Định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh siêu thị của saigonco.op đến năm 2015

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .1 I. Khái Quát Về Chiến Lược .1 I.1. Khái niệm chiến lược – định hướng chiến lược .1 I.1.1 Định nghĩa .1 I.1.2 Các yêu cầu chiến lược . 2 I.1.3 Phân loại chiến lược 3 I.2. Vai trò của định hướng chiến lược .4 I.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược .5 I.3.1 Môi trường bên ngoài 5 I.3.1.1 Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát ) . 5 I.3.1.2 Môi trường vi mô (môi trường cạnh tranh) .5 I.3.2 Môi trường bên trong ( môi trường nội bộ) 5 I.4. Các kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược 6 I.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 6 I.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong ( IEF) 7 I.4.3. Ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, .7 cơ hội, nguy cơ và các chiến lược (SWOT) II. Siêu thị & quá trình phát triển hệ thống siêu thị 8 II.1. Khái niệm .8 II.1.1 Định nghĩa 8 II.1.2 Các đặc trưng cơ bản 9 II.1.3 Phân loại siêu thị .10 II.2. Vị trí siêu thị trong mạng lưới tiêu thụ .11 II.3. Vai trò của siêu thị trong xã hội .11 II.4. Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị trên thế giới .12 II.4.1 Quá trình hình thành và phát triển hệ thống siêu thị thế giới 12 II.4.2 Bài học kinh nghiệm về sự phát triển siêu thị trên thế giới 13 II.5 Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam 14 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 16 KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP I. Quá trình hình thành và phát triển của Saigonco.op .16 I.1. Quá trình hình thành &ø phát triển 16 I.2. Vị trí của Co.opmart trong hệ thống phân phối .17 I.3. Vai trò của hệ thống siêu thị Co.opMart đối với xã hội 19 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP .20 II.1 Môi trường vĩ mô .20 II.1.1 Môi trường kinh tế 20 II.1.2 Môi trường chính phủ và chính trị 21 II.1.3 Môi trường văn hoá xã hội .22 II.1.4 Môi trường tự nhiên 23 II.1.5 Môi trường công nghệ và kỹ thuật 24 II.2 Môi trường vi mô .25 II.2.1 Đối thủ cạnh tranh 25 II.2.2 Khách hàng .28 II.2.3 Đối thủ tiềm ẩn .29 II.2.4 Nhà cung cấp 30 II.2.5 Sản phẩm thay thế 31 II.3 Ma trận đánh giá tác động của môi trường 32 đến hoạt động kinh doanh siêu thị của SaigonCo.op (EFE ) III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA CO.OPMART 32 III.1 Đánh giá các hoạt động chức năng của SaiGonCo.op .32 III.1.1 Hoạt động kinh doanh .32 III.1.2 Quảng cáo khuyến mãi 35 III.1.3 Tài chính kế toán .36 III.1.4 Tổ chức và đào tạo nhân sự 37 III.1.5 Thông tin và điện toán hoá 38 III.1.6 Hình ảnh đối với cộng đồng 39 III.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của SaigonCo.op (IEF) 39 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP ĐẾN NĂM 2015 41 I. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 .41 I.1. Dự báo thị trường bán lẻ đến năm 2015 41 I.1.1 Thu nhập và chi tiêu dân cư .41 I.1.2 Sự gia tăng dân số và thị trường tiêu dùng mở rộng 42 I.1.3 Mức bán lẻ .43 I.1.4 Sự gia tăng cạnh tranh trong ngành bán lẻ những năm tới 44 I.1.5 Sự thay đổi xu hướng tiêu dùng 45 I.2. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 . 46 I.2.1 Quan điểm định hướng .46 I.2.2 Mục tiêu phát triển 46 I.2.2.1 Củng cố và phát triển hệ thống siêu thị rộng 46 khắp toàn quốc I.2.2.2 Dẫn đầu thị trường kinh doanh siêu thị 47 I.2.2.3 Tạo thế và lực mới trong hoạt động .47 kinh doanh và quản lý I.2.2.4 Xây dựng trung tâm phân phối mang tầm vóc quốc gia .47 I.2.2.5 Tổ chức mô hình đa chức năng, đa sở hữu .47 1.2.2.6 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 48 1.2.2.7 Tạo nét đặc trưng cho văn hoá tổ chức 48 II. Chiến lược phát triển kinh doanh siêu thị của Saigonco.op .48 II.1 Ma trận SWOT .48 II.2 Các chiến lược hình thành từ ma trận SWOT 48 II.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 48 II.2.2 Chiến lược phát triển thị trường .49 II.2.3 Chiến lược hội nhập theo chiều dọc .49 II.2.4 Chiến lược hội nhập ngang .50 III. Các giải pháp thực hiện chiến lược 50 III.1 Tăng nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả 50 III.2 Cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật .51 III.3 Hàng hoá và dịch vụ đảm bảo về số lượng, chất lượng, 53 chủng loại đa dạng với giá cả hợp lý, hợp thời III.4 Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên .54 III.5 Tăng cường quảng cáo, khuyến mãi .55 III.6 Xây dựng văn hoá Co.opmart .57 III.7 Giải pháp phát triển cơ cấu hệ thống siêu thị theo dạng chuỗi 58 KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh siêu thị của saigonco.op đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û roäng ra boán phiaù, heä thoáng giao thoâng caûi thieän, caùc khu vöïc daân cö môùi seõ moïc leân lieân hoaøn vôùi caùc thò xaõ thò traán vaø thaønh phoá laân caän. Ñaây laø moät thò tröôøng ñaày höùa heïn cho Co.opmart beân caïnh kinh doanh baùn leû phuïc vuï tieâu duøng caàn keát hôïp theâm kinh doanh maïnh caùc loaïi hình vui chôi giaûi trí, caùc haøng hoaù theo xu höôùng tieâu duøng cuûa giôùi treû. Baûng II.3 : Daân soá vaø tyû leä taêng daân taïi TP Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2001-2005 [26] Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 Daân soá trung bình (1.000 ngöôøi) 5.285 5.449 5.630 6.117 6.240 Tyû leä taêng daân soá töï nhieân (%) 1,3 1,27 1,15 1,2 1,15 Tyû leä taêng daân soá cô hoïc (%) 0,77 0,90 1,20 2,10 2,00 I.1.3 Möùc baùn leû Toång möùc baùn leû vaø doanh thu dòch vuï treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeàu taêng qua caùc naêm 2001-2004. Tyû troïng caùc khu vöïc kinh teá ñoùng goùp 50 vaøo chæ tieâu naøy theo höôùng khu vöïc nhaø nöôùc gia taêng, khu vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi oån ñònh, caùc khu vöïc coøn laïi giaûm. Tuy nhieân, trong thôøi gian saép tôùi, döï baùo tyû troïng ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong doanh thu baùn leû vaø dòch vuï seõ taêng raát cao khi Vieät Nam gia nhaäp WTO vì nhieàu ñoái thuû môùi gia nhaäp ngaønh. Baûng II.4: Toång möùc baùn leû vaø doanh thu dòch vuï haøng naêm cuûa TP.HCM vaø döï baùo 2015 [27]. Naêm 2001 2002 2003 2004 Döï baùo 2015 Toång möùc baùn leû vaø doanh thu dòch vuï (tyû ñoàng) 62.320 71.721 77.970 90.514 189.170 Cô caáu (%) Nhaø nöôùc 17,9 17,6 18,2 20,27 28.13 Ngoaøi quoác doanh 79,3 80,5 79,8 77,83 69.62 Ñaàu tö nöôùc ngoaøi 1,8 1,9 1,9 1,9 2.25 I.1.4 Söï gia taêng caïnh tranh trong ngaønh baùn leû nhöõng naêm tôùi Loä trình hoäi nhaäp cuûa dòch vuï phaân phoái vaø baùn leû khi Vieät Nam gia nhaäp WTO laø : “ môû roäng dòch vuï phaân phoái baèng caùch töï do hoaù baùn buoân, baùn leû vaø caáp quyeàn kinh doanh; sau thôøi ñieåm gia nhaäp, caùc coâng ty baùn sæ, baùn leû, nhöôïng quyeàn thöông hieäu cuûa Myõ ñöôïc thaønh laäp lieân doanh; 01/01/2009, thaønh laäp coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, ñöôïc phaân phoái caû haøng nhaäp khaåu vaø haøng saûn xuaát trong nöôùc, môû cöûa dòch vuï baùn leû tröïc tieáp cho ñaïi lyù moâi giôùi caù nhaân”. Ñaây chính laø nguy cô ñoái vôùi caùc nhaø phaân phoái Vieät Nam vì treân thöïc teá, söùc löïc cuûa hoï vaãn coøn quaù nhoû beù so vôùi caùc ñoàng nghieäp ñeán töø nöôùc ngoaøi. Ví duï nhö Co.opmart laø chuoãi sieâu thò lôùn nhaát cuûa Vieät Nam hieän nay chæ coù 16 sieâu thò trong khi Walmart laø 6.577 sieâu thò treân toaøn theá giôùi coøn veà taøi chính thì doanh thu Co.opmart naêm 2005 laø 2.080,7 tyû ñoàng coøn Walmart laø 312 tyû USD. 51 Roõ raøng baøi hoïc môû cöûa phaân phoái cuûa Trung Quoác vaø Thaùi Lan vaãn coøn ñoù. Ngöôøi ta tính raèng trong baùn kính 35 km treân ñaát Trung Quoác, neáu nhaø baùn leû soá 2 theá giôùi Carrefour môû moät ñaïi sieâu thò thì ñoàng thôøi coù 3 ñaïi gia phaân phoái Trung quoác phaù saûn. Coøn ôû Chieng Mai- Thaùi Lan 2 naêm tröôùc ñaây, cöù moät sieâu thò ra ñôøi thì baûy caùi chôï bieán maát vaø sau khi Chieng Mai coù ñaày ñuû caùc anh taøi trong laøng kinh doanh baùn leû nhö Big C, Carrefour, Walmart… thì ngöôøi daân Chieng Mai chæ coøn bieát mua saém taïi caùc sieâu thò ñoù hay caùc cöûa haøng thuoäc chuoãi 7-11 raát noåi tieáng trong laøng baùn leû. Cuøng vôùi söï ra ñi cuûa caùc cöûa haøng taïp hoaù ñôn leû laø caùc nhaø phaân phoái ñòa phöông cuõng ñôn leû nhö vaäy. Ngoaøi ra, caùc taäp ñoaøn sieâu thò nöôùc ngoaøi toå chöùc raát chuyeân nghieäp töø khaâu mua haøng, ñeán khaâu döï tröõ, vaø ñieàu phoái nguoàn haøng cuõng nhö söï hoã trôï cuûa heä thoáng kinh doanh toaøn caàu. Caùc chuyeân vieân cuûa hoï coù theå ñieàu ñình vôùi nhaø cung caáp treân taát caû moïi phöông dieän töø giaù caû, soá löôïng, thôøi gian giao nhaän haøng, caùc chöông trình tieáp thò, quy caùch bao bì, ñoùng goùi… thaäm chí tö vaán laïi cho nhaø saûn xuaát veà caùc vaán ñeà treân. Ví duï nhö Metro ñaõ chi gaàn 20-25 trieäu Euro trang bò heä thoáng cung öùng haøng ( kho laïnh, xe chuyeân duïng, thieát bò kieåm tra, baûo quaûn haøng hoaù…) theo chuaån Metro toaøn caàu vaø chi gaàn 800 ngaøn Euro cho coâng taùc huaán luyeän [13]. Saép tôùi ñaây haøng hoaù ngoaïi vôùi giaù reû vì chính saùch giaûm thueá khi gia nhaäp WTO luoân luoân coù saün ñeå trao ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Do vaäy, caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc thaät söï ñang ñöùng tröôùc nguy cô caïnh tranh raát lôùn vaø buoäc hoï phaûi noå löïc khoâng ngöøng ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. I.1.5 Söï thay ñoåi xu höôùng tieâu duøng Keânh phaân phoái truyeàn thoáng seõ bò thu heïp daàn vaø bò thay theá bôûi keânh phaân phoái hieän ñaïi laø moät xu höôùng taát yeáu. Theo öôùc tính cuûa boä Thöông Maïi keânh phaân phoái hieän ñaïi seõ chieám 40% vaøo naêm 2010 vaø taêng leân 50% naêm 2015 [12]bôûi vì ngöôøi tieâu duøng ñang thay ñoåi, hoï muoán thaáy caùc nhaân vieân vui 52 veû, moâi tröôøng saïch seõ, haøng hoaù chaát löôïng, vaø vieäc mua saém laø moät thuù vui; nhaát laø khi vaán ñeà y teá, söùc khoeû ngaøy caøng ñöôïc quan taâm thì haøng löông thöïc thöïc phaåm phaûi xanh saïch, cheá bieán hôïp veä sinh, baûo quaûn an toaøn ñang ñöôïc öa chuoäng. Beân caïnh ñoù, vai troø xaõ hoäi cuûa ngöôøi phuï nöõ ngaøy caøng naâng cao ñaõ taïo neân moät nhaân toá môùi thuùc ñaåy heä thoáng sieâu thò phaùt trieån. Ngoaøi yeáu toá taïo söï thuaän tieän, tieát kieäm thôøi gian cho phaùi nöõ, noù coøn taùc ñoäng ñeán söï chia seû cuûa phaùi nam trong coâng vieäc noäi trôï. Theo ghi nhaän cuûa baø Nguyeãn Thò Ngoïc Haûi [28] - chuû heä thoáng sieâu thò Haø Noäi, nam giôùi ñi mua saém chieám ñeán 1/3 soá khaùch vaøo sieâu thò haøng ngaøy; tyû leä naøy coøn cao hôn vaøo caùc ngaøy cuoái tuaàn, leã, teát. Cuõng theo yù kieán cuûa baø Nguyeãn AÙnh Hoa, chuû heä thoáng sieâu thò Citimart cho bieát khaùch nam ñeán sieâu thò cuõng baèng khaùch nöõ, rieâng sieâu thò Citimart trong Saøi Goøn Square, löôïng khaùch nam vaøo ngaøy leã chieám 70%-80%. Ñieàu tra caùc khaùch haøng nam ôû heä thoáng Co.opmart cuõng coù keát quaû töông töï. Lyù do laø sieâu thò coù nhieàu haøng, giuùp mua ñöôïc nhanh, baûo ñaûm chaát löôïng maø khoâng lo bò maéc, khoûi bò mua laàm, caân thieáu, coù theå nhôø maäu dòch vieân tö vaán … Vieät Nam gia nhaäp WTO seõ môû cöûa cho caùc taäp ñoaøn sieâu thò nöôùc ngoaøi oà aït gia nhaäp thò tröôøng Vieät Nam. Khi ñoù, loøng trung thaønh cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi haøng hoaù noäi trôû thaønh yeáu toá voâ cuøng quan troïng maø caùc doanh nghieäp baùn leû Vieät Nam phaûi khai thaùc vaø duy trì. I.2. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Co.opmart ñeán naêm 2015 I.2.1Quan ñieåm ñònh höôùng - Phaùt trieån heä thoáng sieâu thò Co.opmart trôû thaønh toå chöùc baùn leû haøng ñaàu Vieät Nam, caïnh tranh laønh maïnh, tuaân thuû luaät phaùp, goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu taêng tröôûøng kinh teá beàn vöõng. - Höôùng tôùi thoûa maõn khaùch haøng, phuïc vuï chu ñaùo, aân caàn vaø ñem laïi giaù 53 trò gia taêng cho khaùch haøng “ Co.opmart laø nôi mua saém ñaùng tin caäy, baïn cuûa moïi nhaø” ñoàng thôøi thu huùt khaùch haøng baèng “ muïc tieâu chaát löôïng laø muïc tieâu haøng ñaàu vaø höôùng ñeán söï hoaøn haûo” ñeå hình aûnh Co.opmart soáng maõi trong taâm chí cuûa khaùch haøng. - Phaùt huy lôïi ích khoa hoïc kyõ thuaät trong quaûn lyù keát hôïp vôùi chaêm lo, xaây döïng ñoäi nguõ, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cuûa caùn boä coâng nhaân vieân, qua ñoù xaây döïng Co.opmart thaønh moät taäp theå hieáu hoïc, vöôn tôùi taàm cao cuûa tri thöùc. - Xaây döïng Saigonco.op thaønh ñôn vò mang tính nhaân vaên, nhaân baûn vaø höôùng ñeán caùc hoaït ñoäng töø thieään xaõ hoäi. Khaùi nieäm kinh doanh ngaøy nay phaûi vöôït ra khoûi phaïm vi vì lôïi nhuaän toái ña, maø taát caû vaø treân heát laø vì con ngöôøi. I.2.2 Muïc tieâu phaùt trieån I.2.2.1 Cuûng coá vaø phaùt trieån heä thoáng sieâu thò roäng khaép toaøn quoác Saigonco.op xaùc ñònh thò tröôøng chính cuûa mình laø thaønh phoá Hoà Chí Minh. Beân caïnh vieäc naâng caáp vaø cuûng coá 16 Co.opmart hieän coù veà kyõ thuaät, trang thieát bò, thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng vaø caùc dòch vuï coäng theâm, Saigoco.op coøn chuaån bò khai tröông caùc sieâu thò ñang xaây döïng dôû dang nhö sieâu thò Lyù Thöôøng kieät (Tp.HCM), Bieân Hoaø, Phan Thieát, Vuõng Taøu… vaø tieáp tuïc trieån khai caùc döï aùn môû roäng maïng löôùi sieâu thò ôû Bình trieäu, Goø vaáp, Bình Ñoâng, An Söông, Cuû Chi, Haûi Phoøng, Haø Noäi, Thanh Hoaù, Vinh, Hueá, Ñaø Laït, Taây Ninh, Beán Tre… I.2.2.2 Daãn ñaàu thò tröôøng kinh doanh sieâu thò Vieät Nam gia nhaäp WTO, nhö ñaõ phaân tích, moâi tröôøng kinh doanh sieâu thò seõ ngaøy caøng caïnh tranh khoác lieät. Keát quaû laø möùc ñoä tieâu thuï saûn phaåm seõ chaäm laïi, giaù caû vaø chaát löôïng trôû thaønh yeáu toá caïnh tranh chuû yeáu. Tuy nhieân, taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân Saigonco.op quyeát taâm hoaøn thaønh toát moïi coâng 54 vieäc ñöôïc giao ñeå ñeán naêm 2015 coù 100 sieâu thò coù quy moâ 500 m2 ñeán 10.000 m2, doanh thu ñaït 14.000 tyû ñoàng, thò phaàn caû nöôùc ñaït 50%. I.2.2.3 Taïo theá vaø löïc môùi trong hoaït ñoäng kinh doanh vaø quaûn lyù Hoaøn taát trieån khai ñieän toaùn hoaù treân toaøn heä thoáng kinh doanh, naâng coâng ngheä thoâng tin leân taàm cao môùi, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån chuoãi Co.opmart trong giai ñoaïn gia nhaäp WTO. Cuï theå laø söûa chöõa vaø hoaøn thieän heä thoáng WIDSS, MMS, ORACLE ñeå phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù taäp trung veà moät moái taïi vaên phoøng chính cuûa ñôn vò. I.2.2.4 Xaây döïng trung taâm phaân phoái mang taàm voùc quoác gia Trung taâm phaân phoái coù moät vai troø raát quan troïng trong vieäc döï tröõ vaø ñieàu phoái haøng hoaù oån ñònh cho caùc sieâu thò, khoâng ñeå tình traïng thöøa hoaëc thieáu haøng xaûy ra, vì theá Saigoco.op chuû tröông naâng caáp trung taâm phaân phoái hieän nay taïi khu coâng nghieäp Soùng Thaàn coù aùp duïng coâng ngheä hieän ñaïi theo chuaån möïc quoác teá, vaän chuyeån haøng hoaù theo daây chuyeàn töï ñoäng, quaûn lyù löôïng haøng ra vaøo treân heä thoáng MMS… Sau ñoù, ñôn vò seõ tieán haønh moâ hình nhaø kho trung taâm coù chi nhaùnh ñaët taïi caùc vò trí thuaän lôïi ñeå “phaân buûa” haøng hoaù cho maïng löôùi Co.opmart khi ñôn vò phaùt trieån caùc sieâu thò môùi. I.2.2.5 Toå chöùc moâ hình ña chöùc naêng, ña sôû höõu Thaønh laäp môû roäng sieâu thò qua nhieàu hình thöùc lieân keát, hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc coù nguoàn löïc taøi chính maïnh, coù kinh nghieäm kinh doanh theo moâ hình coâng ty meï- coâng ty con, coâng ty coå phaàn, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn hoaëc coâng ty lieân doanh. Tuy nhieân, duø hình thöùc naøo ñi nöõa, Saigonco.op phaûi luoân ñaûm baûo keát caáu voán hôïp lyù ñeå coù ñöôïc quyeàn kieåm soaùt vaø ñieàu haønh cao nhaát. 1.2.2.6 Chuù troïng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Ñaàu tö maïnh cho chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñeå ñaùp öùng kòp thôøi cho nhu caàu phaùt trieån cuûa ñôn vò vaø hoäi nhaäp WTO, ñaëc bieät laø ñoäi nguõ quaûn lyù 55 coù ñuû naêng löïc ñuû phaåm chaát ñaïo ñöùc “ vöøa hoàng vöøa chuyeân” ñeå leøo laùi Saigonco.op toàn taïi vaø phaùt trieån. Öôùc tính toaøn ñôn vò phaûi coù ñöôïc khoaûng 6.000 nhaân vieân ñeå ñaùp öùng nhieäm vuï vaøo naêm 2015 [12]. 1.2.2.7 Taïo neùt ñaëc tröng cho vaên hoaù toå chöùc Xaây döïng taäp theå vôùi phöông chaâm “ moãi ngöôøi vì moïi ngöôøi, moïi ngöôøi vì moãi ngöôøi”, taïo ra moái quan heä gaén boù khaéng khít giöõa caùc thaønh vieân trong toå chöùc, khoâng phaân bieät giöõa quaûn lyù vaø nhaân vieân. Taát caû moïi ngöôøi trong toå chöùc ñeàu bình ñaúng, ñeàu ñöôïc töï do theå hieän yù kieán cuûa mình, ñöôïc töï do saùng taïo, ñöôïc khuyeán khích hoïc taäp vaø ñöôïc traû coâng hôïp lyù theo hieäu quaû laøm vieäc. Caùc nhaân vieân phaûi theå hieän tinh thaàn phuïc vuï xaõ hoäi, caät löïc lao ñoäng vôùi nuï cöôøi côûi môû chaân thaønh, saün saøng ñaùp öùng nhu caàu chính ñaùng cuûa khaùch haøng, taïo cho khaùch haøng nieàm tin vaø tình caûm aám aùp. Qua ñoù chieám ñöôïc loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng. II CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN KINH DOANH SIEÂU THÒ SAIGONCO.OP II.1 Ma traän SWOT (Phuï luïc 5) II.2 Caùc chieán löôïc hình thaønh töø ma traän SWOT II.2.1 Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng Ñaây laø chieán löôïc nhaèm gia taêng söùc mua cuûa caùc saûn phaåm hay dòch vuï hieän coù trong thò tröôøng hieän taïi cuûa heä thoáng Co.opmart. Phöông chaâm cuûa chieán löôïc naøy laø taän duïng caùc theá maïnh hieän coù cuûa ñôn vò nhö chaát löôïng haøng hoaù ñaûm baûo, chính saùch giaù caû thaáp hôn ña soá caùc sieâu thò khaùc, chính saùch khuyeán maõi hoã trôï töø phiaù caùc nhaø cung caáp, maïng löôùi tieâu thuï roäng khaép cuøng vò trí thuaän lôïi cuõng nhö thaùi ñoä, chaát löôïng phuïc vuï toát nhaèm taän duïng caùc cô hoäi gia taêng chi tieâu cho loaïi hình mua saém hieän ñaïi cuûa ngöôøi tieâu duøng ngaøy moät ñoâng taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø caû nöôùc, ño löôøng qua chæ tieâu soá 56 tieàn/laàn mua, soá laàn mua haøng, soá löôït khaùch mua haøng/ngaøy taïi sieâu thò. II.2.2 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Ñaây laø chieán löôïc taäp trung khai phaù caùc thò tröôøng môùi, taêng cöôøng kieåm soaùt vaø chieám lónh thò tröôøng, taêng thò phaàn, phaùt trieån thöông hieäu qua vieäc môû caùc Co.opmart môùi ôû caùc tænh, thò traán, thaønh phoá, caùc khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp, khu ñoâ thò môùi, trong loøng chôï, caùc trung taâm thöông maïi, thaäm chí ra nuôùc ngoaøi theo moâ hình chuoãi sieâu thò. Khi thöïc hieän chieán löôïc naøy ñôn vò caàn chuù yù quaù trình ñoâ thò hoaù, daân cö thaønh thò gia taêng, thu nhaäp caûi thieän, söùc mua vaø chi tieâu tieâu duøng taêng ñeå xaùc ñònh roõ raøng phaân khuùc thò tröôøng cho mình, ñaëc ñieåm tình hình kinh doanh baùn leû, heä thoáng giao thoâng, thò hieáu tieâu duøng cuûa ngöôøi daân töøng nôi töøng vuøng… moät caùch kyõ löôõng khi môû roäng heä thoáng. II.2.3 Chieán löôïc hoäi nhaäp theo chieàu doïc Taän duïng cô hoäi coù ñöôïc khi Vieät Nam gia nhaäp WTO nhö nhieàu nhaõn hieäu nöôùc ngoaøi ñoå soâ vaøo Vieät Nam laøm thò tröôøng saûn phaåm doài daøo; thueá nhaäp khaåu giaûm laøm giaù thaønh reû; tranh thuû söï giuùp ñôõ cuûa nhaø nöôùc vaø hôïp taùc xaõ quoác teá veà taøi chính; söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin, dòch vuï ngaân haøng ñeå thöïc hieän thanh toaùn kòp thôøi cho nhaø cung caáp hay naém quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp ñeå taïo theá maïnh ñaøm phaùn, lieân keát, hôïp taùc hay taêng cöôøng söï kieåm soaùt ñoái vôùi nguoàn cung öùng haøng hoaù. II.2.4 Chieán löôïc hoäi nhaäp ngang Chieán löôïc hoäi nhaäp theo chieàu ngang chuû yeáu döïa treân söï hôïp taùc, lieân doanh lieân keát giöõa Saigonco.op vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh nhaèm haïn cheá caùc ñieåm yeáu cuûa mình nhö quan heä thanh toaùn vôùi nhaø cung caáp chöa toát, chuûng loaïi haøng hoaù chöa phong phuù, dieän tích kinh doanh khoâng lôùn, chi phí söû duïng voán vaø maët baèng cao hay phaùt huy caùc theá maïnh nhö chaát löôïng haøng 57 hoaù ñaûm baûo, chính saùch giaù hôïp lyù, maïng löôùi tieâu thuï roäng khaép vaø thuaän tieän, ñoäi nguõ nhaân vieân phuïc vuï aân caàn ñeå ngaên chaën caùc aùp löïc caïnh tranh töø caùc ñoái thuû hieän taïi vaø tieàm aån, caùc loaïi hình thay theá, ñoàng thôøi taêng quyeàn sôû höõu hay kieåm soaùt cuûa Saigonco.op ñoái vôùi caùc ñoái thuû naøy. Qua ñoù, kyõ naêng kinh doanh, caùc nguoàn löïc cuûa Saigonco.op vaø ñoái taùc cuõng boå sung cho nhau, giaûm bôùt chi phí cho caùc beân neáu kinh doanh ñoäc laäp. Tuy nhieân, ñeå hai beân khoâng xaûy ra maâu thuaãn thì Saigonco.op vaø phiaù ñoái taùc phaûi coù söï thoûa thuaän roõ raøng giöõa söù maïng, hoaït ñoäng, caùc nhieäm vuï cuï theå cuûa töøng beân, hai beân phaûi laøm vieäc coù thieän chí, bình ñaúng cuøng coù lôïi, traùnh suy nghó cöùng nhaéc ñeå phoøng veä cho baûn thaân baèng caùc ñieàu khoaûn vaø quyeát ñònh phöùc taïp nhaèm muïc tieâu chung laø phuïc vuï khaùch haøng moät caùch toát nhaát vaø ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao cho coâng ty lieân doanh. III. CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC III. Taêng nguoàn voán vaø söû duïng voán hieäu quaû Ñeå thöïc hieän moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình, Saigonco.op phaûi coù nguoàn voán ñuû maïnh, tuy nhieân thieáu voán hieän nay laø moät vaán ñeà raát nan giaûi ñoái vôùi Saigonco.op. Moät soá giaûi phaùp ñeå taêng nguoàn voán laø: ƒ Thöïc hieän chuyeån ñoåi sang coâng ty coå phaàn: giuùp doanh nghieäp huy ñoäng voán nhanh choùng qua vieäc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn ñoàng thôøi söû duïng nguoàn voán hieäu quaû hôn vì caùc thaønh vieân goùp voán cuøng chia seû caùc lôïi ích vaø ruûi ro khi coâng ty hoaït ñoäng hieäu quaû hay thua loã. ƒ Thu huùt nguoàn voán trong nöôùc qua hình thöùc lieân doanh lieân keát: Quaùn trieät khaùi nieäm veà caïnh tranh vaø lieân keát “ Win- Win” (hai beân cuøng thaéng) seõ giuùp Saigonco.op cuøng ñoái taùc lieân doanh taêng nguoàn voán, cuøng nhau taïo ñieàu kieän toái öu nhaát ñeå cuûng coá naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân cuûa mình ñem ñeán cho khaùch haøng giaù trò gia taêng cao hôn neáu ñôn vò hoaït ñoäng rieâng leû, nhaát 58 laø khi caùnh cöûa WTO môû ra. Ví duï: Saigonco.op chuaån bò cuøng Toång Coâng Ty Thöông Maïi Saøi Goøn ( Satra) lieân keát ñeå thöïc hieän döï aùn phaùt trieån moâ hình chuoãi sieâu thò Co.opmart-Satra trong thôøi gian tôùi. ƒ Thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi: caùc chính saùch vaø thuû tuïc haønh chính vaø luaät khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi ngaøy moät thoâng thoaùng ngaøy caøng taïo ñieàu kieän ñeå Saigonco.op thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Ngoaøi caùc hình thöùc keâu goïi ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, Saigonco.op neân ñaåy maïnh söï hoã trôï cuûa hôïp taùc xaõ quoác teá, khuyeán khích caùc toå chöùc, caù nhaân hay coäng ñoàng kieàu baøo ngöôøi Vieät ñang soáng vaø laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö. ƒ Vay voán ngaân haøng: Saigonco.op coù uy tín lôùn treân thò tröôøng kinh doanh sieâu thò neân vieäc vay voán ngaân haøng khaù thuaän lôïi. Tuy nhieân hình thöùc naøy chöaù ñöïng ruûi ro cao neân Saigonco.op khoâng neân laïm duïng noù maø phaûi tính toaùn caân ñoái cô caáu voán hôïp lyù giöõa nguoàn voán töï coù vaø nguoàn voán vay ngaân haøng; ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc kieåm toaùn noäi boä nhaèm ñaûm baûo nguoàn voán ñöôïc söû duïng hieäu quaû an toaøn, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu phaùt trieån cuûa ñôn vò; cuõng nhö coù söï caân ñoái ñieàu hoaø giöõa vieäc caûi tieán, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng kinh doanh sieâu thò hieän taïi vaø vieäc ñaàu tö môû roäng maïng löôùi Co.opmart môùi. III.2 Caûi tieán cô sôû vaät chaát kyõ thuaät Sieâu thò khoâng ñôn thuaàn laø ñeå doanh nghieäp tröng baøy haøng hoaù ñeå baùn maø phaûi laø khoâng gian aán töôïng taïo ñieàu kieän ñeå khaùch haøng ñeán mua haøng ngay caû khi khaùch chöa böôùc chaân vaøo sieâu thò. ƒ Taïo kieán truùc sieâu thò hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi caûnh quan xung quanh, vò trí thuaän tieän, teân sieâu thò noåi baät vaø khoâng bò che khuaát bôûi caùc baûng hieäu quaûng caùo ñeå khôi daäy söï ham thích, toø moø cuûa khaùch haøng töø beân ngoaøi sieâu thò. ƒ Beân trong sieâu thò thì boá trí dieän tích hôïp lyù giöõa caùc quaày keä tröng baøy vaø dieän tích loái ñi ñeå khaùch haøng caûm thaáy thoaûi maùi khi löïa choïn haøng hoaù. 59 ƒ Haøng hoaù thì ñöôïc saép xeáp ngaên naép, khoa hoïc vaø luoân ñöôïc boå sung kòp thôøi khi heát haøng. Thay vì tröng baøy caùc maët haøng theo chuûng loaïi thì ñeå caùc maët haøng coù lieân quan vôùi nhau hay theo chuû ñeà sinh hoaït cuûa nhieàu thaønh phaàn xaõ hoäi khaùc nhau (theå thao, du lòch, giaûi trí, coâng sôû…) ƒ Trang thieát bò kyõ thuaät: Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa Masanmart laø moät minh chöùng thöïc teá cho thaáy taàm quan troïng cuûa cô sôû vaät chaát kyõ thuaät. Masanmart ñaõ bieán maát sau ít thaùng hoaït ñoäng [29] vì cho raèng: “Nhöõng cöûa haøng Seven- Eleven coù laép ñaët maùy laïnh, trang trí ñeïp, môû cöûa 24/24 giôø ôû nöôùc ngoaøi chöa theå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän Vieät Nam. Nhöõng cöûa haøng sang troïng nhö theá seõ khoù thu huùt taàng lôùp thu nhaäp trung bình vì raát keùn khaùch”. Do vaäy, - Trang thieát bò cô baûn nhö maùy ñieàu hoaø nhieät ñoä, heä thoáng thang cuoán, aùnh saùng, aâm thanh, phoøng chaùy chöõa chaùy… phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc baûo trì nhaèm ñaûm baûo khoâng gian mua saém cuûa khaùch haøng thoaûi maùi, an toaøn, veä sinh. - Trang thieát bò phuïc vuï baùn haøng nhö maùy tính tieàn, queùt maõ vaïch, maùy ñoïc theû tín duïng, maùy ruùt tieàn ATM, maùy tra theû khaùch haøng thaønh vieân phaûi nhanh choùng, chính xaùc ñeå khaùch haøng khoâng bò phieàn haø vì ñôïi chôø quaù laâu. Caùc quaày-keä tröng baøy phaûi ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi taàm voùc cuûa ngöôøi Vieät Nam, beàn chaéc, tröng baøy ñöôïc nhieàu haøng hoaù nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc tính thaåm myõ ñeå khaùch haøng coù theå nhìn thaáy vaø löïa choïn deã daøng. Caùc tuû chöùa ñoâng ñoái vôùi haøng thöïc phaåm töôi soáng phaûi ñaûm baûo ñuû ñoä laïnh, ñoä aåm caàn thieát, traùnh oâi thiu, traùnh gaây nguy haïi söùc khoeû cho khaùch haøng. - Trang thieát bò dòch vuï khaùch haøng nhö tuû ñöïng tö trang, gioû vaø xe mua haøng, gheá ngoài ñôïi phaûi ñöôïc boá trí thuaän tieän taïi loái ñi vaøo. 60 III.3 Haøng hoaù vaø dòch vuï ñaûm baûo veà soá löôïng, chaát löôïng, chuûng loaïi ña daïng vôùi giaù caû hôïp lyù, hôïp thôøi Taâm lyù khaùch haøng luoân thích nhöõng gì môùi, thích ñöôïc löïa choïn vaø thích söï tieän lôïi cuûa vieäc “ mua moät laàn” vì theá Saigonco.op muoán giaønh/ giöõ thò phaàn vaø khai phaù thò tröôøng thì phaûi saün saøng naém baét nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng ñeå cung caáp caùc saûn phaåm coù chaát löôïng toát nhaát, môùi nhaát qua coâng ngheä caûi tieán hay coâng ngheä bieán ñoåi cuûa nhaø saûn xuaát vaø chuûng loaïi ña daïng. Walmart laø moät ví duï ñieån hình. Moãi naêm trung bình Walmart ñaàu tö 2 tæ USD vaøo heä thoáng maùy tính vaø phaàn meàm thoâng tin goïi laø Cross Docking ( giao haøng cheùo) vaän haøng 24/24 giôø vaø 7/7 ngaøy ñeå vieäc noái maïng tröïc tieáp luoân ñöôïc hoaøn chænh giöõa 4.200 sieâu thò, 200 trung taâm phaân phoái vaø 5.000 nhaø cung caáp ñaïi dieän cho 85.000 doanh nghieäp saûn xuaát haøng. Vôùi heä thoáng naøy caùc sieâu thò cuûa Walmart khoâng caàn kho chöùa haøng maø caùc quaày haøng baùn heát ñeán ñaâu thì seõ ñöôïc giao haøng ngay. Ngoaøi ra, Walmart coøn coù heä thoáng thoâng tin mang teân Datawarehouse ( kho chöùa döõ lieäu) ñeå ghi nhaän 8,4 trieäu thoâng tin/phuùt cuûa khaùch haøng töø 4.200 sieâu thò tröïc tieáp töø caùc maõ vaïch cuûa caùc khaùch haøng traû tieàn. Caùùc khuynh höôùng tieâu duøng vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng ñöôïc thöôøng xuyeân theo saùt ñeå moãi sieâu thò cuûa Walmart ñieàu chænh kòp thôøi ñôn ñaët haøng [25]. Maët khaùc, Co.opmart phaûi aùp duïng chính saùch giaù caû hôïp lyù, hôïp thôøi nghóa laø ñem ñeán cho khaùch haøng möùc giaù töông ñoái thaáp hoaëc baèng so vôùi caùc maët haøng cuøng loaïi cuûa caùc doanh nghieäp khaùc nhöng laïi ñem ñeán cho khaùch haøng söï thoûa maõn cao nhaát vì phuø hôïp nhaát vôùi ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng luùc aáy. Muoán vaäy, ñôn vò phaûi thöïc hieän thoáng nhaát chieán löôïc kinh doanh, öùng duïng caùc tieâu chuaån chaát löôïng Concept, ISO, GMP, HACCP vaø mua haøng “ taän goác, taän ngoïn”, taêng cöôøng moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp uy tí vaø tieán ñeán noái maïng ñieän toaùn vôùi hoï. Ñoàng thôøi, ñaàu tö chuyeân nghieäp hoaù trung taâm phaân phoái, 61 naâng cao trình ñoä chuyeân moân, phaùt huy tinh thaàn laøm vieäc haêng say vaø töï chòu traùch nhieäm cho ñoäi nguõ nhaân vieân ngaønh haøng, thuû kho, kieåm soaùt kho… Rieâng haøng thöïc phaåm töôi soáng phaûi ñaûm baûo töôi, saïch, khoâng bò nhieãm beänh ( beänh H5N1ôû gaø, beänh lôû moàm long moùng ôû heo boø, beänh boø ñieân ) vaø ñaày ñuû chuûng loaïi ñeå ngöôøi noäi trôï coù theå tìm thaáy moïi thöù cho böõa aên gia ñình khoâng thua gì caùc chôï. Ñoù laø nhaân toá raát quan troïng giuùp cho Saigonco.op tieán ñeán môû roäng thò phaàn töø vieäc giaûm thò phaàn keânh phaân phoái chính laø chôï. Coøn caùc maët haøng nhaõn rieâng cuûa Co.opmart vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì phaùt trieån ñeå danh muïc haøng hoaù ngaøy moät ña daïng hôn, giaûm thieåu aùp löïc töø nhaø cung caáp ñoái vôùi moät soá maët haøng vaø toân taïo theâm giaù trò cho thöông hieäu Co.opmart. Maët khaùc, Co.opmart phaùt trieån hôn nöõa caùc dòch vuï nhö khu vui chôi giaûi trí ( troø chôi ñieän töû, ca nhaïc, xem phim, chuïp hình, khu veõ cho treû em, kaoraoke…), khu ngoài chôø khi ñi mua saém, giöõ xe mieãn phí, dòch vuï giao haøng taän nhaø, dòch vuï giao hoa vaø quaø cho khaùch haøng theo yeâu caàu… nhaèm ñem ñeán cho khaùch haøng gia taêng giaù trò ngaøy moät cao hôn khi ñeán mua saém taïi Co.opmart. III.4 Naâng cao tính chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân Theo quan ñieåm quaûn trò hieän ñaïi, doanh nghieäp khoâng chæ ñem ñeán cho khaùch haøng saûn phaåm (product) maø môû roäng ra laø cung caáp (offer) nghóa laø muoán noùi ñeán yeáu toá dòch vuï trong ñoù vaø vieäc naâng cao chaát löôïng dòch vuï khoâng chæ daønh cho caùc nhaân vieân tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng maø laø nhieäm vuï cuûa taát caû caùc boä phaän trong doanh nghieäp Keát quaû khaûo saùt cuûa toå chöùc Axis, ña soá khaùch haøng ñeàu thích phoïng caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân kieåu Taây hôn kieåu Ta. Ñaëc bieät 44% ngöôøi traû lôøi raát thích phong caùch naøy, do khaùch haøng caûm thaáy ñöôïc thoaûi maùi töï do löïa choïn haøng hoaù. Neáu theo phong caùch Ta thì nhaân vieân chuù yù theo doõi, chaêm soùc vaø giuùp ñôõ khaùch haøng ngay khi khaùch haøng coù daáu hieäu caàn giuùp ñôõ maø khoâng caàn 62 chôø ñeán khi khaùch haøng yeâu caàu. Coøn theo phong caùch Taây thì nhaân vieân laøm troøn traùch nhieäm, ñeå khaùch haøng töï do thoaûi maùi löïa choïn, khoâng gaây phieàn khaùch haøng, chæ giuùp ñôõ khi coù yeâu caàu (phuï luïc 6). Moät soá giaûi phaùp laø: ƒ Huaán luyeän naâng cao nhaän thöùc veà giaù trò khaùch haøng vaø taâm lyù khaùch haøng cho toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân. Ñaøo taïo nhaân vieân caùch “ toâ ñieåm” cho hình aûnh doanh nghieäp baèng kyõ naêng traû lôøi nhaõ nhaën, phong caùch chuyeân nghieäp, luoân nhìn thaúng vaøo maét hoï, mæm cöôøi vaø caûm ôn khi khaùch haøng mua haøng vaø hoaøn thaønh thanh toaùn hay xin loãi khi laøm sai vaø söûa sai. ƒ Phuïc vuï aân caàn, nieàm nôû, saün saøng giaûi quyeát moïi thaéc maéc khieáu naïi cuûa khaùch haøng, khoâng gaây khoù khaên khi khaùch haøng ñeán traû laïi haøng. ƒ Cung caáp cho khaùch haøng caùc soå goùp yù, caùc phieáu ñaùnh giaù “ maët khoùc, maët cöôøi”, ñöôøng daây noùng mieãn phí, ñöôøng daây hoã trôï… ƒ Nhaân vieân phaûi luoân naém baét thoâng tin veà caùc maët haøng, caùc chöùc naêng coâng duïng, chuûng loaïi, caùc ñôït haøng khuyeán maõi… vì khaùch haøng seõ raát böïc mình khi maát thôøi gian ñeán sieâu thò maø laïi gaëp phaûi moät nhaân vieân chaúng bieát gì. III.5 Taêng cöôøng quaûng caùo, khuyeán maõi Moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät neân tieáp thò (marketing) seõ khieán cho khaùch haøng chuù yù nhieàu hôn ñeán Co.opmart. Caùc chöông trình caàn nhaán maïnh loøng trung thaønh, yeáu toá daân toäc, söï uûng hoä vaø ñoaøn keát cuûa ngöôøi tieâu duøng “ ngöôøi Vieät Nam duøng haøng Vieät Nam” vì noù quyeát ñònh ñeán vieäc ñöùng vöõng treân saân nhaø cuûa Saigonco.op baát keå söï ñe doïa cuûa Walmart, Carrefoul… Moät ví duï ñaùng ñeå hoïc hoûi chính töø ngaønh baùn leû cuûa Haøn Quoác. Sau 8 naêm hoaït ñoäng, taäp ñoaøn baùn leû haøng ñaàu theá giôùi Walmart ñaõ tuyeân boá ruùt lui khoûi thò tröôøng naøy baèng caùch baùn heát caùc cô sôû cuûa mình cho taäp ñoaøn baùn leû noäi ñòa Shinsegae vôùi giaù gaàn 900 trieäu USD. Tröôùc ñoù khoaûng moät thaùng, taäp ñoaøn baùn leû thöù hai theá giôùi laø Carrefoul cuûa Phaùp cuõng ñaõ baùn laïi heä thoáng cuûa 63 mình vôùi giaù gaàn 2 tyû USD. Sau 8 naêm thaâm nhaäp thò tröôøng Haøn Quoác, Walmart chæ chieám 4% thò phaàn, vaø naêm 2005, ñaït khoaûng 800 trieäu USD, thua loã 10 trieäu USD. Coøn Carrefoul cuõng chaúng hôn gì khi thò phaàn chæ chieám ñöôïc 8% [30]. Ñeå ñaït hieäu quaû taùc ñoäng, caùc chöông trình quaûng caùo cuûa Co.opmart neân chuù troïng vaøo caùc chöông trình taøi trôï maø khaùch haøng quan taâm nhieàu nhaát. Theo khaûo saùt cuûa toå chöùc Axis, ngöôøi tieâu duøng thöôøng quan taâm nhieàu nhaát ñeán caùc nhöõng chöông trình töø thieän ( gaây quyõ ngöôøi ngheøo, trao hoïc boång giuùp treû em ngheøo, xaây nhaø tình nghóa) vaø khaù quan taâm vaøo caùc chöông trình gameshow truyeàn hình, ca nhaïc… (phuï luïc 7). Beân caïnh ñoù, Co.opmart phoái hôïp vôùi caùc doanh nghieäp tieán haønh baùn haøng cho coâng nhaân taïi ñôn vò, taêng cöôøng baùn haøng löu ñoäng vôùi giaù baùn thaáp hôn cho caùc ñoàng baøo vuøng xa vuøng saâu, vaø caùc chöông trình khuyeán maõi cuõng ña daïng hôn ñeå kích thích tieâu duøng: + Chöông trình “ Tìm kho baùu cuøng CoopMart” : giaûi thöôûng laø caùc ñoàng tieàn vaøng vaø baïc coù in logo CoopMart vôùi trò giaù giaûi thöôûng laø 1 chæ vaøng/1ñoàng tieàn vaøng, 100.000ñ/1 ñoàng tieàn baïc. Chöông trình coù theå keùo daøi trong moät thaùng, moät soá haøng hoaù seõ ñöôïc daùn tem giaù coù kyù hieäu rieâng cho töøng kho baùu. + Chöông trình “ CoopMart cuøng baïn vaø ngöôøi thaân mua saém” : chöông trình thöïc hieän moãi thaùng, coù 1.300 coupon giaûm giaù ñöôïc göûi ñeán khaùch haøng, moãi coupon giaûm 10% trò giaù hoaù ñôn, coù giaù trò mua haøng trong moät thaùng. Hoaù ñôn toái ña laø 1 trieäu ñoàng. Moãi thaùng coù moät chuû ñeà rieâng. + Chöông trình “ Khaùch haøng thaønh vieân”: taêng caùc quyeàn lôïi öu ñaõi vaø caùc dòch vuï coäng theâm ñoái vôùi caùc khaùch haøng thaønh vieân, khaùch haøng VIP nhö giao haøng mieãn phí cho khaùch haøng laø thaønh vieân neáu trò giaù bill töø 100.000ñ trôû leân ( khaùch haøng bình thöôøng laø 200.000ñ), taêng tyû leä laõi tính treân doanh thu mua haøng moãi naêm leân, taëng quaø sinh nhaät thay vì chæ coù thieäp chuùc möøng, chöông 64 trình giaûm giaù moät soá maët haøng haøng tuaàn ñoái vôùi caùc khaùch haøng laø thaønh vieân… + Chöông trình moãi thaùng moät chuû ñeà: thaùng teát aâm lòch (thaùng 2), thaùng quoác teá phuï nöõ (thaùng 3), thaùng giaûi phoùng mieàn Nam (thaùng 4), thaùng lao ñoäng (thaùng 5), thaùng thieáu nhi (thaùng 6), thaùng trung thu (thaùng 8), thaùng hieán chöông nhaø giaùo (thaùng 11)… III.6 Xaây döïng vaên hoaù Co.opmart - Chia seû giaù trò giöõa caùc thaønh vieân trong toå chöùc: con ngöôøi coù nhöõng nhu caàu veà giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn caàn ñöôïc toân troïng vaø chia seû trong toå chöùc vaän haønh cô caáu cuûa doanh nghieäp. Ñònh höôùng chieán löôïc giuùp cho Saigonco.op coù ñöôïc phöông höôùng nhöng ñeå thöïc hieän muïc ñích phaùt trieån laâu daøi vaø beàn vöõng cuûa mình ñôn vò caàn coù söï ñoùng goùp, söï chia seû roäng raõi giöõa caùc thaønh vieân trong toå chöùc. Saigonco.op phaûi taïo ra moät moâi tröôøng laøm vieäc haøo höùng giöõa caùc thaønh vieân trong toå chöùc; taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhaân vieân phaùt huy quyeàn ñoùng goùp ñoái vôùi caùc vaán ñeà trong toå chöùc; moïi chính saùch veà thoûa öôùc lao ñoäng, boá trí, quy hoaïch caùn boä phaûi ñöôïc coâng khai vaø coù söï nhaát trí cuûa ñoâng ñaûo nhaân vieân trong toå chöùc; chính saùch löông vaø thöôûng hôïp lyù nhaèm giöõ vaø thu huùt nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng, thoûa ñaùng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng yeâu ngheà coù tinh thaàn traùch nhieäm cao ñoái vôùi khaùch haøng vaø sieâu thò, ñoái vôùi caùc nhaân vieân ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp hay caùc nhaân vieân coù ñeà xuaát, saùng kieán, saùng taïo caûi tieán quy trình laøm vieäc hieäu quaû; taïo ñieàu kieän thôøi gian, hoã trôï hoïc phí, vaø ñeà baït vôùi caùc nhaân vieân töï naâng cao chuyeân moân nghieäp vuï. -Naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä cuûa caùc caùn boä quaûn lyù: caùc caùn boä quaûn lyù phaûi theå hieän hoï laø taám göông veà tinh thaàn vaø haønh ñoäng cho toå chöùc, ñoäng vieân taát caû söùc maïnh cuûa taäp theå cuøng höôùng tôùi chieán löôïc cuûa doanh nghieäp vaø naâng taàm quan troïng veà vò theá cuûa moãi ngöôøi trong doanh nghieäp sao cho söï ñoùng goùp cuûa hoï ngaøy moät tích cöïc hôn, hieäu quaû hôn “toå chöùc khoâng phaûi laø 65 moät heä thoáng cô khí maø laø höõu cô. Noù soáng, phaùt trieån vaø noù ñöôïc taïo thaønh bôûi nhöõng con ngöôøi ñang soáng vaø ñang phaùt trieån. Baïn khoâng theå “söûa chöõa” con ngöôøi. Baïn phaûi nuoâi döôõng hoï. Baïn phaûi taïo ra caùc ñieàu kieän ñuùng ñaén , baàu khoâng khí toát cho söï phaùt trieån vaø cô hoäi” (Stephen Covey) ñoàng thôøi taïo döïng moät moâi tröôøng laøm vieäc vôùi nhaân vieân ñöôïc ñaët vaøo vò trí trung taâm (Don Taylor vaø Jeanne Smalling Archer) hay laõnh ñaïo phaûi taïo ra söï khuyeán khích trong toå chöùc ñeå suy nghó moät caùch nghieâm tuùc veà chieán löôïc töông lai(Gary Hamel). Cuï theå ñôn vò neân thöôøng xuyeân môû caùc lôùp ñaøo taïo huaán luyeän, cöû caùn boä ñi tham quan, nghieân cöùu, hoïc taäp kinh nghieäm cuûa caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc; toå chöùc coâng taùc quy hoaïch caùn boä döïa treân hieäu quaû coâng vieäc, tuyeån duïng, ñaøo taïo huaán luyeän nhaân söï, naâng cao nghieäp vuï chuyeân moân, kyõ naêng quaûn lyù , ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ keá thöøa; toå chöùc luaân chuyeån caùn boä qua caùc coâng vieäc ñeå naâng cao trình ñoä vaø kinh nghieäm quaûn lyù cuõng nhö phoøng thuû caùc baát traéc, caùc tieâu cöïc coù theå xaûy ra; loaïi boû caùch quaûn lyù taäp quyeàn, loaïi boû caùch laøm vieäc theo caûm tính, laáy naêng löïc vaø hieäu quaû ñeå ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc, saün saøng thueâ möôùn vaø lieân keát lao ñoäng quaûn lyù nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi ñôn vò. -Taïo phong thaùi cuûa toå chöùc hoïc taäp: Saigonco.op neân xaây döïng phong thaùi cuûa toå chöùc trong ñoù moïi thaønh vieân phaûi yù thöùc laøm vieäc vôùi nhau nhö moät boä phaän cuûa heä thoáng, trong ñoù moïi boä phaän ñeàu coù aûnh höôûng tôùi vaø aûnh höôûng bôûi caùc boä phaän khaùc, moãi ngöôøi phaûi töï yù thöùc noå löïc hoïc taäp khoâng ngöøng, naâng cao trình ñoä nhaèm ñem ñeán cho khaùch haøng haøng hoaù vaø caùc dòch vuï toát nhaát. - Giaùo duïc yù thöùc taäp theå “ moãi ngöôøi vì moïi ngöôøi, moïi ngöôøi vì moãi ngöôøi”: ñaûm baûo haøi hoaø giöõa traùch nhieäm vaø quyeàn haïn, giöõa lôïi ích caù nhaân vôùi lôïi ích ñôn vò, giöõa lôïi ích ñôn vò vôùi lôïi ích khaùch haøng vaø coäng ñoàng xaõ hoäi. Ban laõnh ñaïo neân phaùt ñoäng phong traøo thi ñua soâi noåi toaøn ñôn vò, caùc chöông 66 trình thi ñua kieán thöùc, theå duïc theå thao, ca nhaïc, caém traïi, goùp tieàn töø thieän baèng heo ñaát, thaêm nom caùc gia ñình khoù khaên, phaùt ñoäng moãi taäp theå moät coâng trình, moãi caù nhaân moät saùng kieán, nhaân roäng ñieån hình göông ngöôøi toát, vieäc toát … trong ñoù caàn phaùt huy söùc treû ñoaøn thanh nieân. III.7 Giaûi phaùp phaùt trieån cô caáu heä thoáng sieâu thò theo daïng chuoãi Toå chöùc heä thoáng sieâu thò Co.opmart theo cô caáu chuoãi sieâu thò vaø ñieàu haønh thoáng nhaát taäp trung töø vaên phoøng chính. Tröôùc heát, moâ hình naøy giuùp cho heä thoáng Co.opmart deã daøng chieám lónh thò tröôøng, kieåm soaùt vaø chi phoái caùc sieâu thò hoaït ñoäng ñôn leû khaùc nhôø vaøo quy moâ kinh doanh vaø heä thoáng phaân phoái taäp trung, töø ñoù gia taêng doanh thu laãn toác ñoä quay voøng voán. Thöù hai, chuoãi sieâu thò coù theå phaân taùn caùc ruûi ro cho nhieàu sieâu thò trong heä thoáng ôû nhieàu thò tröôøng, ñòa baøn vaø khu vöïc khaùc nhau. Thöù ba, thoâng qua mua haøng taäp trung, soá löôïng lôùn, chuoãi Co.opmart coù theå nhaän ñöôïc caùc khoaûn giaûm giaù, chieát khaáu, öu ñaõi, thöôûng, hoã trôï quaûng caùo khuyeán maõi, hoã trôï chi phí vaän chuyeån, öu ñaõi veà phöông thöùc vaø thôøi haïn thanh toaùn cuõng nhö caùc ñieàu kieän mua baùn khaùc. Thöù tö, chuoãi coù theå söû duïng moät caùch raát hieäu quaû caùc chöông trình marketing, quaûng caùo khuyeán maõi, vaø tieát kieäm ñöôïc nhieàu chi phí do moïi thaønh vieân cuûa chuoãi ñeàu tieán haønh ñoàng loaït vaø söû duïng chung caùc hoaït ñoäng vaø dòch vuï naøy. Sau cuøng, chuoãi coù theå thu ñöôïc möùc ñoä nhaän bieát cao vaø tín nhieäm cuûa ngöôøi tieâu duøng qua moät soá tieâu chuaån veà hình thöùc (kieán truùc, maøu saéc, trang trí beân ngoaøi vaø beân trong sieâu thò…) vaø noäi dung (logo, thöông hieäu, chuûng loaïi, chaát löôïng haøng hoaù, chính saùch giaù, dòch vuï…) [31]. Vieäc môû roäng heä thoáng theo hình thöùc chuoãi sieâu thò coù theå thöïc hieän theo phöông phaùp môùi ñang raát phoå bieán, vaø noåi leân nhö moät cöùu caùnh ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Vieät Nam laø nhöôïng quyeàn thöông maïi (Franchising). Coù theå hieåu moät caùch noâm na veà nhöôïng quyeàn thöông maïi nhö sau: beân nhöôïng quyeàn trao 67 cho beân nhaän quyeàn söû duïng moâ hình, kyõ thuaät kinh doanh, saûn phaåm dòch vuï döôùi thöông hieäu cuûa mình vaø nhaän moät khoaûn phí hay % doanh thu trong thôøi gian nhaát ñònh. Naêm 2004, taïi Vieät Nam ñaõ coù 70 heä thoáng aùp duïng nhö KFC, Trung Nguyeân, Phôû 24, Dilmah, Qualitea, Jollibee…Ngoaøi ra, noù coøn laø giaûi phaùp giuùp cho Saigonco.op môû roäng heä thoáng sieâu thò ra thò tröôøng theá giôùi Myõ, EU, Nhaät Baûn khi tieàm löïc chöa ñuû söùc ñeå taán coâng tröïc tieáp. Noù giuùp Saigonco.op tieát kieäm thôøi gian, giaûm chi phí voán, kyõ thuaät, con ngöôøi, maët baèng thaáp nhaát, ñoàng thôøi laø caùch höõu hieäu ñeå baûo veä nhaõn hieäu cuûa Saigonco.op taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Maëc duø coù nhöõng öu ñieåm nhö vaäy nhöng Franchising laø moâ hình deã naûy sinh tranh chaáp veà phí nhöôïng quyeàn tính treân doanh thu, nguy cô giaûm uy tín thöông hieäu do vaäy Saigonco.op caàn phaûi thaän troïng veà vaán ñeà ñaïo ñöùc trong kinh doanh ñoái vôùi beân nhaän quyeàn khi tieán haønh hình thöùc naøy. Khi thöïc hieän Franchising thì Saigonco.op phaûi naâng cao tay ngheà chuyeân moân ñeå thöïc hieän hoã trôï cho beân nhaän quyeàn veà thuû tuïc taøi chính, quy trình quaûn lyù, kieán truùc, ñaøo taïo, marketing, quyeàn söû duïng thöông hieäu… Töø ñoù môû ra cho Saigonco.op moät khaû naêng taän duïng tay ngheà tieàm aån cuûa mình hay xaây döïng naêng löïc cô baûn môùi laø xaây döïng tröôøng ñaøo taïo nghieäp vuï sieâu thò ñaàu tieân ôû Vieät Nam. Moâ hình môû roäng heä thoáng Co.opmart theo daïng chuoãi sieâu thò : 68 HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC CAÙC PHOØNG CHÖÙC NAÊNG TRUNG TAÂM PHAÂN PHOÁI P.HOØNG NGHIEÂN CÖÙU PHAÙT TRIEÅN PHOØNG NGHIEÄP VUÏ MUA, BAÙN PHOØNG MARKETING PHOØNG XUAÁT NHAÄP KHAÅU PHOØNG KEÁ TOAÙN PHOØNG KYÕ THUAÄT- DÖÏ AÙN PHOØNG TOÅ CHÖÙC HAØNH CHÍNH TRÖÔØNG ÑAØO TAÏO NV SIEÂU THÒ HEÄ THOÁNG CO.OPMART 69 KIEÁN NGHÒ Ñoái vôùi nhaø nöôùc 1. Sieâu thò laø loaïi hình kinh doanh thöông maïi hieän ñaïi ra ñôøi vaø phaùt trieån taïi Vieät Nam laø xu theá taát yeáu. Chính vì theá nhaø nöôùc caàn phaûi xaây döïng thoáng nhaát chieán löôïc quy hoaïch vaø phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái haøng hoaù noùi chung vaø maïng löôùi sieâu thò noùi rieâng. 2. Maët baèng kinh doanh sieâu thò laø vaán ñeà khoù khaên ñoái vôùi vieäc thaønh laäp vaø môû roäng sieâu thò. Nhaø nöôùc caàn daønh moät quyõ ñaát nhaát ñònh cho phaùt trieån heä thoáng sieâu thò vaø chính saùch öùng xöû coâng baèng ñoái vôùi quyõ ñaát naøy nhö quyõ ñaát daønh ñeå phaùt trieån chôï ñaàu moái. Nhaø nöôùc chuaån bò saün maët baèng cho caùc thöông nhaân kinh doanh sieâu thò hay lieân keát vôùi moät soá caùc coâng ty nhaø nöôùc ñang quaûn lyù dieän tích lôùn maët baèng ñeå cho thueâ kinh doanh sieâu thò hay chuyeån hoaù moät soá chôï thaønh sieâu thò. Ngoaøi ra, nhaø nöôùc neân coù chính saùch öu tieân cho caùc doanh nghieäp noäi ñòa maët baèng taïi caùc ñòa ñieåm thuaän tieän vaø trong noäi thaønh ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh ñoái vôùi caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi, 3. Boä thöông maïi caàn quy ñònh roõ raøng caùc tieâu chí ñoái vôùi töøng loaïi hình baùn leû nhaèm phaân bieät ñaâu laø cöûa haøng töï choïn, ñaâu laø sieâu thò, ñaâu laø trung taâm thöông maïi… ñoàng thôøi xaây döïng tieâu chuaån cuï theå nghieâm ngaët hôn veà quy moâ, chuûng loaïi haøng hoaù, soá löôïng nhaø cung caáp, soá löôït khaùch, soá nhaân vieân, nguoàn voán, veä sinh…ñoái vôùi töøng loaïi sieâu thò. Töø ñoù, coù keá hoaïch kieåm tra tröôøng xuyeân hoaït ñoäng thöïc teá taïi sieâu thò ñoái vôùi töøng tieâu chuaån ñeà ra. 4. Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän haønh lang phaùp lyù nhö phaùp luaät thöông maïi, caùc vaên baûn höôùng daãn luaät cuï theå, caùc chính saùch öu ñaõi tín duïng, chính saùch thueá hoaøn chænh, thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh, quy cheá veà thöông hieäu… vaø tieán haønh phoå bieán roäng raõi cho caùc doanh nghieäp kinh doanh sieâu thò noäi ñòa naém baét kòp thôøi nhaèm hoã trôï caùc doanh nghieäp naøy tröôùc söï caïnh tranh gay gaét cuûa caùc 70 taäp ñoaøn kinh doanh sieâu thò haøng ñaàu theá giôùi saép ñoå boä vaøo Vieät Nam khi caùnh cöûa WTO môû roäng. 5. Tröôùc thò tröôøng giaøu tieàm naêng nhö ôû nöôùc ta, nhieàu taäp ñoaøn baùn leû ñaõ xaây döïng keá hoaïch daøi haïn vôùi möùc ñaàu tö khoåâng loà vaøo nöôùc ta. Caùc thoûa thuaän veà baùn leû cuõng laø vaán ñeà noùng boûng trong caùc cuoäc thöông thaûo song phöông ña phöông tröôùc khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. Vieäc ñöùng vöõng treân saân nhaø cuûa caùc doanh nghieäp baùn leû Vieät Nam khoâng coøn ñôn giaûn vì muoán thaéng treân thò tröôøng baùn leû phaûi coù voán, kinh nghieäm, söï lieân keát chaët cheõ giöõa caùc nhaø baùn leû vôùi nhau cuøng vôùi söï ñoaøn keát, yeâu nöôùc cuûa ngöôøi daân Vieät Nam quyeát taâm duøng haøng Vieät Nam. Nhö vaäy, nhaø nöôùc caàn ñöùng ra thaønh laäp moät hieäp hoäi caùc nhaø baùn leû haøng ñaàu caû nöôùc moät caùch ñuùng nghóa ñeå taïo neân theá ñoái troïng tröôùc caùc taäp ñoaøn baùn leû nöôùc ngoaøi. Maët khaùc, thoâng qua ñoù, nhaø nöôùc cuøng hieäp hoäi thöôøng xuyeân toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo trao ñoåi kinh nghieäm naâng cao trình ñoä quaûn lyù veà sieâu thò cuõng nhö môû caùc tröôøng ñaøo taïo nghieäp vuï sieâu thò phuïc vuï cho nhu caàu phaùt trieån cuûa loaïi hình naøy. 6. Caùc cô quan höõu quan caàn quan taâm ñeán coâng taùc giöõ gìn an ninh traät töï ñoâ thò, vaø coâng taùc choáng buoân laäu, gian laän thöông maïi, haøng giaû, haøng nhaùi, haøng keùm chaát löôïng laøm nhuõng nhieãu thò tröôøng. Rieâng ñoái vôùi haøng thöïc phaåm töôi soáng, caùc loaïi rau, cuû, quaû, thòt, caù… caàn kieåm tra, giaùm saùt tieâu chuaån veä sinh an toaøn thöïc phaåm ñaûm baûo söùc khoeû cho ngöôøi tieâu duøng. 7. Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch khuyeán khích, keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc lieân doanh lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp trong nöôùc nhaèm xaây döïng moät soá sieâu thò ñaït tieâu chuaån quoác teá. 71 KEÁT LUAÄN Töø Ñaïi hoäi VI, Vieät Nam ñoåi môùi vaø tieán xa treân ñöôøng phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Moâi tröôøng kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi ñoåi thay nhanh choùng buoäc Saigonco.op luoân phaûi phaán ñaáu khoâng ngöøng, vöôït qua voâ vaøn khoù khaên ñeå toàn taïi phaùt trieån töø moät ñôn vò thieáu voán, thieáu kinh nghieäm thò tröôøng, thieáu ñònh höôùng roõ raøng ñeå trôû thaønh moät toå chöùc vöõng maïnh nhö ngaøy nay. Thaønh quaû maø heä thoáng Co.opmart coù ñöôïc laø do öôùc mô vaø baøn tay vun ñaép cuûa nhieàu lôùp caùn boä nhaân vieân. Loaïi hình sieâu thò ngaøy caøng khaúng ñònh xu theá phaùt trieån taát yeáu cuûa mình cuõng ñoàng nghóa vôùi nguy cô caïnh tranh gay gaét maø Saigonco.op ñang phaûi ñoái ñaàu. Caùnh cöûa WTO baét ñaàu môû ra, caùc taäp ñoaøn baùn leû haøng ñaàu theá giôùi ñoå boä vaøo Vieät Nam ñaõ ñaët Saigonco.op phaûi nhìn laïi mình, töï löôïng söùc mình ñeå chuaån bò böôùc vaøo cuoäc caïnh tranh môùi, trôû thaønh nhaø phaân phoái baùn leû taàm voùc quoác gia ñoàng thôøi môû roäng hoaït ñoäng ra thò tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi. Nhöõng ñònh höôùng chieán löôïc trong ñeà taøi phaàn naøo giuùp cho Saigonco.op coù caùi nhìn bao quaùt hôn veà caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu trong hoaït ñoäng kinh doanh sieâu thò cuûa mình döôùi taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá vi moâ vaø vó moâ. Töø ñoù, ñeà ra ñònh höôùng phaùt trieån cho ñôn vò trong töông lai, nhaát laø khi caùnh cöûa WTO môû ra ñeå laøm sao thu huùt ñöôïc khaùch haøng, giöõ ñöôïc vò trí vaø hình aûnh Co.opmart trong taâm trí khaùch haøng, ñem laïi cho khaùch haøng söï thuaän tieän, thoaûi maùi, nhieàu tieän ích cuõng nhö haøi loøng cao nhaát theo phöông chaâm “ khoâng gì khoâng theå”. Tuy nhieân, do thôøi gian vaø kieán thöùc coøn haïn heïp neân coøn nhieàu vaán ñeà phaân tích chöa saâu, coøn toàn taïi nhieàu haïn cheá nhaát ñònh. Ñeà taøi neâu leân moät soá ñònh höôùng chieán löôïc cho Saigonco.op trong giai ñoaïn 2006-2015 nhöng tình hình kinh teá xaõ hoäi chaéc chaén coù nhieàu thay ñoåi vaø voâ vaøn phöùc taïp neân vieäc döï ñoaùn coù theå chöa ñaày ñuû. Beân caïnh ñoù, vieäc nghieân cöùu khaùch haøng trong ñeà taøi döïa chuû yeáu treân nguoàn döõ lieäu do toå chöùc Axis thöïc hieän vaøo thaùng 04/2006, nhöng coâng vieäc naøy caàn phaûi tieán haønh thöôøng xuyeân ñeå ñôn vò kòp thôøi naém baét vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng nhanh choùng hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh. Cuoái cuøng do tính chaát baûo maät thoâng tin neân moät soá thoâng tin noäi boä khoâng ñöôïc cung caáp ñeå phuïc vuï cho ñeà taøi. 72 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TS. Hoà Tieán Duõng (2005), Quaûn trò ñieàu haønh doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. NXB Thoáng Keâ. 2. TS. Nguyeãn Höõu Lam (1998), Quaûn trò chieán löôïc phaùt trieån vò theá caïnh tranh, NXB Giaùo Duïc. 3. Rudolf Grunig- Richard Kuhn (2005), Hoaïch ñònh chieán löôïc theo quaù trình, NXB Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. 4. PGS.TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp-Th.S Phaïm Vaên Nam (2003), Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng Keâ. 5. TS. Nguyeãn Thò Nhieãu (2005), Nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån maïng löôùi sieâu thò ôû Vieät Nam thôøi gian tôùi naêm 2010, Vieän Nghieân Cöùu Thöông Maïi. 6. Don Taylor- Jeanne Smalling Archer (2004), Ñeå caïnh tranh vôùi nhöõng ngöôøi khoång loà, NXB Thoáng Keâ. 7. Nguyeãn Duy Tuøng(2005), Ñònh höôùng vaø giaûi phaùp phaùt trieån sieâu thò ôû thaønh phoá Caàn Thô ñeán naêm 2010, luaän vaên thaïc só kinh teá, tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM. 8. Nhoùm ngaønh Khoa Hoïc Kinh teá BCH Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn TP.HCM (2003), Nghieân cöùu moâ hình sieâu thò Metro Cash & Carry. Baøi hoïc kinh nghieäm vaø öùng duïng, Coâng trình döï thi giaûi thöôûng Khoa Hoïc Sinh Vieân EUREKA. 9. Tröông Hoàng Vieät- Nguyeãn Ngoïc Baåm, Sieâu thò- loaïi hình kinh doanh thöông maïi vaên minh hieän ñaïi taïi Vieät Nam, Boä Thöông Maïi. 10. Nguyeãn Vaên Tieán (2006), Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån sieâu thò treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø ñònh höôùng chieán löôïc ñeán naêm 2020, luaän aùn Tieán Só, tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM. 73 11. Toång cuïc thoáng keâ (2006), Dieän maïo sieâu thò Vieät Nam, Nguoàn: Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam. 12. Moät soá taøi lieäu cung caáp tröïc tieáp töø Saigonco.op. 13. Baùo ñieän töû Thanh Nieân (2006), Ba ñieåm yeáu lôùn cuûa heä thoáng baùn leû Vieät Nam, Nguoàn Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn 14. Website Tp. Hoà Chí Minh : : Baùo caùo tình hình kinh teá- xaõ hoäi thaønh phoá naêm 2005. 15. Website Tp. Hoà Chí Minh : Chæ tieâu toång hôïp giai ñoaïn 2001-2005. 16. Website Tp. Hoà Chí Minh : Giôùi thieäu khaùi quaùt veà thaønh phoá Hoà Chí Minh. 17. Website Cuïc kinh teá: Caùc con soá thoáng keâ. 18. Website Vietnamnet: Caùnh cöûa WTO ñaõ môû: Dieän maïo naøo thò tröôøng baùn leû Vieät Nam. 19. Axis Research (04/2006), Döï aùn “ Holiday” taùi ñònh vò thöông hieäu & tìm hieåu nhoùm khaùch haøng tieàm naêng Co.opmart, nghieân cöùu ñònh löôïng. 20. Website Baoù Saøi Goøn Tieáp Thò: Thò tröôøng baùn leû Vieät Nam ñang haáp daãn “nhaø buoân” nöôùc ngoaøi. 21. Anh Minh (2006), Bourbon nhaän giaáy pheùp, Dairy Farm ñöôïc baät ñeøn xanh, Saøi Goøn Tieáp Thò. 22. Nhaät Vy (2005), Top 500 coâng ty haøng ñaàu theá giôùi, Theo Fortune. 23. C.T (2006), Walmart ñang ñeán…, Saøi Goøn Tieáp Thò. 24. Website Vietnamnet: Döï aùn G7 Mart vaø heä thoáng lôùn nhaát VN. 74 25. GS.TS Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Thò tröôøng chieán löôïc cô caáu: caïnh tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp, NXB Toång Hôïp TP.HCM. 26. Website Tp. Hoà Chí Minh : Daân soá lao ñoäng xaõ hoäi. 27. Website Tp. Hoà Chí Minh : Thöông maïi- du lòch- giaù caû. 28. Website Saøi Goøn Giaûi Phoùng: Ñaøn oâng ñi chôï ngaøy moät nhieàu hôn (Ñaøm Thanh) 29. Website Baoù Saøi Goøn Tieáp Thò: Baøi hoïc töø Masanmart (H.S toång hôïp) 30. Ngoïc Danh – theo IHT(2006), Haøn Quoác: Wal-Mart nhaäp gia queân tuøy tuïc, Saøi Goøn tieáp Thò. 31. Th.s Nguyeãn Ngoïc Hoaø (31/03/2006), Co.opmart vaø moâ hình chuoãi sieâu thò, Taïp chí Nghieân Cöùu Phaùt Trieån.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh siêu thị của saigoncoop đến năm 2015.pdf
Luận văn liên quan