng m« h×nh nµy cã thÓ chÆn b¾t sím ®−îc c¸c thiÕu sãt vÒ thiÕt kÕ, trong khi viÖc sö chóng vÉn ch−a tèn thêi kÐm. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm, viÖc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. Ration ®· ®−a ra c«ng cô Rational Rose nh»m gi¶m bít khã kh¨n trong c«ng viÖc nµy. H×nh sau, chØ ra ph¹m vi sö dông cña Rational Rose trong vßng ®êi cña ch−¬ng tr×nh. Rose cã c¸c tÝnh n¨ng quan träng sau: 9 Sö dông UML. 9 Hé trî ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dùa trªn tr−êng hîp sö dông vµ quy tr×nh ph¸t triÓn lÆp. 9 Hé trî chøc n¨ng qu¶n lý cÊu h×nh. Nh− ®· thÊy trong vÏ, Rational Rose hé trî quy tr×nh ph¸t triÓn lÆp víi hai chøc n¨ng chÝnh lµ: DÞch xu«i vµ DÞch ng−îc. 9 DÞch xu«i: chøc n¨ng nµy cho phÐp t¹o m· nguån tõ m« h×nh logic cña hÖ thèng (logical diagram). Thùc ra, Rose chØ cã thÓ t¹o ra c¸c file.h vµ .cpp víi khai b¸o biÕn vµ hµm dùa trªn ®Þnh nghÜa cña chóng trong s¬ ®å logic. 9 DÞch ng−îc: chøc n¨ng nµy gióp cho ng−êi ph¸t triÓn t×m ra ®−îc cÊu tróc cña ch−¬ng tr×nh tõ m· nguån. Chøc n¨ng nµy ®−îc thùc hiÖn bëi ch−¬ng tr×nh Analyser lµ mét ch−¬ng tr×nh ch¹y ®éc lËp víi Rose. c) Ng«n ng÷ lËp tr×nh Ng«n ng÷ lËp tr×nh C++ ®−îc chän lµm ng«n ng÷ lËp tr×nh cho c¸c phÇn mÒm trong ch−¬ng tr×nh v× nã lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng rÊt m¹nh trong c¸c ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh lín, cã ®é phøc t¹p tõ trung b×nh ®Õn cao. Ch−¬ng tr×nh dÞch Visual C++ lµ m«i tr−êng lËp tr×nh chñ ®¹o, nã cã tÝnh n¨ng t×m vµ söa lçi rÊt m¹nh vµ cung cÊp giao diÖn t−¬ng ®èi th©n thiÖn cho ng−êi lËp tr×nh. 3.3.3 H−íng tiÕp cËn ph¸t triÓn phÇn mÒm PhÇn mÒm ®Þnh cì m¹ng IP lµ phÇn mÒm cã sö dông nhiÒu thuËt to¸n hÕt søc phøc t¹p. §Æc biÖt trong lâi sö dông thuËt to¸n di truyÒn ®Ó x¸c ®Þnh cÊu tróc Ch−¬ng 3: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99VT 76 m¹ng tèi −u. ChÝnh v× thÕ thêi gian ch¹y ch−¬ng tr×nh t−¬ng ®èi l©u vµ phÇn mÒm t−¬ng ®èi nh¹y c¶m víi kh¶ n¨ng xö lý cña hÖ thèng m¸y tÝnh. Do yªu cÇu tèc ®é cao nhÊt ®Ó phÇn nµo rót ng¾n thêi gian ch¹y phÇn mÒm, sö dông c¸c gi¶i ph¸p sau ®©y: 9 Sö dông hÖ thèng th«ng tin b¶n ®å hoµn toµn tù ph¸t triÓn, ®−îc viÕt b»ng C++ ®Ó ®¹t tèc ®é cao. 9 Sö dông m· nguån thuËt to¸n di truyÒn, tr¸nh kh«ng sö dông c¸c th− viÖn lín, cã nhiÒu phÇn kh«ng cÇn thiÕt do ¶nh h−ëng ®Õn tèc ®é. 9 §Ó lËp b¸o c¸o, sö dông d¹ng HTML lµ mét gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 77 Ch−¬ng 4. §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 4.1 §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam 4.1.1 Môc tiªu Ngµy 17/10/2000 Bé chÝnh trÞ Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng ®· ra chØ thÞ 58-CT/TW vÒ øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn viÔn th«ng cña nhµ n−íc tíi n¨m 2010 ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong ®ã chÝnh phñ ®Ò ra môc tiªu phÊn ®Êu lµ ®¹t ®−îc 12-15 m¸y trªn 100 d©n vµo n¨m 2010. QuyÕt ®Þnh sè 158/2001/Q§-TTg cña thñ t−íng chÝnh phñ ®· nªu râ: ”X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng m¹ng l−íi viÔn th«ng, tin häc quèc gia tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ tin cËy, phñ trong c¶ n−íc ®Õn vïng x©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o, h×nh thµnh xa lé th«ng tin quèc gia cã dung l−îng lín, cã tèc ®é cao, trªn c¬ së héi tô c«ng nghÖ vµ dÞch vô viÔn th«ng, truyÒn th«ng, qu¶ng b¸, øng dông c¸c ph−¬ng thøc truy cËp b¨ng réng, th«ng tin vÖ tinh (VINASAT)... lµm nÒn t¶ng cho øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chÝnh phñ ®iÖn tö... §Õn n¨m 2005, tÊt c¶ thµnh phè trong c¶ n−íc ®−îc kÕt nèi m¹ng b¨ng réng. N¨m 2010, xa lé th«ng tin quèc gia nèi tíi tÊt c¶ c¸c huyÖn vµ nhiÒu x· trong c¶ n−íc b»ng c¸p quang vµ c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn b¨ng réng, Ýt nhÊt 30% sè thuª bao cã kh¶ n¨ng truy nhËp viÔn th«ng vµ Internet b¨ng réng”. 4.1.1.1 Kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô §¸p øng nhu cÇu cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng hiÖn nay vµ c¸c dÞch vô viÔn th«ng thÕ hÖ sau bao gåm: ¾ C¸c dÞch vô c¬ b¶n. ¾ C¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng. ¾ C¸c dÞch vô truyÒn sè liÖu, internet vµ c«ng nghÖ th«ng tin. ¾ §a ph−¬ng tiÖn. Cô thÓ c¸c dÞch vô viÔn th«ng nh−: tho¹i, Fax. di ®éng, ATM, IP-VPN, FR, xDSL, v.v... Giai ®o¹n tr−íc m¾t ®¸p øng nhu cÇu truy cËp Internet tèc ®é t¨ng dÇn, VoIP. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 78 4.1.1.2 CÊu tróc m¹ng M¹ng cã cÊu tróc hiÖn ®¹i, më vµ ®¬n gi¶n, cã ®é linh ho¹t vµ cã tÝnh s½n sµng cao h¬n, n¨ng lùc ho¹t ®éng m¹nh, an toµn vµ b¶o mËt. ¾ X©y dùng m¹ng viÔn th«ng theo h−íng ph¸t triÓn cÊu tróc m¹ng thÕ hÖ sau (NGN) trªn c¬ së m¹ng hiÖn t¹i. ¾ Gi¶m tèi ®a c¸c cÊp chuyÓn m¹ch vµ chuyÓn tiÕp truyÒn dÉn. ¾ N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông, chÊt l−îng m¹ng l−íi vµ gi¶m thiÓu chi phÝ khai th¸c, b¶o d−ìng. ¾ TiÕn tíi m¹ng tÝch hîp tho¹i vµ sè liÖu trªn ®−êng trôc b¨ng réng. ¾ CÊu h×nh m¹ng ph¶i cã ®é linh ho¹t cao, thuËt tiÖn cho kÕt nèi, dÔ rµng më réng dung l−îng, triÓn khai c¸c dÞch vô míi vµ ®¶m b¶o an toµn, b¶o mËt. 4.1.2 CÊu tróc m¹ng môc tiªu M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam ph¸t triÓn theo cÊu tróc m¹ng thÕ hÖ sau (NGN), theo xu h−íng nµy m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam cã h¹ tÇng th«ng tin duy nhÊt dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, triÓn khai c¸c dÞch vô mét c¸ch nhanh chãng vµ ®a d¹ng, ®¸p øng viÖc héi tô tho¹i vµ sè liÖu, gi÷a cè ®Þnh vµ di ®éng. CÊu tróc m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau NGN ®−îc xem xÐt d−íi 2 gãc ®é: cÊu tróc vËt lý vµ cÊu tróc chøc n¨ng. 4.1.2.1 CÊu tróc vËt lý. M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam ®−îc ph©n lµm 2 líp: ƒ Líp lâi / truyÒn t¶i. ƒ Líp truy nhËp. a) Líp lâi / truyÒn t¶i bao gåm c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn vµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch: 9 C¸c tuyÕn truyÒn dÉn liªn vïng, c¸c tuyÕn truyÒn dÉn trung kÕ kÕt nèi c¸c chuyÓn m¹ch vïng. 9 C¸c chuyÓn m¹ch cæng quèc tÕ (gateway), c¸c chuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp liªn vïng (Toll, Tandem), c¸c chuyÓn m¹ch vïng. b) Líp truy nhËp bao gåm: 9 Truy nhËp h÷u tuyÕn: c¸c hÖ thèng truy nhËp c¸p ®ång, c¸p quang, ... 9 Truy nhËp v« tuyÕn: th«ng tin di ®éng, vi ba, truy nhËp v« tuyÕn cè ®Þnh. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 79 L íp q u¶ n lý Líp øng dông/ dÞch vô (Application/Service) Líp ®iÒu khiÓn (Control) Líp chuyÓn t¶i/ lâi (Transport/Core) Líp truy nhËp (Access) H×nh 4.1 CÊu tróc m¹ng môc tiªu 4.1.2.2 CÊu tróc chøc n¨ng CÊu tróc chøc n¨ng viÔn th«ng VNPT ®−îc ph©n lµm 5 líp (h×nh 4.1). 9 Líp truy nhËp. 9 Líp lâi/chuyÓn t¶i. 9 Líp ®iÒu khiÓn (®iÒu khiÓn kÕt nèi vµ ®iÒu khiÓn dÞch vô). 9 Líp øng dông dÞch vô. 9 Líp qu¶n lý. Líp lâi/chuyÒn t¶i vµ truy nhËp t−¬ng øng víi líp lâi/chuyÒn t¶i vµ líp truy nhËp trong cÊu tróc vËt lý. 4.2Tæ chøc m¹ng NGN CÊu tróc m¹ng thÕ hÖ míi dùa trªn sè l−îng thuª bao theo vïng ®Þa lý vµ nhu cÇu ph¸t triÓn dÞch vô, kh«ng tæ chøc theo ®Þa bµn hµnh chÝnh mµ tæ chøc theo vïng l−u l−îng. Trong mét vïng cã nhiÒu khu vùc vµ trong mét khu vùc cã thÓ cã nhiÒu tØnh thµnh. Sè l−îng tØnh thµnh trong mét khu vùc tuú vµo sè luîng thuª bao cña tØnh thµnh ®ã. C¨n cø vµo ph©n bè thuª bao, m¹ng NGN ®−îc chia thµnh 5 vïng nh− sau: -Vïng l−u l−îng 1: Toµn bé thuª bao cña 27 tØnh thµnh phÝa b¾c tõ Hµ giang ®Õn Hµ tÜnh (trõ Hµ néi). - Vïng l−u l−îng 2: Toµn bé thuª bao khu vùc Hµ néi. - Vïng l−u l−îng 3: Toµn bé thuª bao thuéc 14 tØnh miÒn Trung vµ T©y nguyªn tõ Qu¶ng b×nh ®Õn §¾c l¾c. -Vïng l−u l−îng 4: Toµn bé thuª bao thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 80 -Vïng l−u l−îng 5: Toµn bé thuª bao cña 18 tØnh ®ång b»ng Nam bé vµ ®ång b»ng S«ng Cöu Long. 4.2.1 Líp øng dông dÞch vô Nh»m cung cÊp dÞch vô ®Õn ng−êi sö dông mét c¸ch thèng nhÊt vµ ®ång bé, líp øng dông dÞch vô ®−îc tæ chøc thµnh mét cÊp trong toµn m¹ng. Sè l−îng nót øng dông dÞch vô phô thuéc vµo l−u l−îng dÞch vô, sè l−îng vµ lo¹i h×nh dÞch vô. C¸c øng dông dÞch vô nµy ®−îc ®Æt t¹i c¸c nót m¹ng NGN, nghÜa lµ tu¬ng øng víi vÞ trÝ ®Æt c¸c nót ®iÒu khiÓn vµ truyÒn t¶i. 4.2.2 Líp ®iÒu khiÓn Líp ®iÒu khiÓn ®−îc tæ chøc thµnh mét cÊp trong toµn bé m¹ng vµ còng ®−îc ph©n theo vïng l−u l−îng nh»m gi¶m tèi ®a cÊp m¹ng vµ tËn dông n¨ng lùc xö lý cuéc gäi cña thiÕt bÞ thÕ hÖ míi nh»m gi¶m chi phÝ ®Çu t− trªn m¹ng. Líp ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn líp truyÒn t¶i vµ líp truy nhËp cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng NGN, gåm nhiÒu modun nh− lµ: modun thiÕt bÞ kÕt nèi ATM, modun ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ kÕt nèi IP, ®iÒu khiÓn kÕt nèi cuéc gäi tho¹i,... C¸c bé ®iÒu khiÓn bao gåm IP/MPLS Controller, ATM Controller, Voice/SS7 Controller sÏ ®−îc ®Æt t−¬ng øng víi c¸c vÞ trÝ cña c¸c ATM/IP Controller t¹i n¨m vïng l−u l−îng. H×nh 4.2 CÊu h×nh kÕt nèi líp ®iÒu khiÓn vµ øng dông m¹ng NGN Líp ®iÒu khiÓn Líp dÞch vô vµ øng dông Service Nodes Service Nodes Líp chuyÓn t¶i Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 81 §Ó ®¶m b¶o th«ng suèt viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng tíi ng−êi sö dông, cÇn thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn ®iÒu khiÓn kÕt nèi gi÷a nhµ cung cÊp dÞch vô víi c¸c nhµ cung cÊp m¹ng vµ gi÷a c¸c nhµ cung cÊp m¹ng thµnh viªn. 4.2.3 Líp truyÒn t¶i /lâi 4.2.3.1 ChuyÓn m¹ch §Ó tiÕn tíi cÊu tróc m¹ng NGN, c¸c bé chuyÓn m¹ch ®−îc trang bÞ trªn m¹ng lµ c¸c chuyÓn m¹ch theo c«ng nghÖ ATM/IP bao gåm 2 líp: ™ Líp lâi (ATM/IP Core Switch). ™ Líp biªn (Edge-Multiservice Switch). C¸c chuyÓn m¹ch ATM/IP core cã c¸c chøc n¨ng: ¾ ChuyÓn m¹ch c¸c cuéc gäi liªn vïng vµ ¾ ChuyÓn m¹ch c¸c cuéc gäi ®i quèc tÕ. C¸c tæng ®µi Multiservice Switch c«ng nghÖ ATM/IP thuéc vÒ líp biªn trong líp m¹ng truyÒn t¶i. C¸c chuyÓn m¹ch biªn Multiservice Switch nµy n»m ë gi÷a ranh giíi tiÕp xóc cña líp truyÒn t¶i ®èi víi líp truy nhËp trong cÊu tróc m¹ng NGN. Môc ®Ých cña líp chuyÓn m¹ch nµy nh»m: ¾ Gi¶m dÇn sè l−îng tæng ®µi HOST ph©n bè theo ®ia lý hµnh chÝnh hiÖn nay b»ng c¸c tæng ®µi Multiservice cã n¨ng lùc vµ dung l−îng lín, kh«ng ph©n biÖt ®Þa lý hµnh chÝnh. ¾ ChuyÓn dÇn cÊu h×nh Host-VÖ tinh hiÖn nay sang d¹ng cÊu h×nh chuyÓn m¹ch ®a dÞch vô (Multiservice Switch)-thiÕt bÞ truy nhËp ®a dÞch vô. C¸c Multiservice Switch ®ãng mét vai trß cña c¸c tæng ®µi chuyÓn m¹ch vïng (líp biªn) vµ thiÕt bÞ truy nhËp ®a dÞch vô ë diÖn réng h¬n sÏ trang bÞ c¸c thiÕt bÞ Access Node ®a dÞch vô míi vµ kÕt nèi tíi c¸c tæng ®µi líp biªn nµy. DÇn dÇn thay thÕ toµn bé c¸c tæng ®µi Toll, Tandem, vµ Gateway TDM trªn m¹ng b»ng c¸c tæng ®µi ATM/IP Core vµ thùc hiÖn qu¶n lý khai th¸c theo tõng vïng l−u l−îng dùa trªn sè thuª bao theo vïng ®i¹ lý vµ nhu cÇu ph¸t triÓn dÞch vô, kh«ng qu¶n lý khai th¸c theo ®Þa bµn hµnh chÝnh. 4.2.3.2 TruyÒn dÉn TiÕp tôc sö dông c«ng nghÖ SDH kÕt hîp víi c«ng nghÖ WDM. TiÕn hµnh c¶i t¹o n©ng cÊp vµ më réng n¨ng lùc c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn SDH hiÖn cã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu truyÒn t¶i l−u l−îng IP, ATM nh»m ®¸p øng môc tiªu: ®Õn n¨m Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 82 2005 tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh phè ®−îc kÕt nèi b»ng m¹ng c¸p quang b¨ng réng vµ vµo n¨m 2010 tÊt c¶ c¸c huyÖn vµ nhiÒu x· trong c¶ n−íc ®−îc kÕt nèi b»ng xa lé th«ng tin c¸p quang vµ c¸c ph−¬ng thøc truyÒn dÉn b¨ng réng. M¹ng truyÒn dÉn líp truyÒn t¶i lµ m¹ng trung kÕ kÕt nèi c¸c tæng ®µi ATM/IP Core Switch víi nhau, kÕt nèi c¸c ATM/IP Core Switch víi c¸c tæng ®µi Gateway, Toll, Tandem TDM hiÖn nay víi nhau. TiÕp tôc sö dông c«ng nghÖ SDH vµ hoµn thiÖn n©ng cÊp c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn ®Õn tèc ®é STM-16. N©ng cÊp hÖ thèng theo c«ng nghÖ ®Ó ®¹t tíi tèc ®é hÖ thèng 20Gbps vµ cao h¬n. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho m¹ng l−íi ®Ò phßng c¸c tr−êng hîp x¶y ra sù cè, m¹ng truyÒn dÉn líp truyÒn t¶i sö dông cÊu tróc m¹ng ring kÕt hîp víi kü thuËt SDH vµ WDM víi c¬ chÕ b¶o vÖ hîp lý vÒ thiÕt bÞ, sîi vµ tuyÕn c¸p quang. 4.2.3.3 Tæ chøc líp truyÒn t¶i /lâi Líp truyÒn t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i 2 lo¹i l−u l−îng ATM vµ IP ®−îc tæ chøc thµnh 2 cÊp, cÊp ®−êng trôc quèc gia vµ vïng thay v× cã 4 cÊp nh− hiÖn nay. CÊp ®−êng trôc quèc gia: gåm toµn bé c¸c nót chuyÓn m¹ch ®−êng trôc (Core ATM+IP) vµ c¸c tuyÕn truyÒn dÉn ®−êng trôc ®−îc tæ chøc thµnh 2 plane kÕt nèi chÐo gi÷a c¸c node ®−êng trôc ë møc Ýt nhÊt lµ 2,5Gbps nh»m ®¶m b¶o ®é an toµn cho m¹ng, cã nhiÖm vô chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c vïng l−u l−îng. Sè l−îng vµ quy m« node chuyÓn m¹ch ®−êng trôc quèc gia phô thuéc vµo sè l−îng ph¸t sinh trªn m¹ng ®−êng trôc. Trong giai ®o¹n ®Çu trang thiÕt bÞ lo¹i cã n¨ng lùc chuyÓn m¹ch ATM nhá h¬n 20Gbps vµ n¨ng lùc ®Þnh tuyÕn nhá h¬n 30 triÖu gãi tin trªn gi©y ®Æt t¹i trung t©m truyÒn dÉn liªn tØnh. CÊu h×nh cÊp ®−êng trôc quèc gia ®−îc cho ë h×nh 4.3 ¾ CÊp vïng: gåm toµn bé c¸c nót chuyÓn m¹ch (ATM+IP), c¸c bé tËp trung ATM néi vïng ®¶m b¶o cho viÖc chuyÓn m¹ch cuéc gäi trong néi vïng vµ sang c¸c vïng kh¸c. C¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng ®−îc kÕt nèi ë møc tèi thiÓu 155Mpbs lªn c¶ 2 mÆt chuyÓn m¹ch cÊp quèc gia qua c¸c tuyÕn truyÒn dÉn néi vïng. C¸c bé tËp trung ATM ®−îc kÕt nèi ë møc tèi thiÓu 155Mpbs lªn c¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng vµ ë møc tèi thiÒu n*E1 víi c¸c bé truy nhËp. cÊu h×nh cÊp vïng trong h×nh 4.4. ¾ C¸c node chuyÓn m¹ch ATM+IP néi vïng ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ c¸c tæng ®µi Host hiÖn nay vµ ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp víi nhau theo d¹ng h×nh ring qua c¸c tæng ®µi quang hiÖn cã trong tuyÕn FO ring cña m¹ng néi vïng. C¸c Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 83 node chuyÓn m¹ch ATM+IP néi vïng ph¶i tÝch hîp tÝnh n¨ng Broadband RAS nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÓm truy nhËp IP POP b¨ng réng cho c¸c thuª bao xDSL. H×nh 4.3 Tæ chøc m¹ng ®−êng trôc NGN quèc gia ¾ Sè l−îng vµ quy m« c¸c node chuyÓn m¹ch ATM+IP cña mét vïng trong giai ®o¹n ®Çu phô thuéc vµo nhu cÇu cung cÊp dÞch vô cña vïng ®ã. Trong giai ®o¹n ®Çu trang bÞ lo¹i cã n¨ng lùc chuyÓn m¹ch nhá h¬n ATM 2,5Gbps vµ n¨ng lùc ®Þnh tuyÕn nhá h¬n 500000 gãi tin trªn gi©y. ATM+IP ATM/IP ATM/IP ATM/IP ATM/IP Softswitch ATM/IP ATM/IP ATM+IP ATM+IP ATM+IP ATM+IP CÊp ®−êngtrôc CÊp Truy nhËp Khu vùc phÝa B¾c (trõ Hµ Néi) Khu vùo Hµ Néi Khu vùc §µ N½ng- -MiÒn Trung Thµnh phè HCM Khu vùc miÒn Nam (trõ TP HCM) ATM/IP ATM/IP ATM/IP Líp ®iÒu khiÓn Líp dÞch vô vµ øng dông Service Nodes Service Nodes Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 84 ¾ C¸c bé tËp trung ATM cã nhiÖm vô tËp trung luång E1 lÎ thµnh luång ATM 155 Mpbs. C¸c bé tËp trung ATM ®Æt t¹i c¸c node truyÒn dÉn néi tØnh. Sè l−îng vµ quy m« bé tËp trung ATM phô thuéc vµo sè node truy cËp vµ sè thuª bao cña node truy nhËp. H×nh 4.4 CÊu h×nh kÕt nèi c¸c cÊp m¹ng NGN 4.2.4 Líp truy nhËp Trong cÊu tróc cña m¹ng thÕ hÖ sau NGN, líp truy nhËp bao gåm toµn bé c¸c node truy nhËp h÷u tuyÕn vµ v« tuyÕn lµm nhiÖm vô cung cÊp ®a lo¹i h×nh dÞch vô cho thuª bao. C¸c c«ng nghÖ ®−îc sö dông trong m¹ng truy nhËp. ¾ C«ng nghÖ truy nhËp v« tuyÕn: sö dông WLL ®a dÞch vô, th«ng tin di ®éng, vÖ tinh... ¾ C«ng nghÖ truy nhËp h÷u tuyÕn: c¸p ®ång, xDSL, c¸p quang. C¸c thiÕt bÞ truy nhËp ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c c«ng giao tiÕp: POTS, VoIP, IP, ATM, FR, X25, xDSL,... Líp truy nhËp bao gåm toµn bé c¸c node truy nhËp h÷u tuyÕn vµ v« tuyÕn ®−îc tæ chøc kh«ng theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. Service Node Softswitch Softswitch IP/ATM IP/ATM IP/ATMIP/ATM IP/ATM IP/ATM IP/ATM ATM ATM Access Access Access Access SDH Ring Plane A Plane B >155Mb/s >155Mb/s >155Mb/s >nxE1 >nxE1 Líp øng dông & dÞch vô Líp ®iÒu khiÓn CÊp Trôc quèc gia CÊp Vïng Nót chuyÓn m¹ch Bé tËp trung ATM TGW TGW Internet Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 85 C¸c node truy nhËp cña vïng l−u l−îng chØ ®−îc kªt nèi ®Õn nót chuyÓn m¹ch ®−êng trôc (qua c¸c node chuyÓn m¹ch néi vïng) cña vïng ®ã mµ kh«ng ®−îc kÕt nèi ®Õn nót ®−êng trôc cña vïng kh¸c. 1. Truy nhËp v« tuyÕn: më réng m¹ng th«ng tin di ®éng, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô m¹ng th«ng tin thÕ hÖ sau, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n nh− ®iÖn tho¹i, fax cho c¸c vïng n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o,... 2. Truy nhËp h÷u tuyÕn: t¨ng c−êng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô b»ng c¸ch sö dông c¸c c«ng nghÖ truy cËp c¸p quang vµ ATM/IP vµ xDSL. ThiÕt bÞ truy nhËp thuª bao ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô: dÞch vô tho¹i, sè liÖu vµ thuª kªnh riªng tèc ®é cao tíi 2Mpbs bao gåm c¶ VoIP, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô b¨ng réng IP vµ ATM cho thuª bao. 3. §èi víi tæng ®µi Host vµ vÖ tinh hiÖn cã trªn m¹ng: ¾ TiÕp tôc më réng tËn dông c¸c Host vµ tæng ®µi vÖ tinh t¹i nh÷ng n¬i ch−a cã, yªu cÇu ph¸t triÓn dÞch vô míi. ¾ §èi víi c¸c lo¹i tæng ®µi Host vµ vÖ tinh cã kh¶ n¨ng bæ xung n©ng cÊp phï hîp víi cÊu tróc m¹ng NGN th× khi cã nhu cÇu ph¸t triÓn thuª bao vµ dÞch vô sÏ tiÕn hµnh bæ xung n©ng cÊp biÕn c¸c tæng ®µi host vÖ tinh nµy thµnh c¸c ®iÓm node truy nhËp NGN. ¾ §èi víi c¸c lo¹i tæng ®µi Host vµ vÖ tinh kh«ng cã kh¶ n¨ng bæ xung vµ n©ng cÊp phï hîp theo cÊu tróc NGN th× khi cã nhu cÇu ph¸t triÓn thuª bao vµ dÞch vô tiÕn hµnh lÊp ®Æt c¸c thiÕt bÞ truy cËp míi kÕt nèi víi Multiservice Switch. DÇn dÇn lo¹i bá c¸c lo¹i tæng ®µi Host vµ vÖ tinh cò kh«ng phï hîp víi cÊu tróc m¹ng NGN. 4.2.5 Líp qu¶n lý ¾ TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng trung t©m qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng quèc gia, tiÕn tíi qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng víi ®Çy ®ñ c¶ 4 líp lµ: qu¶n lý phÇn tö m¹ng, qu¶n lý m¹ng, qu¶n lý dÞch vô, qu¶n lý kinh doanh. ¾ C¸c hÖ thèng thiÕt bÞ viÔn th«ng NGN sÏ ®−îc trang bÞ trªn m¹ng cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng kÕt nèi ®Ó ®−îc qu¶n lý bëi trung t©m qu¶n lý m¹ng vïng vµ trung t©m qu¶n lý m¹ng quèc gia. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 86 ¾ Khi cã nhiÒu thµnh phÇn tham gia vµo viÖc khai th¸c m¹ng vµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng th× vai trß qu¶n lý (bao gåm qu¶n lý m¹ng vµ qu¶n lý dÞch vô) lµ hÕt søc quan träng ®Ó ®¶m b¶o kÕt nèi th«ng suèt gi÷a c¸c bªn tham gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp c¸c dÞch vô ®¶m b¶o dÞch vô ®Õn kh¸ch hµng vµ c¸c bªn cïng cã lîi. ¾ Trung t©m qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng quèc gia NMC t¹i Hµ Néi ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng vµ qu¶n lý dÞch vô, hé trî khai th¸c, qu¶n lý ho¹t ®éng m¹ng, qu¶n lý chÊt l−îng, qu¶n lý hiÖu suÊt, c¸c chi tiªu vµ c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh. 4.3 Yªu cÇu cña m¹ng thÕ hÖ sau CÊu tróc m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau cña VNPT ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu sau ®©y: ¾ Cung cÊp c¸c dÞch vô tho¹i, truyÒn sè liÖu bao gåm: Tho¹i, Fax, di ®éng, FR, X25,xDSL,... trªn c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin th«ng nhÊt. ¾ M¹ng cã cÊu tróc ®¬n gi¶n, tèi thiÓu cÊp chuyÓn m¹ch nh»m n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh dÞch vô. ¾ B¶o toµn vèn ®Çu t− cña VNPT ®èi víi m¹ng hiÖn t¹i. ¾ CÊu tróc m¹ng ®−îc tæ chøc kh«ng phô thuéc vµo ®Þa giíi hµnh chÝnh. ¾ HÖ thèng qu¶n lý m¹ng, qu¶n lý dÞch vô cã tÝnh tËp trung cao, ®¶m b¶o viÖc cung cÊp dÞch vô ®Õn tËn c¸c thuª bao thuéc vïng hµnh chÝnh kh¸c nhau. 4.4 Lé tr×nh chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn 4.4.1Yªu cÇu Ph−¬ng ¸n chuyÓn ®æi dÇn cÊu tróc m¹ng hiÖn t¹i sang m¹ng NGN ®Õn n¨m 2010 cÇn ph¶i ®¶m b¶o mét sè yÕu tè c¬ b¶n sau: ¾ Kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng trªn toµn m¹ng. ¾ ViÖc chuyÓn ®æi ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng tõng b−íc. ¾ Thùc hiÖn ®−îc viÖc ph©n t¶i l−u l−îng Internet ra khái c¸c tæng ®µi Host cã sè thuª bao truy nhËp Internet chiÕm tíi 20%. Ch−¬ng 4: §Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng thÕ hÖ sau cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 87 ¾ §¶m b¶o viÖc cung cÊp dÞch vô truy cËp b¨ng réng t¹i c¸c thµnh phè lín. ¾ §¶m b¶o vèn ®Çu t− cña VNPT. 4.4.2 Nguyªn t¾c thùc hiÖn Thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõng b−íc, −u tiªn thùc hiÖn trªn m¹ng liªn tØnh tr−íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu truyÒn tho¹i vµ sè liÖu liªn tØnh vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông c¸c tuyÕn trªn truyÒn dÉn ®−êng trôc. M¹ng néi tØnh tr−íc m¾t chØ thùc hiÖn t¹i c¸c tØnh cã nhu cÇu vÒ nhu cÇu vÒ truyÒn sè liÖu vµ truy nhËp Internet b¨ng réng. ¦u tiªn gi¶i quyÕt ph©n t¶i l−u l−îng Internet cho m¹ng chuyÓn m¹ch néi h¹t vµ ®¸p øng nhu cÇu truy cËp Internet tèc ®é cao tr−íc nh»m t¹o c¬ së h¹ tÇng th«ng tin b¨ng réng ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn, phôc vô ch−¬ng tr×nh e-Commerce... cña quèc gia. Kh«ng n©ng cÊp c¸c tæng ®µi Host hiÖn cã lªn m¹ng NGN do cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a c«ng nghÖ chuyÕn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi. Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng chuyÓn m¹ch NGN míi, riªng biÖt vµ thùc hiÖn kÕt nèi víi c¸c m¹ng hiÖn t¹i. TiÕp tôc më réng c¸c tæng ®µi Host trªn m¹ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu tho¹i vµ truyÒn sè liÖu vµ chØ n©ng cÊp víi môc ®Ých ph©n t¶i Internet vµ cung cÊp c¸c dÞch vô truy cËp Internet tèc ®é cao dïng c«ng nghÖ xDLS, trong khi m¹ng NGN cßn ch−a bao phñ hÕt vïng phôc vô. Ngõng viÖc trang bÞ c¸c tæng ®µi Host c«ng nghÖ cò. Ph¸t triÓn nót truy cËp míi cña NGN ®Ó ®¸p øng nhu míi. Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 88 CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ĐỊNH CỠ MẠNG TRUYỀN DẪN Phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn là công cụ cho phép xác định cấu trúc và kích cỡ các nút mạng và kết nối mạng truyền dẫn. Để có thể chạy được chương trình và tìm ra cấu trúc mạng tối ưu nhất ta cần phải có đầy đủ dữ liệu đầu vào. 5.1 Chuẩn bị dữ liệu đầu vào Dữ liệu đầu vào của phần mềm này gồm nhiều thể loại khác nhau. Có thể tạm phân loại dữ liệu đầu vào như sau: 5.1.1 Nhu cầu dịch vụ Mạng truyền dẫn của mạng NGN có thể phải tải nhiều lưu lượng khác nhau, tuỳ theo chính sách phát triển mạng cụ thể của nhà khai thác dịch vụ. Tuy nhiên, đối với VNPT, điều chắc chắn là mạng truyền dẫn sẽ tải toàn bộ lưu lượng Internet trong nước cũng như đi quốc tế (ít nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà chưa có nhà khai thác dịch vụ Internet nào có cơ sở hạ tầng mạng đáng kể, và đang phải sử dụng mạng của VNPT). Như vậy ta cần có một ma trận lưu lượng Internet. Để xác định ma trận này, điều đầu tiên cần xác định là các nút truy nhập của mạng, tức là mức chi tiết mà nhóm quy hoạch có thể thực hiện công việc dự báo. Trong case study về mạng NGN của VNPT ta tính toán nhu cầu dịch vụ ở mức tỉnh/ thành, có nghĩa là coi mỗi một tỉnh/ thành có một POP (về mặt logic, còn thực tế có thể có nhiều router, hay switch). Như vậy ta sẽ có 61 nút truy nhập tại 61 tỉnh/ thành, và nếu tính cả nút ảo là Internet quốc tế, thì ta sẽ có ma trận lưu lượng 62x62. Lưu lượng chắc chắn sẽ được tải trên mạng truyền dẫn NGN là lưu lượng thoại đường dài phát sinh từ các thuê bao mới trong mạng truyền dẫn NGN, bao gồm cả lưu lượng gọi tới các thuê bao NGN cũng như tới thuê bao PSTN đường dài. Tương tự như thế, ma trận lưu lượng VoIP cũng là ma trận 62x62. Tuy nhiên, lưu lượng này có thể được ưu tiên truyền trên mạng IP riêng biệt, như VNPT vẫn làm hiện nay. Đối với lưu lượng PSTN truyền thống đường dài, có nhiều phương án để lựa chọn. Có thể giữ nguyên hệ thống truyền dẫn của mạng Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 89 PSTN hiện có và như vậy lưu lượng PSTN đường dài sẽ không đi qua mạng NGN. Trong trường hợp này cần có một số gateway NGN-PSTN ở một số vùng lưu lượng chính, và chỉ có lưu lượng phát sinh từ các thuê bao PSTN tới các thuê bao NGN đường dài là đi qua mạng lõi. Một phương án khác là chuyển hết lưu lượng PSTN đường dài hiện nay vào mạng lõi NGN, mặc dù phương án này sẽ gây ra nhiều biến động trong khai thác kinh doanh. Ngoài ra còn có một số nguồn lưu lượng rất khó dự báo, do hiện nay chưa có các dịch vụ này và như vậy hoàn toàn không có số liệu quá khứ. Đó là: ¾ Lưu lượng mạng riêng (IP VPN) của các doanh nghiệp và các cơ quan. Các cơ quan và doanh nghiệp lớn có thể có mạng riêng ảo IP trên diện rộng, sử dụng tài nguyên của mạng NGN, thay vì thuê các luồng truyền dẫn như hiện nay. Nhu cầu tiềm năng của dịch vụ này là rất lớn, nhưng thực tế phụ thuộc vào khả năng cung cấp dịch vụ, khả năng tiếp thị, quảng bá dịch vụ... của nhà khai thác. ¾ Lưu lượng phát sinh do các dịch vụ băng rộng trên nền ADSL. Thuê bao ADSL có thể sử dụng các dịch vụ như Video on Demand hay nhiều dịch vụ khác. Nếu các dịch vụ trên nền ADSL phát triển mạnh, thì nguồn lưu lượng này sẽ là áp lực lớn đối với mạng truyền dẫn NGN. Như vậy, dữ liệu đầu vào về nhu cầu dịch vụ có thể bao gồm 3-6 ma trận lưu lượng. Các ma trận lưu lượng này có thể sử dụng để tính thành một ma trận lưu lượng chung, sử dụng trong tính toán. Phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn NGN nhập ma trận lưu lượng dưới dạng CSDL Access. Cơ sở dữ liệu này gồm có 2 bảng: node và demand. Bảng node lưu các nút truy nhập trong mạng, trong trường hợp VNPT là POP tại 61 tỉnh/ thành. name X Y level AGG 1118.809372 714.076045 B BCN 1174.934578 2012.441539 B BDG 1252.262921 779.555552 B BDH 1531.642045 1086.37453 B BGG 1211.727951 1915.781315 B Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 90 name X Y level BLU 1149.36651 593.095253 B BNH 1198.631977 1905.179841 B BPC 1280.949193 840.046174 B BTE 1221.705816 696.614873 B BTN 1410.661009 773.943113 B CBG 1220.458599 2069.813939 B CMU 1085.75782 583.740887 B CTO 1153.731834 675.412076 B Bảng 5.1 Một phần của bảng node trong CSDL Trong bảng này trường name là chữ viết tắt của tỉnh/ thành, x và y là toạ độ của các POP, còn level là mức logic của nút mà người sử dụng dự kiến. Các mức này người sử dụng có thể định nghĩa tuỳ ý trong chương trình (xem thêm phần sau), và trong quá trình chạy chương trình có thể thay đổi mức của nút khác với giá trị ban đầu. Bảng demand lưu ma trận lưu lượng tổng trong mạng: fromNode toNode traffic HCM CTO 2871.26266744282 HCM DLK 1482.40615811258 HCM DNG 5228.11148028428 HCM DNI 6357.90738497769 HCM DTP 2024.23442299119 HCM GLI 601.867886463518 HCM HBH 95.0642127734663 HCM HCM 23060.7942523775 HCM HDG 487.504816933195 HCM HGG 79.3638817061584 HCM HNI 15566.1303976491 HCM HNM 223.64361515521 Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 91 fromNode toNode traffic HCM HPG 1582.07504991299 HCM HTH 390.896090430866 HCM HTY 748.430464302203 HCM HUE 1681.5534509395 Bảng 5.2 Một phần của bảng demand trong CSDL Như vậy trong bảng này thể hiện lưu lượng đi và đến giữa 2 nút bất kỳ trong mạng. Việc import CSDL Access thực hiện qua giao diện đồ hoạ như sau: Hình 5.1 Nhập CSDL 5.1.2 Mô hình giá và dịch vụ Phần mềm cho phép thay đổi mềm dẻo các tham số của mô hình giá của thiết bị. Giá của thiết bị chuyển mạch và định tuyến bao gồm giá ban đầu (giá cơ bản) cộng với giá của các cổng. Tương tự, đối với các tuyến truyền dẫn, giá bằng giá ban đầu cộng với giá và chi phí tính theo độ dài của tuyến. Hình 5.2 Mô hình gi á Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 92 Người sử dụng có thể thay đổi tham số của mô hình giá, hay định nghĩa mô hình mới qua hộp thoại được mô tả ở hình 5.2 Mô hình dịch vụ cũng là khái niệm mềm dẻo. Người sử dụng có thể định nghĩa các loại hình lưu lượng yêu cầu các cấp độ dịch vụ khác nhau, ngoài lưu lượng best effort thông thường trong mạng IP: Hình 5.3 Loại hình dịch vụ Các loại hình dịch vụ với lưu lượng thời gian thực có thể có các yêu cầu khác với các dịch vụ như HTTP, FTP... 5.2 Cài đặt các tham số thiết bị và kiến trúc mạng Tham số quan trọng trong mạng IP chính là các quy tắc định tuyến. Hiện tại chương trình đã hỗ trợ các thuật toán định tuyến chính trong mạng IP. Người sử dụng có thể thay đổi các quy tắc định tuyến bằng cách vào menu Network/ AS Settings và sử dụng hộp thoại sau: Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 93 Hình 5.4 Các quy tắc định tuyến Trong chương trình người sử dụng có thể định nghĩa các giao diện khác nhau, như cổng E1, E3, STM...Việc sử dụng các loại cổng nào để thiết kế mạng là hoàn toàn tuỳ thích. Các giao diện (cổng) đều có mô hình giá riêng và chương trình sẽ lựa chọn để thiết lập mạng tối ưu nhất. Việc thay đổi tham số của các giao diện đã có hay định nghĩa giao diện mới có thể thực hiện qua hộp thoại sau: Hình 5.5 Thiết lập giao diện (cổng) Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 94 Trong quá trình định cỡ có thể áp đặt cho mỗi loại nút một mô hình thiết bị cụ thể (Equipment plan). Nếu dùng Equipment plan thì chương trình không được phép sử dụng các chủng loại thiết bị khác cho nút ở mức đó. Ví dụ, ta có thể định nghĩa Equipment plan là National Core Switch (hình vẽ), và áp đặt các nút mức A (Level A) phải sử dụng Equipment plan này. Hình 5.6 Định nghĩa mô hình thiết bị (Equipment plan) Như đã nói ở trên, người sử dụng có thể định nghĩa các mức khác nhau cho các nút mạng, ví dụ như mức truy nhập, mức chuyển tiếp, mức lõi hay mức quốc tế...Đối với từng mức có thể cài đặt các tham số như sử dụng dự phòng (Redundancy) ở mức 3, cho phép kết nối điểm-điểm, hiệu suất sử dụng kênh trong trường hợp bình thường, hiệu suất sử dụng kênh trong trường hợp có kênh lỗi...Đối với các link còn có thể đặt tỷ lệ phần trăm mào đầu gói (thường khoảng 20%). Tất cả các nút trong cùng một cấp có thể được áp đặt sử dụng một số Equipment plan cụ thể. Các tham số này được cài đặt trong hộp thoại sau: Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 95 Hình 5.7 Các mức (level) khác nhau trong mạng IP 5.3 Nhập dữ liệu về mạng hiện có Qua các mục trên ta đã nắm rõ cách import dữ liệu cũng như cài đặt các tham số cần thiết. Tuy nhiên, để định cỡ đúng cần phải nhập vào phần mềm có sở hạ tầng mạng hiện có. Cụ thể, đó là các nút và link đã có. Các tuyến cáp quang hay tuyến truyền dẫn khác đã có rất quan trọng trong quá trình định cỡ mạng, và các số liệu này cần được cập nhập càng chính xác càng tốt. Việc cập nhập các link đã có có thể thực hiện bằng giao diện đồ hoạ thân thiện. Giả sử ta cần nhập dữ liệu về link đã có giữa hai nút LCI (Lào cai) và SLA (Sơn la). Đầu tiên, chúng ta click đúp vào dòng LCI trong cửa sổ hiện thị danh sách các nút mạng: Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 96 Hình 5.8 Danh sách các nút Sau đó cũng trong cửa sổ này ta tìm dòng SLA và click vào đó. Khi đấy chương trình sẽ hiểu rằng người sử dụng đang thiết lập các tham số giữa 2 nút LCI và SLA. Trong cửa sổ Properties ta thấy nhu cầu lưu lượng giữa hai nút theo 2 chiều đi và đến. Ngoài ra còn có một số tham số có thể cài đặt được. Để thiết lập một link có sẵn giữa 2 nút này ta bấm vào Edit (hình5.9) và sau đó bấm Add trong hộp thoại mới mở ra. Chú ý rằng có thể thêm số lượng tuỳ ý các tuyến kết nối giữa hai nút này. Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 97 Hình 5.9 Các tham số liên quan LCI-SLA Hình 5.10 Cài đặt link có sẵn giữa hai nút Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 98 5.4 Chạy chương trình Sau khi nhập hết dữ liệu và cài đặt các tham số cần thiết ta có thể bắt đầu chạy khối tối ưu hoá để định cỡ: Hình 5.11 Menu chạy tối ưu hoá Hình 5.12 Tối ưu hoá sử dụng thuật toán di truyền Do sử dụng thuật toán di truyền để tối ưu và định cỡ mạng nên thời gian chạy tương đối lớn. Người sử dụng cần phải nhận biết được khi nào cần dừng tiến trình chạy tối ưu này và phải đánh giá được mức độ tối ưu của kết quả định cỡ. 5.5 Lập báo cáo Sau khi chạy xong việc lập báo cáo hết sức đơn giản và thực hiện hoàn toàn tự động. Chỉ cần chọn menu Report/ Planned network thì hộp thoại tạo báo cáo sẽ hiển thị: Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 99 Hình 5.13 Nhập thư mục để tạo báo cáo bằng HTML Tất cả báo cáo hiển thị dưới dạng file HTML, tiện để tra cứu. Tất cả các file đều được tạo ra trong thư mục mà người sử dụng nhập vào trong hộp thoại trên. 5.6 Kết quả định cỡ Số liệu chi tiết về kết quả định cỡ có thể tham khảo trong các báo cáo. Còn cấu trúc logic của mạng sẽ hiển thị trên giao diện đồ hoạ: Hình 5.14 Cấu trúc logic của mạng đã quy hoạch. Chương 5: Giới thiệu phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Trung, Lớp D99VT 100 Tóm lại, phần mềm định cỡ mạng truyền dẫn là phần mềm dễ sử dụng, có giao diện đồ hoạ thân thiện, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu đầu vào lớn và rất mềm dẻo trong thao tác. Người sử dụng có thể đưa vào nhiều áp đặt khác nhau, cũng có thể để phần mềm hoàn toàn tự quyết định. §å ¸n tèt nghiÖp: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn phôc vô cho m¹ng NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 101 KÕt luËn Qua mét thêi gian t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ tæng hîp vÒ vÊn ®Ò ®Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn, em ®· n¾m b¾t ®−îc mét c¸ch tæng quan vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ®Þnh cì m¹ng vµ còng nh− ph−¬ng ph¸p ®Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn. ViÖc chuyÓn ®æi tõ c¸c m¹ng tho¹i TDM vµ truyÒn sè liÖu sang m¹ng thÕ hÖ sau (NGN) lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu. Tuy nhiªn, viÖc chuyÓn ®æi nµy cÇn ph¶i cã tÝnh kÕ thõa, ®−îc ph¸p triÓn tõ c¸c m¹ng kh¸c chø kh«ng ®−îc x©y dùng hoµn toµn míi. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN cÇn tu©n thñ: tËn dông tèi ®a c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã trªn m¹ng vµ dÇn tiÕn ®Õn cÊu tróc m¹ng NGN. Do vËy viÖc thiÕt kÕ, ®Þnh cì m¹ng NGN lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n. M¹ng NGN lµ mét m¹ng hîp nhÊt, cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c dÞch vô sÏ ®−îc cung cÊp qua mét m¹ng NGN duy nhÊt trong t−¬ng lai chø kh«ng ph¶i lµ kÕt nèi c¸c m¹ng riªng lÎ víi nhau. Thùc tÕ cho thÊy r»ng m¹ng cã cÊu tróc ph©n t¸n sÏ cã chi phÝ cao h¬n m¹ng cã cÊu tróc tËp trung (kho¶ng 20%). Nh−ng m¹ng cã cÊu tróc ph©n t¸n sÏ cung cÊp ®é æn ®Þnh cao h¬n khi cã c¸c thay ®æi trong m«i tr−êng c¹nh tranh. M¹ng cã cÊu tróc ph©n t¸n cho phÐp tËp trung c¸c nhãm trung kÕ chuyÓn tiÕp cña tæng ®µi néi h¹t l¹i gÇn c¸c nót biªn h¬n qua c¸c Voice Gateway vµ do ®ã t¨ng ®−îc møc hiÖu dông trªn c¸c tuyÕn kªnh chuyÓn tiÕp. Trªn c¬ së lý thuyÕt ®· nghiªn cøu, em ®· x©y dùng thµnh c«ng ®−îc phÇn mÒm ®Þnh cì m¹ng. PhÇn mÒm ®Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn t−¬ng ®èi dÔ sö dông, cã giao diÖn ®å ho¹ th©n thiÖn, cã kh¶ n¨ng xö lý víi khèi l−îng d÷ liÖu lín vµ rÊt mÒm dÎo trong thao t¸c. Ng−êi sö dông cã thÓ ®−a vµo nhiÒu ¸p ®Æt kh¸c nhau, còng cã thÓ ®Ó phÇn mÒm tù quyÕt ®Þnh hoµn toµn. KÕt qu¶ cña ch−¬ng tr×nh ®−îc xuÊt ra d−íi d¹ng file HTML ®Ó ng−êi sö dông cã thÓ tiÖn theo dâi. PhÇn mÒm nµy ®−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++.Net, ®©y lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh rÊt m¹nh, ®−îc dïng ®Ó lËp tr×nh víi c¸c bµi to¸n lín. Trong khi lËp tr×nh cã sö dông nhiÒu gi¶i thuËt phøc t¹p nh− gi¶i thuËt gen, do ®ã ch−¬ng tr×nh kh¸ nh¹y c¶m víi tèc ®é m¸y. §Ó cã ®−îc kÕt qu¶ ngµy h«m nay, mét lÇn n÷a em xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o TS. Lª Ngäc Giao vµ TS. TrÇn H¹o Böu ®· h−íng dÉn tËn t×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu. Em xin c¸m ¬n c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n ®· ®éng viªn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu t¹i tr−êng còng nh− ®Ó hoµn thµnh ®å ¸n nµy. §å ¸n tèt nghiÖp: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn phôc vô cho m¹ng NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 102 Tμi liÖu tham kh¶o [1] McDysan, QoS &Traffic Management in IP &ATM Networks, cGraw- Hill, Net York, 2000. [2] Identification of basic Planning problems and existing planning methodologies, EURESCOM P709 PIR 4.1 [3] P709, Planing of Optical Network, EURESCOM P709 Deliverable3 [4] Kelly, Charging and Accounting for Bursty Connections, Paper at MIT workshop on internet Economics, March 1995. [5] Brigitte Lagault, “Modeling Bandwidth Demand for IP Services”, ISSLS- Access Networks Conference. [6] Understanding Optical Network Architechtures, EURESCOM P615 Deliverable1. [7] T¹p chÝ B−u chÝnh ViÔn th«ng, n¨m 2003. [8] GS.TSKH §ç Trung T¸, “§Þnh h−íng ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam”, Tæng c«ng ty b−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Hµ néi 12/2001. Mét sè ®Þa chØ trang Web: # # # # # §å ¸n tèt nghiÖp: §Þnh cì m¹ng truyÒn dÉn phôc vô cho m¹ng NGN Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Xu©n Trung, Líp D99 VT 103

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh cỡ mạng truyền dẫn phục vụ cho mạng NGN.pdf