Đồ án Công nghệ MPLS và ứng dụng

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT i LỜI NÓI ĐẦU iii CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ MPLS 1 1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ 1 1.2 Xu hướng phát triển công nghệ mạng 3 1.2.1 Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống 3 1.2.2 Công nghệ mạng dựa trên giao thức IP 3 1.2.3 Công nghệ ATM 4 1.2.4 IP và ATM 4 So sánh giữa IP và ATM 4 Giải pháp sử dụng mô hình xếp chồng 6 1.3 Sự ra đời công nghệ MPLS 8 1.3.1 Chuyển mạch nhãn là gì? 8 1.3.2 Tại sao sử dụng MPLS? 10 Tốc độ và trễ 10 Khả năng mở rộng mạng 11 Tính đơn giản 11 Sử dụng tài nguyên 12 Điều khiển đường đi 12 CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ MPLS 14 2.1 Một số vấn đề cơ bản 14 2.1.1 Các thuật ngữ, định nghĩa sử dụng trong MPLS 14 2.1.2 Một sồ vấn đề liên quan đến nhãn (Label) 16 Không gian nhãn 16 Sự duy nhất của nhãn trong không gian nhãn 17 Ngăn xếp nhãn 19 Sự duy trì nhãn 22 Tổng hợp FEC 23 Hợp nhất nhãn 25 2.1.3 Một số vấn đề liên quan đến ràng buộc nhãn (FEC/Label) 26 Các phương pháp ràng buộc nhãn với FEC 26 Các chế độ điều khiển ràng buộc nhãn với FEC 27 Phân bổ ràng buộc nhãn không theo yêu cầu và theo yêu cầu 29 2.2 Các loại thiết bị trong mạng MPLS 30 2.3 Các chế độ hoạt động của MPLS 32 2.3.1 Chế độ khung 32 2.3.2 Chế độ tế bào 33 2.4 Các giao thức phân bổ nhãn 35 2.4.1 Giao thức phân phối nhãn LDP 35 Giới thiệu 35 Các loại bản tin LDP 36 Thủ tục thăm dò LSR lân cận 37 Các bản tin LDP 38 Phát hành và sử dụng nhãn 43 2.4.2 Giao thức RSVP với việc phân bổ nhãn 48 2.4.3 Giao thức BGP với việc phân bổ nhãn 54 2.5 Định tuyến trong mạng MPLS. 55 2.5.1 Định tuyến cưỡng bức (CR) với CR-LDP 56 Khái niệm 56 Định tuyến hiện (ER) và định tuyến cưỡng bức (CR) 57 LDP và định tuyến cưỡng bức (CR) 58 Thuật toán định tuyến cưỡng bức 58 Các bản tin và các TLV sử dụng trong CR 62 CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ MPLS 71 3.1 Mạng thế hệ kế tiếp (NGN) của Tổng công ty BCVT Việt Nam 71 3.1.1 Mở đầu 71 3.1.2 Cấu trúc phân lớp chức năng NGN 72 3.1.2 Nguyên tắc tổ chức mạng 72 3.1.3 Tổ chức các lớp chức năng trong NGN 73 Tổ chức lớp ứng dụng và lớp dịch vụ mạng 73 Tổ chức lớp điều khiển 74 Tổ chức lớp truyền tải 74 Tổ chức lớp truy nhập 74 3.1.4 Kết nối NGN với các mạng hiện thời 74 Kết nối với mạng PSTN 74 Kết nối với mạng Internet 75 3.1.5 Lộ trình chuyển đổi sang NGN 76 3.2 Khả năng ứng dụng MPLS tại Việt Nam 78 3.2.1 Những điểm cơ bản trong định hướng phát triển của ngành viễn thông Việt Nam 78 3.2.2 Các công nghệ và triển vọng triển khai 78 1. Công nghệ IP 79 2. Công nghệ ATM 79 3. Công nghệ MPLS 79 3.2.3 Các giải pháp ứng dụng MPLS 80 1. Giải pháp 1: MPLS trong mạng lõi 81 2. Giải pháp 2: ATM lõi, MPLS ở các tổng đài đa dịch vụ 83 3. Giải pháp 3: Mạng MPLS hoàn toàn 86 4. Đánh giá các giải pháp 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

pdf97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Công nghệ MPLS và ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCông nghệ MPLS và ứng dụng.pdf