Đồ án Cung cấp điện cho: Nhà máy chế tạo máy kéo Gia Lâm, Hà Nội

Số trên mặt bằng Tên phân xưởng Công suất đặt (Kw) Diện tích () 1 Ban quản lý và phòng thiết kế 80 1500 2 Phân xưởng cơ khí số1 3600 2000 3 Phân xưởng cơ khí số 2 3200 2500 4 Phân xưởng luyện kim màu 1800 2700 5 Phân xưởng luyện kim đen 2500 3000 6 Phân xưởng sửa chữa cơ khí Theo tính toán 1200 7 Phân xưởng rèn 2100 3600 8 Phân xưởng nhiệt luyện 3500 4200 9 Bộ phận nén khí 1700 2000 10 Kho vật liệu 60 5000 hình vẽ cẩn sửa lại

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Cung cấp điện cho: Nhà máy chế tạo máy kéo Gia Lâm, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 37.5 997.5 1620.25 3.8 4 13.11 13.53 P/x luyÖn kim mµu 40.5 1120.5 1382.61 8.8 16.5 12.11 13 P/x luyÖn kim ®en 45 1545 1911.19 8.2 4 14.24 10.49 P/x Söa ch÷a c¬ khÝ 14.4 172.86 223.35 13.6 16.2 4.87 30 P/x RÌn 54 1314 1838 13.2 4 13.96 14.79 P/x nhiÖt luyÖn 63 2513 3113.13 18 13.5 18.17 9 Bé phËn NÐn khÝ 24 1214 1506.77 22 11.2 12.64 7.12 Kho vËt liÖu 48 90 95.35 19 5.2 3.18 192 Ch­¬ng II thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho cña nhµ m¸y ViÖc lùa chän c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®­îc gäi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt sau : §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh An toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr­ëng cña phô t¶i Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b­íc sau : 1.V¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 2. Lùa chän vÞ trÝ , sè l­îng , dung l­îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i , tiÕt diÖn ®­êng d©y cho c¸c ph­¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän Tr­íc khi v¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ cho viÖc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®­êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i lµ : (kV) Trong ®ã : P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Ta cã (kV) Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã c¸c møc ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ 6 kV. Nh­ vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 22 kV. x2.1 c¸c ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn 2.1.1 Ph­¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng Nguyªn t¾c lùa chän c¸c tr¹m biÕn ¸p : 1. VÞ trÝ ®Æt c¸ tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : gÇn t©m phô t¶i, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p, an toµn vµ kinh tÕ 2. Sè l­îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc lùa chän dùa vµo c¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i : ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt ; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr­êng hîp tr¹m biÕn ¸p chØ ®Æt mét m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô lo¹i I vµ II nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p cßn hé lo¹i III th× chØ cÇn mét m¸y biÕn ¸p 3. Dung l­îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®­îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn: vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét m¸y biÕn ¸p : Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr­êng ( ta lÊy khc = 1) kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, lÊy kqt =1.4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm vµ thêi gian qu¸ t¶i 1 ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6h Sttsc - c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA ta cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l­îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®­îc vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0.7*Stt §ång thêi còng nªn gi¶m chñng lo¹i c¸c m¸y biÕn ¸p dïng trong nhµ m¸y ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m , l¾p ®Æt , vËn hµnh , söa ch÷a vµ thay thÕ I. ph­¬ng ¸n 1: §Æt 6 TBA ph©n x­ëng Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x­ëng C¬ khÝ sè 1 Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng C¬ khÝ sè 2 Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng LuyÖn kim ®en Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng rÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu Tr¹m B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng NhiÖt luyÖn 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1. Tr¹m ®­îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 106.39 + 1815.31 = 1921.7 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1382.61 + 223.35 = 1605.96 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000 kVA KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x­ëng luyÖn kim mµu vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng C¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1620.25 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800 kVA KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x­ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 6. Tr¹m biÕn ¸p B6 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 3113.13 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý II. ph­¬ng ¸n 2: §Æt 5 TBA ph©n x­ëng Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x­ëng C¬ khÝ sè 2 Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1 vµ Ph©n x­ëng LuyÖn kim mµu Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ Ph©n x­ëng NhiÖt luyÖn Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng LuyÖn kim ®en Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng RÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®­îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 106.39 + 1620.25 = 1726.64 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1vµ Ph©n x­ëng LuyÖn kim mµu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1815.31 + 1382.61 = 3197.92 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x­ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 223.35 + 3113.13 = 3336.7 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x­ëng NhiÖt luyÖn vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x­ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA kVA Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l­îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x­ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 2.1.2 X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng §Ó lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c TBA ph©n x­ëng cÇn x¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña c¸c ph©n x­ëng hoÆc nhãm ph©n x­ëng ®­îc cÊp ®iÖn tõ c¸c TBA ®ã §Ó x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn ta dïng c«ng thøc : ; ; Trong ®ã : x0, y0, z0 - to¹ ®é t©m phô t¶i xi,yi,zi - to¹ ®é phô t¶i thø i Si lµ c«ng suÊt phô t¶i thø i Trong thùc tÕ ng­êi ta Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z nªn ta cho z =0 Ta cã b¶ng vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p nh­ sau: B¶ng 2.1 - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c TBA ph©n x­ëng Ph­¬ng ¸n Tªn tr¹m biÕn ¸p VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p X(mm) Y(mm) Ph­¬ng ¸n 1 B1 2.0 14.0 B2 10.5 15.0 B3 4.5 5.5 B4 10.0 5.5 B5 17.0 5.5 B6 16.5 12.5 Ph­¬ng ¸n 2 B1 2.5 5.5 B2 4.5 14.0 B3 16.5 14.0 B4 10.0 5.5 B5 17.0 5.5 2.1.3 Ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng 1. ph­¬ng ph¸p dïng s¬ ®å dÉn s©u . §­a ®­êng d©y trung ¸p 22kV vµo s©u trong nhµ m¸y ®Õn tËn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng sÏ gi¶m ®­îc vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m, gi¶m ®­îc tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, c¸c thiÕt bÞ sö dông theo s¬ ®å nµy rÊt ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é vËn hµnhcao. Nã chØ phï hîp víi c¸c nhµ m¸y cã phô t¶i lín vµ tËp trung nªn ta kh«ng xÐt ®Õn ph­¬ng ¸n nµy 2. Ph­¬ng ph¸p sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian Nguån 22kV tõ hÖ thèng vÒ qua tr¹m biÕn ¸p trung gian ®­îc h¹ ¸p xuèng 6kV ®Ó cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. Nhê vËy sÏ gi¶m ®­îc vèn ®Çu t­ cho m¹ng ®iÖn cao ¸p trong nhµ m¸y vµ trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng, vËn hµnh thuËn lîi h¬n vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng ®­îc c¶i thiÖn. Song ph¶i ®Çu t­ ®Ó x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian, gia t¨ng tæn thÊt trong m¹ng cao ¸p. NÕu sö dông ph­¬ng ¸n nµy, v× nhµ m¸y thuéc hé tiªu thu lo¹i 1 nªn t¹i tr¹m biÕn ¸p trung gian ta ®Æt hai m¸y biÕn ¸p víi dung l­îng ®­îc lùa chän nh­ sau : Ta chän m¸y tiªu chuÈn Sdm = 6300 kVA KiÓm tra dung l­îng cña m¸y khi xÈy ra qu¸ t¶i sù cè: khi x¶y ra sù cè ë mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn cho tÊt c¶ c¸c phô t¶i lo¹i III trong nhµ m¸y. Do ®ã ta dÔ dµng thÊy ®­îc m¸y biÕn ¸p ®­îc chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn khi x¶y ra sù cè VËy t¹i t¹m biÕn ¸p trung gian sÏ ®Æt 2 MBA Sdm = 6300kV - 22/6 kV 3. Ph­¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m §iÖn n¨ng tõ hÖ thèng cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng th«ng qua tr¹m ph©n phèi trung t©m. Nhê vËy viÖc qu¶n lý vËn hµnh m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y thuËn lîi h¬n, vèn ®Çu t­ gi¶m, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ®­îc gia t¨ng, song vèn ®Çu t­ cho m¹ng còng lín 4. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m Ta x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y theo c«ng thøc : ; Trong ®ã : Si - C«ng suÊt cña ph©n x­ëng thø i xi , yi - to¹ ®é t©m phô t¶i cña ph©n x­ëng thø i Thay sè ta cã: x0 = 11.59 ; y0 = 9.95 §ã lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m 5. Lùa chän ph­¬ng ¸n nèi d©y cho m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y Nhµ m¸y thuéc hé tiªu thô lo¹i I nªn ®­êng d©y tõ tr¹m trung gian Gi¸m vÒ trung t©m cung cÊp cña nhµ m¸y sÏ dïng d©y trªn kh«ng lé kÐp Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x­ëng nªn ë m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta dïng s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. ¦u ®iÓm cña lo¹i s¬ ®å nµy lµ ®­êng nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ c¸c ®­êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h­ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cao, dÔ dµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng ho¸ vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh mü quan vµ an toµn cho toµn nhµ m¸y c¸c ®­êng d©y cao ¸p ®Òu ®­îc ®Æt trong hµo c¸p x©y däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®­a ra 4 ph­¬ng ¸n ®i d©y cho m¹ng cao ¸p ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 2-1 H×nh 2.1 - C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y x2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý §Ó so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý ta sö dông hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z Z = (avh +atc)K + 3I2maxRtC -> min. Trong ®ã : avh - hÖ sè vËn hµnh , ta lÊy avh= 0.1 atc - hÖ sè tiªu chuÈn, ta lÊy atc = 0.2 K - vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y Imax - dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ . R - ®iÖn trë cña thiÕt bÞ t - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt . C - gi¸ tiÒn 1kWh, ta lÊy C = 1000 ®/kWh 2.2.1 Ph­¬ng ¸n 1 H×nh 2.2 - S¬ ®å ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n nµy dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x­ëng 1. Chän MBA ph©n x­ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®­îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x­ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.2 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 1 Tªn TBA S®m (kVA) UC/UH (KV) DP0 (kW) DPN (kW) UN (%) I0 (%) Sè m¸y §¬n gi¸ (106) Thµnh tiÒn (106) TBATG 6300 22/6.3 7.65 46.5 7.5 0.9 2 476 952 B1 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B2 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B3 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B4 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B5 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 B6 1600 6.3/0.4 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380 Tæng vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2693200 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: kWh Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song ; DP0 , DPN - tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA Stt - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p S®mB - c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p t - thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi m¸y biÕn ¸p vËn hµnh suèt mét n¨m t = 8760h t - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. Tra b¶ng 4-1[TL2] víi Tmax = 4500h vµ cos jnm = 0.75, ta t×m ®­îc t = 3300 TÝnh cho Tr¹m biÕn ¸p trung gian Ta cã : (kWh) C¸c tr¹m biÕn ¸p kh¸c còng d­îc tÝnh to¸n t­¬ng tù , kÕt qu¶ cho d­íi b¶ng 2.3 B¶ng 2.3 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 1 Tªn TBA Sè l­îng Stt(kVA) S®m(kVA) DP0(kW) DPN(kW) DA(kWh) TBATG 2 10806.61 6300 7.65 46.5 359781.637 B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033 B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645 B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: DAB = 1104203.236 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng C¸p cao ¸p ®­îc chän theo chØ tiªu mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo lµm viÖc 2 ca , thêi gian sö dông c«ng suÊtlín nhÊt lµ : Tmax = 4500h, ta dïng c¸p lâi ®ång , tra b¶ng 5[Trang 294-TL1] ta t×m ®­îc jkt = 3.1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: Dùa vµo trÞ sè Fkt ®· tÝnh, tra b¶ng ®Ó lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn gÇn nhÊt . KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : Trong ®ã : Isc lµ dßng ®iÖn xÈy ra khi sù cè ®øt mét d©y c¸p,Isc = 2.Imax khc = k1.k2 k1 lµ hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é , ta lÊy k1 = 1; k2 lµ hÖ sè hiÖu chØnh sè d©y c¸p cïng ®Æt trong mét hµo c¸p, trong m¹ng h¹ ¸p, c¸c hµo ®Òu ®­îc ®Æt hai c¸p vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y lµ 300 mm. Theo PL 4.22[TL2] ta t×m ®­îc k2 = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B1: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 2*92.46 = 184.92 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 >Isc = 184.92 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2-> 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B2: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 154.54 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 >Isc = 154.54 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2-> 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B3: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 A < 2*Imax = 155.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A >Isc = 155.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2-> 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B4: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 35mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =170A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A < 2*Imax = 183.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A >Isc = 183.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2-> 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B5: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 331.02 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 150mm2víi Icp = 365A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*365 = 339.45 A > Isc = 331.02 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 150mm2-> 2XPLE (3*150) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B6: TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 299.56 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 120mm2víi Icp = 330A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*330 = 306.9 A > Isc = 299.56 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 120mm2-> 2XPLE (3*120) b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng V× ta ®ang so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n nªn chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n. Víi ph­¬ng ¸n 1, ta chØ tÝnh ®Õn ®o¹n c¸p tõ B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ vµ tõ B2 ®Õn Ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ C¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp , ®é dµi c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn coi tæn thÊt trªn c¸p b»ng 0, ta kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ V× Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*50+35) víi Icp = 192 A + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x­ëng Söa ch÷a s¬ khÝ V× ph©n x­ëng Söa ch÷a s¬ khÝ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*120+70) víi Icp = 346 A KÕt qu¶ chän c¸p trong ph­¬ng ¸n 1 ®­îc tæng kÕt trong b¶ng sau: B¶ng 2.4 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­¬ng ¸n 1 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) §¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TBATG-B1 3*50 120 0.494 0.030 120 28800 TBATG-B2 3*35 50 0.668 0.017 84 8400 TBATG-B3 3*35 90 0.668 0.030 84 15120 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 TBATG-B6 3*120 70 0.196 0.009 228 31920 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 205 6150 Tæng vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y: KD = 160230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y C«ng thøc tÝnh : (kW) (W n - sè ®­êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®­îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.5 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y cña ph­¬ng ¸n 1 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) DP(kW) TBATG-B1 3*50 120 0.494 0.030 1921.7 3.037 TBATG-B2 3*35 50 0.668 0.017 1605.96 1.218 TBATG-B3 3*35 90 0.668 0.030 1620.25 2.187 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 191119 0.913 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 TBATG-B6 3*120 70 0.196 0.009 3113.13 2.423 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 223.35 1.436 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑DPD = 14.721 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : [kWh] [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph­¬ng ¸n 1 Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn, ë ®©y chØ tÝnh ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i c¸p vµ m¸y biÕn ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n (K=KB +KD) , nh÷ng phÇn gièng nhau kh¸c ®· ®­îc bá qua kh«ng xÐt tíi . Chi phÝ tÝnh to¸n Z1 cña ph­¬ng ¸n 1 lµ : Vèn ®Çu t­ : K1 = KB + KD =2693200. 103 + 160230. 103 = 2853.430 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y: DA1 = DAB + DAD = 1104203.236 + 48579.3 = 1152782.536 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z1 = (avh +atc).K1+DA1.C = (0.1+0.2)*2853.430*106+1152782.536 *103 = 2008.81154*106 (®) 2.2.2 Ph­¬ng ¸n 2 H×nh 2.3 - S¬ ®å ph­¬ng ¸n 2 Ph­¬ng ¸n 2 dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x­ëng 1. Chän MBA ph©n x­ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®­îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x­ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.6 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 2 Tªn TBA S®m (kVA) UC/UH (KV) DP0 (kW) DPN (kW) UN (%) I0 (%) Sè m¸y §¬n gi¸ (106) Thµnh tiÒn (106) TBATG 6300 22/6.3 7.65 46.5 7.5 0.9 2 476 952 B1 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B2 1600 6.3/0.4 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380.4 B3 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 B4 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B5 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 Tæng vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2642800 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: kWh KÕt qu¶ cho d­íi b¶ng 2.7 B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè l­îng Stt(kVA) S®m(kVA) DP0(kW) DPN(kW) DA(kWh) TBATG 2 10806.61 6300 7.65 46.5 336485.115 B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929 B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: DAB = 1058247.447 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1, tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng c¸p cao ¸p ®­îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: Chän c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®­êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn DUcp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x­ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®­îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­¬ng ¸n 2 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/km) R(Ω) §¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TBATG-B1 3*50 85 0.494 0.021 120 20400 TBATG-B2 3*120 100 0.196 0.010 288 57600 TBATG-B3 3*150 90 0.160 0.009 288 51840 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 726 43560 B3->6 3*120+70 33 0.153 0.005 205 7175 Tæng vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y: KD = 253775 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y C«ng thøc tÝnh : (kW) (W n - sè ®­êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®­îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.9 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y cña ph­¬ng ¸n 1 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) DP(kW) TBATG-B1 3*50 85 0.494 0.021 1726.64 1.739 TBATG-B2 3*120 100 0.196 0.010 3197.92 2.841 TBATG-B3 3*150 90 0.160 0.009 3336.7 2.783 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 1911.19 0.913 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑DPD = 16.033 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : [kWh] [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph­¬ng ¸n 2 Vèn ®Çu t­ : K2 = KB + KD =2642800. 103 + 253755. 103 = 2896.555 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y: DA2 = DAB + DAD = 1058247.447 + 52909 = 1111156.447 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z2 = (avh +atc).K2+DA2.C = (0.1+0.2)*2896.555*106+1000 *1111156.447 = 1980.122947*106 (®) 2.2.3 Ph­¬ng ¸n 3 H×nh 2.4 - S¬ ®å ph­¬ng ¸n 3 Ph­¬ng ¸n 3 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x­ëng 1. Chän MBA ph©n x­ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®­îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x­ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.10 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 3 Tªn TBA S®m (kVA) UC/UH (KV) DP0 (kW) DPN (kW) UN (%) I0 (%) Sè m¸y §¬n gi¸ (106) Thµnh tiÒn (106) B1 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B2 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B3 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B4 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B5 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 B6 1600 22/0.4 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 Tæng vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1825400 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: kWh KÕt qu¶ cho d­íi b¶ng 2.11 B¶ng 2.11 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 3 Tªn TBA Sè l­îng Stt(kVA) S®m(kVA) DP0(kW) DPN(kW) DA(kWh) B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033 B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645 B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: DAB = 744421.599 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1, tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng c¸p cao ¸p ®­îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1, c¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®­êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn DUcp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. KÕt qu¶ chän c¸p ®­îc ghi trong b¶ng 2.12 B¶ng 2.12 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­¬ng ¸n 3 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) §¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TPPTT-B1 3*16 120 0.470 0.088 58 13920 TPPTT-B2 3*16 50 0.470 0.037 58 5800 TPPTT-B3 3*16 90 0.470 0.066 58 10440 TPPTT-B4 3*16 35 0.470 0.026 58 4060 TPPTT-B5 3*16 95 0.470 0.070 58 11020 TPPTT-B6 3*16 70 0.470 0.051 58 8120 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 205 6150 Tæng vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y: KD = 66230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y C«ng thøc tÝnh : (kW) (W n - sè ®­êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®­îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.13 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y cña ph­¬ng ¸n 3 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) DP(kW) TPPTT-B1 3*16 120 0.470 0.088 1921.7 0.671 TPPTT-B2 3*16 50 0.470 0.037 1605.96 0.197 TPPTT-B3 3*16 90 0.470 0.066 1620.5 0.358 TPPTT-B4 3*16 35 0.470 0.026 1911.19 0.196 TPPTT-B5 3*16 95 0.470 0.070 3440.12 1.712 TPPTT-B6 3*16 70 0.470 0.051 3113.13 1.021 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 223.35 1.436 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑DPD = 6.139 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : [kWh] [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph­¬ng ¸n 3 Vèn ®Çu t­ : K3 = KB + KD =1825400. 103 + 66230. 103 = 1891.63 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y: DA3 = DAB + DAD = 744421.599 + 20258.7 = 764680.299 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z2 = (avh +atc).K3+DA1.C = (0.1+0.2)*1891.63*106+1000 *764680.299 = 1332.16930*106 (®) 2.2.4 Ph­¬ng ¸n 4 Ph­¬ng ¸n 4 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x­ëng H×nh 2.5 - S¬ ®å ph­¬ng ¸n 4 1. Chän MBA ph©n x­ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®­îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x­ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng 2.14 B¶ng 2.14 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 4 Tªn TBA S®m (kVA) UC/UH (KV) DP0 (kW) DPN (kW) UN (%) I0 (%) Sè m¸y §¬n gi¸ (106) Thµnh tiÒn (106) B1 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B2 1600 22/0.4 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 B3 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 B4 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B5 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 Tæng vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1784200 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: kWh KÕt qu¶ cho d­íi b¶ng 2.7 B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph­¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè l­îng Stt(kVA) S®m(kVA) DP0(kW) DPN(kW) DA(kWh) B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929 B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: DAB = 721762.332 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng c¸p cao ¸p ®­îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ TPPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®­êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn DUcp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x­ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®­îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­¬ng ¸n 2 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) §¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.062 58 9860 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.074 58 11600 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.066 58 10440 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.026 58 4060 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.070 58 11020 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 726 43560 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 205 7175 Tæng vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y: KD = 107795 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y C«ng thøc tÝnh : (kW) (W n - sè ®­êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®­îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.17- Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y cña ph­¬ng ¸n 4 §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) DP(kW) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.062 1726.64 0.382 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.074 3197.92 1.564 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.066 3336.7 1.518 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.026 1911.19 0.196 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.070 3440.12 1.712 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑DPD = 10.288 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : [kWh] [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph­¬ng ¸n 4 Vèn ®Çu t­ : K4 = KB + KD =1784200. 103 + 107795. 103 = 1891.955 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y: DA4 = DAB + DAD = 721762.332 + 33950.4 = 755712.732 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z4 = (avh +atc).K4+DA4.C = (0.1+0.2)*1891.955*106+1000 *755712.732 = 1323.299232*106 (®) B¶ng 2.18 - Tæng kÕt chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c ph­¬ng ¸n : Ph­¬ng ¸n Vèn ®Çu t­ (103 ®) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng (kWh) Chi phÝ tÝnh to¸n (106 ®) Ph­¬ng ¸n 1 2853.430 1152782.536 2008.81153 Ph­¬ng ¸n 2 2896.555 1111156.447 1980.122947 Ph­¬ng ¸n 3 1891.63 764680.299 1332.16930 Ph­¬ng ¸n 4 1891.955 755712.732 1323.299232 NhËn xÐt: Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy ph­¬ng ¸n 3 vµ ph­¬ng ¸n 4 t­¬ng ®­¬ng nhau vÒ mÆt kinh tÕ do cã chi phÝ tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng ®¸ng kÓ (≤5%), vèn ®Çu t­ mua m¸y biÕn ¸p vµ c¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng còng xÊp xØ nhau. Ph­¬ng ¸n 4 cã sè TBA Ýt h¬n nªn sÏ thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c x©y l¾p, qu¶n lÝ vµ vËn hµnh do vËy ta chén ph­¬ng ¸n 4 lµm ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ x2.3. ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph­¬ng ¸n ®­îc chän 2.3.1Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m §­êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 10 km, sö dông ®­êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp. * Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín, d©y dÉn ®­îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt , tra b¶ng 5 ( trang 294, TL1 ), d©y AC cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500h, ta cã jkt = 1.1 A/mm2 Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn lµ : TiÕt diÖn kinh tÕ lµ : Chän d©y nh«m lâi thÕp tiÕt diÖn 120mm2. Tra b¶ng PL 4.12 [TL2] d©y dÉn AC-120 cã Icp = 380 A * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn khi xÈy ra sù cè ®øt mét d©y : Isc = 2*Ittnm =2*141.8 = 283 < Icp = 380 (A) VËy d©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sù cè * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp : Víi d©y AC-120 cã kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc 2m , tra b¶ng PL4.6 [TL2] ta cã r0 = 0.27 W/km vµ x0 = 0.365 W/km V D©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp VËy ta chän d©y AC-120 2.3.2 S¬ ®å tr¹m ph©n phèi trung t©m : Tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ n¬i nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cung cÊp cho nhµ m¸y, do ®ã vÊn ®Ò chän s¬ ®å nèi d©y cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò an toµn cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. S¬ ®å ph¶i tho· m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh­ : cung cÊp ®iÖn liªn tôc theo yªu cÇu cña phô t¶i, thuËn tiÖn trong vÊn ®Ò vËn hµnh vµ xö lý sù cè, an toµn lóc vËn hµnh vµ söa ch÷a, hîp lý vÒ kinh tÕ trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt . Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®­îc xÕp vµo lo¹i phô t¶i lo¹i 1, do ®ã tr¹m ph©n phèi trung t©m ®­îc cung cÊp ®iÖn b»ng ®­êng d©y kÐp víi hÖ thèng thanh gãp cã ph©n ®o¹n, liªn l¹c gi÷a hai thanh gãp b»ng m¸y c¾t hîp bé. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp cã ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l­êng hîp bé ba pha n¨m trô cã cuén tam gi¸c hë b¸o ch¹m ®Êt mét pha trªn c¸p 22kV. §Ó chèng sÐt tõ ®­êng d©y truyÒn vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van trªn c¸c ph©n ®o¹n cña thanh gãp . M¸y biÕn dßng ®­îc ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lé vµo ra cña tr¹m cã t¸c dông biÕn ®èi dßng ®iÖn lín ( phÝa s¬ cÊp ) thµnh dßng 5A cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng vµ b¶o vÖ . Chän dïng c¸c tñ hîp bé cña Siemens, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng cÇn b¶o tr×, hÖ thèng chèng sÐt trong tñ cã dßng ®Þnh møc 1250A Lo¹i m¸y c¾t C¸ch ®iÖn Idm (A) Udm (kV) Ic¾t 3s (kA) Ic¾t nmax (kA) 8DC11 SF6 1250 24 25 63 2.3.3 TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 1.TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®­îc chän khi cã dßng ng¾n m¹ch 3 pha. Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p, do kh«ng biÕt cÊu tróc cô thÓ cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia nªn cho phÐp tÝnh to¸n gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng ng¾n m¹ch cña hÖ thèng th«ng qua c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ coi hÖ thèng cã c«ng suÊt v« cïng lín . S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh 2.8 H×nh 2.8 - S¬ ®å tÝnh to¸n ng¾n m¹ch BATG MC §DK PPTT C¸p BAPX N N1 HT XH Zd N ZCi N1 §Ó lùa chän , kiÓm tra d©y dÉn vµ c¸c khÝ cô ®iÖn ta cÇn tÝnh to¸n 6 ®iÓm ng¾n m¹ch sau : N: ®iÓm ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i tr¹m ph©n phãi trung t©m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp N1-> N5 : lµ ®iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ trong c¸c tr¹m §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng d­îc tÝnh theo c«ng thøc : (W) Trong ®ã SN lµ c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian SN = 250MVA ;U lµ ®iÖn ¸p cña ®­êng d©y , U = Utb = 24 kV §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®­êng d©y lµ : R = r0 .l / 2 ; X = x0 . l / 2 Trong ®ã : r0 , x0 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng trªn 1 km ®­êng d©y (W/km) l lµ chiÒu dµi cña ®­êng d©y Do ng¾n m¹ch xa nguån nªn dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ dé I” b»ng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh I¥ nªn ta cã thÓ viÕt nh­ sau : Trong ®ã : ZN - tæng trë tõ hÖ thèng ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch thø i (W) U - ®iÖn ¸p cña ®­êng d©y (kV) TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch ®­îc tÝnh theo biÓu thøc : (kA) B¶ng 2.20 - Th«ng sè ®­êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p §­êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) X0(Ω/m2) R(Ω) X(Ω) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.142 0.062 0.006 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.142 0.074 0.007 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.142 0.066 0.006 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.142 0.026 0.002 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.142 0.070 0.007 TBATG-TPPTT AC-120 1000 0.270 0.365 1.350 1.825 * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m : W R = Rdd = 1.35 (W) X=Xdd + XHT =1.825 + 2.304 = 4.129 W * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N1 (t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p B1) (W) R1 = Rdd + Rc1= 1.350 + 0.062 = 1.412 W X=Xdd + XHT + Xc1 = 1.825+ 2.304 + 0.006 = 4.135 W TÝnh to¸n t­¬ng tù t¹i c¸c ®iÓm N2 ->N5 ta cã b¶ng sau : B¶ng 2.21 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch §iÓm ng¾n m¹ch IN(kA) IXK(kA) N1 3.171 8.072 N2 3.168 8.064 N3 3.170 8.069 N4 3.182 8.100 N5 3.169 8.067 N 3.190 8.120 2. Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña TPPTT M¸y c¾t 8DC11 ®­îc chän theo tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC ³ Udm.m=22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC = 1250A ³ Ilv.max = 2Ittnm = 283A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t =25kA ³ IN = 2.65 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d = 63kA ³ ixk = 6.742kA Thanh dÉn chän v­ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU BU ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBU ³Udm.m = 22kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS34, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: B¶ng 2.22 - Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS34 Th«ng sè kü thuËt 4MS34 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 (kV) 50 U chÞu ®ùng xung 1.2/50 ms(kV) 125 U1dm(kV) 22/ U2dm(kV) 110/ T¶i ®Þnh møc(VA) 400 * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI BI ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc: Udm.B1³ Udm.m=22 kV Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc:A Chän BI lo¹i 4ME14, kiÓu h×nh trô do Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: B¶ng 2.23 - Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME14 Th«ng sè kü thuËt 4ME14 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 (kV) 50 U chÞu ®ùng xung 1.2/50 ms(kV) 125 I1dm(kA) 5 - 2000 I2dm(kA) 1 hoÆc 5 I«®nhiÖt 1s (kA) 80 I«®®«ng (kA) 120 * Lùa chän chãng sÐt van Chèng sÐt van ®­îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p Udm.m = 22kV Lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã Udm = 24kV , lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B24 2.3.4 S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng TÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu ®Æt hai m¸y do nhµ m¸y chÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.V× c¸c tr¹m biÕn ¸p nµy ®­îc ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn dÆt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a.CÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p . PhÝa h¹ ¸p ®Æt aptomat tæng vµ c¸c aptomat nh¸nh. Thanh c¸i h¹ ¸p ®­îc ph©n ®o¹n b»ng aptomat ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph­¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( aptomat ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p th­êng ë tr¹ng th¸i c¾t ). ChØ khi nµo cã mét m¸y biÕn ¸p gÆp sù cè míi sö dông aptomat ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè . H×nh 2.9 - S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Æt hai m¸y biÕn ¸p 1. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p Ta sÏ dïng mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC ³ Udm.m = 22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC ³ Ilv.max = 2*Ittnm= 283 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d ³ ixk = 8.120 kA Tra b¶ng PL2.17[TL2] ta chän dao c¸ch ly 3DC víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: B¶ng 2.24 - Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 3DC Udm(kV) Idm (A) INT (kA) IN max (kA) 24 630-2500 16-31.5 40-80 2. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p Dïng mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. CÇu ch× ®­îc chän theo c¸c tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.CC ³ Udm.m = 22 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : kA Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t ³ IN4 = 3.182 kA ( V× dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i cña tr¹m biÕn ¸p B4 cã gi¸ trÞ max) Tra b¶ng PL2.19 [TL2] ta chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 413-4B do Siemens chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: B¶ng 2.25 - Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i 3GD1 413-4B U®m (kV) I®m (A) Ic¾t min (A) I c¾t N (kA) 24 63 432 31.5 3. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t ¸pt«m¸t tæng, ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh ®Òu do Merlin Gerin chÕ t¹o ¸pt«m¸t ®­îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc : Udm.A ³ Udm.m = 0.38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: Idm.A ³ Ilv max Trong ®ã : C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B4 cã Sdm = 1000kVA Nªn Tr¹m biÕn ¸p B2 cã Sdm = 1600kVA Nªn C¸c tr¹m biÕn ¸p B3, B5 cã Sdm = 1800kVA Nªn Tra b¶ng PL3.3 [TL2] ta chän ¸pt«m¸t tæng vµ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n nh­ sau: B¶ng 2.26 - KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n Tªn tr¹m Lo¹i Sè l­îng Udm (V) Idm (A) Ic¾t N (kA) Sè cùc B1, B4 CM2000 3 415 3200 70 3 B2 CM3200 3 415 2000 70 3 B3, B5 M40 3 415 4000 70 3 §èi víi ¸pt«m¸t nh¸nh : §iÖn ¸p ®Þnh møc: Udm.A³ Udm.m = 0.38 (kV) Dßng ®iÖn ®Þnh møc: Trong ®ã : n - sè ¸pt«m¸t nh¸nh ®­a vÒ ph©n x­ëng KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®­îc ghi trong b¶ng 3.27 B¶ng 2.27 - KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh, lo¹i 4 cùc cña Merlin Gerin Tªn ph©n x­ëng STT (kVA) SL ITT (A) Lo¹i U§M (V) I§M(A) Ic¾tN (kA) Ban QL & P. T/kÕ 106.39 2 80.81 NS100H 415 100 25 P/x c¬ khÝ sè 1 1815.31 2 1379.04 CM1600 415 1600 70 P/x c¬ khÝ sè 2 1620.25 2 1230.86 C1251N 415 1250 50 P/x luyÖn kim mµu 1382.61 2 1050.32 C1251N 415 1250 50 P/x luyÖn kim ®en 1911.19 2 1451.88 CM1600 415 1600 70 P/x Söa ch÷a c¬ khÝ 223.35 1 340.13 NS400H 415 400 70 P/x RÌn 1838 2 1396.28 CM1600 415 1600 70 P/x NhiÖt luyÖn 3113.13 2 2364.96 CM2500 415 2500 70 Bé phËn NÐn khÝ 1506.77 2 1144.65 C1251N 415 1250 50 Kho vËt liÖu 95.35 2 74.43 NS100H 415 80 625 4. Lùa chän thanh gãp C¸c thanh gãp ®­îc lùa chän theo tiu chuÈn dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp : 5. KiÓm tra c¸p ®· chän Víi c¸p chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng nh¾n m¹ch lín nhÊt IN4=3.182 kA KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: VËy c¸p ®· chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý 6. KÕt luËn C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an cung cap Dien.doc
  • rarhinhve.rar