Đồ án Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51

Thời gian đặt t>>của bảo vệ quá dòng ngưỡng cao thường bằng 0. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để tránh rơle tác động nhầm trong các chế độ nhiễu loạn khi thành phần khác với sóng hài 50 Hz vượt quá giá trị nào đó, đại lượng này có thể đặt bằng một vài chu kỳ tần số công nghiệp để rơle có thời gian lọc các tín hiệu nhiễu loạn ra khỏi thành phần dòng đầu vào.

pdf131 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 29/10/2013 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ. ↓ Io-CORRECTION - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ nh−ng ®−îc hiÖu chØnh b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) WITHOUT - Kh«ng cã xö lý ®Æc biÖt dßng thø tù kh«ng (khi ®iÓm ®Êu sao kh«ng nèi ®Êt). 1100   TRANSFORMER DATA 1102  UN WIND 1 11O.O KV 1103  PN WIND 1 80 MVA 1104   IN CT WIND 1 750 A 1105   CT1 STARPT TOWARDS TRANSF 1106   Io HANDLE Io-EEIMINATION §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 100 ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng ®iÓm ®Êu sao cuén 1 (chØ cã ë 7UT513). ↓ - D¶i ®Æt: tõ 1A ®Õn 100000 A ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng cuén 1. ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. TOWARDS EARTH - H−íng vÒ phÝa nèi ®Êt. Chó ý: NÕu kh«ng cã ®iÓm trung tÝnh, biÕn dßng ®−îc cÊu h×nh cho cuén 1, khi ®ã mét th«ng b¸o lçi sÏ ph¸t ra sau khi thñ tôc ®Æt th«ng sè kÕt thóc: “ Err no CT star” (chøc n¨ng sè 5712), (lçi th«ng sè: ®Æt cho dßng TTK nh−ng kh«ng cã biÕn dßng trung tÝnh nµo ®−îc cÊu h×nh) Th«ng sè cho cuén 2: ↑ Sè tæ ®Êu d©y cña cuén 2: 0 ®Õn 11 ( x300) ↓ (Kh«ng ¸p dông cho MBA 1 pha) ↑ §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén 2 m¸y biÕn ¸p (pha-pha). ↓ - D¶i ®Æt: tõ 0.4 ®Õn 800 KV. ↑ C«ng suÊt ®Þnh møc cña cuén 2. - D¶i ®Æt: tõ 0.2 ®Õn 5000 MVA. ↓ ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 2. ↓ ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng cuén 2. ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. TWDS. LINE/BUSBAR - H−íng vÒ ®−êng d©y/thanh c¸i. ↑ Xö lý dßng thø tù kh«ng cuén 1. - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ. ↓ Io-CORRECTION - Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ nh−ng ®−îc hiÖu chØnh b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) ®iÓm ®Êu sao (chØ cã ë 7UT513) WITHOUT - Kh«ng cã xö lý cho dßng thø tù kh«ng (khi ®iÓm ®Êu sao kh«ng nèi ®Êt). 1107   IN CT STP1 50 A 1108   CT1 EAR-PT TOWARDS TRANSF 1121   VECTOR GR 11 1122  UN WIND 2 22.O KV 1123  PN WIND 2 80.0 MVA 1124   IN CT WIN 2 2000 A 1125   CT1 STARPT TOWARDS TRANSF 1126   Io HANDLE Io-ELIMINATION §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 101 ↑ Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc biÕn dßng ®iÓm ®Êu sao cuén 2 (chØ cã ë 7UT513). ↓ - D¶i ®Æt: tõ 1A ®Õn 100000 A ↑ Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng cuén 1. ↓ - H−íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. TOWARDS EARTH - H−íng vÒ phÝa nèi ®Êt. Chó ý: NÕu kh«ng cã ®iÓm trung tÝnh biÕn dßng ®−îc cÊu h×nh cho cuén 1, khi ®ã mét th«ng b¸o lçi sÏ ph¸t ra sau khi thñ tôc ®Æt th«ng sè kÕt thóc: “ Err no CT star” (chøc n¨ng sè 5712), (lçi th«ng sè: ®Æt dßng TTK nh−ng kh«ng cã biÕn dßng trung tÝnh nµo ®−îc cÊu h×nh). C¸ch cµi ®Æt cho m¸y ph¸t, ®éng c¬ - khèi ®Þa chØ 12 vµ ®iÓm rÏ nh¸nh - khèi ®Þa chØ 13 t−¬ng tù nh− cho m¸y biÐn ¸p. 1.8/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 16. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt cho sù lµm viÖc cña b¶o vÖ so lÖch MBA lµ nã ph¶i ®−îc cÊu h×nh DIFF PROT = EXIST trong ®Þa chØ 7816. Ngoµi ra ®èi t−îng b¶o vÖ ph¶i lµ 2WIND TRANSF hoÆc 3 WIND TRANSF (cho 7UT513), cßn trong c¸c tr−êng hîp kh¸c kh«ng cã khèi ®Þa chØ 16. Chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch cã thÓ lµm viÖc (ON) hoÆc kh«ng lµm viÖc (OFF) hoÆc lÖnh c¾t cña nã bÞ khãa trong lóc b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc thùc hiÖn trong ®Þa chØ 1601. Chó ý: Khi xuÊt x−ëng, b¶o vÖ so lÖch t¾t lµ do b¶o vÖ so lÖch chØ ®−îc phÐp lµm viÖc nÕu Ýt nhÊt tæ ®Êu d©y vµ c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh cña MBA ®−îc b¶o vÖ ®−îc ®Æt tr−íc ®ã. Kh«ng cã chØnh ®Þnh ®óng r¬le cã thÓ ®−a ra ph¶n øng kh«ng mong ®îi. ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p”. ⇓ ↑ B¶o vÖ so lÖch MBA. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. 1127   IN CT STP2 100 A 1128   CT1 EAR-PT TOWARDS TRANSF 1600   TRANSFORM DIFF-PROTECTION 1601   DIFF PROT OFF §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 102 C¸c th«ng sè cña ®Æc tÝnh c¾t ®−îc ®Æt trong c¸c ®Þa chØ 1603 ®Õn 1608 d−íi ®©y. ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc MBA ↓ - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.15 In. - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 15 In. ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch kh«ng ` h·m quy ®æi theo dßng ®Þnh møc ↓ MBA - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.5 In. - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 20 In. ↑ §é rèc cña nh¸nh ®Çu tiªn cña ®Æc tÝnh c¾t ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.50 In. ↑ §iÓm b¾t ®Çu cña nh¸nh thø hai cña ®Æc tÝnh c¾t . ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 10.0 In. ↑ §é rèc cña nh¸nh thø hai cña ®Æc tÝnh c¾t ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.25 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.95 In. ↑ H·m dßng xung kÝch cña sãng hµi bËc 2. - BËt hoÆc ↓ OFF - T¾t. ↑ Thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 trong dßng so lÖch, nã chØ khëi ®éng viÖc khãa, ↓ % cña sãng c¬ b¶n dßng so lÖch - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10 % - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80%. ↑ Thêi gian cña chøc n¨ng khãa chÐo víi sãng hµi bËc 2, hµi bËc 3 lµm ↓ viÖc ®éc lËp cho tõng pha - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 chu kú AC. 1603   I-DIFF> 0.20 I/INTr 1604   I-DIFF>> 0.20 I/INTr 1606   SLOPE 1 0.25 1608   SLOPE 2 0.5 1607   BASE PT 2 2.5 I/INTr 1610   2nd HARMON ON 1611   2nd HARMON 15% 1612   CROSSB 2HM 0 * IP §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 103 ↑ H·m víi sãng hµi kh¸c, sãng hµi bËc n cã thÓ lµ: ↓ - Hµi bËc 5 hoÆc 4th HARMONIC - Hµi bËc 4 hoÆc 3th HARMONIC - Hµi bËc 3 ho¨c OFF - T¾t. ↑ Thµnh phÇn hµi bËc n trong dßng so lÖch, nã chØ khëi ®éng khãa, nÕu % cña sãng ↓ c¬ b¶n cña dßng so lÖch v−ît qu¸: - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80% ↑ Thêi gian cña chøc n¨ng khãa chÐo víi sãng hµi bËc n, 0 cã nghÜa lµ ↓ chøc n¨ng khãa chÐo kh«ng cã t¸c dông, h·m hµi lµm viÖc ®éc lËp. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 chu kú AC. ↑ H·m víi sãng hµi bËc n cã t¸c dông ®Õn giíi h¹n dßng so lÖch ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In mba - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 20.0 In mba hoÆc (khãa lu«n cã t¸c dông). ↑ Thêi gian lín nhÊt cña h·m céng thªm khi ph¸t hiÖn biÕn dßng ↓ bÞ b·o hßa. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 2 chu kú AC - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 250 chu kú AC ↑ Dßng h·m cho h·m céng thªm, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña biÕn dßng. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In mba - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 15.00 In mba ↑ Thêi gian trÔ bæ xung cho cÊp Idiff>. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s vµ (kh«ng c¾t víi cÊp Idiff>>) ↑ Thêi gian trÔ bæ xung cho cÊp Idiff>> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s 1613   n. HARMON 5th HARMONIC 1614   HARMON 80% 1615   CROSSB nHM 0 * IP 1616   IDIFFmax n 1.5 I/INTr 1617   SAT-BLO 8 * IP 1618   SAT-RESTR 7.00 I/INTr 1625   T-DELAY 0.00 s 1626   T-DELAY 0.00 s §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 104 Chó thÝch: - I-DIFF> (®Þa chØ 1603) lµ gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng thÊp cña dßng so lÖch. §©y lµ dßng sù cè tæng, gi¸ trÞ t¸c ®éng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p t−¬ng øng víi c«ng suÊt ®Þnh møc. - I-DIFF>> (®Þa chØ 1604) NÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ ng−ìng nµy th× lÖnh c¾t ®−îc khëi ®éng kh«ng xÐt ®Õn ®é lín cña dßng h·m. CÊp nµy ph¶i cao h¬n cÊp I-DIFF>. - SLOPE 1 (®Þa chØ 1606) X¸c ®Þnh ®é rèc cña nh¸nh ®Çu tiªn, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nã lµ gèc täa ®é. Nh¸nh nµy bao gåm c¸c sai sè dßng tû lÖ chñ yÕu lµ sai sè cña c¸c biÕn dßng chÝnh, ®Æc biÖt lµ dßng kh«ng c©n b»ng do d¶i ®iÒu chØnh cña MBA g©y nªn. §é rèc ®Æt tr−íc lµ 0.25 sÏ ®ñ cho c¸c d¶i ®iÒu chØnh ®Õn 20%. NÕu m¸y biÕn ¸p cã d¶i ®iÒu chØnh lín h¬n khi ®ã ®é rèc còng ph¶i t¨ng t−¬ng øng. - BASE PT2 (®Þa chØ 1607) X¸c ®Þnh ®é rèc cña nh¸nh thø 2, nh¸nh nµy t¹o ra h·m nhiÒu h¬n trong c¸c d¶i ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lín, nã còng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA, nh¸nh nµy sÏ æn ®Þnh cao h¬n v× ®é rèc cao h¬n. - SAT RESTR (®Þa chØ 1618) Nh¸nh nµy t¹o ra mét vïng h·m céng thªm, khi dßng ng¾n m¹ch ch¶y qua g©y ra b·o hßa biÕn dßng, gi¸ trÞ nµy còng ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc, nã cã ®é rèc b»ng 1/2 ®é rèc cña nh¸nh 1607. Thêi gian lín nhÊt cña h·m céng thªm cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ 1617 nh− mét hÖ sè cña chu kú dßng ®iÖn xoay chiÒu AC. H×nh 4 - 3: §Æc tÝnh c¾t vµ c¸c th«ng sè t−¬ng øng. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 105 - HARMON (®Þa chØ 1610): h·m cña r¬le khi ®ãng m¸y biÕn ¸p cã thÓ ®−îc t¾t (ON) hoÆc bËt (OFF). Nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ sãng hµi bËc 2 do dßng xung kÝch cña MBA g©y ra. Tû sè I2f/I1 = 15% ®· ®−îc ®Æt khi r¬le xuÊt x−ëng vµ th−êng ®−îc sö dông mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi. Tuy nhiªn ®é lín cÇn cho h·m còng ph¶i x¸c ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o chØnh ®Þnh æn ®Þnh h¬n trong c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ ®ãng m¸y biÕn ¸p ®¨c biÖt. - Do sãng hµi lµm viÖc ®éc lËp tõng pha, nªn b¶o vÖ vÉn lµm viÖc ®Çy ®ñ khi MBA bÞ ®ãng vµo sù cè 1 pha, lóc ®ã dßng tõ hãa cã thÓ suÊt hiÖn ë pha kh«ng bÞ sù cè. Tuy vËy, nã vÉn cã thÓ ®−îc kÝch ho¹t chøc n¨ng khãa chÐo “cross block”. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng chØ pha sù cè g©y nªn c¸c thµnh phÇn sãng hµi v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp bÞ h·m mµ c¸c pha kh¸c cña b¶o vÖ so lÖch còng bÞ khãa. Kho¶ng thêi gian cho chøc n¨ng khãa chÐo nµo lµm viÖc sau khi ng−ìng dßng so lÖch bÞ v−ît qu¸, nã ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 1612 nh− trªn. ChØnh ®Þnh lµ hÖ sè cña chu kú AC, gi¸ trÞ 0 tøc lµ chøc n¨ng khãa chÐo kh«ng lµm viÖc, khi ®Æt ®Õn lóc ®ã chøc n¨ng khãa chÐo lu«n cã t¸c dông. - HARMON (®Þa chØ 1613): §Þa chØ nµy ®Ó cµi ®Æt cho c¸c sãng hµi kh¸c: sãng hµi bËc 3, 4, 5 vv…hoÆc t¾t h·m hµi bËc n. Hµi bËc 3, 5 ®Ó ph¸t hiÖn qu¸ kÝch thÝch MBA, v× hµi bËc 3 th−êng bÞ lo¹i trõ bëi cuén tam gi¸c, nªn hµi bËc 5 ®−îc sö dông cho viÖc h·m. - HARMON (®Þa chØ 1614): Dïng ®Ó khãa sãng hµi 1 (ng−ìng thÊp) Idiff> , vÝ dô nh− hµi bËc 5 ®−îc sö dông ®Ó tr¸nh khái c¾t do qu¸ tõ, gi¸ trÞ 30% lµ thÝch hîp. - IDIFFmax n (®Þa chØ 1616): dïng ®Ó khãa nÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ cÊp ®Æt cao Idiff>> sÏ kh«ng h·m hµi bËc n. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thuËn lîi nÕu lµm trÔ lÖnh c¾t cña b¶o vÖ. Do vËy cã thÓ ®Æt thêi gian bæ sung, khi ®ã bé ®Õm thêi gian ®−îc khëi ®éng nÕu cã mét sù cè néi bé ®−îc ph¸t hiÖn. Mçi cÊp so lÖch cung cÊp mét bé ®Õm thêi gian riªng: ®Þa chØ 1625 cho cÊp Idiff> vµ ®Þa chØ 1626 cho cÊp Idiff>>. - RESET (®Þa chØ 1627): nã sÏ b¶o ®¶m r»ng lÖnh c¾t sÏ ®−îc duy tr× trong kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ngay c¶ khi thêi gian c¾t cña c¸c cuén d©y m¸y c¾t kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng chøa thêi gian lµm viÖc vèn cã cña thiÕt bÞ. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 106 1.9/ C¸ch cµi ®Æt cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n – khèi ®Þa chØ 19. B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n lµ mét tïy chän cña 7UT513. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt lµ cÊu h×nh cña chóng ®−îc cµi ®Æt cho c¸c cuén d©y hoÆc cho ®èi t−îng ¶o. Ngoµi ra c¸c ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia hoÆc Ib ph¶i ®−îc cÊp ph¸t cho cïng cuén d©y hoÆc cho ®èi t−îng ¶o (®Þa chØ 7806 hoÆc 7807). Chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n cã thÓ lµm viÖc (ON) hoÆc kh«ng lµm viÖc (OFF) hay lÖnh c¾t cã thÓ khãa trong khi chøc n¨ng b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). Chó ý: Khi xuÊt x−ëng, b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ t¾t lµ do b¶o vÖ so lÖch chØ ®−îc phÐp lµm viÖc nÕu Ýt nhÊt cùc tÝnh vµ cÊp ph¸t cña c¸c biÕn dßng ®· ®−îc ®Æt ®óng tr−íc ®ã. Kh«ng cã chØnh ®Þnh ®óng r¬le cã thÓ ®−a ra ph¶n øng kh«ng mong ®îi (gåm c¶ lÖnh c¾t). ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n” ⇓ ↑ B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n MBA. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. §é nh¹y cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ t¸c ®éng I-REF> (®Þa chØ 1093 ) nh− h×nh vÏ d−íi ®©y. Dßng sù cè ch¶y qua d©y trung tÝnh MBA ®−îc b¶o vÖ sÏ ®−îc quyÕt ®Þnh, mét sù cè ch¹m ®Êt kh¸c cã thÓ ®−îc cÊp tõ hÖ thèng mµ kh«ng ¶nh h−ëng tíi ®é nh¹y cña b¶o vÖ. Gãc giíi h¹n g·y x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cña b¶o vÖ. Nã chØ ra ë ®ã gãc lÖch pha gi÷a dßng ®iÓm ®Êu sao vµ dßng tæng c¸c dßng pha, ®é æn ®Þnh tiÕn tíi v« cïng khi c¸c dßng ®iÖn kh«ng cã cïng ®é lín vµ ch¶y qua ®èi t−îng b¶o vÖ, 1800 nghÜa lµ c¸c dßng cã cïng pha bëi v× theo ®Þnh nghÜa tÊt c¶ c¸c dßng ®i vµo vïng b¶o vÖ lµ d−¬ng. Gãc giíi h¹n g·y nhá h¬n sÏ mang l¹i ®é æn ®Þnh cao h¬n. Gãc giíi h¹n g·y ®Æt tr−íc t−¬ng øng víi hÖ sè æn ®Þnh k =1 trong ph−¬ng tr×nh æn ®Þnh. 1900   REST- EARTH FAULT PROTECTION 1901   RESTR-EF OFF §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 107 ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n quy ®æi theo dßng ↓ ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ giíi h¹n - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.05. In - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 2.00. In ↑ Gãc giíi h¹n g·y cho æn ®Þnh tuyÖt ®èi khi cã dßng ch¹m ®Êt. ↓ - 110 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 2 90 0 - 90 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 100 0 - 100 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 4 120 0 - 120 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1.4 130 0 - 130 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1 Chøc n¨ng lµm æn ®Þnh cña r¬le khi ®ãng m¸y biÕn ¸p cã thÓ bÞ t¾t hoÆc bËt trong ®Þa chØ 1901. Nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 trong dßng xung kÝch. Th«ng th−êng dßng xung kÝch lµ dßng ch¶y qua (through- flowing current) do ®ã nã ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc lµ t¾t. Trong c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ nã ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 1910 vµ thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 cÇn ®Ó khãa b¶o vÖ cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ 1911. NÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ giíi h¹n nµo ®ã cña dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ (®Þa chØ 1912) th× sÏ kh«ng cã thªm h·m do sãng hµi bËc 2 nµo diÔn ra. ↑ H·m dßng xung kÝch víi sãng hµi bËc 2. ↓ - T¾t hoÆc ON - BËt. ↑ H·m hµi bËc 2 trong dßng so lÖch, nã chØ khëi ®éng khãa nÕu % cña ↓ sãng c¬ b¶n cña dßng so lÖch v−ît qu¸: - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80% 1903   REF 0.10 I/In 1904   CREF-ANGLE 110 0 1910   2nd HARMON OFF 1911   2nd HARMON 15% §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 108 Trong c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thuËn lîi nÕu lµm trÔ lÖnh c¾t cña b¶o vÖ. Do ®ã mét thêi gian trÔ bæ xung cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ (1925), th«ng th−êng nã ®−îc ®Æt vÒ 0. Ngoµi ra, thêi gian trë vÒ sau lÖnh c¾t cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ (1927). Nã sÏ b¶o ®¶m r»ng lÖnh c¾t sÏ ®−îc duy tr× trong kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ngay c¶ khi thêi gian c¾t cña cuén d©y m¸y c¾t kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng chøa thêi gian lµm viÖc vèn cã cña thiÕt bÞ. ↑ Thêi gian trÔ bæ xung. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s - vµ (kh«ng c¾t víi cÊp Iref>) ↑ Thêi gian trë vÒ sau khi tÝn hiÖu c¾t ®· hÕt. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s 1.10/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng – khèi ®Þa chØ 21. B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng lµm viÖc ®éc lËp víi b¶o vÖ so lÖch. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt cho sù ho¹t ®éng cña nã lµ ph¶i ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ (7821) cho mét trong c¸c phÝa cña ®èi t−îng b¶o vÖ hoÆc cho ®èi t−îng ¶o. Chøc n¨ng cña b¶o vÖ qu¸ dù phßng cã thÓ ®−îc t¾t (OFF) hoÆc bËt (ON) hoÆc lÖnh c¾t cã thÓ bÞ khãa trong khi chøc n¨ng b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc thùc hiÖn trong ®Þa chØ 2101. C¸c th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ dù phßng ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 21. TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ phßng ®Òu ®−îc quy ®æi vÒ dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ, víi c¸c m¸y biÕn ¸p ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc g¸n. Tr−íc hÕt, cÊp qu¸ dßng ®Æt lín I >> ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2103 vµ 2104. CÊp nµy lu«n lµ thêi gian ®éc lËp, kh«ng phô thuéc vµo ®Æc tÝnh ®−îc ®Æt cho cÊp b¶o vÖ qu¸ dßng. §èi víi m¸y biÕn ¸p chóng ®−îc ®Æt xÊp xØ 1.5 lÇn hÖ sè 1/Uk ®Ó chóng lµm viÖc do c¸c sù cè, trong hÖ thèng ®−îc nèi víi c¸c sù cè trong vïng b¶o vÖ. CÊp b¶o vÖ qu¸ dßng cã thÓ lµm viÖc víi thêi gian ®éc lËp hoÆc phô thuéc. ChÕ ®é chøc n¨ng cã thÓ lùa chän trong ®Þa chØ 2111. Víi ®Æc tÝnh phô thuéc, cã thÓ lùa chän 1 trong 3 ®Æc tÝnh c¾t trong IEC255 - 3. Gi¸ trÞ t¸c ®éng I> (®Þa chØ 1925   T-DELAY> 0.00 s 1927   T-RESET 0.10 s §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 109 2112 cho thêi gian ®éc lËp) hoÆc IP (®Þa chØ 2114 cho thêi gian phô thuéc) ph¶i ®−îc ®Æt trªn dßng t¶i lín nhÊt cã thÓ (xÊp xØ 1.4 lÇn). §Æt c¸c thêi gian trÔ ph¶i theo cÊp bËc cña hÖ thèng ®−îc nèi víi. NÕu mét cÊp kh«ng ®−îc dïng ®Õn thêi gian trÔ ®−îc ®Æt dÕn . Chó ý: Thêi gian ®Æt cho c¸c cÊp ®éc lËp lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng bao gåm c¸c thêi gian lµm viÖc vèn cã cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ. ↑ B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng cã thÓ. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa ↑ Ng−ìng t¸c ®éng ®Æt lín nhÊt I>>, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña ↓ ®èi t−îng b¶o vÖ hoÆc cuén d©y. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 30.00 In ↑ Thêi gian trÔ cho cÊp I>>. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.00 s. vµ (kh«ng c¾t b»ng cÊp I>>) ↑ §Æc tÝnh cña cÊp qu¸ dßng - Thêi gian ®éc lËp ↓ - Thêi gian ®éc lËp NORMAL INVERSE - Thêi gian phô thuéc lo¹i th−êng. VERY INVERSE - Thêi gian rÊt phô thuéc. EXTREMERY INVERTIMES - Thêi gian cùc phô thuéc. ↑ Ng−ìng t¸c ®éngI>, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 30.00 In ↑ - Thêi gian trÔ cho cÊp I> . Thêi gian trÔ cho cÊp I> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.0 In - Vµ b»ng (kh«ng c¾t b»ng cÊp I>) 2101   BACKUP O/C OFF 2103   I>> 4.00 I/In 2104   T-I>> 0.10 s 2111   CHARACT DEFINITE TIME 2113   T-I> 0.30 2112   I> 2.00 I/In §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 110 Khi ®Æt song b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian phô thuéc, cÇn ph¶i c©n nh¾c theo tiªu chuÈn IEC-255-3, b¶o vÖ chØ t¸c ®éng nhiÒu h¬n 1.1 lÇn gi¸ trÞ ®Æt bÞ v−ît qu¸. Thêi gian ®Æt t−¬ng øng víi 10 lÇn hÖ sè thêi gian TM th«ng th−êng, vÝ dô : TP = 10 s nghÜa lµ TM = 1, cho ®Æc tÝnh phô thuéc th−êng. TTrip = 10 s thêi gian c¾t ë 2 lÇn gi¸ trÞ ®Æt IP. Víi ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp c¸c sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o ®−îc, ®−îc ®¸nh gi¸ cho t¸c ®éng. Khi mét trong c¸c ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc ®−îc chän, ta cã thÓ lùa chän sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o ®−îc kh«ng chøa sãng hµi ®Ó ®¸nh gi¸, hoÆc gi¸ trÞ hiÖu dông cã chøa sãng hµi ®Ó tÝnh to¸n (WITH HARMONINCS). V× r¬le ®−îc sö dông nh− b¶o vÖ ng¾n m¹ch, nªn dïng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc. NÕu cÊp thêi gian ®−îc kÕt hîp víi c¸c r¬le truyÒn thèng lµm viÖc víi c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông, lóc ®ã WITH HARMONICS cã thÓ sÏ thuËn lîi. ↑ ChØ cho b¶o vÖ víi thêi gian phô thuéc: - Ng−ìng t¸c ®éng Ip. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 20.00 In ↑ H»ng sè thêi gian cho c¸c dßng pha. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.00 In - vµ b»ng (kh«ng c¾t cÊp Ip) ↑ ChØ cho b¶o vÖ thêi gian phô thuéc. - C¸c sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o ↓ ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng läc Fourier WITH HAMONICS - C¸c gi¸ trÞ hiÖu dông thùc cña c¸c dßng ®o ®−îc tÝnh to¸n. ↑ Thêi gian trÔ trë vÒ sau khi tÝn hiÖu c¾t ®· hÕt. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s §Þa chØ 2121 x¸c ®Þnh cÊp nµo cã t¸c dông nÕu m¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay. §iÒu kiÖn tr−íc hÕt lµ lÖnh ®ãng m¸y c¾t b»ng tay (manual close) ph¶i ®−îc lÆp l¹i qua 1 ®Çu vµo nhÞ ph©n tíi r¬le ®Ó nã ®−îc th«ng b¸o m¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay. 2114   I> 2.00 I/In 2115   T-I> 0.50 s 2116   RMS-FORMAT WITHOUT HAMON 2118   T-RESET 0.10 S §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 111 INEFFECTIVE nghÜa lµ: c¸c cÊp lµm viÖc theo c¸c chØnh ®Þnh trong ®Þa chØ (2103 ®Õn 2115). ↑ CÊp qu¸ dßng cã t¸c dông khi ®ãng m¸y c¾t b»ng tay. ↓ - INEFFECTIVE: c¸c cÊp lµm I>> UNDELAYED viÖc nh− ®· ®Æt I>>, cÊp I>> I>/Ip UNDELAYED nh−ng kh«ng cã thêi gian trÔ TI>> - I>/Ip cÊp I> (thêi gian ®éc lËp) hoÆc cÊp Ip (thêi gian phô thuéc nh−ng kh«ng cã thêi gian trÔ) 1.11/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é – khèi ®Þa chØ 24 vµ 25. R¬le cã 2 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é, mçi chøc n¨ng cã thÓ ®−îc g¸n cho bÊt cø phÝa nµo cña ®èi t−îng b¶o vÖ. B¶o vÖ qu¸ t¶i thø nhÊt, lµm viÖc khi ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ 7824, b¶o vÖ qu¸ t¶i thø hai ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 7825. C¸c qu¸ t¶i g©y ra nguy hiÓm cho ®èi t−îng b¶o vÖ, nã kh«ng thÓ vµ sÏ kh«ng bÞ ph¸t hiÖn b»ng b¶o vÖ ng¾n m¹ch. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian còng nh− b¶o vÖ dù phßng, ph¶i ®−îc ®Æt ®ñ lín ®Ó ph¸t hiÖn ng¾n m¹ch. C¸c thêi gian trÔ ®Æt nhá, cho phÐp ®èi víi b¶o vÖ ng¾n m¹ch. Tuy nhiªn, c¸c thêi gian trÔ nhá nµy l¹i kh«ng cho phÐp c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m t¶i ®èi t−îng qu¸ t¶i hay còng kh«ng ®−îc sö dông kh¶ n¨ng qu¸ t¶i (giíi h¹n cña nã). §èi b¶o vÖ qu¸ t¶i MBA, dßng ®Þnh møc cña cuén d©y MBA lu«n ®−îc sö dông nh− dßng c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn qu¸ t¶i. NÕu c¸c cuén d©y cã c¸c c«ng suÊt ®Þnh møc kh¸c nhau, lóc nµy c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i lu«n ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc b¶o vÖ. Do ®−a vµo c¸c th«ng sè MBA, biÕn dßng trong b¶o vÖ so lÖch, nªn r¬le tù ®éng tÝnh to¸n c¸c dßng ®Þnh møc cña c¸c cuén d©y ®−îc quy ®æi theo cuén d©y cã dßng lín nhÊt. Nã cã thÓ tèi −u viÖc ®iÒu chØnh ngay c¶ khi mét MBA 3 cuén d©y víi cuén d©y thø 3 cã c«ng suÊt nhá. Th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cÊp 1 ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 24, c¸c th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cÊp 2 ®−îc ®Æt trong dÞa chØ 25. Mçi chøc n¨ng cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cã thÓ kh«ng lµm viÖc, hoÆc khëi ®éng b¸o tÝn hiÖu hoÆc ®Ó khëi ®éng c¾t (gåm c¶ b¸o tÝn hiÖu). Ngoµi ra lÖnh c¾t cã thÓ bÞ khãa trong khi b¶o vÖ qu¸ t¶i vÉn lµm viÖc (®Þa chØ 2401 hoÆc 2501). 2121   MAN-CLOSE INEFFECTIVE §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 112 HÖ sè ®Æt k ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè cña dßng sinh nhiÖt cho phÐp Imax víi dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ In. In axI n Im= (4-3) Khi c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ ®· ®Æt ®óng, ta kh«ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n g× thªm. Dßng ®iÖn cho phÐp ®−îc nhµ chÕ t¹o x¸c ®Þnh. NÕu kh«ng cã th«ng sè, ta cã thÓ chän 1.1 lÇn dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ (tøc k = 1.1). B¶o vÖ qu¸ t¶i m« pháng ®Æc tÝnh nhiÖt cña ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt, h»ng sè thêi gian quyÕt ®Þnh ®Õn thêi gian ®Ó ®¹t ®Õn ng−ìng t¨ng nhiÖt ®é vµ thêi gian c¾t. V× b¶n sao nhiÖt ®é m« pháng ®Æc tÝnh ®èt nãng cña vËt, h»ng sè thêi gian cho phÐp ®èi t−îng b¶o vÖ lµm viÖc trong thêi gian dµi cho t¶i nhá (®Òu xÊp xØ 1.2 In). Víi c¸c t¶i lín h¬n, nã ®ñ ®Ó ®Æt mét h»ng sè thêi gian h¬i nhá h¬n cã xÐt ®Õn sù ®èt nãng nhanh h¬n cña cuén d©y khi so s¸nh víi lâi thÐp. NÕu dßng mét gi©y (dßng ®iÖn lín nhÊt cho phÐp trong kho¶ng mét gi©y) ®−îc biÕt hoÆc cã thÓ ®−îc lÊy tõ b¶ng, lóc ®ã h»ng sè thêi gian cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ ®Æt min) = 2 60 1 ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ phÐpcho tôc nliª dßng phÐpcho 1s dßng (4- 4) NÕu kh¶ n¨ng qu¸ t¶i, thêi gian nhá ®−îc x¸c ®Þnh kh¸c víi kho¶ng 1s, lóc ®ã dßng thêi gian ng¾n ®−îc ®−a vµo c«ng thøc (4 - 3) thay cho dßng 1s. Tuy vËy, kÕt qu¶ ph¶i ®−îc nh©n víi kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh. VÝ dô: 0.5 cho tr−êng hîp dßng 0.5s Gi¸ trÞ ®Æt min) = 2 60 5.0 ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ phÐpcho tôc nliª dßng phÐpcho 0.5 dßng (4-5) Khi ®ã kÕt qu¶ sÏ trë nªn kÐm chÝnh x¸c h¬n khi dïng dßng cã thêi gian x¸c ®Þnh lín h¬n. B»ng chØnh ®Þnh ®é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu ®Þa chØ 2404 ®Õn 2504, mäi tÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ®−a ra tr−íc khi ®¹t tíi ®é t¨ng nhiÖt c¾t, do vËy khi ®ã ng−êi vËn hµnh tr¸nh ®−îc c¾t sa th¶i phô t¶i. SÏ cã thªm mét cÊp c¶nh b¸o dßng (trong ®Þa chØ 2405 ®Õn 2505). Nã cã thÓ ®−îc ®Æt nh− mét hÖ sè cña dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ vµ nªn b»ng hoÆc nhá h¬n dßng liªn tôc cho phÐp. Nã cã thÓ ®−îc sö dông cho cÊp c¶nh b¸o nhiÖt. Khi ®Æt θwarm/θtrip ®Õn 100%, c¶nh b¸o nhiÖt sÏ kh«ng t¸c ®éng. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 113 Cã thÓ lùa chän ®é t¨ng nhiÖt quyÕt ®Þnh c¸c ng−ìng lµ ®é t¨ng nhiÖt ®é lín nhÊt tÝnh to¸n cña 3 chÊt, gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n cña 3 chÊt dÉn, hay ®é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n cña 3 chÊt dÉn ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2406 ®Õn 2506 C¸c chØnh ®Þnh cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1: ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. ALARM ONLY - §Æt chØ ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ↑ Gi¸ trÞ ®Æt cña hÖ sè k = Imax/In. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 ↑ H»ng sè thêi gian τ. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 1 phót ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 999.9 phót ↑ §é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu b»ng % cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t θWarn/θTrip ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 50% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 100% ↑ CÊp c¶nh b¸o dßng, ®Æt theo dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 In ↑ ChÕ ®é tÝnh to¸n cho c¸c ng−ìng nhiÖt. C¸c chÕ ®é t¨ng nhiÖt cña 3 ↓ chÊt dÉn 0 MEAN - Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng 0 FROM I MAX nhiÖt cña 3 chÊt dÉn. - §é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n tõ dßng chÊt dÉn lín nhÊt. 2400   THERMAL OVERLOAD PROL. 1 2401   THERMAL OL OFF 2402   R-FACTOR 1.10 2403   T-CONSTANT 100.0 min 2404  θ-WARN 90 % 2405  I-WARN 1.00 I/In 2406   O/L CALCUL 0 MAX §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 114 C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. ALARM ONLY - §Æt chØ ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ↑ Gi¸ trÞ ®Æt cña hÖ sè k = Imax/In. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 ↑ H»ng sè thêi gian τ. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 1 phót ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 999.9 phót ↑ §é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu b»ng % cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t θWarn/θTrip ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 50% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 100% ↑ CÊp c¶nh b¸o dßng, ®Æt theo h»ng sè cña In. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 In ↑ ChÕ ®é tÝnh to¸n cho c¸c ng−ìng nhiÖt. C¸c chÕ ®é t¨ng nhiÖt cña ↓ 3 chÊt dÉn 0 MEAN - Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng 0 FROM I MAX nhiÖt cña 3 chÊt dÉn. - §é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n tõ dßng chÊt dÉn lín nhÊt. 1.12/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá – khèi dÞa chØ 27 B¶o vÖ dßng ch¹m vá lµ mét tïy chän cña 7UT513, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ho¹t ®éng cña nã lµ ph¶i ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ 7827 cho 1 trong 2 ®Çu vµo dßng ®iÖn bæ xung Ia hoÆc Ib. D¶i ®Æt cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá phô 2500   THERMAL OVERLOAD PROL. 2 2501   THERMAL OL OFF 2502   R-FACTOR 1.10 2503   T-CONSTANT 100.0 min 2504  θ-WARN 90 % 2505  I-WARN 1.00 I/In 2506   O/L CALCUL 0 MAX §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 115 thuéc vµo c¸ch ®Êu nèi. NÕu ®Çu vµo bæ xung Ia ®−îc dïng th× d¶i ®Æt cña b¶o vÖ cã thÓ ®Æt tõ 0.1 ®Õn 10 lÇn dßng ®Þnh møc cña r¬le, cßn nÕu muèn t¨ng ®é nh¹y cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá th× ®Çu vµo Ib ®−îc sö dông, nã lµm viÖc ®éc lËp víi bÊt cø dßng ®Þnh møc nµo vµ tõ 10 mA ®Õn 1000 mA. B¶o vÖ dßng ch¹m vá cã thÓ ®−îc bËt (ON) hoÆc t¾t (OFF) hay lÖnh c¾t cña nã cã thÓ bÞ khãa trong khi chøc n¨ng cña b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2701, cßn ®é nh¹y cña b¶o vÖ ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2703 cho ®Çu vµo Ia hoÆc trong ®Þa chØ 2704 khi ®Çu vµo dßng ®iÖn Ib ®−îc sö dông. Tïy thuéc vµo cÊu h×nh (trong ®Þa chØ 7827) mµ chØ 1 trong 2 ®Çu vµo cã thÓ ®−îc lµm viÖc. Cã thÓ lùa chän gi¸ trÞ hiÖu dông hay sãng c¬ b¶n cña dßng ch¹m vá ®Ó xö lý. Tû sè td tv I I ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2709. Tû sè nµy nªn tr¸nh v× c¸c sù cè hå quang bªn trong vá sinh ra c¸c dao ®éng dßng ®¸ng kÓ. LÖnh c¾t cã thÓ ®−îc lµm trÔ trong ®Þa chØ 2725, th«ng th−êng gi¸ trÞ nµy ®−îc ®Æt b»ng 0. Ngoµi ra thêi gian trë vÒ ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2727. ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ dßng ch¹m vá cho MBA” ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2. - T¾t hoÆc ↓ ON - BËt hoÆc BLOCK TRIP REL - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. ↑ Sö dông cho ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc r¬le. ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 10.0 In ↑ Sö dông cho ®Çu vµo dßng ®iÖn Ib, cã ®é nh¹y cao (mA). ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10 mA - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 mA ↑ Ph−¬ng ph¸p xö lý dßng ch¹m vá - Sãng c¬ b¶n cña dßng ®o ®−îc ↓ kh«ng chøa sãng hµi WITH HARMONICS - Gi¸ trÞ ®Æt hiÖu dông thùc cña dßng ®o ®−îc ®¸nh gi¸ theo sãng hµi. 2700   TRANSFORM TACK PROTECTION 2701   TANK OFF 2703   I-TANK 0.50 I/In 2705   RMS FORMAT WITHOUT HARMON 2704   I>-TANK 500 mA §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 116 ↑ Tû sè trë vÒ/ t¸c ®éng cho I> TANK - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.25 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.95 ↑ Thêi gian trÔ t¸c ®éng trÔ c¾t - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60,0 s - vµ (kh«ng c¾t b»ng I> TANK) ↑ TrÔ trë vÒ khi tÝn hiÖu c¾t mÊt - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60,0 s 1.13/ C¸c tÝn hiÖu Sau mét sù cè hÖ thèng, c¸c tÝn hiÖu vµ th«ng b¸o trî gióp cho viÖc theo dâi c¸c sè liÖu sù cè quan träng còng nh− sù lµm viÖc cña r¬le. H¬n n÷a chóng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn c¸c sè liÖu ®o vµ b¶n th©n r¬le trong lóc lµm viÖc b×nh th−êng. §Ó ®äc c¸c gi¸ trÞ ®· ®−îc l−u kh«ng ®ßi hái ph¶i ®−a vµ tõ khãa. C¸c tÝn hiÖu ph¸t ra trong r¬le ®−îc thÓ hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch nh− qua: - C¸c chØ thÞ LED. - C¸c ®Çu ra nhÞ ph©n qua c¸c hµng kÑp r¬le. - C¸c chØ thÞ trªn mµn h×nh r¬le hay mµn h×nh m¸y tÝnh c¸ nh©n. - TruyÒn th«ng tin qua giao tiÕp hÖ thèng tíi c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn t¹i chç hay tõ xa (nÕu cã). §Ó gäi ra c¸c tÝn hiÖu trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ta cã c¸c c¸ch sau: • ChuyÓn sang c¸c khèi ®Þa chØ b»ng phÝm ⇑ hoÆc ⇓ ®Ó tíi ®Þa chØ 5000 • Chän trùc tiÕp m· ®Þa chØ dïng phÝm DA, sau ®ã ®−a vµo ®Þa chØ 5000, sau ®ã kh¼ng ®Þnh b»ng phÝm E. NhÊn phÝm M/S (M thay cho “massages” – c¸c lêi nh¾c, S thay cho “signals” (c¸c tÝn hiÖu). Khi ®ã ®Þa chØ 5000 sÏ tù ®éng hiÖn ra víi phÇn b¾t ®Çu cña khèi tÝn hiÖu, lóc ®ã mét danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c tÝn hiÖu vµ c¸c chøc n¨ng ®Çu ra cïng víi c¸c con sè liªn quan Fno ®−îc ®−a ra trong (b¶ng 4 - 3). 1.13.1/ C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh – khèi ®Þa chØ 51 C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña r¬le ®−îc cung cÊp t¹i ®Þa chØ 5100. C¸c sù kiÖn quan träng vµ c¸c thay ®æi tr¹ng th¸i ®−îc liÖt kª theo tr×nh tù thêi gian. Cã tíi 50 tÝn hiÖu vËn hµnh cã thÓ ®−îc l−u, nÕu nhiÒu h¬n th× c¸c tÝn hiÖu cò nhÊt sÏ bÞ xãa. 2709  D. OFF TNK> 0.50 2725  T-DELAY 0.00 s 2727   T-RESET 0.10 s §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 117 §Ó ®äc c¸c tÝn hiÖu vËn hµnh ta chän ®Þa chØ 5100 khi ®ã c¸c tÝn hiÖu xuÊt hiÖn. C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh cña b¶o vÖ so lÖch B¶o vÖ so lÖch bÞ t¾t (C/G) B¶o vÖ so lÖch bÞ khãa (C/G) B¶o vÖ so lÖch ®ang lµm viÖc (C/G) B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L1 do háng biÕn dßng B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L2 do háng biÕn dßng B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L1 do háng biÕn dßng HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø nhÊt cña ®èi t−îng b¶o vÖ HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø hai cña ®èi t−îng b¶o vÖ HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø ba cña ®èi t−îng b¶o vÖ HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 1 cña ®èi t−îng b¶o vÖ HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 2 cña ®èi t−îng b¶o vÖ HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 3 cña ®èi t−îng b¶o vÖ C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n (cho 7UT513) B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n t¾t (C/G) B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ khãa (C/G) B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®ang ho¹t ®éng (C/G) HÖ sè ®iÒu chØnh dßng cña biÕn dßng pha cña BV ch¹m ®Êt HÖ sè ®iÒu chØnh dßng cña biÕn dßng trung tÝnh C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh còng nh− sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá, b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng vµ b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é (cho 7UT513) ®−îc nªu ë (b¶ng 4-3) Chó ý: C/G (C - “coming” nghÜa lµ ®Õn, nã chØ ra liÖu mét sù kiÖn ®−îc th«ng b¸o khi x¶y ra sù cè hoÆc mét tr¹ng th¸i ®−îc th«ng b¸o vµ G - “Going” nghÜa lµ ®i. 1.13.2/ §äc gi¸ trÞ vËn hµnh – c¸c khèi ®Þa chØ 57 vµ 59 C¸c gi¸ trÞ vËn hµnh cã thÓ ®äc bÊt cø khi nµo trong ®Þa chØ 5700. C¸c sè liÖu hiÓn thÞ lµ gi¸ trÞ nhÊt thø, nã tÝnh b»ng phÇn tr¨m cña c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc cña thiÕt bÞ b¶o vÖ, cßn gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cã thÓ ®äc trong ®Þa chØ 59. Diff off Diff blocked Diff active Diff Iflt.L1 Diff Iflt.L2 Diff Iflt.L3 k CT 1 = k CT 2 = k CT 3 = Ks CT 1 = ks CT 2 = ks CT 3 = REF off REF blocked REF active REFK CT REFks CT §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 118 2/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch 2.1/ Kh¸i niÖm chung Ngaén maïch laø hieän töôïng caùc pha chaäp nhau vaø chaïm ñaát, hay noùi caùch khaùc ñoù laø hieän töôïng maïch ñieän bò noái taét qua moät toång trôû suaát nhoû coù theå xem nhö baèng khoâng. Khi ngaén maïch toång trôû cuûa heä thoáng bò giaûm xuoáng vaø tuøy theo vò trí ñieåm ngaén maïch xa hay gaàn nguoàn cung caáp maø toång trôû heä thoáng giaûm nhieàu hay ít. Khi ngaén maïch doøng ñieän vaø ñieän aùp trong thôøi gian quaù ñoä ñeàu thay ñoåi, doøng ñieän taêng leân raát nhieàu so vôùi luùc laøm vieäc bình thöôøng. Coøn ñieän aùp trong maïng ñieän cuõng giaûm xuoáng möùc ñoä giaûm nhieàu hay ít laø tuøy thuoäc vaøo vò trí ñieåm ngaén maïch so vôùi nguoàn cung caáp. Ñeå löïa choïn ñöôïc toát caùc phaàn cuûa heä thoáng cung caáp ñieän, chuùng ta phaûi döï ñoaùn ñöôïc caùc tình traïng ngaén maïch coù theå xaûy ra vaø tính toaùn ñöôïc caùc soá lieäu veà tình traïng ngaén maïch nhö : Doøng ñieän ngaén maïch vaø coâng suaát ngaén maïch, caùc soá lieäu naøy coøn laø caên cöù quan troïng ñeå thieát keá heä thoáng baûo veä rôle, ñònh phöông thöùc vaän haønh cuûa heä thoáng cung caáp ñieän ... Vì vaäy tính toaùn ngaén maïch laø phaàn khoâng theå thieáu ñöôïc khi thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. • Nguyeân nhaân gaây ngaén maïch : - Do taùc ñoäng cô hoïc : caây ñoå, gaõy, gioâng baõo ... - Do taùc ñoäng beân trong : caùch ñieän hoûng bôûi duøng quaù nhieät. • Haäu quaû : - Laøm phaùt noùng caùc boä phaän coù doøng ngaén maïch (IN) ñi qua daây daãn laøm hö hoûng thieát bò - Coù theå sinh ra moät löïc ñieän ñoäng => coù theå phaù huûy khí cuï vaø daây daãn. - Laøm maát ñieän gaây neân thieät haïi veà kinh teá. - Phaù huûy tính ñoàng boä cuûa heä thoáng vv… 2.2/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch • Muïc ñích : §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 119 9)-(4 2. cbU cbS thìtbU tb ñm100.S ñm2%.UxU=(cb) BA * X :ñoái töông vò ñôn heätrong tính Khi - 8)-(4 )(, ñm100.S ñm2%.UxU=BA X : teân coù vò ñôn trong aùp bieánmaùy cuûa khaùng Ñieän:aùp bieánMaùy - 7)-(4 NS cbS=(cb) HT* X :ñoù khicbU choïn Neáu - 6)-(4 NS 2U=)(HT X Ω = Ω Tính doøng ngaén maïch ñeå chuùng ta choïn thieát bò vaø khí cuï baûo veä cho heä thoáng, töï ñoäng xaùc laäp cheá ñoä oån ñònh. • Phöông phaùp xaùc ñònh doøng ngaén maïch. - Xaùc ñònh vò trí ñieåm ngaén maïch. - Xaùc laäp sô ñoà thay theá tính toaùn cuûa maïng ñieän (trong heä ñôn vò coù teân hoaëc heä ñôn vò töông ñoái tuøy choïn). - Bieán ñoåi sô ñoà veà daïng ñôn giaûn nhaát. Trong böôùc naøy coù theå aùp duïng caùc phöông phaùp bieán ñoåi ñaúng trò thoâng thöôøng (gheùp song song, noái tieáp, bieán ñoåi sao – tam giaùc, sao – löôùi…) - Tính caùc ñieän khaùng toång hôïp. - Tính toaùn doøng ngaén maïch trong heä ñôn vò töông ñoái vaø coù teân. 2.3/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch cho tr¹m biÕn ¸p Tính ngaén maïch trong maïng ñieän treân 1000V thöôøng laø ñeå hieäu chænh thieát bò baûo veä vaø töï ñoäng hoùa nhaèm loaïi tröø nhanh vaø choïn loïc caùc phaàn töû söï coá ngaén maïch ra khoûi heä thoáng ñieän. Ñeå xaùc ñònh doøng ngaén maïch ôû maïng ñieän aùp cao (U ≥ 1000V). Thaønh laäp sô ñoà ñaúng trò ñoái vôùi maïng ñieän aùp cao thaønh phaàn ñieän trôû coù giaù trò khoâng ñaùng keå neân ñöôïc boû qua. Vaäy toång trôû ngaén maïch chæ bao goàm thaønh phaàn ñieän khaùng. Caùc phaàn töû thay theá : §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 120 - Nguoàn: Ñieän khaùng heä thoáng : Trong ñoù : Scb : C«ng suÊt c¬ b¶n ®−îc chän, KVA Sñm : Coâng suaát ñònh möùc MBA, KVA. Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc MBA, KV. Uk% : Thaønh phaàn phaûn khaùng cuûa ñieän aùp ngaén maïch - Daây daãn : Ñieän khaùng daây daãn trong ñôn vò töông ñoái: 2 cb cb 00dd(cb)* U S ).ljx(rZ += (4-10) Trong ñoù : l : Chieàu daøi, Km. r0, x0 : Ñieän trôû vaø caûm khaùng treân moät ñôn vò chieàu daøi, Ω/Km. - Ñieän khaùng cuûa khaùng ñieän: ñm cb cb ñmK cbK I I U UX Z .. 100 % )(* = (4-11) - Ñieän khaùng cuûa caùc thaønh phaàn khaùc nhö : cuoän doøng cuûa Aptomat, cuoän sô caáp cuûa maùy bieán doøng (BI), thanh goùp ... ta coù theå tra baûng ôû caåm nang. - Ñieän khaùng toång hôïp: ...+++=Σ KddB XXXZ (4-12) - Doøng ñieän ngaén maïch trong ñôn vò töông ñoái : Σ = X EI cbN )(* (4-13) Doøng ñieän ngaén maïch trong ñôn vò coù teân : cbcbNN IIAI .)( )(*= (4-14) Trong ñoù E: Ñieän aùp heä thoáng trong heä ñôn vò töông ñoái. 2.4/ TÝnh to¸n ng¾n m¹ch ë thanh c¸i m¸y biÕn ¸p S¬ ®å nèi cña tr¹m §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 121 H×nh 4 - 4: S¬ ®å nèi l−íi a) vµ s¬ ®å tÝnh to¸n thay thÕ b) Th«ng så l−íi: MBA T1: 40 MVA; U = 115 ± 9x1,78/22 Kv; uk = 10,5% MBA T1: 16 MVA; U = 115 ± 9x1,78/22 Kv; uk = 10,5% D1: l = 25 Km; X0 = 0,4 (W/Km) D2: l = 20 Km; X0 = 0,4 (W/Km) Do kh«ng biÕt c«ng suÊt cña nguån (§«ng Anh vµ Phè Nèi) nªn ta gi¶ thiÕt r»ng nguån ë ®©y cã c«ng suÊt v« cïng lín, do ®ã ®iÖn kh¸ng cña nguån coi X nguån ≈ 0, vµ søc ®iÖn ®éng cña nguån E *nguån ≈ 1. Chän Scb = 100 MVA, Ucb = Utb do ®ã: Ucb1 = Utb1 = 115 Kv Ucb2 = Utb2 = 23 Kv Suy ra, c¸c dßng ®iÖn c¬ b¶n: (KA) 2,5102 .233 10 .U3 S I (KA) 0,502 .1153 100 U3 S I cb2 cb cb2 cb1 cb cb1 === === - §iÖn kh¸ng hÖ thèng: X nguån ≈ 0 - §iÖn kh¸ng ®−êng d©y D1: 0,0756 115 100 . 25 . 0,4 X 21 == b) a) §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 122 - §iÖn kh¸ng ®−êng d©y D3: 0,0605 115 100 . 20 . 0,4 X 22 == - §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p T1: 0,2625 40 100. 100 10,5. X T1 == - §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p T2: 0,6563 16 100. 100 10,5. X T2 == S¬ ®å tÝnh to¸n thay thÕ nh− h×nh 4 - 4, b - Thùc hiÖn phÐp biÕn ®æi s¬ ®å ta cã: 0,1875 0,65630,2625 5630,2625.0,6 XX .XX X T2T1 T2T1 BA =+=+= - GhÐp song song c¸c nh¸nh cã nguån E1 vµ E2 ta cã: 1 XX .XE.XE E 21 1221 td =+ += (do E1 = E2 = 1) 0,0336 XX XX X 21 21 td =+= . - §iÖn kh¸ng tæng hîp: 0,22110,18750,0336XXX BAtdΣ =+=+= - Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong ®¬n vÞ t¬ng ®èi: 4,5228 0,2211 1 X E I HTN(cb)* === Σ - Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong ®¬n vÞ cã tªn: (KA) .0,5020 4,5228I (KA) 11,35322,5102 . 4,5228I . II Kv) N(110 cb2N(cb)* N(22Kv) 2704,2== === 2.5/ Chän biÕn dßng cho b¶o vÖ Gi¶ sö tr¹m biÕn ¸p 2 m¸y lµm viÖc song song cã c«ng suÊt mçi m¸y lÇn l−ît lµ: 40 MVA vµ 16 MVA, U®m=110/22 Kv, tæ nèi d©y Y/Y0 nh− h×nh vÏ: §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 123 - Chän m¸y biÕn dßng cao ¸p 110 Kv, do m¹ch thø cÊp BI nèi h×nh sao nªn dßng ®iÖn cuén d©y b»ng dßng ®iÖn pha. Do vËy dßng tÝnh to¸n ®Ó chän m¸y biÕn dßng cao ¸p b»ng: (A) 294 110 .3 1000 16).(40 .U3 S I dm ba sc =+== Chän m¸y biÕn dßng lo¹i 300/5A - Chän m¸y biÕn dßng phÝa 22 Kv, m¹ch thø cÊp BI nèi sao nªn dßng ®iÖn tÝnh to¸n ®Ó chän BI sÏ lµ: (A) 1469 22 .3 1000 16).(40 .U3 S I dm ba sc =+== Chän m¸y biÕn dßng lo¹i 1500/5 A 2.6/ Cµi ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p 110/22 Kv Sµi §ång Chøc n¨ng qu¸ dßng dù phßng ng−ìng thÊp - Gi¸ trÞ ®Æt dßng I> x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cùc ®¹i cña ®èi t−îng b¶o vÖ, t−c lµ dßng duy tr× cho phÐp cùc ®¹i mµ ®èi t−îng b¶o vÖ cã thÓ lµm viÖc l©u dµi. tv lvmaxhc k .Ik I => (4-15) Trong ®ã: Khc – hÖ sè hiÖu chØnh th−êng kh«ng qu¸ 1,3 ®Ó gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cho ®èi t−îng b¶o vÖ. Ktv – hÖ sè trë vÒ cña chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng cã thÓ ®¹t tíi 0,98 ®èi víi r¬le sè. Ilv max – th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 1,05 - 1,2 dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ, khi ®ã Ilv max = 1,15 . 294 = 338 (A). VËy: H×nh 4 - 5: S¬ ®å nèi d©y m¹ch thø cÊp m¸y biÕn dßng §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 124 (A) 414 0,98 1,2.338 I ==> BiÕn dßng chän cã dßng s¬ cÊp ®Þnh møc 300 (A), do ®ã gi¸ trÞ ®Æt lµ 1,38(I/In) t¹i ®Þa chØ 2112. - Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ: §Ó r¬le ph¶i phèi hîp víi cÇu ch× h¹ ¸p th× ®é ph©n cÊp thêi gian ph¶i chän theo c«ng thøc (2 - 16) khi ®ã: (s) 0,1540,150,01 0,4.0,150,4.tt cc =+=+=Δ (ë ®©y thêi gian t¸c ®éng cña cÇu ch× lÊy b¾ng tcc = 0,01 gi©y) Thêi gian t¸c ®éng cña r¬le khi x¶y ra ng¾n m¹ch sÏ lµ: (s) 0,1640,1540,01ttt cctd =+=Δ+= Sö dông ®−êng cong dèc chuÈn (SIT) IEC 255-3A theo c«ng thøc (3-30) ta x¸c ®Þnh ®−îc thêi gian ®Æt cña b¶o vÖ lµ: (s) 0,048 0,14 1)70/300)0,164.((22 0,14 1).(mt t 0,020,02 td =−=−=> Ta chän thêi gian ®Æt t> b»ng 0,05 (s) ®¨t trong ®Þa chØ 2113 Chøc n¨ng qu¸ dßng dù phßng ng−ìng cao - Gi¸ trÞ ®Æt ng−ìng cao cña b¶o vÖ x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: max ngoai Nat .IkI =>> (4-16) kat - lµ hÖ sè an toµn ®−îc ®−a vµo ®Ó tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña sai sè do tÝnh to¸n ng¾n m¹ch, do cÊu t¹o r¬le, do thµnh phÇn kh«ng chu kú trong dßng ng¾n m¹ch vµ c¸c biÕn dßng th−êng lÊy b»ng 1,15 ®èi víi r¬le sè vµ b»ng 1,2 ÷1,3 ®èi víi r¬le ®iÖn c¬. Tõ ®ã ta cã: (A) 2610 1,15.2270I ==>> , biÕn dßng cã gi¸ trÞ dßng ®Þnh møc s¬ cÊp vµ 300 (A), khi ®ã gi¸ trÞ ®Æt cña chøc n¨ng qu¸ dßng ng−ìng cao I>> = 8,7 (I/In) trong ®Þa chØ 2103. - Thêi gian ®Æt t>> cña b¶o vÖ qu¸ dßng ng−ìng cao th−êng b»ng 0. Tuy nhiªn, trong mét sè tr−êng hîp ®Ó tr¸nh r¬le t¸c ®éng nhÇm trong c¸c chÕ ®é nhiÔu lo¹n khi thµnh phÇn kh¸c víi sãng hµi 50 Hz v−ît qu¸ gi¸ trÞ nµo ®ã, ®¹i l−îng nµy cã thÓ ®Æt b»ng mét vµi chu kú tÇn sè c«ng nghiÖp ®Ó r¬le cã thêi gian läc c¸c tÝn hiÖu nhiÔu lo¹n ra khái thµnh phÇn dßng ®Çu vµo. Thùc tÕ, thêi gian cña b¶o vÖ c¾t nhanh t>> cã gi¸ trÞ trong kho¶ng 0,03 ®Õn 0,05 (s) tïy tõng r¬le sè, ë ®©y ta chän t>> = 0,04 (s) ®Æt trong ®Þa chØ 2104. VËy ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p nh− sau: a/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch. 7801 PROT.OBJ = 2WIND - TRANSF (cµi ®Æt cÊu h×nh cho b¶o vÖ so lÖch) §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 125 7899 FREQUENCY = IN 50 Hz (tÇn sè hÖ thèng b»ng 50 Hz) 1102 UN WIND1 = 110 Kv (®iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 1) 1103 PN WIND1 = 56 MVA (c«ng suÊt ®Þnh møc cuén 1) 1104 IN CT WIND1 = 300 A (dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 1) 1105 CT1 STAR PT = TOWARDS TRANSF (h−íng phÇn tö ph¸t hiÖn sù cè vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p) 1122 UN WIND2 = 22 Kv (®iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 2) 1123 PN WIND2 = 56 MVA (c«ng suÊt ®Þnh møc cuén 2) 1124 IN CT WIND2 = 1500 A (dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 2) 1125 CT2 STAR PT = TOWARDS TRANSF (h−íng phÇn tö ph¸t hiÖn sù cè vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p) 1601 DIFF PROT = ON (kÝch ho¹t chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch) 1603 I-DIFF> = 0.2 I/InTr (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ so lÖch quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1604 I-DIFF> =7.2 I/InTr (gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng cao cña b¶o vÖ so lÖch quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1606 SLOPE1 = 0.25 (®é rèc nh¸nh ®Çu tiªn cña ®Æc tÝnh c¾t) 1607 BASE PT2 = 0.25 I/InTr (®iÓm b¾t ®Çu cña nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t) 1608 SLOPE2 = 0.5 (®é rèc nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t) 1610 2nd HARMON = ON (chøc n¨ng khãa sãng hµi bËc 2 ®−îc bËt) 1611 2nd HARMON = 15% (khëi ®éng viÖc khãa nÕu thµnh phÇn hµi bËc hai v−ît qu¸ 15% thµnh phÇn sãng c¬ b¶n). b/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n. 1901 RESTR-EF = ON (b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n m¸y biÕn ¸p ®−îc bËt). 1903 REF = 0,1 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n quy ®æi theo dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p) 1904 CREF-ANGLE = 1300 (gãc giíi h¹n g·y øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1). c /Cµi ®Æt cho chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng. 2101 BACKUP O/C = ON (kÝch ho¹t chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2103 I >> = 8,7 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2104 T-I>> = 0,04 s (thêi gian ®Æt cña b¶o vÖ). 2111 CHARACT = DEFINITE-TIME (®Æc tÝnh thêi gian thùc tËp). 2112 I> = 1,38 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng ng−ìng thÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng). 2113 T-I> = 0,05 (thêi gian ®Æt cho cÊp I>). d/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 2401 THERMAL OL = ON (b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 ®−îc bËt). §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 126 2402 K-FACTOR = 1.1 (gi¸ trÞ ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ t¶i, nã tÝnh theo tû sè dßng qu¸ t¶i so víi dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p). 2403 T-CONSTANT = 100 min (h»ng sè thêi gian cña b¶o vÖ qu¸ t¶i). 2404 θ-WARN = 90% (®é t¨ng nhiÖt cho b¸o tÝn hiÖu nguy hiÓm tÝnh theo % cña nhiÖt ®é c¾t) 2405 I-WARN = 1.00 I/In (cÊp c¶nh b¸o theo dßng tÝnh theo dßng ®Þnh møc cña MBA) e/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 2401 THERMAL OL = ON (b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 ®−îc bËt). 2402 K-FACTOR = 1.1 (gi¸ trÞ ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ t¶i, nã tÝnh theo tû sè dßng qu¸ t¶i so víi dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p). 2403 T-CONSTANT = 100 min (h»ng sè thêi gian cña b¶o vÖ qu¸ t¶i). 2404 θ-WARN = 90% (®é t¨ng nhiÖt cho b¸o tÝn hiÖu nguy hiÓm tÝnh theo % cña nhiÖt ®é c¾t) 2405 I-WARN = 1.00 I/In (cÊp c¶nh b¸o theo dßng tÝnh theo dßng ®Þnh møc cña MBA) f/ Cµi ®Æt cho chøc n¨ng ch¹m vá. 2701 TANK = ON (khëi ®éng chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m vá) 2703 I-TANK = 0.5 I/In (gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng ch¹m vá quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA, sö dông ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia) 2704 I> TANK = 500 mA (gi¸ trÞ t¸c ®éng cho ®Çu vµo dßng Ib) 2.7/ C ¸c s¬ ®å nèi d©y cña r¬le 7UT512 vµ 7UT513 H×nh 4 - 6: S¬ ®å nèi 7UT512 dïng cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 127 H×nh 4 - 7: S¬ ®å nèi 7UT513 dïng cho m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y H×nh 4 - 8: S¬ ®å nèi 7UT513 dïng cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 128 KÕt luËn Trong giai ñoaïn hieän nay, caùc ngaønh kinh teá ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh meõ haøng loaït caùc coâng ty, xí nghieäp cuõng nhö caùc khu daân cö ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh. Vì vaäy nhu caàu söû duïng ñieän ngaøy caøng cao, ñoøi hoûi ngaønh coâng nghieäp naêng löôïng ñieän phaûi ñaùp öùng kòp thôøi theo söï phaùt trieån ñoù. Chính vì nhöõng nguyeân nhaân treân laøm cho heä thoáng ñieän ngaøy caøng trôû neân phöùc taïp. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 129 Sau moät thôøi gian tìm hieåu, nghieân cöùu caùc taøi lieäu caàn thieát vaø laøm vieäc moät caùch nghieâm tuùc cuøng söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Ñoã Vaên Coâng. Ñeán nay, em thöïc hieän thaønh coâng ñoà aùn toát nghieäp . Quyeån ñoà aùn toát nghieäp ñaõ trình baøy thöù töï caùc phaàn quan troïng trong vieäc nghieân cöùu baûo veä so leäch maùy bieán aùp söû duïng rôle soá 7UT51 V3 Vôùi nhöõng voán kieán thöùc tieáp thu ñöôïc trong nhöõng naêm hoïc taïi tröôøng, vôùi söï nç löïc cuûa baûn thaân. Tuy nhieân do coøn haïn cheá veà kinh nghieäm thöïc teá, taøi lieäu tham khaûo, thôøi gian thöïc hieän. Neân quyeån ñoà aùn naøy khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong thaày höôùng daãn cuøng caùc quyù thaày, coâ trong hoäi ñoàng boä moân goùp yù xaây döïng ñeå cho quyeån “Ñoà aùn toát nghieäp” ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi 130 Tµi liÖu tham kh¶o 1/ Ts. NguyÔn Hång Th¸i PhÇn tö tù ®éng trong hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü ThuËt, 2000 2/ Ts. NguyÔn Hång Th¸i - Ks. Vò V¨n TÈm R¬le sè lý thuyÕt vµ øng dông. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 2000 3/ Gs.Vs. TrÇn §×nh Long B¶o vÖ c¸c hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü ThuËt, 2005 4/ Vò §øc Thä - §ç Xu©n Thô C¬ së kü thuËt ®iÖn tö sè. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 1999 5/ Ts. Ph¹m V¨n Hßa Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, 2000 6/ Tr−¬ng Xu©n Tr−êng R¬le b¶o vÖ so lÖch sè 7UT51 V3 cña SIEMENS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfĐồ án tốt nghiệp- Bảo vệ so lệnh máy biến áp sử dụng rơle so lệnh số 7UT51.pdf
Luận văn liên quan